CÂU HỎI THU HOẠCH DÂN QUÂN – TỰ VỆ

Câu 1: “Diễn biến hòa bình” là gì ? Mục tiêu cơ bản, âm mưu thủ đoạn chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ nhằm lật đổ chế độ chính trị- xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp “phi quân sự”. Chiến lược “diễn biến hòa bình” ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XX, được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như: “chiến tranh không tiếng súng”, “cuộc chiến không biên giới”, “ chiến tranh nhung lụa”,… với nội dung chính là: - Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răn đe về quân sự để ngầm phá từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. - Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc. - Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Nhà nước hiện hành tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc Nhà nước đó phải từng bước chuyển hóa, thay đổi chế độ chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập. Mục tiêu cơ bản trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa Đảng đối lập” gây bạo loạn lật đổ chính quyền hoặc tự chuyển hóa lãnh đạo theo hướng tư bản chủ nghĩa. Việt Nam là một quốc gia có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quân sự ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, là một quốc gia đi đầu cho ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc và kiên quyết nhất trong việc chống chủ nghĩa đế quốc cho nên chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định Việt Nam là trọng điểm chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam đó là: xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam buộc Việt Nam phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Phương châm chỉ đạo cơ bản là “mềm, ngầm, sâu”: kết hợp răn đe quân sự có lựa chọn và khi có thời cơ xây dựng lực lượng phản động người Việt ở trong và ngoài nước ( chủ yếu là ngụy quân, ngụy quyền cũ không cải tạo; lực lượng phản động trong dân tộc; lực lượng thoái hóa, bất mãn trong cơ quan của Đảng và Nhà nước ta) nhằm phá hoại nước ta càng cao, càng sâu càng tốt. Từ "diễn biến hòa bình" chúng tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của nước ta với rất nhiều âm mưu và thủ đoạn chống phá trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu: - Chống phá về tư tưởng, chính trị: Trọng tâm là xóa bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp trong nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ. Bằng cách tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp nhằm vô hiệu hóa chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta đối với xã hội. Chúng cũng tìm nhiều cách khác nhau để phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị, làm mất hiệu lực nguyên tắc tập trung dân chủ- nguyên tắc tổ chức cao nhất của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, chúng phá hoại khối đại đoàn kết của toàn dân bằng cách xuyên tạc, chia rẽ làm cho nội bộ trong nước ta lục đục, nghi ngờ lần nhau để thực hiện kế hoạch “ kén làm tổ” chui sâu, leo cao để phá hoại bên trong nước ta lâu dài. - Chống phá trên lĩnh vực kinh tế: Với ý đồ làm cho Việt Nam rơi vào khủng hoảng kinh tế, luôn phải đói nghèo, buộc phải suy sụp hoặc khuất phục để nhằm chuyển hóa chế độ chính trị. Mục tiêu chống phá về kinh tế là lấy việc chống phá từ bên trong kết hợp với điều kiện bên ngoài để tạo áp lực đối với nền kinh tế nước ta, thông qua kinh tế để buộc ta chấp nhận các điều kiện về chính trị. Trong giai đoạn hiện nay hoạt động phá hoại về kinh tế được biểu hiện với nhiều hình thức như: lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư, liên kết, thúc đẩy kinh tế tư nhân, lôi kéo mua chuộc cán bộ của ta làm tay sai

cho chúng… gây sức ép về chính trị can thiệp vào công việc nội bộ, từng bước lôi kéo nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. - Lợi dụng về tôn giáo và dân tộc để chống phá cách mạng nước ta: Về dân tộc, chúng lợi dụng triệt để mâu thuẫn giữa các dân tộc, chia rẽ khối đoàn kết, kích động tâm lý hẹp hòi dân tộc, xúi dục các dân tộc đòi cái gọi là “ dân chủ”, là “tự do” để thành lập “quốc gia tự trị”. Về tôn giáo, chúng phối hợp với các lực lượng phản động trong nước với các lực lượng tôn giáo chống cộng quốc tế; lôi kéo giáo dân để tuyên truyền kích động từng bước vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với đồng bào có đạo để cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống chế độ ta. - Về văn hóa- xã hội: Chúng làm phai mờ những giá trị văn hóa cách mạng của ta bằng cách gieo rắc văn hóa phản động, trụy lạc, tôn thờ đồng tiền để làm cho một bộ phận không nhỏ thanh niên của ta quay lưng lại với các giá trị văn hóa của dân tộc nhằm bổ sung cho đội quân xung kích trong chiến lược "diễn biến hòa bình". Bên cạnh đó chúng phối hợp với các lực lượng phản động trong và ngoài nước, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa để chia rẽ nước ta với các nước láng giềng và bạn bè quốc tế. - Hoạt động chống phá trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh: Hoạt động chủ yếu của chúng là nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an- lực lượng chủ yếu bảo vệ chế độ ta. Chúng tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống tốt đẹp của quân đội và công an làm cho họ rời rã tổ chức, xa rời mục tiêu chiến đấu, xói mòn về phẩm chất lối sống, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân- dân… Thủ đoạn chính là hợp tác quân sự, hợp tác đào tạo để móc nối, xâm nhập vào các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, khai thác tin tức tình báo nhằm tìm cách chuyển hóa chính trị lực lượng vũ trang của ta. Như vậy, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn khác nhau trên tất cả các lĩnh vực đề chống phá cách mạng của ta. Chính vì thế, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược "diễn biến hòa bình" ngày càng trở nên phức tạp, lâu dài đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.

Câu 2: Quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, quốc phòng- an ninh? Để bảo vệ vững chắc tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch Đảng ta đưa ra các quan điểm và phương châm chỉ đạo là: Mục tiêu: giữ vững ổn định chính trị trên cơ sở độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nếu có bạo loạn phải tìm mọi cách dập tắt thật nhanh; ngăn chặn kịp thời và làm thất bại các âm mưu trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Nhiệm vụ: chủ động tiến công trên mọi lĩnh vực, bảo vệ tốt chính trị nội bộ, đẩy lùi mọi ý đồ răn đe, can thiệp vũ trang hoặc gây chiến tranh xâm lược đối với nước ta. Quan điểm: xác định "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong công cuộc bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đồng thời phải tăng cường với việc bảo vệ an ninh biên giới. Phương châm: kết hợp chặt chẽ giữ bên trong, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ bên ngoài; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn diện, lấy xây là cơ sở quyết định để chống âm mưu "diễn biến hòa bình". Kiên định các nguyên tắc chiến lược đi đôi với vận dụng linh hoạt sách lược, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước để phân hóa, cô lập các phần tử chống phá cách mạng. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và quốc phòng- an ninh là điểm nóng bỏng trong việc chống phá của các thế lực thù địch nên việc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực này được đặt lên hàng đầu, cụ thể là: - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi “ chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ững yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. - Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chống tham nhũng, lãng

phí. Không ngừng nâng cao năng lực và trách nhiệm của các tổ chức chính trị, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. - Thực hiện nghiêm những yêu cầu về tư tưởng, chính trị và quốc phòng- an ninh. Đề cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, nhạy bén trong việc đấu tranh làm thất bại âm mưu “ phi chính trị hóa” quân đội và công an của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Như vậy, đảm bảo an ninh chính trị, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc ta để đạp tan mọi âm mưu phá hoại cách mạng nước ta của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Câu 3: Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống "diễn biến hòa bình" , mỗi chiến sỹ dân quân tự vệ cần phải nhận thức và làm tốt những nội dung gì?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful