ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN Bieân soaïn Th.

s Vuõ Thò Thuyø Linh – Chuû bieân Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn – Hieäu ñính TS. Nguyeãn Trung Tröïc – Th.S Ñoaøn Vaên Ñính GIAÙO TRÌNH KEÁ TOAÙN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ

Lưu hành nội bộ - năm 2007
http://www.ebook.edu.vn

1

LÔØI MÔÛ ÑAÀU Keá toaùn Thöông maïi – dòch vuï laø moät trong nhöõng moân hoïc chuyeân ngaønh cuûa hoïc sinh – sinh vieân chuyeân ngaønh Keá toaùn. Ñeå giuùp sinh vieân coù kieán thöùc chuyeân saâu veà haïch toaùn ñaëc thuø cuûa hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï taïi caùc doanh nghieäp, khoa Taøi Chính Keá Toaùn – Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP. HCM xin giôùi thieäu giaùo trình naøy. Noäi dung cuûa giaùo trình ñaõ caên cöù vaøo luaät Keá toaùn, heä thoáng chuaån möïc keá toaùn vaø caùc chính saùch keá toaùn cuûa Vieät Nam ñaõ ban haønh trong thôøi gian qua ñeå toång hôïp vaø bieân soaïn neân giaùo trình “Keá toaùn thöông maïi – dòch vuï ” vôùi caùc chöông nhö sau : Chöông 1 : Toång quan veà doanh nghieäp thöông maïi dòch vuï Chöông 2 : Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Chöông 3 : Keá toaùn mua baùn haøng hoaù trong nöôùc Chöông 4 : Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu Chöông 5 : Keá toaùn kinh doanh dòch vuï Chöông 6 : Keá toaùn xaây döïng Gíao trình do Th.s Traàn Phöôùc – Phoù khoa Taøi chính keá toaùn,Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn – Tröôûng boä moân keá toaùn
http://www.ebook.edu.vn

2

– Khoa TCKT, Th.s Vuõ Thò Thuøy Linh, TS. Nguyeãn Trung Tröïc giaûng vieân cuûa khoa bieân soaïn . Maëc duø Taùc giaû ñaõ coù nhieàu coá gaéng, song khoâng theå traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát, raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa baïn ñoïc vaø ñoàng nghieäp ñeå taøi lieäu ñöôïc hoaøn chænh hôn Traân troïng caùm ôn Caùc Taùc giaû

http://www.ebook.edu.vn

3

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ 1.1. 1.2. 1.3. Khaùi nieäm vaø ñoái töôïng kinh doanh Ñaëc ñieåm doanh nghieäp thöông maïi Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong 6 7 9 thöông maïi - dòch vuï dòch vu doanh nghieäp thöông maïi - dòch vuï. CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 2.1. Caùc khaùi nieäm 2.2. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø xöû lyù cheânh leäch tyû giaù 2.3. Nguyeân taéc haïch toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 2.4. Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù CHÖÔNG 3: KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOAÙ TRONG NÖÔÙC 3.1. Toång quaùt
http://www.ebook.edu.vn

15 18 20 21

30
4

3.2.. Keá toaùn mua haøng hoaù 3.3. Keá toaùn baùn haøng hoaù CHÖÔNG 4: KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØNG HOÙA 4.1. Toång quaùt 4.2. Keá toaùn nhaäp khaåu haøng hoaù tröïc tieáp 4.3. Keá toaùn nhaäp khaåu uyû thaùc 4.4. Keá toaùn xuaát khaåu tröïc tieáp 4.5. Keá toaùn xuaát khaåu uûy thaùc CHÖÔNG 5: KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH DÒCH VUÏ 5.1. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 5.2. Keá toaùn kinh doanh khaùch saïn 5.3. Keá toaùn kinh doanh du lòch 5.4. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi CHÖÔNG 6: KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG 6.1. Ñaëc ñieåm ngaønh xaây döïng 6.2. Keá toaùn hoaït ñoäng xaây döïng

32 42

66 75 95 102 110

123 135 147 155

169 172

http://www.ebook.edu.vn

5

CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ 1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ 1.1.1 Khaùi nieäm Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù treân thò tröôøng buoân baùn cuûa töøng quoác gia rieâng bieät hoaëc giöõa caùc quoác gia vôùi nhau Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn phaåm voâ hình, chaát löôïng khoù ñaùnh giaù vì chòu nhieàu yeáu toá taùc ñoäng töø ngöôøi baùn, ngöôøi mua vaø thôøi ñieåm chuyeån giao dòch vuï ñoù, raát nhieàu loaïi hình dòch vuï phuï thuoäc vaøo thôøi vuï Trong neàn kinh teá, quaù trình löu chuyeån haøng hoaù vaø dòch vuï phuïc vuï ñöôïc giao cho nhieàu ngaønh ñaûm nhaän nhö : noäi thöông, ngoaïi thöông, löông thöïc, vaät tö, döôïc phaåm, du lòch, böu ñieän, vaän taûi…
http://www.ebook.edu.vn

6

1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haøng hoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi saûn; haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieàt bò; thöïc phaåm cheá bieán; löông thöïc Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng vaø phong phuù, toàn taïi döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau : dòch vuï thöông maïi, dòch vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, du lòch, tö vaán, ñaàu tö, baûo hieåm, vaän taûi…Trong giaùo trình, taùc giaû xin giôùi thieäu 3 lónh vöïc thoâng duïng nhaát : nhaø haønh khaùch saïn, kinh doanh du lòch, vaän taûi 1.2 ÑAËC ÑIEÅM DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ 1.2.1 Ñaëc ñieåm veà löu chuyeån haøng hoùa Löu chuyeån haøng hoùa laø quaù trình vaän ñoäng cuûa haøng hoùa, kheùp kín moät voøng luaân chuyeån cuûa haøng hoùa trong caùc doanh nghieäp thöông maïi dòch vuï. Löu chuyeån haøng hoùa bao goàm ba khaâu: Mua vaøo, döï tröõ vaø baùn ra. Trong ñieàu kieän kinh doanh hieän nay, caùc doanh nghieäp thöông maïi caàn tính toaùn döï tröõ haøng hoùa hôïp lyù, traùnh ñeå haøng toàn kho quaù lôùn, keùo daøi moät voøng luaân chuyeån haøng hoaù,

http://www.ebook.edu.vn

7

nhaèm söû duïng voán hôïp lyù, tieát kieäm chi phí, taêng hieäu quaû kinh teá. Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï caùc saûn phaåm dòch vuï thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay cuøng moät ñòa ñieåm neân cung – caàu dòch vuï khoâng theå taùch rôøi nhau maø phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi 1.2.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù Trong quaù trình mua haøng, caùc doanh nghieäâp thöông maïi caàn tính toaùn xaùc ñònh ñuùng ñaén giaù thanh toaùn trong khaâu mua ñeå xaùc ñònh ñuùng giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï laøm cô sôû xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. Veà nguyeân taéc, haøng hoaù trong doanh nghieäp thöông maïi ñöôïc xaùc ñònh theo giaù mua thöïc teá ôû töøng khaâu kinh doanh : - Trong khaâu mua: Giaù mua thöïc teá laø soá tieàn thöïc teá maø doanh nghieäp phaûi chi ra ñeå coù ñöôïc quyeàn sôû höõu veà soá haøng hoaù ñoù. Giaù mua thöïc teá bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn (+) Chi phí thu mua (+) Caùc khoaûn thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). - Trong khaâu döï tröõ (thôøi ñieåm nhaäp kho): Trò giaù voán haøng hoùa nhaäp kho bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi
http://www.ebook.edu.vn

8

baùn (+) Chi phí thu mua (+) Cacù khoaûn thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). - Trong khaâu baùn: Trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï ñöôïc xaùc ñònh ñuùng baèng giaù voán haøng hoùa nhaäp kho ñeå ñaûm baûo nguyeân taéc nhaäp giaù naøo xuaát giaù ñoù. Tuy nhieân, do söï bieán ñoäng giaù treân thò tröôøng, doanh nghieäp thöông maïi phaûi mua haøng töø nhieàu nhaø cung caáp khaùc nhau, vì vaäy giaù xuaát baùn cuûa haøng hoùa coù theå aùp duïng moät trong caùc phöông phaùp sau: + Ñôn giaù bình quaân gia quyeàn: + Gía thöïc teá ñích danh; + Giaù nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc + Giaù nhaäp sau xuaát tröôùc Saûn phaåm dòch vuï coù söï khaùc bieät nhau veà cô caáu chi phí so vôùi caùc saûn phaåmvaät chaát khaùc : tyû troïng chi phí nguyeân vaät lieäu thaáp, chi phí nhaân coângtröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung töông ñoái cao. Trò giaù voán cuûa dòch vuï cung caáp cuõng chính laø giaù thaønh cuûa saûn phaåm dòch vuï 1.3 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ. 1.3.1 Nguyeân taéc toå chöùc
http://www.ebook.edu.vn

9

Toå chöùc coâng taùc keá toaùn doanh nghieäp laø vieäc toå chöùc söû duïng caùc phöông phaùp keá toaùn ñeå thöïc hieän vieäc ghi cheùp, phaân loaïi, toång hôïp caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh phuø hôïp vôùi chính saùch vaø cheá ñoä keá toaùn taøi chính hieän haønh , phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñaûm baûo thöïc hieän toát chöùc naêng nhieäm vuï cuûa keá toaùn. Do ñoù, vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn caàn thöïc hieän theo caùc nguyeân taéùc sau: 1.1 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñuùng vôùi nhöõng quy ñònh trong ñieàu leä toå chuùc keá toaùn nhaø nöôùc, trong cheá ñoä keá toaùn ban haønh phuø hôïp vôùi caùc chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù kinh teá taøi chính cuûa nhaø nöôùc trong töøng thôøi kyø. 1.2 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm toå chuùc saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp 1.3 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát kieän vaø hieäu quaû. 1.4 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñaûm baûo keát hôïp toát giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò. 1.3.2 Noäi dung toå chöùc Toå chöùc coâng taùc keá toaùn laø vieäc toå chöùc thöïc hieän haïch toaùn ban ñaàu, phaân loaïi toång hôïp caùc nghieäp vuï kinh teá – taøi chính baèng caùc phöông phaùp keá toaùn ñuùng vôùi
http://www.ebook.edu.vn

10

nguyeân taéc, cheá ñoä, theå leä keá toaùn do nhaø nöôùc ban haønh vaø phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, ñieàu kieän cuûa doanh nghieäp, noäi dung cuï theå cuûa toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp bao goàm. 1.3.2.1 Toå chuùc haïch toaùn ban ñaàu: Haïch toaùn ban ñaàu laø khaâu ñaàu tieân, quan troïng cuûa coâng taùc keá toaùn. Moïi nghieäp vuï kinh teá- taøi chính phaùt sinh ñeàu phaûi laäp chöùng töø keá toaùn laøm cô sôû cho vieäc ghi soå keá toaùn. Theo cheá ñoä chöùng töø keá toaùn hieän haønh (ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 1141-TC/CÑKT ngaøy 01/11/1995 cuûa Boä Taøi chính) bao goàm 05 loaïi chöùng töø: - Chöùng töø keá toaùn tieàn löông: 9 maãu -Chöùng töø keá toaùn veà haøng toàn kho: 8 maãu - Chöùng töø keá toaùn veà baùn haøng : 10 maãu. - Chöùng töø keá toaùn veà tieàn teä : 7 maãu. - Chöùng töø keá toaùn veà taøi saûn coá ñònh: 5 maãu. Chöùng töø keá toaùn coù hai heä thoáng : - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn baét buoäc: Laø nhöõng chöùng töø keá toaùn phaûn aùnh caùc moái quan heä kinh teá giöõa caùc phaùp nhaân. Ñoái vôùi heä thoáng chöùng töø naøy, nhaø nöôùc

http://www.ebook.edu.vn

11

quy ñònh thoáng nhaát veà quy caùch, maãu bieåu, chæ tieâu phaûn aùnh vaø phöông phaùp laäp; - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn höôùng daãn: Chuû yeáu laø nhöõng chöùng töø söû duïng trong noäi boä doanh nghieäp. Ñoái vôùi heä thoáng chöùng töø naøy, nhaø nöôùc chæ höôùng daãn caùc chæ tieâu cô baûn, caên cöù vaøo ñaëc ñieåm, ñieàu kieän cuï theå maø caùc doanh nghieäp vaän duïng coù theå theâm hoaëc bôùt hay thay ñoåi thieát keá maãu bieåu. Theo noäi dung toå chöùùc coâng taùc keá toaùn naøy, tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, caên cöù vaøo heä thoáng chöùng töø keá toaùn nhaø nöôùc ñaõ ban haønh, caùc doanh nghieäp caàn xaùc ñònh caùc loaïi chöùng töø caàn söû duïng, thöïc hieän toát vieäc toå chöùc luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn nhö kieåm tra chöùng töø, ghi soå, baûo quaûn, löu tröõ chöùng töø. 1.3.2.2Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Heä thoáng taøi khoaûn nhaø nöôùc ban haønh söû duïng cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp, thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá nhaèm phuïc vuï cho vieäc toång hôïp vaø kieåm tra kieåm soaùt caùc ñoái töôïng keá toaùn Heä thoáng taøi khoaûn do Boä Taøi Chính phaùt haønh theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC bao goàm :
http://www.ebook.edu.vn

12

- Töø loaïi 1 ñeán loaïi 4 : nhöõng taøi khoaûn taøi saûn – nguoàn voán, ghi keùp, coù soá dö cuoái kyø duøng ñeå laäp baûng caân ñoái keá toaùn - Töø loaïi 5 ñeán loaïi 9 : nhöõng taøi khoaûn trung gian, ghi keùp, khoâng coù soá dö cuoái kyø, ñöôïc phaûn aùnh treân baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh - Loaïi 0 coù soá dö cuoái ky,ø ghi ñôn, ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn 1.3.2.3 Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä soå keá toaùn - Toå chöùc heä thoáng soå keá toaùn toång hôïp vaø chi tieát xöû lyù thoâng tin töø caùc chöùng töø keá toaùn nhaèm phuïc vuï cho vieäc xaùc laäp caùc baùo caùo taøi chính vaø quaûn trò, nhaèm kieåm tra, kieåm soaùt caùc loaïi taøi saûn, nguoàn voán, töøng quaù trình hoaït ñoäng - Theo luaät Keá toaùn heä thoáng soå bao goàm : soå caùi, soå nhaät kyù(theo maãu baét buoäc veà noäi dung vaø phöông phaùp ghi cheùp), soå, theû keá toaùn chi tieát(qui ñònh mang tính höôùng daãn) - Heâï thoáng soå keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi hình thöùc keáâ toaùn, theo höôøng daãn cuûa Boä taøi chính taïi quyeát ñònh soá 15/2006 ngaøy 20/3/2006 coù caùc hình thöùc keá toaùn nhö sau : + Nhaät kyù chung
http://www.ebook.edu.vn

13

+ Nhaät kyù – soå caùi + Chöùng töø ghi soå + Nhaät kyù – chöùng töø + Keá toaùn treân maùy vi tính 1.3.2.4 Toå chöùc cung caáp thoâng tin qua heä thoáng baùo caùo keá toaùn - Heä thoáng baùo caùo taøi chính duøng ñeå cung caáp thoâng tin veá tình hình taøi chính, tình hình kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa doanh nghieäp, ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù cuûa doanh nghieäp, cô quan nhaø nöôùc vaø nhu caàu höõu ích cuûa ngöôøi söû duïng ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá, theo qui ñònh hieän nay goàm + Baûng caân ñoài keá toaùn + Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh + Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä + Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính Baùo caùo keá toaùn quaûn trò bao goàm caùc baùo caùo laäp ra ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn trò cuûa doanh nghieäp ôû nhieàu caáp khaùc nhau vaø khoâng baét buoäc phaûi coâng khai

http://www.ebook.edu.vn

14

CHÖÔNG 2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 2.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM Hoái ñoaùi (Exchange) : laø söï chuyeån ñoåi töø moät ñoàng tieàn naøy sang ñoàng tieàn khaùc xuaát phaùt töø caùc yeâu caàu thanh toaùn giöõa caùc caù nhaân, caùc coâng ty, caùc toå chöùc thuoäc 2 quoác gia khaùc nhau döïa treân moät tyû leä nhaát ñònh giöõa 2 ñoàng tieàn. Tyû leä ñoù goïi laø tyû giaù hoái ñoaùi (tyû giaù) Tyû giaù hoái ñoaùi giöõa(Exchange rate) 2 ñoàng tieàn chính laø giaù caû cuûa ñoàng tieàn naøy tính baèng moät soá ñôn vò ñoàng tieàn kia. Ví duï tyû giaù giöõa USD vaø VNÑ, vieát laø USD/VNÑ, chính laø soá löôïng VNÑ caàn thieát ñeå mua 1 USD Tyû giaù hoái ñoaùi theo Luaät ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam laø tyû leä giöõa giaù trò cuûa ñoàng tieàn Vieät Nam vôùi giaù
http://www.ebook.edu.vn

2.1.1 Tyû giaù hoái ñoaùi -

15

trò cuûa ñoàng tieàn nöôùcngoaøi vaø ñöôïc hình thaønh treân cô sôû cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc, do ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam xaùc ñònh vaøcoâng boá Trong quan heä giao dòch vôùi khaùch haøng caùc ngaân haøng nieâm yeát 2 tyû giaù : tyû giaù baùn ngaân haøng aùp duïng khi baùn ngoaïi teä; tyû giaù mua ngaân haøng aùp duïng khi mua ngoaïi teä; giöõa 2 tyû giaù coù cheânh leäch nhaèm ñaûm baûo ngaân haøng thu lôïi nhuaän 2.1.2 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Trong quaù trình kinh doanh phaùt sinh caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính, thì qui ñoåi vaø seõ laøm phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. Caùc khaùi nieäm veà cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - Ñôn vò tieàn teä keá toaùn: Laø ñôn vò tieàn teä ñöôïc söû duïng chính thöùc trong vieäc ghi soå keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính. - Ngoaïi teä: Laø ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä keá toaùn cuûa moät doanh nghieäp. - Tyû giaù hoái ñoaùi: Laø tyû giaù trao ñoåi giöõa hai ñôn vò tieàn teä.
http://www.ebook.edu.vn

16

- Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi: Laø cheânh leäch phaùt sinh töø vieäc trao ñoåi thöïc teá hoaëc quy ñoåi cuûa cuøng moät soá löôïng ngoaïi teä sang ñôn vò tieàn teä keá toaùn theo caùc tyû giaù hoái ñoaùi khaùc nhau. - Tyû giaù hoái ñoaùi cuoái kyø: Laø tyû giaù hoái ñoaùi söû duïng taïi ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá toaùn. - Caùc khoaûn muïc tieàn teä: Laø tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn hieän coù, caùc khoaûn phaûi thu, hoaëc nôï phaûi traû baèng moät löôïng tieàn coá ñònh hoaëc coù theå xaùc ñònh ñöôïc. 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù - Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän : cheânh leäch do thöïc teá phaùt sinh trong kyø töø caùc giao dòch mua baùn haøng hoaù, dòch vuï, vay – nôï, thanh toaùn… baèng ngoaïi teä ñöôïc qui ñoåi theo tyû giaù hoái ñoaùi ngaøy giao dòch ( tyû giaù thöïc teá hay tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng do ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï), coù 2 tröôøng hôïp : + Ñoái vôùi DN ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh keå caû coù ñaàu tö xaây döïng cô baûn + Ñoái vôùi DN chöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñang ñaàu tö xaây döïng cô baûn ñeå hình thaønh TSCÑ
http://www.ebook.edu.vn

17

- Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän : cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoai teä taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn ôû thôøi ñieåm cuoái naêm taøi chính, ñöôïc ghi theo tyû giaù hoái ñoaùi cuoái kyø cho caû 2 tröôøng hôïp neâu treân - Cheânh leäch töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi 2.2.NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ 2.2.1 Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - Vieäc qui ñoåi ngoaïi teä ra ñôn vò tieàn teä keá toaùn caên cöù vaøo tyû giaù giao dòch thöïc teá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï ñeå ghi soå vaø theo doõi nguyeân teä treân taøi khoaûn 007 - Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teä laøm giaûm, ghi soå theo tyû giaù ghi treân soå keá toaùn ( tyû giaù xuaát ngoaïi teä, tyû giaù nhaän Nôï). Ngöôïc laïi, coù phaùt sinh ngoaïi teä laøm taêng, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá - Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc phi tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teä, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá - Cuoái naêm taøi chính, phaûi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä theo tyû gía hoái ñoaùi cuoái kyø laø tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haø ng do
http://www.ebook.edu.vn

18

ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái keá toaùn 2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - Ñoái vôùi DN ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh keå caû ñaàu tö xaây döïng cô baûn + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän ghi nhaän vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính + Toaøn boä cheânh leäch chöa thöïc hieän ghi nhaän vaøo khoaûn “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi”, sau khi buø tröø giöõa phaùt sinh Nôï vaø phaùt sinh Coù seõ chuyeån vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính + DN khoâng ñöôïc chia lôïi nhuaän hoaëc traû coå töùc treân laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän - Ñoái vôùi DN chöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñang ñaàu tö xaây döïng cô baûn + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän vaø chöa thöïc hieän phaûn aùnh luõy keá treân baûng caân ñoái keá toaùn chæ tieâu “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” + Khi keát thuùc quaù trình ñaàu tö , ôû thôøi ñieåm quyeát toaùn, baøn giao ñöa taøi saûn coá ñònh vaøo hoaït ñoäng, keát chuyeån
http://www.ebook.edu.vn

19

toaøn boä vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính coù ñöa TSCÑ vaøo söû duïng hoaëc phaân boå toái ña naêm naêm keå töø khi coâng trình ñöa vaøo hoaït ñoäng - Phaùt sinh töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng nöôùc ngoaøi + Cô sôû ñoù phuï thuoäc DN trong nöôùc, tính ngay vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính trong kyø + Cô sôû ñoù hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi DN trong nöôùc, phaûn aùnh luõy keá treân taøi khoaûn “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” vaø chæ ñöôïc tính vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính khi DN thanh lyù khoaûn ñaàu tö thuaàn ñoù ôû cô sôû nöôùc ngoaøi 2.3 NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 2.3.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (1) Taøi khoaûn thuoäc vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, doanh thu, chi phí, beân Nôï caùc TK voán baèng tieàn, beân Nôï caùc khoaûn phaûi thu, beân Coù caùc TK phaûi traû, caùc khoaûn thueá phaûi noäp khi phaùt sinh nghieäp vuï lieân quan ñeán ngoaïi teä … thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. (2) Beân Coù caùc TK voán baèng tieàn thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc xuaát ngoaïi teä. TGTT xuaát ngoaïi teä coù theå löïa
http://www.ebook.edu.vn

20

choïn 1 trong 4 phöông phaùp : Bình quaân gia quyeàn, FIFO, LIFO, thöïc teá ñích danh. (3) Beân Coù TK phaûi thu, beân Nôï TK phaûi traû thì phaûi ghi soå TGTT luùc ghi nhaän nôï. 2.3.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (1) TK thuoäc VT, HH, TSCÑ, DT,CP, thueá phaûi noäp … phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. (2) Beân Nôï hoaëc beân Coù Voán Baèng Tieàn, caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû ghi soå theo TGHT. 2.3.3 Taøi khoaûn söû duïng - Taøi khoaûn 413 “cheânh leäch tyû giaù”, coù 3 taøi khoaûn caáp 2 : 4131 “cheânh leäch tyû giaù ñaùnh giaù laïi cuoái naêm taøi chính”; 4132 “cheânh leäch tyû giaù trong giai ñoaïn ñaàu tö XDCB”; 4133 “cheânh leäch tyû giaù töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính” - Taøi khoaûn 242, 3387, 515, 635… 2.4 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.4.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT)

http://www.ebook.edu.vn

21

+ Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGTT xuaát ngoaïi teä) Coù 1112,1122: TGTT xuaát ngoaïi teä Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGTT xuaát ngoaïi teä) (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn:

Nôï TK 331: TGTT luùc ghi soå
http://www.ebook.edu.vn

22

Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc ghi soå< TGTT xuaát ngoaïi teä) Coù TK 1112, 1122: TGTT xuaát ngoaïi teä Hoaëc Coù 515 Neáu laõi CLTG (TGTT luùc ghi soå> TGTT xuaát ngoaïi teä) (3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ngoaïi teä: Nôï TK 131: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä:

Nôï TK 1112, 1121: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGTT luùc ghi soå) Coù TK 131: TGTT luùc ghi soå Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGTT luùc ghi soå) Ví duï 1: Taïi Coâng ty Thaønh Coâng, aùp duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) ñeå haïch toaùn ngoaïi teä. Soá dö ñaàu thaùn g 12/2003: TK1122:
http://www.ebook.edu.vn

23

1.500.000ñ

(100USD),

TK

331

coù:

7.500.000ñ

(500USD), giaû söû caùc taøi khoaûn lieân quan khaùc khoâng coù soá dö. Tyû giaù xuaát ngoaïi teä tính theo phöông phaùp FIFO. Trong thaùng 12/2003, phoøng keá toaùn coù caùc taøi lieäu sau: (1). Ngaøy 1/12, chi tieàn maët VNÑ mua ngoaïi teä qua ngaân haøng 500USD, TGTT 15.100ñ/USD. (2). Ngaøy 5/12, thanh toaùn cho nhaø cung caáp baèng ngoaïi teä qua ngaân haøng 400USD, TGTT 15.200ñ/USD. (3). Ngaøy 15/12, xuaát baùn moät loâ haøng thu baèng ngoaïi teä qua ngaân haøng giaù chöa thueá GTGT 2.000USD, thueá GTGT 10%: 200USD, TGTT 15.300ñ/USD.

Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh treân. Giaûi:
(1) Nôï 1122 Coù 1111 7.550.000 (500USD x 15.100) 7.550.000

(2)

Nôï 331 Nôï 635 Coù 1122

6.000.000 (400USD x 15.000) 30.000 (6.030.000 – 6.000.000) 6.030.000 33.660.000 (2.200USD x 15.300) 30.600.000 (2.000 USD x 15.300)
24

(100USDx15.000)+(300USDx15.100) (3) Nôï 1122 Coù 511

http://www.ebook.edu.vn

Coù 3331

3.060.000 (200 USD x 15.300)

+ Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP: Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì haïch toaùn vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neáu loã … beân Nôï TK 4132. 2.4.4.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151,152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT ) Coù 1112, 1122: TGHT Hoaëc Coù TK515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGHT) (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï
http://www.ebook.edu.vn

25

Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT ) Coù 1112, 1122: TGHT Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn: Nôï TK 331: TGHT Coù TK 1112, 1122: TGHT (3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ngoaïi teä: Nôï TK 131: TGHT Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGHT< TGTT luùc PSNV Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vu Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGHT>TGTT luùc PSNV) Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1122: TGHT Coù TK 131: TGHT + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP):

http://www.ebook.edu.vn

26

Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì HT vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neá u loã … beân Nôï TK 4132. 2.4.2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ CHÖA

THÖÏC HIEÄN Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø: Theo Chuaån möïc keá toaùn soá 10 “Nhöõng aûnh höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi” vaø Thoâng tö 105/2003/TTBTC ngaøy 4.11.2003 doanh nghieäp ñöôïc pheùp ñieàu chænh caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. (1) Khi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä: - Neáu phaùt sinh laõi CLTG: Nôï TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341, 342,… Coù 413 Neáu phaùt sinh loã CLTG
http://www.ebook.edu.vn

27

Nôï TK 413 Coù TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341, 342,… (2) Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi cuoái naêm Buø tröø giöõa toång phaùt sinh nôï TK 413 vaø phaùt sinh coù TK 413 keát chuyeån vaøo chi phí taøi chính (neáu loã), doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (neáu laõi). (2a) Keát chuyeån laõi CLTG… Nôï TK 413 Coù TK 515 (2b) K/c loã CLTG Nôï TK 635 Coù TK 413 Ví duï 2 : Laáy laïi ví duï 1 vaø theâm nghieäp vuï: (4). Ngaøy 31/12, ñeå laäp baùo caùo taøi chính, keá toaùn ñieàu chænh soá dö caùc taøi khoaûn coù goác ngoaïi teä; TGTT ngaøy 31/12 : 15.400ñ/USD. Yeâu caàu: Ñieàu chænh soá dö caùc taøi khoaûn coù goác ngoaïi teä vaø ñònh khoaûn nghieäp vuï phaùt sinh treân. Giaûi:
http://www.ebook.edu.vn

28

(4)

Ñieàu chænh soá dö ngoaïi teä cuoái kyø: Taøi khoaûn: 1122:

- Soá dö cuoái kyø VNÑ: 1.500.000 + (7.550.000+33.660.0006.030.000)=36.680.000

- Soá dö cuoái kyø USD: 100 + (500 + 2.200 - 400) = 2.400 - Cheânh leäch tyû giaù do ñieàu chænh soá dö : (2.400x15.400) – 36.680.000 = 280.000 - Haïch toaùn:

Nôï 1122 Coù 4131
Taøi khoaûn: 331

280.000 280.000

- Soá dö cuoái kyø VNÑ: 7.500.000 + (0 - 6.000.000)= 1.500.000

- Soá dö cuoái kyø USD: 500 + (0 - 400) = 100 - Cheânh leäch tyû giaù do ñieàu chænh soá dö : (100x15.400) – 1.500.000 = 40.000 - Haïch toaùn: Nôï 4131 Coù 331
 Nôï 4131

40.000 40.000
240.000 (280.000 – 40.000)

Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù cuoái kyø

Coù 515

240.000

http://www.ebook.edu.vn

29

CHÖÔNG 3 KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOÙA TRONG NÖÔÙC 3.1. TOÅNG QUAÙT 3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi - Mua baùn haøng hoaù trong nöôùc hay coøn goïi laø noäi thöông laø lónh vöïc hoaït ñoäng thöông maïi trong töøng nöôùc, thöïc hieän quaù trình löu chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát, haøng nhaäp khaåu tôùi nôi tieâu duøng - Hoaït ñoäng thöông maïi laø vieäc thöïc hieän moät hay nhieàu haønh vi thöông maïi cuûa thöông nhaân, bao goàm vieäc mua, baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï thöông maïi vaø caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi nhaèm muïc ñích lôïi nhuaän hoaëc nhaèm thöïc hieän caùc chính saùch kinh teá - xaõ hoäi Trong ñoù:
http://www.ebook.edu.vn

30

+ Haønh vi thöông maïi laø haønh vi cuûa thöông nhaân trong hoaït ñoäng thöông maïi laøm phaùt sinh quyeàn vaø nghóa vuï giöõa caùc thöông nhaân vôùi nhau hoaëc giöõa thöông nhaân vôùi caùc beân coù lieân quan; + Haøng hoaù goàm maùy moùc, thieát bò, nguyeân lieäu, nhieân lieäu, vaät lieäu, haøng tieâu duøng, caùc ñoäng saûn khaùc ñöôïc löu thoâng treân thò tröôøng, nhaø ôû duøng ñeå kinh doanh döôùi hình thöùc cho thueâ, mua, baùn; + Dòch vuï thöông maïi goàm nhöõng dòch vuï gaén vôùi vieäc mua baùn haøng hoaù + Xuùc tieán thöông maïi laø hoaït ñoäng nhaèm tìm kieám, thuùc ñaåy cô hoäi mua baùn haøng hoaù vaø cung öùng dòch vuï thöông maïi; + Thöông nhaân goàm caù nhaân, phaùp nhaân, toå hôïp taùc, hoä gia ñình coù ñaêng kyù kinh doanh hoaït ñoäng thöông maïi moät caùch ñoäc laäp, thöôøng xuyeân 3.1.2 Nhieäm vuï cuûa keá toaùn mua baùn haøng hoaù: Ghi cheùp phaûn aùnh kòp thôøi tình hình löu chuyeån haøng hoaù cuûa doanh nghieäp veà trò giaù vaø soá löôïng. Theo doõi tình hình toàn kho vaø tính giaù haøng toàn kho, tính giaù haøng xuaát kho

http://www.ebook.edu.vn

31

-

Theo doõi haøng baùn bò traû laïi, giaûm giaù haøng toàn kho, ñònh möùc döï tröõ Phaân boå hôïp lyù chi phí mua haøng ngoaøi giaù mua cho soá haøng ñaõ baùn vaø haøng toàn cuoái kyø ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng ñaõ baùn vaø haøng toàn cuoái kyø Löaï choïn phöông phaùp vaø xaùc ñònh ñuùng giaù voán haøng xuaát baùn ñeå ñaûm baûo keát quaû tieâu thuï haøng hoaù chính xaùc Theo doõi vaø thanh toaùn kòp thôøi coâng nôï vôùi nhaø cung caáp vaø khaùch haøng coù lieân quan cuûa töøng thöông vuï giao dòch

-

-

-

3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.1 Khaùi nieäm Haøng hoaù mua vaøo ñeå baùn ra chuû yeáu laø töø nôi saûn xuaát, töø ñôn vò nhaäp khaåu ( ñoái vôùi baùn buoân ), töø caùc ñôn vò baùn buoân ( ñoái vôùi ñôn vò baùn leû haøng hoaù) Haøng hoaù mua ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu phöông thöùc giao nhaän : mua tröïc tieáp, mua theo phöông thöùc chuyeån haøng, theo hôïp ñoàng cung caáp, mua theo phöông thöùc ñaët haøng…Moãi phöông thöùc mua haøng ñeàu coù nhöõng thoûa thuaän veà caùch thöùc, nôi giao nhaän, thanh toaùn, phí toån coù lieân quan ñeán töøng thöông vuï
http://www.ebook.edu.vn

32

-

Thanh toaùn tieàn mua haøng treân cô sôû hoaù ñôn vaø hôïp ñoàng kyù keát theo nhieàu hình thöùc : traû tröôùc, traû ngay, traû chaäm

3.2.2. Chöùng töø - Phöông thöùc chuyeån haøng: beân baùn giao haøng theo nhö hôïp ñoàng vaø gôûi HOAÙ ÑÔN GÍA TRÒ GIA TAÊNG hay HOAÙ ÑÔN BAÙN HAØNG, phieáu xuaát kho kieâm hoaù ñôn laø caên cöù ñeå beân mua thanh toaùn tieàn haøng cho beân baùn vaø ghi soå - Phöông thöùc nhaän haøng : beân mua cöû ngöôøi ñeán nhaän haøng cuûa beân baùn, mang theo giaáy uûy nhieäm ñeán nhaän haøng, sau khi nhaän haøng xong ngöôøi nhaän haøng kyù nhaän treân chöùng töø baùn haøng cuûa beân baùn vaø nhaän laïi moät baûn (lieân 2) veà noäp cho keá toaùn - Tröôøng hôïp mua haøng noâng, laâm,thuûy saûn cuûa ngöôøi tröïc tieáp nuoâi troàng hoaëc ngöôøi khoâng kinh doanh baùn, khoâng coù hoaù ñôn theo cheá ñoä qui ñònh phaûi laäp baûng keâ haøng hoaù mua vaøo theo ñuùng qui ñònh laøm cô sôû nhaäp haøng - Chöùng töø goàm : bieân baûn kieåm nghieäm, phieáu nhaäp kho (3lieân) 3.2.3 Nguyeân taéc haïch toaùn haøng hoaù
http://www.ebook.edu.vn

33

- Chæ ñöôïc xem laø haøng hoaù khi caùc ñoái töôïng ñöôïc DN mua vaøo vôùi muïc ñích laø ñeå baùn - Nguyeân taéc haïch toaùn vaø ñaùnh giaù cuõng gioáng nhö ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, caàn löu yù: Haøng hoaù mua coù hoaù ñôn ñaëc thuø ghi giaù thanh toaùn laø giaù ñaõ coù thueá GTGT xaùc ñònh giaù mua chöa thueá = giaù thanh toaùn / (1+T%) T%laøthueásuaát Thueá GTGT= giaù thanh toaùn – giaù mua chöa thueá - Gía thöïc teá haøng mua vaøo phaûi ñöôïc chi tieát theo 2 chæ tieâu: giaù mua vaø chi phí thu mua haøng hoaù Gía nhaäp kho HH = giaù mua chöa thueá - chieát khaáu,giaûm giaù ( pp khaáu tröø thueá GTGT ) Gía nhaäp kho HH =giaù thanh toaùn coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät(neáu coù) - chieát khaáu,giaûm giaù phöông phaùp tính thueá tröïc tieáp ) Chi phí thu mua: vaän chuyeån boác dôõ, bao bì,thueâ kho,hao huït… - DN haïch toaùn haøng toàn kho theo pp keâ khai thöôøng xuyeân haøng ngaøy xuaát kho theo giaù mua HH, cuoái kyø phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra vaø haøng toàn (thueá GTGT theo

http://www.ebook.edu.vn

34

kho ñeå tính giaù voán, tieâu thöùc phaân boå tuøy thuoäc vaøo tình hình cuï theå cuûa DN 3.2.4. TK söû duïng - DN haïch toaùn haøng toàn kho theo pp keâ khai thöôøng xuyeân söû duïng TK 156 “Haøng hoaù” Coù 2 Taøi khoaûn caáp 2 TK 1561”Giaù mua haøng hoaù”, goàm: Trò giaù haøng hoaù mua vaøo nhaäp kho theo giaù hoaù ñôn Thueá nhaäp khaåu (neáu coù) Chi phí gia coâng (neáu coù ) Chi phí baûo hieåm haøng hoaù Tieàn thueâ kho, thueâ beán baõi Chi phí vaän chuyeån, boác xeáp Chi phí baûo quaûn haøng hoaù töø nôi mua veà ñeán kho Caùc khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc Thuû tuïc nhaän haøng

TK 1562 ”Chi phí thu mua haøng hoaù”, goàm: -

- DN haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø söû duïng caû 2 TK 156 “HAØNG HOAÙ” , 611(6112) “MUA HAØNG HOAÙ”
http://www.ebook.edu.vn

35

- TK 156 : luùc cuoái kyø

Beân Nôï : keát chuyeån giaù thöïc teá haøng toàn kho Beân Coù: keát chuyeån giaù trò thöïc teá haøng toàn

kho ñaàu ky Dö Nôï : giaù thöïc teá haøng toàn kho - TK 611(6112) : Beân Nôï: - keát chuyeån haøng hoaù chöa baùn ñöôïc ñaàu kyø - trò giaù mua vaøo cuûa haøng hoaù coù (chöa) thueá GTGT - chi phí thu mua haøng hoa - thueá NK hay thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp - giaù voán cuûa haøng ñaõ baùn bò traû laïi Beân Coù: - khoûan chieát khaáu hay gæam giaù ñöôïc höôûng - giaù mua cuûa haøng ñaõ mua traû laïi cho ngöôøi baùn - keát chuyeån haøng hoaù chöa b1n ñöôïc luùc cuoái kyø - gía trò haøng hoùa ñaõ xuaát trong kyø Khoâng coù soá dö 3.2.5 Keá toaùn mua haøng 3.2.5.1 Mua HH nhaäp kho bình thöôøng (1) Caên cöù Hoaù Ñôn, Bieân Baûn Kieåm Nhaän, Phieáu Nhaäp Kho nhaäp kho Haøng Hoaù hoaëc caên cöù vaøo baûng keâ haøng hoaù mua vaøo
http://www.ebook.edu.vn

36

Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 611(6112) Nôï TK 1331 Hoaëc Nôï TK 156(1561) hoaëc 611(6112) Coù TK 331, 111,112,311,141 Coù TK331,111,112,311,141 (2) Chi phí thu mua Haøng Hoaù thöïc teá phaùt sinh Nôï TK 156(1562) hoaëc TK 6112

Nôï TK 133(1331)

Hoaëc

Nôï TK 156(1562)hoaëc 6112 Coù TK 111,112,141,331

Coù TK111,112,141,331

(3) Chieát khaáu hay giaûm giaù ñöôïc höôûng: Nôï TK331,111,112… Coù TK1561 hoaëc TK 6112 hoaëc Nôï TK 331 Coù TK 133(1331) hoaëc TK6112 (4) Traû laïi haøng ñaõ mua cho ngöôøi baùn caên cöù Phieáu Xuaát Kho Nôï TK 331,111,112 Coù TK1561-hoaëc TK 611(6112) Coù TK 133(1331) Hoaëc Nôï TK 331,111,112 Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112)
http://www.ebook.edu.vn

Coù TK 1561

37

(5) Xuaát kho HH ñi gia coâng, cheá bieán: Nôï TK 154 Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112) (6) Chi phí gia coâng cheá bieán Nôï TK 154 hoaëc TK 631

Nôï TK 133 (1331) Coù TK111,112,331

Hoaëc

Nôï TK 154 hoaëc TK 631 Coù TK 111,112,331

(7) Khi gia coâng xong Haøng Hoaù ñöôïc nhaäp laïi kho: Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 6112 Coù TK 154 hoaëc TK 631 3.2.5.2 Mua HH nhaäp kho coù phaùt sinh thieáu, thöøa (1) Mua Haøng Hoaù nhaäp kho phaùt hieän thieáu (Treo thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù chöa thueá GTGT) Nôï TK 156(1561) , TK611(6112) (trò giaù thöïc nhaäp) Nôï TK 133(1331) Hoaëc Nôï TK 156(1561), TK611(6112) Nôï TK 138(1381) (trò giaù thieáu) Coù TK 331,111,112 (2) Beân baùn gôûi haøng tieáp cho ñuû vaø beân mua ñoàng yù nhaän haøng
http://www.ebook.edu.vn

Nôï TK 138(1381) Coù TK 331,111,112

38

Nôï TK 156(1651) – TK 611(6112) Coù TK 138(1381) (3) Beân baùn khoâng giao tieáp soá thieáu: Nôï TK 331,111,112 Coù TK 138 (1381) Coù TK 1331 ( Coù theå ghi nhaän haøng hoaù thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) (4) Mua haøng nhaäp kho phaùt hieän thöøa so vôùi hoaù ñôn cuûa beân baùn, nhaäp kho theo giaù trò hoaù ñôn cuûa beân baùn Nôï TK 156(1561), TK 611(6112) Nôï TK 133 (1331) Coù TK 331,111,112 Hoaëc Nôï TK 156(1561),TK 611(6112) Coù TK 331,111,112

(5) Nhaäp kho soá haøng thöøa (ghi nhaän haøng thöøa chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) Nôï TK 156(1561) – TK 611(6112) Nôï TK 1331 Coù TK 338(3381) Hoaëc Nôï TK 1561, TK 6112 Coù TK 331

(6) Beân mua ñoàng yù mua soá haøng thöøa ñaõ nhaäp kho: Nôï TK 338(3381) Coù TK331,111,112 (7) Beân mua xuaát traû haøng thöøa cho beân baùn:
http://www.ebook.edu.vn

39

Nôï TK 338(3381) Coù TK 156(1561) – TK611(6112) Coù TK 1331 (8) Soá haøng thöøa ñöôïc baûo quaûn rieâng : Nôï TK002 (9) Sau ñoù xuaát kho traû ngöôøi baùn : Coù TK 002 Ví duï: Coâng ty thöông maïi vaø dòch vuï ABC, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, trong thaùng 1/n coù tình hình mua baùn haøng hoaù nhö sau: (1). Mua 100 case maùy vi tính, ñaõ nhaäp kho, ñôn giaù mua chöa thueá GTGT 15USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùc mua 15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. (2). Chi phí vaän chuyeån mua 100 case 550.000ñ goàm thueá GTGT 10%, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng. (3). Mua 200 thanh Ram 128MB, ñôn giaù mua chöa thueá GTGT 10USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùc mua 15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Khi nhaäp kho phaùt hieän thieáu 2 thanh Ram chöa roõ nguyeân nhaân, kieåm tra chaát löôïng coù 8 thanh Ram khoâng ñaït yeâu caàu, beân baùn ñoàng yù ñoåi laïi 8 thanh Ram naøy

http://www.ebook.edu.vn

40

(4). Coâng ty phaùt hieän 10 case mua ôû nghieäp vuï 1 giao khoâng ñuùng quy caùch, ñeà nghò beân baùn nhaän laïi vaø beân baùn ñaõ nhaän laïi haøng vaø giaûm tröø nôï. (5). Thanh toaùn tieàn haøng taïi nghieäp vuï 1 (sau khi tröø haøng traû laïi), TGTT xuaát ngoaïi teä 15.600ñ. (6) Ñaõ nhaäp kho haøng ñoåi vaø thieáu ôû nghieäp vuï 3 töø beân baùn vaø do mua haøng ñaït doanh soá thaùng, Cty ñöôïc beân baùn taïi nghieäp vuï 3 giaûm giaù 1USD/thanh RAM (giaù chöa thueá GTGT) vaø soá tieàn giaûm giaù treân ñöôïc caán tröø vaøo laàn mua naøy, laàn mua naøy mua: 100 thanh RAM ñôn giaù mua chöa thueá GTGT 10USD thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn tieàn.TGTT 15.600ñ (7). Sau khi caán tröø soá tieàn ñöôïc giaùm giaù Cty ñaõ thanh toaùnbaèng Tieàn GöûiNgaân Haøng taát caû soá nôï mua RAM, TGTT xuaát ngoaïi teä: 15.600ñ. Yeâu caàu: ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï treân. Giaûi : (1) Nôï TK 1561 23.550.000 = 100x$15x15.700 Nôï TK 1331 (2) Nôï TK 1562 Nôï TK 1331 1.177.500 500.000 50.000
http://www.ebook.edu.vn

Coù TK 331 24.727.500 =100x$15x105%x15.700

41

Coù TK 141 Nôï TK 1381 Nôï TK 1331 Coù TK 331 (4) Nôï TK 331 Coù TK 1561 Coù TK 1331 (5) Nôï TK 331

550.000 314.000 = 2x10$x15.700 1.570.000 32.970.000 = 200x$10x105%x15.700 2.472.750 = 10x$15x105% x15.700 2.355.000=10x$15x15700 117.750 22.254.750 = (100-10)x$15x105%x15.700 141.750 = (100-

(3) Nôï TK 1561 29.830.000 = 190x$10x15.700 Nôï TK 1388 1.265.000 =8x10$x15.700

Coù TK 1122 22.113.000 = (100-10)x$15x105%x15.600 Coù TK 515 10)x$15x105%x(15.700 – 15.600) (6) a. Nôï TK 1561 1.570.000 Coù TK 1381 314.000 Coù TK 1388 1.256.000 b. Nôï TK 1561 15.600.000= 100x$10x15.600 Nôï TK 1331 Coù TK 331 c. Nôï TK 331 Coù TK 1561 Coù TK 1331 1.560.000 17.160.000 = 100x$10x110%x15.600 329.700 = 200x$10x1%x105%x15.700 312.000 = 200x$10x100%x1%x15.600 15.600=200x$10x5%x1%x15.600
http://www.ebook.edu.vn

42

Coù TK 515 –15.600) (7) Nôï TK 331

2100 = 200x$10x105%x1%x(15.700 49.800.300 =($2.100 49.592.400 = $3179x15.600 207.900 = $2079x(15.700 – 15.600)

$21)x15.700+$1.100x15.600 Coù TK 1122 Coù TK 515 3.3.1 Khaùi nieäm Doanh thu laø toång trò giaù caùc lôïi ích kinh teá doanh nghieäp thu ñöôïc trong kyø keá toaùn, phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp goùp phaàn laøm taêng voán chuû sôû höõu Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu + Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù cho ngöôøi mua + Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõa quyeàn quaûn lyù haøng hoaù nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoaù hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù + Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén + Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn
http://www.ebook.edu.vn

3.3 KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG HOAÙ

43

haøng + Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu : laø thôøi ñieåm chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoaù cho ngöôøi mua trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. Haàu heát, thôøi ñieåm chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro truøng vôùi thôøi ñieåm chuyeån giao lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu hôïp phaùp hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù cho ngöôøi mua Doanh thu noäi boä : laø soá tieàn thu ñöôïc do baùn haøng hoaù giöõa caùc ñôn vò tröïc thuoäc trong cuøng coâng ty, toång coâng ty do söï phaân caáp quaûn lyù laøm phaùt sinh doanh thu Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu bao goàm : + Chieát khaáu thöông maïi: khoaûn maø doanh nghieäp giaûm giaù nieâm yeát cho ngöôøi mua haøng vôùi khoái löôïng lôùn phaùt sinh treân khoái löôïng töøng loâ haøng hay treân toång khoái löôïng haøng mua luõy keá trong moät thôøi gian nhaát ñònh

http://www.ebook.edu.vn

44

+ Gæam giaù haøng baùn : laø khoaûn giaûm tröø cho ngöôøi mua do toaøn boä hay moät phaàn haøng hoaù keùm phaåm chaát, sai qui caùch hoaëc laïc haäu thò hieáu + Gía trò haøng baùn bò traû laïi laø giaù trò khoái löôïng haøng baùn ñaõ xaùc ñònh laø tieâu thuï nhöng bò khaùch haøng traû laïi vaø töø choái thanh toaùn do vi phaïm hôïp ñoàng, haøng bò maát, keùm phaåm chaát, khoâng ñuùng qui caùch chuûng loaïi + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT tính theo phöông phaùp tröïc tieáp laø caùc khoaûn thueá tính tröïc tieáp treân doanh thu baùn haøng 3.3.2 Caùc phöông thöùc baùn haøng 3.3.2.1 Baùn buoân laø baùn haøng cho caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh ñeå tieáp tuïc quaù trình löu chuyeån cuaû haøng hoùa, coù 2 phöông thöùc: + Phöông thöùc baùn haøng qua kho : haøng hoùa mua veà nhaäp kho roài töø kho xuaát baùn, coù 2 hình thöùc giao nhaän: Hình thöùc nhaän haøng : beân mua ñeán taïi kho beân baùn hoaëc ñeán moät ñòa ñieåm do beân mua qui ñònh ñeå nhaän haøng

http://www.ebook.edu.vn

45

Hình thöùc chuyeån haøng : beân baùn chuyeån haøng ñeán beân kho cuûa beân mua hoaëc ñeán moät ñòa ñieåm do beân mua qui ñònh ñeå giao haøng + Phöông thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng : haøng hoaù ñöôïc chuyeån thaúng töø ñôn vò cung caáp ñeán ñôn vò mua khoâng qua kho cuûa ñôn vò trung gian, coù 2 hình thöùc : Vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn : haøng hoùa vaän chuyeån thaúng, ñôn vò trung gian laøm nhieäm vuï thanh toaùn vôùi ñôn vò cung caáp vaø thu tieàn cuûa ñôn vò mua Vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn : haøng hoaù vaän chuyeån thaúng, ñôn vò trung gian khoâng laøm nhieäm vuï thanh toaùn vôùi ñôn vò cung caáp vaø thu tieàn cuûa ñôn vò mua; ñôn vò trung gian ñöôïc höôûng moät tyû leä thuû tuïc phí nhaát ñònh ôû beân mua hoaëc beân cung caáp 3.3.2.2 Baùn leû laø baùn haøng cho ngöôøi tieâu duøng chaám döùt quaù trình löu chuyeån haøng hoaù, coù 3 phöông thöùc baùn haøng + Phöông thöùc baùn haøng thu tieàn taäp trung : nhaân vieân baùn haøng chæ phuï

http://www.ebook.edu.vn

46

traùch giao haøng, coøn vieäc thu tieàn coù boä phaän chuyeân traùch khaùc laøm + Phöông thöùc baùn haøng khoâng thu tieàn taäp trung : nhaân vieân baùn haøng vöøa laøm nhieäm vuï giao haøng vöøa laøm nhieäm vuï thu tieàn + Baùn haøng töï ñoäng : ngöôøi mua haøng töï choïn haøng hoaù caàn mua trong quaày haøng, cöûa haøng, mang ñeán boä phaän thu ngaân kieåm haøng tính tieàn, vaø thu tieàn 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân a.Chöùng töø -Baùn haøng qua kho: Laäp hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn baùn haøng 3 lieân, lieân 1 löu,lieân 2 giao cho khaùch, lieân 3 thuû kho giöõ ghi theû kho vaø chuyeån cho keá toaùn - Baùn haøng vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn : Caên cöù Hôïp Ñoàng baùo cho ngöôøi cung caáp bieát ñeå chuyeån haøng cho ngöôøi mua hoaëc baùo cho beân mua ñeán nhaän haøng tröïc tieáp taïi nôi cung caáp. Sau ñoù ñôn vò baùn buoân chòu traùch nhieäm thanh toaùn tieàn haøng vôùi ngöôøi cung
http://www.ebook.edu.vn

laäp

hoaù

ñôn

47

caáp vaø vôùi ngöôøi mua haøng. Hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn baùn haøng laäp 3 lieân, lieân 1 löu, lieân 2 gôûi theo haøng cuøng vaän ñôn, lieân 3 ñeå thanh toaùn - Baùn haøng vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn : ñôn vò cung caáp gôûi cho ñôn vò baùn buoân trung gian baûn sao Hôïp Ñoàng ñeå thoâng baùo cho ñôn vò baùn buoân bieát veà vieäc thöïc hieän Hôïp Ñoàng mua baùn haøng hoaù, ñôn vò baùn buoân seõ ñöôïc höôûng moät khoaûn thuû tuïc phí nhaát ñònh ôû beân mua hoaëc beân cung caáp -Baùn haøng theo phöông thöùc kyù gôûi: xuaát haøng ñöa ñi kyù gôûi, laäp phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä ghi roõ xuaát ñöa ñi baùn kyù gôûi keøm theo Hôïp Ñoàng kyù gôûi. Cô sôû nhaän baùn haøng kyù gôûi, khi baùn haøng phaûi laäp hoaù ñôn baùn haøng theo ñuùng giaù qui ñònh cuûa beân chuû haø ng. Hoa hoàng chi cho ñaïi lyù baùn haøng kyù göûi ñöôïc tính vaøo chi phí cuûa beân chuû haøng. Beân nhaän baùn haøng kyù gôûi phaûi noäp thueá GTGT ñoái vôùi khoaûn hoa hoàng ñöôïc höôûng. Chuû haøng phaûi keâ khai vaø noäp thueá GTGT cuûa soá haøng baùn ra treân cô sôû baûng thanh toaùn haøng ñaïi lyù kyù gôûi b.Taøi khoaûn söû duïng: 111; 112; 131; 511; 531; 532; 531…. c.Moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu
http://www.ebook.edu.vn

48

c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (1) Chuyeån giao HH cho ngöôøi mua + Phaûn aùnh toång giaù thanh toaùn cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 111,112,131 Coù TK 511,512 Coù TK 333 (3331) Hoaëc Nôï TK 111,112,131 Coù TK 511,512(coù thueá GTGT)

+ Phaûn aùnh giaù voán cuûa haøng tieâu thuï .. Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 632/ Coù TK 153(1532): trò giaù bao bì keøm theo,156 (1561) theo giaù mua cuûa haøng ñaõ tieâu thuï .. Baùn buoân tröïc tieáp theo caùch thöùc vaän chuyeån thaúng Nôï TK 632 trò giaù mua thöïc teá cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) (neáu coù) Coù TK 151,331,111,112 + Bao bì tính rieâng vaø khoaûn chi hoä ngöôøi mua (neáu coù ) (2) Caùc khoaûn chieát khaáu thöông maïi phaùt sinh Nôï TK 521 taäp hôïp chieát khaáu thöông maïi (chöa coù thueá GTGT) Nôï 3331(33311) Coù TK 131,111,112, 3388 (CKTM ñaõ traû hay chaáp nhaän traû cho khaùch)
http://www.ebook.edu.vn

49

(3) Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn phaùt sinh Nôï TK 532 giaûm giaù haøng baùn (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) CoùTK131,111,112 giaûm giaù haøng ñaõ traû hay chaáp nhaän traû (4) Haøng baùn bò traû laïi + Soá doanh thu haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 531 (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) Coù TK 131,111,112 + Gæam trò giaù voán haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 1561,157,6112 giaù mua haøng bò traû laïi nhaäp kho, göûi taïi kho ngöôøi mua Coù TK 632 giaûm giaù voán haøng baùn (5) Soá chieát khaáu thanh toaùn phaùt sinh trong kyø Nôï TK 635 / Coù TK 131,111,112 c 2) Baùn buoân theo phöông thöùc chuyeån haøng chôø chaáp nhaän (1) Xuaát kho haøng hoaù ñeå baùn theo hình thöùc chuyeån haøng
http://www.ebook.edu.vn

50

+ Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 157 Coù TK 156 (1561) giaù mua cuûa haøng xuaát gôûi ñi baùn, TK 153(1532) trò giaù bao bì tính rieâng keøm theo + Baùn buoân tröïc tieáp vaän chuyeån thaúng, khoâng qua kho Nôï TK 157 giaù mua cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) Coù TK 151,331,111,112 (2) Toång giaù thanh toaùn cuûa haøng ñaõ tieâu thuï khi ngöôøi mua chaáp nhaän, ñaõ traû + Nôï TK 111,112,131,1368 Coù TK 511, 512 111,112,131,1368 Coù TK 333 (3331) + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù mua c 3) Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn vaø coù tham gia thanh toaùn - Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn
http://www.ebook.edu.vn

Hoaëc

Nôï TK

Coù TK 511,512

51

(1) Thöïc chaát DN thöông maïi laøm trung gian moâi giôùi giöõa beân baùn vaø beân mua ñeå höôûng hoa hoàng (do beân baùn hoaëc beân mua traû). Beân mua nhaän haøng vaø thanh toaùn cho beân baùn. Soá hoa hoàng moâi giôùi ghi Nôï TK 111,112,131 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 511, 512 hoa hoàng moâi giôùi ñöôïc höôûng (2) Chi phí lieân quan ñeán baùn haøng Nôï TK 641 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 334, 338, 111, 112 - Baùn buoân chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn (1) DN giao hoaù ñôn cho ngöôøi mua ñeán nhaän haøng tröïc tieáp cuûa ngöôùi cung caáp - Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(3331) - Nôï TK 632 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331 Hoaëc Nôï TK 131 Coù TK 511 Hoaëc Nôï TK 632 Coù TK 331

http://www.ebook.edu.vn

52

(2) DN cöû caùn boä cuûa mình ñeán nhaän haøng cuûa ngöôøi cung caáp, sau ñoù toå chöùc vaän chuyeån haøng ñeán giao cho ngöôøi mua - Nôï TK 157 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 331 - Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(3331) - Nôï TK 632 Coù TK 157 c4) Baùn haøng phaùt sinh thöøa – thieáu (1) Trong hình thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng, nhaân vieân aùp taûi cuøng vôùi beân mua kieåm nhaän, laäp bieân baûn HH thieáu hoaëc thöøa. Khi nhaän giaáy baùo nhaän haøng cuûa beân mua keøm theo bieân baûn + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(33311) + Nôï TK 632 giaù voán cuûa HH ñaõ baùn Coù TK157
http://www.ebook.edu.vn

Hoaëc Nôï TK 157 Coù TK 331 Hoaëc Nôï TK 131 Coù TK 511

53

+ Nôï TK 138(1381) giaù voán HH thieáu Coù TK 157 + Nôï TK 157 Coù TK 338(3381) giaù voán HH thöøa (2) Beân baùn giao tieáp soá HH thieáu cho ñuû soá treân hoaù ñôn vaø beân mua ñaõ nhaän + Nôï TK 156 (1561) Coù TK 1381 + Nôï TK 157 Coù TK 156 + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK 157 (3) DN baét nhaân vieân aùp taûi hoaëc cô quan vaän taûi boài thöôøng Nôï TK 138 (1388) Coù TK 138(1381) c 5) Baùn haøng theo phöông thöùc kyù gôûi ñaïi lyù (1) Xuaát kho giao HH cho ñaïi lyù baùn: Nôï TK 157
http://www.ebook.edu.vn

54

Coù TK 156,6112 (2) Nhaän ñöôïc tieàn baùn haøng do ñaïi lyù noäp hoaëc ñaõ xaùc ñònh HH ñaõ baùn + Nôï TK 111,131 theo giaù baùn qui ñònh Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù voán HH ñaõ baùn + Nôï TK 641 Coù TK 131,111 hoa hoàng ñaïi lyù c 6) Baùn HH ñoåi vaät tö,HH khaùc cho SXKD + Nôï TK 131 Coù TK 511 , Coù TK 3331 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156, 157,6112 + Nôï TK 152, 153, 156,6112 Nôï TK133 (1331) Coù TK 131 Hoaëc theo pp tröïc tieáp khoâng thueá caû ñaàu vaøo laãn ñaàu ra 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù a. Chöùng töø thuû tuïc keá toaùn
http://www.ebook.edu.vn

55

(3) Baùn leû HH ñöôïc thöïc hieän ôû quaày haøng, cöûa haø ng, khi xuaát kho giao cho cöûa haøng baùn leû phaûi laäp phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, chöa ghi giaûm haøng toàn kho chæ ghi giaûm Haøng Hoaù ôû kho vaø taêng Haøng Hoaù ôû cöûa haøng theû keá toaùn chi tieát nhö theû quaày theo doõi nhaäp xuaát baùnHaøng Hoaù (4) Khi baùn leû nhaân vieân laäp Hoaù Ñôn GTGT hoaëc HÑ baùn haøng 2 lieân, lieân 1 löu, lieân 2 giao cho khaùch. Cuoái ngaøy hoaëc cuoái ca laäp baùo caùo baùn haøng cuøng tieàn baùn haøng noäp veà phoøng keá toaùn (5) Ñoái vôùi Haøng Hoaù coù giaù trò thaáp döôùi möùc qui ñònh phaûi laäp hoaù ñôn phaûi laäp baûng keâ baùn leû theo töøng laàn baùn, theo töøng loaïi b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (1) Keá toaùn kieåm tra baùo caùo baùn haøng, baûng keâ baùn haøng, giaáy noäp tieàn + Nôï TK 111 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112 giaù voán haøng ñaõ baùn (2) Thieáu tieàn baùn haøng laäp bieân baûn chôø xöû lyù:
http://www.ebook.edu.vn

56

NôïTK138(1381) Coù TK511 (3) Thöøa tieàn baùn haøng + Nôï TK 111,112,113 soá tieàn ñaõ noäp Coù TK 511 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 338 (3381)soá noäp thöøa + Nôï TK 632 Coù TK 156 (4) Baùn haøng ñaïi lyù ñuùng giaù qui ñònh cuûa chuû haøng, ñôn vò nhaän haøng ghi + Nôï TK 111,112 Coù TK 331 giaù thanh toaùn + Nôï TK 331 Coù TK 511 hoa hoàng ñöôïc höôûng veà baùn haøng ñaïi lyù Coù TK 33311 + Nôï TK 331 Coù TK 111,112 traû tieàn haøng cho ñaïi lyù + Phaûn aùnh tình hình nhaän vaø thanh toaùn tieàn haøng gôûi baùn treân TK 003 “ Haøng hoaù nhaän baùn hoä” (5) Baùn haøng traû goùp, laõi baùn haøng traû chaäm coi laø thu nhaäp hoaït ñoäng taøi
http://www.ebook.edu.vn

57

chính : + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311), Coù TK 515 + Nôï TK 111 Coù TK 131 + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112 (6) Baùn haøng coù khuyeán maõi khoâng tính thueá GTGT ñaàu ra cuûa haøng khuyeán maõi, do ñoù khoâng xuaát hoaù ñôn cho soá haøng khuyeán maõi. Khi baùn haøng keøm khuyeán maõi, soá löôïng haøng khuyeán maõi ghi treân cuøng hoaù ñôn phaûi ghi roõ “haøng khuyeán maõi khoâng thanh toaùn”. Soá thueá GTGT ñaàu vaøo khoâng ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng khuyeán maõi ghi: Nôï TK 641 Coù TK 133(1331) (7) Bieáu taëng Haøng Hoaù do quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi ñaøi thoï + Nôï TK 431 Coù TK 511
http://www.ebook.edu.vn

58

Coù TK 3331 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK156,6112 (8) Duøng Haøng Hoaù ñeå traû löông cho nhaân vieân + Nôï TK 334 Coù TK 512 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112 3.3.4 KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA VAØ KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ 3.3.4.1. KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA HAØNG HOAÙ - Chi phí thu mua haøng hoaù goàm chi phí vaän chuyeån, boác dôõ, thueâ beán thueâ baõi, hoa hoàng thu mua, hao huït trong ñònh möùc….. - Chi phí thu mua caàn phaân boå cho haøng tieâu thuï vaø haøng toàn kho, toàn quaày, haøng ñang gôûi baùn, kyù gôûi, haøng mua ñang ñi treân ñöôøng theo tieâu thöùc phuøhôïp + Tieâu thöùc phaân boå: coù theå löïa choïn: Trò gía mua cuûa haøng hoaù; soá löôïng; loâ haøng, … + Coâng thöùc: choïn tieâu thöùc “Trò gía mua cuûa haøng hoaù”

http://www.ebook.edu.vn

59

Chi phí thu mua phaân boå cho haøng hoaù ñaõ tieâu thuï trong kyø =

Chi phí thu mua lieân quan ñeán haøng toàn kho ñaàu kyø (SDÑK TK1562) Trò giaù mua haøng hoùa toàn kho ñaàu kyø (SDÑK TK 1561)

Chi phí thu mua phaùt sinh trong kyø + (PS Nôï TK 1562)

Trò giaù mua haøng hoaù xuaát baùn ñaõ xaùc ñònh laø x tieâu thuï Trò giaù mua trong kyø haøng hoaù (Nôï TK 632 + phaùt sinh ñoái öùng Coù trong kyø 1561) (phaùt sinh nôï TK 1561)

- Chi phí thu mua HH baùn ra trong kyø baèng chi phí thu mua HH toàn kho ñaàu kyø coäng chi phí thu mua HH phaùt sinh trong kyø tröø chi phí thu mua HH toàn cuoái kyø - Ñònh khoaûn + Taäp hôïp chi phí thu mua Nôï TK 156 (1562) Nôï TK 133 (1331) coÙ TK 311,111,112,334… + Phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra Nôï TK 632 Coù TK 156 (1562) 3.3.4.2. KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ Keát quaû tieâu thuï HH bieåu hieän qua chæ tieâu “lôïi nhuaän” hay “loã”
http://www.ebook.edu.vn

60

KQTT HH= DT thuaàn – Gía voán haøng baùn – CP baùn haøng – CPQLDN - Keát chuyeån caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu baùn haøng Nôï TK 511 Coù TK 521,531,532, 3332,3331(noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp) - Keát chuyeån doanh thu thuaàn : Nôï TK 511,512 Coù TK 911 - Phaân boå chi phí thu mua cho haøng tieâu thuï: Nôï TK 632 Coù TK 1562, 6112 - Keát chuyeån giaù voán haøng baùn: Nôï TK 911 Coù TK 632 - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø = lôïi nhuaän chòu thueá x thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp Lôïi nhuaän chòu thueá = doanh thu thuaàn baùn haøng hoaù - trò giaù voán haøng baùn ra – chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Nôï TK 8211 / Coù TK 3334

http://www.ebook.edu.vn

61

- Keát chuyeån chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh NôïTK 911 Coù TK 641, 642 keát chuyeån soá trong kyø Coù TK 142 (1422) chi phí chôø keát chuyeån Coù TK 8211 ( chi phí thueá thu nhaäp hieän haøn h ): thueá thu nhaäp phaûi noäp trong kyø - Keát chuyeån keát quaû ( neáu laõi ): Nôï TK 911 Coù TK 421 - Neáu loã ghi ngöôïc laïi Ví duï: Coâng ty thöông maïi vaø dòch vuï ABC, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, trong thaùng 1/n coù tình hình mua baùn haøng hoaù nhö sau: - Soá dö ñaàu kyø: + TK 1561: 5.440.000ñ, trong ñoù 20 Ram 128, ñôn giaù 155.000ñ/caùi; 10 case ñôn giaù 234.000ñ/caùi. + TK 1562: 150.000ñ. - Trong thaùng phaùt sinh nhö sau:

http://www.ebook.edu.vn

62

(1). Mua 100 case maùy vi tính, ñaõ nhaäp kho, ñôn giaù mua chöa thueá GTGT 15USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùc mua 15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. (2). Chi phí vaän chuyeån mua 100 case 550.000ñ goàm thueá GTGT 10%, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng. (3). Mua 200 thanh Ram 128MB, ñôn giaù mua chöa thueá GTGT 10USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùc mua 15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Khi nhaäp kho phaùt hieän thieáu 2 thanh Ram chöa roõ nguyeân nhaân, kieåm tra chaát löôïng coù 8 thanh Ram khoâng ñaït yeâu caàu, beân baùn ñoàng yù ñoåi laïi 8 thanh Ram naøy (bieát ñeán cuoái thaùng beân baùn vaãn chöa ñoåi haøng). (4) Toång hôïp tình hình xuaát baùn cho coâng ty K trong thaùng nhö sau : 20 case, ñôn giaù chöa thueá GTGT 250.000ñ/caùi; 50 thanh Ram 128, ñôn giaù 170.000ñ/caùi; thueá GTGT 5%, chöa thu tieàn. (5) Do coâng ty K mua soá löôïng lôùn coâng ty chieát khaáu cho khaùch 1% treân toång giaù baùn chöa thueá vaø tröø vaøo nôï phaûi thu (6) Keát chuyeån chi phí baùn haøng 100.000 vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 200.000. Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp 28% treân lôïi nhuaän chòu thueá
http://www.ebook.edu.vn

63

Yeâu caàu: ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï treân (goàm caû vieäc tính giaù voán haøng hoaù ñaõ tieâu thuï, keát chuyeån doanh thu thuaàn, chi phí vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh).Bieát raèng chi phí thu mua phaân boå theo soá löôïng haøng hoaù Gæai : (1) Nôï TK 1561 23.550.000 Nôï TK 1331 (2) Nôï TK 1562 Nôï TK 1331 Coù TK 141 Nôï TK 1381 Nôï TK 1331 Coù TK 331 (4) Nôï TK 632 Coù TK 1561 (5) Phaân boå chi phí thu mua cho haøng toàn cuoái kyø : (150.000+500.000):(100+10)x90 = 531.818 (6) Phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra trong kyø :
http://www.ebook.edu.vn

1.177.500 500.000 50.000 550.000 314.000 1.570.000 32.970.000 10x234.000+ 10x15x15.700+20x155.000+ 30x10x15.700=12.505.000

Coù TK 331 24.727.500

(3) Nôï TK 1561 29.830.000 Nôï TK 1388 1.256.000

64

150.000 + 500.000 –531.818 = 118.182 (7) Nôï TK 632 / Coù TK 1562 118.182 (8) Nôï TK 131 14.175.000 Coù TK 511 13.500.000 Coù TK 33311 675.000 (9) Nôï TK 521 / Coù TK 131 135.000 (10) Nôï 511 / Coù TK 521 135.000 (11) Nôï TK 511 / Coù TK 911 13.365.000 (12) Thueá thu nhaäp phaûi noäp trong kyø: (13.365.000-[12.623.182+100.000+200.000])x28%=123.709 Nôï TK 8211 / Coù TK 3334 (13) Nôï TK 911 Coù TK 632 Coù TK 641 Coù TK 642 Coù TK 8211 13.046.891 12.623.182 100.000 200.000 123.709 123.709

(14) Nôï TK 911 / Coù TK 421 318.109

http://www.ebook.edu.vn

65

CHÖÔNG 4 KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØNG HOÙA 4.1. TOÅNG QUAÙT Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu laø moät boä phaän cuûa lónh vöïc löu thoâng haøng hoùa, laø caàu noái giöõa saûn xuaát vaø tieâu duøng treân phaïm vi quoác teá vôùi chöùc naêng toå chöùc löu chuyeån haøng hoùa giöõa trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi. Hoaït ñoäng xuaát, nhaäp khaåu chieám moät vò trí quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân, noù taïo ñieàu kieän môû roäng thò tröôøng cho neàn saûn xuaát trong nöôùc, ñoàng thôøi cuõng phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc veà nhöõng maët haøng trong nöôùc chöa
http://www.ebook.edu.vn

66

saûn xuaát ñöôïc hoaëc ñaõ saûn xuaát ñöôïc nhöng chöa ñaùp öùng nhu caàu veà maët soá löôïng vaø chaát löôïng. Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng xuaát khaåu laø nhöõng maët haøng thuoäc theá maïnh cuûa neàn saûn xuaát trong nöôùc thuoäc caùc ngaønh coâng nghieäp, noâng nghieäp … Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng nhaäp khaåu khoâng chæ ñôn thuaàn laø nhöõng maët haøng phuïc vuï cho nhu caàu tieâu duøng cuûa caùc taàng lôùp daân cö maø chuû yeáu laø caùc trang thieát bò, maùy moùc, vaät tö, kyõ thuaät hieän ñaïi phuïc vuï cho söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác daân trong taát caû caùc ngaønh, caùc ñòa phöông vaø treân moïi lónh vöïc. 4.1.1 Nhöõng ñieàu kieän thöông maïi quoác teá (International commercial terms - Incoterms ) Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu coù nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu sau : – Quaù trình löu chuyeån haøng hoùa xuaát, nhaäp khaåu theo moät voøng kheùp kín phaûi qua 2 giai ñoaïn baùn haøng: Mua vaø baùn haøng xuaát khaåu, mua vaø baùn haøng nhaäp khaåu, vì vaäy thôøi gian löu chuyeån haøng hoùa thöôøng daøi hôn löu chuyeån haøng hoùa trong nöôùc.

http://www.ebook.edu.vn

67

– Haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu coù theå tieán haønh theo phöông thöùc tröïc tieáp hoaëc uûy thaùc. Xuaát, nhaäp khaåu tröïc tieáp laø phöông thöùc maø doanh nghieäp xuaát, nhaäp khaåu tröïc tieáp ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng xuaát, nhaäp khaåu vôùi thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Xuaát, nhaäp khaåu uûy thaùc laø phöông thöùc maø ñôn vò coù giaáy pheùp xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa tieán haønh uûy thaùc cho ñôn vò khaùc coù chöùc naêng thöïc hieän xuaát , nhaäp khaåu haøng hoùa cuûa mình, do ñoù phaûi traû cho ñôn vò naøy moät khoaûn thuø lao goïi laø phí uûy thaùc. – Giaù caû haøng hoùa xuaát, nhaäp khaåu luoân gaén lieàn vôùi caùc ñieàu kieän vaø cô sôû giao haøng khaùc nhau. Trong giai ñoaïn hieän nay, caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam thöôøng mua haøng nhaäp khaåu theo ñieàu kieän CIF vaø baùn haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän FOB. Noäi dung chuû yeáu cuûa nhöõng ñieàu kieän naøy nhö sau : Theo ñieàu kieän FOB (Free on board) töùc laø “giao leân taøu”. Theo ñieàu kieän naøy, ngöôøi baùn phaûi giao haøng leân taøu do ngöôøi mua chæ ñònh taïi caûng boác xeáp haøng quy ñònh; xin giaáy pheùp xuaát khaåu; laøm ñuû caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát chòu traùch nhieäm veà moïi chi phí, ruûi ro, toån thaát cho ñeán khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác haøng.
http://www.ebook.edu.vn

68

Ngöôøi mua phaûi kòp thôøi chæ ñònh taøu chôû haøng, kyù keát hôïp ñoàng vaän chuyeån, traû cöôùc phí vaän chuyeån, nhaän haøng taïi caûng boác xeáp haøng theo quy ñònh vaø trong thôøi haïn quy ñònh; chòu caùc phí toån coù lieân quan vaø caùc ruûi ro veà haøng hoùa keå töø khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác xeáp haøng. Theo ñieàu kieän CIF (cost, insurance and Freight) töùc laø “tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí”. Theo ñieàu kieän naøy ngöôøi baùn phaûi kyù hôïp ñoàng vaän chuyeån, traû cöôùc phí vaän chuyeån ñeå chôû haøng ñeán caûng ñích, xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm ñuû caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát cho vieäc xuaát khaåu haøng hoùa, chòu ruûi ro vaø phí toån veà vieäc ñoù; chòu phí toån mua baûo hieåm haøng haûi ñeå traùnh cho ngöôøi mua ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi haøng hoùa trong quaù trình vaän chuyeån, giao haøng leân taøu taïi caûng boác haøng trong thôøi haïn quy ñònh; chòu moïi phí toån coù lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng ñaõ ñöôïc giao leân taøu taïi caûng boác xeáp haøng, cuõng nhö cöôùc phí ñeå chôû haøng ñeán caûng ñích, keå caû caùc phí kyù hôïp ñoàng vaän taûi; chòu moïi ruûi ro vaø toån thaát haøng hoùa cho ñeán khi haøng ñaõ qua haún lan can taøu taïi caûng boác xeáp haøng.

http://www.ebook.edu.vn

69

Ngöôøi mua nhaän haøng vaø traû tieàn khi coù hoùa ñôn, vaän ñôn ñaõ ñöôïc giao cho mình; nhaän haøng ñöôïc giao taïi caûng boác dôû haøng vaø tieáp nhaän haøng hoùa ñoù töø ngöôøi chuyeân chôû taïi caûng ñeán qui ñònh; chòu moïi phí toån coù lieân quan ñeán haøng keå töø khi haøng ñöôïc giao cho mình taïi caûng boác dôû haøng, tröø chi phí vaän chuyeån vaø caùc chi phí khaùc maø Coâng ty haøng haûi ñaõ thu khi kyù hôïp ñoàng vaän taûi; chòu moïi ruûi ro vaø toån thaát veà haøng hoùa keå töø khi haøng ñaõ qua haún lan can taøu taïi caûng boác dôû haøng. Ngöôøi mua caàn löu yù raèng theo ñieàu kieän CIF, ngöôøi baùn chæ phaûi mua baûo hieåm vôùi phaïm vi toái thieåu, neáu ngöôøi mua muoán ñöôïc baûo hieåm vôùi phaïm vi roäng hôn thì phaûi coù söï thoûa thuaän roõ raøng vôùi ngöôøi baùn hoaëc töï mình mua baûo hieåm. – Vieäc thanh toaùn tieàn haøng xuaát nhaäp khaåu raár ña daïng vaø phöùc taïp theo caùc phöông thöùc thanh toaùn ñöôïc aùp duïng trong töøng hôïp ñoàng ngoaïi thöông. Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá thöôøng duøng laø : nhôø thu, chuyeån tieàn, tín duïng, chöùng töø … 4.1.2 Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá a. Phöông thöùc chuyeån tieàn (remittance):

http://www.ebook.edu.vn

70

-

Chuyeån tieàn traû sau :ngöôøi nhaäp khaåu laäp leänh chuyeån tieàn cho ngaân haøng phuïc vuï mình traû tieàn cho ngöôøi xuaát khaåu thoâng qua ngaân haøng ñaïi lyù sau khi ñaõ nhaän ñöôïc haøng hoaù vaø chöùng töø Chuyeån tieàn traû tröôùc : ngöôøi nhaäp khaåu laäp leänh chuyeån tieàn cho ngaân haøng phuïc vuï mình traû tieàn cho ngöôøi xuaát khaåu thoâng qua ngaân haøng ñaïi lyù tröôùc khi nhaän ñöôïc haøng hoaù vaø chöùng töø

-

b. Phöông thöùc nhôø thu ( collection of payment ) Phöông thöùc nhôø thu hoái phieáu trôn ( clean collection ) : ngöôøi xuaát khaåu uûy thaùc cho ngaân haøng thu hoä tieàn ôû ngöôøi nhaäp khaåu caên cöù vaøo hoái phieáu do mình laäp ra coøn chöùng töø haøng hoaù göûi thaúng cho ngöôøi nhaäp khaåu Phöông thöùc nhôø thu hoái phieáu keøm chöùng töø ( documentary collection) : ngöôøi xuaát khaåu sau khi ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng, tieán haønh uûy thaùc cho ngaân haøng phuïc vuï mình thu hoä tieàn ôû ngöôøi nhaäp khaåu caên cöù vaøo hoái phieáu vaø boä chöùng töø haøng hoaù vôùi ñieàu kieän ngöôøi
http://www.ebook.edu.vn

71

nhaäp khaåu thanh toaùn hoaëc chaáp nhaän traû tieàn thì ngaân haøng môùi trao boä chöùng töø cho ngöôøi nhaäp khaåu nhaän haøng hoaù c. Phöông thöùc tín duïng chöùng töø (documentary credit) : ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi nhaäp khaåu theo yeâu caàu cam keát baèng moät vaên baûn phaùp lyù laø thö tín duïng seõ traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi xuaát khaåu, neáu ngöôøi xuaát khaåu xuaát trình ñöôïc boä chöùng töø thanh toaùn phuø hôïp vôùi qui ñònh neâu roõ trong thö tín duïng 4.1.3 Nguyeân taéc ñaùnh giaù vaø kieåm nhaän haøng hoùa 4.1.3.1. Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu: a) Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu – Giaù nhaäp kho cuûa haøng xuaát khaåu laø giaù thöïc teá mua vaøo hoaëc giaù thaønh saûn xuaát, cheá bieán thöïc teá cuûa haøng hoùa nhaäp kho. – Giaù xuaát kho cuûa haøng hoùa xuaát khaåu laø giaù thöïc teá nhaäp kho cuûa töøng loâ haøng hoaëc coù theå tính theo caùc phöông phaùp khaùc nhö phöông phaùp bình quaân gia truyeàn … – Giaù baùn haøng xuaát khaåu laø giaù thöïc teá ghi treân hoùa ñôn baùn haøng. Baùn theo giaù naøo ghi ñuùng theo giaù ñoù (ví
http://www.ebook.edu.vn

72

duï: Baùn theo ñieàu kieän FOB ghi FOB, baùn theo ñieàu kieän CIF ghi CIF …) vaø ñöôïc tính ñoåi ra tieàn Vieät Nam theo tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng taïi thôøi ñieåm xaùc ñònh coù doanh thu. b) Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu. – Giaù nhaäp kho cuûa haøng nhaäp khaåu laø giaù mua thöïc teá ghi treân hoùa ñôn cuûa ngöôøi baùn, mua giaù naøo ghi giaù ñoù (giaù FOB, giaù CIF…) vaø ñöôïc quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieàm nhaän haøng coäng vôùi thueá nhaäp khaåu hoaëc thueá khaùc coäng chi phí thu mua haøng hoùa. Thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc tính treân cô sôû giaù nhaäp taïi cöûa khaåu coäng vôùi thueá nhaäp khaåu vaø nhaân vôùi thueá suaát thueá GTGT. Thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu seõ ñöôïc coi laø thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu töø neáu haøng nhaäp khaåu thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. Tröôøng hôïp haøng nhaäp khaåu thuoäc dieän chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp thì thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaù thöïc teá cuûa haøng mua veà nhaäp kho.
http://www.ebook.edu.vn

73

Neáu haøng nhaäp khaåu phaûi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät thì khoâng phaûi noäp thueá GTGT ôû khaâu nhaäp khaåu nhöng khi baùn haøng doanh nghieäp phaûi tính vaøo noäp thueá GTGT. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu cuõng ñöôïc tính treân cô sôû giaù nhaäp taïi cöûa khaåu coäng vôù i thueá nhaäp khaåu vaønhaân vôùi thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaù thöïc teá haøng mua veà nhaäp kho. – Giaù xuaát kho cuûa haøng nhaäp khaåu laø giaù nhaäp kho thöïc teá cuûa töøng loâ haøng. – Caùc bieân baûn giao nhaän vôùi taøu, caûng, caùc bieân baûn giaùm ñònh haøng hoùa nhaäp khaåu laø nhöõng cô sôû ñeå haïch toaùn caùc khoaûn thieät haïi, toån thaát ñeå khieáu naïi; ñoøi boài thöôøng. Caùc khoaûn thöøa, thieáu toån thaát chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân, traùch nhieäm thì haïch toaùn vaøo taøi khoûan 138 (1381) hoaëc 388 (3381) “ñeå chôø xöû lyù”.

4.1.3.2. Nguyeân taéùc kieåm nhaän haøng hoùa nhaäp kho Kieåm nhaän haøng hoùa nhaäp kho phaûi chaáp haønh nhöõng nguyeân taéc sau:

http://www.ebook.edu.vn

74

– Vieäc kieåm nhaän haøng hoùa phaûi do ngöôøi chòu traùch nhieäm vaät chaát veà baûo quaûn haøng hoùa tröïc tieáp tieán haønh. – Khi kieåm nhaän haøng hoùa phaûi caên cöù vaøo chöùng töø cuûa beân baùn, vaän ñôn cuûa chuû phöông tieän vaän taûi vaø caùc chöùng töø mua haøng khaùc ñeå kieåm tra veà soá löôïng vaø chaát löôïng haøng hoùa. Moïi sai leäch giöõa soá nhaän thöïc teá vaø soá ghi treân chöùng töø ñeàu phaûi laäp bieân baûn ñeå laøm caên cöù xöû lyù. – Neáu kieåm nhaän nguyeân toa (xe löûa), nguyeân coâng– ten–nô hoaëc xe kín (xe thuøng) thì tröôùc heát phaûi kieåm tra daáu keïp chì ôû cöûa toa taøu hoaëc cöûa xe. Neáu kieåm nhaän theo nguyeân ñai, nguyeân kieän thì phaûi kieåm nhaän theo daáu cuûa ñai kieän, kieåm nhaän ñuû soá löôïng kieän, troïng löôïng töøng kieän, vieäc kieåm nhaän cuï theå soá löôïng, chaát löôïng haøng hoùa trong toa xe, trong coâng–ten–nô, trong bao, kieän ñöôïc tieán haønh trong thôøi haïn vaø ñuû thaønh phaàn theo quy ñònh ôû hôïp ñoàng kinh teá. Haøng hoùa kieåm nhaän ôû saân ga, beán caûng thì ngöôøi kieåm nhaän phaûi coù giaáy uûy quyeàn nhaän haøng vaø chòu traùch nhieäm ñöa haøng veà ñôn vò hoaëc giao baùn thaúng. Sau khi kieåm nhaän haøng hoùa phaûi laäp bieân baûn kieåm nghieäm, laäp phieáu nhaäp kho theo ñuùng vôùi soá haøng hoùa (ñoái vôùi nhöõng thöù caàn thieát) vaø löôïng haøng hoùa thöïc teá ñaõ nhaän.

http://www.ebook.edu.vn

75

Ñeå giaûm bôùt khoái löôïng chöùng töø, beân mua coù theå söû duïng daáu kieåm nhaän ñeå ñoùng vaøo maët sau cuûa chöùng töø do beân baùn gôûi, vôùi noäi dung sau: Soá kieåm nhaän. Soá vaø ngaøy cuûa chöùng töø keøm theo. Toång giaù trò haøng hoùa, bao bì ñaõ kieåm nhaän thöïc teá. Soá bieân baûn kieåm nhaän neáu coù. Chöõ kyù vaø ngöôøi phuï traùch vaät chaát. 4.2. KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU HAØNG HOAÙ TRÖÏC TIEÁP 4.2.1 Khaùi nieäm _ Nhaäp khaåu tröïc tieáp laø hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp coù tö caùch phaùp nhaân Vieät Nam ( nhaø nhaäp khaåu ) vôùi caùc caù nhaân toå chöùc ôû nöôùc ngoaøi ( nhaø xuaát khaåu ) _ Nhaäp khaåu tröïc tieáp coù theå tieán haønh theo nghò ñònh thö kyù keát giöõa 2 nhaø nöôùc hoaëc ngoaøi nghò ñònh thö theo hôïp ñoàng kyù keát giöõa 2 hay nhieàu toå chöùc buoân baùn cuï theå thuoäc nöôùc nhaäp haøng vaø nöôùc xuaát haøng

http://www.ebook.edu.vn

76

_ Nhaäp khaåu tröïc tieáp goàm 2 giai ñoaïn : nhaäp khaåu haøng hoaù vaø tieâu thuï haøng nhaäp khaåu, doanh nghieäp ñöôïc ghi doanh soá nhaäp khaåu vaø doanh soá baùn haøng nhaäp khaåu; caùc chi phí, thueá nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaù trò voán haøng nhaäp khaåu 4.2.2 Chöùng töø – Soå saùch Ñeå thöïc hieän moät hôïp ñoàng nhaäp khaåu haøng hoùa, doanh nghieäp thöôøng phaûi tieán haønh caùc coâng vieäc sau : – Laøm thuû tuïc nhaäp khaåu theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. – Thöïc hieän nhöõng coâng vieäc ban ñaàu cuûa khaâu thanh toaùn nhö: laøm ñôn xin môû L/C, thöïc thi kyù quyõ vaø môû L/C … Neáu hôïp ñoàng mua baùn quy ñònh thanh toaùn baèng L/C. – Thueâ phöông tieän vaän taûi, neáu hôïp ñoàng mua baùn quy ñònh haøng ñöôïc giao ôû nöôùc xuaát khaåu. – Mua baûo hieåm – Laøm thuû tuïc haûi quan – Nhaän haøng – Kieåm tra haøng hoùa nhaäp khaåu
77

http://www.ebook.edu.vn

– Khieáu naïi veà haøng hoùa bò toån thaát, thieáu huït, khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng … – Thanh toaùn tieàn haøng vaø thanh lyù hôïp ñoàng. 4.2.3 Phöông phaùp haïch toaùn

4.2.3.1 Taøi khoaûn söû duïng TK 144 “Taøi saûn caàm coá, kyù cöôïc kyù quyõ ngaén haïn”. TK 156 “Haøng hoùa”. 4.2.3.2 Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. – Khi kyù quyõ môû L/C, ghi: Nôï TK 144 – theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm. Coù TK 111, 112 – theo tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ. Coù TK 515 – khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. Tröôøng hôïp tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm kyù quyõ nhoû hôn tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ thì khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ghi vaøo beân Nôï TK 635. Ñoàng thôøi ghi Coù TK 007. – Neáu doanh nghieäp mua ngoaïi teä ñeå kyù quyõ môû L/C
http://www.ebook.edu.vn

78

Nôï TK 1122 – Tyû giaù baùn thöïc teá taïi thôøi ñieåm mua cuûa ngaân haøng Coù TK 1111, 1121 Kyù quyõ môû L/C cuøng ngaøy mua ngoaïi teä Nôï TK 144 / Coù TK 1122 Kyù quyõ môû L/C sau ngaøy mua ngoaïi teä Nôï TK 144 Nôï TK 635 ( hoaëc Coù 515) Coù TK 1112, 1122 – Neáu doanh nghieäp vay ngoaïi teä cuûa ngaân haøng ñeå môû L/C thì khi chuyeån tieàn vaøo taøi khoaûn kyù quyõ, ghi: Nôï TK 144 Coù TK 311 – Khi haøng veà ñeán caûng, ga … theo thoâng baùo cuûa haûi quan, doanh nghieäp tieán haønh nhaän haøng vaø kieåm haøng. Caên cöù giaáy baùo nhaän haøng vaø caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan ñeán haøng nhaäp khaåu ñaõ hoaøn thaønh thuû tuïc haûi quan, ghi: Nôï TK 151,1561,157 Coù TK 331
http://www.ebook.edu.vn

Theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm 79

– Caên cöù thoâng baùo noäp thueá nhaäp khaåu cuûa haûi quan, keá toaùn ghi : Nôï TK 151, 1561, 157 Coù Tk 333 (3333) – Chi tieát thueá nhaäp khaåu. – Thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 133 Coù TK 333 (33312) Hoaëc ghi: Nôï TK 151, 1561, 157 Coù TK 333 (33312) – Caùc chi phí giaùm ñònh haûi quan, thueâ kho, thueâ baõi, phí ngaân haøng … ghi: Nôï TK 151, 1562, 157 Nôï TK 133 Coù TK 111, 112 – Khi nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng veà khoaûn tieàn traû cho thöông nhaân nöôùc ngoaøi baèng tieàn kyù quyõ, ghi: Nôï TK 331 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå Coù TK 144 – theo tyû giaù ñaõ ghi soå.
http://www.ebook.edu.vn

80

Neáu coù cheânh leäch veà tyû giaù hoái ñoaùi thì ghi vaøo TK 515 hoaëc TK 635. Tröôøng hôïp soá tieàn ñaõ kyù quyõ khoâng ñuû ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn ôû nöôùc ngoaøi thì phaûi xuaát quyõ ngoaïi teä ñeå thanh toaùn cho ñuû soá. Caên cöù vaøo giaáy baùo Nôï cuûa ngaân haøng, ghi: Nôï TK 331 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå. Coù TK 112 (1122) – Theo tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ Coù TK 515 – Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Hoaëc ghi: Nôï TK 331 Nôï TK 635 Coù TK 112 (1122) Ñoàng thôøi ghi Coù TK 007 4.2.3.3 Ví duï minh hoïa Taïi coâng ty kinh doanh thöông maïi X haïch toaùn thueá GTGT theo PP khaáu tröø coù moät vaøi soá lieäu sau lieân quan ñeán vieäc nhaäp khaåu tröïc tieáp haøng hoùa ñeå kinh doanh thöông maïi : 1. Noäp tieàn vaøo TK TGNH laø 400.000.000ñoàng
http://www.ebook.edu.vn

81

2. Xuaát TGNH mua 100.000USD ñeå kyù quó L/C. Tyû giaù baùn ngoaïi teä cuûa ngaân haøng 15.900ñ/USD 3. Nhaäp khaåu moät daây chuyeàn maùy moùc thieát bò theo giaù CIF Saøi Goøn laø 50.000USD, tyû giaù laø 15.900ñ/USD. Thueá nhaäp khaåu 10%, thueá GTGT ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu 10%. Chi phí vaän chuyeån töø caûng veà kho 2.100.000ñ, goàm 5% thueá GTGT thanh toaùn baèng tieàn maët. Chi phí laép ñaët chaïy thöû ñöôïc keá toaùn taäp hôïp nhö sau: a. Chi phí NVL xuaát duøng 25.500.000ñ b. Chi phí laép ñaët thueâ ngoaøi thanh toaùn baèng tieàn maët theo Hoaù Ñôn goàm 10% thueá GTGT 30.800.000ñ c. Chi phí thueâ chuyeân gia thanh toaùn baèng TGNH 30.000.000ñ 4. Nhaäp khaåu moät loâ haøng coù trò giaù ghi nhaän treân hoaù ñôn thöông maïi do beân baùn caáp laø 150.000USD. Thueá suaát thueá nhaäp khaåu 20%, thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät 50%, thueá suaát thueá GTGT 10%. Gía tính thueá cuûa haøng nhaäp khaåu laø giaù treân hôïp ñoàng thöông maïi. Tyû giaù giao dòch 15.920ñ/USD

http://www.ebook.edu.vn

82

5. Chi phí naâng haï boác dôõ kieåm ñeám ñaõ ñöôïc chi baèng tieàn maët 25.000.000ñ, thueá GTGT 10%, leä phí Haûi quan chi 5.000.000ñ baèng tieàn maët 6. DN tieán haønh kieåm tra haøng vaø phaùt hieän coù moät soá kieän haøng khoâng ñuùng vôùi qui caùch theo hôïp ñoàng DN ñaõ thoâng baùo vôùi beân baùn Vaø beân baùn ñoàng yù giaûm 1% toång trò giaù loâ haøng cho DN 7. Nhaän ñöôïc chöùng töø do NH baùo ñaõ thanh toaùn cho beân baùn 100.000USD tieàn haøng 8. Noäp caùc khoaûn thueá phaùt sinh lieân quan ñeán loâ haøng nhaäp khaåu qua NH 9. Thanh toaùn heát soá tieàn coøn thieáu cho beân baùn qua NH trong thôøi haïn ñuôïc höôûng chieát khaáu thanh toaùn 2% treân toång soá tieàn phaûi thanh toaùn . Tyû giaù xuaát ngoaïi teä 15.930ñ/USD 10. Khaùch haøng thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn 10.000USD tyû giaù thöïc teá luùc phaùt sinh nghieäp vuï 15.920ñ/USD . Bieát raèng tyû giaù luùc phaùt sinh nôï 15.900ñ/USD, tyû giaù xuaát ngoaïi teä 15.910ñ/USD Giaûi : (1) Nôï TK 1121 / Coù TK 1111 400.000.000

http://www.ebook.edu.vn

83

(2) Nôï TK 144 / Coù TK 1121 15.900 (3) a. Nôï TK 241 / Coù TK 331 15.900

1.590.000.000 =100.000 x 795.000.000 =50,000 x

b. Nôï TK 241 / Coù TK 3333 79.500.000 =795.000.000 x 10% c. Nôï TK 1331 / Coù TK 33312 87.450.000 = (795.000.000+79.500.000)x10% d. Nôï TK 241 Nôï TK 1331 2.000.000 100.000

Coù TK 1111 2.100.000 e. Nôï TK 241 / Coù TK 152 25.500.000 f. Nôï TK 241 28.000.000 Nôï TK 1331 2.800.000 Coù TK 1111 30.800.000 g. Nôï TK 241/ Coù TK 112 30.000.000 h. Nôï TK 211 / Coù TK 241 960.000.000 (4) a.Nôï TK 1561 /Coù TK 331 2.388.000.000 =150.000 x 15.920 b.Nôï TK 1561 1.910.400.000 Coù TK 3333 477.600.000 =2.388.000.000 x 20%
http://www.ebook.edu.vn

84

Coù TK 3332 1.432.800.000 =(2.388.000.000 + 477.600.000) x 50% (5) Nôï TK 1562 30.000.000 =25.000.000+5.000.000 Nôï TK 1331 2.500.000 Coù TK 1111 32.500.000 (6) (7) Nôï TK 331 / Coù TK 1561 Nôï TK 331 Coù TK 144 Coù TK 515 b. Nôï TK 3332 Nôï TK 3333 Nôï TK 33312 Coù TK 1121 (9) Nôï TK 331 100.000) x15.920 Coù TK 1122 725.292.900 = {(150.000 x99%) x98% - 100.000} x 15.930 Coù TK 515 (10) Nôï TK 1122 Coù TK 131 46.827.100 159.200.000 159.000.000
http://www.ebook.edu.vn

23.880.000 =150.000 x

15.920x1% 1.592.000.000 = 100.000 x 15.920 1.590.000.000 = 100.000 x 15.900 2.000.000 1.432.800.000 477.600.000 429.840.000 2.339.440.000 772.120.000 =(150.000 x99% -

(8) a. Nôï TK 1331 / Coù TK 33312 429.840.000

85

Coù TK 515 4.3 4.3.1 Khaùi nieäm -

200.000

KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC Nhaäp khaåu uûy thaùc laø moät trong nhöõng phöông thöùc kinh doanh, trong ñoù doanh nghieäp kinh doanh khoâng ñöùng ra tröïc tieáp ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông maø thoâng qua moät ñôn vò nhaäp khaåu coù kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng ngoaïi thöông thay cho mình Ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng uûy thaùc nhaäp khaåu : coù 3 beân tham gia + Beân ñoái taùc nöôùc ngoaøi : ngöôøi xuaát khaåu tröïc tieáp kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông vôùi beân nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu + Beân nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu : ñôn vò ñöùng ra thay maët cho beân uûy thaùc nhaäp khaåu tröïc tieáp kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông vôùi beân ñoái taùc nöôùc ngoaøi + Beân uûy thaùc nhaäp khaåu : ñôn vò coù nhu caàu nhaäp khaåu

haøng hoaù nhöng khoâng tröïc tieáp kyù hôïp ñoàng ngoaïi thöông

http://www.ebook.edu.vn

86

4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.1 Chöùng töø – Soå saùch Ñôn vò nhaäp khaåu uûy thaùc kyù hôïp ñoàng vôùi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu ñeå nhaäp khaåu haøng hoùa, nguyeân vaät lieäu, maùy moùc thieát bò,….theo yeâu caàu cuûa ñôn vò uûy thaùc, ñoàng thôøi thoûa thuaän möùc phí uûy thaùc. Tröôøng hôïp haøng nhaäp khaåu nhaø nöôùc quaûn lyù baèng haïn ngaïch (quota), ñôn vò uûy thaùc phaûi cung caáp haïn ngaïch cho ñôn vò nhaäp khaåu uûy thaùc. 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi traû tröôùc moät khoaûn tieàn uûy thaùc mua haøng theo hôïp ñoàng uûy thaùc nhaäp khaåu cho ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu môû LC, …., caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 (2). Khi nhaän haøng uûy thaùc nhaäp khaåu do ñôn vò nhaän uûy thaùc giao traû, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi:

http://www.ebook.edu.vn

87

(2.1). Phaûn aùnh giaù trò haøng nhaäp khaåu uûy thaùc, thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu hoaëc thueá tieâu thuï ñaëc bieät neáu coù, caên cöù vaøo hoùa ñôn xuaát traû haøng cuûa beân nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu vaø caùc chöùng töø lieân quan, ghi: (2.1.1). Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu duøng vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá thì thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu seõ ñöôïc khaáu tröø, ghi: a/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu noäp hoä caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 151, 152, 1561, 211 (Giaù trò haøng nhaäp khaåu khoâng bao goàm thueá GTGT haøng nhaäp khaåu) Nôï TK 133- Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu). b/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu laøm thuû tuï c keâ khai thueá nhöng ñôn vò uûy thaùc töï noäp thueá vaøo NSNN thì giaù trò haøng nhaäp khaåu ñöôïc phaûn aùnh nhö buùt toaùn taïi ñieåm a. khi noäp caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, ghi:
http://www.ebook.edu.vn

88

Nôï TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 (2.1.2). Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu duøng vaøo hoaït ñoäng kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá GTGT hoaëc chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp hoaëc duøng vaøo hoaït ñoäng ñöôïc trang traûi baèng nguoàn kinh phí khaùc thì thueá GTGT haøng nhaäp khaåu khoâng ñöôïc khaáu tröø, ghi: a/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu noäp hoä caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 152, 1561, 211 (Giaù trò haøng nhaäp khaåu bao goàm caû caùc khoaûn thueá phaûi noäp) Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) b/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc laøm thuû tuïc keâ khai thueá, nhöng ñôn vò uûy thaùc töï noäp caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, thì giaù trò haøng nhaäp khaåu ñöôïc keá toaùn nhö buùt toaùn taïi ñieåm a. Khi noäp thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu)
http://www.ebook.edu.vn

89

Coù TK 111, 112 (2.2). Phí uûy thaùc nhaäp khaåu phaûi traû ñôn vò nhaän uûy thaùc, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151, 152, 1561, 211 Nôï TK 133- Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) (2.3). Soá tieàn phaûi traû ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu caùc khoaûn chi hoä cho hoaït ñoäng nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151, 152, 1562, 211 Nôï TK 133- Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (neáu coù) Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) (3). Khi traû tieàn cho ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu veà soá tieàn haøng coøn laïi, tieàn thueá nhaäp khaåu, tieàn thueá GTGT, thueá tieâu thuï ñaëc bieät (neáu nhôø ñôn vò nhaän uûy thaùc noäp hoä vaøo NSNN), phí uûy thaùc nhaäp khaåu vaø caùc khoaûn chi hoä, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu)
http://www.ebook.edu.vn

90

Coù TK 111, 112 (4). Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu chuyeån traû haøng uûy thaùc nhaäp khaåu chöa noäp thueá GTGT, ghi: (4.1). Khi nhaän haøng, caên cöù phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä cuûa ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu, keá toaùn phaûn aùnh giaù trò haøng nhaäp khaåu uûy thaùc theo giaù ñaõ coù thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 152, 1561, 211 (Giaù trò haøng nhaäp khaåu bao goàm caùc khoaûn thueá phaûi noäp) Coù TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) (4.2). Khi nhaän hoùa ñôn GTGT haøng uûy thaùc nhaäp khaåu cuûa ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu, keá toaùn phaûn aùnh thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø, ghi: (4.2.1). Tröôøng hôïp haøng uûy thaùc nhaäp khaåu coøn toàn kho, ghi: Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 152, 1561, 211. (4.2.2). Tröôøng hôïp haøng hoùa uûy thaùc nhaäp khaåu ñaõ xuaát baùn, ghi: Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 632 - Giaù voán haøng baùn
http://www.ebook.edu.vn

91

4.3.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.3.1 Chöùng töø – Soå saùch Beân nhaän uûy thaùc nhaäp phaûi thöïc hieän toaøn boä coâng vieäc cuûa ñôn vò tröïc tieáp nhaäp khaåu, laøm thuû tuïc nhaäp khaåu, tieáp nhaän haøng hoùa vaø thoâng baùo cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp ñeán nhaän haøng khi haøng veà. Caùc chi phí veà kieåm nhaän, giaùm ñònh, boác dôõ … do beân uûy thaùc nhaäp chòu, neáu beân nhaän uûy thaùc nhaäp traû thay thì sau ñoù seõ thu laïi cuûa beân uûy thaùc nhaäp. Beân nhaän uûy thaùc nhaäp ñöôïc höôûng phí uûy thaùc tính theo tyû leä % treân trò giaù haøng nhaäp khaåu 4.3.3.2 Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi nhaän cuûa ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu moät khoaûn tieàn mua haøng traû tröôùc ñeå môû LC, …., caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 111, 112
Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc nhaäp khaåu)(2). Khi chuyeån tieàn hoaëc vay ngaân haøng ñeå kyù quyõ môû LC (neáu thanh toaùn baèng thö tín duïng), caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi:

Nôï TK 144 - Caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn Coù TK 111, 112, 311.
http://www.ebook.edu.vn

92

(3). Khi nhaäp khaåu vaät tö, thieát bò, haøng hoùa, ghi: (3.1). Soá tieàn haøng uûy thaùc nhaäp khaåu phaûi thanh toaùn hoä vôùi ngöôøi baùn cho beân giao uûy thaùc, caên cöù caùc chöù ng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng (Neáu haøng ñang ñi ñöôøng) Nôï TK 1561 - Haøng hoùa (Neáu haøng veà nhaäp kho) Coù TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ngöôøi baùn) Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát ngöôøi baùn nöôùc ngoaøi) (3.2). Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 3333 - Thueá xuaát, nhaäp khaåu (Chi tieát thueá nhaäp khaåu)

http://www.ebook.edu.vn

93

Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 3333 - Thueá xuaát, nhaäp khaåu (Chi tieát thueá nhaäp khaåu) (3.3). Thueá giaù trò gia taêng haøng nhaäp khaåu phaûi noäp hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (33312) Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng qua nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (33312). (3.4). Thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi:
http://www.ebook.edu.vn

94

Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 3332 - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng qua nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 3332 - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät. (3.5). Khi traû haøng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT xuaát traû haøng vaø caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 1561 - Haøng hoùa (Giaù trò haøng nhaäp khaåu ñaõ bao goàm caùc khoaûn thueá phaûi noäp) Coù TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng. (3.6). Tröôøng hôïp traû haøng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu chöa noäp thueá GTGT, caên cöù phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, ghi nhö buùt toaùn 3.5. Sau khi ñaõ noäp thueá GTGT ôû khaâu nhaäp khaåu cho haøng hoùa nhaäp khaåu uûy thaùc, phaûi laäp hoùa ñôn GTGT göûi cho ñôn vò giao uûy thaùc.
http://www.ebook.edu.vn

95

(4). Ñoái vôùi phí uûy thaùc nhaäp khaåu vaø thueá GTGT tính treân thì phí uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT vaø caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu phí uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131, 111, 112 (Toång giaù thanh toaùn) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (5113) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (5). Ñoái vôùi caùc khoaûn chi hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu lieân quan ñeán hoaït ñoäng nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu (Phí ngaân haøng, phí giaùm ñònh haûi quan, chi thueâ kho, thueâ baõi, chi boác xeáp vaän chuyeån haøng ….), caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 (6). Khi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu chuyeån traû heát soá tieàn haøng nhaäp khaåu, tieàn thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät (neáu ñôn vò uûy thaùc nhôø noäp hoä vaøo NSNN caùc khoaûn thueá naøy), vaø caùc khoaûn chi hoä cho hoaït ñoäng nhaäp khaåu uûy thaùc, phí uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù vaøo caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 111, 112
http://www.ebook.edu.vn

96

Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) (7). Khi thanh toaùn hoä tieàn haøng nhaäp khaåu vôùi ngöôøi baùn cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ngöôøi baùn) Coù TK 112, 144 (8). Khi noäp hoä thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaøo NSNN, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 3331, 3332, 3333 Coù TK 111, 112 (9). Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu laøm thuû tuïc noäp thueá nhaäp khaåu, ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu töï noäp caùc khoaûn thueá naøy vaøo NSNN, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh soá tieàn ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu ñaõ noäp vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 3331, 3332, 3333 Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Thực hành: Nhaäp khaåu uyû thaùc
http://www.ebook.edu.vn

97

Caùc doanh nghieäp sau noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, haïch toaùn ngoaïi teä TGTT: - Cty A: ñôn vò uyû thaùc nhaäp khaåu; Cty B: ñôn vò nhaän uyû thaùc nhaäp khaåu. Trong thaùng 1/n coù tình hình nhaäp khaåu nhö sau: (1). Ngaøy 4/1/n, Cty A chuyeån khoaûn cho Coâng ty B ñeå kyù quyõ môû L/C: 6.000USD, TGTT luùc giao dòch: 15.600, TGTT xuaát ngoaïi teä 15.500. (2). Ngaøy 10/1/n Cty A nhaän ñöôïc loâ haøng maùy tính xaùch tay, TGTT 15.650. a/ 100 boä maùy, ñôn giaù CIF 1.000USD/maùy b/ Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp (10% c/ Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu phaûi noäp 10% d/ Leä phí haûi quan 200.000ñ e/ Chi phí vaän chuyeån töø caûng veà kho Cty A: Giaù chöa thueá GTGT 1.000.000, thueá GTGT 10% f/ Phí uyû thaùc nhaäp khaåu (chöa goàm thueá GTGT 10%): theo hôïp ñoàng uyû thaùc 1% treân toång giaù CIF. Bieát: - Coâng ty B noäp hoä caùc khoaûn thueá, leä phí,… cho Coâng ty A
http://www.ebook.edu.vn

98

- Haøng giao taïi caûng khoâng nhaäp kho Cty B; taát caû chi phí, thueá lieân quan ñeán haøng hoaù Cty A, Cty B ñeàu thanh toaùn baèng TGNH. (3). Ngaøy 12/1/n hai beân thanh lyù hôïp ñoàng vaø thanh toaùn soá tieàn nôï coøn laïi baèng chuyeån khoaûn. Ngay sau ñoù Cty B cuõng ñaõ chuyeån traû tieàn haøng cho phía nöôùc ngoaøi, bieát TGTT luùc giao dòch 15.700, TGTT xuaát ngoaïi teä 15.500 (cho caû Cty A vaø Cty B). Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá treân töø luùc phaùt sinh nghieäp vuï cho ñeán luùc keát thuùc hôïp ñoàng: (I). Taïi Cty A. (II). Taïi Cty B. Giaûi: (I). Haïch toaùn taïi Coâng ty A: Ñôn vò uyû thaùc (1). Chuyeån khoaûn kí quyõ : Nôï TK 331(B) : Coù TK 515 : (2). Coâng ty nhaän loâ haøng (2a). Giaù mua Nôï TK 1561 : 1.565.000.000 (100 x 1.000$ x15.650) Coù TK 331(B) : 1.565.000.000
http://www.ebook.edu.vn

93.600.000 (15.600 x 6.000$) 600.000

Coù TK 112.2 : 93.000.000 (15.500x6.000$)

99

(2b). Thueá nhaäp khaåu : Nôï TK 1561 : 156.500.000 (1.565.000.000x10%) Coù TK 331(B) :156.500.000 (2c). Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu : Nôï TK 1331 : Coù TK 331(B) : (2d). Leä phí haûi quan : Nôï TK 1562 : (2e). Chi phí vaän chuyeån : Nôï TK 1562 : 1.000.000 Nôï TK 1331 : 100.000 (1.000.000x10%) Coù TK 331(B) : 1.100.000 (2f). Phí uyû thaùc nhaäp khaåu : NôTK 1562 : 15.650.000 (1%x100x1.000x15.650) Nôï TK 1331 : 1.565.000 Coù TK 331(B) : 17.215.000 (3). Thanh lyù hôïp ñoàng vaø thanh toaùn tieàn : Nôï TK 331(B) : 1.818.565.000 Coù TK 112.1 : +$22.100x15650
http://www.ebook.edu.vn

172.150.000 =[10% (100x1.100 x15650)] 172.150.000 200.000

Coù TK 331(B) : 200.000

(15.650.000x10%)

347.165.000= 200.000+1.100.000

100

Coù TK 112.2 : 15.500 Coù TK 515 :

1.457.000.000= ($100.000-$6.000) x 14.400.000=6000x50+94.000x150

(II). Haïch toaùn taïi Coâng ty B: Ñôn vò nhaän uyû thaùc (1). Nhaän tieàn öùng tröôùc ñeå môû L/C : (1a). Nôï TK 112.2: 93.600.000 Coù TK 131 (A) : (1b). Nôï TK 144: Coù TK 515 : (2). Nhaäp khaåu haøng (2a). Giaù mua haøng: Nôï TK 131 (A) : Coù TK 331 (XK): (2b). Thueá nhaäp khaåu : Nôï TK 131(A) : 156.500.000 (1.565.000.000x10%) Coù TK 3333 : 156.500.000 (2c). Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu : Nôï TK 131(A) : 172.150.000 (1.565.000.000+156.500.000)x10% Coù TK 33312 : 172.150.000 (2d) Nôï TK 3333 156.500.000
http://www.ebook.edu.vn

(6.000$ x15.600) (6.000$x15.600)

93.600.000

93.600.000 600.000

Coù TK112.2 : 93.000.000 (6.000$x15.500)

1.565.000.000 1.565.000.000

101

Nôï TK 33312 172.150.000 Coù TK 1121 328.650.000 (2e). Leä phí haûi quan : Nôï TK 131(A) : Coù TK 112.1: 200.000 200.000

(2f). Chi phí vaän chuyeån : Nôï TK 131(A) : 1.100.000 Coù TK 112.1 : 1.100.000 (2g). Phí uyû thaùc : Nôï TK 131(A) : 17.215.000 (1%x100x1.000x15.650) Coù TK 511 : 15.650.000 Coù TK 333.1 : 1.565.000 [10%(1%x100x1.000x15.650)] (3a). Thanh toaùn tieàn : Nôï TK 112.2 : 1.475.800.000 (100.000$6.000$)x15.700 Nôï TK 112.1 : Nôï TK 635 Coù TK 515 : 347.165.000 (*) 6.000x50=300.000 4.700.000

Coù TK 131 : 1.818.565.000 (**) (*) ,(**) : Tính gioáng cty A (3b). Thanh toaùn Nôï TK phaûi traû nöôùc ngoaøi:
http://www.ebook.edu.vn

102

Nôï TK 331 Coù TK 144: Coù TK 1122 Coù TK 515 4.4 4.4.1

1.565.000.000 93.600.000 1.457.000.000

(100.000x15.650) (6.000$x15.600) (94.000$x15.500)

14.400.000(1.565.000.000-

93.600.000-1.457.000.000). KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP Khaùi nieäm : - laø hoaït ñoäng trao ñoåi haøng hoaù dòch vuï giöõa caùc toå chöùc, caù nhaân Vieät Nam ( nhaø xuaát khaåu ) vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ( nhaø nhaäp khaåu ) thoâng qua mua baùn ñaët treân neàn taûng lyù thuyeát veàlôïi theá so saùnh - Nhöõng maët haøng xuaát khaåu laø nhöõng maët haøng coù theá maïnh trong nöôùc, coù lôïi theá so saùnh so vôùi haøng hoaù cuøng loaïi cuûa caùc nöôùc khaùc. Ñoái vôùi Vieät Nam laø caùc maët haøng thuoäc nhoùm thuû coâng myõ ngheä ( maây,tre, ñan…) , ngaønh khai thaùc vaø saûn xuaát saûn phaåm thoâ ( daàu khí, khí ñoát…),ngaønh cheá bieán nguyeân lieäu noâng saûn, laâm saûn (gaïo,tieâu, caø pheâ, thuûy haûi saûn…) 4.4.2 Chöùng töø – Soå saùch

http://www.ebook.edu.vn

103

Ñeå thöïc hieän moät hôïp ñoàng xuaát khaåu haøng hoùa, doanh nghieäp thöôøng phaûi tieán haønh caùc coâng vieäc sau : – Laøm thuû tuïc xuaát khaåu theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc (xin giaáy pheùp xuaát khaåu neáu caàn). – Kyù hôïp ñoàng xuaát khaåu, nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa hôïp ñoàng laø : + Teân haøng + Chaát löôïng + Soá löôïng + Giao haøng + Giaù caû + Thanh toaùn + Bao bì vaø kyù maõ hieäu + Baûo haønh + Phaït vaø boài thöôøng thieät haïi + Baûo hieåm + Baát khaû khaùng + Khieáu naïi + Troïng taøi
http://www.ebook.edu.vn

104

– Thöïc hieän nhöõng coâng vieäc ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa khaâu thanh toaùn nhö: nhaéc nhôû ngöôøi mua môû L/C theo ñuùng yeâu caàu, kieåm tra L/C … – Chuaån bò haøng hoùa ñeå xuaát khaåu – Kieåm tra haøng xuaát khaåu – Laøm thuû tuïc haûi quan – Thueâ phöông tieän vaän taûi – Giao haøng cho ngöôøi vaän taûi – Mua baûo hieåm cho haøng hoùa xuaát khaåu – Laäp boä chöùng töø thanh toaùn, goàm phöông tieän thanh toaùn vaø caùc chöùng töø gôûi haøng, cuï theå thöôøng bao goàm : Hoái phieáu thöông maïi Vaän ñôn ñöôøng bieån Ñôn hoaëc giaáy chöùng nhaän baûo hieåm Hoùa ñôn thöông maïi Giaáy chöùng nhaän phaåm chaát haøng hoùa Giaáy chöùng nhaän troïng/khoái löôïng Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa Phieáu ñoùng goùi haøng hoùa
http://www.ebook.edu.vn

105

Giaáy kieåm dòch thöïc vaät – Giaûi quyeát khieáu naïi (neáu coù) vaø thanh lyù hôïp ñoàng 4.4.3 Phöông phaùp haïch toaùn 4.4.3.1. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 511 – Chi tieát doanh thu haøng xuaát khaåu Taøi khoaûn 632 – Giaù voán haøng baùn. 4.4.3.2. Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. - Khi xuaát kho haøng hoùa chuyeån ra beán caûng, beán taøu, ñeå chuaån bò giao haøng cho ngöôøi vaän taûi thì caên cöù vaøo “Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä” keøm theo “Leänh ñieàu ñoäng noäi boä”, ghi : Nôï TK 157 Coù TK 1561 – Tröôøng hôïp haøng xuaát khaåu ñöôïc mua theo phöông thöùc vaän chuyeån thaúng thì ghi : Nôï TK 157 Nôï TK 133 Coù TK 331 – Khi hoaøn thaønh traùch nhieäm giao haøng, haøng xuaát khaåu ñöôïc xaùc ñònh laø ñaõ baùn thì keá toaùn laäp Hoùa ñôn baùn
http://www.ebook.edu.vn

106

haøng, phaûn aûnh doanh thu cuûa soá haøng xuaát khaåu theo giaù baùn ñaõ ñöôïc quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam theo tyû giaù thöïc teá thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu ñeå ghi : + Nôï TK 131 Coù TK 511 + Nôï TK 632 Coù TK 157 – Caùc phí toån giao nhaän haøng xuaát khaåu, ghi : Nôï TK 641 Nôï TK 1331 Coù TK 111, 112 – Thueá xuaát khaåu phaûi noäp, ghi : Nôï TK 511 Coù TK 333 (3333) – Tröôøng hôïp haøng rôøi cöûa khaåu nhöng chöa ñöôïc tính laø tieâu thuï thì soá thueá xuaát khaåu phaûi noäp ñöôïc phaûn aûnh treân TK 157 nhö laøm moät boä phaän cuûa giaù voá n haøng gôûi baùn. – Khi nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng veà khoaûn tieàn haøng ñaõ baùn,ghi
http://www.ebook.edu.vn

107

Nôï TK 112 (1122) – Theo tyû giaù thöïc teá

Coù TK 131 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå Coù TK 515 – Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. Hoaëc ghi: Nôï TK 112 (1122) – Theo tyû giaù thöïc teá

Nôï TK 635 – Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. Coù TK 131 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå. Ñoàng thôøi ghi Nôï TK 007 – Khi ñöôïc hoaøn laïi thueá XK do keâ khai nhaàm, ghi: Nôï TK 111, 112 - 3333 Coù TK 511(hoaøn trong nieân ñoä) Hoaëc Coù TK 711(Hoaøn vaøo nieân ñoä sau) 4.4.4 Ví duï minh hoïa: taïi DN XK coù caùc nghieäp vuï 1. Noäp 10.000USD tieàn maët vaøo TK TGNH, tyû giaù thöïc teá 15.870ñ/USD, tyû giaù xuaát ngoaïi teä 15.900ñ 2. Xuaát khaåu SP coù trò giaù xuaát kho 1.500.000.000ñ, giaù baùn theo Hoaù Ñôn thöông maïi 120.000USD. Thueá suaát
http://www.ebook.edu.vn

108

thueá XK 5%. Gía tính thueá cuûa haøng XK laø giaù treân HÑ. Tyû giaù giao dòch15.700ñ 3. Chi 16.500.000ñ tieàn maët goàm 10% thueá GTGT, ñeå thanh toaùn moät soá chi phí boác dôõ… 4. Trong loâ haøng coù 4% saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng, beân mua traû laïi vaø DN phaûi nhaäp khaåu trôû laïi soá SP naøy 5. Chuyeån khoaûn thanh toaùn tieàn thueá XK cho NS Nhaø Nöôùc 6. Khaùch hang thanh toaùn tieàn qua NH trong thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu thanh toaùn 1% theo HÑ. Leä phí NH 30USD. Tyû giaù giao dòch 15.800ñ 7. Boä phaän KD baùo hoûng moät coâng cuï duïng cuï ôû kyø thöù 3, bieát raèng CCDC thuoäc loaïi phaân boå 4 kyø, giaù trò ban ñaàu 12.000.000ñ, pheá lieäu baùn thu hoài tieàn maët 1.000.000ñ 8. Ruùt 1.000USD töø NH veà nhaäp quyõ tieàn maët, tyû giaù thöïc teá 15.830ñ. Tyû giaù ghi soå 15.850ñ Yeâu caàu : ñònh khoaûn caùc NV phaùt sinh Giaûi: (1) Nôï TK 1122 Nôï TK 635 Coù TK 1112 158.700.000 300.000 159.000.000
http://www.ebook.edu.vn

109

(2) a. Nôï TK 632

/ Coù TK 1561

1.500.000.000 x15.700

b. Nôï TK 131 / Coù TK 511

1.884.000.000=$120.000

c. Nôï TK 511/ Coù TK 3333 (3) Nôï TK 641 Nôï TK 1331 Coù TK 1111 15.000.000 1.500.000 16.500.000

94.200.000=$120.000 x15.700x5%

(4) a. Nôï TK 1561 / Coù TK 632

60.000.000= 1.500.000.000x4%

b. Nôï TK 531 / Coù TK 131

75.360.000= 1.884.000.000x4%

d. Nôï TK 3333 / Coù TK 511 3.768.000=94.200.000x4% (5) Nôï TK 3333 / Coù TK 511 90.432.000= 94.200.000 – 3.768.000 (6) Nôï TK 1122 $30) Nôï TK 641 1.801.484.400=( $120.000x96%x99% x 15.800 474.000= $30 x 15.800

http://www.ebook.edu.vn

110

Nôï TK 635 1.801.484.400 – 474.000 Coù TK 131 x15.700 (7) Nôï TK 641 Nôï TK 111 Coù TK 142 (8) Nôï TK 1112 Nôï TK 635 Coù TK 1122 4.5 4.5.1

6.681.600= 1.808.640.000 – 1.808.640.000= $120.000 x 96% 5.000.000 1.000.000 6.000.000 15.830.000 20.000 15.850.000

Nôï TK 007 $1.000 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC Khaùi nieäm Xuaát khaåu uûy thaùc laø moät trong nhöõng phöông thöùc kinh doanh, trong ñoù doanh nghieäp kinh doanh khoâng ñöùng ra tröïc tieáp ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông maø thoâng qua moät ñôn vò xuaát khaåu coù kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng ngoaïi thöông thay cho mình Ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng uûy thaùc nhaäp khaåu : coù 3 beân tham gia
http://www.ebook.edu.vn

111

+ Beân ñoái taùc nöôùc ngoaøi : ngöôøi nhaäp khaåu tröïc tieáp kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông vôùi beân nhaän uûy thaùc xuaát khaåu + Beân nhaän uûy thaùc xuaát khaåu : ñôn vò ñöùng ra thay maët cho beân uûy thaùc xuaát khaåu tröïc tieáp kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông vôùi beân ñoái taùc nöôùc ngoaøi + Beân uûy thaùc xuaát khaåu : ñôn vò coù nhu caàu xuaát khaåu haøng hoaù nhöng khoâng tröïc tieáp kyù hôïp ñoàng ngoaïi thöông 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu

4.5.2.1 Chöùng töø – Soå saùch Ñoái vôùi nghieäp vuï xuaát (nhaäp) khaåu uûy thaùc thì nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa beân uûy thaùc xuaát (nhaäp) khaåu vaø beân nhaän uûy thaùc xuaát (nhaäp) khaåu ñöôïc quy ñònh cuï theå trong hôïp ñoàng uûy thaùc xuaát (nhaäp) khaåu do caùc beân tham gia yù kieán thoûa thuaän. Trong hôïp ñoàng uûy thaùc caàn quy ñònh roõ : – Beân uûy thaùc phaûi: cung caáp haøng, cung caáp tö lieäu caàn thieát ñeå chaøo haøng ra nöôùc ngoaøi, chòu moïi chi phí ñoùng

http://www.ebook.edu.vn

112

goùi, bao bì, keû maõ, kyù hieäu, vaän chuyeån haøng hoùa ñeán cöûa khaåu, traû phí uûy thaùc. – Beân nhaän uûy thaùc phaûi: kyù hôïp ñoàng xuaát khaåu vôùi nöôùc ngoaøi, theo giaù caû vaø ñieàu kieän coù lôïi nhaát cho beâ n uûy thaùc, thoâng baùo tình hình thò tröôøng vaø giaù caû … Beân nhaän uûy thaùc xuaát laøm toaøn boä coâng vieäc cuûa moät ñôn vò tröïc tieáp xuaát, tieáp nhaän haøng hoùa xuaát cuûa beân uûy thaùc vaø tieán haønh thuû tuïc xuaát haøng cho thöông nhaân nöôùc ngoaøi. Caùc chi phí veà kieåm nhaän, giaùm ñònh, vaän chuyeån, baûo hieåm … do beân uûy thaùc xuaát chòu, beân nhaän uûy thaùc xuaát neáu traû thay seõ thu laïi cuûa beân uûy thaùc xuaát. Beân nhaän uûy thaùc ñöôïc höôûng phí uûy thaùc theo tyû leä % treân toång doanh thu ngoaïi teä. 4.5.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi giao haøng cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 157 - Haøng göûi ñi baùn Coù TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 155 - Thaønh phaåm

http://www.ebook.edu.vn

113

(2). Khi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu ñaõ xuaát khaåu haøng cho ngöôøi mua, caên cöù chöùng töø lieân quan, ghi: (2.1). Giaù voán haøng xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 632 - Giaù voán haøng baùn Coù TK 157 - Haøng göûi ñi baùn (2.2). Doanh thu haøng xuaát khaåu uûy thaùc, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (2.3). Thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp, beân nhaän uûy thaùc xuaát khaåu noäp hoä vaøo NSNN, ghi: - Soá thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa haøng xuaát khaåu uûy thaùc phaûi noäp, ghi: Nôï TK 511 - Doanh thu baùn haøng Coù TK 3332, 3333. - Khi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu ñaõ noäp hoä thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaøo NSNN, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 3332, 3333 Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu)
http://www.ebook.edu.vn

114

- Traû tieàn noäp hoä caùc loaïi thueá cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 111, 112. (2.4). Soá tieàn phaûi traû cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu veà caùc khoaûn ñaõ chi hoä lieân quan ñeán haøng uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 641 - Chi phí baùn haøng Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388) (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu). (3). Phí uûy thaùc xuaát khaåu phaûi traû cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 641 - Chi phí baùn haøng Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388) (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) (4). Buø tröø khoaûn tieàn phaûi thu veà haøng xuaát khaåu vôùi khoaûn phaûi traû ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi:
http://www.ebook.edu.vn

115

Nôï TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388) (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) (5). Khi nhaän soá tieàn baùn haøng uûy thaùc xuaát khaåu coøn laïi sau khi ñaõ tröø ñi phí uûy thaùc xuaát khaåu vaø caùc khoaûn do ñôn vò nhaän uûy thaùc chi hoä, caên cöù chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 111, 112 Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu 4.5.3.1 Chöùng töø – Soå saùch (Nhö 4.5.2.1) 4.5.3.2 Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi nhaän haøng cuûa ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 003 - Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi (2). Khi ñaõ xuaát khaåu haøng, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: (2.1). Soá tieàn haøng uûy thaùc xuaát khaåu phaûi thu hoä cho beân giao uûy thaùc xuaát khaåu, ghi:
116

http://www.ebook.edu.vn

Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ngöôøi mua nöôùc ngoaøi) Coù TK 331 - Phaûi traû ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) - Ñoàng thôøi ghi trò giaù haøng ñaõ xuaát khaåu: Coù TK 003 - Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi (2.2). Thueá xuaát khaåu phaûi noäp hoä cho beân giao uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Keá toaùn chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc) Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388 chi tieát phaûi noäp vaøo NSNN) (2.3). Thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp hoä cho beân giao uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Keá toaùn chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388 chi tieát noäp vaøo NSNN) (3). Ñoái vôùi phí uûy thaùc xuaát khaåu, vaø thueá GTGT tính treân phí uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu phí uûy thaùc xuaát khaåu, ghi:
http://www.ebook.edu.vn

117

Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (5113) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (4). Ñoái vôùi caùc khoaûn chi hoä cho beân uûy thaùc xuaát khaåu (Phí ngaân haøng, phí giaùm ñònh haûi quan, chi vaän chuyeån boác xeáp haøng, ….), caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 138 - Phaûi thu khaùc (1388 chi tieát töøng ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 111, 112 (5). Khi thu hoä tieàn haøng cho beân uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 112 - Tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ngöôøi mua nöôùc ngoaøi) (6). Khi noäp hoä thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät cho ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388 chi tieát phaûi noäp vaøo NSNN) Coù TK 111, 112
http://www.ebook.edu.vn

118

(7). Khi ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu thanh toaùn, buø tröø phí uûy thaùc xuaát khaåu, vaø caùc khoaûn chi hoä, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 138 - Phaûi thu khaùc (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) (8). Khi chuyeån traû cho ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu soá tieàn haøng coøn laïi sau khi ñaõ tröø ñi phí uûy thaùc xuaát khaåu vaø caùc khoaûn chi hoä, caên cöù chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 111, 112. 4.5.4 Ví duï: Xuaát khaåu uyû thaùc: Cty X: ñôn vò giao uyû thaùc xuaát khaåu; Cty Y: ñôn vò nhaän uyû thaùc xuaát khaåu. Caùc doanh nghieäp naøy ñeàu noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, haïch toaùn ngoaïi teä theo TGTT. Trong thaùng 5/n coù tình hình xuaát khaåu nhö sau:
http://www.ebook.edu.vn

119

(1). Ngaøy 10/5/n, Cty X giao haøng trò giaù xuaát kho 100.000.000ñ, giaù baùn 10.000 USD cho Coâng ty Y ñeå xuaát khaåu. Bieát haøng naøy coù thueá GTGT 0%, thueá xuaát khaåu 10%. (2). Ngaøy 12/5/n Coâng ty Y ñaõ laøm xong thuû tuïc xuaát khaåu vaø chuyeån haøng cho ngöôøi mua ôû nöôùc ngoaøi, chöa thanh toaùn tieàn. TGTT luùc giao dòch 15.800ñ/USD. (3). Caùc khoaûn Coâng ty Y noäp hoä cho Coâng ty X (taát caû baèng tieàn maët): a./ Thueá xuaát khaåu. b./ Leä phí haûi quan 2.000.000ñ. c./ Chi phí boác xeáp giaù chöa thueá 5.000.000, thueá GTGT 10%. (4). Coâng ty X ñaõ chuyeån tieàn baèng TGNH cho Coâng ty Y ñeå noäp thueá xuaát khaåu vaø Coâng ty Y ñaõ chuyeån khoaûn noäp thueá xuaát khaåu naøy vaøo NSNN. (5). Phí uyû thaùc xuaát khaåu (chöa goàm thueá GTGT 10%): theo hôïp ñoàng uyû thaùc 2% treân toång giaù trò hôïp ñoàng. (6). Ngaøy 20/7/n, Coâng ty Y ñaõ nhaän ñöôïc tieàn cuûa ngöôøi mua nöôùc ngoaøi, TGTT luùc giao dòch 15.900. Ñoàng thôøi Coâng ty X vaø Coâng ty Y tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng, thanh toaùn soá tieàn nôï coøn laïi baèng chuyeån khoaûn, bieát
http://www.ebook.edu.vn

120

TGTT xuaát ngoaïi teä cuûa Cty Y chuyeån tieàn cho Coâng ty X laø 15.900. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá treân töø luùc phaùt sinh nghieäp vuï cho ñeán luùc keát thuùc hôïp ñoàng: (I). Taïi Cty X. (II). Taïi Cty Y. Giaûi : Taïi Cty X : Ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu (1) Nôï TK 157 / Coù TK 1561 100.000.000 100.000.000 (2) a. Nôï TK 632 / Coù TK 157 15.800 (3) a. Nôï TK 511 / Coù TK 3333 158.000.000 x10% b. Nôï TK 3333 / Coù TK 3388 (Y) c. Nôï TK 641 / Coù TK 3388 (Y) d. Nôï TK 641 Nôï TK 133 5.000.000 500.000 15.800.000 200.000 15.800.000 =

b. Nôï TK 131(Y) / Coù TK 511 158.000.000 = $10.000 x

Coù TK 3388(Y) 5.500.000

http://www.ebook.edu.vn

121

(5)

Nôï TK 641 Nôï TK 133

3.160.000 = 158.000.000 x 2% 316.000 159.000.000 = $10.000 x 15.900 1.000.000

Coù TK 3388(Y) 3.476.000 (6) a. Nôï TK 1122 Coù TK 515 Coù TK 131(Y) 158.000.000 b. Nôï TK 3388(Y) / Coù TK 1121 24.976.000=200.000+5.500.000+3.476.000+15.800.000 Taïi Cty Y : Ñôn vò nhaän uûy thaùc (1) Nôï TK 003 $10.000 b. Nôï TK 131(NK) / Coù TK 331(X) 158.000.000 (3) a. Nôï TK 331(X) / Coù TK 1121 158.000.000 x 10% b. Nôï TK 1388(X) / Coù TK 1121 (4) (5) 200.000 c. Nôï TK 1388(x) / Coù TK 1121 5.500.000 Nôï TK 1121 / Coù TK 331(X) 15.800.000 Nôï TK 131(X) 3.476.000 Nôï TK 5113 Coù TK 33311 3.160.000 316.000 15.800.000 = (2) a. Coù TK 003 $ 10.000

http://www.ebook.edu.vn

122

(6) a. Nôï TK 1122 Coù TK 515 b. Nôï TK 331(X) Nôï TK 635 Coù Coù Coù TK TK TK 1122 c. Nôï TK 1121

159.000.000 = $10.000 x 15.900 1.000.000 158.000.000 1.000.000 159.000.000 24.976.000 15.800.000 5.700.000 3.476.000

Coù TK 131(NK) 158.000.000

331(X) 1388(X)

Coù TK 131(X)

http://www.ebook.edu.vn

123

CHÖÔNG 5 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH DÒCH VUÏ 5.1.KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NHAØ HAØNG 5.1.1. Ñaëc ñieåm keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng Saûn phaåm saûn xuaát vaø cheá bieán ra tieâu thuï ngay vöøa coù yeáu toá phuïc vuï , vì vaäy löôïng haøng toàn kho khoâng lôùn. Chu kyø saûn xuaát ngaén, khoâng coù saûn phaåm dôû dang. Haïch toaùn haøng toàn kho thoâng thöôøng theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø. Tính giaù thaønh theo phöông phaùp ñònh möùc. 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 5.1.2.1.Keá toaùn chi phí saûn xuaát haøng töï cheá bieán a/. Chi phí saûn xuaát: goàm 3 khoaûn muïc chính:
http://www.ebook.edu.vn

124

-

Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: caùc loaïi nguyeân lieäu ñeå cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng, …. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa nhaân vieân tröïc tieáp cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng. Chi phí saûn xuaát chung: + Tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa nhaân vieân quaûn lyù beáp, nhaân vieân cung öùng + Chi phí phuï lieäu duøng chung. + Coâng cuï, duïng cuï duøng cho vieäc cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng. + Khaáu hao TSCD duøng cho vieäc cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng. + Chi phí dòch vuï mua ngoaøi: tieàn ñieän, nöôùc, ga, .. + Chi phí baèng tieàn khaùc.

-

-

b/. Chöùng töø: phieáu nhaäp – xuaát, phieáu thu – chi, phieáu saûn xuaát cheá bieán, caùc baûng phaân boå, hoaù ñôn GTGT, giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù, bieân baûn kieåm keâ … c/ Soå saùch: soå kho cheá bieán, soå caùi caùc taøi khoaûn, soå chi tieát… d/ Taøi khoaûn söû duïng
http://www.ebook.edu.vn

125

-

Theo

phöông

phaùp

KKÑK

TK

611;

621;622;627;631;152;154;156…. Theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân TK 152; 154;621;622;627…. e/ Phöông phaùp haïch toaùn KEÁ TOAÙN NGUYEÂN VAÄT LIEÄU TRÖÏC TIEÁP - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp saûn xuaát laø giaù trò cuûa nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp coù maët trong saûn phaåm cheá taïo ra. Ví duï trong moùn gaø haáp caûi beï xanh thì nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp laø gaø, caûi xanh, naám vaø caùc phuï lieäu khaùc. Keá toaùn laäp soå kho cheá bieán ñeå theo doõi nguyeân vaät lieäu ñaõ giao cho boä phaän cheá bieán KEÁ TOAÙN CHI PHÍ NHAÂN COÂNG TRÖÏC TIEÁP - Tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông: BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa ngöôøi tröïc tieáp cheá bieán moùn aên uoáng - Löông vaø caùc khoaûn trích theo löông: BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân phuïc vuï cho SXCB tính vaøo CPSXC( nhaân vieân tieáp lieäu, nhaân vieân baûo quaûn kho…),
http://www.ebook.edu.vn

126

- Taøi Khoaûn söû duïng: TK622”CPNCTT”, khoâng coù soá dö KEÁTOAÙNCHIPHÍSAÛNXUAÁT CHUNG - CPSXC laø chi phí mang tính chaát taùc ñoäng giaùn tieáp SX + Nguyeân lieäu giaùn tieáp + Tieàn coâng cuøa löïc löôïng giaùn tieáp quaûn lyù SXCB + CP coâng cuï , duïng cuï xuaát duøng + Chi Phí Khaáu HaoTSCÑ + Dòch vuï mua ngoaøi: nhieân lieäu, ñieän nöôùc… + Chi phí baèng tieàn khaùc - TK söû duïng: 627”CPSXC”, khoâng coù soá dö TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM - Cuoái thaùng taäp hôïp caùc yeáu toá chi phí SX ñeå tính giaù thaønh Saûn PhaåmCheá Bieán + PP Keâ KhaiThöôøng Xuyeân, TK154”CPSXKDDD”, Taøi Khoaûn coù soá dö nôï + PPKKÑK, TK631 “giaù thaønh saûn xuaát”, Taøi khoaûn quaûn lyù khoâng coù soá dö -Giaù thaønh saûn phaåm:
http://www.ebook.edu.vn

127

Giaù thaønh saûn phaåm = SPDDÑK + CPSXtrong kyø SPDDCK – Pheá lieäu, khoaûn ñöôïc boài thöôøng - Nhaøhaøngthöôøngkhoângcoùsaûnphaåmdôûdangcuoáikyø VÍ DUÏ KEÁ TOAÙN Doanh nghieäp kinh doanh nhaø haøng, haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø, tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Ñaàu thaùng, nguyeân lieäu cheá bieán coøn toàn kho 6.0000.000ñ, Trong thaùng phaùt sinh: 1. Mua nguyeân lieäu töø chôï veà nhaäp kho giaù chöa thueá 20.000.000ñ, traû tieàn maët 2.Xuaát kho nguyeân lieäu cheá bieán 3.Tieàn coâng phaûi traû cho boä phaän cheá bieán 10.000.000ñ 4.Trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo cheá ñoä hieän haønh 5.TaäphôïpCPSXCtrong thaùng: - Gas mua duøng chöa traû tieàn 700.000ñ - Coâng cuï xuaát duøng phaân boå moät laàn 200.000ñ - Phaân boå chi phí coâng cuï treo ôû caùc kyø tröôùc cho thaùng naøy 1.000.000ñ - KHTSCÑ 1.500.000ñ - Caùc chi phí khaùc traû baèng tieàn maët 500.000ñ
http://www.ebook.edu.vn

128

6. Cuoái thaùng kieåm keâ nguyeân lieäu toàn kho boä phaän cheá bieán 400.000ñ. Haõy tính giaù thaønh haøng töï cheá bieán trong thaùng, bieát raèng ñaõ cheá bieán trong thaùng: - Vòt tieàm thuoác baéc: 200 thoá, gía thaønh ñònh möùc 100.000ñ/thoá - Caù loùc haáp: 100kg, gía thaønh ñònh möùc 80.000ñ/kg - Laåu thaäp caåm: 160 laåu, giaù thaønh ñònh möùc 70.000ñ/laåu Haõy cho nhaän xeùt veà quaûn lyù CPSX thoâng qua giaù thaønh thöïc teá töøng moùn aên so vôùi giaù thaønh dònh möùc theo coâng thöùc cheá bieán Ñònh khoaûn Keát chuyeån nguyeân lieäu coøn toàn ñaàu kyø Nôï 611: 6.000.000 Coù 152: 6.000.000 (1) Nôï 611: 20.000.000 Nôï 1331: 2.000.000 Coù 111(1111): 22.000.000 (2) khoâng haïch toaùn trong kyø chæ theo doõi soá löôïng xuaát (3) Nôï 622: 10.000.000 Coù 334: 10.000.000
http://www.ebook.edu.vn

129

(4) Nôï 622 : 19%*10.000.000=1.900.000 Nôï 334: 6%*10.000.000= 600.000 Coù 338(3382,3383,3384): 2.500.000 (5) Nôï 627(6272,6273,6274,6278): 4.000.000 Coù 331: 700.000 Coù 153: 200.000 Coù 242: 1.100.000 Coù 214(2141): 1.500.000 Coù 111(1111): 500.000 Ghi ñôn 009 1.500.000 (6) a. Nôï 152:400.000 Coù 611:400.000 (6) b. Nôï 631: 41.500.000 Coù 621 : 25.600.000 Coù 622: 11.900.000 Coù 627: 4.000.000 TÍNH GÍA THAØNH THÖÏC TEÁ TÖØNG MOÙN AÊN: - Giaù thaønh ñònh möùc (200x100.000)+(100x80.000)+(160x70.000)=39.200.000 - Tyû leä gía thaønh thöïc teá theo gía thaønh ñònh möùc: 41.500.000/39.200.000=1.059

http://www.ebook.edu.vn

130

Giaù thaønh thöïc teá: - Vòt tieàm : 100.000x1.059=105.900 - Caù loùc - Laåu Nhaän xeùt: + Giaù thaønh thöïc teá cao hôn giaù thaønh ñònh möùc 2.300.000ñ, laøm laõi goäp giaûm so vôùi ñònh möùc, caàn xem laïi tieâu hao nguyeân lieäu trong quaù trình cheá bieán, hao phí SXC ñeå chaán chænh kòp thôøi + Trong caùc moùn aên baùn ra vòt tieàm coù giaù thaønh thöïc teá cao nhaát so vôùi caùc moùn khaùc, laõi goäp cuûa moùn naøy thaáp nhöng soá löôïng baùn ra laïi cao hôn caùc moùn khaùc, ñaây laø nguyeân nhaân chính laøm giaù thaønh thöïc teá chung taêng cao. Caàn löu yù keùo gía thaønh vòt tieàm hoaëc neáu khoâng theå keùo vì chaát löôïng moùn aên thì caàn haïn cheá soá löôïng baùn ra cuûa moùn naøy 5.1.2.2.Keá toaùn tieâu thuï vaø tính keát quaû kinh doanh nhaø haøng a/. Phöông thöùc baùn haøng vaø chöùng töø - Giao haøng vaø thu tieàn tröïc tieáp: nhaân vieân baùn haøng giao haøng cho khaùch phaûi coù nhieäm vuï thu tieàn. Cuoái ngaøy kieåm keâ haøng coøn laïi ñeå tính haøng baùn ra trong ngaøy laäp baùo caùo baùn haøng haøng ngaøy cuøng vôùi soá tieàn baùn haøng
http://www.ebook.edu.vn

: 80.000x1.059=84.720 : 70.000x1.059=74.130

131

noäp veà phoøng keá toaùn ñeå haïch toaùn. Phöông phaùp naøy phuø hôïp cöûa haøng coù qui moâ kinh doanh nhoû vaø coù baùn keøm thöïc phaåm mua saün - Phöông thöùc baùn veù: nhaân vieân ghi veù cho soá haøng ñaõ baùn ra nhaèm kieåm soaùt vôùi soá tieàn ñaõ thu vaøo, caên cöù vaøo veù baùn haøng trong ngaøy ñeå laäp baùo caùo baùn haøng haøng ngaøy cuøng vôùi soá tieàn baùn haøng noäp veà cho phoøng keá toaùn haïch toaùn - Phöông thöùc theo ñôn ñaët haøng: khaùch haøng seõ ñaët tröôùc soá löôïng, chuûng loaïi moùn aên uoáng vaøo ngaøy giôø nhaát ñònh, nhaø haøng vôùi khaùch laäp moät baûn hôïp ñoàng kinh teá vaø khaùch phaûi ñaët coïc ñeå hôïp ñoàng baûo ñaûm ñöôïc thöïc hieän. Keá toaùn laäp phieáu thu tieàn coïc, ñeán khi thöïc hieän HÑ xong thì môùi goïi laø haøng baùn vaø laäp hoùa ñôn baùn haøng, thu soá tieàn coøn laïi sau khi tröø tieàn coïc - Phöông thöùc ghi ngay hoùa ñôn baùn leû: nhaân vieân giao cho khaùch hoùa ñôn baùn leûkhi thu tieàn, caên cöù vaøo hoùa ñôn laäp baùo caùo baùb haøng haøng ngaøy vaø noäp cuøng soá tieàn baùn haøng veà phoøng keá toùan ñeå haïch toaùn b/. Chöùng töø: hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn thoâng thöôøng, baùo caùo baùn haøng, giaáy noäp tieàn, baûng phaân boå… c/. Soå saùch: soå caùi taøi khoaûn, soå chi tieát doanh thu baùn haøng
http://www.ebook.edu.vn

132

d/. Taøi khoaûn söû duïng TK 5111 doanh thu baùn haøng mua saün, TK 5112 doanh thu baùn haøng töï cheá bieán, TK 521, 512, 532, 531,911, 421 TK 632, 641(chi phí lieân quan ñeán vieäc thuùc ñaåy baùn haøng : quaø löu nieäm, chi phí phuïc vuï…), 642 e/. Phöông phaùp haïch toaùn Theo phöông phaùp KKÑK Theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân Taäp hôïp chi phí Baùn Haøng(CPBH)&Quûan Lyù Doanh

Nghieäp(CPQLDN) caàn thöïc hieän cho chính xaùc. Nhöõng chi phí coù lieân quan ñeán vieäc thuùc ñaåy baùn haøng haïch toaùn vaøo chi phí baùn haøng. Ví duï: quaø löu nieäm taëng khaùch khi toå chöùc ñaùm tieäc, chi phí phuïc vuï…Neáu nhaø haøng coù thu phí phuïc vuï theo doanh thu vaø tính chi phí rieâng thì keá toùan phaûi chi tieát phí töông öùng vôùi doanh thu phuïc vuï - Caàn theo doõi rieâng chi tieát Keát Quûa Kinh Doanh cho töøng loaïi haøng mua saün vaø haøng töï cheá bieán, theo doõi chi phí rieâng cho töøng loaïi doanh thu hoaëc taäp hôïp chung roài phaân boå CPBH&CPQLDN cho doanh thu töøng loaïi. Tieâu thöùc phaân boå tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm nhaø haøng kinh
http://www.ebook.edu.vn

133

doanh, sao cho nguyeân taéc chi phí töông öùng vôùi doanh thu hôp lyù nhaát, keá toaùn thöøông choïn doanh thu thöïc teá hoaëc chi phí phaùt sinh thöïc teá taïi moãi boä phaän ñeå laøm tieâu thöùc phaân boå. Ví duï: phaân boå CPBH CPBH phaân boå cho haøng töï cheá=(CPBH/Toång doanh thu thöïc te)áxDT haøng töï cheá thöïc teá f/. VÍ DUÏ KEÁ TOÙAN 1. Giaû söû töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 25, haøng ngaøy keá toaùn nhaän tieàn maët vaø baùo caùo baùn haøng cuûa nhaân vieân baùn haøng. Toång doanh thu chöa thueá 25 ngaøy 250.000.000ñ, trong ñoù doanh thu haøng mua saün 50.000.000ñ, doanh thu haøng töï cheá 200.000.000ñ, thueá VAT 10%. Ñaõ thu baèng tieàn maët 50.000.000ñ, TGNH 160.000.000ñ, soá coøn laïi khaùch nôï 2. Ngaøy 26 khaùch ñaët coïc 5.000.000ñ baèng tieàn maët ñeå toå chöùc tieäc trò giaù chöa thueá 20.000.000ñ, thueá VAT 10% 3. Ngaøy 28 ñaõ thöïc hieän xong tieäc cöôùi noùi treân, khaùch haøng duøng ngaân phieáu traû heát soá tieàn coøn laïi theo hôïp ñoàng sau khi tröø tieàn coïc. Doanh thu chöa thueá haøng mua saün 4.000.000ñ. haøng töï cheá bieán 16.000.000ñ
http://www.ebook.edu.vn

134

4. Cuoái thaùng xaùc ñònh ñöïôc giaù thaønh töï cheá ñaõ tieâu thuï trong thaùng 150.000.000ñ, giaù voán haøng mua saün ñaõ tieâu thuï laø 32.000.000ñ 5. Trong thaùng taäp hôïp chi phí baùn haøng 20.000.000ñ, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 15.000.000ñ, cuoái thaùng phaân boå heát ñeå tính keát quaû kinh doanh 6. Haõy xaùc ñònh keát quaû kinh doanh nhaø haøng vaø töøng loaïi haøng, phaân boå CPBH&CPQLDN theo doanh thu töøng loaïi haøng ÑÒNH KHOAÛN: 1. Nôï 111(1111) Nôï 112(1121) Coù 511 Coù 333(33311) 2. 3. Nôï 111(1111) Coù 131 Nôï 131 Coù 511 Nôï 111(1111) Coù 333(33311) 50.000.000 160.000.000 250.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 17.000.000 2.000.000

Chi tieát 5111: 50.000.000; 5112: 200.000.000

5.000.000 20.000.000

Chi tieát 5111: 4.000.000; 5112: 16.000.000
http://www.ebook.edu.vn

135

4.

Nôï 632 Coù 156 Coù 154

182.000.000 32.000.000 150.000.000

Chi tieát 632 haøng cheá bieán: 150.000.000; 632 haøng mua saün 32.000.000 5. Nôï 911 Coù 641 Coù 642 6a. Nô ï 911 Coù 511 6b. Nôï 911 : 6c. Nôï 911: 35.000.000 20.000.000 15.000.000 270.000.000 270.000.000 182.000.000 53.000.000

Chi tieát 5111: 54.000.000; 5112: 216.000.000 Coù 632 182.000.000 Coù 421(4212): 53.000.000 + Tính chi tieát laõi töøng loaïi haøng: CPBH&CPQLDN phaân boå cho haøng mua saün : (35.000.000/270.000.000)*54.000.000=7.000.000 CPBH&CPQLDN phaân boå cho haøng töï cheá : 35.000.000-7.000.000 = 28.000.000ñ Laõi KD haøng töï cheá= 216.000.000 (150.000.000+28.000.000)=38.000.000ñ
http://www.ebook.edu.vn

136

Laõi KD haøng mua saün= 54.000.000 (32.000.000+7.000.000) = 15.000.000ñ 5.2.KEÁ TOAÙN KINH DOANH KHAÙCH SAÏN 5.2.1. Ñaëc ñieåm kinh doanh khaùch saïn 5.2.1.1.Toåchöùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn Hoaït ñoäng chính - Dòch vuï cho thueâ phoøng nguû - Dòch vuï ñi keøm: giaët uûi, aåm thöïc, baõi xe, xoa boùp, baùn haøng löu nieäm, vuõ tröøông… Phaân loaïi hoaït ñoäng ñeå haïch toaùn - Hoaït ñoäng kinhdoanh: nhaø haøng ,quaày bar, shop baùn haøng löu nieäm - Hoaït ñoäng phuïc vuï: thueâ phoøng, dòch vuï ñi keøm Caùc boä phaän chính: tieáp taân, quaûn gia,toång ñaøi,toå buoàng,boä phaän baûo trì söûa chöõa… 5.2.1.2. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn - Chí phí thueâ ngoaøi vaø khaáu hao TSCÑ lôùn - Chi phí phoøng cho thueâ coù theå coù chi phí dôû dang cuoái kyø vì khaùch haøng ôû qua thaùng sau chöa thanh toaùn tieà n phoøng trong thaùng neân chöa coù doanh thu töông öùng, moät soá dòch vuï ñi keøm cuõng coù theå coù hoaëc khoâng chi phí dôû dang cuoái kyø
http://www.ebook.edu.vn

137

- Keá toaùn taäp hôïp doanh thu,chi phí chi tieát cho töøng hoaït ñoäng, keå caû chi phí cho töøng loaïi phoøng cho thueâ ñeå phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù - Caùc hoaït ñoäng cho thueâ phoøng vaø caùc dòch vuï keøm theo coù thueâ suaát thueá GTGT khaùc nhau hoaëc phöông phaùp tính thueá khaùc nhau thì phaûi taäp hôïp doanh thu theo töøng hoaïtñoäng. - Môû soå chi tieát chi phí ,doanh thu theo höùông daãn taøi khoaûn keá toaùn chi tieát cuûa ngaønh ñaëc thuø do caáp treân yeâu caàu. 5.2.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn 5.2.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh dòch vuï - Chi phí saûn xuaát bao goàm ba yeáu toá chi phí: chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp SX, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp SX, vaø chi phí SX chung. - Cho thueâ phoøng, chi phí tröïc tieáp nhö nguyeân vaät lieäu, tieàn coâng coù giaù trò nhoû, chi phí thueâ ngoaøi,chi phí Sxchung phaùt sinh raát lôùn - Ñeå quaûn lyù chi phí coù hieäu quaû, keá toaùn xaùc ñònh chi phí ñònh möùc cho töøng loaïi phoøng tính theo töøng ngaøy ñeâm cho thueâ, cuõng nhö chi phí ñònh möùc
http://www.ebook.edu.vn

138

caùc hoaït ñoäng dòch vuï khaùc keøm theo. - Chi phí dòch vuï dôû dang cuoái kì cuûa hoaït ñoäng cho thueâ phoøng thöøông do khaùch haøng thueâ töø thaùng naøy sang thaùng khaùc hoaëc nhöõng ngaøy cuoái thaùng naøy sang nhöõng ngaøy ñaàu thaùng sau nhöng chöa thanh toaùn tieàn. Chi phí dòch vuï dôû dang = soá ngaøy thöïc teá khaùch ñaõ ôû * chi phí ñònh möùc ngaøy ñeâm phoøng khaùch ñang ô ûdôû dang - Caùc dòch vuï khaùc ñi keøm thöøông khoâng coù CPDDCK. Tuy nhieân tuøy thuoäc caùch quaûn lí coù khi khaùch coù söû duïng caùc dòch vuï ñoù ñang thueâ phoøng dôû dang. Phöông phaùp keá toaùn chi phí SX vaø tính giaù thaønh dòch vuï cuûa khaùch saïn - Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp SX, phuïc vuï: Nguyeân vaät lieäu chính duøng cho quy trình phuïc vuï phoøng bao goàm caùc vaät tö, nguyeân vaät lieäu trang bò cho phoøng ñeå khaùch löu truù söû duïng nhö : xaø boâng,daàu goäi, thuoác taåy…. Taøi khoaûn söû duïng: 152(nguyeân lieäu vaät lieäu),611(mua haøng), 621(chi
http://www.ebook.edu.vn

139

phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - khoâng coù soá dö ) - Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp bao goàm: löông, phuï caáp, baûo hieåm XH, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cuûa nhaân vieân tröïc tieáp phuïc vuï: nhaân vieân phuïc vuï buoàng. Taøi khoaûn söû duïng: 622 (chi phí nhaân coâng tröïc tieáp) – khoâng coù soá dö Theo cheá ñoä hieän haønh caùc khoaûn trích BHXH, BHYT, KPCÑ ñöôïc tính toaùn nhö sau: + Doanh nghieäp ñöôïc tính vaøo chi phí SXKD: 19% bao goàm : 2% KPCÑ (1% noäp coâng ñoaøn caáp treân, 1% ñeå laïi coâng ñoaøn taïi doanh nghieäp) , 2% BHYT(noäp cô quan y teá) , 15% BHXH(noäp cho cô quan BHXH,vaø ñöôïc caáp laïi cho doanh nghieäp trôï caáp oám ñau, thai saûn cho nhaân vieân) , + Tröø vaøo thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng : 1% BHYT( noäp cho cô quan y teá) , 5% BHXH (noäp cho cô quan BHXH) - Keá toaùn chi phí SX chung: nguyeân vaät lieäu giaùn tieáp tham gia qui trình taïo ra saûn phaåm phoøng, löông cuûa ngöôøi quaûn lyù tröïc tieáp, löông cuûa nhaân vieân phuïc vuï nhö tieáp taân, porter,quaûn gia, chi phí coâng cuï, khaáu hao TSCD, nhieân lieäu , chi phí baèng
http://www.ebook.edu.vn

140

tieàn khaùc. Taøi khoaûn söû duïng: 627(chi phí Sx chung) -- khoâng coù soá dö. - Cuoái thaùng taäp hôïp caùc chi phí keå treân vaøo taøi khoaûn 154 – CPSXKDDD(p/p keâ khai thöôøng xuyeân) hay taøi khoaûn 631 – GTSX(P/P kieåm keâ ñònh kyø). 5.2.2.2.Keá toaùn doanh thu ,chi phí quaûn lyù DN vaø keát quaû kinh doanh - Doanh thu tính thueá cuûa khaùch saïn laø doanh thu thöïc thu töøkhaùch thanh toaùn - Tuøy loaïi hình phuïc vuï trong khaùch saïn ñeå tính thueá GTGT hay thueá tieâu thuï ñaëc bieät - Taäp hôïp chi phí baùn haøng töông öùng vôùi doanh thu ñeå tính keát quaû kinh doanh cho töøng loaïi hình phuïc vuï. Choïn tieâu thöùc phaân boå CPQLDN cho phuø hôïp vôùi thöïc teá hoaït ñoäng cuûa KS. Phaân boå cho töøng loaïi hình hoaït ñoäng theo: doanh thu, löông cô baûn… - Hoaït ñoäng mua baùn haøng mua saün vaø taïi KS laø hoaït ñoäng kinh doanh ôû nhaø haøng, shop baùn haøng löu nieäm, baùn haøng nöôùc uoáng taïi phoøng
http://www.ebook.edu.vn

141

Phöông phaùp keá toaùn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaø tính keát quaû kinh doanh - Cuoái thaùng taäp hôïp chi phí quaûn lyù doanh nghieäp laø nhöõng chi phí söû duïng ñeå duy trì hoaït ñoäng cho toaøn doanh nghieäp nhaèm vaøo coâng taùc quaûn lyù: löông cuûa nhaø quaûn lyù giaùn tieáp, chi phí vaên phoøng phaåm, KHTSCD … - Phaân boå cho doanh thu cuûa töøng loaïi hình phuïc vuï sao cho chiphí ñi vôùi doanh thu moät caùch hôïp lyù nhaát. 5.2.2.3.Ví duï keá toaùn Moät khaùch saïn coù caùc hoaït ñoäng: cho thueâ phoøng, karaoke, giaët uûi, ñaïi lyù kinh doanh ñieän thoaïi-fax. Trong thaùng phaùt sinh: 1. Xuaát kho moät soá xaø phoøng taém, baøn chaûi , kem ñaùnh raêng, traø,…trang bò cho phoøng khaùch saïn trò giaù700.000ñ, chi tieàn maët mua baùo haèng ngaøy cho phoøng KS 100.000ñ 2. Phaûi traû tieàn coâng cho nhaân vieân toå phoøng 10.000.000ñ, cho nhaân vieân tröïctieáp daøn maùy karaoke 1.000.000ñ, cho nhaân vieân giaët uûi 1.500.000ñ, nhaân vieân phuïc vuï khaùch saïn 6.000.000ñ, löông quaûn lyù doanh nghieäp 15.000.000ñ 3. Trích BHXH, BHYT, KPCD theo cheá ñoä hieän
http://www.ebook.edu.vn

142

haønh 4. Xuaát kho moät soá xaø phoøng, thuoác taåy cho boä phaän giaët uûi 500.000ñ 5. Xuaát kho moät coâng cuï duøng cho phoøng khaùch saïn 4.000.000ñ, cho hoaït ñoäng karaoke 400.000ñ, cho boä phaän giaët uûi1.000.000ñ, cho quaûn lyù doanh nghieäp 800.000ñ 6. Khaáu hao TSCD höõu hình phaân boå cho phoøng khaùch saïn 60.000.000ñ, cho hoaït ñoäng karaoke 5.000.000ñ, giaët uûi 3.000.000ñ, ñieän thoaïi-fax 500.000ñ, quaûn lyù doanh nghieäp 7.000.000ñ 7. Chi phí ñieän nöùôc phaûi traû chöa thueá 4.000.000ñ- thueá 10%:400.000ñ, phaân boå cho phoøng khaùch saïn 2.000.000ñ, giaët uûi 1.500.000ñ, QLDN 500.000ñ 8. Chi tieàn maët traû tieàn ñieän thoaïi phuïc vuï QLDN 6.000.000ñ 9. Doanh thu vaø thueá GTGT ñaàu ra trong thaùng ñaõû thu baèng tieàn maët 39.200.000ñ, baèng tieàn göûi ngaân haøng 136.500.000ñ, goàm: phoøng khaùch saïn 120.000.000ñ – thueá suaát 10%. Hoaït ñoäng karaoke 30.000.000ñ – thueá suaát 20%. Boä phaän giaët uûi
http://www.ebook.edu.vn

143

7.000.000ñ – thueá suaát 10%. Ñ aïi lyù kinh doanh ñieän thoaïi-fax soá thöïc thu baèng tieàn maët 8.000.000ñ khoâng chòu thueá VAT 10. Haõy keát chuyeån chi phí töông öùng vôùi doanh thu ñeå tính KQKD trong thaùng cho töøng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, keá toaùn phaân boå chi phí QLDN theo tieàn löông cô baûn traû cho töøng hoaït ñoäng dòch vuï(khoâng keå trôï caáp theo löông). Bieát raèng coøn 15 ngaøy ñeâm phoøng khaùch saïn khaùch ñaõ ôû löu laïi thaùng sau, chi phí ñònh möùc phoøng khaùch saïn 100.000ñ/ngaøy ñeâm. Caùc dòch vuï khaùc khoâng coù chi phí dôû dang cuoái kyø. Ñònh khoaûn: (môû soå chi tieát chi phí vaø doanh thu) 1. Nôï 621 – CPNVLTT Coù 152 – NLVL Coù 111 – TM(1111) 2. Nôï 622 – CPNCTT 12.500.000 Nôï 627 – CPSXC(6271) 6.000.000 Nôï 642 – CPQLDN(6421) Coù 334 – PTCNV 33.500.000 6271 KS: 6.000.000; 622 KS: 10.000.000;
http://www.ebook.edu.vn

800.000 700.000 100.000

Chi tieát 621 KS : 800.000

15.000.000

144

622 KA: 1.000.000; 622 GU: 1.500.000 3. Nôï 622 – CPNCTT 12.500.000x19% = 2.375.000 Nôï 627 – CPSXC(6271)6.000.000x19% = 1.140.000 Nôï 642 – CPQLDN(6421) 15.000.000x19% = 2.850.000 Nôï 334 33.500.000x6%=2.010.000

Coù 338 – PT, PNK 33.500.000x25% =8.375.000 6271KS: 1.140.000; 622KS: 1.900.000; 622KA: 190.000;622GU:285.000 4. Nôï 621 – CPNVLTT Coù 152 – NLVL 621GU:500.000 5. Nôï 627 – CPSXC(6273) 5.400.000 Nôï 642 – CPQLDN6423) 800.000 Coù 153 – CC, DC 6.200.000 6273KS: 4.000.000; 6273KA: 400.000; 6273 GU: 1.000.000 6. Nôï 627 – CPSXC(6274) 68.500.000
http://www.ebook.edu.vn

500.000

500.000

145

Nôï 642 – CPQLDN(6424) 7.000.000 Coù214–HMTSCDHH(2141): 75.500.000 Ghi ñôn : Nôï 009 : 75.500.000 6274 KS: 60.000.000; 6274 KA: 5.000.000; 6274 GU: 3.000.000; 6274 ÑT: 500.000 7. Nôï 627 – CPSXC(6277) 3.500.000 Nôï 642 – CPQLDN(6427) 500.000 Nôï 133 – TGTGTÑKT(1331)400.000 Coù 331- PTCNB 8. 9a. 4.400.000 6277KS: 2000000; 6277GU: 1.500.000 Nôï 642 – CPQLDN(6427) 6.000.000 Coù 111- TM(1111) 6.000.000 Nôï 111- TM(1111) 39.200.000 Nôï 112- TGNH(1121)136.500.000 Coù 511- DTBH(5113) 157.000.000 Coù 333- TVCKPNNN(33311),(3332) 18.700.000 5113KS: 120.000.000; 5113KA: 30.000.000; 5113GU: 7.000.000 9b. Nôï 111- TM(1111) 8.000.000 Coù 338- PTPNK 7.200.000
146

http://www.ebook.edu.vn

Coù 511- DTBH(5113) 800.000 5113ÑT: 800.000 10a. Nôï 154- CPSXKDDD Coù 621- CPNVLTT Coù 622- CPNCTT Coù 627- CPSXC 154GU: 7.785.000; 154ÑT: 500.000 10b.Chi phí dòch vuï DD cuoái kyø:15ngaøyx100.000ñ/ngaøy=1.500.000ñ Toång gía thaønh dòch vuï: 100.715.0001.500.000=99.215.000 Nôï 632- GVHB 99.215.000 99.215.000 Coù 154- CPSXKDDD 100.715.000 1.300.000 14.875.000 84.540.000

154KS: 8.5840.000; 154KA: 6.590.000;

632KS: 84.340.000; 632KA: 6.590.000; 632GU: 7.785.000; 632ÑT: 500.000 10c. Nôï 911- XÑKQKD 131.365.000 Coù 632- GVHB Coù 642- CPQLDN 10d. 10e. Nôï 511- DTBH(5113) Coù 911- XÑKQKD 99.215.000 32.150.000 157.800.000 157.800.000

Nôï 911- XÑKQKD 26.435.000
http://www.ebook.edu.vn

147

Coù 421- LNCPP(4212) 26.435.000 Tính laõi cho töøng hoaït ñoäng: Tyûleä phaân boå chi phí QLDN=32150000/ (16.000.000+1.000.000+1.500.000)=1.73 Chi phí QLDN phaân boå cho KS: 16.000.000x1.73=27680000 Chi phí QLDN phaânboå cho KA: 1.000.000x1.73=1.730.000 Chi phí QLDN phaân boå cho GU: 32.150.000(27.680.000+1.730.000)=2.740.000 Hoaït ñoäng cho thueâ phoøng: 120.000.000-(84.340.000+27.680.000)=7.980.000 Hoaït ñoäng Karaoke Hoaït ñoäng Giaët uûi Hoaït ñoäng Ñieän thoaïi 800.000- 500.000=300.000 5.3. KEÁ TOAÙN KINH DOANH DU LÒCH 5.3.1. Ñaëc ñieåm kinh doanh du lòch : : 30.000.000-(6.590.000+1.730.000)=21.680.000 7.000.000-(7.785.000+2.740.000)=-3.525.000

http://www.ebook.edu.vn

148

+ Caùc dòch vuï du lòch khaùc chuû yeáu duøng lao ñoäng cuûa nhaân vieân phuïc vuï keát hôïp vôùi vieäc söû duïng trang thieát bò vaø moät soá nguyeân lieäu khaùc ñeå taïo ra saûn phaåm du lòch ña daïng vaø phong phuù + Tính chaát theo doõi doanh thu , chi phí cuõng gioáng nhö khaùch saïn. Chi phí nguyeân lieäu phaùt sinh raát nhoû so vôùi chi phí tieàn coâng vaø khaáu hao trang thieát bò û + Caùch tính thueá GTGT theo töøng dòch vuï du lòch cuõng khaùc nhau, ví duï du lòch trong nöôùc thì phaûi tính thueá GTGT treân toång doanh thu troïn goùi tuor du lòch, nhöng du lòch nöôùc ngoaøi thì khoâng tính phaàn doanh thu dòch vuï thöïc hieän ôû nöùôc ngoaøi….vì vaäy ñoøi hoûi keá toaùn chieát tính chi phí vaø coù chöùng töø hôïp phaùp theo töøng hoaït ñoäng kinh doanh. Doanh thu chòu thueá cuûa kinh doanh vaän chuyeån du lòch tính treân toång doanh thu thöïc teá sau khi tröø caùc khoûan chieát khaáu baùn haøng, giaûm gía baùn haøng, hoùa ñôn söû duïng laø hoùa ñôn baùn dòch vuï + Keá toaùn tuaân thuû theo heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn chi tieát theo ngaønh ñaëc thuø, keá toaùn phaûi vaän duïng ñuùng theo tính chaát cuûa loaïi hình ñoù. Ví duï kinh doanh höôùng daãn du lòch thì phaûi theo doõi tính gía thaønh dòch vuï; kinh doanh haøng hoùa thì phaûi theo doõi mua baùn theo hoaït
http://www.ebook.edu.vn

149

ñoäng thöông maïi; K inh doanh xaây döïng cô baûn thì phaûi theo qui ñònh keá toaùn ngaønh xaây döïng cô baûn 5.3.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh du lòch 5.3.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh dòch vuï A. Noäi dung chi phí tröïc tieáp tính vaøo gía thaønh töøng dòch vuï Caùc chi phí tính tröïc tieáp vaøo gía thaønh cuûa töøng loaïi dòch vuï, khoâng tính vaøo CPQLDN. Neáu ñoù laø chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp thì haïch toùan vaøo TK 621, tieàn coâng tröïc tieáp haïch toùan vaøo TK 622, caùc chi phí coøn laïi trong quaù trình taïo ra dòch vuï haïch toaùn vaøo TK 627. B. Kinh doanh höôùng daãn du lòch + Tieàn traû cho caùc khoûan aên, uoáng, nguû, tieàn thueâ phöông tieän ñi lai, veù ño,ø phaø, tieàn veù vaøo cöûaï caùc di tích, danh lam thaéng caûnh…tính vaøo chi phí vaät lieäu tröïc tieáp + Tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân höôùng daãn du lòch tính vaøo chi phí nhaân coâng tröïc tieáp + Chi phí tröïc tieáp khaùc nhö coâng taùc
http://www.ebook.edu.vn

150

phí cuûa höôùng daãn vieân, chi phí giao dòch kyù keát hôïp ñoàng du lòch, hoa hoàng moâi giôùi…tính vaøo CPSXC + Tính giaù thaønh tuor theo phöông phaùp ñôn ñaët haøng C.Kinh doanh vaän chuyeån du lòch + Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp nhö nhieân lieäu, daàu moû vaø caùc phuï tuøng thay theá khaùc + Chi phí tieàn coâng tröïc tieáp nhö tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân laùi xe vaø phuï laùi xe, caùc khoaûn phuï caáp tính vaøo löông + Caùc chi phí tính vaøo CPSXC nhö: - Khaáu hao phöôngtieän vaän taûi - Trích tröôùc chi phí voû ruoät xe - Chi phí söûa chöõa phöông tieän vaän chuyeån - Leä phí giao thoâng - Tieàn mua baûo hieåm xe - Moät soá chi phí khaùc nhö thieät haïi do ñuïng xe vaø caùc khoaûn boài thöôøng thieät haïi… D. Noäi dung chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp ôû caùc ñôn vò kinh doanh du lòch laø chi phí quaûn ly haønh chính vaø
http://www.ebook.edu.vn

151

nhöõng chi phí coù tính chaát chung trong toaøn ñôn vò, bao goàm: - Chi phí duy trì boä maùy quaûn lyù cuûa DN nhö tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân quaûn lyù DN( nhaân vieân caùc phoøng ban, ban giaùm ñoác, baûo veä DN,…), caùc khoaûn phuï caáp tính vaøo löông - Chi phí coâng cuï duïng cuï duøng chung cho DN - KHTSCÑ duøng chung cho doanh nghieäp - Chi phí söûa chöõa TSCÑ duøng chung cho DN - Chi phí veà tuyeân truyeàn quaûng caùo, giôùi thieäu saûn phaåm - Chi phí noäp caáp treân - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi nhö ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, fax,… - Chi phí chung khaùc nhö giao teá,… 5.3.2.2. Keá toaùn doanh thu, chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù DN vaø keát quaû kinh doanh (Töông töï nhö caùc hoïat ñoäng dòch vuï khaùc). 5.3.2.3. Ví duï keá toaùn Taïi moät Coâng ty Du Lòch A&B, trong thaùng 5/n, thöïc hieän 2 hôïp ñoàng du lòch (ñôn ñaët haøng du lòch) A, B:
http://www.ebook.edu.vn

152

-

Chi phí saûn xuaát (dòch vuï) dôû dang ñaàu thaùng (Tour chöa hoaøn thaønh): ñôn ñaët haøng A: 50.000.000; ñôn ñaët haøng B: 2.500.000.

-

Chi phí saûn xuaát (dòch vuï) phaùt sinh taäp hôïp trong thaùng: o Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp (veù, noùn, baloâ): ñôn haøng A: 25.000.000; ñôn haøng B (veù, noùn, baloâ): 10.000.000. o Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa höôùng daãn vieân): ñôn haøng A: 8.000.000; ñôn haøng B: 6.000.000. o Chi phí saûn xuaát chung (löông giaùn tieáp, chi phí KH TSCÑ, …): 12.000.000.

-

Ngaøy 5/5/n ñôn haøng A ñaõ hoaøn thaønh tour du lòch, doanh thu chöa coù thueá laø 98.000.000, thueá GTGT 10%. Khaùch haøng thanh toaùn toaøn boä baèng tieàn göûi ngaân haøng.

-

Cuoái thaùng 5/n, ñôn haøng B vaãn coøn ñang trong quaù trình thöïc hieän.
http://www.ebook.edu.vn

153

-

Chi phí saûn xuaát chung phaân boå cho töøng ñôn haøng theo tyû leä vôùi chi phí NVL tröïc tieáp.

-

Coâng ty haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø.

-

Moät soá thoâng tin boå sung khaùc: chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: 8.000.000; chi phí taøi chính: 3.000.000; doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: 1.000.000. Thu nhaäp khaùc: 1.200.000; Chi phí khaùc 300.000.

Yeâu caàu: 1/. Ñònh khoaûn vaø tính giaù thaønh caùc tour du lòch treân. 2/. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 5/n. Giaûi Phaân boå chi phí saûn xuaát chung: 12.000.000 Ñôn haøng A = 25.000.000 + 10.000.000 Ñôn = 12.000.000 x 10.000.000 = 3.428.572
154

x 25.000.000 = 8.571.428

http://www.ebook.edu.vn

haøng B

25.000.000 + 10.000.000

(1) Ñôn ñaët haøng A (1a). Toång hôïp Chi phí saûn xuaát cuûa ñôn haøng A Nôï TK 154 (ÑÑH A) Coù TK 621 (ÑÑH A) Coù TK 622 (ÑÑH A) Coù TK 627 41.571.428 25.000.000 8.000.000 8.571.428

(1b). Toång Z cuûa ñôn haøng A: 50.000.000 + 41.571.428 = 91.571.428 Nôï TK 632 91.571.428

Coù TK 154 (ÑÑH A) 91.571.428 (1c) Doanh thu ñôn haøng A Nôï TK 112 107.000.000 Coù TK 511 98.000.000 Coù TK 3331 9.800.000 (2) Ñôn haøng B (2a). Toång hôïp chi phí cuûa ñôn haøng B Nôï TK 154 (ÑÑH B) 19.428.572 10.000.000
155

Coù TK 621 (ÑÑH B)

http://www.ebook.edu.vn

Coù TK 622 (ÑÑH B) Coù TK 627

6.000.000 3.428.572

(2b). Do ñôn haøng B chöa thöïc hieän xong neân chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng laø: 2.500.000 + 19.428.572 = 21.928.572 (Soá dö cuûa TK 154 ÑÑH B) (3). Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 5/n (3a) Keát chuyeån doanh thu, thu nhaäp Nôï TK 511 98.000.000 Nôï TK 515 Nôï TK 711 1.000.000 1.200.000

Coù TK 911: 100.200.000 (3b) Keát chuyeån chi phí Nôï TK 911 102.871.428 91.571.428 3.000.000 8.000.000 300.000 Coù TK 632 Coù TK 635 Coù TK 642 Coù TK 811 (3c) Keát chuyeån laõi Nôï TK 421 / Coù TK 911 2.671.428

http://www.ebook.edu.vn

156

5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi Vaän taûi laø ngaønh saûn xuaát vaät chaát ñaëc bieät, coù nhieäm vuï chuû yeáu laø vaän chuyeån haøng hoùa vaø vaän chuyeån haønh khaùch töø nôi naøy tôùi nôi khaùc. Doanh nghieäp vaän taûi quaûn lyù quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh theo nhieàu khaâu khaùc nhau nhö giao dòch, hôïp ñoàng vaän chuyeån haøng hoaù hoaëc haønh khaùch, thanh toaùn hôïp ñoàng, laäp keá hoaïch ñieàu vaän vaø kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch ñieàu vaän. Keá hoaïch taùc nghieäp vaän taûi ñöôïc thöïc hieän cuï theå, chi tieát cho töøng ngaøy, giôø. Ngöôøi ñieàu haønh phöông tieän vaø phöông tieän chuû yeáu laøm vieäc beân ngoaøi doanh nghieäp. Saûn phaåm vaän taûi khoâng coù hình thaùi hieän vaät, ñôn vò tính saûn phaåm laø taán.km vaän taûi haøng hoùa hoaëc ngöôøi.km vaän chuyeån haønh khaùch. Ngaønh vaän taûi goàm nhieàu loaïi hình nhö vaän taûi oâ toâ, vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng thuûy, ñöôøng haøng khoâng. Moãi loaïi hình vaän taûi coù ñaëc ñieåm ñaëc thuø chi phoái tôùi toå chöùc coâng taùc keá toaùn. Vì vaäy caùc nhaø quaûn lyù phaûi chuù yù ñeán ñaëc

http://www.ebook.edu.vn

157

ñieåm rieâng cuûa töøng loaïi hình vaän taûi ñeå vaän duïng vaø coâng taùc quaûn lyù coù hieäu quaû. 5.4.2 Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi A.Noäi dung chi phí Moãi loaïi hình kinh doanh vaän taûi coù noäi dung khoaûn muïc chi phí khaùc nhau. Döôùi ñaây laø noäi dung chi phí cuûa vaän taûi oâtoâ, vaän taûi ñöôøng thuûy vaø caùc ñôn vò boác xeáp thuoäc ngaønh vaän taûi. * Chi phí vaän taûi oâtoâ goàm : 1. Tieàn löông laùi xe vaø phuï xe 2. BHXH, BHYT, kinh phí coâng ñoaøn cuûa laùi xe vaø phuï xe 3. Nhieân lieäu 4. Vaät lieäu 5. Chi phí saêm loáp 6. Chi phí söûa chöõa TSCÑ
http://www.ebook.edu.vn

158

7. Chi phí coâng cuï, duïng cuï 8. Khaáu hao phöông tieän 9. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 10. Chi phí khaùc * Chi phí vaän taûi ñöôøng thuûy goàm: 1. Tieàn löông laùi taøu, phuï laùi vaø nhaân vieân toå maùy 2. BHXH, BHYT vaø kinh phí coâng ñoaøn cuûa coâng nhaân laùi taøu vaø nhaân vieân toå laùi 3. Nhieäm vuï vaø ñoäng löïc 4. Vaät lieäu 5. Chi phí söûa chöõa taøu 6. Chi phí thueâ taøu 7. Khaáu hao taøu 8. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 9. Chi phí coâng cuï, duïng cuï 10. Chi phí khaùc * Chi phí ñôn vò boác xeáp, goàm: 1. Tieàn löông
http://www.ebook.edu.vn

159

2. BHXH, BHYT vaø kinh phí coâng ñoaøn 3. Nhieân lieäu 4. Ñoäng löïc 5. Vaät lieäu 6. Chi phí söûa chöõa TSCÑ 7. Khaáu hao TSCÑ 8. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 9. Chi phí khaùc Rieâng vaän taûi ñöôøng saét, do quy trình coâng ngheä phöùc taïp, ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm caàn coù nhieàu boä phaän lieân quan nhö daàu maùy, toa xe, caàu ñöøông, thoâng tin tín hieäu. Do ñoù, chi phí ngaønh ñöôøng saét goàm nhieàu loaïi khaùc nhau. Moãi boä phaän ñaëc thuø coù caùc khoaûn muïc chi phí rieâng. Toaøn boä chi phí trong caùc loaïi hình vaän taûi ñeàu ñöôïc ôû haïch toaùn 3 khoaûn 1 chi phí : Chi phí NVL tröïc tieáp Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Chi phí SX chung

B. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaän taûi
http://www.ebook.edu.vn

160

Moãi loaïi hình vaän taûi coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng, do ñoù ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaän taûi ôû caùc loaïi hình vaän taûi khaùc nhau cuõng coù söï khaùc nhau. Song nhìn chung, ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaän taûi laø caùc ñoaøn taøu, ñoaøn xe, ñoäi taøu, ñoäi xe. Rieâng ñoái vôùi vaän taûi ñöôøng saét, do quy trình coâng ngheä phöùc taïp, khoái löôïng vaän taûi hoaøn thaønh lieân quan ñeán nhieàu boä phaän nghieäp vuï, kyû thuaät nhö boä phaän vaän chuyeån, boä phaän ñaàu maùy, toa xe, boä phaän caàu ñöôøng, boä phaän thoâng tin, tín hieäu. Vì vaäy, chi phí vaän taûi ñöôøng saét ñöôïc taäp hôïp rieâng theo töøng boä phaän vaø theo khoaûn muïc chi phí theo ngaønh quy ñònh C. Phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaän taûi Noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaän taûi laø caên cöù vaøo ñoái töôïng taäp hôïp chi phí ñaõ xaùc ñònh ñeå môû caùc soå hoaëc theû chi tieát, phaûn aùnh caùc khoaûn chi phí phaùt sinh ñaõ ñöôïc phaân loaïi, toång hôïp theo töøng ñoái töôïng cuï theå. Caên cöù vaøo noäi dung chi phí vaän taûi, keá toaùn xaùc ñònh phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaän taûi goàm : * Phöông phaùp taäp hôïp chi phí tröïc tieáp Chi phí tröïc tieáp laø nhöõng khoaûn chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaø coù theå haïch toaùn
http://www.ebook.edu.vn

161

tröïc tieáp cho töøng ñoái töôïng. Haøng ngaøy, khi caùc khoaûn chi phí tröïc tieáp phaùt sinh lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoái töôïng naøo, keá toaùn phaûi caên cöù vaøo thöù töø ñeå haïch toaùn tröïc tieáp cho ñoái töôïng ñoù treân caùc soå keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát. * Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí chung Chi phí chung laø nhöõng khoaûn chi phí lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng, caàn phaûi toång hôïp ñeå cuoái thaùng phaân boå do caùc ñoái töôïng theo tieâu chuaån thích hôïp. Trình töï taäp hôïp vaø phaân boå chi phí chung nhö sau : Böôùc 1 : Taäp hôïp chi phí chung, lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng Caên cöù vaøo chöùng töø phaùt sinh lieân quan ñeán chi phí chung, keá toaùn ghi vaøo soå “Chi phí chung”. Cuoái thaùng, toång hôïp soá lieäu veà chi phí chung ñeå phaân boå theo töøng noäi dung chi phí chung. Böôùc 2 : Löïa choïn tieâu chuaån phaân boå vaø phaân boå theo töøng noäi dung chi phí cho töøng ñoái töôïng chòu chi phí Treân cô sôû ñaëc ñieåm cuï theå veà toå chöùc saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc quaûn lyù vaø tính chaát cuûa saûn phaåm ñeå löïa
http://www.ebook.edu.vn

162

choïn tieâu chuaån phaân boå. Ñoái vôùi doanh nghieäp vaän taûi thöôøng löïa choïn tieâu chuaån phaân boå laø toång chi phí tröïc tieáp (goàm chi phí NVL tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp) hoaëc phaân boå cho toång doanh thu vaän taûi Coâng thöùc phaân boå : Chi phí chung phaân boå
Chi phí phaân boå Cho ñoái töôïng = Chòu chi phí Toång chi phí caàn phaân boå Toång tieâu chuaån Phaân boå

Tieâu chuaån phaân x boå cho töøng ñoái töôïng chòu chi phí

Ñeå taäp hôïp chi phí vaän taûi, keá toaùn söû duïng caùc taøi khoaûn sau : - TK 621 – Chi phí NVL tröïc tieáp : duøng ñeå taäp hôïp vaø keát chuyeån caùc chi phí NVL tröïc tieáp (nhieân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp caáu thaønh giaù thaønh saûn phaåm). - TK 622 – Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : duøng ñeå taäp hôïp vaø keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (goàm tieàn löông, BHXH, BHYT, kinh phí coâng ñoaøn)

http://www.ebook.edu.vn

163

- TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung : duøng ñeå taäp hôïp vaø phaân boá caùc khoaûn chi phí chung Noäi dung, keát caáu cuûa TK naøy gioáng ôû caùc doanh nghieäp saûn xuaát Trình töï keá toaùn taäp hôïp chi phí vaän taûi theå hieän treân sô ñoà toång quaùt sau :

TK 152, 111
Chi phí NVL tröïc tieáp

TK 621
Keát chuyeån chi phí NVL tröïc tieáp

154

TK 334,338

TK 622
http://www.ebook.edu.vn Keát chuyeån chi phí Chi phí NCTT

164

Ñoái vôùi chi phí SX chung caàn phaân bieät hai tröôøng hôïp Chi phí saûn xuaát chung caàn phaân boå Chi phí saûn xuaát chung khoâng caàn phaân boå

Chi phí saûn xuaát chung caàn phaân boå laø nhöõng chi phí lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng chòu chi phí nhö khaáu hao nhaø xöôûng, nhaø laøm vieäc, caùc TSCÑ cuûa caùc traïm xe, beán
http://www.ebook.edu.vn

165

xe … caùc chi phí naøy vöøa lieân quan ñeán vaän taûi haøng hoaù, vöøa lieân quan ñeán vaän taûi haønh khaùch Chi phí saûn xuaát chung khoâng caàn phaân boå nhö khaáu hao phöông tieän vaän taûi. Thöïc chaát caùc chi phí naøy laø chi phí tröïc tieáp nhöng do quy ñònh cuûa cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, chi phí khaáu hao ñöôïc haïch toaùn ôû TK 627 – chi phí saûn xuaát chung Ñoái vôùi chi phí nhieân lieäu trong ngaønh vaän taûi ñöôïc ñònh möùc cho töøng loaïi phöông tieän, töøng loaïi ñöôøng, cung ñöôøng, möùc ñoä môùi, cuõ cuûa phöông tieän vaø töøng loaïi nhaõn hieäu phöông tieän . 2.4- Haïch toaùn chi phí saêm loáp trong doanh nghieäp vaän taûi Chi phí saêm loáp laø khoaûn chi phí ñaëc thuø cuûa ngaønh vaän taûi oâ toâ, khoaûn chi phí naøy laø khoaûn chi phí veà mua saé m saêm loáp, hao moøn saêm loáp, ñaép laïi loáp … trong quaù trình söû duïng phöông tieän oâ toâ, saêm loáp bò hao moøn daàn, möùc hao moøn phuï thuoäc vaøo soá KM xe chaïy. Khi heát thôøi haïn söû duïng saêm loáp caàn ñöôïc thay theá ñeå ñaûm baûo cho phöông tieän hoaït ñoäng bình thöôøng ñeå giaù thaønh dòch vuï vaän taûi haøng thaùng khoâng bò bieán ñoäng ñoät ngoät do aûnh höôûng cuûa
http://www.ebook.edu.vn

166

vieäc haïch toaùn chi phí saêm loáp, caùc doanh nghieäp vaän taûi thöôøng trích tröôùc chi phí saêm loáp vaø chi phí vaä n taûi haøng thaùng. Theo quy ñònh hieän nay cuûa ngaønh vaän taûi chi phí saêm loáp ñöôïc trích tröôùc theo moät trong hai phöông phaùp sau ñaây : * Phöông phaùp 1 : caên cöù vaøo toång soá tieàn öôùc tính cuûa caùc boä saêm loáp vaø thôøi gian söû duïng cuûa chuùng ñeå tính chi phí cho moät thaùng hoaëc moät kyø tính giaù thaønh theo coâng thöùc : Toång soá tieàn öôùc tính Soá thaùng söû duïng

Soá trích tröôùc chi phí saêm loáp =

* Phöông phaùp 2 : caên cöù vaøo ñònh möùc chi phí saêm loáp cho 1KM (100km, 1000km) xe chaïy treân tuyeán ñöôøng tieâu chuaån loaïi 1 vaø soá km xe chaïy thöïc teá trong thaùng vôùi heä soá quy ñoåi töø ñöôøng loaïi 1 ñeå aùp duïng cho caùc phöông tieän chaïy treân caùc loaïi ñöôøng khaùc nhau: phöông tieän chaïy treân caùc loaïi ñöôøng khaùc nhau:
Soá tieànÑeå haïch toaùn chi phí saêm loáp keá toaùn ghi: trích Ñònh möùc Soá km Heä soá quy tröôùc chi phí chi phí thöïc x = ñoåi töø saêm loáp 1 Saêm loáp cho x teá xe ** ñöôøng 100 km chaïy thaùng x loaïi 1 http://www.ebook.edu.vn 167 trong ñöôøng loaïi 1 thaùng

=

- Caên cöù soá lieäu trích tröôùc chi phí saêm loáp vaøo chi phí dòch vuï vaän taûi:
x x

Nôï TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung (chi tieát vaän taûi haøng hoùa vaø vaän taûi haønh khaùch) Coù TK 335 – Chi phí phaûi traû - Khi thöïc teá phaùt sinh veà chi phí saêm loáp Nôï TK 335 – Chi phí phaûi traû Coù TK 152, 111, 112 … - Cuoái kyø neáu khoaûn trích tröôùc lôùn hôn chi phí thöïc teá phaùt sinh: Nôï TK 335 – Chi phí phaûi traû Khoaûn cheânh leäch

Coù TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung Ngöôïc laïi neáu khoaûn trích tröôùc nhoû hôn chi phí thöïc teá phaùt sinh: Nôï TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung Coù TK 335 Khoaûn cheânh leäch

3. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp tính giaù thaønh vaän taûi
http://www.ebook.edu.vn

168

Ñoái töôïng tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi laø caùc loaïi saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Ñoái vôùi vaän taûi haøng hoùa thöôøng laø Taán.km haøng hoaù vaän chuyeån, ñoái vôùi vaän taûi haønh khaùch laø ngöôøi.km haønh khaùch vaän chuyeån. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi aùp duïng hieän nay, goàm: * Phöông phaùp tính giaù thaønh giaûn ñôn Theo phöông phaùp naøy toång giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi ñöôïc tính baèng coâng thöùc:

Toång giaù thaønh saûn phaåm

Chi phí nhieân lieäu = Coøn ôû phöông tieän Ñaàu kyø

+

Chi phí vaän taûi phaùt sinh trong kyø

_

Chi phí nhieân lieäu coøn ôû phöông tieän cuoái kyø

Giaù thaønh ñôn vò saûn phaåm vaän taûi

=

Toång giaù thaønh saûn phaåm Khoái löôïng vaän taûi hoaøn thaønh

Noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp naøy cuõng gioáng

http://www.ebook.edu.vn

169

trong caùc doanh nghieäp SX Phöông phaùp tính giaù thaønh theo ñôn ñaët haøng Phöông phaùp naøy thöôøng aùp duïng vôùi nhöõng doanh nghieäp vaän taûi haønh khaùch vaø vaän taûi haøng hoaù trong tröôøng hôïp nhaän vaän chuyeån haønh khaùch ñi tham quan, du lòch hoaëc vaän chuyeån haøng choïn theo loâ haøng treân cô sôû caùc hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. Do ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm vaän taûi khoâng coù hình thaùi hieän vaät neân giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi hoaøn thaønh ñöôïc keát chuyeån sang TK 632- Giaù voán haøng baùn . Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 154 – Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang CHÖÔNG 6 KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG 6.1 ÑAËC ÑIEÅM NGAØNH XAÂY DÖÏNG 6.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh xaây döïng - Xaây döïng cô baûn laø ngaønh saûn xuaát vaät chaát quan troïng mang tính chaát coâng nghieäp nhaèm taïo ra cô sôû vaät chaát cho neàn kinh teá quoác daân - Saûn phaåm xaây laép laø caùc coâng trình, vaät kieán truùc… coù qui
http://www.ebook.edu.vn

170

moâ lôùn, keát caáu phöùc taïp, mang tính ñôn chieác thôøi gian saûn xuaát daøi…Do vaäy, vieäc toå chöùc quaûn lyù vaø haïch toaùn phaûi coù caùc döï toaùn thieát keá, thi coâng - Saûn phaåm xaây laép ñöôïc tieâu thuï theo giaù döï toaùn hoaëc giaù thoaû thuaän vôùi chuû ñaàu tö töø tröôùc. Saûn phaåm xaây laép coá ñònh taïi nôi saûn xuaát, coøn caùc ñieàu kieän saûn xuaát phaûi di chuyeån theo ñòa ñieåm ñaët saûn phaåm - Toå chöùc saûn xuaát trong caùc doanh nghieäp xaây laép ôû nöôùc ta hieän nay phoå bieán theo phöông thöùc “khoaùn goïn” caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình, khoái löôïng hoaëc coâng vieäc cho caùc ñôn vò trong noäi boä doanh nghieäp ( ñoäi, xí nghieäp …). Trong giaù khoaùn goïn, khoâng chæ coù tieàn löông coøn coù ñuû caùc chi phí vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï thi coâng, chi phí chung cuûa boä phaän nhaän khoaùn 6.1.2 Ñaëc ñieåm haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép - Chi phí ñöôïc phaân tích theo töøng khoaûn muïc, töøng haïng muïc coâng trình, töøng coâng trình cuï theå. Qua ñoù thöôøng xuyeân so saùnh, kieåm tra vieäc thöïc hieän döï toaùn chi phí xem xeùt nguyeân nhaân vöôït, huït döï toaùn vaø ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh. Haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
http://www.ebook.edu.vn

171

- Ñoái töôïng haïch toaùn chi phí laø caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình, caùc ñôn ñaët haøng, caùc giai ñoaïn haïng muïc hay nhoùm haïng muïc…Vì vaäy phaûi laäp döï toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh cho töøng haïng muïc hay giai ñoïan cuûa haïng muïc - Giaù thaønh coâng trình laép ñaët thieát bò khoâng bao goàm giaù trò baûn thaân thieát bò do chuû ñaàu tö ñöa vaøo ñeå laép ñaët. Khi nhaän thieát bò cuûa chuû ñaàu tö baøn giao ñeå laép ñaët, giaù thieát bò ñöôïc ghi vaøo beân Nôï TK 002”Vaät tö, haøng hoaù nhaän giöõ hoä nhaän gia coâng” - Gía thaønh coâng taùc xaây döïng vaø laép ñaët keát caáu bao goàm giaù trò vaät keát caáu vaø giaù trò thieát bò keøm theo nhö caùc thieát bò veä sinh, thoâng gioù, söôûi aám, ñieàu hoøa nhieät ñoä, thieát bò truyeàn daãn… - Khaùi nieäm gía thaønh saûn phaåm xaây laép : bieåu hieän baèng tieàn toaøn boä hao phí veà lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát coù lieân quan ñeán khoäi löôïng xaây laép ñaõ hoaøn thaønh, ñöôïc phaân loaïi nhö sau : + Gía thaønh döï toaùn xaây laép : laø chæ tieâu ñöôïc xaùc ñònh theo ñònh möùc vaø khung giaù ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng xaây laép

http://www.ebook.edu.vn

172

+ Gía thaønh keá hoaïch : laø chæ tieâu ñöïôc xaùc ñònh treân cô sôû giaù thaønh döï toaùn gaén vôùi ñieàu kieän cuï theå cuûa doanh nghieäp + Gía thaønh thöïc teá : laø chæ tieâu ñöôïc xaùc ñònh theo soá lieäu hao phí thöïc teá lieân quan ñeán khoái löôïng xaây laép hoaøn thaønh bao goàm chi phí ñònh möùc, vöôït ñònh möùc vaø caùc chi phí khaùc - Phöông phaùp taäp hôïp chi phí : taäp hôïp theo töøng saûn phaåm hay ñôn ñaët haøng hoaëc nhoùm saûn phaåm hay caùc giai ñoaïn, khoái löôïng coâng taùc xaây laép coù giaù trò döï toaùn rieâng - Phöông phaùp tính giaù thaønh : phöông phaùp tröïc tieáp, heä soá hoaëc tæ leä, phöông phaùp toång coäng chi phí vaø phöông phaùp keát hôïp - Ñaùnh giaù saûn phaåm xaây laép dôû dang cuoái kyø phuï thuoäc vaøo phöông thöùc thanh toaùn + Ñoái vôùi haïng muïc coâng trình ñöôïc qui ñònh thanh toaùn sau khi hoaøn thaønh toaøn boä, giaù trò saûn phaåm dôû dang laø toång soá chi phí phaùt sinh töø luùc khôûi coâng ñeán thôøi ñieåm ñoù + Tröôøng hôïp thanh toaùn theo giai ñoaïn coâng vieäc hoaëc khoái löôïng coâng taùc xaây laép rieâng bieät coù giaù trò döï toaùn rieâng, giaù trò saûn phaåm dôû dang laø giaù trò coâng vieäc hoaëc
http://www.ebook.edu.vn

173

khoái löôïng xaây laép chöa hoaøn thaønh hoaëc ñaõ hoaøn thaønh nhöng chöa baøn giao luùc cuoái kyø treân cô sôû bieân baûn kieåm keâ xaùc ñònh theo chi phí saûn xuaát thöïc teá hay ñònh möùc 6.2 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG 6.2.1 Taøi khoaûn söû duïng : - TK141 (1411 “Taïm öùng löông vaø caùc khoaûn phuï caáp theo löông”, 1412 “Taïm öùng mua vaät tö, haøng hoaù”, 1413 “Taïm öùng giao khoaùn chi phí xaây laép noäi boä”, 1418 “Taïm öùng khaùc”) TK 152 ( 1521 “Nguyeân lieäu, vaät lieäu chính”, 1522

“Nguyeân lieäu, vaät lieäu phuï”, 1523 “Nhieân lieäu”, 1524 “Phuï tuøng thay theá”, 1526 “Thieát bò XDCB”, 1528 “Vaät lieäu khaùc”, - TK 621, 622, 623(6321,6232, 6233, 6234, 6237, 6238), 627, 642, 154 (1541 “xaây laép”,1542 “Saûn phaåm khaùc”,1543 “Dòch vuï”,1544 “Chi phí baûo haønh xaây laép”). Rieâng taøi khoaûn 623 “chi phí söû duïng maùy thi coâng” duøng theo doõi chi phí söû duïng xe maùy thi coâng phuïc vuï tröïc tieáp cho hoaït ñoäng xaây laép theo phöông thöùc thi coâng hoãn hôïp vöøa thuû coâng vöøa keát hôïp maùy, caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ vaø

http://www.ebook.edu.vn

174

tieàn aên cuûa nhaân coâng söû duïng maùy khoâng haïch toaùn vaøo taøi khoaûn naøy maø ñöa vaøo TK 627 - TK 641, 642, 51121 “Doanh thu baùn saûn phaåm xaây laép ”, 51122 “Doanh thu baùn saûn phaåm khaùc”, 5121 “Doanh thu noäi boä baùn saûn phaåm xaây laép”, 5122 “Doanh thu noäi boä baùn saûn phaåm khaùc” 6.2.2 KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.2.1 Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép a. Chi phí nguyeân, vaät lieäu tröïc tieáp ( tröø vaät lieäu duøng cho maùy thi coâng ) - Xuaát kho vaät lieäu söû duïng tröïc tieáp cho hoaït ñoäng xaây laép Nôï TK 621(chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 152(chi tieát vaät lieäu) - Thu mua nguyeân vaät lieäu chuyeån ñeán taän coâng trình khoâng qua kho, söû duïng tröïc tieáp cho hoaït ñoäng xaây laép Nôï TK 621(chi tieát ñoái töôïng) Nôï TK 133(1331)
http://www.ebook.edu.vn

175

Coù TK 111,112,141(1412)”taïm öùng vaät tö, haøng hoaù”,331 - Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä ( boä phaän nhaän khoaùn khoâng coù keá toaùn rieâng), khi quyeát toaùntaïm öùng veà khoái löôïng xaây laép noäi boä hoaøn thaønh ñaõ baøn giao ñöôïc duyeät Nôï TK 621(chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 141(1413) “taïm öùng chi phí giao khoaùn xaây laép noäi boä” - Vaät lieäu duøng khoâng heát nhaäp kho hay baùn thu hoài Nôï TK 111,112,152 / Coù TK 621(chi tieát ñoái töôïng) - Cuoái kyø, keát chuyeån hoaëc phaân boå giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp theo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 621(chi tieát ñoái töôïng) b. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát trong danh saùch doanh nghieäp quaûn lyù vaø lao ñoäng thueâ ngoaøi, chi tieát theo töøng ñoái töôïng

http://www.ebook.edu.vn

176

Nôï TK 622(chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 334(3341) Phaûi traû cho coâng nhaân trong danh saùch doanh nghieäp quaûn lyù Coù TK 334(3342, 111…) Traû cho lao ñoäng thueâ ngoaøi - Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä ( boä phaän nhaän khoaùn khoâng coù keá toaùn rieâng), khi quyeát toaùntaïm öùng veà khoái löôïng xaây laép noäi boä hoaøn thaønh ñaõ baøn giao ñöôïc duyeät Nôï TK 622(chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 141(1413) - Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuoái kyø Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 622(chi tieát ñoái töôïng) c. Chi phí söû duïng maùy thi coâng - Maùy thi coâng thueâ ngoaøi + Nôï TK 623(6237) Nôï TK 133(1331) Coù TK 331,111,112… + Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) /Coù TK 623(6237)

http://www.ebook.edu.vn

177

- Töøng ñoäi xaây laép coù maùy thi coâng rieâng + Taäp hôïp chi phí vaät lieäu Nôï TK 623(6232) / Coù TK 152,111,112… + Taäp hôïp chi tieàn löông cuûa coâng nhaân ñieàu khieån vaø phuïc vuï maùy thi coâng Nôï TK 623(6231) / Coù TK 3341,3342,111… + Caùc chi phí khaùclieân quan ñeán boä phaän maùy thi coâng trong töøng ñoäi (khaáu hao, söûa chöõa maùy thueâ ngoaøi, ñieän, nöôùc, chi phí baèng tieàn khaùc…) Nôï TK 623(chi tieát tieåu khoaûn) Nôï TK 133(1331) (Neáu coù) Coù TK 214, 152, 111, 112… + Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä ( boä phaän nhaän khoaùn khoâng coù keá toaùn rieâng), khi quyeát toaùntaïm öùng veà khoái löôïng xaây laép noäi boä hoaøn thaønh ñaõ baøn giao ñöôïc duyeät Nôï TK 623 / Coù TK 141(1413) + Keát chuyeån chi phí maùy thi coâng cho töøng ñoái töôïng cuoái kyø
http://www.ebook.edu.vn

178

Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) /Coù TK 623 - Coâng ty toå chöùc ñoäi maùy thi coâng rieâng Toaøn boä chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoäi maùy thi coâng ñöôïc taäp hôïp rieâng treân caùc taøi khoaûn 621, 622, 627. Cuoái kyø, toång hôïp chi phí vaøo TK 154(1543. Chi tieát ñoäi maùy thi coâng) ñeå tính giaù thaønh ca maùy hoaëc giôø maùy, töø ñoù xaùc ñònh giaù trò maø ñoäi maùy thi coâng phuïc vuï cho töøng coâng trình, haïng muïc theo giaù thaønh ca maùy hoaëc giôø maùyvaø khoái löôïng ca maùy hoaëc giôø maùy phuïc vuï cho töøng ñoái töôïng + Neáu caùc boä phaän trong doanh nghieäp khoâng tính toaùn keát quaû rieâng maø cung caáp lao vuï maùy laãn nhau : Nôï TK 623 (Gía trò ñoäi maùy thi coâng phuïc vuï cho caùc ñoái töôïng ) Coù TK 154 (1543. Chi tieát ñoäi maùy thi coâng ):giaù thaønh dòch vuï cuûa ñoäi maùy thi coâng phuïc vuï cho caùc ñoái töôïng + Neáu caùc boä phaän trong doanh nghieäp xaùc ñònh keát quaû rieâng thoâng qua vieäc baùn lao vuï maùy laãn nhau * Nôï TK 632 (Gía trò phuïc vuï laãn nhau trong noäi boä)

http://www.ebook.edu.vn

179

Coù TK 154 (1543. Chi tieát ñoäi maùy thi coâng ):giaù thaønh dòch vuï cuûa ñoäi maùy thi coâng phuïc vuï cho caùc ñoái töôïng trong noâi boä * Nôï TK 623 (Gía baùn noäi boä) Nôï TK 133(1331) (Neáu coù) Coù TK 512 Coù TK 3331(33311) (Neáu coù) + Neáu ñoäi maùy thi coâng coù phuïc vuï beân ngoaøi * Nôï TK 632 (Gía voán phuïc vuï beân ngoaøi) Coù TK 154 (1543. Chi tieát ñoäi maùy thi coâng ):giaù thaønh dòch vuï cuûa ñoäi maùy thi coâng phuïc vuï cho caùc ñoái töôïng beân ngoaøi * Nôï TK 131, 111, 112 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) d. Chi phí saûn xuaát chung - Phaûi traû tieàn löông cho nhaân vieân quaûn lyù ñoäi; tieàn aên ca cuûa ñoäi
http://www.ebook.edu.vn

180

Nôï TK 627(6271) / Coù TK 334 - Trích kinh phí coâng ñoaøn, Baûo hieåm xaõ hoäi, Baûo hieåm y teá Nôï TK 627(6271) / Coù TK 338 - Toång hôïp chi phí vaät lieäu, coâng cuï xuaát duøng cho töøng ñoäi Nôï TK 627(6272, 6273) / Coù TK 152, 153 - Trích khaáu hao maùy moùc, thieát bò söû duïng cho töøng ñoäi Nôï TK 627(6274) / Coù TK 214 - Caùc chi phí theo döï toaùn Nôï TK 627 (Chi tieát töøng khoaûn) / Coù TK 242, 335 - Caùc chi phí khaùc (ñieän, nöôùc, söûa chöõa, dòch vuï mua ngoaøi khaùc…) Nôï TK 627 (Chi tieát tieåu khoaûn) Nôï TK 133(1331) Coù TK 331, 111, 112… - Caùc khoaûn thu hoài ghi giaûm chi phí Nôï TK 152, 111, 112… / Coù TK 627 - Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä
http://www.ebook.edu.vn

181

Nôï TK 627 / Coù TK 141(1413) - Phaân boå chi phí cho töøng ñoái töôïng Nôï TK 154(Chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 627(Chi tieát boä phaän) e. Toång hôïp chi phí saûn xuaát, tính giaù thaønh - Toång hôïp chi phí saûn xuaát Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 621(Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 622(Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 623(Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 627(Chi tieát boä phaän) - Doanh nghieäp laø nhaø thaàu chính, khi nhaän baøn giao khoái löôïng xaây laép hoaøn thaønh töø nhaø thaàu phuï : Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) Gía trò baøn giao chöa xaùc ñònh tieâu thuï Nôï TK 632 Gía trò baøn giao ñaõ xaùc ñònh tieâu thu,ï ñöôïc

beân ñoái taùc nghieäm thu Nôï TK 133(1331) Coù TK 331(3312) Soá tieàn phaûi traû cho nhaø thaàu phuï
http://www.ebook.edu.vn

182

- Toång giaù thaønh saûn xuaát coâng trình xaây laép hoaøn thaønh Nôï TK 632 Gía trò coâng trình hoaøn thaønh baøn giao cho chuû ñaàu tö Nôï TK 155 Gía trò saûn phaåm xaây laép chôø tieâu thuï Nôï TK 241(2412) Gía thaønh coâng trình laùn traïi, nhaø ôû taïm, coâng trình phuï trôï coù nguoàn voán ñaàu tö rieâng trong doanh nghieäp Coù TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) 6.2.2.2 Haïch toaùn thieät haïi trong saûn xuaát - Thieät haïi do phaù ñi laøm laïi, coù 2 tröôøng hôïp + Thieät haïi do ñôn vò xaây laép gaây ra Nôï TK 111, 152 giaù trò pheá lieäu thu hoài Nôï TK 1388, 334 giaù trò do caù nhaân phaûi boài thöôøng Nôï TK 632 thieät haïi tính vaøo giaù voán haøng baùn Nôï TK 811 thieät haïi tính vaøo chi phí khaùc Coù TK 138(1381 – Thieät haïi phaù ñi laøm laïi) Gía trò thieät haïi + Do chuû ñaàu tö yeâu caàu vaø chòu boài thöôøng Nôï TK 111, 152 giaù trò pheá lieäu thu hoài
http://www.ebook.edu.vn

183

Nôï TK 131 giaù trò chuû ñaàu tö ñoàng yù boài thöôøng Coù TK 138(1381) - Thieät haïi phaùt sinh trong thôøi gian baûo haønh saûn phaåm + Baûo haønh do doanh nghieäp töï laøm caùc chi phí phaùt sinh taäp hôïp treân caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 vaø khi hoaøn thaønh chi phí naøy toång hôïp treân TK 154(1544), sau ñoù keát chuyeån nhö sau Nôï TK 641(6415) chi phí baûo haønh phaùt sinh nhoû khoâng trích tröôùc Nôï TK 242 khoâng trích tröôùc, chi phí phaùt sinh lôùn, lieân quan ñeán 2 naêm taøi chính Nôï TK 335 trích tröôùc chi phí baûo haønh Coù TK 154(1544) + Thueâ ngoaøi baûo haønh, caùc khoaûn phaûi traû cho ngöôøi baûo haønh Nôï TK 335, 1421, 6415 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331, 111, 112 6.2.2.3 Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp
http://www.ebook.edu.vn

184

Haïch toaùn gioáng caùc doanh nghieäp khaùc, tuy nhieân cuoái kyø seõ ñöôïc phaân boå cho töøng ñoái töôïng : coâng trình, haïng muïc coâng trình xaây laép ñeå tính giaù thaønh toaøn boä saûn phaåm xaây laép theo tieâu thöùc chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa saûn phaåm xaây laép 6.2.2.4 Haïch toaùn baøn giao coâng trình xaây laép - Doanh thu coâng trình, haïng muïc coâng trình Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) - Gía thaønh saûn phaåm xaây laép baøn giao Nôï TK 632 / Coù TK 154(1541) - Nhaø thaàu chính baøn giao khoái löôïng xaây laép cuûa Nhaø thaàu phuï ñöôïc chuû ñaàu tö nghieäm thu, giaù trò coâng trình cuûa Nhaø thaàu phuï ñöôïc ghi Nôï TK 632 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331(3312) Phaûi traû Nhaø thaàu phuï

http://www.ebook.edu.vn

185

- Nhaø ñaàu tö giöõ laïi tieàn baûo haønh coâng trình chöa thanh toaùn thì soá tieàn baûo haønh naèm treân soá dö Nôï TK 131 hoaëc chuyeån tieàn vaøo kyù quyõ baûo haønh Nôï TK 144, 244 Coù TK 131, 111,112 6.2.3 KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.3.1Keá toaùn taïi ñôn vò giao khoaùn a. Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä khoâng coù boä maùy keá toaùn rieâng - Taïm öùng vaät tö, tieàn voán cho ñôn vò nhaän khoaùn Nôï TK 141(1413. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn )/ Coù TK 152, 111, 112 - Khi thanh lyù hôïp ñoàng, caên cöù vaøo quyeát toaùn taïm öùng veà giaù trò khoái löôïng xaây laép ñaõ hoaøn thaønh Nôï TK 621, 622, 623, 627 Nôï TK 133(1331) Coù TK 141(1413) Gía trò xaây laép giao khoaùn noäi boä

http://www.ebook.edu.vn

186

- Tröôøng hôïp giaù trò xaây laép giao khoaùn noäi boä phaûi traû lôùn hôn soá ñaõ taïm öùng, thanh toaùn boå sung hay ghi nhaän Nôï TK 141(1413. Chi tieát ñôn vò) / Coù TK 111, 112, 3388 - Tröôøng hôïp giaù trò xaây laép giao khoaùn noäi boä phaûi traû nhoû hôn soá ñaõ taïm öùng, soá thöøa phaûi thu hoài Nôï TK 111, 112, 334, 1388… / Coù TK 141(1413. Chi tieát ñôn vò) b. Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä coù boä maùy keá toaùn rieâng vaø phaân caáp quaûn lyù taøi chính - Taïm öùng cho ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä Nôï TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) Coù TK 111, 112, 152, 153, 311, 214… - Khi nhaän khoái löôïng xaây laép giao khoaùn noäi boä töø ñôn vò nhaän khoaùn Nôï TK 154(1541. Chi tieát coâng trình) Nôï TK 133(1331) Coù TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) - Thanh toaùn boå sung soá thieáu cho ñôn vò nhaän khoaùn

http://www.ebook.edu.vn

187

Nôï TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) / Coù TK 111, 112, 336… - Thu hoài khi soá taïm öùng lôùn hôn soá phaûi traû Nôï TK 111, 112, 334, 1388… / Coù TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) 6.2.3.2 Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän khoaùn a. Ñôn vò nhaän khoaùn khoâng coù boä maùy keá toaùn : phaûi môû soå theo doõi khoái löôïng xaây laép, giaù trò nhaän khoaùn vaø chi phí thöïc teá theo töøng khoaûn muïc chi phi' b. Ñôn vò nhaän khoaùn coù boä maùy keá toaùn vaø ñöôïc phaân caáp quaûn lyù taøi chính - Khi nhaän taïm öùng veà tieàn, vaät tö, khaáu hao TSCÑ vaø caùc khoaûn ñôn vò giao khoaùn chi hoä Nôï TK 152, 153, 627, 111, 112… Chi tieát töøng ñôn vò giao khoaùn Coù TK 336(3362) - Ñôn vò nhaän khoaùn taäp hôïp chi phí tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép vaø baøn giao + Ñôn vò nhaän khoaùn khoâng haïch toaùn keát quaû rieâng
http://www.ebook.edu.vn

188

Nôï TK 336(3362) / Coù TK 154(1541) + Ñôn vò nhaän khoaùn haïch toaùn keát quaû rieâng * Nôï TK 632 / Coù TK 154(1541) * Nôï TK 336(3362) Coù TK 512 Coù TK 3331(33311) * Khoaûn cheânh leäch giöõa soá ñaõ taïm öùng vôùi giaù trò coâng trình seõ ñöôïc thanh toaùn boå sung hoaëc noäp laïi 6.2.4 Ví duï minh hoaï Taïi moät coâng ty xaây döïng N thi coâng 3 haïng muïc coâng trình X, Y, Z cho coâng ty H, coù tình hình nhö sau: (1.000ñ) I. Soá dö ñaàu kyø cuûa TK 154(1541) : 629.000 Trong ñoù: - 1541. Coâng trình X : 112.000 - 1541. Coâng trình Y : 108.000 - 1541. Coâng trình Z : 409.000 II. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø: 1. Chi phí thieát bò xaây döïng cô baûn:

http://www.ebook.edu.vn

189

- Xuaát kho thieát bò söû duïng ñeå xaây laép 266.000, trong ñoù cho coâng trình X: 56.000, coâng trình Y: 210.000 - Mua cuûa coâng ty M chuyeån ñeán taän coâng trình duøng cho coâng trình X: theo giaù thanh toaùn 220.000, thueá GTGT 20.000 2. Tieàn löông phaûi traû coâng nhaân coâng trình X: 44.000, coâng trình Y:66.000, nhaân vieân quaûn lyù ñoäi xaây laép 8.000 3. Tieàn aên ca phaûi traû coâng nhaân coâng trình X: 2.000, coâng trình Y: 4.000, nhaân vieân quaûn lyù ñoäi 1.200 4. Trích kinh phí coâng ñoaøn, Baûo hieåm xaõ hoäi, Baûo hieåm y teá theo tyû leä qui ñònh 5. Chi phí söû duïng maùy thi coâng mua ngoaøi ( caû thueá 10%) duøng cho coâng trình X: 5.500, coâng trình Y: 13.200. Soá tieàn naøy coâng ty ñaõ thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng 6. Chi phí veà ñieän mua ngoaøi ñaõ traû baèng chuyeån khoaûn (caû thueá 10%) 26.400 duøng phuïc vuï cho thi coâng 7. Trích khaáu hao cuûa ñoäi xaây laép 5.000 8. Baøn giao coâng trình Z cho chuû ñaàu tö theo giaù caû thueá GTGT 5% 567.000

http://www.ebook.edu.vn

190

9. Thanh toaùn toaøn boä tieàn mua thieát bò cho coâng ty M baèng tieàn vay daøi haïn. Chieát khaáu thanh toaùn 1% tr ên gi á thanh t óan ñöôïc höôûng ñaõ nhaän tieàn maët 10. Coâng trình X hoaøn thaønh, baøn giao cho chuû ñaàu tö theo giaù nhaän thaàu(caû thueá GTGT 5%) 598.500 11. Chuû ñaàu tö ( coâng ty H) thanh toaùn toaøn boä soá tieàn coøn laïi cuûa coâng trình X vaø Z cho coâng ty N baèng chuyeån khoaûn sau khi giöõ laïi 5% soá tieàn baûo haønh theo giaù trò coâng trình X vaø Z trong 1 naêm Yeâu caàu : Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaø tính giaù thaønh saûn xuaát cuûa coâng trình X. Bieát chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho caùc coâng trình theo tieàn löông thöïc teá phaùt sinh trong kyø cuûa töøng coâng trình Gæai : (1) a. Nôï TK 621 (Y) : 210.000 Coù TK 152(1526) b. Nôï TK 621(X) 266.000 266.000 621 (X) : 56.000, 621

200.000

Nôï TK133(1331) 20.000 Coù TK 331(M) 220.000
http://www.ebook.edu.vn

191

(2)

Nôï TK 622

110.000

622 (X) : 44.000, 622

(Y) : 66.000 Nôï TK 627(6271) 8.000 Coù TK 334 (3) (4) 118.000

Nôï TK 627(6271) / Coù TK 334 7.200 Nôï TK 627(6271) 22.420 Nôï TK 334 Coù TK 338 7.080 29.500 17.000 623 (X) : 5.000, 623 (Y) :

(5) Nôï TK 623 12.000

Nôï TK 133(1331) 1.700 Coù TK 112 18.700

(6) Nôï TK 627(6278) 24.000 Nôï TK 133(1331) Coù TK 112 2.400 26.400

(7) Nôï TK 627(6274) / Coù TK 214 5.000 (8) a. Nôï TK 131(H) 567.000 Coù TK 511 540.000
http://www.ebook.edu.vn

192

Coù TK 3331(33311) 27.000 b. Nôï TK 632 409.000

Coù TK 154(1541. Z) 409.000 (9) a. Nôï TK 331(M) Coù TK 341 220.000 220.000

b. Nôï TK 111 / Coù TK 515 2.200 (10) a. Nôï TK 154(1541) 1541 (Y) : 210.000 Coù TK 621 621 (Y) : 210.000 b. Nôï TK 154(1541) 1541 (Y) : 66.000 Coù TK 622 622 (Y) :66.000 c. Nôï TK 154(1541) (Y) :12000 Coù TK 623 (Y) :12000 17.000 623 (X) : 5000, 623 17.000 1541 (X) :5000, 1541 110.000 622 (X) :44.000, 110.000 1541 (X) : 44.000, 466.000 621 (X) : 256.000, 466.000 1541 (X) : 256.000,

http://www.ebook.edu.vn

193

d. Nôï TK 154(1541) 1541 (Y) :39.972 Coù TK 627 (Y) :39.972

66.620

1541 (X) :26.648,

66.620

627 (X) :26.648, 627 443.648

e. Nôï TK 632 / Coù TK 154(1541.X) g. Nôï TK 131( H) 598.500 Coù TK 511 570.000

Coù TK 3331(33311) 28.500 (11) Nôï TK 112 / Coù TK 131(H) 1.107.225 - Phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho coâng trình X : ( 44.000/110.000) x 66.620=26.648 - Toång giaù thaønh saûn xuaát cuûa coâng trình X : 112.000+256.000+44.000+5.000+26.648= 443.648

http://www.ebook.edu.vn

194

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. Keá toaùn taøi chính – TS Haø Xuaân Thaïch – NXB Thoáng keâ 2005

2. Keá toaùn thöông maïi dòch vuï vaø kinh doanh xuaát nhaäp khaåu – TS Phan Ñöùc Duõng – NXB Thoáng Keâ 2006

3. Keá toaùn thöông maïi vaø dòch vuï – Th.s Nguyeãn Phuù Giang – NXB Taøi Chính 2006

4. Lyù thuyeát vaø thöïc haønh keá toaùn taøi chính – PGS. TS Nguyeãn Vaên Coâng – NXB Taøi Chính 2006

http://www.ebook.edu.vn

195

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful