CÂU HOI TRAC NGHIEM MÔN QUAN TRI NHÂN LUC

CHUONG 1.
1. Thuc tê khi mô ta dên yêu tô nguôn nhân luc chi dê câp dên nhung yêu tô mang
tinh chât dinh tinh sai
2. Khi mô ta vê nguôn nhân luc, yêu tô không duoc dê câp dên la: su dong gop
3. Yêu tô không tac dông dên qua trinh quan tri nguôn nhân luc: phog trao phuc loi
4. all nha quan tri.. co trach nhiêm trong quan tri nhân su
CHUONG 2
1. Khâu thiêt kê công viêc anh huong hâu hêt dên moi khia canh quan tri nhân luc
DUNG.
2. Mo rông công viêc la gia táng thêm nhiêm vu va quyên han cua nguoi lao dông
.SAI.
3. Trinh bay không dung vê mô ta công viêc:
NOI DUNG CÔNG VIEC VE CO BAN LA TUONG DOI ON DiNH
4. Buoc nao không phai la viêc thuc hiên trong tiên trinh phân tich công viêc:
NGHIÊN CUU BANG MÔ TA CÔNG VIEC VA TIÊU CHUAN THCV
( CÂU DUNG: PHAT TRIEN BANG MÔ TA CÔNG VIEC VA TIÊU CHUAN
THCV)
5. Bang mô ta công viêc la liêt kê tât ca cac công viêc: SAI
6. Câu nao mô ta dung vê mô ta công viêc
PHONG NHÂN SU THUONG PHOI HOP DE PHAT TRIEN VA SOAN THAO
CAC BAN MÔ TA CÔNG VIEC
7. Hâu hêt cac công viêc thuong ôn dinh va it thay dôi theo thoi gian, do vây nên
không cân phai xem lai cac bang mô ta công viêc. (SAI)
8. Hiêu ung dây chuyên la nhuoc cua phuong phap thiêt kê theo huong luân
chuyên công viêc. (sai,pp chuyen mon hoa cv)
9. Hoach dinh nguôn nhân luc: XEM XET HIEN TAI ( NGUON CUNG)
10. Tiêu chuân thuc hiên công viêc bao gôm: ..
CHUONG 3
1. Tinh hinh biên dông cua nên kinh tê không anh huong nhiêu dên hoat dông
hoach dinh nguôn nhân luc.
2. Trong qua trinh HDNNL, viêc tuyên dung nhiêu nguoi lao dông vuot muc ngân
sach cho phep thi không co gi bât ôn ca
3. Trong suôt qua trinh HD, diêu qua trong la bô phân quan ly NNL phai liên kêt,
lam viêc chát chë voi tât ca cac bô phân trong công ty.
4. Kêt qua nao không phai la kêt qua cua quy trinh HDNNL:
a. Su phat triên muc tiêu DN môt cach rõ rang.
b. Su phân tich vê nhung vi tri công viêc con khuyêt tai thoi diêm hiên tai va tuong
lai.
c. Su phân tich vê kê hoach mo rông hay giam thiêu cac phong ban tai thoi diêm
hiên tai hoác tuong lai.
dBan tom tát vê cac trinh dô ( thuôc phân tich công viêc)
CHUONG 4
1.Yêu tô bên trong va bên ngoai anh huong su thanh công cua nhung nô luc tuyên
dung cua doanh nghiêp.
2. Phong vân co câu truc la phuong phap hiêu qua dê san loc, loai bo nhung ung cu
viên không mong uoc.
3. Quyêt dinh tuyên chon cuôi cung thuong do giam dôc nhân su dam nhiêm.
4. Hai giai doan dâu trong qua trinh bô tri nhân luc:
5. Yêu tô bên trong:
6. Nhuoc diêm tuyên mô bên trong cua công ty:
7. Tuyên mô bên ngoai:
CHUONG 6
1. Quy trinh danh gia thuc hiên công viêc co thê dem dên nhung thông tin huu
dung cho cac quy trinh khac trong qua trinh quan ly doanh nghiêp cua 1 DN.
2. Phong nhân su co trach nhiêm phai chon nguoi danh gia cùng nhu phuong phap
danh gia dê danh gia viêc thuc hiên công viêc cua nguoi lao dông.
3. DN thuong ap dung quy trinh danh gia thuc hiên công viêc co hê thông, chinh
thuc:
a. Khi DN dang tiên hanh xem xet, bô tri công viêc cho nguoi lao dông
b. Trong nhung ngay dâu tiên, khi nguoi lao dông dam trach công viêc
c. Trong 6 thang dâu tiên, khi nguoi lao dông dam trach công viêc
d, Tât ca cac môc thoi gian trên
4. Nguoi danh gia nao duoi dây duoc nhiêu công ty su dung dên nhât:
a. Khach hang
b. Nguoi giam sat truc tiêp
c. Dông su
d. Câp duoi
5. Duoi dây la môt vi du vê câp duoi danh gia câp trên:
a. Danh gia cua 1 thu ky vê môt nhân viên ván thu trong doanh nghiêp
b. Danh gia cua cac bac si nhung ki thuât viên lam trong phong thi nghiêm
c. Danh gia cua cac sinh viên vê giao su cua ho
d. Danh gia qua lai giua cac tiêp viên ván thu

.5.3.42 ..3.:97.H33243.6:97K3l . 33 3 9 3 3 . .35E5:6: 83. . :9-H39743.33 8E.97K3l :6:.9:3/33:3..9.53-......399 2 394..-539743.39 %:32-H334 .3 3: 3 49 3 4.3893.3.39.39  96:343596:. 273..... . 43 :97436:E97K3-97J33. :9-H39743 .92.33..:39..539J.99.O.:.3:999 239.333.E..  %7436:E97K3l .338 232  .. 33:333..29:./4.OK-93..  %K3 K3 -3 3 . %H:.-H3343. %7438:96:. 29:32-H39743..3/4E2 . $539J..4 3.335  !3.3 .9.. 4-333.  ":9 39:3.773 - $539J..973-536:3 5H39 2. $5E99732....4.E.3...3.E.97J..9H:29..3.9:3 /3.3. / 39O299.97K3 9:. .E.-.45F59K3.9.3..

3.E..4 3 297E. lE3E..E48.397H3 .9. ": 97K3 E3 E 9.E.4 3 297E..3.E..33.. .H3.3 . / lE3E6:. E3E..43..-E.. E3E34/. 29.9.9..6:97K3E..E...3. E.E28E997...2933.325.335.393302F9 -97J. .  !3338.3.398/3 339 . .33.3E5/36:97K3 E3E9..g39.g39.3.E..3 - .. 3 . . lE3E... .2.O97E.H3.5/.95 .9743/4..83.5..O93 .4 3 - %743333 :9H3 3.8339:9.3:.H3. l38 / 5/.. %7439E3 :9H3 3... . E3E..J3 9.3.597H3 .4 3  9.J/. .. / %9..35E5 E3E E3E.97436:E97K36:3 /4.335 - lE3E.....O 9 02 3 33 93 93 : /3. .95.H329743539J32 .3.3..4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful