UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT
Chuyên Lương Văn Tụy
Năm học 2011 - 2012
(Khóa ngày 21/6/2011)
Môn thi: TOÁN - VÒNG I

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang
Câu 1: (3,0 ñiểm)
 x + 2y = 5
a) Giải hệ phương trình: 
3x - y = 1
b) Giải phương trình: x2 - 5x + 6 = 0
c) Rút gọn các biểu thức:

A = 3 12 - 12 3 + 6 48
 14 - 7
15 - 5 
1
B = 
+
 :
2 -1
3 -1  7 - 5

Câu 2: (2,5 ñiểm)
Cho hàm số y=x2 có ñồ thị (P) và ñường thẳng (d): y = 2(m - 1)x – m + 3 với m là tham số.
a) Vẽ ñồ thị (P): y = x2
b) CM: Với mọi giá trị của m thì ñồ thị (P) luôn cắt ñường thẳng (d) tại 2 ñiểm phân biệt
c) Gọi A(XA,YA)và B(XB,YB) là 2 giao ñiểm của (P) và (d)
Tìm Emin=YA+YB
Câu 3: (1,5 ñiểm) http://nguyenthanhnam1210.wordpress.com
Hai ñội công nhân hợp tác làm cùng 1 công việc. Nếu 2 ñội cùng làm công việc ñó thì sau
15 giờ họ hoàn thành công việc. Nếu ñội 1 làm một mình trong 3 giờ rồi nghỉ và ñội 2 làm tiếp
công việc ñó 5 giờ nữa thì công việc hoàn thành ñược 25%. Tính thời gian 2 ñội làm riêng ñể
hoàn thành công việc ñó.

Câu 4: (3,0 ñiểm)
Cho ñường tròn tâm O bán kính R và 1 ñiểm S ở ngoài ñường tròn.Kẻ 2 tiếp tuyến SA, SB
tới ñường tròn (O,R) (A,B là 2 tiếp ñiểm). Điểm I thuộc ñoạn AB (I khác A và B) ñường thẳng
qua I và vuông góc với OI lần lượt cắt SA, SB lần lượt ở M và N.
a) CM:4 ñiểm O,I,A,M cùng thuộc 1 ñường tròn
b) CM: MI=NI
c) Xác ñịnh vị trí của ñiểm I trên ñoạn AB sao cho tam giác
SMN có diện tích lớn nhất

----------------------------------------------Hết---------------------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Họ và tên thí sinh:…………………………………………..Số báo danh:………….…...…….
Họ và tên, chữ kí của giám thị 1:…………………………………..……………………………
Họ và tên, chữ kí của giám thị 2:…………………………………….……….…………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful