ð ng H i Nam

CHUYÊN ð HÓA H C ÔN THI ð I H C – CÁC BÀI T P V S T VÀ NHÔM ðây là chuyên ñ t ng h p các bài t p t lu n và tr c nghi m cơ b n có l i gi i chi ti t v S t và Nhôm – m t tài li u cơ b n v Hóa h c cho các b n h c sinh tham kh o Ph n biên so n có gì sai sót, mong nh n ñư c s góp ý theo ñ a ch : dghnam@gmail.com ho c danghainamn@yahoo.com . Xin chân thành c m ơn.
CÁC BÀI T P V S T Các ph n ng c n nh : Fe + Fe3+ → Fe2+ VD: Fe + Fe2(SO4)3 = 3FeSO4 Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+ VD: Cu + Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 2FeSO4 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag Fe(NO3)2 nung → Fe2O3 + NO2 + O2 Fe(OH)2 nung trong không khí → Fe2O3 + H2O ( Không có không khí thì ra FeO ) FeCO3 nung trong không khí + O2 → Fe2O3 + CO2 N u h n h p cho FeO, Fe2O3, Fe3O4 ta có th quy ñ i v h n h p FeO, Fe2O3 ho c ch còn Fe3O4 n u s mol c a chúng b ng nhau. Câu 1 :Cho 16,8 gam b t s t vào V lít dd HNO3 0,5 M thu ñư c 8,4 gam kim lo i dư. Tính th tích khí NO thu ñư c. ðS : V = 2.24 l Bài gi i : n Fe ph n ng = (16,8 – 8,4)/56 = 0,15 mol Vì kim lo i dư nên ch t o thành mu i s t II Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 x 4x x x ½x x T ng s mol Fe ph n ng : 3/2x = 0,15 → x = 0,1 mol → Th tích khí thu ñư c : 2,24 lít Câu 2 :Cho 16,8 gam b t Fe vào 400 ml dd HNO3 1M, thu ñư c khí NO duy nh t, lư ng mu i thu ñư c cho vào dd NaOH dư thu ñư c k t t a. Nung nóng k t t a mà không có không khí thu ñư c m gam ch t r n. Tính m ? ðS : m FeO = 10.8 gam n Fe = 0,3 mol, n HNO3 = 0,4 mol → 2 Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Bñ 0,3 0,4 Bñ 0,1 0,2 Pư 0,1 0,4 0,1 0,1 Pư 0,1 0,05 0,15 Kt 0,2 0 0,1 0,1 Kt 0 0,15 0,15 Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO 0,15 0,15 → Kh i lư ng FeO thu ñư c : 0,15.72 = 10,8 gam Câu 3 :Cho 5,6 gam b t Fe tác d ng v i 500 ml dd AgNO3 0,5 M. Tính : a) kh i lư ng mu i thu ñư c b) kh i lư ng kim lo i thu ñư c ðS : m mu i = 21.1 gam, m Ag = 27 gam Bài gi i : Các b n chú ý ñ n ph n ng : Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag 0,1 0,25 → AgNO3 dư : 0,05 mol, Fe(NO3)2 t o thành : 0,1 mol Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag 0,1 0,05 → Fe(NO3)2 dư : 0,05 mol, Fe(NO3)3 t o thành 0,05 mol T ng s mol Ag hai ph n ng : 0,25 mol → m Ag = 0,25.108 = 27 gam Kh i lư ng mu i : 0,05.180 + 0,05.242 = 21,1 gam Câu 4 : Cho m gam b t Fe tác d ng v i 250 ml dd AgNO3 1M thu ñư c dd A, cho toàn vào dd A m t lư ng KOH dư thu ñư c k t t a, nung k t t a trong chân không thu ñư c 7,6 gam ch t r n.Tính m ? G i ý : Bài toán này các b n xét hai kh năng : (1) : Săt dư (2) : s t h t → Có ph n ng : Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

ð ng H i Nam

Câu 5 : Cho 16,8 gam b t s t vào 800 ml dd HNO3 0,5 M thu ñư c khí NO duy nh t. Tính : a) Th tích khí thu ñư c b) Tính kh i lư ng kim lo i còn dư. c) Kh i lư ng mu i thu ñư c ðS : V = 2.24 lít, m kim lo i dư = 8.4 g, m Fe(NO3)2 = 27 g Bài gi i : n Fe = 0,3 mol, n HNO3 = 0,4 mol Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O → 2 Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2 Bñ 0,3 0,4 Bñ 0,1 0,2 Pư 0,1 0,4 0,1 0,1 Pư 0,1 0,05 0,15 Kt 0,2 0 0,1 0,1 Kt 0 0,15 0,15 Kh i lư ng kim lo i dư : 0,15.56 = 8,4 gam, kh i lư ng mu i : 0,15.180 = 27 gam, th tích khí : 0,1.22,4 = 0,224 lít Câu 6 :Cho m (g) Fe vào 400 ml dd HNO3 1M thu ñư c V (l) khí NO duy nh t và 14 (g) kim lo i. Tính m, V. ðS : m = 22.4 gam, V = 2,24 lít H c sinh t gi i. Câu 7 : 2002 A Cho 18,5 gam h n h p Z g m Fe, Fe3O4 tác d ng v i 200 ml dd HNO3 loãng ñun nóng và khu y ñ u. Sau ph n ng x y ra hòan toàn thu ñư c 2,24 lít khí NO duy nh t ñktc, dd Z1 và còn l i 1,46 gam kim lo i. Tính n ng ñ mol/lit c a dd HNO3 Dùng phương pháp quy ñôi nguyên t : H n h p z ch có hai nguyên t Fe, O. Vì Z + HNO3 còn dư kim lo i → Fe dư, v y Z1 ch có mu i s t II Fe - 2e → Fe+2 O + 2e → O-2 x 2x y 2y N+5 + 3e → N+2 0,3 0,1 Theo ñ nh lu t b o toàn e : 2x – 2y = 0,3 T ng kh i lư ng Z : 56x + 16y = 18,5 - 1,46 Gi i h : x = 0,27, y = 0,12 Có phương trình : Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O (1) a a 0,1 T ñó → a + a/2 = 0,27 → a = 0,18 mol B o toàn nguyên t N (1) → s mol HNO3 = 3a + 0,1 = 0,64 → N ng ñ mol c a HNO3 : 0,64 / 0,2 = 3,2 Câu 8: Kh 4,8 gam m t oxit c a kim lo i trong dãy ñi n hóa nhi t ñ cao c n 2,016 lít khí H2 ñktc. Kim lo i thu ñư c ñb n hòa tan trong dd HCl thu ñư c 1,344 lít khí H2 ñktc. Hãy xác ñ nh công th c hóa h c c a oxit ñã dùng. Chú ý : Bài này các b n hay b nh m vì không ñ ý hóa tr thay ñ i hai phương trình Oxít chưa bi t c a kim lo i nào → G i MxOy MxOy + yH2 → xM + yH2O 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 a ay ax ax nax → ay = 0,09 mol → nax / 2= 0,06 mol Mà : 56ax + 16ay = 4,8 → ax = 0,06 x : y = ax : ay = 0,06 : 0,09 = 3 : 2 n = 0,12 : 0,06 = 2 → Ch có Fe th a mãn vì nó có hai hóa tr Câu 9 : M t dd có hòa tan 1,58 gam KMnO4 tác d ng v i dd h n h p có hòa tan 9,12 gam FeSO4 và 9,8 gam H2SO4. Hãy tính s gam các ch t có trong dd sau ph n ng. n KMnO4 = 0,01 ; n FeSO4 = 0,06 ; n H2SO4 = 0,1 mol Ph n ng : 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Bñ 0,1 0,06 0,1 Pư 0,1 0,02 0,08 0,05 0,02 0,01 Kt 0 0,04 0,02 0,05 0,02 0,01

→ → →

ð ng H i Nam

→ Dd sau ph n ng g m các ch t : dòng k t thúc ph n ng Câu 10: H n h p X g m Cu và Fe có t l kh i lư ng tương ng là 7:3. L y m gam X cho ph n ng x y ra hoàn toàn v i dd ch a 44,1 gam HNO3 sau ph n ng còn l i 0,75m gam ch t r n và có 0,56 lít khí Y g m NO và NO2 ñktc. Gía tr c a m là ? Ban ñ u : Cu : 0,7m Fe : 0,3m. Sau ph n ng : Fe : 0,05m Cu : 0,7m Vì s t dư nên ch có mu i Fe II. Fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + NO2 + H2O Vì NO và NO2 cùng có 1 nguyên t N nên t ng s mol N trong hai khí là 0,56/22,4 = 0,25 S mol HNO3 = 0,7 mol → N trong HNO3 là 0,7 G i s mol Fe ph n ng là x Theo ñ nh lu t b o toàn nguyên t N → 0,7 = 2x + 0,25 → x = 0,225 mol. Kh i lư ng Fe ph n ng : 0,225.56 = 12,6 Vì s t ph n ng : 0,3m – 0,05 m = 0,25m = 12,6 → m = 50,4 gam Câu 11 : Cho m gam b t Fe vào 800 ml dd h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 0,6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Giá tr c a m và V l n lư t là A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24. n Cu(NO3)2 = 0,16 → n Cu2+ = 0,16, n NO3- = 0,32 mol n H2SO4 = 0,2 → n H+ = 0,4 Vì thu ñư c h n h p kim lo i nên → Ch có mu i Fe2+ t o thành 3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1) Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) 0,15 ---------- 0,4--------------- 0,1 0,16 -----0,16----------- 0,16 → Kh i lư ng ñ ng trong 0,6m gam h n h p sau ph n ng là : 64.0,16 mol B o toàn s t : m = 0,15.56 pư(1) + 0,16.56 pư(2) + (0,6m – 0,16.64 ) dư → m = 17,8 M t khác V NO = 0,1.22,4 = 2,24 → Ch n ñáp án B Câu 12: ð hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ñó s mol FeO b ng s mol Fe2O3), c n dùng v a ñ V lít dd HCl 1M. Giá tr c a V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Vì s mol FeO, Fe2O3 b ng nhau nên ta có th quy ñ i chúng thành Fe3O4. V y h n h p trên ch g m Fe3O4. n Fe3O4 = 2,32 : 232 = 0,01 mol Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O 0,01 0,08 mol → n HCl = 0,08 mol → V HCl = 0,08/1 = 0,08 lít Ch n C. Câu 13: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dd HNO3 loãng (dư), thu ñư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) và dd X. Cô c n dd X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. Quy ñ i h n h p : Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 thành Fe,O Sơ ñ cho nh n e : Fe – 3e → Fe3+ O + 2e → O-2 N+5 + 3e → N+2 x--- 3x y-- 2y 1,8 ---0,6 B o toàn mol e : 3x = 2y + 0,18 56x + 16y = 11,36 x = 0,16 ; y = 0,15 mol Fe → Fe(NO3)3 0,16 ------- 0,16 → Kh i lư ng mu i là : 0,16.242 = 38,72 → Ch n A Câu 14: Cho h n h p b t g m 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dd AgNO3 1M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là (bi t th t trong dãy th ñi n hoá: Fe3+/Fe2+ ñ ng trư c Ag+/Ag) A. 59,4. B. 64,8. C. 32,4. D. 54,0.

ð ng H i Nam

n Al = 2,7/27 = 0,1 mol, n Fe = 5,6/56 = 0,1 mol, n AgNO3 = 0,55.1 = 0,55 mol Khi cho h n h p kim lo i g m Al, Fe vào dd AgNO3 thì Al s ph n ng trư c n u Al h t s ñ n Fe ph n ng, n u AgNO3 dư sau ph n ng v i Fe thì có ph n ng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag (1) Ban ñ u 0,1 0,55 Ph n ng 0,1 0,3 0,3 K t thúc 0 0,25 0,3 Al h t → Tính theo Al, n AgNO3 = 3.n Al → AgNO3 dư : 0,55 – 3.0,1 = 0,25 mol Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (2) Ban ñ u 0,1 0,25 Ph n ng 0,1 0,2 0,1 0,2 K t thúc 0 0,05 0,1 0,2 → Sau ph n ng AgNO3 dư : 0,15 mol ti p t c có ph n ng Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag (3) Ban ñ u 0,1 0,05 Ph n ng 0,1 0,05 0,05 K t thúc 0,05 0,05 0,05 T (1), (2), (3) t ng s mol Ag = 0,3 + 0,2 + 0,05 = 0,6 → m Ag = 0,55.108 = 59,4 gam → Ch n A. Câu 15 : Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i dd HCl (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñư c dd Y; cô c n Y thu ñư c 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá tr c a m là : A. 9,75 B. 8,75 C. 7,80 D. 6,50 Ta có th tách Fe3O4 = FeO + Fe2O3 → Lúc này h n h p ch t r n ch còn FeO, Fe2O3 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O x x Y 2y G i x, y là s mol c a ch t FeO, Fe2O3. → m ch t r n = 72x + 160y = 9,12 gam Kh i lư ng mu i FeCl2 là : 127x = 7,62 Giai h : x = 0,06 mol, y = 0,03 mol → Kh i lư ng mu i FeCl3 = 2.0,03.162,5 = 9,75 gam Ch n ñáp án A. Câu 16 : Th tích dd HNO3 1M (loãng) ít nh t c n dùng ñ hoà tan hoàn toàn m t h n h p g m 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO) A. 1,0 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít Nh n xét : Lư ng HNO3 t i thi u c n dùng khi: Fe → Fe2+, Cu → Cu2+ Sơ ñ cho nh n e : Fe – 2e → Fe2+ Cu – 2e → Cu2+ N+5 + 3e → N+2 0,15 0,3 0,15 0,3 3x x Theo ñ nh lu t b o toàn mol e : 0,3 + 0,3 = 3x → x = 0,2 mol Fe , Cu + HNO3 → Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2 + NO + H2O 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 → B o toàn nguyên t N : S mol HNO3 = 0,3 + 0,3 + 0,2 = 0,8 mol Ch n C. Câu 17 : Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dd HNO3 1M, ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c khí NO (s n ph m kh duy nh t) và dd X. Dd X có th hoà tan t i ña m gam Cu. Giá tr c a m là A. 1,92. B. 3,20. C. 0,64. D. 3,84. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Ban ñ u 0,12 0,4 mol → HNO3 h t, sau ph n ng có : Fe(NO3)3 0,1 mol ; Fe dư : 0,02 mol Lư ng Cu t i ña ñu c hoà tan h t là khi nó tham gia c hai ph n ng : Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 Ban ñ u 0,02 0,1 → Sau ph n ng Fe(NO3)3 dư : 0,1 – 0,04 = 0,06 mol Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

→ →

ð ng H i Nam

Ban ñ u 0,06 → S mol Cu t i ña ñư c hoà tan là : 0,03 mol → m Cu = 0,03.64 = 1,92 gam → Ch n ñáp án A. Câu 18 : Cho m gam b t Fe vào 800 ml dd h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 0,6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Giá tr c a m và V l n lư t là A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24. n Cu(NO3)2 = 0,16 → n Cu2+ = 0,16, n NO3- = 0,32 mol n H2SO4 = 0,2 → n H+ = 0,4 Vì thu ñư c h n h p kim lo i nên → Ch có mu i Fe2+ t o thành 3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1) Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) 0,15 ---------- 0,4--------------- 0,1 0,16 -----0,16-------------- 0,16 → Kh i lư ng ñ ng trong 0,6m gam h n h p sau ph n ng là : 64.0,16 mol B o toàn s t : m = 0,15.56 pư(1) + 0,16.56 pư(2) + (0,6m – 0,16.64 ) dư → m = 17,8 M t khác V NO = 0,1.22,4 = 2,24 → Ch n ñáp án B. Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam h n h p g m FeCl2 và NaCl (có t l s mol tương ng là 1 : 2) vào m t lư ng nư c (dư), thu ñư c dd X. Cho dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn sinh ra m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 68,2 B. 28,7 C. 10,8 D. 57,4 G i s mol c a FeCl2 là x → 127x + 58,5.2.x= 24,4 x = 0,1. FeCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Fe(NO3)2 0,1------- 0,2-------- 0,2------- 0,1 mol Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag (*) 0,1------------------------------------- 0,1 NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 0,2------- 0,2------ 0,2 m = (0,2 + 0,2)143,5 + 108.0,1 = 68,2 (g); ðáp án A.

BÀI T P V NHÔM Lý thuy t : AlCl3 + NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl Al2(SO4)3 + 6KOH → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 Al(NO3)3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KNO3 2AlCl3 + 3Ca(OH)2 → 2Al(H)3 + 3CaCl2 2Al(OH)3 + 3BaSO4 Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → Ph n ng nhi t nhôm : Al + FexOy → Al2O3 + Fe Sau ph n ng nhi t nhôm : G a thi t cho ph n ng x y ra hoàn toàn → Thì ch t r n ch c ch n có Al2O3, Fe và có th Al ho c FexOy dư. G a thi t không nói ñ n hoàn toàn, ho c b t tính hi u xu t thì các b n nên nh ñ n trư ng h p ch t r n sau ph n ng có c 4 ch t Al, FexOy, Al2O3, Fe. Phương trình ion : Al3+ + OH- → Al(OH)3 (1) Al(OH)3 + OH- → AlO2- + H2O (2) Khi cho ki m vào dd mu i Al3+, các b n nh ph i xét ñ n c hai ph n ng (1), (2), tùy ñi u ki n bài toán cho. N u bài toán cho k t t a thu ñư c m gam các b n ñ ng nh m l n là ch có ph n ng (1) Mà nó có hai trư ng h p : TH1 có (1) ; TH2 có c (1) và (2) [trư ng h p này s mol k t t a thu ñư c = (1) – (2) ] Al + OH- + H2O → AlO2- + 3/2 H2 AlO2- + H+ + H2O → Al(OH)3 Ví d : Cho t t 100 ml dd NaOH 7M vào 200 ml dd Al(NO3)3 1M Tính kh i lư ng c a các ion thu ñư c sau ph n ng. n Al = 0,5 ; n Al(NO3)3 = 0,2 3NaOH + Al(NO3)3 → NaNO3 + Al(OH)3 Ban ñ u 0,7 0,2 Ph n ng 0,6 0,2 0,2 K t thúc 0,1 0 0,2

ð ng H i Nam

→ Có ti p ph n ng : NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + H2O Ban ñ u 0,1 0,2 Ph n ng 0,1 0,1 K t thúc 0,1 V y k t t a Al(OH)3 thu ñư c là 0,1 mol → Kh i lư ng 7,8 gam Luy n t p : Câu 1 : Thêm m gam K vào 300 ml dd ch a Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu ñư c dd X. Cho t t 200 ml dd Al2(SO4)3 0,1M thu ñư c k t t a Y. ð thu ñu c lư ng k t t a Y l n nh t thì giá tr c a m là. A.1,17 B.1,71 C.1,95 D.1,59 Dùng phương pháp ion : G i x là s mol K c n ñưa vào : n Ba(OH)2 = 0,3.0,1 = 0,03 mol ; n NaOH = 0,3.0,1 = 0,03 mol, n Al2(SO4)3 = 0,02 mol K + H2O → KOH + H2 x x Các phương trình ñi n ly : KOH → K+ + OHBa(OH)2 → Ba2+ + 2OHNaOH → Na+ + OHx x 0,03 0,06 mol 0,03 0,03 mol T ng s mol OH- dư : x + 0,06 + 0,03 = x + 0,09 mol Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO420,02 0,04 0,06 Các phương trình ion : Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ (1) Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ (2) 0,04 x + 0,09 ð có k t t a l n nh t thì ph n ng (2) ph i x y ra v a ñ → 0,04/1 = ( x + 0,09 )/3 → x = 0,03 mol → Kh i lư ng c a K là : 0,03.39 = 1,17 gam Ch n ñáp sô A Câu 2 :Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M tác d ng v i V lít dd NaOH 0,1M. Lu ng k t t a thu ñư c là 15,6 gam. Tính giá tr l n nh t c a V ? AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) n AlC3 = 0,3 K t t a thu ñư c là 15,6 gam ( n = 0,2 mol ), có hai trư ng h p x y ra : (1) TH1 : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl n NaOH = 0,2.3 = 0,6 mol → V = 0,6/0,1 = 6 lít TH2 : Có c hai ph n ng : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 0,3 0,9 0,3 x x x → S mol k t t a thu ñư c : 0,3 – x = 0,2 → x = 0,1 mol T ng s mol NaOH ph n ng : 0,9 + 0,1 = 1 mol → V NaOH dùng = 1/0,1 = 10 lít V y giá tr l n nh t c a V là 10 lít Nh n xét : giá tr V l n nh t khi x y ra hai ph n ng. Câu 3 :Th tích dd NaOH 2M là bao nhiêu ñ khi cho tác d ng v i 200 ml dd X ( HCl 1M AlCl3 0,5M ) thì thu ñu c k t t a l n nh t ? ðs : 250 ml n HCl = 0,2 mol ; n AlCl3 = 0,1 mol HCl + NaOH → NaCl + H2O (1) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (2) 0,2 0,2 0,1 0,3 Ph n ng (1) : X y ra trư c ð lư ng k t t a l n nh t thì (2) v a ñ → T ng s mol NaOH ph n ng : 0,5 mol → V = 0,25 lít Câu 4 :Cho V lít dd h n h p 2 mu i MgCl2 1M và AlCl3 1M tác d ng v i 1 lít NaOH 0,5M thì thu ñư c k t t a l n nh t. Tính V. ðS : V = 100 m l MgCl2 +2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl (1) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (2) V.1 2V.1 V.1 3V.1 ð k t t a l n nh t thì (1), (2) v a ñ → T ng s mol NaOH ph n ng : 5V = 0,5 → V = 0,1 lít Câu 5 : Cho V lít dd h n h p 2 mu i MgCl2 1M và AlCl3 1M tác d ng v i 1.2 lít NaOH 0,5M thu ñư c 9.7 gam k t t a. Tính V l n nh t.

→ → →

ð ng H i Nam

ðS : 100 ml. MgCl2 +2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl (1) V.1 2V.1 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (3) V.1 V.1 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (2) V.1 3V.1 V.1 ð thu ñư c m t lư ng k t t a 9,7 có hai kh năng x y ra : TH1 Có (1), (2) ho c TH2 có (1), (2), (3) → ð NaOH l n nh t → TH2 : → T ng s mol NaOH ph n ng : 6V = 0,6 → V =0,1 lít = 100 ml Câu 6: Cho V lít dd NaOH 0,2M vào dd ch a 0,15 mol AlCl3 thu ñư c 9,36 gam k t t a. Tính V. AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) K t t a thu ñư c là 8,36 gam ( n = 0,12 mol ), có hai trư ng h p x y ra : TH1 : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) n NaOH = 0,12.3 = 0,36 mol → V = 0,36/0,2 = 1,8 lít TH2 : Có c hai ph n ng : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 0,15 0,45 0,15 x x x → S mol k t t a thu ñư c : 0,15 – x = 0,12 → x = 0,03 mol T ng s mol NaOH ph n ng : 0,45 + 0,03 = 0,48 mol → V NaOH dùng = 0,48/0,2 = 2,4 lít ðS : 1,8 lít và 2,4 lít V i bài toán như th này : Khi h i ñ n NaOH thì có 2 ñáp an, n u h i ñ n AlCl3 thì có 1 ñáp án Câu 7 : Cho 1 lít dd HCl vào dd ch a 0,2 mol NaAlO2 l c,nung k t t a ñ n kh i lư ng không ñ i ñư c 7,65 gam ch t r n. Tính n ng ñ c a dd HCl n ch t r n (Al2O3) = 0,075 mol TH1 : HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl. 2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O 0,15 ---------------------------0,15 0,15 -------0,075 TH2 : Có th có hai ph n ng : HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl. 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + H2O 0,2 0,2 0,2 3x x Vì ñun nóng k t t a thu ñư c có 0,075 mol Al2O3 2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O 0,2 – x ( 0,2 – x)/2 → 0,2 – x = 0,15 → x = 0,05 mol T ng s mol HCl ph n ng : 0,2 + 0,15 = 0,35 mol → CM = 0,35 mol → có hai ñáp án 0,15M và 0,35M Câu 8 : H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào lư ng dư nư c thì thoát ra 1 lít khí.N u cũng cho m gam X vào dd NaOH dư thì ñư c 1,75 lít khí.Tính thành ph n ph n trăm kh i lư ng c a các ch t trong h n h p X (bi t các khí ño ñi u ki n tiêu chu n ). TN1 nhi u b n nghĩ Al không tham gia ph n ng nhưng th c t nó có ph n ng v i NaOH v a t o ñư c Na + H2O → NaOH + 1/2H2 Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3H2 x x 1/2x X 3/2x VH2 = 1 lít, không bi t Al có ph n ng h t hay không TN2 : Ch c ch n Al h t vì NaOH dư Na + H2O → NaOH + 1/2H2 Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 Th tích khí thu ñư c : 1,75V → TN1 Al dư G i x, y là s mol Na, Al ph n ng : TN1 : V = 22,4(x/2 + 3x/2 ) ; TN2 : 1,75V = 22,4(x/2 + 3y/2) → Bi u th c quan h gi a x, y : y = 2x → Tính % Na = 23.x/(23x + 27y) = 29,87 % Câu 9 : Chia m gam h n h p A g m Ba, Al thành 2 ph n b ng nhau: -Ph n 1: Tan trong nư c dư thu ñư c 1,344 lít khí H2 (ñktc) và dd B. -Ph n 2: Tan trong dd Ba(OH)2 dư ñư c 10,416 lít khí H2(ñktc) Tính kh i lư ng kim lo i Al trong h n h p ban ñ u. Bài này gi ng bài trên : Al ph n (1) dư Ph n I : Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2 x x x x 3x T ng s mol H2 = x +3 x = 4x = 0,015

→ →

ð ng H i Nam

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + H2 Ph n II : y 3/2y Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 x x x → x + 3/2y = 0,465 → x = 0,015 ; y = 0,03 → Kh i lư ng Al : 0,03.27 = 0,81 gam Câu 10:Thêm 240 ml dd NaOH vào c c ñ ng 100 ml dd AlCl3 n ng ñ CM mol, khu y ñ u t i ph n ng hoàn toàn th y trong c c có 0,08 mol k t t a. Thêm vào c c 100 ml dd NaOH 1M khu y ñ u th y ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñ oc 0,06 mol k t t a. Tính n ng ñ CM A.2M B.1,5M C.1M D.1,5M Trư ng h p ñ u : Vì k t t a lúc ñ u là 0,08 mol, sau ñó thêm 0,1 mol NaOH thì còn k t t a là 0,06 mol → Ch ng t r ng. Ch có ph n ng : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 0,08<---- 0,24 mol<--- 0,08 mol Và AlCl3 dư a mol AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl a 3a a Lúc này Al(OH)3 ñư c t o thành là : 0,08 + a Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O Ban ñ u 0,08 + a Ph n ng x x K t thúc 0,08 + a – x 0,08 + a – x = 0,06 → x – a = 0,02 x + 3a = 0,1 → x = 0,04 ; a = 0,02 mol → Toàn b s mol AlCl3 = a + 0,08 = 0,02 + 0,08 = 0,1 CM = 0,1/0,1 = 1M Câu 11 : Trong m t c c ñ ng 200 ml dd AlCl3 2M. Rót vào c c V ml dd NaOH n ng ñ a M, ta thu ñư c m t k t t a, ñb n s y khô và nung ñ n kh i lư ng không ñ i thì ñư c 5,1 gam ch t r n a.N u V = 200 ml thì a có giá tr nào sau ñây. A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M b.N u a = 2 mol/lít thì giá tr c a V là : A. 150 ml B. 650 ml C. 150 ml hay 650 ml D. 150 ml hay 750 ml Bài này các b n t gi i : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) Ph i chia làm hai trư ng h p : TH1 : Có 1 ph n ng AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) TH2 : Có c hai ph n ng : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) Bài toán nhi t nhôm : Câu 12: Khi cho 41,4 gam h n h p X g m Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác d ng v i dd NaOH ñ c (dư), sau ph n ng thu ñư c ch t r n có kh i lư ng 16 gam. ð kh hoàn toàn 41,4 gam X b ng ph n ng nhi t nhôm, ph i dùng 10,8 gam Al. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Cr2O3 trong h n h p X là (Cho: hi u su t c a các ph n ng là 100%; O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56) A. 50,67%. B. 20,33%. C. 66,67%. D. 36,71%. Cho X ph n ng v i NaOH Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2+ H2O Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Vì Fe2O3 không ph n ung nên m ch t r n còn l i = m Fe2O3 = 16 gam → n Fe2O3 = 16/160 = 0,1 mol. Ti n hành ph n ng nhi t nhôm X. Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr (1) Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe (2) Theo gi thi t s mol Al c n ph n ng là 10,8/27 = 0,4 mol. → Theo (2) → n Al = 2 n Fe3O4 = 2.0,1 = 0,2 mol → n Al (1) = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol → n Cr2O3 = n Al(1) / 2 = 0,1 mol → m Cr2O3 = 152.0,1 = 15,2 gam → %Cr2O3 = 15,2.100/41,4 = 36,71% → Ch n ñáp án D.

→ →

ð ng H i Nam

Câu 13: Nung nóng m gam h n h p Al và Fe2O3 (trong môi trư ng không có không khí) ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p r n Y. Chia Y thành hai ph n b ng nhau: - Ph n 1 tác d ng v i dd H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 ( ñktc); - Ph n 2 tác d ng v i dd NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 ( ñktc). Giá tr c a m là A. 22,75 B. 21,40. C. 29,40. D. 29,43. Ph n ng nhi t nhôm : 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1) Ph n II tác d ng v i NaOH : Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 x 3/2 x → S mol khí H2 thu ñư c ph n II : 3/2x = 0,84/ 22,4 = 0,0375 mol → x = 0,025 mol Ph n (1) tác d ng v i H2SO4 : Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 0.025 0,0375 y y → y = 0,1 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1) 0,1 0,05 0,1 Kh i lư ng c a Al : (0,1 +0,025).27 = 3,375, kh i lư ng c a Fe2O3 : 0,05.160 = 8 →t ng Kh i lư ng = 11,375 → m = 11,375.2 = 22,75 → ch n A Câu 14: Cho V lít dd NaOH 2M vào dd ch a 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 7,8 gam k t t a. Giá tr l n nh t c a V ñ thu ñư c lư ng k t t a trên là A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05. + NaOH → Na + OH H2SO4 → 2H+ + SO42x x 0,1 0,2 Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO420,1 0,2 n NaOH = x, n Al2(SO4)3 = 0,1, n H2SO4 = 0,1, n k t t a = 7,8/78 = 0,1 mol Khi ph n ng : H+ tác d ng v i OH- trư c, H+ + OH- → H2O 0,2 0,2 Khi ph n ng v i Al3+ có hai kh năng : Ch có ph n ng : Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 0,3 0,1 → T ng OH- = 0,2 + 0,3 = 0,5 mol → V = 0,5/2 = 0,25 lít Có c hai ph n ng : Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1) Al(OH)3 + OH- → AlO2- + H2O (2) 0,2 0,6 0,2 a a Lư ng k t t a thu ñư c sau ph n ng (1) là 0,2 mol nhưng nó s b ph n ng m t ph n a mol ph n ng (2), do sau khi k t thúc (2) có 0,1 mol k t t a → a = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol → T ng s mol OH- là : 0,2 + 0,6 + 0,1 = 0,9 mol → V NaOH = 0,9/2 = 0,45 lít → Ch n A Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dd KOH (dư), thu ñư c a mol h n h p khí và dd X. S c khí CO2 (dư) vào dd X, lư ng k t t a thu ñư c là 46,8 gam. Giá tr c a a là A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 Al + KOH + H2O → KAlO2 + 3/2 H2 x 4x 3x y y 3/2y Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + H2O 4x 4x → T ng th tích khí là : 3x + 3/2y Dd g m : KAlO2 : 4x + y mol và KOH dư CO2 + KAlO2 + H2O → Al(OH)3 + KHCO3 4x + y 4x + y n k t t a = 0,6 mol → 4x + y = 0,6 mol x + y = 0,3 → x = 0,1 ; y = 0,2 mol → T ng s mol c a khí : 3.0,1 + 3/2.0,2 = 0,6 mol

ð ng H i Nam

→ Ch n ñáp án B
Câu 16: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol tương ng là 1 : 2 vào nư c (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 8,96 lít khí H2 ( ñktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. Na + H2O → NaOH + ½ H2 Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2 (2) x x x/2 Ban ñ u 2x x → NaOH h t, ch t r n không tan là Al dư 2x – x = x mol, n H2(2) = 3/2 x (mol) G i s mol c a Na, Al là x, 2x (vì n Na : n Al = 1 : 2 ) n H2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol Theo (1), (2) → T ng s mol H2 : ½ x + 3/2 x = 2x → 2x = 0,4 → x = 0,2 mol → V y Al dư : 0,2.27 = 5,4 gam. → Ch n B Câu 17: ð t nóng m t h n h p g m Al và 16 gam Fe2O3 (trong ñi u ki n không có không khí) ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p r n X. Cho X tác d ng v a ñ v i V ml dd NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 ( ñktc). Giá tr c a V là A. 200. B. 100. C. 300. D. 150. n Fe3O4 = 16/160 = 0,1 mol, n H2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe (1) 0,2 0,1 0,1 Ph n ng x y ra hoàn toàn nên ch t r n X thu ñư c sau (1) là : Al2O3, Fe và Al Vì X có ph n ng v i NaOH t o ra H2 nên không th Fe2O3 dư (Ph n ng x y ra hoàn toàn không có nghĩa là c hai ch t tham gia ph n ng ñ u h t mà có th có m t ch t dư, không khi nào có c hai ch t dư ) → S mol Al = 2 n Fe2O3 = 0,2 mol, n Al2O3 = n Fe2O3 = 0,1 mol (1) Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2 (2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 0,1 0,2 0,1 0,1 mol 0,15 mol → T (2) → n NaOH (2) = 2/3n H2 = 0,1 mol T (1) → n NaOH = 2n NaOH = 0,3 mol → T ng s mol NaOH = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol → V NaOH = 0,3/1 = 300 ml Chon C Câu 18 : ði n phân nóng ch y Al2O3 v i anot than chì (hi u su t ñi n phân 100%) thu ñư c m kg Al catot và 67,2 m3 ( ñktc) h n h p khí X có t kh i so v i hiñro b ng 16. L y 2,24 lít ( ñktc) h n h p khí X s c vào dd nư c vôi trong (dư) thu ñư c 2 gam k t t a. Giá tr c a m là A. 54,0 B. 75,6 C. 67,5 D. 108,0 T i catot(-) :Al3+ + 3e → Al T i anot (+) : O-2 – 2e → ½ O2 Khí oxi sinh ra anot ñ t cháy d n C : C + O2 → CO2 CO2 + C → 2CO Co – 4e → C+4 và Co – 2e → C+2

Phương trình ñi n phân : 2Al2O3 + 3C → 4Al + 3CO2 (1) Al2O3 + C → 2Al + 3CO (2) 2Al2O3 → 4Al + 3O2 (3) 0,8 ---0,6 1,2<---1,8 0,8<---0,6 2,24 lít khí X + Ca(OH)2 → 2 gam ↓ CaCO3 → S mol CO2 trong ñó là 0,02 mol → S mol CO2 có trong 67,2 lít là 0,6 Xét 67,2 lít khí X : CO : x mol ; CO2 : 0,6 mol, O2 : y mol Ta có : x + 0,6 + y = 3 mol ; M = (28.x + 44.0,6 + 32.y )/3 = 16.2 Gi i h ta có : x = 1,8 ; y = 0,6 → Thay vào các phương trình → T ng s mol Al = 0,8 + 1,2 + 0,8 = 2,8 mol → m Al = 75,6 gam. ðáp án B BÀI T P T LUY N : Bài toán tìm ñi u ki n ñ có k t t a nh nh t : Hòa tan 28,1 gam h n h p X g m MgCO3 a% v kh i lư ng và BaCO3 vào dd HCl dư thu ñư c khí A. Cho A h p th h t vào 100 ml dd Ca(OH)2 2M thu ñư c k t t a B. a.Tìm a ñ kh i lư ng k t t a B nh nh t. ðS : 30% b.Tìm a kh i lư ng k t t a B nh nh t. ðS : 100 % Bài toán tìm ñi u ki n ñ có k t t a l n nh t :

ð ng H i Nam

Câu 1 : Chia h n h p X g m 3 kim lo i Al, Mg, Ba thành 2 ph n b ng nhau • Ph n 1 tác d ng v i H2O dư thu ñư c 0,896 lít khí H2 ñktc • Ph n 2 cho tác d ng v i 50 ml dd NaOH 1M dư thu ñư c dd Y 1,568 lít khí H2. Tính th tích dd HCl 1M c n thêm vào dd Y ñ thu ñư c lư ng k t t a c c ñ i ðS : 70 ml Câu 2 : Cho 200 ml dd A g m MgCl2 0,3M, AlCl3 0,45M, HCl 0,55M. Thêm t t V lít dd X g m NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01 M vào dd A thu ñư c k t t a Y. a.Tìm V ñ k t t a thu ñư c là l n nh t ? ðS : 12,5 lít b.Tìm V ñ k t t a Y không ñ i ? ðS : 14,75 lít Câu 3 : Cho 2,24 gam b t Fe vào 200 ml dd h n h p g m AgNO3 0,1M , Cu(NO3)2 0,5M, khu y ñ u cho t i khi ph n ng hoàn toàn thu ñư c dd A. Thêm t t V ml dd NH3 2M vào dd A thu ñư c k t t a B. a.Tính V ñ lư ng k t t a B l n nh t ? ðS : 110 b.Gía tr V t i thi u ñ lư ng k t t a B không ñ i là ? ðS : 250 Câu 4 : Hòa tan 9,5 gam h n h p (Al2O3, Al, Fe ) vào 900 ml dd HNO3 thu ñư c dd A và 3,36 lít khí NO duy nh t ñktc. Cho t t dd KOH 1M vào dd A cho ñ n khi lư ng k t t a không ñ i n a thì dùng h t 850 ml, l c k t t a thu ñư c, nung ñ n kh i lư ng không ñ i nh n ñư c 8 gam ch t r n. N u mu n thu ñư c lư ng k t t a l n nh t c n bao nhiêu ml dd KOH 1M vào dd A ? ðS : 750 ml Câu 5 : Cho t t 75 ml dd Ba(OH)2 a M vào 25 ml dd Al2(SO4)3 b M v a ñ ñư c lư ng k t t a lư n nh t b ng 17,1 gam. Gía tr a, b l n lư t là. ðS : 0,8 và 0,8 Câu 6 : Dd A ch a các ion Na+ a mol, HCO3- b mol, CO32- c mol và SO42- d mol. ð t o ra lư ng k t t a l n nh t thì ngư i ta cho dd A tác d ng v i 100 ml dd Ba(OH)2 n ng ñ x M. Gía tr c a x là ðS : (a+b)/2 BÀI TOÁN NHI T NHÔM : Câu 1 : Nung m gam h n h p A g m Al, Fe2O3 trong ñi u ki n không có oxi thu ñư c h n h p B, bi t ph n ng x y ra hoàn toàn. Chia B thành hai ph n b ng nhau. Hòa tan ph n I trong H2SO4 loãng dư, thu ñư c 1,12 lít khí ñktc. hòa tan ph n II trong dd NaOH dư thì kh i lư ng ch t không tan là 4,4 gam. Tính giá tr c a m. ðs : 13,9 gam. Câu 2 : Ti n hành ph n ng nhi t nhôm 9,66 gam h n h p g m b t Al, FexOy trong ñi u ki n không có không khí thu ñư c h n h p X. Nghi n nh , tr n ñ u X r i chia thành 2 ph n b ng nhau, ph n I tác d ng h t v i HNO3 nung nóng thu ñư c 1,232 lít khí NO duy nh t ñktc. Ph n II tác d ng v i lư ng dư NaOH ñun nóng th y gi i phóng khí 0,336 lít H2. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Công th c c a oxit là ? ðS : Fe3O4 Câu 3 : Th c hi n ph n ng nhi t nhôm h n h p X g m Al và FexOy trong ñi u ki n không có Oxi thu ñư c 92,35 gam ch t r n Y. Hòa tan Y trong dd NaOH dư th y có 8,4 lít khí ñktc bay ra còn l i ph n không tan Z, Hòa tan ¼ lư ng ch t r n Z v a h t 60 g dd H2SO4 98% ñ c nóng, công th c c a FexOy. ðS : Fe2O3 Câu 4 : Ti n hành ph n ng nhi t nhôm h n h p g m Al, FexOy trong ñi u ki n không có không khí thu ñư c h n h p X. Cho X tác d ng v i NaOH dư thu ñư c dd Y, ph n không tan Z và 6,72 lít khí H2. Cho dd HCl vào dd Y ñ n khi ñư c lư ng k t t a l n nh t, l c k t t a, nung ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 5,1 gam ch t r n. Cho Z tác d ng v i dd H2SO4 ñ c nóng, sau ph n ng ch thu ñư c dd E ch a m t mu i s t duy nh t và 2,688 lít khí SO2. Các khí ño ñktc, công th c c a oxit là : ðS : FeO, Fe2O3 Câu 4 : Nhi t nhôm hoàn toàn 26,8 gam Al và Fe2O3 thu ñư c ch t r n A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl dư thu ñư c 11,2 lít khí H2 ñktc. Kh i lư ng F2O3 trong h n h p ñ u là bao nhiêu. ðS : 16 gam Câu 5 : Cho h n h p A g m Al và Fe3O4. Nung A nhi t ñ cao trong ñi u ki n không có không khí, ñ ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c h n h p B. Nghi n nh B, tr n ñ u, chia làm hai ph n b ng nhau. Ph n ít cho tác d ng v i dd NaOH dư thu ñư c 1,176 lít khí H2, tách riêng ch t không tan ñb n hòa tan trong dd HCl dư nh n ñư c 1,008 lít khí. Ph n nhi u cho tác d ng v i HCl dư thu ñư c 6,552 lít khí. Th tích khí ño ñktc. Kh i lư ng h n h p B là. ðS : 22,02 gam. Câu 6 : Oxi hóa ch m 10,08 gam Fe ngoài không khí thu ñư c 12 gam ch t r n A. Tr n A v i 5,4 gam b t Al dư, nung nóng trong ñi u ki n không có oxi, ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c ch t r n B. Hòa tan hoàn toàn B trong dd HCl dư nh n ñư c V lít khí. Tính V ðs : 8,046 lít

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful