Thạc sĩ – Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường – Đại học Luật Tp.

HCM

Bài 6: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài gồm các phần:  1. Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam và những đặc trưng cơ bản.  2. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 1. Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam và những đặc trưng cơ bản.  1.1 Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam: “...Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và vì nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.” (Điều 2, Hiến pháp 1992) - Nhà nước ta là công cụ thống trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đó là sự thống trị: + Của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ nhưng luôn âm mưu phản kháng. + Nhằm mục đích giải phóng giai cấp mình và tất cả mọi người lao động. + Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng đảm bảo cho lợi ích căn bản và lâu dài của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của đại đa số nhân dân lao động.  1.2.Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 1.2.1 Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. - Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều ghi nhận Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. - Các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. - Các dân tộc đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa. 1.2.2 Nhà nước CHXHCN Việt Nam có cơ sở xã hội rộng lớn, thực hiện đại đoàn kết dân tộc. - Nhà nước ta dựa trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. - Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 1.2.3 Đường lối đối ngoại của nhà nước ta là, độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Trang 1 – Môn Pháp luật Việt nam đại cương

tạo thành một cơ cấu đồng bộ để thực hiện các chức năng của Nhà nước. Các loại cơ quan trong bộ máy nhà nước ta 3. văn hóa. hành pháp. hệ thống cơ quan hành chính nhà nước). Nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. o Đội ngũ công chức. o Bộ máy nhà nước CHXHCNVN là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.  Đặc điểm của bộ máy nhà nước CHXHCNVN. chịu sự giám sát của nhân dân. Trang 2 – Môn Pháp luật Việt nam đại cương .1 Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước (Cơ quan đại diện). o Bộ máy nhà nước ta vừa là tổ chức hành chính cưỡng chế vừa là tổ chức quản lý kinh tế.HCM 2. thống nhất về quyền lực nhà nước. viên chức trong bộ máy nhà nước ta đại diện và bảo vệ lợi ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. o Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân lao động.2 Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước (hay còn gọi là hệ thống cơ quan chấp hành điều hành. bổ nhiệm Phê chuẩn Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân  Khái niệm Bộ máy nhà nước CHXHCNVN. xã hội. tư pháp. 3. o Bộ máy nhà nước gồm nhiều cơ quan có mối liên kết chặt chẽ với nhau.Thạc sĩ – Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường – Đại học Luật Tp. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam Quốc hội UBTVQH Chủ tịch nước Chánh án TANDTC Viện trưởng VKSNDTC Thủ tướng chính phủ UBND Cấp tỉnh HĐND Cấp tỉnh TAND cấp tỉnh TAND huyện VKSND cấp tỉnh VKSND huyện UBND Cấp huyện HĐND Cấp Huyện UBND Cấp xã HĐND Cấp xã Bầu cử. Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra. được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất. 3.

thị xã. 3. 4. gương mẫu của mỗi Đảng viên.4 Hệ thống cơ quan Kiểm sát gồm VKSND tối cao. phòng. 4. 4. o Đảng lãnh đạo bằng vai trò tiên phong. VKSND quân sự các cấp. dân chủ bàn bạc của các chủ thể chấp hành trước khi quyết định.Thạc sĩ – Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường – Đại học Luật Tp. Ủy ban nhân dân các cấp và các sở.  3/ Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.3 Nguyên tắc tập trung dân chủ. VKSND cấp huyện. 3. o Các cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật khi thi hành nhiệm vụ.Hệ thống cơ quan này bao gồm: Chính phủ. o Nhân viên phục tùng thủ trưởng. giám sát. Trang 3 – Môn Pháp luật Việt nam đại cương . thành phố trực thuộc trung ương. Các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta.2 Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân lao động vào quản lý Nhà nước. các Cơ quan thuộc chính phủ. TAND huyện. 4. o Đảng đề ra đường lối chính trị. các Bộ.1 nguyên tắc Đảng lãnh đạo tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. o Cơ quan cấp dưới phục tùng cơ quan cấp trên. VKSND tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương. những chủ trương và định hướng lớn về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. o Nhà nước phải ban hành pháp luật đồng bộ. kịp thời. o Cơ quan địa phương phục tùng cơ quan trung ương o Cơ quan quản lý nhà nước phục tùng cơ quan quyền lực nhà nước. thành phố thuộc tỉnh.  Câu hỏi ôn tâp:  1/ Trình bày những đặc trưng của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhưng đồng thời phải phát huy vai trò sáng tạo. ban thuộc ủy ban. Tòa án quân sự các cấp. o Đảng giới thiệu cán bộ ưu tú để nhà nước lựa chọn giữ những cương vị trong bộ máy nhà nước. o Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhân viên cơ quan nhà nước.4 Nguyên tắc pháp chế XHCN.3 Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm: Toà án nhân dân tối cao. o Tăng cường công tác kiểm tra.  2/ Trình bày các hệ thống cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nuớc CHXHCN Việt Nam. quận. 4. o Nhân dân tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự án luật. toà án nhân dân tỉnh. o Nhân dân tham gia bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện. phù hợp với thực tiễn.HCM . xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful