tài: µµTìm hi u th c tr ng vi c s ng th c a sinh viên Vi t Nam hi n nay´ CH I.

M NG I: T NG QUAN NGHIÊN C U u tài c ngo t v TÀI

1.Tính c p thi t nghiên c u c a Nhân lo i ang b làm cho cu c s ng con ng chúng ta ngày càng hi n con ng i c ng ph i thay

c vào th k XXI, m t k nguyên ánh d u b i ngày càng i

kinh t , khoa h c và nh t là s phát tri n v

t b c c a ngành công ngh thông tin ã c nâng cao. Hi n nay, cu c s ng c a i theo và òi h i i.

i kéo theo ó r t nhi u th ph i thay b t k p cùng v i xã h i và th i

Hi n

i v phong cách và l i s ng

theo k p v i cu c s ng th i @ c a p, thiêng liêng c a l a ôi i c a phong cách và

nh ng gi i tr hi n nay. Tình yêu là th tình c m t t l i s ng, s du nh p c a n n v n hóa ph

nh ng ngày nay, cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , s hi n này ang d n m t i ý ngh a ích th c c a nó. Quan ni m tình yêu là cái gì ó trong sáng, thiêng liêng c n gìn gi không còn t tc Nó nh h yêu, lý t c coi tr ng nh tr

ng Tây vào Vi t Nam mà t ³ tình yêu´

c tôn tr ng và

c n a. M t b ph n sinh viên ã b t ch p ng tiêu c c ng sau ó c ng r t to l n. i, tình

n s ng v i nhau nh v ch ng mà không bi t r ng bên c nh nh ng m t ng n c s c kho , tâm lý, h c t p, làm m t ni m tin vào con ng

tích c c c a cu c s ng ó thì nh ng nh h ng s ng.

Theo phong t c c a ng nh v ch ng sau khi làm l c ch y theo l i s ng h

i Vi t Nam, nh ng ôi trai gái ch

c s ng chung

i. H n n a, gi i tr ngày nay quá l m d ng t do

ng th , mà h cho là h p th i, sành i u; h b qua nh ng giá

V n thách này không ch là s lo l ng c a các b c làm cha m mà còn là c a các nhà giáo d c c ng nh nh ng ng ³S ng th ´ ã b t u len l i và ang hình thành trong cu c s ng c a sinh viên n c ta.. thái nh nv v n trong ³s ng th ´ trong sinh viên và viên có cái nhìn úng 2. tài: ng c a m t b ph n gi i tr giúp sinh tài này nghiên c u th c tr ng. khó kh n trong cu c s ng nh ng l i ch a . nh ng l i ích gì? Tác h i c a nó mang l i ra sao? Câu tr l i này không còn là v n c a các nhà ch c trách mà ang tr thành m t v n Vì th tôi ã nghiên c u Nam hi n nay´. M t trong nh ng l m d ng t do. m t góc nào y có th coi "s ng th " là m t ph i s ng xa nhà. v iv n tài µµTìm hi u th c tr ng vi c s ng th c a sinh viên Vi t c a sinh viên Vi t Nam i ra m t s bi n pháp giáo d c này.. n tr i vào ang tr thành xu h c bi t. Tuy l i không ít hi n nay.tr o c là n n t ng c t y u c a con ng i. áng ti c x y ra. V y chúng ta nhìn nh n v n này nh th nào? Vi c s ng th c a sinh viên em l i r t nóng h i c a toàn xã h i. nó nh m t th "m t" v i các sinh viên xóm tr v n i. N u tr l i m c c xã h i c ây tình tr ng ³s ng th ´ r t ít th y quan h tình d c tr nhiên gi i tr hi n nay mà c bi t là m t b ph n sinh viên ã b t ch p d lu n. Xác l p và tuyên b v n Trên th c t vi c s ng th VN trong th i b n l nh b i @. ³s ng th ´. ó là i có trách nhi m. ôi khi ch d ng o c hôn nhân và th ng b d lu n xã h i lên án. thi u th n tình c m. c a sinh viên iv iv n ³s ng th ´ có ý ngh a n v i nhau và s ng chung v i nhau nh v ch ng và l i phàn nàn và nh ng h u qu Vì v y vi c nghiên c u thái quan tr ng trong quá trình h c t p và phát tri n nhân cách c a sinh viên.

tài c l y t n m 2010- thành m t th ³m t´ trong l i s ng c a gi i tr hi n nay. T quy t hi n t pháp c th ó a ra các bi n pháp úng n c có th gi i ng s ng th c a m t s b ph n c a sinh viên Vi t Nam. Vì v y mà tôi ã m nh d n tr i a ra tích lu cho vi c xây d ng cu c s ng hôn nhân b n v ng sau này.V không gian: Do i u ki n h n ch v th i gian tìm hi u.1. N i Dung: 2. th nghi m.V th i gian: S li u ph c v cho vi c nghiên c u 2011 II. M c tiêu nghiên c u tài nghiên c u ³Tìm hi u th c tr ng vi c s ng th c a sinh viên Vi t Nam hi n Trên c s nghiên c u th c tr ng c a vi c s ng th mà ta có th th y nh ng m t m t t t và x u c a nó. không ch trong gi i công nhân s ng xa nhà mà còn c . S ng th không có trong truy n th ng ng nay´ 1. t p trung nghiên c u nên tôi ch nghiên c u tình tr ng s ng th c a sinh viên Vi t Nam hi n nay.3.4 Ph m vi nghiên c u . N u coi "s ng th " nh "s ng th t" thì ây là c h i i Vi t Nam. th ´ ã làm m t i phong t c t p quán c a ng 1. Th c tr ng vi c µµs ng th ´ c a sinh viên Vi t Nam hi n nay Hi n t ng ³s ng th ´ hay còn g i là ³góp g o th i c m chung´ ã và ang tr nh ng sinh viên ang ng i trên gh nhà tr ng. . Vi c ³s ng i Vi t Nam vì th c n có nh ng bi n có th h n ch vi c này.chiêu bài nghi m.

phóng túng. s ng viên s ng th trong t ng s 691 sinh viên cao nh t c i u tra. nó ang có nguy c lan r ng nh m t ³d ch b nh´.1% sinh viên ó ³s ng th ´ trên 1 n m 100% sinh viên s ng th có quan h tình d c.1% sinh viên ³s ng th ´ cho r ng y y 45. nh ng ch có 48% có s d ng bi n pháp tránh thai. buông th . ch có 36% s c i. H n n a. . làm phá ho i các c truy n th ng. M t khác. Chuy n ³s ng th ´ tr c khi quy t nhà. ³s ng th ´ còn là m t trong nh ng th c tr ng c a xã h i. thu n phong m t c c a Vi t Nam thì ³s ng th ´ là m t l i s ng áng ti c cho b n thân và xã h i. công nhân.Theo th ng kê c a khoa xã h i h c 1/3 các b n tr s ng th tr m t ch ch a có th ng o nh h ng t i h c M TPHCM. không nên khuy n khích. có kho ng c hôn nhân. T l s ng th nhà tr hay ký túc xá là khá ph bi n. nông thôn. sinh viên. khó kh n trong cu c s ng nh ng l i ch a s là m t gi i pháp t t c a m t quan ni m suy nh ti n t i hôn nhân có th c ti n t i m t cu c hôn nhân hoàn h o hay nó ch là "cái b y i trong lãnh v c hôn nhân"? ng i h c trên a bàn Hà N i. thi u th n tình c m. hay ng b n tr i vào i. ó là l i s ng sai l m. có 6. n m 2010.5% sinh sinh viên n Theo vi c i u tra c a m t tr t thành th . Xét theo truy n ng x u n i s ng và mang c c. it ng c nói n cách ph bi n. T l ³s ng th ´ c th ng kê nh sau: ng ý c a gia ình nh ng sinh viên ít giao ti p v i xã h i. Con s cs y Có 47. nó có tác l i nhi u h u qu giá tr o toàn xã h i ch p nh n. ng th i. là m t bi u hi n c a s xu ng c p v c trong l i s ng th c d ng ngày nay. ³s ng th ´ khó o không phù h p. l i r i i tr v n ph i s ng xa b n l nh vào các h c sinh. ³s ng th ´ a ph n là h c òi theo ng lai là có l y nhau hay không. Khi có thai 43% ch n gi i pháp n o phá thai. viên ch c.

s còn l i ch p nh n. nh ng vì gi i h n c a bài vi t. v n l ch l c v l i s ng. Vì v y nên ã v i yêu và b t ph n các sinh viên mu n s ng th là c a mình. ho c có th vì ua òi v i b n bè xung quanh. có 30% b n tr nói không v i vi c s ng th .l i s ng th hi n nay c xem c. Mang tính thích th hi n mình và hành ng theo c m xúc. nào là cho ti t ki m m u ch t v n là quan i m c ó« Th nh ng. kh ng n tình tr ng ³s ng th ´. do ã yêu nhau t tr ph i hoàn toàn quy t c s qu n lý c a b m . chi ph i th i gian«th nên c b n thân. không tr c ti p ch u s qu n lí c a b m và gia ình. Ngoài ra c ng có m t s b nh mình. Nguyên nhân tr c ti p:  Nguyên nhân t b n thân: Do s ng xa nhà. c m th y thi u th n tình c m và c n u b ng cách s ng th nh ch quy n nhi u sinh viên ã không làm ch c quan tâm ch m sóc. trong xã h i VN hình thành m t l i s ng m i.Th m dò t m t h i th o v i s ng sinh viên. c vào s ng th n quy t là"m t" c a thanh niên. M t s b n không thích k t hôn khi s nghi p ch a v ng vàng và . ch m sóc và chia s trong cu c s ng. thi u v t ch t. 2. Nguyên nhân c a vi c ³s ng th ´ Có r t nhi u nguyên nhân d n t kh ng c quan tâm. tôi ch xin nêu ra m t vài nguyên nhân sau: A. Trong nh ng n m g n ây. Nh ng sinh viên xa nhà không ch u ng c a xã h i«cùng v i nh ng nh s ng th . thi u th n tình c m. sinh ho t. sinh viên trong n khó kh n trong cu c s ng t l p d dàng i R t nhi u b n m i ch p ch ng b chi phí.2. Do xa nhà. cùng v i nh ng tác c vào i sinh viên ã v i b vì r t nhi u lí do khác nhau: nào là do không tìm c nhà tr . th a nh n t do hoàn toàn v hôn nhân và tình d c. nh trong vi c chi tiêu.

Cha m l ng nh ng nên c. ch i b i và cãi vã th ình chính là y u t làm cho gi i tr không mu n ngh nhau. thích t do th hi n c c a c ng ng lu t pháp và giáo lu t mà còn t h th p nhân i s ng gia ình. công nhân. cho dù bi t hành c vào. tr . H n n a.càng không th "Cha m t âu. nhi u b n ã t nguy n s ng th . cha m ng hành v i con cái. do cha m có b b ch. Các b n thích m t cu c s ng h mình mà không tôn tr ng chu n m c R t nhi u b n không nh ng coi th o ng th . thi u th n tình c m. cùm k p. i s ng và tình c m c a con mình. bà n nem´ nên không th khuyên b o con cái c ng không th c m con cái trong chuy n b b ch H n n a. ng t do. ph m c a mình. thì ng viên con cái s ng lành m nh. không coi tr ng giá tr c a mình ang làm là sai trái v i chu n m c cu c s ng nh ng v n c tình b  Nguyên nhân t gia ình: Do cha m s ng không h nh phúc. không ng. Còn theo ti n s Hu nh V n S n. Theo m h n trong quan ni m tình d c và không còn e dè d lu n xã h i tr ti n s Hu nh V n S n. con ng i ng khoa tâm lý y". cha m không quan tâm quan tâm. mu n ³tìm c a l ´ ho c ³ông n c. tr trong nh ng nguyên nhân d n n gi i tr s ng tr i h c s ph m TPHCM cho r ng: ³M t c hôn nhân là các b n s ng quá c bi t là các b n sinh viên n và ng hay lu t l c a tôn giáo. ng ng th i. nh t là ng khoa mà còn ph i bi t l a tu i ang ch p ch ng bi t yêu´. phóng ãng. s ng xa nhà. ho c ch nh c h i ch . s ng buông th ´. T t ng m nh m giúp h c i c kia. n ng ngày trong gia c l i coi ng i ta l i d ng n hôn nhân. không quan tâm âu ch có ki m ti n cho con là i s ng c a con cái. mèo chu t. hôn nhân nh m t s ràng bu c. ch bi t phó m c cho nhà tr n làm sao chúng không h h ng? Theo th c s tâm lý H Th H nh cho bi t: ³Do cha m ch bi t ki m ti n. Mà th c ra.

nên tình tr ng quan h gi i tr ang m c báo ng. cho r ng ³vi c ó´ là bình th c a v n hóa Ph nh h lý V Gia Hi n: ³Vi c các b n tr ³s ng th ´ tr ng c a n n v n hóa ³t c H n n a. không th y h p thì chia tay. Theo ti n s tâm ng th i. Nguyên nhân gián ti p:  Nguyên nhân t xã h i Do nh h ng v n hóa Ph ng Tây tràn vào Vi t Nam. Nhi u b n tr nh h ng ng. Cách suy ngh mang tính trào l u này khi n các b n tr d th mình theo s ng th . vì ti t ki m. M t khác. m t s b n tr quan ni m v tình yêu ³r t hi n i´ hay còn g i tình yêu t c ng c a truy n thông. không nh h ng gì. có nhi u b n tr bi t´. B. xem phim nh. và ³s ng th vì th y b n bè mình có nhi u c p c ng ang s ng chung´. do tình d c và ³s ng th ´ tr c hôn nhân th t d dãi. do h i nh p v n hoá làm cho gi i tr s ng n n n t ng Còn 1 s b n cho r ng vi c s ng th có 1 s nguyên nhân khác nh : . do nh h c hôn nhân không ch ng Tây mà còn do l i s ng quá d dãi c a các b n. ³Tai nghe không b ng m t th y´. không còn xem tr ng vi c h tr ng c i là hôn nhân và gia ình. th a mãn d c v ng nh t th i. nh t là lúc các em ang tu i c p kè yêu chia s ´ . các em mu n n tình tr ng ³s ng th ´ có ng i ng hành ít quan tâm t i các em. ng. ´. t p chí v yêu vì tò mò ³s ng th d c là i u không th tránh kh i. Theo TS tâm lý h c Tr ng Th Bích Hà: ³Do nv i nhau ch vì tò mò. vì ng ³tây hoá´ không còn bi t i khác s ng th thì mình c ng s ng th và ch o c c a con ng i´. nghe nh c. ng và c nh ng trang web v tình c ti u thuy t. vi c s d ng internet.tâm lý i h c s ph m TPHCM thì cho r ng: ³M t trong nh ng nguyên nhân d n gi i tr là do s giáo d c c a gia ình còn quá l ng l o.

giá i n. giá nhà. Th nh ng h a ra lí do s ng th ti t ki m c ng quen v i cái c nh này c a các sinh viên. Trong khi giá ng ang t ng b thang. ó có chung v i nhau? H n là không i mình yêu. Nh ng nhìn v th c t . i h c v . các b n sinh viên chia s gánh n ng ó. n c ta hay không? Nói nh v y nh ng s ng th cho ti t ki m c ng c p ôi có ý trí và có s úng ng nh h ng cho t n v vi c s ng th . Xét v c leo i chia ây là nguyên nhân mà h u h t các c p ôi ã t ng s ng th c th tr ng ang trong tình hình ³bão giá´ . c hai ng c nói là úng cho m t s t mi n ho c o cc a không t h i xem s ng nh v y có úng v i chu n m c ng lai m t cách rõ r t. B i v y mà cái nguyên nhân u a ra ã quá a ra. kinh t th tr khía c nh kinh t . nói lí do ó ph i là m u ch t có v nh s v i nhau. giá các m t hàng tiêu dùng ngày càng t ng thì có ng ph i là nguyên nhân c n b n hoàn toàn có th tìm nh ng ng Nh ng ôi uyên H s ng th các c p ôi d n n s g ng n ng kinh t cùng là m t vi c h t s c h p lý. Khi công vi c ã xong xuôi là lúc h dành th i gian cho . có l không m y ai còn th y lí do này là chính áng. u a ra. nh ng m i i m t chân m t tay cùng n u b a c m s tr nên nhanh h n và vui v h n không c m th y m t nh c. lý do này t ra r t h p lý v i cu c s ng c a sinh viên. V y t i sao h u h t các ôi l i lý do này là chính? M t ph n h v n còn e ng i s x m soi c a ng i nhìn vào và thông c m cho h . bên nhau. Vì thay b ng l a ch n s ng v i ng ng tr khi m i yêu th i b n cùng gi i c a mình ng c n r t nhi u th i gian bên nhau c ngày mà v n c m th y ch a ti t ki m c h u h t các c p ôi n h d n c nh ng ng . nh ng th c ch t ó l i không i i. H có s nh n th c i cùng ói và m t m i. S ng th ti t ki m. M t ph n các b n chính mình. úng hoàn toàn.

ràng bu c và a ph n chia tay nhau vì mu n tìm l i cu c s ng t do này h n là không Vì v y n u b n ã tìm hi u rõ cu c s ng gia ình nh th nào thì s ng th s mang l i h nh phúc và s ti n t i hôn nhân b n v ng. Theo th ng kê thì trong s các ôi ã t ng s ng th thì có kho ng 15% các ôi có th ti n nhân.nhau nuôi n ng cho tình c m c a h .th y các b n mình có ng . Sau 1 th i gian quen v i 1 ban trai. h c t p . Th ng th c m t kho ng cách nh t o ra s vui v cho c hai ng ng nh ng c p ôi xác c nh v y n hôn thì sau khi s ng th s ti n t i hôn nhân và có m t cu c s ng h nh phúc.Hà N i quê i yêu u ³B n gái tên là Th m ± cao Thanh Hóa. u ch nuôi d phí. t do không c gì? B n có nhi u th i ti t cho t t c nh ng sinh viên có th b t i gánh n ng ng tình yêu.. ng Công Nghi p Vi t Hung ± S n Tây. Còn n u ch mu n ch y theo trào l u thì ch c ch c b n s b m t nhi u th : công vi c. d n v góp g o th i chung thì b n s gian bên nhau. và th quý nh t là ánh m t b n thân.  S ng th là m t ³ trào l u´ Khi yêu nhau. nh ng v n gi i.. ch m sóc cho nhau và gi m r t nhi u chi Nh ng bù l i b n l i m t i khá s m m t qu ng h p nhau. tu i thanh xuân (s m t mát này không riêng gì nh ng n th ng ch u nhi u thi t thòi do nh ki n xã h i). Nh v y. i h n nhiên. n u bi t t n d ng úng m t tích c c c a lý do µµ s ng th ki m´ thì ây s là m t c h i v kinh t cho chính h và cho c gia ình c ng nh xã h i. sau ây tôi xin ng h p c th v vi c s ng th c a m t b n gái thuê tr nhà mình. a ra m t nam hay n nói v vi c s ng th tr c coi nh m t trào l u. b n s ng cu c s ng gia ình th t s .

h u h t m i i mình yêu. s d y em h c. ghen tuông.. anh y s ch m sóc cho em. Th là hàng ngày nào là i ch . M t ng h p c a sinh viên n Nguy n Th Bé Tr em nh p h c. Em ã nh n l i sau khi anh y b o. b n trai em ã là sinh viên n m th hai. h g n nhau ban ngày c g n nhau c v ban êm m c ng cao ng kinh t TP HCM. g o th i c m v i nhau. Và quan tr ng nh t là chúng em c g n nhau.. C ng chính vì lí do này mà các ôi yêu nhau ã không ng i v i nhau.. n u n ngay c ti n óng h c phí v a l y lên c ng b b n trai h i vay r i c ng không th y b n trai nói gì v s ti n ó c «Sau m t th i gian có lúc ánh nhau.góp u do b n gái mua. m c s soi xét c a hàng xóm láng gi ng. em ã v m ng s ng th ch sau 3 tháng. vi c s ng th ch vì ch y theo trào l u c a các sinh viên nh hi n nay là m t vi c h t s c sai l m trong suy ngh và th t áng lo ng i. Ch sau khi v m ng thì h m i nh n ra r ng tình yêu ch .chuy n v s ng cùng v i nhaucho thu n ti n thì anh ta c ng v thuy t ph c b n gái mình và sau m t th i gian hai ng i ã v thuê phòng s ng chung nh v ch ng .  S ng th vì c n có nhi u th i gian bên nhau. vì v y mà ã d n v c bên ng a ra thì ây là lí do quan tr ng nh t và th c t nh t. "s ng th " s có nhi u cái l i. Trong muôn vàn nh ng lí do mà các ôi tình nhân s ng th v i nhau có l ng i u c m th y h nh phúc khi . Ví d nh ti t ki m ti n thuê tr . Chúng ta c n ph i nh n th c úng n r ng vi c s ng th ch mang l i hi u qu tích c c khi chúng ta bi t cách khai thác nó m t cách h p lí. Th nh ng.. Khi m i yêu nhau. Anh y thuy t ph c em "s ng th ". cu i cùng 2 ng i ã chia tay´ Ph i th a nh n r ng. gi n d i. ³Khi v i nhau thôi ch a tr nh ng ng n c n c a b n bè xung quanh.´ u cho r ng càng s ng g n nhau h s càng hi u p khi H u h t các ôi khi yêu nhau d nv nhau và yêu nhau h n.

n i lo ³c m áo g o ti n´ thì càng b c b i.ng i ta gi m t kho ng cách nào ó.3. H u qu c a vi c ³s ng th ´ ³S ng th ´ mang l i nhi u khó kh n h n nh ng gì ng và th c s trong ³th ´ ng i ta t ng t ng v nó. 2. Cu c s ng v ch ng s tr nên nhàm chán nhanh chóng n u c hai không nh n th y trách nhi m ph i vun H n n a. tr c tr c c khi k t d n. Nh ng sinh ho t i th ng ã bóp ch t s lãng m n c a tình yêu. R i nhi u chuy n không mong mu n x y ra nh n o phá thai. vì ch có hai ng không. thi u m t m c ích c th . i yêu và tình yêu c a mình. ³S ng th ´ là i ta chán nhau. i coi nhau là v ch ng. ch ng có ai b o v ³gia ình´ này khi có k th ba dòm ngó. do v y khi g p khó kh n. con cái sinh c pháp lu t công nh n và ng x u hi m và có th gây nh h . Tâm lý ³không h p thì b ´ khi n nhi u b n tr thi u trách nhi m v i b n thân. thúc giai o n ³s ng th ´ s khi n cho cu c s ng tình d c ³v ch ng th ´ c a các c ni m h nh phúc t nhiên nh trong m t cu c hôn nhân c bi t nó có th kéo theo nhi u c n b nh nguy n cu c s ng hôn nhân th c s c a các b n sau h p pháp. mâu thu n áng ra có th gi i quy t ng c. ³S ng th ´ r t b p bênh. nh ng va ch m trong cu c s ng h ng ngày d làm cho ng sinh viên ³s ng th ´ còn ph i mang theo n i lo h c hành. ³c thèm chóng chán´ và m i quan h tr nên nh t p cho m i quan h thì t t y u là không v ng b n. Và n i lo ch ng may có thai tr b n tr không bao gi có ra ch a này. thì hai ng i l i d buông xuôi và tan v . còn xã h i và gia ình thì cho ³v ch ng´ này khi g p nh ng khó kh n. nh t là nh ng c p m t cu c s ng không lâu b n vì h u h t sau m t th i gian s ng chung t m b . i ta c ng ít có trách nhi m v i nhau h n. nên ch ng có ai giúp nh trong tình c m nó không bùng phát thành mâu thu n l n.

th c có t l n o phá thai cao nh t th gi i. nh n th c v trách nhi m và h u i là ph i ³s ng th ´. ó là k t qu c a m t tình yêu chín mu i. các b n tr s s ng có trách nhi m h n. i u áng ng c nhiên h n n a là nh ng ng khuynh h i ã chung s ng tr i. c hôn nhân nh th l i có ng ³cãi nhau liên miên´ ngay sau ngày c M t khi ³s ng th ´ tan v . óng góp không nh là vi c ³s ng th ´ ti m l c v kinh t . Vì th . b n n ch u thi t thòi ã ành. T t nhiên. ³S ng th ´ nh ng n ng cho r ng hi n chia tay là th t. s c kho . ³c m áo g o ti n´. ti n b c.³S ng th ´ làm cho hai ng ch a k nv n i bi t quá rõ v nhau. Nhi u b n gái g p b t c sau khi Vi t Nam gia t ng r t nhanh và hi n là m t h i trong cu c s ng« chia n ³s ng th ´ ã t t . H còn ch a qu còn nông c n. 86% các cu c ³s ng th ´ ã k t thúc b ng chia tay. nhàm chán và n i u. Khi các b n ch a th c s là c a nhau thì vi c chia tay là hoàn toàn có th x y ra. Ti p t c theo dõi 14% ti n hôn nhân thì t l ly d c a nh ng ôi này l i cao h n nh ng c p tr riêng. ám c s ràng bu c v giáo lu t và pháp lu t. T l n o phá thai c a các b n tr . nh ³s ng th ´ không th là b c c ó ã ra s ng m cho m t cu c hôn . có th kh ng nhân b n v ng. Khi s ng th t. b n nam c ng không ph i không b nh h ng. m t mát v th i gian. nh ng mâu thu n trong cu c s ng h ng ngày i ch là hình th c nh ng gi y t hôn thú là là i u không th tránh kh i. yêu và tôn tr ng nhau h n. theo th ng kê t B t pháp M cho th y trong vòng 15 n m qua. m t mát nhi u c u cho c hai bên.

cao ng và trung h c sinh s n« cho gi i tr .III. trau d i ki n th c v tình yêu. gi gìn giá tr truy n th ng. T ng o c c a m i ng i. giáo d c gi i tính c ng nh ph bi n ki n th c s c kh e các tr ng ph thông. xu t gi i pháp: góp ph n giúp cho SV có cái nhìn úng giáo d c o nv v n ³s ng th ´ c ng nh h n ch tình tr ng ³s ng th ´ ang ngày càng ph bi n hi n nay. nh t là chuyên nghi p« Chúng ta có th k y V phía b n thân: B n thân là sinh viên m i b n nên c g ng h c h i. tôi th y: c n ph i c. i h c. c hôn nhân không có gì là x u n u m c ích c a tình yêu c kho ng cách là t t nh t. tuy nhiên gi 2. v hôn nhân gia ình. ó các b n s bi t mình ph i làm th nào cho phù h p mà không làm nh h nh s c kho và ph m ch t y Là sinh viên chúng ta ph i luôn y Vi c s ng chung tr n h c t p c ng tài cho phép tôi rút ra các k t lu n cao tình yêu chân chính. l i s ng. là ti n t i hôn nhân. ý th c c nh ng nh h ng tích c c và tiêu c c mà l i s ng này mang l i. không nên vì nh ng l i ngon ng t c a ng i yêu mà b qua n m t s bi n pháp sau: . K t lu n Qua vi c nghiên c u tài li u và th c ti n c a sau: y Sinh viên Vi t Nam hi n nay ã nh n th c nh th nào là ³s ng th ´. thu n phong m t c c a cha ông ta. K t lu n và ki n ngh 1.

: phát tri n c bi t là l a tu i d y thì ang có nh ng thay ng. tình yêu.nh ng chu n m c. y T ch c tuyên truy n. là giáo d c con cái i v cách suy ngh và hành cho con cái có th noi theo. h c y T ch c tuyên truy n ph bi n r ng rãi trên các ph ng ti n thông tin i chúng nh m giúp cho sinh viên bi t nhi u h n v các trung tâm t v n áp nh ng th c m c v gi i tính. t o m t sân ch i lành m nh. Các b n gái ph i t bi t b o v cái quý giá nh t c a mình. K t Lu n: ³S ng th ´ tr ng n ch n vì nó c hôn nhân là m t l i s ng áng phê phán. th u hi u và chia s l n nhau trong xã h i. lên án và c n ph i i v i gia ình và xã h i. c i m . ng c n t ch c các bu i ngo i khoá th o lu n v các ch ng lai. Cha m c n là y Nhà tr suy ngh n p s ng tình yêu và s nghi p c a sinh viên trong t sinh c bi t là các b n n . giáo d c gi i tính và s c kho sinh s n cho sinh viên. hôn nhân và gia ình. Chính vi c s ng th ã áng ti c cho l i nhi u tác h i làm phá ho i l i s ng lành m nh c a gi i tr và gây nhi u h u qu . 3. có th giúp h gi i y Bi n pháp t t nh t là nên giáo d c m t cách thân thi n. H n n a. giao l u h c h i và ph i quy t tâm nói không v i vi c ³s ng th ´. các b n nên tham gia các oàn h i. y V phía gia ình: Cha m t mg ng ph i có m t b n ph n quan tr ng nh t. giá tr o c c a ng i Vi t Nam.

n h nv v n . Vì v y là sinh viên c n có nh n th c úng ³s ng th ´ không có nh ng h u qu áng ti c x y ra.chính t ng lai c a gi i tr hi n nay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful