Đề 1 Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

? Câu 2: Phân tích đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới.Theo anh chị qua việc nghiên cứu đó có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho quá trình thực hiện CNH - HDH ở Việt Nam hiện nay. Đề 2: Câu 1: Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN Câu 2: Phân tích chủ trương "hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ & công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ mội trường. Thực trạng giả quyết chủ trương mày ở VN Đề 3 Câu 1:Nêu cơ sở và phân tích chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của ĐCSVN. Sinh viên hiện nay cần phải làm gì để phát huy tốt chủ trương đó Câu 2:Phân tích chủ trương xây dựng Mặt trận dân tộc à các tổ chức chính trị-xã hội trong thời kỳ hiện nay của Đảng. Anh(chị) hãy nêu ra các giải pháp cụ thể để tăng cừơng vai trò của Mặt trận dân tộc cũng như các tổ chức chính trị-xã hội Đề 4 Câu 1: Trong hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7-1936 Đảng ta lại đưa ra chủ trương đấu tranh mới? Phân tích chủ trương đó. Câu 2: Tại sao ở nước ta hiện nay CNH gắn với HDH và CNH, HDH lại gắn với phát triển kinh tế tri thức. Theo Anh (chị) cần làm gì để phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay.

Đề 5 Câu 1: Phân tích nhận thức mới của Đảng về mỗi liên hệ giữa 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ ( phản đế và điền địa). Ý nghĩa của nhận thức đó Câu 2: Phân tích quan điểm " Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường " trong thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nêu thực trạng thực hiện quan điểm trên Đề 6 Câu 1: Phân tích nội dung chuyển hướng chiến lược 39-45 ? Tại sao đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Câu 2: CNH-HĐH ở VN chú trọng yếu tố nguồn nhân lực là yếu tố căn bản và bền vững ? Liên

Đẩy mạnh ngành Thương Mại có tác dụng gì đến CNH.Theo anh chị thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương đó là gì? Tại sao? Đề 8: Câu1: Phân tích nội dung Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25. toàn diện.1950. Tại sao Đảng ta xác định con đường giải phong trong thời kì này là bạo động vũ trang theo hình thức tổng khởi nghĩa như CM T8.1945. HDH. Đề 10 : Câu1: Phân tích phương châm kháng chiến toàn dân. Đề 7 Câu 1:Phân tích chỉ thị "Nhật . chị thì đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế thị trưởng đinh hướng XHCN ở ViệtNam là gì? Đề 9 : Câu1: Phân tích nội dung Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945. Câu 2: Phân tích định nghĩa CNH-HDH của đại hội VII. Câu2: Nói " Phát triển kinh tế thị trường ở VN là tất yếu khách quan" .nông nghiệp. Đảng ta lại xác định " Xây dựng và bảo vệ chính quyền" là nhiệm vụ quan trọng nhất.Ý nghĩa của chỉ thị trên đối với CM tháng 8.Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" của ban Thường vụ TW Đảng (12-31945). Tại sao tại nghị quyết Đảng ta xác định mặc dù đế quốc Mĩ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch không có gì lớn. Câu2: Nêu sự thay đổi cơ cấu công nghiệp.11.hệ ở VN. lâu dài và dựa vào sức mình là chính ? Ý nghĩa của phương châm Câu2: Phân tích cơ sở hình thành hệ thống chính trị ở Việt Nam. Câu 2: Phân tích chủ trương của đảng về xây dựng nhà nước trong hệ thống chính trị thời kì đổi mới ? Để tăng cường vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị cần có những giải pháp cơ bản gì ? Tài liệu ôn thi môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam Đề Cương ĐLĐSC ( của cô Lê Thị Anh ) Chương 1 : 1. Ý nghĩa. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập ĐCSVN . Liên hệ ở VN Đề 11: Câu 1: Về nghị quyết 15. HDH hiện nay ở VN. vì sao? Theo anh. Hội nhập quôc tế sâu rộng có ý nghĩa gì tới quá trình CNH-HDH ở Việt Nam Đề 12 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của nghị quyết 12 khoá 3(12/1965) . Tại sao trong chỉ thị đó. Câu 2:Phân tích nội dung chủ trương xây dựng hệ thống Chính Trị thời kì trước đổi mới (1975-1989) của Đảng. Ý nghĩa của Đường lối đó. dịch vụ trong thời kỳ CNH. Ý nghĩa thực tiễn của nhận định trên.

2.. mặt trận tổ quốc và các tổ chức CT-XH Chương 7 : 1. Quan điểm CNH.HDH gắn với phát triển kinh tế tri thức cảu ĐCS. Đặc trưng Công Nghiệp Hoá thời kỳ trước đổi mới 2. Chủ trương và nhận thức mới cảu Đảng trong gđ 36-39 ( đấu tranh vì dân chủ . Phân tích chủ trương hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN Chương 6 : 1. 3. Đặc trưng và hạn chế của cơ chế quản lý KT trước đổi mới. Cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở VN 3.> DH 10 của ĐCSVN ( nêu khái niệm về CNH.( chú ý cơ cấu kinh tế nông nghiệp . Chủ trương xd HTCT thời kỳ đổi mới của Đảng. Quan điểm cảu Đảng về nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong tk đổi mới. Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ DH 4.. ND cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ( 5 nội dung ) Chương 2 : 1.1986 ) 2. Vấn đề lao động việc làm ở nước ta hiện nay. nêu sự chuyển đổi giữa các cơ cấu ) 5. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975. Phương châm k/c “toàn dân. Các qđ giải quyết các vấn đề XH trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay Chương 8 : 1. lưu ý đến vấn đề thổ địa cách mạng ) 2. Chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của bna thường vụ TƯ Đảng (12/3/1945 ) Chương 3 : 1. dân sinh . 3. Sự thay đổi tư duy của Đảng về KTTT từ DH 9-10 4. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện thể chế KTTT đinh hường XHCN ở VN 5. công nghiệp dịch vụ . Nd đường lối đối ngoại của ĐCSVN (75-90 ) . Sự cần thiết khách quan phát triển KTTT định hường XHCN ở VN hiện nay. Nội dung chỉ thị “k/c kiến quốc” của Đảng 25/11/1945 2. sự tồn tại tất yếu khách quan của KTTT.4 đó là về nguồn nhân lực. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH. 4.3. phân tích bối cảnh của thế giới ) 3. toàn diện trường kỳ tự lực cánh sinh” của Đảng đề ra đường lối chống TD Pháp. Nội dụng chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng gđ 36-39 4. Đường lối k/c chống TD Pháp 1945-1950 3. Nghị quyết 12(1965) của ban chấp hành TW khoá 3 Chương 4 : 1. kinh tế tri thức ở trang 128 của giáo trình ) 4. HDH của đại hội VII ) 3.HDH ở VN hiện nay Chương 5 : 1. Nhà nước. Nghị quyết 15(1959) của ban chấp hành TW khoá 2 ( chuyển hướng từ phương thức đấu tranh từ hòa bình sang vũ lực ) 5. đặc trưng của định hướng XHCN . Nội dung luận cương tháng 10/1930 ( khi phân tích cần so sánh với bản cương lĩnh đầu tiên .HDH của ĐCSVN ( chú ý quan điểm 1. khoa học công nghệ.( trình bày khái niệm . Những vấn đề XH bức xúc theo quan điểm ĐH 10 của Đảng.2. Tác động của đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế đối với CNH. ) 2.

mediafire.php?t=45133 . Nội dung cảu chủ trương đẩy mạnh hội nhập Kt quốc tế hiện nay Download tại: http://www.2. 4.com/?mnzlnt3e3jn http://www.mediafire.com/?omimld2dmno http://thuongmai.chủ quyền toàn ẹn lãnh thổ của nước ta trong bối cảnh hiện nay.biz/diendan/showthread. Vai trò của dối ngoại trong việc giữ vững độc lập. Nd đường lối đối ngoại của ĐCSVN tk đổi mới 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful