CÂU HỎI ÔN THI TỰ LUẬN MÔN LUẬT KINH TẾ

1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp, cho các ví dụ minh họa? 2. So sánh CTTNHH và CTCP về tính chất, đặc điểm, chế độ thành lập và tổ chức quản lý?, cho các vi dụ minh họa? 3. Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh-thương mại, nêu ưu nhược điểm của mỗi phương thức giải quyết tranh chấp đó? 4. So sánh các điểm giống nhau và khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu, cho các ví dụ minh họa? 5. Nội dung và ý nghĩa của quy định pháp luật về các điều kiện cơ bản để thành lập một doanh nghiệp? 6. Theo quy định hiện hành, những cá nhân và tổ chức nào bị cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp? Đối với từng đối tượng bị cấm hãy giải thích vì sao? 7. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dân sự, cho các ví dụ minh họa? 8. Vai trò và ý nghĩa của pháp luật phá sản trong nền kinh tế thị trường?. 9. Những người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của LPS2004? 10. Ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản? Thành phần và điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ? 11. Những trường hợp tòa án ra quyết định thanh lý và phân chia tài sản? 12. Các trường hợp ra quyết định tuyên bố phá sản đối với một doanh nghiệp, hợp tác xã? 13. Các biện pháp bảo toàn tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản? 14. Khái niệm hợp đồng và các loại hợp đồng theo những cách phân loại khác nhau, cho các ví dụ minh họa? 15. Chủ thể hợp đồng dân sự, nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự, hình thức của hợp đồng dân sự? 16. Thời điểm có hiệu lực và trình tự có hiệu lực của hợp đồng dân sự? 17. Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu? 18. Khái niệm, đặc điểm và các loại hợp đồng thương mại? 19. Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân sự? 20. Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại? 21. Những nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại? 22. Nội dung của pháp luật Việt Nam quy định về giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp trong kinh doanh? 23. So sánh CTTNHH có hai thành viên trở lên với CTHD về tổ chức, đặc điểm, chế độ thành lập và tổ chức quản lý? 24. So sánh CTTNHH một thành viên với DNTN về tính chất, đặc điểm, chế độ thành lập và tổ chức quản lý? 25. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh của trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful