D Á 079 Ự N 10

C H U N G C Ư CA O TẦ N G P A CK EX IM

K í h iệ u ă n b ả n : v Lần 0 1 7 0 9 -H B S -T V G S - Q L H C -0 0 9 00 B iê n b ả n h ọ p g i a o b a T r a n g 1 n Ngày 1 6/0 6 /2 01 1 trê n 2

Số : 001 Gói thầu: Nội dung: S ố 0 1 /X L

B IÊ N B Ả N X Á C N H Ậ N K H Ố I L Ư Ợ N G C Ô N G V I Ệ C CHỦ TƯ: X á c n h ậ n k h ố i lư ợ n g c ô n g À NH v iệ c n h à t h ầ u t h ự c h iệ n T C : HBS N g u y ễ n V ă n T h ịn h Đ Ầ UC ô n g t y C P S ả n x u ấ t v à X N K Bao Bì T H Ầ U- C ô n g t y C P L ắ p m á y đ iệ n nước và xây dựng 2 - C ôn g ty cổ p hầ n th ư ơng m ạ i và sản xuất Hợp Phát

C h ủ trì: G h i B .b ản :

T Ư V Ấ N G S : C ô ng ty C P Tư vấ n Kế t cấ u nhà cao tầng

1 . T h à n h p h ầ n t h a m ......................................................................................... g ia ..
C h ủ đ ầ u tư : Ô ng Lương N gọc Nam Bà Nguyễn Thị Hồng Ông Vũ Đức Long Ô . P h ạ m H o à n g S in h Ông Phạm Đức Cường Ông Phạm Xuân Ô n g L ê Đ ìn h H ù n g Bảy Ông Ngô Sỹ Lam Ô ng M ai V ăn Trư ờng

Ô n g L ư u Q u a n g D ũ n g Ô n g V ũ Đ ìn h T u ấ n Ô ng V ũ Trun g Tú Ô. Nguyễn Văn T h ịn h N h à th ầ u C T y C P T rầ n Đ ứ c M in h Ô .N g u y ễ n Đăng Ô. Nguyễn Thế Hội L ắ p m á y đ i ê n n ư ớ M i n h _ t h a i t h i n h @ y a h o o .V ư ợ n g c c C án bộ kỹ th u ật và XD2 o .u k D a n g v u o n g c o w a @ g m a ilD D : 0 9 1 7 1 6 7 8 6 8 . 0988424633 co 0903265089 N h à th ầ u C ty c ổ N g u y ễ n X u â n P h ư ơ n g p h ần th ư ơ n g m ạ i vx u a n p h u o n g .h o p p h a t@ g à sả n x u ấ t H ợ p P h á t m a il.c o m 0942855579

T ư v ấ n g iá m s á t:

2. Nội dung 2 .1 . X á c n h ậ n k h ố i lư ợ n g cô n g v iệ c th ự c tế đ ã th i c ô n g trê n c ă n h ộ C H 5 từ tầ n tầ n g 2 2 th á p 2 C h u n g c ư c a o tầ n g P A C K E X IM 1 c ủ a n h à th ầ u lắ p m á y đ iệ n n ư ớ c 2 ; Tầng 16, 17:

-

-

+ Đ i x o n g ố n g g e n đ iệ n v à c h ô n đ ế â m n g ầ m t ư ờ n g ; +Đ i xong đường cấp nước; + Đ i x o n g đ ư ờ n g th o á t n ư ớ c c á c kh u W C v à th o á t n ư ớ c m ư a b a n cô n g , th o t h o á t n ư ớ c m á i; Tầng 18: + Đ i x o n g ố n g g e n đ iệ n v à c h ô n đ ế â m n g ầ m t ư ờ n g ; + Đ i x on g đ ư ờ ng cấp n ư ớ c trừ đ ườ ng cấp n ư ớ c ch o b ếp ; + Đ i x o n g đ ư ờ n g th o á t n ư ớ c c á c kh u W C v à th o á t n ư ớ c m ư a b a n cô n g , th o t h o á t n ư ớ c m á i; Tầng 19: + Đ i x o n g đ ư ờ n g th o á t n ư ớ c m ư a b a n c ô n g , th o á t n ư ớ c m á i; Tầng 20: + Đ i x o n g ố n g g e n đ iệ n v à c h ô n đ ế â m n g ầ m t ư ờ n g ; + Đ i x on g đ ư ờ ng cấp n ư ớ c trừ đ ườ ng cấp n ư ớ c ch o b ếp ;

Tầng 22: + C hưa thi công . Tầng 21: + Đ i xon g đ ườ n g th o át n ướ c c ác kh u W C n h ưn g ch ưa th i cô ng trụ c đ ứ n g và m rử a ch ư a th i c ô n g đ ư ờ n g th o á t. Đ ạ i d iệ n C h ủ đ ầ u T ư k ý Đ ạ i d iệ n T V G S k ý Đ ạ i d i ệ n C ô n g t y c ổ p h ầ n l ắ p m á y đĐ ạn d iệ n C ô n g t y c ổ p h ầ n t h ư ơ n g m ạ i v à iệ i nước & XD 2 sản xuất H ợp Phát . 2 2 :h ư a t h i c ô n g C 3 . + Đ i x o n g đ ư ờ n g t h o á t n ư ớ c m ư a b a n c ô n g n h ư n g c h ư a lắ p đ ặ t đ ư ờ n g t h o á t t r ụ + Đ i xon g đ ườ ng n ư ớ c th o át b ếp . + Đ i x o n g đ ư ờ n g t h o á t n ư ớ c m ư a b a n c ô n g . - 2 .D Á 079 Ự N 10 C H U N G C Ư CA O TẦ N G P A CK EX IM K í h iệ u ă n b ả n : v Lần 0 1 7 0 9 -H B S -T V G S .2 . 2 0 . 1 8 . t h o á t b ế p n h ư n g c h ư a lắ p đ ặ t đ ư ờ đứng. 1 7 . t r o n g v ò n g 0 2 n g à y n ế u k h ô n g c ó b ê n n à o c ó ý k iế n k h á c n à y m ặ c đ ị n h t h à n h b iê n b ả n c h ín h t h ứ c .m a il) t h ì. X á c n h ậ n k h ố i lư ợ n g cô n g v iệ c th ự c tế đ ã th i c ô n g trê n c ă n h ộ C H 5 từ tầ n t ầ n g 2 2 t h á p 2 C h u n g c ư c a o t ầ n g P A C K E X IM 1 c ủ a n h à th ầ u đ iề u h ò a (C ô n g ty thương m ại và sản xuất Hợp Phát) T ầ n g 1 6 .K ế t L u ậ n  C á c b ê n th ố n g n h ấ t c á c n ộ i d u n g trê n và k ý và o b iê n b ả n G h i c h ú : i ê n b ả n n à y d o H B S g h i l ạ i v à g ử i c h o t ấ t c ả c á c b ê n t h a m d ự . Đ ư ờn g trụ c đ ứ n g tại khu b ếp thi côn g đư ợc 0 D110 và 01 đường D90.Q L H C -0 0 9 00 B iê n b ả n h ọ p g i a o b a T r a n g 2 n Ngày 1 6/0 6 /2 01 1 trê n 2 - - + Đ i xon g đường thoát nước các khu W C. + Đ i x o n g đ ư ờ n g th o á t n ư ớ c m á i. T r ư ờ n g h ợ p B iê n b B g ử i q u a t h ư đ iệ n t ử ( e . 2 1 : ong đường thoá t nước ng ưng trong tầ ng ra trục đ ứng Đi x T ầ n g 1 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful