So sánh Hối phiếu và Cheque: Hối phiếu Cheque 1.

Hối phiếu là do người bán phát hành để đòi tiền người mua hoặc nhà nhập khẩu. Séc là chủ tờ séc phát hành để chi trả cho người bán, nhà cung cấp hoặc để rút tiền mặt. 2.Về hình thức, hối phiếu được thể hiện dưới dạng văn bản, do các pháp nhân và thể nhân tự quyết định. Hối phiếu có thể được lập thành một hay nhiều bản (thường là 2 bản), mỗi bản đều đánh số thứ tự, các bản đều có giá trị như nhau. Về hình thức, séc là một văn bản giấy, được ngân hàng in sẵn theo mẫu, được chia làm 2 phần có đường cắt bằng răng cưa ở giữa để tách rời, gồm: phần cuống séc để người phát hành lưu và phân tách rời để trao cho người thụ hưởng. Người ký phát séc là tổ chức, cá nhân phải có tài khoản tại ngân hàng. 3. Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu phụ thuộc vào quy định của từng loại hối phiếu mà không phụ thuộc vào phạm vi không gian lưu hành. Đặc điểm của séc là có tính chất thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệ hoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lực của nó chưa hết đối với séc thương mại. Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghi rõ trên tờ séc. Thời hạn đó tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định. 4.Trong thanh toán quốc tế, tuỳ theo phương thức thanh toán, mà người trả tiền có thể là nhà nhập khẩu (phương thức nhờ thu) hay ngân hàng (phương thức L/C). Việc thanh toán séc bắt buộc phải thực hiện lưu thông séc qua ngân hàng. Có thể là lưu thông qua một ngân hàng hoặc là qua hai ngân hàng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful