CÁC D NG BÀI T P

D NG 1: GIAO THOA ÁNH SÁNG
PD a

NS C
ai D

+ Công th c tính kho ng vân: i = +B c sóng c a ánh sáng

;
P!

n s c dùng làm thí nghi m:
a

;

+ V trí vân sáng: x =s ki =s k PD - N u k = 0: Ta - N u k = 1: Ta - N u k = 2: Ta c vân sáng trung tâm; c vân sáng b c 1; c vân sáng b c 2«
PD a

+ V trí vân t i: x = s(k + 0,5)i = s(k + 0,5)

- N u k = 0: vân t i th nh t; - N u k = 1: Vân t i th hai. L u ý: Khi gi i các bài t p v giao thoa sóng ánh sáng, các i l ng D,a,i,x ph i cùng n v . D NG 2: GIAO THOA TR NG - S VÂN GIAO THOA * Kho ng vân c a b c x 1) Xác n s c: i =
PD a

;

nh t i M cách vân tt xm là vân sáng hay t i

xM ! k p t i M là vân sáng b c k i xM 1 ! k p t i M là vân t i th k+1 i 2

2) S vân sáng, vân t i trên b r ng giao thoa tr
L ! n ph n l 2i

ng L

vd:

2i

Ns = 2n+1 Nt= 2n (n u ph n l <5) = 2(n+1) (n u ph n l u5) L u ý: S vân sáng trên giao thoa tr ng là s l , s vân t i trên giao thoa tr ng là s ch n; * Xác nh s vân sáng, vân t i gi a hai i m M, N có to x1, x2 (gi s x1 < x2) + Vân sáng: x1 < ki < x2 + Vân t i: x1 < (k+0,5)i < x2

 

! 2,3 n=2;ph n l = 3

S giá tr k  Z là s vân sáng (vân t i) c n tìm L u ý: M và N cùng phía v i vân trung tâm thì x1 và x2 cùng d u. M và N khác phía v i vân trung tâm thì x1 và x2 khác d u. * Xác nh kho ng vân i trong kho ng có b r ng L. Bi t trong kho ng L có n vân sáng. +N u2 +N u2 +N um t u là hai vân sáng thì: i u là hai vân t i thì: i
L n L n- 1

u là vân sáng còn m t

u là vân t i thì: i

L n- 0,5

* S trùng nhau c a các b c x P1, P2 ... (kho ng vân t ng ng là i1, i2 ...) + Trùng nhau c a vân sáng: xs = k1i1 = k2i2 = ...   k1P1 = k2P2 = ... + Trùng nhau c a vân t i: xt = (k1 + 0,5)i1 = (k2 + 0,5)i2 = ...   (k1 + 0,5)P1 = (k2 + 0,5)P2 = ... L u ý: V trí có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là v trí trùng nhau c a t t c các vân sáng c a các b c x . D NG 3 GIAO THOA NG TH I HAI B C X XÁC NH V TRÍ TRÙNG NHAU C A HAI VÂN SÁNG, HAI VÂN T I * Kho ng vân: i =
P ; a

i¶ =

P' a P ; a

* V trí vân sáng c a hai b c x : xs (P) = k1i = k1 = k2i¶ = k2 => L u ý: gi i h n k1, k2. D NG 4: * Kho ng vân: i =
P' ; a k 1 i ' P' i' P' ! ! !" k 1 ! k 2 ! k 2 k2 i P i P

xs (P')

Hai vân sáng trùng nhau khi: xs (P) = xs (P')

+ k1, k2  =; + D a vào i u ki n bài toán (gi i h n giao thoa tr GIAO THOA V I ÁNH SÁNG TR NG
P ; a P ; a

ng)

* V trí vân sáng c a b c x : xs (P) = ski =s k

*V trí vân t i c a b c x : : xt (P) = s ki = s k

PD ; a

* Ánh sáng tr ng có mi n b c sóng: 0,38Qm e Pe 0,75Qm L u ý: + Nhi u khi cho mi n b c sóng c a ánh sáng tr ng: 0,4Qm e Pe 0,76Qm. M TS BÀI TOÁN V D NG NÀY(D NG 4).

Bài toán 1 : Tìm s b c x cho vân sáng t i v trí cách vân trung tâm x. Ph ng pháp: + T i v trí x cho vân sáng: x = k + D c vào mi n b 0,75Qm => 0,38Qm e
PD => a

P!

ax kD

c sóng c a ánh sáng tr ng: 0,38Qm e Pe

ax ax ax eke e 0,75Qm => , k  = 0,75D kD 0,38D

Tìm k t h b t ph ng trình trên, có bao nhiêu k thì có b y nhiêu b c x cho vân sáng t i v trí ó. Thay giá tr k vào bi u th c P!
ax ta tìm kD

cb

c sóng c a các

b cx . Bài toán 2 : Tìm s b c x cho vân t i (b t t) t i v trí cách vân trung tâm x. Ph ng pháp: + T i v trí x cho vân sáng: x = (k + 0,5) + 0,75Qm c vào mi n b
PD => a

P!

ax (k 0,5)

c sóng c a ánh sáng tr ng: 0,38Qm e Pe 
0,5 e k e ax 0,38 0,5 , k 

=> 0,38Qm e
=

ax ax e 0,75Qm => (k 0,5) 0,75

Tìm k t h b t ph ng trình trên, có bao nhiêu k thì có b y nhiêu b c x cho vân t i (b t t) t i v trí ó. Thay giá tr k vào bi u th c P! các b c x . Bài toán 3: Tìm b r ng quang ph b c k c a ánh sáng tr ng:
ax ta tìm (k 0,5)D

cb

c sóng c a

(xk = xk(P ) - xk(Pt) = k

D ( P - P t) = k(x1 a

- Kho ng cách dài nh t và ng n nh t gi a vân sáng và vân t i cùng b c k:
(xMin ! (xMax D [kPt ( k 0,5) P ] a D ! [kP ( k 0,5) Pt ] Khi vân sáng và vân t i n m khác phía a D [kP (k 0,5) Pt ] Khi vân sáng và vân t i n m cùng phía a

i i

v i vân trung tâm.
(xMax !

v i vân trung tâm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful