Bài tâp vê phán úng nhiêt nhôm

A- Lí thuyêt:
1- ÐINH NGHÏA: Phán úng nhiêt nhôm là phán úng Al dây ion kim loai trong oxit cúa kim loai thành kim loai
có tính khú yêu hon Al.

2- PTPU: Al + MxOy - >(t0) M (hoãc oxit cúa M (MaOb) có sô OXH thâp hon) + Al2O3
( M là kim loai dúng sau Al)
-Thuòng gãp là phán úng nhiêt nhôm: Goi a là sô mol cúa Al; b là sô mol cúa oxit sãt.(Fe2O3)
2Al + Fe2O3 ÷ Al2O3 + 2Fe

I. Nêu phán úng xáy ra hoàn toàn: Thuòng do không biêt sô mol Al và Fe2O3 là bao nhiêu nên phái xét
dú 3 truòng hop rôi tìm nghiêm hop lí:
1. Truòng hop 1: Al và Fe2O3 dùng vùa dú:
2Al + Fe2O3 ÷ Al2O3 + 2Fe
a ...........a/2......... a/2........ a
>>> Hôn hop sau phán úng: Fe: a mol; Al2O3: mol
2. Truòng hop 2: Al dùng du:
2Al + Fe2O3 ÷ Al2O3 + 2Fe
2b ...........b.............b..........2b
>>> Hôn hop sau phán úng: Fe: 2b mol; Al2O3: b mol; Aldu: (a-2b) mol. Ðiêu kiên: (a-2b>0)
3. Truòng hop 3: Fe2O3 dùng du:
2Al + Fe2O3 ÷ Al2O3 + 2Fe
a............a/2...........a/2........a
>>> Hôn hop sau phán úng: Fe: a mol; Al2O3: ; Fe2O3: (b- )mol. Ðiêu kiên: (b- )>0)
Chú ý: - Khi cho sán phám phán úng vào dd axit loãng thây có khí thoát ra => Al du hoãc phán úng tao ra
kim loai dúng truóc H trong dãy diên hóa.
- Khi cho sán phâm vào dd kiêm manh thây có khí thoát ra => phán úng Al du.

II. Nêu phán úng xáy ra không hoàn toàn: Goi x là sô mol Fe2O3 tham gia phán úng
2Al + Fe2O3 ÷ Al2O3 + 2Fe
2x...........x..............x...........2x
>>> Hôn hop sau phán úng: Fe: 2x mol; Al2O3: x mol; Fe2O3 du: (b-x)mol; Al du: (a-2x)mol
Chú ý: Nêu dê yêu câu tính hiêu suât phán úng ta giái truòng hop phán úng xáy ra không hoàn toàn.

B - Bài tâp.
Câu 1: Trôn 10,8 gam bôt nhôm vói 34,8g bôt Fe3O4 rôi tiên hành phán úng nhiet nhôm thu duoc hôn hop
A. hòa tan hêt A bãng HCl thu duoc 10,752 lít H2(dktc). Hiêu suât phán úng nhiêt nhôm và thê tích dung
dich HCl 2M cân dùng là?
A. 80% và 1,08lít
B. 20% và 10,8lít
C. 60% và 10,8lít
D. 40% và 1,08lít

Câu 2: nung hôn hop A gôm Al, Fe2O3 duoc hôn hop B (hiêu suât 100%). Hòa tan hêt B bãng HCl du duoc
2,24 lít khí (dktc), cüng luong B này nêu cho phán úng vói dung dich NaOH du thây còn 8,8g rãn C. Khôi
luong các chât trong A là?
A. mAl=2,7g, mFe2O3=1,12g
B. mAl=5,4g, mFe2O3=1,12g
C. mAl=2,7g, mFe2O3=11,2g
D. mAl=5,4g, mFe2O3=11,2g

Câu 3: Hôn hop A gôm 0,56g Fe và 16g Fe2O3 m (mol) Al rôi nung ó nhiêt dô cao không có không khí duoc
hôn hop D. Nêu cho D tan trong H2SO4 loãng duoc v(lít) khí nhung nêu cho D tác dung vói NaOH du thì
thu duoc 0,25V lít khí. Gía tri cúa m là?
A. 0,1233
B. 0,2466
C. 0,12
D. 0,3699
Câu 4: Có 26,8g hôn hop bôt nhôm và Fe2O3. Tiên hành nhiêt nhôm cho tói hoàn toàn rôi hòa tan hêt hôn
hop sau phán úng bãng dung dich HCl duoc 11,2 lít H2(dktc). Khôi luong các chât trong hôn hop ban dâu
là?
A. mAl=10,8g;m =1,6g
B. mAl=1,08g;m =16g
C. mAl=1,08g;m =16g
D. mAl=10,8g;m =16g

Câu 5: Hôn hop X gôm Al và Fe2O3. Lây 85,6gam X dem nung nóng dê thuc hiên phán úng nhiêt nhôm,
sau môt thòi gian thu duoc m gam chât rãn Y. Chia Y làm 2 phân bãng nhau:
- Phân 1: Hòa tan trong dung dich NaOH du thây thoát ra 3,36lít khí (dktc) và còn lai m1 gam chât không
tan.
- Phân 2: Hòa tan hêt trong dung dich HCl thây thoat ra 10,08 lít khí (dktc). Phân trãm khôi luong Fe trong Y
là?
A. 18%
B. 39,25%
C. 19,6%
D. 40%

Câu 6: Hôn hop X gôm Al và Fe2O3. Lây 85,6gam X dem nung nóng dê thuc hiên phán úng nhiêt nhôm,
sau môt thòi gian thu duoc m gam chât rãn Y. Chia Y làm 2 phân bãng nhau:
- Phân 1: Hòa tan trong dung dich NaOH du thây thoát ra 3,36lít khí (dktc) và còn lai m1 gam chât không
tan.
- Phân 2: Hòa tan hêt trong dung dich HCl thây thoat ra 10,08 lít khí (dktc). Thành phân chât rãn Y gôm các
chât là?
A. Al, Fe2O3, Fe, Al2O3
B. Al, Fe, Al2O3
C. Fe, Al2O3
D. Cá A, C dúng
BÀI TAP NHIET NHÔM
Hôn hop rãn A (chúa Al và Fe
x
O
y
) PF B (chúa Al, Fe, Fe
x
O
y,
Al
2
O
3
)
Phuong trình tông quát:
2y Al + 3 Fe
x
O
y
( t
o
) PF y Al
2
O
3
+ 3x Fe
Nêu phán úng nhiêt nhôm xáy ra hoàn toàn:
+ Al hêt, FexOy du B bao gôm Fe, Al2O3 và FexOy du
+ Al du, FexOy hêt B bao gôm Fe và Al2O3, Al du
+ Al hêt, FexOy hêt B chi gôm Fe và Al2O3.
Nêu phán úng nhiêt nhôm xáy ra không hoàn toàn B gôm Al2O3, Fe và Al du, FexOy du.
Chú ý: * Trong phán úng nhiêt nhôm, nên áp dung các dinh luât báo toàn: khôi luong, báo toàn mol nguyên
tô, báo toàn electron.
* Nguòi ta thuòng chia B thành 2 phân có ti lê vê khôi luong là k. Tuy truòng hop k = 1 hoãc k # 1 mà liên
hê vào làm bài tâp.
BÀÌ TAP VÍ DU:
VD 1: Lây 26,8 g hh gôm và Fe
2
O
3
thuc hiên hoàn toàn phán úng nhiêt nhôm, thu duoc chât rãn , cho chât
rãn này hòa tan hoàn toàn trong dd HCl du thây thoát ra 11,2 lít khí H
2
(do ó dktc).Hãy xác dinh thành phân
% các chât trong hôn hop ban dâu.
BG:
2Al + Fe
2
O
3
F Al
2
O
3
+ 2Fe
nêu phán úng xáy ra vùa dú thì A chi có Fe tao ra khí 0.5 mol khí H
2
.Nêu nhu vây thì së giái ra khôi luong
hôn hop lón hon so vói dê bài F vô lý së có Al du cùng tao khí H
2
.
goi x, y là nFe
2
O
3
và Al.
27x + 160y = 26.8
(x-2y)*3 + 4y = 1F 0.4 mol,y=0.1 mol F chât trong hh dâu
VD 2: Lây 93,9 (g) hôn hop X gôm Fe
3
O
4
và Alnung trong môi truòng không có không khí. Sau khi phán úng
xáy ra hoàn toàn thu duoc hôn hop Y. Chia Y làm hai phân không bãng nhau:
-Phân 1: Cho tác dung vói NaOH du thu duoc 0,672 lít khí H
2
(dktc).
-Phân 2: Cho tác dung vói dung dich HCl du thu duoc 18,816 lít khí H
2
(dktc).
Tính % khôi luong các chât trong hôn hop X biêt các phán úng dêu xáy ra hoàn toàn và vói hiêu suât 100%
BG:
*phân 1:nAl =
do phán úng xáy ra hoàn toàn nên Fe
3
O
4
hêt và Al du.
goi k là ti lê sô mol giüa nP1 : nP2.
goi x là nFe và trong hôn hop thú 1:
*phân 2: = 0.84 mol
k(0.02*3 + 2x) = 1.68
k(0.02*27 + 232x/3 + 27x*8/9) + 0.02*27 + 232x/3 + 27x*8/9 = 93.9 k(0.54 + 304x/3) + 0.54 + 304x/3 =
93.9 (k+1)(0.54 + 304x/3) = 93.9
thê k = 1.68/(0.02*3 + 2x) vào ta duoc :x = 0.18 mol.F k = 4.
nAl = (4+1)*(0.02 + 0.18 * 8/9) = 0.9 molF mAl = 24.3 g F % Al F % Fe
3
O
4

VD 3: Cho hôn hop A gôm Al và sãt tù nung A ó nhiêt dô cao dê phán úng xáy ra hoàn toàn thu duoc hôn
hop B.Nghiên nhó bôt B trôn dêu.Chia hôn hop làm hai phân không bãng nhau:
P1:(ít hon) cho tác dung vói NaOH du thu duoc 1,176 lít khí (dktc).Tách riêng chât không tan dem hoà tan
trong dung dich HCl du thu duoc 1,008 lít (dktc).
P2: (nhiêu hon) cho tác dung vói HCl du thu duoc 6,552 lít khí (dktc)
a.Viêt phuong trình phán úng hoá hoc.
b.Tính khôi luong hôn hop A và thành phân phân trãm cúa các chât có trong hôn hop A.
BG:
Ta dê ý thây sau phán úng nhiêt nhôm sán phâm cho qua NaOH(P1) thây có khí bay lên du Al
Vây hh B gôm : Al
2
O
3
, Fe, Al(du)
Tóm tãt :
Phân 1:
Al
2
O
3
:x mol
Fe : y mol +NaOH F 1,176l H2 +c/rãn + HCl F 1,008l H
2

Al :z mol
ta dê dàng thây chi có Al tác dung vói NaOH nAl=2/3nH
2
=2/3*0,0525=0,035mol
z=0,035 mol(1)
chât rãn là Fe nFe = nH
2
= 0,045 mol y = 0.045mol(2)
Phân 2:
Al
2
O
3
: kx mol
Fe : ky mol +HCl -> 6,552l H
2

Al : kz mol
dê dàng ta có ky + 3/2kz = 0,2925(3)
Tù (1,2,3) k=3 nFe = y + ky = 4y = 0,18 mol
nAl (du) = z + kz = 0,14mol
8Al + 3Fe
3
O
4
-> 4Al
2
O
3
+ 9Fe
theo phuong trình dê dàng tìm duoc:
mAl=(0,16+0,14)*27=8,1g chiêm 36.78%
mFe
3
O
4
=0,06*232=13.92g chiêm 63,21%
VD 4: Tiên hành phán úng nhiêt nhôm hh gôm Al & oxit Fe thu duoc hh chât rãn X. Cho X tác dung vói dd
NaOH du thu duoc dd Y, phân không tan Z & 0.672 l khí (dktc). Cho dd HCl vào dd Y dên khi thu duoc
luong kêt túa lón nhât, loc lây kêt túa, nung dên khôi luong không dôi thu duoc 5.1g chât rãn. Cho Z tác
dung vói dd H
2
SO
4
dãc nóng, sau pú thu duoc dd E chi chúa 1 loai muôi sãt sulfat & 2.688 l SO
2
(dktc). Các
pú xáy ra hoàn toàn. Công thúc ptú cúa oxit Fe là:
a. FeO hayFe
2
O
3

b. hay Fe
3
O
4

c.Fe
2
O
3
hay Fe
3
O
4

d.Fe
2
O
3

G: 1/

0,045............................................. .......0,045
0,01.............................................. .........0,010
0,01.............................................. ...............0,015
phân 2 tác dung vói NaOH có khí thoát ra ->còn du Al
n = 0,055= 0,015 => n = 0,01
=> = 0,01 => = 0,045
=> = 0,045
=> = 9,66 : 2 - 0,045*56 - 0,01*27 = 2,04
=> = 0,02
=> 3x : y = 0,045 : 0,02 => 3 : 4
=>
2/

0,25.............................................. ...............0,375

0,8.......... 2,4= 2,4 => nFe = 0,8
chât rãn tác dung vói NaOH F khí Al du
= 0,375 => = 0,25= 92,35 - 0,25*27 - 0,8*56 = 40,8
-> = 0,4
=> 3x : y = 0,8 : 0,4
=>
3/

0,02...........................................0,0 2..............0,03
0,04..................................0,08
0,1............................................... .............0,1
0,1....................0,05
0,08.............................................. .............0,12= 0,12 => = 0,08
chât rãn td vói có khí thoát ra => Al du = 0,03 => = 0,02 = 0,05(sau khi nung)
=> = 0,02
=> 3x : y = 0,04 : 0,02
=>
VD 5: Cho 0,2 mol Al phán úng vói 0,075 mol Fe
3
O
4
(không có O2). Cho sán phâm vào dung dich H
2
SO
4

loãng thu duoc 0,24 mol H2 ó dktc . Hiêu suât phán úng nhiêt nhôm là?
2. Các phán úng có thê có:
2Al + 3FeO PF 3Fe + Al
2
O
3
(7)
2Al + Fe
2
O
3

PF
2Fe + Al
2
O
3
(8)
8Al + 3Fe
3
O
4
PF 9Fe + 4Al
2
O
3
(9)
Fe + 2HCl PF FeCl
2
+ H
2

(10)
2Al + 6HCl PF 2AlCl
3
+ 3H
2

(11)
Xét các phán úng (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11) ta thây Fe
0
cuôi cùng thành Fe
+2
, Al
0
thành Al
+3
, O
2
0
thành 2O
2

2H
+
thành H
2
nên ta có phuong trình báo toàn electron nhu sau:

Fe
0
F Fe
+2
Al
0
F Al
+3
O
2
0
F 2O
2
2H
+
F H
2

n = 0,295 mol
lít. (Ðáp án A)
Nhân xét: Trong bài toán trên các ban không cân phái bãn khoãn là tao thành hai oxit sãt (hôn hop A) gôm
nhüng oxit nào và cüng không cân phái cân bãng 11 phuong trình nhu trên mà chi cân quan tâm tói trang
thái dâu và trang thái cuôi cúa các chât oxi hóa và chât khú rôi áp dung luât báo toàn electron dê tính luoc
bót duoc các giai doan trung gian ta së tính nhâm nhanh duoc bài toán.
VD 6: Trôn 0,81 gam bôt nhôm vói bôt Fe
2
O
3
và CuO rôi dôt nóng dê tiên hành phán úng nhiêt nhôm thu
duoc hôn hop A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dich HNO
3
dun nóng thu duoc V lít khí NO (sán phâm
khú duy nhât) ó dktc. Giá tri cúa V là
A. 0,224 lít. !B. 0,672 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
Huóng dân giái
Thuc chât trong bài toán này chi có quá trình cho và nhân electron cúa nguyên tú Al và N.
Al F Al
+3
+ 3e
F 0,09 mol
và N
+5
+ 3e F N
+2

0,09 mol F 0,03 mol
V
NO
= 0,03L22,4 = 0,672 lít. (Ðáp án D)
Nhân xét: Phán úng nhiêt nhôm chua biêt là hoàn toàn hay không hoàn toàn do dó hôn hop A không xác
dinh duoc chính xác gôm nhüng chât nào nên viêc viêt phuong trình hóa hoc và cân bãng phuong trình
phúc tap. Khi hòa tan hoàn toàn hôn hop A trong axit HNO
3
thì Al
0
tao thành Al
+3
, nguyên tú Fe và Cu duoc
báo toàn hóa tri.
BÀÌ TAP TU GÌÀÌ:
Câu 1 : Sau khi thuc hiên phán úng nhiêt nhôm hôn hop A gôm Al và Fe
x
O
y
thu duoc 92,35 gam chât rãn C
. Hoà tan C bãng NaOH du thây có 8,4 lít khí bay ra dktc và còn lai phân không tan D .Nêu hoà tan hêt D
cân 240 gam dung dich H
2
SO
4
98% phán úng chi tao thành Fe(ÌÌÌ).phán úng xáy ra 100% .
Tính khôi luong Al
2
O
3
tao thành và xác dinh công thúc cúa oxit Fe.
Câu 2: Tiên hành phán úng nhiêt nhôm hôn hop Al và Fe
2
O
3
không có không khí .Chia hôn hop sau phán
úng dã trôn dêu thành hai phân không bãng nhau. Phân Ì tác dung vói NaOH du thu duoc 1,68 lít khí dktc
.Phân ÌÌ tác dung vùa dú vói 1,95 lít dung dich HCl 1M thoát ra 11,76 lít khí dktc .Hiêu suât các phán úng
100% .Tính khôi luong Fe tao thành trong phán úng nhiêt nhôm .
Câu 3: Trôn 10,8 gam bôt Al vói 34,8 gam Fe
3
O
4
rôi tiên hành phán úng nhiêt nhôm .Giá sú chi xáy ra phán
úng khú oxit Fe thành Fe kim loai .Hoà tan hoàn toàn hôn hop chât rãn sau phán úng bãng dung dich
H
2
SO
4
20% (d=1,15) thì thu duoc 10,752 lít H2 dktc .Tính hiêu suât cúa phán úng nhiêt nhôm và thê tích tôi
thiêu dung dich H2SO4 cân dùng .
Câu 4: Trôn 10,44 gam Fe
3
O
4
vói 4,05 gam bôt nhôm rôi tiên hành phán úng nhiêt nhôm (không có không
khí) sau khi kêt thúc thí nghiêm lây chât rãn thu duoc cho tác dung vói dung dich NaOH du thây thoát ra
1,68 lít khí dktc .
Tính hiêu suât cúa phán úng nhiêt nhôm
Câu 5: Nung m gam hôn hop A gôm bôt Al và Fe
3
O
4
sau môt thòi gian thu duoc phân rãn B .Ðê hoà tan hêt
B cân V ml dung dich H2SO4 0,7M loãng .Sau phán úng thu duoc dung dich C và 9,846 lít khí
(27oC;1,5at).Cho NaOH du vào C duoc kêt túa D .Nung D trong chân không dên khôi luong không dôi thu
duoc 44 gam chât rãn E .Khú hoàn toàn E bãng H
2
du thu duoc 11,7 gam nuóc .
1.Tính % khôi luong các chât trong B.
2.Tính hiêu suât phán úng nhiêt nhôm và thê tích V
Câu 6: Cho hôn hop A khôi luong m gam bôt Al và Fe
x
O
y
. Tiên hành phán úng nhiêt nhôm hôn hop A trong
diêu kiên không có oxi duoc hôn hop B .Nghiên nhó và trôn dêu rôi chia làm hai phân .Phân Ì có khôi luong
14,49 gam duoc hoà tan hêt trong dung dich HNO
3
dun nóng duoc dung dich C và 3,696 lít khí NO dktc .
Cho phân ÌÌ tác dung vói luong du dung dich NaOH dun nóng thây thoát ra 0,336 lít khí dktc và còn lai 2,52
gam chât rãn không tan .các phán úng xáy ra hoàn toàn .
1.Viêt phuong trình hoá hoc cúa các phán úng xáy ra .
2.Xác dinh công thúc cúa oxit sãt .
Câu 7: Trôn 10,8 gam bôt nhôm vói 34,8g bôt Fe
3
O
4
rôi tiên hành phán úng nhiet nhôm thu duoc hôn hop
A. hòa tan hêt A bãng HCl thu duoc 10,752 lít H
2
(dktc). Hiêu suât phán úng nhiêt nhôm và thê tích dung
dich HCl 2M cân dùng là?
A. 80% và 1,08lít
B. 20% và 10,8lít
C. 60% và 10,8lít
D. 40% và 1,08lít
Câu 8: nung hôn hop A gôm Al, Fe
2
O
3
duoc hôn hop B (hiêu suât 100%). Hòa tan hêt B bãng HCl du duoc
2,24 lít khí (dktc), cüng luong B này nêu cho phán úng vói dung dich NaOH du thây còn 8,8g rãn C. Khôi
luong các chât trong A là?
A. mAl=2,7g, mFe
2
O
3
=1,12g
B. mAl=5,4g, mFe
2
O
3
=1,12g
C. mAl=2,7g, mFe
2
O
3
=11,2g
D. mAl=5,4g, mFe
2
O
3
=11,2g
Câu 9: Hôn hop A gôm 0,56g Fe và 16g Fe
2
O
3
m (mol) Al rôi nung ó nhiêt dô cao không có không khí duoc
hôn hop D. Nêu cho D tan trong H
2
SO
4
loãng duoc V(lít) khí nhung nêu cho D tác dung vói NaOH du thì thu
duoc 0,25V lít khí.Giá tri cúa m là?
A. 0,1233
B. 0,2466
C. 0,12
D. 0,3699
Câu 10: Có 26,8g hôn hop bôt nhôm và Fe
2
O
3
. Tiên hành nhiêt nhôm cho tói hoàn toàn rôi hòa tan hêt hôn
hop sau phán úng bãng dung dich HCl duoc 11,2 lít H2(dktc). Khôi luong các chât trong hôn hop ban dâu
là?
A. mAl=10,8g;m =1,6g
B. mAl=1,08g;m =16g
C. mAl=1,08g;m =16g
D. mAl=10,8g;m =16g
Câu 11: Hôn hop X gôm Al và Fe
2
O
3
. Lây 85,6gam X dem nung nóng dê thuc hiên phán úng nhiêt nhôm,
sau môt thòi gian thu duoc m gam chât rãn Y. Chia Y làm 2 phân bãng nhau:
- Phân 1: Hòa tan trong dung dich NaOH du thây thoát ra 3,36lít khí (dktc) và còn lai m1 gam chât không
tan.
- Phân 2: Hòa tan hêt trong dung dich HCl thây thoat ra 10,08 lít khí (dktc). Phân trãm khôi luong Fe trong Y
là?
A. 18%
B. 39,25%
C. 19,6%
D. 40%

Câu 12: Hôn hop X gôm Al và Fe
2
O
3
. Lây 85,6gam X dem nung nóng dê thuc hiên phán úng nhiêt nhôm,
sau môt thòi gian thu duoc m gam chât rãn Y. Chia Y làm 2 phân bãng nhau:
- Phân 1: Hòa tan trong dung dich NaOH du thây thoát ra 3,36lít khí (dktc) và còn lai m1 gam chât không
tan.
- Phân 2: Hòa tan hêt trong dung dich HCl thây thoat ra 10,08 lít khí (dktc). Thành phân chât rãn Y gôm các
chât là?

A. Al, Fe
2
O
3
, Fe,Al
2
O
3

B. Al, Fe, Al
2
O
3

C. Fe, Al
2
O
3

D. Cá A, C dúng

Câu 13 Cho hôn hop gôm Al và Fe
2
O
3
nung trong 1 bình kín không có không khí. p/úng xong F hôn hop B
chia làm 2 phân
P1 tác dung 100ml dd NaOH 1M còn chât D không tan
P2 t/dung vùa hêt 1.12 lít d2 HCl 1M F 2.4 l khí H2 19
o
C 2Amt tìm khôi luong D và % D
Câu 14: Phán úng nhiêt Nhôm vói Fe
2
O
3
. Sau phán úng , chia hôn hop thành 2 phân bãng nhau:
Phân 1: Ðem t/d vói dd H
2
SO
4
du thu duoc 1.68 l (dktc) H
2

Phân 2: h/tan trong dd HNO
3
dãc nóng tao 3,36l khí (dktc) .
Tính khôi luong cúa Oxit sãt
Câu 15: Thuc hiên phán úng nhiêt nhôm vói Fe
2
O
3
trong môi truòng không có không khí. Trôn dêu hôn hop
sau phán úng rôi chia làm 2 phân . Phân ÌÌ nhiêu hon phân Ì 0,59g . Cho môi phân tác dung vói dung dich
NaOH, thu duoc 40.32 lít và 60,48 l H
2
(dktc).H=100%
a)tính khôi luong môi phân
b) tính khôi luong môi chât sau khi phán úng nhiêt phân.

 .

 0  0 - - - - 358. 0  0 . .:5330.350 /3/.24 l:3 . .24 24 %7.:5330-24 -24/. . 358. -  %7.35/3/. .

 .

:9J3:8:95339.343943  95 :%73 .:5330.3 :  2 2 ..3./:3 /.. .99J.2. J9 :3:3352 0 .0 2 24 73:339 .35 .E.9743/ 3O. /.48352. J9 9.9. 'J9J J..3439438240 9..43.:533-3/:3/.. 358.3 73 . -90 793353339329: .2       :O 35-932...355337.3/3  .35 :8:9 .4//2239.39-3/.. 35 :. .24 0 - 24 l:3 -   . - 24/... . . J9 9.3.533 0  0   358.49.. 24 : H:. J9J 9.9K 9: .OJ94E97.4533. /../3.533947. J9  ./:3/..OJ94E97.4//.4.333:.9.. . :8:95333932.97.3.O3J .9439.. .0 %333932.533/.49439437.  :5337.9.39-39: ./. 24 397.48352533. J9  . ..97.393 58. J9 J3.99743 2 20  2 20  2 20  2 20  :352 0.2-932.9974335-.E.33:.:533024 240 /.9.49E.39743$ 43 .. J9  .

32.E.384.E. J9J 9.93 9.533-33.35333932 8.. 9K. 2 2 2 2 2 2 :352.2../.3. /...3 :  0 F  0 3:5337./.3 %:97.0 PF .9.3!3! 9. -.3..9974335-9.994./.9.39: ..2.: !3..2H3 .4..994E97.:8:9  533 /45337.9.97.: !3.2 023:33O3 9.2.9.3 !3.397K3936:E9 4 0 9 PF  0 :53339327.39743/:3/.343943 2 0.973 .E.354. /. 0 0   !.973 .93 9.0 9. J9J 9.9. 0 /.0  ..:299. .9743  . /. J9J 4 9.399743/:3/.32..9K87.. /.420.3439439743///.394J  30 .  :53339327.39: .994.O9.533 :7.0  .35333932 8.9: . J9J 9.33. !397g2. ..43943.99743 : '  3520 . 0 9 -.2..9.439433H30 9824.../3.9 733.. 9 0 9 .:533 7.3 -4943243:H3 9 -494300. .9  0 0   0  0   3 %!% 3573 .J 24J :3.9974335-.:299.O/.994E97.309743       :352.E.973 .O0947.43943 9 0 /..9: .253-33.253-33..2 023:33O3 9./3.994E97.3439435333932 9: . J9J 9..     F 24 24F..420 .35 ..39743/:3/.9353. %353..20.399743/:3/..2..3 353. 39353 . !349E.3 !3.: !349E. -F.9732.2. /. J9J 9. 3:9-4943.3:39743297.2.O3J $..  %7435333932 3H3E5/3.0 /. E. %J3.439439: ..97. J9J 9..42-95  %!' ' 2./:3/.E. 8.9. .

9743359 53 24     .30.

 .

   .

 .

  .

   .

    .

  9 .

 . 24 F 3   .  ..49.

8993:339 .9: ..533-33. '2 0 /. %E.9: .7H3.H3 /./3. J9J 9.9./.3 .4 5337..93535397g2..939.397K35334E. ! 9.. F .. - %J3./3.439439: .E. .3 .. '95. ! 3:. J9 9.O974335  %.46:. J9J 9..:53339328352. %O299 !3  24 024 . 98. /.49E.49E.352...3 9743/:3/.9: . 24F2 FF0 '4352.335.3 0249.OJ-./...3 5 33-9973 : .: ! J9.

73 F 24 9.. 3./3.O9E.//39..

3.

 24 24  .O ..9730 303 24 24  !3  24 024  24 //39.

2 '%3353339322 4909: .397K3//39K2 .2 20  .// .0 ..42:898:1.339 .9 $ 9..43943 39.9: ..  24 0   0 9045..  %   30 24 3 /./3..59.//..490 ..3 J 9..// 5339.//$ . /3.0 .4// 39: . 57.973 49E. 2  . 4//. 3:3 3... .33 9: .99. . 0 / 0   .0 - .399. /.3O3 8. 0 .. E.973 49E.:59: .

./3. .      539E. .OJ94E97. 3 3        .3/.

   .

         ./3.     30 ..9739E. FJ /.

O    0 PF0  0 0 PF0 PF0           0 PF0  PF   F9.. 240 3. 24 9.:.-90 ..89J3323.8.:3:3    '4 24533.. E97.97433.397K3-494300.4/:3/..'J9J 8352 /:39 9.397K33.E.E.$ 439: ..OJ94E97.E.O9.3930 933H39.90 .3/3 ..533     9..36:.3 .:   0 F0 F 3 24 J9 lE5E3   93  93 ..: 7 93O3 93353339329: . 4397:3.35 49..3929973 9E :..  8.9739E./.O5. :33O39: .O 48352.'  J9 ! J9  J9  J9 .4989 35 2 334934...97E5/3:9-494300.33..97H32.39..:.35-g34g39493.9743 9J3.3439439743/:3/.. F  F 3F9%743-94E397H3.2-932..3-35..-33.9739/..E.-94E3 '%73 . :8:95333932 E.. -9 .35.533.         ..94O.

/. 9. :33O3 .9743.3. /. /./:3/.$ ...9.35333932352./:3 /. J9 9.3 ..3 73 .49.3300.3 9493.95.3-35.233. :33O3994E97..97339.9. J9J 9. .9 9K 9493 3:H390..$ 43 $. 3 .:9. -90 793353339329: .:533-3/:3/. . :8:9. !39E./:3/.4.4989 :%73 .20 79335333932 8.E. J9J 9.33 3.35339.0 9: ../:3/.39 ./3.%.99J. .3-3.2-9.3 .0 %335333932359743 :33.9.:299.33 9: ..3/3 :%73 ...9738...: ..994E97.../3.2-932.' :435.9. :8:95333932.E.2.../3.23. -4943O.O6:E97K3.. J9 :3:3352 0 .30949397435333932 :%73 .. J9 9..... 3..9: .533  %J3.O3 J 8./:3/.2.0 3..95 .: !39E..94930 5337.9343H3.94E97.35 . J9J 9.  E.2. J9J 9.2...7.3 .3 ..99J..3/3  . J9  .399743/:3/...5333932 ::32./3.99743 2 20 2 20    .973 :7.  %J3.3'2/:3/.99743  %J3:8:95333H932.343943/4 O353E..E.. . ..99...2352-9. J9  .490 :%33533393235.-943943..39-3/.3.9..39 .35 :8:9 .5373 l49.9 4.. %J3:8:9.9: .49E.. F 0 F 24   0F  24F 24 ' L J9 lE5E3 3F9!333932.97  %!% :$.9J32.343943359743.2 .53 !3. /.9 9:/:3/.E. /.32.:53 3 973 :93. ..  .. J9J 9..O4 .. $  / 9K9: .3 :49. 3.2-93279335333932 3.39: .:5339: .99743-94E33.O J9J-.0 8..397K3O...3.39.333:. J9J 4 .99J.O.. :39743.E.973 43943-3/.$ 533.3:H39.5337.533-33. J9J 9.39...:99..39-39: .20 .. %J3:8:9..  %J3.5337...7.5333932.53 349093024 49.3/..43943  '95.973 49../:3/.397K3 5.34394335.... .J3E.2-9.4 .O3J .9739: .E. 4539E. J9  .397K34E.358.4533. J9/:3/.35 33..2/:3/.

.0 3:39743-K3J33.399743/:3/.43..2       : O 35-932.9974335-.9.39: .49.39743/:3/. /.9. .E. 'J9J E97. J9J 9.994.253-33.' J9 J3.3 !3.39: .0  .O3J 5. . J9J 9..3 !3.33:.2.0  .32..994E97.93 9.: !3.39743/:3/.93 9.9.994E97. !397g2.393 58.:299..399743/:3/.2.3 :  2 2  2 2 2 2 2 2 :352.97..0 %333932.35333932 8.2.O3J ./3. .49439437.: !3. .32..309743       :352. J9J 9.9...39743$ 43 .9  0 0   0   0    3  :4352.49E..253-33.0 2 24 73:339 .97.35333932 8.. %353.9K9: . J9J 9.973 . /.E.973 .9.2 023:33O3 9.2. /.994.2.2 023:33O3 9.3.2..9732. 35 :. 2 20 2 20   :352 0.:299.:533-3/:3/. J9 9....

3.939.. .343F35 ./3 2//.3 !9.253 !9E.

359353-33./3..9 J9/F J4299K2.: !3l029. :!33392.3.:533 .0 $..

//$ /. 9. !3.9: ./..

.3. .35333932.9J3.  .3253 .:5333953 . 9: .32.353 42539E. J9./3..39743// .9..:5337.98./:3/.253 !33:.0 9743297:33.  %J3. 9J3. 9.O3J %73 :35 8. 989 :%.3O394 J 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful