TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM 227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5- Tp.

Hồ Chí Minh Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

BÀI TẬP
CHUYÊN ĐỀ CHỨNG CHỈ B Microsoft Access 2

Mã tài liệu: DT_NCM_CCB_BT_ACC2 Phiên bản 1.0 – Tháng 8/2008

MDB Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng KHOA – Danh sách khoa Field Name MAKH TENKHOA Field Type Text Text Field Size 2 30 Format Caption Mã khoa Tên khoa Description Mã khoa Tên khoa MONHOC – Danh sách môn học Field Name MAMH TENMH SOTIET Field Type Text Text Number Field Size 2 25 Byte Format Caption Mã môn học Tên môn học Số tiết Description Mã môn học Tên môn học Số tiết SINHVIEN – Danh sách sinh viên Field Name MASV HOSV TENSV PHAI NGAYSINH NOISINH MAKH HOCBONG Field Type Text Text Text Yes/No Date/Time Text Text Number Field Size 3 15 7 Format Caption Mã sinh viên Họ sinh viên Tên sinh viên Phái Description Mã sinh viên Họ sinh viên Tên sinh viên Phai:Yes Nam. No Nữ Ngày sinh Nơi sinh Mã khoa Học bổng 15 2 Double dd/mm/yyyy Ngày sinh Nơi sinh Mã khoa Học bổng KETQUA – Kết quả học tập Field Name MASV MAMH DIEM Field Type Text Text Number Field Size 3 2 Single Format Caption Mã sinh viên Mã môn học Điểm Description Mã sinh viên Mã môn học Điểm Quan hệ giữa các bảng Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên: QL_SINH_VIEN.Bài tập Microsoft Access 2 BÀI 1: TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc thiết kế các bài tập phía sau 1.doc Trang 2/18 .

000 MONHOC TENMH Nhập môn máy tính Trí tuệ nhân tạo Truyền tin Đồ họa Văn phạm Đàm thoại Vật lý nguyên tử KHOA TENKHOA Anh Văn Lịch sử Tin học Triết Vật lý Sinh học SOTIET 18 45 45 50 40 30 18 MAKH AV LS TH TR VL SH Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.HCM MAKH AV TH AV LS VL TH TH TH HOCBONG 100.000 80.000 140.doc Trang 3/18 .Bài tập Microsoft Access 2 Nhập dữ liệu thử cho các bảng SINHVIEN MASV A01 A02 A03 A04 A05 B01 B02 B03 HOSV Nguyễn Thu Trần Văn Lê Thu Bạch Trần Anh Trần Thanh Trần Thanh Trần Thị Thu Trần Thị KETQUA MASV A01 A01 A01 A01 A02 A03 A03 A03 A04 A04 B01 B01 B02 B02 B03 B03 MAMH 01 02 05 06 01 02 04 06 02 04 01 04 03 04 02 03 DIEM 10 4 9 3 5 5 10 1 4 6 0 8 6 8 10 9 MAMH 01 02 03 04 05 06 07 TENSV Hải Chính Yến Tuấn Triều Mai Thủy Thanh PHAI No Yes No Yes Yes No No No NGAYSINH 23/02/1980 24/12/1982 21/02/1982 08/12/1984 01/02/1980 20/12/1981 13/02/1982 31/12/1982 NOISINH TP.000 30.000 200.000 100.000 50.HCM TP.000 80.HCM TP.HCM Hà Nội Long An Hà Nội Bến Tre TP.

Danh sách Khoa (dạng Columnar) (Tiếp tục cho các khoa khác…) 2.doc Trang 4/18 . Danh sách sinh viên (nguồn dữ liệu trên nhiều bảng) Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.Bài tập Microsoft Access 2 BÀI 2: THIẾT KẾ CÁC BÁO CÁO Giúp học viên nắm rõ các thao tác thiết kế các dạng báo cáo trong môi trường Microsoft Access Sử dụng cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên (QL_SINH_VIEN.MDB) A. Báo cáo đơn 1. Danh sách môn học (dạng Tabular) (Tiếp tục cho các môn học khác…) 3.

doc Trang 5/18 . Danh sách sinh viên nữ khoa Tin học (lọc dữ liệu) 5.Bài tập Microsoft Access 2 4. Điểm thi của sinh viên khoa Anh văn (lọc dữ liệu và che dữ liệu trùng) Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Điểm thi môn Đồ họa (lọc dữ liệu) 6.

Bài tập Microsoft Access 2 B. Danh sách sinh viên theo khoa (Tiếp tục cho các khoa khác…) 2. Xếp loại học tập cho sinh viên (nguồn dữ liệu có Total) (Tiếp tục cho sinh viên các khoa khác…) Qui định xếp loại: Loại Gỏi: 8 <= Điểm trung bình <=10 Loại Khá: 6 < Điểm trung bình < 8 Loại Trung bình: 5 <= Điểm trung bình <= 6 Loại Yếu: Điểm trung bình < 5 Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Báo cáo có phân nhóm 1.doc Trang 6/18 .

Điểm thi của từng sinh viên (Tiếp tục cho các sinh viên khác…) Lưu ý: Ngắt trang cho từng sinh viên 4.Bài tập Microsoft Access 2 3. Bảng điểm của sinh viên theo từng khoa (2 nhóm) (Tiếp tục cho các khoa khác…) (Tiếp tục cho các sinh viên khác…) Lưu ý: Ngắt trang cho từng khoa Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.doc Trang 7/18 .

Điểm thi của sinh viên theo khoa Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Điểm thi theo môn (Tiếp tục cho các môn học khác…) Qui định về sinh viên đậu: Nếu điểm thi của môn >= 5 thì sinh viên thi đậu.Bài tập Microsoft Access 2 5.doc Trang 8/18 . ngược lại là rớt 6.

Bài tập Microsoft Access 2 (Tiếp tục cho các khoa khác…) 7.doc Trang 9/18 . Thống kê kết quả thi của các sinh viên theo từng môn (Tiếp tục cho các Môn học khác…) Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Tạo biểu đồ thống kê số sinh viên 8.

Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Thống kê Trung bình điểm thi theo khoa (Tiếp tục cho các Khoa khác…) 10.doc Trang 10/18 . Thống kê số lượng sinh viên dự thi theo từng môn (mở rộng) (Tiếp tục cho các Môn học khác…) Ghi chú: nên tạo nguồn dữ liệu thích hợp cho biểu đồ trước khi tạo.Bài tập Microsoft Access 2 9.

doc Trang 11/18 . Xếp loại học tập cho sinh viên Qui định xếp loại: Loại Gỏi: 8 <= Điểm trung bình <=10 Loại Khá: 6 < Điểm trung bình < 8 Loại Trung bình: 5 <= Điểm trung bình <= 6 Loại Yếu: Điểm trung bình < 5 Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.Bài tập Microsoft Access 2 11.

Bài tập Microsoft Access 2 BÀI 3: XÂY DỰNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG CONTROL WIZARD Giúp học viên nắm bắt một số thao tác xây dựng các điều khiển cơ bản trên màn hình thông qua công cụ Control Wizard trong môi trường Microsoft Access Sử dụng cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên (QL_SINH_VIEN. Màn hình danh mục môn học (hình a) (hình b) Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình hiển thị và cập nhật thông tin của các Môn học (hình a) Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo ListBox hiển thị danh sách tất cả các Môn học có trong bảng MONHOC (hình b) Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.MDB) 1.doc Trang 12/18 .

Màn hình danh mục sinh viên (hình a) Yêu cầu: (hình b) Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình hiển thị và cập nhật thông tin của các sinh viên (hình a) Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo ComboBox hiển thị danh sách tất cả các Tên khoa có trong bảng KHOA và được dùng để cập nhật dữ liệu cho cột Mã khoa trong bảng SINHVIEN (hình b) 3. Màn hình danh mục sinh viên có liệt kê danh sách Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình hiển thị và cập nhật thông tin của các sinh viên Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo ComboBox hiển thị danh sách tất cả các Tên khoa có trong bảng KHOA và được dùng để cập nhật dữ liệu cho cột Mã khoa trong bảng SINHVIEN Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo ListBox hiển thị danh sách tất cả các Sinh viên có trong bảng SINHVIEN gồm 3 cột: Mã SV.Bài tập Microsoft Access 2 2. Giới tính Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.doc Trang 13/18 . Họ tên sinh viên.

doc Trang 14/18 .Bài tập Microsoft Access 2 4. Màn hình kết quả học tập theo môn (hình a) (hình b) Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình Main – Sub hiển thị và cập nhật kết quả học tập của các sinh viên theo môn (hình a) Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo ListBox hiển thị danh sách tất cả các Môn học có trong bảng MONHOC (hình b) Liên kết dữ liệu giữa ListBox và Sub Form thông qua Link Child Fields và Link Master Field Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.

Bài tập Microsoft Access 2 BÀI 4: XÂY DỰNG MÀN HÌNH VỚI CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN Giúp học viên nắm bắt một số thao tác xây dựng các điều khiển thực hiện các chức năng cơ bản trên màn hình thông qua công cụ Control Wizard trong môi trường Microsoft Access Sử dụng cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên (QL_SINH_VIEN.MDB) 1.doc Trang 15/18 . Màn hình Danh mục môn học Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình hiển thị và cập nhật thông tin của các Môn học Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2. Màn hình Danh mục khoa Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình hiển thị và cập nhật thông tin của các Khoa Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo các nút lệnh thực hiện các thao tác: o o o o |<: Di chuyển về mẩu tin đầu tiên trên màn hình <: Di chuyển về mẩu tin phía trước >: Di chuyển về phía sau >|: Di chuyển về mẩu tin cuối cùng 2.

doc Trang 16/18 . Màn hình Danh mục sinh viên Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình hiển thị và cập nhật thông tin của các Sinh viên Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo các nút lệnh thực hiện các thao tác: o o o o o o o o o Thêm: Thực hiện thêm một mẩu tin mới Xóa: Xóa mẩu tin hiện hành trên màn hình Ghi: Thực hiện ghi nhận các thay đổi trên mẩu tin hiện hành Không: Khôi phục lại các thay đổi trên mẩu tin hiện hành Thoát: Đóng màn hình |<: Di chuyển về mẩu tin đầu tiên trên màn hình <: Di chuyển về mẩu tin phía trước >: Di chuyển về phía sau >|: Di chuyển về mẩu tin cuối cùng Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.Bài tập Microsoft Access 2 Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo các nút lệnh thực hiện các thao tác: o o o o Thêm: Thực hiện thêm một mẩu tin mới Ghi: Thực hiện ghi nhận các thay đổi trên mẩu tin hiện hành Không: Khôi phục lại các thay đổi trên mẩu tin hiện hành Thoát: Đóng màn hình 3.

Màn hình kết quả học tập theo môn Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình Main – Sub hiển thị và cập nhật kết quả thi của các Sinh viên theo từng môn Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo các nút lệnh thực hiện các thao tác: o o o o Xóa: Xóa mẩu tin hiện hành trên màn hình Thoát: Đóng màn hình <: Di chuyển về mẩu tin phía trước >: Di chuyển về phía sau 5.Bài tập Microsoft Access 2 4. Màn hình Kết quả học tập của sinh viên Yêu cầu: Sử dụng công cụ Form Wizard của Access để tạo màn hình Main – Sub hiển thị và cập nhật kết quả thi của các Sinh viên Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo các nút lệnh thực hiện các thao tác: o Thêm sinh viên: Thực hiện thêm thông tin của một sinh viên mới Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.doc Trang 17/18 .

Màn hình in báo cáo Yêu cầu: Sử dụng công cụ Control Wizard để tạo các nút lệnh thực hiện các thao tác: o o o o o o Danh sách khoa (dạng Columnar): Mở báo biểu Danh sách khoa (A-1) ra màn hình Danh sách môn học (dạng Tabular): Mở báo biểu Danh sách môn học (A-2) ra màn hình Danh sách sinh viên: Mở báo biểu Danh sách sinh viên (A-3) ra màn hình Sinh viên nữ khoa Tin học: Mở báo biểu Danh sách sinh viên nữ khoa Tin học (A-4) ra màn hình Điểm thi môn Đồ họa: Mở báo biểu Điểm thi môn Đồ họa (A-5) ra màn hình Điểm thi khoa Anh văn: Mở báo biểu Điểm thi của sinh viên khoa Anh văn (A-6) ra màn hình Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC2.Bài tập Microsoft Access 2 Hủy sinh viên: Xóa thông tin của sih viên hiện hành trên màn hình Ghi: Thực hiện ghi nhận các thay đổi trên mẩu tin hiện hành Không: Khôi phục lại các thay đổi trên mẩu tin hiện hành <: Di chuyển về mẩu tin phía trước >: Di chuyển về phía sau o o o o o 6.doc Trang 18/18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful