http://nguyenanhtutssc.

info CÂU HỎI ÔN THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HOC - TÍN CHỈ Chương 1 Câu 1 (2,5 điểm): Quản trị học là gì ? Nội dung nghiên cứu của Quản trị học đề cập đến những vấn đề gì ? Tại sao cần phải nghiên cứu quản trị học ? Câu 2 (2,5 điểm): Hãy trình bày các khái niệm về: quản trị; quản trị tổ chức; chức năng quản trị ? Cho ví dụ minh họa về những hoạt động thuộc một chức năng quản trị tổ chức ? Câu 3 (3,0 điểm): Chức năng quản trị là gì ? Hãy trình bày các chức năng quản trị theo quá trình quản trị và theo lĩnh vực hoạt động ? Tại sao phải nghiên cứu chức năng quản trị theo các phương diện đó ? Câu 4 (2,5 điểm): Hãy làm rõ vai trò của quản trị tổ chức ? Câu 5 (2,5 điểm): Giải thích tại sao quản trị mang tính khoa học, tính nghệ thuật và là một nghề ? Chương 2 Câu 6 (3,0 điểm): Quy luật là gì ? Hãy trình bày cơ chế vận dụng các quy luật và giải thích tại sao phải nghiên cứu cơ chế vận dụng các quy luật ? Câu 7 (2 điểm): Quản trị học quan tâm đến những loại quy luật nào ? Cho biết những yêu cầu đối với cán bộ quản trị để có thể nhận thức và vận dụng được các quy luật vào quản trị tổ chức ? * Câu 8 (2,0): Làm trái quy luật, đi ngược lại xu thế sẽ thất bại. Đó là kết luận rút ra từ thực tiễn, hãy làm rõ kết luận trên và cho mét vÝ dô minh họa vÒ nhËn thøc vµ vËn dông quy luËt vµo thực tiễn qu¶n trÞ c¸c tæ chøc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc (tæ chøc kinh doanh hoÆc tæ chøc phi kinh doanh) ? Câu 9 (4 điểm): Nguyên tắc quản trị là gì ? Hãy làm rõ các căn cứ để xây dựng các nguyên tắc quản trị ? Câu 10 (3 điểm): Hãy làm rõ các nguyên tắc quản trị chung trong quản trị các tổ chức ? Câu 11 (3,5 điểm): Quản trị các tổ chức kinh tế xã hội bao gồm những nguyên tắc nào ? Hãy làm rõ ( quan điểm, nội dung, yêu cầu, lưu ý ) các nguyên tắc: Kết hợp hài hòa các lợi ích, nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả và những chú ý trong quá trình thực hiện những nguyên tắc này ?

http://nguyenanhtutssc.info Câu 12 (3,5 điểm): Hãy làm rõ quan điểm, nội dung, yêu cầu của các nguyên tắc: Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội, nguyên tắc tập trung dân chủ ? Theo anh, chị vận dụng những nguyên tắc này trong quản trị kinh doanh phải như thế nào ? Câu 13 (2,5 điểm): Vì sao tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nguyên tắc quan trọng của quản trị ? Hãy làm rõ quan điểm, nội dung, yêu cầu của nguyên tắc này ? Cho ví dụ về việc vận dụng nguyên tắc này trong quản trị các tổ chức ? Câu 15 (3,0 điểm): Trình bày những vấn đề về việc vận dụng các nguyên tắc quản trị ? Chương 3: Câu 16 6 (4,5 điểm): Hãy phân tích, làm rõ những yêu cầu đối với một quyết định quản trị và những cơ sở để đề ra quyết định quản trị ? Câu 17 7 (3 điểm): Hãy trình bày các cơ sở để đề ra quyết định quản trị ? Câu 18 8 (4,0 điểm): Hãy trình bày các nguyên tắc ra quyết định quản trị và quá trình ra quyết định quản trị ? Câu 19 9 (3,0 điểm): Hãy nêu ra những phương pháp để ra quyết định quản trị ? Hãy làm rõ những yếu tố cản trở việc ra quyết định hiệu quả ? Câu 20 (1,5 điểm): Theo anh, chị, làm thế nào để có thể ra được một quyết định quản trị đúng đắn và hiệu quả (Hãy trình bày ngắn gọn, tóm tắt những ý chính) ? Câu 21 (2 điểm): Theo anh, chị có thể có những nguyên nhân nào dẫn đến một quyết định quản trị kém đúng đắn, kém hiệu quả, thậm chí là sai lầm ? Câu 22 10 (3,0 điểm): Trình bày khái niệm thông tin, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin ? Có ý kiến cho rằng thông tin và công nghệ thông tin ngày nay đã làm thay đổi quan niệm của con người về thế giới, hãy cho ý kiến về nhận xét trên ? Câu 23 11 (3,5 điểm): Hãy trình bày: vai trò của thông tin, vai trò của hệ thống thông tin và những tác động ảnh hưởng của hệ thống thông tin lên tổ chức ? Hiểu thế nào là làm việc từ xa ? Làm việc từ xa có những ích lợi gì ? Theo anh, chị làm thế nào để có thể làm việc từ xa ? Câu 24 (1,5 điểm): Trình bày khái niệm về kế hoạch, lập kế hoạch ? Kế hoạch và lập kế hoạch có vai trò như thế nào trong quản trị các tổ chức ? Câu 25 23 (3,0 điểm): Hãy trình bày về hệ thống kế hoạch của tổ chức ? Cho ví dụ minh họa về một loại kế hoạch theo hình thức thể hiện ? Câu 26 24 (3,0 điểm): Hãy trình bày các bước của quá trình lập kế hoạch ? Trong các bước đó, bước nào là bước có vai trò chủ yếu quyết định đến tính đúng đắn của kế hoạch, giải thích ?

http://nguyenanhtutssc.info Câu 27 25 (2,0 điểm): Hãy trình bày mô hình phân tích 5 lực lượng của M. Porter trong việc xây dựng chiến lược ? Câu 28 27 (3,0 điểm): Hãy trình bày mô hình phân tích SWOT trong xây dựng chiến lược, mô hình SWOT có những lợi điểm gì ? Lấy ví dụ minh họa cho đề xuất chiến lược cho một tổ chức từ mô hình phân tích SWOT ? Câu 29 (3,0 điểm): Hãy trình bày mô hình ma trận BCG trong xây dựng chiến lược của tổ chức ? Dựa vào mô hình ma trận BCG, anh, chị hãy liên hệ đến việc đào tạo các ngành ở trường ta những năm qua và phác thảo hướng chiến lược cho các ngành đó ? Câu 30 (1,5 điểm): Mục đích chủ yếu của chiến lược cấp ngành của tổ chức là gì ? Hãy trình bày các chiến lược chủ yếu thuộc chiến lược cấp ngành ? Câu 31 26 (1,5 điểm): Hãy phân biệt quản trị chiến lược và quản trị tác nghiệp ? Câu 32 (1,5 điểm): Hãy trình bày nội dung quản trị tác nghiệp ? Chương 5: Câu 33 (1,0 điểm): Chức năng tổ chức là gì ? Hãy giới thiệu tóm tắt và ngắn gọn các nội dung hoạt động chủ yếu thuộc công tác tổ chức ? Câu 34 (2,0 điểm): Cơ cấu tổ chức là gì ? Cơ cấu tổ chức có những thuộc tính nào ? Hãy cho biết tại sao phải chuyên môn hóa công việc trong cơ cấu tổ chức ? Câu 35 (3,5 điểm): Quyền hạn là gì ? Hãy trình bày rõ: quyền hạn trực tuyến, quyền hạn tham mưu, quyền hạn chức năng trong tổ chức ? Câu 36 37 (3 điểm): Trình bày các khái niệm: tập trung, phân quyền, ủy quyền trong quản trị tổ chức và làm rõ các điều kiện, các bước để tiến hành ủy quyền hiệu quả ? Câu 37 (2 điểm): Anh, chị cho biết một cách khái quát những nội dung hoạt động cơ bản để có thể xây dựng được một cơ cấu tổ chức thích hợp (trình bày một cách khái quát ngắn gọn những nội dung chính với những ý chính) ? 38 (4 điểm): Hãy trình bày những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức và các nguyên tắc tổ chức ? Câu 39 38(4 điểm): Cán bộ quản trị có vai trò như thế nào ? Theo anh, chị làm thế nào để có thể trở thành nhà quản trị tốt ? Câu: 40 39 (2 điểm): Tại sao tổ chức cần phải thay đổi ? Hãy liên hệ đến quản trị các tổ chức ở Việt Nam và liên hệ đến bản thân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ?

http://nguyenanhtutssc.info Câu 41 (2,5 điểm): Hãy trình bày những nội dung thay đổi tổ chức ? Hãy liên hệ đến thực tế, cho biết trong những nội dung thay đổi đó nội dung nào có tính quyết định lâu dài cho sự phát triển của các tổ chức ở ta ? Chương 6 Câu 42 (2,5 điểm): Trình bày khái niệm về lãnh đạo và các nội dung của lãnh đạo ? Câu 43 42 (4 điểm): Hãy trình bày các phương pháp lãnh đạo: Phương pháp giáo dục tuyên truyền, phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế ? Câu 44 - 48 (2,0): Giải thích tại sao phải nghiên cứu nhu cầu và động cơ làm việc của con người trong quản trị các tổ chức ? Câu 14 (2,0 điểm): Hãy trình bày thuyết phân cấp nhu cầu của A. Maslow và việc vận dụng thuyết này vào quản trị các tổ chức ? Câu 45 - 43 (3,0 điểm): Tình huống trong lãnh đạo là gì ? Trình bày các yêu cầu và các nguyên tắc xử lý tình huống ? Cho ví dụ minh họa về tình huống quản trị và cách xử lý ? * Câu 46: Bạn hãy đặt mình vào tình huống sau đây và đưa ra cách giải quyết tốt nhất: Giả sử bạn là một nhân viên mới, mặc dù là được nhận vào làm việc nhưng người trưởng phòng lại không giao bất cứ công việc gì cho bạn cả. Vấn đề nằm ở chỗ là vị trí của bạn trước đây trưởng phòng đã “nhắm” cho một người thân, nhưng giám đốc nhân sự không duyệt, bạn sẽ phải làm gì ? Câu 47 (3,0 điểm): Giao tiếp trong lãnh đạo là gì ? Vai trò của giao tiếp trong quản trị tổ chức ? Hãy trình bày những yêu cầu và nguyên tắc giao tiếp ? Chương 7 Câu 48 - 45 - 51(2,5 điểm): Kiểm tra là gì ? Trình bày các vai trò của kiểm tra trong quản trị tổ chức ? Làm thế nào để việc kiểm tra có thể đem lại kết quả và hiệu quả ? Câu 49 -51(3,0 điểm): Trình bày những yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra ? Hãy khái quát hóa quá trình kiểm tra bằng mô hình ? Chú ý: những câu đánh dấu * là chưa ghép vào đề. ..................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times