KY THI TÓT NGHIEP TRUNG HOC PHO THÔNG NÄM 2011

Môn thi : DIA LÝ - Giáo duc trung hoc phô thông
www.VNMATH.com


I. PHAN CHUNG CHO TÁT CA THI SINH (8.0 diêm)
Câu I (3,ô diêm)
1. Trinh bay hoat dông cua gio mua Dông Bác va anh huong cua no dên thiên nhiên nuoc ta.
2. Cho bang sô liêu
Lao dông co viêc lam cua nuoc ta (nghin nguŭi)
Nàm 2000 2009
Tông sô dân 37609,6 47743,6
Trong do khu vuc I 24480,6 24788,5
(Theo Niên giam Thŧng kê 2008. 2009 - NXB Thŧng kê)
a) Dua vao bang sô liêu, hãy tinh ti trong cua khu vuc I ( nông - lâm - thuy san) trong co câu lao dông co viêc lam
ca nuoc nám 2000 va nám 2009.
b) Vi sao co su thay dôi ti trong cua khu vuc I trong co câu lao dông co viêc lam ca nuoc nám 2009 so voi nám
2000?
Câu II (2.0 diêm)
Cho bang sô liêu :
Co câu gia tri san xuât công nghiêp nuoc ta phân theo thanh phân kinh tê (º)
Nàm 2005 2006 2007 2008
ha nuoc 25,1 22,4 20,0 18,5
goai nha nuoc 31,2 33,4 35,4 37,1
Co vôn dâu tu nuoc ngoai 43,7 44,2 44,6 44,4
(Theo Niên giam Thŧng kê 2009 - NXB Thŧng kê)
1. Vë biêu dô miên thê hiên su thay dôi co câu gia tri san xuât công nghiêp theo bang sô liêu trên.
2. hân xet vê co câu va su thay dôi co câu gia tri san xuât công nghiêp phân theo thanh phân kinh tê nuoc ta tu
nám 2005 dên nám 2008.
Câu III (3.0diêm)
1. Su dung Atlat Dia Ly Viêt am va kiên thuc dã hoc , hãy :
a) Kê tên cac nganh cua môi trung tâm công nghiêp sau : Biên Hoa, Vùng Tau.
b) Cho biêt tai sao trong qua trinh phat triên kinh tê o Dông am Bô phai chu y dên viêc bao vê môi truong?
2. Trinh bay thê manh vê tu nhiên va hiên trang phat triên cây che cua Trung du va miên nui Bác Bô.
II. PHAN RIÊNG - PHAN TU CHON (,ô diêm)
%J sin cş duoc làm mũt trong ,i câu (câu IJ., oác câu IJ.b)
Câu IV.a Theo chuong trình Chuân (2.0 diêm)
Tom tát nhung thuân loi va kho khán vê tu nhiên trong viêc phat triên nên nông nghiêp nhiêt doi o nuoc ta.
Câu IV.b Theo chuong trình Nâng cao (2.0 diêm)
Tom tát nhung thuân loi va kho khán vê diêu kiên kinh tê - xã hôi anh huong dên su phat triên công nghiêp cua
Dông báng Sông Hông.


BÀI GIAI GOI Ý

I. PHAN CHUNG CHO TÁT CA THI SINH (8.0 diêm)
Câu I (3,0 diêm)
1. io mua mua dong : Tu thang XI dên thang IV, miên Bác nuoc ta chiu tac dông cua khôi khi lanh phuong Bácdi
chuyên theo huong dông bác, nên thuong goi la gio mua Dông Bác.
Vao cac thang XI, XII, I, khôi khi lanh di chuyên qua luc dia châu A rông lon, mang lai cho mua dông miên Bác
nuoc ta thoi tiêt lanh khô.
Dên cac thang II , III, khôi khi lanh di chuyên vê phia dông qua biên vao nuoc ta gây nên thoi tiêt lanh âm, mua
phun cho vung ven biên va dông báng o miên Bác Bô, Bác Trung Bô.
Gio mua dông bác nuoc ta thanh tung dot, va chi tac manh manh o miên Bác, tao nên môt mua dông co 2 3 thang
lanh (t
o
· 18
o
C). Khi di chuyên xuông phia nam, khôi khi suy yêu dân, bot lanh hon va hâu nhu bi chán lai o dãy Bach Mã.
Tu Da ng tro vao, Tin phong ban câu Bác thôi theo huong dông bác chiêm uu thê, hinh thanh môt mua khô, náng nong o
am Bô.
2. a. Ti trong cua khu vuc nông lâm thuy san trong co câu lao dông co viêc lam ca nuoc nám 2000 la 65,1°; nám
2009 la 51,9°.
2. b. Co su thay dôi ti trong cua khu vuc I trong co câu lao dông co viêc lam ca nuoc nám 2009 so voi nám 2000 vi
nuoc ta dang xây dung dât nuoc voi yêu câu chuyên dich co câu kinh tê theo huong công nghiêp hoa, hiên dai hoa: táng ti
trong khu vuc II (công nghiêp va xây dung), khu vuc III (dich vu); giam ti trong khu vuc I (nông lâm thuy san).
Câu II (2,0 diêm)
1. Vë biêu dô miên :
BIEU DO THE HIEN SU THAY DOI CO CÁU GIÁ TRI SAN XUÁT CÔNG NGHIEP O NUÓC TA PHAN
THEO THÀNH PHAN KINH TE TÙ NÄM 2005 DEN NÄM 2008

2. hân xet :
- hin chung co câu gia tri san xuât công nghiêp phân theo thanh phân kinh tê cua nuoc ta không cân dôi va thay
dôi tu nám 2005 dên nám 2008.
- Tu nám 2005 nám 2008 :
¹ Khu vuc nha nuoc : co câu giam liên tuc, giam 6,6°.
¹ Khu vuc ngoai nha nuoc : co câu táng liên tuc, táng : 5,9°.
¹ Khu vuc co vôn dâu tu nuoc ngoai : co câu táng : 0,7°.
- Giai thich : co su chuyên dich nhu trên la phu hop voi duong lôi phat triên kinh tê nhiêu thanh phân trong thoi ky
dôi moi, thanh phân kinh tê ngoai nha nuoc va co vôn dâu tu nuoc ngoai ti trong ngay cang táng (do nuoc ta mo rông
quan hê voi nuoc ngoai, nhât khi Viêt am gia nhâp WTO).
Câu III (3,0 diêm)
1. Su dung Atlat Dia li Viêt am va kiên thuc dã hoc :
a/ Cac nganh cua môi trung tâm công nghiêp:
Biên Hoa: công nghiêp luyên kim den, luyên kim mau, co khi, san xuât vât liêu xây dung, diên tu, hoa chât phân
bon, san xuât giây xenlulô, dêt, may
Vùng Tau: công nghiêp luyên kim den, co khi, san xuât vât liêu xây dung, chê biên nông san, hoa chât phân bon,
dêt, may, nha may nhiêt diên, dong tau.
b/ Qua trinh phat triên kinh tê o Dông am Bô phai chu y dên viêc bao vê môi truong vi Dông am Bô la vung
kinh tê phat triên náng dông nhât ca nuoc voi nhiêu nganh kinh tê dân dâu ca nuoc.
- Trong công nghiêp : phat triên nhât nuoc va dác biêt la co nhiêu diêu kiên thuân loi dê mo rông quan hê dâu tu voi
nuoc ngoai do do nhung vân dê môi truong phai luôn duoc quan tâm. Su phat triên cua công nghiêp cùng tranh lam tôn
hai dên nganh du lich ma vung co nhiêu tiêm náng.
- Trong nông lâm nghiêp : cân phai bao vê vôn rung trên vung thuong luu cac sông dê tranh mât nuoc o cac hô
25.1 22.4 20 18.5
31.2
33.4 35.4 37.1
43.7 44.2 44.6 44.4
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008
Có vôn dâu tu nuóc ngoài
Ngoài nhà nuóc
Nhà nuóc

ám
°
chua, giu duoc muc nuoc ngâm. Cân cuu cac vung rung ngâp mán dang bi triêt pha dê lây than cui va nuôi thuy san
không co quy hoach tôt. Cac vuon quôc gia cân duoc bao vê nghiêm ngát.
- Trong phat triên tông hop kinh tê biên :
¹ Cân bao vê môi truong du lich biên (Vùng Tau).
¹ Vê khai thac dâu khi: dây la co so lon khai thac dâu khi, trong viêc phat triên công nghiêp loc hoa dâu cân dác biêt
chu y giai quyêt vân dê ô nhiêm môi truong trong qua trinh khai thac, vân chuyên va chê biên dâu mo.
2. Thê manh tu nhiên va hiên trang cây che:
- Tu nhiên :
¹ Co phân lon diên tich la dât Ieralit trên da phiên, da vôi va cac da me khac, ngoai ra con co dât phu sa cô (o trung
du).
¹ Khi hâu cua vung mang dác diêm nhiêt doi âm gio mua, co mua dông lanh, lai chiu anh huong sâu sác cua dia
hinh vung nui. Dông Bác dia hinh tuy không cao, nhung lai la noi chiu anh huong manh nhât cua gio mua Dông Bác, la khu
vuc co mua dông lanh nhât nuoc ta. Tây Bác tuy chiu anh huong cua gio mua Dông Bác yêu hon, nhung do nên dia hinh cao
nên mua dông vân lanh.
- Hiên trang cây che : Vung nay co thê manh dác biêt dê phat triên cây công nghiêp co nguôn gôc cân nhiêt va ôn
doi. Dây chinh la vung che lon nhât ca nuoc, voi cac loai che nôi tiêng o Phu Tho, Thai guyên, Yên Bai, Ha Giang, Son
La.
II. Phân riêng. Phân tu chon (2,0 diêm)
Thí sinh chi duoc làm môt trong hai câu (câu 3.a hoàc câu 3.b)
Câu IV a. %0o cuong trìn Cuŋn (2,0 diêm)
ên nông nghiêp nhiêt doi co nhung thuân loi va kho khán:
- hung thuân loi :
¹ Su phân hoa mua vu cho phep san xuât cac san pham chinh vu va trai vu, dem lai hiêu qua kinh tê cao. Mát khac
nho co mua vu khac nhau giua cac vung ma viêc cung câp thuc phâm cho nguoi, nguyên liêu cho công nghiêp chê biên diên
ra dêu dán hon giua cac thang trong nám.
¹ San phâm nông nghiêp da dang.
¹ Kha náng xen canh, táng vu lon.
¹ Thê manh khac nhau giua cac vung.
- hung kho khán :
¹ Tinh mua vu khác khe trong nông nghiêp.
¹ Thiên tai (lù o vung cao, lut o dông báng, han han, bão, côn trung, dich bênh.), tinh chât bâp bênh trong nông
nghiêp.
Câu IV b. %0o cuong trìn Aâng c,o (2,0 diêm)
hung thuân loi va kho khán vê diêu kiên kinh tê - xã hôi anh huong dên su phat triên công nghiêp cua Dông báng
sông Hông :
- Thuân loi :
¹ Dân cu lao dông : Lao dông dôi dao. Co kinh nghiêm va trinh dô
¹ Co so ha tâng : mang luoi giao thông, diên, nuoc
¹ Co so vât chât kÿ thuât : tuong dôi tôt, phuc vu san xuât công nghiêp.
¹ Thu dô Ha ôi : la trung tâm vê chinh tri - kinh tê - công nghiêp lon cua ca nuoc.
¹ Thê manh khac : Thi truong. Lich su khai thac lãnh thô
- Kho khán :
¹ Dông báng sông Hông la vung co dân sô dông nhât, mât dô dân sô cua vung lên dên 1.225 nguoi/km
2
, gâp khoang
4,8 lân mât dô trung binh cua ca nuoc (nám 2006).
¹ Trong diêu kiên nên kinh tê con châm phat triên, viêc lam, nhât la o khu vuc thanh thi dã tro thanh môt vân dê nan
giai o Dông báng sông Hông.
¹ Su qua tai cua co so ha tâng, cua cac co so dich vu giao duc, y tê
¹ Ô nhiêm môi truong.
¹ Sô dân dông, kêt câu dân sô tre tât yêu dân dên nguôn lao dông dôi dao. Trong diêu kiên nên kinh tê con châm
phat triên, viêc lam, nhât la o khu vuc thanh thi dã tro thanh môt vân dê nan giai o Dông báng sông Hông.
¹ Viêc chuyên dich co câu kinh tê con châm, chua phat huy hêt thê manh cua vung.
guyên Thi Lanh
(THPT Vinh Viên TP.HCM)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful