®¶ng céng s¶n viÖt nam

TÕ N«ng, ngµy 14 th¸ng 09 n¨m
2009

B¶n tù kiÓm ®iÓm ®¶ng viªn
KÝnh göi:
Tªn t«i lµ:
Sinh ngµy:
Quª qu¸n:

- Chi ñy chi bé Trêng TiÓu häc TÕ N«ng
- Ban Thêng vô §¶ng ñy x· TÕ N«ng
01/02/1973
X· Hoµng Giang, huyÖn N«ng Cèng, tØnh Thanh

Hãa
Tró qu¸n:
X· Hoµng Giang, huyÖn N«ng Cèng, tØnh
Thanh Hãa
Ngµy vµo §¶ng: 21- 11- 1998
N¬i kÕt n¹p:
Chi bé trêng THCS Trêng S¬n
HiÖn sinh ho¹t t¹i:
Chi bé trêng TiÓu häc TÕ N«ng, huyÖn
N«ng Cèng
Trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t t¹i chi bé vµ c«ng t¸c t¹i trêng
Tiªñ häc TÕ N«ng, huyÖn N«ng Cèng b¶n th©n t«i tù nhËn thÊy cã
nh÷ng u khuyÕt ®iÓm sau ®©y:
1- T tëng chÝnh trÞ
T«i lu«n cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng kiªn ®Þnh, lu«n chÊp
hµnh ®óng quan ®iÓm, ®êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña
§¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.
Lµ mét ®¶ng viªn trong chi bé t«i lu«n ®îc tiÕp thu kÞp thêi
mäi chñ tr¬ng, ®êng låi cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.Do vËy
t«i lu«n ®ãng vai trß trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng gia
®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®óng quan ®iÓm, ®êng lèi, nghÞ
quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc.
T«i lu«n kh«ng ngõng tù gi¸c häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn
thøc vÒ lý luËn chÝnh trÞ vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. Thùc hiÖn
nghiªm tóc cuéc vËn ®éng hai kh«ng víi 4 néi dung trong gi¸o
dôc, thùc hiÖn vµ tuyªn truÒn cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm
theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”.
2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng.
Lµ mét ®¶ng viªn gi¸o viªn t«i lu«n tù ý thøc thùc hµnh tiÕt
kiÖm chèng l·ng phÝ theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, lu«n
tuyªn truyÒn vµ phßng chèng Ma tóy vµ c¸c biªu hiÖn tiªu cùc
trong nhµ trêng vµ trong XH. Kh«ng vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®¶ng
viªn kh«ng ®îc lµm, trung thùc tríc §¶ng. Lu«n cã ®¹o ®øc lèi
sèng lµnh m¹nh, g¬ng mÉu tríc häc sinh. Lu«n tham gia nhiÖt
t×nh c¸c phong trµo cña nhµ trêng vµ cña §oµn cÊp trªn.
Lu«n gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, nªu cao c«ng t¸c phª b×nh
vµ tù phª b×nh,

4. luËt vµ nghÞ ®Þnh cña nhµ níc. cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. . nhµ trêng vµ c¸c ®oµn thÓ t«i lu«n chÊp hµnh tèt. Ho¹t ®éng trong tæ chøc c¬ së §¶ng t«i duy tr× tèt chÕ ®é sinh hoat §¶ng. + §èi víi c«ng t¸c gi¶ng d¹y: T«i lu«n häc hái n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. Hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc mµ HiÖu trëng giao phã. lu«n häc hái vµ gióp ®ì b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp. phôc tïng sù ph©n c«ng. . cña §¶ng. Ngoµi ra. bµy tá nh÷ng quan ®iÓm cña m×nh.Do ®iÒu kiÖn nhµ ë xa nªn phÇn nµo ®ã còng ®· ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng t¸c Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung b¶n tù kiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña t«i trong thêi gian qua t¹i trêng THCS Trêng S¬n. quan t©m vµ gióp ®ì c¸c em häc sinh. + §èi víi c«ng t¸c chñ nhiÖm: T«i lu«n quan t©m gióp ®ì c¸c em häc sinh ®a líp trë thµnh mét líp ®oµn kÕt cã tiÕn bé. chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ trong nhµ trêng. Lu«n thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng víi bèn néi dung rong gi¸o dôc. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n.§¸nh gi¸ chung + ¦u ®iÓm: Thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. ViÖc thùc hiÖn c¸c néi quy. lu«n so¹n bµi vµ chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ hêng xuyªn. Lu«n trau råi ®¹o ®øc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. 5. c¸c chñ tr¬ng cña TØnh uû vÒ phßng chèng ma tuý. lu©n chuyÓn cña tæ chøc. thùc hiÖn ®óng chøc tr¸ch vµ nhiÖm vô ®îc giao. ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. ®iÒu ®éng. lu«n cã ý thøc phª vµ tù phª b×nh cao. bá buæi d¹y.Do cßn trÎ nªn trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ sinh ho¹t cßn cha thËt sù m¹nh d¹n. quy chÕ cña tæ chøc §¶ng. 3. Kh«ng bá giê bá tiÕt. Tham gia ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ. cña nhµ trêng. th¬ng yªu. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ... Lu«n thùc hiÖn vµ vËn ®éng gia ®×nh vµ b¹n bÌ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chØ thÞ.VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. t«i cßn tham gia vµo c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §¶ng. ý thøc tæ chøc kØ luËt. Lµ mét ®¶ng viªn t«i thêng xuyªn gi÷ mèi liªn hÖ chÆt víi chi uû vµ g¬ng mÉu thùc hiÖn mäi nghÜa vô c«ng d©n n¬i c tró. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i lu«n thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch cña chuyªn m«n. quy ®Þnh. nghÞ quyÕt.VÒ tæ chøc kØ luËt.T«i lu«n ph¸t huy qui chÕ d©n chñ ë c¬ së. + Nhîc ®iÓm: Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ cô thÓ lµ: .

®¸nh gi¸. ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 B¶n tù nhËn xÐt.VÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn chøc tr¸ch nhiÖm vô ®îc giao Thùc hiÖn sù ph©n c«ng cña chi bé. Trong nhiÖm vô ®îc ph©n . Ngêi tù kiÓm ®iÓm NguyÔn ThÞ Nhµn C¬ quan: Trêng PTDT Néi Tró ------***------ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc B¾c yªn. NhiÖm vô ®îc ph©n c«ng: Phã bÝ th §oµn trêng + Gi¶ng d¹y + Chñ nhiÖm I. Chøc vô: Gi¸o viªn .KÝnh mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ trong nhµ trêng ®Ó t«i ®îc tiÕn bé h¬n trong n¨m sau. ban gi¸m hiÖu t«i lu«n hoµn thµnh mäi c«ng viÖc ®îc giao.B¾c Yªn. ph©n lo¹i cña c¸n bé N¨m 2007 Hä vµ tªn: §Æng §øc M¹nh §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng PTDT Néi Tró .

PhÈm chÊt chÝnh trÞ. nhµ trêng vµ c¸c ®oµn thÓ trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ. Trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng t«i lu«n gi÷ v÷ng lËp trêng t tëng. Cã ý thøc tèt trong viÖc x©y dùng chi bé. Víi nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch t«i chÊp hµnh nghiªm chØnh viÖc qu¸n triÖt. bá buæi d¹y. chØ thi cña §¶ng. Trong ho¹t ®éng phong trµo trong nhµ trêng t«i còng tham gia s«i næi. ph¸t huy quyÒn lµm chñ vµ thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong nhà trêng. cô thÓ ho¸ ®êng lèi. vµ lu«n thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch cña nhµ trêng vµ cña §oµn cÊp trªn. II. hiÖu qu¶ t¬ng ®èi cao. Víi sù cè g¾ng phÊn ®Êu x©y dùng mét tËp thÓ ®oµn kÕt thèng nhÊt hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao. + §èi víi c«ng t¸c chñ nhiÖm: T«i lu«n quan t©m gióp ®ì c¸c em häc sinh ®a líp trë thµnh mét líp ®oµn kÕt.c«ng t«i lu«n ®¶m b¶o ®óng khèi lîng c«ng viÖc vµ ®¹t ®îc chÊt lîng. nhµ níc. + §èi víi c«ng t¸c §oµn: Víi c¬ng vÞ lµ phã bÝ th §oµn trêng. lu«n so¹n bµi vµ chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ hêng xuyªn.. .. Lu«n hoµn thµnh ®îc nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ m×nh ®îc cÊp trªn giao phã. t«i lu«n thùc hiÖn tèt nh÷ng néi quy quy chÕ cña nhµ trêng ®ång thêi phÊn ®Êu trë thµnh mét ®¶ng viªn g¬ng mÉu lu«n lµ tÊm g¬ng cho HS noi theo. Cïng víi BCH phÊn ®Êu ®a §oµn trêng trë thµnh §oµn v÷ng m¹nh. cïng víi c¸c ®ång chÝ trong nhµ trêng còng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Kh«ng bá giê bá tiÕt. nghÞ quyÕt. + §èi víi c«ng t¸c gi¶ng d¹y: T«i lu«n häc hái n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. T«i lu«n ®oµn kÕt.

§ång thêi lu«n thÓ hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ. Trong nh÷ng quan ®iÓm nh trªn ®Ó lµm ®îc t«i lu«n ý thøc r»ng ph¶i hoµn thiÖn chÝnh m×nh. Nghiªm tóc phôc tïng sù ph©n c«ng. §ång thêi nghiªm tóc thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n. quy chÕ cña tæ chøc §¶ng. lu©n chuyÓn c¸n bé cña tæ chøc. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi quy. tiÕt kiÖm häc tËp theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. s¸nh nhiÔu hoÆc mu lîi c¸ nh©n ®ång thêi cã th¸i ®é kiªn quyÕt trong viÖc chèng l·ng phÝ.VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng. B¶n th©n t«i kh«ng vi ph¹m nh÷ng ®iÒu §¶ng viªn kh«ng ®îc lµm theo quy ®Þnh sè 19 /Q§/TW ngµy 3/1/2002 cña bé chÝnh trÞ. chèng tham nhòng tiªu cùc. Lµ mét ®¶ng viªn trong chi bé ®¶ng t«i lu«n ®Ò cao tr¸ch nhiÖm vµ thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm. ®êng lèi. BiÕt sèng tiÕt kiÖm. Thêng xuyªn thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu tranh phª b×nh vµ tù phª b×nh trong §¶ng. cã ý thøc tuyªn truyÒn phßng chèng Ma tuý. ®iÒu lÖ. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc t«i lu«n ®Êu tranh b¶o vÖ c¸i ®óng. cña nhµ trêng vµ c¸c ®oÇn thÓ. th¼ng th¾n ®Êu tranh chèng l¹i ®iÒu sai tr¸i. Gi÷ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi sinh ho¹t chi bé.§Ó b¶o vÖ c¬ng lÜnh. Do vËy t«i lu«n cã ý thøc häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ sù hiÓu biÕt c¸ nh©n. *) §¸nh gi¸ chung: . tiªu cùc. III. kh«ng cã t tëng vµ biÓu hiÖn tham nhòng. quan ®iÓm. tham gia ®Çy ®ñ nh÷ng ho¹t ®éng vµ chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh ë n¬i c tró T«i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vµ x©y dùng khèi ®oµn kÕt trong tËp thÓ chi bé.

+ ¦u ®iÓm: Thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung b¶n tù kiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña t«i trong n¨m 2007. Lu«n trau råi ®¹o ®øc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. tæng céng sè ®iÓm……®iÓm. c«ng chøc c¬ quan 1. . lu«n häc hái vµ gióp ®ì b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp. + Nhîc ®iÓm: Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ cô thÓ lµ: . ngµy 30 th¸ng 11n¨m 2007 Ngêi tù nhËn xÐt.KÕt qu¶ chÊm ®iÓm: Sè ngêi tham gia bá phiÕu chÊm ®iÓm…….Tù ph©n lo¹i theo møc ®é hoµn thµnh chøc tr¸ch nhiÖm vô. KÝnh mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ trong nhµ trêng ®Ó t«i ®îc tiÕn bé h¬n trong n¨m sau. lu«n cã ý thøc phª vµ tù phª b×nh cao.ngêi.®iÓm.Lµ phã bÝ th §oµn trêng do kh«ng cã nghiÖp vô nªn cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c ho¹t ®éng cña §oµn trêng. th¬ng yªu. ®¸nh gi¸ §Æng §øc M¹nh *) KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña c¸n bé. . sè ®iÓm b×nh qu©n……. Hoµn thµnh nhiÖm vô B¾c yªn. quan t©m vµ gióp ®ì c¸c em häc sinh.Lµ mét gi¸o viªn míi ®îc chuyÓn ®Õn c«ng t¸c t¹i trêng PTDT Néi Tró lµ mét ng«i trêng chuyªn biÖt nªn cßn nhiÒu bì ngì v× vËy cßn h¹n chÕ trong mäi c«ng viÖc. IV.

.......................................... + Møc ®é hoµn thµnh chøc tr¸ch nhiÖm vô: + ChiÒu híng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn: T/M tËp thÓ l·nh ®¹o Thñ trëng .......... ............ T/M C¬ quan Thñ trëng *Tãm t¾t nhËn xÐt.................................................................................................................................. ........................................ + ChiÒu híng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn: ................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ + KhuyÕt ®iÓm:......................................KÕt qu¶ ph©n lo¹i: + Møc ®é hoµn thµnh chøc tr¸ch nhiÖm vô: ............................................................ .. ®¸nh gi¸ cña tËp thÓ l·nh ®¹o c¬ quan................................................................................................... .................................................. ................................................................................. ..............2........................ ....................................................... ®¬n vÞ c«ng t¸c + ¦u ®iÓm:..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful