Xác dšnh chş sŧ COD

COD la nhu câu oxi cân thiêt cho qua trinh oxi hoa hoan toan cac chât huu co trong mâu
nuoc thanh CO
2
va H
2
O báng tac nhân oxi hoa manh.
* Nguyên tác cua phuong phap:
Dung dung dich K
2
Cr
2
O
7
la chât oxi hoa manh dê oxy hoa cac chât huu co trong môi
truong axit H
2
SO
4
dác, va dung tinh thê Ag
2
SO
4
lam xuc tac cho phan ung xay ra hoan toan theo
phuong trinh:
Chât huu co ¹ K
2
Cr
2
O
7
¹ 2H
¹

F
CO
2
¹ H
2
O ¹ 2Cr

¹ 2K
¹

Luong K
2
Cr
2
O
7
du duoc chuân dô báng dung dich muôi mohr |Fe(NH
4
)
2
(SO
4
)
2
| 0,1 N voi chi
thi Ieroin.
Ion Cl
-
thuong xuyên co mát trong nuoc lam sai sô kêt qua phân tich:
Cr
2
O
7
2-
¹ 6Cl
-
¹ 14H
¹

F
3Cl
2
¹ 2Cr

¹ 7H
2
O
Dung HgSO
4
dê loai bo anh huong cua Cl
-
trong qua trinh phân tich.
* Cach tiên hanh:
Lây 2,5mL mâu nuoc cân phân tich cho vao binh câu, thêm 2,5mL K
2
Cr
2
O
7
0,25N. Cho tiêp
5mL H
2
SO
4
dác co hoa tan xuc tac Ag
2
SO
4
va cho 2-3 viên da bot rôi láp vao sinh han hôi luu
dun 15 phut, dê nguôi va chuyên toan bô dung dich trong binh câu sang binh non trang binh câu
báng nuoc cât 2-3 lân. Thêm 1-2 giot chi thi Ieroin lác dêu. Rôi dem chuân K
2
Cr
2
O
7
du báng
dung dich muôi Mohr 0,N dên khi dung dich chuyên tu mau xanh sang mau nâu do thi dung
chuân dô va doc thê tich muôi mohr tiêu tôn.
Chi sô COD duoc tinh theo công thuc:
COD (mg/L) ÷
2
'
' ' 1000 . 8 ). . . (
2 2 1 1


Trong do:
V
m
: Thê tich mâu nuoc dem phân tich (mL);
V
1
: Thê tich dung dich K
2
Cr
2
O
7
(mL);
V
2
: Thê tich muôi mohr (mL);
N
1
: Ham luong duong luong cua K
2
Cr
2
O
7
(N);
N
2
: Ham luong duong luong cua muôi mohr (N);
8: Duong luong gam cua oxi;
1000: Hê sô chuyên dôi tu lit sang mL.

Xác dšnh hàm luong nitrit (AO
2
-
) trong nuūc bœng phuong pháp so màu vūi thuŧc thŷ griss
* Nguyên tác:
Trong môi truong axit axetic, ion nitrit phan ung voi axit sunIanilic va u-
naphtylamin tao thanh hop chât co mau do. Cuong dô mau ty lê voi ham luong nitrit trong nuoc.
Dem do quang trên may o buoc song 520nm, tu mât dô quang thu duoc va dua vao phuong trinh
duong chuân ta rut ra duoc ham luong nitrit tuong ung. Ion NO
3
-
không gây anh huong gi cho
viêc xac dinh.
* Hoa chât cân thiêt:
- Chuân bi thuôc thu griss:
¹ Dung dich axit sunIanilic:
Hoa tan 0,5g axit sunIanilic trong 150mL dung dich axit axetic 12°. Dung dich
duoc giu trong lo tôi.
¹ Dung dich u-naphtylamin:
Hoa tan 0,1g u-naphtylamin trong 200mL nuoc cât, dun cach thuy trên bêp
khoang 30 phut cho tan hêt. Sau do dê nguôi thêm 150mL CH
3
COOH 12°.
- Chuân bi dung dich tiêu chuân NaNO
2
:
Hoa tan 0,1497gam NaNO
2
tinh khiêt hoa hoc dã sây khô o 105
o
C trong 2 gio
báng nuoc cât, pha loãng dên vach 1 lit, 1mL dung dich nay co 0,1mg nitrit.
¹ Dung dich 1: Dung dich co ham luong 0,01mg/mL, chuân bi báng cach pha loãng 10 lân dung
dich trên báng nuoc cât.
¹ Dung dich 2: Dung dich co ham luong 0,001mg/mL, chuân bi báng cach pha loãng 10 lân
dung dich 1 báng nuoc cât.
* Tiên hanh phân tich:
Lây 5mL mâu nuoc cho vao ông nghiêm khô, thêm 1mL axit sunIanilic va 1mL u-
naphtylamin. Lác dêu dê yên 20 phut rôi dem do mât dô quang o buoc song 520nm.
* Lâp duong chuân :
Lân luot cho vao cac ông nghiêm khô nhung thê tich dung dich tiêu chuân NaNO
2

0,001mg/mL nhu sau. Sau khi cho thuôc thu, lác dêu, dê yên 20 phut rôi dem do quang o buoc
song 520nm.

Bang 5. Kêt qua dung duong chuân nitrit
Thu
tu
Dung dich 2
(mL)
Nuoc cât
(mL)
Axit
sunIanilic
(mL)
u-naphtylamin
(mL)
Nông dô
nitrit (mg/L)
ABS
1 0,0 5,0 1 1 0,0 0,032
2 0,5 4,5 1 1 0,1 0,093
3 1,0 4,0 1 1 0,2 0,151
4 1,5 3,5 1 1 0,3 0,211
5 2,0 3,0 1 1 0,4 0,279
6 2,5 2,0 1 1 0,5 0,350
7 3,0 1,5 1 1 0,6 0,398
8 3,5 2,0 1 1 0,7 0,462
9 4,0 2,5 1 1 0,8 0,523


Hinh 13. Phuong trinh duong chuân nitrit
2.3.4. Xác dinh nitrat (NO
3
-
) trong nuóc bàng phuong pháp so màu vói thuôc thu
phenoldisunfonic
* Nguyên tác:
Nitrat tac dung voi phenoldisunIonic tao thanh axit nitrophenoldisunIonic. Axit nay khi
phan ung voi amoniac tao phuc mau vang. Cuong dô mau ti lê voi ham luong nitrat trong dung
dich. Co thê do dô hâp thu quang trên may do mau o buoc song 410nm. Ham luong nitrat tôi da
phat hiên duoc theo phuong trinh nay la 10 mg/L.
* Chuân bi hoa chât:
- Dung dich axit phenoldisunIonic
Hoa tan 50g phenol trong 100mL axit sunIuric dác, dun hôi luu hôn hop dung dich trong
khoang 1-2 gio dê tan hêt phenol. Sau do dê nguôi, dung dich thu duoc co mau nâu do, sanh.
- Dung dich amoniac dác (25°)
* Phep phân tich:
- Phân tich mâu thuc:
Lây 5mL mâu cho vao côc, dun can. Thêm 0,5mL axit phenoldisunIonic, lác dêu. Thêm
khoang 10mL nuoc cât, lác dêu, thêm 5 mL ammoniac dác (25°). Chuyên tât ca vao binh dinh
muc 25mL, thêm nuoc cât dên vach muc. Dê yên 10 phut, do dô hâp thu quang o buoc song
410nm.
y = 0.6173x + 0.0307
R
2
= 0.9993
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0 0.5 1
Nông dô nitrit (mg/L)
A
B
S
- Cach dung duong chuân:
Tuong tu nhu phân xac dinh amoni, su dung chât chuân la muôi kali nitrat.
Bang 6. Kêt qua dung duong chuân nitrat


Hinh 14. Phuong trinh duong chuân nitrat


!huong pháp xác dinh dô duc màu sàc nuóc
A.Dô duc nuoc
1. Dác diêm dô duc
Nuoc duc la nuoc không trong, co cac hat rán lo lung, cac chât huu co phân rã hoác do cac vi
sinh vât va cac dông thuc vât trong nuoc gây ra.
Nuoc duc lam giam kha náng truyên anh sang trong nuoc, anh huong toi chât luong san phâm.
y = 0.0132x + 0.06
R
2
= 0.993
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 5 10 15
Nông dô nitrat (mg/L)
A
B
S
Thu tu Dung dich
mâu (mL)
Nuoc
cât
(mL)
PhenoldisunIonic (mL) Amoniac
(mL)
Nông dô
nitrat
(mg/L)
ABS
1 0,0 5,0 0,5 5 0 0,056
2 0,5 4,5 0,5 5 1 0,075
3 1,0 4,0 0,5 5 2 0,086
4 1,5 3,5 0,5 5 3 0,097
5 2,0 3,0 0,5 5 4 0,120
6 2,5 2,5 0,5 5 5 0,123
7 3,0 2,0 0,5 5 6 0,143
8 3,5 1,5 0,5 5 7 0,155
9 4,0 1,0 0,5 5 8 0,164
10 4.5 0,5 0,5 5 9 0,174
11 5,0 0,0 0,5 5 10 0,192
Cac vi khuân gây bênh co thê xâm nhâp vao cac hat rán, së không duoc khu trung va co thê tro
thanh vi khuân gây bênh trong nuoc.
Don vi do dô duc : 1 don vi dô duc ÷ 1mg SiO2 / l nuoc
Don vi chuân cua dô duc la su can tro quang hoc do 1 mg SiO2
hoa tan trong 1L nuoc cât gây ra.
Dô duc cang lon co nghia la dô nhiêm bân nuoc cang cao va nhu vây phai co biên phap xu ly.

2. Nguyên nhân dô duc
Dô duc cua nuoc gây nên boi môt sô nguyên nhân sau :
Trong nuoc co cac iôn Fe2¹ va Mn2¹
Ham luong Fe, Mn xuât hiên trong nuoc do chung hoa tan trong nuoc ngâm (dang cac iôn Fe2¹
va Mn2¹ ) hay co trong nuoc thai cua cac nganh công nghiêp nhu : Ma han , luyên kim ...va
nuoc thai sinh hoat .
Fe trong nuoc o dang hop chât Fe(CO3H)2 hoác FeS04,khi tiêp xuc O2 o bê mát tiêp xuc voi
không khi së chuyên thanh dang Fe(0H)3 va kêt tua duoi dang Fe203 lo lung trong nuoc tao
thanh mau vang hay do gach va co mui tanh .
3. Y nghia cua viêc nghiên cuu dô duc :
Khi nghiên cuu dô duc , ta danh gia duoc cac thanh phân lo lung trong nuoc (chung loai, sô
luong ...)tu do ta danh gia duoc muc dô ô nhiêm cua nuoc ,xac dinh duoc muc dô anh huong toi
su sông cua sinh vât .
Tim hiêu vê dô duc kêt hop voi cac nguyên nhân gây nên dô duc va ô nhiêm nguån nuoc ta së
dua ra duoc cac biên phap xu ly dê giam muc dô ô nhiêm .
4. Cac phuong phap xac dinh dô duc cua nuoc.
4.1 Phuong phap trác quang
4.1.1 Phuong phap so mau quang diên
4. 1. 2 Phuong phap quang kê ngon lua
4.1.3Phuong phap quang phô hâp thu nguyên tu (AAS )
4.2 Phuong phap diên hoa
4.2.1 Phuong phap cuc phô
4.2.2 Phuong phap phân tich diên thê
4.3Cac phuong phap phân tich sác ki
4.4 Phuong phap khôi phô su dung may khôi phô

Phuong phap xac dinh dô duc hay dung hiên nay
Phuong phap so mau

1. Xac dinh dô duc không duoc châm qua 24 gio sau khi lây mâu.
Mâu co thê dây kin va thêm vao 2 - 4 ml cloroIom cho 1l nuoc.
Dung phuong phap so mau dê xac dinh dô duc cua nuoc cân thu so voi huyên phu tiêu chuân.
2. Dung cu, vât liêu, thuôc thu
May so mau co kinh loc sang mau xanh (ĭ ÷ 530nm).
Cuvet co chiêu day lop trung binh hâp thu 5 10 cm.
Ong tru chia dô dung tich 1000 va 500ml.
Pipet chia dô dung tich 1 2ml, chia dô dên 0,01ml va loai dung tich 3 va 10ml chia dô dên
0,1ml.
Pipet không chia dô dung tich 25 va 100ml.
Nuoc cât.
Kaolin.
Trepen.
Côi su hay côi mã não.
Sang lua, duong kinh lô 0,1mm.
Mang loc N04
3. Chuân bi thu
3.1. Chuân bi huyên phu tiêu chuân chinh tu Kaolin.
Sang kaolin qua sang lua co duong kinh lô 0,1mm.
Lác kÿ 25 30g kaolin voi 3 4l nuoc cât va dê yên 25 gio. Sau 25 gio, dem loc xiIông, không
khuây duc o giua. Thêm nuoc vao phân con lai, lác manh, dê yên 24 gio va lai lây phân mo duc
o giua. Láp lai qua trinh nay cho dên khi co môt luong du huyên phu voi cac chât lo lung không
bi láng trong 3 ngay dêm. Sau do, rot chât long bên trên kêt tua ra va xem nhu chât long do chua
cac tiêu phân qua nho.
Chuân bi huyên phu tiêu chuân chinh tu kêt tua thu duoc dê sao cho 1l co chua 100mg chât
kaolin lo lung.
Bao quan huyên phu tiêu chuân chinh báng cach thêm thuy ngân (II) clorua vao (1l huyên phu
cho thêm 1ml dung dich thuy ngân (II) clorua bão hoµ) va kiêm tra lai nông dô báng cach cân
dên khôi luong không dôi.
Dê kiêm tra nông dô, lây 250ml huyên phu, loc qua giây loc không tan dã rua sach, rua kêt tua,
sây va nung dên khôi luong không dôi.
Huyên phu thu duoc báng cach nhu vây së bao quan duoc vai thang.
3.2. Chuân bi huyên phu tiêu chuân lam viêc
Dê chuân bi huyên phu tiêu chuân lam viêc, lác huyên phu chinh lên va lây môt luong chinh xac,
pha loãng báng nuoc cât, co dô duc b»ng không.
Tât ca cac huyên phu lam viêc dêu duoc bao quan báng thuy ngân (II) clorua .
Chuân bi cac huyên phu tiêu chuân lam viêc co:
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 mol.
3.3. Chuân bi huyên phu tiêu chuân chinh tu trepen
Dem nung trepen không chua sát, rua báng nuoc cât, sây va lai nung. Trepen dã nung co thanh
phân SiO2 (silic dioxit xem nhu dat 100°) dem nghiên nho trong côi su hoác côi mã não.
Trôn 1,25g trepen trong ông hinh tru chia dô voi 250ml nuoc cât. Lác dêu hôn hop va dê yên 24
gio. Sau do, lây cân thân 200ml huyên phu phia trên.
Xac dinh (dinh luong) ham luong silic dioxit trong 25ml huyên phu thu duoc báng phuong phap
khôi luong, sau khi sây o 1050C.
3.4. Chuân bi huyên phu tiêu chuân lam viêc
Chuân bi huyên phu tiêu chuân lam viêc tu trepen báng cach dung nuoc cât co dô duc báng
không pha loãng huyên phu tiêu chuân chinh.
Chuân bi cac huyên phu tiêu chuân lam viêc theo diêu 3.2.
Xây dung dô thi trên toa dô theo cac huyên phu tiêu chuân lam viêc, dát trên cac truc toa dô gia
tri mât dô quang thu duoc va nông dô tuong ung cua cac huyên phu tiêu chuân (mg/l).
3.5. Xây dung dô thi trên toa dô
4. Tiên hanh thu
Truoc khi tiên hanh thu, dê tranh sai sô, tiên hanh hiêu chinh may so mau theo cac huyên phu
tiêu chuân dang long hoác theo bô huyên phu dô duc tiêu chuân o dang rán co mât dô quang o
phân xanh cua quang phô (ĭ ÷ 530nm). Dung nuoc cât thu lam chât long kiêm tra, nhung phai
loai hêt cac chât lo lung báng cach ly tâm hoác qua mang loc N04 (dã duoc xu ly báng cach dun
sôi).
Ham luong dô duc tinh báng mg/l xac dinh theo dô thi.
B. Mau sác
1. Dác diêm mau sác nuoc :
Mau sác cua nuoc la do cac chât bân trong nuoc gây nên. Mau sác cua nuoc co anh hong nhiêu
toi thâm mi khi su dung nuoc, lam anh hong toi chât long san phâm khi su dung nuoc co mau
trong san xuât.
2.Nguyên nhân mau sác
Cac chât huu co tao nên mau thuc cua nuoc .Mau nay su li rât kho. Vi du: cac chât mun humic,
humin lam nuoc co mau vang, cac loai thuy sinh vât, rong tao lam nuoc co mau xanh. Dât set,
phu xa lam cho nuoc co mau hông nhat, mau xanh la cây do trong nuoc co nhiêu vi sinh vât sinh
trong phat triên.
Cac chât vô co la nhung hat rán co mau gây ra goi la mau biêu kiên, mau nay xu ly don gian
hon. Vi du cac hop chât cua sát hoa tri ¹3 không tan lam nuoc mau nâu do. Nuoc thai sinh hoat
hay nuoc thai công nghiêp la hôn hop cua mau thuc va mau biêu kiên thong gây mau xam hay
mau tôi.

%'N 6202 : 1996% LUONG NUÓ - XÁ DIN !%!O

TIÊU CHUAN VIET NAM TCVN 6202 : 1996
ISO 6878-1 : 1986 (E)
CHAT LUONG NUOC - XAC DINH PHÔTPHO
PHUONG PHAP TRAC PHO DUNG AMONI MOLIPDAT
Water quality - Determination oI photsphorus. Ammonium molybdate spectrometric method
Ha Nôi - 1996
Loi noi dâu
TCVN 6202 : 1996 hoan hoan tuong duong voi ISO 6878-1:1986 (E).
TCVN 6202 : 1996 do Tiêu ban kÿ thuât Nuoc tinh loc TCVN/TC/F9/SC1 thuôc Ban kÿ thuât
tiêu chuân TCVN/TC/F9 Dô uông biên soan. Tông cuc Tiêu chuân - Do luong - Chât luong dê
nghi, Bô Khoa hoc Công nghê va Môi truong ban hanh.
Loi gioi thiêu
Tiêu chuân nay liên quan dên xac dinh hop chât phôtpho trong nuoc ngâm, nuoc bê mát va nuoc
thai, o cac nông dô khac nhau, hoa tan va không tan.
Phuong phap trác phô sau khi vô co báng axit sunIuric va axit pecloric, dôi voi nuoc thai ô
nhiêm náng, së duoc nghiên cuu o ISO6878-2.
1 Pham vi va linh vuc ap dung
Tiêu chuân nay nêu ra phuong phap xac dinh
Octophotphat (xem chuong hai)
Photphat sau khi chiêt (xem chuong hai)
Photphat va octophotphat thuy ngân (xem chuong ba)
Tông photpho hoa tan va tông phopho sau khi phân huy (xem chuong bôn).
Cac phuong phap nay co thê ap dung voi tât ca cac loai nuoc kê ca nuoc biên va nuoc thai. Cac
mâu co ham luong photpho trong khoang tu 0,005 mg dên 0,8 mg P/l co thê xac dinh theo
phuong phap nay không cân pha loãng.
Quy trinh nay cho phep xac dinh phôt pho trong cac mâu co ham luong phôtpho nho hon, voi
gioi han phat triên la 0,0005 mg/l.
Xem phu luc cac chât gây nhiêu dã biêt. Co thê co cac chât gây nhiêu khac va cân thiêt phai kiêm
lai nêu co thi phai loai tru chung.
2 Nguyên tác
Phan ung giua ion octophotphat va dung dich axit molipdat va ion antimon së tao ra phuc chât
antimon photphomolipdat.
Khu phuc chât báng axit ascobic tao thanh phuc chât molipden mau xanh dâm. Do dô hâp thu co
thê xac dinh duoc nông dô octophotphat.
Co thê xac dinh duoc polyphotphat va môt sô photpho huu co báng cach thuy phân voi axit
sunIuric dê chuyên chung sang dang octophotphat ung voi moliopdat. Môt sô hop chât photpho
huu co chuyên báng cach vô vo voi pesunIat. Co thê xu ly cân thân báng vô co voi HNO3 va
H2SO4 nêu cân thiêt.
Chuong môt - XAC DINH OCTOPHOTPHAT
3 Thuôc thu
Chi dung cac thuôc thu loai phân tich va dung nuoc cât ham luong phôtpho không dang kê so
voi nông dô phôtpho nho nhât trong mâu cân xac dinh.
Voi ham luong phôtpho thâp, cân dung nuoc cât hai lân voi dung cu cât hoan toan báng thuy
tinh. Nuoc khu ion cân kiêm tra theo quy trinh tai liêu tham khao.
3.1 Axit sunIuric, dung dich, c(H2SO4) ÷ 9 mol/l
Cho 500 ml 5 ml nuoc vao côc co mo 2 lit. Thêm cân thân, tu tu va khuây dêu 500 ml 5 ml
axit sunIuric dâm dác (8 ÷ 1,84 g/ml).
3.2 Axit sunIuric, dung dich, c(H2SO4) ÷ 4,5 mol/l
Cho 500 ml 5 ml nuoc vao côc co mo 2 lit. Thêm cân thân, tu tu va khuây dêu 500 ml 5 ml
do luong axit sunIuric (3.1) va trôn kÿ.
3.3 Axit sunIuric dung dich, c(H2SO4) ÷ 2 mol/l
Cho 300 3 ml nuoc vao côc co mo 1 lit. Thêm cân thân 110 ml 2 ml dung dich axit sunIuric
(3.1) vua khuây dêu vua lam lanh. Pha loãng báng nuoc toi 500 ml 2 ml va trôn kÿ.
3.4 Natri hydroxit, dung dich c(NaOH) ÷ 2 mol/l
Hoa tan 80 g NaOH hat trong nuoc, lam lanh va pha loãng báng nuoc toi 1 lit.
3.5 Axit ascobic, dung dich, 100 ml
Hoa tan 10 g axit ascobic (C6H6O6) trong 100 ml nuoc.
Dung dich nay ôn dinh trong 2 tuân nêu giu trong lo thuy tinh mau nâu va trong tu lanh, va co
thê su dung duoc dên khi dung dich nay không mau.
3.6 Molipdat trong axit, dung dich 1
Hoa tan 13 g amoni heptamolipdat tetrahydrat |(NH4)6Mo7O24.4H2O)| trong 100 ml nuoc. Hoa
tan 0,35 g antimon kali tartrat hemyhydrat K(SbO)C4H4O6.1/2H2O trong 100 ml nuoc.
Thêm dung dich molipdat vao 300 ml dung dich axit sunIuric 9 mol/l (3.1), khuây dêu. Thêm
dung dich tartrat va trôn kÿ.
Thuôc thu nay ôn dinh trong hai tuân nêu duoc giu trong lo thuy tinh mau nâu.
3.7 Molipdat trong axit, dung dich 2
Thêm 230 ml dung dich axit sunIuric 9 mol (3.1) vao 70 ml nuoc, lam lanh, sau do thêm dung
dich molipdat va tartrat nhu trong 3.6.
Thuôc thu nay dung khi mâu dã duoc axit hoa voi 1 ml dung dich axit sunIuric 4,5 mol/l (3.2)
cho 100 ml (xem chuong ba va chuong bôn).
Thuôc thu nay ôn dinh it nhât trong 2 thang.
3.8 Dung dich bô chinh dô duc mau
Trôn hai phân thê tich dung dich axit sunIuric 9 mol/l (3.1) va môt phân thê tich axit ascobic
(3.5).
Thuôc thu nay ôn dinh trong vao tuân nêu duoc bao quan trong lo thuy tinh nâu va dê trong tu
lanh.
3.9 Natri thiosunIat pentahydrat, dung dich 12.0 g/l (Na2S2O3.5H2O)
Hoa tan 1,20 g Na2S2O3.5H2O trong 100 ml nuoc.
Thêm 50 mg Na2CO3 lam chât bao quan.
Thuôc thu nay ôn dinh trong vai tuân giu khi giu trong lo thuy tinh mau nâu.
3.10 Octophotphat, dung dich chuân gôc 50 mg P/l.
Sây khô vai gam kali dihydrogenphotphat toi khôi luong không dôi o 1050C. Hoa tan 2197 g
KH2PO4 trong 800 ml nuoc trong binh dinh muc 1.000 ml. Thêm 10 ml dung dich H2SO4 4,5
mol/l (3.2) va thêm nuoc toi vach.
Dung dich nay ôn dinh it nhât trong môt tuân giu trong lo thuy tinh nut kin. Tôt nhât la dê trong
tu lanh.
3.11 Octophotphat, dung dich chuân 2 mg P/l
Dung pipet lây 20 ml dung dich chuân gôc octophotphat (3.10) cho vao binh dinh muc 500 ml.
Thêm nuoc toi vach.
Chuân bi dung dich nay trong ngay phân tich.
1 ml dung dich chuân nay chua 2 3 g phôtpho.
4 Thiêt bi
Dung cu phong thi nghiêm thông thuong, va
4.1 May do phô kê, loai láng kinh, loai ghi hoác loc, loai co kha náng dát duoc cac cuvet day tu
10 mm dên 50 mm. Phô kêt duoc chon cân thich hop dê do dô hâp thu trong vung nhin thây va
gân vung hông ngoai cua quang phô. Buoc song nhay nhât la 880 nm, nhung dô nhay cân thiêt
co thê do o 700 nm.
Chu thich - Co thê su dung quang phô kê voi cuvet 100 mm nêu co sán nhung gioi han phat hiên
së thâp hon.
4.2 Bô phân gán thiêt bi loc, dê giu bô loc mang voi kich thuoc lô 0,45 3 m.
Cân chu y vê chuân bi dung cu thuy tinh
Khi chuân bi dung cu thuy tinh cân rua voi dung dich axit HCl nong 2 mol/l va trang kÿ báng
nuoc. Không dung bôt giát chua phôtphat.
Chuân bi dung cu thuy tinh chi dung cho xac dinh phôtpho. Sau khi dung cân rua sach nhu trên
va up nguoc va giu cho toi khi cân dung.
Dô thuy tinh dung dê phat triên mau cân trang luôn voi dung dich NaOH (3.4) dê loai tru cac
phuc chât co mau thuong bam thanh mang mong trên thanh dô thuy tinh.
5 Lây mâu va chuân bi mâu
5.1 Lây mâu
Lây mâu vao lo polyetylen, polyvinyl clorua hoác tôt nhât la lo thuy tinh. Trong truong hop nông
dô phôtphat thâp, nhât thiêt phai dung lo thuy tinh.
5.2 Chuân bi mâu thu
Loc mâu (5.1) trong vong 4 gioi sau khi lây mâu, nêu mâu dã duoc giu lanh, cân dua vê nhiêt dô
trong phong truoc khi loc.
Loc mâu qua mang loc kich thuoc lô 0,45 3 m (xem chu thich 1 va 2) moi duoc rua sach dê loai
bo cac phôtphat báng cach cho 200 ml nuoc âm 300C - 400C chay qua. Vut bo phân nuoc rua
nay di. Dô bo 10 ml mâu loc dâu tiên. Sau do lây phân con lai vao lo thuy tinh sach, khô dê xac
dinh octophotphat nhu mô ta trong diêu 6.
Nêu dich loc co pH ngoai khoang 3 - 10, diêu chinh báng dung dich NaOH (3.4) hoác dung dich
H2SO4 2 mol/l (3.3).
Chu thich
1) Thoi gian loc cân không qua 10 phut. Nêu cân thiêt, dung bô loc co duong kinh lon hon.
2) Mang loc cân phai kiêm tra ham luong phôtpho. Cac mang loc chua phôtpho co ban sán trên
thi truong.
6 Cac tiên hanh
6.1 Phân mâu thu
Thê tich phân mâu thu lon nhât dung la 40,0 ml. Thê tich nay phu hop dê xac dinh nông dô
octophotphat toi Pp ÷ 0,8 mg/l khi dung cuvet day 10 mm dê do dô hâp thu cua phuc chât mau
tao boi phan ung cac thuôc thu axit molipdat. Voi nông dô phôtphat cao hon, dung phân mâu thu
nho hon nhu trong Bang 1. Nông dô phôtphat trong khoang duot cua duong chuât tôt nhât nên
xac dinh dô hâp thu trong cuvet day 40 mm hoác 50 mm.
Bang 1
Nông dô octophotphat
mg/l Thê tich phân mâu thu
ml Chiêu day cuvet
mm
0,0-0,8 40,0 10
0,0-1,6 20,0 10
0,0-3,2 10,0 10
0,0-6,4 5,0 10
0,0-0,2 40,0 40 hoác 50
6.2 Thu mâu tráng
Tiên hanh thu mâu tráng song song voi phân tich mâu, theo dung quy trinh, cung môt luong
thuôc thu nhung dung nuoc thay thê cho mâu thu.
6.3 Hiêu chuân
6.3.1 Chuân bi dãy dung dich hiêu chuân
Dung pipet lây 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 va 10,0 ml dung dich chuân octophotphat
(3.11) cho vao dây binh dinh muc dung dich 50 ml. Pha loãng báng nuoc toi khoang 40 ml.
Chuân bi tuong tu voi cac khoang nông dô phôtphat khac.
6.3.2 Phat triên mau
Thêm vao môi binh 1 dung dich axit ascobic (3.5) va 2 ml dung dich axit molipdat (3.6). Thêm
nuoc toi vach va lác kÿ.
6.3.3 Do phô
Do dô hâp thu cua môi dung dich sau 10 phut va 30 o buoc song 880 nm, hoác 700 nm voi dô
nhay thâp hon. Dung nuoc trong cuvet so sanh.
6.3.4 Dung duong chuân
Vë dô thi hâp thu theo ham luong phôtpho (mg/l) cua dãy dung dich hiêu chuân. Quan hê giua
dô hâp thu voi ham luong P la tuyên tinh. Xac dinh ham sô dô dôc cua dô thi.
Thuong xuyên kiêm tra lai duong chuân, nhât la khi dung me hoa chât moi. Pha dung dich hiêu
chuân cho tung loai mâu.
6.4 Xac dinh
6.4.1 Phat triên mau
Dung pipet lây luong mâu thu dã dinh vao binh dinh muc dung dich 50 ml va pha loãng voi
nuoc toi 40 ml, 2 ml nêu cân. Tiêp tuc nhu dã mô ta o 6.3.2
Chu thich
1) Nêu mâu thu chua asenat cân phai khu báng thiosunIat thanh asen. Viêc khu toan bô asenat
dên nông dô it nhât la 2 mg asen/lit.
Chuyên báng pipet nhiêu nhât la 40 ml mâu thu vao binh dinh muc 50 ml. Thêm 1 ml dung dich
axit ascobic (3.5) va 1 ml dung dich thiosunphat (3.9) khuây va dê qua trinh khu keo dai 10 phut
1 phut sau do thêm 2 ml dung dich axit molipdat i (3.7). Thêm nuoc toi vach.
2) Nêu mâu thu duc hoác co mau, thêm 3 ml thuôc thu bô chinh dô duc, mau (3.8) dô hâp thu
cua dung dich nay phai duoc tru di khi tinh dô hâp thu o muc 6.4.2.
3) Dô hâp thu o 700 nm së mât khoang 35° dô nhay so voi do o 880 nm.
6.4.2 Do phô
Xem 6.3.3
Chu thich - Nêu mâu thu chua chât gây nhiêu asenat dã xu ly báng thiosunphat, cân do trong
vong 10 phut, nêu không mâu së bi nhat di.
7 Biêu thi kêt qua
7.1 Tinh toan
Nông dô octophotphat Pp biêu thi báng mg/l duoc tinh theo công thuc

7.2 Dô chinh xac
Sô liêu vê dô chinh xac ghi o bang 2 duoc thu thâp tu 16 phong thi nghiêm.
Chu thich - Vê nhiêu xem phu luc A
8 Bao cao kêt qua
Bao cao kêt qua bao gôm cac thông tin sau:
a) moi thông tin cân thiêt dê nhân biêt mâu;
b) tham khao tiêu chuân nay;
c) tham khao phuong phap dã dung;
d) kêt qua thu duoc;
e) diêu kiên phân tich;
I) cac thao tac không ghi trong tiêu chuân nay hoác chi ra nhu su tu y chon hoác cac tinh huông
bât thuong co thê anh huong dên kêt qua.
Bang 2
Mô ta mâu Sô mâu, n Trung binh, 3 g/l Dô lêch chuân
Dô láp lai Dô tai lâp
Tuyêt dôi 3 g/l Tuyêt dôi 3 g/l Tuong dôi °
Octophotphat co polyphophat 70 57,6 2,20 10,8 18,8
Octophotphat 69 312,7 4,81 32,4 10,4
Octophotphat co polyphotphat va asenat 78 192,0 4,01 34,8 17,6
Octophotphat co asenat 78 101,3 5,77 22,1 21,8
Chuong 2 - XAC DINH OCTOPHOTPHAT SAU KHI CHIET
Phuong phap nay dung dê xac dinh phôtphat trong mâu voi nông dô nho hon 10 ?g/l
9 Thuôc thu
Su dung thuôc thu mô ta tra 3.5 va 3.6, va
9.1 1-Hexanola (C6H12OH)
9.2 Etanola (C2H5OH)
9,3 Octophotphat, dung dich chuân 0,5 mg P/l
Dung pipet lây 5,0 ml dung dich gôc chuân octophotphat (3.10.1) vao binh dinh muc dung tich
500 ml. Thêm nuoc dên vach va khuây dêu.
Chuân bi dung dich nay trong ngay.
10 Lây mâu va chuân bi mâu
Xem diêu 5
11 Cach tiên hanh
11.1 Phân mâu thu
Dung ông dong lây 350 ml mâu (5.2) chuyên sang phêu chiêt 500 ml.
11.2 Thu mâu tráng
Tiên hanh thi nghiêm tráng song song voi phân mâu, cùng theo môt qui trinh va su dung cung
luong thuôc thu nhu voi phân tich mâu, nhung thay thê mâu báng 350 ml nuoc.
11.3 Hiêu chuân
11.3.1 Chuân bi dung dich hiêu chuân
Dung microburet lây 1,4; 2,8; 4,2; 5,6 va 7,0 ml dung dich octophotphat chuân (9.3) vao dãy 5
phêu tach 500 ml. Pha loãng môi dung dich toi 350 ml 10 ml báng nuoc, lác trôn kÿ. Nhung
dung dich nay chua octophotphat voi nông dô Pp 2; 4; 6; 8 va 10 3 g/l tuong ung.
11.3.2 Phat triên mau
Vua lác vua thêm 7,0 ml 0,1 ml dung dich axit ascorbic (3.5) va 14,0 ml 0,1 ml dung dich
axit molipdat 1 (3.6) vao môi binh. Sau 15 phut, thêm 40,0 ml 0,1 ml 1-hexanola (9.1) vao cac
binh. Dây kin va lác kÿ trong 1 phut dê tach va dung pipet lây 30,0 ml môi phân trên chiêt báng
1-hexanola cho vao cac binh dinh muc khô dung tich 50 ml. Thêm 1,0 ml 0,2 ml etanola (9,2)
vao môi binh va pha loãng báng 1-hexanola (9.1) toi vach. Loai bo lop duoi cua cac phêu chiêt.
11.3.3 Do phô
Do dô hâp thu cua môi dung dich o 680 nm trong cuvet day 0 mm ¹ 50 mm, dung 1-hexanola
trong cuvet so sanh.
11.3.4 Dung duong chuân
Vë dô thi liên quan giua dô hâp thu va ham luong phôtphat (3 g/l) trong dung dich hiêu chuân.
Xac dinh ham sô dô nghiêng cua dô thi. Kiêm tra dô thi thuong xuyên, nhât la khi dung me hoa
chât moi.
11.4 Xac dinh
11.4.1 Phat triên mau
Xu ly phân mâu thu (11.1) theo quy dinh trong 11.3.2 nhu dôi voi dung dich hiêu chuân.
11.4.2 Do phô
Xem 11.3.3
13 Biêu thi kêt qua
Nông dô octophotphat Pp, tinh báng miligam trên lit, theo công thuc
Pp ÷ (A - Ao)I
trong do
A la dô hâp thu cua mâu thu;
Ao la dô hâp thu cua mâu tráng;
I la goc trong duong chuân.
Bao cao kêt qua chinh xac toi 0,0001 mg/l.
Ghi gia tri nho hon 0,0005 mg/l la pp · 0,0005 mg/l.
Chu thich - Vê su nhiêu xem phu luc A
13 Bao cao kêt qua
Bao cao kêt qua bao gôm cac thông tin sau:
a) moi thông tin cân thiêt dê nhân dang mâu môt cach dây du;
b) tham khao tiêu chuân nay;
c) tham khao phuong phap su dung;
d) kêt qua nhân duoc;
e) diêu kiên thi nghiêm;
I) cac chi tiêt thao tac không nêu trong chuong nay hoác không chi ra nhu su tu y chon hoác cac
tinh huông bât thuong khac co thê anh huong toi kêt qua.
Chuong 3- XAC DINH PHOTPHAT THUY PHÂN VA OCTOPHOTPHAT THUY PHÂN
14 Thuôc thu
Dung cac thuôc thu trong 3.2; 3.5; va 3.7.
15 Thiêt bi
Xem diêu 4
16 Lây mâu va chuân bi mâu
16.1 Lây mâu
Xem 5.1
16.2 Chuân bi mâu thu
Loc va phân tich mâu (5.1) ngay sau khi lây mâu cang nhanh cang tôt. Nêu mâu duoc bao quan
lanh dê mâu toi nhiêt dô phong truoc khi loc.
Loc mâu cua mang loc co cõ lô 0,45 3 m (xem chu thich 1 va 2 cua 5.20 vua chon duoc rua báng
200 ml nuoc âm 300C - 400C dê loai photphat. Loai bo nuoc rua. Loai 10 ml mâu loc dâu tiên
va thu phân con lai vao lo thuy tinh sach, khô.
Thêm 1 ml dung dich axit sunIuric 4,5 (3.2) cho môi 100 ml mâu dê chinh pH toi 1. Giu dich loc
noi mat va tôi toi khi phân tich,
17 Cach tiên hanh
17.1 Phân mâu thu
Tuy theo nông dô photphat uoc tinh co trong mâu (xem Bang 1) dung pipet lây nhiêu nhât 40 ml
mâu (16.2) cho vao binh non. Nêu cân dung nuoc pha loãng toi 40 ml. Axit hoa mâu voi dung
dich axit sunIuric 4,5 mol/l (3.2) toi pH nho hon 1 va dun sôi nhe trong 30 phut.
Thêm nuoc dê giu thê tich trên 25 ml. Lam nguôi chinh pH toi 3-10, chuyên sang binh dinh muc
dung tich 50 ml va pha nuoc toi khoang 40 ml.
Chu thich - Co thê dung phuong phap thay thê - khoang hoa mâu loc dã axit hoa trong binh kin
trong 30 phut trong nôi hâp o nhiêt dô 1150C-1200C. Co thê dung cac nôi ap suât nha bêp thông
thuong.
17.2 Thu mâu tráng
Tiên hanh thu mâu tráng song song voi thu nghiêm mâu theo cung môt qui trinh, dung môt
luong thuôc tu nhung dung nuoc dã axit hoa thay cho mâu.
17.3 Hiêu chuân
17.3.1 Chuân bi dung dich hiêu chuân
Lây báng pipet 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 va 10,0 ml dung dich octophotphat chuân
(3.11) vao dãy cac binh non.
Thêm nuoc toi 40 ml. Thuc hiên voi cac khoang nông dô octophotphat khac. Sau do xu ly tung
dung dich nhu mô ta trong 17.1 bát dâu tu axit hoa...
17.3.2 Phat triên mau
Vua lác vua thêm vao môi binh 1 ml axit ascobic (3.5) sau do 2 ml dung dich axit molipdat I
(3.7). Thêm nuoc toi vach.
17.3.3 Do phô
Xem 6.3.3
17.3.4 Dung duong chuân
Xem 6.3.4
17.4 Xac dinh
17.4.1 Phat triên mau
Tiên hanh theo 17.3.2, dung phân mâu thu (17.1)
17.4.2 Do phô
Xem 6.3.3
18 Biêu thi kêt qua
18.1 Tinh toan
Nông dô octophotphat công voi photphat thuy phân Pp tinh báng miligam trên, theo công thuc

trong do
A la dô hâp thu cua mâu thu
Ao la dô hâp thu cua mâu tráng;
I la dô dôc cua duong chuân;
Vmax la thê tich lon nhât cua mâu thu (40 ml);
Vs la thê tich thuc cua mâu thu, mililit.
Bao cao kêt qua nông dô phôtpho nhu sau, không lây hon 3 chu sô co nghia
p · 0,1 mg/l lây chinh xac dên 0,001 mg/l
0,1 · pp · 10 mg/l lây chinh xac dên 0,01 mg/l
pp ~ 10 ml lây chinh xac dên 0,1 mg/l.
18.2 Dô chinh xac
Dô chinh xac cua du liêu trong bang 3 duoc thu thâp tu 15 phong thi nghiêm (xem ca Bang 2).
Chu thich - Vê nhiêu xem phu luc A.
19 Bao cao kêt qua
Bao cao kêt qua bao gôm cac thông tin sau:
a) moi thông tin cân thiêt dê nhân biêt mâu dây du;
b) tham khao tiêu chuân nay;
c) phuong phap va phuong phap khoang hoa dã dung;
d) kêt qua nhân duoc;
e) diêu kiên thi nghiêm;
I) cac chi tiêt thao tac không ghi trong tiêu chuân nay hoác cac su tu y chon va cac tinh huông
bât thuong co thê anh huong dên kêt qua.
Bang 3
Mô ta mâu Sô mâu, n Trung binh, 3 g/l Dô lêch chuân
Dô láp lai Dô tai lâp
Tuyêt dôi 3 g/l Tuyêt dôi 3 g/l Tuong dôi °
Polyphophat 79 179,2 6,59 44,6 24,8
Polyphophat co photpho huu co 65 174,9 7,09 25,9 14,8
Chuong 4- XAC DINH PHOTPHO TONG
20 Thuôc tu
Su dung thuôc thu mô ta trong 3.2; 3.5; va 3.9, va thêm:
20.1 Axit sunIuric ÷ 1,84 g/ml
20.2 Axit nitric ÷ 1,40 g/ml
20.3 axit Clohydric, ÷ 1,12 g/ml.
20.4 Axit hydroxit (NaOH), dung dich 320 g/l.
Hoa tan 64 g NaOH trong 150 ml nuoc. Lam lanh va pha nuoc toi 200 ml. Giua trong binh
polyetylen.
20.5 Kali peroxodisunphat, dung dich
Thêm 5 g Kali peroxodisunphat (K2S2O8) vao 100 ml nuoc. Khuây cho tan. Dung dich nay ôn
dinh it nhât trong 2 tuân, nêu dung dich qua bão hoa thi giu trong binh thuy tinh bosilicat mâu
nâu, tranh anh náng truc tiêp.
21 Thiêt bi
Xem diêu 4, va thêm
21.1 Binh bosilicat, 100 ml voi nut thuy tinh, dong chát báng kep kim loai (dôi voi xac dinh
phôtpho tông dung phuong phap pesunphat trong nôi hâp); lo polypropylen hoác binh non (co
náp xoay) cùng dung duoc. Truoc khi dung, cân lam sach binh, lo báng cach thêm khoang 50 ml
nuoc va 2 ml H2SO4 (20.1). Dát vao binh hâp trong 30 phut tai nhiêt dô vân hanh, lam nguôi va
trang báng nuoc. Láp lai qua trinh nay vai lân va dây kinh.
21.2 Binh Kendan 200 ml (chi dung khi xac dinh phôtpho báng phuong phap dung axit HNO3-
H2SO4).
22. Lây mâu va chuân bi mâu
22.1 Lây mâu
Xem 5.1
22.2 Chuân bi mâu thu
Thêm 1 ml dung dich axit sunIuric 4,5 mol/l cho môi 100 ml mâu thu.
Dô axit cua dung dich cân phai tuong duong pH -1
Giu trong chô mat toi khi phân tich.
Chu thich - Nêu xac dinh tông phôtpho hoa tan, cân loc mâu nhu dã chi trong 16.2.
23 Cach tiên hanh
23.1 Phân mâu thu
Su dung hai phuong phap vô co hoa mâu. Phuong phap oxy hoa báng pesunphat së không hoan
toan khi co luong lon cac chât huu co; trong truong hop nay oxy hoa báng HNO3 - H2SO4 la
cân thiêt.
Chu thich - Cac qua trinh oxy hoa co thê dân dên kêt qua khac nhau. Do vây, quy trinh oxy hoa
cân duoc ghi rõ trong bao cao..
23.1.1 Oxy hoa báng Kali peroxodisunphat (K2S2O8)
Dung pipet lây luong mâu thu (22.2) tôi da 40 ml vao cac binh non 100 ml. Thêm nuoc (nêu
cân) toi khoang 40 ml thêm 4 ml dung dich K2S2O8 (20.5) va dun sôi nhe trong 30 phut. Giu thê
tich trên 25 ml báng cach thêm nuoc. Lam nguôi, chinh pH toi 3-10, chuyên sang binh dinh muc
dung dich 50 ml, thêm nuoc toi 40 ml.
Chu thich
1) Thông thuong 30 phut la du dê vô co hoa cac hop chât phôtpho, nhung môt vai axit
polyphotphonic cân toi 90 phut dê thuy phân. Co thê thay dôi báng vô co hoa trong nôi hâp 30
phut o nhiêt dô tu 1150C - 1200C. Nôi ap suât nâu án co thê su dung dê vô co hoa.
2) Su co mát cua muôi asenat së gây nhiêu cho phân tich phôtpho. Asen co mát trong mâu së bi
oxy hoa thanh asenat trong diêu kiên dã miêu ta trong 23.1.1 va 23.1.2 do do cùng gây anh
huong toi kêt qua phân tich.
Nêu biêt rõ hoác nghi ngo co asenic trong mâu cân phai loai tru anh huong cua no báng cach xu
ly voi dung dich Na2S2O3 (3.9) (xem chu thich 1 cua 6.4), ngay sau buoc khoang hoa. Trong
truong hop khoang hoa nuoc biên trong nôi hâp cân loai tru clo tu do báng cach dun sôi truoc
khi bi khu asenat báng thiosunphat.
23.1.2 Oxy hoa báng axit nitric
Chu y - Qua trinh nay cân thuc hiên trong tu hut dôc co hiêu luc
Dung pipet lây tôi da 40 ml mâu thu (22.2) vao binh kendan (21.2). Thân trong, thêm 2 m axit
sunIuric (20.1) va khuây dêu, thêm hat chông nô va dun nong nhe toi khi xuât hiên khoi tráng.
Sau khi lam lanh, cân thân thêm 0,5 ml axit nitric (20.2) tung giot, vua thêm vua lác cho toi khi
tao thanh dung dich trong va không mau.
Lam nguôi va thêm tu tu 10 ml nuoc, khuây dêu. Vua lam mat vua thêm dung dich NaOH
(20.4), khuây dêu chinh pH trong khoang 3 - 10. Sau khi lam mat, chuyên dung dich sang binh
dinh muc dung dich 50 ml. Trang binh kendan báng môt it nuoc va cho nuoc rua vao binh dinh
muc.
Chu thich - Xem chi thich 2 cua 23.1.1 vê anh huong cua asen.
23.3 Thu mâu tráng
23.3.1 Chuân bi dây dung dich hiêu chuân
Lây bang pipet 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 va 10,0 ml dung dich octophotphat chuân
(3.11) cho vao môt trong hai dãy binh.
a) dãy cac binh non 100 ml, thêm nuoc toi 40 ml va tiêp tuc qui trinh nhu dã nêu trong 23.1.1 va
23.3.2;
b) dãy binh kendan 200 ml tiêp tuc qui trinh nhu dã nêu trong 23.1.2 va 23.3.2
Tiên hanh thich hop voi khoang nông dô khac cua octophotphat. Luong mâu thuong dung la 5-
10 ml.
23.3.2 Phat triên mau
Thêm vao môi binh dung tich 50 ml, trong khi khuây, 1 ml axit ascobic (3.5) va sau 30 giây, 2
ml molipdat II trong axit (3.7). Thêm nuoc toi vach.
23.3.3 Do phô
Xem 6.3.3
23.3.4 Dung duong chuân
Xem 6.3.4
23.4 Xac dinh
23.4.1 Phat triên mau
Tiên hanh nhu trong 23.3.2 dung phân mâu thu tu 23.1.1 hoác 23.1.2.
23.4.2 Do phô
Xem 6.3.3
24 Biêu thi kêt qua
24.1 Tinh toan
Nông dô phôtpho tông Pp tinh báng miligam trên lit, theo công thuc:
(A - Ao) IVmax
p ÷
Vs
trong do
A la dô hâp thu cua phân mâu thu;
Ao la dô hâp thu cua mâu thu tráng;
I la dô dôc cua duong chuân;
Vmax la thê tich lon nhât cua mâu thu, 40 ml;
Vs la thê tich thuc cua mâu thu, mililit.
Bao cao nông dô phôtpho nhu sau, không duoc qua 3 chu sô co nghia
p · 0,1 mg/l lây chinh xac dên 0,001 mg/l
0,1 · pp · 10 mg/l lây chinh xac dên 0,01 mg/l
pp ~ 10 ml lây chinh xac dên 0,1 mg/l.
24.2 Dô chinh xac
Cac sô liêu vê dô chinh xac duoc ghi trong Bang 4 nhân duoc 16 phong thi nghiêm Chu thich -
Chu thich - Vê nhiêu xem phu luc A.
25 Bao cao kêt qua
Bao cao kêt qua bao gôm cac thông tin sau:
a) moi thông tin cân thiêt dê nhân biêt mâu dây du;
b) tham khao tiêu chuân nay;
c) phuong phap va phuong phap khoang hoa dã dung;
d) kêt qua nhân duoc;
e) diêu kiên thi nghiêm;
I) cac chi tiêt thao tac không ghi trong tiêu chuân nay hoác cac su tu y chon va cac tinh huông
bât thuong co thê anh huong dên kêt qua.
Bang 4
Mô ta mâu Sô mâu, n Trung binh, 3 g/l Dô lêch chuân
Dô láp lai Dô tai lâp
Tuyêt dôi 3 g/l Tuyêt dôi 3 g/l Tuong dôi °
Photpho huu co voi sunIonat 70 68,7 3,83 8,32 12,0
Photpho huu co voi pholorogluin 58 438,1 12,8 36,9 9,0
Tai liêu tham khao
1) Shoue. Wenberg, J.C., va Walings, I.Anal., Chem. Acta 37. 1967 271-274.
2) KoroleII, F. Xac dinh phôtpho, Trong: Phuong phap phân tich nuoc biên. Weiheim, Verlag
Chimie Gmb, 1977.
Phu luc A
CAC CHAT GÂY NHIÉU
A.1 Silic
Silic nông dô toi 5 mg Si/l không gây nhiêu. Nhung nông dô cao hon së lam táng dô hâp thu.
Sau thoi gian phan ung 30 phut gia tri do duoc o trong bang 5.
Bang 5
Nông dô Si mg/l Nông dô tuong duong 3 g/l
10 5
25 5
50 5
A.2 Asenat
Asenat tao nên mau tuong tu nhu octophotphat tao ra. anh huong nay co thê loai tru báng cach
khu asenat thanh asenic voi Na2S2O3 (3.9) (xem chu thich 1 cua 6.4.1)
A.3 Hydro sunIua
SunIua hydro voi nông dô toi 2 mg S/l së không anh huong gi. Nông dô cao hon së lam giam
muc cho phep báng cach cho khi nito di qua mâu dã axit hoa (nhu trong 17.1).
A.4 Flo
Flo voi nông dô toi 70 mg F/l không anh huong lon. Nông dô cao hon 200 mg/l së kim hãm su
phat triên mau.
A.5 Cac kim loai chuyên tiêp
A.5.1 Sát së anh huong toi dô mau, nhung voi nông dô 10 mg Fe/l së anh huong duoi 5°.
Vanadat lam táng mau theo quan hê tuyên tinh khoang 5° voi nông dô 10 m V/l.
A.5.2 Crom (III) va crom (VI) voi nông dô toi 10 mg/l không gây anh huong, nhung nông dô 50
mg Cr/l së lam táng dô hâp thu lên 5°.
A.5.3 Voi nông dô dông toi 10 mg/l không hây anh huong.
A.6 Nuoc biên
Cac muôi khac nhau së co anh huong không dang kê toi cuong dô mau.
A.7 Nitrit
Nông dô nitrit trên 1 mg N/l së tao nên su bac mau. Luong Axit sunIuric du së phân huy nitrit.
100 mg axit së phan ung voi NO2 nông dô 10 mg N/l.
ÿ

.09.3. ..2:3.3..3.  %743 O '2%9J.4 8. 02539J.9 8:31..3.9 .3. 32$33979 :H39. %743 2 97.3./:3/. .3 .3 .. 2 '%9J..32  E. .2:247 2 2. 43 3979 53 3 .3 .3.:3 9J98.7 2 '%9J.2:247  l.7  2..2.

.2. 9: ..33 43  33.3.:39.3K..9788 97433 .3535E5842:.45.9 788 .. 3.2..4 .3 2:9.E..9. l02 46:.O2: . .3397997433..397K3 ...39: .9.59. 3 O.8O3 32 929 6:..399 :3-9:.797..2394935./.397H32E-.339799.

..97439 :3/. :3/..98:31.9.:3/.3 . .9743 2/:3/. .09.9..98:31.3.3.

23 .3 . 9. 3.59.

9H:...9 :3 .49.43 3.O2.9 5. 3.3 2. .. 93 9 O.:3.23 9743 2 3.O 23979 :3/.2 .3 .  .39 $. 8  4 9743  -33.59. 9 97H3 -5 43 59..:3/.E. 9..: O 3:9H2 2  :3-/:3/.J9 2/:3/. .3.

5..9  :3 /.97H3-33.. .2 .43 3/:3 /.3 2.:3--3.O 2 .E. :3 /.

9 %33539J. 2 . 5.E.3.. 2 2: 3. 43  3 /:3/.-33. .4 .9 8:31.2 ...:3 - -3 . .4 3 3H2  9H2 2 .

.3-.:3 .E. : H3 597 02 429 6:.23 .59. /:3 /.3.9 . 2. 3 32 33 9 9J. 3.4 .:3 3 .8O3 32 5 .4 . 9H: .

:33979 % 9     :3/.9 2          9 8:31. 8O3 32  3 96:/3 . 2         . : H3 597 02 46:..49:.: $.:.9 .. 2      .3.3.3-.8.23..

3.59.23 2      3 3979 2.

      $      .

     #  $   3 3979 2.

93 533.3 2:9../3.9493.8O3 32 2.3397.9045.3 . O9 4 596:.397K33 2.5034/8:3143.. 97.:33979   E..3397.9 5034/8:3143.2. :H39..939745034/8:3143.99 .3.397K3 .397H32E 42:-. 3 397.945.2:. K3 !.99743/:3 /.243. 5E93 .99E...

.O2:3: 8E3 :3/..4-K3 3 2. .... 9:.243.3 5E5 84 2: . ..2:9..4. :3-O. !39J.4. 2.9: . : %H2 43 23.2243...3 -. :3. ..9 :3/.9 . 2 9H2 3.9743 43 9.3 %H2 2.95034/8:3143. :3.98:31:7.. l H3  59 4 5 9 6:. 8O3 32  9743 3.. 22:..: O 3: /:3/. -3 5.  !F5539J.:35/:3/.. :399. 9 ..9 3 .395034 $..95034/8:3143. .3 50349743 2. . : 9H22.9..

397.393.9.3..9 2. 2: 2           .:3397.53E. .3.9 3 96:/3 .9 %9       :3/.. 2       3 397. E.9 2           !034/8:3143. 2       243../3 .243 8/3.:3 %.:32:. 3.

       $          #  $    3 397.9 2.

 l.9  !. l .3.E.E. ..39743 ..9:.. .38352 .E.997433. 39..35E5E.. ..9..39.397K3 . K3 !. 3.7./4..O.2:8.9.223g397:3E38E397433. 3 ..E.3..3 .3.3. ..:3397.. 83..973. 2 ..5374.

:3-3.. ...E.E.973 83 . 4 .3.O997 93.. .973.O9235. l.3.4.2$ .:3-397433.

 3..0$ 95...39 883.OJ3.3. -2995.5.9..99.9: 9:....3.4 2.3 ./4.: %7433.35E5E. 2.E.90  4. /:39J.3353.35E5....3.4/:39J...43.2..397433.6:..30 3:9397433..35E5 34E  !......35E56:.35E597.. /:39J.397433..9H2.O9 J3..3 9 O9.E. 32-33. .94 932:.. ...:2: :..7...30 .33... 32  E.3  !.34 8 . .3..5.E.35E5842:6:.9353. 3 2 !5093.. /:39J.O-35E5  :H333 .:/597:3-K359 ..8E32:...35E5842: E./..97.3 2. 3 .O.:3  3.35593:H39 $  !.33.. !..32 /3..35E558/32E5 !.5..3. l ..2 397.2. 2 .3976:.3984...E. . 3. 9..3H3-2983:H3338.:3..333.9 %K2:.5  !.8. . 2 !509. 3H3.83...J !.09.35E5E.: ./35.3H3.../333.95. .474142..35E56:../30 .: ./42$ 49.E...3. E.3..3. 32..O3.O29. 3 .30 . 3 2...3..9.4.3 3  !..:359H:. 2 . E3E ..E. .-35E5 22.O. 3 .35E5842:  E. 3 .349.3  3. 35. l.  !. E3E .3:H3333H3 .3 :32 .9 E842:...3 32 :..8..3 .  !..35E5539J.8 . l ...O97433..98349 097433...35E5539...26:E8.323:33..3. 3J8.. 39 E.397433.397433..:393/30 .. 3 .

/33..3 8.38.9.9.: O 7O9.33  2:35 ..3:3 3.234 %73 97050397433K397.3J3 22 .:32.234 $3.:3 2.  :3-9  :3-:359H:. l.O    24  :3-:359H:.. H3 $. .33  l297.84..43 %70503 8.33  :359: . :3-. :3-:359H:.9 .E.9H29:33 .-44a .97.. .... 2.:32.4.33 %9.3.-3 35.6:.9 .E.:359H:..-35....E.J39970503 l023:39705033.O ...9:536:E3 :3-:359H:.:32.3 2..93-H397H399..:3-:359H:.-3..393 2:355J.O..9 .97H3 E.47:.43 $3.93 O.9970503-3..9 8.23 H3..3 :35. .4 :35 .E.E.O29..9: .J3 :3-..E.E.O ..:32.904 :  /3 997H394 904.43.:3.:32.47:..9.4.:3.....:359H:.94 E 9729 6:..E.:3..43:359H:. %H23..3 46:3:359H:.8.:352.: 02..-33. 8.99.47:. .3J3 22 3. : ./4997432:359: .E.O .:35.:3.13 3 : .: O .43.J3-3.9E3  :3-:359H:.:32.023..8-46:3 ..E. 9  023339743.33.J3999. 56:E97K33.33 9.J39.33 -397433 H2 $..4 3.49H22/:3/...J3H3..7.:359H:. . 5...83.532 .453.39: .J3E.:359H:.:8   :3-:359H:.436:..3:3 %70503 3:3..3 3. 23.:32.E.O93 53$ 8.29. 3. 7.E.35E5 ..33 -3./49023...9 .3..297.. 8.:3... H3 $....933 ... . 3 3.3 . 997H3.393 7.89 7. :35.43-33.-46:3-3933 .

9339 97E38..35 ..E.  /3 997H394  %339 %7.32E842:904. 3.3 53...93297.:35 9H:.8 933:.:3/373.992.3.:3/334.O29 6:.6:.35 32 33.9H:.904-:35 .

49.924.9..E.23.E.9J3-32.3-3. :3 8 2..6:. -3.3 .E.  .

2094/  3O : %' 43439..E.O2: 974383:9  :H3332:8..3 'J/.49:83.894E97 39. E. 2:9  %' %../4...O3:.9383528/33...3 .3 l98F9 5.943H32:9.! !%#!  !% .. 3904 9  :8..983 9735E9973 E.33 .O2:.3 .9:.... 22:8.3E.%'...923:2. :2323.O2:.93.O2:339 2:.43...9 7439423.3.33973.2:-:3932:E2.3H3 :8.. :8..83.O2:7.9.9. :38J79O 'J/.3.2:3: ..9 090723... l! %!  % &&'%%' $   %.323../497433.2...$   %' /4%:-...90850..O333: 99228/33.3...5...3..E..33535.943415498547:8 2243:224-/.9076:.2:-:3 2:3 .2:9.3...9. 2339...E.98349 .E.. l! %! !.3.9742097.9-397433. l.39:9.E.....

%.

.

$9:..:3%'.39:9 9H:.

%.

3-3 E.:53: 02.58.3H3.3.O2.3.E.33 E....-3.35E53.43.9354548. %35495449.:333H:7.3..%H:.99.:$  !2...97..3..9 3233 8 .5.:33H36:.9 02..33 9: %H:..3.3..3 !...3.950.35E5E.: 49.3 3 4...3-.E.. !495.945495. 9 ..:.9 02...:3 l4.-29.9 E.98... 2:.99:33 02.5.98:31:7.3549549743439 2 3 2!...3.945495. .:.E5/3 %H:.3... 3 .35E597.3 3E.3 9.9E5/3.3-.4.9595497433..47.39.3.33. 35.32 3.l:3-H3843 %3..9...-3. !495.

 359549743.2:.35E533.35.3 .. 3904 5.359543.43 ":97K33.O9E.45F5E..O2.E. .

35E9973 2.

.3/33..9 O9 . 3 .954954 :.3/34.E.33 595433997432:.9-3.24  98:31:7.-3.545495. 3 .4-.43..943943-39: 93 .9.3.93:E.945495.9245/...O. $ 3:..9:..E.399 ..3 2 l4 59.38.33 4...9...E.9046:97K39:9./:3/.8.43.29854954:.9 5. ./3...9245/032:.392438947.E...3297.329 l % ! %!% %:..E.9.508:31.9 O9E.92.. .945495. !33./33..5..3E..359543 E384 .:3-3.9..O 9E. 025.9 .2445/.434..9. 3 '2.945495.94539J.93.3 :H39. /:3/.9 985..O9K5497.3595495 .93: -9 O9.3924354954245/.9 8:31:7...9 /3. $ 24.9:53..94935..393-3. ..39952 3:..:3.

: : 22 .393 99..98:31:7.O2J9 %H2. 8 . 2 ...4.. 4 223.

/:3/.2  98:31:7. . $  24.

973  98:31:7.98:31:7. .O2J9 %H2.393 99.. $ 24.4.3...  . 4 223.: : 22 4../:3/.

: :..973  .9 22.O2J9 %H2..23 !.97/749 /:3/.4... .  ..98:31:7... 24..43-33.393 22/:3/.. 4 23.

.4-.3 .332:  45/.9 /:3/.  9743 23. 49. 49. 3/:3/.3 ..3 .797..9.3. 2 49... 23.99097.9 $.5.8. 997433.9. :3/.243059. /:3/.902/7.99743.9J9  9.4-. ./7.43-33. 4 9.33 397439:33:97439:932:3:.O 98/3 ..974393 .245/.8.9 4  (9743 23.39243.

24.245/.98:31:7. 9743 23.9..4 2/:3/.. %H2/:3/.

  : : %H2 /:3/.93.98:31:7.94.97439:932:3:  45/.933 39743.9 /:3/.24  .245/.: O9H2/:3 /...2/:3/...973 %:. 24.4 23.9.93/32: .9743  %:. 23 8. %H2 2/:3/.9.99743.9.9...98:31:7.9:33: .797.797.

-.2: .J3 .4 2 02.933 3J93997439E3  :3/.  .3-.......3-3 %:.

%73..5399J.24./:3/.98:31:7.

933 39743. .4-. 97439 3  ./7.295399J.9 /:3/.  .95039.8.  %:..-46:397439:933:.97948:31..49:33: .9.

. 2!.9 /:3/. 2.9:397439:932:3:   .$  49.:3.933 39743.9-46:3 %:. %H2 2. .945495.$  9743 23.3 ..

 2 %H2 2/:3/.$  24..2.9743-K3 32.99. $.33  49.3 ! 9743 23..//74035495.

945495...9H23.33 3J9399743299:397439:9339J3 %939 9743 93  . :3/..9.  .:32!.9 /:3/.

. 3.35954 %9- 3.:.23.539J32939.8O3339 32 3..397433539J.:33.J.3  53399-.:.35.93O324..9:93 .4.. 2/:3/. .3 ..O833.....945495.399 .6:.9.. E 45 4g3J3 44.:3-/3.3..39J. -.3334..:3-/3.37.9:93.:3.09/9 22 3 22 !9 .O3g3 9 .09 223:. 32 3.4-K3 32..335E93 895.33K39.9  .3 3..E. 35509 2/:3/... O98/36:.5 4 599743..35 ./:3/.4..9.O9 4 32 9J. :3-/:3/. 2 %H23. 4.

E.8.   497..397E3:3.9.7. :9H3 $....945495.3 .595. '9-533. 2 .9 :3-/3.6:. 5.3/3 l9:93/3 5E99732:..9:93.4540903 54.3.23.47:.J..3./:3/.3-E293232397H393 9:93 2:.49:938.3.9-3.49....97H3 .4 23. 3 l- 22:.38..: O53. 4 -.E.9J.E.:2: 3:2: . E./3.:3-2: 2: 2:.2:6:.8.9..99399:93 %74397.3533 595.39 97435397.2  . 34.53..O2:9. 35954 $.93.37. ...97E3-3 3.4. 32 02..3 . 3/3-99.7.595.2:  9743.995 39995/39:93  :3-2:9 ..:/3.299743 : .4E.....

O53443  :.3-3/:3/../:3/. $ 24..  4.:/..

 %.933 !32:9 %9J.3J33.399 /3-.2.355 E.23.336:E 59 :.  9J.O-E38397H3 997..3  3.945495..532:9339/3 2 %9J.35297.99!5 2..5954.35954 E..O . 333 4.3 E..3.

9.09/ 224. 22 3 3 4. .09/ 22 4 59.:.:999393H3 E./3.:. 3 599743.E.9 2.33.9245/.9.92: 94-533.5.9.4.945495.97433 3 595.3.9 '33 595...3 /3532:9 3..9:.9974343/..

945495... 2 !.4..09 22         4..539J.:34.9.9.93..E.  ..42-K3/:3/.4333 595.4-..2/:3/.  !E99732: %H2.8O3 32 4..943 2 :3-9./:3/...9.3 33.:3 35509     .:3 ' 9599042.3.  l45 l4 59.09848E3  3 .9  .2: 904 36:97K3 . 32.2/:3/. 395.  %2:973 %3392:973843843.:3  :3-//:3/.:.%9J.9E.39.9.: 59.42:9  :.3 9:.9  %H2 3.35954 2.8.4 -K3 32.. 2/:3/.8. -.:.43-33..3/33.9743.329.9245/..:..532:9 2:/.

 3.3 %59.:3 ":.92 !.4-K3 32.//:3/.3!9:39J3 E.3. 59.49342:  E.:3 39/324E.2..3. 328 /. .5. 29  . ..:3.9 2 23:.3:H3297. 3  !E99732: 35509..3.:. 2.43.32:9 3./:3/../:3/. 9 %.: .

803.35-3948:31..803.9 333 J9392.943-.9..993.803 '.803. :2:9.9J.

9!5-:9-32. 6:E97K3F4/ 59 598.4..9 .O2: 9H229:.  .9-.9  :.803. 2:  59 . ...9  %H23..9245/.J3 ..   l59 3282943 384. 2 %H22/:3/. :2:9.97 9J3 592.9 -3948:35.945495.4-K3 32.9.J9 :3-355093:39 22:9...35 .948:35.3 49743 .2/:3/.9.93:.4-.: O9H22/:3/.  :2:9 .8.3 59 3:32:8-39  :996: %J394E3 3 4.. 4 32  l45 02  9J./:3/.

89 .. $:.3.9J3904.3 396: 3 92:$2: 3%7:3-K3 3.:33 .9.J3E.399 33-92: ..249H:.J3E.93938. '3:025.E496:-..O93.49E.: .9.9K3:3 -99..245. . 9.:334.E.3.35E5 /3 / 96:9: . ..34.397439H:.7..  l. E4.E496: E4. 29393.9:959539J32 9J. 0 :3539J.42. 1 .E.-3 .E.39.

l..:3 l5l9E5 %:9 3.

%:9 3.

9   .3 l % ! %!%$&% !.9    .3 .33 3.803.35E53/3 E.9..9   .9.%.945495.. 3595.803.945495..9.O54545.945495.945495.9   .9.O545495.3 .O.997432:..

   .   9.:3 2!.. .34.945495.9 $/39:.  0.34.92997.9 /:3/. %:. .

./:39J. 2 %H23..9  . 3.945495...: : .:34..4-K3 32. 35509 2/:3/.

:.532: .945495.933 !32:9 33 43 22:  .2: 3. 2 !.92:-3 23.4.9.3.8/3.397433  2:.9 2 2-33.973 3 /:3/.:3-/:3/.74-:709  .93. 3. 2/:3/..:3  ...33 !5..539J.:3  :3-/:3/. .9 2  %2:973 %339J32973843843.35:.  :.:3-2: 02 : E.9.432/:3/.3904296:97K3.:3 32.39.4.:38..3 .39:.945495.4/ 5:9E.

...E.5..4.2/:3/.42-K3 $.:59 9H2 2 2 0.3595....34.42-K3. 2 %H2 2 209.4.9. 2 2/:3/..33  !E99732: '. -K3 lJ3. .-K3 32.9.9245/..47-.:..E.9H2 2 2/:3/. 4-5/.8.43-3 0..3.:3 ' 9H36:. 329743.34.  ../35509 225397H3.9 3.34.09/ 22 22 /3 0. 9743.:. 59.3.2.  ./:39J..9  .5:.4.  9.34.E.9  l45 l4 59.09848E3  3 .9-3 0.  .974359 9E.34.

39.E496:.:. 328 3H3.945495. 3  !E99732: 532:9  9046: 39743 3.9!5 9J3-32.9 2. 99. !5 4 1 9743 O 59.:3 E.:3  l45 02  :996: 3 4.:3 E4.J3E.. .2:973 1O. 9743/:3/.92  E. 9 297.3...:.297H3J9 904.3:H3 39/324E .9743 ./:3/.2:9 4 59.

3 2. E973.

55 2.

E496: E4. 9J.E.E496:-. E4.249H:.399 33/32:29.9. '83:025. 29393.:33 .93938.E.42.: .  .

2:  3. . E.3 l!%!%%&! ' % ! %!%%&! %:.. 9.7. 9K3:3-99.E..34...9:53.33H:9743.8.7.99539J...9J.  %H22/:3/.3.399 :2: .35E58/3 / 96:33 .2:.99743 .9 4-3.3...3 .3/33.-3 23.O97432: 023 /355093:39 2 2:  .4-K33O3 :../:3 /.. :9H3 .3996: .89 ..98:31:7..439 2 94E2:..9...49E. 24..3E.3.O93.359 /. 4 22:.7..4..98:31:7. .49:938.23..-46:3 3 2:939 5397.3. 3..:2:.999..:3-2: 2: 02  :3-2:9 .539J.42 22: .9 3. 0 :39J32 1 .2E9..E..  .5.245.9:..  %9- 02 : 2:.E.9J3.2  45495.O.334..933 !32:9 %:90433 5495..33. 32 02....

8.93..94E  !E99732: '.9. .39:.9  %H23..943 2 9J.:3 -35509     . .299743 -9 :9.3.945495.:.  8.9 4E34E2:.35E59.9...  953. :3839743 59 %H23.:38.3-K3 32. 2.-K33O3 %H23.5.3.3/33.94E9.94E9743-K3J3 9743 5997433539   O9/3.9245/. O9/35.97H32 23:.4..9.: O2/:3/. $..42-K32..:3 ..3.3.E.3...42:  :.. /:39J.3  %:2:973 %3392:973843843.9322:904.:3  :3-/:3/.9E.4333 4. 99J. 2/:3/.4/.E.4-...3296:97K3 /329 .:3  .E.3E58:93-593 9.9H2.: O 93 /:3/.945495.359 .  l45 02   3 .9 2 %.

.99:53!59J3-32.. 3  !E99732: %33904  /3532:9   l45 02  :996: %J394E3 3 4.8.8.02  E..99J.3.2:973 1 /.3.5495.3.339.E496:33 59543.. 5 2.:3 '2.9.9.39.: 3.297H3 904.. .. 9743 O 59.2:9 29 E4.945495.O3.2:9 4 59..2:9 2 '899J.

. 3 2.J3E.

 55 2.

J3E.. 3 2.

 55 2.J3E. 3 2.

249H:..3..J3E.E....35E54E34E /3 / 96:33 .35E5. 0 :39J32 1 .9:959539J32 02.J3E.42. '3:025..3 9J.:33 .E496: E4.399 33-92:  . E4.. 5.:334..E.49E.3. l.5.E.: ..9K3:3 -99.O93.397439H:./:9743-3 .  l.E.9.999.E496:-.3 396: 3 92:$2: 3%7:3-K3 3. 29393.89 .93938.

l.:3 l5l9E5 %:9 3..

%:9 3.

   . .9..9   !4545.9299743 ..3 !4545.3 l! %! % %:.%.9H2 98:31:7. .9 $/39:.O54954:..

 .2 9397.

94/7.2 . .

2  9/749 . . /:3/.

9 2 .. 9743 23.3.3.5.. 23.9743-K3 . 49.

9974335 545745034..49.92: 3: 97E3E33397.9H243 2 3. %7.9-3524 .-K3 -3.4 23..33 23:.95 %9- 02 : . :.35E5/3.3 2 .399:93 O3.. 24.O 354E . 56:E97K33.50744/8:35.328.540903  . %H2./3 .E.9 /:3/.:3-2: 2: 02  :3-2:9 %H22/:3/.9 2.E...3 :3/..3/3 .50744/8:35.9 $  2:. 97E3-33.98:31:7.2$  l9. 35954-35.35E5508:35.33 3J93997439:3 3:/:3/.9H2 K3-48.4-K359743 59939 ...3./3E.. J3  K303/..9 $ .-K33O3 . 3 595493/35.6:E-449K9743-K39:93-48...

33.4E.35E544E-3508:35.99743 :3 2H:99743 .33 .9.803.2E99539J. 2 9H23.3497.359 .803.-K33O3 2 %H23. ..9   4E-g3.9743  E.O.. . :3839743 59 9 9J. 9J.E.:-.35 9743. -3.O2997432:8- 44E93. %39.4E2: !.2:3...35344E-3 $ ..3 .3-K3 32.359..3.3 .E..9 $  35509. 6:97K344E .E.97432:. 393595449... E.9-3948:35./:3/.79743-E4.35E5..50744/8:35.O98/3 ..: 4.5..$   02.. /4 O.O9/3 396:E.9:. 2.933 !32:9 $/3.9J.3996:539J./:3/.E.4. 3.E..803.49/4-3.39 59 9:53 O99.98343 943.9H23.3.:38.O29..6:E97K344E. :-974.8.983:...-3974335..399 9J.5.4E  $.. -.9 2 9J.354973..$  .3 59 .4E974335 5939 9  E58:93:g3.5954 803.9 54549543.3O-3.9397.95954 3..3.O.33.42 22:9 l.. ..2:.329.3 943 29H22/:3/.. :3897..974397.E4   4E-3.4539J..4E34E %743 97.803..E..354E34E3..3 . 3: .97H32-3..32:9  9 . 23: .. :E. /:3/.

. ":E97K33... 2/:3/.  l45 02   3 . 9J.9  %H23.3 2959.4333 E.9.O:.:3  ../:3/. 3  !E99732: %333...4-K3 3 2.4299743..4-K303/. 5 2.:3/:3/..9743..9743 /3532:99 4.3.945495.9 .....99J.:3 02  E.8.99743.39.4-.  . 355099 ..4.3939H2 2.9 2.:3 '2..9.9H2/:3/.3-329J93.J35974343 $.9H299 23.3.8.J9J.3  %3973 9H22. : : '..9 8:31:7.2:9 29 E4.:  2245/./-K3 ...:23 .   l45 02  :996: %J394E3 3 595493!59J3-32. 02.. 3H:9743 ..49 9493/:3/..:3 -35509     .5.33..3.39. 4 1'2.8.:.: : 9H29.4.3-K3 32...297H3J9 904. 2 %7E3-K303/. .:22E9 .32:9. :33O339:93O973 $.7.E433 59543.3974399 .945495.6:97K33. .4.532:9 4 59.959.43...8. 22:9  . /.22E9.  . 5 '8 9743 O 59.9..9H2.E.339.32: 23:./-K303/.6:E.2:9 2 '899J.  939 .9397. 2 9743: 2.-K33O3 2 9H23.9..2:9973 1 /.  %339J.. 3H:9743 .42-K3/:39J.803  %2:973  :3-//:3/.  : :.: 3 .O3..8.3.6:97K33.  .3/3 2  !E99732: %H2.

J3E.. 3 2.

 55 2.

.J3E. 3 2.

 .

J3E. 3 2.55 2.

E496: E4.E.9743333 .8:..3. 0 :39J32 1 .:33 .O93. 9J.35E54E34E /3 / 96:33 .E496:-. 29393.93938.999. 5. .5. E..9K3:3 -99.J3E.399 33-92:  .E.  l.. .E.:334.89 .3 396: 3 92:$2: 3%7:3-K3 3.249H:...397439H:.: .9.539J329J.49E..3.E. E4...35E5.J3E.42. '3:025.

.l.:3 l5l9E5 %:9 3.

%:9 3.

..   474011 E.33 92$.9.-3 002 '07.. 02 ..3 !4954:.35E5539J. 35954 %743!.24 $4:0 03-07  ..3.38 3. % & $.8:3143..%.9   !4954:... $.54474:3   %:9. 202. !.

3829g3 59 $.9743-3 3 3 $2.33: .:9.333 ..3533 59E97 4 .4..

3 ...33.3 9.

33 92$../74. 3..9 803.803.9947.393.$   02.O9497-3. $:31:.33.993.9943H32:9.   /748:31:.803..4. .    803...9J.945495.E.

33 9 2.4J39...3822 2.4.833..45F5-3.3K 3 .E.2: .94E 3.9743  4 4. 6:.

33.33 3 .3 2..4.

3.:395  $983.39 2: 3.8K228 5E99732:  E.33 20.24.

3.929g32:9046:./.3/.33 2'.39:39J343.83. '.

742 ' .33 9 2.  742 ..

333  .33.3 3.

27.

829g3 59H3  '33 39 2.

-3 E.3 2:  979 3 397997H32.O3.33 E39..3.2:E.3  ..:8.33.

98533. 33 2.8943H38-./.398:31:7.2: .853:3979  2.

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful