1. So luoc vê cty cà phê Trung Nguyên.

Ra doi vao giua nám 1996 -Trung Nguyên la 1 nhãn hiêu ca phê non tre cua Viêt
Nam, nhung dã nhanh chong tao dung duoc uy tin va tro thanh thuong hiêu ca phê
quen thuôc nhât dôi voi nguoi tiêu dung ca trong va ngoai nuoc. Chi trong vong
10 nám, tu môt hãng ca phê nho be nám giua thu phu ca phê Buôn Mê Thuôt,
Trung Nguyên dã trôi dây thanh môt tâp doan hung manh voi 6 công ty thanh
viên: Công ty cô phân Trung Nguyên, công ty cô phân ca phê hoa tan Trung
Nguyên, công ty TNHH ca phê Trung Nguyên, công ty cô phân thuong mai va
dich vu G7 va công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) voi cac nganh
nghê chinh bao gôm: san xuât, chê biên, kinh doanh tra, ca phê; nhuong quyên
thuong hiêu va dich vu phân phôi, ban le hiên dai. Trong tuong lai, tâp doan Trung
Nguyên së phat triên voi 10 công ty thanh viên, kinh doanh nhiêu nganh nghê da
dang.
Di tiên phong trong viêc ap dung mô hinh kinh doanh nhuong quyên tai Viêt Nam,
hiên nay, Trung Nguyên dã co môt mang luoi gân 1000 quan ca phê nhuong
quyên trên ca nuoc va 8 quan o nuoc ngoai nhu: Mi, Nhât, Singapore, Thai Lan,
Trung Quôc, Campuchia, Ba Lan, Ukraina. San phâm ca phê Trung Nguyên va ca
phê hoa tan G7 dã duoc xuât khâu dên 43 quôc gia trên thê gioi voi cac thi truong
trong diêm nhu Mi, Trung Quôc. Bên canh do, Trung Nguyên cùng dã xây dung
duoc môt hê thông hon 1000 cua hang tiên loi va trung tâm phân phôi G7Mart
trên toan quôc.
Lich su hinh thanh va phat triên:
16/06/1996: Khoi nghiêp o Buôn Ma Thuôt (San xuât va kinh doanh
tra, ca phê )
1998:Trung Nguyên xuât hiên o TP.HCM báng khâu hiêu 'Mang lai
nguôn cam hung sang tao moi¨ va con sô 100 quan ca phê Trung
Nguyên.
2001: Trung Nguyên co mát trên kháp toan quôc va tiêp tuc nhuong
quyên tai Singapore va tiêp theo la Campuchia, Thai Lan.
2003: Ra doi ca phê hoa tan G7 va xuât khâu G7 dên cac quôc gia
phat triên
2004: Mo thêm quan ca phê Trung Nguyên tai Nhât Ban, mang luoi
600 quan ca phê tai VN, 121 nha phân phôi, 7000 diêm ban hang va
59,000 cua hang ban le san phâm.
2006: Dâu tu va xây dung phat triên hê thông phân phôi G7Mart lon
nhât Viêt Nam va xây dung, chuân hoa hê thông nhuong quyên
trong nuoc, dây manh phat triên nhuong quyên o quôc tê. Ra mát
công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) co tru so dát tai
Singapore.
Tâm nhin va su mang:
Tâm nhin: Tro thanh môt tâp doan thuc dây su trôi dây cua nên kinh
tê Viêt Nam, giu vung su tu chu vê kinh tê quôc gia va khoi dây,
chung minh cho môt khat vong Dai Viêt kham pha va chinh phuc.
Su mang: Tao dung thuong hiêu hang dâu qua viêc mang lai cho
nguoi thuong thuc ca phê nguôn cam hung sang tao va niêm tu hao
trong phong cach Trung Nguyên dâm da ván hoa Viêt.
Gia tri côt lõi:
Khoi nguôn sang tao
Phat triên va bao vê thuong hiêu
Lây nguoi tiêu dung lam tâm
Gây dung thanh công cung dôi tac
Phat triên nguôn nhân luc manh
Lây hiêu qua lam nên tang
Gop phân xây dung công dông.
Dinh huong phat triên:
Trung Nguyên së tro thanh môt tâp doan gôm 10 công ty thanh viên
hoat dông trong cac linh vuc trông, chê biên, xuât khâu ca phê, kinh
doanh bât dông san, chán nuôi va truyên thông trong nám 2007.
Hiên nay tâp doan dã bao gôm cac công ty: Công ty Cô Phân
TM&DV G7 (G7Mart), Công ty Vietnam Global Gateway (VGG)
va cac công ty san xuât ca phê
Tâp doan co muc tiêu phat triên môt mang luoi kênh phân phôi nôi
dia thông suôt, bao gôm khoang 100 nha phân phôi nôi dia hang dâu
trên 64 tinh thanh tu nay dên 2010, song linh vuc chu dao cua Tâp
doan Trung Nguyên vân la mát hang ca phê
Công ty cô phân Trung Nguyên va công ty Cô phân TM&DV G7
(G7Mart) dang rao riêt chuân bi lô trinh lên san giao dich chung
khoan tai Viêt Nam va Singapore
Ngoai ra, Trung Nguyên së xây dung môt trung tâm ca phê thê gioi
nhu môt thiên duong ca phê thê gioi tai Buôn Ma Thuôt, du an dã
bát dâu duoc khoi dông trong nám 2007.

. Môt sô san phâm và giá cua cà phê Trung Nguyên
San phâm Trong luong Hình thúc Giá
CaIe Trung Nguyên hoa tan Hôp
CaIe Chôn trung Nguyên 250g
500g
Hôp 181.000
363.000
CaIe phin trung Nguyên 500g Goi 86.000
CaIe Legendee Trung Nguyên 500g Hôp 363.000
CaIe den co duong Trung Nguyên G7 15 goi Hôp 39.000
CaIe hoa tan G7 Capuccino 15 goi Hôp 40.000
CaIe hoa tan G7 50 goi/tui Tui 93.000
CaIe passiona thao môc phuong Dông 14 goi x 16g Hôp 35.000
CaIe den hoa tan G7 18 goi
20 goi
24 goi
Hôp 29.200
32.800
38.000
CaIe sua hoa tan G7 20 goi x 16g Hôp 40.000
CaIe phin sô 1 250g
500g
Goi 39.000
78.000
CaIe phin sô 2 250g
500g
Goi 47.000
94.000
CaIe phin sô 3 500g Goi 102.000
CaIe phin sô 4 500g Goi 115.000
CaIe phin sô 5 500g Goi 140.000
CaIe phin sô 8 500g Goi 415.000
CaIe phin Trung Nguyên Nâu 500g Goi 53.000
CaIe Trung Nguyên S 500g Goi 42.000
CaIe Trung Nguyen Y 500g Goi 45.000
CaIe Trung Nguyên Sang Tao 1
CaIe Trung Nguyên Sang Tao 2
CaIe Trung Nguyên Sang Tao 3
CaIe Trung Nguyên Sang Tao 4
CaIe Trung Nguyên Sang Tao 5
250g

Goi
24.000
35.000
47.000
49.000
59.000

.

5H  %7:3:H3:93%! -3:: ..5H.5470.36:3 97433. 235E99733.E./35E997393535.3-E38352  l:9. 6:E3.:9: 3.793 39'9./3 .2..3 97 .25:.438 6:E3..3 6:39$3.O2997H359436:.36:36:. %E.933.6:.9.5H%7:3:H3993 23.5H%7:3 :H3  %7:3:H3. .3  #..3 3:3. .95904.959.29 ..%:9 $3:9.. 5E9973  9H26:E3.9 #.3/4..3.5H9' 3535  2-E33.:3O.35:3.3.238E3942 .

3 9E.5H3:3.35E9973 %7:3:H3897932995 432 .5H %5 43.%7:3:H3 2 .  $23%4/39.429E9.9H:/3292 /393...-3 :9:.H3 49 39743..3'093.333 9'9. 3 8433..2 .. %7:3:H38/32997:392.299H3 .3.3.3: 3..3-9 383 .5H 3 /4...97:39397433g2  33. 897/.42..4243 35353 ..5470 47.39.3.2.90. ' ..3939!3 % ' .9 ..:3-97K3H383.-4..4/.3:38E394 !E9973./ .E.238E394....5H9 3.37E479...3293. 397433g2   988352.95 43 -.3 4E39'9.79 39'093.973 .3l'9E25E.90.9.389. ' ..3 : 97H3939393.3 3  l3.E.g3O.H35353 .823 %23K3%7932995 439.g33:.396:.24-.53%7:3:H3.$3..3983:9.E. !E99733:333..23 :6:23393 O553/3. 4.938:9 -..3:3 :6:...%5 43%7:3:H3.3993.3294 9743543.9.39H3/4.3953% ' .5H 39.E.E..5H99:3.79 .%:9 /E3 -9 : .9H:5E99732923.5470  %23K3.323..24-.O978 99 $3.4 3.'9  E97.2.35.5H%7:3:H3 .O2.3.

1F538 .1F538 .5:.3 K39.1F 03..3 .1F538 .3.9.1F%7:3:H3$E3%4  %73.34 .1F538 .O .9.1F%7:3:H3$E3%4 .3 .1F538 .1F%7:3:H3$ .1F538 .9.1F%7:3:H3$E3%4 .1F397:3:H3 .1F%7:3:H3$E3%4 .3 .8843.1F%7:3:H3$E3%4 .1F.1F%7:3:H3. 5  5   O  5 O 5 O 5 O.942.9.3 .1F003/00%7:3:H3 .1F8..$352 .1F5.5..3%7:3:H3 .3l3 .9.1F 03.1F%7:3:03 .1F53%7:3:H3: .1F.1F5397:3:H3 .

9 % O 5 O 5 O O O 5  O   O   O  O  O  O  O  O  O   O E                               .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times