Chuyên đề: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI Dạng 1: Một kim loại tác dụng với một

muối Câu 1.Nhúng một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4, chờ cho phản ứng xong lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch ,rửa nhẹ, lau khô,thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam.Tính khối lượng sắt đã phản ứng và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng. Câu 2.Ngâm một lá Zn nhỏ trong một dung dịch có chứa 2,24 g ion kim loại có điện tích 2+, phản ứng xong ,thấy khối lượng lá Zn tăng thêm 0,94 gam. Hãy xác định tên của ion kim loại trong dung dịch. Câu 3.Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15 g trong 340 g dung dịch AgNO3 6%. Sau một thời gian lấy ra thấy lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Xác định khối lượng của vật sau phản ứng. Câu 4: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch hết màu xanh thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Nếu lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thấy có m gam kết tủa tạo thành. Tính giá trị của m. BTVN Câu 1: Nhúng một thanh kẽm có khối lượng 20 gam vào dung dịch Cu(NO3)2 một thời gian thấy khối lượng thanh kẽm giảm 1% so với khối lượng ban đầu. Tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng. Câu 2: Hoà tan hoàn toàn một lượng Zn trong dung dịch AgNO3 loãng dư thấy khối lượng chất rắn tăng 3,02 gam so với khối lượng kẽm ban đầu. Cũng lấy lượng Zn như trên cho tác dụng hết với oxi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m bằng bao nhiêu? Câu 3: Nhúng một thanh kim loại M (hoá trị 2) có khối lượng 20 gam vào dung dịch AgNO3 một thời gian thấy khối lượng thanh M tăng 15,1% so với khối lượng ban đầu. Nếu lấy lượng M bằng lượng M tham gia phản ứng trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M

Gv. Dương Văn Tuấn

1

35M và 0.Cho 8.2M.Cho m gam bột Fe vào 1 lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. a.28 gam và dung dịch b. Cho dung dịch C tác dụng với NaOH dư thu được 3. Cho m gam Mg vào 300 ml dung dịch X chứa AgNO3 0. Câu 2.2M ) Câu 2.5M ) Câu 4.Tính nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch X.Cho a gam bột Fe vào 200 ml dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2.4 gam bột Zn với 400 ml dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2.Tính m. Biết B không tác dụng với dung dịch NaOH.16 g c. Sau phản ứng thu được chất rắn A và dung dịch B. b. Tính số gam chất rắn A. (4. ( 0. b. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m1 gam chất rắn A và dung dịch B. Lắc 10.125M và 0.Xác định thành phần chất rắn E và khối lượng của E. a. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Biện luận tìm khả năng xảy ra của vài toán.1 g bột Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1. Sau phản ứng thu được chất rắn A và dung dịch B. Câu 3.24 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0. a.1 M. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3.m1 = 2.1M và Cu(NO3)2 0.68 gam kết tủa của 2 hiddroxit kim loại. Khi phản ứng kết thúc thu được 3.82 gam kết tủa.2 gam chất rắn . Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B. Dương Văn Tuấn 2 . Thêm vào dung dịch B một lượng NaOH dư thu được kết tủa C.8 gam chất rắn B và dung dịch C gồm 2 muối.5M. m1 = 8. a. Cho Gv. nồng độ mỗi muối là 0.( 0.04 g Câu 3.1 M và CuSO4 0.Tính a. Cho 4.84 gam chất rắn B và dung dịch C. Tính nồng độ mol các muối trong dung dịch A BTVN Câu 1. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn D nặng 15. Fe(NO3)2 thu được chất rắn có khối lượng 13.44 gam chất rắn B và dung dịch C.5M.Dạng 2: Một kim loại tác dụng với hỗn hợp 2 muối Câu 1. Tính m và khối lượng chất rắn D khi: a. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa C. Tính % khối lượng các chất trong A. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 17. Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 8.08g) b.16 g b.05 gam Al vào dung dịch A chứa 2 muối Cu(NO3)2. m1 = 5. Đem nung C trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. Cho 2. b.

Cho hỗn hợp X gồm 0. Câu 5. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam oxit. Gv. Dương Văn Tuấn 3 .58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1. a. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 7. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. b. Câu 4. Câu 3. Tính thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu.Tính % khối lượng Mg trong A và nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu.92g chất rắn Y. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0.168 g chất rắn C.7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại. Câu 2.2 lít dung dịch AgNO3 .8 gam và dung dịch B. Tính khối lượng mỗi muối trong dung dịch A. Cho 1. Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch ban đầu. Cho 2. Tính giá trị của m. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa C. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Câu 4. Tính nồng đọ mol của dunhg dịch AgNO3. Dạng 3: Hỗn hợp 2 kim loại tác dụng với một muối Câu 1.4 gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được chất rắn A có khối lượng 24. Sau khi kết thúc các phản ứng. lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4.dung dịch C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa D. Cho 24.8 gam chất rắn.1 mol Al tác dụng với dung dịch chứa 0.1 mol Fe và 0.144 gam hỗn hợp A gồm Fe. Tính khối lượng của Fe đã tham gia phản ứng. Cu tác dụng với 0. Nung D trong bình kín đến khối lượng không đổi thu được 1.6 gam so với khối lượng ban đầu.2 mol CuCl2 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng m gam.2 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe (với tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với CuSO4 một thời gian thấy khối lượng chất rắn tăng 0. Cho 8.56 gam chất rắn. Đem kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2.

8g chất rắn.92g chất rắn Y.96g hh X gồm kim loại Zn và Fe vào 1 lít dung dịch AgNO3 thì thu đc 16. Tính % khối lượng trong E. Cho 15. lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 2.36 gam hh bột A tác dụng với V ml AgNO3 0. a. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. Cho 12. b. Fe tác dụng với 100 gam dung dịch CuSO4 48% .Cho 2.Cho 12. Dương Văn Tuấn 4 .56g chất rắn.7 gam hh A gồm Fe và Mg vào 400ml dd CuSO4 aM. a.Dung dịch B cho tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa C.Tính thành phần % Mg và Fe trong hỗn hợp và nồng độ mol của dung dịch AgNO3 Câu 6. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 1.36 gam chất rắn E.Cho NaOH dư vào D rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 14g chất rắn.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.08g chất rắn. phản ứng xong thu được 2. Nung C ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được rắn D. Tính % khối lượng của Cu trong hỗn hợp và Tổng nồng độ mol của muối trong dung dịch X. Cho 1. Thêm NaOH dư vào dd C. Tính % về khối lượng các chất trong A và CM của dung dịch AgNO3 Câu 5.1M thu được 3.96g X trên vào 2 lít dung dịch AgNO3 cùng nồng độ thì tạo 28. Câu 2. thu kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 1.Tính khối lượng rắn D.168g chất rắn C. tính V ? Câu 4.BTVN. Tính % khối lượng 2 kim loại trong A.72 g dung dich D.1 gam hỗn hợp gồm Zn. Nồng độ của dung dịch AgNO3 là bao nhiêu? Gv. Câu 3. Cho 1.14g hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 0.88g hỗn hợp gồm Mg và Fe vào 700ml dung dịch AgNO3.2 lít dung dịch AgNO_3. b. Nếu cho cũng 5. thu được rắn A và dung dịch B. sau phản ứng thu dược dung dịch B và 7.sau khi phản ứng thu được chất rắn C nặng 48.Hoà tan hết A vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo ra 8. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư. Câu 1.28 gam hỗn hợp A gồm Cu và Fe vào 1 lít dung dịch Fe2(SO4)3 0.96 lít NO2 (đktc).5 gam chất rắnD.3 gam chất rắn B và dd C.Cho 5.22M.

8 gam Fe và 0. Coi thể tích dung dịch không đổi.3 M. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0. c. c.54 g Al và 2. Câu 2.thu được dung dịch A và hỗn hợp kim loại B.57gam hỗn hợp A gồm Zn và Al vào 100 ml dung dịch B gồm Cu(NO3)2 0.1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn Y và dung dịch X chỉ chứa 2 muối.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và nồng độ mol các muối trong dung dịch thu được. Tính giá trị của m. Ngâm Y trong H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra.672 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Câu 3.8 g Fe vào 500 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0.1M và AgNO3 0. Cho hỗn hợp A gồm 2. Dương Văn Tuấn 5 .3M và AgNO3 0. b. Gv. a.Cho 0.12 g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Tính giá trị của m. Hỏi những chất nào phản ứng hết sau phản ứng.81 gam Al vào 500 ml dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 8. Tính nồng độ các chất trong dung dịch X. Cho 1. a. Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B.Dạng 4: Nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối Câu 1. Số lượng chất phản ứng hết khi cho A tác dụng với B là bao nhiêu chất? b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful