DA

NH
TT Tên doanh nghiêp Tru so giao dich
Vôn
dàng ký
(tr.dông
)
1 Cty CP Co gioi &XL Gia Lai (1998) 114A Truong Chinh, Tra Ba,Pleiku 4,200
2 Cty CP Bác Tây Nguyên (2000) QL 19, Thôn 3, xã Chu A, TP. Pleiku, Gia Lai 2,140
3 Cty CP S.X.K.D Lâm San Gia Lai (2001) 455, Hung Vuong, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 2,033
4 Cty CP Ham Rông 453, Hung Vuong, Pleiku, Gia Lai 2,309
5 Cty CP TVTK & XD Công Nghiêp 8D, Hoang Ván Thu, Pleiku, Gia Lai 300
6 Cty CP Truong Xuân 118, Lê Loi, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 300
7 Cty CP NLN &XDCT Gia Lai Tô 9, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,855
8 Cty CP TM Chu Sê 642, Hung Vuong, thi trân Chu Sê, Gia Lai 1,905
9 Cty CP Dich Vu Vân Tai (2002) QL 19, phuong Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,326
10 Cty CP XD Thuy Loi Gia Lai 119A, Pham Ván Dông, PLeiku, Gia Lai 2,659
11 Cty CP XNK y tê Gia Lai 30, Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 1,823
12 Cty CP dia ôc Quang Trung 15A, Quang Trung, Pleiku, Gia Lai 5,000
13 Cty CP Duoc Vât tu y tê Gia Lai 04, Quang Trung, thanh phô Pleiku, Gia Lai 4,106
14 Cty CP Thuy diên Ry Ninh II xã Ia Ly, huyên Chu Pah 32,000
15 Cty CP Kiên truc Tây Nguyên (2003) 79B, Pham Ván Dông, Tây Son, Pleiku, Gia Lai 300
16 Cty CP VLXD Dông Tâm
dduong Quang Trung nôi dai, thi trân Chu Ty,
huyên Duc Co, Gia Lai
200
17 Cty CP T.V.T.K.X.D Gia Lai 91, Pham Ván Dông, PLeiku, Gia Lai 1,144
18 Cty CP DV Khach san Vinh Hôi 39, Trân Phu, Pleiku, Gia Lai 3,400
19 Cty CP Xi máng Sông Da Ya Ly Thôn 9, xã Nghia Hung, huyên Chu Pah, Gia Lai 15,000
20 Cty CP T.V. X.D. N.L.N tinh Gia Lai Sô 26, Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 1,335
21 Cty CP Tu vân & thiêt kê xây dung T M Y 12L, Su Van Hanh, thanh phô Pleiku, Gia Lai 700
22
Cty CP Dâu tu & phat triên Diên Sê San
3A
Xã Ia Krai, huyên Ia Grai, tinh Gia Lai 280,000
23 Cty CP Truyên hinh cap Cao Nguyên 89 Hung Vuong, Pleiku, Gia Lai 14,000
24 Cty CP Viêt Thanh Lô A12-KCN Tra Da-xã Tra Da-Pleiku 2,200
25
Cty CP Tu vân xây dung Giao thông Gia
Lai
53, Quang Trung, PLeiku, Gia Lai 2,059
26 Cty CP Lâm nghiêp xây dung An Khê
Thôn An Thuong, xã Song An, huyên An Khê, Gia
Lai
3,600
27 Cty CP Xây láp Diên 3.7 Sô 165, Truong Chinh, Tra Ba, PLeiku, Gia Lai 5,000
28 Cty Cô phân Gia Lâm 255 Hung Vuong-Phuong Hôi thuong,Pleiku 5,000
29 Cty Cô phân DákSrông thi trân Kôngchro - huyên Kôngchro - Gia Lai 60,000
30 Cty Cô phân Nguyên Thao Sô 181, Phan Dinh Phung, Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 2,500
31 Cty CP XD CT Giao thông Gia Lai (2004) 191, Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 1,697
32 Cty Cô phân Co Khi & Xây láp Gia Lai 120 Lê Duân-Tra Ba-Pleiku 940
33 Cty CP Thi công co gioi 708 614, Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 517
34 Cty CP Nông san xuât khâu Gia Phat thôn Ham Rông,xã Chu Hdrông,Pleiku 1,700
35
Cty CP Ruou, bia va nuoc giai khat Dai
Minh Châu
Sô 281, Nguyên Viêt Xuân, Pleiku, Gia Lai 1,900
36 Cty Cô phân Xây dung Tân Lâp 38, Hai Ba trung, Tây Son, Pleiku, Gia Lai 2,750
37 Cty Cô phân Tháng Long 65 hai Ba Trung-Pleiku 6,000
38 Cty Cô phân Nam Long 04c1, Hoang Ván Thu, Ia Kring, PLeiku, Gia Lai 3,000
39 Cty Cô phân Sông Da 9.01 35B Trân Khanh Du, Diên Hông, PLeiku, Gia Lai 15,000
40 Cty Cô phân Sông Da 10.1
Công truong thuy diên sê san 3 A, Chu Pah, Gia
Lai
19,000
41 Cty Cô phân Sông Da 505 Xã Ia Khai, huyên Ia Grai, Gia Lai 7,000
42 Cty Cô phân Vân tai Cac Tuong Sô 31A, Phan Bôi Châu, PLeiku, Gia Lai 4,500
43 Cty Cô phân Thanh Binh 08G Lê Lai-Pleiku 8,000
44 Cty Cô phân Kÿ Thuât dia chinh 1/7
Sô 80, Tôn Thât Tung, tô 12, phuong Tra Ba,
Pleiku, Gia Lai
2,500
45 Cty Cô phân XD & DV DL IaLy Thôn Ia Pinh, xã Ia Ly, Chu Pah, Gia Lai 5,000
46 Cty Cô phân Dâu tu Diên Tây Nguyên 254 Truong Chinh, Tra Ba, Pleiku 3,698
47 Cty CP Ván hoa - Du lich 18 Lê Lai, Pleiku, Gia Lai 11,762
48 Cty Cô phân Thuong mai Gia Lai(2005) 56 Lê Loi, Pleiku, Gia Lai 10,700
49 Cty Cô phân Kon Ha Nung 04 Võ Thi Sau, thi trân KBang, huyên KBang, 6,000
50
Cty Cô phân Sach va thiêt bi truong hoc Gia
Lai
40B Hung Vuong, Pleiku, Gia Lai 4,751
51 Cty Cô phân Vât liêu va xây láp Gia Lai 25 CMT8-Phuong Hoa Lu-Pleiku 10,341
52
Cty Cô phân xây dung va thuong mai Hung
Phong
160 hai Ba Trung-Pleiku 9,460
53 Cty Cô phân Vât tu nông nghiêp 32 Lê Duân, Pleiku, Gia Lai 2,036
54 Cty Cô phân Xây dung va vân tai Gia Lai Tô 17, Hôi Phu, Pleiku, Gia Lai 2,750
55 Cty Cô phân Dâu tu xây dung An Khê 200 Quang Trung, An Phu, An Khê, Gia Lai 18,000
56 Cty Cô phân Thinh Phat Thôn Nhon Tân,xã Ha Ra,huyên Mang Yang 12,800
57 Cty Cô phân Xi Máng Gia Lai Tô 5, phuong Yên Thê, thanh phô Pleiku, 7,494
58 Cty Cô phân SX-XD-DV Gia Báng 178 Hung Vuong, Pleiku, Gia Lai 5,510
59 Cty Cô phân - Công doan XNKSXD Diên 2 08/2 Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 8,000
60 Cty Cô phân An Cuong
598 Quôc lô 14, thôn II, xã Chu HDrông, Pleiku,
Gia Lai
300
61 Cty Cô phân TM Ia Grai
302 Hung Vuong, thi trân Ia Kha, huyên Ia Grai,
Gia Lai
1,300
62
Cty Cô phân dâu tu va phat triên công nghê
An Trân
Thôn 4, xã Kông Yang, huyên Kông Chro, huyên
Kông Chro, Gia Lai
5,000
63 Cty Cô phân Quôc Cuong tô 1, duong Nguyên Chi Thanh - Pleiku, Gia Lai 40,000
64 Cty CP Mai Linh 97D Pham Ván Dông-Pleiku 1,800
65 Cty CP Lam Son 185 Lê Duân-Pleiku 6,500
66 Cty Cô phân va XD VL Duc Thinh 351 Ly ThaI Tô-yên dô-Pleiku 2,612
67 Cty Cô phân quang cao Câm Oanh 99 Ly ThaI Tô-Pleiku 500
68 Cty Cô phân XD Tân Thanh Lac Long Quân, Pleiku 5,225
69 Cty Cô phân thi nghiêm Truong Son 36/9 No Trang Long-Pleiku 2,000
70 Cty CP Mÿ Thuât Quang Cao Hoang Son 267 Hung Vuong - Pleiku 1,400
71
Cty CP Tu vân Tai Chinh Kê toan A F S Y
S
42 Ngô Mây-Iakring-Pleiku 1,000
72 Cty CP Sông Da 6(2006) Công truong thuy diên Sê San 4-Xã IaO-Iagrai 23,000
73 Cty CP Thuy diên DákRoSa 16 Pham Ván Dông-Pleiku 6,000
74 Cty CP Thuong Mai Tin Hoc Thanh Son 135 Trân Phu(nôi dai)-Pleiku 1,500
75 Cty CP Xây Dung Trung Nguyên 181B Phan Dinh Phung-Pleiku 2,500
76
Cty CP XD va Quan Ly Sua chua câu
duong Gia Lai
Pham ván Dông-tô 14-Phuong Thông Nhât-Pleiku 4,500
77 Cty CP In va Dich vu Ván hoa Gia Lai 102 Pham Ván Dông-Pleiku 3,638
78 Cty CP Phat Triên Dai Viêt 35A Trân Khanh Du-Pleiku 1,700
79 Cty CP Thuong mai va Dich vu V&T 12 Hung Vuong-Pleiku 1,000
80 Cty CP Thuong mai Hung Phat 46 Ly Nam Dê-Tra ba-Pleiku 400
81
Cty CP Thuong mai Dich vu Bao Vê Thiên
Ung
17 Nguyên Viêt Xuân-Pleiku 1,000
82 Cty CP Xây Láp va Phat triên Buu diên GL 10 Nguyên Thai Hoc-Pleiku 3,500
83 Cty CP Hoang Anh Gia Lai Xã CHuHdrông-Pleiku 296,836
84 Cty CP Thuong Mai Tây GL 212 Quang trung-Chuty-Duc Co 1,800
85 Cty CP Xây Láp Viên Thông KV3 25 Châu Ván Liêm - p Iakring -Pleiku 1,800
86
Cty CP San xuât,Xây dung va Thuong mai
25
108 Nguyên Huê-TT Dákdoa-Huyên Dákdoa-GL 1,000
87
Cty CP TVTK phuong tiên co gioi Binh
Phu
31 Chu Ván An-Tra Ba-Pleiku
88 Cty CP TM Nam Gia Lai 136 Lê Hông Phong-TT Ayunpa-Huyên AyunPa 1,000
89 Cty CP Ayun Thuong 28 Pham Ván Dông-Pleiku 24,000
90 Cty CP Da Granite Chung Tâm Trân Ván Binh-thôn 1-xã Tra Da-Pleiku 5,000
91 Cty CP Lâm Khoang San Thai Tâm tô dân phô 1-tt Kbang-h Kbang 4,500
92 Cty CP Thuong Mai-Dich Vu Dai Diên 350 Lê Dai Hanh-tô 2-Yên Thê-Pleiku 1,600
93 Cty CP xây láp-dâu tu va KD nha GL 111 Hung Vuong-Pleiku 1,322
94 Cty CP dâu tu va xd Toan Gia 130 CMT8-p Hoa Luu- Pleiku 5,200
95 Cty CP Viêt a lô6-khu tai dinh cu-phu dông-pleiku 100,000
96 Cty CP Tu vân thiêt kê va xây láp BK92 186 Phan Dinh Phung-pleiku 2,000
97 Cty CP Dich vu du lich Gialai 02 Lê loi-Pleiku 4,885
98 Cty CP Khoang San Minh Hiên Thanh hem3,tô11, Nguyên Viêt Xuân-Pleiku 900
99 Cty CP xd công trinh va sxvl 117 duong Lê Duân,tp Pleiku 2,500
100 Cty CP TM DV Chân Nam(2007) 01/B1 Nguyên Dinh Chiêu-Pleiku 1,900
101 Cty CP Cao Su Hoang Anh Mang Yang tâng11 KS Hoang Anh-01 Phu Dông-Pleiku 30,000
102 Cty CP TM DV XD Khanh Tân 09 Phan Bôi Châu-Pleiku 1,900
103 Cty CP Cao Su Hoang Anh-Quang Minh 50 Nguyên Thiên Thuât-Pleiku 40,000
104 Cty CP XD A & T 82 Chi Láng,Hoa lu,Pleiku 1,000
105 Cty CP Thiên Phu An 10-12 Nguyên Trãi-Pleiku 1,500
106 Cty CP Dâu tu xây dung Diên Phan Vù 71/14 Hung Vuong-Diên Hông,Pleiku 50,000
107 Cty CP tu vân XD Diên Ha Nôi 8/2 Phan Dinh Phung-Pleiku 18,000
108 Cty CP Bê Tông va Xây láp diên B2 KCN Tra Da-xã Tra Da 4,000
109
Cty CP Dâu tu va phat triên thuy diên
DákPsi
762C Pham Ván Dông-Yên Thê-Pleiku 300,000
110 Cty CP Dâu tu thuy diên Quôc Cuong Nguyên Chi Thanh,tô 1,Tra Ba,Pleiku 50,000
111 Cty CP Khao sat va xd Miên Trung 283 Pham Ván Dông-Thông nhât-Pleiku 600
112 Cty CP SX TM Giay dep Da Da 1/228 Lê Dai Hanh-Thông nhât-Pleiku 1,000
113 Cty CP Xây láp va DV Co diên Gia Lai 254 Truong Chinh,Tra Ba,Pleiku 1,000
114 Cty CP Bê Tông Ly tâm Gia Lai 254 Truong Chinh,Tra Ba,Pleiku 2,000
115 Cty CP DT va XD Quang Khai 118 TRân Phu-Diên Hông-Pleiku 4,000
116 Cty CP Quôc Cuong Gia Lai Nguyên Chi Thanh,tô 1,Tra Ba,Pleiku 259,000
117
Cty CP Liên doanh Dâu tu phat triên công
nghê sinh hoc Tây Nguyên
thôn 8 xã Nghia Hung-Chu Pah 1,500
118 Cty CP Vê sÿ Dai Nam 11 Trân Hung Dao-Pleiku 200
119 Cty CP Khoang san Gia Lai thôn 2 xã Hoa Phu-huyên Chu Pah 9,000
120 Cty CP Tu vân dâu tu xd Hoang Phuc 21 Trân Hung Dao-Thông nhât-Pleiku 500
121 Cty CP DT TM Phuong Nam Gia Lai thôn 6 xã Iale-huyên Chu Sê 3,000
122 Cty CP KD va PT Miên Nui 22B Lê Lai-Tây Son-Pleiku 7,600
123 Cty CP Thuy diên Sê San 4A 650 Lê Duân -Tháng Loi-Pleiku 360,000
124 Cty CP TVXDGT 124 31 Trân Quang Diêu-Thông Nhât-Pleiku 500
125 Cty CP Thuy diên Hoang Anh Gia Lai 50 Nguyên Thiên Thuât-Pleiku 100,000
126 Cty CP Xi máng PuZolan Gia Lai thôn 8 xã Ia Báng,huyên Dák Doa 20,000
127 Cty CP XD va PT cao su Tây Nguyên 60 Van Kiêp, Thông Nhât, Pleiku, Gia Lai 50,000
128 Cty CP TM DV va XNK Hoang Phat Tai Lang Boi, Hoa Phu, Chu Pah, Gia Lai 10,000
129 Cty CP Du lich Rung Viêt 08 Phu Dông, Pleiku, Gia lai 8,000
130 Cty CP VL XL Thanh Thuy khom 9, Dak Doa, huyên Dák Doa, Gia Lai 2,000
131 Cty CP Nguyên Doan 240A Phan Dinh Giot, Pleiku, Gia Lai 10,000
132 Cty CP Khoi Hiêp Phat Lang Boi, xã Hoa Phu, huyên Chu Pah, Gia Lai 10,000
133 Cty CP Tân Dai Gia Lang Boi, xã Hoa Phu, huyên Chu Pah, Gia Lai 10,000
134 Cty CP CN va Thuy diên Bao Long
143 Cach Mang Thang Tam, Hoa Lu, Pleiku, Gia
Lai
97,000
135 Cty CP Tâp Doan Duc Long Gia Lai 02 dáng Trân Côn, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 270,000
136 Cty CP Dông Hung 189 Lê Dai Hanh, Thông Nhât, Pleiku, Gia Lai 17,716
137 Cty CP Dâu tu va XD Phuc Thinh Hoang 29 Phan Dinh Phung, Tây Son, Pleiku, Gia lai 4,000
138
Cty CP Dâu tu dâu khi Toan Câu Cao
Nguyên
16A Pham Ván Dông, thanh phô Pleiku, Gia Lai 100,000
139 Cty CP Phu Quy P & T 164 Dinh Tiên Hoang, Pleiku, Gia Lai 2,400
140 Cty CP xây dung Rang Dông 225 Lê Duân, thanh phô Pleiku, Gia Lai 300
141 Cty CP thuy diên Dák Doa 223 Lê Duân, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 70,000
142 Cty CP Bât dông san VK HIGHLAND 16A Pham Ván Dông, thanh phô Pleiku, Gia Lai 150,000
143 Cty CP XD-TM Binh An
08/34 Hoang Ván Thu, Diên Hông, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
50,000
144 Cty CP XNK Lê Khanh Thôn 6, xã Ia Le, huyên Chu Sê, Gia Lai 14,000
145 Cty CP Dâu tu va PTNN Sai Gon 367 Truong Chinh, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 100,000
146 Cty CP XNK Dat Phat 25 Tô Hiên Thanh, Yên Dô, Pleiku, Gia lai 1,600
147 Cty CP Cao Nguyên Nhiêt Doi 132 Ly Thai Tô, Pleiku, Gia lai 100,000
148 Cty CP Mia duong Nhiêt Diên Gia lai
561 Trân Hung Dao, phuong Cheo Reo, thi xã
Ayun Pa, Gia lai
5,000
149 Cty CP Thuy diên Sông Da Tây Nguyên 20 Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 180,000
150 Cty CP Duc Thanh 302 Pham Ván Dông, tp. Pleiku, Gia lai 2,900
151 Cty CP XD va XL Diên Gia Lai 21 Lê Hông Phong, thanh phô Pleiku, Gia Lai
152 Cty CP Hôi Phu 28 Trân Binh Trong, Pleiku, Gia Lai 79,000
153 Cty CP Công nghê sinh hoc Hung Phat An 42/9 Bui Du, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 1,500
154 Cty CP Truong Mÿ 43E Ly Tu Trong, Tây Don, Pleiku, Gia Lai 2,500
155 Cty CP truong Hung 45 Huynh Thuc Khang, PLeiku, Gia Lai 400
156 Cty CP Thiêt kê va XD Hung Thuân 42 Dông Tiên, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 1,000
157 Cty CP Dâu tu va XD Hoang Dáng Tô 7, phuong Yên Thê, Pleiku, Gia Lai 4,700
158 Cty CP NLN An Nguyên 82 Trân Hung Dao, Chu Sê, Gia Lai 12,000
159 Cty CP Dai Thông 88 Ly Nam Dê, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 5,000
160 Cty CP Hoang Nhung 85 Nguyên Ván Cu, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 50,000
161 Cty CP Chê biên gô Duc Long Gia Lai 02 Dáng Trân Côn, Tra Ba, pleiku, Gia Lai 40,000
162 Cty CP Sông Da 4 20 Pham Cán Dông, Pleiku, Gia Lai 75,000
163 Cty CP Dâu tu DN Tre 101 Hai Ba Trung, PLeiku, Gia Lai 60,000
164 Cty CP CN DV Cao Su Chu Pah Thi trân Phu Hoa, huyên Chu Pah, Gia Lai 90,000
165 Cty CP Phat triên Náng Luong 14 Su Van Hanh, Pleiku, Gia Lai 9,000
166 Cty CP Khoang san Hiêp Loi 344A Ly Thai Tô, PLeiku, Gia Lai 25,000
167 Cty CP Khoang san Hoang Anh Gia Lai Xã Chu HDrông, thanh phô Pleiku, Gia Lai 200,000
168
Cty CP DDâu tu & PT Náng Luong Dinh
Nguyên
89 Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 30,000
169 Cty CP Thuy diên Kênh Bác - Ayun Ha 97A Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 5,000
170
Cty CP Dâu tu phat triên DV Công trinh
Công Công Duc Long Gia Lai
43 Ly Nam Dê, Pleiku, Gia Lai 10,000
171 Cty CP XD TM Tai Phat(2008) Pham Ván Dông, p Yên Thê, Pleiku, Gia Lai 2,000
172 Cty CP Chiên Tháng 172 Lê Duân, p Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 10,000
173 Cty Cp DV Viêt Star Lô sô 44 KpáKLong, thi xã AyunPa, Gia Lai 2,000
174 Cty CP trông rung công nghiêp Gia Lai 33 Lê Hông Phong, Pleiku, Gia Lai 40,000
175
Cty CP DT va PT diên náng Duc Long Gia
Lai
43 Ly Nam Dê, Pleiku, Gia Lai 90,000
176 Cty CP XD TV quan ly du an Delta 13 Su Van Hanh, p Hôi Thuong, Pleiku, Gia Lai 1,500
177 Cty CP DT Sai Gon Highland 140 Trân Phu, p Diên Hông, Pleiku, Gia Lai 80,000
178 Cty CP XD An Thuân 469 Mac Dinh Chi, p Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai
179 Cty Cp Dai Duong 09b Phan Dinh Phung, p Tây Son, Pleiku, Gia Lai 1,500
180 Cty CP co diên CKP
184 Cach Mang Thang Tam, p Hoa Lu, Pleiku, Gia
Lai
10,000
181
Cty Cp trông rung va cây công nghiêp Duc
Long Gia Lai
43 Ly Nam Dê, Pleiku, Gia Lai 30,000
182 Cty Cp DT XD &TM Duc Duy 35 Tô Vinh Diên, Pleiku, Gia Lai 20,000
183 Cty Cp Duc Vinh
184 Cty Cp Ngôi Sao Phô Nui
185 Cty Cp Phu Thuân 19/308 Truong Chinh, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,800
186 Cty Cp Phu Bôn 33 Phan Bôi Châu, Hôi Thuong, Pleiku, Gia Lai 9,000
187 Cty Cp Linh Truong Phat 15 duong 17/3 tt Chu Sê, huyên Chu Sê, Gia Lai 5,000
188 Cty Cp ISUZU Hung Nhân Lê Duân, tô 2, Tháng Loi, Pleiku, Gia Lai 30,000
189 Cty Cp DT&XD Truong Thinh 778 Pham Ván Dông, Yên Thê, Pleiku, Gia Lai 19,360
190 Cty Cp Bênh Viên Hoang Anh Gia Lai
191 Cty Cp Da KonYang Thôn 3, xã Kông Yang, Kông Chro, Gia Lai 4,000
192 Cty Cp HTB 61 Huynh Thuc Khang, Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 12,000
193 Cty Cp DTXD Nhât Thanh 37 Lê Hông Phong, huyên Kông Chro, Gia Lai 5,000
194 Cty Cp Thuy Diên Gia Lai 63 Pham Ván Dông, Tây Son, Pleiku, Gia Lai 100,000
195 Cty Cp XD Tân Phat 53 Lê Duân, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 5,000
196 Cty Cp Anh Kiêt 2/17 Nguyên Duc Canh, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 1,500
197 Cty Cp KD VT&TM Khoang San Gia Lai Thôn 2, xã Hoa Phu, Chu Pah, Pleiku, Gia Lai 30,000
198 Cty Cp Phu Tuc Gia Lai 289 Hung Vuong, Pleiku, Gia Lai 10,000
199 Cty Cp Thao Nguyên Viêt Nam Lang Tô, xã H Neng, Dák Doa, Gia Lai 45,000
200 Cty Cp Nguyên Anh Gia Lai 93 Hung Vuong, Hôi Thuong, Pleiku, Gia Lai 2,000
201 Cty Cp Son Hai Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 50,000
202 Cty Cp Cao Nguyên Xanh 160 Tôn Thât Tung, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 5,500
203 Cty Cp Thai Binh 36/9B No Trang Long, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 8,000
204 Cty Cp NLN Loi Diên
328 Trân Hung Dao, tt Kon Dõng, Mang Yang,
Gia Lai
1,000
205 Cty Cp TMDVQC Vinacolour 38 Hung Vuong, Pleku, Gia Lai 1,200
206 Cty Cp Hai Long Tô2, Chi Láng, Pleiku, Gia Lai 20,000
207 Cty Cp Khoang San Miên Dông Thôn Doan Kêt, xã Bau Can, Chu Prông, Gia Lai 10,000
208 Cty Cp Cao Su Tuong Lai Gia Lai 331 Cach Mang Thang Tam, Pleiku, Gia Lai 2,800
209 Cty Cp CTN Chu Sê
210 Cty Cp Thep Gia Lai
Tâng 11, khach san Hoang Anh,01 Phu Dông,
Pleiku, Gia Lai
400,000
211
Cty Cp Gach Ngoi Tuynen Bat Trang Gia
Lai
Thôn 9, xã Nghia Hung, Chu Pah, Pleiku, Gia Lai 15,000
212 Cty Cp XL Dák Srông
Tâng 11, khach san Hoang Anh,01 Phu Dông,
Pleiku, Gia Lai
5,000
213 Cty Cp Tân Dông Phu Thôn 9, Nghia Hung, Chu Pah, Gia Lai 10,000
214 Cty Cp KD&TV XD Hôi XD Gia Lai
20 Pham Ván Dông, phuong Hoa Lu, thanh phô
Pleiku
500
215 Cty Cp Duc Cuong
19 Táng Bat Hô, phuong Yên Dô, thanh phô
Pleiku
45,000
216 Cty Cp Nam Phu Phong 7, tâng 11, Khach san Hoang Anh Gia Lai 2,000
217 Cty Cp Viêt May 253 Hung Vuong, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai 3,000
218 Cty Cp Thê Thao Hoang Anh Gia Lai 01 Phu Dông, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai 115,000
219 Cty CP Sông Da 3
Sô nha 105 Pham Ván Dông, phuong Thông Nhât,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
79,996
220 Cty CP XNK Dat Phu
Thôn PleiKep, phuong Dông Da, thanh phô Pleiku,
tinh Gia Lai
2,200
221 Cty CP TV NTN Nguyên Lân
15A Nguyên Ba Ngoc, phuong Tra Ba, thanh phô
Pleiku, 15A Nguyên Ba Ngoc, phuong Tra Ba,
thanh phô Pleiku,
2,000
222 Cty CP TM Diên Tu Gia Lai
01C Nguyên Viêt Xuân, phuong Hôi Phu, thanh
phô Pleiku,
500
223 Cty CP Nhon Phuc tinh Gia Lai 1,800
224 Cty CP Nicotex Gia Lai
136 Ngô Quyên Khu quy hoach dô thi Tra Da, Biên
Hô, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
2,307
225 Cty Cp Phu An Khang
39b Chu Manh, Trinh, tô 15, phuong Hôi Phu,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
6,800
226 Cty CP Phat triên Môi truong xanh
Thôn Mÿ Thach 2, thi trân Chu Sê, huyên Chu Sê,
tinh Gia Lai
1,000
227 Công ty CP T.V.H
200 Tô Vinh Diên, tô 13, phuong Hoa Lu, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
2,000
228 Cty CP XDTMV Bao An 107 Hai Ba Trung, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai 2,000
229 Cty CP Son Thanh
Tô 8, phuong Ia Kring, thanh phô Pleiku, tinh Gia
Lai
2,500
230 Cty Cp Nam Sao
314 Hïng V-¬ng, thÞ trÊn Ch- Pr«ng, huyÖn
Ch- Pr«ng, tØnh Gia Lai
7,560
231 Cty CP Dai An
Sô nha 04 Quang Trung, phuong An Tân, thi xã
An Khê, tinh Gia Lai
1,000
232 Cty Cp XD sô 10
Sô 13 duong Phu Dông, tô 17, phuong Phu Dông,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
2,500
233 Cty CP Lôc Dai An
216 Lê Dai Hanh, phuong Dông Da, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
Ngành nghê kinh doanh Ghi chú
Khai hoang xây dung dông ruông, mua ban phân bon, xây dung cac công trinh thuy loi,
xây dung công trinh giao thông, sua chua gia công cac loai may moc, thiêt bi nông
nghiêp.
San xuât chê biên cac san phâm tu hat nhua, PP, HPPE, cac loai san phâm tu nhua ...
Khai thac vân chuyên lâm san, chê biên lâm san, kinh doanh XNK lâm san, xây dung
cac công trinh NLN, trông rung ...
Khai thac vân chuyên lâm san, chê biên lâm san, kinh doanh XNK lâm san, xây dung
cac công trinh NLN, trông rung ...
Tu vân dâu tu va xây dung công trinh trong linh vuc xây dung dân dung, xây dung công
nghiêp, công trinh diên
San xuât, gia công va in bao bi, biêu mâu, chung tu, hoa don, to gâp, giây vo hoc sinh
...
Khai thac vân chuyên lâm san, chê biên lâm san, kinh doanh XNK lâm san, xây dung
cac công trinh NLN, trông rung, khai thac chê biên da xây dung, thi công công trinh
giao thông ...
Cung ung cac mát hang chinh sach trên dia ban huyên Chu Sê, kinh doanh xáng dâu ...
Kinh doanh vân tai hang, kinh doanh vân tai khach theo hop dông, kinh doanh vân tai
khac theo tuyên cô dinh ...
Xây dung công trinh thuy loi va thuy diên, gia công, san xuât va láp dát cac kêt câu co
khi ...
Kinh doanh vât tu trang thiêt bi chuyên nganh y tê, san xuât mua ban muôi iôt, san xuât
trang thiêt bi y tê, xây dung cac công trinh y tê, mua ban phu tung va cac bô phân phu
tro cua xe co dông co.
Kinh doanh bât dông san, môi gioi dâu gia bât dông san ...
San xuât kinh doanh duoc phâm, duoc liêu; mua ban cac mát hang mÿ phâm, thuc hiên
môt sô nhiên vu công ich theo don dát hang cua nha nuoc .
San xuât kinh doanh diên thuong phâm, thi nghiêm, hiêu chinh hê thông diên, thi công
láp dát hê thông diên nuoc.
Chu tri thiêt kê cac công trinh dân dung, công nghiêp, ...
Khai thac cat, soi, khai thac da lam duong, khai thac da xây dung, mua ban VLXD,
mua ban sát thep, ông thep
Khao sat dia hinh, dia chât công trinh, quy hoach xây dung xây dung ...
Kinh doanh khach san, nha hang án uông, cac dich vu gát la, kinh doanh lu hanh nôi
dia ...
San xuât kinh doanh san phâm xi máng Sông Da,
Tu vân vê lâp quy hoach, lâp cac du an tiên kha thi, kha thi cac công trinh thuôc linh
vuc nông nghiêp lâm nghiêp, thuy loi, thuy diên ....
Thiêt kê kiên truc công trinh dân dung va công nghiêp, quy hoach tông thê mát báng
xây dung, công trinh dân dung va công nghiêp.
Dâu tu xây dung cac du an thuy diên, san xuât va kinh doanh diên náng, tu vân, xây láp
cac công trinh diên, nhân thâu xây láp cac công trinh dân dung ...
Truyên hinh cap; Mua ban thiêt bi ván phong, hoat dông biêu diên nghê thuât ...
Tô chuc hôi cho triên lãm thuong mai, mua ban VLXD, mua ban dô dung cac nhân va
gia dinh, muâ ban nông san, mua ban thuc phâm, ...
Tu vân dâu tu va xây dung cac công trinh giao thông, ha tâng kÿ thuât dô thi gôm:
Khao sat dia hinh, dia chât, thuy ván, lâp du an kha thi, tiên kha thi, bao cao dâu tu ....
Tiêp nhân, bôc dõ, vân chuyên vâ chê biiên lâm san, dich vu vât tu kÿ thuât, khai thac
va kinh doanh lâm san ...
Xây láp cac công trinh, nguôn diên, hê thông luoi diên va tram biên ap diên dên 500KV
....
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, thuy loi, san xuât cac san phâm tu thep,
san xuât diên, phân phôi diên.
San xuât va kinh doanh diên, dâu tu xây dung cac công trinh thuy diên, tu vân xây láp
cac công trinh diên, tu vân, xây láp cac công trinh diên ....
Chán nuôi, kinh doanh vân tai hang hoa, mua ban gô tron, gô xe nhâp khâu, mua ban
hang nông san,, san xuât chê biên va bao quan thit, khai hoang xây dung dông ruông,
xây dung công trinh thuy loi, xây dung công trinh công nghiêp, thuy diên ...
Thi công cac công trinh giao thông (duong bê tông nhua, duong bê tông xi máng,
duong nhua, duong câp phôi, duong dât, câu công cac loai ...)
San xuât cac san phâm báng kim loai, sua chua, láp rap cac loai may moc, thiêt bi, kinh
doanh môt sô vât tu kÿ thuât, san xuât va kinh doanh phân vi sinh ...
Thi công cac công trinh thuy nông, duong giao thông phuc vu nông nghiêp, cac công
trinh co khôi luong dao dáp voi quy mô vua, xây dung dân dung va hê thông câu công
nho, cai tao dông ruông, dai ly xáng dâu ...
Mua ban nông, lâm san nguyên liêu, chê biên va bao quan rau qua, mua ban thuc phâm,
mua ban dô uông, kinh doanh vân tai hang hoa.,...
San xuât ruou, bia va nuoc giai khat.
Xây dung công trinh dân dung, giao thông, thuy loi, mua ban VLXD, dich vu câm dô,
khai hoang xây dung dông ruông, trông rung, ...
Khai thac da cat, soi, dât set va cao lanh, Xây dung công trinh giao thông...
Trông rung, chê biên rau qua, mua ban bao duõng xe may
Xây dung công trinh dân dung, thuy diên, thuy loi
Xây dung công trinh thuy diên
Xây dung cac công trinh công nghiêp, công công, dân dung, nha o, thuy diên, thuy loi,
giao thông ...
Kinh doanh vân tai hanh khach báng taxi; Kinh doanh vân hang; Kinh doanh vân tai
khach theo tuyên cô dinh./.
Mua ban dô uông, bia; Dai ly mua ban thuôc la diêu san xuât trong nuoc; Mua ban ruou
nhâp khâu va ruou san xuât trong nuoc; Mua ban môt sô hang công nghê thuc phâm
khac.
Khao sat, llâp du an, thiêt kê kÿ thuât, du toan công trinh do dac ban dô, do vë thanh lâp
ban dô dia hinh, ban dô dia chinh ...
Tô chuc tham quan cac nha may thuy diên trên sông sê san, Kinh doanh cac loai hinh
Picnic tai cac diêm thuôc khu vuc do nha may thuy diên IaLy quan ly ...
San xuât diên náng, Kinh doanh ban diên, Kinh doanh dich vu thiêt bi kÿ thuât,
Kinh doanh phim diên anh va báng hinh, tô chuc phat hanh phim ...
Kinh doanh vât tu phân bon cho san xuât nông lâm nghiêp ...
Trông rung, khai hoang, xây dung công trinh câu duong, lâm nghiêp, thiêt kê rung va
cac công trinh lâm nghiêp ...
Sach giao khoa, sach giao viên, sach nâng cao kiên thuc va sach mo rông, ...
San xuât kinh doanh VLXD, Khai thac chê biên khoang san, ...
Xây dung công trinh dân duung, công nghiêp, thuy loi, giao thông ...
Kinh doanh vât tu lâm nghiêp, phân bon cac loai, giông cây trông, va cac loai vât tu
nông nghiêp ...
Kinh doanh vân chuyên hang hoa báng ôtô, sua chua phuong tiên vân tai, ...
Mua ban láp rap bao duõng xây dung công trinh giao thông, may moc thiêt bi phu tung
thay thê .
Chê biên tinh bôt sán, xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, mua ban
xe ôtô, xe chuyên dung, mua ban phân bon cac loai, mua ban nông san.
San xuât va kinh doanh xi máng, khai thac nguyên liêu da vôi, kinh doanh VLXD, mua
ban phân bon cac loai, kinh doanh vân tai hang hoa, xây dung công trinh dân dung,
công nghiêp, giao thông, xây dung kênh muong, ke dâp, thuy loi.
San xuât bao bi, san xuât co khi phu kim nganh môc; Cho thuê may moc thiêt bi, Xây
dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông.
tu xây dung công trinh thuy diên; San xuât va kinh doanh diên náng, XDCT dân dung,
công nghiêp, giao thông, thuy loi B64.
Mua ban dô uông không côn, mua ban môt sô hang công nghê thuc phâm, mua ban
ruou nhâp khâu va ruou san xuât trong nuoc .
Kinh doanh hang hoa,, vai soi, may mác, diên may, vât tu nông lâm san thuc phâm,
luong thuc VLXD .
Kinh doanh vân C67 B67 D66 san lâp mát A69 XDCT dân dung, giao thông, công
nghiêp, khai thac da .
Xây dung công trinh dân dung, kinh doanh dich vu khach san, nha hang; Mua ban
ruou, dô uông .
Kinh doanh vân tai khach báng taxi, kinh doanh vân tai khach theo hop dông, kinh
doanh vân tai khach theo thuyên cô dinh. .
XD công trinh duong ông câp,thoat nuoc;chuân bi mát báng;khai hoang xd dông
ruông;sx VLXD,mua ban VLXD
Xây dung giao thông, thuy loi, dân dung
Dich vu trang tri , ke biên hiêu
Xây dung dân dung, công nghiêp, giao thông, mua ban VLXD
Thi nghiêm VLXD, Xây dung thuy loi, giao thông
Dich vu quang cao.
Thiêt kê cai dát phân mêm
Xây dung cac Ctr GT,DD,CN;San xuât vât tu,VLXD;KD dich vu khach san..
Dâu tu XD thuy diên vua va nho;Thi công cac công trinh dd,CN,GT
Mua ban thiêt bi ván phong;Mua ban diên thoai di dông,cô dinh,bô dam.
XD ct DD,CN,GT;Mua ban VLXD,san xuât VLXD
XDCT Giao thông;Kinh doanh sua chua ô tô,xe may thi công;Quan ly duy tu sua chua
duong bô.
Tu vân thiêt kê,tao mâu,chê ban in,in lua,in bao bi,mac nhãn mang tinh thuong mai...
Thi nghiêm,kiêm nghiêm VLXD;Thiêt kê công trinh GT;XD CT GT.
Mua ban linh kiên diên tu,viên thông;Thiêt kê website.
Mua ban dô uông không côn;Mua ban dô uông co côn nhu ruou bia.
Dich vu bao vê;Láp dát hê thông chông trôm,bao trôm,hê thông camera quan sat
Xây láp bao tri cac ct buu chinh viên thông;XDCTDD,CN,GT.
Trông rung,trông cây công nghiêp;San xuât da Granit;XDCTDD,CN,GT
Mua ban hang nông lâm san thuc phâm;Mua ban phu tung thay thê,may moc thiêt bi
phuc vu cho nông lâm nghiêp.
XD cac công trinh BCVT;XDCTDD;Dai ly mua ban ky gui hang hoa.
KD XD cac ct DD,GT;Khai thac chê biên da xây dung.
Thay dôi tinh náng su dung cua xe ô tô;thay dôi cac hê thông tông thanh nguyên thuy
báng hê thông tông thanh co tinh náng kÿ thuât tuong duong.
Mua ban hang nông lâm san thuc phâm;SX VLXD, chê biên than tô ong;XD cac ctrinh
dd,ctrinh giao thông, thuy loi
Dâu tu,XD ctrinh thuy diên;SX va kinh doanh diên náng;XDCT thuy loi;Mua ban thiêt
bi may moc
8/9/2006
Chê biên da Granite;sx hang thu công mÿ nghê báng da Granite; mua ban VLXD;XDCT
dân dung,công nghiêp
Thu gom cac loai quáng kim loai mau-khai thac quáng kim loai den-khai thac quáng
kim loai mau khac-Mua ban chê biên nông san
XD công trinh giao thông,thuy loi,,dân dung -Kinh doanh vt hang hoa-trông rung khac-
Mua ban cao su thanh phâm
XD CT DDung,GT,CN,Tloi,mua ban VLXD,môi gioi BDS,trang tri nôi thât 11/14/2006
XD CT DDung,GT,CN,Tloi,dâu tu kinh doanh co so ha tâng,khu công nghiêp
Dâu tu xd va ban nha,xdct dd,cn, lam sach môi truong,khai thac da 5/12/2006
Thiêt kê kiên truc cac công trinh dân dung, công nghiêp,giao thông, giam sat xây dung
câu duong, giam sat cac công trinh diên.
DV khach san , nha hang, kinh doanh lu hanh,kd hang thuc phâm CN
Khai thac cat soi, cao lanh,da xd,khoan san
Khai thac sx va kd VLXD,vân chuyên vât tu thiêt bi,xd ct GT¹DD¹Tloi
Khai thac da,xd ct DD,mua ban cua¹khung nhôm,trang tri nôi ngoai thât 1/25/2007 1
Trông cây Cao Su, cây công nghiêp,mua ban Csu thanh phâm,sx sp tu gô rungtrông 2
Mua ban SP thach cao,thi công láp dát,cac sp tâm hop kim 3
Trông cây Cao Su, cây công nghiêp,mua ban Csu thanh phâm,sx sp tu gô rungtrông 1/2/2007 4
Xd cac công trinh dân dung,giao thông, thuy loi,thuy diên;Khai thac da 5
Xd cac công trinh dân dung,giao thông, thuy loi,thuy diên; 6
Xd cac công trinh dân dung,giao thông, thuy loi,thuy diên;Xây dung cac công trinh
diên;kinh doanh nha
7
Dâu tu xây dung san xuât kinh doanh diên náng;khao sat thiêt kê dia chât công trinh 2/3/2007 8
Xây dung công trinh thuy diên;xây dung công trinh diên dên 110 KV;xây dung công
trinh câp thoat nuoc
9
Xd công trinh thuy diên vua va nho;san xuât diên;truyên taI diên;phân phôi va kinh
doanh diên;mua ban VLXD
10
Dâu tu thi công xây dung công trinh thuy diên;SXKD diên 11
Xây dung công trinh câp thoat nuoc;công trinh diên dên 35KV 12
San xuât giay dep;mua ban gô 13
Mua ban thiêt bi dung cu hê thông diên;mua ban may công nghiêp;thiêt bi ván
phong;kinh doanh vân taI hang hoa
14
Xây dung công trinh DD,GT,TL,thuy diên 15
Xây dung công trinh DD,GT,TL,thuy diên;San xuât,mua ban VLXD 16
Mua ban gô;nông lâm san;môI gioi bât dông san;Xây dung công trinh DD,GT,TL,thuy
diên
17
San xuât phân bon chông han;san xuât phân phun la;chê biên nông san 18
Huân luyên võ thuât;huân luyên va cung câp vê sÿ;bao vê 10/4/2007 19
Kinh doanh bât dông san;xd công trinh dân dung;công nghiêp;giao thông;san xuât
diên;khai thac da
20
Khao sat dia hinh dia chât công trinh;thiêt kê cac công trinh câu duong bô;công trinh
diên;giam sat cac công trinh giao thông
21
Trông rung;kinh doanh vân taI;xây dung cac công trinh;chán nuôI gia suc 22
Cung ung cac mát hang chinh sach trên dia ban tinh Gia Lai;kinh doanh xáng dâu;mua
ban thiêt bi ván phong
23
Xây dung công trinh DD,GT,TL,thuy diên;San xuât,mua ban VLXD 24
Thiêt kê cac công trinh giao thông;khao sat dia hinh dia chât công trinh;giam sat thi
công xd công trinh giao thông
May-07 26
27
Kd vân tai hang;khai thac mo;khai thac tân thu khoang san 28
Xây dung nha cac loai, xây dung công trinh duong bô, công ich, dân dung 29
Trông rung phong hô, tai sinh, khac, công nghiêp, ... 30
Trông cao su, cây lâu nám, dâu tu XD va SX VLXD, ôtô, xe may, ... 31
Khai thac da, xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, trang tri nôi thât, ngoai thât,
xây dung công trinh giao thông, ....
32
Trông cây cao su, ca phê, cây lâu nám, trông rung va chám soc rung, 33
Trông rung va chám soc rung, cây hô tiêu, cao su, khu du lich 34
Trông rung va chám soc rung, cây hô tiêu, cao su, khu du lich 35
Trông rung, ban buôn VLXD, thiêt bi láp dát khac trong xây dung, ban buôn sát thep 36
Khach san, biêt thu, nha khac, trông rung, san xuât da, bên xe, truyên tai diên, 37
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, câp thoat nuoc, gia công co khi, san xuât
diên, khai hoang, vân tai hang, ....
38
Xây dung công trinh kÿ thuât dân dung khac, công nghiêp, duong, .... 39
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, cao ôc, vân tai, ... 40
Khai hoang xây dung dông ruông, xây dung công trinh diên 35KV, nha, thuy loi, duong
bô, ....
41
Xây dung nha cac loai, duong bô, dân dung, láp dát hê thông câp thoat nuoc, ... 42
DDâu tu xây dung cac công trinh thuy diên, nhiêt diên, san xuât truyên tai va phân phôi
diên, ....
43
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, cao ôc, vân tai, ... 44
Xây dung công trinh duong bô, công nghiêp, nha, thuy loi, kÿ thuât dân dung khac, 45
San xuât, chê biên hang nông-lâm-thuy-hai san (không chê biên thuc phâm tuoi sông tai
tru so)
46
Trông cây cao su, ca phê, hô tiêu, trông cây lây dâu 47
Ban buôn nông san (tru mu cao su), phân bon, vân tai hang, 48
Trông rung va chám soc rung, trông cây hô tiêu, cao su, ca phê, cây lâu nám khac, 49
San xuât cac san phâm sau duong, mât ri, banh keo, dô uông, 50
Dâu tu xây dung cac du an thuy diên, 51
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, công nghiêp, dân dung, ... 52
San xuât tru diên bê tông ly tâm cac loai; san xuât ông công bê tông ly tâm cac loai;san
xuât bê tông duc sán (Pa nel, tâm lot duong) phuc vu xây dung;
53
Xây dung công trinh thuy diên, Khai thac da, cat, soi 54
55
Khai thac da, cat, soi. Mua ban VLXD 56
Thiêt kê cac công trinh dân dung - công nghiêp; thiêt kê quy hoach dô thi, 57
tông mát báng xây dung công trinh, thiêt kê kiên truc mát báng xây dung 58
Xây dung công trinh duong bô, công nghiêp, nha, thuy loi, kÿ thuât dân dung khac, 59
Trông rung, chám soc rung, chán nuôi, 60
Xây dung công trinh duong bô, xây dung công trinh dân dung, xây dung nha cac loai 61
Ban le trong siêu thi, trung tâm thuong mai, 62
Cuua, xe, bao gô, mua ban gô 63
Xây dung công trinh thuy diên, ; Dâu tu xây dung khu công nghiêp va khu dô thi 64
Trông cây cao su, san xuât cac san phâm tu cao su, Xây dung công trinh thuy diên 65
Trông cao su, trông rung, mua ban gô, san xuât cac san phâm tu gô rung trông 66
San xuât diên náng; Xây dung công trinh thuy diên 67
Khai thac da, cat, soi, sát thep, kim loai mau 68
Khai thac khoang san, Trông cây cao su, chê biên mu cao su. 69
Xây dung công trinh thuy diên. 70
Xây dung công trinh thuy diên 71
HOat dông hô tro cho vân tai duong bô, Vân tai khach báng xe buyt 12/21/2007 72
XD nha cac loai, CT duong bô, thuy loi, thuy diên, SX truyên taI , phân phôi diên, khai
thac gô rung trong, khai hoang xd dông ruông, mua ban nông san tru mu cao su, san ui
mát báng, chuân bi mát báng.
XD nha cac loai, CT duong bô, thuy loi, thuy diên, SX truyên taI , phân phôi diên, khai
thac gô rung trong, khai hoang xd dông ruông, mua ban nông san tru mu cao su, san ui
mát báng, chuân bi mát báng, buôn ban ôtô xe co dông co khac, vân taI hang, kho bãi,
luu tru hang hoa, mua ban bât dông san, nha hang dich vu án uông, buôn ban hang may
mác.
Mua ban thiêt bi ván phong, buôn ban may vi tinh, dô diên gia dung, VLXD, hang nôi
ngoai thât, Lâp trinh may tinh, thiêt kê mang, sua chua láp rap cai dát may tinh thiêt bi
diên tu viên thông
Trông rung nguyên liêu, CN, SX kinh doanh chê biên gô, trông cây cao su, chán nuôI
trâu bo, nha hang DV án uông, thiêt kê công trinh dân dung công nghiêo, khai thac da
cat soi, SX truyên taI phân phôi diên, xu ly rac thaI dân sinh va công nghiêp
XD dâu tu công trinh thuy diên lon vua nho, XD công trinh duong bô, XD nha cac loai,
nuôI trông thuy san
Thiêt kê kiên truc cac công trinh, thiêt kê quy hoach mang luoi câp nuoc, giam sat thi
công công ttrinh dân dung va công nghiêp, DV quang cao thuong mai,k DV câm dô, SX
kinh doanh phâm mêm XD.
Kinh doanh bât dông san;xd công trinh dân dung;công nghiêp;giao thông;san xuât
diên;khai thac da, trang tri nôi thât, khai thac da cat soi, mua ban VLXD.
XD nha cac loai, công trinh duong bô, Công nghiêp, khai hoang XD dông ruông, gia
công co khi, san ui chuân bi mát báng,
Buôn ban hang nông san, vân taI hang, Cho thuê xe co dông co, buôn ban VLXD, mua
ban thiêt bi ván phong
Buôn ban hang nông san, vân taI hang, Cho thuê xe co dông co, buôn ban VLXD, SX
láp dát co khi
Trông cây cao su, trông cây lâu nám, hoat dông DV thu hoach, xu ly hat giông de nhân
giông
Dâu tu xây dung khu vui choi giai tri, XD nha, công trinh duong bô, công trinh công
nghiêp, thuy loi, SX vât liêu XD, mua ban kim loai, quáng kim loai, thiêt bi láp dát
khac trong XD, gia công co khi, dai ly mua ban ki gui hang hoa, SX hang may mác,
mua ban hang nông san, mua ban gô cac loai
XD nha cac loai, công trinh duong bô, Công nghiêp, gia công co khi, san ui chuân bi
mát báng, mua ban thiêt bi láp dát trong XD
SX gach, ngoi, SX VLXD tu dât set, trông rung va chám soc rung, XD nha, công trinh
công nghiêp, công trinh duong bô, mua ban hang nông san, vân tai hang, thi nghiêm
diên
Trông rung va chám soc rung, trông cây hô tiêu, cao su, ca phê, cây lâu nám khac, mua
ban thiêt bi vât liêu xây dung, khai thac quáng kim loai quy hiêm, dâu tu XD khu du
lich, vân tai hang, ban le dô diên gia dung, giuong tu ban ghê, dô dung gia dinh
Ban buôn ô tô va xe co dông co khac, mua ban xám lôp, bô phân phu tro cua ô tô va xe
co dông co khac
XD nha cac loai, công trinh duong bô, thuy loi, công trinh công ich, khai thac da cat
soi, trông cây cao su, SX truyên tai va phân phôi diên, vân tai hang, chuân bi mát báng
Khai thac da cat soi, khai thac quáng sát, quáng kim loai quy hiêm, xay xat da cac loai,
mua ban khoang san
XD nha cac loai công trinh duong bô, công trinh thuy loi, thuy diên, khai thac da cat
soi, buôn ban vatt liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD, SX gach, ximáng, vôi, ban buôn ô
tô va xe co dông co
XD nha công trinh duong bô, công nghiêp thuy loi, khai hoang XD dông ruông, mua
ban nông san, SX cac san phâm tu gô rung trông, mua ban gô cac loai, mua ban vât liêu
trang tri nôi thât
SX va kinh doanh diên; dâu tu XD cac công trinh thuy diên vua va nho; giam sat thi
công Xd cac công trinh XD dân dung, công nghiêp, thuy loi, thuy diên
059 830013
XD dung nha cac loai, công trinh công nghiêp, duong bô, thuy loi, diên dên 35 KV;
khai hoang XD dông ruông; buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD
059 883 662
Tu vân, dâu tu, lâp du an dâu tu, lâp hô so moi thâu, xet thâu va quan ly du an cac
công trinh xây dung co banThiêt kê kiên truc cac công trinh dân dung công nghiêp
Thiêt kê quy hoach công trinh;Thiêt kê cac công trinh dân dung công nghiêp;Thâm
dinh, thâm tra thiêt kê kÿ thuât tông du toan công trinh dân dung công nghiêp;Giam
sat cac công trinh dân dung công nghiêp;Giam sat công trinh giao thông;Xây dung
nha cac loai;Xây dung công trinh công nghiêp;Trang tri nôi thât;Trang tri ngoai
thât;Xây dung công trinh duong bô;San lâp mát báng;Xây dung công trinh thuy loi;
Khai hoang xây dung dông ruông; Xây dung công trinh luoi diên dên 35KV;Xây dung
láp dát hê thông câp thoat nuoc;Gia công co khi;Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung;Mua ban dô gô mÿ nghê;Chê biên cac san phâm tu gô rung trông va
nhâp khâu;Thi công công tac trông cây xanh va tham co
Vân tai hang;Xây dung công trinh dân dung;Xây dung công trinh công nghiêp;Xây
dung công trinh giao thông;Khai thac cat, soi; Khai thac da lam duong; Khai thac da
xây dung;Khai thac tân thu kim loai vang;Mua ban vang;Gia công vang trang suc mÿ
nghê;Khai thac quáng chi, thiêc këm; Khai thac quáng kim loai mau won Iram; Khai
thac da Granite;Dâu tu xây dung công trinh thuy diên;San xuât diên;Truyên tai diên;
Phân phôi va kinh doanh diên; Khai thac quáng sát;Chê biên quáng chi, thiêc
këm;Luyên quáng sát thanh gang, thep;Gia công co khi, mua ban thiêt bi vât tu công
nghiêp;Mua ban kim loai va quáng kim loai;Mua ban sát thep xây dung cac loai;Mua
ban sát phê liêu
San xuât khi dôt, phân phôi nhiên liêu báng duong ông;San xuât diên;Xu ly nuoc thai;
San xuât chê biên thuc án gia suc, gia câm va thuy san;San xuât phân bon;Ban buôn ban
le môtô, xe may;Ban buôn nông, lâm san va cac nguyên liêu khac (tru gô, tre, nua, mu
cao su); Ban buôn thuc án va nguyên liêu lam thuc án cho gia suc, gia câm, thuy
san;Ban buôn dô diên gia dung, den va bô den diên;Ban buôn khi dôt va cac san phâm
liên quan;Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung
059 853 686
San xuât chê biên thuc án gia suc, gia câm va thuy san;San xuât phân bon;Ban buôn
ban le môtô, xe may;Ban buôn nông, lâm san va cac nguyên liêu khac (tru gô, tre, nua,
mu cao su); Ban buôn thuc án va nguyên liêu lam thuc án cho gia suc, gia câm, thuy
san;Ban buôn dô diên gia dung, den va bô den diên;Ban buôn khi dôt va cac san phâm
liên quan;Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung
Nha hang, quan án, hang án uông; Dich vu án uông ; Hoat dông vui choi giai tri;Ban
buôn ca phê;Ban buôn nông lâm san nguyên liêu( tru mu cao su, gô tre, nua);Ban buôn
hoa va cây;Hoat dông xây dung chuyên dung; Xây dung nha cac loai;Ban buôn phân
bon;Khai hoang;Ban buôn xe co dông co
Dai ly mua ban ky gui hang hoa;Dich vu án uông khac;Dich vu phuc vu dô uông; Dich
vu giu xe;Hoat dông vui choi giai tri;Hoat dông xuc tiên thuong mai;Xây dung nha cac
loai;Xây dung công trinh công nghiêp;Xây dung công trinh duong bô;Vân tai hang;Xây
dung công trinh thuy loi;Dâu tu xây dung dia ôc ván phong va kinh doanh khu thuong
mai, khu dân cu, khu chung cu, khu công nghiêp.
Khai thac quáng sát;Khai thac quáng kim loai khac không chua sát; Khai thac quáng
kim loai quy hiêm; Khai thac da, cat, soi, dât set; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung; Mua ban kim loai va quáng kim loai; Xây dung nha cac loai;Xây dung
công trinh công nghiêp;Xây dung công trinh thuy loi;Xây dung công trinh duong bô;
Xây dung công trinh diên dên 35 KV;Xây dung công trinh kÿ thuât dân dung khac;Dâu
tu xây dung công trinh thuy diên;San lâp mát báng;Khai hoang xây dung dông
ruông;Dich vu câm dô;Pha dõ;Chuân bi mát báng;Vân tai hang
Thi nghiêm vât liêu xây dung;Lâp hô so moi thâu xây láp;Xây dung công trinh thuy
loi;Xây dung công trinh duong bô;Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung;Thiêt kê cac
công trinh giao thông;Giam sat cac công trinh giao thông;Lâp hô so moi thâu, xet thâu
cac công trinh xây dung;Thâm tra du an, du toan, tông du toan công trinh xây dung;Lâp
du an kha thi, tiên kha thi dâu tu xây dung, lâp du toan, tông du toan, bao cao dâu t;
Ban buôn ôtô va xe co dông co khac; Dai ly ôtô va xe co dông co khac; Ban phu tung va
cac bô phân phu tro cua ôtô va xe co dông co khac;San lâp mát báng; Khai hoang xây
dung dông ruông
Trông cây cao su, ca phê, cây lâu nám; chán nuôi lon; trông cây lây cu co chât bôt; SX
phân bon va hop chât nito; mua ban phân bon
059 839 739
Quang cao; sua chua may tinh va thiêt bi ngoai vi; SX nuoc khoang, nuoc tinh khiêt
dong chai; in ân; tu vân may tinh va quan tri hê thông may tinh; nghiên cuu thi truong
va thám do du luân; tô chuc su kiên
059 720 599
Trông rung va chám soc rung, ca phê, cao su; XD nha cac loai, công trinh duong bô,
công nghiêp; SX cac san phâm tu gô rung trông va gô nhâp khâu; mua ban gô cac loai;
DT&XD khu sinh thai; nha hang, khach san va dich vu án uông; mua ban hang nông
san; mua ban phân bon cac loai; mua ban thiêt bi ván phong; khai hoang XD dông
ruông
0934 401 999
Xây dung công trinh duong bô;Xây dung cang, duong sát, sân bay;Xây dung nha cac
loai;Xây dung công trinh thuy loi; Xây dung công trinh công nghiêp;Xây dung công
trinh diên dên 35KV;Xây dung công trinh duong ông câp thoat nuoc;Don dep cai tao
mát báng;Xu ly nên mong công trin; Xây dung công trinh thê thao; Cho thuê may moc,
thiêt bi xây dung; Khai thac da, cat, soi;Khai thac da Granit, da phiên;San xuât, kinh
doanh vât liêu xây dung;rông rung va chám soc rung; Trông cây cao su;Trông cây ca
phê;Dich vu cung câp giông cây trông;Hoat dông dich vu hô tro trông trot;Gia công va
chê biên da Granit thanh phâm;Khai thac va thu gom than bun
Trông cây cao su; trông rung va chám soc rung 059 822 613
Khai thac quáng sát; khai thac quáng kim loai không chua sát; SX sát, thep, ngang; SX
diên; khach san
SX gach ngoi báng lo Tuynen; mua ban gach ngoi cac loai; SX VLXD tu dât set 059 893 737
XD công trinh thuy diên, thuy loi, nha, duong bô; láp dát hê thông diên; xây láp diên
dên 35 KV
San xuât, kinh doanh khi công nghiêp;Mua ban vât tu chuyên nganh khi công nghiêp;
Chán nuôi;San xuât phân bon huu co;San xuât, truyên tai va phân phôi diên; Xây dung
công trinh công ich; Xây dung, sua chua công trinh thê thao;Khai thac quáng sát;Khai
thac da, cat, soi;Khai thac quáng kim loai khac không chua sát;Khai thac quáng kim
loai quy hiêm;Cát tao dang va hoan thiên da
0913 450 073
0593 214
528
Kiêm tra, chung nhân du diêu kiên, dam bao an toan chiu luc va chung nhân su phu
hop vê chât luong công trinh xây dung; Thi nghiêm, kiêm dinh chât luong vât liêu xây
dung; kiêm dinh chât luong công trinh, hang muc công trinh truoc khi nghiêm thu; ban
giao dua vao su dung; kiêm dinh khôi luong, chât luong công trinh dê thanh ly hoác
chuyên dôi muc dich su dung hoác cai tao nâng câp ;Thâm tra thiêt kê va du toan cac
công trinh xây dung;Tu vân quan ly du an; lâp bao cao dâu tu; lâp du an dâu tu; lâp du
toan; lâp hô so moi thâu; phân tich danh gia hô so du an cac công trinh xây dung.
;Khao sat xây dung; thiêt kê kiên truc công trinh; thiêt kê kêt câu cac công trinh dân
dung, công nghiêp; thiêt kê thông tin, hê thông âm thanh, diên chiêu sang va diêu khiên
co khi công trinh dân dung, công nghiêp, công trinh kÿ thuât ha tâng khu dô thi; thiêt
kê xây dung công trinh giao thông( câu, duong bô ; Giam sat xây dung; hoan thiên, láp
dát thiêt bi công trinh xây dung dân dung, công nghiêp, ha tâng kÿ thuât; giam sat xây
du
059 . 3501754
Trông rung va chám soc rung; Xây dung nha cac loai;Xây dung công trinh duong
bô;Xây dung công trinh thuy loi;Mua ban gô cac loai va gô nhâp khâ; San xuât cac san
phâm tinh chê tu gô rung trông va gô nhâp khâu;Khai thac nguôn gô tu lao va
campuchia;Mua ban hang nông san (tru mu cao su);San xuât uom giông cây cac loai
Khao sat do dac dia hinh xây dung công trinh; Quan ly công trinh diên, công
nghiêp;Thiêt kê cac công trinh diên;Giam sat cac công trinh diên
Khai thac da, cat, soi; Hoat dông dich vu hô tro khai thac mo va quáng;Cát, tao dang va
hoan thiên d; Sua chua may moc, thiêt bi; Láp dát may moc, thiêt bi công nghiêp. Thi
công công trinh diên dên 35 KV;Khoan, khai thac nuoc, xu ly va cung câp nuoc
Thi công láp dát hê thông diên;Xây dung công trinh dân dung;Xây dung công trinh kÿ
thuât (Xây dung tram bom);Thi công láp dát hê thông câp, thoat nuoc Dai ly uy thac
dây cap diên, thiêt bi diên, công nghiêp;Mua ban may moc, thiêt bi, phu tung may nông
nghiêp;Mua ban may moc, thiêt bi, phu tung may khacQuang ca; Cho thuê may moc,
thiêt bi xây dung;Gia công co khi, công nghiêp dân dung;Dich vu câm dô;San xuât, chê
biên cac san phâm tu gô rung trông;Mua ban nông san (tru mu cao su)
Hoat dông cua cac co so thê thao; Hoat dông cua cac câu lac bô thê thao; Quang cao
;Hoat dông dao tao câu thu chuyên nghiê; Hoat dông chuyên nhuong, môi gioi thê
thao;San xuât dung cu thê duc, thê thao;Su dung, khai thac cac công trinh thê thao ;
Buôn ban dung cu thê duc, thê thao; Hoat dông thê thao khac
Xây dung cac công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, buu diên, thuy
diên, ha tâng kÿ thuât; Duong dây va tram biên thê diên; Dâu tu xây dung va khai thac
cac nha may thuy diên vua va nho; Dâu tu bât dông san va dâu tu tai chinh. Khai thac,
san xuât va kinh doanh vât liêu xây dung (khi du diêu kiên)
Ban buôn nông, lâm san nguyên liêu (tru gô, tre, nua, va mu cao su). Ban buôn phân
bon. Ban buôn ôtô va xe co dông co khac. Bôc xêp hang hoa. Kinh doanh vân tai hang
hoa. Ban buôn kim loai va quáng kim loai. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xây dung. Xây dung nha cac loai. Xây dung công trinh duong bô. Xây dung công trinh
nuoc sach nông thôn. Mua ban thiêt bi hê thông diên, nuoc gia dung
Hoat dông dich vu lâm nghiêp. Thiêt kê khai thac rung, thiêt kê trông rung, thiêt kê cac
công trinh lâm sinh. Diêu tra, lâp bao cao phân hang thich nghi, nông hoa, thô nhuõng.
Quy hoach, kê hoach su dung dât dai. Quy hoach lâm nghiêp (quy hoach rung va dât
lâm nghiêp). Danh gia tac dông môi truong, quan trác môi truong. Phat triên phân mêm
kê toan doanh nghiêp. Lâp quy hoach tông thê phat triên kinh tê x· hôi
Quang cao truc tuyên; Dai ly mua ban sim card; Dai ly dich vu viên thông Mua ban diên
thoai cô dinh, di dông; Mua ban hoa tuoi, qua luu niêm; Thiêt kê, in ân vât phâm quang
cao; Dai ly dich vu dáng ky tên miên, cho thuê khong gian luu tru; Thiêt kê trang
Website; Dai ly cung câp cac dich vu gia tri gia táng trên mang viên thông va Internet
Vân tai hang. San ui mát báng. Xây dung nha cac loai. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp
dát khac trong xây dung
Buôn ban thuôc bao vê thuc vât; Kinh doanh giông cây trông; Mua ban phân bon; Vân
tai hang; Vân tai khach theo hop dông; Ban buôn may moc, thiêt bi va phu tung may
nông nghiêp; Mua ban, gia công, chê biên nông san (tru mu cao su)
Trông rung va chám soc rung; Khai thac da, cat, soi, dât set; Khai thac thuy san nuoc
ngot; Nuôi trông thuy san nuoc ngot; Chán nuôi trâu bo;Chán nuôi dê, cuu; Khai thac
gô rung trông
%rång c©y ¨n qu¶; Ch¨n nu«i tr©u, bß; Ch¨n nu«i dª, cõu; Ch¨n nu«i lîn; Ch¨n
nu«i gia cÇm; Cung cÊp gièng gia sóc, gia cÇm; Mua b¸n hµng n«ng s¶n (trõ mñ
cao su); Khai th¸c ®¸, c¸t, sái; §iÒu hµnh tua du lÞch;
Thiêt kê kêt câu công trinh dân dung công nghiêp, ha tâng kÿ thuât; Giam sat công
trinh xây dung dân dung công nghiêp, ha tâng kÿ thuât; Thiêt kê kiên truc công trinh
dân dung, thiêt kê nôi ngoai thât, tông mát báng; Xây dung nha cac loai; Xây dung công
trinh duong bô; Xây dung công trinh công nghiêp, thuy loi; Xây dung công trinh diên
dên 35KV; Xây dung công trinh công ich; Xây dung công trinh kÿ thuât dân dung khac
Xây dung công trinh nha o; Xây dung công trinh công nghiêp, thuy loi; Xây dung công
trinh giao thông duong bô; San lâp mát báng; Vân tai hang; Mua ban hang thu công mÿ
nghê báng gô rung trông; Mua ban hang kim khi diên may, may moc thiêt bi phuc vu
nganh công nghiêp, nganh xây dung; Dai ly mua ban, ky gui hang hoa; San xuât va
kinh doanh vât liêu xây dung (riêng gach, cat, san, xi máng ban tai chân công trinh);
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xay dung; Ban buôn cac loai sát, thep;
Khai thac khoang san; San xuât hang môc gia dung tu gô rung trông va gô nhâp khâu;
Trang tri nôi thât, ngoai thât; Trông rung va chám soc rung; San xuât phân huu co;
Mua ban cac loai hang hoa nhua duong; Mua ban hang lâm san (tru gô, tre, nua);
Khai thac da, cat, soi; Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh thuy loi, thuy diên;
Xây dung công trinh duong bô; Pha dõ; Chuân bi mát báng; Ban le ôtô con (loai 12 chô
ngôi tro xuông); Ban buôn sát thep; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây
dung; Vân tai hang hoa;
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh công nghiêp; Xây dung công trinh duong
bô; Khai thac da, cat, soi; Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Xây
dung công trinh thuy loi; Kinh doanh vân tai hang; Giam sat công trinh xây dung DD-
CN-HTKT; Mua ban gô cac loai co nguôn gôc hop phap; Chê biên hang môc dân dung
nôi dia va xuât khâu báng gô rung trông; Mua ban hang hoa mÿ phâm; Ban buôn dô
uông; Ban buôn vai, hang may sán, giay dep; Mua ban thuôc la diêu san xuât trong
nuoc; Ban buôn thuc phâm; Ban buôn dô diên gia dung; Khai hoang xây dung dông
ruông
Dich vu vân tai; Nha hang va cac dich vu án uông; Bãi dâu xe va dich vu sua chua ôtô
Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công trinh thuy loi, thuy diên; San lâp mát
báng; Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung; Xây dung câu cang duong thuy
Khao sat dia hinh, khao sat dia chât công trinh, dia chât thuy ván;Giam sat thi công xây
dung công trinh dân dung, công nghiêp va ha tâng kÿ thuât, giao thông vân tai; Thiêt kê
công trinh giao thông (câu, duong bô); Thiêt kê cac công trinh ha tâng kÿ thuât; Thiêt
kê cac công trinh kiên truc, quy hoach xây dung; Xây dung công trinh giao thông duong
bô; Xây dung cac công trinh nha o; Xây dung công trinh thuy loi; Tu vân giai phong
mát báng cac công trinh; Khao sat thiêt kê xây dung công trinh công nghiêp mo; Dich
vu danh gia, thám do, khai thac, chê biên khoang san (tru loai khoang san Nha nuoc
câm); Lâp va thuc hiên du an, luân chung kinh tê kÿ thuât, chuyên giao công nghê
nganh dia chât, khoang san môi truong; Khoan khai thac nuoc duoi dât; Mua ban thiêt
bi phu tung chuyên dung; Mua ban phân bon va nông san (tru mu cao su); Khai thac
va chê biên da xây dung;
STT Tên doanh nghiêp Tru so giao dich
Vôn dàng ký
(Tr dông)
Ngành nghê kinh doanh Ghi chú
1 Xô sô kiên thiêt tinh Gia Lai 60 Trân Phu-Pleiku 14,351 xô sô kiên thiêt
2 Phat hanh sach Gia Lai 06 Lê Loi-Pleiku 2,000
Mua ban thuôc la diêu sx trong nuoc-Mua ban ruou nhâp khâu va
ruou sx trong nuoc; Mua ban sach bao giây viêt-Mua ban ván hoa
phâm
3 Cty TNHH Nha Nuoc 1 TV Sông Da 4 20 Pham Ván Dông-Pleiku 35,150
XD công trinh giao thông,thuy loi,công nghiêp ,dân dung -Sx kinh
doanh diên thuong phâm; SXkd vât tu VLXD
4 TV va XD Son Viêt 10 Nguyên Truong Tô-Pleiku 1,000
XD công trinh giao thông,thuy loi,công nghiêp ,dân dung -Lâp du an
dâu tu-Lâp hô so moi thâu
5 Quê Lâm Tây Nguyên thôn Phu Tân-Ql14-xã Iabáng- h Chu Prông 1,000
Mua ban phân bon-XD công trinh công nghiêp ,dân dung--Khai thac
chê biên than bun
6 Xây Dung An Tân 03 Trân phu-tt Kongchro-h Kongchro 3,000
XD công trinh giao thông,thuy loi,công nghiêp ,dân dung -Mua ban
VLXD-xay xat,chê biên cac loai da xd
7 Xi máng Puzolan Gia Lai 188 Phan Dinh Phung-Pleiku 1,000
san xuât,mua ban cac sp,chê phâm,phu gia, phu liêu phuc vu nganh sx
xi máng,khai thac mo-Khai thac tân thu khoang san-KDVT hang hoa-
Cho thuê kho bãI dô xe
8 CtyTNHH 1 TV Trung Dat 527 Lê Duân-Pleiku 2,000 XD CT DD¹GT¹Tloi¹mua ban VLXD¹ Vtai
9 CtyTNHH 1 TV Minh Thanh 38 Mac Dinh Chi-Hoa Lu-Pleiku 500 Mua ban thiêt bi VPhong, phân bon, may tinh phân mên,thiêt bi VT
10 Cty TNHH 1 TV Thanh Tiên thôn Doan Kêt,xã Amaron,h Iapa 500 XD CT DD¹GT¹Tloi¹mua banVLXD môtô¹nông san¹phân bon
11 Cty TNHH 1 TV Tân Hai Minh Gia Lai lôF 4 Khu CN Tra Da-Pleiku 10,000
Khach san, nha hang án uông,kD pt nha dêt ông dân nuoc,xd dd,thi
công láp dát hê thông diên
12 Cty TNHH 1 TV LQ JOTON xã Ia Dreh,h Krông pa-Gia Lai 5,000 Thuc hiên cac hd khai thac, chê biên khoang san
13 Cty TNHH 1 TV Bao Linh tô15-Hôi Phu-Pleiku 1,200 Khai thac quáng,khoang san,nghiên cuu xac dinh khoang san
14 Cty TNHH 1 TV a Châu 49 Thông Nhât-Pleiku 500 Mua ban VLXD, dai ly hang hoa ky gui
15 Cty TNHH 1 TV Dai Loi 01 Trân Phu - Pleiku 3,500 Xd CT DD¹Tloi¹GT¹trông rung¹khai thac da
16 Cty TNHH 1 TV Hung Nga(2007) 235A Ly Thai To- Pleiku 2,180 Xd CT DD¹ CN¹ mua ban VLXD¹ Kd vân tai, mua ban xe ôtô
17 Cty TNHH 1 TV Tra Ca Fê Uyên 16B Thông Nhât,Iakring,Pleiku 1,000 SX chê biên ca Iê bôt, sx chê biên Tra, mua ban nông san,kd vân tai dã di tiêp thi
18 Cty TNHH 1 TV Phuoc Khang 269 Lê Dai Hanh-thông nhât-Pleiku 700 XD CT DD¹CN¹GT¹san lâp mát báng¹Kd vân tai
19 Cty TNHH 1 TV Thanh Môc Lâm 633 Hung Vuong-ChuSê-Gia Lai 500 Mua ban gô cac loai¹trang tri nôi thât¹kd vân tai
20 Cty TNHH 1 TV Viêt Ha 556 Lê Dai Hanh-Yên Thê-Pleiku 3,500 khai thac gô rung trông, xd CT DD¹Tloi¹CN¹trông cao su¹vân tai
21 Cty TNHH 1 TV Hông Kông 859 Pham Ván Dông-yên thê-pleiku 200 Mua ban diên thoai,linh kiên diên tu,sua chua diên thoai
22 Cty TNHH 1 TV Tuân Thanh 05A- Phan Dinh Phung-Pleiku 500
Mua ban diên thoai,linh kiên diên tu,sua chua diên thoai mua ban thiêt
bi ván phong,phân mên may tinh
23 Cty Phuc Tho 82 Hoang Ván Thu,tô 2,Iakring,Pleiku 3,000 Xây dung ctrinh dân dung,trang tri nôi ngoai thât
24 Cty Dia Chinh Binh Nguyên 25 Ly Tu Trong-Tây Son-Pleiku 3,000 Dáng ky thông kê lâp hô so dia chinh,do dac dia chinh
25 Cty TNHH 1 TV Kÿ Thuât Dia chinh Nam a 659 Lê Duân, chu a, Pleiku 1,500 Xây dung luoi dia chinh, do vë lâp cac loai ban dô
26 Cty TNHH 1 TV Hông Duc 260 Lê Thanh Tôn,Iakring,Pleiku 1,000 Khai thac da, cat,soi,khai thac, mua ban quáng
27 Cty TNHH 1 TV Phuc Tinh 55 Phan Dinh Phung-Pleiku 150 Mua ban diên thoai di dông, cô dinh
28 Cty TNHH 1 TV DVTM Lê Truong 307 CMT8-Hoa Lu-Pleiku 150 Mua ban may vi tinh,linh kiên diên tu viên thông
29 Cty TNHH 1 TV Hoang Khanh 25 Nguyên ThaI Hoc-Pleiku 3,000 Xây dung ctrinh dân dung,GT,mua ban VLXD,trông rung khac
30 Cty TNHH 1 TV Trâm Anh 01B Quyêt Tiên-tô 1 p IaKring-Pleiku 1,200 San xuât quân ao may sán,quân ao thê thao,mua ban nông san
31 Cty TNHH 1 TV Thê Nghia 70 Dinh Tiên Hoang-Pleiku 500
Mua ban sua va cac san phâm tu sua,mua ban ruou san xuât trong
nuoc va ruou nhâp khâu
6/3/2007
32 Cty TNHH 1 TV Hoa Thiên 20A Quang Trung-An Khê 500
Mua ban VL trang tri nôi thât,thiêt bi ván phong,cac hoat dông xu ly
chât thai
33 Cty TNHH 1 TV Duc Binh 179 Lê Duân-Tra Ba-Pleiku 9,000 XD Ctrinh dân dung, thuy loi,mua ban VLXD
34 Cty TNHH 1 TV Nguyên Chuong 08C Ly ThaI Tô-Yên Dô-Pleiku 300
Mua ban VL trang tri nôi thât,thiêt bi ván phong,cac hoat dông xu ly
chât thai
CÔNG TY TRÁCH NHIEM HÙU HAN 1 THÀNH VIÊN
35 Cty TNHH 1 TV Cuu Long thôn 1 xã Chu a-Pleiku 1,125 XDCT giao thông,dân dung,thuy loi,công nghiêp
36 Cty TNHH 1 TV Long Vân 540 Quang Trung, Chu Ty, Duc Co 3,000 KDVT khach theo tuyên cô dinh,hop dông,KDVT hang hoa
37 Cty TNHH 1 TV Minh Quân Anh 129 Hoang Ván Thu-thi xã An Khê 500 KDVT khach theo tuyên cô dinh,hop dông,KDVT hang hoa
38 Cty TNHH 1 TV Binh Ha tô Tôn Thât Tung-Tra Ba-Pleiku 4,500 Mua ban nông san
39 Cty TNHH 1 TV Tuân Phat 62 Dinh Tiên Hoang-tô 13 Diên Hông-Pleiku 1,000
Dai ly mua ban, ky gui hang hoa, san xuât tôn va can tôn cac loai, khai
thac quáng
40 Cty TNHH 1 TV Thanh Binh Cao Nguyên lô A12 KCN Tra Da-Pleiku 10,000 Chê biên thuc án gia suc, gia câm,mua ban nông san,lâm san
41 Cty TNHH 1 TV Duc Anh dôi 1, An Thuong, Song An, An Khê 500 Gia công co khi,KDVT hang hoa,mua ban phu tung xe co dông co
42 Cty TNHH 1 TV Duc Duyêt 883 Pham Ván Dông tô 6,Yên Thê, Pleiku 5,000 Trông rung phong hô, trông rung taI sinh, trông rung khac
43 Cty TNHH 1 TV Minh Binh 560 Qlô 14 Chu HDrông-Pleiku 950 Mua ban phân bon cac loai, mua ban VL trang tri nôi thât 3/4/2007 chu minh DT: 0903523357
44 Cty TNHH 1 TV Kim Hông khôi phô 6,thi trân Iakha,huyên IaGrai 800 Mua ban nông san,VLXD,XDCT dân dung, công nghiêp, thuy loi
45 Cty TNHH 1 TV Hoang Duc tô 15 Tôn Thât Tung phuong Tra Ba,Pleiku 1,900 Mua ban VLXD,XDCt Giao thông
46 Cty TNHH 1 TV Minh Phat tô 7 phuong Ia Kring-Pleiku 1,900 Khai thac da, cat,soi,khai thac quáng, san lâp mát báng
47 Cty TNHH 1 TV Kim Phu 34 Nguyên Du, tô 6 Tây Son,Pleiku 500 Xây dung cac công trinh GT,DD,CN,TL,mua ban vât liêu xd
48 Cty TNHH 1 TV Tuyên Ky 380 Phan Dinh Phung,Yên Dô, Pleiku 1,000 Mua ban nông san, VLXD, Khai thac da, cat, soi
49 Cty TNHH 1 TV Lâm Viên 104 Bui Thi Xuân, An Phu, An Khê 1,200 Xây dung cac công trinh GT,DD,CN,TL,mua ban nông san
50 Cty TNHH 1 TV Son Binh QL 19 thôn 7 xã An Phu, Pleiku 1,000 Xây dung cac công trinh GT,DD,CN,TL, mua ban xe ô tô, xe may
51 Cty TNHH 1 TV Anh Dat A11 Dât Quy hoach KCN tra Da,Pleiku 1,000 San xuât giây thom,báng vê sinh cho phu nu,khán giây va giây án
52 Cty TNHH 1 TV Dai Nguyên tô 8 Chu sê, Gia lai 1,000 Chê biên nông san, mua ban phân bon cac loai, XD cac ctrinh dd,gt
53 Cty TNHH 1 TV Hoa Nhã tô 11 Nguyên Viêt Xuân,Pleiku 1,748 Bao duõng sua chua ô tô va xe co dông co khac,vân taI hanh khach
54 Cty TNHH 1 TV Hông Nghia 135 Trân Phu, Pleiku 1,500
Mua ban dô dung ca nhân va gia dinh,Mua ban môt sô hang công nghê
khac
55 Cty TNHH 1 TV ThaI Binh Duong 59 Hung Vuong,Pleiku 300
Mua ban dt di dông, cô dinh,may nhán tin,Dich vu sua chua dt di
dông,cô dinh,mua ban may moc thiêt bi ván phong
56 Cty TNHH 1 TV Nông Lâm Nghiêp Hoan Mÿ 283 Nguyên Viêt Xuân,Hôi Phu,Pleiku 4,000
Trông cây công nghiêp,chám soc rung trông,chán nuôI gia suc, Xd cac
công trinh giao thông, thuy loi, dân dung
57 Cty TNHH 1 TV TM va DV Tin hoc Gia Phat 58 Phan Dinh Phung,Pleiku 500
Ban buôn vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm, sua chua may vi tinh
va thiêt bi ngoai vi
58 Cty TNHH 1 TV Duy Duc tô 9 Yên Thê,Pleiku 1,900 Khai thac da, chê biên da cac loai,xd công trinh giao thông thuy loi
59 Cty TNHH 1 TV XD Anh Binh thôn Tân Dinh xã Tân An, Dák Po 1,000 San xuât truyên taI phân phôi diên;xd nha cac loai;chuân bi mát báng
60 Cty TNHH 1 TV Vinh Dat tô 2 huyên Chu Sê, Gia Lai 1,000
Mua ban VLXD,Giêt mô gia suc, gia câm tâp trung, chê biên va bao
quan rau qua;khai hoang xây dung dông ruông
61 Tin Nhiêm Thôn Ham Rông, xã Ia Báng, Dák Doa 850
ban buôn phân bon, ban buôn nông lâm san nguyên liêu;ban buôn vât
liêu láp dát khac trong xây dung
62 Thiên Dinh Nguyên Viêt Xuân, tô 8, Dák Doa 1,000
ban buôn nông lâm san nguyên liêu;chê biên hang nông san;mua ban
gô cac loai..
63 Phong Thiên
37 Phan Dinh Phung, tô 3, phuong Tây Son,
Pleiku
200
Ke, vë bang hiêu, quang cao;sua chua, cung câp hôp den;hoat dông
thiêt kê chuyên dung, quang cao
64 Tiên Phu Thôn2 xã Dák Po, huyên Dák Po, Gia Lai 2,000
XDCT kÿ thuât dân dung khac;XDCT duong sát va duong bô;XDCT
thuy loi;XDCT công nghiêp diên dên 35Kv
65 Xuân Hung
61 Huyên Trân Công Chua, tô 14, p Tra Ba,
Pleiku
1,900
XDCT duong bô; XDCT thuy loi; Khai thac da, cat, soi dât set; KDVT
hang hoa;cho thuê xe co dông co;cho thuê may moc thiêt bi xây dung
66 Quang cao va trang tri nôi thât Gia Nguyên 82B Dinh Tiên Hoang, Yên Dô, Pleiku 150 QUang cao;Hoat dông tu vân quan ly;trang tri nôi ngoai thât...
67 Anh Hung 160 Hai Ba Trung,Yên Dô, Pleiku 7,000
Ban buôn nông, lâm san nguyên liêu;khach san;nha nghi;kinh doanh
dich vu luu tru ngán ngay...
68 Pham Tuyên
22 Huyên Trân Công Chua, tô 14 Tra Ba,
Pleiku
1,500 Kinh doanh vân tai hang hoa
69 Thanh Viêt Qlô 25 khu phô 5, huyên Phu Thiên 1,200 XDCT Công nghiêp;thuy loi;khai thac da, cat soi, dât set..
70 Toan Ngoc 230 Lê Duân, Tra Ba, Pleiku 500
KD vân tai hang hoa; KD vân tai khach theo hop dông;kd vân tai
khach theo tuyên cô dinh; kd vân tai khach báng taxi
71 Duyên Anh thôn 6 xã Ayun, Mang Yang 900
KDVT hang hoa;ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây
dung;mua ban vât liêu trang tri nôi ngoai thât
72 Anh Mai 132 Ly Thai Tô, Yên Dô, Pleiku 3,000
Mua ban bât dông san, dich vu nha dât (tru dâu gia tai san);mua ban
hang nông, lâm san nguyên liêu
73 Hoai Phuong 189 Hai Ba Trung,Diên Hông, Pleiku 1,000
Kinh doanh vân tai hang hoa;kdvt khach theo hop dông,báng taxi;dich
vu lu hanh nôi dia..
74 Viêt Quang 484 Lê Dai Hanh, tô 4 Yên Thê, Pleiku 1,000
Ban buôn vai, hang may sán, giay dep;ban buôn dô dung khac cho gia
dinh;san xuât mut,nêm chán ga,man;ban buôn dô diên gia dung
75 Hung Thinh 15/48 Trân Quy Cap,Tây Son, Pleiku 1,500 Xây dung nha cac loai;xdct duong bô, ct thuy loi, ct công nghiêp
76 Nguyên Xuân Lang Chuk xã Kon Thup, huyên Mang Yang 1,000
Ban mô tô, xe may;ban buôn dô uông;mua ban ruou san xuât trong
nuoc va nhâp khâu;ban le dô diên gia dung
77 Pham Duc 10 Phan Dinh Phung,Tây Son,Pleiku 1,900
Cac dich vu nhiêp anh;Mua ban thiêt bi chup anh, thiêt bi nganh anh;
hoat dông dich vu phuc vu hôn lê;cho thuê nha
78 Trong Dãi Tô 7 phuong Tây Son, thi xã An Khê 8,000
xdct duong bô;xdct thuy loi;khai thac da, cat soi;buôn ban vât
liêu,thiêt bi láp dát khac trong xây dung
79 Cuong Phat 08 Pham Hông Thai, Thi xã Ayun Pa 1,000 Môi gioi bât dông san;dich vu nha dât;xây dung nha cac loai..
80 Trang Duc Lang Choet, xã Chu a, Pleiku 3,000
Khai thac gô rung trông;Trông rung;trông cây hô tiêu;cây cao su;ca
phê;trông cây lâu nám;khai thac quáng sát;khai thac quáng kim kim
loai quy hiêm
81 Thiên Hoa 54 No Trang Long, tô 5, Tra Ba, Pleiku 800
Khai thac da, cat soi, cát tao dang, xay xat va chê biên da, ban buôn
kim loai;sx tôn cac loai;vân tai hang
82 Phu Thanh 34 Trân Phu, Diên Hông, Pleiku 150
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm;ban buôn thiêt bi
va linh kiên diên tu viên thông
83 Anh Phong
207 duong Truong Son, tô 14, phuong Yên
Thê, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
4,000
XD nha cac loai;xdct duong bô;xdct thuy loi, công nghiêp;pha dõ;vân
tai hang;san lâp mát báng
84 Kiên Trung 14 Lê Anh Xuân, phuong Tháng Loi, Pleiku 1,500
XD nha cac loai;xdct duong bô;xdct thuy loi, công nghiêp;pha dõ;vân
tai hang;san lâp mát báng
85 Quôc Ha
86 Son Ninh 84 Yên Dô,tô 5 phuong Yên Dô,Pleiku 700 Mua ban hang nông san;mua ban hang dot, boi loi, uoi bay
87 Thuy Ngân 4A Yên Dô,Pleiku 1,000
Trông rung, diêu, tiêu, ca phê;ban nông san,khoai;khai thac da cat
soi;kinh doanh bât dông san
88 Kim An Khanh 02 Lê Quang Dinh,tô 3,Yên Thê,Pleiku 3,000
Ban buôn ô tô va xe co dông co khac;dai ly ky gui ô tô va xe co dông
co khac;bao duõng sua chua ô tô
89 Thuong mai va DV Thê Tao Thôn 2 xã Chu Hdrông,Pleiku 3,000 Ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây dung
90 Tân Quy 147 CMT8 Hoa Lu,Pleiku 1,200
Ban buôn xe ô tô va xe co dông co khac;dai ly ky gui ô tô va xe co
dông co khac
91 Trung Viêt 20 Ly Thai Tô,Yên Dô,Pleiku 2,500
Khai thac gô rung trông,lâm san khac tru gô;sx cac sp tu gô rung
trông va nhâp khâu
93 Ha Nhi 472 Hung Vuong,tô 3,Hôi Phu,Pleiku 5,000 XD nha cac loai;xdct duong bô, thuy loi,công nghiêp
94 Khang Ngân KpaKlong,tô 2 thi trân Chu Ty,huyên Duc Co 2,000 Mua ban nông san;chê biên nông san;mua ban gô cac loai
95 Son Mÿ 225 Ly Thai Tô,tô 3,Thông Nhât,Pleiku 3,000 XD nha cac loai;xdct duong bô, thuy loi,công nghiêp
96 Thach Dông thôn 2 xã Kông Yang,huyên Kông chro 1,000 Khai thac da Bazan;vân tai hang;mua ban da, cat;san ui mát báng
97 Hiêp Tai Lang Boi xã Hoa Phu,huyên Chu Pah 1,000 Trông rung va chám soc rung;trông cây hô tiêu,cao su,ca phê
98 Tân Phong 179 Bui Thi Xuân,An Phu,An Khê 900 Trông rung;chán nuôi;trông trot;chán nuôi hôn hop;khai thac da
99 Phu Phat 81B Ly Thai Tô,Yên Dô,Pleiku 1,500 Ban buôn hoa;ban buôn dô diên gia dung,den va bô den diên
100 SX-KD Tông hop Dáng Phuoc Lô D6 KCN Tra Da,Pleiku 5,000
SX cac sp tu khoang phi kim loai;mua ban nguyên nhiên liêu phi nông
nghiêp;mua ban hang nông san,lâm san nguyên liêu
101 TM-DV Dáng Phuoc Tinh lô 664 xã Ia Der,huyên Ia Grai 30,000
Kinh doanh du lich sinh thai,kd khu vui choi giai tri;kinh doanh dich
vu án uông,âm thuc;dich vu karaoke
102 Phu An Thôn 3 xã Chu Hdrông,Pleiku 1,900
Xây dung công trinh thuy loi; Xây dung công trinh duong bô; San lâp
mát báng; Buôn ban vât liêu, thiêt bi khac trong xây dung; Mua ban
vât liêu trang tri nôi thât; Buôn ban nông, lâm san nguyên liêu (tru gô,
tre, nua va mu cao su); San xuât thuc án gia suc, gia câm va thuy san;
Ban mô tô, xe may; Vân tai khach theo tuyên cô dinh; Vân tai hang;
Nuôi rua, ba ba, ca sâu, da diêu; Nuôi cac loai bo sat khac; Chán nuôi
lon; Chán nuôi nhim; Dich vu câm dô; Khach san; Nha hang va cac
dich vu án uông phuc vu luu dông; Ban buôn ô tô va xe co dông co
khac
103 Thanh tu 150 Pham Ván Dông,Thông Nhât,Pleiku 400
Buôn ban vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây dung;sx câu kiên kim
loai;gia công co khi
104 NQ 33 Trân Phu (nôi dai)Tây Son,Pleiku 2,000
Ban buôn nuoc hoa, hang mÿ phâm va chê phâm vê sinh;khach
san;nha hang va cac dich vu án uông
105 Nam Tiên 47 Phan Dinh Phung,Tây Son,Pleiku 500
Mua ban vât liêu trang tri nôi thât;ban buôn may vi tinh,thiêt bi ngoai
vi va phân mêm;ban hoa chât nganh cao su
106 Kiêu Dat 130 Pham Ván Dông,Thông Nhât,Pleiku 9,000 Xdct duong bô, thuy loi, san lâp mát báng
107 Hoang Huy Phat 29 Dinh Tiên Hoang,Diên Hông,Pleiku 200
Ban buôn thuc phâm;ban le thuci phâm trong cac cua hang chuyên
doanh;ban buôn dô uông
108 Phu Quy 199 Trân Quy Cap,Pleiku 500 Thi nghiêm VLXD
109 Dông Anh Thôn Ham Rông, xã Ia Báng, huyên Dák Doa 300
Mua ban gô cac loai;khai thac gô rung trông;chê biên gô rung
trông;mua ban phân bon
110 TVC 65 Hai Ba Trung,Diên Hông,Pleiku 500 Mua ban may anh kÿ thuât sô, camera, quay phim, chup anh...
111 Mÿ Hanh thôn 1 xã Dun, Chu Sê 3,000 Dai ly ban le xáng dâu va cac san phâm cua chung..
112 Phuong Hoang 1,500 Mua ban gia công cac loai kinh, nhôm, sát, inox
113 Dáng Khang
62 Phan Dinh Giot, phuong Hoa Lu, thanh phô
Pleiku,
1,000 Dich vu câm dô
114 Tâm Huong
Sô nha 02 duong Chu Manh Trinh, phuong
Hôi Phu, thanh phô Pleiku
3,000
Bao duõng, sua chua ô tô va xe co dông co khac; Mua ban phu tung
va cac bô phân phu tro cua ô tô va xe co dông co khac; Khai thac da,
cat, soi dât set; Xây dung công trinh duong bô; San lâp mát báng; Ban
buôn xe co dông co khac; Ban buôn xi máng; Ban buôn sát thep; Ban
buôn gach xây, ngoi, da, cat, soi Ban buôn son, vec ni ; Ban le son,
mau, vec ni trong cac cua hang chuyên doanh; Ban le xi máng, gach
xây, ngoi, da, cat soi va vât liêu xây dung khac trong cua hang chuyên
doanh; Ban le gach ôp lat thiêt bi, thiêt bi vê sinh trong cac cua hang
chuyên doanh;Ban le dô diên gia dung, giuong, tu, ban ghê va dô nôi
thât tuong tu, den va bô den diên va dô dung gia dinh khac chua duoc
phân vao dâu trong cac cua hang chuyên doanh; Vân tai hang; Cho
thuê xe ô tô; Cho thuê may moc thiêt bi xây dung ;;Mua ban dâu nhot
115 Thanh Hoa 56 Lê Dai Hanh,Pleiku 7,000 Vân tai khach theo tuyên cô dinh;vân tai khach báng xe bus...
116 TM-DV Thiên Ngân Tô dân phô 3, phuong An Tân, thi xã An Khê 500 Trông va chám soc rung;khai thac gô rung trông...
117 Toan Tháng
Sô nha 62 Phan Dinh Phung, phuong Tây Son,
thanh phô Pleiku
3,000
Vân tai hang; Khai thac cat, soi, da; Buôn ban vât liêu thiêt bi láp dát
khac trong xây dung; Xây dung công trinh thuy loi; Thi công co gioi,
khai hoang xây dung dông ruông; Xây dung công trinh duong bô;
Mua ban cac chât bôi tron, lam sach dông co; Xây dung nha cac loai;
Xây dung công trinh công nghiêp
118 Lê Tung 06 Hung Vuong,Ia Kring,Pleiku 400 Thiêt kê quang cao, ke ve biên quang cao, panô, bang tên duong...
119 Quang Dat
71 Truong Chinh, phuong Tra Ba, thanh phô
Pleiku
4,500
Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công trinh thuy loi, thuy
diên; San lâp mát báng; Xây dung nha cac loai; Láp dát hê thông diên;
Láp dát hê thông, câp thoat nuoc; Buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung; Ban buôn ô tô va xe co dông co khac
120 Nam Thanh
153 Quang Trung, thi trân Chu Ty, huyên Duc
Co, tinh Gia Lai
1,000
Khai thac da, cat, soi;chuân bi mát báng;cát tao dang va hoan thiên
da;ban vât liêu xây dung va thiêt bi láp dá khac trong xây dung
121 Long Thanh 1,500 Ban buôn nông lâm san nguyên liêu;vân tai hang
122 Chu Phat 1,300 Vân tai hang;Mua ban nông lâm san nguyên liêu
123 Hoan Son
21/37 Phan Dáng Luu, tô 1, phuong Thông
Nhât, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,900
Gia công co khi; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung nha cac
loai; Xây dung công trinh kÿ thuât dân dung khac; Xây dung công
trinh thuy loi; Vân tai hang; Khai thac da, cat, soi; Ban buôn vât liêu,
thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Xây dung công trinh công
nghiêp; Khai hoang xây dung dông ruông; San lâp mát báng; Lâp hô
so moi thâu, xet thâu cac công trinh xây dung; Thâm tra du an, du
toan, tông du toan cac công trinh xây dung; Lâp du an kha thi, tiên
kha thi dâu tu xây dung, lâp du toan, tông du toan, bao cao dâu tu;
Giam sat cac công trinh dân dung công nghiêp; Thiêt kê, giam sat
cac công trinh thuy loi; Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung; Khao sat
cac công trinh xây dung
124 Thuân Phat Dat
Khu vuc tâp trung huân luyên, co quan quân
su thi xã An Khê, tinh Gia Lai
1,500 Cua xe bao gô va bao quan gô rung trông
125 Hung Thinh Phat 500 Mua ban dô gô, hang trang tri nôi, ngoai thât
126 TMDV-XNK KCC 35 Lê Hông Phong,Pleiku 1,500
Vân tai hang;khai thac da, cat, soi, dât set;mua ban hang nông san;chê
biên hang nông san
127 Lê Quang 13 Lê Duân, tô 14, Tra Ba, Pleiku 1,900 XD nha cac loai;xdct duong bô, thuy loi;khai thac da,cat,soi...
128 Lê Thanh
317 Hung Vuong, phuong Hôi Thuong, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,350
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công
trinh thuy loi; Xây dung công trinh công nghiêp (xây dung diên dên
35Kv); Trông rung va chám soc rung; San xuât phân vi sinh; Chê biên
ca phê bôt; Khai thac va thu gom than bun; Buôn ban vât liêu xây
dung; Mua ban hoa chât xu ly muôi, môi mot; Khai hoang dôi nui trot;
San lâp mát báng; Chê biên cac san phâm tu gô rung trông;Mua ban
gô cac loai; Uom cây giông cac loai; Mua ban phân bon cac loai
129 Huong Tho
79/8 Phung Khác Khoan, tô 13, phuong Yên
Dô,thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,500
Trông cây cao su; Xây dung công trinh duong bô; San xuât san phâm
khac tu gô rung trông; San xuât san phâm lâm san (tru gô), coi va vât
liêu têt bên; Trông rung va chám soc rung lây gô; Khai thac lâm san
khac tru gô; Thu nhát san phâm tu rung không phai gô va lâm san
khac; Hoat dông dich vu sau thu hoach; Hoat dông dich vu lâm nghiêp;
Ban buôn nông, lâm san nguyên liêu (tru gô, tre, nua va mu cao su);
130 Son Nam
301 duong Hung Vuong, phuong Hôi Thuong,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
4,500
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công
trinh thuy loi; Xây dung công trinh công nghiêp (xây láp diên dên
35KV); Khai hoang xây dung dông ruông
131 Tung Phat 211 Hai Ba Trung,Pleiku 500 Mua ban hang nông san;mua ban hang hoa mÿ phâm
132 Lan Viên 03 Truong Son,tô 5, Yên thê,Pleiku 300
Láp dát hê thông diên;láp dát hê thông câp thoat nuoc, lo suoi va diêu
hoa không khi..
133 Chin Dân
69
C
Hoang Ván Thu, phuong Yên Dô, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
2,000
Vân tai khach theo hop dông; Vân tai khach theo tuyên cô dinh; Vân
tai hang
134 Hoang Hung
Khôi phô III, thi trân Ia Kha, huyên Ia Grai,
Gia Lai
1,000
Mua ban vât liêu trang tri nôi thât; Ban buôn dô diên gia dung, den va
bô den diên; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung;
Ban le dô diên gia dung, giuong, tu, ban, ghê va dô nôi thât tuong tu,
den va bô den diên, dô dung gia dinh khac chua duoc phân vao dâu
trong cac cua hang chuyên doanh; Mua ban vât liêu, thiêt bi câp thoat
nuoc; Mua ban thiêt bi dung cu diên câm tay; Ban buôn may moc, thiêt
bi va phu tung may khac; Ban buôn kim loai va quáng kim loai; Gia
công can tôn, xa gô, sát hôp, ông cac loai; Mua ban hang nông san (tru
mu cao su); San xuât hang môc dân dung tu gô rung trông; Mua ban
tivi, may giát, tu lanh, dô diên gia dung khac; Xây dung nha cac loai;
Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công trinh công nghiêp; Láp
dát hê thông diên; Láp dát hê thông câp thoat nuoc, lo suoi va diêu
hoa không khi; Xây dung công trinh diên dên 35KV
135 Thiên Ván Phuc Nguyên Ván Linh,tô 8, Iakring,Pleiku 1,000 Ban buôn phê liêu, phê thai kim loai,phi kim loai;vân tai hang
136 Viêt Phong 140 Huynh Thuc Khang,Yên Dô,Pleiku 1,000 Khai thac gô rung trông;sx cac sp tu gô rung trông
137 Xã Gao thôn 4 xã Gao,Pleiku 1,400
San xuât dô uông không côn, nuoc khoang; San xuât nuoc tinh khiêt;
Mua ban nuoc uông cac loai; Mua ban hang nông san (tru mu cao su);
San xuât nuoc da; Gia công xay xat ca phê; Chê biên ca phê bôt cac
loai
138 Liên Su
356 Trân Hung Dao,Thi trân Kon Dõng,Mang
Yang
3,500 XD nha cac loai;xdct thuy loi;láp dát hê thông câp thoat nuoc
139 Cty Môt thanh viên ut Dao 01E Quyêt Tiên,Ia Kring,Pleiku 500
Mua ban Vât liêu trang tri nôi ngoai thât;ban buôn nông lâm san
nguyên liêu;nha hang,quan án,hang án uông
140 Cty Môt thanh viên Trân Gia Thôn 5 xã Nghia Hung,Huyên Chu Páh 1,675
Mua ban hang nông san;khai thac da, cat, soi;Xd nha cac loai;XDct
duong bô;chán nuôi nhim
141 Cty Môt thanh viên Lê Tuân 06 KopaKlong,Hoa Lu,Pleiku 1,000
Xdct thuy loi;XD ct công nghiêp;ctrinh câp thoat nuoc;xd nha cac
loai;ctrinh duong bô;ctrinh công ich.
142 Cty Môt thanh viên Thu anh Thôn 3 xã Chu Hdrông,Pleiku 2,100
Sua chua xe ô tô va xe co dông co khac;vân tai hang;mua ban hang
nông san
143 Cty Môt thanh viên Ngoc Hung 380 Nguyên Viêt Xuân,Hôi Phu,Pleiku 200 Chê biên ca phê bôt;scx cac loai tra tui loc;mua ban ca phê bôt
144 Cty Môt thanh viên Nhu Anh 59 Nguyên Du, Tây Son, Pleiku 1,000 Vân tai hang;dai ly ky quÿ hang hoa;mua ban gô nhâp khâu;.
145 Cty Môt thanh viên Viêt Cuong Tô 1 Hoa Lu,Pleiku 7,000 Ban buôn xi máng;ban buôn gach ngoi,da,cat,soi.
146
Cty Môt thanh viên Bê Tông Nhua nong Dông
Hung
189 Lê Dai Hanh,phuong Thông Nhât,Pleiku 6,370
San xuât cac san phâm bê tông nhua nong; Thi công cac công trinh bê
tông nhua nong;; San xuât kinh doanh vât liêu xây dung; Mua ban cac
san phâm nhua duong, nhù tuong
147 Cty Môt thanh viên Tri Dung 06A Wuu,tô 1 Ia Kring,Pleiku 500 Vân tai hang;mua ban hang nông san;lâm san phu
148 Cty Môt thanh viên Nguyên Dáng 177 Hung Vuong,Hôi Thuong,Pleiku 1,000
Ban buôn thiêt bi va linh kiên diên tu viên thông;ban buôn may vi
tinh,thiêt bi ngoai vi va phân mêm
149 Cty Môt thanh viên Sông Huong Ly Thai tô,Pleiku 1,000
Ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây dung;dich vu luu tru
ngán ngay;co so luu tru khac;vân tai hang;dich vu câm dô
150 Cty Môt thanh viên Lê Minh Minh 36 Phan Dinh Phung,tây Son,Pleiku 200
Thiêt kê mâu mã quang cao,dô hoa vi tinh,in ân;kinh doanh ván hoa
phâm;tô chuc su kiên.
151 Cty Môt thanh viên Tân Minh 44A Nguyên Viêt Xuân,Hôi Phu,Pleiku 500
Buôn ban vât liêu, thiêt bi chuyên dung khac trong xây dung;xdct
duong bô,công ich,kÿ thuât dân dung khac.
152 Cty Môt thanh viên Nhât Quang Khu phô 3 Thi trân Phu Hoa huyên Chu Páh 1,000 Xd nha cac loai,ctrinh thuy loi,duong bô,diên dên 35Kv..
153 Cty Môt thanh viên Duc Canh tô 9 Hoa Lu,Pleiku 700 Mua ban hang nông san;vân tai hang;gia công co khi.
154
Cty Môt thanh viên Khao sat TV XD Hoang
Binh
5/52 Pham Ván Dông,Pleiku 700
Khao sat dia hinh;dia chât công trinh,dia chât thuy ván;khai hoang xd
công trinh câp thoat nuoc;thiêt kê cac công trinh dân dung,cn..
12/20/2007
155 Cty Môt thanh viên Dông Thnah
Phong A 14, khu chung cu Lê Loi, tô 6, p Hoa
Lu
1,500
XD nha cac loai, Công trinh duong bô, thuy loi, công nghiêp, khai
hoang dông ruông
156 Cty Môt thanh viên Thông Cây Xanh
345 Hung Vuong, khu phô 2, thi trân IaKha,
huyên IaGrai, Gia Lai
800
Mua ban gô ngoai tinh, mua ban gô tung trông, mua ban hang nông
san, ban buôn kim loai va quáng kim loai, mua ban vât liêu trang tri
nôi thât.
157 Cty Môt thanh viên Thiên An 14 Lê Thanh Tôn, p IaKring, Pleiku, Gia Lai 1,000
Chê biên ca phê bôt;mua ban ca phê bôt, mua ban hang công nghê
thuc phâm, buôn ban dô uông, vân taI hang.
158 Cty Môt thanh viên Thinh Hung Nguyên
01/04/93 hem Phan Dinh Phung, p Tây Son,
Pleiku, Gia Lai
5,000 Trông rung va chám soc rung;trông trot chán nuôI hôn hop
159 Cty Môt thanh viên Viêt Sinh
449 Hung Vuong, tô 2, p Hôi Phu, Pleiku, Gia
Lai
1,000
Vân taI hang, mua ban hang nông san, ban buôn kim loai va quáng
kim loai, ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong XD
160 Cty Môt thanh viên Hoan Toan
709 Pham Ván Dông, p Thông Nhât, Pleiku,
Gia Lai
100
Mua ban diên thoai di dông cô dinh, may nt, may bô dam, linh kiên
diên tu viênthông, sua chua diên thoai, mua ban thiêt bi ván phong ,
mua ban khi dôt hoa long, bêp ga va linh kiên kem theo, DV câm dô
161 Cty Môt thanh viên Hung Anh QL 14, lang Nhao, xã IaKênh, Pleiku, Gia Lai 1,000
Dai ly ban buôn , ban le ôtô, phu tung va cac bô phân phu tro cua ôtô
va xe co dông co khac; bao duõng sua chua ôtô, xe co dông co khac;
ban buôn VLXD
162 Cty Môt thanh viên Minh Hiêu
Dinh Tiên Hoang, tô 5, thi trân DákDoa, Gia
Lai
2,000
Trông cây cao su, ca phê, lâu nám; khai thac da, cat, soi; XD nha cac
loai, CT duong bô, giao thông vân taI; khai hoang XD dông ruông,vân
taI hang, khach theo tuyên; cho thuê ôtô; ban buôn VLXD;
163 Cty Môt thanh viên Thiên Phu Loi
Thôn Hô Nuoc, thi trân Chu Sê, huyên Chu Sê,
Gia Lai
6,200
Vân taI hang; hoat dông cua cac công viên; ban buôn dô dung nôi thât
ban buôn VLXD; nha hang va cac DV án uông; XD công trinh thuy
loi, duong bô; mua ban nông san.
164 Cty Môt thanh viên Duc Nguyên 269 Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 1,200
Gia công chê biên ca phê bôt; mua ban hang nông san; ban buôn vât
liêu thiêt bi láp dát khac trong XD.
165 Cty Môt thanh viên Ngan Ha 100a Lê Duân, Pleiku, Gia Lai 1,000
SX thiêt bi diên, thiêt bi nâng ha bôc xêp, may nông lâm gnhiêp; gia
công co khi xu ly trang phu kim loai; sua chua láp dát hê thông câp
thoat nuoc; xây láp duong dây, tram biên ap dên 35KV
166 Cty Môt thanh viên Tri Dat Cach Mang Thang Tam, Pleiku, Gia Lai 9,000
XD nha cac loai, Công trinh duong bô, thuy loi, công nghiêp, mua ban
bât dông san; vân taI hang, khach theo tuyên cô dinh
167 Cty Môt thanh viên Thu Hoa 04 Trân Phu, p Tây Son, Pleiku, Gia Lai 2,000
Mua ban hang nông san, phân bon cac loai; SX cac san phâm tu gô
rung trông; mua ban chán, ra, gôi, nêm; mua ban hang trang tri nôi
thât DV câm dô
168 Cty Môt thanh viên Trung Duong Thôn Nha Hyiou, xã Chu a, Pleiku, Gia Lai 3,000
Trông cây cao su, ca phê, lâu nám; ban buôn VLXD; mua ban hang
nông san, DV câm dô.
169 Cty Môt thanh viên Hoa Xuân Xinh
Khôi phô 1, thi trân Phu Hoa, huyên Chu Pah,
Gia Lai
700
Vân taI hang; mua ban gô cac loai, hangnông san; ban buôn vât liêu
thiêt bi láp dát khac trong Xd
170 Cty Môt thanh viên 568 142/7 Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 2,000
XD công trinh nha o, giao thông , thuy loi, CN, thuy diên; xây láp CT
diên dân dung; van taI hang; mua ban thiêt bi dung cu hê thông CT
diên dân dung; van taI hang; mua ban thiêt bi dung cu hê thông diên,
VLXD; mua ban thiêt bi vp.
171 Cty Môt thanh viên ATP 135 Thông Nhât, p IaKring, Pleiku, Gia Lai 5,000
Mua ban VL trang tri nôi thât, gô cac loai, hang nông san; vân taI
hang, SX cac SP tu gô rung trông, mua ban Sp diêu khác mÿ thuât,
ban buôn ôtô va xe co dông co
172 Cty Môt thanh viên Tin Lôc Thôn 4, xã Chu a, Pleiku, Gia Lai 1,900
Buôn ban vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây dung, VL trang tri nôi
thât, khai thac da, cat, soi, dât set; vân taI hang; khai thac, thu gon
than bun.
173 Cty Môt thanh viên Hoang Cao 3/16 Tô Vinh Diên, p Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 1,000
Khao sat dia hinh;dia chât công trinh; khai thac quáng kim loai quy
hiêm; hoat dông DV trông trot; xu ly nuoc nuôI trông thuy san.
174 Cty Môt thanh viên Minh Hiên
352 Pham Ván Dông, p Thông Nhât, Pleiku,
Gia Lai
1,500
Mua ban vât liêu trang tri nôi thât; thiêt bi láp dát khac trong Xd;
khach san nha hang, DV án uông, vân taI hang; XD công trinh duong
bô, thuy loi, nha; mua ban , chê biên gô.
175 Cty Môt thanh viên Truong Lôc
35 Triêu Quang Phuc, p Tra Ba, Pleiku, Gia
Lai
1,900
XD nha cac loai, CT công nghiêp, CT duong bô,thuy loi; san lâp mát
báng; thi công co gioi; Photo, chuân bi tai liêu.
176 Cty Môt thanh viên Yên Hung 124b Cao Ba Quat, Pleiku, Gia Lai 2,000
XD nha cac loai, CT công nghiêp, CT duong bô,thuy loi; trông rung,
vân taI hang, khai thac gô, quáng kim loai.
177 Cty Môt thanh viên Quang Trinh 25 Trân Phu, thi xã An Khê, Gia Lai 2,000
Mua ban hang môc, nông san, phân bon, hoa va cây; chán nuôI gia
câm, trâu bo; khai thac da, cat, soi; gia công chê biên cac sp tu gô nhâp
khâu, khai thac quáng kim loai.
178 Cty Môt thanh viênTuân Nhung
Dôi 10, NT 705, xã IaKraI, huyên IaGrai, Gia
Lai
2,000
Ban buôn ôtô, xe co dông co, phu tung va cac bô phân phu tro, sát
thep, VLXD, nông san; khai thac da, cat, soi; vân taI khach, hang hoa;
khach san nha hang.
179 Cty Môt thanh viên Viêt Xô Thôn 1, xã IaBlang, huyên Chu Sê, Gia Lai 4,000 Ban buôn sát thep, vât liêu khac trong Xd; luyên can thep
180 Cty Môt thanh viên Thinh Cat
348 Pham Ván Dông, p Thông Nhât, Pleiku,
Gia Lai
500
Mua ban hoa long khi dôt, hang nông san, VL thiêt bi láp dát khac
trong XD; XD nha cac loai, CT duong bô, ki thuât dân dung; SX nuoc
uông dong chai
181 Cty Môt thanh viên Hoang Quy
372 Hung Vuong, thi trân Chu Sê, huyên Chu
Sê, Gia Lai
1,890
Chán nuôI trâu bo, lon, gia câm, cuu; mua ban hang nông san mu cao
su thanh phâm, ruou,bia, khai hoang XD dông ruông
182 Cty Môt thanh viên Trung Hiên 03 Duong Wuu, p IaKring, Pleiku, Gia Lai 150
Mua ban may moc thiêt bi vp, may chiêu da phuong tiên; cho thuê may
moc, thiêt bi ván phong.
183 Cty Môt thanh viên Minh Nhât 407 Quang Trung, Pleiku, Gia Lai 300
Mua ban gô cac loai, SX cac san phâm tu gô rung trông va gô nhâp
khâu, gia công chê biên hang môc dân dung, vân tai hang
184 Cty Môt thanh viên Vân Son 32 Mac Dinh Chi, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 300
In ân, phôtôcoppy, buôn ban vi tinh, thiêt bi ngoai vi, mua ban ván
phong phâm, thiêt kê mâu quang cao, dô hoa vi tinh, kd ván hoa phâm
185 Cty Môt thanh viên Gia Dinh
90-92 Phan Dinh Giot, An Binh, An Khê, Gia
Lai
2,000
Khai thac da, vân tai hang, XD công trinh duong bô, công nghiêp, xây
dung nha cac loai, XD công trinh duong ông câp thoat nuoc, lâp bao
cao dâu tu, lâp hô so moi thâu
186 Cty Môt thanh viên An Huy Tô 1, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 1,000
Vân taI hang, mua ban hang nông san, ban buôn kim loai va quáng
kim loai, ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong XD, mua ban
diên thoai, may nhán tin
187 Cty Môt thanh viên Vinh Khang 26 Tôn Thât Tung, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 700
Khai thac da, XD nha cac loai, công trinh duong bô, công trinh công
ich, công trinh dân dung, ban buôn nông lâm san nguyên liêu, ban
buôn do dung gia dinh, ban buôn sát thep, inox
188 Cty Môt thanh viên Thiên Quan Thôn 1, Chu Hdrông, Pleiku, Gia Lai 2,110
XD công trinh thuy loi, duong bô, câp thoat nuoc, nha cac loai, ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dat khac trong XD, mua ban hang nông san,
cao su thanh phâm, mua ban gô, san ui mát báng, XD công trinh thuy
diên
189 Cty Môt thanh viên Tiên Tiên Tô7, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 500
XD công trinh thuy loi, duong bô, câp thoat nuoc, nha cac loai, ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dat khac trong XD, san ui mát báng, XD
công trinh thuy diên, dich vu xu ly gia công kim loai
190 Cty Môt thanh viên Tuân Thinh
Sô nha 51 Cach Mang Thang Tam, phuong
Hoa Lu, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
300 Ban buôn gach ôp lat va thiêt bi vê sinh
191 Cty Môt thanh viên Thao Môc
Khôi phô 2, thi trân Ia Kha, huyên Ia Grai, tinh
Gia Lai
500
Khai thac da, cat, soi; ; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xây dung; Vân tai hang; Mua ban hang nông san (tru mu cao su);
Trông cây cao su; Trông rung va chám soc rung; Mua ban vât liêu
trang tri nôi thât; Dich vu câm dô; San xuât vât liêu xây dung
192 Cty Môt thanh viên Khanh Hung 126 Bui Thi Xuân, An Phu, An Khê, Gia Lai 500
San xuât hang thu công mÿ nghê báng gô rung trông va gô nhâp khâu,
mua ban hang nông san, vân tai hang, XD công trinh duong bô
193 Cty Môt thanh viên Duc Hung 68 Hung Vuong, Hôi Thuong, Pleiku, Gia Lai 2,000
Mua ban thiêt bi ván phong, mua ban diên thoai, dô diên tu, sua chua
may moc thiêt bi, cung câp phân mêm, mua ban dô dung ca nhân gia
dinh, dich vu phuc vu dô uông
194 Cty Môt thanh viên Long Phat
109 Bui Thi Xuân, phuong An Phu, thi xã An
Khê, tinh Gia Lai
500
Trông rung va chám soc rung, mua ban hang nông san, phân bon, cát
tao dang va hoan thiên da, XD nha cac loai công trinh ki thuât, dân
dung, nha hang va cac dich vu án uông
195 Cty Môt thanh viên Loôc Hung Thôn An Dinh, xã Cu An, Dák Po, Gia Lai 500
Mua ban gô cac loai, SX cac san phâm tu gô rung trông va gô nhâp
khâu, gia công chê biên hang môc dân dung, mua ban hang nông san
196 Cty Môt thanh viên Trung Hoang Long
103A Dinh Tiên Hoang, Yên Dô, Pleiku, Gia
Lai
500
Dich vu liên quan dên in ân, quang cao, cho thuê mát báng, gia công
co khi,
197 Cty Môt thanh viên Nhu Dat 528 Lê Duân, Tháng Loi, Pleiku, Gia Lai 5,000
Mua ban ô tô va xe co dông co khac, khai thac da cat soi, vâni tai
hang, mua ban hang nông san, XD công trinh duong bô, thuy loi
198 Cty Môt thanh viên Tuân Thanh Dat
36 Trân Phu, phuong Diên Hông, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
1,000 Mua ban nông san, ban buôn thuc phâm, ban buôn dô uông
199 Cty Môt thanh viên Huy
Dôi8, Nông Truong 705, thi xã Ia Krai, Ia
Grai, Gia Lai
Mua ban ô tô va xe co dông co khac, dai ly mua ban ô tô va xe co dông
co khac, mua ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ô tô va xe co
dông co khac
200 Cty Môt thanh viên Huuong Nam
494 Pham Ván Dông, Thông Nhât, Pleiku, Gia
Lai
600
Mua ban kim loai quáng kim loai, ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong XD, mua ban vât tu, thiêt bi câp thoat nuoc, dich vu câm
dô, van tai hang, mua ban vât liêu trang tri nôi thât, mua ban phê liêu,
phê thai
201 Cty Môt thanh viên Bui Thi Nám 88 Hai Ba Trung, Pleiku, Gia Lai 1,000
Mua ban nông san, mua ban hoa mÿ phâm, mua ban ruou, thuôc la,
tra, dô uông, bia, banh keo
202 Cty Môt thanh viên Thê Cuong 406 Quang Trung, Pleiku, Gia Lai 1,700
Hoat dông cua cac co so thê thao, câu lac bô thê thao, hoat dông vui
choi giai tri, cung câp dich vu án uông, SX mua ban dung cu thê duc ,
thê thao
203 Cty Môt thanh viên An Tiên Dat Thôn 1, Tra Da, Pleiku, Gia Lai 1,200
Mua ban gô cac loai, SX dô dung nôi thât tu gô rung trông va gô nhâp
khâu, mua ban SX van MDF, okan
204 Cty Môt thanh viên Mai Luong 72b Hai Ba Trung, Pleiku, Gia Lai 300
Vân tai hang, bao duõng sua chua ô tô, mua ban hang nông san, dai ly
mua ban, ki gui hang hoa, khai thac da cat soi, XD nha công trinh
duong bô, pha dõ, chuân bi mát báng, láp dát hê thông diên, câp thoat
nuoc, trông cây cao su
205 Cty Môt thanh viên Quôc Vuong
415B Nhuyên Viêt Xuân, Hôi Phu, Pleiku, Gia
Lai
1,500
Vân tai hang, XD nha công trinh thuy loi, mua ban vang bac, da quy,
dich vu câm dô, nha hang dich vu án uông, cho thuê may moc, xe co
dông co, ban buôn ô tô, xe co dông co
206 Cty Môt thanh viên Trang Anh
915A Pham Ván Dông, Yên Thê, Pleiku, Gia
Lai
2,000
Mua ban nông san, phân bon, khai thac da cat soi, dât set, trông rung
va chám soc rung, mua ban may moc thiêt bi diên
207 Cty Môt thanh viên Ea Hleo Binh Minh
261 Trân Hung Dao, Doan Kêt, AyunPa, Gia
Lai
9,000 Trông rung va chám soc rung, trông cây cao su
208 Cty Môt thanh viên Lê Trung QL 19, Bau Can, huyên Chuprông, Gia Lai 2,000
Vân tai hang, mua ban hang nông san, gia công ca phê, trông cây cao
su, mua ban gô cac loai, mua ban phân bon, chán nuôi gia câm, XD
nha, công trinh duong bô công trinh công nghiêp
209 Cty Môt thanh viên Linh Phuong 22 Phu Dông, Phu Dông, Pleiku, Gia Lai 300
Mua ban hang tap hoa, ban buôn nuoc hoa, mÿ phâm, chê phâm vê
sinh, mua ban ruou, dô uông, bia, ban buôn duong sua, cac san phâm
tu sua.
210 Cty Môt thanh viên Hoang Thai Son
112 Lac Long Quân, Tháng Loi, Pleiku, Gia
Lai
1,500 Mua ban gô cac loai, chê biên cac san phâm tu gô rung trông
211 Cty Môt thanh viên Han Viêt 100B Lê Duân, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,000 San xuât, gia công co khi,xu ly va trang phu lim loai
212 Cty Môt thanh viên Bôn Thiên Lô 35, Khu 10, tt Chu Ty, Duc Co, Gia Lai 1,000
SX nuoc khoang donh chai, nuoc da, dich vu luu tru ngán ngay, dich
vu câm dô, nha hang án uông
213 Cty Môt thanh viên Lac Viêt Thôn 2, xã Dun, huyên Chu Sê, tinh Gia Lai 1,000
Mua ban chê biên hang nông san, mua ban phân bon cac loai, trông
rung va chám soc rung, xây dung nha cac loai, xây dung công trinh
duong bô, khai thac da cat soi, ban buôn thiêt bi láp dát khac trong xây
dung, vân tai hang
214 Cty Môt thanh viên Ngoc Quynh 66 Phan Dinh Giot, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 1,000
XD công trinh duong bô, thuy loi, khai thac da cat soi than bun, khai
thac chê biên gô rung trông, ban buôn nông lâm san nguyên liêu, mua
ban gô cac loai, mua ban phân bon va hop chât nito
215 Cty Môt thanh viên An Gia Phu 17B Nguyên Truong Tô, Pleiku, Gia Lai 1,000
Mua ban son cac loai, dich vu thi công chông thâm, ban buôn kim loai
va quáng kim loai, ban buôn thiêt bi láp dát khac trong XD, dai ly mua
ban ki gui hang hoa, nha hang dich vu án uông.
216 Cty Môt thanh viên Công Danh
551 Nguyên Viêt Xuân, Hôi Phu, Pleku, Gia
Lai
200
Láp dát may moc, thiêt bi công nghiêp, ban buôn dô diên gia dung,
may moc, thiêt bi, vât liêu diên, sua chua thiêt bi diên
217 Cty Môt thanh viên Sao Vang
Thôn Khôi Zô, xã Ia Tiêm, huyên Chu Sê, Gia
Lai
500
SX cac sp tu gô rung trông va gô nhâp khâu, khai thac gô rung trông,
trông rung, mua ban gô cac loai,
218 Cty Môt thanh viên Xuân Ha 01 A Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 3,000
Ban buôn quáng kim loai va kim loai khac, ban buôn sát thep, ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD
219 Cty Môt thanh viên Viêt Com Tô 3, tt Chu Sê, Chu Sê, Gia Lai 500
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm;ban buôn thiêt bi
va linh kiên diên tu viên thông, ban buôn may moc, thiêt bi ván phong
khac
220 Cty Môt thanh viên Thi Uyên Tô 5, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 4,030
Khai hoang, vân tai hang, XD công trinh duong bô, ban buôn ô tô va
xe co dông co khac
221 Cty Môt thanh viên Dinh Thiên 8B Nguyên Trãi, Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 500
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi, ban buôn thiêt bi, linh kiên
diên tu,láp dát hê thông camera, dich vu bao tri sua chua may moc
222 Cty Môt thanh viên Thanh Viêt
21/2 Nguyên Dinh Chiêu, Tây Son, Pleiku, Gia
Lai
1,500
Mua ban nông lâm san nguyên liêu, mua ban thuc phâm, ban buôn dô
uông, trông cây ca phê, trông cây cao su, vân tai hang
223 Cty Môt thanh viên Mai Linh Gia Lai
97 D Pham Ván Dông, Thông Nhât, Pleiku,
Gia Lai
6,800
Kinh doanh vân tai báng taxi, xe buyt, theo hop dông, theo tuyên cô
dinh, mua ban xe ôtô, phu tung xe ôtô, kinh doanh lu hanh nôi dia,
quôc tê, cho thuê nha, ôtô
224 Cty Môt thanh viên Nguyêên Ngoc Anh 202 Phan Dinh Phung, Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 400 Ban buôn sach, bao, tap chi, avun phong phâm
225 Cty Môt thanh viên Nguyên Hông Thôn RyNinh, xã Ialy, Chu Pah, Gia Lai 3,000
Ban buôn vât liêu XD, XD nha cac loai, công trinh duong bô, pha dõ,
chuân bi mát báng, láp dát hê thông diên, hê thông câp thoat nuoc
226 Cty Môt thanh viên Duc Tai Phu
58 Pham Ván Dông, tt Chu Sê, Chu Sê, Gia
Lai
300 SX nuoc khoang dong chai, nuoc binh, mua ban hang nông san
227 Cty Môt thanh viên Mai Duy Lê Duân, thôn 1, Chu a, Pleiku, Gia Lai 1,000 Ban le nhiên liêu dông co trong cac cua hang chuyên doanh
228 Cty Môt thanh viên HN Dotnet 138 Quyêt Tiên, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 500
SX phân mêm, lâp trinh may vi tinh, tu vân may tinh, hoat dông dich
vu công nghê thông tin, ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi,
229 Cty Môt thanh viên Son Thach
653 A Quang Trung, An Binh, An Khê, Gia
Lai
10,000
Khai thac quáng KL quy hiêm, khai thac da, cat, soi, khai thac quáng,
sát, ch, këm, khai thac, xay xat, chê biên da Bazan, gia công co khi,
mua ban may moc thiêt bi phu tung may khac, ban buôn vât liêu, thiêt
bi láp dát khac trong XD
230 Cty Môt thanh viên Nguyên Quang Tô 2, Chi Láng, Pleiku, Gia Lai 3,000
SX chê biên hang nông san, thu công mÿ nghê báng gô rung trông va
gô nhâp khâu, mua ban gô cac loai, trang tri nôi ngoai thât, mua ban
hang nông san nguyên liêu
231 Cty Môt thanh viên Gia Thanh Hung 59 Nguyên DDuong, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 1,900
Ban buôn thuc phâm, hang công nghê phâm, mua ban nuoc hoa, chê
phâm vê sinh, mua ban ruou, vân tai hang, ban le báng xe luu dông dô
uông
232 Cty Môt thanh viên Vy Vân-Gia Lai
Truc lô 674, Thôn 1, xã Kông Yang, Kông
Chro, Gia Lai
3,000 Khai thac, chê biên, mua ban da Bazan
233 Cty Môt thanh viên Linh Nam Thôn Phu Mÿ, xã Ia Báng, Chu Prông, Gia Lai 1,000
Ban buôn kim loai va quáng kim loai, vât liêu, thiêt bi XD, gô, hang
nông san, vân tai hang, trông rung, trông cây cao su, mua ban thuc
phâm, mua ban phân bon, gia công xay xat ca phê
234 Cty Môt thanh viên Thanh Trang Tô 2, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 500
Mua ban phân bon, mua ban hang nông lâm san, mua ban bao bi cac
loai
235 Cty Môt thanh viên Ngoc Thach
346 Trân Hung Dao, tt mang Yang, Mang
Yang, Gia Lai
300
Buôn ban thiêt bi linh kiên diên tu, viên thông, mua ban linh kiên diên
thoai, in ân, dich vu liên quan dên in ân, sao chê ban ghi cac loai, mua
ban thiêt bi ván phong
236 Cty Môt thanh viên Ha An
Sô nha 106 Trân Quang Diêu, tô 12, phuong
An Phu, thi xã An Khê, tinh Gia Lai
1,000
Khai thac quáng sát; Khai thac quáng kim loai quy hiêm; Trông rung
va chám soc rung; Mua ban hang nông san (tru mu cao su); Mua ban
dâu, nhot; Mua ban khi dôt hoa long (gas); Xây dung công trinh công
nghiêp; Xây dung nha cac loai; Mua ban thiêt bi, dung cu hê thông
diên; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban
thuc án gia suc; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công trinh
thuy loi; Chuân bi mát báng; Khai hoang xây dung dông ruông; Khai
thac da, cat, soi, dât set va cao lanh
237 Cty Môt thanh viên Trông Rung Gia Nhon Thôn 2, Dák Po, Dák Po, Gia Lai 1,437
Trông rung va chám soc rung; trông trot chán nuôi hôn hop; mua ban
nông lâm san nguyên liêu; ban buôn VLXD; trang tri nôi thât; vân tai
hang; khai thac da, cat, soi, dât set, cao lanh; XD nha cac loai, công
trinh thuy loi; mua ban thiêt bi ván phong; san lâp mát báng
238 Cty Môt thanh viên TS 2A Quyêt Tiên, tô 1, IaKring, Pleiku, Gia Lai 500 Thi công xây láp, bao duõng cac công trinh viên thông
239 Cty Môt thanh viên Thiên Sinh Gia Lai
Thôn An Quy, xã Phu An, huyên Dák Po, tinh
Gia Lai
1,000
Ban buôn nông lâm san nguyên liêu (tru gô, tre, nua va mu cao su);
Ban buôn thoc, ngô va cac loai ngù côc khac; Ban buôn may moc thiêt
bi va phu tung may khac; Ban buôn kim loai va quáng kim loai ; Ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung ; Ban buôn thuc
phâm ; Ban buôn gao ; Ban buôn dô dung khac trong gia dinh ; Chê
biên hang nông san (tru mu cao su) ; San xuât thuc án gia suc, gia câm
va thuy san
240 Cty Môt thanh viên Bao Long
Tô 12, tt Phu Tuc, huyên Krông Pa, tinh Gia
Lai
300 SX nuoc khoang, nuoc tinh khiêt dong chai
241 Cty Môt thanh viên Tuân Phuc 39 Nguyên Ván Trôi, thanh phô Pleiku, Gia Lai 790
Ban buôn nông lâm san nguyên liêu; ban buôn dô diên gia dung, den
diên va bô den diên; Ban buôn giuong tu ban ghê va dô dung nôi thât;
ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm; ban buôn thiêt bi
linh kiên diên tu; ban le may vi tinh , thiêt bi ngoai vi, phân mêm
trong cac cua hang chuyên doanh; ban le thiêt bi viên thông trong cac
cua hang chuyên doanh; ban le thiêt bi nghe nhin trong cac cua hang
chuyên doanh; ban le tham, dêm, chán, man, rem, vât liêu phu tuong
va san trong cac cua hang chuyên doanh; ban le tham, dêm, chán,
man, rem, vât liêu phu tuong trong cac cua hang chuyên doanh; ban le
giuong, tu, ban ,ghê, dô nôi thât tuong tu trong cac cua hang chuyên
doanh
242 Cty Môt thanh viên Bao Hoang Lang Nu, xã Ia Nan, Duc Co, Gia Lai 10,000
Ban buôn phân bon; ban buôn nông lâm san nguyên liêu; cua, xe, bao
gô rung trông va gô nhâp khâu, chê biên cac san phâm lâm san tu gô
rung trông va gô nhâp khâu; SX hang thu công mÿ nghê báng gô rung
trông va gô nhâp khâu; SX gô XD; trang tri nôi thât; trông rung va
chám soc rung
243 Cty Môt thanh viên Viêt Mÿ 03 Trân Hung Dao, Pleiku, Gia Lai 200
Tô chuc su kiên; dich vu tu vân su dung mÿ phâm va chám soc da; dai
ly mua ban, ki gui mÿ phâm, thuc phâm dinh duõng, thuc phâm chuc
náng; dai ly ô tô va xe co dông co khac; mua ban sach, bao, tap chi,
ván phong phâm, thiêt bi ván phong; dai ly mua ban ve ô tô, ve may
bay, ve tau hoa; in ân; dich vu du lich lu hanh nôi dia; vân tai hang; tu
vân su dung thuc phâm chuc náng, dai ly bao hiêm.
244 Cty Môt thanh viên Nhân Tâm 20/9 Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 5,000
Trông rung va chám soc rung; mua ban, chê biên hang nông san; cho
thuê may moc, thiêt bi XD; XD công trinh duong bô, nha, công trinh
thuy loi; khai hoang XD dông ruông; mua ban vât tu nông nghiêp;
khai thac da, cat, soi, dât set.
245 Cty Môt thanh viên Khanh Yên 122 Ly Thai Tô, Pleiku, Gia Lai 500
Ban buôn nông lâm san nguyên liêu; ban buôn may vi tinh, thiêt bi
ngoai vi, phân mêm; ban buôn thiêt bi, linh kiên diên tu viên thông;
sua chua may vi tinh, thiêt bi liên lac; ban le thiêt bi nghe nhin trong
cac cua hang chuyên doanh; mua ban thiêt bi ván phong; hoat dông
viên thông co dây va không dây; lâp trinh may vi tinh, hoat dông liên
quan dên công nghê thông tin; quang cao
246 Cty Môt thanh viên Phung Cuong 193A Lê Thanh Tôn, Hôi Phu, Pleiku, Gia Lai 500
Bao duõng sua chua ô tô va xe co dông co khac;mua ban phu tung va
cac bô Iân phu tro cua ô tô va xe co dông co khac; sua chua may co
gioi; gia công phu tung ôtô
247 Cty Môt thanh viên Ngoc Thoai
09 Nguyên Huê, tô 1, tt Kông Chro, Kông
Chro, Gia Lao
2,000
XD nha cac loai, công trinh duong bô, thuy loi công nghiêp; khai thac
da, cat, soi, cao lanh; SX da xe cát, tao dang theo yc XD; XD công
trinh diên dên 35 KV; Vân tai hang; ban buôn kim loai va quáng kim
loai; buôn ban VLXD, dao giêng nuoc; san lâp mát báng, khai hoang
XD dông ruông, SX giuong, tu, ban ghê; cho thuê may moc, thiêt bi
XD
248 Cty Môt thanh viên Van An 05 Trân Hung Dao, tt Chu Sê, Chu Sê, Gia Lai 2,000
Thiêt kê cac công trinh dân dung , công nghiêp, kêt câu công trinh dân
dung, công nghiêp, giao thông câu duong; giam sat công trinh dân
dung công nghiêp, XD công trinh công ich, ki thuât dân dung khac,
ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD
249 Cty Môt thanh viên Dông Minh
363 Hoang Hoa Tham, tô 7, phuong An Tân,
thi xã An Khê, tinh Gia Lai
2,000
San xuât hang thu công mÿ nghê báng gô rung trông; Mua ban hang
thu công mÿ nghê; Ban buôn nông, lâm san nguyên liêu (tru gô, tre,
nua va mu cao su); Vân tai hang; Xây dung nha cac loai; Trông rung
va chám soc rung; Khai thac gô rung trông; Mua ban gô cac loai; Chê
biên, san xuât cac san phâm tu gô rung trông va gô nhâp khâu dê phuc
vu cho xuât khâu; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công
trinh thuy loi; Khai thac quáng sát; Khai thac quáng chi, thiêc, këm;
250 Cty Môt thanh viên Huu Danh 609 A Quang Trung, tx An Khê, Gia Lai 1,000
SX láp rap Panô, bang hiêu, hôp den, chu in mica, dông, inox,
neonsing; in ân; banbuôn tông hop; ban buôn may vi tinh, thiêt bi
ngoai vi, phân mêm; XD nha cac loai
251 Cty Môt thanh viên Khanh Bao Thôn Bâu Zut, tt Chu Sê, Chu Sê, Gia Lai 1,000
Vân tai khach theo tuyên cô dinh;vân tai khach theo hop dông; láp rap
ôtô tai tu 0.5 dên 12 tân; ban le nhiên liêu dông co trong cac cua hang
chuyên doanh; ban buôn vât liêu XD khac trong cac cua hang chuyên
doanh; ban buôn kim loai, quáng kim loai; mua ban cac mát hang diên
tu dân dung
252 Cty Môt thanh viên Song Nam 266 Trân Phu, Diên Hông, Pleiku, Gia Lai 9,000
Mua ban may moc thiêt bi công nghê tin hoc - viên thông, thiêt bi ván
hoa thông tin, truyên thanh truyên hinh.;Thi công cac du an công nghê
thông tin - viên thông.; Dich vu bao tri - chám soc khach hang - sua
chua thiêt bi, hê thông mang; Mua ban va phat triên phân mêm va cac
ung dung công nghê tin hoc viên thông khac; Mua ban thiêt bi may
ván phong, thiêt bi diên may, camere kÿ thuât sô, ban dung hinh kÿ
thuât sô, echo âm ly, báng pin, áng ten kÿ thuât sô, thiêt bi tu dông gia
dung; Mua ban thiêt bi gia dung: may diêu hoa nhiêt dô, may bao
dông, chông trôm, chông chay, camera quan sat.; Xây dung thu viên
diên tu; Mua ban dô dung ván phong: Ban, ghê, tu; In ân; San xuât gia
công hang môc dân dung báng gô rung trông va gô nhâp khâu;Trang
tri nôi thât; Láp dát hê thông diên; Mua ban may moc, thiêt bi diên,
vât liêu diên;Vân tai hang; Xây dung nha cac loai; Xây dung công
trinh công nghiêp, thuy loi; Xây dung công trinh duong bô; Ban buôn
mô tô, xe may; Ban phu tung va cac bô phân phu tro cua mô tô, xe
may; Bao duõng va sua chua môtô, xe may; Ban buôn ô tô va xe co
dông co khac; Ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ô tô va xe co
dông co khac; Bao duõng, sua chua ô tô va xe co dông co khac
253 Cty Môt thanh viên Ngôi Nha Hanh Phuc
04 Dinh Tiên Hoang, Diên Hông, Pleiku, Gia
Lai
1,000
Mua ban giuong ghê, dung cu massage; mua ban hang hoa mÿ phâm;
mua ban dô dung gia dinh, kim ki, diên may; ban buôn ôtô va xe co
dông co khac; ban buôn phu tung va cac bô phân phu tro cua ôtô va xe
co dông co khac; mua ban dô trang suc, mÿ nghê
254 Cty Môt thanh viên Mai Truong An Thôn Thanh Binh, tt Chu Sê, Chu Sê, Gia Lai 6,000
Trông rung va chám soc rung; ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac
trong XD; Vân tai hang; ban buôn phân bon; ban buôn nông lâm san
nguyen liêu; trông hô tiêu, cao su, ca phê.
255 Cty Môt thanh viên VCN
377 A Lê Duân, phuong Chi Láng, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
2,500
Gia công co khi; San xuât tone la phông, tone song vuông, song tron,
song ngoi, xa gô chiêu dai tuy y; Pa láng diên, câu truc, công truc; Xây
láp diên dên 35 Kv; Ban buôn sát, thep; Xây dung nha cac loai; San
lâp mát báng; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung;
Ban buôn ôtô va xe co dông co khac; Ban buôn nông lâm san nguyên
liêu( tru gô, tre, nua va mu cao su )
256 Cty Môt thanh viên Hoang Khôi
Sô nha 05 Nguyên Duc Canh, tô 4, phuong
Hoa Lu, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
300
Mua ban va phân phôi phân bon ; Mua ban vât tu nông nghiêp (tru
thuôc bao vê thuc vât) ; Mua ban giông cây trông; Lâp du an nông lâm
nghiêp
257 Cty Môt thanh viên Phuong Nhi
Thôn Châu Son, xã IaKhia, Mang Yang, Gia
Lai
1,000
Ban buôn kim loai, vât liêu; dai ly mua xáng, chât bôi tron; vân tai
hang; san lâp mát báng; lam duong nông thôn;khai thac da, cat, soi;
dich vu tro choi bida, nha tro.
258 Cty Môt thanh viên Hanh Dùng Tô 6, tt Kon Tâng, Mang Yang, Gia Lai 1,000
Ban buôn kim loai, VLXD; dai ly mua ban chât bôi tron, lam sach
dông co; vân tai hang; san lâp mát báng; lam duong nông thôn; khai
thac da, cat, soi, dich vu tro choi bida, dich vu nha tro
259 Cty Môt thanh viên May Mác Hoang Bao
523 Cach Mang Thang Tam, Hoa Lu, Pleiku,
Gia Lai
120
May trang phuc; ban le hang may mác trong cac cua hang chuyên
doanh; ban buôn hang may mác
260 Cty Môt thanh viên Quang Nam Tô 8, Yên Thê, Pleiku, Gia Lai 500
Khai thac da, cat, soi;chuân bi mát báng; khai thac va thu gom than
bun; san lâp mát báng; khai hoang xd dông ruông; vân tai hang; cho
thuê may moc, thiêt bi XD; ban buôn kim loai va quáng kim loai; ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD
261 Cty Môt thanh viên Nam Nguyên Hung
Tô 12, phuong Hoa Lu, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
500
Chê biên bao quan thit va cac san phâm tu thit; Ban buôn thuc phâm;
San xuât nuoc khoang, nuoc tinh khiêt dong chai; Ban buôn dô uông;
San xuât san phâm tu plastic; San xuât bao bi tu plastic; San xuât san
phâm khac tu plastic; Nha hang, quan án, hang án uông; Ban le thuc
phâm trong cac cua hang chuyên doanh
262 Cty Môt thanh viên Hiêp Tháng 63 LêThanh Tôn, Ia Kring, Pleiku, Gia Lai 500 Vân tai hang; bao duõng sua chua ô tô va xe co dông co
263 Cty Môt thanh viên Ha Duc Vinh 153 Lê Duân, Phu Dông, Pleiku, Gia Lai 2,000
Mua ban xám lôp xe ôtô cac loai, xe may, xe dap; mua ban binh diên
ôtô; dai ly mua ban chât bôi tron, lam sach dông co; mua ban phu tung
va cac bô phân phu tro cua ôtô va xe co dông co khac; dich vu thay lôp
xe
264 Cty Môt thanh viên Nha MeGa
76/1 Phan Dinh Phung, Tây Son, Pleiku, Gia
Lai
1,000 Dich vu nha sach; In ân; Quang cao
265 Cty Môt thanh viên Viên Dông 65 Hai Ba Trung,Diên Hông,Pleiku, Gia Lai 500
Ban le may vi tinh, thiêt bi ngoai vi, phân mêm, thiêt bi viên thông
trong cac cua hang chuyên doanh; in ân, dich vu liên quan dên in ân,
sua chua may vi tinh thiêt bi ngoai vi; phôtô, chuân bi tai liêu va cac
dich vu hô tro dác biêt khac; ban buôn may moc, thiêt bi phu tung may
ván phong; ban buôn sach bao, tap chi, ván phong phâm; ban buôn ôtô
va xe co dông co khac; quang cao tac tuong nghê thuât.
266 Cty Môt thanh viên ViNaZin Thi Tu, xã Ia Krai, Ia Grai, Gia Lai 1,000 Mua ban hang nông san, chê biên hang nông san
267
Cty Môt thanh viên Tin Hoc Viên Thông Tinh
Anh
523A Cach Mang Thang Tam, Pleiku, Gia Lai 200
Sua chua may vi tinh, thiêt bi ngoai vi; cho thuê may moc, thiêt bi ván
phong; ban le may vi tinh, thiêt bi ngoai vi; sua chua thiêt bi liên lac;
hoat dông dich vu công nghê thông tin
268 Cty Môt thanh viên Thanh Loan Thôn 1, Diên Phu, Pleiku, Gia Lai 900
Mua ban hang nông san; mua ban phân bon cac loai ; vân tai hang;
mua ban thuc án gia suc; gia công xay xat ca phê, mi, lua, báp, gao;
ban buôn kim loai va quáng kim loai; ban buôn VL thiêt bi láp dát
khac trong XD; mua ban tole, gô, thep cac loai
269 Cty Môt thanh viên N2T 23 Lê Duân, Phu Dông, Pleiku, Gia Lai 500
Hoat dông viên thông co dây, không dây; phân phôi sim, the nap tiên;
dai ly thu cuoc hoa mang; ban le may vi tinh; dich vu dô uông;
nhuong quyên kinh doanh dich vu giai tri; mua ban ruou; buôn ban
cac loai diên thoai di dông
270 Cty Môt thanh viên Ván Long 94 Duy Tân, Diên Hông, Pleiku, Gia Lai 1,000
Vân tai hang hoa; vân tai khach theo tuyên cô dinh; vân tai khach theo
hop dông; mua ban hang nông san; san ui mát báng; khai hoang XD
dông ruông
271 Cty Môt thanh viên Thanh Liêm
181 Phan Dinh Phung, phuong Yên Dô, thanh
phô Pleiku
5,000
Kinh doanh vân tai hang hoa; San ui mát báng;Xây dung công trinh
giao thông;Khai hoang xây dung dông ruông;Xây dung công trinh dân
dung;Xây dung công trinh thuy loi;Xây dung công trinh diên quy mô
duoi 35KV;Xây dung công trinh duong ông câp thoat nuoc;Mua ban
vât liêu xây dung;Khai thac da, cat, soi;Trang tri nôi thât;Trang tri
ngoai thât;Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung;Cho thuê may moc,
thiêt bi va dô dung huu hinh khac
272 Cty Môt thanh viên Duc Liêm Hung
Sô nha 356 Lê Dai Hanh, tô 2, phuong Yên
Thê
1,000
Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh; Vân tai hang;Ban buôn kim
loai va quáng kim loa; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xây dung;San xuât vât liêu xây dung tu dât set;Xây dung nha cac
loai;Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công trinh thuy loi;Xây
dung công trinh công nghiêp;Khai hoang;San lâp mát báng;San xuât
va mua ban phân bon vi sinh
273 Cty Môt thanh viên Hoang Gia Phat
Tô dân phô 4, thi trân Dák Doa, huyên Dák
Doa
1,800
Mua ban gô cac loai; Khai thac gô rung trôn; Mua ban, chê biên hang
nông san (tru mu cao su; Vân tai hang; Xây dung nha cac loai; Xây
dung công trinh công nghiêp, thuy loi;Xây dung công trinh duong bô;
Khai hoang xây dung dông ruông; Mua ban vât tu nông nghiêp (tru
thuôc bao vê thuc vât); Khai thac da, cat, soi; Ban buôn ôtô va xe co
dông co khac; Bao duõng, sua chua ôtô va xe co dông co khac; Mua
ban phê liêu
274 Cty Môt thanh viên Dáng Phat 42/381 Lê Loi, Pleku, Gia Lai 1,900
Mua ban nông san; XD nha cac loai; mua ban phân bon; gia công co
khi
275 Cty Môt thanh viên Minh Thu
Thôn Tân Phu, xã Dák Diráng, huyên Mang
Yang
900
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban nông
san (tru mu cao su);Mua ban vât liêu trang tri nôi thât;Vân tai
hang;Mua ban ông nuoc cac loai va phu kiên kem theo
276 Cty Môt thanh viên Nhât Danh Thôn 2, xã An Phu, Pleiku, Gia Lai 1,000
Kinh doanh, khai thac da, cat, soi,cao lanh; XD công trinh duong bô;
san lâp mát báng, khai hoang XD dông ruông; vân tai hang; trông
rung va chám soc rung; ban buôn kim loai va quáng kim loai; ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD; mua ban ôtô; dai ly mua
ban ôtô va xe co dông co khac; ban môtô, xe may; mua ban hang nông
san
277 Cty Môt thanh viên KDTH Dông Hung
189 Lê Dai Hanh,phuong Thông Nhât,Pleiku,
Gia Lai
10,000
Khai thac da, cat, soi, cao lanh; khai thac quáng sát, quáng kim loai
quy hiêm; chê biên, xay xat ca phê cac loai; mua ban quáng kim loai;
mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD; mua ban nhua duong
278 Cty Môt thanh viên An Ha
Tô dân phô 7, phuong An Binh, thi xã An Khê,
tinh Gia Lai
200
Mua ban diên thoai di dông va cô dinh; Mua ban linh kiên diên thoai;
Mua ban ô khoa cac loai; Dich vu sua chua diên thoai; Mua ban thiêt
bi ván phong
279 Cty Môt thanh viên Comexim Chu Sê
642 Hung Vuong, thi trân Chu Sê, huyên Chu

3,000
Mua ban môtô, xe may; Bao duõng va sua chua môtô, xe may;Ban phu
tung va cac bô phân phu tro cua môtô, xe may;Ban buôn nông, lâm san
nguyên liêu (tru gô tre, nua va mu cao su); Ban buôn thuc phâm; Ban
buôn dô uông; Ban buôn dô dung khac cho gia dinh;Ban buôn phân
bon;Ban buôn tông hop;Ban le luong thuc, thuc phâm, dô uông, thuôc
la thuôc lao chiêm ty trong lon trong cac cua hang kinh doanh tông
hop;Ban le khac trong cac cua hang kinh doanh tông hop; Ban le
luong thuc trong cac cua hang chuyên doanh;Ban le thuc phâm trong
cua hang chuyên doanh; Ban le dô uông trong cua hang chuyên
doanh;Ban le nuoc hoa, mÿ phâm va vât phâm vi sinh trong cac cua
hang chuyên doanh;Ban le hang hoa khac moi trong cac cua hang
chuyên doanh Ban le luong thuc, thuc phâm, dô uông luu dông hoác
tai cho;Ban le hang hoa khac luu dông hoác tai cho; Vân tai hang;
Kho b·i va luu giu hang hoa; Bôp xêp hang hoa;Hoat dông dich vu hô
tro khac liên quân dên vân tai;Mua ban xa phong, chât tây rua;Mua
ban bia;Mua ban ruou nhâp khâu va ruou san xuâ
280 Cty Môt thanh viên Khoi Minh
248 Trân Phu, phuong Diên Hông, thanh phô
Pleiku
1,800 Mua ban nông san; chê biên ca phê
0593 .
3719766
281 Cty Môt thanh viên Gia Hâu Tô dân phô 1, thi trân Chu Sê, huyên Chu Sê 1,000 Buôn ban nông lâm san nguyên liêu
282 Cty Môt thanh viên Tô Thanh 972 Lê Duân, xã Chu a, thanh phô Pleiku, 500
Khoan giêng; Xây dung hê thông câp nuoc sach sinh hoat;Xây dung
công trinh nha o Xây dung công trinh công nghiêp;Xây dung công
trinh thuy loi;Xây dung công trinh giao thông duong bô;Mua ban hang
nông san (tru mu cao su);Mua ban ca phê bôt thanh phâm;Dich vu
choi bida;Dich vu nha tro binh dân;Dich vu án uông, giai kha; Mua
ban dô diên, nuoc gia dun; Khai thac da, cat, soi; Xay xat da cac loai;
Vân tai hang; Ban buôn kim loai va quáng kim loai;Ban buôn vât liêu,
thiêt bi láp dát khac trong xây dung
283 Cty Môt thanh viên Buu Lôc An
56 Nguyên Duc Canh, phuong Hoa Lu, thanh
phô Pleiku
1,000
Mua ban nông san (tru mu cao su; Khai hoang;Xây dung nha cac
loai;Trang tri nôi thât Xây dung công trinh duong bô; Pha dõ;Chuân
bi mát báng;San xuât, gia công hang môc dân dung tu gô rung trông
va gô nhâp khâ; Uom giông cây cac loai;Trông rau cac loai
284 Cty Môt thanh viên Hoa Binh An
16/23/198 Hem Cach Mang Thang Tam, tô 8,
Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai
1,500
Mua ban vât tu, thiêt bi (chuyên vê giao thông, thuy loi va dân dung;
Mua ban kim loai va quáng kim loai;Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung;Xây dung công trinh thuy loi;Xây dung công
trinh giao thông duong bô;San lâp mát báng;Khai hoang xây dung
dông ruông;Cho thuê may moc, thiêt bi bi xây dung;Vân tai hang
285 Cty Môt thanh viên Buu Lôc
36/1 Hai Ba Trung, phuong Tây Son, thanh
phô Pleiku
1,000
Mua ban hang nông san (tru mu cao su; Khai hoang; Xây dung nha
cac loai;Xây dung công trinh giao thông duong bô; Pha dõ;Chuân bi
mát báng;San xuât, gia công hang môc dân dung tu gô rung trông va
gô nhâp khâ; Trông cây cao su; Trông cây ca phê;Mua ban, gia công,
láp rap cua nhôm, kinh cac loaiUom giông cây cac loai;Mua ban, tac
tuong cac loai da mÿ nghê;San xuât da xe, cát da tao hinh theo yêu câu
xây dung;Mua ban phân bon cac loai; Chán nuôi
286 Cty Môt thanh viên Ngoc Phuong
74 Nguyên An Ninh, phuong Ia Kring, thanh
phô Pleiku
3,500
Mua ban dô diên gia dung, công nghiêp; Mua ban thiêt bi vât tu
chuyên nganh nông nghiêp;Giam sat cac công trinh thuy loi thuy
diên;Thiêt kê cac công trinh thuy loi thuy diên;Thiêt kê hê thông
diên công trinh dân dung công nghiêp;Giam sat cac công trinh
diên;Thiêt kê hê thông diên công trinh dân dung va công nghiêp;Xây
dung công trinh giao thông duong bô;Xây dung công trinh thuy
loi;Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lan Chuyên láp dát may moc
thiêt bi nganh công nghiê; Xây dung hê thông diên va tram biên ap
dên 110KV
0593 . 875188
287 Cty Môt thanh viên Anh Mÿ
07 No Trang Long, phuong Tra Ba, thanh phô
Pleiku
10,000
Khai thac gô rung trông; Trông rung va chám soc rung; Trông cây cao
su; Khai thac quáng sát;Chê biên quáng cac loai;Khai thac quáng kim
loai quy hiêm; Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh;Mua ban
quáng cac loai (không cho da thô ra ngoai tinh;;Cát tao dang va hoan
thiên d; Xay xat da cac loai;Mua ban gô cac loai;Mua ban hang nông
san (tru mu cao su)' Vân tai hang
288 Cty Môt thanh viên Long Phuoc
86 Nguyên Nhac, tô 14, phuong An Phu, thi xã
An Khê
1,500
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh thuy loi;Xây dung công
trinh công nghiêp;Xây dung công trinh giao thông duong bô;San lâp
mát báng;San xuât, gia công hang môc dân dung báng gô rung
trông;Xây láp diên dên 35KV; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung
289 Cty Môt thanh viên Nguyên Thanh 430 Quang Trung, thi xã An Khê, tinh Gia Lai 800
Ban buôn thuc phâm; Mua ban thuôc la diêu san xuât trong nuoc;Mua
ban hang công nghê phâm;Mua ban ruou san xuât trong nuoc va ruou
nhâp khâu;Mua ban dô uông;Ban buôn dô dung khac cho gia
dinh;Mua ban bia;Vân tai hang;Ban buôn duong, sua va cac san phâm
sua, banh keo va cac san phâm chê biên tu ngù côc, bôt, tinh bôt; Mua
ban báng, giây vê sinh cac loai
290 Cty Môt thanh viên Mÿ Linh
30 Pham Hông Thai, phuong Tây Son, thanh
phô Pleiku
1,000
Mua ban vât liêu trang tri nôi, ngoai thât; Mua ban gach men, son, bôn
nuoc va thiêt bi vê sinh; Mua ban dô diên gia dung; Mua ban thiêt bi
câp, thoat nuoc
291 Cty Môt thanh viên XD Dai Phuoc
74 Mac Dinh Chi, phuong Hoa Lu, thanh phô
Pleiku
2,000
Xây dung công trinh công nghiêp; Xây dung công trinh duong bô;Xây
dung công trinh thuy loi;Xây dung nha cac loai;Xây dung công trinh
diên dên 35KV;San lâp mát báng;Khai hoang dông ruông;Ban buôn
vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung;Vân tai hang;San xuât
cac loai cua sát, cua nhôm, cua Inox, hang rao thep va khung thep cac
loai;HOan thiên công trinh xây dung;Dao giêng nuoc
292 Cty Môt thanh viên Dinh Liên 490 Pham Ván Dông, tô 8, phuong Thông Nhât 1,000
Dich vu câm dô; Mua ban hang nông san (tru mu cao su); Vân tai
hang;Mua ban vai, quân ao may sán;Chán nuôi trâu, bo;Chán nuôi gia
câm;Chán nuôi khac;Trông rau cac loai; Trông cây cao su;Trông cây
ca phê;Trông cây lâu nám khac
293 Cty Môt thanh viên Cat Vang 39 Phu Dông, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai 4,900
Buôn ban nông, lâm san nguyên liêu (tru tre, nua, gô va mu cao su;
Xây dung nha cac loai; Chuân bi mát báng;Pha dõ; Khai thac da, cat,
soi, dât set va cao lanh; Buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xây dung;Khai hoang dông ruông; Hoan thiên công trinh xây
dung;Hoat dông xây dung chuyên dung khac;
294 Cty TNHH Môt thanh viên Lê Duc (2009)
07 Hoang Ván Thu, phuong Ia Kring, thanh
phô Pleiku tinh Gia Lai
1,500
Mua ban phân bon. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây
dung. Mua ban nông san (tru mu cao su)
295 Cty TNHH Môt thanh viên Hoang Châu
156 Nguyên Viêt Xuân, phuong Hôi Phu, thanh
phô Pleiku,
1,500 Vân tai khach du lich. Vân tai khach theo hop dông
296 Cty TNHH 1 TV Lê Trang Tô 10, phuong Thông Nhât, thanh phô Pleiku, 5,000
Khai thac da, cat, soi. Mua ban hang nông san (tru mu cao su). Xây
dung nha cac loai. Xây dung công trinh công nghiêp, thuy loi. Xây
dung công trinh duong bô. Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung. Ban
buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung. Chuân bi mát báng.
Khai hoang xây dung dông ruông. Láp dát hê thông xây dung khac.
Bao duõng, sua chua ôtô va xe co dông co khac. Vân tai hang
297 Cty TNHH 1TV Tuân Tuân Thanh
Thôn 3, xã Tân Binh, huyên Dák Doa, tinh Gia
Lai
500
Mua ban diên thoai di dông, cô dinh cac loai. Mua ban sim, card. Dich
vu bao hanh va sua chua diên thoai.
298 Cty TNHH 1TV Tân Mÿ Phu B15 xã Ia Dêr, huyên Ia Grai, tinh Gia Lai 4,900
Ban buôn nông, lâm san nguyên liêu (tru mu cao su, tre, nua, gô).
Buôn ban phân bon (tru thuôc tru sâu). Xây dung nha cac loai. Xây
dung công trinh duong sát va duong bô. Hoan thiên công trinh xây
dung. Hoat dông xây dung chuyên dung khac. Chuân bi mát báng. Pha
dõ. Khai thac va chê biên gô rung trông. Mua ban gô rung trông.
299 Cty TNHH 1TV Minh Nguyên
18 duong Ly Tu Trong, phuong Tây Son,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
500
Mua ban ruou san xuât trong nuoc va ruou nhâp khâu. Mua ban bia.
Mua ban nuoc giai khat. Mua ban dô uông. Mua ban thuc phâm công
nghê. Mua ban hang hoa mÿ phâm. Mua ban mù bao hiêm cac loai.
Ban buôn duong, sua va cac san phâm sua, banh keo va cac san phâm
chê biên tu ngù côc, bôt, tinh bôt
300 Cty TNHH 1Tv TMDV Pham Vù
249 Hung Vuong, thi trân Chu Prông, huyên
Chu Prông, tinh Gia Lai
200
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm. Ban buôn thiêt
bi va linh kiên diên tu, viên thông. Ban buôn may moc, thiêt bi va phu
tung may ván phong (tru may vi tinh va thiêt bi ngoai vi). Ban le may
vi tinh, thiêt bi ngoai vi, phân mêm va thiêt bi viên thông trong cac
cua hang chuyên doanh. Sua chua may vi tinh va thiêt bi ngoai vi.
Giao duc khac chua duoc phân vao dâu.
301 Cty TNHH 1TV Mau Sác Viêt
302 Cty TNHH 1 tv Viêt Gia Phat
06B Trân Cao Vân, phuong Tây Son, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
Xây dung nha cac loai. Xây dung công trinh công nghiêp. Xây dung
công trinh duong bô. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây
dung. Mua ban gô co nguôn gôc hop phap. San xuât cac san phâm tu
gô rung trông va gô nhâp khâu. Vân tai hang hoa
303 Cty TNHH 1tv Dáng Hoang
24B Trân Phu, phuong Diên Hông, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
3,000
Mua ban ôtô va xe co dông co khac. Dai ly ôtô va xe co dông co khac.
Bao duõng, sua chua ôtô va xe co dông co khac. Ban phu tung va cac
bô phân phu tro cua ôtô va xe co dông co khac. Ban môtô, xe may. Dai
ly môtô, xe may. Bao duõng va sua chua môtô, xe may. Ban phu tung
va cac bô phân phu tro cua môtô, xe may. Mua ban binh ác qui cua
ôtô, môtô, xe may. Mua ban nhot bôi tron dông co cac loai. Mua ban
xám, lôp ôtô, môtô, xe may. Mua ban bia. Mua ban ruou san xuât
trong nuoc va ruou nhâp khâu. Mua ban may moc, dung cu va thiêt bi
nganh xây dung, co khi, nganh môc dân dung./.
304 Cty TNHH 1tv Dung Thai
29 Trân Phu, phuong Tây Son, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Mua ban ruou san xuât trong nuoc va ruou nhâp khâu; Mua ban
thuôc la diêu san xuât trong nuoc; Mua ban bia; Ban buôn thuc phâm;
Ban buôn dô uông
305 Cty TNHH 1tv Vân Tiên
Tô 15, phuong Hôi Phu, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
500
Trông rung va chám soc rung; Khai thac va chê biên gô rung trông;
Mua ban gô co nguôn gôc hop phap; Dich vu câm dô
306 Cty TNHH 1tv Cuong Thinh Phat
Tô 6, duong Lê Dai Hanh, phuong Thông
Nhât, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,800
Mua ban gô cac loai (co nguôn gôc hop phap); Khai thac gô rung
trông ; Chê biên cac san phâm tu gô rung trông va gô nhâp khâu; Mua
ban nông san cac loai (tru mù cao su); Khai thac da, cat, soi, dât set;
Mua ban dô mÿ nghê ;Dich vu câm dô ;Khai hoang xây dung dông
ruông ;Mua ban ôtô cac loai ;Khai thac quáng sát ;Mua ban kim loai
va quáng kim loai;Chê biên, bao quan thuy san va cac san phâm tu
thuy san
307 Cty TNHH 1tv Thanh Dat
Sô nha 178 Lê Duân, phuong Tra Ba, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,500
Xay dung nha cac loai. Xây dung công trinh duong bô. Xây dung công
trinh thuy loi. Chê biên ca phê bôt
308 Cty TNHH 1tv Phuc An
261 Lê Thanh Tôn, phuong Hôi Phu, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
300
Mua ban thiêt bi phu tung ôtô co gioi. Mua ban dô diên công nghiêp
va diên gia dung. Mua ban nôi thât ván phong, gia dinh. Kinh doanh
vân tai. Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung. Xây dung công trinh
duong bô. Xây dung công trinh thuy loi, thuy diên. Dai tu sua chua xe
co gioi, ôtô cac loai. San ui mát báng
309 Cty TNHH 1tv Quân Hoang
6/47 Ly Nam Dê, phuong Phu Dông, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
3,000
Xây dung nha cac loai. Xây dung công trinh thuy loi. Xây dung công
trinh duong bô. Trông rung va chám soc rung. Khai thac da, cat, soi,
dât set . Vân tai hang.
310 Cty TNHH 1tv Hoang Thanh
6/47 Ly Nam Dê, phuong Phu Dông, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
3,000
Xây dung nha cac loai. Xây dung công trinh thuy loi. Xây dung công
trinh duong bô. Trông rung va chám soc rung. Khai thac da, cat, soi,
dât set . Vân tai hang.
311 Cty TNHH 1TV Viêt Tây
555 Truong Chinh, phuong Chi Láng, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,500
Buôn ban ôtô va xe co dông co; Dai ly ôtô va xe co dông co khac; Bao
duõng, sua chua ôtô va xe co dông co khac;Ban phu tung va cac bô
phân phu tro khac cua xe co dông co; Ban môtô, xe may; Ban buôn
hang nông san (tru mu cao su); Ban buôn kim loai va quáng kim loai;
Trông rung va chám soc rung
312 Cty TNHH 1TV Truong Hoang
Hem Ngô Gia Kham, tô 4, phuong Tra Ba,
thanh phô Pleiku,
1,000
Mua ban gô cac loai (co nguôn gôc hop phap). Khai thac gô rung
trông. Chê biên cac san phâm tu gô rung trông va gô nhâp khâu. Mua
ban nông san cac loai (tru mu cao su). Xây dung nha cac loai. Xây
dung cac công trinh duong bô. Xây dung cac công trinh thuy loi. Mua
ban cây con giông cac loai. Vân tai hang hoa. Khai hoang xây dung
dông ruông. Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung.
Mua ban bông, vai soi, bông xo, bông hat. Mua ban, chê biên thuy hai
san. Mua ban giuong, tu, ban ghê. Mua ban phân bon cac loai. Mua
ban nguyên liêu thuôc la cac loai. Mua ban vât liêu trang tri nôi thât,
ngoai nhâp.
313 Cty TNHH 1 TV Phuc Khang
203 Hung Vuong, thanh phô Pleiku, tinh Gia
Lai
500
Vân tai hang; Mua ban hang nông san (tru mu cao su); Mua ban, trao
dôi, ky gui cac loai dung cu vât tu, thiêt bi thuôc linh vuc co khi diên
314 Cty TNHH 1 TV Phuong Son
Thôn Tân Hiêp, xã Tân An, huyên Dák Po, tinh
Gia Lai
1,500
Chê biên va mua ban nông san (tru mu cao su). San xuât san phâm tu
plactic. Buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung. Khai
thac da, cat, soi, dât set. Chê biên da cac loai. Xây dung nha cac loai.
Xây dung công trinh duong bô. Vân tai hang
315 Cty TNHH 1TV Huu Tin
15 Trân Phu, phuong Diên Hông, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
3,000
Mua ban gia công vang bac; Ban buôn giuong tu, ban ghê, dô dung nôi
thât tuong tu
316 Cty TNHH 1TV Hung Phu
198/23/17 Cach Mang Thang Tam, phuong
Hoa Lu thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
10,000
Xây dung nha cac loai ; Xây dung công trinh duong bô ; Xây dung
công trinh thuy loi ; Xây dung công trinh công nghiêp (xây láp diên
dên 35 KV); Láp dát hê thông diên; Láp dát hê thông câp thoat nuoc;
Hoat dông xây dung chuyên dung khac
317 Cty TNHH 1TV khao sat xây dung diên 2
318 Cty TNHH 1TV Khanh Hoa
02 Lê Thanh Tôn, phuong Ia Kring, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
1,500
Vân tai hang ; Mua ban vât liêu xây dung va trang tri nôi thât ; Ban
buôn dô diên gia dung, den va bô den diên; Mua ban cac thiêt bi câp
thoat nuoc; Mua ban hang nông san (tru mu cao su); Xây dung công
trinh câp, thoat nuoc; Láp dát hê thông câp, thoat nuoc, lo suoi va
diêu hoa không khi
319 Cty TNHH 1TV Tai Duc
58/319 hem Trân Phu, phuong Diên Hông,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,500
San xuât, láp rap va mua ban cac mát hang diên tu (gôm: thung loa,
âm ly, dâu dia, tivi); Láp rap, mua ban va sua chua diên thoai cac loai
320 Cty TNHH 1TV Hoang Vy
Quôc lô 14, tô 3, phuong Chi Láng, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
650
Dai ly mua ban nhot va cac chât bôi tron, lam sach dông co ; Mua ban
nhot công nghiêp; Ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ôtô, xe
may; Vân tai hang
321 Cty TNHH 1Tv Dùng Manh
Duong Ly Thai Tô, tô 5, thi trân Kon Dõng,
huyên Mang Yang, tinh Gia Lai
2,000
Xây dung nha cac loai; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xây dung; Khai thac da, cat, soi, dât set; Vân tai hang; Mua ban, láp
dát cac loai hê thông ông nuoc; Mua ban, láp dát cac loai may nong
lanh va thiêt bi náng luong mát troi; Mua ban cac loai dông hô dung
trong nôi thât, ngoai thât; Trang tri nôi thât, ngoai thât; San lâp mát
báng; Khai hoang xây dung dông ruông
322 Cty TNHH 1TV Nam Doan
Thôn 3, xã H`Neng, huyên Dák Doa, tinh Gia
Lai
20,000
Thi công xây dung cac công trinh dân dung, giao thông, thuy loi, thuy
diên; Vân tai hang; San xuât phu tung va cac bô phân phu tro cho xe
co dông co; Ban buôn mô tô, xe may; Ban buôn nông lâm san nguyên
liêu (tru gô, tre, nua va mu cao su); Khai thac da, cat, soi; Khai hoang
dông ruông; Trông rung va chám soc rung; Trông cây diêu; Trông cây
hô tiêu;Trông cây cao su; Trông cây ca phê; Trông cây che
323 Cty TNHH 1TV Dai Tâm
230 Hung Vuong, thi trân Chu Prông, huyên
Chu Prông, tinh Gia Lai;
4,000
Xây dung nha cac loai ; Xây dung công trinh duong bô ; Xây dung
công trinh diên dên 35KV; Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh
324 Cty TNHH 1TV Nguyên Dat
Tô 9, Ly Thai Tô, phuong Thông Nhât, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
500
Xây dung nha cac loai ; Xây dung công trinh duong bô ; Vân tai hang;
Mua ban gô co nguôn gôc hop phap; Chê biên gô rung trông; Mua ban
kim loai va quáng kim loai; Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung; Mua ban vât liêu trang tri nôi thât
325 Cty TNHH 1TV Anh Quôc
Tô 6, phuong Chi Láng, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
2,000
Khai thac da, cat, soi, dât set ; Cát, tao dang va hoan thiên da ; Mua
ban hang nông san (tru mu cao su)l Xây dung nha cac loai; Xây dung
công trinh kÿ thuât dân dung khac; Cho thuê may moc, thiêt bi; Xây
dung công trinh duong bô; Xây dung công trinh thuy loi; San ui mát
báng; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung
326 Cty TNHH 1TV Thanh Long
34 duong Lê Lai, phuong Tây Son, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Khai thac da, cat, soi ; Vân tai hang ; Mua ban, chê biên hang nông
san (tru mu cao su); Khai hoang xây dung dông ruông; Ban buôn thuc
phâm khac; Ban buôn dô uông; Ban buôn san phâm thuôc la la, thuôc
lao
327 Cty TNHH 1TV M-H
328 Cty TNHH 1TV HaI Dung
Sô nha 900 Pham Ván Dông, phuong Yên Thê,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
Xây dung nha cac loai ; Xây dung cac công trinh duong bô ; Xây dung
cac công trinh thuy loi; Xây dung cac công trinh công nghiêp; Vân tai
hang hoa ; Trông rung va chám soc rung; Mua ban nông san, lâm san
nguyên liêu (tru gô, tre, nua va mu cao su) ; Mua ban phân bon cac
loai ; Mua ban vât liêu trang tri nôi thât, ngoai thât ; Mua ban vât liêu,
thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Khai hoang xây dung dông
ruông; Trông cây cao su; Mua ban gô cac loai (co nguôn gôc hop
phap); Khai thac gô rung trông; Chê biên cac san phâm tu gô rung
trông va gô nhâp khâu
329 Cty TNHH 1TV TTH
Thôn Lâp Thanh, xã Ia Yok, huyên Ia Grai,
tinh Gia Lai
1,800
Xây dung nha cac loai ; Xây dung va cho thuê co so ha tâng cac tram
thu phat song thông tin di dông ; Láp dát thiêt bi viên thông; Xây dung
hê thông chân tru (thuôc cac tram thu phat song viên thông)
330 Cty THNH 1TV Luân Trang
Lang Blang, II, xã Ia Dêr, huyên Ia Grai, tinh
Gia Lai
1,500
Vân tai hang ; Mua ban kim loai va quáng kim loai ; Mua ban vât liêu,
thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban vât liêu xây dung va vât
liêu trang tri nôi thât
331 Cty TNHH 1TV Lê Tung
Sô nha 40B duong Hung Vuong, phuong Ia
Kring, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
400
Thiêt kê quang cao, ke vë biên quang cao, panô, bang tên duong, in
phun ki thuât sô, hôp den
332 Cty TNHH 1TV Ngoc Suong
Thôn 1, xã Ia Krai, huyên Ia Grai, tinh Gia
Lai
200
Vân tai hang ; Khai thac quáng kim loai quy hiêm ; Khai thac da, cat,
soi, dât set va cao lanh; Khai thac cac loai khoang san; Chê biên, xay
xat da cac loai; Cát da tao hinh theo yêu câu xây dung
333 Cty TNHH 1TV Gia Duy
334 Cty TNHH 1TV Thuân Phong
Thôn Hoa Phu, xã Nhon Hoa, huyên Chu Sê,
tinh Gia Lai
1,350 San xuât nuoc khoang nuoc tinh khiêt dong chai
335 Cty TNHH 1TV Dai Thanh Phat
422 Truong Chinh, phuong Tra Ba, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
10,000
Mua ban hang nông san xuât khâu (tru mu cao su); San xuât chê biên
hang nông san xuât khâu (tru mu cao su); Dai ly mua ban chât bôI
tron, lam sach dông co
336 Cty TNHH 1 TTV Anh Vân
Sô 46/14 Pham Ván Dông, phuong Thông
Nhât, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
500
Khai thac va chê biên quáng kim loai (chi, dông, vang, sát, titan);
Buôn ban kim loai khac; Ban buôn sát thep; Mua ban vang bac va dô
trang suc
337 Cty TNHH 1TV Hung Huy Thôn 2, xã Kim Tân, huyên Ia Pa, tinh Gia Lai 2,000
Mua ban phân bon; Mua ban vât liêu xây dung; Mua ban khi dôt hoa
long (gas); Xây dung công trinh thuy loi; Xây dung công trinh duong
bô; Xây dung nha cac loai; Don dep, tao mát báng xây dung; Khai
hoang xây dung dông ruông; Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh;
Mua ban khoang san (không cho da thô ra ngoai tinh); Mua ban kim
loai va quáng kim loai; Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xây dung
338 Cty TNHH 1TV 456
61 Tuê Tinh, tô 6, phuong Ia Kring, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Xây dung nha cac loai ; Xây dung công trinh duong bô ; Vân tai hang;
Mua ban gô co nguôn gôc hop phap; Khai thac va chê biên gô rung
trông; Mua ban nhua duong; Mua ban kim loai va quáng kim loai;
Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban vât
liêu trang tri nôi thât; San lâp mát báng; Ban le dô diên, giuong, tu,
ban, ghê va dô nôi thât tuong tu, den va bô den diên, dô dung gia dinh
khac con chua duoc phân vao dâu trong cac cua hang chuyên doanh;
San xuât san phâm khac báng kim loai; Cac dich vu xu ly, gia công
kim loai; Mua ban cac loai sát luoi, tol;
339 Cty TNHH 1TV Xuân Thiên
4
B
Võ Thi Sau, phuong Ia Kring, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm ; Ban buôn thiêt
bi va linh kiên diên tu, viên thông ; Ban buôn may moc, thiêt bi va phu
tung may ván phong (tru may vi tinh va thiêt bi ngoai vi); Dai ly
Internet; Mua ban va sua chua diên thoai cac loai; Dich vu cai dát, sua
chua, bao duõng, bao tri may vi tinh, thiêt bi may ván phong; Thiêt kê
trang web, tu vân cai dát va bao tri hê thông mang
340 Cty TNHH 1 TV Khang Nguyên
18 Cach Mang Thang Tam, phuong Hoa Lu,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
200 Dai ly ky gui hang hoa
341 Cty TNHH 1TV Lôc Truong Phat
Tô dân phô 8, thi trân Dák Doa, huyên Dák
Doa, tinh Gia Lai
2,000
Ban buôn nông, lâm san nguyên liêu (tru mu cao su);Chê biên hang
nông san (tru mu cao su); Mua ban gô cac loai; Mua ban phân bon cac
loai; Vân tai hang; Vân tai khach theo tuyên cô dinh; Vân tai khach
theo hop dông; Vân tai khach báng taxi; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp
dát khac trong xây dung; Xây dung công trinh kÿ thuât dân dung khac;
Xây dung công trinh duong sát va duong bô; Xây dung công trinh
thuy loi; Ban mô tô, xe may; Ban le dô ngù kim, son, kinh va thiêt bi
láp dát khac trong xây dung trong cac cua hang chuyên doanh; San
xuât, chê biên dô gô mÿ nghê tu gô rung trông va gô nhâp khâu; Gia
công cac san phâm tu gô rung trông va nhâp khâu; Mua ban, tac tuong
cac loai da mÿ nghê; San xuât nuoc ngot, ruou, bia cac loai; San xuât
côn khô; San xuât banh, mut, trai cây cac loai; Tân thu, mua ban cac
loai lâm san phu (bông dot, boi loi, uoi bay, chai cuc, lan tuyêt, trai
mây, vang dáng, cac loai dây leo rung; Mua ban hang hoa mÿ phâm;
Mua ban ruou nhâp khâu va ruou san xuât trong nuoc; Mua ban thuôc
la diêu san xuât trong nuoc; Mua ban hang thuc phâm công nghê;
Mua ban banh, keo, duong, sua va bôt ngù côc; Mua ban tra, ca phê
bôt, ca phê hoa tan; Mua ban dô uông; Mua ban bia; Dong goi bao bi,
342 Cty TNHH 1TV Châu Thinh Phat
Sô nha 03 Quang Trung, tô 9, phuong Hôi
Thuong, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Mua ban dông hô cac loai; Mua ban diên thoai di dông, cô dinh; Dai ly
mua ban sim, card; Mua ban dô dung diên may gia dung; Dai ly mua
ban gas, bêp gas va linh kiên kem theo
343 Cty TNHH 1TV Ha Hai
Tô 15, phuong Hôi Phu, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
500
Vân tai hang hoa; Xây dung nha cac loai; Khai hoang xây dung dông
ruông; Xây dung công trinh giao thông, duong bô; Xây dung công
trinh thuy loi, công nghiêp; Khai thac da, cat, soi; Ban buôn ki m loai
va quáng kim loai; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây
dung; San lâp mát báng; Xây dung công trinh thuy diên; Mua ban dô
diên gia dung, dô diên công nghiêp
344 Cty TNHH 1TV Tuân Tai
103 Phan Dinh Phung, phuong Yên Dô, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,900
Bao duõng, sua chua ôtô va xe co dông co khac; Ban buôn ôtô va xe co
dông co khac; Dai ly ôtô va xe co dông co khac; Cho thuê xe ôtô;
Khach san; Ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ôtô va xe co dông
co khac; Dich vu câm dô
345 Cty TNHH 1TV Huong Lich
Sô 652 Lê Duân, phuong Tháng Loi, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
500
San xuât phân bon va hop chât ni to ; Mua ban phân bon cac loai ;
Khai thac da, cat, soi, dât set ; Khai thac va thu gom than bun ; Mua
ban hang nông san (tru mu cao su)
346 Cty TNHH 1TV Hoang My
Sô nha 70 Su Van Hanh, phuong Hôi Thuong,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
500 Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung ; Vân tai hang
347 Cty TNHH 1TV Gia Hân
Lang Phung 2, xã Biên Hô, thanh phô Pleiku,
tinh Gia Lai
2,000
Khai thac va chê biên gô rung trông ; San xuât hang môc dân dung
báng gô rung trông ; Mua ban gô co nguôn gôc hop phap ; Mua ban
hang nông san (tru mu cao su) ; San xuât phân bon va hop chât ni to ;
Vân tai hang hoa
348 Cty TNHH 1TV Phuoc Hung
Sô nha 169 Truong Chinh, tô 5, phuong Tra
Ba, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,000 Mua ban va sua chua may ván phong ; Tu vân thiêt kê quang cao
349 Cty TNHH 1TV Dai Tháng
Thôn 5, xã Diên Phu, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
700
San xuât cac san phâm tu gô rung trông, gô nhâp khâu ; Chê biên
hang môc dân dung tu gô rung trông, gô nhâp khâu ; Mua ban gô
nhâp khâu va gô co nguôn gôc hop phap; Trông rung va chám soc
rung; Khai thac gô rung trông; Trông cây cao su; Vân tai hang hoa;
Mua ban xe ôtô cac loai
350 Cty TNHH 1TV Ngoc Hoang Thach
Sô nha 31/2/15 duong 17/3 tô 13, phuong
Thông Nhât, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
Ban buôn ôtô va xe co dông co khac ; Ban le ôtô con ; Dai ly ôtô va xe
co dông khac; Bao duõng, sua chua ôtô va xe co dông co khac; Nha
hang va cac dich vu án uông phuc vu luu dông; Dich vu phuc vu dô
uông; Dich vu án uông khac; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung; Ban buôn kim loai va quáng kim loai; Khai thac da,
cat, soi; San lâp mát báng; Vân tai hang hoa; Kinh doanh dich vu nha
khach, nha nghi
351 Cty TNHH Phu Da
Tô 5, phuong Tháng Loi, thanh phô Pleiku,
tinh Gia Lai
2,500
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung công
trinh công ich; Xây dung công trinh kÿ thuât dân dung khac; Láp dát
hê thông diên; Láp dát hê thông câp thoat nuoc; San xuât dô gô xây
dung báng gô rung trông va gô nhâp khâu; Khai thac da, cat, soi, dât
set; Buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung
352 Cty TNHH 1TV Phuc Tin
119 Truong Chinh, phuong Tra Ba, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
9,000
Mua ban khoang san (không cho da thô ra ngoai tinh); Khai thac va
thu gom than bun; San xuât phân vi sinh huu co; Mua ban phân bon
cac loai; Xây dung công trinh duong bô; Vân tai hang; Gia công ông
sát, ông Inox; Mua ban thep xây dung, thep tâm, thep hôp, thep hinh;
Mua ban kim loai va quáng kim loai; Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung; Mua ban vât liêu xây dung, vât liêu trang tri nôi,
ngoai thât; San xuât san phâm khac báng kim loai; Cac dich vu xu ly,
gia công kim loai; Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh; Khai thac
da Granit, da bazan; San xuât cac loai gach, ngoi; Xây dung công
trinh công nghiêp, thuy loi; San lâp mát báng; Khai hoang xây dung
dông ruông; Trông rung va chám soc rung; Khai thac khoang san;
353 Cty TNHH 1TV CEC
Tô dân phô 2, thi trân Dák Doa, huyên Dák
Doa, tinh Gia Lai
500
Ban buôn sach, bao, tap chi, ván phong phâm ; Ban buôn may vi tinh,
thiêt bi ngoai vi va phân mêm ; Ban le may vi tinh, thiêt bi ngoai vi,
phân mêm va thiêt bi viên thông trong cac cua hang chuyên doanh;
Ban le theo yêu câu dát hang qua buu diên hoác internet; Lâp trinh
may vi tinh, dich vu tu vân va cac hoat dông khac liên quan dên may
vi tinh; Tu vân may vi tinh va quan tri hê thông may vi tinh; Hoat
dông dich vu công nghê thông tin va dich vu khac liên quan dên may
vi tinh; Xu ly du liêu, cho thuê va cac hoat dông liên quan; công thông
tin; Công thông tin
354 Cty TNHH 1TV Hoang Gia Co
05 Kpa Klong, thi trân Chu Ty, huyên Duc Co,
tinh Gia Lai
600
Mua ban giuong, tu, ban, ghê; Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac
trong xây dung; Dai ly mua ban ôtô va xe co dông co khac; Mua ban
vai, hang may sán, giay dep; Mua ban may moc, thiêt bi, phu tung thay
thê may nông, ngu nghiêp; Mua ban thiêt bi may công nghiêp, khai
khoang, lâm nghiêp va xây dung; Mua ban thiêt bi, dung cu hê thông
diên San lâp mát báng; Mua ban hang nông san (tru mu cao su); Mua
ban ca va thuy san; Mua ban linh kiên diên tu, viên thông va diêu
khiên; Mua ban cac thiêt bi diên tu viên thông, thiêt bi diên tu diêu
khiên, thiêt bi phat song; Vân taI hang; Cho thuê may moc, thiêt bi
xây dung;
355 Cty TNHH 1TV Dat Dai
Thôn 3, phuong Tháng Loi, thanh phô Pleiku,
tinh Gia Lai
1,000
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban ông
nuoc cac loai va phu kiên kem theo; Khai thac da, cat, soi; Ban buôn
sát thep; Ban buôn dô diên gia dung, den va bô den diên; Mua ban
phân bon; Vân tai hang; Mua ban vôi; Mua ban tôn cac loai va luoi
B40; Mua ban vât liêu trang tri nôi thât
356 Cty TNHH 1TV Bao Yên
357 Công ty TNHH 1TV H'Luong
358 Cty TNHH 1TV Thiên Tháng
Tô 4, phuong Hoa Lu, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
9,000
Khai thac quáng sát; Khai thac quáng kim loai khac không chua sát;
Khai thac quáng kim loai quy hiêm; Khai thac da, cat, soi, dât set;
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Vân tai hang;
Mua ban gô cac loai co nguôn gôc hop phap; Trông rung va chám soc
rung; Khai thac gô rung trông; Xây dung nha cac loai; Xây dung công
trinh duong bô; Xây dung công trinh công nghiêp; Xây dung công
trinh thuy loi; Nha hang va cac dich vu án uông phuc vu luu dông
359 Cty TNHH 1TV Tân Lôc
349 A Quang Trung, thi xã An Khê, tinh Gia
Lai
200
Ban buôn dô diên gia dung, den va bô den diên ; Mua ban ông nuoc
cac loai va phu kiên kem theo ; Xây dung nha cac loai; Mua ban hoa
chât chông thâm; Quet vôi, son mastic; Ban buôn may moc, thiêt bi va
phu tung may ván phong
360 Cty TNHH 1TV Hung Quang
Tô 9, phuong Yên Thê, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
2,000
Buôn ban may vi tinh thiêt bi ngoai vi va phân mêm ; Buôn ban
duong sua va cac san phâm tu sua, banh keo va cac san phâm chê biên
tu ngù côc, bôt, tinh bôt ; Mua ban, sua chua diên thoai di dông cac
loai; Ban buôn nuoc hoa, hang mÿ phâm va chê phâm vê sinh; Ban
buôn thiêt bi, phu tung may ván phong
361 Cty TNHH 1TV TMDV Gia Lai 24H
04 Hoang Ván Thu (nôi dai), phuong Ia Kring,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
100
Ban le may vi tinh, thiêt bi ngoai vi, phân mêm va thiêt bi viên thông
trong cac cua hang chuyên doanh ; Ban le sach, bao, tap chi ván phong
phâm trong cac cua hang chuyên doanh ; Ban le báng dia âm thanh,
hinh anh (kê ca báng, dia tráng) trong cac cua hang chuyên doanh; Tu
vân may vi tinh va quan tri hê thông may vi tinh; Hoat dông dich vu
công nghê thông tin va dich vu khac liên quan dên may vi tinh; Xu ly
du liêu, cho thuê va cac hoat dông liên quan; Công thông tin
362 Cty TNHH 1TV Tô Thanh Phat
653 Lê Duân, xã Chu a, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
1,000
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trông xây dung ; Trang tri nôi
thât ; San lâp mát báng; Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh
công nghiêp; Ban buôn sát, thep; Ban buôn ôtô va xe co dông co khac
363 Cty TNHH 1TV Hai Mân
Lang Tu Cù, xã Ia Lâu, huyên Chu Prông, tinh
Gia Lai
3,000
Xây dung nha cac loai ; Xây dung công trinh duong bô ; Xây dung
công trinh thuy loi; Khai thac da, cat, soi, dât set; Xây dung công trinh
công nghiêp (diên); Khai hoang xây dung dông ruông; San xuât gach,
ngoi; Ban buôn gach xây, ngoi, da, cat, soi; Ban buôn vât liêu, thiêt bi
láp dát khac trong xây dung; Vân tai hang; Láp dát hê thông diên;Mua
ban hang nông san (tru mu cao su)
364 Cty TNHH 1TV Anh Tuân computer
60 Trân Hung Dao, thi xã Ayun Pa, tinh Gia
Lai
300
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm; Ban buôn thiêt
bi va linh kiên diên tu viên thông; Mua ban cac loai may ván phong;
Láp rap va sua chua cac loai may ván phong va vi tinh
365 Cty TNHH 1TV In Truong Khanh
02 Cach Mang Thang Tam, thanh phô Pleiku,
tinh Gia Lai
1,000
In ân; Dich vu liên quan dên in; Photo, chuân bi tai liêu va cac hoat
dông hô tro ván phong khac; Ban buôn ván phong phâm; Cát decal
báng may vi tinh
366 Cty TNHH 1TV ThaI Hoang
37 Quang Trung, tô 9, phuong Hôi Thuong,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
4,000
Mua ban vât liêu xây dung, vât liêu trang tri nôi thât ; San xuât gach
ngoi; Vân tai hang; Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh; Khai
hoang xây dung dông ruông; Ban buôn kim loai va quáng kim loai;
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Xây dung công
trinh diên dên 35 KV; Xây dung công trinh nha o; Xây dung công
trinh công nghiêp; Mua ban dât set; Mua ban hang nông san (tru mu
cao su); San lâp mát báng
367 Cty TNHH 1TV Truong Phu
368 Cty TNHH 1TV quang cao Quang Tung
17 Nguyên Thai Hoc, phuong Hôi Thuong,
thanh phô Pleiku tinh Gia Lai
90
Thiêt kê tu vân mÿ thuât quang cao, bang hiêu, hôp den, chu nôi dông,
inox, panô, trang tri nôi thât, phông man; Cát decal vi tinh, cát chu
xôp trang tri hôi nghi; In kÿ thuât sô, in lua co, ao thê thao, báng rôn,
khâu hiêu
369 Cty TNHH 1TV Chi Kiên
Khôi phô 3, thi trân Phu Hoa, huyên Chu Pah,
tinh Gia Lai
750
Trông rung va chám soc rung ; Gia công co khi ; xu ly va trang phu
kim loai
370 Cty TNHH 1TV Tai Tin
576 A Nguyên Viêt Xuân, tô 14, phuong Hôi
Phu, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Mua ban ván phong phâm ; Xây dung công trinh công nghiêp ; Xây
dung công trinh nha o ; Xây dung công trinh giao thông duong bô ;
Xây dung công trinh câp thoat nuoc
STT Tên doanh nghiêp Tru so giao dich
Vôn dàng ký
(Tr dông)
1 Cty TNHH Dông Hung 21 Hai Ba Trung,Diên Hông,Pleiku 3,425
2 Cty TNHH TM Tân Vinh Phat 104, Hai Ba Trung, Pleiku, Gia Lai 1,400
3 Cty TNHH Huu Nghi (1992) Sô 11b, Quang Trung, PLeiku, Gia Lai 750
4 Cty TNHH Son Hai Thôn 2, xã Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,990
5 Cty TNHH Thanh Kiêu Thôn 2, xã Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,990
6 Cty TNHH Dáng Quang Sô 17, Trân Phu, Pleiku, GL 300
7 Cty TNHH 30/4 Gia Lai QL 19, xã Chu a, Pleiku, Gia Lai 36,000
8 Cty Vân tai ôtô (TNHH) 31, Chu Ván An, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 8,400
9 Cty TNHH Tháng Loi QL 14, thôn 2, xã Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 655
10 Cty TNHH NLDS Pleiku Thôn 1, xã Chu HDrông, Pleiku, Gia Lai 1,230
11 Cty TM CB HXK Hai Son (1993) QL 19, thôn 2, xã Chu a, Pleiku, Gia Lai 567
12 Cty Van ep Huynh Dê Thôn 7, xã Tra ba, Pleiku, 4,000
13 Cty TNHH Phu Lôc (1994) 118, Hai Ba Trung, Pleiku 577
14 Cty TNHH Duc Thanh (1995) Pham Ván Dông-Phuong Thông Nhât- 65,000
15 Cty TNHH Phu Son Ngã tu Biên Hô, Pleiku, 700
16 Cty XD Lê Minh 270B, Hung Vuong, Pleiku 1,000
17 Cty TNHH trông rung Gia Nhon
Thôn 2, xã Dák Po, huyên Dák Po, Gia
Lai
417
18 Cty TNHH Dai Phat 19, Nguyên Thiên Thuât, Pleiku, Gia Lai 12,500
19 Cty TNHH Lâm Nghia 601, Quang Trung, An Khê, 1,868
20 Cty Vân tai&TM Kim Ngoc (1996)
Khôi phô 1, thi trân Phu Tuc, Krông Pa,
Gia Lai
5,000
21 Cty TNHH Quang Trung
Khom 19, phuong Tây Son, thi xã An
Khê, Gia Lai
1,807
22 Cty TM Dai Thanh 283, Hung Vuong, PLeiku, Gia Lai 2,100
23 Cty TNHH Trung Hiêu 151 Pham Ván Dông-Pleiku 7,865
24 Cty XD Tân Tiên (1997) Thi trân Knat, KBang, Gia Lai 6,000
25 Cty TNHH Trong Nguyên (1998)
Thi trân Kong Chro, huyên Kong Chro,
GLai
707
26 Cty TNHH An Binh (1999) 01, Nguyên Ván Trôi, Pleiku 1,320
27 Cty TNHH Gia Tuong QL 19, xã Bâu Can, Chu Prông, Gia Lai 6,500
28 Cty TNHH Trung Nguyên 18A, Lê Loi nôi dai, Pleiku 3,100
29 Cty TNHH Ván Trung Sô 174, Hung Vuong, PLeiku 12,800
30 Cty TNHH Duc Luong (2000) QL 14, thôn 2, xã Chu HDrông, Pleiku 6,522
31 Cty TNHH Hung Tin 879 Pham Ván Dông-Pleiku 22,000
32 Cty Huy Hoang (TNHH) 11B, Nguyên Ván Trôi, PLeiku 2,500
33 Cty TNHH TVTKDT&XD Gia Lai
15, Nguyên Truong Tô, Diên Hông,
Pleiku
200
34 Cty TNHH TM&DV Quang Vinh Thôn 5, Biên Hô, Pleiku, Gia Lai 900
35 Cty TNHH TVDT&XD Minh Dáng 04 Tô Vinh Diên, Pleiku 1,000
36 Cty KDHXK Quang Duc
40 Ly Nam Dê, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
26,567
37 Cty quang cao TKMT Khuong 4A, Hoang Ván Thu, Pleiku 800
38 Cty TNHH SXTM Bach Viêt 18B Thông Nhât-Iakring-Pleiku 500
39 Cty TNHH Hoai Phuc
KM 522¹200 QL 14,Thôn Brukngol-Yên
thê-Pleiku
2,500
40 Cty TNHH Tuân Truong (2001)
382, duong Cach Mnag Thang Tam,
Pleiku
5,000
41 Cty TNHH Thanh Vân 158, Hai Ba Trung, Pleiku 5,080
42 Cty TNHH Thanh Nhân 177, Pham Ván Dông, Pleiku 1,980
43 Cty TM & DV Thê Dân 08N, Lê Lai, Tây Son, Pleiku, PLeiku 1,500
44 Cty TM - DV Dai Minh 7/1/9 Lê Loi nôi dai, Hoa Lu, Pleiku 600
45 Cty TNHH Hoang Huy 27, Phan Bôi Châu, Pleiku, Gia Lai 500
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TNHH 2 TH
46 Cty TNHH Duc Minh
Lô a7, dât Quy hoach Khu Công nghiêp
Tra Da, xã Tra Ba, Pleiku, Gia Lai
15,000
47 Cty XNK Chinh Lâm
Thôn Ham Rông, xã Chu HDrông,
PLeiku
6,000
48 Cty TNHH Hung Vuong 12B, Cu Chinh Lan, Pleiku, 4,000
49 Cty TNHH Van Phuc Thôn II, xã Hoa Phu, Chu Pah, Gia Lai 2,700
50 Cty TNHH VT & TM Hai Âu
Sô 435, Hung vuong, Hôi PHu, Pleiku,
Gia Lai
1,580
51 Cty TNHH TM Anh Thinh 694, Quang Trung, An Khê, Gia Lai 1,500
52 Cty TNHH An Thanh 75 Lê Dai hanh-Pleiku 10,000
53 Cty TNHH Thanh Lôc
21 Quang Trung, thi trân Chu sê, huyên
Chu Sê, Gia Lai
2,500
54 Cty TNHH Trung Kiên
duong Lê Dai Hanh, tô 6, Thông Nhât,
Pleiku, Gia Lai
4,272
55 Cty TNHH TM Duc Huy Sô 151, Hung Vuong, Pleiku 2,000
56 Cty TNHH Duc Thiên
Thôn 8, xã Nghia Hung, Chu Pah, Gia
Lai
2,660
57 Cty XD TM Tiên Thanh Ki ôt 1, Ly Thai Tô, Pleiku 2,800
58 Cty TNHH Nguyên Gia
Quôc lô 14, thôn Phu Tân, xã Ia Báng,
Chu Prông,
6,000
59 Cty TNHH Thanh Duc (2002) 87, Dinh Tiên Hoang, Pleiku 4,100
60 Cty TNHH Hung Thinh
Dôi 7, xã Song An, thi xã An Khê, tinh
Gia Lai
8,000
61 Cty TNHH TKXD Vinh Dat Sô 07, Tô Vinh Diên, Pleiku, Gia Lai 600
62 Cty TNHH Hung Binh Lô A11-KCN tra da-Pleiku 7,000
63 Cty XD Minh Quang 133, Trân Phu, Pleiku, 2,200
64 Cty TV TK & XD CN Minh Quân 10, Nguyên Truong Tô, Pleiku 1,470
65 Cty TNHH TH Hông Tho
Thôn 4, xã Kông Yang, huyên Kong
Chro, Gia Lai
1,000
66 Cty TNHH Hoa Thuy Tô 5, Yên Thê, Pleiku 6,500
67 Cty TNHH TM Liên Luong 11, Pham Ván Dông, Pleiku 1,000
68 Cty TNHH TM Minh Duc Thôn 3, Chu a, Pleiku 1,000
69 Cty TNHH TM VT Phi Long 04 Hoang Ván Thu-nôi dai-Pleiku 1,120
70 Cty TNHH Phu Cuong 58 Nguyên Công Tru-Pleiku 700
71 Cty vât tu tông hop Hung Nguyên 680, Cach Mang Thang Tam, Pleiku 2,720
72 Cty TNHH Van Loi 49, Nguyên Thiên Thuât, Pleiku 2,100
73
Cty TNHH dâu tu XD va phat triên diên
Gia Lai
28, Lê Loi, Pleiku 6,000
74 Cty TNHH Hai Phong
E2¹E3, Khu Công nghiêp Tra Da,
PLeiku, Gia Lai
1,200
75 Cty TNHH TM DV vi tinh NT-T 55-57, Trân Phu, PLeiku 600
76 Cty TNHH Phu Thinh
Thôn An Hoa, xã Phu An, huyên Dák Po,
Gia Lai
1,500
77 Cty TNHH Taxi Quy 15, Wuu, Ia Kring, Pleiku 2,000
78 Cty TNHH Hoang Nhi 93, Huynh Thuc Khang, PLeiku, Gia Lai 3,250
79 Cty TNHH Duc Thinh
Thôn An Hoa, xã Phu An, huyên Dák Po,
Gia Lai
1,998
80 Cty TNHH Phuoc Liên Thôn 4, xã Chu a, 7,000
81 Cty TNHH Hông Phuc 243/9, Hung Vuong, PLeiku 1,600
82 Cty TNHH Cao Nguyên
Lô E6, Khu Công nghiêp Tra Da,
PLeiku, Gia Lai
6,500
83 Cty TNHH XD-TM Tiên Dat 936 Pham Ván Dông,Yên Thê,Pleiku 2,200
84 Cty TNHH mÿ thuât Hoang Vinh 08B Nguyên Truong Tô-Pleiku 900
85 Cty TNHH KONIA 12A Ly Tu Trong-Pleiku 2,142
86 Cty TNHH Hoang Thiên (2003) 04-06, Trân Phu, Pleiku, Gia Lai 7,000
87 Cty TNHH Van Thanh
256, Truong Chinh, tô 7, Tra Ba, Pleiku,
Gia Lai
1,365
88 Cty TNHH Trong Nghia 455B, Hung Vuong, Pleiku 3,500
89 Cty SX da Granit Hông 94, Phan dinh Phung, Pleiku 7,000
90 Cty TNHH Hoang Gia
Thôn Phu Tân, xã Ia Báng, huyên Chu
HDrông, Pleiku
2,000
91 Cty TNHH Hông Mai
Thôn Ia Llâm, xã Ia Ly, huyên Chu Pah,
Gia Lai
500
92 Cty TNHH XD Tân Phu
15B, Dô Trac, phuong An Phu, thi xã An
Khê, Gia Lai
4,500
93 Cty TNHH TBPCCC 4-10 Gia Lai 55, Quôc lô 19, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 290
94 Cty Xây dung Nam Phuong
dduong Ly Nam Dê, tô 11, Tra Ba,
Pleiku, Gia Lai
2,600
95 Cty TNHH TVXD Phu Gia
130, Phan Dinh Phung, Tây Son, Pleiku,
Gia Lai
716
96 Cty TNHH Nông Trang
QL 14, Thôn Ia Rook, xã Ia Kênh,
Pleiku, Gia Lai
2,000
97 Cty TNHH TV XD Truong Son
Sô 376, Cach Mang Thang Tam, Hoa Lu,
Pleiku, Gia Lai
150
98 Cty TNHH TM &DV Nhât Nam Tô 12, phuong Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 800
99 Cty Xây dung Tân Phat 202, Hung Vuong, Pleiku, 1,600
100 Cty TNHH Kông Nông
Lô3 Duong Huyên Trân Công Chua-Tra
Ba-Pleiku
1,050
101 Cty TNHH TV TK XD Sê San 06B Táng Bat Hô,Yên Dô,Pleiku 200
102 Cty TNHH TM DV&DL Long Ngoc Tai
28A, duong Yên Dô, phuong Yên Dô,
thanh phô Pleiku, Gia Lai
1,000
103 Cty TNHH Dông Nam Sô 96, Lê Duân, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 800
104 Cty TNHH SXTM A-Q
A9, Khu Công nghiêp Tra Da, thanh phô
Pleiku, Gia Lai
2,400
105 Cty TNHH Thanh Nam
Sô 314 Hung Vuong, thi trân Chu Prông,
huyên Chu Prông, Gia Lai
1,325
106 Cty TNHH Kim Ngân 01 Cao Tháng, Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 1,000
107 Cty TNHH Diên tu Tu Do 38 Hoang Ván Thu-Pleiku 2,000
108 Cty TNHH Nhât Minh 61 Trân Quang Khai-Pleiku 5,000
109 Cty CTXD TMDV Xuân Huong
Thôn H' Linh II, xã AMa Ron, huyên Ia
Pa, Gia Lai
3,021
110 Cty TNHH TV TK va XD Mai Phuong 22 Phu Dông, Pleiku, Gia Lai 3,000
111 Cty TNHH Châu Anh
38, Truong Chinh, Tra Ba, Pleiku, Gia
Lai
300
112 Cty TNHH DV VT Viêt Hung 05 Nguyên Du, Tây Son,Pleiku 6,301
113 Cty TNHH Vinh Hoang Tô 7, Diên Hông, Pleiku, Gia Lai 200
114 Cty TNHH Thanh Châu
679, Cach Mang, Hoa Lu, Pleiku, Gia
Lai
2,150
115 Cty TNHH XD&TM Truong Phat 09 Lê Loi, Pleiku, Gia Lai 1,530
116 Cty TNHH TV TK Phô Moi 27 Nguyên Du, Pleiku 1,250
117 Cty TNHH Da Thiên Nhiên
Thôn 1, xã Tra Da, thanh phô Pleiku,
tinh Gia lai
1,000
118 Cty TNHH Tu Xuân
Thôn Hoa Binh, xã Nhon Hoa, huyên
Chu Sê, Gia Lai
3,000
119 Cty TNHH Phuong Hoa
104A, Lê Loi tô 6, Hoa Lu, Pleiku, Gia
Lai
1,700
120 Cty TNHH Phuong Hung (2004) 673, Quang Trung, An Khê, Gia Lai 1,800
121 Cty TNHH Hoan Thanh
105B, Pham Ván Dông, thanh phô
Pleiku, GIa Lai
1,130
122 Cty TNHH Truong Hai
566A, Hung Vuong, thanh phô Pleiku,
Gia Lai
7,500
123 Cty TNHH Tân Phong
179, Bui Thi Xuân, An Phu, thi xã An
Khê, tinh Gia lai
3,000
124 Cty TNHH Bach Long 1 Thôn 5 xã Iale-Chu sê-Gl 1,500
125 Cty TNHH Anh Chuong 133, Trân Phu (nôi dai), Pleiku, Gia Lai 400
126 Cty TNHH Vinh Hiêp Thôn 1, xã Chu a, Pleiku, Gia Lai 4,000
127 Cty TNHH Duc Hung
Sô 68, Hung Vuong, tô 7, Hôi Thuong,
Pleiku, Gia lai
2,000
128 Cty TNHH PTKH QT Truong Sinh Tô 9, Yên Thê, Pleiku, Gia Lai 2,560
129 Cty TNHH My Anh
Thôn Tân Binh, xã Tân An, huyên Dák
Po, Gia Lai
2,000
130 Cty TNHH Phu Hao
190B, Phan Dinh Phung, Yên Dô, Pleiku,
Gia Lai
1,000
131 Cty Thi công co gioi Hông Phat 06, Ly Tu Trong, Pleiku, Gia Lai 1,700
132 Cty TNHH VT & TM Hoang Lâm 345 Lê Duân-Pleiku 3,350
133 Cty TNHH XD TM Rang Dông 171, Lê Duân, Pleiku, Gia Lai 250
134 Cty TNHH Kim Bao Liên 44 Lê Hông Phong - Pleiku 1,000
135 Cty TNHH Nghia Phu thôn Hiêp An, xã Cu An, huyên Dák Po 2,400
136 Cty TNHH Anh Truong Son
Thôn 2, xã Dák Po, huyên Dák Po, Gia
Lai
3,000
137 Cty TNHH Binh An 08/34, Hoang Ván Thu, Pleiku, Gia Lai 5,000
138 Cty TNHH TVDT&XD Son Ha
Sô 02 G, Thông Nhât, Ia Kring, Pleiku,
Gia Lai
270
139 Cty TNHH XD TM DV Thiêu Thanh 43 Dông Tiên-Iakring-Pleiku 1,320
140 Cty TNHH Minh Anh
61 Trân Phu (nôi dai), Tây Son, Pleiku,
Gia Lai
200
141 Cty TNHH Quang cao va in ân AD 18 Trân Hung Dao, Pleiku, Gia Lai 500
142 Cty TNHH Vinh Duc Sô 82, Trân Hung Dao, Ayun Pa, Gia Lai 2,000
143 Cty TNHH C&K
Sô 18, Nguyên Chi Thanh, thôn 1, Chu
a, Pleiku, Gia Lai
4,000
144 Cty TNHH Tân Thinh Phat 20, Trân Phu, Pleiku, Gia Lai 150
145 Cty TNHH A N T
Sô 270B, Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia
Lai
850
146 Cty TNHH Son Tra
Thôn Châu Son, xã DákPá, huyên Mang
Yang, Gia Lai
3,000
147 Cty TNHH Dao Ky
tinh lô 674, Thôn 3, xã Kông Yang,
huyên Kông Cho, Gia Lai
500
148 Cty TNHH TM Công Nam
Sô 313, Quang Trung, khôi phô 4, thi
trân Chu Ty, huyên Duc Co, Gia Lai
2,050
149 Cty TNHH Hoa Lâp Thanh Lang A, thôn 4, xã Gao, PLeiku 320
150 Cty TNHH Thanh Tuân
Lô 35 Cho Hoa Lu, Cach Mang Thang
Tam, tô 4, Hoa Lu, Pleiku,
2,360
151 Cty TNHH DV&TM Vinh Thanh 83 Dinh Tiên Hoang, Pleiku, Gia Lai 1,000
152 Cty TNHH dia ôc Phu Diên 101 Trân Phu, Diên Hông, Pleiku 300
153 Cty TNHH Huong Anh 57 Phan Dinh Giot, Pleiku, Gia Lai 1,500
154 Cty TNHH Hung Long Lang Lân, xã Ia O, Ia Grai 2,700
155 Cty TNHH An Thinh 261 Lê Duân, Chu a, Pleiku, Gia Lai 900
156 Cty TNHH Hoang Quân 744 Lê Duân, Chu a, Pleiku, Gia Lai 3,500
157
Cty TNHH Tu vân Thiêt kê va XD Tân
Phong
01B Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 950
158 Cty TNHH Khai Hoan 221 Phan Dinh Phung, PLleiku, Gia Lai 2,000
159 Cty TNHH XD Thanh Phuong 27 Truong Chinh, Pleiku, Gia Lai 2,000
160 Cty TNHH Thanh Danh 276 Truong Chinh-Tra Ba-Pleiku 1,700
161 Cty TNHH Kiên Khanh Thôn 2, Dák Po, huyên Dák Po, Gia Lai 1,000
162 Cty TNHH Tuân Cuong 02A Cu Chinh Lan, Pleiku, Gia Lai 2,000
163 Cty TNHH Hai Ngân Thôn 8, Nghia Hung, Chu Pah, Gia Lai 1,500
164 Cty TNHH Thanh Luân
Sô 90 B Dinh Tiên Hoang, Pleiku, Gia
Lai
500
165 Cty TNHH Trung Nghia
475 Lê Thanh Tôn, Hôi Phu, Pleiku, Gia
Lai
3,000
166 Cty TNHH Tân Hoa Anh (2005) 179 Pham ván dông-Pleiku 2,500
167 Cty TNHH Trang Khuê 662 xã Ia MRon, huyên Ia Pa, Gia Lai 2,000
168 Cty TNHH Gia Dinh
04/2 duong Thanh Niên, phuong An
Binh, thi xã An Khê, Gia Lai
2,000
169 Cty TNHH Thanh Hung 8/22 Hoang Ván Thu, Pleiku, Gia Lai 1,500
170 Cty TNHH VT-DV Toan Tai
196 Cach Mang Thang Tam, Hoa Lu,
Pleiku,
1,530
171 Cty TNHH Hoang Quôc Viêt
Thôn Kim Náng 1, xã Ama Ron, Iapa,
Glai
2,000
172 Cty TNHH TV XD Sông Ba 257 CMT8-Hoa Lu-Pleiku 400
173 Cty TNHH Thai Binh 72 Phan Bôi Châu, tô 5, Hôi Thuong, 8,000
174 Cty TNHH TV TK XD Quang Anh 64 Truong Chinh-Tra Ba-Pleiku 520
175 Cty TNHH Hoa Sen
Quôc lô 19, Thôn Tân Hôi, Tân An,
huyên Dák Po, tinh Gia Lai
2,000
176 Cty TNHH TM XNK Tin Duc
295 Truong Chinh, phuong Tra Ba,
Pleiku
972
177 Cty TNHH XD, TM va DV An Phu 81 Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 5,000
178 Cty TNHH Dia ôc Dia Loi 148 Phan Dinh Phung, Tây Son, Pleiku, 300
179 Cty TNHH Ong Vang 56 Yên Dô, Plleiku, Gia Lai 400
180 Cty TNHH TV TK Hông Hai 311 Pham Ván Dông, Pleiku, Gia Lai 700
181 Cty TNHH Tân Toan Toan Tháng 93 Lê Duân, Pleiku, Gia Lai 500
182 Cty TNHH Duy Nhu 148 Tôn Thât Thuyêt, Pleiku, Gia Lai 900
183 Cty TNHH Dai ly Bao hiêm GL 97A Lê Loi-Tây Son-Pleiku 400
184
Cty TNHH Duoc phâm Mÿ phâm Phu An
Binh
22D Trân Phu, Pleiku, Gia Lai 5,000
185 Cty TNHH Thanh Phat 20B Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 1,200
186 Cty TNHH TM dê nhât Viêt Han 55B Phan Dinh Giot, Pleiku, Gia Lai 10,000
187 Cty TNHH Tu vân XD Khai Hoang
311 Truong Son, Yên Thê, Pleiku, Gia
Lai
920
188 Cty TNHH An Lac
Khôi phô 6, thi trân Ia Kha, Ia Grai, Gia
Lai
300
189 Cty TNHH anh Thông Xã Tân An huyên Dák Po, Gia Lai 1,200
190 Cty TNHH Viêt Trung 84 Nguyên An Ninh, IaKring, Gia Lai 2,050
191 Cty TNHH Vinh Tin 31 Phan Bôi Châu, Pleiku 4,500
192 Cty TNHH TM Va XD Linh Nhi
358 B Quang Trung, Chu Ty Duc Co,
Gia Lai
2,000
193 Cty TNHH Thanh Tiên
Nguyên Ba Ngoc tô 1, Tra Ba, Pleiku,
Gia Lai
1,050
194
Cty TNHH DV truc tuyên va phat triên
phân mêm PMS
59 Nguyên Du, Pleiku, Gia Lai 300
195 Cty TNHH Thuy Vy
Sô 88 Hoang Ván Thu, phuong Diên
Hông, thanh phô Pleiku
500
196 Cty TNHH TMDV va Dâu tu Hoang Diêu
306 Pham Ván Dông, tô 5, Thông Nhât,
thanh Phô Pleiku, Gia Lai
5,413
197 Cty TNHH Hoang Viêt
104C Tôn THât Thuyêt, Tra Ba, Peiku,
Gia Lai
1,813
198 Cty TNHH Bao Thuân
05 A Nguyên Ván Trôi, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
6,360
199 Cty TNHH Nhât Tin 380 Phan Dinh Phung, Pleiku, 400
200 Cty TNHH An Cu Quôc lô 19 xã Cu An, Dák Po 1,100
201 Cty TNHH Bich Hông
Thôn PleiDung, xã Ia Hru, huyên Chu
Sê, Gia Lai
800
202 Cty TM va Dich vu Nhât Tiên
17/1 No Trang Long, phuong Tra Ba,
Pleiku, Gia Lai
600
203 Cty TM va DV Khanh Trang
45 Nguyên Chi Thanh, tô 1, phuong Tra
Ba, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
204 Cty TNHH ATA 83 Táng Bat Hô, Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 6,000
205 Cty TNHH Thuân Thanh
19 Phan Dinh Phung, tô 03 Tây Son,
Pleiku, Gia Lai
1,400
206 Cty TNHH Hoang Khang 04 Nguyên Huê-TT Ayunpa-h.Ayunpa 1,240
207 Cty TNHH Dai Viêt 19 Lê Duân, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,000
208 Cty TNHH XD & TM Truong Phuoc
934 Hung Vuong, thi trân Chu Sê, huyên
Chu Sê, Gia Lai
2,000
209 Cty Kim khi va vât tu Tông Hop Kim Liên
725 Pham Ván Dông, Yên Thê Pleiku,
Gia Lai
800
210 Cty TNHH Hiêp Quang
18 Nguyên Thi Minh Khai, Yên Dô,
Pleiku, Gia Lai
2,000
211 Cty TNHH Vinh Phuoc
Tô dân phô 7, thi trân Dák Doa, huyên
Dák Doa, Gia Lai
1,500
212 Cty TNHH Viêt Anh
1A6 Ly Thia Tô, thanh phô Pleiku, Gia
Lai
1,500
213 Cty TNHH Hoang Son
117 Thông Nhât, thi trân Phu Tuc, huyên
Krông Pa, Gia Lai
1,800
214 Cty TNHH Huy Vù 201 Hung Vuong, Pleiku, Gia Lai 1,100
215 Cty TNHH TVTK Kiên Phat 91 Phan Dinh Phung 100
216 Cty TNHH Cao su Ván Giang QL 19 - thôn 2- Tân Binh Dák Doa 2,200
217 Cty TNHH Son Dat
34 Phan Dinh Giot-Tô 17-Hoa Lu-Pleiku-
Gia Lai
1,400
218 Cty TNHH Công nghê Hoa sinh Tô 3-yên thê-pleiku-Gia Lai 550
219 Cty TNHH Chân Hung
57 Duong Wuu-Tô 12-Iakring-Pleiku-
Gia Lai
1,000
220 Cty TNHH Thanh Son 16 Lê Hông Phong-Pleiku-Gia Lai 1,000
221 Cty TNHH Thinh Dat 01K Ly Thai Tô-Pleiku-Gia Lai 400
222 Cty TNHH Minh Tân 386 CMT8-Tô 22- hoa Lu 2,000
223 Cty TNHH An Thai 91 Lê Chân- yên Thê - Pleiku 1,200
224 Cty TNHH Cuc Phuong 199 Duy tân - tô 9 - pleiku 2,700
225 Cty TNHH Viêt Phuong 179 Hung Vuong - Pleiku 6,500
226 Cty TNHH Tân Long Phat Tô 15 - Hôi Phu - Pleiku 2,200
227 Cty TNHH Thai Thinh 114 Hai Ba Trung-Pleiku 1,200
228 Cty TNHH TM DV Viên Thông Toan Câu 15 b Nguyên Ván trôi - Pleiku 500
229 Cty TNHH TM XD diên Trân Dùng 241 Trân phu-Pleiku 2,000
230 Cty TNHH Thiên Phu Thôn 1 xã Tra Da-Pleiku 1,500
231 Cty TNHH Ha Son Thôn 1, xã CHu a-Pleiku 1,000
232 Cty TNHH Thinh Phuoc 153 Cao Ba Quat-Pleiku 12,010
233 Cty TNHH Biên Hô Xanh 662 Pham Ván Dông-Pleiku 7,000
234 Cty TNHH Thuân Minh 662 A Lê DUân-Pleiku 3,000
235 Cty TNHH TM va DV Quôc Tê 127-129 TRân Phu-Pleiku 700
236
Cty TNHH Tu vân thiêt kê dâu tu xây dung
Không Gian Viêt(2006)
42 Phan Bôi Châu, Hôi Thuong,Pleiku 1,000
237 Cty TNHH Ha An 106 Trân Quang DIêu-An Khê 1,000
238 Cty TNHH Hoai Nam 441b Trân Hung Dao-Ayunpa 1,700
239 Cty TNHH TM Sai Gon-Gia Lai 21 CMT8-Pleiku 12,000
240 Cty TNHH Tu vân XD Viêt Tiên 39 Nguyên Thai Hoc-Pleiku 300
241 Cty TNHH Bao Long 27 CMT8-Pleiku 7,000
242 Cty TNHH Xây Láp IAPA 05 Hung Vuong-TT Iapa-h.Iapa 2,400
243 Cty TNHH Hoang Dai Linh Thôn 1, Dákpo-huyên DákPo 3,700
244 Cty TNHH Hiêu Thao 153 Trân Phu-Pleiku 200
245 Cty TNHH Gia Hung Khu phô 3, TT Phu Hoa-Chupah 2,450
246 Cty TNHH VINASUN 57 Trân Khanh Du-Pleiku 4,000
247 Cty TNHH TV va DTXD Hiêp Thanh 101 Nguyên Viêt Xuân,Hôi Phu,Pleiku 1,250
248 Cty TNHH TVXD Miên Nam 03 Pham ván Dông-Pleiku 350
249 Cty TNHH TVTK XD Anh Tuân 179 Dô Trac-Tây son-An Khê-Gia Lai 660
250 Cty TNHH Thanh Loi Thôn 4,xã IaLe,huyên Chu Sê-Gia Lai 800
251 Cty TNHH Dông Gia Tô 8 xã Iasao,IaGrai,Gia Lai 5,000
252 Cty TNHH XD Gia Yên
13/2 Hem Dô Trac,An Phu,An Khê,Gia
Lai
3,140
253 Cty TNHH KTC 09 Nguyên Viêt Xuân-Pleiku 100
254 Cty TNHH Nhân Thanh 305 Truong Chinh-Pleiku 1,000
255 Cty TNHH Thai An 20/1/4 Tô Vinh Diên-Pleiku 2,000
256 Cty TNHH Khang Thinh 576 Pham ván Dông-Pleiku 300
257 Cty TNHH Son Lâm
Hem 17/3 tô 16 Phuong Thông
Nhât,Pleiku
1,350
258 Cty TNHH TM va DV Huy Bao 15A Nguyên Ván Trôi,Pleiku 500
259 Cty TNHH XD Co so ha tâng Bao Phuong Hem 1 Ly Nam Dê-Tra Ba-Pleiku 2,200
260 Cty TNHH Hoang Tuân tô 2 Phuong Yên thê-Pleiku 500
261 Cty TNHH Dâu tu trông rung Thanh Dat tô dân phô 7,tt chu sê-Chu sê-Gia Lai 10,000
262 Cty TNHH TH va Viên Thông A va B 128A Hai Ba Trung-Pleiku 500
263 Cty TNHH THVT Công Nghê Moi 08G Lê Lai-Tây son-Pleiku 3,100
264 Cty TNHH Duc Dung 15-17-19 Trân Phu-Pleiku 4,000
265 Cty TNHH Quyêt Tháng
123 Pham Ván Dông-tô 15-Tây Son-
Pleiku
800
266 Cty TNHH Thanh Cuong
Hung Vuong,tô dân phô 4,Chu sê,Gia
Lai
300
267 Cty TNHH TMDV kim Ha 122 Trân Phu-Pleiku 1,000
268 Cty TNHH SXTM Thanh Long tô 4,thôn 2,xã ChuHDrông-Pleiku 1,200
269 Cty TNHH DVTM AFC 359 Hung Vuong-Pleiku 600
270 Cty TNHH Hoang Di
Thôn Tân Phu-xã Dák Diráng-Mang
Yang
950
271
Cty TNHH TV Kiên Truc va quy hoach
Thuân An
3/2 Tô Vinh Diênpleiku 500
272 Cty TNHH Dât Viêt 88 Nguyên Viêt Xuân-Pleiku 2,000
273 Cty TNHH Ngoc Thiên
83 Lê Hông Phong-p Doan Kêt, tx
Ayunpa
2,000
274 Cty TNHH TVTK DT&XD Thanh Minh 65 A Pham ván Dông-Pleiku 500
275 Cty TNHH Quang Thach 01/21/218 Pham Ván Dông-Pleiku 4,500
276 Cty TNHH Tre Xanh 910 Lê Duân-Pleiku 500
277 Cty TNHH TM DV Hoang Ân 29A Nguyên Truong Tô-Pleiku 700
278 Cty TNHH Phuoc Ha 143 Hung Vuong-Pleiku 990
279 Cty TNHH SX Thuong mai-dich vu QT 41 Cu Chinh Lan-Pleiku 2,000
280 Cty TNHH TMDV Quang Dùng 31A Phan Bôi Châu-Pleiku 2,000
281 Cty TNHH QC Mÿ Thuât Sông 01 Phan Bôi Châu-Pleiku 1,000
282 Cty TNHH Tân Phat Dat Dôi 5,xã Phu An,huyên Dákpo-GL 1,200
283 Cty TNHH TMDV Nam Hoang Thôn 2,xã ChuHDrông-Pleiku 2,000
284 Cty TNHH Tân Lâm Sinh 38 Truong Chinh,Tra ba-Pleiku 1,000
285 Cty TNHH TM&DV TH Trung Anh 69 Trân Phu nôi dai-Pleiku 650
286 Cty TNHH SXTM &DV Viêt GIa 162 CMT8-Pleiku 1,500
287 Cty TNHH TM&DV Tân Viên Dông 39 Trân Phu-Pleiku 1,100
288
Cty TNHH Thiêt bi Ván Phong Sao Mai-
Gia Lai
101 Trân Phu-Diên Hông-Pleiku 600
289 Cty TNHH Kiên Giang 244 truong Chinh-tô 7 Tra ba-Pleiku 2,000
290 Cty TNHH Duc Lâm
Khu phô 1-TT Phu Thiên-huyên Phu
Thiên
2,000
291 Cty TNHH Mÿ thuât Quang cao Sác mau 222 Cach mang t8-Hoa lu-Pleiku 500
292 Cty TNHH Thach Chiêu Sinh Thôn Phu Tân-xã Dák Dráng-mang yang 1,500
293 Cty TNHH Duong phuc 33 Phan Dinh Giot-Tô 4-hoa Lu-Pleiku 1,000
294 Cty TNHH TM Quang Vù 43A Quang Trung-Pleiku 3,000
295 Cty TNHH T&V 394 Hung Vuong-Pleiku 500
296 Cty TNHH Phu Dông QL 19-Lê Duân-Tra Ba-Pleiku 8,900
297 Cty TNHH Thiên Ha 68 Van Kiêp-Pleiku 950
298 Cty TNHH Nam Trung thôn 3 xã Tân binh-H.Dákdoa-GL 1,500
299 Cty TNHH Tân Nghia 31B Hung Vuong-Diên Hông-Pleiku 500
300 Cty TNHH XD &TM HaI Vân
583 Nguyên Huê-khu phô 1-TT Dákdoa-
H.Dákdoa-GL
1,000
301 Cty TNHH Liên Mây 06 Ly Nam Dê-Tra Ba-Pleiku 1,000
302 Cty TNHH TMDV Duc Tai 303 Hung Vuong-Hôi Thuong-Pleiku 1,800
303 Cty TNHH Binh Duong Gia 38 Lê Thanh Tôn-Pleiku 1,000
304 Cty TNHH Son Tung 10 Lê Thanh Tôn-Pleiku 1,000
305 Cty TNHH Hung Thanh 78 Lê Thanh Tôn, Ia Kring,Pleiku 18,000
306 Cty TNHH Thanh An 953 Hung Vuong-TT Chu sê-Chu sê 2,000
307 Cty TNHH Hoang Gia Anh Duong Tan Da-thôn 4-Tra Ba-Pleiku 1,000
308 Cty TNHH Thanh Binh Minh duon Lê Duân-thôn2-Tra Ba-Pleiku 1,000
309 Cty TNHH Truong Thanh Lang Kly,xã Iator-huyên Chuprông 1,300
310 Cty TNHH Duc Vinh 344 Quang Trung-An Phu-An Khê 3,000
311 Cty TNHH TM-DV Phuoc Thach 107D Ly ThaI Tô-Pleiku 800
312 Cty TNHH Bao Châu 31 Phan Dinh Phung-Pleiku 800
313 Cty TNHH Phuc Thinh 762 Pham Ván Dông-tô3-Yên Thê-Pleiku 7,000
314 Cty TNHH Thiên Lôc 34 An Duong Vuong-Chu a-Pleiku 1,000
315 Cty TNHH Vân taI va DVDL Thanh Xuân 61 Hai Ba Trung-tô3-Diên Hông-Pleiku 1,200
316 Cty TNHH Binh Son 59 Ly Tu Trong-Tây Son-Pleiku 1,950
317 Cty TNHH ThaI Phuoc
sô 31-Hoang Ván Thu-tt Chu Sê-h Chu

3,000
318 Cty TNHH Hiêu Giang 450 Lê Duân- QL 19-Chu a-Pleiku 1,400
319 Cty TNHH TM-DV Gia Khang Lô 01-02-03 Phu Dông-Hôi Phu-Pleiku 1,500
320 Cty TNHH Vân Nam 17 Lê Thanh Tôn-Iakring-Pleiku 2,200
321 Cty TNHH DV-VT Trân Tiên 9B nguyên trãi-Pleiku 4,000
322 Cty TNHH Thiên Ân Gia Lai 51 Ly Nam Dê-Tra Ba-Pleiku 2,500
323 Cty TNHH ADC Kios 13 - Kios Hoang Anh - Pleiku 1,400
324 Cty TNHH Thiên Truong
762C Pham Ván Dông-tô 3-Yên Thê-
Pleiku
10,000
325 Cty TNHH Ngoc Hoa
232,234,236 Hung Vuong-tô2 Hôi
Thuong-Pleiku
5,000
326 Cty TNHH Mai Hoa
723 Pham Ván Dông-tô 17-Thông Nhât-
Pleiku
500
327 Cty TNHH Duc Phu 06 Cu Chinh Lan-tô 1-Iakring-Pleiku 10,000
328 Cty TNHH Nui Rông 96 Huynh Thuc Khang-Yên Dô-Pleiku 700
329 Cty TNHH Nguyên Hoai 208 Phan Dinh Phung-yên dô-Pleiku 6,500
330 Cty TNHH Tung Lâm 42C-42D Hung Vuong-Pleiku 300
331 Cty TNHH Nguyên Tung Thôn Doan Kêt-xã Bau Can-h Chu Prông 1,000
332 Cty TNHH Viên Thông An Tiên 84A Hung Vuong-Pleiku 1,200
333 Cty TNHH Anh Quân 33A Ngô Gia Kham-Hôi Thuong 2,000
334 Cty TNHH Thuân Hung 77 Dinh Tiên Hoang- Diên Hông 1,500
335 Cty TNHH Anh Duc 233 Hai Ba Trung- Diên Hông 1,000
336 Cty TNHH Hung Phi 21 Phan Dinh Phung-tây son 2,000
337 Cty TNHH Hoang Ván 496A Hung Vuong-Hôi Phu 1,000
338 Cty TNHH Thiên Phu Thanh 811/27 Hung Vuong-Chu Sê 1,900
339 Cty TNHH Hung Anh 185A Cach Mang T8-Hoa Lu-Pleiku 4,000
340 Cty TNHH Liên Kiêt 221 Phan Dinh Phung-yên dô-Pleiku 2,000
341 Cty TNHH Tân Tai 05 Ly Thuong Kiêt-Ayunpa 1,500
342 Cty TNHH Dâu tu HAGL tâng 11 KS Hoang Anh-01 Phu Dông 5,000
343 Cty TNHH Van Phat 663 Pham Ván Dông-Pleiku 2,000
344 Cty TNHH Phu Tai thôn Quy Duc-xã Ia Trok-huyên Iapa 200
345 Cty TNHH Phong chông côn trung GL CMT8-Hoa Luu-pleiku 300
346 Cty TNHH Truong Huy Phat 55 Dinh Tiên Hoang-pleiku 3,000
347 Cty TNHH Thuân Thiên 21 Pham Ván Dông-Pleiku 300
348 Cty TNHH Bao Tin Thôn 2,xã ChuHDrông-Pleiku 1,500
349 Cty TNHH Tân Hoang 88 Ba Triêu - Hôi phu - Pleiku 400
350 Cty TNHH Fa Mi 33 Lê Duân-Tra Ba - Pleiku 200
351 Cty TNHH Duc Phuc Ql14,thôn Phu Tân,xãIaBáng,Chupông 1,000
352 Cty TNHH Duc Hung 01C -Phan Dinh Phung -Pleiku 1,500
353
Cty TNHH Công nghiêp S & S Gia
Lai(2007)
20A- Dinh Tiên Hoang-Pleiku 1,000
354 Cty TNHH Thanh Hoa 05 Nay Den-tt Ayunpa-huyên Ayunpa 2,500
355 Cty TNHH Bao Hân thôn2-xã Ia Tô-huyên Ia grai-Gia Lai 1,000
356 Cty TNHH Khai Son thôn Tân Dinh-xã Tân An-Dakpo-GL 700
357 Cty TNHH Giai Loi 51B- Quyêt Tiên-Iakring-Pleiku 1,000
358 Cty TN HH Quôc Dat 375 Nguyên Huê-DakDoa-Gia Lai 600
359 Cty TNHH Tân Hoa Phu 05A- Phan Dinh Phung-Tây Son-Pleiku 10,500
360 Cty TNHH Hung Hung
1052 Hung Vuong-tt Chu Sê-huyên Chu

2,500
361 Cty TNHH XD Bao Công 20 Nguyên Truong Tô,Pleiku 2,000
362 Cty TNHH Hoang Thanh 806 Lê Duân, Chu a,Pleiku 4,500
363 Cty TNHH Truong Toan 356 Hai Ba Trung-Yên Dô-Pleiku 1,200
364 Cty TNHH XD va TM Truong Tho
237 Quang Trung-tô 10-tt Kbang-huyên
Kbang
1,000
365 Cty TNHH Thinh Phu
76/1/15 Pham Ván Dông-Thông
Nhât,Pleiku
2,000
366 Cty TNHH Gia Cat Cat thôn 2 xã Chu Hdrông, Pleiku 100
367 Cty TNHH Ngân Son xã LoKu huyên Kbang tinh Gia Lai 1,000
368 Cty TNHH XD Danh Nhân 01 Duong GiaI Phong, An Phu, An Khê 1,500
369 Cty TNHH Quang cao Thuong hiêu Viêt 355 Truong Chinh, Tra Ba, Pleiku 200
370 Cty TNHH XD Trong Chinh 14/09 Ly Nam Dê-tô 11 Tra Ba-Pleiku 1,500
371
Cty TNHH TM&DV Kÿ thuât TH Nam
Viêt
64 Truong Chinh,Tra Ba,Pleiku 750
372 Cty TNHH TM&DV T-HT 01/01 Trân Hung Dao,Tây Son, Pleiku 500
373 Cty TNHH XD Sô 1 02 A Wuu-tt Chu Sê huyên Chu Sê 1,800
374 Cty TNHH TMDV Viên Thông Niêm Tin 22 Phan Bôi Châu-Pleiku 1,000
375 Cty TNHH Rang Dông FPC 25 Phan Dinh Giot,Hoa Lu,Pleiku 300
376 Cty TNHH Hoang Trung
67 Kpa Klong tô 4 Kông chro,huyên
Kchro
4,000
377 Cty TNHH TM Tung Huong thôn 2 xã Chu Hdrông, Pleiku 700
378
Cty TNHH Quang cao truc tuyên Ky Phuc
Lac
458/169 CMT8, Hoa Lu, Pleiku 200
379 Cty TNHH Tu vân XD Thuân Phat Nguyên Công Tru, tô 6 Tây Son, An Khê 1,500
380 Cty TNHH Thinh Phat Danh Tra 08D Lê Lai-Tây Son,Pleiku 1,250
381 Cty TNHH Trong Son thôn 2 xã An Phu,Pleiku 2,100
382 Cty TNHH Dia Chinh Hoa Phat 48 Trân Khanh Du-Diên Hông-Pleiku 1,500
383 Cty TNHH Viêt Thai Châu thôn Phu Quang,xã IaHru, huyên Chu sê 5,000
384 Cty TNHH Tân Bao 21 Phan Dinh Phung-tây son 1,800
385 Công ty TNHH 81 114 Lê Thanh Tôn, Ia Kring, Pleiku 300
386 Cty TNHH Biên Thuy Lang Siu, xã Ia Me. huyên Chu Prông, 1,900
387 Cty TNHH Môi Truong Xanh 153 Hai Ba Trung, Diên Hông, Pleiku 2,000
388 Cty TNHH TVDT va XD Duc Khanh 01 Trân Khanh Du, Pleiku, 1,200
389 Cty TNHH Thinh Dat
25 Nguyên Huê, thi trân Dák Doa, Huyên
Dák Doa
1,500
390 Cty TNHH Xuân An
120 Thông Nhât, Phu Tuc, Krông Pa,
Gia Lai
500
391 Cty TNHH Hoang Tháng
10D Doan Thi Diêm, tô 6, Diên Hông,
Pleiku, Gia Lai
18,000
392 Cty TNHH Uy Vù Thôn Tân Lâp, xã Ia Khuoi, Chu Pah, 1,500
393 Cty TNHH TM va DV Tân Thanh 03B Lê Loi, Tây Son, Pleiku, Gia Lai 300
394
Cty TNHH DV & Giai phap CN Thông Tin
Pit
350 Hung Vuong, phuong Hôi Phu,
Pleiku, Gia Lai
100
395 Cty TNHH Khanh Hiên
Thôn Hop Tháng, xã Ia Dráng, huyên
Chu Prông, Gia Lai
1,000
396 Cty TNHH TM-DVKT tin hoc Âu Lac 18 Phan Bôi Châu, Hôi Thuong, Pleiku 1,500
397 Cty TNHH TM DV Minh Tu
340 Nguyên Huê, thi trân Dák Doa,
huyên Dák Doa, Gia Lai
1,000
398 Cty TNHH TV TK Thiên y 12 Hung Vuong, Ia Kring, Pleiku, 1,250
399 Cty TNHH Sau Ly 100 Lê Loi, phuong Hôi Thuong, Pleiku 3,000
400 Cty TNHH TM va DV Dai Quang
40B Yên Dô, phuong Yên Dô, thanh phô
Pleiku, Gia Lai
500
401 Cty TNHH DT va XD Quôc Thanh 149 Lê Duân, Tra Ba, Pleiku, Gia Lai 1,800
402 Cty TNHH Minh Dat
759A Quang Trung, An Binh, thi xã An
Khê, Gia Lai
2,000
403 Cty TNHH Triêu Son 262 Nguyên Viêt Xuân, Hôi Phu, Pleiku, 1,000
404 Cty TNHH Hoang Chiên Thôn 5 xã Ia Le, huyên Chu Sê 10,000
405 Cty TNHH Lôc Tai 361 Trân Hung Dao,thi xã Ayun Pa 2,000
406
Cty TNHH In-Quang cao Alpha Hoang
Long
103A Dinh Tiên Hoang,Yên Dô,Pleiku 500
407 Cty TNHH Ky Nguyên Moi 04A Hoang ván Thu,Diên Hông,Pleiku 600
408 Cty TNHH SX-TM Hung Viêt
291 Pham Ván Dông,tô 4,Thông
Nhât,Pleiku
300
409 Cty TNHH Van hung lôc
Thôn Ha Long I, xã K'Dang,huyên Dák
Doa
2,000
410 Cty TNHH TM-DV-DL Gia Phuc 128A Ly Thai Tô,Pleiku 500
411 Cty TNHH Dai Thinh 359 Hung Vuong-Pleiku 200
412 Cty TNHH Bác Tiên 342 Nguyên huê,Kongchro 2,000
413 Cty TNHH Thuân Tai 90 Ba Triêu,tô 1, Hôi Phu,Pleiku 2,500
414 Cty TNHH Phong Son
182 Pham Ván Dông,p Thông
Nhât,Pleiku
500
415 Cty TNHH TV TK DT-XD Phu Thinh Gia 14 Van Kiêp,Thông Nhât,Pleiku 1,050
416 Cty TNHH Bao Tâm
36 Nguyên ThaI Binh,tô 9 Ia
Kring,Pleiku
1,750
417 Cty TNHH TM XNK Lay Li Phin Thôn Ia Rôc,xã Ia Kênh,Pleiku 300
418 Cty TNHH Anh Nhât Phap 948 Pham Ván Dông,Yên Thê,Pleiku 5,000
419
Cty TNHH Khoang san XD Du lich va TM
VINACONA
183 Pham Ván Dông,Pleiku 6,000
420 Cty TNHH Tân Hung Phat 66 Yên Dô,Pleiku 1,800
421 Cty TNHH TM va DV Dai Son 77 Thông Nhât,Ia Kring,Pleiku 500
422 Cty TNHH Minh Cuong Tô 2 Thi trân Chu Ty,Duc Co 1,000
423 Cty TNHH Hông Phat 144 Nguyên Huê, Dák Doa 1,500
424 Cty TNHH Luong Tâm
Quôc lô 14, thôn 3, xã Chu HDrông,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
2,000
425
Cty TNHH Phat triên Công nghê hoa sinh
Sai Gon
Thôn Ham Rông, xã Chu Hdrông,Pleiku 2,000
426 Cty TNHH anh Thuân 98 Hai Ba Trung,Yên Dô, Pleiku 1,000
427 Cty TNHH T va D 259 Phan Dinh Phung, Pleiku 5,000
428 Cty TNHH Cty Tu vân XD Vinh Giang 39 Tô Vinh Diên,Hoa Lu,Pleiku 500
429
Cty TNHH Khai thac va chê biên Da
Granite Duc Long
Lô E6 KCN Tra Da, Pleiku 10,000
430 Cty TNHH XD TM DV Quang Nguyên 235 Duy Tân, Diên Hông, Pleiku 300
431 Cty TNHH Thoa Thuân Tô 9 thi trân Phu Tuc, huyên Krông Pa 600
432 Cty TNHH DV-TM 143 300 Wuu, Dák Doa, huyên Dák Doa 250
433 Cty TNHH TM-DV Bay Tri
240 Lê Thanh Tôn, tô 9, phuong Ia
Kring, Pleiku
3,500
434 Cty TNHH Phuong Vù 32A Phan Bôi Châu, Hôi Thuong, Pleiku 2,000
435 Cty TNHH Ngoc Thanh 56 Dông Tiên, Ia Kring, Pleiku 750
436 Cty TNHH Phuc Dat 172 Truong Chinh, Pleiku 3,000
437 Cty TNHH Cao Nguyên Xanh(2008)
106 Tôn Thât Tung, p Tra Ba, Pleiku,
Gia Lai
5,000
438 Cty THNH Hô Gia
Tô dân phô 4, thi trân Chu Sê, huyên
Chu Sê, Gia Lai
500
439 Cty THNH TVXD Ninh Thai
06 Lê Hông Phong, p Doan Kêt, thi xã
Ayun Pa
1,440
440 Cty THNH Lâm Binh Minh
Thôn 2, xã Hoa Phu, huyên Chu Pah, Gia
Lai
9,000
441 Cty THNH An Vinh
Thôn 1, thi trânPhu Hoa, huyên Chu Pah,
Gia Lai
16,000
442 Cty THNH TCTKDT & XD Tiên Hung
126 Quyêt Tiên, p IaKring, Pleiku, Gia
Lai
3,000
443 Cty THNH Tuân Thanh
Quôc lô 14, xã ChuHdrông, Pleiku, Gia
Lai
6,500
444 Cty THNH TM & XD Tân Hung Tô 8, p Yên Thê, Pleiku, Gia Lai 1,000
445 Cty THNH Du Minh Long Tô 6, p Thông Nhât, Pleiku, Gia Lai 1,000
446 Cty THNH DVTMVT Lam Hông Tô 13, p Yên Dô, Pleiku, Gia Lai 2,000
447 Cty THNH XD & TM Hiêp Hoa
24b Quyêt Tiên, p IaKring, Pleiku, Gia
Lai
700
448 Cty THNH Nhu Anh
59 Nguyên Du, p Tây Son, Pleiku, Gia
Lai
6,300
449 Cty THNH TMDV Khanh Phat 49b Nguyên Thiên Thuât, Pleiku, Gia Lai 1,000
450 Cty THNH Tây Son
40 Phan Dinh Phung, p Tây Son, Pleiku,
Gia Lai
1,000
451 Cty THNH TM Cao su Quôc Cuong
Tô1, Nguyên Tri Thanh, p Tra Ba,
Pleiku, Gia Lai
6,000
452
Cty THNH SX & TM Hoang Hung Tây
Nguyên
136 Lê Thanh Tôn, p IaKring, Pleiku,
Gia Lai
500
453 Cty THNH Hung Quang
366a Hung Vuong, p Hôi Thuong,
Pleiku, Gia Lai
3,000
454 Cty THNH Nhât Nguyên 11 Phu Dông, Pleiku, Gia Lai 7,400
455 Cty THNH Cung ung VTTB Duc Long-GL
02 Dáng Trân Côn, p Tra Ba, Pleku, Gia
Lai
10,000
456 Cty THNH KTKHCN Hoang Hiêp 79 Tôn Duc Tháng, Pleiku, Gia Lai 450
457 Cty THNH Truong Phu
Lô 72 Khu quy hoach công an tinh, tô 9,
p Diên Hông, Pleiku, Gia Lai
2,000
458 Cty TNHH Manh Phat
2G Nguyên Du, p Tây Son, Pleiku, Gia
Lai
1,200
459 Cty TNHH Thiên Long
32 trân Quôc Toan, p Yên Dô, Pleiku,
Gia Lai
500
460 Cty TNHH HHH Thôn 4, Chu Hdrông, Pleiku, Gia Lai 20,000
461 Cty TNHH Duy Tuân Phat
346 Quang Trung, An Phu, An Khê, Gia
Lai
3,500
462 Cty TNHH Anh Tai
278 Hung Vuong, tt Chu Prông, Chu
Prông, Gia Lai
800
463 Cty TNHH ATC 98 Thông Nhât, Pleiku, Gia Lai 3,000
464 Cty TNHH TM&DV Dât Võ
56B Phan Dinh Phung, Tây Son, Pleiku,
Gia Lai
3,000
465 Cty TNHH Minh Tuyên
Thôn Hô Nuoc, tt Chu Sê, Chu Sê, Gia
Lai
6,000
466 Cty TNHH Muoi Minh Thôn 8, xã Ia Pior, Chu Prông, Gia Lai 100
467 Cty TNHH Hoang Ninh 110 Lê Loi, Hoa Lu, Pleiku, Gia Lai 10,000
468
Cty TNHH Thuong mai va Dich vu Dông
Tây
146 Táng Bat Hô, Yên Dô, Pleiku, Gia
Lai
1,200
469 Cty TNHH Thuân Khang
58 Pham Ván Dông, tô 2, Hoa Lu,
Pleiku, Gia Lai
2,000
470 Cty TNHH Dác Quang
464 Hung Vuong, Hôi Phu, Pleiku, Gia
Lai
6,000
471 Cty TNHH Phuoc Thiên 5/93 Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 10,000
472 Cty TNHH Thanh Hoang
08A Hoang Ván Thu, tô 2, Ia Kring,
Pleiku, Gia Lai
1,000
473 Cty TNHH Thao Danh 233 A Quang Trung, Pleiku, Gia Lai 4,000
474 Cty TNHH Long Nam
26 Ly Thai Tô, Diên Hông, Pleiku, Gia
lai
1,000
475 Cty TNHH Hoang Phuoc Oanh 30 Lê Loi, Hôi Thuong, Pleiku, Gia Lai 1,000
476 Cty TNHH QC&In ân Gia Khanh Binh
08 Trân Quang Khai, Diên Hông, Pleiku,
Gia Lai
500
477 Cty TNHH Thi Nghiêm va XD Thanh Dô
54 Chu Ván An, An Tân, An Khê, Gia
Lai
2,000
478 Cty TNHH Ngô Phat
18/1 Trân Hung Dao, Hôi Thuong,
Pleiku, Gia Lai
1,000
479 Cty TNHH Kim Khi Tân An
Thôn Hiêp An, xã Cu An, Dák Po, Gia
Lai
2,000
480 Cty TNHH Tuong Phat
186 Truong Chinh, Tra Ba, Pleiku, Gia
Lai
3,000
481 Cty TNHH Hoa Môc Lan
04 Ly Tu Trong, Tây Son, Pleiku, Gia
Lai
4,000
482 Cty TNHH Thuân Phuc
169 Phan Dinh Phung, Yên Dô, Pleiku,
Gia Lai
2,500
483 Cty TNHH Khai Lâm
05 Huyên Trân Công Chua, Phu Dông,
Pleiku, Gia Lai
1,250
484 Cty TNHH TM&DV Thanh Minh
36 Nguyên Thi Minh Khai, Pleiku, Gia
Lai
20,000
485 Cty TNHH Thiên Long
76A Phan Dinh Phung, phuong Tây Son,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
500
486 Cty TNHH XD Quang Phuong
09 Tô Vinh Diên, Hoa Lu, Pleiku, Gia
Lai
1,800
487 Cty TNHH Hung Kha
Lang Chiêc 2, Nguyên Chi Thanh,
Pleiku, Gia Lai
900
488 Cty TNHH Duc Trung Thanh Tô 19, Dông Da, Pleiku, Gia Lai 1,500
489 Cty TNHH Duc Phat
287 Pham Ván Dông, Thông Nhât,
Pleiku, Gia Lai
1,500
490 Cty TNHH Hông Duc
491 Cty TNHH Thu Anh 361 Hai Ba Trung, Pleiku, Gia Lai 600
492 Cty TNHH Tân Dai Duong
193 Duong Wuu, Ia Kring, Pleiku, Gia
Lai
493 Cty TNHH Bác Ha 7/33 Phu Dông, Hôi Phu, Pleiku, Gia Lai 2,000
494 Cty TNHH Tân Dai Vÿ
388 Nguyên Viêt Xuân, Hôi Phu, Pleiku,
Gia Lai
1,800
495 Cty TNHH Lê Duong
Thôn 2, phuong Chi Láng, Pleiku, tinh
Gia Lai
400
496 Cty TNHH Tu Sang 202 Phan Dinh Phung, Pleiku, Gia Lai 200
497 Cty TNHH Ba Ka
527 Pham Ván Dông, Dông Da, Pleiku,
Gia Lai
500
498 Cty TNHH Gia Huy Tin
289 Truong Chinh, phuong Tra
Ba,thanh phô Pleiku,
5,000
499 Cty TNHH Nhu Dùng
Thôn 9, xã Nghia Hung, huyên Chu Pah,
, tinh Gia Lai
130
500 Cty TNHH TV DT&XD Kiên Tao
12 Lê Hông Phong, thi trân Phu Tuc,
huyên Krông Pa,
400
501 Cty TNHH Thanh Kim
09 Luong Thanh, phuong Hoa Lu, thanh
phô Pleiku
800
502 Cty TNHH Rung Vang Viêt Mÿ-GL
Tô 3, duong Hung Vuong, thi trân Phu
Hoa, huyên Chu Pah
10,000
503 Cty TNHH Thuong Phat thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai 1,000
504 Cty TNHH Duc Hâu 15A Trân Quang Khai, thanh phô Pleiku, 8,000
505 Cty TNHH Khanh Hiên
351 Lê Duân, tô dân phô 3, phuong
Tháng Loi, thanh phô Pleiku, tinh Gia
Lai
1,400
506 Cty TNHH Nguyên Cuong
Quôc lô 19 duong Lê Duân, thôn 6, xã
An Phu,thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
2,101
507 Cty TNHH Thanh Hai
133 Pham Ván Dông, phuong Tây Son,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
3,000
508 Cty TNHH QC va Tô chuc biêu diên IM
Sô nha 14 Nguyên Trãi, phuong Yên
Dô, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
100
509 Cty TNHH Duy Khanh
Tô 12, phuong Yên Dô, thanh phô
Pleiku, tinh Gia Lai
4,140
510 Cty TNHH Anh Du
07 duong Wuu, thi trân Dák Doa, huyên
Dák Doa, tinh Gia Lai
4,500
511 Cty TNHH TM va XD Dich vu Khang Gia
82 Phan Dinh Phung, phuong Tây Son,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
800
512 Cty TNHH Quang Gia
Quôc lô 14, tô 1, phuong Chi Láng,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
450
513 Cty TNHH Thanh Tin
Thôn Ia Mut, xã Ia Dom, huyên Duc Co,
tinh Gia Lai
700
514 Cty TNHH Ha Trung
Tâng 3 120, 120A Trân Phu ¹ 30B
Nguyên Truong Tô, phuong Diên Hông,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
515 Cty TNHH TVXD Tiên Minh
488B hem Cach Mang Thang Tam,
phuong Hoa Lu, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
500
516 Cty TNHH 3HC
100 A Lê Duân, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
700
517 Cty THHH Tin Hoc Dai Duong
Sô 27B Trân Khanh Du, phuong Diên
Hông, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
300
518 Cty TNHH Huong Giang Phat
Tô 9, phuong Ia Kring, thanh phô Pleiku,
tinh Gia Lai
1,000
519 Cty TNHH Nguyên liêu gô Sai Gon
25C Hoang Ván Thu, tô 2, phuong Ia
Kring, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
10,000
520 Cty TNHH tu vân xây dung Phu Hoa
Tô dân phô 6, thi trân Phu Tuc, huyên
Krông Pa, tinh Gia Lai)
450
521 Cty TNHH TMDV Phuc Thao
Khu phô 1, thi trân Phu Thiên, huyên
Phu Thiên, tinh Gia Lai
250
522 Cty TNHH Cao Phat
Thôn II, xã Dák Po, huyên Dák Po, tinh
Gia Lai
800
523
Cty TNHH Khai thac khoang san Duc
Sang Gia Lai
43 Ly Nam Dê, thanh phô Pleiku, tinh
Gia Lai
2,000
524
Cty TNHH san xuât va dich vu thuong mai
BaZan
31
B
Hung Vuong, phuong Diên Hông,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
4,300
525 Cty TNHH Son Dông
Tô 6, thi trân Phu Tuc, huyên Krông Pa,
tinh Gia Lai
2,000
526 Cty TNHH Hoang Lôc
09 Han Mác Tu, phuong Tra Ba, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
527 Cty TNHH Xuyên Viêt
04/35 Tuê Tinh, phuong IaKring, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
528 Cty TNHH Duy Nguyên
167 Lê Duân, phuong Phu Dông, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
3,000
529 Cty TNHH Hiêp Nghia
07 Luong Dinh Cua, tô 13, phuong Hôi
Phu, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
260
530 Cty TNHH Dông Long Hai
Thôn Mÿ Thach, thi trân Chu Sê, huyên
Chu Sê, tinh Gia Lai
7,000
531 Cty TNHH Liên San
Nguyên Viêt Xuân, tô dân phô 8, thi trân
Dák Doa, huyên Dak Doa, tinh Gia Lai
500
532 Cty TNHH An Dat
Thôn Tân Phu, xã Dák DJ Ráng, huyên
Mang Yang, tinh Gia Lai
2,000
533 Cty TNHH Vinasat
Tâng 2 sô 40 Phan Dinh Phung, thanh
phô Pleiku, tinh Gia Lai
200
534 Cty TNHH Gia Loan
28
B
Nguyên Truong Tô, phuong Diên
Hông, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
5,000
535 Cty TNHH TM Dai Hung
96
A
Ly Nam Dê, phuong Tra Ba, thanh
phô Pleiku, Gia Lai;
400
536 Cty TNHH Phu Loi Gia
537 Cty TNHH Câm Nhân
Thôn An Xuân 4, xã Xuân An, thi xã An
Khê, tinh Gia Lai
1,000
538 Cty TNHH kiên truc Hung Viêt
122 Tô Vinh Diên, phuong Hoa Lu,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
900
539 Cty TNHH Tân Viêt
171 Hai Ba Trung, tô 9, phuong Diên
Hông, thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,500
540 Cty TNHH Nam Thanh
153 Quang Trung, thi trân Chu Ty,
huyên Duc Co, tinh Gia Lai
2,150
541 Cty TNHH Anh Hông
109 Nguyên Duong, phuong Ia Kring,
thanh phô Pleiku, tinh Gia Lai
1,000
Ngành nghê kinh doanh Ghi chú
Ban buôn va ban le hang công nghê phâm
Mua ban va dai ly cac mát hang nông, lâm thô san, vât liêu xây dung, hang công nghê
thuc phâm, chê biên hang tiêu dung, Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh.
Mua ban xáng dâu va cac san phâm cua chung; Mua ban cac chât bôi tron, lam sach
dông co; Mua ban dô uông ruou bia.
Ban buôn ban le hang nông lâm thô san
Ban buôn ban le hang nông lâm thô san
Dich vu án uông,
Khai thac lâm san, trông rung gia công chê biên gô, xây dung công nghiêp, thuong mai,
dich vu XNK tông hop, mua ban bach hoa, kinh doanh phân bon, kinh doanh bât dông
san, trông cac loai thuy san, mua ban ca va thuy san, san xuât diên, truyên tai diên, phân
phôi va kinh doanh diên.
Vân tai hang hoa, vân tai hanh khach.
Ban buôn hang luong thuc thuc phâm, hang tu liêu tiêu dung, hang nông san, vân
chuyên hang hoa,
Chê biên lâm san, xuât khâu dô gô, trông rung, trông trot nông nghiêp.
Mua ban chê biên hang luong thuc, thuc phâm, mua ban chê biên nông san, ...
San xuât van ep, chê biên dô gô
Thi công duong giao thông, xây dung nha câp 4
Thi công công trinh câp tihoat nuoc, xây dung dân dung, công nghiêp, trông rung, xây
Kinh doanh phân bon vô co, ...
Xây dung dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, vân tai
Trông rung theo vung quy hoach, mua ban nông san, lâm san nguyên liêu ...
Mua ban dai ly, ky gui hang tiêu dung, hon da, may nô, chê biên nông san, xây dung
dân dung, công nghiêp, thuy loi, giao thông ...
Khai thac lâm san, chê biên lâm san, trông rung, ren, dâp, can, ep tôn, mua ban gô, mua
ban VLXD ...
Vân tai hang hoa va hanh khach, mua ban hang nông san, dai ly mua ban xe may va
phu tung,
Chê biên gô, san xuât hang môc, gô xe xây dung co ban va hang tinh chê xuât khâu,
mua ban gô tron.
Mua ban dai ly ky gui hang nông san va hang công nghê tiêu dung
Xây dung công trinh dân dung, mua ban gia công, chê biên hang nông san luong thuc,
dai ly mua ban ky gui hang hoa
Xây dung cac công trinh dân dung công nghiêp, thuy loi, giao thông lang nhua, câu
công cac loai, khai hoang, san ui mát báng,
Trông cây công nghiêp ngán ngay va dai ngay xây dung công trinh thuy loi.
Mua ban, dai ly phuong tiên vân tai duong bô may moc thi công, thiêt kê cac công trinh
xây dung câu duong, xây dung công trinh giao thông,
San xuât chê biên kinh doanh cac loai tinh bôt, san xuât thuc án gia suc.
Trông cây công nghiêp theo vung quy hoach, thu mua chê biên hang nông san.
Thu mua, chê biên hang nông lâm san xuât khâu, mua ban nguyên liêu may moc phuc
vu cho chê biên hang nông lâm san.
Mua ban chê biên hang nông san, thuc phâm, san xuât mua ban VLXD, trang tri nôi
thât, phân bon, xáng dâu, xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy
loi. ...
Thi công xây dung cac công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, cong nghiêp, khai
thac da ...
Vân chuyên hanh khach báng taxi, theo hop dông, mua ban phu tung, mua ban xe ôtô,
xe may, dich vu hô tro vân chuyên, dich vu keo xe.
Lâp du an dâu tu, bao cao dâu tu, thiêt kê cac công trinh xây dung dân dung,
Dai ly mua ban phân bon, thuôc bao vê thuc vât cac loai, vât liêu xây dung, hang nông
san, mua ban xáng dâu.
Lâp du an dâu tu, bao cao dâu tu, thiêt kê lâp tông du toan cac công trinh xây dung dân
dung, công nghiêp ...
Mua ban, chê biên hang nông san, mu cao su, xáng dâu, nhot mõ phu, chê biên gô, san
xuât hang thu công mÿn nghê, mua ban gô, khai thac da, san xuât da.
Kinh doanh cac san phâne dich vu quang cao mÿ thuât bao gôm: thiêt kê, tao mâu,
panô, quang cao, bang hiêu, hôp den ...
San xuât nuoc uông tinh khiêt, dong chai, binh...
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, san xuât cung ung VLXD, mua
ban VLXD, cho thuê thiêt bi xây dung.
Thi công cac công trinh xây dung dân dung, công nghiêp ...
Thi công xây dung công trinh giao thông, khai hoang xây dung dông ruông, khai thac
vân chuyên hang hoa ...
Mua ban, bao tri, sua chua, thiêt bi may ván phong, mua ban VLXD, ...
Mua ban hang nông san, thuc phâm công nghê, bach hoa tông hop; mua ban VLXD, vât
liêu trang tri nôi thât, son cac loai, hang diên gia dung.
Mua ban chê biên hang môc dân dung báng gô rung trông, vuon trông, ...
Dich vu tu vân xây dung, công trinh dân dung va công nghiêp.
Thi công xây dung công trinh giao thông, thuy loi, dân dung; mua ban vât tu chuyên vê
giao thông, san xuât giây va san phâm tu giây.
Mua ban cac mát hang nông san, lâm san phu, thuy hai san, vât tu, phân bon, vât liêu
xây dung, kinh doanh vân tai hang, ...
Thi công xây dung cac công trinh giao thông, thuy loi, vua va nho, dich vu vân tai hang
hoa, cho thuê phuong tiên vân tai, xây dung cac công trinh duong ông câp thoat nuoc...
Thi công giam sat cac công trinh xây dung dân dung, công nghiêp, thiêt kê kêt câu công
trinh diên
Vân tai, xêp dõ hang hoa, vân chuyên khach du lich, gia công sua chua ôtô ...
Mua ban cac mát hang nông san, kim khi diên may, vât tu thiêt bi phu tung, may moc
cac loai, hang may mác ...
Khai thac, san xuât va kinh doanh vât liêu xây láp, xây dung công trinh dân dung, công
nghiêp, giao thông, thi công co gioi, kinh doanh vân tai hang hoa, trông cây công
nghiêp dai ngay ...
Thi công xây dung cac công trinh giao thông, mua ban VLXD, Khai thac cat, soi, da
lam duong, da xây dung ...
Thi công xây dung cac công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, coông nghiêp, khai
hoang xây dung dông ruông, san lâp mát báng, cho thuê may moc thiêt bi khac
Kinh doanh mua ban vât tu nganh anh va dich vu trang roi anh mau.
Vân tai hang hoa, xe tai liên tinh, Khai thac mo, xây dung công trinh thuy loi, thi công
co gioi,
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, công nghiêp, ...
Kinh doanh vân tai hang hoa, mua ban hang nông, lâm san nguyên liêu, chê biên va bao
quan rau qua, san xuât cac san phâm tu gô, khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh ...
Mua ban nông lâm san phu, mua ban, chê biên chât xu ly nuoc nuôi tôm, dai ly mua
ban thuôc la diêu san xuât trong nuoc ...
Mua ban gô cac loai, xây dung công trinh dân dung, giao thông, san xuât cac san phâm
tu gô ...
Tu vân thiêt kê công trinh diên, thiêt kê kiên truc cac công trinh dân dung, công nghiêp,
...
Mua ban nông san, chê biên rau qua, cho thuê kho bãi, san lâp mát báng, kinh doanh
vân tai hang hoa, kinh doanh bât dông san, mua ban VLXD, xây dung công trinh dân
dung, công nghiêp ...
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, san lâp mát báng ...
Xây dung công trinh công nghiêp, mua ban thiêt bi dung cu hê thông diên, thiêt kê kêt
câu công trinh diên, san xuât cac câu kiên thep cho xây dung, ...
Mua ban xáng dâu, cac chât bôi tron, nông san, phu tung, phân bon, gô cac loai, san
xuât cac san phâm tu gô ...
Mua ban xe co dông co, VLXD, cho thuê phuong tiên vân tai, khai thac da xây dung,
lam duong, xây dung công trinh giao thông ...
Mua ban dô uông, ruou bia, mua ban môt sô hang thuc phâm, kinh doanh vân tai hang
...
Mua ban VLXD, dô ngù kim, thiêt bi câp nuoc, thiêt bi nhiêt, sát thep, ông kim loai,
thiêt bi dung cu hê thông diên ...
Kinh doanh vân tai hang, kinh doanh vân tai khach theo hop dông, kinh doanh vân tai
khach theo tuyên cô dinh ...
Kinh doanh vân tai hang, kinh doanh vân tai khach theo hop dông, kinh doanh vân tai
khach theo tuyên cô dinh ...
Mua ban nông san, mua ban luong thuc, mua ban thiêt bi may nông ngu co, ...
Xây dung công trinh giao thông, dân dung, khai thac da, ...
San xuât, truyên tai va phân phôi diên.
Khai thac da va khai thac mo khac, san xuât xu ly nuoc nuôi thuy san, mua ban nông,
lâm san phu, chê biên va bao quan rau qua, san xuât phân vi sunh, mua ban phân, ...
Mu ban thiêt bi ván phong
San xuât gô dan, ep, ôp, san xuât cac san phâm tu gô, trang tri nôi thât ...
Kinh doanh vân tai khach, bao duõng va sua chua xe co dông co, mua ban phu tung,
kinh doanh vân tai khac theo hop dông.
Kinh doanh vân tai hang, mua ban cac chât bôi tron, xây dung ccông trinh giao thông,
thuy loi,
San xuat gô dan, mua ban gô cac loai, san xuât cac san phâm tu gô, ...
Xây dung công trinh dân dung, thuy loi, giao thông, trông rung, don dep tao mát báng
...
Kinh doanh vân tai hang hoa, kinh doanh vân tai khach theo hop dông.
Khai thac da Granit, xây dung, khai thac cac loai da khac, san xuât da Granit, mua ban
vât liêu xây dung khac, xây dung công trinh giao thông, công nghiêp, thuy loi khac ...
Trang tri nôi thât, ngoai thât, xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông,
mua ban VLXD, don dep tao mát báng, thi công co gioi, ...
Dich vu trang tri khâu hiêu, ke biên hiêu, ...
Mua ban nông san nguyên liêu, mua ban VLXD, thiêt bi ván phong, may nông ngu co
...
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, mua ban nông san,
khai thac cac loai da.
Kinh doanh vân tai hang hoa
Xây dung công trinh giao thông, dân dung, công nghiêp, mua ban VLXD, nông san,
phân bon, san lâp mát báng, khai hoang nông lâm nghiêp ...
Khai thac da Granit, san xuât da xe, mua ban da, mua ban cac thiêt bi chê biên da.
Khai thac da Granit, mua ban hang nông san, san xuât cac san phâm tu Igô, trông rung,
khai thac da xây dung, ...
Kinh doanh vân tai hang, mua ban VLXD, mua ban sát thep, kim loai mau, mua ban
nguyên nhiên vât liêu ...
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, xây dung công trinh
câp thoat nuoc, mua ban VLXD,
Láp dát trang thiêt bi phong chay chua chay; Mua ban thiêt bi phong chay chua chay
Xây dung công trinh dân duung, công nghiêp, thuy loi, giao thông, mua ban VLXD,
kinh doanh vân tai hang hoa, mua ban thiêt bi ván phong ...
Thiêt kê cac công trinh xây dung dân dung va công nghiêp, giam sat thi công cac công
trinh xây dung dân dung va công nghiêp, xây dung công trinh giao thông, thiêt kê hê
thông mang diên, thiêt kê co diên công trinh.
Trông rung, trông cây án qua, cây công nghiêp dai ngay, trông hoa va cây canh, cac
dich vvu hô tro trông trot, chán nuôi, mua ban nông san san.
Thiêt kê cac công trinh dân dung, công nghiêp, tu câp II tro xuông, cac công trinh tu
vân: Quan ly du an dâu tu xây dung, xây dung công trinh thuy loi, giao thông ...
Cua, xe va bao gô; mua ban bao duõng xe co dông co, phu tung xe co dông co, mua ban
gô cac loai ...
Xây dung công trinh dân duung, công nghiêp, giao thông, chuân bi mát báng, khai
hoang xây dung dông ruông, khai thac da, cat, soi, kinh doanh vân tai hang hoa.
Khai hoang xây dung dông ruông, xây dung công trinh thuy loi, trông rung, trông trot,
chán nuôi, nuôi thuy san, trông cac loai thuy san duoi nuoc.
Thiêt kê cac công trinh dân dung, công nghiêp, tu câp II tro xuông, thiêt kê kêt câu cac
công trinh ...
Kinh doanh vân tai hanh khach theo tuyên cô dinh, kinh doanh vân tai hanh khach
báng taxi, kinh doanh vân tai khach theo hop dông, kinh doanh vân tai hang hoa.
Khai thac va so chê gô rung trông, san xuât cac san phâm tu gô, kinh doanh vân tai
hang, khai hoang xây dung dông ruông.
San xuât cac san phâm tu gô, mua ban gô cac loai, gia công cac san phâm tu gô.
Xây dung công trinh dân duung, công nghiêp, giao thông, khai thac da xây dung, mua
ban VLXD.
Khai thac da, cat, soi, dât, set va cao lanh, khai thac quáng, kim loai mau, thu gom cac
loai quáng, khai thac chê biên quáng, ...
Mua ban dô dung ca nhân va gia dinh, mua ban thiêt bi ván phong, ...
Xây dung công trinh giao thông, dân dung, công nghiêp, khai hoang xây dung dông
ruông, san lâp mát báng, kinh doanh bât dông san, môi gioi dâu gia bât dông san, san
xuât diên ...
Mua ban phân bon, mua ban VLXD, mua ban khi dôt, xây dung công trinh thuy loi,
giao thông, dân dung, don dep tao mát báng, mua ban xáng dâu ...
Xây dung công trinh công nghiêp, thiêt kê cac công trinh diên, thiêt kê kêt câu công
trinh, giam sat thi công công trinh dân dung, xây dung công trinh dân dung, ...
Mua ban, san xuât chê biên chât xu ly nuoc nuôi tôm, mua ban nông san, lâm san
nguyên liêu.
Kinh doanh vân tai hang, kinh doanh vân tai khach theo hop dông, kinh doanh vân tai
khach theo tuyên cô dinh bao duõng va sua chua xe co dông co, mua ban phu tung ...
Dai ly mua ban ky gui hang hoa, Môi gioi dâu gia bât dông san
Chuân bi mát báng, xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi,
mua ban VLXD, láp dát trang thiêt bi cho cac công trinh xây dung ...
Xây dung công trinh dân duung, công nghiêp, giao thông, san lâp mát báng, cho thuê
thiêt bi xây dung.
Thiêt kê quy hoach tông mát báng, thiêt kê kiên truc nôi ngoai thât, xây dung công trinh
dân dung, khai thac da, san xuât da xe, cát da tao hinh theo yêu câu xây dung ...
Khai thac da, cat, soi, cát da tao hinh theo yêu câu xây dung,, mua ban vât liêu xây
dung, ccho thuê may moc thiêt bi xây dung khac.
Mua ban vât tu phân bon cac loai, mua ban VLXD, mua ban hoa chât sua dung trong
nông nghiêp, kinh doanh vân tai hang hoa, xây dung công trinh dân dung.
Kinh doanh vân tai hang hoa.
Xây dung công trinh dân dung, xây dung công trinh công nghiêp, giao thông, san lâp
mát báng, khai hoang xây dung dông ruông, khai thac da Gra nit, khai thac da xây
dung.
Xây dung công trinh giao thông, dân dung thuy loi mua ban VLXD, cho thuê thiêt bi
xây dung, ...
Kinh doanh vân tai hang hoa, mua ban nông lâm san phu,
Trông rung, trông trot, chán nuôi, xay xat, san xuât thuc án gia suc, khai thac da, san
xuât da xe, san xuât cac san phâm tu gô, khai thac gô rung trông, xây dung công trinh
dân dung, giao thông, thuy loi. ...
Thu gom cac loai quáng kim loai mau, khai thac cat, soi, dât set va cao lanh, láp dát cac
trang thiêt bi ...
Mua ban diên thoai cô dinh, di dông, may nhán tin, may bô dam, mua ban cac thiêt bi
diên tu ...
Kinh doanh vân tai hang hoa, chê biên va bao quan rau qua, mua ban hang nông san.
Mua ban thiêt bi phong, mua ban diên thoai, mua ban cac thiêt bi diên tu, dich vu sua
chua, giang day tin hoc, mua ban dô dung cac nhân, môi gioi dâu gia bât dông san ...
San xuât phân bon cac loai, san xuât chât xu ly nuoc nuôi tom, khai thac quáng chi,
khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh.
Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh, san xuât da xe, cát da tao hinh theo yêu câu
xây dung.
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, trông rung, khai thac
da, cat, soi, dât set va cao lanh, mua ban mu cao su, mua ban hang nông san.
Kinh doanh vân tai hang hoa, khai thac da, cat soi, dât set va cao lanh ...
Kinh doanh vân tai hang hoa, mua ban VLXD, mua ban hang nông san.
Xây dung công trinh dân duung, giao thông, công nghiêp, mua ban VLXD, cho thuê
may moc, san xuât gach.
Trông rung, chán nuôi, xây dung công trinh dân dung, thuy loi, kinh doanh daich vu
khac san, dich vu cung câp giông cây trong, mua ban thiêt bi ván phong, san xuât bôt
giây, khai hoang ...
Trông cây công nghiêp ngán ngay, dai ngay, chán nuôi dai gia suc, khai hoang xây
dung dông ruông, khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh, mua ban VLXD, xây dung
công trinh dân dung, công nghiêp, thuy loi. ...
Xây dung công trinh dân duung, thuy loi, giao thông, khai thac da, cat, soi, dât set va
cao lanh, kinh doanh dich vu khac san...
Kinh doanh vân tai hang hoa, thi công co gioi, khai hoang xây dung dông ruông, xây
dung công trinh dân dung, giao thông, thuy loi, công nghiêp, trông rung.
Thiêt kê công trinh câp thoat nuoc, theo dõi giam sat thi công, diêu tra khao sat, lâp du
an xây dung, xây dung công trinh duong ông, công trinh dân dung, mua ban VLXD, ...
Xây dung cac công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, mua ban VLXD. ...
Dai ly bao hiêm ...
Ke bang hiêu quang cao, in lua, bao bi, mac nhãn mang tinh thuong mai ...
Gia công co khi, trang tri ngoai thât, trang tri nôi thât, XDCTDD, GT, TL, CN ...
Mua ban hang nông san,, chê biên va bao quan rau qua, kinh doanh vân tai hang.
Mua ban diên thoai cô dinh, di dông, may nhán tin, may bô dam, mua ban cac thiêt bi
diên tu ...
Trông rung, Chám soc rung, Mua ban gô cac loai, Láp dát dô gô trong xây dung, Xây
dung công trinh dân dung, Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh, San xuât da xe, cát
da tao hinh theo yêu câu xây dung, Mua ban VLXD, Mua ban son, guong, kinh ...
San xuât cac loai mut, XDCT dân dung, mua ban VLXD, Bao duõng va sua chua xe,
mua ban may moc va phu tung thay thê, san xuât dô uông, ...
Khai thac da, cat, soi; Mua ban VLXD; Xây dung công trinh giao thông; Dai lya mua
ban ky gui hang hoa; Xây dung công trinh dân dung.
Xây dung công trinh dân dung; Xây dung công trinh thuy loi; Khai hoang san lâp mát
báng; Mua ban phân bon cac loai; Mua ban thuôc sbao vê thuc vât; Mua ban mu cao su;
Mua ban VLXD; Mua ban nông san; Kinh doanh vân tai hang hoa; Xây dung công
trinh giao thông, công nghiêp, ....
Mua ban hang nông san, lâm san nguyên liêu
Kinh doanh vân tai hang hoa.
Mua ban vang, dông hô, da quy, diên thoai di dông, thiêt bi viên thông ...
Xây dung công trinh dân duung, Mua ban VLXD, kinh doanh bât dông san, xây dung
công trinh công nghiêp,
Khai thac da, cat, soi, xây dung công trinh dân dung, Công nghiêp, giao thông ...
Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh; Mua ban VLXD, Dai ly mua ban xáng dâu va
cac san phâm cua chung, dai ly mua ban cac chât bôi tron, lam sach dông co, mua ban
hang nông san, kinh doanh vân tai hang hoa; Xây dung công trinh dân dung, giao
thông, thuy loi ...
Nuôi ong lây mât, san xuât gia công chê biên cac san phâm tu vât phâm cua ong, mua
ban nông san, san xuât gia công công cu kÿ thuât chuyên nganh ong.
Kinh doanh vân tai hang; Thi công co gioi, mua ban phu tung xe va cac bô phân cua xe
co dông co, xây dung công trinh dân dung, giao thông, thuy loi, công nghiêp.
Khao sat dia hinh, dia chât công trinh, lâp du an dâu tu, Thâm dinh hô so thiêt kê kÿ
thuât, va du toan công trinh xây dung, Thiêt kê kiên truc công trinh dân dung, công
nghiêp tu câp II tro xuông,
Gia công co khi, san lâp mát báng, XDCT dân dung, thuy loi, giao thông, công nghiêp
Xây dung công trinh dân duung, giao thông, trang tri nôi thât....
Gia công co khi, XDCT dân dung, thuy loi, giao thông, công nghiêp ...
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, Khai hoang xây dung dông ruông.
Dich vu sua chua, san xuât phân mêm, láp dát áng ten truyên hinh, ...
Khai thac da cat, soi, kinh doanh vân tai hang
Mua ban nông san; Môi gioi thuong mai; Uy thac mua ban hang hoa.
Xây dung công trinh dân dung, Thuy loi, giao thông, Kinh doanh
Dich vu do dac ban dô, kinh doanh bât dông san, môi gioi dâu gia bât dông san,
Xây dung công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, công nghiêp, kinh doanh bât dông
san, ...
Giam sat công trinh xây dung, khai thac da, kinh doanh vân tai hang hoa, xây dung
công trinh giao thông, thuy loi, dân dung, công nghiêp ...
Kinh doanh vân tai hang, XDCT giao thông.
Kinh doanh vân tai hang hoa, Mua ban nông san, Kinh doanh dich vu khach san
Xây dung công trinh dân dung, giao thông, thuy loi, công nghiêp .
Thiêt kê cac công trinh dân dung, công nghiêp tu câp II tro xuông ..
Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp, thuy loi, giao thông, mua ban xe ôtô
Khao sat cac công trinh giao thông, dân dung, công nghiêp; -Thiêt kê cac công trinh
giao thông, câu công, theo dõi giam sat thi công.
Xây dung công trinh dân dung, giao thông, Mua ban cac loai da, khai thac da, cat, soi,
Trông rung, chám soc rung, san xuât da xe, hoan thiên da.
Mua ban hang nông san nguyên liêu.
San lâp mát báng, Khai hoang xây dung dông ruông, cho thuê may moc, Mua ban
VLXD, xây dung công trinh dân dung, thuy loi, giao thông, công nghiêp, mua ban dai
ly xe co dông co, .
Xây dung công trinh dân dung, mua ban VLXD, kinh doanh bât dông san, môi gioi bât
dông san, xây dung công trinh giao thông ./.
Xây dung công trinh giao thông, dân dung, mua ban vât liêu xây dung trang tri nôi thât,
mua ban giuong tu ban ghê, Thiêt kê tông hop mát báng xây dung công trinh, thiêt kê
kiên truc công trinh dân dung va công nghiêp, thiêt kê nôi thât công trinh.
Thiêt kê công trinh giao thông (duong bô) vua va nho
San xuât phân mêm; Dich vu in quang cao; Dich vu trang tri khâu hiêu; San xuât dô
dung báng nhôm; Trang tri phông man ..
Xây dung cac công trinh dân dung, giao thông, thuy loi, công nghiêp, Mua ban VLXD,
khai thac da, cat, soi .
Dai ly bao hiêm
Mua ban thuôc duoc phâm, chán nuôi gia suc, trông cây duoc liêu, trông rung, .
Mua ban xe ôtô, kinh doanh dich vu án uông, kinh doanh khach san, .
Trông rung, san lâp mát báng, mua ban xe ôtô, mua ban môtô, xe may, .
Thiêt kê cac công trinh câu, duong quy mô nho, Giam sat cac công trinh quy mô nho,
Thiêt kê công trinh thuy loi, thuy diên,.
Mua ban cac mát hang nông san, san xuât chê biên cac mát hang nông san
Trông rung, chán nuôi, XD thuy loi, giao thông, khai thac da..
Xây dung dân dung, giao thông, thuy loi, công nghiêp
Mua ban va sua chua hang diên may
Xây dung giao thông, dân dung, công nghiêp, mua ban thuc phâm, ..
Gia công co khi, xây dung thuy loi, giao thông
San xuât phân mêm, thiêt kê trang Web
San xuât nuoc uông tinh khiêt, mua ban hang công nghê thuc phâm
Mua ban xe ôtô, bao duõng xe ôtô, mua ban phu tung, cho thuê phuong tiên vân tai,
kinh doanh vân tai hang hoa,
Mua ban VLXD, khai thac da, kinh doanh vân tai hang
Mua ban hang trang tri nôi thât, thiêt bi ván phong,
Mua ban nuoc uông không côn, mua ban hang thuc phâm,
San xuât gach ngoi, khai thac da, cat, soi, san xuât da xe cátda tao hinh theo yêu câu
xây dung
Mua ban luong thuc, phân bon, nông san, san xuât thuc án gia suc, gia câm
Mua ban hang nông san, thuc phâm, VLXD, kinh doanh vân tai hang hoa
Trông trot, san ui mát báng, xây dung công trinh giao thông, .
San xuât cac san phâm tu gô rung trông, khai thac va so chê gô rung trông, xây dung
công trinh thuy loi, giao thông, trông rung.
Xây dung CT Giao Thông, Thuy Loi, dân dung, công nghiêp, xây dung duong ông câp
thoat nuoc .
Xây dung CT dân dung, giao thông, thuy loi, công nghiêp, xây láp diên dên 35KV, mua
ban vât liêu xây dung,
Khai thac da, cat, soi, san xuât da xe cat da tao hinh theo yêu câu xây dung,
Xây dung công trinh giao thông, xây dung công trinh thuy loi, dân dung
Mua ban sát thep, ông thep, kim laoi mau, mua ban phân bon, .
Chê biên gô rung trông, san xuât da Granit, khai thac da, cat, soi, xây dung công trinh
dân dung, giao thông, công nghiêp, thuy loi, trông rung .
Kinh doanh vân tai hang hoa, xây dung công trinh giao thông, thu mua chê biên nông
san, ..
Khai thac da, cat, soi, da Granit, da xây dung, da lam duong, xây dung công trinh dân
dung,
Khai thac da, cat, soi, san xuât da xe, cát da tao hinh theo yêu câu xây dung,
Dai ly In ternet, mua ban dông hô cac loai, báng hinh, dô gia dung.
Xây dung dân dung, thiêt kê cac công trinh dân dung, công nghiêp
Trông cây công nghiêp dai ngay
Xây dung công trinh thuy loi,giao thông,dân dung;KDVT hang hoa;Mua ban VLXD
Hoat dông vê sinh môi truong-mua ban hoa chât,chê phâm sinh hoc
KDVT hang;KDVT khach theo hop dông;KDVT khach theo tuyên cô dinh
Mua ban phu tung-Mua ban xe ô tô-Dai ly mua ban ky gui hang hoa-Mua ban VLXD
Mua ban dô uông không côn;Mua ban ruou nhâp,san xuât trong nuoc,bia,thuc phâm
SX, mua ban cac SP tu kim loai duc sán
Xây dung dân dung, giao thông, công nghiêp
Sna lâp mát báng, kinh doanh vân tai hang, khach..
Mua ban thiêt bi dung cu hê thông diên, may moc thiêt bi khac.
Kinh doanh vâbi tai hang hoa, xây dung thuy loi, dân dung, giao thông.
DDai ly mua ban ky goi hang hoa, quang cao trung bay gioi thiêu hang hoa.
Mua ban linh kiên diên tu, viên thông diêu khiên , diên thoai cô dinh, di dông.
Mua ban nông san;Mua ban VLXD,phân bon,hang tap hoa,luong thuc
Khai hoang san ui mát báng;Mua ban VL trang tri nôi thât;Dich vu du lich.
Mua ban nông san(tru mu cao su);San ui mát báng; Von tai hang hoa báng ô tô.
San lâp mát báng;Dich vu môi gioi bât dông san;Mua ban VLXD;Dich vu giai khat
Mua ban nông san(tru mu cao su);Kinh doanh dich vu khach san,nha hang.
Mua ban xe co dông co;Dai ly mua ban ky gui hang hoa;
Dai ly mua ban sim card;Mua ban linh kiên diên tu viên thông va diêu khiên.
Thiêt kê kiên truc công trinh DD,CN;Theo dõi giam sat thi công;Láp dát trang bi cho
cac ctrinh XD;Mua ban VLXD
Khai thac da Granit;Mua ban VLXD, dô diên gia dung;XD Ctrinh giao thông.
XDCT thuy loi,giao thông,dân dung;Don dep tao mát báng thi công co gioi.
Dâu tu XDKD cac siêu thi,trung tâm dich vu va giai tri theo mô hinh chuôi siêu thi
Co.op mart;Dâu tu XD cán hô,nha, cao ôc lam ván phong dê ban,cho thuê.
Khao sat dia hinh,dia chât công trinh.Quy hoach XD dô thi va nông thôn;Mua ban
VLXD;XDCT dân dung,công nghiêp.
Mua ban xe co dông co;mua ban VLXD,dâu tháng,sát thep;Bao duõng nhua duong.
XDCT dân dung,công nghiêp,giao thông,thuy loi;Láp dát cac thiêt bi cho cac ctr XD
XDCT dân dung, giao thông,thuy loi;Mua ban VLXD,thiêt bi dung cu hê thông diên
Dai ly mua ban sim card;mua ban linh kiên diên tu,mua ban diên thoai di dông.
Gia công co khi; Trang tri ngoai thât,nôi thât;XDCT dân dung,thuy loi,công nghiêp..
KD vân tai hang hoa,KD vân tai khach tuyên cô dinh,theo hop dông,báng TAXI.
Khao sat dia hinh,dia chât công trinh,lâp du an dâu tu,lâp hô so moi thâu.
Thiêt kê công trinh xây dung-công nghiêp-giao thông.Khao sat công trinh giao
thông,xây dung.Giam sat chât luong công trinh xây dung
Khai thac da,cat,soi-Mua ban VLXD
Trông rung,chán nuôi,môi gioi bât dông san,dich vu nha dât.
San láp mát báng,Xd CT Giao thông,thuy loi,công nghiêp;Khai thac da,cat,soi..
Bao duõng,sua chua may tinh,may ván phong-SX phân mêm,xuât ban phân mêm.
Mua ban thiêt bi an toan giao thông,VLXD,dô diên;Dai ly mua ban xáng dâu.
Xd ct dân dung,thuy loi,công nghiêp,giao thông.
Xd cac công trinh dân dung,giao thông,thuy loi;Thiêt kê kiên truc cac ctrinh dân
dung,công nghiêp..
xd cac công trinh thuy loi,giao thông,dân dung,công nghiêp,câp thoat nuoc;Khai hoang
dông ruông;San lâp mát báng..
Mua ban tbi ván phong,thiêt bi diên tu viên thông;Thiêt kê hê thông may tinh.
Khai hoang XD dông ruông;XD Ct dân dung,thuy loi,giao thông,công nghiêp.
Mua Ban VLXD;Khai thac da cat,soi;XD CT giao thông..
Trông rung,chán nuôi,sx phân bon cac loai
Mua ban thiêt bi ván phong,dô diên gia dung,mua ban thiêt bi chup anh.
Mua ban may moc tbi cnth-vt;Dich vu tu vân thiêt kê,thi công cac du an công nghê
thông tin viên thông
Mua ban bao duong xe co dông co va mô tô,xe may,phu tung cho xe co dông co.
Mua ban bia,mua ban ruou sx trong nuoc va ruou nhâp khâu;Mua ban dô uông không
côn;Mua ban banh keo,sua,duong.
Khai Thac da,cat soi.
Dai ly mua ban sim,card,the cao cac loai;Mua ban DTDD,cô dinh,may nhán tin..
SX hang dêt,sx giây va cac sp tu giây;Mua ban bao duong va sua chua mô tô.
Mua ban thiêt bi ván phong-Thiêt kê trang web-Thiêt kê va mua ban phân mêm kê toan
tai chinh
Trông cây công nghiêp dai ngay;Khai Thac da,cat soi;Mua ban Nông san(tru mu cao
su);Chê biên nông san
Lâp du an dâu tu,lâp du toan,tông du toan;XD cac ct dân dung,kÿ thuât;Giam sat thi
công xd ct dân dung,công nghiêp.
Trông rung,mua ban luong thuc,mua ban nông san;Cac dich vu hô tro dâu tu trông
trot;Xd ct dân dung.
Xd Ct giao thông,thuy loi,dân dung,công nghiêp;Mua ban VLXD;.
Tkê kêt câu cac ctrinh dân dung,công nghiêp;Mua ban VLXD,trang tri nôi thât.
XD CT dân dung,giao thông,thuy loi;san ui mát báng,khai hoang dông ruông.
Chán nuôi;trông rung;Mua ban nông lâm san nguyên liêu(tru mu cao su).
Mua ban tbi ván phong;mua ban may tinh,phân phêm may tinh dã dong goi.
San xuât nuoc uông tinh khiêt, nuoc khoang dong chai,binh;San xuât nuoc da cuc.
San lâp mát báng,khai hoang xd dông ruông;cho thuê may moc thiêt bi;trông rung.
Mua ban diên thoai di dông,cô dinh,may nhán tin,bô dam;Dai ly vina,mobi,viettel..
Vë tranh son dâu, vë quang cao;Mua ban vt nganh vë, son dâu co vë..
Trông rung,san lâp mát báng,trang tri nôi thât,khai thac da Granit
Mua ban nông san,lâm san nguyên liêu(tru mu cao su);chê biên ca phê bôt
KD vân taI hang hoa,mua ban gô co nguôn gôc hop phap,mua ban nls(tru mu cao su)
Mua ban thiêt bi ván phong;mua ban diên thoai cô dinh,di dông,may nhán tin
Chê biên gô va sx cac san phâm tu gô rung trông;XDCT dân dung
Dai ly mua ban sim card;mua ban linh kiên diên tu,mua ban diên thoai di dông
Mua ban thiêt bi ván phong;Mua ban ván phong phâm;Dai ly ky gui hang hoa;Mua ban
VLXD
KDVT hang hoa;Mua ban gô rung trông va gô co nguôn gôc hop phap;Mua ban VLXD
XDCT dân dung,giao thông,thuy loi;khai thac da,cat soi;San lâp mát báng
Vë thiêt kê mâu, cát decal báng may vi tinh,lam chu dông,inox,mica
Khai thac da,cat soi;SX mua ban VLXD;Mua ban phân bon cac loai
Trông rung;khai thac gô rung trông;mua ban nông lâm san nguyên liêu(tru mu cao su)
Mua ban nông san,lâm san nguyên liêu(tru mu cao su);Mua ban cao su thanh phâm
Mua ban diên thoai di dông,cô dinh,may nhán tin,bô dam;Dai ly mua ban ky gui hang
hoa
XDCT dân dung,giao thông,thuy loi;Kinh doanh vt hang hoa;KDDV khach san,nha
hang
KDDV khach san,nha hang;Mua ban bia;SX nuoc da;mua ban hoa va cây canh
XDCT dân dung,giao thông,thuy loi;khai hoang san lâp mát báng;trang tri nôi thât
Mua ban thiêt bi ván phong;cac hoat dông liên quan dên may tinh
XDCT dân dung,giao thông,thuy loi;công nghiêp;Mua ban VLXD;trông rung
KD vt hang hoa;mua ban gô co nguôn gôc hop phap;Mua Ban VLXD 7/6/2006
Mua ban linh kiên diên tu viên thông va diêu khiên;Mua ban dô giaI tri gia dinh va dô
diên;dich vu sua chua khac
Trông rung;trông cây công nghiêp
KD VT hang hoa;Mua ban VLXD;mua ban Vl trang tri nôi thât
Mua ban thiêt bi ván phong;in lua,in quang cao;mua ban gô co nguôn gôc hop phap
Mua ban chê biên nông san(tru mu cao su);XDCT dân dung,giao thông,thuy loi 8/8/2006
KD VT hang hoa;Mua ban VLXD;Mua ban gô co nguôn gôc hop phap
Mua ban song mây;mua ban nhua duong;Mua ban gô co nguôn gôc hop phap
XDCT dân dung,giao thông,thuy loi;khai thac da xây Dung
XDCT dân dung,giao thông,thuy loi;Khai thac da,cat,soi;
Mua ban VLXD;xây Dung dân dung;công nghiêp;Kd vân taI hang hoa
Dai ly mua ban ky gui hang hoa;mua ban nông san;Mua ban cac loai axit
Thi công xâyd công trinh thuy diên vua va nho;san xuât diên,truyên taI diên;Mua ban
VLXD;kdoanh vtaI hang hoa;mua ban xe chuyên dung cho thi công
9/1/2006
SX bia, sx dô uông không côn; sx ruou nhe
KD vtaI hang hoa;kd vt khach theo hop dông,theo tuyên cô dinh;dich vu du lich lu hanh
nôi dia
XDCT dân dung,giao thông; xâyd công trinh diên tu 35kv tro xuông;Mua ban
VLXD;khai thac da,cat,soi
khai thac quáng kim loai;khai thac da, cat, soi
KDVT hang hoa
Mua ban VLXD;mua ban dô giaI tri gia dinh va dô diên gia dung
KDVT khach theo tuyên cô dinh,hop dông,xe buyt,taxi
KDVT khach theo tuyên cô dinh,hop dông
SX cac sp tu gô rung trông,gô nhâp khâu-Trang tri nôi,ngoai thât
XD công trinh công nghiêp,dân dung-Trang tri nôi ngoai thât-
Thi công xâyd công trinh thuy diên vua va nho;san xuât diên,truyên taI diên;XD công
trinh giao thông,thuy loi.Khai thac da,mua ban dâu nhot,mõ phu
Mua ban ô tô xe may-mua ban xe ô tô cac loai-Bao duõng va sua chua xe co dông co-
Mua ban phu tung va cac bô phân phu tro cua xe co dông co
mua ban thiêt bi ván phong-Mua ban dô giaI tri gia dinh,dô diên gia dung;Dv sua chua
diên thoai di dông-Mua ban thiêt bi,dug cu hê thông diên
Mua ban,môI gioi bât dông san,dv nha dât-Mua ban VLXD-Mua ban nông san-XD
công trinh giao thông,dân dung
Dai ly mua ban ky gui hang hoa-SX nuoc uông tinh khiêt,nuoc khoang dong chai 2/10/2006
KDDV khach san,dv án uông-KD vt khach báng taxi,theo hop dông-Mua ban ruou sx
trong nuoc va nhâp khâu-MôI gioi bât dông san
Mua ban thiêt bi ván phong-Mua ban dô giaI tri gia dinh,dô diên gia dung;Dv sua chua
diên thoai di dông-
Mua ban nông lâm san nguyên liêu-mua ban cao su thanh phâm-trông cây công nghiêp-
Trông rung phong hô-gia công chê biên gô hop ph
Mua ban thiêt bi may ván phong-DV xu ly du liêu
Giam sat cac công trinh xây dung thuy loi-xd công trinh thuy loi 10/31/2006
Kinh doanh vân tai va mua ban phu tung xe co dông co 7/11/2006
Xây dung thuy diên¹ dân dung¹thuy loi¹giao thông¹vân tai 8/11/2006
Xâydung dân dung¹công nghiêp¹giao thông¹môi gioi BDS va phu tung xe 10/11/2006
Xây dung thuy diên¹ dân dung¹thuy loi¹giao thông¹vân tai¹mua ban vât liêu 11/22/2006
Xây dung thuy diên¹ dân dung¹thuy loi¹giao thông¹vân tai¹mua ban vât liêu 11/22/2006
Xây dung dân dung, giao thông, thuy loi,mua ban nông san(tru mu cao su) 11/22/2006
Kinh doanh vân tai 11/22/2006
Kinh doanh vân tai 11/21/2006
Mua ban gô cac loai, giuong tu, quãn ly BDS 11/22/2006
Mua ban xe co dông co;mua ban VLXD,dâu tháng,sát thep;Bao duõng dông co. 11/30/2006
Trang tri nôi thât, nông lâm san(tru mu cao su), ván phong phâm 5/12/2006
Mua ban vât tu, hoa chât diêt côn trung gây hai 5/12/2006
Mua ban hang diên gia dung,VLXD,thiêt bi viên thông, diên tu 5/12/2006
Mua ban thiêt bi ván phong, may tinh, dô diên tu, diên thoai 11/12/2006
Kinh doanh vât tu hang hoa, nông san(tru mu cao su) 12/14/2006
Khai thac cat soi, cao lanh, dât set, da xây dung, vlxd, chê biên nông san 12/15/2006
Mua ban hoa chât phu gia nghanh XD, trang tri nôi ngoai thât, VLXD 12/19/2006
Tu vân giam sat vê trông trot, mua ban phân, lâp qui hoach, lâp du toan công nông
Mua ban thiêt bi ván phong, may tinh, dô diên tu, diên thoai 12/29/2006
Xây dung dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, thuy diên,mua ban VL 5/1/2007 1
Xây dung dân dung, công nghiêp, giao thông, thuy loi, kd vân tai, khai hoang 2
khai thac cat soi,chê biên quáng kim loai, khai thac da,chê biên gô rung trông 3
Mua ban thiêt bi ván phong, may tinh, dô diên tu, dich vu tin hoc 4
Mua ban Lâm san nguyên liêu,SX nuoc châm, SX chât tây rua,mua ban thuc phâm 5
Khao sat thiêt kê công trinh dia chât, giao thông, dân dung. 6
XD công trinh dân dung, khu du lich sinh thai, mua ban thuc phám, VLXD 1/30/2007 7
Mua ban chê biên nông san;mua ban bao bi cac loai 2/27/2007 8
Xây dung ct thuy diên, dân dung, thuy loi, giao thông, công nghiêp,mua ban VLXD 6/3/2007 9
MôI gioi bât dông san,dv nha dât-Mua ban VLXD-Mua ban thiêt bi dung cu hê thông
diên-Dai ly mua ban ky gui hang hoa-XD công trinh công nghiêp,dân dung
10
Xd cac công trinh CN,DD,GT,TL,kinh doanh vân taI hang hoa 11
Xd cac công trinh CN,DD,GT,TL,mua ban VLXD 12
Thiêt kê khao sat dia hinh;thiêt kê cac công trinh giao thông duong bô 13
Quang cao diên tu thuong mai diên tu;dich vu dáng ky tên miên,thiêt kê Website 14
Trông rung, san xuât bôt giây, giây va bia, xd ctrinh thuy loi, giao thông 15
Xd cac công trinh CN,DD,GT,TL,kinh doanh vân taI hang hoa 16
Quang cao thuong mai;phi thuong mai;tô chuc hôi cho triên lãm 17
Xd cac công trinh CN,DD,GT,TL,kinh doanh vân taI hang hoa 18
Mua ban thiêt bi may ván phong-DV sua chua thiêt bi ván phong 19
Mua ban thiêt bi may ván phong-DV sua chua thiêt bi ván phong 20
Xd cac công trinh CN,DD,GT,TL,mua ban VLXD 21
Xây dung va láp dát hê thông mang viên thông, mua ban linh kiên diên tu viên thông 3/4/2007 22
Mua ban hoa mÿ phâm,mua ban giay dep,bia;mua ban ruou sx trong nuoc va nk 23
Dich vu quan ly trang trai, trông rung phong hô, trông rung taI sinh;kd vân taI, xây
dung cac công trinh dân dung,giao thông
24
Mua ban VLXD, mua ban VL trang tri nôi thât, mua ban sát thep xây dung cac loai 25
Thiêt kê Web, Quang cao thuong mai,Dich vu da phuong tiên
Xây dung cac công trinh dân dung,giao thông,thuy loi;dich vu cung câp giông cây
trông;dai ly mua ban ky gui hang hoa
27
Mua ban chê biên uop sây tra, ca phê;mua ban hang công nghê thuc phâm;mua ban bia
ruou
28
Xd công trinh dân dung, giao thông;khai thac da xây dung;mua ban VLXD 29
Khao sat thiêt kê , lâp luân chung kinh tê kÿ thuât cac công trinh do dac ban dô;Dich vu
diêu tra co ban
30
Trông rung phong hô;trông rung taI sinh;trông rung khac;môI gioi bât dông san 7/5/2007 31
Buôn ban phân bon;buôn ban nông lâm san nguyên liêu;dich vu luu tru ngán ngay 32
Thiêt kê cac ctrinh câu duong, lâp hô so moi thâu, khai thac da, gia công co khi 33
Trông rung va chám soc rung, trông cao su, trông hô tiêu, khai thac da 34
San xuât nuoc khoang tinh khiêt, san xuât nuoc da, láp dát hê thông câp thoat nuoc 35
Thiêt kê kiên truc cac công trinh dân dung, thiêt kê kêt câu công trinh dân dung 36
Xây dung nha cac loai, XDCT Giao thông, Mua ban sát thep, láp dát thiêt bi may moc, 37
Vân tai hang, Mua ban VLXD, Xây dung công trinh DD, Khai thac da 38
Xây dung công trinh công ich, nha, dân dung, khai thac gô rung trông, san xuât dô gô,
khai thac da
39
Xay xat, san xuât bôt thô, san xuât cac SIâm rung trông 40
Ban buôn may moc thiêt bi ván phong, Ban buôn may vi tinh 41
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi, phân mêm, 42
Tu vân, thiêt kê, chê tao, bao tri, va cung câp thiêt bi may moc chê biên cao su, ca phê,
ban buôn dâu dôt,
43
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm, ban le may vi tinh 44
Ban môtô, xe may 45
Giam sat cac công trinh giao thông, câu công, thiêt kê cac công trinh giao thông 46
Kinh doanh vâân tai khach theo tuyên cô dinh, hop dông, hang hoa 47
Dai ly mua ban ky gui hang hoa, mua ban hang trang tri nôi thât, 48
Khai hoang, vân tai hang, cho thuê may moc, Xây dung nha, 49
Khai thac da, cát tao dang, mua ban da 50
Dich vu luu tru ngay, co so luu tru khac, nha hang, khai thac da 51
Trông rung va chám soc rung;trông cây cao su;mua ban phân bon;san lâp mát báng 52
San lâp mát báng;khai hoang xây dung dông ruông;trông rung va chám soc rung 53
Dich vu liên quan dên in; Quang cao;dich vu in danh thiêp;thiêp cuoi. 54
Mua ban may vi tinh va phân mêm;mua ban thiêt bi va linh kiên diên tu, viên thông 55
Sx, kinh doanh nuoc uông tinh khiêt dong chai va binh 56
Can tôn cac loai, xa gô sát;ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây dung;ban
buôn dô diên gia dung den,bô den diên;ban buôn vât dung trang tri nôi thât
57
Vân tai khach theo tuyên cô dinh; Vân tai khach theo hop dông; Vân tai khach du lich;
Vân tai hang; Ban buôn hang may mác; Ban buôn giay dep; Ban buôn ôtô va xe co dông
co khac; Ban buôn phu tung va cac bô phân phu tro cua ôtô va xe co dông co khac; Ban
buôn môtô, xe may ; Ban buôn phu tung va cac bô phân phu tro cua môtô, xe may; Ban
buôn sát, thep; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung
58
Mua ban bât dông san;quyên su dung dât thuôc chu so huu,chu su dung hoác dI thuê 59
Khai thac da, cat, soi;khai thac va chê biên quáng;ban buôn kim loai khac;ban buôn sát
thep;
60
Vân taI khach theo tuyên cô dinh;vân taI khach báng xe bus;vân taI khach báng taxi 61
Xaây dung công trinh kÿ thuât dân dung;giam sat thi công cac công dân dung va công
nghiêp;Quan ly du an dâu tu;lâp du an dâu tu
62
Lâp du an dâu tu, bao cao kinh tê, tông du toan, lâp hô so moi thâu,xet thâu cac công
trinh dân dung, công nghiêp;Thiêt kê kiên truc cac công trinh dân dung,công nghiêp
63
Vân taI hang hoa;thi công láp dát den tin hiêu den canh bao giao thông;san lâp mát
báng;san xuât láp rap khung cua sát cac loai;bao duõng, sua chua ô tô va xe co dông co
khac
64
Vân tai hang;vân tai khach thep tuyên cô dinh;mua ban hang nông lâm san 65
Dich vu câm dô;Khach san;Trông cây cao su;trông rung va chám soc rung 66
Khai thac quáng sát;quáng kim loai không chua sát;khai thac quáng kim loai quy
hiêm;khai thac da, cat, soi, dât set
67
Ban buôn kim loai va quáng kim loai;ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac 68
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm;ban buôn thiêt bi va linh kiên diên
tu viên thông
69
Xd nha cac loai;xdct duong bô, thuy loi;xd cac ct ha tâng kÿ thuât 70
Gia công co khi;san xuât cac loai câu kiên kim loai;sx gang sát thep 71
San xuât gia công tole la phông, tole song vuông, song tron, song ngoi, xa gô chiêu dai
tuy y; Mua ban ông nhua, phu tung ông nhua; San xuât ông nhua cac loai; Ban buôn vât
liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Ban buôn kim loai va quáng kim loai; Ban le
xi máng, gach xây, ngoi, da, cat, soi va vât liêu xây dung khac trong cac cua hang
chuyên doanh; Vân tai hang; Gia Công co khi;
72
Sx phân bon vi sinh NPK, phân huu co sinh hoc;mua ban phân bon cac loai;mua ban
thuôc bao vê thuc vât;mua ban nông san
73
Vân tai hang;xay xat va chê biên da cac loai;ban buôn may moc thiêt bi diên vât liêu
diên
74
Mua ban ruou, khai thac da, cat, soi;buôn ban tông hop;trông rung va chám soc rung 75
Thiêt kê cac công trinh câu duong quy mô nho;giam sat cac công trinh câu duong quy
mô nho;giam sat cac công trinh giao thông (câp IV)
76
Khai thac da;sx da che, cát da..;khai thac quáng kim loai;ban buôn vât liêu, thiêt bi láp
dát khac trong xd
77
Xd nha cac loai;xdct công nghiêp, thuy loi;ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong
xd;vân tai hang;mua ban hang nông san
78
Xd nha cac loai;chê biên gô rung trông;trông rung va chám soc rung 79
Vân tai hang;mua ban hang nông san;ban buôn may moc, thiêt bi diên, vât liêu diên 80
Mua ban mâm, lôp ô tô cac loai;ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ô tô va xe co
dông co khac;Mua ban dô diên gia dung
81
Trang roi anh mau;buôn ban vât tu nganh anh 82
Xd nha cac loai;xd ctrinh kÿ thuât dân dung;láp dát hê thông diên;xd ctrinh công
ich;hoan thiên công trinh xây dung
83
Trông rung va chám soc rung;khai thac gô rung trông;ban buôn vât liêu;kim loai quáng
kim loai;vân tai hang;xd ctrinh công nghiêp, thuy loi, duong bô..
12/29/2007 84
Khai thac quáng sát quáng kim loai, ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát trong xây dung,
XD nha cac loai, CT công nghiêp ,CT thuy loi, công trinh dien den 35 KV, DV câm dô,
pha dõ, vân taI hang
Phân phôi diên, ban buôn phân bon, láp dát hê thông diên, khai thac da
Thâm tra hoat dông du an, du toan công trinh, XD nha, CT công nghiêp, CT thuy loi,
CT duong bô, thiêt kê kêt câu, thiêt ke kiên truc, giam sat thi công CT XD dân dung
CN, ha tâng
Khai thac quáng sát quáng kim loai, ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát trong xây dung,
XD nha cac loai, CT công nghiêp ,CT thuy loi, công trinh dien den 35 KV, DV câm dô,
pha dõ, vân taI hang, mua ban gô cac loai
Khai thac quáng sát quáng kim loai, ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát trong xây dung,
trông cây diêu, cây cao su, ca phê, cây lâu nám khac, trông rung
Thâm tra hoat dông du an, du toan công trinh, XD nha, CT công nghiêp, CT thuy loi,
CT duong bô, thiêt kê kêt câu, thiêt ke kiên truc, giam sat thi công CT XD dân dung
CN, ha tâng, chuân bi mát báng, trông cây hoa, cây xanh, SX thiêt bi truong hoc
Ban buôn ôtô xe may xe co dông co, ban buôn phu tung va cac bô phân phu tro ôtô, xe
may, ban le dô diên gia dung, cho thuê may moc thiêt bi XD
Mua ban hoa chât phu gia, XD nha, công trinh công nghiêp, xu ly nên mong, thi công
chông thâm hang muc công trinh
Vân taI hang, cho thuê kho bãI, mua ban hang nông san, SX hang môc dân dung
Vân taI hang, vân taI khach, san lâp mát báng, nha hang, nha nghi, mua ban hang nông
san, mua ban phân bon
XD nha cac loai, XD công trinh công ich, CT ki thuât khac, ban buôn ca phê, ban buôn
phân bon, ban le xi máng gach xây, VLXD trong cac cua hang chuyên doanh
Vân taI hang, dai ly ki gui hang hoa, mua ban gô nhâp, thuôc la, ruou, thiêt bi ván
phong, ban le thiêt bi viên thông, SX SP tu gô rung trông, Vân taI khach theo tuyên cô
dinh, nha hang DV án uông
Ban buôn may vi tinh thiêt bi ngoai vi, thiêt bi linh kiên diên tu viên thông, thiêt bi y tê,
sua chua may tinh thiêt bi ngoai vi
Ban buôn may vi tinh thiêt bi ngoai vi, thiêt bi linh kiên diên tu viên thông, thiêt bi y tê,
sua chua may tinh thiêt bi ngoai vi, hoat dông kiên truc va tu vân kiên truc, ban buôn
sach bao tap tri, VP phâm
Khai thac quáng sát quáng kim loai, khai thac da cat soi, trông cây cao su, trông rung
va chám soc rung, khai hoang xây dung dông ruông, khai thac gô, SX cao su tông hop,
ban buôn cao su thanh phâm, XD CT công nghiêp, thuy loi, duong bô, thuy diên , san
lâp mát báng
Ban le dô ngù kim, thiêt bi láp dát khac trong Xd, ban buôn dô diên gia dung, dâu nhon
chât phu gia bôI tron dông co, ban buôn son cac loai, dai ly mua ban ki goi hang hoa
Vân taI hang, XD nha cac loai, XD công trinh duong bô, công trinh công nghiêp, công
trinh thuy loi, ban buôn thiêt bi láp dát khac trong XD, trông rung va chám soc rung,
mua ban nông san
Thiêt kê XD công trinh cang duong thuy, ha tâng ki thuât dô thi, co so ha tâng nông
thôn, CT giao thông vân taI, láp dát thiêt bi diên công trinh, khai hoang Xd dông ruông,
XD công tinh công nghiêp , thuy loi, thuy diên , giao thông, thi nghiêm kiêm nghiêm
Xd
Ban buôn may moc thiêt bi phu tung khac, ban buôn kim loai, hoat dông DV hô tro khai
thac mo, mua ban may moc thiêt bi chê biên gô, chê biên da.
Mua ban may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm, sua chua may vi tinh.
Vân taI hang, vân taI khach, mua ban nôn san, bao duõng mua ban sua chua xe co dông
co.
Vân taI hang, XD nha cac loai, san lâp mát báng, khai hoang Xd dông ruông, ban buôn
nông lâm san nguyên liêu.
Kinh doanh DV viên thông, dai ly mua ban ki gui hh, mua ban dt cô dinh, may nt, bô
dam.DV sua chua DT di dông va cô dinh.
Ban buôn ô tô va xe co dông co khac, bao duõng sua chua xe ô tô va xe co dông co
khac, khai thac da cat soi, quáng kim loai quy hiêm, XD nha cac loai, công trinh duong
bô công nghiêp thuy loi. Vân tai hang, vân tai khach, câu xe cuu hô, khai thac va thu
gom than bun
Mua ban xe may 2 banh cac loai, bao duõng sua chua ban phu tung mô tô, xe may
Vân tai hang, ban buôn kim loai va quáng kim loai, ban buôn vât liêu trang tri nôi thât
Vân tai hang, XD nha cac loai, côngtrinh duong bô, công nghiêp, diên, thuy loi
Tu vân cac giai phap va phân phôi the uu dãi dn, dich vu án uông, ban buôn thiêt bi va
lonh kiên diên tu viên thông, mua ban hang nông san, XD nha cac loai công trinh công
nghiêp, công trinh thuy loi, duong bô, láp dát hê thông diên, san lâp mát báng, khai
hoang XD dông ruông, mua ban thiêt bi truong hoc, y tê
XD nha cac loai, XD công trinh công nghiêp, thuy loi, trông rung va chám soc rung,
khai hoang dôi nui troc
Mua ban hang thu công mÿ nghê, mua ban gô cac loai, chê biên cac san phâm tu gô
rung trông
Khai thac da cat soi, khai hoang XD dông ruông, san xuât gô van, mua ban hang nông
san, trong rung va chám soc rung
Thiêt kê XD công trinh cang duong thuy, ha tâng kithuat do thi, co so ha tâng nông
thôn, CT giao thông vân taI, láp dát thiêt bi diên công trinh, khai hoang Xd dông ruông,
XD công tinh công nghiêp , thuy loi, thuy diên , giao thông, thi nghiêm kiêm nghiêm,
gia công co khi, buôn ban phân bon, sát thep, vât liêu xây dung, vân tai hang
Khai thac da, khai thac quáng kim loai quy hiêm, quáng sát, mua ban, chê biên hang
nông san, ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong xây dung, dich vi án uông, vân
tai hang, trông rung va chám soc rung, xây dung công trinh duong bô công nghiêp,
thuy loi, nha cac loai, cát, tao dang, hoan thiên da
Khai thac da, cat soi, dât set, khai hoang xây dung dông ruông, khai thac va thu gom
than bun, san xuât phân vi sinh, xây dung công trih duong bô, thuy loi, công nghiêp,
vân tai hang, mua ban chê biên hang nông lâm san
XD nha cac loai, công trinh công nghiêp, dan dung, láp dát hê thông câp thoat nuoc,
hoan thiên công trinh XD, dich vu cho thuê kho bãi, thu gom, vân chuyên va xu ly chât
thai
Ban buôn phu tung va cac bô phân phu tro cua mô tô, xe may
Ban buôn ôtô va xe co dông co khac, ban le ô tô con, ban buôn phu tung va cac bô phân
phu tro cua xe co dông co, vân tai hang, mua ban cac loai xe 2 banh
Thiêt kê công trinh lâm nghiêp, lâp du an dau tu, lâp hô so giao dât, lâm nghiêp, nông
nghiêp
Mua ban tâm lop hop kim, thach cao; láp dát hê thông diên, hê thông câp thoat nuoc;
gia công co khi, xu ly trang phu kim loai mau; thi công láp dátông nhôm hop kim mau,
la phông thach cao; XD nha cac loai, công trinh công nghiêp, duong bô; ban buôn vat
liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD; trang tri nôi ngoai thât; mua ban chê biên hang môc
dan dung tu gô rung trông va gô nhâp khâu; in ân; quang cao; mua ban gô cac loai
Quang cao; in ân; dich vu liên quan dên in ân; ban buôn scha bao ván phong phâm, SX
bao bi báng giây, bia; SX giuong tu, ban, ghê vât liêu khac báng gô rung trông
Dai ly ban ve may bay; cho thuê xe dông co; dai ly du lich; dich vu du lich, lu hanh nôi
dia; in bao bi cac loai; mua ban san phâm nganh bao bi
XD công trinh duong sát, duong bô, dân dung, thuy loi, công nghiêp, diên, duong ông
câp thoat nuoc; cát, tao dang va hoan thiên da; vân tai hang; ban buôn kim loai, quáng
kim loai; ban le dô ngù kim, son, kinh,thiêt bi trong cac cua hang chuyên doanh
0169 811 2946
Ban buôn nông lâm san nguyên liêu 059 747 015
Khai hoang; trông rung va chám soc rung; XD nha cac loai, công trinh công nghiêp,
duong bô, thuy loi; trang tri nôi thât; SX hang môc dân dung; ban buôn VLXD; khai
thac da,cat, soi; vân tai hang; san lâp mát báng; cuu hô giao thông
Ban buôn nông lâm san nguyên liêu; SX bao bi cac loai; gia công xay xat hang nông
san; ban buôn dô uông; mua ban bia
059 883 859
Lâp du an dau tu, bao cao dâu tu, bao cao ki thuât, lâp tông du toan công trinh, lâp hô
so moi thâu; XD công trinh duong bô; XD công trinh ki thuât dân dung khac; Xd công
trinh công nghiêp, thuy loi, nha; pha dõ; chuân bi mát báng; láp dát hê thông diên, hê
thông câp thoat nuoc; ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD; thiêt kê, giam
sat cac công trinh giao thông; thâm tra, du toan ban vë công trinh XD
059 717 135
Mua ban, chê biên nông san; mua ban phân bon; SX thuc án gia suc, gia câm, thuy san;
mua ban sát, thep, SX thep ngang
Kinh doanh cac loai dich vu viên thông; Dai ly mua ban, ky gui hang hoa; Mua ban
diên thoai cô dinh, di dông, may nhán tin, may bô dam, sim, card diên thoai di dông;
Dich vu sua chua diên thoai cô dinh, di dông; Dich vu cuoc viên thông; Ban buôn thiêt
bi va linh kiên viên thông; Duy tu bao duõng cac tram viên thông, may diêu hoa không
khi; Cho thuê dich vu may nô, may phat diên; In ân va dich vu liên quan dên in; Quang
cao; Tô chuc gioi thiêu va xuc tiên thuong mai; Xây dung cac tram thu phat song viên
thông
XD nha cac loai, công trinh duong bô, dân dung, duong sát; pha dõ, chuân bi mát báng;
láp dát hê thông diên, nuoc, lo suoi, dieu hoa không khi, hê thông XD khac, XD công
trinh công nghiêp, giao thông, thuy loi, câp thoat nuoc, dô thi nông thôn; thiêt kê, khao
sat dia hinh; khao sat dia chât công trinh, dia chât thuy ván
903599520
XD nha cac loai, công trinh duong bô, công ich, láp dát hê thông diên, hê thông câp
thoat nuoc, hê thông XD khac, hoan thiên công trinh XD; hoat dông XD chuyên dung
khac; trang tri nôi ngoai thât
059 861 398
Khai thac da, cat soi, dât set; chê biên da XD cac loai; mua ban SX gach blook va gach
hoa; ban buôn kim loai va quáng kim loai; ban buôn vât liêu thiêt bi láp dát khac trong
XD; vân tai hang; khai hoang; san lâp mát báng; XD công trinh duong bô, công nghiêp,
thuy loi; thi công co gioi may nen khi; mua ban may nghiên da va may ep gach; gia
công phu tung dô co khi, sua chua, dai tu xe va may co gioi
059 825 688
XD nha cac loai, công trinh duong bô, thuy loi, công nghiêp; ban buôn vât liêu, thiêt vi
láp dát khac trong XD; chuân bi mát báng; khai hoang XD dông ruông; vân tai hang
hoa; XD công trinh câp thoat nuoc; XD tram bom
059 828 329
SX nuoc khoang, nuoc tinh khiêt dong chai; mua ban nuoc khoang, nuoc tinh khiêt
dong chai; in ân; dich vu câm dô; quang cao
059 873 410
Kinh doanh dich vu khach san; kinh doanh nha hang; mua ban hang nông san; ban le
ôtô; dai ly ôtô va xe co dông co khac; bao duõng sua chua ôtô va xe co dông co khac;
ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ôtô va xe co dông co khac
059 720 279
Khai thac da cat soi dât set; dich vu khoan da; mua ban thiêt bi phu tung xe co gioi; XD
công trinh duong bô, thuy loi, thuy diên; cho thuê may moc, thiêt bi XD; cho thuê xe co
dông co
0593 872 061
Ban buôn kim loai va quáng kim loai; ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD;
dai ly mua ban ky gui hang hoa; mua ban gô; mua ban hang thu công mÿ nghê; mua
ban may moc, thiêt bi phu tung may khac; mua ban thiêt bi ván phong; mua ban phê
liêu, phê thai; mua ban XNK vât liêu XD
0593 719 055
Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD 0905 272 374
Ban buôn sach bao, tap chi, ván phong phâm; dich vu câm dô 059 830041
Mua ban chê biên hang nông san; mua ban phân bon cac loai; ban buôn kim loai va
quáng kim loai; mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong XD
0982 790 316
Ban buôn ôtô, xe may, phu tung va cac bô phân phu tro môtô, xe may; sua chua ôtô, xe
may, xe co dông co khac.
Ban buôn may moc, thiêt bi diên, vât liêu diên (may phat diên, dông co diên, dây diên
va thiêt bi khac dung trong mach diên Ban buôn dô diên gia dung, den va bô den diên;
Ban buôn may moc thiêt bi va phu tung may nông nghiêp; Mua ban phân bon; Mua ban
hang nông san (tru mu cao su); Ban buôn sát, thep; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung; Uom cây giông cac loai; Mua ban hang diên lanh; Uom cac loai
giông rau xanh, rau sach
Thiêt kê kiên truc công trinh; Thiêt kê quy hoach xây dung;Giam sat cac công trinh dân
dung công nghiêp (câp IV);Giam sat công trinh giao thông; Xây dung nha cac loai;
Xây dung công trinh giao thông duong bô;Xây dung công trinh công nghiêp;Xây dung
công trinh thuy loi;Xây dung công trinh diên dên 35KV;Xây dung công trinh thuy
diên;Xây dung va láp dát công trinh nuoc
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô;Xây dung công trinh công
nghiêp;Xây láp công trinh diên dên 35 KV;San xuât cac phu gia cho nganh xây dun;
Mua ban cac loai hoa chât chuyên nganh xây dung
Xu ly hat giông dê nhân giông; Uom giông cây lâm nghiêp ;Trông rung va chám soc
rung lây gô;Khai thac gô rung trông;Cua, xe va bao gô báng gô rung trông;Bao quan gô
(gô rung trông; San xuât gô xây dung báng gô rung trông;San xuât bao bi báng gô rung
trông;San xuât bôt giây, giây va bia; Ban buôn phân bon
Mua ban thiêt bi va linh kiên diên tu, viên thông; Mua ban vât liêu xây dung; Mua ban
nông, lâm san nguyên liêu (tru mu cao su);Mua ban ôtô Mua ban phu tung va cac bô
phân phu tro cua ôtô;Sua chua, bao duõng ôtô;San xuât vo chai tu plastic;San xuât gach
blo; Kinh doanh vân tai hang hoa;Dich vu cuu hô duong bô
Mua ban dô diên gia dung; Mua ban thiêt bi thu hinh, thu thanh;Mua ban láp dát câu
thang may, câu thang cuôn;Mua ban láp dát cac thiêt bi diên chiêu sang công công, thiêt
bi diên;Mua ban thi công láp dát may phat diên, may lanh công nghiêp va dân
dung;Mua ban, thi công láp dát thiêt bi viên thông;Xây dung cac công trinh công
nghiêp (diên) va dân dung;Thi công duong dây diên trung thê, ha thê;Mua ban, láp dát
cac thiêt bi quan sat an ninh (camera);Mua ban, láp dát hê thông phong chay, bao
chay;Mua ban hang trang tri nôi thât;Mua ban, sua chua dô diên tu, diên lanh, may vi
tinh, thiêt bi ván phong;Bao hanh thiêt bi diên lanh;Gia công den neonsigh
Mua ban phân bon cac loai; Mua ban thuôc bao vê thuc vât; Mua ban hang nông san
(tru mu cao su); Mua ban cao su thanh phâm; Mua ban hang vât tu thiêt bi phuc vu
nông nghiêp va cac loai hat giông cây trông
Vân tai hang; Bao duõng va sua chua ô tô va xe co dông co
Khai thac quáng sát; Khai thac quáng kim loai quy hiêm; Khai thac da, cat, soi, dât set
va cao lanh; Trông rung va chám soc rung; Khai thac quáng kim loai không chua sát;
Ban buôn kim loai va quáng kim loai; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây
dung; San xuât cac loai da, quáng lam chât phu gia; Khai thac va thu gom than bun;
Mua ban khoang san cac loai (không cho da thô ra ngoai tinh); San xuât chê biên vôi
phuc vu nông nghiêp va xây dung
Dich vu tu vân, thiêt kê thi công cac du an công nghê thông tin; Dich vu bao tri, chám
soc khach hang, sua chua thiêt bi, hê thông mang; Mua ban va phat triên phân mêm va
cac ung dung công nghê tin hoc viên thông khac; Cho thuê thiêt bi: Den chiêu, camera,
phong lab tin hoc, thiêt bi ván phong; Dich vu quay phim, xu ly hinh anh, truyên hinh
truc tuyên; Dich vu hotline bao hanh, xu ly su cô may tinh, mang; Tô chuc su kiên, xây
dung va phat triên hinh anh thuong hiêu; Mua ban may moc thiêt bi công nghê tin hoc,
viên thông, thiêt bi ván hoa thông tin, truyên thanh truyên hinh; Cung câp thiêt bi âm
thanh anh sang, thi công hê thông âm thanh anh sang cho sân khâu, hôi truong; Xây
dung thu viên diên tu; Thiêt kê tao mâu in ân kÿ thuât sô: Thiêt kê logo, lich dôc
quyên, lich thuong, sô công tac, quang cao ngoai troi, to roi, to gâp, poster, kep File,
bao bi nhãn mac, cataloge, sach bao, tap chi, phong bi thu, tiêu dê thu, hôp caston song
3 lop, 5 lop, hôp caston chât luong cao, vo hôp cac loai, in the nhua the tu, ban di chuôt
vi tinh; Dich vu phuc vu hôi nghi, hôi thao; Quang cao
Vân tai hang hoa. Xây dung nha cac loai . Khai hoang xây dung dông ruông. Xây dung
công trinh giao thông duong bô. Xây dung công trinh thuy loi, công nghiêp. Khai thac
da, cat, soi. Ban buôn kim loai va quáng kim loai. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung. San lâp mát báng.
Khai thac da, cat, soi, dât set. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung.
San xuât bao bi cac loai. Xây dung công trinh duong bô.Xây dung công trinh thuy loi.
Xây dung công trinh công nghiêp. Xây dung nha cac loai. Trang tri nôi thât. Mua ban
hang nông san (tru mu cao su). Khoan giêng. Mua ban ông nuoc cac loai va phu kiên
kem theo. San ui mát báng. Vân tai hang. Bao duõng, sua chua ôtô va xe co dông co
khac.
Xây dung nha cac loai. Thi công chông thâm, môi mot. Trang tri nôi, ngoai thât. Láp
dát hê thông diên. Láp dát hê thông câp thoat nuoc, lo suoi va diêu hoa không khi. Ban
buôn kim loai va quáng kim loai. Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây
dung.
Ban buôn nông lâm san nguyên liêu (tru gô, tre, nua va mu cao su); Ban buôn phân
bon; Ban buôn thuôc bao vê thuc vât; Ban le xi máng, gach xây, ngoi, da, cat soi va vât
liêu xây dung khac trong cac cua hang chuyên doanh; Dai ly ky gui hang hoa
Khai thac da, cat, soi, dât set. San ui mát báng. Xây dung nha cac loai. Xây dung công
trinh duong bô. Xây dung công trinh thuy loi. Mua ban hang nông san (tru mu cao su).
Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung. Cho thuê xe co dông co. Cát tao dang va hoan
thiên da
Xây dung nha cac loai. Xây dung công trinh duong bô. Xây dung công trinh công ich.
Xây dung công trinh kÿ thuân dân dung khac. Pha dõ công trinh. Chuân bi mát báng
xây dung. Láp dát hê thông diên. Láp dát hê thông câp thoat nuoc, lo suoi va diêu hoa
không khi. Hoan thiên công trinh xây dung. Ban buôn sát, thep. Ban buôn xi máng . an
buôn gach xây, ngoi, da, cat, soi. Cho thuê may moc, thiêt bi xây dung
Thiêt kê kiên truc công trinh dân dung công nghiêp. Thiêt kê kêt câu công trinh dân
dung công nghiêp ha tâng kÿ thuât. Thiêt kê công trinh câp, thoat nuoc. Giam sat
thi công xây dung công trinh dân dung công nghiêp ha tâng kÿ thuât. Giam sat thi
công xây dung công trinh câu, duong bô, công trinh công công, nha o. Giam sat thi
công xây dung công trinh hê thông câp thoat nuoc. Thâm tra hô so thiêt kê kÿ thuât va
tông du toan công trinh. Lâp du an dâu tu, lâp hô so moi thâu. Xây dung nha cac loai.
Xây dung công trinh duong bô. Hoan thiên công trinh xây dung. Láp dát hê thông diên.
Láp dát hê thông câp thoat nuoc.
Dich vu cai dát phân mêm kê toan; Khai thac gô rung trông; Ban buôn nông, lâm san
nguyên liêu (tru mu cao su); Trông rung va chám soc rung; Chán nuôi trâu, bo; Chán
nuôi gia câm; Chán nuôi lon
Ban buôn may moc, thiêt bi va phu tung may ván phong; Ban buôn may vi tinh, thiêt bi
ngoai vi va phân mêm; Ban buôn thiêt bi va linh kiên diên tu, viên thông; Ban buôn
may moc, thiêt bi diên, vât liêu diên (may phat diên, dông co diên, dây diên va thiêt bi
khac dung trong mach diên); Sua chua may vi tinh va thiêt bi ngoai vi; Sua chua thiêt
bi nghe nhin, diên tu gia dung
San xuât xa phong, chât tây rua, lam bong va chê phâm vê sinh; San xuât nuoc tây rua
chen, dia, san nha va bôn câu; Mua ban hang công nghê phâm; Ban buôn thuc phâm;
Vân tai hang; Ban buôn thuc phâm khac
Mua, ban nông san, lâm san nguyên liêu (tru mu cao su); Trông rung va chám soc
rung; Khai thac gô rung trông; Cua, xe bao gô va bao quan gô rung trông; Xây dung
nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô; Vân tai hang; Mua, ban gô cac loai (co
nguôn gôc hop phap
Thâm tra hô so du an, du toan cac công trinh xây dung; Thiêt kê công trinh dân dung &
công nghiêp; Thiêt kê công trinh giao thông; Giam sat thi công xây dung công trinh dân
dung & công nghiêp; Giam sat thi công xay dung công trinh giao thông; Giam sat thi
công xây dung công trinh thuy loi, thuy diên; Xây dung nha cac loai; Xây dung công
trinh duong bô; Xây dung công trinh thuy loi
Ban le thiêt bi công nghê thông tin liên lac trong cac cua hang chuyên doanh; Ban le
may vi tinh, thiêt bi ngoai vi, phân mêm trong cac cua hang chuyên doanh; Ban le thiêt
bi viên thông trong cac cua hang chuyên doanh; Ban le báng dia âm thanh, hinh anh (kê
ca báng dia tráng) trong cac cua hang chuyên doanh; Hoat dông dich vu công nghê
thông tin va dich vu khac liên quan dên may vi tinh; Quang cao
Vân tai hang; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban thiêt bi
ván phong; Khai thac da, cat, soi, dât set; Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh
duong sát va duong bô; Pha dõ va chuân bi mát báng; Xây dung công trinh thuy loi;
Xây láp công trinh dáp dâp, dê; Ban ô tô va xe co dông co khac; Bao duõng, sua chua ô
tô va xe co dông co khac; Ban phu tung va cac bô phân phu tro cua ô tô, xe co dông co
khac
Khai th¸c quÆng s¾t; Khai th¸c quÆng kim lo¹i quý hiÕm; Khai th¸c ®¸, c¸t, sái,
®Êt sÐt; Khai th¸c quÆng kim lo¹i kh«ng chøa s¾t; Khai th¸c kho¸ng hãa chÊt
vµ kho¸ng ph©n bãn; Khai th¸c vµ thu gom than bïn; Khai kho¸ng kh¸c ch-a ®-îc
ph©n vµo ®©u; S¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n th-¬ng phÈm; S¶n xuÊt ®¸ chÎ,
c¾t ®¸ theo yªu cÇu x©y dùng; Ho¹t ®éng th¨m dß ®Þa chÊt, nguån n-íc; B¸n
bu«n kim lo¹i vµ quÆng kim lo¹i; Ho¹t ®éng dÞch vô hç trî khai th¸c má vµ
quÆng kh¸c; B¸n bu«n vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt kh¸c trong x©y dùng; B¸n
bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng m¸y khai kho¸ng, x©y dùng; VËn t¶i hµng;
Bèc xÕp hµng hãa; Gia c«ng c¬ khÝ, xö lý vµ tr¸ng phñ kim lo¹i; Söa ch÷a m¸y
mãc thiÕt bÞ; X©y dùng nhµ c¸c lo¹i; L¾p ®Æt hÖ thèng x©y dùng kh¸c;
Xây dung nha cac loai; Pha dõ; Buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung;
Chuân bi mát báng; Xây dung công trinh thuy loi; Xây dung công trinh duong bô; Cát
tao dang va hoan thiên da; Khai thac da, cat, soi, dât set va cao lanh; Buôn ban may
moc, thiêt bi, vât tu va phu tung may khac; Vân tai hang; Cho thuê may moc thiêt bi, xe
co gioi
Mua ban gô co nguôn gôc hop phap va gô nhâp khâu; San xuât hang môc dân dung tu
gô rung trông va gô nhâp khâu; Khai thac gô rung trông; Mua ban hang nông san (tru
mu cao su); Gia công so chê gô rung trông va gô nhâp khâu cac loai
Khai thac da, cat, soi, dât set; Khai thac kim loai quy hiêm; San xuât cac câu kiên thep
cho nganh xây dung; San xuât cac câu kiên kim loai; Vân tai hang; Mua ban kim loai
va quáng kim loai; Mua ban vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Khai hoang
xây dung dông ruông;; San ui mát báng; Mua ban gô co nguôn gôc hop phap; Khai
thac, chê biên gô rung trông va gô nhâp khâu; San xuât da xe, cát da tao hinh theo yêu
câu xây dung; Xây dung công trinh giao thông duong bô; Dich vu câu hang hoa báng xe
chuyên dung
Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai vi va phân mêm; Ban buôn thiêt bi va linh kiên
diên tu, viên thông; Lâp trinh may vi tinh;Tu vân may vi tinh va quan tri hê thông
may vi tinh; Hoat dông dich vu công nghê thông tin va cac dich vu khac liên quan; Sua
chua may vi tinh va thiêt bi ngoai vi; Mua ban thiêt bi ván phong, ván phong phâm;
Mua ban hang nông san (tru mu cao su); Mua ban phân bon cac loai; Dai ly ôtô va xe
co dông co khac; Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô; Xây dung
công trinh thuy loi; Mua ban thiêt bi diên gia dung; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung;
Trông rung va chám soc rung; Chán nuôi trâu, bo; Chán nuôi lon; Xây dung nha cac
loai; San lâp mát báng; San xuât phân bon va hop chât ni to; San xuât hang môc mÿ
nghê, giuong, tu, ban, ghê báng gô rung trông va gô nhâp khâu; Khai thac quáng kim
loai quy hiêm; Khai thac quáng kim loai không chua sát; Ban buôn kim loai va quáng
kim loai; Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban phân bon;
Mua ban, chê biên hang nông san (tru mu cao su); Khai thac da, cat, soi, dât set va cao
lanh; San xuât cac loai da, quáng lam chât phu gia; Mua ban khoang san (không cho da
thô ra ngoai tinh); San xuât vôi; Mua ban gô cac loai co nguôn gôc hop phap; Vân tai
hang; Trông cây thuôc la
San xuât cac san phâm tre, nua, rom ra & vât liêu têt bên; San xuât san phâm tu gô
rung trông va gô nhâp khâu; San xuât hang may sán (tru trang phuc)
Trông rung va chám soc rung lây gô; Mua ban phân bon; Mua ban hang nông san (tru
mu cao su); Vân tai hang; Mua ban gô co nguôn gôc hop phap; Ban buôn vât liêu, thiêt
bi láp dát khac trong xây dung; San xuât hang thu công mÿ nghê báng gô rung trông va
gô nhâp khâu; Mua ban hang thu công mÿ nghê; Trang tri nôi thât
Giao duc mâm non; Giao duc tiêu hoc; Giao duc trung hoc co so; Giao duc phô thông;
Day nghê; Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh duong bô
Trông rung va chám soc rung lây gô; Khai thac va chê biên quáng kim loai; Mua ban
hang nông san (tru mu cao su); Mua ban cac san phâm tu da; Khai thac da, cat, soi, dât
set; Cát, tao dang, hoan thiên da; San xuât vât liêu xây dung; Ban buôn vât liêu, thiêt bi
láp dát khac trong xây dung
Dai ly mua ban hang diên, diên tu, diên lanh, thiêt bi viên thông, truyên hinh; Mua ban
diên thoai di dông, cô dinh; Dai ly dich vu viên thông
Chê biên gô rung trông; San xuât cac san phâm tu gô rung trông; Mua ban cac loai gô
trong nuoc va nhâp khâu co nguôn gôc hop phap; Mua ban hang nông san (tru mu cao
su); Vân tai hang hoa; Trông rung va chám soc rung; Buôn ban vât liêu, thiêt bi láp dát
khac trong xây dung; Khai thac gô rung trông
Mua ban dô uông; Mua ban thuc phâm; Mua ban dô dung khac cho gia dinh; Mua ban
thuôc la diêu san xuât trong nuoc
Dai ly mua ban xáng dâu va cac san phâm cua chung; Dai ly mua ban cac chât bôi tron,
lam sach dông co
Thiêt kê cac công trinh giao thông; Giam sat cac công trinh giao thông (câp IV); Thiêt
kê tông mát báng xây dung công trinh; Thiêt kê kiên truc công trinh dân dung va công
nghiêp; Thiêt kê nôi ngoai thât công trinh; Giam sat công trinh xây dung dân dung
công nghiêp, ha tâng kÿ thuât; Thiêt kê kêt câu cac công trinh dân dung công nghiêp;
Thiêt kê cac công trinh diên; Giam sat co diên công trinh; Thiêt kê thiêt bi va hê thông
phong chay, chua chay dôi voi cac công trinh; Xây dung nha cac loai; Xây dung công
trinh duong bô; Xây dung công trinh thuy loi, hê thông câp thoat nuoc; Thi công xây
dung hê thông phong chay chua chay, bao chay, công dôt nhâp, hê thông camera quan
sat; Xây dung công trinh thuy diên; Trang tri nôi, ngoai thât; Nha hang va cac dich vu
án uông phuc vu luu dông; Dich vu án uông khac
Thiêt kê công trinh giao thông, thuy loi; Thiêt kê kêt câu dôi voi công trinh xây dung
dân dung công nghiêp; Thiêt kê duong dây va tram biên ap dên 35KV; Thiêt kê câp
thoat nuoc, môi truong nuoc: dôi voi công trinh xây dung dân dung, công nghiêp; Thiêt
kê công trinh ha tâng kÿ thuât; Khao sat trác dia công trinh; Thiêt kê biên phap khao sat
dia chât công trinh; Giam sat thi công xây dung công trinh thuy loi;Giam sat thi công
xây dung công trinh giao thông; Giam sat thi công xây dung công trinh dân dung, công
nghiêp; Tu vân quan ly du an, lâp du an dâu tu, thâm tra du an dâu tu xây dung, lâp hô
so moi thâu va danh gia hô so du thâu cac công trinh thuy loi, giao thông, dân dung,
công nghiêp, câp thoat nuoc va công trinh ha tâng kÿ thuât; San xuât da xe, côt da, dê
côt, cát da tao hinh theo yêu câu xây dung; Trang tri ngoai thât công trinh xây dung;
;Ban buôn vât liêu, thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Mua ban thiêt bi câp nuoc sinh
hoat, dô ngù kim, thiêt bi nhiêt va phu tung thay thê, thiêt bi, dung cu hê thông diên;
Xây dung nha cac loai; Xây dung công trinh công nghiêp, thuy loi; Xây dung công
trinh duong bô; Xây dung công trinh duong ông câp thoat nuoc; Láp dát hê thông diên;
Láp dát hê thông bom, ông nuoc, diêu hoa không khi
Khai thac da, cat, soi; Chuân bi mát báng; Cát tao dang va hoan thiên da; Ban vât liêu
xây dung va thiêt bi láp dát khac trong xây dung; Vân tai hang; Mua ban nông, lâm san
nguyên liêu (tru gô, tre, nua va mu cao su); San ui mát báng; Khai hoang dông ruông;
Dich vu cay bua; Xây dung công trinh duong bô
Ban buôn thiêt bi va linh kiên diên tu viên thông; Ban buôn may vi tinh, thiêt bi ngoai
vi va phân mêm; Xây dung co so ha tâng BTS (tram phat song diên thoai di dông);Cho
thuê tru anten phat song di dông; Dich vu sua chua thiêt bi viên thông va ung cuu may

STT Tên Doanh nghiêp Ðia chi tru só Vôn (triêu dông) Ngành nghê chính

Cty HD T- vân thiêt kê kiên
truc Tân Viêt
32E- Ly Tu Trong-Pleiku
Thiêt kê kiên truc DD ¹CN¹giam sat thi
công, khai thac da,cat, soi,mua ban thiêt
bi VP
NG TY HOP DANH
%
TT Doanh nghiêp Dia chi tru so giao dich Ngành nghê kinh doanh chu yêu Vôn(dông) Ghi chú
1 Công ty Cao su Chu Sê II
Xã Bo Ngoong, huyên Chu Sê,
Gia Lai
Trông va kinh doanh cây cao su, chán nuôi
trâu, bo, trông trot
7,168,978,176
2 Công ty Cao su Chu Pah Huyên Chu Pah, tinh Gia Lai
Trông trot, công nghiêp hoa chât phân bon,
cao su, thuong nghiêp ban buôn
7,157,000,000
3 Công ty Cao su Chu Sê
420 Hung Vuong-Huyên Chu
Sê, tinh Gia Lai
Trông trot, công nghiêp hoa chât phân bon,
cao su, thuong nghiêp ban buôn. Xây láp
cac công trinh kiên truc dân dung
70,555,669,694
4 Công ty Cao su Chu Prông Huyên Chu Prông, tinh Gia Lai
Trông trot, công nghiêp hoa chât phân bon,
cao su, thuong nghiêp ban buôn
8,403,300,000
5 Xi nghiêp xây dung giao thông Thuy Loi Biên Hô, Pleiku, Gia Lai Xây dung giao thông thuy loi 645,000,000
6 Xi nghiêp Co khi chê biên ca phê Biên Hô, Pleiku, Gia Lai
Công nghiêp chê biên che, ca phê, công
nghiêp co khi
575,800,000
7 Công ty Cao su Mang Yang
536Nguyên Huê, huyên
DákDoa, tinh Gia Lai
Trông trot, công nghiêp hoa chât phân bon
va cao su, thuong nghiêp ban buôn
81,209,909,786
8
Công ty xây dung công trinh giao thông
506
105 Pham Ván Dông, Pleiku,
Gia Lai
Sua chua va xây dung công trinh giao thông 8,258,774,000
9 Xi nghiêp van dan va giây Thi trân Knat, huyên Kbang, Công nghiêp chê biên gô va lâm san 582,339,000
10 Xi nghiêp chê biên lâm san I Thi trân Knat, Kbang, Gia Lai Công nghiêp chê biên gô va lâm san 909,526,000
11 Xi nghiêp khao sat thiêt kê
Tô 13, Yên Thê, Pleiku, Gia
Lai
Khao sat thiêt kê cac công trinh vê giao
thông, thuy loi, kiên truc,
853,986,807
12 Công ty Ca Phê Ia Châm
Xã Ia Tô, huyên Ia grai, Gia
Lai
Trông ca phê, chê biên, kinh doanh ca phê 4,366,000,000
13 Công ty CaIê 705 Xã Ia Grai, huyên IaGrai, Trông chê biên kinh doanh ca phê 5,208,000,000
14 Nông truong Ia Blan Xã IaTô,huyên Ia Grai, Gia Lai Trông ca phê, chê biên kinh doanh ca phê 3,822,000,000
15 Công ty Ca Phê Ia Grai Xã IaHrung, huyên IaGrai,GL Trông ca phê, chê biên kinh doanh ca phê 11,509,371,000
16 Nông truong 712
Phuong Yên Dô, Pleiku, Gia
Lai
Trông trot 2,178,000,000
17
Công ty xây láp thi công co gioi Sông Da
9
Công truong thuy diên JaLy,
chu Pah, Gia Lai
San lâp, dao dáp, nao vet, 11,672,000,000
18
Công ty xây dung công trinh ngâm Sông
Da 10
Công truong xây dung Thuy
diên Ia Ly, Chu Pah, Gia Lai
Xây dung công trinh công nghiêp, công
công, giao thông, thuy loi,
3,248,000,000
19 Công ty Xáng dâu bác Tây Nguyên 01 Nguyên Du, Pleiku, Gia Lai Kinh doanh xáng dâu 24,458,373,845
20 Công ty xây dung Sông Da 5 Xã Ia Mo Nông, Chu Pah
Xây dung công trinh công nghiêp công
công
12,674,000,000
21 Tông công ty 15
Tô 13, Phuong Yên Thê,
Pleiku, Gia Lai
Trông, chám soc, khai thac công công
nghiêp
110,164,622,816
22 Công ty 715 Xã IaO, huyên Ia Grai, Gia Lai Trông chám soc, chê biên cao su, ca phê, 3,961,242,397
23 Công ty 72 IaNan, Duc Co, Gia Lai
Trông, chám soc, khai thac chê biên cao su,
san xuât cac san phâm cao su
35,935,237,329
24 Công ty 75
Xã Ia Krel, huyên Duc Co, tinh
Gia Lai
Trông, chám soc, khai thac, chê biên va
tiêu thu cao su
35,872,675,930
25 Công ty 74
Xã Iakrê, huyên Duc Co, Gia
Lai
Trông, chám soc, khai thac, chê biên, tiêu
thu cao su,
27,998,368,738
26 Công ty 711
Tô 13 Phuong Yên Thê,
Pleiku, Gia Lai
Xây dung cac công trinh dân dung, công
nghiêp, giao thông, thuy loi, thuy diên
4,253,065,486
27 Công ty xây láp náng luong Sông Da 11 Huyên Chu Pah, tinh Gia Lai
Xây láp duong dây, tram biên thê, quan ly
vân hanh phân phôi diên
928,000,000
28 Công ty Binh Duong Xã Ia Tor, chu Prông, Gia Lai
Kinh doanh cac mát hang thuong mai,
trông chám soc cao su, ca phê
4,723,916,347
29
Công ty va quan ly sua chua duong bô
Gia Lai
32 Pham Ván Dông, Pleiku,
Gia Lai
Quan ly khai thac, duy tu bao duõng co so
ha tâng duong bô
6,258,791,143 !
30 Công ty MDF Gia Lai
Km 74 quôc lô 19,Thi xã An
Khê,
Trông rung, chám soc, khai thac, kinh
doanh xáng dâu,
18,995,602,065
31 Công ty xây dung sô 2
16 Pham Ván Dông, Pleiku,
Gia Lai
Xây dung công trinh công nghiêp, dân
dung, giao thông, thuy loi, thuy diên
32 Công ty Ca phê Ia Sao
570 Pham Ván Dông, Pleiku,
Gia Lai
Trông va chê biên kinh doanh ca phê 44,217,740,411
33 Công ty Hop Tac KTê 385 tô13-phuong Yên Thê-Pleiku
Trông va chê biên kinh doanh nông thô san-
XD co so ha tâng,sx vlxd
30,000,000,000
DNNN DIA PHUONG
TT Doanh nghiêp Dia chi tru so giao dich Ngành nghê kinh doanh chu yêu
1 Xi nghiêp NCN Che Biên Hô Xã Nghia Hung, Huyên Chu Pah, Gia Lai Kinh doanh chê biên che, chán nuôi
2 XN NCN Che Bau Can QL 19, xã Tháng Hung, Chu Prông San xuât chê biên che, chán nuôi bo
3 Công ty Ca phê Gia Lai 97, Pham Ván Dông, tp Pleiku, Gia Lai Trông, kinh doanh chê biên ca phê
4 Cty Ca phê Chu Pah
Thôn Chu Hâu 5,xã Ia Yok- Huyên Ia Grai, Gia
Lai
Kinh doanh chê biên ca phê, chán nuôi bo
5 Nông truong Che Ayun
Thi trân Kong Tâng, Huyên Mang Yang, Gia
Lai
San xuât kinh doanh chê biên che, chán nuôi bo
6 Công ty Diên Gia Lai 28 Pham Ván Dông, tp Pleiku, Gia Lai Kinh doanh diên
7 Cty XD Ktê Thanh niên Xphong 33, Duy Tân, tp Pleiku, Gia Lai
Kinh doanh lâm nông nghiêp, tô chuc day nghê tao viêc
lam cho thanh niên
8 Công ty Công trinh Dô Thi 38 Trân Khanh Du, Pleiku, Gia Lai
Xây dung giao thông, dân dung, xây láp hê thông chiêu
sang công công
9 Công ty câp thoat nuoc 42, Trân Hung Dao, tp Pleiku, Gia Lai Phân phôi, láp dát duong ông câp thoat nuoc
10 Công ty KT CT Thuy Loi Gia Lai
97A-Pham Ván Dông-Phuong Thông Nhât, tp
Pleiku, Gia Lai
Vân hanh hê thông tuoi tiêu nuoc phuc vu nông
nghiêp, liên doanh liên kêt nuôi trông thuy san
11 Lâm truong Mang Yang II Xã Kon Dong, Huyên Mang Yang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
12 Lâm truong Krông Pa Thôn8 - Xã Krong, Huyên KBang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
13 Lâm truong Kông Chro Thi trân Kông Chro, Huyên Kông Chro, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
14 Lâm truong An Khê
13, Duong Quang Trung, Huyên An Khê, Gia
Lai
Quan ly, bao vê rung, khai thac gô
15 Lâm truong Kông Chiêng Xã Kon Thup, Huyên Mang Yang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
16 Lâm truong Dák Roong Xã Dák Koong, Huyên KBang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
17 Lâm truong Tram Lâp Xã Son Lang Huyên KBang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
18 Lâm truong Ha Nung Xã Son Lang Huyên KBang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
19 Lâm truong Lo Ku Xã Lo Ku, Huyên KBang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
20 Lâm truong Ka Nat
10 Hung Vuong, thi trân Kbang, Huyên KBang,
Gia Lai
Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
21 Lâm truong Kông HDe Xã Kông Yang, Huyên Kong Cho ro, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
22 Lâm truong So Pai Xã So Pai, Huyên KBang, Gia Lai Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
23 Lâm truong Ia Pa
93 Anh Hung Nup - Thi trân Kongchro-huyên
Kongchro
Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
24 Lâm truong Duc Co
663 Quang Trung-Thi trân Chu Ty, Huyên Duc
Co, Gia Lai
Quan ly bao vê rung, khai thac lâm san
25 Lâm truong Chu Pah 2 Thi trân Iakha, Huyên IaGrai, Gia Lai Quan ly, bao vê rung khai thac lâm san
'n (dông) Ghi chú
5,696,348,000
5,181,000,000
5,864,000,000
1,355,983,085
961,000,000
25,591,123,000
1,619,659,204
1,030,149,340
807,000,000
23,996,669,677
6,113,774,958
3,943,238,323
394,654,000
1,190,504,000
350,000,000
1,940,889,985
534,062,000
1,775,792,752
204,110,000
6,531,755,730
415,570,000
338,322,000
350,000,000
250,000,000
1,043,367,000
97,478,973,054
STT Tên doanh nghiêp Tru so giao dich
Vôn dàng ký
(triêu dông)
321 DNTN Phu Loi 72, Táng Bat Hô, Pleiku, Gia Lai 2,605
DOANH N
Ngành nghê kinh doanh Ghi chú
inh doanh vân tia hang, mua ban nông san, mua ban phân bon trông trot, mua ban bao bi cac loai.

                        

9!383:9:,!E9 9!#.: -,;3..E9l 3: 953/3%35 953%g343 953,243 953$3l 953$3l 953$3l 953'39E.%.3 953%,3K3 953%:9 ,.J3

 953 ', 953l:9.l3%:H3 9!'g34E 
:. 953%..32,,  953433

932#3 ./73 !0: $ :3'9:3 !0: ,, ,97.3 %$.3 !0: ,, ,%7.3
!0: . 43'g3% ,73 !0: ,, %73E3. H33 !0: ,, 397.39: 38H8,3 .! , , ,, :3,7, ,, $ !,3: !0: ,, H,
!0: $ %3%9%3 9 5.3%7E !0: ,, %3,!3 , .! ,, %7.33 %7E !0: H, !0: ,, H !0: ,, '%$E: 9973,3 :3,3 

                                     

953$E.;99-97.3., 3'..3 !0: ,, , 953'9:;5,, %
!.34,.
!0: 953/3;9..323 ,%7.3
!0: !43 953'99.3335 953/3;;39,, 953l:9./33H 953%3!E9 953g3,, 953$ 

',g3 H:3 !0: ,, % ! !0: ,, ":,3%7:3 3! 3H ,, %3.3%3 #, :3,3,3 % 5.3H3% 935!0: 3'..3 !0: ,, 

953 
3 43$l3 

.3 9 .73 !0: .3 9!%:9":3E443$..3:3J%.32.%..3$.E42 .!.3%3.$...7.":3 $.. 93 ..3 9!3%7:3:H3 9!.3 :3374 :3 3%73 374 . 9!%..: .3lK3!3 !0: . 9!!E9%73l'9 9!%..3 953. .'l.'g34E...%3 9536:3..3 9!.3 !0: ..32.3%J394E3$ $ 9!$3l  9!%: 3lg#. 3'. 9533...3..33 %3 3. ":..32. 9!3. 953%..3 9!%. 953 :9.3 9!.3 953%3%3 9539J32%7.2$.3 9973..3!E9 9!%.. :3..43":3 !0: .3$. !2'g3l3 !0: H:3 !0: %E% H3 !0: %E% !0: .' % 9!%.7.5E9973..4'%H3 ...3 953":.

343 !0: 3'.%7.3 .3lK3!3 !0: !2.2l %7-E !0: :3'9:3 !0: . !0: 3'.7.73 !0: 397..3%39 !0: !2'g3l3 !0: %73E3.3 !0: .. .. !2'g3l3 !0: %73! 3/ !0: !.g3l3 9 !.39: 3$H$.3 !0: .

l.. !0: 9/35 99-.3.3H:3 95!0: . 9!H%392./3%7:3 9!$%/F5l.3 :9. !0: 9!433.     9!5'3%3' :'g3H2 5.397:3 .5 3 9!l:9.3..: !0: :9E 3.5 9!..3l:9.%:H3 9!'8l. 9!:3%.3 .5E99739: 3 lg!8 9!l:9.":./73 !0: ":. 9!4E3$333%3 9!/.4$:433 ":. 9!l%%!. H3!43 %%:35.. 9!. !2'g3l3 !0: %73'g3K3 93 %7l.2.43.73 !0: 9!$3:9 /3.. :3:3!. 9!H3/4...3 9! :9.3 9!lE7.2 9!4E383..#3'9 9!'%.33 9! % 9!%H3!3 9!l:9...43!E9% 9!:. 5 3 50: !.3 383.3lK3!3 50: H !0: 2 9 :3'9:3 !0: .3 9!%'% 9!%: 3433.9: 3":.. 3..K3 :'g33 %7E !0: ! 9!%.: 3 :3%E. 9!%...                                9!5.3l3 9!H%3.3 -.393..2  9!.3%: 9!:3l43 9!5!E9 9!%3l... 9!'9E 9!%.2. 9!..  9!%'%5.../43!..!%3 9!%: 3$H$.9 l.. 9!../3l3!.3' 9!9.4$:433.48:%:H3 9!%'. 9!%'3.. :3lg 4..'ll3 9!5 :9..%. 9!2g3!:. 9!%.8..!E9973.3.3 9!%'E3%3 9!.!%. 9!5./:....32 :3: %%lg 4./%43. 9!l%.397K3..3.390:3%2 9!24E3$3%E%2 9!%.399.%: 3443 9!%5l43l.5E9973.3 Hl3 9 H3% !0: 3'.3% .3 9!48E9.3 9!":.'.3 !0: % 54...

!0: :3%7 !0: .:3lK3: !0: 93$433 !l3 !0: !.3: !0: :3%3%:9 !0: g3 4..

3 H33 !0: .3'..

!. !2'g3l3 H3% !0: :3J%.3 9 %7E !0: !2'g3l3 %339 !0: . %7l.3lK3!3 !0: %7l.

.3 9 %7E !0: 93.! ..33 %7E !0: %#3! H33 !0: :3J%..0 :3.! . '35 %39 !0: .g3 :3lgl4. 3%733 %7E !0: .3: %39 !0: :3%3%:9 !0: 93. 3 4! :3..! %73.! %73. !0: .3l4 %339 !0: 93.33 %7E !0: %7.! .. O2 l.. !l3 !0: ..3lK3O9 !0: . E. %$..Hl3 %339 !0: %7.3%E3%E2 4. .                              .$H H.3l4 !0: 934! :3..l4. . 3 4! :3. !.3 . 3 4! . :3lgl4.3 !0: H:3 %3 !0: %73":..

 !%g3.4$:..3..4:H39l 9!J.39l3.. 9!$3l 9!l:9. . .3 9!%9.%3 9!.!%$3 9!l9!E9 9!.5E9973'397K3 33l. 9!%%!E9  Hl3 %39 !0: . 9!9 383' 9! %K33 9!H.! 9!!E9973g3..3 9!97. 9!! 9!3383.%343 9!l:9.43./:J%43:.3 9!4E3835 9!4E383433..3l3 :H3 9!%: 3H3.4 :H3 9!!": ! % 9!/3#3l3 9!9: 3lgl4. l3%H343 !0: ...... !2'g3l3 935!0: .3 9!l:9..3 9!l:9. !2'g3l3 935!0: . H:3 935!0: ..3lK3!3 %$. 9!%: 3$3l%:H3 9!l. :3 9!l:9.%7 9!'..43lg3 9!3:H3 9!l%3 9!43:3 9!-3l. !. H:3 %7E !0: .l3..!.                  9!l3...43.3!E93 9!%7. 9!l:9.3%:3 9!l:9..3 !0: .

.3l4 5. %3 . %7. H3!43 935!0: .. %E% !0: .33 %7E !0: .304#04 9 :3!. !2'g3l3 95 !0: ..43'g3% H33 935 !0: 93... %73. %3%3 H3l !0: ..0 :3. !2'g3l3 !0: ...$H ... %73K3%73 !0: . . .

!0: ..73 !0: .2l !0: . .. .... ... !0: . 43... 4..43..3 !0: . !0: ....'33 !0: . l3%3 ..%7...3/ 9!3%:3 95l. %73. :3%. !2'g3l3 5H3% !0: .  9!97373..2l %7E !0: .    E.3 9!. :3'g3 .. . -!. % 5. %973!4 :3.335.. 9597373.2l !0: ..3 9:3!.. . . . %E% !0: . H3!43 !0: .E3 !0: .7 85g. !2g3l3 !0: ..     9!l%..l3 54.                      9!3%3 H:3 5%7E !0: . !2'g3l3 !0: ... . .! .2l !0: ..'33 5%.3 !0: . %%73 %... . 3! $...3 !0: . !2'g3l3 !0: . $. 9!l%$3.. .$H .  95''9$9.3%E3%E2 54..73 935!0: . 9!%'6:3 /E309.3lK3!3 5%$...3H3% !0: .. l3%733 %7E 50: .73 !0: .3 !0: .335l.3l4 ... %73! 5H33 !0: .!% 33g3l.

   

95l% %l.: 95l.'3 95$,4! 95!%:3 95!3 

%'33 !0: ,,  %7.33 %7E !0: ,, !,3: %..3 !0: ,, 

  

953%7.3!E9 

.3

99.$H :3.$H ,, 

   

95$&&33 95l% %7.3%3 953'3433,, 95lE43,3 95% 

H:3 9 %3 !0: ,, !2'g3l3 H3% !0: ,, 

 

%3 3,3 374 ,, :3%.E3 H3l !0: ,, 

 

 

95l%9%,3 95%:l3,, 95%3!E9 

H3!43 :3374 ,, !2'g3l3 %$.3 !0: ,, H:3 %7E !0: ,, 

  

9539 

  95$.3 !0: ..! !0: .:3l.  95'% %4E3$3.2 3% 03 lgl4. ... %3 4! . !0: .3 4.....3 !0: .  95!%.3 %7E !0: ...  95:33.3 %.  95%4:H3'9. 3'. 3'..... ..

. 95.   95%EK3 .3 %3%9%3 %7E !0: .4:H3.

  95'9.3 935!0: 93. :3'.4$:%. 95.2! !3 93 E..343 %7E !0: . %3 E.3.34..3l4 99433 ..3 !0: .83433.O%:303E9%73.. ...   9543 % g3 !0: .   95l3 95%'"'3.    95%3l3! %3 .  95 %'.83433 !l3 !0: .... .! !0: ...!73 .%7..44:7 %73.3...3 .3H3l 935 !0:  95.3 .. 935 !0:  95l. 95%.83433 !l3 !0: .$H 95%F5.. 3'.. %3 .. %3 E.3%E3%E2 !0: .  954E3$33l3 %3l439 :3 ..     95..3 ... !2'g3l3 5... 95lg$73 E..3 %g39 5.! .

 .: 3 %73 9 5. 9!l9! %3!0F5 5.3! 93 5!0:   9!...3.4433..3 ! l3  935!0: 93.3l3l. 935!0:  93..  9!$3l $3 !2'g3l3 5.3 935!0: 93.  9!l3 958 $ 3 ":.. 5. :3'9:3 5.3 ! l3 9 5.  95. 5..  9!l%'43 . 9973. 9!%'%:33 :3E.3%39  935!0: 93.$H  93.  9!$. 9!.3 39!% '  %'33 9 5..3.2$.$H :3.E%7. 9 %7 l. $ .3%7E 935 !0: :3E.3%3 % 5... 3   935!0: 93..3 %7:3 5. 93 5!0: 93.3 9!!E997397. .3%7E 935!0:  9!%l3%.3!. 93. 95%%.73 935!0: 93..3 3 %3 9  3H 93.34.4 M3 ' 3 9 97 3 !7 3 :C3  !7 3 9[3.. %3%. !l3 935!0: 93... 95!3.   ":3 : 6: 4.3 !  935!0: 93..490. ..

 9!. 93 5 !0: 93.3 l3 l..l3 H l 3 5. .

.

.

.

.

.

.

3.904 .9E.-E3593.3 5 .9E.9E..9E.-3283 3/4. .-535 97.9 3/4.4..397K39: /3..3-H933.83 .397K3/3/3 ..99.E...33.393 3/4..52 /.33.E..O.. $3:93/4./3. E/3 2:..3 .3 .835299F5 83:9 3 535 3 $3:9.97H3 .E.32 2:.-3283 3/4.397K3 97373 .397K3 3 339:5..3/3 37:3 /3.3/. J 3/4..397K3/3/3.397K3/3/3 %7:3K3.397K3/3/3 ..397K3 3 $3:9 .972-3E5 3 3 ' /3.93...3.9E.3 93.E4 :9. 99-33 35 $3:9.3.393 3 9.3 33g3 9..3 35 . 99- 3 /4.$H 3/4..E.99.333 .399-.397K3 3 g33: 3/4.9E.9:9 83:9.3/4.3 39.397K39:.E.335 .83 %. K3 2:-E33383 2:.397K39:33 .335 6:4.333/4..E.E.56:4.493 8..39 E.3.8352993./3/3/3 /3.. /3/3/3.5 9.J38E.O 3. 97K99.3 97K3. .-E3' 2:.:3283 .:2:.3335 ..97.9E.3934E 2:.E.9.3-H932g3 .3.3283 /3 .E.:.E..E...335 9: 3 %.E.-3283 3/4..3.39 4E ..83 33g3:3 .3.E.g353 49 3-:/339:9 %.:.293252 9.3 5..3 .9049:3.E.4835293. 3 /3. %533 -.293.4-K -:2: .3 3 .. 5..493 939:9 92 48E9 .3/3 37:3 2:.-3.397K39: 3 9..K3 .-E3899F5 39F5 48E9 .:3283 .97329.3.42E2O.397K3 97373 .:.397K3.3. .0.-E3.E5:..94 37:3  g3/: .-E3' 2:.3 :9.3..6:2....4 $3:9.9.E.52 %..335 9: 83:9.3../3/3 3/4.E.3 95 .9: 3 .399-9 /3.397K3/3/3.E.493 :33.-46:399 .35 .3 5 993 33.-3:3.-E3 33383 83:9. .3/4.42E2O..9 9:.383522g3$3l %...397K3..397K3 ..3298.-E399-.39E.3.3335235 9: 9: 3 %9397.397K3 3 9.E.3283 /3 ./. 3.-E32:9 83:9 97. $3:93/4.3J.55 ..3 29833...E.397K3 97373 %.E.397K3..3.-E3973 35: 2:.K3 .E.E9 8 .3..-3 E/3 9.-3.93929-3 /3 .. 57E5.:H3339 83:92:.3-9 383 2 :E-9 383 $3:93/4.../3.:3283 .397K3 6:4.E.397K397433.E..3.99.493 . !! !! ./3.3 83:9. .E..4..9045 3 3/4.g3 5/E39 939 -E4.397K3.3./E3939 9.. 3/4...E.397K39: /3./ ..-E353-O3 /3.:3..E..3-.E.8352-324 8.3 3 :9.E..E. E2 .9:9 .352 9J32 :.9E.335 l:9..3 4 5.3/4.397K39:.4935.3.. .E.E...3/4.397K3 3:3 3 93./E39: 3 83:9.397K39 2:.3283 5.3g3/: 3/4./3..3 :9.3E.3283 /3 .3.E.-E3 /3.3 9 ..-3283 /.33.-E39.353.

3934E $3:97.397K3/3/3 .-E333 2833:H3: .3 /3/3 3 9: 3 9: .-E3-4/.3.397K39: 3 /3.-46:37.3.:6: 2:.39 E.3.3/4.493 9: 2:.....3 /3..397K3. 3 .335 .:.-E3 :3 3/4.493 3/4.3.3/3 37:3 97373 .397K3/3/:3 9: 3 9: /3.4.493 %7373 .-E3' /.E.9E.E9 /3.302E /3.E9 8 98F9.2  ..:6: 2:. E.393E.: -.-E39.397K3.-39.3.-3.-37.333/4.52 2:.4.9049:3.3..

:,-E3 :3 -,l 2:,-E39:.E :83:997433..:,-E37.: 35:;7.:83:997433..:,-E32983.339.52 E. 48E9 5/E3 999:9 /94E3.397K3 4 .-3  4;935 -3 ,K3 -3 ,.J3 %..9,26:,3.E.32E9: 397H3838H8,3 3/4,3.E.4K3 !.3.9.E. 29:.:;./432E9: 3,6:3 $3:9 33g3 3/4,3-E3 3 3/4,3/.;99-9:9 3/4,352 33;-g3K3 9..5E9352 3/4,3;99.53-O3.483:933235 %7373 ,4,3 /3.397K3.: .3 235 9973; .E..397K3235 $E.E44, 8E.E4;H3 8E.33.,439.;8E.273 $3:93/4,3' ,9E..-34E383 /3.397K3/3/:3 .335 9: ,493 3/4,3;99.235 53-O3.E.4 3.973 ;.E.4;99. 3335 3/4,3;3.:334E-39 8,.,5..393;39 :,-E357E5-4/.3/3.397K3,493 2E2O.99-593 9,9 -393-983 /3.397K3/3/3 .335 ,493 2:,-E3 09 0.:H3/3 2:,-E353-O3.E.4 2:,-E33383 $3:9;3/4,32g3 ,9E.3:H3: E; 3/4,3' 2:, -E353-O3.E.4 3/4,3;393O, /3.397K3/3/3 .335 ,493 /3H32..3 G 5 9 $3:9-,4-K 83:9..J52332.49:H2E2O.99- /3.397K3/3/3 .335 ,493 9./3.397K39 3$3:9;3/4,3 33g3 %/3/3 .335 ,493 9 :,-E3 :33.3 2:,-E32983.339.52 2:,-E3 7.:35:;7.:83:997433.. 3/4,33O, ;8 2,2. 32E ;99.332839.52 ..39.' 3/4,3;38,3529%/3/3 ,493 .3 35 ,9E. E /3.397K3/3/3 3/4,3/.;E.83 33:,-E3 7.: :3 3/4,3;39E.-39, 3/4,3;39E.9045 3 3 /4,3;39E.9049:3. 3 .397K3 .33.5 94E93...:3-29-3,4,3/ 3 7:38' 2:,-E3' /3,493 9: /3/3 .;97,397J -3: /3/3/3 .335 ,493 2:,-E3' %J32' /39: ,493 .;6:3.E4 %9. 95322 /3.E.97% $3:9;99. '/.;E.83 l:9.9: 3;,;3%.3.E..397K3// % :,-E399-;g353:,-E3 394/ 3 . 3 - 2 .9 %:,-E3' 83:9' %,4933/4,38,.,9 02E9.3":3 /:9:8,., .3- %.;399 942: .-33 3, 3-,4-K 2E.332,39J39..32 %J32 232'%9.397K3%%% :,-E333 39 ;393%90-890 :,-E3 :33.3:,-E3 :3.O.33.7.:-, .;-4;5 993.3972 -E4972 93.,207,6:,38E9

5-497K.E..9-.:.J3;393% % %7373 973..335$3:9 E7,39% % :,-E33332839.52:,-E35939,9 2E2O.99- 5.;.433235 .E..397K3'%%l 2:,-E3 34E .E..9 %,9E..-3 E/3 %, 9J33g38/3.,099, .E.9393933:H39: -3939393.O9J33g39:99..3 ..3 :,-E33332839.52$' .-39,3943.E..97K3 // .97K3,493 9: l:9. .97K39: 3$;3/4,3 33g3%9::,-E399 -2E2O. -3 E7,390839.323-3 E7,3902:,-E3'% /3/3 .335 %:42.E.46:3242: 
,9E.6:324 03 
,9E.6:3 242:E. 
:,-E3.-33383 .397K3,493 9: /3/3 
3/4,3;934E
97373E.
:,-E3.,48:9352 %3 % % 2:,-E3' 2l$ 97,397J399 %3 % % :9.3/4,3..893 :.335 l:9./;-E33 /.9// .3 28.297.3 ,9E. E %9397..E..397K3/3/3 .335 ,493 E28E9/3 .: .3 E28E9.E..397K3 3 'E.83 33 3/4,33 /39.52 ,9E..E98 .,4,3 E/ 4E383 ,9E.8;/' ;3.:3;99.99- /.9% % ,9E. E /.9 2:,-E3., :332 97,397J33499 %73.,4$: ..335 2:,-E38:9352 885973973 :,-E3$!9..,4 9.35 9 .E.859252 %73.,4$: ..335 2:,-E38:9352 885973973 /.E..397K3/3/3 ,493 9: 9: 3,9E. E /.E..397K3/3/3 ,493 9: 9: 3 /.E..397K3/3/3 ,493 9: 9: 3/3.E..397K3 33/4,33 l:9./383:93/4,3 33g348E999 ,.9.397K3 /3.397K39: 3/3.397K3 3 3 '/3.3 97K3.594E93.. /.397K39: 3;,;383:9 397:39 3535;3 /4,3 32:,-E3' l:9.9.3/3.397K39: 3$ 3 /3.397K3.594E93...397K3 3 3' $3:9/F52:,-E3 :,-E399-/3.93 32:,-E32E.33599-;g3 533/4,3;3934E /3.397K3 % % 9 3 /3.397K3 % % 9 3$3:9 2:,-E3' :,-E3332832-9 383/3.397K3 % % 9 3 $3:953-O3.3383:9535:3E.-33383 :3:3;9:9:3:3;.:3.5;8-4; 3/4,3-9 383/.397K3/3/3.335,49383:9 3,9E. , 48E9 ,K3 ,.9.397K399.E..397K3.: .3-.397K3 3E28E9.E..397K3,493 %73733/4,3;39/3.E..397K3.g33:,8. :33.E.293.J38E.97H3 ,-393,,3/4,3g3/:2:, -E399-;g353 /3.397K3 % % 9 3$3:9 2:,-E3' %9.E..397K3,49348E9 ,K3 ,.9.397K3E28E99 .3/.397K3,493 /;393,9E.2,9E.939:4E383 /33.E.4 /3.397K3 .3- .3J. /3/3 %737353 9E83 E. .335 %73.,48: .:3g2 :9.;$' 9 02E ,9E. E /3.397K3/3/3 .335 97,397J399 3499 /3.397K3,493 %73..,48: .5H .:3g2 97373;.g28O.73 %7373;.g28O.73 .9H: .,48: :/:. %7373;.g28O.73 .9H: .,48: :/:. %7373 -E3-:3' 99-5 9E.9743/3 -E3-:3899F5 E.83 -99 3E. 97373 83:9 E -30 97:39 3  .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

             .       .

.O 3.. 9.3..48: /3.3 - /33. 9 9329-3/3.J 83:9 3 . -:3-E3' 2:.J %73..E.:3-29-3 3.3- 335 ...397K3 99397.335 .J 8.39 .-32.-E33383972..397K3/3/3 .:3g2E.3 37:3 .397K3/3/3 .397K3 ..397K3 .594E93.3.3-9 383/.:3g2 49 3'9:4...3/ 37:3 2:.397K39: 3 39 3 83:997:39.-E3 /3. E . 2.397K3/3/3.5H .53.83528.493 9: .335996:4.3 29-3 . 93 33 3 .397K39: 3 .E.335 :9.E9 8 :.48: ..334 .-E3' 3./E39: 3 /3.3 .393 %73733:H3: $3/4.3- /3.E.. E..32 :. -E399-. $3:9.3 29-3 .4.3 . . .3 -H 93 92 .529.4.3- '39E.2 $ 3/4.83 !. %7373 .4.48: ..3.397K3/3/3 .E.3..48: 8.g33: /3.E.335.4..29-3/3 /3. ..4 ...35222 3/4.-39..397K39: 3 .393 49:H0.E.48: /3.39 .9E.E./3 ' 33 3499 597K32E9J3 9923 8.9E.9E..g28O.E98 $97:39535 3 7E..839 978 %73.48: 973.: 9 %73.4..4E383 %73..48: .-E3-9 383 33/.:9734E 2:.397K39: 3 %73.83529.335.32 '.393 4- .397K39:9/3/3E.g33: 97:- 33'g3:3 99./3./3 /3.-3 973.3 5.-E3 83:9.E.3/ 37:3 2:..397K3 3' 3 9: .. E .397K39: 3 l:9.335 /3/3 $3 :9 97 3 -H 93 92 .393 %7373. -:3-E3' $ 5 9. ./: E3-:33383 972.3- 9: 9: 3 $97:39 535 3 .E.E.397K3/3/3..5H 9H: 973. .594E93.48: 83:9. -4 2:.335 3 9: 9:9/3/3E.393 49:H0..335 '6:3.397K3..-E3' %9. ..49383:9 3.73973 . . 92E9J399- H39.73 973.E. 97.g353 :3-E333383 .393 /3.4 3:9739:83 %9397. E .O 3..397K3 ..4.9J3  3.48: 8. E .E.397K3 .9H: ..-E33383972.4 % .57E5..9/383.493 9: .E9 8 899F5 242: ./3:.3.:3-29-3 :3-E333383 . 4 83 :9 3 .3 297 -34 :3 l:9.397K39: 3 9 397.3- ..397K39: 33.E.3997K3/3/3./3. E28E99 ...-E399-.9E.8352973973 $3:9 33g3/3.E..23..-30-: 9 3.535 3 /3.4.48: ..30 92O9 .9E.9E.:3-29-3 -:3-E390..O 3..48: 97373 2:.39 /3. 9.E..3/3 37:3 /3.397J399 .g3:3 -:3-E332.397K3 ...: .335 .E.73 . 483 :9-H93 ..9E.397K3/3/3 /33.3 /3.335 3 9: 9:9/3/3E.335 .-3333 2 9: 83 3.397K39: 3 /3.3- ..3- 9: 9: 3 $97:39 535 3 .. $3:9 .397K3.397K3 996:4.E98 2:.g353 -:3-E32E.3- /3/3 5 993.4..48: 53-O3 .E9 8          .3- 3.E49. :.4 .4 E397438H:9 97:3929.g28O. :9./3.73973 .4 % .

.

          .

3.3.397K3.9H: . -E399-..E.3:H3:E.3:H3:29.397K39: . :3.4.E..4.3- 9: 3 3' ..397K3.6:3. -E3-:3 9.9 $3:9.390l:9.2. '393/3.-E3 34E.2 9: 83E3-:3 3.J 8.397J399%7.73 973..397K3 .8.3/4.3. .E./3 G3./3 G3.397K3 . 35:%.E..3 3.5.3- .3 35 9: $.-39.6:3242:4317.9E.-E333383 ..8.493..393 -E3 3.335%7.3E3-:3.9: 97.9: 99-5 9E. E7.9E.48: $97:39..6:324:.97J 3 .9: 99-5 9E.397K3 ..99: 99-5 9E. 2g3 .:H3/3/33.3- 335 .38.2. ..3 :9.0.3 3 :9. 9E.:.393 .- G3 3E3-:3J 9.97J49 3.-E3g25 -53597..9E.g3.9E.397K3/3/3 ..4..0.:/: .9E.4./3:.397K3%9.0 . .397./3 ...E.939:24.9743/3 3 6:E3g3 3g3:3. :. .397K39: 3.9E.9E.397K3 .E9 8 -:3-E3.E.397K3.4 2:.335/3..973.K 9.E..4 2:.335  .4.397K3.8352 H36:.3/3 37:3/3..3:H3:29.397K39:l:9..8.E.4E3-:353 -O3.3359: ..397K3/3/3 .9E. 2:.J 2:. E2 .4.97JE3 -:3.397K3. E /3. -E33383 $.397K3.397K3 .3.:3- 29-3 2:..:.:3. 2:.E9 8..6:389-36:3.E.9E.. .9743/3 $3:9..:3-29-3 .8352973973 2:.397J34 99/3. 97 970 3.393 9J32 3 %7373.335%2 3 9297.3-'393 /3.335 %96:4.397K3/3/3 .4 .594E93. 2:..K 9.2 3.E98 .9:83$3:953-O3E3-:3-E3 29 02EE3-:333 283..3:.335E28E9.3E3-:3.49 3/3.3- 2:.397K3..g3:3E.4 .2.E..E...O 3.3.8352 H36:.E.4 3..-E3.4.. K3 E3-:39.E.4:.397K3./3 .99..E9 E..4 .3E28.8352973973.-E34E383 3.g3..9743 . 2 .-3%9397.E.-E399-. E.29: F99:.3-$. . -E3895: $3:9J 9 5353H3:-3 . 3.2.3/4.5H ..3529-3/3.. E3-:3 4.397K3/3/3 . 3O $'9 98F9 97373.3.-E3.39-3 /3.:.397K3 .-E3.E..73 3 .O 3.g28O.397J399 $.92.99 .3:9.-E3 23-3. .335 .l:9. 3 3'/3 5 993.9E.E..-E3J34E $32.6:3246: 2 :9.48: E3-:39.O 3.397K3/3..397K3 . E.3 35:.9743 $.J  2:. :.32/33.5HE3-:3332833:H3: 972.g3.-E324.9743 %. l 2:.-E3899F5/3.3/. 58.g3.049 3.3 37:3 2:.... 4/3. 2.3 37:3-:3-E3.3.- G3 3E3-:3J 9..397K39: 3$3:9 3%7:39 3 !35.3.3 2 :/3...E.3- .g353.9: 2:.JE3-:3.. 5/E3 :9.E.3.8..E. 97 970 3.E.48: ..33$3:9 3 3.-39.E.335 9: 9: 3 /33..3/4...3:H3:E.:3g2E.3.-E324 6:324 99-5 9 E.2.9.E.3- 9: .6:389 6:3246: 2 ..397K3 .g3..3.493/3 3.E.397K39: 9: 3 .3J...48: 970 3.-E3.9E.E9 8 973.335 .39E.3E3-:30..397K3/3/3/3.397K3/3/3 .48: E3-:39...9: 99-5 9E.4/3.E.9E.397K3.-E399-5 99743 $.335 /3..6:3 /E3.335E2 8E9.397K3 .9:/3 .g28O. 9743/3:./3.. E.3 9F5.9:83$3:953-O3E3-:3 -E329 02EE3-:333 283.939.-E333383 2:.999:9 93/94E3. .E.g3.9: 99-5 9E.. 2:36:38993.O 3.g3:349 3..3- ..2 9: 83E3-:3 3.535 3 .

335:.3- .g353...9: /32 3. E . . J../E3 /94E3 93/94E3..g28O.397K3 .335$.-E324.E9 8.35$3:9.3.53.73%73.$.397K3. 9E.329:-3 .397K3 .6:3 246: 2.89.9:/37373.5 94E93.3 -/3..99.9E.973973.83 $.3 97K3 3 3'/3.397K3 ..6:3243. 99-/3.35 993.3..5H .83. 99-..3:394.5/E3 :9..4.493 . 99-/3%9.":3..:.:8E3.535 3/3 .E48.4 l% :839E33 E.23.0.335/3..3J.8352973973:.35 993 3/3.397K39:993: 999 /3.E.-3 E7.. 4393 $.397K3..397K3..E.32E9J3.-E32E2O. 99- 5932E33 35:.9E./3. -3.3.9E.l :9E.397K3..-E333383 972..9E..3-3 %73....33.53..6:324E.. E .2 %.3J9 E53$3:9 3 /4.E..4$'9 98F9 .73/33.397K39:/3.3/3 3 7:3.397K3/3%297..33385 5..3 3.83 5293..O.73 .94 29-3 332O3.E.397K3/3..E.O 3. E .48:97373./3 5/94E3 93/94E3 -E4.48:%73.3 4.939 O3.397K3/3%.4E3 3.397K3 3 3'4.:3 2..2 !E/:3-29-3'393 %J32.3 .397K399.:.6:389.3- /3.l: 9.3.3.3/5.397K3 3 ...3529-3.E.335/3/3.939. 9743/3:.335:.3.9433.J.9E.397K39:/3.E..48: $3:9. 99-/3./E3.-E3.E.9E.:H333J.8352973973.3J99352..4393 E 297.E49:H2E2O.99-34...397K3999.97349 3/.29:539J.: .-E3333 832:.E.l 9.E.6:324/33.29: F99: .3 .397K3/3%J32 2 3..397K3/3/3 . :3 .397K3 3 3'/3.4.397K397.9E.397K3 .E.5H .397K3":3 .389 83-.:3.48:3....83 %7373./3 8.3 /3 37:3 %73.3-49:H2E2O.97973979.335 % ....397K3 3E28E9.397K3 . 5H.29:5/3.4 .-E3..9g2//.O 3.2:.9:/358.9: 99-5 9E.3.-E353-O3 ":3.339.:997.335 939:9E28E9 / %7373.3 3 7:3 /3.397K39::.397K3 9:9 /3972-.49358.-E3..397K39: 3$.5.g28O.9.-E3.9..97.397K3/35 /E39 939 :9.73 ..9.6:397932E9J33H3.9E.397K3/3 48E9/399397.g28O.48/32 3.O 3.-E32E2O.8/34.9..25:.3.3 35%9.4/3 .99.35:./94E3.397K3/3/3/3. %.3 .:39.9E..$3:9 97:39.5/ 94E358..2 $3:9 . .3O. 99-5 92E2O.42:.9.E.89$89 9F5 3.3 .397K3. E3E8.E.3$ 3E.6:39 94/E3.335 g33:$3:953-O3:.4 ..397K39: 3 9: 3 .397K39: /3.48: .397K3/3/3/3 .89.6:32 46: 2994/E3. /.K3/3. ...9E.48:        .. .3.3J.9E.-E399-.6:389.2E2O.9E..4.-E33383 972... .g33:3973.J . ...9E..E...g3:32:..333 :3 2-4.3.4 48E9 4 .6:389.E.$3.E.3O-3%:3032:.4./33. E7..6:324E.9E..9E.E.35:2:.E.397K3 ...E.335/3.E.36:3 /E35-E4.-E353-O3. .397K3 3 .397K3.594E93.2.397K399.-53597..0.4/3. ..9-9$ 53-O3./.E3593.397K3 32.:3..E4 :9 E3-:39.9:429..397K3/3 /3 .397K3 9..9E.E9 8...0..449:H2E2O..3-/3.E9 8 98F9E3-:3.3-5 993 35 3 3' $3:9 3/4. .E.493E28E9.E..E4 :9.397K39:9/3/3E.3943.2E9J3.335999393 9329.E.E.. 99- 5932EE.4..3-E28E9/34393 5 999-.5%297.E9 849 3/.g28O. E .:3g2.3529-3.:.3. 4/3.335 .E5 3 99- 3 .

:H3349 3. 33.9743 /3'3934E /33.E4 49 3 494.-E334E252E3-:3/ :3E3-:3.9045 3E3-:32E2O.397K3.9..397K3 3 3'/3. 83:9.32 3-373973:.5.9 /3.335 33/3l 2:.-E353-O3'3 93'39E.-E332J 32E 2E2O..393:.397K33/3.32E9: 3..4 :3-E3/3.93/4..9.:.E97.397K3/3/3 .9743.E.E.g28O.9E..3 -.973:.8/3 9 .9E.3 .3l:9.E.397..9E.9E.9 .48: %7373.3393 :.9E.393E28E9.:97%997..E. .4/3.397K3 E3-:3.9:/3  :3 E3-:333 2833:H3: 97 970 3.329-3 /33.g3:3 :0.3/4.-E39:.3 29 9. .E.9:/3 7H3.3 ":4..43 4..393 4E E3-:324.3 334E 93.E.397K3/3/3 .9/..434E3.393.9: 99-5 9E.E :83:99743 3./.397K39:9/3/3E..3 !E99735322 94E3/4.449 3..397K3 .9: 99-5 9E./: .8.73.@2:.9:833.-E339.534E 3/4. ./.48: E3-:353 -O3 E3-:39. 3 / 3:.-E34.9743/3 :3-E39:.:...O 3.8O.-E382. ./3.4/3.:.6:324 E3-:3./.297.3-!E/:3-29-3E39.4":3.397K3.9743 /3 /33.-4.335 939:9%9397.: 3 9: 3 939:9l. 9 235 lE3E9E.E.3907309 '393 $. 99-/3E3-:3.2.9: 99-5 9E.E.49 3. E .-E3 34E$3:9.3/.4/3.-E3 ..9.3.E.. .E45339J.3.E.39g33:97:-g33:/H .-E3.-33383 972. %99.3a33 38X3 972N . 32.3 97K3 . :.E.397K3 .48: . 9743/3/3.9:3l 2:.397K39: 9: 3 /3.397K3./3973973... ":4.397K3 3.9E.33. ..3:.335 56:4.397K39: 9: 3$.3- /3./3E3-:3.335 939:9E28E9.3 .. E .E497.O3:3..3529 -349:H2E2O..9E.9: 99-5 9E.73 9997373 99./3.9395E997339W ":3...9E.3-$.235 6:4.-E3..3J.335/3.9g397H323.E3-:39.397K3 .E.:.9: 99-5 9E.83 /F5:. 99.99-5.899.E9 8/33.-E33283 97 970 3.8.39: ..335 9:/3..J3 .E. /3.35: %7. 3/4..3 0-890l . 9 8EV :a39:..4E383$3:932. 6:.@2:3..3..397K3.393..397K3 .9: 99-5 9E.397K3283 l:97.3.E. 397:3 E3-:3899F5E3-:3. 73973 %73..73..-E399-93 3 3.4$/3 . .9E.4 /3..3 97K3.E.3.4$3:9/3..4.3 6:.9E. :9.:9..E9 83 2g3-E39.7/l /.397K39:3/4./3.E9 8 98F9.397K3 /3/3 9933499 9329-3/33. E .E.-E3 3 94.493 9: -.9526:3 .5932E 3335:.:3.:9:-373973:.-99...E4l /..0. .489 9F5 ./3 49 3/.g28O.397K399.3. /3.E9 8:..3529-3'393:.335 9/3.:33..-9 383. 99-.:32%9 33. g3 9H323 . 39:9739:833.3-/3.36:X33: 97: -Y33: / ..4.449 399. 4. 5-E4. .3 97K3/3/3/3 ./3/3 3 .397K3/3 %%:... 99.73$3:953:.335 .9743/3 /3.972-39 3l:9.E...3-/3.:33: L33 3: .4 E3-:3.235 %9.9/. 3297. 5G3...493 .397J399 3499%7373.49:H43.52E3-:3 3.-E3.55E5-332.4E.3/3 3 7:3 .

g3E2 8E9 9 .3 9 %9 .E.: . -E3 99 - 5 93 . 9E.4 93 .3 97K3 . /3 /3 .:H3 /3 :.3 97K3 3  /3 . . .. .3 35 . .E. 93 9:9 .9 9: .2 5 .3 .3 3 9 9:9 .9 .3 97K3 93 9:9 %9 . 9 :. K3 4 8E9 . . 33 83 97 2 .3 97K3 9: %.3 97K3 /3 /3 .3 97K3 .:3 . /. ..3 4. 9.3 35 2 . 9E.3 3 33 .3 5O3 29 -3 ..4 93 . .3 97K3 . 6: 4.3 - %9 .E.3 97K3 4 8E9 99  /3 . -E3 53 -O3 . E3 E 9g2 / .3 /3 . .. 3 / E3 :3 . . . -3 4E3 83 97 4 4E3 83 3.4 8: .9 4E3 83 2 97.3 - /3 .E.-3 E/3 . 9E.4 8E9 .4 .4 93 . . 3.3 97K3 3 97.3 97K3 . .

.

.

.

.

.

.

g353 53232E9J3 /3.E :897433.3.39 2:.3% !0: 93!%3 " ..-E3.397K3.g353 .E.48: .-E3' 97373E.-34E383  .-E3.5..4 97.9E.35 993 3 %.%'$3l %'.-E3'  3O..397K3.83 6:3E499. 3 :.4 E/ 83:9 2:.:35:. 34E383 :.2E 9%%'3l.E.74 !..$.3..%3 9%%''%H%7. $3:96:3E42.9E.. 2:.-E36:3 :. :.397J399 /. .74 43.. .E..  9%%'%7H&H3   9%%'!. E  /% 2:.393 /3.$H . 5:5.4 2:..E.3.397J33499 lg3 93H58.-3.70 735. .99 97K3/3/3 9 2:..3 !0: H:3 .3.352$/..29: :.7.397J399 99-.!73 %735 9943.3lK3!3 !0: 43'g3% 9 .-E3 ' .3 9%%'43E3 9%%'%723 9%%'%.. 9 ! !0: %39 !0: %73! !0: %E% !0: %39 .-E3 394 33 39 8.-E4.73 !0: l3%H343 !0: ":. 9%.9E.-E33383 /.E.397K3.397K3.-E38.52 5.%3 9%%'l.-3%7 2:. .73 !0: !..9 :.9E.9J3 33 39.-E3'97.-E3' :.:35: :.... 7.J3 /3.-E3' /. !0: :3%E..99. 394 :.73 !0: Hl3 9339 !0: 3'.-g3 .3529-3 /..335 %78.9E.3 9%%'%..K3 9%%':H3..:..-39.73 !0: %%73 %$.-E3'97. !0: 93l439 2.3%7:3 3H H:3 %7E !0: %E% H3l !0: '3 g3 333/4.97K3/3/3 97.3 . ..-E353-O3 .3lK3!3 !0: H:3 !0: .-E3 394/ 3 .E9 .335 /3/3 $3  /4.-E38E. /// 9 .-E37.E.l3 4. :%7l.E.9E. .3 39.5.39 . 839993.338 2g3 .-E3'29 3383 53-O3 E.J3 4 .-3..-E39:..39 :.E !0: H%E3%3 .:E.335 /3/3 :.493 9: .85 .335 /3/3 .939:4E383 '%34E 49:H4- 0 % % % 2:.  /% % % 97373 .. .397J399 99-.49 3 .' .% 9l. !E938E.-E399 -.3 . !0: .2 .73973 /% % 973.6:3 4E383 3H3.3lK3!3 !0: % 4. %73! !0: H !0: !2'g3l3 !0: :3%7. 9%%'!.1H-9 8.g34E 52 .-E3.7.9E.-E3 394 33 39 8.9E.. 9%%'%7:3l9 9%%'3%3 9%%'%..3-3 .493 9: .3%3 9%%'%33. 3942:.39           % % 8.J3. 2:.-E37.. 9%%'4.E9 8 ..9E. 58.4/.2 9%%''9 9%%'33 9%%'%:3%3     9!.97K3/3/3 % 2:.-E399-'!3 53-O3 2E9J35323 99-'% % % % 2:.:83:99743 3.39 :. Hl3 H3% !0: !2'g3l3 H39 50: !.J3K3:H3 9%%'%:9l.   9%%'" % 9%%'43 9%%'E: 9%%'l 9%%'. %%# &% ' $%% %H3/4.493 9: .J3 4.4-3 .-E33383 :..99 959 .g353 .-E309 $.83 33g3:3 593/93/33.E.-E3' '9 :.835298.3 %7 3  8399 :.49 3 ..-E32E.. E ..3'9 ":2%:H3 33%3 2g3!:4.:897433.335 /3/3 5/E3 :9.3 . !0: ":9%3 95.

.

 .

g3.3 !0: !..E.%7. :3lg!. :3 %73 3 .-E33383 ' .4 . :3'9:3 9 lgl4.E9 8 /3. 3 5 3 '%3O.9049:3.3 !0: :3'9:3 ! !0: !.9E. :.3 !0: %3lg!.3.3 lK3 !3 9 5.73 !0: :3: 9%$.-E33383 ' %/3/3 .3lK3!3 !0: 9H3% !0: 93%3l3%33 lg!.335 '%E.73 !0: 5 9973.6:3 8.-E3' 9.97l.453 g3. 9 %7 E !0: ":5 :3!%3 H:3 %7E !0:            9%%'%:3!E9       9%%'%.. .. %737353 973739E83 97373E. 9 5 %7 E !0: l3%H343 H3l !0: . E . 9%3%9%35.  9%%':43 9%%'43'3 9%%'3":33 9%%'K3 93..3K3.J '%3O. 9:3'9:3 !0: %73! !0: 3'. E .3%7:3 .3 9%%'l.493 .335 9 :. :3.3lK3!3 H3l !0: %:3 3! 3H "933! !0: l9":4.-E3 3O.9049:3. 2:.397J399 :..3529-3 /3.6:3 -39.2 2:. 43'g3% 93H 9%3%9%3 %7E !0: l3%H343 9H33 !0: %7l.-E3...3. .-E33383 l 2:.4:H3 9%%'l.E.9E.% l..-E309 02E $3:99.3 $433 3H !2'g3l39 H3% !0: ".493 /3/3 9 .397K3%  % 2:.E.9:/ :. 3 5 3 '%3O.9E.O 3. !0: 3%.397K3%  % 2:.:9 9%%'3K3 9%%'23 9%%'43l. !0: 9..E. 9%%'3!E9 9%%'2! 9%%'%:3 9%%'2'H3 9%%'$..E393.E9 8 .E.g3 lgl4.$H .-E35930.-E33383 /3.7.83. %32#3 ..-E353-O3. :.3%7E !0: 95.3 H3l !0: :3 %73 3 ... !. 9:3.8H ..2 -g3. 83:993.3 % $.8.-E33383 283 .g3 . '%E.E !0: ":. 9E.4 2:.397K3%  % 2:.-E3'97.3K3 9%%'3l9 %.

.

:H3/3 6:3.335 3 3.!E9 9%%':l.389.3 /.E33.73973 ..83333/4..97.3934E  %3359:.38.E48.397J33499 E3-:333 2833:H3:E.E.97K3// 9  4/. % .39 E.O 3.E449 39.4 ..397J399. 9/ 3 .:97333  3/4. /...-3 E. :.3.4.-E32E2O.3/3 37:3 -E3-:353-O3 -E3-:3332833:H3:-E3-:3..36:3 97.-4 6:37.:6:.9.-E3 9/ 3 .:3.55 G349 3 99.'%3.29597:3 .9049:3. .E.-E3' 92.99-.49:H2E2O. -33383 2:. .9045 3/..3934E.3-% 9:%..4939:..9E.9J3 .3-%9:..E.4.E.g353 %73...99-34.4 .39E.E98 98F9 .33 E.% .:3 33 !2%:H3 %..:3-29-3    :.3'9 %43.-39.E4 %9:9/3/3E.39E.99-/3 "&3.335 ..3 9%%'32543 9%%'%.397K3.0..E..    :.E9 8 98F9'% 34E.9 :5 9E.g28O..O 3.. K3 :. ..-E353-O3. E .-3333832:.-E32983. ..9E.E4.-3.5322 8.g33:.393E.49:H0.2E.. $3:997:39535 3/3. .9743/3 -E3-:3332833:H3:.4 /.E.9J3 99-34.8.-E3 /3. 3/..493 9: /3/3 E3-:3. E . . .-E3 .E.23%  9%%'l:H3 9%%'4 9%%'3.-3: 6:3. 9%%'3K3 9%%''3l9 %J32 %H3l3 !43%H3 %3! :33 ":3. E . 9%%'%EK3. 3 2E3393 . . 3 2:.8.9E.8.397K3.

3 %.33   $.3 H33 !0: Hl3 9H3% !0: . %73l . :H33 3.33 %:3 23E3 %.3 '9":. 4!.32.'%%4 %3": %7:3'9  .3l.3. %H34 !%3 3!43 H3%7:3 ":..l3 5% %3!43 !!E9 93:3 ..3%3 :3:3 !2. $.%7.3!E9 %7.3 .3 %E% H3l !0: .

  9..3529-3 :.E./3 G3.3 %7./.3 !..9:97.E9 83/4.4 .3 9 97 :E983 2:..  E3-:3.-E3333832:.3934E/..9E.0.3%$..3- 9: .3.3355E/. %E% 9 %39 !0: 933..-E33 O9 - .g3:3 29.9:99-5 9E.3932:../.9:99-5 9E..E.. E.  % 'l3!.9E.:3g2.99: ./3 E.%73": E5 %$.6:322 46: 2 .9J3 99-34..3 $.9 .6:389.9 E3-:3.3 :33.9 : 99-5 9E.3-/..E.335 .3529-3 3.-E37. .4/.343 9 %7E !0: %73! H33 !0:  .E9.3%3 !0: H3l 95.3 9/33.E.353:./73 !0: %4.9743/3 E3-:309.3/:.3-/. E . '%34E-E3-:3.O 3 . E E3-:34.3 H3 % 935!0: 93. 32.3 !0: 3:43%5 :3.3- .35:-E3 3..9 .397J33499 :.9E.9045 3 -39.3/.9E.99:.839E /:.-3 E -E3-:3 24893.:83:99743 3.4/..g33:35.73973 283E.4/.393 3. 5H973.-.-E3.E.-E333383 2833:H3: 3/4. 34F9 .329-3 %7373..-E3 E .O 3./3  /33.4 3...9E. !0: %3.- G3 3 $. !0:  %E% H3l !0: 3'.9..% :3l..74 34! :3.E !0: .! %:3 3! 3H %E% H3l !0: %7l.97J3/4.9E.E98 .9E.4/..  9..3l3 9 H3% !0: %3.E. %7373 : 9H: .3H3l !0: H3l !0: H":.E.E..3355E/.3 9 5.33 ..9 .E.85973  973.9 .-E33383.3 99973. K383:929 32.9H: .5.7.3 9 ! !0: 5.3- 9: . 23-E3-:3 3..99: .4/.:.O 3.33 39.-E3.393 E3-:32E.9 .g28O.9743 /32:.7.-E3-:3 3.0.994/E3 .335 E329 02E-E3-:3 :32:.38..3 !0: %5.-E33:H33H3:533 352:.9743/3 -9 383/.49:H3 /.53 99-333  49 3/.9E.E.9E.48: .3-/. ..-4/.8594E35242:.07 :3.-E3-9 383 /.-333832:.E98.0.3 938.3lK3!3 %$.0..O  3./.E.E..g3.%7.. E .40    $ %35l3!.9E..3.9 .35: 3.9H:.73973%7373973.5H-E33383 4.-E399-.g33:973979...E98-:3-E3.3-9 383 E3-:39.5H %7373.-E3 333 2833:H3: 3/4.48:.978. H3:3 5.335 :.3.83 /F5-E3-:3 /3E.73973.. E.4..3.3  938.99: .5322-E3-:399- .3 93H !23%E %:3!.4. .E.E. .

 /3 .9049:3.: 3 E3 -:3 9 .3 9 -3 .3 '3 9 3 4 9:H0949:H2E2O.. g3 . 4 - 8E9 E.3 5 29 -3 /3 3 . . -E3 .9 : 97.E 8: : : .3 .-E3.4 8: $3 :9 9.-373 9732:. 3 . .3.343 lg3.3 8.:H3 /4.73973 '393.3 :.52-E39. . 9743 /3 :.9 : /3 E. 8. 83 3 .3 935!0: 3'. 0 ..E.3 - /3 . 3252.3 : 3 %73 5..73973...E.3 - $.g3 :3lgl4.O 3.3 . 9 ..F.-E3/:39 '39E. !3 %3.33%3 93H %43%3 $ 3 !. 3O E .J E3-:33. 53 ... .4J3 32 89 34  %.9J3 99-34 . .      :3-E3.52. 3 9743 . .3 !0: !.529743.-36:3.  ..397J399-E3-:32E..73 !0: %7..9E. 3. E..g28O.73..-E3.3-E3-:3 :3 %J32' :.397K3 .2%3  :l9  43:!E9  !":  l33 %' 3 !..9743/3/3.3 97K3 .. g3 :3 5.3 97K3 . .3 lK3 O9 5..3529-3 E3-:39. 83 9743 .3 /3 .2 .3 28..3 97K3 .3lK3!3 %$. 9 83  E3 2 9 0 2E '3 9 E. 3. :. ../73 !0: /3 .-E3.E..5322-E34E.335 %96:3.2 E. 9 . 0 . - 53 5 97 .0.52 .E9 8 E3 -:3 8. 93 5 !0:  . E.3 E3  2g3 . /3 . E..:H3 /4.E.5 94E9 3.3 !2'g3l3 %39 !0: %73! 3/ %$.3 $ 3 .397K39:%.E.3 9 G3 .3 97K3 9 9 3 $.E. 9E..3- 9: 8. .9743/38.. 3 .3 97J 3 99 :3 -E3 33 2 83 3:H3 : 97 970 3.-E32E39:98 .O 3 . -. . E.3.4 /3.3E3  3 . :3 -E3 .99-/3:.9 : 99 - 5 9 E. 6:. g3 3: 3 g3 3: 3J2 ..9 .2 4 /..9-97.. 9743 .4.9 : 99 - E.E.E.O 3 .. ..39E.9:99-5 9E.3 E3 . . %2.4. 0 . 8333..3 ! 935!0: %.O 3 . 3 ..F. .E9 8 9 8F9 /3 .E.E.9:99-5 9 E. 3 E3 8. -E3 5 93 .. /..3 !0: !2'g3l3 %39 !0: l3%H343 H33 !0: %73": E5 !0: %32#3 ..39  "  .207.83E. .$H !.:32 4.3. 904 9:3 . E .3 5 29 -3 :3 -E3 .E....3 %7 E 93 5 !0: H%3 ":.. .E9 8 E:3-E3.-30-:8 %73.3 H33 !0: 93:3 .9E.9E.8352.3 - $.E9 8 . 5 E9 99 - 99 - .933.3.:H3 /4.4..-E3..9:97.4 : 9743 . -.3 lK3 !3 5. 4 5 9 93 3  5 9 93 .3 2: .  3O E ./.E.E.g3:3 :.O 3 .9743/3E3-:39. 3 99 9. 3 '3 9 3 : 7..-E353-O3 :.34 % '%H33 Hl3 !0: %/35 5.3 3 5. 2 .3 % $. . E3 -:3 2g3 E3 -:3 89 9F5 E3 -:3 .3 5 29 -3 E3 -:3 0 .48: /..3 4.%7.3 -39H3 .. .E.3 97K3 9:  /3 ..:H3 /4.3/3 37:3/3.E4 5.:H3 /4.3l9 . . 3 .397K3. .3- :. . . - G3 3 . K3 E.53 l -E3g3/:./33.E4 .E.

-E3333832:. 4/3.  -333383  3./3.4 8: /3 . %7373. 904 9:3 .E.9E.2%3 43%3 :!E9 ":. .-E3332833:H3: .g2 8O..O .3 97K3 9:  /3 . 9E.397K3 .3529-35  8.E. 8.E.3 97K39:/3.49 3/..9E.4. E .3/3 37:3 :.4. .29: F99:.. 2 83 E.-E34E.:9:4.49 3/.4.397K3/3/3 ..73$3:953...E4 :9. 93.3 .E9 8.E.235 E3-:333 2833:H3: 97 970 3. E .3529-3-3.3- 9:.4 %73 . 2 83  E. .397K3/35/E39 93 9 :9. 9 73 973 $3 :9 83 52 2 83 97 . 904 5 3 '3 9 E.J/3..3 97K3 .48:    /33.E..3 97K3 .3-3:3-E3.397K3/3%297.E.E..3-/33./3 5/94E3 93/94E3 -E4.2.3. 97 %: 39 83 52 9 73 3 5 .594E93.3.9E. % :3 l.9E.3/3 37:3$.4/3. . E .2. .4..397K39:9/3/3E.83-3  .9E.5H-9.-E333383..393  '393:.3 35 5 3 3 ' .9: /3:.9 2: 229.9: 99-5 9E..9743/3  E3-:3332833:H3:..-E334E252 5 993 35 993.4/3.397K3 .3 - $3 :9 83 52 E.3-/3.3 35.8.-4.397K3 .335 /3 3 3 ...E.E.E.8352973973:.9 ..4/.397J3 3499 '393. E28E9.9743/3/3.99-5 E. .4393 E-E3.3 97K39:'393.3 3979 $.994/E3. 99-/348E9 .E9 8 98F92:.g28O...335%9 E28E9 .E9 8E3-:3. 73  .-E3 397.397K39:49:H2E2O.E9 8 /33.E. : 43J '3 9 E.:3-29-3.397K3/3  .3-/3.-E3 ..397K3.9:/3.397K3.3 %7:3 9 973 .E. 3 '3 93 43$.-E353-O3.9 : 99 -3 %73 73 . E ./E3 / 94E3 93/94E3.-46:373973 :.9:429.4:.E.

3 lg3 . H3!43 !0: H:3 9 %7E !0: H%3 3 '.3 5.3 %. 95 97:3 :3 :3 ..3% .3 %3 9 935!0: 93... 6:.3%3!E9 %'  H":....3 : . %:3!E9l9 . ..: 9 5.. !.3 6:3 893H 93.3 93 5!0: 93.

%7.3 H3 l 93 5!0: 93. $.3 935!0: 93..3 5.3 !0: %7. !3 ..3'H3 J33  ..3 3 '.3 %. .3 9 5.2 %3!E9 .3$.3... . 4.3 H3 l 935!0: 93.3 9 H39 !0:  43 'g3 % 5.

594E93. 3 99 9..!g .33 39.9.5 94E9 3.397J33499-E3-:333283 3:H3:33 6:E3g3 3g3:3 :..3 ..3J. 8.3%39 !0: : 9.-E3333832835 E3-:399-.393 .3 '3932:.0.E.E.E.4979.K3 .E. 9J3 99-34.99. 5H -3 .9: 99-. E3 -:3 2 4 ..-E3'9:97. 99 - .. 93 9 :.4 8:  $3 :9 3.3 . 3 . K3 E.. -E3 . /3 /3 9 73 973 :.. - G3 3 E3 -:3 .E9 8/3. !0: %3.. .E.397K3-H 933. 433 5 9 973 .E. 53 . 9:9/3/3E.9:99-5 9E.:H3 /4.4 : 9743 ..E9 8 $3:9.3O3$3:93/4.9 : 99 - 5 9 E. .          :. ...99.97K3 .-E335: E3-:32g3-E3-:3.594E93..9 : 97. 3 .3 :.83 :3-E3. .335..3 39..397K3 . E9 .594E93.3- 3 3.3 97K3 . . $.g33:3J2 /.397K3/3/3 .2 %92:26:3..3O E . /3 .3 !0: :3'9:3 ! !0: :5%973!4:3.E. .3-.4 8: $3 :9 3 2. -E3 99 - /3 ...-E33 3383 -3.. :.97K3..E..73 !0: 3'.3. 4 /3 . .397K3.397K3 3 3' E3-:35: 5924 524.!g 94.3-. :. 5 93 2E E..E.97K39 ..E.E..3- .9E.3 9 G3 . 4 :.4/.4 . /3 3 . .E3 H3l !0: 934 !0: %73 .9743/3/..9E..99:. E3 -:3 2E 2O.. -E3 9. 4 :..E3 93  89 5 3 .:H3/3E.9743/3/.:97 333.3 !0: %E9 !0: !..9 .E.. :3 .E. -E3 3 33 83 97 2 .3../3.-E3.9:/3:. 4. . -E3 3 33 83 97 2 .5H-98.. 5H -9 . 9743 /3 E3  3 .9 : 99 - .5322 E3-:3.g34E 529.97K3.73 !0: %3. :.3 - /3 .393-E3-:32E.. '9!43 4 :3'g33 9 . : 43J/3.393. /3 G3 ..3J..3 !0: %4.3 l4 % 973 43 3 . -E3 . !0: .-E3. E .3 ":9%3 .9. /3 E.3. 83523.2 9.9J3 333/4..5H-9 '393  6:34E2:..5 94E9 3. -E3 3.-E333383. - G3 3 /3 . !0: Hl3 5.3 :H3...8352-H933.E4 4.3 97J 3 99 E3 -:3 3 . 7. 4  3..73 !0: :3%.3 3.3lK3!3 9$.739738.85973973 $3 :9 :3 3 .3 %.J 48E9 .E.3 35 5 9 93 3 5 9 93 .. /3. :3 .3.3 ..393/.. 2E 9 9 3 3 .E. 4E3 $3 :9 3..5.4.3 97K3 .E. 6:3 2 4 .3932:.09.2:.:97E.8.3O3%.3 9 -3 .3 4.3 %H3'g3!.g3.-E333383.3/ .. E .O 3.4./73 !0: :3'9:3 ! !0: :3: %$.99:5 993.9 .

3 9993.!2'g3l3 !0: !3  : .3 : 5 9 973 .3O3l3 .7.3 9993.H39l4 9993.3 9993.3 9993.H3H%3.3 9993.3 9993.H3%33 9993.H3H%:3 9993... .H3:H3lg3 9993.H3%73.H3%:E3 9993. H3$ 9993.H3H33 9993.:3 .H3. . :3.H348E9%'43 K3 .H39":.H3'9..H3$3. 3 '..H3l.H3%7J:3 9993. 9993. H 9 5 4..H3.3 9993.

 .

-E3333 83 -E3-:324.  4.-E393973 2:.335 .H3l3%3 9993.397J 399 .  9993.H3%3.4 397K3 .3 3.-E33493 2:.-E3.6:324 2:.3 37:3 :.3- 9: .9:97.E.

73 !0: .H3%H33 9993.H3%3.H3'9$3 H%E3%3 5. 9993. ..3:H3 9993.

.

93 3 '2:.O 3. !2'g3l3 !0: .5H :3g2.. . -E3-:3' %73.9: 99-5 9E.83529 739732:.-E3$5 H:.3 93 E. 3 '.9049:3.H3-E3-:3 /3399 -E3-:3'33.-E33383 .3-2:. -3.73973979.4 397K3 .33 9.9 0..-4/.'g3:3.. 2 !. .3 !0: ..9.-E3.E.6:3246: 249 3'973979 3.g353 2:.E.K3 ..  !2 'g3 l3 5 %3 9 !0: .3...E9 8 98F9.-E333383 53-O3. 3 2E39 2E- 2 33 39.93% 3/3/3.9E.9E.38.-E3397.3 !0: .33 " 3..-E3. 4 % .. $H :3 ....-3.9 .5H-9 2:.5H-92:.0..0.3- .-E399-.3932:.E.-53597.48: . .393 8.493 9: 9: 35% 3/3/3.H:3 !0: .: .5 .5 993. 394 2:.. :3-E3.397J3 99 .397K3.-E3J 94E3 -5.393 E.397K39:  ..-E33 3383 '..3-3 48E9 . %3.4 33383-E3-:3.E.3 37:3 . $H .9E...E.E !0: .-E3..397J399 .393 %7373. 322:.E.H343%43 :.$!973973 2:.H3 !0: .9743 9993.-E3 -9 383.O 3.3302904 '... ! .H3.3%E3%E2 !0: . %3 .E.3/ 972-3E5 3' 3.. 5 9 973 ! 4 :3 .5 :.39 3 $.493..29:9 -E3-:39.5H-92:.4 3.-E333383-E3-:3.3- 9: .E9 83.5H :3g2-E3-:3'2:.5 2E33235..335 2:.9E..g3 7.9:99-5 9E.-E399-.-E399-/3.397K33 .2 '3932:..H33: l3 %H3 43 9 9 973 lgl4.4 . . E ...49:H9-E3-:3'     '39349 3. 9 973 .3.E.-E333383 -E3-:324.E.393. .9049:3.3:9739:83 9993... .2 l -E3-:3 -E39 593. E.E.4 33383.6:3 24 -E3-:3.J 97E35248..9743/3 '97.E. 9:43 9.9:99-5 9E.3932:.E.52 -:3-E3 :3 .9 :99-5 9E.3 9 5 ! !0: .397J3 99'.5 94E93..-E3 394//3..3 lK3 !3 5 % $.-E399-/3.4.9743 $99- 3 99-33-..4$. %73! 5%$. 9993..-E3'97..g28O.9743/ ..2 %73. E ..48: ..g33:35 '393 2:.-E33.39.3. 3 :.

4 .H33 9993.H3%73...H3%7Jl9 9993.H3%! %39 5.3 9993.H3%J3.H343.H34.H3  9993. %3 .:H3 9993.73 !0: .3lK3!3 !0: .:33 9993. 9993.H3%:4.H3l.!. 9993.  9993.  9993.E !0: ..H3%H3! 9993..

8333 'g3:3 .%'33 54.3.3- 9:8.3 :.393 .9743/  E.!494 .9E.397J39999-5 9E.E.393.H3H3.335 % .397K3 . 5 %7 E !0: .3- 9:97373  . 9993.3. 6:324 .-E3.H3%7. %7: ":. .3529  -39.335 % ..4 %.-3 3. !2 'g3 l3 5 %3 9 !0: ...H333 9993.3 - 9: 32:...-E3 .4 %.  9993.4E":E9 !0: .:3-9: 3. !0: .3 !.E. -.9:97.

3 %3 .9 : 97.397K39: 3 . E .329-3 . E .3 %:3 3! 3H .H3'3$.3 %.4 . $H .3- 9993.E9 8 E3 -:3 .H3%:3:3 9993. 58.335  /33.9 : 99 - 5 9 E. 9993..E33.H3'3..-E3333832..397K39:9 /3 /3 33.9:99-5 9E..48:9352 2:.455 -:3-E3.$H . E .9:E.E.g33:.H3%3E9 9993..E.4 $. %33l3 .35: 2:. 9993. 99-.8333 E3-:3899F5 .393 .329-3 .E39F5 :.E.3 :3.:2:. ...99-. . 3 %E3 %E2 5. 3383 53-O3 4. 2E2O. K3 -E3-:3899F5 34 .6:3 24 -E3-:3.-332.3 %3%9%3 %7E !0: ..g353 :.9J3 /.49:H2E 2O.H3l...H3E3.H3%4. .3 4.4 -E3 -:3.H3%:3%3 % .H343!E9 :.-E3 394  39 8.. 9743 /3 '3 9 3 :.E9 8.3 3 ! 9 3 H 93.-E333383  . % 4.H3%H3":.l3 4. .6:g324 E3-:39 0. 2:.g353 2:.9E.H3%H3%3 9993.E. 5-E4 .E.-53597 89 9F5 ' 3383.3 37:3 :.393.594E93.-E3 394 2E3393 .-E3.E.. 9993..: .3- . 9E.-E3 8. . 3 '.. E . .3- .9:/3 $3:939. 5 9 973 .E./73 !0: .3 J.-E32E2O.g3 5352 992:6:3.4. $H :3 .393 33 59.-E3.H3":.. !0: ...33.9743 2:.g28O.83 . !2 'g3 l3 5 %3 9 !0: .-E3. .. 9993. . !0: .-E3 /3. 3. -E3 3 33 83 97 2 .4 8:  %73 .. . 93 .5E9. :3 %7373...29: '393 2:.. E 3.8352973973.H343": 9993..3- 9:9/3/3$3.397K39: 3 /.7E :3 ..4 8: %73 73 .  !.g3:3 :. K3 /.g2 8O.4 % ..9E. .85935 : .. :3 O3.324 E3-:3.H3%7:33 9993. %3 .8352973973...397J399.g34E52 9993.3 .: -.-E34E3J 9 33383 '99-5 9E.3.594E93.3: 5...397K3 . 593.5.9743 8..397K3 .H339 9993.4 $...-E333383 9993.4 .3 lg!..E.-E332.397K39: . g33:97:- 3 .l3 9993.H3'9 9993. .397K3 .9J3 99-34..9743/:3..9: 99-5 9E.3.E.3 9 973 .. 3. l %  .H33: 9993.9E.O 3.9 94/3.9E...7. 34E E. .E..5. l.E.35 : .393 .397K3 .73 2:./..3- .99-.4  8:9352 7.73 !0: .H3.35 : .-E333383 -E3-:324.3 !0: .E4 :9..4393 E 3. 9993..3%7:3 !0: .323-373973.9: 99-5 9E.2 $3:9.E.2 ..4 -E3 -:3..3 lK3 O9 3 K3 3 H .-3. 935!0: 93.3%7K3 %73! 93H .-E399-.99- ..39E.H34. :3 ..-E333383 . 97433.5 2E. ":.397K3. 73 :.E. 9993.-332.3 3'.. 9993.E4 4. $ 3 E..3./3/3 .397K39: .3 :..2 97:-.9E.3- .73 !0: .E9 8.  % :3 5../3/3 2:.9743 2:.594E93.4...55322 2:. .. -E3 .397K3/3/3 -E3-:3332833:H3: -E3 -:3 /3. 7...-E333383 53-O3 .:3.

-E3.:3.-E35: 59 :...39 3 2:. 973.. . .3%7:3 !0: ..4 8: 2:.3% !0: ..397K3 .35 : 2:..g28O.397J399 2:. E..99- 3  9993.-E3.E98 -E3-:399-5 9E.-E37.3.48: '393 3. 9993.3 9993.33  9993..2  9993.3  9 .-333383 2:.9. .E 97 :3 -..8352973973 $3:9 .3 !0: .0.-E3 J34E .-E39.3  9993.O 3.9:97...0..3 l4 l43 9 :3!.J :.H3..99..2 33g3:3 :.9E.4 .. -E3.3...3.3 '393 -4/.: :3 -.H33.5H 973.9743 /3 .E. ":. 3. 99- .-E33954E -E3-:33....O 3.-53597.-E3. 9993.O 3.. !2 'g3 l3 %3 9 !0: .99- 3 9993..3-3 .%7. 0.594E93.H3":.H3.H36:.38.-E33383 53-O3 .H343%E$..-E39. l 3 %7. E..97E3524 $3.. E /. %3 %7l.52.E98 . .-E3...-99.E.-373973 -E3-:3332833:H3: 2:.0.O 3 ..97J .E.9743  2:.3- 9: .. ..-E3593.397K3 . 252 .04K33  9993...J .H3:  l3 %H3 43 H3 l !0: .H3H%7:3 :3 '9 :3 ! !0: .-E3.3-.3- 9:  :.E.335 -E3-:3 3.E..939.$H 93.49:H2E2O..-E38.E.-E353-O3 .3- . 99-.-E32E2O. 99-..H3%.594E9 3..E3 4..392 -E3-:324 . %73 ....3-. 43 ":3 %3 !0: . /.H3%g2  9993..  9993. 99.H33'9 9993.g28O.3lK3O9 4. 2:.E.4 :.H3%7.8352 98. !0: .9E.H3%:3%3l9 9993...-E333383 . ..:97333 /. 9993.3 H3 3 93 5 !0: 93.E989.4E3 O3..3 973. :..-E333383 .g3:3 $2:.0.393 . .3 -.335 :.4 2:. " :3 :3.'..! 9993.73 2:.3 !0: .397K3 .H33%3 !l3 !l3 !0: .49:H29-3 .4 49 3.9: 3 8..H3. : 99.g33:. .'9 %3 l:3 :3.:3-29-3 5 993 3 .573 .H3.9/. %73 ! 5.E.  2:.397K3 . . -E3-:3 . H:3 %7E !0: .. H:3 %3 !0: . 9993... .-E3/3.   %7373.48: '393 2:.":3 !.397K39: 2:.3  9993. E.E.73 /33. E6: /..H33!.:..E.3 9993.4 $ /3399973973.9.H3%7:34343 9993.O 3.9: 99-5 9 E.E4 .-E3246:324 -E3-:3.397K3 .. . !2 'g3 l3 H3 % !0: .g3:3 .H33%3l9    9993. .899..H3:.  :.-E353-O3.-E39.E98 3.: .. .E. :3 '9 :3 ! !0: ....-E3.5/..3- 5E/ .4 973 73.E98 98F9 97373 .: 9:.7..O 3.3 :3%7. . E.4 2:. -E3J34E 33/..3. E.E.-E3.l9 9993. -E34 49 3.397K3. 7E .4 /...-3.3 .E.-E33383 2:. -E3-:39 0.9E. !0: .H33...-E34E252 2:..9 2:..3 333 6:3. :. .-E3$.%7.. :.E.9E.% l.9E.52 -E3-:3 :3 :.H3.9743 2:.6:324 -E3-:399-5 9E.5.2 33/.4 /3..-E37.4 . 7.g28O.393 2:.. . 9E./3  2E2O. .g3:3 5 92E2O.2 3 . 83 2:.3.4.-E353-O3.38.2 .E.-E333383  2:.-E33383 -E3-:39.

H3.4'3 9993.: 9993. % 99. 9993.%! 9993. 9993.H3:3 9993.H3%&H3 9993.H3:H33 9993.3 9993.H3%3'9 9993.H3.$H ..3. :3%7 H3l !0: ... %H2 :3 .H3:H3. H3l !0: . .H3'942 9993.H349309 %3  .73 !0: .H3$.$H .H3l3%H3 9993. $H . .H3l. % ...

.5H 973.J .%.24E.3 %7:3 3 K3 3 H .393 -E3-30.9E.-497K8.-E309 59309 3/4.H36:. % %7E !0: . $H .! .4E3 O3.9E.52 -E3-:3 :3 973..9: 3. 3 2:. E . $3.5H :.-E3.4 E3-:36:324.-E3. ":9%3 .:H3/4. .3 E3-:324.6:3 89 .397J33499 2:..  9993.4 97.H3.-E333383 E33H3: 3.333 .  ":..3 3 74 .3 .9E.-E3332833:H3: 2:.. -E399-. 9993. /.35352 E3-:3. 99-. H:3 93 ..3.E !0: .393 3/4..-E3333283 2:..3%. !2 'g3 l3 99 .73 !0: . :3 lK3 : % $.-E39.-E33.9J3 99-34.393 -E3-:32E2O. ..H3$.9E.4.E. 2 ...39-39.: 3 :3 .E9.:3-29-3 5 993 3 93.3lK3!3 H3l !0: .      $.H3%.E. :3l.O 3..E9 8 .9J3 9.H3''3 .3.-E353-O3 2:.3 .3 .3 .9J3 99-34.  !2 'g3 l3 %3 9 !0: . $H .-E37.4 2:..9E.3%7.2 9993.73 !0: ....-E3-..207.3 .5322-E3-:399- .. :.9743 $..3 ..9E.. -E3-:3899F5 -E3 -:3.3 9993. 6:. .4. %7.J  2:.49:H3 9 E3-:38E..339393 -E3-:32E..-333383 9.4.E.397K3 . -E3-:399- 33 39 5 993.E.52 3.H33.323-373973.3 !0: .32E9J3 49 3/.9 .3 l4 99 2..-E3 E..E.E. .6:36: 2 . .393 2:.9J3 99-34.-E3 333833:H3: E3-:39.9743 E3-:32E.48: . ..g353 . 3. 52 2:.99-5932EE.E.9: 99- 3 3383 ...4 . %3#3 .9 .-E333 3 94 33 /. .48: 2:... 35: 2:.2E2O.3 9993.9743..393 97373 973.E.4-K. 4 :3-E399-33 39 .: . 9993.33 39.393 ...-E353-O3 .-E39.594E93. 9993.-3 E..%3.g3 .3- -E3-:39.H3:3":.-K3 2:.  %3  3 .-E32E2O.85973973.H3.. %3! . -E4 95..6:324 .35: . !.9: 99-5 9E. E3-:32E..-3 2:. 0-: 9 9045 3 9049:3.3 .3.73973 97373 2:..3 333 8.3 $5322 597K32E....83 2:.!73 . -E3-:3. %73 .g353 E.3- 5E/ .  52.3. .-3.3352 2:.. 0. . .397K3 .9: 99 -5 9E.3 % g3 !0: .

9:59.939 O3.43.E.. 6:3 89 . .39  3.33.:H3/4.732:.3..4 9:H2E2O.E.3.4.9J3 99-3.3 35 /3 3 . 93 9993.-E3 . /3 .9:83 $3.E.3-E399-303K39743.3 : 9 5. -4 73973. /3399 -E3-:32E..3 9.g3538.397K3 9:.F9:433/.E... E ..99.52/3/. 9993.. -E3 9. .. 9E.4 .2 .E. 93 3 E3 -:3 .33 .E.9.3 9 -3  3999..73 !0: . 9993.3 %7373.3 97K3 9: :3 - 29 -3 .g3 23 7G2 .O3 %3 lg!.g28O. E .. 9E. 3.H3%$ ":9%3 9 . lg!.4 8: :.-E3 J252 9. -E3 99 - /3 .35 -4/.8  /3 .E9 8 98F9 9993. 8. 73 :.F9 .3 97K3 .. ./3 /G3 3.:H3/4. :3 73 !..4.9:59.. 93 . E .E.3. -E3 /: 39 :.323-373 973.3 ..3-E392 2 . K3 -333383 972. 99-. .H3443 % 99 ! %. 9993. 4.397J399.3- 3 .-E3.9E.3 /3 3 7:3 .83/.4E3 3.-E3 332833:H3:-E3-:3'97.38/3252.3-E399-.3..3 E3-:353-O3-E3-:3332833:H3:..9743/3E3-:39.-333383.5322-E3-:399- 33 39-E32E.3l4 !0: .0.52.-3.. .3939.9J3 99-34.9 : 99 - 5 9 E.99 -.g2 8O..39743..9: 99-5 9E. . .H3443 3 ... 4 :.O 3. -E3 3 33 83 97 2 ...2..48: $3:99.3939743..3-E3 .E9 8 98F9..48: E3-:39O.397K3 .. -E3 J 9 4E 3 ./:.- G3 3. 6:3 2 4 6: 2 %73 73 .35: .83522839 73973.-E399-.g3 23 7G2 ..g28O.-E38E.73 %.393 E3-:3332833:H3: 97 970 3.H3'9 %73..H3%:3!.E3-:324.F2E -.2:.9E.73973979.35:$39..  2:.E3-:32E2O.3 .5932EE.E. .E. E3-:3332833:H3:-E3-:3 3.39-3.3.3529-3 %.-E3.3-:3.J  .3 97K3 ...g28O. 5322 9743. 9993.H3%73#3..3 l.3335 .3 3! 93H 93.3.g28O. ! 3 :3 lg !... .4. %3 3 ": ..397K3.g33:352:.. 9993..38/39.3 97K39:2:. ..E.:H3/4. 9E.H33%2 .3g3  -42 %7373.399743.E.:H3 /4../. 52E3-:34E3-:3 /3E.. 3g3 9.839743.3-E392 2 ..3 - /3 ...E..:H3/4.g35352 99-.3 37:32:.6:324E3 -:3.8.H33 $ 3  %73 ":.397J39997373.9743. 9743 /3 :.52.. -E4 95...35:$97.g3..E9 8 98F9 ..E.g353 2:. 9993.:H3/4.H3%H3$3. :3'g3%7 935!0: .. g3 . 9993.

.!2'g3l3 !0: . .

./3/3-373973.9J3 99- 34.397K3.. 9993.6:32 4-:3-E3' 433. 2 $57E5!.O/.4 9993.E . 83 52 9 73 973 . 3. .332.. -.9: 99-5 9E.9045 357E5 999 393-E33H3: 3..E.g353 99- 32E .3-:3./E3.H3:.. 3/3..3393. 4 -3 83 :9 .2:..E.3972 .9:E.29 0 2E4/. 5322-E3-:399- 33 39.E..:H3 /4.3 97K3 .9743.4/3.-E32E2O.$H .3. 53223.4 8: '3 9 3 /3 3 .3 2 3 -3 73 973 :.9. E3-:3332833:H3:-E3-:32E.3 97J3995 993 3:.3-E3-:324 6:3242:.E. 99- 3 .-E399-. .3393.3 8.g35349 3 ...3 97K39:.35:%7.9E..0.393 8.3E28E9.E.3 -3: 5 G3 .32.393 .29 02EE3-:39.$H .H3l33 43 4.. 73 973 :..3 3 %3 93H 93.:. /3:.H3'33 %73.493.:H3/4.9.0.-E399-303K39743 .8. 35 : 5.3 3..K 9. %E2 9 5.9.8.E.2E.:H3/4....O 3.E..32:.35939 3.2E..3$ E. 9E./32E :439 2E-E4 3 .. ..3/597K32E.9049:3. E . 9993.O 3.H3E34 %3:9 99.20709:98 -3/3K3 9:98 0.99-.4 :9 : /3 .42 -g353 g39039:98 99-9 3.5E99735322.397K3 .H3$43.E4 4/. . 2 .-497K ..$H .E.9E.293 3 9/3/3 :..4.3 - /3 ..H3E3H3 %E% !0: .-13597.. .3J.9J3 99- 34.3 8. 9:9/3/3E. 99- %9.6:.g3533 933$3:9..H3..6:3.$H .9E.E.E.4...397K3/3 /3 .3.3 39:.3 37:3 $.-E3.-E3.3 97K3.-E399-.g3 4E9393 97:39. 9993.0.335 . 73 .393E. -E3 .3 9 -3..E9 8 .%4 :3 : 9 99 3 74 3 74 .E..397K3 .99- 9323:.9743.E.3529-3 .O 3.E.E.H3!3.9: 3'393/33.E3593... -E3 3 9 .E...39E.38. 3 34  30438333-E3-:3935-E3-:32E... .E.38E9 /39..-E3593.397:3K3 %. 9993. 9993.3..O 3.9. .6:389.O 3.3393936:3.4 '39E... ..0.3 H%E3%3 ! !0: .335 9:/3. 4 %73 73 .397K3/3 /3.g28O.-53597. 9993.:.E.3-E3-:3.335.-E399-2E .3 ":.49:H2E2O..393 99-.3%7:3 93H . .9 94/E3904.-53597..3..3l4 99.E.3- 9:..3 2 3 E3 -:3 33 2 83 3:H3 : 97 970 3.9743 $3 :9 3 9 ..3 .g2 8O.33 9393 .4 .3-E3-:3 29 02EE3593.8.-E3 /3.397K3/3/3 .9J3 49 3H3 6:.0.E.E.9J3 99-H3..3.-E32E2O.4/..2 %73! H33 !0: .: . .3 97K3 3 3''393-E3-:324.207.E.E.335 . 9993.335 9..393.

2E.2..9J3 99-34..E... 935!0: 93..6:324-E3 -:3. E3 -:3 :3 $3 :9 83 52 9 5.-E3.393 9743.4 9:H2E2O.89.9-97.3 9993.H3... 53 5 53 -O3 :.J ..3 4.38.3..$H .9 9..-E3-K3 3 9 2:.O 3.9.E.9E. 93 5 !0: 93 . % H3%H !0: .E.O 3.2 9993.H3.59 .9J3 99-34.2.2:.-333383 $.9..E4 E32E.-E3g2509.3 28. .5H .35.-53597.3 % 5. .0.E.3 .3. 3.. ...33 %3%.3. 9993..'3 H%E3%3 . 9E./. :..-E3 /3.E9 8 /. 9..99-H3..g28O.:3 8O3 973 8O3 3O  . 9993.g353-E3-:38E.%7. 93 9 O3 .3 28. /.49.3 .. !0: .9: 2:.2:H3.434 9993..02:. 33 35 97 9:. ..-E3..2.88.g3 .39 38.. $3 :9 83 52 E.. 4 $. 9993.H3":.3.3  5 29 -3 E3 -:3 .3 . K3 2J 32E-E3-:39.E....48: . 52 $3 :9 3..-E334E252 2:.-/..O 3.. .33393.3 .38.89...0 .:H3 /4.: 97. -E3 . E.3 4.0..97. . E ...3938.3 333 8. 9743'393-E3-:353-43-E3-:333283 3:03:9739H: .5 0 .H36:. 3 6:E3 g3 3 g3 :3 E3 9.9E.89. 53 9430 8O3 ..E..9: 99-5 9E. ..9:429...-E3.:H3/4. -E3 3 .393.73 !0: .E.3 g3 93 5 !0: 93.-E3 97.:H3/4.g35352-E3-:39 .9-97.339:9 :. H:3 !l3 !0: .H333 9993. % 9943%3 .3 /3.. 973 5 / E3 33 2 35 E3-:324 . .4.3529-3.O 3 .-9E.9743 -3 -4 6:3 99 .H3. l3 %H3 43 H3 3 !0: . E .$H .3. 3 %E3 %E2 4.3529-32 ...73-E3-:3.33":3.0. E .-E4 95.E.0.333 /.9J3 99-34.3 '393-4/.E. g3 3 .2E. J $3 :9 9430 .. %3 : $.-E332.-E3-:32E2O.-/.8. 529743.. 9993.9 :.9743.O 3. /. 397 E3-:324 ' 2:. .. 3 9 5. 9993.397 ..9:99-5 9E. E3 -:3 89 9F5 /3 3 ..-53597..-E3-:3593.9..9E.E.H3'  H :3 5. 4E3 3.E9 8 /..9-97. .48: :.2:. -E3 . 9 5. $3 :9 -.3.E9 8.339393 9993.2.-E3593 .9 : 99 - 5 9 E.H3l.. 99--E3-:324.49:H2E2O. 99-5932E . E..9. 5322 99-..E.4 02E 0 52:.J.3K3 99.H343 $ 3 :3 l. 49 3/. 83 52 9 99 E3 -:3 9.6:3.. 0 .H35%3 9993. 99-.97 .: / 9: !. :.-E333383 .E.3 -38. 3.3 97.3/ 37:3.33393. 23 %7373... .97.38.H3!.:3-9:.H33!.:3-29-3.E.. E3 -:3 33 2 83 3:H3 : 97 970 3.3529-32 .9J399-34..3-E3-:332.9.O 3. 5 3 3 .g3 53-E32E. 9743 /3 E3 -:3 9 . -4 ...3 .97.4 -K 9 5.

H3%3. !.3 H33 !0: ..3 9993.H3'3l3 .H30.'3%3%3 3 %% . 9993. 9993.3 !0: . . E.H3'.. .7E ..%7. 9993.7. .3 lK3 !3 % $.3%E3%E2 !0: .

H3l3!E9 9993.E. E .9E.397K3.3/3 37:3:.-E333 83 972.9743/3:.-E353-O3.3 8.-E37.-E39.E.. 4/3.4.4 49 3.-4.9:/3.9 .397J399%7.E.3 H3 l 93 5!0: 9993.397K3 ..-E3333838.36:33/4.397K3. :3 3.904 5 32:.0. 99-/349:H2E2O.4 394/ 3 '3934E..3H2 !.-33 3383 972.H3'g343 :%3 H33 !0: ..E.3 H3 % 9993.0.4.42:.2:..-E3333832:.329-3/3.-E333.9: 99-5 9E. J E3-:3.594E93.E..4.H3% H:3 !l3 !0: .-E3 .9:97.E.4.-E353-O3.H343.H3%34.493.3-  . 9993. .397K39: /3.3$.H2.-E3..4.4..-E353-O3.E.48: :.397J 349949:H2E2O.-E3 . /3:K3E.33.73973:.397K39:/3.4 /3. 3.335. -E35:  :.E.397J399'39 3:.5H 2K .3/. 9993. 9993.:-:3-E3 .E.-E3.3934E$.9E.97432:..8..H3l.9:/39 98F9/33.3.4/.H3%.97J2:.9049:3.E9. E .397K3 36:2 /.4.3 $ 3 H l 3 9 5.53G2904 9993.E9 8 98F9...3..9E..-E3940 9F5.9E.E9 8%7.3529-3$3:9 .:. 9993..397K3 ..O 3.9J3/..3 %3 H3! !0: .:..397K3 .3-/3.4.O/ 3/53582 93593 9:.9: 99-5 9E. E .E. :3 lg l4..335 9:/3..9.9.-E333833.6:324E3-:3.3335 97 9:.O 3..329-3.H33%: .9743 /3$3:9. :.3 37:3 3/4.423-E32E.397K3/3 /3/3.39E.g3.3 lK3 !3 5.. -5 4 -E3-:324.'/3.!E9 % /3 5 9 973 lg l4.3.99.6:324-E3-:3'99-5 9 E.393 2:.393.83 :.3/3 37:3/3.E9 8E3-:39.397K3 ..48:'393/33. 99-.-E3.39E.3'393E3-:32 4.

4. -E3 3 3 3 94 :.6:324-E3 -:3.4.9E.97432:. -E3 99 -.3 %3 3! !0: .O 3.5H.3529-3 .E.E. 3 :.9: 99-5 9E.. .3 3 K3 9 3 H 93. .-E329 02E2:.. E . -E39.0.E9 8 . 4 . % /3 5 5.. -E3 3 94 / 3 .-E36:324 2:. 3 94 :. -E3 4E ..9.3 .97432:.-E3.3 37:3.-E39 2:..3 .E.9E..9: 99-5 9E.g353 9993.H3%l3. E .E9 8 .. .3 H l 3 5.3.6:389 6:324 6: 2.-E33. 8. %3 %3 ! lg 7g3 :3 .397K3 . .3 %3 9 !0: .-3 .3..H !0: . 3/4.9E.3 :.393973 73.4.73-E3-:324. 9993.3 9993.-E3333 83 .H39.3- 8..H33 .42:..g28O.

-E33383 972.:83:  :.3E33..33/4.-E353 .493 ..8./3/3973973.4g33:   9993.-E37./3/3973973 .:H3/4.4%737.:.: 34.493 .8349/3 .E9 E. 9.3 4.4.9743..35.5H-99352.$H 3 '.E 935!0: 9993.E.393 5E3E..3 97K3.3 :3 l. E9:.:34E5534E49 3/.4 :. 3 5..3/3 37:349:H2E2O.-E333383 972.g3:3 E:.:H3/4. 99--/3'393 :..E. 9.397K39:/3.H3. 97E.9743/3 :.2997339743.E..29743.52 :3.E.:.H3:..H34K33 .99.E.397K33/3.397K3 .H34202.29 02EE3-:333 283 3:H3: 97970 3.3E3 :39743.:H3 /4.-E33 3383 972.5H :3-E3332833:H3: 4.7.$H :3.23.9.48: :..:35:..4..9743/3/3.: /3:.6:324E3-:3.E.3/33 .4:. 9993.E.-/.3/33..3-$...39.8.48:./3.2.E. $H :..4.3 97K39:/3.E.33/393.335/3.4.9: 99-5 9  E...-E33383. 35%73.. ..-E324.-E3 9..3.48:.:H3.48:%73.H3%%3 H:3 .3935E3 .9743.: 34...3-:.53...:H3/4..3 57E5..E9 8.39. 99- .397-K3/3. 4%7.3529-3.3E39..3-!E/:3 -29-3$3:9 .-E3..6:324:.3... .9E.4 E23$3:9 E .397K3.4./3/3 :..-E3 .52 :3 9:.48: E3-:39.-E329 02E4/.3 H3 3 93 5 !0: %/35 9973. 9.332.3E334EE.332.E..'393 4-W.E.839743. 252.E..3-!E/:3- 29-3$3:9 .: %73 ! 5...39:....23.-E3.9 E94K3904H:.:.997..$H 9993...3 ..3.952. -E3 3 3.-E3.E.H33 9993.H36:3 3.E.E334EE. 93 5!0: 9993.52E3 -:3 :3E3-:3 /3E.32 J3.4.397K3.3.29 02EE35 93.397K3. -E3-...E.33/4.4/3..-E353-O3.493 9:.-3..3E3..3 9 973 .39.-53597.:H3/4.4 '393E3-:324.397J399/3.493 . K3E3-:353 -O3E3-:3935E3.4. 9.529743 .. E ..3.. $H :3 . 3.9: 99-5 9E..5H:.

.

. 2 E. !0: . 9993..H3:. 3 %E3 %E2 9 4. .

3 % $.3 93 5!0: . %7.3 5. .

..52:.3%7:3 93H 93..9:97.-E3.397K3 .3 3 ! 9 3H 9993. 9743/3 E3-:39.397K3 3 3'$...3 -3 3.5H%73.9E...E.3:H35 92E2O.. -E33..7.9: 99-5 9E. 6:3E42.3%39 9993.:H3/3E.-E333383 972..397K3.335:.9045 3  9993.32 ..E. E97.4.335E28E9.9743 /3. 9993.E.83:../3:.48:%73.397K39:/3.9: 99-5 9E.3 37:3E3-:3 .397K3/3/3 .3:..9743  /3 :.8352 8.'393E3-:3 .3 % $.2.972-3E5 3 ' .H33 ..E.-393.E.3 .3 .-E3.3493994/E3.E.2 :.3352:..3- /3.E.-E353-O3 E3-:3.335/3.3 97K3.83g33:97: -g33:.E./3 .4:3-29-3!E/.6:32 46: 2.43 93 .48: '39 3:.: 35::..89 . -9 93-9:.E9 8 98F9. 93 5 !0: 9993..3-/3.9: 99-5 9E.:3g2E..335 /3.E.-E3 3.E9  8 98F9.. 9993. .. ..H3l3H3 !2'g3l3 9 5.397J3 3499:.-E3 6:3.E.48:  '39E.-E3 :3E3-:3 /3E.397K3 /349 3/3.E.5 94E93.:. '39E.4.332.H33 !2 3 %E 5..397K39: 9: 3%993 3... .. .48: /33.. :3 .-E3 3..3 8.3 4. .H343!.3 :3 3 3 5.3 37:34393. K3:.9E.4.397K39:/33.397K3.H343: 43 'g3 % 5. 9 5.397K3/3/3.9743/3'393$3:9 . :. -E34.E9 E. .83.3:3-E3.H3:3%3 ":. 9%993. 73 93 5!0: :.4 3.-E3..397K39: .48: '393 /33. /3..-E33383 972.4.%737. E . E .4.:H3333335E28E9.3 93 5!0: 9993..:39F5.  9%993.35  29-3$3:9 .4.397K3  3%993 3.4.4/3.4.g28O.4 :./3/3-373 9735 3 3'E3-:3.-E399-.-E37.4/3.33/393 3. E .6:389-36:3.E.:.3-$.E../:.H3Hl.E. 4 393.3 ! 93 5!0: .-E3.E.E..73973%7373.E :83:997433.. .99-.-E399- .4:.!. :3 '9 :3 5.. -E3-g3 .34 3749F5.4 8:...9E.335/3. %7.-E39:.2g33:E.99.203 8.4:..397K3.73%73.H3.9: 99-5 9E.H3E9'3 !l3 935!0: 93. l3 5...397K39: 9: 3%9.3 %7 E 93 5 !0: 9993.493 . 73 93 5!0:93.. :3-E333 2833:H3: 97970 3.3529-3. 99-33.4%73.493 .:83:997433.397K3/3l433.9E.E9 8 98F9.H3l!.-E3333 83 972...-E3-.8352.9E.3 43 5..9E.

.389.7. .H7 :3.4 :.g353 972E.. 3.3 8.E. 9%%'H%7. 4/.:H3/3E.E. 394 9%%'%:3%:3%3 %3  %3 K3 :3 lg l4.O 3.393 E3-:32E2O...E..99-34..O 3.-E37.E.3/3 37:3 5 993/3E. .-E32-42.E9 :.9: 99-5 9E.-E3 394/ 3 .3- 49:H2E2O.9: 99-5 9E.9J3.E. :3-29-3 !E / ..978: /33.O 3.... l 9..7/ .3 $. :..3 % 5.397K3 .55E5 $3:9.0.. 4/..3 3 :.4  /3.83528.9J3 99-34.. :.3- 4393.4.0. -E34.-53597.E..397K3 . 99-.397K3 . . E329 02E l 29 02E 4/..0.O 3.9743 /3 :. /3.9743/3 :3-29-3 ..-E333383 972..3 8..397K3.E9 8 :.E..3%39 935!0: . 93 .397K3 /3 49 3/3. E .E.335 /3 .9E.O3:3.2E.E...4 E3-:3 .:83:9 97433. E3593.:H3/4.4 /3.7.33 39 .-E39..-E32E2O.35: '3934E :.9.83529 73973.E.J 332.9J3.-393..E.397K3.. E4/.8352 .-E3-. -53597.3.:35: :.99- 33/3 ..3 3.99-34.3939743. .7.9J3 99-34.-E3.E.E. -9 93-9 E3-:32E..6:.8..-E339-97.. E32E .29 02E :.48: 970 3.9E.-E37.E.:83:997433.E.0.5322 E3-:399 -.-E334E252 :. E3-:333 2833:H3: 972. 9%%'%3! .-E382 .52. 9 29 02E :.-43.-E3-K3.-E39.9.4 : /33...99-.3.O 3. 5322..29 02E E3593 .9.0.....53. ..:35: :. 99-/3 E3 -:3..3- E3-:3. 93.-E3-..E.-E3 :3 :..8.  :3-E353-O3 979:..4 :. '393 :.48: /33.-E373973 :.E.4 /3..5 932E.E..-E33.335 9: /3./3/3 ..3 8.-E3 g2 59 29 02E :.-373973 :.

3 % $.4 /3..48: .3 %3 9 935!0: 93.-E3 23.3 935!0: 93.5H-9 9%%'3:3 . .E..%.E9 8 98F9  :.E.4 '3 5.!73 93. !73 :3 .-E324 . :.3 %7 E 93 5!0: 93.3! 935!0: 93 .2 ...6:324-3 -46:3983.73 973-3.3 9 973 .%'!2' 3 '.9E.6:389:. -E3 7..9E.E.  9%9.... E : 83 :9 9743 3. 52 E3-:3 :3 %73 73 .. 9E.3 93 5 !0: 93.: 83 :9 9743 3.2 :..E.lg343 %73 ! 5.35::. ..3 93 5!0: 93.. -3 73 973 :. -E33383..: 35 : :.-E3. .3l9 $ 3 H :3 5.  9%9.55E5.'9.  9%%':$. 73 .'3%3 %73 ! 5.. 9%%.4 . E3 -:3 9.4 972.8352973973.3 97K39: -3.397K3 ..  9%9./33.-E3. ..3 H l 3 5.. .g2 8O.83529 983  . -E3 -.  9%9.3- /3.3%3!E9 % .E. :.4.O3:3..3 % $.3 % %73 5.!E9 %73 .3 % $.9E. E . -E3 9:.E.55E5 .:3%E  9%9.'9  9%9.3 H3 3 93 5 !0: 93.4. 7. % 5.3/3 3 7:3:.-E39.O3:3.

9E.-E3.99.9E.. 3..O 3 .-E3-3 .J 3  9%9.E.73 973 -3..E.397K39 :.-E3.397K39: 9: 3 l9:8.73 :..39 49:H2E2O.4 /3.329-3 /33.E9 8 98F9 '393 /33.397K3 .. -E3 3 33 83 97 2 .3- %7373.. E.335 . K3 3/4. :.4 :. E.E. 9 ./3 :..55E5 .3 97K3 . 99-/3 /3. 4 /. .":343 ..E. . 9%9.E.35: :.. -E33383.3 H%E3%3 5..0 . l 9 .4 /3.E.-E3399. -E3 97.-E3 .3.O 3 .9:97.O3:3.4 ..9743/3 :..9E.. 0 .g28O..g353 .3/3 37:3 :.73 . 0 .-E3. E .4/3.4 972.E9 8 98F9 '393 :3 -E3 9 .4 8: :.397K39: /3.g28O.. -39 :. 99-9:.E.E. E3 29 0 2E E3 -:3 3 33 83 97 2 .9: 99-5 9E. 9.4  .E. 0 .E.E.g28O...397K3 ..E.4 $.E3 5 93 .8 -3. 0 .-E3 3.433..-39 83 :.3- %7373.O 3 ..E. E . -E3. .E.8352973973.73 . 6:3 2 4 %7373.E.3- /3.!.3 97K3 . .-E353-O3.3! 935 !0: 93.4 '393O.4...3- /3.397K39: /3.4 /3.-E3.-E399-5939.O 3 . -E33:H3:9:..4 :.3 8. :.4 8: E3 -:3 2 4 .3 9 -3 :.397J399 3435 '3 9 3 :.48: /33. -  53 5 97 E.3 ..

3 ! l3 93 5 !0: 93. .2 l 5.. .

3 g3 93 5!0: 93. %73 ! 5. %3%35 %33 :3lg!.43%3 9%%''9% %7.2 l 5... 93 .3 93 5 !0: 93 ..3  3 '..3 %7 E 935!0: 9%%'!. 9%9. 2 9 5. .343 2 ... .3 H3 3 93 5 !0: 93. .. 9%%'%7.3 ! l3 93 5 !0: 93.3 3 5.

.

.39 -3 //33 999.4 9%%'E34 H %E3 %3 5.3 97K3 .3 9%%':%J3 9%%'.2:. - G3 3 :.3$. :3-E3. 9.397K3 .5 94E9 3.3 97K3 9:  /3 . :..E.48: $3:983529 5. 4 /3 .. E.8. 394..4 /3.3 97K3 .-E3.3 .2:. .3 35 5 3 3 ' 5 9 93 3 5 9 93 ...9743/3 .5 94E9 3.3 - /3 .9.. 5 9 93 .3.3! 9%%'48E9/3 3 -3.5  94E9 3..E. /3 G3 .935!0: 93. 99 - .3 4. 97.4 /33. 57E5 2:.E9 8 98F9 -3 E. -E3 3 33 83 97 2 .E3-:3.E. ..:H3/3E. -E3 . 8.-E3..3- '393 :.E. 9%%'!.3-. 49 3/3.E...293 39 2934. E .. -E3 . 3 %E3 %E2 5.3 97K3 .  9E..3 97J 3 99 E3 -:3 3 .. 2 : . 73 93 5 !0: 93.E.9: 99-5 9E. :43J  $3:9 57E5.39 /3 3 .4 8:  /3 . 9%%'%l. '3 9 3 :.-E3.5 94E9 3.9 : /3 .-E33383 972.

 ":..3 H3 3 935!0: 93.9-97.335E3593.-E339. 2 %73 ! 5.9 0 2E'393 .3 g3 93 5 !0: 93.-53597..  9 5...E. 3. 9%%'43' l 2:..-E3 39..E..3 28.:.

E. % 5.E4 5.397K3 3 3'.3 %3 03 :3lgl4.E.g28O.E.E9 8 98F9'393:.:.3 35 '3 9 3 4E %73 73 .E9 8 9 8F9 9 94 /E3 .9E.9 :97. 5.4 8: :.. $H 93.49 E94K3904H:..3 - /3 . 73 973 -3 ...5H%73.E9 8 98F9. 9%%':3%7. .397 9:.E.3 97K3 9:9 /3 /3 E. .. 9%%':3 $3 !2'g3l3 5. 4 /3 .E.4E33.3 %E % 9 9 973 43 3 :3. 9%%'l%2 3 '.44E383-3 . 8 93 . 9%%.. 4 /3 .. 3 .E. %  %E % 5.G  /3 3 .. 7.E. 2 . %3 .9:97..9743/3 . ! .-E3.!73 93.. 9H:%73.343 9%%'  .4 8:  /3 3 ..3 9%%'. :%73. E3 -:3 :3 E3 -:3 83 52 9:..9E.. E .3 5.3 H . -E3 .-E3 24. -E3 53 -O3 .. .-36:3.9: 99-5 9E.9 : 99 - 5 9 E.:/3  $3:93..9 :  99 - 5 9 E.. 972  9: 5E9 8O3 93 93 / 3 5 9 99 - .4. :3. .6:324:. -3 3 33 83 97 2 .4E3-:3.3/3.-E3. 6:3 2 4 :.3. -E3 33 83 2 83 3:H3 : 97 970 3.33 l.E. 93.E9 8.33'.. 43 93 E :. .E.. -E3 .3 97K3 .E. 9743 /3 .. 4.-E3..-E3.55E5-373973:.E. 9743/3:....g2 8O.939 O3..3 97K3 .3 93 /3 93. . E . 4 /3 ..9 : 97.3 3 5:39:98 5 G3 '393.3 - /3 . 73 :..2l4.. 9E.3 97K3 9:  /3 . 83 52 9 73 973.3 /3 3 7:3 E3 -:3 9. E E 9:. -E3 .. 52 E.397J399 . 99 - /3 .3 -39H3 .3H3% 935!0: 93.4 8: :.E.3 29 -3E3-:3.4 3/3 9743399 3499%7. /33.3 93.9E.9: 99-5 9E.9E.397K3 .E.4 8: .49333.397J399 %96:3.E.$.E3-:329 02EE3-:3332833:H3 : 97 970 3.E.73%73. 9%%'%.-E3 5 9.O 3:3 .42E3O3 3.E.3 97K3 9: $. $3 . 4 9:H 2E 2O.2.4 9:H .-E3 5 9..4. H7 :3 . .9 : /3 .E.E. E . 4 . 4 :3 .397K3/3/3 . 9%%'3":..E. -E3 2 4 .40 ..O 3.35: /3 3 . 9743 /3 :. 73 935!0: 93. E9 E.9E. 4. 5 5E5 .3 97K3 .393 '3 9 3 :..3/3 37:3 %.E4 .3 - /3 .9E. 7..32997:.48: ..3 .3 97K3 .E9  8 98F9. -E3 .3 9%%'H%3 9%%'. 9E. .48:%73.3g3 935!0: 93 .3.-53597. 9%%'%% %3 5 %3 .3  .3 % $.E9 8 '3 9 3 :.4..3 %3 9 93 5!0: 93.E. %3 . -E3 .99-3g3.3 93 5 !0: 93. 4 :. 93. .: 9%%'%:3!43 .3 9%%'. :3 .6:3246: 2. 93 .3 37:3%7373.E. 4 /3 3 .3 /3 3 7:3 %73 . 93.493 9: 9: 3'393$3:9593.. E . 9E.7. 9%%':3l9 /33.9: 99-5 9E.3 97J 3 99 34 99 :. E .. 4 /3 .7.3. -E3 3 33 83 97 2 .3 9 973 . E .O3:3.9729:5E98O3. .4..9743 /3.3529 -3.4/3.3-'393 :. -E3 . !73 :3 .397J399 3499$.

33 5.. 9%%'l%3!E9 %7.3%7E 935 !0: 93. $.

5H -9 .3 J3. E :83:997433..-E3. 4 /3 . -E3 J 9 4E 3 .  ..3 - /3 3 .3 %. -E3 .9.3  :3-E324E. 3'39E..-E3 394/ 3 .E.E.4 8: $3 :9 . 9045 3'39E. 3 99 9.7.lO3O-.48: :.-E382 .3-/3. .30.!2'g3l3 5.-E397 .8 -5.-93. -E3 2 4 . 9%%' %: %3 9 5.3 97K3 9:  /3 .9743/3/3.52...:83:997433. -3 73 973 :.3 28. -E3 4E3 83 3 .3..3:.-E3 :3:.4$3:9 . -E3 .9 : 99 - 5 9 E. 93.39 7.O 3:3 . 9%%'. -E3 .9 : 97.-E3-.35:..3%3 9 935!0: 93....E. :3 lg l4.7/:. ..3 93 E3 -:3 2E 2O.-E3 3.E.. 9. .-E334E252 :. 3l  2:. 9 8.E. 9%%'./3l 2:.9 : 99 - 5 9 E.3 97K3 ..-E3-E3 4 . .. 42835 -3 O9 - .g3 53 %9 97.-E353-O3. 9J3 .:H3/4.. :.3 89 99... .. 935!0: 93.3 8. 99 - .E.4%39: 2:. .3.-39.. .9.:. -E3 3. 6:3 2 4 :. 3 .E3-:3.3 . . .3$3 :9 .3 :. ..3 97K3 ..:H3 /4.3. -E3 53 -O3 :.E9 8 9 8F9 .-.33 :. 3 3 3 9 .E3-:3899F5:. .3 . 9J3 99 - 34 . . 94 E3 -:3 2E . -E3. 6:3 2 4 :..E.E. ..E. 93.99- 5 9E. - G3 3 /3 ..3 24:.4:.-E3 /3 32E.3 .3 97J 3 99 $..3 -4 97K 2E . 34 93 :. -3 2 4 E. 4.4 8: l 2:.3%E3%E2 5.!.4/0473:.38. -4 /. 9E.3 :. 9743 /3 :.9049:3....35::.. -E3 3 33 83 :9 : 97 2 .4 E23$3:93..3 5 29 -3 E3  3 .:. 9E.-E37. 9%%':%3!E9 $3 ":.3:H3 E.5H49. . ..-E3 9.-E39:... K3 E.48: -33 3383 972.397K3 .-36:324 . 5 93 2E .3 $3 :9 83 52 E.E. .-497K9323 l 34E E3-:333 2833:H3: 972.8. .3 - '3 9 3 :. 73 93 5 !0: 93.8352973973.-E3.E. 3. /3.: -.%7.33G2904 9%%'3: %3 2%3 :3.. . 97.8  /3 . 4 . E .4:.3 935!0: 93.3 3 .E. l  3907309 :..39:9 97E 2 . -E3 .K 3 .. .9743/39743. -E3 2 4 .397K3 9:E329 02EE3 32 8. 73 93 5 !0: 93.-E339.3 9 G3 ..g3 53 97 2E . /.-3 23973973.:35:.3 . -E3 . -3 3 33 83 :9 : 97 2 . 99 - 34 .:.3 9 -3 . 4'393'39E.E.3!E9 % /3 5 9 973 lg l4.9 : /3 :.E. 8..3-. 53 .9: 99-5 9E...3%7:3 9 5. 3 94 . 4 43 /5 94 29 -3 /3 .E. 53 22 E3 -:3 99 - .3 /3 3 7:3 .-E3.-E3.389.9E. E 9 7.34.397K39:9/3/3E.9 - 97. -E3 .4 . 9J3 99 - 2E . 9%%':3%H3 ' % $E: 5. . 9%%%'3'3 :.4-K :.3$3:9-E3 29 97E. 5 5E5 . 9743 /3 /3 3 . -E3 .489.4 : 9743 .

/3 /3 -3 73 973 :. g3 :3 E.3 97J 3 34 99 $3 :9 83 52 E.3! 935!0: 93 .-E3.E. E 9 7. E. -E3 3 33 83 97 2 . .3 9%%'l%3 9%%'.E. 0 .3 97K3 .E. 3!:3 3 935!0: 93. 4 /. '3 9 3 4E /3 3 .3H3l 93 5!0: 93. 5 .3 -3 :... . 9E... E .. .9743/3'393 .3 935!0: 93..E4 $3:9. 4 ./3  3.g353%. -E3 . 9 .: 3 . .9 3 9.O 3 . 0 .3 - '3 9 3 . 9: 42 9. -E333383 972. 9 . l 9 .3 8.3 3H5 9: $. :.. 9E. -E3 2 4 . 5. '3934E :.3%3 93 5!0: 93...O 3 . E. 9E.. 0 .  . E .9E.3 - /3 ..3 5 29 -3 '3 9 3 4E 3 /4.E.4 E3 -:3 9 . 5 . $ 3 %7. -E3 . 9743 /3 :.3 97K3.E. 83 : . 73..O 3:3 .2 $3 :9 53 -O3 . - 53 5 97 . 0 .  :3 .9 : 97.3 5 29 -3 /3 . -3 2 4 E..O 3 . 4 .3J. $ 3 .3 /3 3 7:3 /3 ..8352973973 35:-3 32.3 97K3 ..4E383 9%%'%:3% !.3 ..35:.48: E3-:3. ..9E.3 /..8.3 $3 :9 . E. 9E. 4 . 6:3 2 4 :. .3 3 9 5. .9743/3 :. 6:3 2 4 .3 97K3 9: 3 :.O 3 .. %3 H3! 935!0: 93 .E.E9 8 $. 0 .E. .48:'3934E :.E9 8 9 8F9 .E.3lK3!3 5. 9743 /3 E3 -:3 2 4 .3 35 .O 3 . 9E.3%.3 /3 37:3%7373. -E3 3.O3:3. /.E.397K3 .3. 9%%'43 9%%'. 9E.3996:3. E3 -:3 .55E5%7373.$3:9 /3-373973. 4.. 6:3 2 4 E3 -:3 . 5 5E5 :. E.-E309..9 : 99 - 5 9 E.5 9  93 35 993. 3 E.3 %7 E 935!0: 93. 4. .3 2 4 . .E9 8 9 8F9:3-E3.9 : 99 - 5 9 E. .3 8.3-/3../3/3973973 35::. E .3 97K3 9: .73973%73. /.4 .E.. . 33 /33. 9743 /3 $. -E3 ..3 5 29 -3 . -E3 53 -O3 . 9: 42 9.2E.9E. .. 4 /3 .3 97K3 .3 3 89 3 34 :. E 7. E3 -:3 9 .. 34. 9E.4/3.43 l 9 .E9 8 9 8F9 . 9E.9 : 99 - 5 9 E. 9%%' % 5.3 -3 $3 :9 53 . 83 E3 5 93 . $3 $. 0 . E ..E9 8 E3 -:3 2 4 .O 3 .73.39 E -. $H:3 5.. -E3 9F5 /3 9F5 92 9F5 5 9F5 K3 :. E.4 8: $3 :9 53 -O3 . 9%%'. 93 .. 3O /3 ..43%. 9 .9: 99-5 9E.594E93.. .9 : /3 .. E .3 9%%'!. 3 . 0 ./3. :. . -E3 53 -O3 .g28O.4 93 ..'33 5. -E3 4E3 83 3 .. . .O 3 E.. E3 9 ..g28O.-E3 35:.. . -3 73 973 $3 :9 3 2.397K39:9/3/3E.9: 99-5 9E.335 4 /. g3 :3 5.9 3 9. 4 9:H 0 9  E. .

.

3 . .

% 5. 9%!l. .3 %39 935!0: 93.3 %3 93 5 !0: 93..33 5. 9 5.%J3 %7.3%7E 935 !0: 93.. 9%%'!..

3 .3 E3 904 H: . :. -E3 99 - /3 . -E3 3 3. 99 - 3 9 .g28O. 6:3 97 93 2E . . -E3 .34.. /. 5.E . -E3 8. 9. 73.g353 E3 2E .E.E.E. 5932E..335/3.E.89 . 9%%'43 39%%' .397K3 .3 . 4.3 9973. /3 G3 .J .:H3 /4..3. .397J3 99$. . -E3 4E .E. 9743 /3 :..6:324E. .3 2E . 9J3 49 3 /.3 E3 8E. 9J3 %.. -E3 53 -O3 '3 9 3 :. 53 22 .9 : 99 - 5 9 E.397J399 9%%'43.3 2E . 935!0: 93 . 9%%'%%3!E9 H :3 . .E.E.6:3246: 2.3 5 29 -3 :.3 3 93 93 .4 9:H . . 43 'g3 % 3 / 5. -E3 3 3. E .3 3 2E . E.: 3 E3 -:3 3 . 9%%'3":.E. - G3 3 :. . 35 :.9: 99-5 9E. 4 .9E. .4/3.g3 53 52 9743 .9E.973/3%7. 9E.4 8: :.J . 99 - .3 93 99 - 3 9 : 3 99 - 5E9 8O3 '3 9 3 4 9:H 2E 2O.9E. 973 9743 . -E3 . 9J3  /: .9: 99-5 9E.. 9J3 .3 . 99 - .:H3 /4. 9%%'%3%3 % 5. 4 :. 3907309 5 97K3 2E . 53 22 :3 -E3 ..3 2.9E. .3 93 9339393 :. 4 .3 9 -3 :.3 3 2E ..E. 0 . .E. 6:3 97 93 2E .397K3..E9 8 E3 -:3 89 9F5 E3 -:3 3 . E3 -:3 2E 2O. -g3 . :3lg l4.. 49 3 E.3 3 93 93 .3 35 . .9:97.4..3 97K3 . . -E4 95 . 9%%'l9l %3 5.49:H.3 3 2E .. 9%%' %/35 9973lgl4. 9J3 99 - 34 .. 53 22 . 5 3 G2 904 . .g3 53 52 E3 -:3 2E ..3%3 935!0: 93. 9: 83 :. E. E . /3 :..E..:H3 /4.3 92 ":F9 .% :3l.3 %7:3 9 3 H 93 . . H3 6:. .E9 8 98F9 E3-:3. 2 9.. 8.E. 53 22 E3 2E .6:389.. E 93 5 !0: 93 .E. 3 . 93. 9J3 99 - 34 . -E4 95 . -E3 9 . E.-E3. 33 3.89J.3 E3 -g3 . 4E3 2 35 . :. 9J3 /.9 . .E..9743/3'393 :.335E3-:389 9F5E3-:39. . -E3 3 3 3 9 . . /. 3 . .g3:35.49 3H36:..3529-3/33.E. -E3 2E 2O..3 .3 97K39:3. .. 83 52 .3 % 5. 4 .. . 99 - .3 .O 3. - G3 3 :. 3 94 / 3 .3-/3.E.4/3.55E5%7373..339393 E3-:3.. -9 93 -9 :. -E3 . 93 3 $. . 9%%'%3. 73 935!0: 93.3 H3 % 93 5 !0: 93 . -. H3 6:.3 K3 3 .E..9 : 99 - 5 9 E..O 3 . 83 /F5 :.E.3 93 9743 . : 3 :. 9%%'%'..O3:3. . 9J3 99 - 34 . .73973/33. 9J3 .E.: 3 4. .. 9J3 99 - 34 . -E3 93 .  ":..3 8. 3 2 52 . -3 9 3 . 3 2.:H3 /4. 83 E3 -:399- 5932E. 9 2..3 93 9743 ..g353 :3 -E3 2E . -E3 4 . 93. . . H3 6:.-E3. 3 . -E3 . E3 -:3 8E. . 9J3 49 3 /.3 93 .: 9 3 6:. -E3 . 99 - /3 E3 -:3 . 5 3 G2 904 /3 3 . 9J3  / : . /3 G3 . 4 E3 -:3 3. -E3 3 33 83 97 2 . 9743 /3 l 2:.3 %.9E. :. 49 3 H3 6:. 52 . -E3 .E. 83 52 9 8. 99 - 5 93 9./. -E3 99 - 2E .0.

 3 %E3 %E2 93 5 !0: 93. -E333383 972.-E3 98F9:.. 9%%'.g28O.3529-3 %99.3 3 3 !494 .!73 93 .3 - /3 .g353. ..3 /3 3 7:3 $3 :9 .E9 8 E3 -:3 .335:..48: E3 -:3 2E ..397K33/3. 3O'393.3 35 3 .397K3. 9%%'3%7. 9%%'3%:3..3 97K3 9: . .493 .E.3- /3. H3 6:..48: $. 4 /3 . 3O E .3 97.g35352/3.-E333383 972 .-E3. 49 3 97 .3 97K3 .397K3.3 97K3. 597.E.. .3 935!0: 93.J .. 9E.3E3 9%%'%E43 ":.9:97.329:96:3.g3 53 57E5.397J399$3:9.397K3.3. E .. 5. 53 22 E3 -:3 99 - . 4.3! 9%%'6:3.594E93.425:907 %73 . 9%%'%7.. ! 93. E499. 93 . 3O E3 -:3 ...E.9743/3/3.3%.9.4 -g373 :: %7373..9:/3 ..3%7:3 9 5.E.8.3 l4 9 :3 !. .3 3 34 5.. /3 3 ...g3 53 52 9 /0..3.: :3.g3 53 E..3 93 :.9: 99-5 9E. 4 2E .3/3 37:3E3-:324..397K33/3.4.-E3.E9 8 98F9. -32E.. 4. 9J3 99 - 34 . 9%%'JH3 9%%'%%J3 ..3 3%: .3 935!0:93.335 /3.. E. E3 -:3 .E9 8 9 8F9 /3 .9E.3 97K3 3 3'/3. :3'9:3 9 5. E .397J339:98 3.397J399 53239/0.3 97K3 .9 : 99 - 5 9 E..E4":.97E35 24 :. :3 .3%.3%3 :3%E. 3 3 3 9 .9J3 3 3 ..9J3 :.73. -E3 .:3 - 9 : . 5 9 973 ! .42E.3 ! 935!0: 93.E4 -3: 5 G3 . 9743 /3 '3 9 3 5 9 93 3:.9J3 .6:324 E3-:3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 9%%%3'3!E9 9%: 9%$.3 9%%.335 9%l3.$  %%% $%%                       %H3/4.3 9% .3: 9%lg3":.

3%J3 9:43 % 9%%'%l% ... %3 %7E !0: .E !0: .. 9%% '":.4/.73 !0: !2'g3l3 !0: :3'g3%7 !0: :3%7. %3 ..!73 .":. H3/ !0: $ 3'.73 !0: .3 !0: .%7. $..3 9%l!E9 9%2. $ %73! !0: " .3%E3%E2 !0: . 9'39 %2.3% H33 !0: %3 3 !0: ..3 !0: . 9%%:3%7. %$..3l..3%7:3 !0: . O2 5.3 !0: " 93 ..3 !0:  3'.%7. .. . 3'.3 !0: !2'g3l3 !. :3%3%:9 !0: ..3%7:3 9%l%3 9%%7:3: 9%3%3 9%%73:H3 9%3K3 9%. 9'399 % 9%%3 9%l$!0: 9%$. %'33 !0:  .%3 9%!$. !2'g3l3 !0: %9733E9 ..%. 9%":.3'3 9%%'l% 3lg3 9":. .. :3lg!.3 H33 !0:  .3 !0: %3 lg!.E !0: ... 73!. 96:3.3%$.3 9%$%E. :'g33 %7E !0: .E4%%.3 !0: !0: ....3 !0: !2'g3l3 !0: H.3 . :3'g3%7 !0: " :3 .%7.'9 9%4!.3%7:3 3H 5 9973!%.%7.3 9%.. %3 %7-E !0: .3 9%%7:3:H3 9%'g3%7:3 9%l.3'3 9%%33 9% '%3 9% 'l3 9%43: %78. " 93 .73 !0:  " %37:34 H3 9 !0:  ..3%39 9.. .3 9H3 9%97373.3E. 43'g3% !0: %39 .. %3 %7E !0: .. %9734374 :34374 .3 9'E3F5:3l 9%!.3  9%%.2l 935!0: 93 ..  ":. 9%l. " 93 %7E !0: .3 93 H ....

.

!0: !.3: !0: ..H3/ 4. '3 g3 %7 3                                   ..

3 9..3%3 9%%'3l9 9%.3 ! !0: . 9":4.E3 !0: . 9%.! .! . 93!%3 ...3 9J32 9%3'.3%7:3 9973. %32#3 .3 9%'3!.g3 .  %73! !0: %33..3 :343 74 ..%3 9%!.5E9973 3 .3:H3 9%'3 9% :9. %7E !0: . $ %'33 !0: .%3 9%%3%3 9%:3. ":. !0: .  9%.3% !0: %3 3.3 ..3Hl3 9 %39 !0: . : .3l.3 !0: %3 4! . 9%'% % : 9%% 3%3 9%3%3 9%%3.. 9 %E% !0: ":.:335 %7l...3 !0: %3 . %33. 9%%'%!43 9%!. 9%%7:3H3 9%%l. . $ 3. %3 .9J3% % 9%!%3 9%%.3 9%'% 3":3 9%%3% 9%4.3%7:3 3H . !3 :3lg!.H3 9%3!.!73 l3%H343 !0: l $433 93H 93 .E .. . 9%!43 9%%'. !3 :3lg!.. ..$H . 97 .3K3 93":... 9%%.73 !0: :3%....3%E3%E2 !0: :3%3%:9 !0: H !0:  :335%7l..%: 9%%H3...935.73 !0: J3. .: 9%l.3 9%%3l. Hl3 !0: ":. % H3% !0: !2'g3l3 !0: %3 . !0: %73! !0:  :3%7. $ 3'.4:H3 9% %%3l9 9%29:943'3 .8H :3 .                    9%l.99.": 9%43 9%l.E !0: 43'g3% 3/ !0: :33%7 !0: E..

. !0: .3% !0:                               .3 !0: :335%7l. 3'. !2'g3l3 H3% !0: :3%7..

2 9%23 9%l39%4 9%93 9%%':3.3 9%%'!.33  9%43%3 9%%7..34 :3 ... ..3:3%733. :335%7l.3 :3..3 K3!3 !0: %3!%3 ..3%7:3 3H .. ":.3 9973. 3'. !0: ..                        9% 9%43%3  9%'3%3 9%%73. %7E !0: .!73 :3. %7 E !0: %g39 H3l !0:  .3 9%%' 43.3 9%%'%7.3 9%% '9..!73 .3 ... :3: %$... !l3 !0: .$H . $ E..! . ....2 9/3%3!E9 9%33 9%%'%$H$. E.2 9%$% " 9%%3.3 !0: % H33 !0: . %7... 935!0: 93. :3: !0: %3 %7l. %34K3 . . !0: . 9%3%7. $ H:3 %7E !0: ..3 !0: !.2!. " %3. !.2l 9 %7E !0: .3 !0: l.. 9/3.. 43'g3% !0: %73":. 73 !0: %3.3 9%'343 9%%3: 9% %%7... $3'.#. //. :3.% 9%l3.g3 :3. 9$ E7..3lK3!3 %$.3H3l 935!0: .3J93 9%43. 3'. 5.!.. ..  H9 4...#44 .33 9 %7E !0: . !.3H3l 5.H3 !0: ..2 .3 %%73 !0:  %73! !0: .3%E3%E2 4.3%7E !0: .3!E9 9%%'%! 9%lE%H3H3 9%%.3 9%:3 9%''%'9.. l%7..4%3 H3l !0: .                             . % 5. %7.  3'.34E 9%!.3 9%%'%.3 935!0: ..3 !0: ..3$. ":.:3 9%!..  !2'g3l3 935 !0: ..33 %7E !0: . 9%3.3 !0: %3 3 .3 4. 935 !0: . H !0: .33! 93 H . !0: . .. 9%%3! 9%%! .

33 9%'3l. . %3. %3 lg!.3 9%%'%:%.E4.      9%%3!43 9%E.. :3lg!.3 9%33 9%":3. ..3lK3!3 H3l !0: .3 :3lg!..3 9 %. H3!43 !0:              9%.8H  %73! 3/ !0: . %3%3K3 %33 :3lg !. . H:3 !0: H:3 !0: .3 9%!%"%%7.  %%73 !0: . $ 3'. . %3 ...3..3 9%'35 9%l. 9% 9%%3%3!E9 9353 ....! 9%3%7.. % H3% !0: .0 ..3$.43 9%3...3 !0: .3!E9 9%'% %432 9%%#3l3 9%24H3 %:3 3! 93 H 93.  !.E !0: .3$3 9%3 9%!4 9%.3 9%K33 9%%'l% $..

 93 %3 3. ... .3 . $ !.3%E3 %E2 9 4.5%3 9%%.. .. . %7.3lK3!3 !0: . %73! H33 !0: !.3 :334 ....73 !0: %73! 3/ %$. $ :3J%..E !0: .. $ %39 .3%9.. %73! !0: .!l3 9%..  .3lK3!3 !0: ..    !. !0: l3%H343 !0: .% :3l. 3 93 4 !0: 4. H:3 .. 43'g3% !0: .3lK3O9 !0: .3l4 !0: .343       9%3%3 9%43":3 9%%.E !0: .73 !0: . E !0: ..3 H:3 .3 !0: .3l4 :3!.%3 !43 9%43 9%%.3 lg!g :3. %73.       9%%  9%$.7.3 .33 !0: . 33 .33 9%.3lK3!3 !0: .. $ ":... $ %73. l3%3 .3%:3 9%' %'3%3 9% . !.3!.3%7:3 5 9 973.3 93 . E... %3:$.....2 9%4..3%7 9%l4     9%%3.

 J3.33 %7E !0: %3 l!. 9%l 42 9%.l3 9%%3. $ l3%H343 !0: .3 9%'% '%43% 9%43":.#. .. 9% 3'3 9%%'%3 9%%3%43%43%3 9%:. 9%%343  9%%7. . 9%E3%3 9%'9%7:3 9%'3%J3 9%%'3 9%%3%3 9%'97. ..3 ..9:3.. 9%%EK3 9%%'%":.'9 9%%'$3. .l. !2..                          9%%3..$03 9%%%J3l.5E9973 5322!$ 9%%' %7.g3 3 !0: .3 !0: .33 9%4.3:H 9%.!.3 :3.3 9%3 9%%3:3 9%%7:3.343 9%3.3 9%H3E3 9%%:3.! .5252!3 K3 9%%3!E9 9%% 39'93 9%%. :3l!. %3 . .. 9% %. H%E3%3 ! !0: ..'3! 9%l.

33 K3 93H . ..3%.3H3 5. .

.l:9...3: !0: ":. !2'g3l3 !0: . .                               $43'g3% 5.. !. ... . !.73 ..'E3%7..5..3 %7. !0: !.3%E3%E2 4.. %3%9%:9 %7E !0: 9%43'9 .33 5.9 %7E !0: . .3H3 3 935!0: !2'g3l3 9 %39 9%%'..3 9%% 9%%:3%3 ":.3 !0: H3l !0: . H %$.9%3 9%. :333 .3 . %3%9%:9 !0: . H:3 !0: . !.7... %3!0l:3 .3lK3!3 !0: .%l.3lK3!3 !0: 9%3..3: 9 %. .43: 93!!0: . %3%3 %33 :3lg!.3 lg!. 9%J.. 5 9973.3%7E !0: H3l !0: .3 !0: %73! !0: ..43'g3% !0: .3 H3% !0: . %7. %33:3lg!. !0: %32g3 2. :3: !0: .7 :3. :3E...3%7:3 ... E.. :3'g3%7 935 9%4%:3 !0: 93. %7.33 %7E !0: ":..3lK3O9 !0: .. 93.3 9%.3$..3lK3!3 %$. % 4. !. . 9%9%3 !..#. . ... $H .

3%7 E 935!0: 93.3 !0: .3lK3!3 9 %$.. %g39 H3l !0: .3 9 5.%7.... !. :3J%..3%7E !0: .343 5. .

..8. 9%%..3 3H ..4E":E9 !0: 9%3.3 9%'$& 9%%'. :3 9%'3!.32 9%%.3 %%..3 9%l'9 :3: %%:35. :3%3. % % 4.3: % . %73! !0: :5 %%!4 . %39 9973!%.399 :9. ..5...3 9%'9!.2 9%%'%3%:3 9%%3 9%l3. 9%:' 3'. l. !0: % !0: 3'.3 !0: 3. %3 . !0: 9%$.3 ... !2'g3l3 H3%!0: 92J. 3'..3%3 9%$.3 9%%343!E9 9%%E%3 H3!43 !0: . %.3 %3 .3 !0: .3!. ..3: 3H 9%4. !..% 935!0: .. lgl4. %E% !0: .99... %J..3 !2'g3l3 !0: 9%%:33 H&3 !0: 9%%. . 9%%$3 .3 9%%3l9 9%3%3 9%3%E 9%.H3 9%% 9%3%3 9%%E3 9%.3 73!.48:'g3.3 " 93 %3K3lgl4. . %3 lg5.. %/35 9973lgl4.3'9%3 9%443 9%5! 9%43l3 9%:%4 9%.!..5.3lK3!3 9%.':4 % !0: :3%E..                              9%43.3 9973.. :3 9%43$. 9%.3l4 :35. !0: :3'9:3 ! !0: !2.3lK3O9 % 4../3 !..E !0: 9%%3!. .73 !0: 9%3.7.$H . !0: 9%$.. :35. %8.2 -%73.3 !0: % ! !0: . H3 H3% !0: :93 9 50: 3'..3: %.%352H3 . 9%%.3$.0 :3.4 .. :3lg!.l%5%3 9%%'3. 9%334E83 % H39 50: .%7.g3l3 !0: l%7..3 !0: 9%%''3%3%43: -:3'g397 !0: 9%% 3%733 %735 !0: 9%%H3! %3%7l. H3l 9%5":.5 %73E3.. . 9%'93 .% %#3! !0: 9%%. 9%%'%3!E9 !.3l9 ..3'9  9%3 %73":.$H :3 9% %%7.$H ..'":..3 !0: .                                       H:3 %7E !0: ..

3! 3H . .2l%7.33 !0: . :3'9:3 !0: %7.

.

%'33 !0: !2.g3l3 !0: 2.

9!.3 2 .3%3 9 !0: :3'g3%7 !0: 9%..3H39 !0: .8934!.2l %7E !0: 9%43%:3 9!.

.3 !0: 3'.3' 9%% ' 9%!l3 9%%H3 9%. 9%$%.35.33 9%":. 9%% '%3'3l3 9%%9-'g3!3$. 9%%":.3 . 9%H3. 9% %'3 9%H3 9%%'l.:3 9%":9%3 9%%.E4$. 9%4: 9%!.3 . 9%%70.%3 9%%'%l% %.33 9%"%:9$3 9%%3!E9l9 9%%'.%.3.:$3 9%. . %73! !0: 9 93 .3 !0: %3%3! lg7g3 .3%3 9%.3 !0:  %73! !0: !2'g3l3 9 %$...243 9%%32$3 9%% '%%7:33 9%$% ''9. 9/35 99.%3 9%%H3.4.. 9%$.73 !0: 3'.8H .2 9%9:9":3.8H .. %:33 9%l9'9 9%..2: 9%%..% 9%K3.%7.                                9%l:9..3.3%3 9%%33 9%43.3%.6:4. %8.'3 9%% '!.3%3 9%l. 9%%'%3 9%l.'3%3..2%7:3 9%%3.3 !0: H..32 /.3 9%l.3K33 9%%7. .."% 9%%'":..3 9%%'43 3 9%!.97373%3l9 9%%.3 9%%. .3 9%%'2 9%$%%343 9%'% 9%43 9%%'3%7..8H .3 9/35 .

!2.g3l3 !0: .%'33*50: :3'9:3 !0: H3!43 5l439 9 :35.

.

3 H33 !0: :3: :5 %%lg 4.3 9 H33 !0: .3 !0: J3. 3'.3 %.%7.3 !0: !..239 4. %3 .2l %7E !0: 3'.3 !0: " H:3 %7E !0: '35 !0: 93%3-K3 lg 4.573 ":.'%.8H l.....  .3lK3!3 !0: !2'g3l3 9 H3% !0: 3.!2'g3l3 !0: H:3 !0: :3%7..3%7:3 3! 3H  %E% !0: !.33 %7-E !0: %73!3/ !0: % !0: %73! !0: %73! H33 !0: 97..3%7:3 !0: 3'.947 :3.E !0:                                  9%'39.8H .3H:3 93 %7E !0: 3 .3 !0: H%E3%3 !0: H%E3%3 !0: H%E3%3 ..3 !. !0: %3!%3 lg7g3 2.3.3:3 .73 !0: 3'.. lg 4.33 9%7-E !0: :5 %%!%3 :3! %3 E.3 .3: !0: l !3 :3lg5.3 %%.73 !0: %7.3lK3O9 % 4.3%3l 93 %7E !0: .3'.3% !0: 3'..3: !0: !. !0: ":.

9%43 9%$.3 H33 !..E !0:  !l3 ! !0: H%E3%3 .3% 9%%3! 9%.33 9%":3. 9%:.3 9 .3 9%335$ $.$H ..E9E9 9%3$.73 !0: 3:397 !0: .3 9 %.. 9%l.2 '9 9%% '% % 9%$ 9%%''3%32%3 %%73 %$.3:'9 9%%73J3 9%% '9:9%.3:!E9 9%%:3%H3 9%4%J3 9%%343 9%.3lK3!3 98.3973 9%%7.%%7.34.73 !0: :3%..3 !0: 8 43'g3% 99.2 9%' '%%73%3 9%%H3 3. 9%l..  9%%.3 l3%H343 H33 . 9%3! 9%43'g3 9%%H3!%3 9%33 9%H39 9%%3% 9%l:9..3 !0: .3 9%..E3 H3l !0: !.! 9%3.3 !0: !2'g3l3 9 %39 !0: J3.4. 9%'3!E9 9%!% 9%!3.                              9%K3$. 9%":.2l %7E !0: 48 48.2 %.E4%.3 9%'3..3.!. 9% 9%%H3%7.. $H H:3 " .4.3 3'.!73 3'.3 9%43 9%43%. 9%.3 9%3l..l9 9%%3. 9%l.! 9%#3 9%:34 9%%32 9%:3%:3 9%'3%33%H3 9%3":3 9%%:3.3 9%.3 9%.%7. .3 9%%E!.3lK3!3 H3 !0: 3'.3 !0: %3l439 :3 .33 !0: !2'g3l3 9 H3% !0:  3'.3 ! .3 9%%7.3 9%% '.3%43 9%.

% 4. .: 50: l3%H343 50: !2'g3l3 !0: %3 ..l4.3 !0: 3'. 93 .3 :3 -. !0: !.% :3.73 !0: :3: l.E !0: .. 93%3l3 %33 l.03 99:35.g3 53 !.73 !0: %7: 5 !0: H:3 %7E !0: " 93!%3 ..  ":9%3 .. :3:35.3 H3l !0: ":. . $H :3%7.3lK3!3 !0:  l3%H343 !0: .3%7:3 9 99-. .5.3 .3% 4.3lK3!3 H3 !0: %.5.3 99.3 ..3lK3!3 %$. 93$433 !l3 !2'g3l3 !0: 93": l.3'.%7O :3.39 :35.7.$H :3.3% !0: H:3 .%7. !.$H E.

.

3!O3 3! 3H %7. l../73 !0: .!2'g3l3 %3 9 !0: 93.::3-.393.33 %7E !0: .

2l 9%7E !0: %7.33 %7E !0: . .

3 !0: : 99.$H !.3: !0:                                         .$H:3.3l4 %$. %73.

74 :3 ..E497.393...9:3!.3 !./73 !0:                        9%":3. !0: 5. .74 93.3lK3O9 4.                      9%#3l3! 9%43%7:3 9%%%3.

3 9%%'l%.% 4. %$..3 3'. !0: :3: 9973lgl4. 9%%7:$. l43%l2 9 H33 9%43%3 !0: .3%:3!E9 9%%3!E9.3l4 9:3!..3 H %$.l.3%. 9%:33 .!.7g3 :3 9%E33 .'l":. ":. l3%H343 H3l !0: 43.#.3 !0: :3: 9973lgl4..3%7:3 3K3 93 9%3l9 H .3 :3lg l4..3 !0: :3: 43.%3 9%%:3% 9%!43$. 9%%'%%H3 3'.H3 !0: !2'g3l3 H3% !0:  9%4%2 9%%.%..3. 9%&' %3%35 .3 9%433 9%. H33 !0: 93!":.3 H:3 %7E !0: . 9%% ' . :3'9:3 ! !0: %3.!3 9%39!E5   .74 %7: 9 ! !0: !2'g3l3 5%3 9 !0:    9%%'%l% !%3.! 9%%.E3 :33%7 9%$. .. . 9%%.73 !0: 3$: .J34!E9 9%'9%E: 9%%34 39% 9%H3%: 9%%7. 9%' 5E5%3%3 3'. 9%% '%93. !0: .3lK3!3 98. 73 !0: %3.%7. . :. 9%l%..3 !0: .. %E% !0:    9%l%3 9%.E45. 73!..g3% H33 !0: !2'g3l3 9 %3 9 !0: %33 .3%7 9%%73$...73 !0: 9%$E: H 5. :3 9%%3l9 lgl4. '35 %39 !0: :3%EK3 9.3: %. %35%3 ... 9%%'3% :3lgl4.3.":. !.3H3l 935 9%%..3 H%E3%3 .'%3%.!73 .0 :3.7 :3.3 !0: .3 ...3! !J9 !0: .3 5.3 3H H.3 H33 !0: %73E3.0 :3..8H !.3 .3 9%l.43 43 9%:H3 9%$ %3'9 9%'3.3 !0: 933! !0: %73E3. %39 !%.% 9%3 ":3.!73 .$H %73..3 !0: H3l 5.

 % 5%39 !0: . :3lgl4. :3: 5%$.! .   9%4E383:. 73 !0: !. 9%%'3%E ..3 !0: .73 !0: . -:3%3%:9 !0: . %3 4! :3.... .73 !0: %%973.390l.3: %. : lgl4.73 !0: ./73 !0: ...'l$.3      9%%.73 935!0: 93..     9%.. ":.3'.$H .3 9%% %3. %/35 9973.% !2'g3l3 !0: ' 9%%3.          9%2K33 9%3'3  9%%%l% %33     9%%:3%. :373!.3 9%. ":. . .3 !0: .3' 9%.33 !0: %3%9%3 5%7E !0: .3'3..3!E9 H3l !0: 9%%..73 !0: . !0: %7l. 93 .4:H3..! .9E.. -":9%3 5.343 9%'%'%..3 !0: l3%3 .3 5%.3  . !. .3:H3 9%%4%:3 9%' % 9%% '%7J 9%!. ./73 !0: $3 9%E3%:3 9%%.. % 5H3% !0: .. H%E3%3 9 5..$H :3 .3%2         9%!E9973334E83 %32#3 . ..3 9%3!E9 %39 .43 9%%'":. %3 9973!4 :3.. % 5H3l !0: .23 9% %54 9%.. !0: :%3 H33 !0: %9973!%.. % :3%7J%. H3!43 5l439 9 :3!.3 5%7E !0: .l9 9%.% l. :3: lgl4.3 9%%'E3!E9 9%%$.73 !0: %7..3  9%$ %433% :H3 9%.3 9%.. .48:":.3lK3!3 5%$. 9%9%.3 !0: .3.3":. H%E3%3 5..%3 9%!. ":9%3 5.%7.-3lE 7.3lK3!3 !0: %'33 4.3 H3l !0: !..3 9%3.3  9%.

.3%7:3 3! 3H .32.....7 . !.. 3'.%3 !0: . ...3. . 9%9:H3 !l3 !0: . %39 !0: .. 3'.. ... :3: 5%$. %3 . l3%733 5%7E !0: ..393 9 5H33 !0: . 99.3 !2'g3l3 9 4. %3l.43 9%%435 9%%7.3 ! !0: .!73 . %3.3 !0: ...!.. %3 .3 99. !0: .$H . H 4. !73 .%43 5H3l !0: .3lK3!3 %$../73 !0: .  9%%:3. !0: . ":. 973":. :6:4.l3 %g39 H3l !0: . .$H .3 9%433   9%%..!73 .3 !0: .. .    9%:33'%%l. % . ..3! 9%3!E9 9%%H343    9%   9%:%:3!E9 9%3% 9%% 9%% 'l9'     9%3%:3 9%.

.":.73 !0: . .343 9%%4.E3K3 9%%J2.... .3   9%!..3 9%43.3 H33 !0: .. 43'g3% 9 . .!. ":.  9%l. . :'g33 3%3 3H .3%7:3 !0: .3lK3!3 !: .3 H %. %E% H33 !0: .   9%" 33..%3l 9%!E9 %73":.%3 9%%.3 !0: ..2   9%43!.

  .. .. ..3!E9 9%4.3 !0: . .3 lg!.3 !0: .   9%2J%33   9%%..3l4 %.3lK3!3 H3l !0: . !.33 %7E !0: . %353 . %7.3 9%%:3!..%73. . %%73 %$.

  9%% '%33 :3%3.73 !0: .%7..3%$.3 9%%3l.    9%l.!E9 9%3l. .3 !2'g3l3 %39 !0: . 9%%. !0: .  9%l.3 !0: . 3. . !l3 !0: . :3J%..3: .3 !0: .... .3lK3!3 5..3 %'33 4.  9%%H343 !.%7:3%3 % l3l.  9%":.3 935!0: 93. l. !0: ...  9%3. !0: . 9%2 :3%733.3!. ..  .

.! 93. :3. !2'g3l3 l3l.3 9%%$E3 9%..3!E9 935!0: 93.!  9%#3'3'9   9%%. 9%. !0: .:%J3   9%..  9%%3l' :3'9:3 ! !0: .3 :3..3%3 5. :373!. %7. 93 5!0: % .3 %3 ...  9%.3lK3!3 !0: .33 5. .....  9%%'l% 3%4 H3!43 9973!%.!l3 ! !0: .33'..3 9973! ..34.3g3 !0: 93 .   9%%32 .3%7 E 935!0:    9%H.. %3 5. !.

3lK3!3 5... ":.3 $%73E3.... !.3: 9973lgl4..  9%%'%33 2E.  9%%.3H3 3 935!0: 93.3 935!0:   9%E33 9%:H3.3 %3 935!0: 93..3g3 935!0: 93.%.42 :3l. 93..3%E3%E2 5.  9%%3%J3 %3.3.. 9%l...3 935!0: 93. 935!0: 93 .3 !2 'g3 l3 5.3H3l 935 !0: 93.9 .3%$.  .  9%". . 5.3 H:3 9/35 5. 93. .  9%:E3 % 5.3 % $. :3 ll4.. 9 5.: %73":.  9%%3.3H3 l 935!0: 93.  9%":3.3H33 935!0: 93.3 H :3 93  3! 935!0: 93....l..3 935!0: 93...  9% H:3 935!0: 93 .  9%%7:3 %3  %73!  :3%7.-:/3 $3:3%7 5..    9%%. ":.  9%3 .3% 5.34.

:3 73!.  9%.  9%.  9%%'!...3!E9 % 5./. ..3.. 73 935!0: 93..73 935!0: 93.3H33 .2l 935!0: 93 .9E.3...  9%43.  9%83:9.  9%:H3'9 .3l3 % 9973!%.% 5. 3. 9%. 43'g3% 9 5. 93..4E383l. $.4!E9 %3 lg!...3.3%7E 93 5!0: 93..%4 : 5 9 973 ! %3 :3 !%3 93..3 935!0: 93.3..3 5...  9%:H3:$3  9%9.3/3!4 % /3 5 9 973 ! %. 93. :373!.32 3'. 93 . :3lg!..9.  9%$.

3 ! 935!0: 93.3!l3 93 5!0: 93.  9%5.3lK3. .  9%l343  9%H3$.l4.3 . %: %3 5. 9 5. 9973..  9%::H3 H:3 5...73 93 5!0: 93. %3%... :3l.$H 93. 93.$H :3 . .3 :3'9:3 9/35 9973 lgl4..

3lK3!3 93 5!0: 93. 73 935!0: 93.8. %7.3 93..% :3l.4.3 9 5..3%7:3 9973..  9%'3.  9%..2%3 ":.  9%%3'9 .3.  .3 5.. . .... 9%23  9%397. %3 3 :3  :3 3 9 3 H 93.3 H3 3 935!0: 93.3 . %38 !.3 H3 3 935!0: 93.3 9%!.3 % 5..3'9 % '3 3 5..  :3 %7.9  9%.. 93.3 4.  9% 33  :3 l.2 l 5. 9%3l9 %3%3! lg#g3 :3 . 935!0: 93.3   9%%l.3 %7 E 93 5!0: .

.

.

.52 .-3333283 :.397J399 8.E4 :9.8352..-3 %.. -E4.:. ..397K39: :.36:4.9E.52 83:92:..-3 /3./3/3.-4.E..:334E -3283 :9: 97373 9739793335 :.397K3/3/3 /3 ..39 %7373904.335 9.3 /3.493 $3:9..E4 :9...E9 8 98F9.-E353-O3 9:.-3. -E4.397K3.397J3 99 53-O3 g3/: /3.-332..3..353-O3 3/4.4299 942: 5.3 E3-:3.-E3 2:.E429:9-.3 .3 :.4 .48: g3/: 3925 . 9:2:. .E.. 9E. E '3.9 :97.39. 3.E.:3939 O3. 99593/94E3.594E93.493 9: /3/3 83:9..3 .-E3' :.335 .9. -K3 /3.4E 3/4.397K3/3/3 2:.3 28.-E3' 97.3/4. -E3' .. /3/3/3 .E3F5 ..335 . %73.493-9 83:99./3 :.-333383 2.E. .-33/4.493 9:  %.397K3..9.397K3/3/3/3 l 2:..-3283 97373 7G3 /5 . -E3' '3934E.-E3  5. 9045 3 2:.-E333383  2:..E.9E.493E33.3352 :.9:/3 333 83 2:.E.-E3.9.493 9: /3/3 .-E3 .:9H:/3 33383 ...3-2E2O.-E3 .397K3.3/3 37:3 .4E9352:.-E302E.283 97373.335 .9. 99-2E.-33383 /3 /3/3 .-E3.493 .493 /33..3 .3 99.5.:9: 2:.9-97.9E..4 .3-9 3 83 973.3.-33383 $3:9.:334E :.335 9: .32 /.397K3/3/3 .493 9: .3 8.339H:/3 /3.3.: .52 39.52.E..49:83 2:.E.3/3.-E3.3 6:3.  2:.39.397K3/3/3. 593 -3 83:932.E.-33..6:3.3.-E33:H3:2E2O.397K3..-E3-E..-E3.. E3-:33..335 9: .36:4.-3 83 :939.3..E.39...-E3  33383.8.-E333383 9.4335 ..333/4.-E309 02E /.g3.-333383 9..9.-333383.-E3 -497K 8.9:83 83:9 3 97:39 3 53 5.-E3593 2:..335 %.4.283 .49:H99-/3 %.E. /3..4 3 3. E3-:3-E33332983 E3-:3-E33332983 .3973 .:33E.4.397K3/3/3/3 .-3333283:9: 2:.-E3.-E3g3/: 5/E3 :9.97.493 .. /3/3/3 .E.9E.-E3...5 %....-333383 %:2:./3/3-373973 .E. E .335333.E.3/3.397K3 /3. 99.393E.29333 2983 . 9.33 -E.335 :.-E3  39H:/3 43 .39 .397K3.9E.-E3 :37.397K3/3/3.3/3 .E3 F593 2:.g353 2:.:3 /.83530/.F40 5/E3 :9.3 3 '3934E . .E.-E33383 2833:H3: :.E.3.: .3.3E.393.3.:33' 2:.-E3 34E /3.g3:3 . 2:.9:/3 3.3:..3.4.335904.:-..4.-E33.-339H:/3 .-E3973 :.329-3 %73.-E3g3/:.393. 2:.-E3' .-E3.E4 -3: 5 G3 $3:93.335 97373 3/4..52 2:.3.3233 2:.-E3.353-O3.3. 2E3 .-39.33 9. E 83:9 E 3/4. .935 2:.

83529 97.2. /3.2 /3.397K3 ..9E. /.. 83:9 3.9045 3 3/4. E7.397K39: 9.397K3/3/3 .:.493 :.397K3.397K3 3 83:9.3.3934E 3/4.99-593 2E2O.99.493 9: .83529 :.9-97..493 9: /3/3 .3.E.:H3.493 2:. .9 :.393 3/4.3.3.393 4E .3/3.3/3.:39F5.83529 :.397K3.4 83:9.397K3/3/3 .3 E/3 %.397J:: -3: .-E3332835 2:. 2:.-37.-E3 . %.9:/3E.4 /3.49:H5.-E33383 2:..493 83:9.3.493 9.335 :.9E..E.4335 .335 999.53.393 3/4.594E93..335 3/4.O 3.493 97373 /3/59429-3 3/4.2E.32:.3 /. E $3:9 97:39..39 E.:6: 83:9.9049:3.9045 3 3/4.38.3934E 2:.9E.3E28E9.397K3/3/3 .397J399 3/4.335 /3.493 9: /3/3 8.E9 8 98F9. ... .39E./.397K3/3/3 .-E3593 3/4.9:5 /3.3.399.3:92  2:.397J399 3499 /3.9049:3.E.-E329839.-46:37.397K3.8352 9 %..3 ..E..-E33383 .493 .93 3 3/4..-E3.. ' .493 83:9.E.3 35 .3 :.g353 $3:9/E3 F5 5 83:9..8:3 2:.335 2:.493 9: $3:E9/E3 2:.E. 3/4. 3 :.3.4..3.-E3 :3 7..397K3/3/3 9: .49:H4- 8.E...52 3/4.-E3.97E3732: '3934E 09H393 ..E.49:H5..4 83 :9..-E3' .E.3.-3.-E3.9E.9045 3 3/4. 2:.-E333 2835 .397K3.:6: .3/3.-3.-E3.397K3/3 /3 ..2933383 2835 9:83 .-E3' 32 99-.39E.3934E 973. . -E39:.9E.9045 3 . :.333..-E353 :-E399-..397K3./:.0.3/3 37:3 8.:6: 83:953.3.33.397K3.. -4/.E :83:997433.9 3.%..3.3.E.535 3 .49:H2E2O.-E3' /3.-E30.397K3/3/3/3 ..3/4. /3.3..4 32.8.39.3.E.:.3 /3. E ...39E.393 2:..3-9 383 2:.99-E.99...3..3529-3 /3.397K3.9E.-E3g3/: .99.393.393 %. 3 3/4. 83:9.9E.3:9:83 2:..3J9 /3 .493 9: .9E.3934E 3/4.397K3.397K3 3 99397.-E3' /3/59429-3 9.. .3 /3. 99-39 899F5 324 99-/3.83529 .3.3 97K3 3 '39 5/34E .3 3383 593 53-O3 .-E3333 2833:H3: .9: /3 3/4.-E399-2E333.E.493 /3/3 . %7.E.E.E. 83:9 E7.3.:-.O 3.E.3529-3 3/4. E/3 2 .E.4/3 :.3J9 2:.-E3.3.. 3/4.-3.393.493 9: /3/32:. 4.-E399-/3.9E.-4 6:37.3.39 .3 35/3 %.3.3 .335 .-E3..9E.335 9:E.39E.93 3 999 . 53-O3 .3529-3 .3/3.4 EE. E.493 2:.39 E.-E3.E.39 /3..-E3.9-97.397K3..:3E.83529 /3.E.97..E.393 :.E..-E3 .2933383 2J 32E .397K3. 2:..99.39E..397K3.3.E9 8 E 2 .

E /3.397K3/3/3 /3.397K3/3/3 /3.E.397K3.E.-E3g3/: /3.4.3/3 37:3 /3.6:3 242: 9:42.-42:.3.-E3' 5 997.3/3 37:3 .E.397K39: .O 3.397K3/3/:3 .-E3.-E3899F5 242: 2:.-E333833:H3: 2:.399-.397K3/3/:3 .3934E /3.E.E. E7.E.4 E 3/4.9 E94K3904H:. 2:.g36: .493 9: /3. E7.397K3 %7373 973.3.493 9: 2:.-3 E ..335 .335 9.53-O3.-E399-.3:92 2:.397K3 3 999.9E..-E333383 83:9.3J9 2:.3934E 2:..4.-E399-53.3529-3 ....3..E.3934E .397K39..335 E28E99.335 .-E33383 283 3:H3: 3/4.3 .3.O 3.-E3' 2:.493 /3/3 ..397K3/3/3 .493 9: 2:.397K3/3/3 . 2:.:.397K3/3/3 :.-3.3.3.335/3 9734.9E.8.83529 2:.g33: 2:..4 ...3-9 383 2 :E-9 383 83 :9 3 :.9E..-E3J 9 /3.-E3 E 2:.49:H 99-/3 %96:4.397K3.. E/3 3/4.-E3 /3.83529 3/4..99-..E.393 3/4.99-/3E.49:H99- /3 3/4.4.E..493 8.E.-E3 83:9.9329-3 99397.39E.g353 /3.. E/3 2:.4.E.3934E 2:.:3-29-3 ..:..9E. E .3.E. .49:H2E2O. 3/4.-E3...3.397K39: ..3934E ..1 9737.397K3.397K3. K3 2:.3":3 /E3/:9..9049:3.597:3 999..397K3/3/3/3.O 3.9E.g33: 3:9:83 973.E33. 3 3/4.9: /3.3/3 37:3 .-E353-O3 2:.9 E94K3904H:.4..397K3 .39 3 .397K3/3/3 3/4.. %9. E .493 . 46:3 .-E3' 2:.493 /3/39:2:.3.E9 8 3/4.E.393E.E. 2:.-E3' 5 997.97973979 .3.E9 8 9 8F9.3.E:. -E3' .9E.3/3 37:3 $3:9.3 97K3 E28E99.-E3332835 .g353 %9...594E93. E7. :.-E3.g353 2E333.335 .4 2:. E ..99.9045 3 3/4.3..-E33383 ..9E.-E399-.335 2:.9045 3 3/4. 3.9 3.:/3 2:. .3/3 3 7:3 8.333235 .3934E /3.9049:3.3J9 83:9 E 2:.49:83/.397K3/3/:3 .9E.335 /3.493 2:..4.-E3338383 %9.9E.3.3.335 .597:3 .83529 /3.3J9 .3.335 .-E3.9E.98. /3.397K3/3/:3 .3.39 E.335 9.335 99.9E.9E..493 99 9323 3 99.335 .397K3 3/4.399-53.39E.-E3593 l 2:.E.397K39: 97373 973979 .4.9: /3 .-E3' 3383 53-O3 83529-3 .397K3/3/3 .. /.35 29-3 .335 .-E3' 3/4.-36:3 :.397K3./3 /3.335 .393 2:.E9 8 .8.83529..397K3. 5930.-E3' 99-.393E.335 9: .3.E.-E3' .E. E 83:9 E .397K3/3/3 .E. 3-4/.-E34E.0. -39.E.-E3 34E :E-9 383 :3-29-3 /3.3934E /3.3529-3 3/4. .493 8.3.-E3 3:H33H3.397K3/3/:3 .3 .3../39743 3335 3/4.493 /3/3 .3 97K3/3/3/3...-E3 .9E.-E3' 2:.493 /3/3 /3/59429-3 2:.9E.3 .-E3-4/. E /3 /3.E. 4.:/3 .493 .:.73973 83:9.397K3 /3/3 .4 /3.3.397K3/3 /3.E.493 .E.30.33499 /3.

4-K 2E. . E ...g33: . -E3 34E/3.49:H 2E2O.335 :.-46:37.-E3' ..-3.-E333383 :.4.39J39.399- :.8-4.E. .3 3/4.9E..-E3g3/:..48E9 5/ E3/3 /3.4.493 9: %:42.99- 39 /.493l ..-E333383 /3.9E.397K3.3934E 9.335 .8.-E333833/4.-E3 394.-E333383 3/4.3 /3 37:3 . E .32 .-E3.48: 2:.-E3./94E3..-E39:.O 3. 83:9..-3.:H33343 3/4..3934E .3 2:. 3 / 3 2E3393 2E- 2 2:.-E3.3..E.3 2:..3.3.83 /.397K3/3/3 ..J 97..E..9E.397K3..3.493 9: .397K3/3/3/3.3.9 3..E9 8 98F9.594E93.429 %/3/3 2:.397K3 /3/3 .397K3..397K3/3/:3 /3.332.-E3' 3/4.3/3 37:3 /3..9E..3.4.952.3 5 9.99 9:9 .8.9E.3529-3 %/3/3 9: ..3 3/4.335 9: /3.397K3/3/:3 9: .E. 3 / 3 2E3393 2E- 2 2:.3:942 .397K3/3/3 335 .3.493 9: /3/3 2:..3.493 9: 97373 .3.3 %73.3/.4.3 3 E6: 394/ 3 99-...3/.-E32. .8.. %2 38.3-9 383 /3 .3 .. .3.4:.-E35930.397K3.:6: 3/4.3.3 97K3. .:/3 :.E9 8:..73 :.397K3/3/3 ..83529.E9 83:99. E .9:9. %7373 .9E.4..397K3/3/3 2:.E9 8 /3.4 93 9: :4329 83:9.-E32E2O.3934E 2:.0 .-E3' l -42 -3:6:3..-E3.335333 /3 .-E3 394...493 97.9-97.2:..397K3/3/:3 :.48: :.-E3.3 28..-E32.-E399-.E.3934E/3.3.E.493 .-E3' :.46:3242: .E9 8 98F9.53.E.E9 8 98F9...3.4.-E3 394 2:.3934E :.3 .397J399 .43 2:.9 E94K3904H:.393%.K3 .33 2 :E-9 383 $3:953-O3.-E3' l 2:.3. /3.E9 8 98F9. .393 /3.-E3'/3.335 .E9 8 98F9.E.493 .4.4.83529 .-E399-53 2:.493 ..397K3/3/:3 .335 48E9 ..397K3/3/3 .:3.8352.4 5 9 9743/3 /3.973 2:.-46:37. 3.-E3' 4/.9E.3 83:9 E .-53. 2:.9E.8.99- 39 %7373 g28O.-E38.-E333383 2833:H3: 3/4.73973 /3.: /3 /3.335 /3.. 97.4 83:9.397K3 .335 2:. 3/93.-E333383 .K . E.9.3.83 3/4.E4 3.-E3 /3.E.3  2:. -..%7373 973979 .99- 39 3/4.E.-E3':.9E.:6: 2:..9:.0 2:.-E353-O3.4.3.9 83:9 :3 .397J399 % % % :..397J3499 97.g33: .397K3 5/E3 :9. 904/E28E99.397K3/3/:3 .4...397K3/3/3 .g3.493 9: .9E...3934E/3.397K3/3 %9397.3529 -3:.493 ..397K39:.E.3.3934E .E. E .3:.g33: /3.335 97373 %9.E9 8 98F9.397K3/3/3 .9..397K3/3/3 . E . E 83 :9 E 83:9. -E33383 83:9.-E3' 2:.-E3 33383 3/4.397K3/3/3 9: 3/4. E . 2:.-E3' /3 .4.6:3.J 8.E9 8 98F9.E...38.E.9E.597:3 .E.9E.5939.E98 98F9.493 .9 E94K3904H:. E .33 .3 J3 $3:9.9E..g353 83:9-9 . E .3 $3:9 E .397K3/3/3 . E ..E.3 :97.-3.E.4.4..-E3' /3. E ..E9 8 98F9.3 359.. 2:.393 :.9E.-E3..

E.493 :. /3.397K3.3529-3 .3.3-9 3 83 E28E9.-E309 48E9.493 /3/3 .397K3/3/3 .493 .493 9: .597:3 /3.393 :.-3 3/4.-E3' 3/4.3.335 /3. E 3/4.3/.397K3/3/3 2:..3-9 383 2 :E-9 383 /3.3 /3.49:H2E2O.2:.493 9: /3/3 . 83:95322 5 9g390397:3K3 .397K3/3/3 %: ..J %/3/3 9: .8.335 9 .-E3333833:H3: $.493 9 .393O.493 ..3934E /3 .3.g28O.E.3 .E9 8 3/4.493 3/4..9E.32&9E. E .E.397K3/3 .335 %9.-E33383 3/4.-E334E /3.493 9: /3/3 .3/3 37:3 .397K3.335 3/4.335 %9.397K3/3/3 9 .3-9 383 2-9 383 /3.3.335 2:.3 904/E28E99...73 83:9 E 4393 E :.397K3/3/3 .3359.397K3 .397K3.83 /3..493 ..4.O 3.397K3..E.4...335 3/4.9E.. :.3.493 3/4.493 . :.E9 8 %7373 .3/3 37:3 .E.4 E .-E3.397K3..493 2:.9E. E.-E3  0.397K3/3/3 . 4 .:.-E333839.397K3/3/3 .-E3 ' /3.393 %.

397K3.-E329 02E %9..8.397K39 9 3 :.g353 :.39.397K3/3/3 .397K3/3/3.5 94E93.g33: 9 ..329-3 /3.E...-E309 2:.-3..-E3' .335 2:.9:/397.393.309 2:.9E. E .-E39:..397J::$3:9 /3-332%7..397J5323 /3.:33.397K3 %9.9E..52 $3:9. . 53-O3 3383 83:99. 973.493 9 .E..3..: 97373 :.9 E94K3904H:.335 99399.39 3/4.-E309 -4/.36:23 E28E9.3E...8.-E3.2933383 83:9.3 2:.: .493 /3/3 2:.393O..3.g33:.-E39.-E3.-E3' .397K3.339.E9 8 83:9 E.E.3 32E /3.-E33. /39 .493 97373 /3%.-E33.g3.8.8..493 9 .52 .3- .-E3397.33.397K3.E.493 $3:95322 9997. %73979 8.397K36:23 %9.3529-3 2:.9E.9E.52 ' 3/4..g3:3 3/4. .39-3 %993529-3/3.397K39: .335 /3 .493 /3/3 ..-E3593 .30$3:93...-E3.397K3.2933383 %7373 .E4.3/.397J399 99-.73973 /3 . :.36:3.493 ...-E3.2 :.52 . E .3..3 $3:95322.3..-E333383 9..E.493 $3:9.493 .3O .-E339.52 :.393O.335 :.397K3 99 397. E 3/4.:3939 2:.8352973973 . E /3/3/3 .4%3 %: /3/3 .E.E9 8 l -42 :.335 :./.: /3 :.-E309 3/4.397J399 2:.83 %7373 8.97./.-E3.393 :.9E.49:H5. /3..

$!924 .E.9E..3 2:.E9 8 4/.3529-3 :.335 .-934E /39: /3/3 .3529-3 /%.-E333 39 2:.397J399..397K39: .E9 8 :. E .397K3.49:H 48E9 .3./3 /3/3/3 99.493 /3.39E.:/3 l 3907309 2:.-E39-..E.J%7. 9.3. :..3/.-E3.E.-E3 '%/3/3 .97 %/3/3 .:/3 /3.594E93.g353 $5322 :9-35322 :.-E3' 49 3.493 /3/3'%34E:.4 . 58.-E3 34E :.397K3.335 $3.393%9932E9J3 .4..-333 83 .335/3 /3..-E33383:.493 9: .E9 8 /3.E9 8 E7.9E.493 9: .:8H:9 4 452.-E3 394/ 3 .-E3 3.-E3g3/: /.-E3' %7373 .3 37:39/3/3 9: .9E.3 %/3/3 ..397K3/3 .329-3:.-E34E..4 -g3K3 /.E.9E.4.-E3899F5 39F5 2.3393:.-E3 :33.397K3 %04/E28E99. E .529-3 3/4.4.3-.3.33...-E3' 99-/3.7/:.3934E /3.7/2:.. E . .4 93 /3 E28E9..397K3 /3/3 .335.g3 3 .48: 3/4.93 3 l 2:. E.397K3/3/3 . E .97K3:..493 9:5 9..493 9:%9397.493 /3/33/59429-39..-E333 39.E.-E3' .9045 3'%E. 3 :.3.9E.335 /.-E399-/3.9.2. -E3.2-9 383:.E.397K3/3 ..335 .38.3.9E.E.493 .335 5 3 3' 2:.3:. l:9../3%/3/3 .397K39: /3/3 :.4. -.3J9 E/3 E2 .-E3 34E l 2:.493 %9: ..97J9042K3.493 9::.335 9: 97373 3/4. E7.-E3'97.-E382.E9 :.493 .493 2:.3J9 ..493 ' 3l 2:.93 3 2E2O.3 8.-E382.g353 99- 39..-E3' 53-O3 3954E .393 :3 394.397K3/3 /3 .52 $ 2:.493 /.39..83297.493 .-E37. :3 %9397.3 37:3$.-E3 34E 6:3. .E3'../397K3.-E333 39 ./:. 3 / 3 :.. E .493 /3/3 .E9 E94K3904H:. '%3'%E.-E3' :.-E3'  3.3943..335 .E9 8 83:9 E .397K3 5/E3 :9.335 :..335 %73..493 9:2:.. 3 9045 3 -3% 48E9 .397K39: .79l:9.3-9:34E :.393 E.397K3 ":4.5283.335 .397J3499 399%/3/3 9: .83 33 :.97K3/3 /3 .99-.48: $...9E..E9 8%. 3/4.O 3.E.397K3/3/3 ..9.3.4..3 /3.-E30.-E3593 :.E.-E3'..2:.9:3.E497. E .35 997.K3 .493 48E9.-E30..-E353-O3 -373973 83:9 E7.9/3/3 9: .l 2:.9049:3.-E33383 972.99-E.2: 2:..329-3'3934E-39 $.29: %9.3 9 $..9E.E.9 . :.g33: 2-9 383 /.3934E .g353 -E3 .-E309 l 2:.335 :.E.2E9J3 2E.9 E94K3904H:. 9.397K3.3529-3.39:.K3 .493 .335 ..393.-E33383 972.-E399-.-E3' /:93 899F54/.8H:9 97:392/.9.O 3.9:/3 .83 /3/3/3 .:35 83:997433.E9 8 83:9 E.

$3.493 9:8.4 %7373.399 9..4.933..-E353-O3.9E.. E .9J3 2.9/3/3 /9. E ..3 3 .E98 l 2:.. 2:.-E333 39.4.9 %.-E3 394..g353:..E. 24- . E .-E30.-E3 394/ 3 .-E3.3/...383:9 3 97:39 3:.:3939 3.335 %7373 2:.9/3/3 . :.-E3%l .E../E3.3529-397. 3 / 3 2E3393 -3.-E3-4/.393.E.-E32E2O.859:.4.3/:.493 9:./.493 9:.8352973973%/3/3 l 2:.-E3'97..335/3. 3 34 2.-E34.-E3.8.-E3'3/3/3.:897433.3.g353.9/0.:.g33: 853-O3.48: :.E98$2:./:.3.-E399-.33 9393.-E33383:.-E399-.-E3.48: :.38.E.55E5 :.%E.48:9352 :.-3.39 .E.493 9:.E9 8 :.83 3 3 'E. .9-..g3533.J3 %73..387.9045 3 9049:3.3/ 37:3.7/ 9.49.g353 3.30- %9.3934E l 2:.E42:.9E.-E373973.. 8..g353 %997.:H3/3.-E3383 972.O 3..30.40.39 :.3 .55E5 %/3/3 .9.-E338 972.3 $-.3 37:3 g33:97373:.49 3H36:.99-97373 :.3529-3 '992: .-E3'2:.g3532:.E3' :....934E'E.9E.48: :.E.4E3 O3.:35::.29 :.O3:3.97K3/3/3 .48: .55E5 :.397J399 .O3:3.4.-E399-. K3.-E3.4. -K3$3:93. E .5H-9 . 36:3.-E3' %/3/3 .-E382.29 02E 593.0990 '97..-E33383 2833:H3: 972.3.329-3 ..9E. E3 %/3/3 .-E3.E.E98:.-E3.55E5 2:.-E3532294E3 9.E.-E3-E34 8. 3 2E3393 - 2l 2:.739732:..O3:3.493 9:.O3:3.-E3..83 33:..E.55E5:.493 9:.8.335/.9.-E3' %9.%7373 .335:..-E3.4 8: -33383 5/E3 :9.. $.3:.-E3 '/4.48: :..4 :.3 %/3/3 .-E32E9J3 53522E9J3 O3O $3:93. 3/.-E384322:.-E3 394/ 3 :.-E399-.-E3 34E2:. %7373 8.-E33383 2833:H3: 972. 5/94E3 93/94E3..9E.-E33.7.. .O.O3:3.g35352l 34E:.-E382 ..49:H2E2O..-E399-.397K39: 3.E98$. E .6:3.3.3934E 2:. E2:. 3 2E3393 - 2l .-E39-.38.-E37.-E3 ' '%34E:..39.9E..-E3' 97.53 :.397J399 :.3 32E9J3 %/3/3 .3/: .3.-E3':.8.335:..O3:3. 3/.3529-3 .-E3..%E.-E3 3 4E %/3/3 . %7373973..-E3332833:H3: 972.934E2:.9E.-E3'97373 .-33383 972.-E3 97J.-E3-.E.48: %/3/3 .493 9: /3/3 .393 :..-E3332833:H3: 972..-E3':.3:.-E3 :33 .3/.-E3.. 8 :33.973 979/.493 9:3/4. 2:.934E/.335 '%34E:.97 :9. E7. :3:.-E3.:3 .-E399-.397J399 :..4:.O 3. E./3 2:. 3 2E3393 $3/9 8.-E333 39 2:.493 9: '%34E:.2:.55E5:.-E3-.-E3 394/ 3 .E4:.3529-3 97.335:.. .934E2:..g3532:.-E3-4/.7/2:.-32E.397J399 %/3/3 .9/3/3 9:9E28E99 .-E33383E..-E399-..E. .

.

 .

.

 .

.

 .

E.E98 .397K3 % % 3/4.39 6:3 l$ :.-E399-/3..2:.397K3.3/.3.4.-373973 :.. 3.E.g3:3 . 3383 972.-E399-..-333832:.. E .97K39: .99: 3 /3/3 9: .-E3' /3.9E.%/3/3 .397K3/39: /.-E3 2-9 383 /... /39 3 /3/3 9 .-E30.-E3.-E3-.E.-E32833:H3: $3.E.93...493 9 9 3 2:.3O./ .-E3902E 2:.493 /3/3 ..E..3..-33383 :.E.9E.9E. 2:.-E3593.3. :...99.-E37.. '%E. 3 5 3 0-: 9 9..O 3.g353 /.335 /3/3 /.52 48E999.493 .E.-36:324 .3934E :.E. E .8.-E309.839E 2:.3/3/3 ..3.393 39 :.:8 97433.-E3'2:.-E353 56:4.-E399-.9732 /..-K.493 /..9E..-E3 34E .3.397K3/3/3 :/:.3.-E3 97J...397K3.493 .48: .9/9.9E.-E3 '.6:324..-E35930.-E3.0.393 2:.g353 2E9J3  39 /. 394/ 3 :. %7.3 9 :. 394/ 3 :.397K3.8.-E33383 .3 3./3.9E.g353 ' /: E28E9.-E3O.-E3 97J.g353 2E9J3  39 394 3/4.397J3 3499 .33 97.0.393 . :.335 .g353 '8.8.-E399-. E .397K3 % % 2:.E49.3934E ":3.E..99.39 .-E3.3934E /.39 2:. /..-E3' /:93 899F54/.39.4-K. 2:...35: -9 383 :.5930 /39 3 /3/3 9 ...9 .-355 :. 9045 3 :.97:3:.4.-E399-2E.32 39/.E98 .397J399 33283 972.9: /3/3/3 .48: 3/4.-E3' %948E9 .3973 :. 3 5 3 $.g35352 :..4 /3.99-.3. g3 9H323 990-890 %7373 83:9-9 .3/3/3 ..E.-E399-.95.E9 8 '%34E :. E 2:. K3.-E3.4 .g353 2E9J3  39 394 /.973979 2:..3- ":3.335 .-E399-2E.397K39: 3/4.-E3.83 /.-E39.397K39: 3..99-.493 .93 3 :.3E28E9.-E3 34E $3.397K3 ..3 9 :. K3 3.-E399- /.333 :..K399.397K3 39.2 $..493 /3/3 l 2:.493/.-E399-2E.93 3 l 2:.-E3' -9 383 /.4 4/.9049:3.E.397K3.-E33 3..493 ..48:9352 973.9E.39 2:.48: ./3 '%E.493 ..9E.5 99323....-E3.g353 :.-53597.O 3..397J33499 %.-E3/:39 25 :.3.. 'E.9049:3...335 %737353 .397K3 % % 3/4.E9 8 .39 :.493 9 /./3.-E3' :.O 3.-39.-E39.39 3/4.3.E.g353 '8.997.397K3 % % 3/4..39 /3/3/3 .335 2:. 5/94E3./3 ' 99-.g353 :.9: /39 3 /3/3 9 ..-E333 39. O.85973973 35: %7.493 9 2:.335 .2:.-E3 97J.3 97K3.O 3..E4 399.397J33499 ' %.-E399-.4E3 O3.:3939 3..335 /3/3 %7.329..3 .. K3 3.397K3 % % 2:.493 2$.383:9 3 97:39 3.3 98F9 E/3 .-E33383 972..-E3' :.g353 :.493 9: .-E3' /..-E3332833:H3: 2:.52 ' :.3259.

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

  .

.

 .

.

 .

.

  .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

            .

 3 /3/3 .9:99-5 9E.-E3 E .-K3 E393.E.599-2E2O..-E33.2.4 89-E3-:3.9E.E..g28O. E .397K3 4 .53222:.g28O.39E.339.E.-E3397.g28O.29: F99:.5..397K3/3/3 .0.E.. 5322 %. :97..4 %90./:.-3 %737353973739E8397373E....393 ..397K39:9/3/3E28E99..:97E.-3./3.5897 . :.393 $ 3/4.-E3 34E 2:.O 3...29: .3-E4...9: 99-5 9E. 973 2:.-36:3-E3-:324E.. .. 32:..-53597. E . 3 5 3 34E l 2:...E9 83:9-99 83:9.9E.3 99 . -E4.E.73 .9J3 99-34.48: 9739H: .-E37.9049:3. '393.9049:3.E. 3'39E.29 02EE3 -:389 9F5E3-:3..$1273973 E3-:32E2O. 5/E3 :9.4938.....493 9:/. E /3..73973. 3.E.-53597.5H -E3-:3/: 9 E3-:32E.:3.E..: /.3/3 37:397373..3 8.9J3..-E3/F5 -..2 E.73 . .3 ..J %7373.48:97373..397J399 .9E. 9:H .3..73 973..5322 -E32E.E.:3.-E3' 48E999 5:3.9049:3.99-.2-9 383 :3-E353-O3-:3-E3332833:H3:/..9J3 E3-:32E.9E...35 9 G39J3: G3.39E.32 ..9E.3 33":3.9E.: .4-4/.:973 .E..48:2:.3/3/3.89.:897433.493 3/4.-E3'97.397 9737353 973739E83/.83%73. E $3:93.9E.3399:9.-E3-9 3836:38/3 99:.8/34.E.E.6:3 97.E.E.3J. E 5 993.493 :.E439 93/94E3 58.393 /3.9.E.-E3 34E :.-E399-.-E3-:389 9F5 '39E. 7.-E353-O38..-39. '393E3-:332..4E3939 83:93.. E. E/32:.-E3899F5/3.397K3/3/3 /33.397J399 '39E.E4/.397K3/3/3 .94 -497K .4.73973 83:9  .994/E3 2:.9J3 99-34.3 58.:97333 %9.97K3..53.. /33 .0.E..335 '3934E9.493 ..493 :..E49.E3-:3/F5E3-:39.g353 E3-:32E.:.3973.0.9045 3'39E.3/.335%9397..9E.39E..3. '393 :..-3 ..8: .9E.49:H2E2O.4 %.5H2:..3..9..E3 -:329 02EE3-:3593.9/397..":3.E.-E3' /3.O 3 . E .-E3. %9397.594E93.3 97K3/3/3 .H36:.3529 -383:957E5:3.33 39 .397K3.-E3899F5 5 999-2E2O.39 /3.3529-3.397K3/3/3 .-E3-.39595..522:.E9 8.-E32E.9J3 E329 02E J..9743/3-E3 -:3 3.4.33.g28O.E3-:3593.397K3/3/3 .:...-3.:3939 O3. E ..O 3.397K3 .39E..5/E3 :9.:.-E3333283 ..3 35":3 /E3 :9..9743/3 :.-E3' 2:..9059:3./3 G3 - G3 3-E3-:3.-E34E252 2:.397J399 2:.493.3 99...2:.-30-:8.E.3 ..9E. 33 .3529-3 $.397K3..397K3/3/3 999. E %7373.48: .8...28E9.E.

.

                       .

9:246:3 24. $3 :9 3 3.333 /3.9E. . %9:9E.g28O.3 3..3...5H -E3-:3 53-O3 -E32g3.9E.4 .49 3/E3 /94E3.g28O.3 529-3 E3 32 99-5 9E.5322-E3-:399-.3397.4 .-4.49:H4- 2:.: 99-.3- ..3/3 37:3 .73 2:. .-E322 59.9J399-34.3.4  2:.3- 9: 3 8.4/.3./3 .-E333383 /3.-E3.99- :.335 %9: % .83.9E.3'393.3J.: / 9: :..E.-535979 0 2E -E3 3.6:g3896:324 -E3-:3.g28O.E.9E..95..-E33383         .397K3.-E3J34E '393 3.-E34E..-E333383-E3-:32E2O..9743 97373.2E9J399-34.-E335 9:.73973-E3-:3.9E. '9743.397K3 '393 .9E.3 $99-97.4 .E.9E.3%/3/3 93 . 5 93 3 3.9E.42:.E. 3 33'g3:3 E3-:32E.393 $$!973973 '39E.4..g28O.9049:3.9E.9: 3 :.6:324-E3-:3.-E353-O3 3.E.393 99-9 8.9939:9 .49 3/E3 /94E3. .48:9352 %.-3 E.335 9: .. 4 E3 -:3 ..3899F5 $3 :9 .3 940 ..49:H2E2O..0.6:3246: 2. E8 E.2  5E/ ..../3/3 '393 .: .397K3/3 %7373.48: .6:3896:324 .397K3. E3-:32E.9E.3 J..E.335 %9: % . .33 3 9.36: 23E28E9.9 E .E.E9 8 98F9 E3-:324.2  5E/ . E3-:3902E0.6:g3896:324 -E3-:3. 99-33 39.73 '3932:.9743 /.E.39E.3- 9:/.99- 3..397K3 3 %. 3 . -E3-:3.-E3 9:. 49 3397.O 3.6:3896:3243.4.9:99-5 99743/3 973.E.E.E...335 9 .E98 973.4 %.4393.6:324-E3-:3.4/.4/.393 /3.:3-29-3 973.E.335 9:-E3-:3. 9743 .97K39:9/3/35 993 3/.95.-97.335 332O3 9. E3-:32E.E. .397K3 3 %.3- 999.92:.99.E.-E49597J '!52 .393 !35 3 -E3-:353-O3 5 993 3 .397K3.3- 999. ..E..48:935 -E3-:3.97K3.4 %..E.:3g2E. 97373 %297.-37397397373.O 3.9 .73.335 %9:.-53597. 53 940 8O3 .3529-3 33 33 2:. $.E9 8 . 3 ..397K3 3 F3' '.-E3333 83 2:. 6:3 2 4 E3  2g3 . 99- 3 .E.E. 9743 /3 E3 -:3 2 4 .9:99-5 99743/3 3.4-E3-:32E2O.36:23E28E9.: .6:g3896:324 -E3-:3.397K3 3 F3' '.9J3 99-34.3..9: 99-5 9E.335 ..:H3/4. -E3 3 3.3 97K39: -E3-:399-5 9E.2:.:H3/4...9.g28O.393/. 8.2E9J399-34.9E.-E33383 '393.5H ..3 .J $53-O3.:.E9 8-:3-E393597373.5' .83! 53:.9743/ -E3-:3 3. .-E333383 $32..E.-E353-O3..397K3 . E .4-E3593. -E3-:38...9./3 /:33 .397K3. .3.9:99-5 99743/3 3.9: 99-5 9E.:3 8O3 973 8O3 3O  . : . E28E99.9.4. E %297.E 7..9 : /3 E.-E37.9..E.9: 3 :.73 %9.E. 3O E ..97K3.397K3..48: 97373 ./3 %7E3732:-:3-E3.9J399-34.9743/ /3.397K3.3%/3/3 93 ..9 : 99 - 5 9 E.: . -E3-:3 8E.393 2:.: 99F397.493 .E.3 '393  J34E 2:. E .3- .E.3932:.393 99-9 8.73 .89.9E.E9.9E. E.335 %9:..4.:3248.39232.: 99F397.-E3 3.9:99-5 9E.g3 53 -E399-. -E3-:3593.9E. E28E99.J83:9. 99-33 39.E..

.

  .

35 9332522: .99-593E..9 : 99-5 9E.397K39: .43.3 .39E.4 .9: 429.3 -. .O 3.9J3 '393 .-3 E :.-E3333 83 97373.-E392552 9.E433/.3 333-E3-:38.89333 93 %..3.4.3/ 37:3 -E3-:3 332833:H3: 3/4.3.3.9E..397K3235 5/E3 :9.E.3938.9:E..45 993 3 93.393 2:.397K3 /.-E3./:.9E.E.83529 73973 .3 37:3 2:.39: 939:9 9 .g28O..E.397K3.-E3J 2:.E98 .397373...4.397K3.9E.3- 5 993 3 8..-E3835233-.594E93.3/ 37:3 ..38.. -E3-:324 49 3'97.O 3...9:42 9.974397.3.-E302E-E3.3.335 .E98 98F9 .-E33383 -4/..393  2:. -4/.g28O.9:97. -E39.4 ..3- 9:97..4 .E3 2:./3/3-E3-:3'...397K3 .g3:3 -E3-:399-.397K .397K3 . E .-E32E.E. .5E5.5322 8.29 02E E3-:39.397K3.. :.397J334992:.4.9E..$.E.3 E3-:3332833:H3: .73 /3. E .397K3 .-E4.9E.335 3 .3--E3-:3.0..39 5 999- 3.-332.335 9: 9: 3 .-E333383 3...-53597.3-.4 .35:336:3.49:H0 3.4 -4/.0.E..3 37:3 83:9.E.73 .393 2:. /:.539.:H3/4.9 94/E3 4393 E .E./.-33 3383 -E3-:3. .3529-3.397K3. E .335 3 9: %.397K3.2.-E359329 02E '393 -E3-:324.4.E.-E3.3 35 . 4393.%9. 9E. 9E.   .-3333283 3.-E3 .4-K.89333 93 %.:3.3529-3 .4.-E38...393-E3-:324 6:3 24-E3 32 8.6:3246: 2 6:389 2:..73 %9. . E.335 ..4 .6:324 -E3-:3.09.39 5 999- 3.g28O.397K3 .39 -3 .389 .397K3.4 ":3.49:H4- 9:42 .3529-3 .38..E.E.4393 E.83 /3.0.4.493.393 2:.4-K..4.39: 939:9 49 .335 9: 97373..39E.-53 597.3 397..E42:.40-E3 %9...-E32E2O.32:.4 8.39K3.397J399 '393 3..:0.g28O.9E. E..E.3359: '393 ... 9 3..-373973 l -E3.J -:3-E353-O3 899F5 .E.9J3 99-34..4 .O 3. 2:..E9 8.E.: 3 /.9E. 3 E3-:39.g3:3 .493.493 9J32232 / E3-:32E2O.397J399$32.0.3.J 97E35242:9..3'.-E3. 4.. /.%/ 3.-E339.. 433 39.4 .42:.3/ 37:3 ..9 94/E3. E.3 93 97373.733.E.E.-3...3-.3-3 83:953.39K3.397K3 .9 9 E3-:3593.4.H36:. 3 2E39 - 2 '8.493 E3-:3332833:H3:$-.4-K .E9333 83-E3-:3 :32:.-E3.E..-3 .493 9J32232 .3- 9 .3/3973973.-E3-.3 .O 3..:.335 9: 3.4-K-3 -K.E98 6:3246: 2 3..E.594E93.3/3 37:3 .E..3/3 5 993.335 .3- .E.-E3.O 3 ....33 .0.9:99-5 9E.4 .E.393 .397K3 .-E3/9. 33 .9:/3 .: .3.2 2:. '393 3.-E399-97.5359...4 9 235 33 35 :.99-.9743/3 /.594E93.335 .3-3 :.335 9: 9: 3 .43 -E3-:3593.E.4. .397K3.3 J3 99-9743.3- /3/3 9: .F2E-. 58.323 2:..g35352 $ -.

E98 98F9/.O  3.4.397K3 .. 5 993 3 93.29:.K348E9 ..E.-E3 34E2:.2.3.-E353-O3.73973.E..E.9743.397K3.397K3.-5359729 02E8. .3 E2:.- 53597.6:324-E3-:3.5932E3335:.335/3 .E.. . 4393.-E399-.9: 99-5 9 E.397K3.4 .E.0.939 O3. .397K3 .594E93. .3 .. 93 9.3 97K3.397K3 . -E4.g28O.E. 99-5932EE.-4-37397346:3 73973$3:9/3-373973$3:9-.E4 3/4.9 0 2E 0.6:324-E3-:3.-3333832:.-44.335 9: 35E/.9$..3529-3..3 355.3 93 2E : ..99:. .23.-E33 33.-E3.335 .. ..:3-29-3.2  :.O 3. 3 / 3 .-E399-.4 . .3-.- G3 3 E3-:32E2O.397K39: 3/3.  6:3242:.3-/3.44E..38.E...3934E.397K3 5 8. 9:0./.9743/3..J 8.0..397K3%96:4. . 73..2:...9:/3:.J .E.2:..335 9:9.3 93 l 2:.335-E3-:3.0..g3. /33.3 7..393 4E..5' E28E9.9743 E3-:39 02E 593.-E3.-333832:./3 G3..3232:.9743 2:.-E399-5930.. -4/.-E33.4939297..397K3 .33 39 .3 3 3 ":3 .5 9. ..9: 3 2E5E9 3 3.E.-E3-:3.3 93 3. 972 .397K3 . 93E.397K3.3895E/ .3332:. .E.33/./397432. -E3  3 4E :.9743  E3-:38E.E. -43/4. 3 94 ...99-E.9:99-5 9E.393.4E3 3.E. 9: .939 O3. 8.3- .$3:9.4.3-/3.E.-E3 33383 972.2 6:3.4:..-E32:.O 3..-E339.E.9: 99-5 9E.493 .3..397K3 .O 3..E49:9 593/94E3.49:H2E2O.-E3 33 2833:H3: 972. 3E3-:3 3.833/4.-E3.-E3..-E3..95.E.3/.O 3..8.5..594E93.974399 E2 8E9.49:H0.9: 99-5 9E.9.:./3E28E9. 3 / 3 2E 33 93 2E - 2 82 ...-E333383-E3  9 9. -E3593..594E93.2E. E.9.397K3. . 3 J 4 9:H /..-3 E.38.-4/.. .9: 99-5 9E...7/ 3 94 / 3 . H3 6:.397K33.  -E32E2O.4 . E .-E3$.4 37. 5 9E.-E3 ..2E3F3J2:.3 37:3..: .9743 .3593 .335 . E3-:324.9E..-E389 9F5 $9F53.9: 99-5 9E.E.2    $3.4-E3-:324. /. E3-:32E2O. .3J. 9339399 4 8E9 .9..493/33.89.. 3 3 .E4 :9. 3 / 3 .397K3 :. -E4.39$3:9..E.-E353-O3$9.g35352/.4/3.397K3 3 3'/3.433/3 :.E..E.393:.E..-E3-:324.397K39:/3..3- /3/3 ...E. .3 93 E3 -:3 99 - .2.397K3.3- 9: 9: 3.3 3 /4.. /94E3-3. -E3 3 94 ..9E..48: E3-:389 9F5E3-:3.3- .397K349 3.48: :...E.4E3 3.E4 % .3 .E.397K39:9/3/3E.:8.:3-29-3 5 993 3 3.9: 99.972-..-E353-O3:.E. .5 94E93.42:.g3532:.3- 9: ... %9397.4-K-373 973$3:9-9 .. 99- 3 . 99-...-E3593.397K3 3 3'$3:9.-E39:.397J33499 . 972 9: 5E9 8O3 .397K3/3 /3 .:H3/3 E. 8. .. 4 /.99-.3.2 9:83 2:. 2E 3 2E 5E9 3 3 3 .-E4 95.97.g3 3.9E. G:43J 93E.3 2 /3 .3 93 : 9: -4 /.E3-:353-O3 :.:3-29-35 993 3 93.:H333/3 93 333.-E35 : 592:.-E32E33 E..397K3 . 4.-53597.-K.493 9: .9.3- .5/E3 :9.2EF5..397K3 . 3.E98 98F9.4.9: E3-:3.3 97K3.235%7373.4 /3.

43 93 E /33.E. /33. 3O E ..973 '3934/.9E.E.9E.3- /3.3 35 3 .-E353-O3. .9743.73.9: 99-5 9E. :.4 %7.O 3./3 /3:. 73 g3 3: 97: - g3 3:.g353E3-:32E.E.-E3397.3393.:9. 994/E3.397K393.3493 $3:9. 93/94E3.. E97.329-3 /33.397K3.-E39:. .3-3 :.38E9. . 8.333 .89 E3-:324.E9 8 98F9 $...9E.. 39 33 2E..6:324E3-:3.9: 3 2E5E9 3 3.-4.483: 97.397K3 :3-29-3 /3 5 993 3 5 993..397K3/3 E3-:389 9F5 E3-:32g3 E3 -:3.3- 4393.. 99-/3 49:H0...48:9352:.9:.9743/3 $.4-K332E.3 8.3/3.594E93.3/3 37:3 /3 .4 . 99-/3 %9397..: .397K3/3 5 993 3 5 993..99.3 97K3 .: .3:. 3 / 3.9743/3 $3:9-.-E35 9. 6:3 .393/3.-E3 8..-497K .E.-E333383 972.9.35 999-.0.397K3 .:3:.397K39: .9.. %297.397J399 :..2g33:3 E3-:32E2O.3.4 8: %73 73 .9:429. :4 3J 4393..33 39 . 53.-93..393E..3 /39. ..29: /33.5322E3-:399-.40 8E.. /3..3E38E3.E.5E99735322.O 3.393E3-:3 2E2O.4 %. 3335.4-K.397K39:3/3/3E.g34E9393 97:39..329-3 '393 4/.599-2 9. 58.3/ 397:39 9:... :43J E3 -:324.3/3.207.397K39: /3.:8E3.48: 4..335 /33. 73 973 E3 -:3 33 2 83 3:H3 : 97 2 . 5.-E3 9.E9 8 49:H2E2O.9E. 9J3 99-.9. 8.594E93. E28E9 9..-E399-9:K3 9:9.3.3 8.335 939:9 E28E99 .397K3/3 /3 .89438O3 5 5 5.-E35 9.99-34...5 94E93. 2 . 9.9E.:.397K3.335 %99.33 :.335 939:9 %9.:H3/4.8943..4 /3.999:9. .3::... E . 99-.E.-E39.E.9: 99-5 9E.E.397K39: :.4 3.. .E.. E ...9E.4:.594E93.9.3 999.4 /3.E.9..6:3246: 2./3 .$.3E38E3 9.4.E./E3.3.3%7373.83 /3. -4 ... .3 G330438 :.9 :/3E. 3 $.4 E 6:32.-E3 5 9 .6:389.339393.4 /3.9J3 99- 34.8. .E..9: 99-5 9E.g2 8O.-E4 95.5932E.6:.3 99 - 3:.g353.9E.9.3.6:324 E3-:3.48: 49:H2E2O..3/3.E9 8 98F9 .397J3 3499 5 993 3 5 993.397K3/3/3 ..6:324 E3-:3.: 9.2E.52 K33 97:3K3 97.3335.3.397K3/3/3 .49:H99-lG3.E.335.3- /3.397K3.-E33..4930-43 8..3529-3 .3.E:.E9 8 98F9 E3-:3..335 ..9743 /3 E3 -:3 33 2 83 3:H3 : 97 970 3.53 G2904 $.-E333. 9H: 9.35 92E5E9 3 2E3..E43497 97. 99-..9J3.E -E4 .3393.3 39%9942:339:98%944 . 5..3.E.9 E3  2g3 .E. 3O E .3- .E9 8 E3-:324.99-6:.4 /3.3 .-3.99- 9323:.5E9973K339.3.397K3 5/E3 :9...3- /3.393 99-.-E333383 972.g28O.397:3K3:3.99-5./3/3%.-E32E2O..:.-E3.397K3.E9 8 . E. 9 53 22 94E3 .3l 34E .3/3..32E .397K3.9743 /3$3:9. 95 548907 50 -.8.493.3- /3.E.-E3 33383 972.. 99- 3 ..99-.E.99- E. . ./397432.O 3. E ../3:..:9 .397K3 .E.9J3..99- 3.397K3. 9E.6:3243.E.-E3 5 99353.3 3 E28E99 ..E. !E/./3 .. .3J.g2 8O.493 .99 -3/.9:3...9E.4 393. .39E. 6:3.0.95.4 8: E3 -:3 53 -O3 E3 -:3 9:.4.9.594E93.207.3 94":3.3 8.2E9J3 23%.E4 '3934E /33.392 229 %7.4.397K3.4 ..5.5.39329. E .J 543-K9.9: 99-5 9 E.397J399:.99 -303K3 39.48: :.-E3...-E34E383.g3534399- 33..-E3 3..397K3 .

E9 8 9 8F9 . . 5Z9 .-30 .0. :..2 7 . . E . -E3 3 33 83 97 2 .E4 '393E3-:3. .3 /3 .. 9743 /3 $3 :9 3 9 .73973.-E399- .48: %7373..E. 2 3 .3-M3.9 : 99 - 5 9 E.. .. :. 22 343 E4 /.9 .9 : 99 - 5 9 E.:H3 /4.97.9 . 3 . 9E.3 $. E.. .397K3.a6:Z324 4 9F3/ .38. 9J3 99 - 34 .52E. /. 2 9.O 3:3.9 E94K3904H: ..9 5 .:H3 /4.3 - /3 .9:.. 5 5E5 '3 9 3%73. :.3 35 E2 8E9 9 .E. 34 93 $3 :9 .. E.:39F5 . 6:3 97 93 2E .O3:3.9E. .a4 353-3.g3 53 . 53. 5 5E5 .4 5Z9C9G3/3 .4 93 E2 8E9 9 . 9J3 99 - 34 .E. H3 6:. 2E .4/.3 97K3 . .9 9.3 9 -3 -3 73 973 .3 /3 . /3 ..9J3":3.4 93 E2 8E9 9 .397K39 5. -E3 53 -O3 . 99 - .a97 35N24 $. 35 : . 5 93 3/33. E 9 7.E. -E33383 2833:H3: 972. -4. 9743 /3 :3 - 29 -3 /3 .9743/3 3 -: 32 2.4/3.a 6:Z3 .4 3..397K3 .9743/3. 9C: 9 9..9 : 99 - 5 9 E..g3 53 52 :.-3.3- .E.::.3-.:H3 /4. 99 - 0 .E.6:324:.433/3$3:9. 9743 ..323%7. 5a3.397J399 E4 /. .9743/3:.4 8: :. 833.4/3. .493 . 3 3 3 9 . E .83$3:93. .3 97K3 9:  /3 .O 3:3 . . 97:3 .3 - 9 94 /E3 .E. 6:3 2 4 6: 2 .a4:$X3: 93/4.3 $3 :9 . 9J3 49 3 /.. '3 9 3 4 9:H 2E 2O. -E3 99 - .:324'393:.2E..3 97K3 .48: . 3. 9J3 .E. 9 9.g2 8O. / E3 / 94E3 .6:Z38 9..9 : 99 - 5 9 E.4 3 /3' 39Xa3 G. . -E3 3 33 83 97 2 .3 32E. 53 22 E3 -:3 99 - .E9 8 9 8F9 . 83 52 970 3. . 9E...3 3 93 93 .3-'393:. .E.9E. -E3 53 -O3 :. 9.E9 8 98F9.55E5. 3 -: 324 .:3-29-3/3. .73973.-E33. /3 /3 9 73 973 . E.E.E.H36:.$3:953 . .97L.3 2 3 -3 73 973 . 2-O3.8 9.E.3 97K3 .4 3 . -E3 53 -O3 :.. /3 3 ..35:. 4 l 9 ...2 2. -E3 3 33 83 97 2.E.  .3-/3. 8 E4 /.35.-E3...E.O 3. 3 . 9 904 :. 35::.9: 99-5 9E.3 97K3 .:H3 /4.E.9 0.9E.397K3 .. 9743 /3 :.3 E3 99 - .9E.. .:3O. 4 /3 .6:Z324 3.:H3/3 E3 -:3 2E .g353. :. .83 9797. -E3 .O 3 . 9J3%..-46:373973/3 3. -3 .-53597. 5 5E5 E3 -:3 .55E5 %2 97.E9 8 98F9/33. .9 .397K39: E3 99 - . 35 : .-E324 ..3 97K3 9: 9: 3 /3 3 .4 . .3 93 9743 . 73 973 :./33a.9 .3 49 3 /.35:$3:9 E . 4 $. 973 9743 . 5 93 2E E.E. E .. 9E.3 .@:/34 9F392/Y . 9E..3 :3 -E3 2E 2O.4 8: '3 9 3 :. :..3 8.9 .9: 99-5 9E.9 3 9.E. 8.E. E4 /. 9E. 73.:/3/3. -E3.3 /3 37:3$.F3 .E $3 :9 .. 3-: 3. 35 : $3 :9 3 2. .E.3 2E . 4 !E / :3 -E3 .3 3 9393.E. /3 3 .E.3352E3-:39. 4 E 6:3 2 ..4 8: . 73  :.3 97K3 /3 /3 . 5 . 4 . . 9J3 . -E3 .-E3. .3 97K3 /3 /3 .3 K3 3 . 89 E3 -:3 2 4 .397K3 5 5 HE39. 73 g3 3: 97: - g3 3: 3 /3 3 .3 E3 -g3 .34 38X39 35 2$X3: 9 . $3 :9 3 2.4 .E.a59M32 .3 97K3 9: :. . 4 /3 . -E3 4E3 83 3 . 6:3 2 4 E3 -:3 .4 .. -3 3 33 83 97 2 . 9 .O 3:3 .3 E3 2E . 3 ..0.3-!E/.E.E.3 35 %9 .3 93 5 97K3 2E . 9 3:33 J.9 .389.E.O 3.g2 8O.g28O.a9:429.52.246: 2$3:9.. 9 8E  98 9. -E3 . 3 ./. -E3 .E3593. /3 E3 -:3 .O 3:3 ..-373973.52 '393E3-:39... 6:3 2 4 3 .3 97K3 /3 %9 . L. 0 .-E339.O 3.4 .997.. 99 - 34 .9 : 99 -3 $3 :9 83 52 9 73973..9 9. E . . %73 73 .4/3.9743/3 %73 73 . .35:$3:932.4.3 97K3 . 9E. .3 3 93 93 H3 . 7.397K3 .. 43 93 E .. -E3 99 - 3 .9 .6:Z324 6: 2.329-3:. .3 5 29 -3 $3 :9 53 -O3 . 53 22 9743 . . . 9: .

3 97K3 /3 /3 /3 . /3 5 8. 83 49 3 2 99 - 39 . ..3 3.E.35:..4. %9 .4 97433.3 35 %9 .55E5:.3 97K3 .3 97K3 .: 3..E..-E3 /3E..E.3 97K3 E2 8E9 9 .-E39.E.-E3 33383 972.3 97K3 /3 3 .52:. .3 97K3 9:  93 .73.2. 5 9 93 3 5 993-. .E. %9 ..3 97K3 /3 /3 .73:3-E3.E ./3.-E333383 972.5322/3.5 94E9 3... .3 97K3 .-E3.3 97J 34 99 .393E3-:32E.4 8: '3934E%7373. g3:35.3 - /3 . 93 53 . K3:.5 ' %9 93 29 -3 /3 . E3 E 8.E -E4 .E.8352973973:.3 28.3 35 %9 .3 97K3 %9 99 - . / 9: ..3 97K3 /3 /3 /3 .3 97K3 .-.: .-E3 394/ 3 .3 /3 93 53 . . .3 35 93 9:9 %9 9 .3 97K3 3 E2 8E9 .g28O.83529 E.4 93 E2 8E9 9 .%7373.9743/3 l 2:. % ..3 97K3 9: 3 %7.-E3.3 97K3 /3 /3 /3 . 9743 /3 :.E.5 94E9 3.3 97K3 %9 -3 5E5 4 8E9 ... .-E33 3 39 33 99-.393 -373973$3:9. 2 9: .-E3g3/:.-E333 283 3:H3: 97 970 3.3 97K3 /3 /3 . -E3 99 - .4.3 35 %.. .4 93 .3l 2:. .9-97.9: 99- 5 9E.3 37:3 .9 ..3 35 9:  /3 .-E3 9:.39035E98O3/ 3.E .E.3 35 %9 3 34 99 .. .3 97K3 9: E2 8E9 9 .9: /3.393 97:3K3:.4 93 9: %9 9 .3 /3 .9 E 94 K3 904 H: .3 3 .E9 8 9 8F99 94/E3 4393 E$3:9.E.9E. .5 3.5 94E9 3.4393 EE3.9J3 99-34 .3 /3 .4 93 E2 8E9 .3 97K3 .. 9 99 - /3 .9 : 99 - 5 9 E. .48: $.8352. 4 /3 .8. .9 E . 3. .9E. 3l /.. E ..g28O....3 97K3 /3 /3 . / E3 : 9..3 35 ...3 97K3 E2 8E9 . 93 3 /3 3 . 3 .3.3 97K3 .. 5 93 9. /.48: :.E :83:997433.3 /3 ..E.9: 99-5 9 E.-36:324:..99-..E9 8:3-29-3994/E3.3 97K3 93 9:9 $3 :9 E .. . 2 97.E.393.9E.3 97K3 93 9:9 4 8E9 97. .-E3.E. ..9743/3. 972 -3 E5 3 ' %9 ..73973 :.E.3 97K3 ..3 97J 3 34 99 3 . .3- E3-:399-..3 97K3 9: .. 6:..: /3 %7.3 9 35 93 .3 97K3 %9 3 97.329-3. .E.9 . 4 /3 .2 33...9E.9:/3E3-:3..3 6:3 / E3 5 / E3 : 9.5 94E9 3. :43J .99-5 9E..-E3 :3:. .3 97K3 /3 E3 -:3 .O3:3.E .207.397K3 .. l 2:. .:2E 3 .E .893%$ 9725E98O3 394/ 3 4 9:H97. 92 97.9743/3'393:.g3:3E. E .3 8E9 /3 . .: .3 97K3 .3 35 %9 .33 39.3 - /3 .4 93 /3 /3 .3 / .

.

.

9E.E9 8 2:.. E .%3'9 l.978  %%73 !0: '3 97: 3 33.3 . E28E99 . %! $%% %H34.335 9% .3993 97.J3 %9397.-E399 -'! .

4/..953-O3 .48: 9.493 !2'g3l3 !0:  .953-O3 . 97: - 973979   39.48:.48: 9.48: 9.% %% 4. $..48:.335-E3-:3  39.-3.-3283 %9733E9 -.! :3. 39...!73 93..335O.493   J35....48: 9.3 335.-3. /3.3/4.493% 3 !0: .978.3. 93.335-E3-:3   39..! 93.335 l...5H ..397K3..48:.G .283  J35.J.$H %73.48:..335O..$H %73979 .. . %73979 .335-E3-:3 5 $H 93.E3/E3... 333/4. %73979 .$H 443 :3.48: .3 :3.5H 3 !0: .3. .335O. 335.335O..: '3 3 .3 :3: :3 lgl4.   J35/3.335-E3-:3    39/3....397K3397.. %9733E9 :3-.. 335./3.!73 :3.953-O3 .-3..397K3..3 35.283  .48:..3 .-3.E.J  39./3/3 %73979 .953-O3  3'...3..g33: .4939  J35..

397K3.g28O.3 35 .3/3% l 3.. :3.493 9   39g3/:-.3 . %73.3.! /3 .-33/4.7. .. .1H . %73979  3959.    39!H.3g3/:   39/3$3l .E. $.-3.5H   .2 .7.3 .  .3.. .3 97K3 .5H .5H   397.-33/4..3.3 !.3 .3. %73. .$3l 397. . 3/4. .%:H3 :3: !0: .5H  39!H.3 ...7.! . J3548E999 % H3% !0: .3 .397K332$3 397.39 3.5H  39.4 93 9 397. .F9   39/3.3.! .3H3l !0: .. %73.7:3 :3. .3H3% !0: .g2 8O.3 97K3 ... .3 35 . %73 .5H .7.-3 3/4. .. %73. 9E. /3 .3  %3.39 % !..35 4 5 34.7.3.3 .% :3.. %73.7. .48: .-33/4.% :3.5H .3 35   39 . 48E999..7. :3.5H   397.

 9E. 5 . ":3 .493 9 9 3   3953g3. -3 9H: 9.493 9 9 3 395H. -3 ...3 2 973...g2 8O. 8 93 .!73 .$.E..3 97K3 . .48: . 39 .893 8.-33/4.g2 8O.70 :3l. 9E. %3 H %73 73 . !2'g3l3 !0: . /: 9: -4 /. . . 9H:9. 9E.5H   39. .-33/4.3- .g284. 9E.. .333983 .E.% 9 5.g2 8O.3 / 972 -3 9 6:3 .3 ..5H   395%E. 26:. . %73 . .8352.48:   39 ..48:   39 . 29 3 9. . ...E. /3 .3 35 .3.33535 3  39K3. 3 /4..3 97K3 /3 /3 . %73 ...3-   ! 39.%47 . ..4 8: 83:9.6:3 8. ... 9E.3H3% !0: ...48:   39 %!.. . /3 . %73.. -3 ...4 !2'g3l3 !0: .3 35 /3 /3 . 3 /4.3 ..g2 8O. 93 %73 ....3$3l :3..3 ..3 l. .7H :3l.3g3/:    39/38 !2'g3l3 !0: .3H3% !0: %73../ .! 93.

..3.9E.g33:- .3. $.3 .3. 39%%%:. .. $..3. %973374 :3374 . 95H. .3 .7.-3.7...4 93 /3 /3 5 93 . :3.: 3/4.73 . !2'g3l3 95!0: .g33: $3:9. .l!. %73E3.3$.33:3.4 :3.!.3 .. " %g3.9E.3.594E93..3 .3 .73 .73 .9E.33H3 297.3 :3.3 !35 5 9 .3l4 95!0: .9E.335 J35G3 G:3 395H.33H3 /3 .9E. 297..E9 297.73 .49.9E.9E.73.4/. ":3 -4.7.3.3 .283 l.33H3543 39397K3l% l..33. .! . lg443 :3.3. 297. 297.9E.74 :3 43.3 .33 297. 2.283 ..33H 297.283 .!.-3.283 ":3 -4.33:3.G ...3lg#443 297.3....73 .3%725 297.: 8E3.. ":3 -4..3 9973-. 3/4.3 ..3 ":3 -4.283   297. ":3 -4..3 .5.g33:- 3/4.3 . / 3 94 .3%39 95 !0: .73 .3l.73 .9E.3.3H393:973983 ":3 -4.9E.3.! 3'.73 .3. $.G .3 .283 ":3 -4.283 ":3 -4...3...-3. ":3 -4.9E.73 .283      39. ..73 .-3.283 ":.G .33F 297.3%7:3 :33H .73 .283 ":3 -4.9H:3.% :3l.: .594E93. .g33:- %73 3/4.3374 297. %97343%3 :3.283 . 3.7.: :3.3..3 .3 :3. 43%5 :3.! 397.3 3 3 /4.978.3G:3 39l3.3":. !0: . :3. .-3. 333/4.. :%3 95!0: .7.5H .3.9E.3 :3.5H %3...3 :343474 .283 ":3 -4. %%     4..283 ":3 -4. 297. 297.3 ..3%7:3 %973. 99%.!73 !2'g3l3 95!0: .33 35 H3/4. ":3 -4. 335 %97343..373!.9E.: %73.9E... '33939.!.. 43.3.3 2 33 35 9 . %3 743 :3.3 297.283 ":3 -4. !2'g3l3 !. %973. $3:93/4.74 ":3 -4.9E.

                          .'3 3             .

4/. %g39 !0: . '3 g3 97: 3  ..335 %! %78. $%% %H3/4.

4-K.4 .-E33383 2:.-E353-O3973979 2:.-E3-.E.3 3/4. .3 2:.333/4.39.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful