--------------------------------------------------------------Họ và tên học viên: Vũ Văn Chỉnh Lớp: CH 18M Đề bài: Thuyết minh đề tài luận văn thạc sỹ.

Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN

----------------------------------------------------------------------Đề tài: Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp.
I. TÍNH CẤP THẾT CỦA ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong nhứng năm đổi mới đã thu được những thành tựu quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Từ giữa những năm 1990. đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế kéo dài và tạo tiền đề cho đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu kinh tế đạt được, công nghiệp hoá, hiện đại hoá vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế. Tăng trưỏng kinh tế nước ta chủ yếu vẫn dựa trên nhân tố chiều rộng, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên gây ô nhiễm về môi sinh môi truờng. Thực tế cho thấy để hướng tới mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, vấn đề được đặt ra và cần phải giải quyết với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là bảo vệ môi trường, trong đó có vấn đề khuyến khích, động viên các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sạch và sản xuất sạch, hỗ trợ tài chính cho hoạt động của các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố, thảm họa môi trường gây ra đối với các hoạt động sản xuất cả trong công nghiệp và nông nghiệp. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với bảo vệ môi trường là xu hướng tất yếu cho chiến lược phát triển bền vững ở nước ta. Cụ thể trong những năm gần đây Việt nam đang tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành mới hoặc bổ sung và hoàn thiện

cơ chế chính sách có liên quan đến bảo vệ môi trường. một khu sản suất của một doanh nghiệp nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn) .Nguồn vốn cho hoạtt động của Quỹ rất nhỏ bé so với nhiệm vụ và chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. kinh nghiệm và giải pháp". khắc phục ô nhiễm. Tuy nhiên. Đặc biệt là việc thành lập Cảnh Sát môi trường và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam được ví như là Việt Nam đang thực hiện chính sách "Cây gậy và củ cà rốt" đối với các doanh nghiệp trong quá trình phát sản xuất kinh doanh triển gắn với nghĩa vụ bảo vệ môi trường. động viên các doanh nghiệp gắn bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình.Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ chưa thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp đủ để khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và nâng cấp công nghệ. đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của nước ta. cho các dự án phòng. Thực trạng. chưa đa dạng được nguồn vốn. sản xuất sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. .Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ chưa đủ tích cực để đạt hiệu quả cần thiết (như tác động đến cả một vùng. . suy thoái môi trường trên phạm vi cả nước thục chất là chính sách khuyến khích. đẩy mạnh áp dụng các công nghệ sạch và thân thiện với môi trường vào sản xuất của các doanh nghiệp . chống. Đó chính là lý do học viên chọn đề tài nghiên cứu: "Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sạch. hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tuy đạt được thành công nhất định.Chưa có hoạt động hỗ trợ tài chính cần thiết cho việc tự đánh giá tác động môi trường ở nhiều khu công nghiệp hay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. từ khi thành lập đến nay.hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. song còn một số tồn tại như sau: . một ngành hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ một khu công nghiệp. Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam được thành lập với mục đích nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sạch và sản xuất sạch.

Đồng thời luận văn còn kết hợp phương pháp phân tích kinh tế. nguyên nhân của những tồn tại đó. III. những khó khăn và bất cập trong hoạt động. sản xuất sạch sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường ở nước ta.Thực trạng đầu tư tài chính cho bảo vệ môi trường ở nước ta trong giai đoạn 2004 đến nay? Tổng nhu cầu vốn đầu tư tài chính cần thiết cho bảo vệ môi trường ở nước ta trong giai đoạn 2010 đến 2020? Các giải pháp đề xuất huy động các nguồn vốn của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam? . đối chứng so sánh để đi sâu nghiên cứu của đề tài. phân tích tổng hợp. Nội dung nghiên cứu: Thực trạng về hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ vệ môi truờng Việt Nam. là thời gian Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động đến nay. các dự án đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. . . phương pháp chuyên gia… để góp phần làm rõ nội dung nghiên cứu. II. . bao gồm : + Cho vay ưu đãi các dự án đầu tư sản xuất sạch. + Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án như trên.Luận văn sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic là những phương pháp mang tính đặc thù của chuyên ngành nghiên cứu. dự án bảo vệ môi truờng.Luận văn còn sử dụng phương pháp thống kê. dự án bảo vệ môi truờng.Hoạt động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam từ năm 2004 đến nay đạt được những kết quả gì? Những vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện. + Tài trợ cho các dự án đầu tư sản xuất sạch.Câu hỏi nghiên cứu: . đối chứng so sánh. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . các dự án đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ sạch.Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam đối với các hoạt động sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2004. 2.

sản xuất sạch của các khu công nghiệp. các vùng.. phát triển bền vững. GIỚI HẠN CỦA LUẬN VĂN 1. Đồng thời cần có sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường. V. tài trợ. Do thời gian và điều kiện không cho phép nên Luận văn không triển khai nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước mà chỉ giới hạn ở một số địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn. về cơ chế tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Một số giải pháp đưa ra trong luận văn sẽ thiếu tính khả thi nếu không có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để đưa vào áp dụng trong thực tiễn. 2. hỗ trợ lãi suất. Bộ Tài chính với các địa phương. hỗ trợ giá sản phẩm đối với các dự án sản suất sạch và dự án bảo vệ môi trường của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam từ năm 2004 đến nay. sản xuất sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường. MỤC TIÊU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .Các dữ liệu sẽ thu thập: + Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai áp dụng công nghệ sạch.Làm rõ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam đối với các doanh nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. sản xuất sạch và các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường ở nước ta để rút ra những bài học kinh nghiệm. IV. khu chế xuất. những bài học viết trên tạp chí nghiên cứu khoa học về nguồn vốn. các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện. luận án.Đề xuất những giải pháp để làm tăng tính hiệu quả của Quỹ Bảo vệ môi truờng Việt Nam đối với hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ sạch. làng nghề gây ô nhiễm trầm trọng. . các doanh nghiệp địa phương hàng năm của Bộ Tài nguyên và môi trường. .Luận văn còn kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu của các luận văn. + Báo cáo tổng hợp tình hình cho vay ưu đãi. . Bộ công an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful