1

Dương Văn Quang - itspiritclub.net
2011
___________________________________________________________________________________________
Công thức taylor: J
( x)
= J
( x
u
)
+
J
( x
u
)
|
1!
( x − x
u
) +
J
( x
u
)
||
2!
( x − x
u
)
2
+ ⋯+
J
( x
u
)
( n)
n!
( x − x
u
)
n
+

( x-x
u)
n+1
( n+1) !
× J
( x
u
) +0( x-( x
u
) )
( n+1)

Với:
P
n
( x-x
u
)
= J
( x
u
)
+
J
( x
u
)
|
1!
( x − x
u
) +
J
( x
u
)
||
2!
( x − x
u
)
2
+ ⋯+
J
( x
u
)
( n)
n!
( x − x
u
)
n

(|à đáp án của hà| tuán)
R
n
=
( x-x
u)
n+1
( n+1) !
× J
( x
u
) +0( x-( x
u
) )
( n+1)
(số hạng trên cấp n dưới dạng Lagcange- theo mình dễ hiểu
là sai số của đáp án )

Đề m ẫu : t í n h gi á t r ị gần đúngcủa f ( x ) ( p h ủ n h ận được r a f ) v ới sai số t ối đa là α> 0 ( c h o
trước ) .
Gi ải :
-B1: nhận r a f : f ( t ) d ùng qui n ạp được f
( k )
( t ) ,∀k ∈ N.
-B2: ch ọn được x0/ f ( xo) v à f
( k )
( x o) đơn giản → x - x0
ao = f ( xo) , o
k
=
]
( x
c
)
( k)
k!
, k = 1,2,3,…,n
và R
n( x-x
c
)
=
( x-x
c
)
n+1
( n+1) !
× ¡
(xo+0( x-xo) )
( n+1)
:ới 0 ∈ ( 0,1) nhưng thường phải l àm r õ
→ thườn g R
n( x)
= ¡
( x)
− P
n( x-x
c
)
kℎông rõ :ề Jấu :à to lấy trị tuyệt đối
→ t ìm 1 d ãy Mn chặn t r ên của |R
n( x)
|
-B3: |R
n( x)
| ≤ H
n
v à k i ếm được H
n
↓ v à lim
n→+«
H
n
= 0 → lim
n→+«
R
n
= 0
Muốn có |R
n( x)
| < o t h ì chỉ cần t ìm được1 n/ H
n
< o

2
Dương Văn Quang - itspiritclub.net
2011
Câu 1/ Tính l n1,1 với sai số 1/ 10
6
:

Gi ải :

// bước này l à chứng mi nh quy nạp công t h ức :

Coi l n1,1 = f ( x) → f = l n ,với mọi t ,f ( t ) = l n( t ) .
→ x = 1,1
f ’( t ) = t
-1
f ’’( t ) = ( -1) × t
-2
= ( -1 ) × ( 1) × t
- 2

tương tự :
f ’’’ ( t ) = ( -1)
2
× ( 1) × ( 2 ) × t
-3
f ’’’ ’( t ) = ( -1 )
3
× ( 1 ) × ( 2 ) × ( 3) × t
- 4
ch ứng mi nh :
f
( k )
= ( -1)
k -1
× ( k -1) ! × t
- k
( 1) ( nhắc l ại f
( k)
là đạo hàm bậc k của hàm số f )
gi ả sử : f
( n)
= ( -1)
n-1
× ( n-1 ) ! × t
- n
→ f
( n+ 1)
= ( -1)
n-1
× ( n-1) × ( -n ) × t
-n- 1

= ( -1 )
( n+ 1) -1
× [ ( n + 1) −1] ! × t
-( n+ 1)
( t a ghi t heo k i ểu này để gi ống v ới k ết cấu gi ả t hu yết )
Vậy (1) đúng với k = n+ 1
→ (1) đúng bất chấp k ∈N.

// bước này để t ìm ak và Rn và t ìm chặn t r ên của Rn :

- Chọn xo = 1 ( cái này l à mình chọn bất k ì nhưng nên chọn 1 hoặc 0 v à gần v ới x nhất )
→ x - xo = 0,1
ao = f ( xo) = l n1 = 0
o
k
=
]
( x
c
)
( k)
k!
=
( -1)
k-1
× ( k-1) ! × x
c
-k
k!
=
-1
k-1
k

R
n( x-x
c
)
=
( x-x
c
)
n+1
( n+1) !
× ¡
(xo+0( x-xo) )
( n+1)
=
0,1
n+1
( n+1) !
× ( −1 )
n
× n! ×
1
( 1-0,10)
k

= ( −1)
n
×
1
n+1
×
1
10
n+1
×
1
( 1-0,10)
k+1

Ta có 0 e( 0,1) k hôn g r õ , do vậy t a có :
Từ |R
n( x-xo)
| =
1
10
n+1
×
1
n+1
×
1
( 1+0× 0,1)
n+1
<
1
( n+1) × 10
n+1
× 1 = H
n

Ta có Mn ↓ v à lim
n→+«
H
n
= 0
→ lim
n→+«
R
n( x-xo)
= 0

// bước này t h ử để chọn r a n :

Muốn có |R
n( x-xo)
| < o =
1
10
6
t hì chỉ cần :
H
n
=
1
( n+1) × 10
n+1
<
1
10
6
3
Dương Văn Quang - itspiritclub.net
2011
tℎử :ới n = 5 ∶ H
5
=
1
6× 10
6
<
1
10
6
( đúng)
tℎử :ới n = 4: H
4
=
10
5× 10
6
= 2 ×
1
10
6
>
1
10
6
( soi)
Câu 2/ t ính si n0,5 với sai số < 10
- 3
:
( b ài n ày mình r ú t gọn v ì t ương tự câu t r ên )
Gi ải :
// bước này l à chứng mi nh quy nạp công t h ức :

to có: ¡ = sin →¡
( t)
= sin( t) ∀t ∈ N → ¡
( x)
= sin( x) → x = 0,5
¡
( x)
i
= cos( x) = sin ( x +
n
2
)
¡
( x)
ii
= cos Ix +
n
2
] = sin ( x + 2
n
2
)
¡
( x)
iii
= cos Ix + 2
n
2
] = sin ( x + 3
n
2
)
¡
( x)
iiii
= cos Ix + 3
n
2
] = sin ( x + 4
n
2
)
Cm: ¡
( x)
( k)
= sin Ix + k
n
2
] ∀keN ( 1)
Gi ả sử :
¡
( x)
( n)
= sin( x + n
n
2
)
→ ¡
( x)
( n+1)
= cos( x + n
n
2
) = sin( x + ( n + 1)
n
2
) → ( 1) đúng :ới k = n + 1
→ ( 1) đúng ∀k ∈ N

// bước này để t ìm ak và Rn và t ìm chặn t r ên của Rn :

Chọn x
o
= 0
→ o
0
= ¡
( x
0
)
= ¡
( 0)
= sin0 = 0
o
k
=
]
( x0)
( k)
k!
=
]
( 0)
( k)
k!
=
sìn ( 0+k
n
2
)
k!
=
sìn ( k
n
2
)
k!

R
n( x-xo)
=
( x-xo)
n+1
( n+1) !
× ¡
( x
c
+0( x-xo) )
( n+1)

=
0,5
n+1
( n+1) !
× sin I
1
2
0 + ( n + 1 )
n
2
]
to có: 0 ∈ ( 0 ,1) kℎông rõ
−1 ≤ sinI
1
2
0 + ( n + 1)
n
2
] ≤ 1
|R
n( x)
| =
0,5
n+1
( n+1) !
× |sin (
1
2
0 + ( n + 1)
n
2
) | ≤
0,5
n+1
( n+1) !
× 1 = H
n
4
Dương Văn Quang - itspiritclub.net
2011

// bước này t h ử để chọn r a n :

H
n
↓ :à lim
n→+«
H
n
= 0 → lim
n→+«
R
n
= 0
Muốn có Rn < o cℎỉ cần H
n
< o =
1
10
3

Thử v ới n= 3: H
3
=
1
2
4
× 4!
>
1
10
3
( loại)
Với n= 4: M4=
1
2
S
× 5!
<
1
10
3
( đúng )
Vậy ch ọn n = 4:

các bạn làm theo sườn bài ở trên cho nhuyễn )
1 / t í n h gi á t r ị gần đúng của √c
10
sai số n h ỏ hơn
1
10
6

( gợi ý : đổi √c
10
= c
1/ 10
đặt f ( t ) = e
- t
)
2 / t í n h cos
2
( 0,1 ) sai số nhỏ hơn
1
10
6

( gợi ý : đổi cos
2
( 0,1) =
1
2
( 1 + cos( 0,2) ) = ¡
( x)
→ ¡
( t)
=
1
2
( 1 + cos( t) ) )

Các b ạn có t h ể t h am k h ảo t h êm m ột số b ài t ập ở t r ên i n t e r n et

(đây là lần đầu t i ên m ình vi ết bài , có gì sai sót mong các bạn góp ý để l ần sau mình vi ết thành công hơn )

Mọi t hắc mắc xi n l i ên hệ : Dương Văn Quang – i t spr i t cl ub.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful