1.

Cổ phiếu: Khi một công ty cổ phần tự huy động vốn thì số vốn cần huy động đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; Được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình. 2. Trái phiếu: Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Khi mua trái phiếu, bạn trở thành chủ nợ của tổ chức phát hành – còn gọi là bên vay (có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc các công ty). Với tư cách là người sở hữu trái phiếu – hay còn gọi là trái chủ, bạn sẽ được ưu tiên thanh toán tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản trước các cổ đông. Tuy nhiên, bạn không được tham gia vào những quyết định của tổ chức phát hành, và cũng không được ''chia gì'' thêm ngoài những khoản tổ chức phát hành đã cam kết Cổ phiếu thường được gọi là chứng khoán vốn, trong khi trái phiếu được gọi là chứng khoán nợ. Một nhà đầu tư khi nắm giữ cổ phiếu của một doanh nghiệp trên TTCK, nhà đầu tư đó có quyền làm chủ một phần của doanh nghiệp đó, tương đương với trị giá cổ phiếu mình có. Ngược lại, khi một nhà đầu tư nắm giữ một số trái phiếu của một doanh nghiệp trên TTCK, nhà đầu tư đó là chủ nợ của doanh nghiệp với trị giá trái phiếu người ấy đang nắm giữ. Giữa trái phiếu và cổ phiếu có một gạch nối liên kết, đó là trường hợp trái phiếu chuyển đổi được. Khi bắt đầu, nhà đầu tư mua trái phiếu, tức là cho doanh nghiệp vay một số tiền bằng trị giá mua trái phiếu (tất nhiên phải tính trừ phí hoa hồng môi giới...), nhưng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng đây là doanh nghiệp sẽ có lãi và có tương lai phát triển với mức thu nhập cao, nhà đầu tư đưa ra điều kiện là từng phần hoặc toàn phần trị giá trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu. Khi đó từ vai trò chủ nợ, nhà đầu tư trở thành một trong các sở hữu chủ của doanh nghiệp và chuyển chứng khoán nợ thành chứng khoán vốn.

Điểm khác nhau cơ bản là cổ phiếu thể hiện phần sở hữu của người nắm giữ trong tổ chức phát hành, còn trái phiếu thể hiện nghĩa vụ nợ của tổ chức phát hành với người nắm giữ. Ngoài ra còn có điểm khác trong thứ tự bồi hoàn tài sản khi tổ chức phát hành phá sản. Doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu (bản chất là đi vay) và phát hành cổ phiếu (bản chất là bổ sung thêm vốn). Sự khác nhau là ở chỗ trong hoạt động phát hành trái phiếu, DN sẽ phải trả nợ, trả lãi, phải lo quy hoạch luồng doanh thu để đến kỳ đến hạn mà thanh toán. Tuy nhiên vốn vay khi sử dụng sẽ được miễn thuế. Phát hành cổ phiếu sẽ không phải trả nợ, nhưng phải trả lãi, tuy nhiên lãi này không cố định và có thể ở nhiều hình thức, doanh nghiệp có thể linh hoạt chủ động điều chỉnh. Người nắm giữ cổ phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán cuối cùng khi doanh nghiệp bị phá sản. Phát hành cổ phiếu huy động vốn có hạn chế khác là làm pha loãng quyền sở hữu của các cổ đông lớn, ngoài ra sử dụng vốn của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ thuế. Khi nhà đầu tư cân nhắc giữa việc nên nắm giữ cổ phiếu hay trái phiếu, có một số đặc điểm cơ bản về hai loại chứng khoán này mà họ nên lưu ý: Nắm giữ cổ phiếu Nhà đầu tư (hay còn gọi là cổ đông) có quyền sở hữu, quyền làm chủ một phần vốn cổ phần của doanh nghiệp đó, tương đương với số cổ phiếu mình có. Cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn. Cổ đông sẽ được hưởng giá trị tăng lên của doanh nghiệp, có quyền tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp.

theo một tỷ lệ và mức giá đã ấn định. cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Vì vậy. trái phiếu còn được gọi là chứng khoán nợ. Lúc này. đó là trường hợp trái phiếu chuyển đổi được. vì công cụ chuyển đổi sẽ được đánh giá không thấp hơn một trái phiếu thông thường. không có mối quan hệ cổ phiếu chuyển đổi sang trái phiếu. Trái chủ chỉ được hưởng lãi suất cố định và định kỳ và không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty. Trái phiếu chuyển đổi cho phép người mua trái phiếu trong những điều kiện nào đó. Chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Làm cách nào để biết một chứng khoán đó là cổ phiếu hay trái phiếu hay là chứng chỉ quỹ? (Phan Nguyễn Ngọc Trâm) Trả lời: 1. . Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình. có thể đổi trái phiếu lấy cổ phiếu thưởng. Được quyền bầu cử. Tuy nhiên. với trị giá trái phiếu người ấy đang nắm giữ. từ vai trò chủ nợ. đồng thời là một sự bảo vệ khi giá thị trường của cổ phiếu phổ thông rơi xuống dưới giá trị chuyển đổi. ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Như vậy. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh. để tổng rủi ro của danh mục giảm xuống. nhà đầu tư có thể phối hợp cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục đầu tư của mình.Cổ phiếu không có kỳ hạn. khi nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của một doanh nghiệp trên TTCK. họ là chủ nợ của doanh nghiệp (hay còn gọi là trái chủ). Mối quan hệ giữa trái phiếu và cổ phiếu Giữa trái phiếu và cổ phiếu có một gạch nối liên kết. Nắm giữ trái phiếu Ngược lại. nhà đầu tư trở thành một trong các chủ sở hữu của doanh nghiệp và chuyển chứng khoán nợ thành chứng khoán vốn. Mỗi loại chứng khoán đều có những đặc điểm bổ sung cho nhau. Khi đó. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Trái phiếu chuyển đổi đem lại tiềm năng về một khoản lợi vốn thông qua sự tăng giá của cổ phiếu phổ thông. khi hết hạn thì sẽ hoàn trả cả vốn gốc. Trái phiếu có kỳ hạn. Cổ phiếu: Khi một công ty cổ phần tự huy động vốn thì số vốn cần huy động đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần.

-Độ rủi ro cao hơn TP. nếu là cổ phiếu thì có thể sẽ được nhận cổ tức tùy theo chính sách của công ty trong năm đó. bạn không được tham gia vào những quyết định của tổ chức phát hành. -Ko có tính chuyển đổi thành TP +Trái phiêú: -Là chứng chỉ ghi nhận nợ. -Ít rủi ro hơn CP -Đc phát hành bởi cty TNHH. -TP có thời hạn nhất định. ko có quyền tham gia vào hđ của cty.2. -Cổ phiều ko có thời hạn. . -Do cty cổ phần phát hành. người sở hữu trở thành cổ đông. nếu là trái phiếu thì đươc nhận lãi. -Người sở hữu CP ko đc rút vốn trực tiếp. giống nhau: chuyển ngượng cầm cố đều được hưởng chênh lệnh giá đều được nhận lãi— > cái này tùy. cty Cổ phần Nhà nước. -Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia vào hđ của cty. nếu công ty làm ăn lỗ thì sẽ không có một đông xu nào cả đều là phuơng tiện thu hút vốn nếu là nhà phát hành đều là phưng tiện kinh doanh nếu là nhà đầu tư Khác nhau: +Cổ phiếu: -Là chứng chỉ góp vốn. -TP có lãi suất. Tuy nhiên. -Ko có lãi suất. Khi mua trái phiếu. Với tư cách là người sở hữu trái phiếu – hay còn gọi là trái chủ. -Có thể chuyển đổi thành CP. gắn liền với sự tồn tại của cty. -Chủ nợ ko có quyền biểu quyết. và cũng không được ''chia gì'' thêm ngoài những khoản tổ chức phát hành đã cam kết. người sở hữu TP trở thành chủ nợ. -Được rút vốn khi đáo hạn. Trái phiếu: Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. bạn sẽ được ưu tiên thanh toán tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản trước các cổ đông. bạn trở thành chủ nợ của tổ chức phát hành – còn gọi là bên vay (có thể là Chính phủ. chính quyền địa phương hoặc các công ty).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful