Daniel F.

S Ôn tâp Mang máy tính

SYWŵ

TOÁN CH DI CHI ! (CH SUNET) KHÔNG SU DUNG VLSM
. Kiên thúc co ban
1. Câu truc dia chi IPv4 (IP version 4)

2. Subnet Mask
O l xac dinh dia chi mang con (Subnet)
O m 32 bit, cac bit dâu báng 1 (tuong ung voi phân Network), cac bit sau báng 0 (Tuong ung voi
phân host).
VD: 255.255.128.0 Co 17 bit 1 ri dên 15 bit 0 1 IP ung voi subnet-mask nay co phân dia chi
Network dai 17 bit, va phân dia chi Host dai 15 bit.
O 1 IP luôn di kem 1 Subnet-mask iup xac dinh dia chi cua mang chua IP do
VD: IP address: 192.168.158.68
Subnet-mask: 255.255.192.0
Viêt don gian: 192.168.158.68/18 (/18 th hiên phân Network dai 18 bit)
Xac dinh dia chi Network báng cach AND tung bit cua IP address voi tung bit tuong ung cua
Subnet-mask.
Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4
IP
add
192 168 158 68
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
SM
255 255 192 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net
add
192 168 128 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vây, dia chi Network la 192.168.128.0/18Daniel F.S Ôn tâp Mang máy tính

SYWŶ

3. Phân lop dia chi IP

Subnet-mask mác dinh:
Phân lop A /8 Phân lop B /16 Phân lop C /24

.i toán chia Subnet không su dung VLSM
hông su dung VLSM Tât ca cac mang con (Subnet) dêu co cung Subnet-mask
Cho truoc 1 topo mang va 1 dai dia chi IP: .2..

Daniel F.S Ôn tâp Mang máy tính

SYWŷ

1. Xac dinh cac thông sô cua mang
O Xac dinh phân lop (A,B,C,D)
Xet Octet 1 co gia trš 130 000010 Phan lūp B
O Xac dinh Subnet-mask mác dinh
Phan lūp B co subnet màc dšnh la 255.255.0.0 (tųc /16)
O Sô luong mang con
hu v rœng trên 1 router. cac interface thuũc cac mʼnng con khac nhau.
Ðśm trên hinh vř co 6 mʼnng con (ko tinh mʼnng Internet bên ngoai nŧi qua S0 cua Router 1)
ʼnng nŧi tūi E0 cua Router 4
ʼnng nŧi tūi T0 cua Router 4
ʼnng nŧi S0 cua Router 4 va S1 cua Router 2
ʼnng nŧi giŹa E0 cua Router 2. E0 cua Router 1. E0 cua Router 3
ʼnng nŧi S0 cua Router 5 va S0 cua Router 3
ʼnng nŧi tūi E0 cua Router 5
O Sô luong bit tôi thiu d subneting va sô mang con co th chia duoc.
o 6 mʼnng con n 3 bit dê phan biêt cac mʼnng Sŧ bit tŧi thiêu la 3
Khi muon 3 bit o thê tʼno duoc 2
3
÷ 8 mʼnng con
O Subnet-mask cua cac mang con
hu v. Ðê chia nhť mʼnng thi phai mů rũng sŧ bit trong phn network cua Subnet-mask.
Do cn tŧi thiêu 3 bit dê subneting Phn Network trong S duoc mů rũng tŵ 16 bit thanh 19 bit.
Subnet mask cua cac mʼnng con la 255.255.224.0 (tųc /19)
O Sô IP co th su dung trong môi mang con
Sŧ bit trong phn host la 32 19 ÷ 13 #i mʼnng con la 1 dai IP chųa 2
13
÷ 8192 IP
Trong dai IP nav. co 2 IP dàc biêt khong duoc sŷ dung cho host
IP du tiên trong dai (phn host toan cac bit 0) la dša chş mʼnng.
IP cuŧi cung trong dai (phn host toan cac bit 1) la dša chş Broadcast.
Nhu vŏv. sŧ luong IP co thê sŷ dung trong m#i mʼnng con la 2
13
2 ÷ 8190

2. Chia dia chi IP
Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4
Dai ban dâu
Phân Network Phân Host
130 2 0 0
. . 0 0 0 0 0 0 0 0 .

3 bit
muon

Phân Network Phân Host
Subnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subnet 1 . . 0 0 1 0 0 0 0 0 .
Subnet 2 . . 0 1 0 0 0 0 0 0 .
Subnet 3 . . 0 1 1 0 0 0 0 0 .
Subnet 4 . . 1 0 0 0 0 0 0 0 .
Subnet 5 . . 1 0 1 0 0 0 0 0 .
Subnet 6 . . 1 1 0 0 0 0 0 0 .
Subnet 7 . . 1 1 1 0 0 0 0 0 .

Voi cac thông sô tinh duoc nhu trên, ta chia dai IP ban dâu thanh 8 subnet nhu trong bang sau:
Daniel F.S Ôn tâp Mang máy tính

SYWŸ

lia chi mang con Dai IP su dung duoc lia chi Broadcast
0 130.2.0.0 (/19) 130.2.0.1 130.2.31.254 130.2.31.255
1 130.2.32.0 (/19)
2 130.2.64.0 (/19)
3 130.2.96.0 (/19)
4 130.2.128.0 (/19)
5 130.2.160.0 (/19)
6 130.2.192.0 (/19)
7 130.2.224.0 (/19)

3. an dia chi IP
O an cho môi mang con trong TOPO 1 va chi 1 dai dia chi trong cac dai dia chi dã chia.
O Thông thuong, dia chi dâu tiên trong dai dung duoc (VD 130.2.0.1/19) duoc gan cho công
ROUTER dong vai tro lam ateway cho mang con, cac dia chi tiêp danh cho cac SERVER, ri
moi dên cac HOST le.
O ateway: La noi d cac goi tin di ra mang bên ngoai. lia chi ateway la dia chi cua công
ROUTER dong vai tro ATEWAY cua mang.

4. Xây dung bang dinh tuyên
hi mang hôi tu (Cac ROUTER hoc duoc duong di dên tât ca cac mang khac), trên 1 ROUTER së co
bang dinh tuyên nhu sau (Vi du voi ROUTER 2, va su dung 6 dai dia chi dâu tiên d gan cho 6 mang
con)
Destination Network Metric Port or Next hop
130.2.0.0/19
130.2.32.0/19
130.2.64.0/19
130.2.96.0/19
130.2.128.0/19
130.2.160.0/19
0.0.0.0/0Daniel F.S Ôn tâp Mang máy tính

SYWŹ

Chú ý:
O Metric o dây tinh báng Sô router ma goi tin cân di qua d dên duoc mang dich. Nêu mang dich la
mang nôi truc tiêp voi Router dang xet (connected) thi metric ÷ 0.
O 0.0.0.0/0 la dia chi DeIault Route, moi goi tin co dia chi dich không nám trong bang dinh tuyên së
duoc gui qua duong nay. (Bang dinh tuyên nao cùng co 1 dia chi 0.0.0.0/0)
O Next hop la dia chi công Router tiêp theo ma goi tin së duoc chuyn dên sau khi roi khoi router dang
xet.
O Port or Next hop
Nêu mang dich nôi truc tiêp voi Router dang xet:
·Tên PORT nôi voi mang dich~ - connected
Vi du: Port E0 - connected mang dich nôi voi công E0 cua router dang xet
Mang dich không nôi truc tiêp voi Router dang xet:
·Tên PORT ma goi tin së di ra~ - ·lia chi Next hop~
Vi du: Port S1 - Next hop: 130.2.32.2
Muôn toi mang dich, goi tin duoc gui qua công S1 cua Router dang xet, va công
Router tiêp theo co dia chi la 130.2.32.2


 .

.93530947/-9 E..8  ! ..// $ 09 . $:-309 2..E.!.0947  . 3 . 93-9.93 -99..909   ' .0947-3.//7088.// .33.

909  .909  .    SYW  .909                                                  .

82.. 3 !35 .30 $  39532E9J3  !35 ..! $:-309 2.

./ .!  !35 .43 $:-309 :..23.3$:-309 2.E.945423.O.$:-30938/3'$ 38/3'$ %9.  94E3...8 497.

 !35 .

   SYW  .

.23 O E.O8:-3092!. 3$:-309 2.909. 3.E..30 $  39532E9J3  E.82. 3535   F9 .O 97   !3 5 O E.938.. 3  9 . 3 !3 5.

#4:907  33 9 % .23..$ .$.E. O $..09: .$.E.E.3-999: 8:-3093.43.#4:907  33 $ .$ .: l 297H3K3.2 7 39 -993-9 $:-3092.$.#4:907  33 9 ..43  9 .O9.#4:907  33 .#4:907 O $.$. O2 3.$.$.8.$.43E. 39 9":-9 "8:-3093 ! 309479743$ $.2 3..39071.43 49J32 33907309-H3343 6:..#4:907.$:-309 2.#4:907  33 9 .E..43 l".$.3 2 39K5 2 7 38 -997435 330947.$.8 4.43 7 397H374:907 .2 3.323.#4:907 .#4:907 .O2 3.#4:907.43 O $:-309 2.43 3-9 "53-"9.3.8.$. .$.$.2 3 $ -99 9": 2$3-9 O9"9 4 $.$. .$...823.#4:907  33 $ .E.2 3. ..

O! !..-"93 $..: .43/ !. 8 $3!..:  SYW      .3 :938:-3093.39743/ 5 3489943.O98/39743223..-9 .! %743/ !3 .E.9743-38.97H3 9./!-. 74.O9"8 /$397432#2 3. .3 : .43   .3 !30947 !3489                                         .-9 .E...9389J3 . O $!. .! -.8 /$3./.E.909 .4489 ! :9H39743/ 5 3489943.3.43 $ -997435 3489 #2 3. 2 3  !.89 ..909 !30947    $:-309 $:-309 $:-309 $:-309 $:-309 $:-309 $:-309 $:-309 '.909 !3489      -9 2.909 .

.30 $  39532E9J3      l.23..43  .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

 '  ..        l. !8/3 ./ . : 9H3 9743 / /3 ... .4223.! O E3../..9743.. ..89       E3 .E.439743% ! ./ ..3 ..74. O %3 9.

 $#'# 7 2 3. :9H3 E3. 95 /3 .97%..E.90. .23E. .: 'J/..O -3 39:33.4 . 97 2 . $% O .3 # &%# O3 . .90.. E3 . ..# &%#.423 ..# &%# .23   /3-3 39:3 239 E.4 23 .E.3 399.90. .43 .. . 3. .E. .3 # &%# O3. 23 -H3 34 l. .43 0893.4 .9430947  .. .8. . 97H3# &%#8.8/3/ .E. .E. O 93 7. .

  .

  .

  .

  .

  .

 .

    !479470945    .    SYW  097.

 23397.  9J3 -3 $ 74:907 2 O 93 ..4330.#4:907 . 23 J. : 23 J.3F9 .90/ 9K2097. 3 . O .95.30 $  39532E9J3  O 097..3 6:.

 .O .3.O . 3 32 9743 -3 3 9:3 8 . .. 01.6:. . J..:9 #4:90 2 O 93 . . .33 3 39:334.

#4:907 . .:3 38.3 $ . 6:..O . ..0945 'J/ !479$ 0945   :3 9 23 J.3397.3F9 %H3! #%2O938 7.3#4:907959042O938 .#4:907 .3.3F9 %H3! #%3... O 0945 ...4330. .3 . #4:907 .95..90/ 'J/!479 .3 F9 O !479470945 :23 J.3 #4:90795904.3F9 3 J.95.397.      SYW  .23 J..:774:907 .3 F9 . O 93 .4330..90/ 23 J.74:907 .. l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful