TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

B

CHUYÊN 1 MÁY NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

I/ KHÁI NI M B

MÁY NHÀ NƯ C, CƠ QUAN NHÀ NƯ C

1/ Khái ni m b máy Nhà nư c: *B máy nhà nư c: là h th ng các cơ quan nhà nư c ư c t ch c và ho t ng trên cơ s nh ng nguyên t c chung, th ng nh t, nh m th c hi n nhi m v , ch c năng chung c a nhà nư c. *B máy nhà nư c CHXHCNVN có c trưng:

- Cơ c u t ch c, ho t ng c a b máy nhà nư c b o m tính th ng nh t c a quy n l c nhà nư c. T t c quy n l c nhà nư c thu c v nhân dân, nhân dân th c hi n quy n l c nhà nư c thông qua các cơ quan i di n do nhân dân l p ra. Các cơ quan khác c a nhà nư c u b t ngu n t cơ quan i di n dân c , ch u trách nhi m và báo cáo trư c cơ quan ó. - Tuy b máy nhà nư c ta ư c t ch c theo nguyên t c t p trung, quy n l c nhà nư c là th ng nh t, nhưng trong b máy nhà nư c có s phân công, ph i h p gi a các cơ quan th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp, tư pháp nh m tránh s ch ng chéo, mâu thu n, l n l n ch c năng gi a chúng. - B máy nhà nư c th ng nh t qu n lý các lĩnh v c khác nhau c a *Ch c năng c a b máy nhà nư c: th hi n trên ba lĩnh v c ho t pháp, tư pháp. i s ng xã h i. ng: l p pháp, hành ng

+ Trên lĩnh v c l p pháp: B máy nhà nư c th ch hoá ư ng l i, quan i m c a C ng S n thành pháp lu t c a nhà nư c.

+ Trên lĩnh v c hành pháp: B máy nhà nư c b ng ho t ng c th , ưa pháp lu t vào i s ng xã h i, b o m pháp lu t nhà nư c tr thành khuôn m u ho t ng c a nhà nư c, xã h i b o m th c hi n th ng nh t trong toàn qu c. + Trên lĩnh v c tư pháp: B ng ho t ng c th c a t ng cơ quan, b o ư c th c hi n nghiêm nh m duy trì tr t t , k cương, n nh xã h i. 2/ Cơ quan nhà nư c: http://nghoangvan137.blogspot.com m cho pháp lu t

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

* Cơ quan nhà nư c là b ph n c u thành c a b máy nhà nư c. * c i m cơ b n c a cơ quan nhà nư c: nh ư c quy nh trong pháp

- Các cơ quan nhà nư c ư c thành l p theo trình t nh t lu t. - Cơ quan nhà nư c có th m quy n do pháp lu t quy nh.

- Ho t ng c a cơ quan nhà nư c mang tính quy n l c và ư c b o m b ng quy n l c nhà nư c. Ho t ng ó ư c tuân theo th t c do pháp lu t quy nh. Nh ng ngư i Nam. m nhi m ch c trách trong các cơ quan nhà nư c ph i là công dân Vi t MÁY NHÀ NƯ C

II/ H TH NG CÁC CƠ QUAN TRONG B 1/ Qu c H i nư c CHXHCNVN:

- QH là cơ quan i bi u cao nh t c a nhân dân, cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCNVN. - QH là cơ quan duy nh t có quy n l p hi n và l p pháp. - QH quy t nh nh ng v n cơ b n nh t v i n i và i ngo i c a nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a t nư c. t nư c, các

- QH xác nh các nguyên t c ch y u v t ch c và ho t ng c a b máy nhà nư c, tr c ti p b u, b nhi m các ch c v cao nh t trong các cơ quan nhà nư c Trung ương. - QH là cơ quan th c hi n quy n giám sát t i cao toàn b ho t sát vi c tuân theo hi n pháp và pháp lu t. *Cơ c u t ch c c a QH g m: + U ban Thư ng v QH +H i ng dân t c ng c a nhà nư c, giám

+ Các u ban QH + oàn i bi u QH và i bi u QH http://nghoangvan137.blogspot.com

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

a/ U ban thư ng v QH: - UBTVQH là cơ quan thưòng tr c c a QH g m có: Ch t ch QH, các phó ch t ch QH, các u viên ư c l p ra t i kỳ h p th nh t m i khoá QH. Thành viên UBTVQH không th ng th i là thành viên chính ph . - V i ch c năng là cơ quan thư ng tr c c a QH, UBTVQH ư c hi n pháp tr c ti p trao nh ng nhi m v , quy n h n c th , ng th i ư c th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c a QH gi a hai kỳ h p c a QH. Nh ng nhi m v , quy n h n c a UBTVQH do hi n pháp quy nh ư c c th hoá trong lu t t ch c QH th hi n v trí pháp lý c bi t c a cơ quan thư ng tr c c a QH trong cơ c u t ch c c a QH. Vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ó chính là s b o m tính ho t ng liên t c c a QH bên c nh các cơ quan khác c a nhà nư c. - UBTVQH là ngư i t ch c ho t ng c a QH: công b , ch trì vi c b u c i bi u QH, t ch c chu n b vi c tri u t p, ch trì các kỳ h p c a QH; ch o, i u hoà ph i h p ho t ng c a h i ng dân t c, các u ban c a QH, gi m i liên h ch t ch v i oàn i bi u QH. - UBTVQH th c hi n m t ph n ch c năng l p pháp, giám sát t i cao, quy n v n quan tr ng nh t c a t nư c, t ch c b máy nhà nư c. nh nh ng

- Ban hành pháp l nh v nh ng v n ư c QH trao trong chương trình làm lu t c a QH, gi i thích hi n pháp, lu t, pháp l nh. - Th c hi n quy n giám sát vi c thi hành hi n pháp, lu t, ngh quy t c a QH, pháp l nh, ngh quy t c a UBTVQH; giám sát ho t ng c a chính ph , toà án nhân dân t i cao, vi n ki m sát nhân dân t i cao; ình ch vi c thi hành các văn b n c a Chính ph , Th tư ng chính ph , Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao trái v i hi n pháp, lu t, ngh quy t c a QH trình QH quy t nh và hu b các văn b n do các cơ quan trên ban hành n u các văn b n ó trái v i pháp l nh, ngh quy t c a UBTVQH. - Giám sát, hư ng d n ho t ng c a h i ng nhân dân, bãi b nh ng ngh quy t sai trái c a H ND c p t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; gi i tán H ND c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong trư ng h p H i ng nhân dân ó làm thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a nhân dân. - Quy t nh t ng ng viên ho c ng viên c c b , ban b tình tr ng kh n c p trong ph m vi c nư c ho c t ng a phương; th c hi n quan h i ngo i c a QH; t ch c trưng c u ý ki n nhân dân theo quy t nh c a Qu c h i. http://nghoangvan137.blogspot.com

v chương trình làm lu t c a QH. K t qu trên ư c th hi n b ng hai lo i văn b n là pháp l nh và ngh quy t. h i ng dân t c ư c l p ra nh m giúp cho nhà nư c gi i quy t có hi u qu các v n dân t c.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Trong trư ng h p Qu c h i không th h p ư c. Vì v y.blogspot. k ho ch phát tri n kinh t xã h i mi n núi và vùng có ng bào dân t c thi u s .com . pháp l nh và các văn b n khác c a nhà nư c có liên quan n v n dân t c. ki n ngh nh ng v n thu c ph m vi ho t ng c a u ban. Nhi m v c a các u ban QH là nghiên c u. pháp l nh. th o lu n t p th . tr trư ng h p Ch t ch nư c trình QH xem xét l i. ch t a các phiên h p c a QH. Pháp l nh và ngh quy t c a UBTVQH do ch t ch QH ký ch ng th c và ph i ư c công b trong vòng 15 ngày sau khi thông qua. H i ng dân t c nghiên c u. quy t nh theo a s . Cơ c u c a h i ng dân t c có: ch t ch. trong ó có m t s thành viên làm vi c theo ch chuyên trách. Nh ng nhi m v . ki n ngh v i QH nh ng v n dân t c. th c hi n quy n giám sát trong ph m vi nhi m v . http://nghoangvan137. c/ U ban c a QH: Các u ban c a QH ư c thành l p theo các lĩnh v c ho t ng c a QH nh m giúp QH th c hi n nhi m v . ch o th c hi n ngân sách c a QH. . m b o s phát tri n bình ng. nh ng báo cáo ư c QH ho c UBTVQH có ý ki n v chương trình xây d ng lu t. có quy n ki n ngh v lu t. quy n h n trên c a UBTVQH ư c t p th u ban bàn b c. th c hi n quy n giám sát vi c thi hành chính sách dân t c. quy t nh vi c tuyên b tình tr ng chi n tranh khi nư c nhà b xâm lư c và báo cáo trư c Qu c h i xem xét. ký ch ng th c lu t.th m tra d án lu t. pháp l nh và các d án khác. quy n h n trên các lĩnh v c c a i s ng xã h i. các phó ch t ch và các u viên do QH b u. ki n ngh v lu t. ngh quy t c a QH.Ch t ch QH có v trí c bi t trong t ch c c a QH. ng th i là ch t ch UBTVQH. quy t nh t i kỳ h p g n nh t c a Qu c h i. ch o th c hi n công tác i ngo i c a QH. quy n h n do pháp lu t quy nh. Ch t ch QH lãnh o công tác c a UBTVQH. h i ng dân t c còn th m nh các d án lu t. pháp l nh. b/ H i ng dân t c: V n dân t c có ý nghĩa chi n lư c i v i cách m ng vi t nam. ng u c a các dân t c vi t nam là m c ích ph n u c a ng và Nhà nư c ta. Các u ban c a QH là hình th c thu hút các i bi u vào vi c th c hi n công tác chung c a QH. Ngoài ra. các chương trình. trong cơ c u t ch c c a cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. b o m thi hành quy ch i bi u QH và gi m i liên h v i i bi u QH.

u ban i ngo i. tài li u liên quan n ho t ng c a các i bi u. k t qu ho t ng c a các hình th c khác ư c th hi n t p trung t i các kỳ h p c a QH. khi u n i. . thi u niên và nhi ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C QH thành l p 7 u ban: u ban pháp lu t. i bi u QH có quy n b t kh xâm ph m v thân th và m t s quy n ưu ãi khác. e/ Hình th c ho t ng c a QH: . quy n h n: ti p xúc và báo cáo c tri v ho t ng c a mình. http://nghoangvan137. u ban kinh t . v a ch u trách nhi m trư c cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. yêu c u ch m d t vi c làm trái pháp lu t. QH xem xét và ôn c. u ban qu c phòng. i bi u QH v a ch u trách nhi m trư c c tri. theo dõi vi c gi i quy t. d/ i bi u QH: i bi u QH là ngư i i di n cho ý chí.com . ưa các quy nh c a lu t.môi trư ng. các d án và ngh quy t. bi n ý chí c a nhân dân thành ý chí c a nhà nư c.Ho t ng c a QH th hi n b ng nhi u hình th c: ho t ng c a các cơ quan c a QH. có quy n b u c và ư c b u vào các ch c v lãnh o khác nhau c a các cơ quan QH. u ban khoa h c – công ngh .Nhi m v . i v i các i bi u không chuyên trách ư c giành 1/3 th i gian cho ho t ng c a QH. Cơ c u c a u ban QH g m có: ch nhi m. trong ó có m t s thành viên ho t ng theo ch chuyên trách. t cáo c a công dân. i bi u QH làm vi c theo ch chuyên trách ho c không chuyên trách. nhà nư c. có ch t lư ng kỳ h p. yêu c u cơ quan nhà nư c. ch t v n. quy t nh chương trình kỳ h p. Nhưng ho t ng ch y u c a QH là kỳ h p c a QH. các ngh quy t c a QH vào cu c s ng. gi m i liên h thư ng xuyên v i ch t ch QH và u ban m t tr n T qu c a phương. tham gia y .Gi a hai kỳ h p QH. . i bi u có nh ng nhi m v . các oàn i bi u QH. i bi u QH có quy n cơ b n: Ki n ngh v lu t và trình d án lu t trư c QH. u ban văn hoá . phó ch nhi m và các u viên. ng th i là i bi u c u thành cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. ngh b sung chương trình kỳ h p. Ch c năng i bi u QH là thu th p và ph n ánh ý ki n c a c tri.blogspot. u ban v các v n xã h i. t ch c xã h i cung c p tình hình. an ninh.ngân sách.giáo d c thanh niên. các u ban và h i ng c a QH. nguy n v ng c a nhân dân. i bi u QH. quy n h n c a i bi u QH th hi n t p trung ch y u t i kỳ h p QH. tham gia th o lu n và bi u quy t các d án lu t.

T i kỳ h p th nh t c a m i khoá QH. t p trung tính ch t i bi u cao nh t và tính quy n l c nhà nư c cao nh t c a cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t. chánh án toà án nhân dân t i cao. trình bày d án trư c QH. c th . t ng d toán ngân sách. + Th o lu n d án. thay m t nhà nư c trong các quan h i n i và i s ng i Ch t ch nư c có ph m vi. xã h i v m i phương di n. nhi m v thông qua vi c bàn b c. nơi ra i c a các quy t sách c a nhà nư c liên quan tr c ti p n phát tri n t nư c. Nh ng ngư i b ch t v n có trách nhi m ph i tr l i ch t v n theo quy nh c a pháp lu t. QH có th ti n hành kỳ h p b t thư ng. ch t ch QH. chính ph . Trong t ch c nhân s c a b máy nhà nư c. th tư ng chính ph . Trong trư ng h p c n thi t.com . T i các kỳ h p khác. QH th c hi n ch c năng. ý chí. Vi n trư ng vi n ki m sát http://nghoangvan137. Vi c tri u t p và chu n b . bao quát nhi u lĩnh v c c a chính tr . 2/ Ch t ch nư c CHXHCNVN: Ch t ch là ngư i ngo i ng u nhà nư c. QH h p m i năm hai kỳ. ch t ch có quy n v t ch c nhân s c a b máy hành pháp và tư pháp: ngh QH b u. vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao. nơi ph n ánh t p trung trí tu . quy n h n khá r ng. v n tư cách i bi u ư c quy nh: b u các ch c danh lãnh o cao nh t trong b máy nhà nư c. Nơi th c hi n quy n giám sát t i cao c a QH i v i các ho t ng c a cơ quan nhà nư c. bãi nhi m phó ch t ch nư c. ch trì các cu c h p c a QH do UBTVQH th c hi n. quy t nh các d án k ho ch nhà nư c. chánh án toà án nhân dân t i cao.blogspot. mi n nhi m. th tư ng chính ph ho c ít nh t 1/3 s i bi u. th o lu n. + Thuy t trình vi c th m tra d án.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . các thành viên c a chính ph .Kỳ h p c a QH là nơi bi u hi n tr c ti p. + Bi u quy t thông qua d án. theo yêu c u c a ch t ch nư c. M t ph n th i gian thích áng c a các kỳ h p QH dành cho ch t v n c a i bi u QH i v i ch t ch nư c. xã h i. quy n làm ch c a nhân dân thông qua các i bi u QH. ây là bi n pháp th c hi n h u hi u quy n giám sát c a QH. các báo cáo d án lu t và các d án phát tri n kinh t xã h i khác c a nhà nư c theo trình t : + Các cơ quan so n th o.

chi n tranh theo quy t nh c a QH. chính ph có ch c năng th ng nh t qu n lý t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i. pháp l nh. mi n nhi m. ngh quy t c a QH. lu t. l i ích h p pháp c a công dân. có quy n tuyên b các tình tr ng kh n c p. b nhi m. Trong lĩnh v c an ninh qu c gia. qu n lý y t . giáo d c. th c hi n chính sách xã h i c a nhà nư c. quy t nh. c p i s … Quy n h n c a ch t ch nư c còn th hi n trên các lĩnh v c ngo i giao. l nh. v n qu c t ch. b o m thi hành hi n pháp và pháp lu t. qu n lý công tác i ngo i. U ban thư ng v QH. ngh quy t c a u ban thư ng v QH. ngh quy t c a u ban thư ng v QH v các v n thu c quy n gi i quy t c a QH nhưng do u ban thư ng v QH quy t nh gi a hai kỳ h p QH. Trong ho t ng. Và m t quy n quan tr ng c a Ch t ch nư c là ngh U ban thư ng v QH xem xét l i pháp l nh. chính ph ch u s giám sát c a QH. nh p Ngoài ra ch t ch nư c còn ký l nh công b hi n pháp. ch t ch nư c ban hành l nh. lu t. Trong ó chính ph ư c quy nh là “cơ quan ch p hành c a QH. v n c xá. hàm. Thi hành các bi n pháp c n thi t b o v quy n. qu n lý vi c xây d ng kinh t qu c dân.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C nhân dân t i cao.com . th c hi n chính sách tài chính ti n t qu c gia. cách ch c các phó th tư ng và các thành viên khác c a chính ph theo Ngh quy t c a QH.blogspot. V i tư cách là cơ quan hành chính nhà nư c cao nh t c a c nư c. cơ quan hành chính nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCNVN”. thôi. Khi th c hi n quy n h n. phong hàm c p s quan cao c p trong các l c lư ng vũ trang nhân dân. mà ch t ch nư c không nh t trí thì có quy n ngh QH xem xét l i các quy t nh ó. Ch t ch nư c gi ch c ch t ch H i ng qu c phòng – an ninh. u ban thư ng v QH. quy t nh c a ch t ch nư c. b nhi m. phó vi n trư ng và ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân t i cao. mi n nhi m. 3/ Chính ph nư c CHXHCNVN: a/ V trí c a chính ph trong b máy nhà nư c: H th ng các cơ quan th c hi n quy n hành pháp có chính ph và UBND các c p. th ng lĩnh các l c lư ng vũ trang. Trong trư ng h p u ban thư ng v QH v n bi u quy t tán thành. ch p hành hi n pháp. http://nghoangvan137. pháp l nh. chính ph ph i ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c QH. Là cơ quan ch p hành c a QH. qu n lý ngân sách nhà nư c. u ban thư ng v QH và ch t ch nư c. cách ch c các phó chánh án toà án nhân dân t i cao và th m phán toà án nhân dân t i cao. lãnh o th ng nh t b máy hành chính nhà nư c t trung ương n cơ s v t ch c cán b .

blogspot.B là khái ni m v t ch c hành chính nhà nư c. ho t ng c a chính ph ch tuân theo hi n pháp. Trong chính ph không t ch c ra cơ quan Thư ng v mà m t trong các Phó th tương m nhi m ch c v Phó th tư ng thư ng tr c. i u hành các quy trình xã h i. không nh t thi t ph i là i bi u QH và ngh sang QH phê chu n. B là cơ quan c a chính ph . ư c th tư ng chính ph l a ch n. linh ho t tránh ư c s can thi p t các cơ quan khác và s ch ng chéo v ch c năng. d án pháp l nh trư c u ban thư ng v QH. b trư ng. th trư ng.com . chính ph có toàn quy n gi i quy t công vi c v i tính sáng t o. quy n h n. xã h i… . pháp l nh. Nh ng v n quan tr ng có tính chi n lư c c a ho t ng hành pháp do t p th bàn b c. cơ quan ngang b (g i chung là B ) là b ph n c u thành c a chính ph . trình QH các d án k ho ch. i u hành hàng ngày. k thu t. chính ph có th tư ng chính ph ư c quy nh là ngư i ng u chính ph . ngh quy t c a các cơ quan quy n l c nhà nư c.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Khi th c hi n ch c năng qu n lý. quy t nh theo a s . ngân sách nhà nư c và các d án khác. văn hoá. ch ng. v n xây d ng b máy hành pháp ư c quy nh do th tư ng gi i quy t v i tư cách cá nhân nh m b o m qu n lý t p trung th ng nh t và nhanh chóng. Các phó th tư ng. Ch làm vi c c a Chính ph là s k t h p ch lãnh o t p th v i ch th trư ng. c/ Cơ c u t ch c c a chính ph : B và cơ quan ngang b B .Ngành là m t ph m trù dùng ch m t nhóm quan h thu c m t lĩnh v c c a i s ng xã h i bao g m các t ch c. b/ Cơ c u thành ph n c a chính ph : Theo hi n pháp 1992. các cơ quan ngang b là thành viên chính ph . nhi m v . th o lu n. lu t. Trong quá trình th c hi n nhi m v . do QH b u ra trong s i bi u QH. Nh ng v n có tính tác nghi p. Chính ph có quy n tham gia vào ho t ng l p pháp b ng quy n trình d án lu t trư c QH. là cơ quan trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo nguyên t c t ch c hành chính nhà nư c i v i m t ngành ho c nhóm nghành kinh t . cơ quan các c p khác nhau nhưng gi ng nhau v cơ c u t http://nghoangvan137. B và ngành là hai khái ni m không ng nh t: i v i ngành ho c . th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c lĩnh v c công tác trong ph m vi c nư c.

y t . Vì v y trong t ch c hành chính nhà nư c.blogspot. lãnh Các cơ quan chính quy n a phương ư c thi t l p qu n lý a phương b o m th c hi n th ng nh t. a phương) ư c thi t l p các c p hành chính. m t khác ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ngành mình ph trách trong ph m vi c nư c. xây d ng ch chính sách chung (tham mưu) ho c t nó ra nh ng văn b n pháp quy thu c lĩnh v c ph trách. các ngành hoàn thi n nhi m v . th : t nh. B trư ng là thành viên chính ph . Vì v y có 2 lo i b : B qu n lý ngành và b qu n lý theo lĩnh v c (ch c năng) + B qu n lý ngành: là cơ quan c a chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c nh ng ngành kinh t . ch u trách nhi m trư c nhân dân a phương và cơ quan nhà nư c c p trên. a/ V h i ng nhân dân: H ND là cơ quan quy n l c nhà nư c a phương. ơn v tr c thu c t trung ương n a phương. m t b có th qu n lý m t ngành ho c m t nhóm ngành. lu t. khoa h c công ngh … ho t ng c a b này có liên quan t i ho t ng c a t t c các b . t ch c xã h i và công dân. B qu n lý lĩnh v c có trách nhi m giúp chính ph nghiên c u chi n lư c phát tri n kinh t . huy n và xã. + B qu n lý theo lĩnh v c: là cơ quan c a chính ph . Khác v i chính ph (là cơ quan qu n lý nhà nư c th m quy n chung). phương th c ho t ng và s n ph m làm ra. B là cơ quan qu n lý theo ngành ho c lĩnh v c công tác (qu n lý nhà nư c th m quy n riêng). ngư i ng u cơ quan qu n lý ngành hay lĩnh v c. xây d ng các d án k ho ch t ng h p và cân i liên ngành.xã h i chung. nguy n v ng và quy n làm ch c a nhân dân. th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c l n như: tài chính. http://nghoangvan137. i di n cho ý chí. có hi u qu hi n pháp. hư ng d n t o i u ki n các b . các c p. giáo d c. lao ng xã h i. s n xu t kinh doanh c a các ơn v kinh t . giao thông v n t i… B th c hi n th ng nh t qu n lý trong ngành. m t m t tham gia cùng chính ph quy t nh t p th nh ng nhi m v c a chính ph t i các kỳ h p chính ph . các văn b n cơ quan nhà nư c c p trên trên a bàn lãnh th . 4/ H ND và UBND: H ND và UBND (chính quy n.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ch c. k thu t ho c s nghi p như: nông nghi p. nhưng không can thi p vào ho t ng qu n lý nhà nư c c a các c p chính quy n và quy n t ch .com . do nhân dân a phương b u ra. k ho ch u tư. các c p qu n lý. ch o toàn di n nh ng cơ quan. công nghi p.

phó ch t ch H ND. lu t. c ng c qu c phòng. ch u trách nhi m trư c nhân dân a phương và cơ quan nhà nư c c p trên. quy t nh nh ng ch trương bi n pháp quan tr ng phát huy ti m năng c a a phương. ki m tra vi c ch p hành hi n pháp. toà án nhân dân. H ND ban hành ngh quy t pháp l n và giám sát th c hi n ngh quy t. i di n cho nhân dân a phương. th c hi n xây d ng l c lư ng vũ trang và xây d ng http://nghoangvan137. t ch c kinh t .xã h i. pháp lu t c a cơ quan nhà nư c.com . UBND có nhi m v qu n lý nhà nư c i v i các lĩnh v c khác nhau c a i s ng a phương. và vi n ki m sát nhân dân cùng c p. b/ V UBND: UBND do H ND b u. các ban và i bi u H ND và hình th c ho t ng ch y u là các kỳ h p c a H ND.blogspot. vi c tuân theo hi n pháp. c p xã thư ng tr c H ND g m: ch t ch. b o m an ninh chính tr . nâng cao m c s ng c a nhân dân. các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H ND. th c hi n vi c tuyên truy n. giám sát ho t ng c a thư ng tr c H ND. an toàn xã h i. ban pháp ch . t ch c kinh t . H ND c p t nh. H ND c p huy n thành l p hai ban: ban kinh t . nh ch trương. hư ng d n c a cơ quan quy n l c nhà nư c cao nh t thông qua u ban thư ng v QH.xã h i. xây d ng và phát tri n a phương v kinh t . làm tròn nghĩa v i v i nhà nư c. H ND ch u s giám sát. bi n Nhi m v c a H ND ư c th c hi n thông qua các hình th c ho t ng c a thư ng tr c c a H ND. giám sát th c hi n ngh quy t c a H ND. t ch c xã h i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Trong quá trình ho t ng. ơn v vũ trang và công dân a phương ( ư c c th hoá trong lu t t ch c H ND và UBND 2003) th c hi n nh ng nhi m v trên. H ND căn c vào quy t nh c a các cơ quan nhà nư c trung ương. phó ch t ch và u viên thư ng tr c. t ch c xã h i. UBND ch u trách nhi m ch p hành hi n pháp. c p huy n có thư ng tr c H ND g m: ch t ch. lu t. tr t t . H ND c p t nh thành l p ba ban: ban kinh t và ngân sách. giáo d c pháp lu t. các văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H ND cùng c p t i các cơ quan nhà nư c. ban pháp ch .là cơ quan ch p hành c a H ND và cơ quan hành chính nhà nư c a phương. nơi có nhi u dân t c thì có th thành l p ban dân t c. ban văn hoá-xã h i. ơn v vũ trang. an ninh. V cơ c u t ch c. s ki m tra hư ng d n c a chính ph .

c a t p th . qu n lý h kh u. Ngư i ư c gi ch c v ch t ch UBND trong nhi m kỳ không nh t thi t là i bi u H ND. b o v tài s n c a nhà nư c. Nhà nư c ch u trách nhi m v n i dung và h u qu c a các quy t nh gi i quy t các v vi c do toà án ưa ra. trong ó ch t ch nh t thi t ph i là i bi u H ND cùng c p do H ND b u ra. http://nghoangvan137. danh d và nhân ph m c a công dân. các toà án quân s và các toà án khác do lu t nh là nh ng cơ quan xét x c a nư c CHXHCNVN" ( i u 127) * Ho t ng xét x c a các toà án có c i m c thù: . biên ch lao ng. ng xét x . ây là Hi n pháp 1992: "Toà án nhân dân t i cao.com . quan i m c a nhà nư c i v i m t v án c th . có nhi m v b o v pháp ch XHCN. t ch c thu chi ngân sách c a a phương theo quy nh c a pháp lu t. UBND ư c ban hành quy t nh và ch th th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình. quan i m ó chính là s th hi n tr c ti p b n ch t c a nhà nư c. t do. Toà án nhân dân và vi n ki m sát nhân dân là nh ng khâu tr ng y u. căn c vào pháp lu t c a nhà nư c ưa ra phán xét quy t nh cu i cùng nh m k t thúc v án. các toà án nhân dân a phương. th c hi n quy n tư pháp.Nhân danh nhà nư c CHXHCNVN. tài s n. các ch c danh khác trong UBND không nh t thi t ph i b u t i bi u H ND. ti n lương. là s th hi n tr c ti p thái . b o v ch XHCN và quy n làm ch c a nhân dân. UBND có các cơ quan chuyên môn giúp th c hi n các ch c năng qu n lý nhà nư c a phương và b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c lĩnh v c công tác t trung ương n cơ s . a/ Toà án nhân dân: Toà án nhân dân th c hi n nhi m v b o v pháp lu t thông qua ho t ch c năng riêg có c a các toà án. b o v tính m ng. Thái . Trong nhi m kỳ n u khuy t ch t ch UBND thì ch t ch H ND cùng c p gi i thi u ngư i ng c ch t ch UBND H ND b u.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C qu c phòng toàn dân. các phó ch t ch và các u viên. h t ch.blogspot. qu n lý công tác t ch c. trong ph m vi ch c năng c a mình. Cơ c u c a UBND có ch t ch. cơ b n thu c h th ng các cơ quan tư pháp. 5/ Toà án nhân dân và vi n ki m sát nhân dân: Toà án nhân dân và vi n ki m sát nhân dân nư c CHXHCNVN.

Vi c xét x c a toà án nhân dân có h i th m nhân dân tham gia theo quy nh c a pháp lu t.Toà án nhân dân xét x t p th và quy t nh theo a s .Toà án nhân dân xét x công khai. toà án quân s quân khu.Xét x nh m n nh tr t t pháp lu t. gi v ng k cương xã h i. t o tinh th n tích c c u tranh c a công dân ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t.com . toà án quân s trung ương. c bi t do lu t nh. .Th m phán toà án nhân dân các c p ư c b nhi m theo nhi m kỳ và có th b mi n nhi m. còn i v i toà án nhân dân a phương th c hi n theo ch b u. * Các nguyên t c xét x c a toà án nhân dân: . tài s n c a con ngư i. các cán b công ch c trong b máy nhà nư c. . cách ch c n u không hoàn thành ch c trách.blogspot. . toà án quân s khu v c và các toà án khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t * V nguyên t c t ch c và ho t ng: . i v i h i th m nhân dân c a toà án t i cao và toà án quân s ư c th c hi n theo ch c . .Xét x mang n i dung giáo d c pháp lu t v i b n thân ương s cũng như v i xã h i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . toàn án nhân dân c p huy n.Nguyên t c qu n lý các toà án nhân dân a phương v m t t ch c do b trư ng b tư pháp m nhi m có s ph i h p ch t ch v i chánh án toà án nhân dân t i cao. . làm lành m nh hoá các quan h x ã h i. tr trư ng h p http://nghoangvan137.Các chánh án toà án nhân dân ph i ch u trách nhi m và báo cáo công tác các cơ quan quy n l c nhà nư c cùng c p. trong quá trình gi i quy t các v vi c có liên quan n vi c b o v các quy n t do. . danh d . . b o v quy n làm ch c a nhân dân. t o ý th c pháp lu t cho m i cá nhân. * Cơ c u t ch c c a h th ng toà án g m: Toà án nhân dân t i cao. t do an toàn c a con ngư i.Xét x và ki m tra hành vi pháp lý c a các cơ quan nhà nư c.Khi xét x . nhân ph m. th m phán và h i th m nhân dân c l p ch tuân theo pháp lu t. t ó có ư c nh ng hành vi phù h p v i yêu c u c a pháp lu t trong m i quan h xã h i. toà án nhân dân c p t nh.

b/ Vi n ki m sát nhân dân: Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t.Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c xét x c a toà án nhân dân và th c hi n quy n công t theo pháp lu t. các vi n ki m sát nhân dân c p t nh. th ng nh t trong ph m vi c nư c. cơ quan thi hành án.Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a toà án nhân dân. Cơ c u t ch c c a m i vi n ki m sát ư c quy nh trong lu t t ch c vi n ki m sát nhân dân. ch p hành viên cơ quan.Công dân thu c các dân t c ít ngư i ư c quy n dùng ti ng nói và ch vi t dân t c mình trư c phiên toà. th c hi n quy n công t theo quy nh c a hi n pháp và pháp lu t là ch c năng riêng có c a vi n ki m sát nhân dân trong th c hi n quy n tư pháp. * Nguyên t c t ch c và ho t ng: http://nghoangvan137. . c i t o. quy n h n c th c a vi n ki m sát: . i v i các văn b n pháp quy c a các cơ quan t c p .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C .Các b n án.com . ơn v và ngư i có trách nhi m trong vi c giam gi .Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t tr xu ng. .Toà án b o m quy n bào ch a c a b cáo và quy n b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s . ơn v cá nhân có liên quan trong vi c thi hành án. Trong trư ng h p c n thi t b o m thi hành các b n án. * V phương di n t ch c: Vi n ki m sát nhân dân là h th ng cơ quan bao g m: vi n ki m sát nhân dân t i cao. .blogspot.Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a các cơ quan. nhà nư c th c hi n s cư ng ch tương ng. nh m b o m cho pháp lu t ư c thi hành nghiêm ch nh. * Nhi m v . quy t nh c a toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ph i ư c tôn tr ng và ch p hành nghiêm ch nh. .Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c i u tra c a các cơ quan i u tra. quy t nh c a toà án. . các vi n ki m sát nhân dân c p huy n và các vi n ki m sát quân s .

vi n trư ng vi n ki m sát quân s các c p ch u s lãnh o th ng nh t c a vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao. .T i vi n ki m sát nhân dân t i cao. mi n nhi m. vi n ki m sát nhân dân c p t nh.Quan h công tác gi a các cơ quan nhà nư c.com . phó vi n trư ng. Vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân c p dư i ch u s lãnh o c a vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân c p trên.Vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao do QH b u. nhi m v .Quan h n i b trong m t cơ quan. ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c QH ho c trư c u ban thư ng v QH gi a hai kỳ h p QH. . Tính k cương c a quan h này trong qu n lý hành chính nhà nư c http://nghoangvan137. . ch c năng.Vi n trư ng. trư c ch t ch nư c. a/ Quan h công tác gi a các cơ quan nhà nư c ư c th hi n tính ch t c a các quan h : + Th nh t: Quan h theo c p. ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân các a phương và các vi n ki m sát quân s do vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao b nhi m. . Vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân a phương. .blogspot.Ch t ch nư c th c hi n vi c b nhi m. vi n ki m sát quân s quân khu và tương ương thành l p u ban ki m sát th o lu n và quy t nh theo a s nh ng v n quan tr ng theo quy nh c a lu t t ch c ki m sát nhân dân. a phương ch u trách nhi m báo cáo trư c a phương và tr l i ch t v n c a i bi u 6/ Quan h công tác trong h th ng b máy các cơ quan Nhà nư c: Quan h công tác trong b máy nhà nư c là quan h n i b nhà nư c ư c quy nh trong pháp lu t v v trí. quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a cơ quan và ư c c th hoá trong quy ch làm vi c c a cơ quan. . Quan h công tác trong b máy nhà nư c g m: . mi n nhi m ho c cách ch c. Trong quan h này cơ quan c p trên quy t nh và c p dư i ph i ch p hành. mi n nhi m. ph i tr l i ch t v n c a i bi u QH.Vi n ki m sát nhân dân do vi n trư ng lãnh o.Vi n trư ng các vi n ki m sát nhân dân H ND cùng c p v tình hình pháp lu t H ND.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C . cách ch c i v i phó vi n trư ng và ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân t i cao theo ngh c a vi n trư ng vi n ki m sát nhân dân t i cao.

http://nghoangvan137. th t c do pháp lu t và quy ch ho t ng c a cơ quan. + Th hai: Quan h gi a ngư i ng u cơ quan và c p phó c a ngư i ng u cơ quan v i tư cách là ngư i giúp ngư i ng u cơ quan th c hi n nhi m v và ư c ngư i ng u cơ quan phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác ho c u quy n th c hi n nhi m v c th . giúp vi c ho c ban hành nh ng văn b n liên t ch.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ư c th hi n ch quy t nh ph i ư c ch p hành ngay. l i ích h p pháp c a công dân.Ch th khác th c hi n quan h tr c thu c v chuyên môn. Trong trư ng h p này có quan h "ngang" và quan h "d c". giúp vi c. t ch c.M t ch th th c hi n quan h tr c thu c v t ch c. cá nhân ch u s tác ng qu n lý c a hai ch th : . ch c v có th m quy n và t ch c. Quá trình th c hi n quan h th ng nh t ý ki n tham mưu. yêu c u v t do quy n. pháp quy. b o v các ngh . t ch c. Trong trư ng h p này m t cơ quan. tr n i dung quy t nh vi ph m pháp lu t rõ ràng. n u có v n vư ng m c ph i ngh và gi i quy t sau. cá nhân khi gi i quy t công vi c c a dân ph i th c hi n quan h n i b nh m b o m. cá nhân khác theo quy nh c a pháp lu t.com . cá nhân tham mưu giúp vi c. + Th ba: Quan h ch t ph i h p gi a các cơ c u t ch c c a cơ quan trong th c hi n nhi m v tham mưu. c/ M c ích c a vi c quan h trong b máy nhà nư c: + Nh m th c hi n th m quy n c a cơ quan. b/ Quan h công tác trong m t cơ quan nhà nư c: g m + Th nh t: Quan h gi a t ch c. ph i h p. t ch c. vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo th t c pháp lu t. h p tác v i cơ quan. t ch c u ph i tuân theo quy trình. t ch c ó quy nh + Trong qu n lý hành chính nhà nư c ph i th c hi n quan h công tác theo th t c hành chính. t ch c. + Gi a các cơ quan. + Th ba: Quan h ch t .blogspot. quy n h n ph i ph i h p. + Th hai: Quan h song trùng tr c thu c trong quan h này cơ quan. hư ng d n. t ch c khi th c hi n nhi m v . .

com .Là cơ quan ch p hành c a Qu c h i. quy n h n c a cơ quan.blogspot. qu c phòng. HUY N › I. Chính ph lãnh quy n a phương. cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCN Vi t Nam ( i u 1 Lu t t ch c Chính ph năm 2002 và i u 109 HP 1992 s a i). . NHI M V C A CHÍNH PH . xã h i. an ninh và i ngo i. C A UBND T NH. Th hai: Chính ph v i tư cách là cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t c a nư c CHXHCN Vi t nam. .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Tóm l i: Toàn b quan h công tác trong b máy nhà nư c năng. u hư ng n th c hi n ch c CHUYÊN 2 CH C NĂNG. kinh t .Là cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t. Chính ph 1. t ch c. NGÀNH. Chính ph là cơ quan ch p hành c a Qu c h i. là c p cao nh t c a toàn b h th ng hành chính Nhà nư c http://nghoangvan137. V trí c a chính ph trong b máy hành chính nhà nư c. Chính ph có ch c năng th ng nh t vi c qu n lý các nhi m v chính tr . nhi m v . Chính ph lãnh di n: o ho t ng c a các b và chính quy n o tr c ti p các b và chính a phương trên hai phương Th nh t: Chính ph v i tư cách là cơ quan ch p hành cao nh t c a cơ quan quy n l c Nhà nư c cao nh t th c hi n quy n l p quy b ng vi c ban hành các văn b n pháp quy dư i lu t th c hi n các o lu t c a qu c h i có tính ch t b t bu c trên ph m vi c nư c mà các b và các a phương có nghĩa v ph i th c hi n. văn hoá. C A B .

Quy n t ch c các ơn v . . Nhi m v và quy n h n c a th tư ng chính ph http://nghoangvan137.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 2. . pháp lu t c a Nhà nư c và h th ng quy ph m c a Chính ph . i ngo i trình Qu c h i. . s n xu t kinh doanh và lãnh lu t. xã h i. 3.com . kinh t . xã h i … theo úng ư ng l i c a ng. thành l p các cơ quan tr c thu c và các cơ quan giúp vi c cho th tư ng Chính ph . . o theo k ho ch. . Ho t *Ho t ng c a chính ph ng c a Chính ph ư c ti n hành theo 3 hình th c: ng t p th c a chính ph ).Quy n hư ng d n ki m tra H ND các c p. văn hoá. các pháp l nh trình UBTV Qu c h i.Quy n l p quy t c là ban hành các văn b n có tính ch t quy ph m nh m th c hi n các ch trương.blogspot.Nhi m v và quy n h n c a Chính ph ư c quy nh t i i u 112 HP 1992 S a i và chương II t i u 18 n i u 19 c a lu t t ch c Chính ph năm 2002 trên t t c các lĩnh v c chính tr . ngân sánh Nhà nư c. Nh ng quy n r t cơ b n c a Chính ph là: . qu c phòng. 4. an ninh i ngo i. các chính sách l n v i n i. chính sách pháp lu t c a Nhà nư c th ng nh t.Quy n ki n ngh l p pháp: Th c hi n d th o các văn b n lu t trình Qu c h i.Quy n xây d ng và lãnh o toàn b h th ng các t ch c các cơ quan qu n lý Nhà nư c. o i u hành c a th tư ng và các phó th tư ng theo s phân công c a th + S ho t ng c a các b trư ng v i tư cách là thành viên tham gia vào công vi c chung c a Chính ph và v i tư cách là ngư i ng u b hay cơ quan ngang b .Quy n qu n lý và i u hành toàn b công cu c xây d ng kinh t . văn hoá. các d án khoa h c Nhà nư c. úng pháp + Các phiên h p c a Chính ph (ho t + S ch tư ng.

các thành viên Chính ph . thành ph tr c thu c trung ương. B trư ng. cho t ch c vì lý do s c kh e ho c lý do khác i v i phó th tư ng. cách ch c.Tri u t p và ch to các phiên h p c a Chính ph : 4. 4. th trư ng cơ quan thu c Chính ph . ph i h p ho t ng c a các thành viên Chính ph . mi n nhi m. . bi n pháp c n thi t lãnh o và i u hành ho t Chính ph và h th ng hành chính Nhà nư c t trung ương n cơ s . thành ph tr c thu c trung ương http://nghoangvan137. Th trư ng cơ quan ngang b . B trư ng. Th trư ng cơ quan ngang b .ôn c. ngh Qu c h i thành l p ho c bãi b các b . trình Qu c h i phê chu n ngh và vi c b nhi m.Lãnh o công tác c a Chính ph . -Ch o. thành ph tr c thu c trung ương. mi n nhi m. 4.B nhi m. các c p. cách ch c Th trư ng và ch c v tương ương.com . phê chu n vi c mi n nhi m.2. quy t nh nh ng v n có ý ki n khác nhau gi a các B trư ng. Thành ph tr c thu c trung ương. các d án pháp l nh trình y ban thư ng v Qu c h i. Ch t ch nư c. ch t ch y ban nhân dân các c p: -Quy t nh các ch trương. -Quy nh ch làm vi c c a th tư ng v i thành viên Chính ph . ng c a -Ch o vi c xây d ng các d án lu t trình Qu c h i. các văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n c a Chính ph và th tư ng Chính ph . Th trư ng cơ quan ngang b . cơ quan ngang b . trong th i gian Qu c h i không h p trình Ch t ch nư c quy t nh t m ình ch công tác c a Phó th tư ng. ch o. Ch t ch UBND t nh. y ban thư ng xuyên ho c lâm th i khi c n thi t giúp th tư ng nghiên c u. y ban thư ng v Qu c h i. Th trư ng cơ quan thu c Chính ph .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ư c quy nh t i i u 114 HP 1992 S a i và Chương III i u 20 lu t t ch c chính ph năm 2002 g m nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 4.3. phê chu n vi c b u c các thành viên y ban nhân dân t nh. ki m tra vi c th c hi n nh ng quy t nh c a Qu c h i. Thành l p h i ng. ph i h p gi i quy t nh ng v n quan tr ng liên ngành.4.1. Ch t ch UBND t nh.5.blogspot. Chính ph và Th tư ng các ngành. 4. bãi nhi m các thành viên khác c a UBND t nh.

giá. B . th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i Doanh nghi p có v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. các lĩnh v c này liên quan n ho t ng c a t t c các b . lu t và các văn b n c a các cơ quan Nhà nư c c p trên. lĩnh v c. 2.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 4. th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ngành ho c lĩnh v c công tác trong ph m vi c nư c. ó là cơ quan Nhà nư c Trung ương c a Chính ph th c hi n s qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c l n như: K ho ch. khoa h c. quy t nh. cơ quan ngang b là cơ c u t ch c c a Chính ph .B là m t ph m trù t ch c Nhà nư c. ình ch vi c thi hành ho c bãi b nh ng quy t nh. ình ch vi c thi hành nh ng ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh. i v i lĩnh v c và B qu n lý . B qu n lý lĩnh v c có trách nhi m giúp Chính ph nghiên c u và xây d ng chi n lư c kinh t . 4. tài chính. hoàn thi n b máy qu n lý nhà nư c. công ch c viên ch c nhà nư c. thông tư c a B trư ng. thành ph tr c thu c trung ương trái v i Hi n pháp. th trư ng cơ quan ngang b . là cơ quan trung ương qu n lý Nhà nư c theo nguyên t c t ch c hành chính Nhà nư c. cơ quan ngang b là cơ quan c a Chính ph . hách d ch. tr l i c a Chính ph i v i ch t v n c a i bi u Qu c h i và ý ki n phát bi u v i cơ quan thông tin i chúng. công ngh . lãng phí quan liêu. Quy t nh các bi n pháp c i ti n l l i làm vi c. ngo i giao. t ch c và công v . lu t và các văn b n c a các cơ quan Nhà nư c c p trên. ngăn ng a và kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng.9. cơ quan ngang b . thành ph tr c thu c trung ương trái v i Hi n pháp. ng th i ngh y ban thư ng v Qu c h i bãi b . 1. xây d ng các quy nh chính sách. cao k lu t.i u 22 Lu t t ch c Chính ph năm 2002 quy nh: B . . xây d ng các d án k ho ch t ng h p và cân i liên ngành. qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c ngành. Phân lo i b : Có th chia thành 2 nhóm b .com . ch th . lao ng. ch chung ho c t mình ra nh ng pháp quy v lĩnh v c http://nghoangvan137. ch th c a UBND t nh. c a quy n trong b máy và trong cán b . B qu n lý Nhà nư c i v i ngành. 4. các t ch c trong xã h i và công dân. Th c hi n ch báo cáo trư c nhân dân v nh ng v n quan tr ng thông qua nh ng báo cáo c a Chính ph trư c Qu c h i.6.B qu n lý lĩnh v c (B ch c năng cơ b n): Là nh ng lo i b mà b t c qu c gia nào cũng ph i có và t n t i. các c p qu n lý Nhà nư c.7. n i v .xã h i chung. II-B .8.blogspot. 4.

lĩnh v c công tác. văn hoá.5. xã h i cũng có th các ngành t p h p l i thành m t nhóm liên ngành. quy trình. lĩnh v c theo quy nh c a Chính ph . kinh doanh c a các cơ s theo quy nh c a pháp lu t.1.6. phê duy t các i u ư c qu c t thu c ngành. quy mô c a các b này có th tùy thu c vào s phát tri n kinh t . cách ch c Th trư ng và ch c v tương ương.Vai trò. doanh nghi p Nhà nư c thu c ngành. thi hành ki m tra và b o m s ch p hành th ng nh t pháp lu t Nhà nư c trong ho t ng c a các b cho qu n lý ngành hoàn thành nhi m v . S lư ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C mình ph trách và hư ng d n các cơ quan nhà nư c và các t ch c kinh t . mi n nhi m.Trình Chính ph k ho ch dài h n. th m quy n. ng d ng ti n b khoa nh m c kinh t . xã h i. th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c trên các lĩnh v c c th do b ph trách.4. T ch c và ch h c công ngh . 3. 3. b o m s d ng có hi u qu tài s n thu c s h u toàn dân do ngành. Pháp l nh và các d án khác theo s phân công c a Chính ph . ó là nh nng b có trách nhi m ch o toàn di n các cơ quan. t ch c và ch o th c hi n k ho ch h p tác qu c t theo quy nh c a Chính ph . ơn v hành chính Nhà nư c s nghi p.B qu n lý ngành (B chuyên ngành kinh t . ngh hưu và các ch khác i v i viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a mình. nhi m v c a b trư ng: 3. tham gia. s d ng ti n lương. căn c vào chính sách chung c a Nhà nư c t ch c th c hi n công tác ào t o tuy n d ng. 5 năm và hàng năm c a ngành.kĩ thu t. 3. http://nghoangvan137. s nghi p): là cơ quan qu n lý Nhà nư c Trung ương c a Chính ph có trách nhi m qu n lý nh ng ngành kinh t k thu t văn hoá. trình Chính ph quy t nh phân c p nhi m v qu n lý Nhà nư c cho UBND a phương v n i dung qu n lý ngành. lĩnh v c b o m quy n t ch trong ho t ng s n xu t. Trình Chính ph vi c ký k t.3. T ch c b máy qu n lý ngành. 3.2.com . o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c. Qu n lý Nhà nư c các t ch c s nghi p. khen thư ng.Chu n b các d án Lu t. . lĩnh v c.k thu t c a Quy t nh các tiêu chu n. tình hình chính tr s c t c. lĩnh v c mình ph trách. 3. k lu t. 3. lĩnh v c.blogspot. t ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c trong ph m vi c nư c. quy ph m và các ngành thu c th m quy n. ngh th tư ng b nhi m.xã h i.

3. T ch c và ch o vi c ch ng tham nhũng. . 3. QUY N H N C A UBND T NH. ch u trách nhi m trư c H ND cùng c p và cơ quan Nhà nư c c p trên.8. tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i.7. Trình bày trư c Qu c h i.NHI M V . Th c hi n các nhi m v khác do th tư ng u nhi m Nhi m v và quy n h n c a B trư ng ph trách m t s công tác do Chính ph quy III.9. 3.Ho t ng c a UBND a phương.com . HUY N: 1.UBND là cơ quan hành chính Nhà nư c a phương ch u trách nhi m ch p hành hi n pháp.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 3.UBND qu n lý toàn di n công tác hành chính Nhà nư c a phương gi a hai kỳ h p c a H ND và báo cáo công vi c trư c H ND cùng c p và UBND c p trên. lĩnh v c mình ph trách. 3. nh.2.UBND – Cơ quan hành chính 1.11.UBND do H ND b u ra là cơ quan ch p hành c a H ND.blogspot. 124 HP 1992 s a i và i u 2 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003 xác nh vai trò c a UBND các c p như sau: . s nghi p ngoài qu c doanh thu c ngành lĩnh v c.10. i u 123. lu t và các quy nh c a cơ quan Nhà nư c c p trên thi hành th ng nh t trên c nư c và ch u s lãnh o th ng nh t c a Chính ph là cơ quan hành chính Nhà nư c cao nh t. -UBND làm vi c theo ch t p th . hách d ch. Qu n lý Nhà nư c các t ch c kinh t .Vai trò c a UBND. lãng phí và m i bi u hi n quan liêu. c a quy n trong ngành.1. y ban thư ng v Qu c h i báo cáo c a B theo yêu c u c a Qu c h i. trong ó m i thành viên UBND -ch u trách nhi m cá nhân v ph n công vi c trư c H ND và UBND và cùng v i các thành viên khác ch u http://nghoangvan137. Qu n lý và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b . y ban thư ng v Qu c h i. . 1.

-L p d toán thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn. thu l i và http://nghoangvan137. ch o th c hi n án sau khi ư c H ND thông qua. -Tham gia v i các b .Trong lĩnh v c nông nghi p.Nhi m v và quy n h n c a UBND t nh: 2. d án c a b . lãnh o công vi c c a UBND ch o các thành viên khác th c hi n công vi c ư c phân công và có m t s nhi m v quy n h n riêng ư c lu t t ch c H ND và UBND năm 2003 quy nh c th t ng c p.Trong lĩnh v c kinh t : -Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i. huy n.com t ai: . l phí các kho n óng góp c a nhân dân và m c huy trình H ND quy t nh. xây d ng các chương trình. xã. ng v n -Xây d ng án phân c p chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t .xã h i c a t nh trình H ND thông qua trình Chính ph phê duy t. phát tri n ô th và nông thôn trong ph m vi qu n lý.blogspot. ng c a UBND trư c HDND cùng c p và trư c cơ quan -Ch t ch UBND là ngư i ng u. ngành trung ương trong vi c phân vùng kinh t . ngành trung ương trên a bàn t nh.xã h i c a a phương theo quy nh c a pháp lu t trình H ND quy t nh. 2. ngư nghi p. -L p qu d tr tài chính theo quy cơ quan tài chính c p trên. ki m tra cơ quan thu và cơ quan ư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách t i a phương theo quy nh c a pháp lu t -Xây d ng án thu phí. -Ch o.1. quy t toán ngân sách a phương trình H ND cùng c p xem xét theo quy nh c a pháp lu t.2. xây d ng k ho ch dài h n và hàng năm v phát tri n kinh t . l p d toán i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t. l p phương án phân b d toán ngân sách c a c p mình trình H ND cùng c p quy t nh. phát tri n ngành. lâm nghi p. d án ư c giao. t nh. t ch c. nh c a pháp lu t trình H ND cùng c p và báo cáo -Th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n góp c a Nhà nư c t i doanh nghi p và quy n i di n ch s h u v t ai t i a phương theo quy nh c a pháp lu t 2.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C trách nhi m t p th v ho t Nhà nư c c p trên. t ch c và ki m tra vi c th c hi n các nhi m v thu c chương trình.

k ho ch phát tri n công nghi p.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch. ch o và huy ng l c lương ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai. k ho ch s d ng t ai c a UBND c p dư i tr c ti p. Trong lĩnh v c công nghi p. khuy n lâm. k ho ch phát tri n nông nghi p. -L p quy ho ch. du l ch và các ngành ngh khác. -Ch o và ki m tra vi c khai thác. s d ng t và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. r ng phòng h theo quy ho ch. qu n lý. ki m tra vi c xây d ng và phát tri n các c m công nghi p. -Ch o th c hi n và ki m tra vi c tr ng r ng. k ho ch s d ng t trình H ND cùng c p thông qua trư c khi trình Chính ph xét duy t. gi i quy t các tranh ch p t ai. thu c thú y và các ch ph m sinh h c ph c v nông nghi p. 2. khuy n ngư. phân bón. b o v h th ng ê i u. ti u th công nghi p c a t nh. thương m i d ch v . cho thuê t. b o v r ng u ngu n. ti u th công nghi p: -Xây d ng quy ho ch.blogspot. ch bi n và b o v ngu n l i thu s n. -T ch c th c hi n các chương trình. ti u th công nghi p trên a bàn t nh theo th m quy n. xây d ng khai thác b o v các công trình th y l i v a và nh . s d ng gi ng cây tr ng. làng ngh truy n th ng trên a bàn t nh. a phương. thanh tra vi c qu n lý. v t nuôi trên a bàn t nh. lâm nghi p. khu ch xu t. xét duy t quy ho ch. -T ch c vi c th c hi n b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác ch c và ki m tra vi c khai thác t n thu a phương. ánh b t.4. thu c b o v th c v t.3. quy t nh vi c giao t. thu l i. r ng c d ng. phát tri n s n xu t và b o v cây tr ng. t ch c qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p công nghi p. ch o th c hi n và ki m tra vi c nuôi tr ng. các công trình phòng ch ng lũ l t. -Ch o th c hi n và ki m tra vi c s n xu t. b o v ngu n tài nguyên nư c.com . xây d ng và phát tri n các khu công nghi p. t ch c khai thác r ng theo quy nh c a Chính ph . thu h i t. bão l t trên a bàn t nh. khu kinh t theo quy ho ch ã ư c phê duy t ch o. Phát tri n cơ s ch bi n nông lâm th y s n và các cơ s công nghi p khác. th c ăn gia súc. các chương trình khuy n nông.Trong lĩnh v c giao thông v n t i: http://nghoangvan137. t 2. d án phát tri n công nghi p. v t nuôi. ngư nghi p.

xây d ng ô th trên a bàn t nh. khai thác. -T ch c qu n lý công trình giao thông ô th . qu n lý ki n trúc. k ho ch phát tri n m ng lư i giao thông c a t nh phù h p v i t ng sơ phát tri n và quy ho ch chương trình giao thông v n t i c a trung ương. i m du l ch.5. 2. d ch v theo quy nh c a pháp lu t. thu h i gi y phép kinh doanh du l ch. nh c a pháp lu t. l hành n i a c a t nh theo quy nh c a pháp lu t. qu n lý vi c th c hi n các chính sách v nhà . -T ch c qu n lý xu t kh u. k ho ch phát tri n m ng lư i thương m i. t . d ch v du l ch trên a bàn. m an toàn -C p. hư ng d n s p x p m ng lư i thương m i. -Qu n lý u tư. d ch v du l ch. 2. a a -T ch c th c hi n vi c ki m tra. khu ô th . s d ng các công trình k thu t h t ng ô th . giám nh k thu t an toàn các lo i phương tiên cơ gi i ư ng b . nh p kh u theo quy qu n lý th trư ng. các phương ti n giao thông ư ng thu n i a và gi y phép lái xe theo quy nh c a pháp lu t -T ch c. t xây d ng theo quy ho ch ã ư c duy t. xây d ng. qu n lý qu nhà thu c s h u Nhà nư c do Chính ph giao.Trong lĩnh v c thương m i. b o v công trình giao thông và b o giao thông trên a bàn t nh. khách s n. phê duy t k ho ch. qu n lý vi c khai thác và s n xu t.Trong lĩnh v c xây d ng qu n lý và phát tri n ô th : -T ch c vi c l p trình duy t. tham gia h p tác qu c t v thương m i. ư ng b và ư ng thu n i phương theo quy ho ch c a pháp lu t. ư ng thu n i a.com . d ch v và du l ch: -L p quy ho ch. k ho ch phát tri n v t li u xây d ng. qu n lý công tác xây d ng và c p phép xây d ng trên a bàn t nh. xét duy t theo th m quy n các quy ho ch xây d ng vùng.blogspot. khu du l ch.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o. i m dân cư nông thôn. -Xây d ng quy ho ch. ch o công tác http://nghoangvan137. d án u tư các công trình xây d ng thu c th m quy n. kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn t nh theo th m quy n. ch o công tác thanh tra. ki m tra c p gi y phép lưu hành xe.6. ki m tra vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch.

l p ư c giao trên a bàn t nh.8. ào t o trên c a pháp lu t. -Th c hi n thanh tra. tr c ti p qu n lý các trư ng cao ng sư ph m. h i ch . ph n ng. ngh thu t theo th m quy n. trư ng b túc văn hoá. -T ch c ho c ư c y quy n t ch c các cu c tri n lãm. gia ình văn hoá. ngăn ch n vi c kinh doanh. a bàn t nh theo quy nh -Ch o và ki m tra vi c t ch c th c hi n bi n pháp b o v s c kho nhân dân. d ch v và du l ch.Trong lĩnh v c văn hoá. thông tin. trư ng trung h c chuyên nghi p. phát thanh truy n hình c a t nh.blogspot. Trong lĩnh v c giáo d c và ào t o: nh c a pháp lu t v ho t -Qu n lý Nhà nư c i v i các lo i hình trư ng.văn hóa. lưu hành sách báo. thông tin. sinh ho t văn hoá.7. 2. ki m tra công tác giáo d c. th d c th thao: -Qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng văn hoá thông tin qu ng cáo. chăm sóc ngư i già tàn t t. dư c. b o v . tr m côi không nơi nương t a. chăm sóc bà m tr em th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình.Trong lĩnh v c y t và xã h i: -Qu n lý ho t ng c a các ơn v y t thu c t nh và c p gi y phép hành ngh y. 2. hư ng d n xây d ng n p s ng văn minh. th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. th d c th thao qu c gia. th d c th thao. qu c t trên a bàn t nh. cho phép thành l p các trư ng ngoài công l p theo quy nh c a pháp lu t. b o v . t ch c và qu n lý các ơn v s nghi p v văn hoá.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Quy l ch. báo chí. xu t b n. -Ch o và t ch c th c hi n công tác b o v trùng tu. ki m tra vi c ch p hành quy m i. http://nghoangvan137. nh các nguyên t c v an toàn và v sinh trong ho t ng thương m i d ch v du ng thương -T ch c thanh tra. -Ki m tra. quy ch thi c và vi c c p văn b ng theo quy nh c a pháp lu t. văn hoá ph m ôi tr y.9. b o t n các di tích l ch s . 2. trư ng trung h c ph thông. -Qu n lý và ki m tra vi c th c hi n v tiêu chu n giáo viên.com . ào t o b i dư ng i ngũ giáo viên trong t nh t trình cao ng sư ph m tr xu ng.

c i thi n môi trư ng. c i thi n i s ng nhân dân.11. r ng núi. k ho ch c th phát tri n khoa h c công ngh và b o v môt trư ng. 2.com . lưu hành hàng gi và b o v l i ích c a ngư i tiêu dùng. nhân o. phát huy sáng ki n. phòng ch ng kh c ph c h u qu thiên tai. thanh tra. ch o công tác u tranh phòng ng a và ch ng t i ph m. t ch c th c hi n và ki m tra vi c b o v . c i ti n k thu t. tr t t an toàn xã h i. ngu n nư c. cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. -Ch o. gia ình li t sĩ. ô nhi m môi trư ng và xác nh trách nhi m ph i x lý v môi trư ng i v i t ch c. chăm sóc và giúp b nh binh. s h u công nghi p.Trong lĩnh v c khoa h c. thương binh. th c hi n các bi n pháp khuy n khích vi c nghiên c u. xây d ng phong trào qu n chúng b o v an ninh. c u tr xã h i.Trong lĩnh v c qu c phòng an ninh và tr t t an toàn văn hoá: -B o m an ninh chính tr .công ngh tài nguyên môi trư ng: -Ch o và ki m tra vi c th c hi n các nhi m v . ng. công ngh và b o v môi trư ng a phương. ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tiêu chu n o lư ng và ch t lư ng s n ph m. -Qu n lý các chương trình. -Th c hi n chính sách b o h lao ng b o hi m xã h i. 2. ng d ng các ti n b khoa h c và công ngh ph c v s n xu t và i s ng. qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh . phòng ch ng các t n n xã h i và d ch b nh a phương. bão l t. s http://nghoangvan137. ch ng tham nhũng. -Ch o. tham gia giám nh Nhà nư c v công ngh i v i các d án u tư quan tr ng a phương. hư ng d n th c hi n công tác t thi n. tài nghiên c u khoa h c c p t nh ho c ư c c p trên giao. suy thoái môi trư ng. xây d ng l c lư ng công an nhân dân. i u ng dân cư trong ph m vi t nh.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o và ki m tra vi c th c hi n chính sách ưu ãi. tài nguyên trong lòng t. an toàn và ki m soát b c x .10. qu n lý và ki m tra vi c v n chuy n. xoá ói. tr t t an toàn xã h i. gi m nghèo. nh ng ngư i và gia ình có công v i nư c. pháp lu t v khoa h c. b o v bí m t nhà nư c. -Ch o và ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp qu n lý và s d ng t ai. ch ng bu n l u và gian l n thương m i. ngu n l i vùng bi n t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. -Th c hi n k ho ch. vi c ch p hành chính sách. sông h . bi n pháp v s d ng lao ng và gi i quy t các quan h lao gi i quy t vi c làm. ngăn ch n vi c s n xu t.blogspot.

ch o và ki m tra t ch c th c hi n Lu t nghĩa v quân s . http://nghoangvan137. tôn giáo làm trái pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. th c hi n vi c k t h p qu c phòng.12.Trong lĩnh v c thi hành pháp lu t: -T ch c ch o và ki m tra vi c thi hành hi n pháp. giáo d c a phương. ch o vi c xây d ng và ho t ng tác chi n c a b i a phương. ch t c bi t theo quy nh c a pháp lu t. t ch c th c hi n nhi m v h u c n t i ch . ch t d cháy. i l i c a ngư i nư c ngoài a phương. ng -Xem xét và gi i quy t vi c ngh s a ch a các công trình th t . c.blogspot. ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý h kh u. vùng sâu. áp ng yêu c u c a a phương và c nư c trong m i tính hu ng.com .13. dân quân t v . tôn giáo ho c l i d ng tín ngư ng. b o v công trình qu c phòng và khu quân s trên a bàn t nh. chính sách h u phương quân i và chính sách i v i l c lư ng vũ trang nhân dân a phương. -Ch o. lu t. vùng xa và có khó khăn c bi t. t ch c th c hi n công tác tuyên truy n. t ch c qu n lý.Trong lĩnh v c chính sách dân t c và chính sách tôn giáo: -T ch c ch o ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và chính sách dân t c t ch c ch o th c hi n bi n pháp b o m các i u ki n c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n. qu n lý các ngh kinh doanh -Ch o. ch o công tác giáo d c qu c phòng toàn dân trong nhân dân và trư ng h c a phương. vùng xa và vùng khó khăn c bi t. kinh t v i qu c phòng. các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan Nhà nư c c p trên và ngh quy t c a H ND cùng c p. 2. ch t n . -Th c hi n các bi n pháp xây d ng l c lư ng vũ trang và qu c phòng toàn dân.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C d ng vũ khí. ch t phóng x . an ninh. -Xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình. nâng cao dân trí c a ng bào các dân t c thi u s . gi gìn tăng cư ng oàn k t và tương tr giúp l n nhau gi a các dân t c a phương. tín ngư ng tôn giáo c a nhân dân a phương theo quy nh c a pháp lu t. qu n lý vi c cư trú. d án c a t nh i v i các vùng bào dân t c thi u s . 2. -B o m th c hi n quy n bình ng gi a các dân t c. xây d ng l c lư ng dư b ng viên và huy ng l c lư ng khi c n thi t. an ninh v i kinh t . t ch c ch o th c hi n k ho ch xây d ng t nh thành khu v c phòng th v ng ch c. x lý hành vi vi ph m t do tính ngư ng. vùng sâu.

Trong vi c xây d ng chính quy n và qu n lý -T ch c. -Xây d ng án thành l p các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân theo hươ'ng d n c a Chính ph trình h i ng nhân dân quy t nh. 2. d ch v công trên cơ s quy ho ch và hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. tài chính và t ch c i v i các ơn v s nghi p theo phân c p c a chính ph .14. qu n lý h t ch có y u t nư c ngoài. qu n lý. -Cho phép thành l p.blogspot. giám nh tư pháp. -T ch c ch o công tác thanh tra Nhà nư c. th c hi n qu n lý nhà nư c i v i cơ quan. -T ch c. -Cho phép l p h i. ch o vi c qu n lý h t ch. gi i th c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c. s nghi p i vơiù các ơn v tr c thu c và y ban nhân dân c p huy n. các quy n và l i ích h p pháp khác c a công dân. danh d nhân ph m. t ch u trách nhi m v nhi m v . t cáo và ki n ngh c a công dân theo quy nh c a pháp lu t. th c hi n công tác công ch ng. ơn v c a trung ương óng trên a bàn t nh. tài s n. http://nghoangvan137.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o th c hi n các bi n pháp b o v tài s n c a cơ quan. chi nhánh ho t ng trên i bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t. ng c a h i -Quy t nh phân b chi tiêu biên ch hành chính. gi i quy t khi u n i. ch o công tác thi hành án a phương theo quy nh c a pháp lu t. ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch .com . -T ch c ăng ký. ch o. -T ch c. t ch c. công ty cho phép các t ch c kinh t trong nư c t văn phòng i di n. -Quy t nh thành l p các ơn v s nghi p. t do. t ch c ti p dân. a gi i hành chính: i bi u H ND theo quy i bi u qu c h i. c p thu h i gi p phép thành l p doanh nghi p. quy n h n c th c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p mình. ch o th c hi n công tác b u c nh c a pháp lu t. -Quy nh t ch c b máy và nhi u v . t ch c b o v tính m ng. qu n lý t ch c lu t sư và tư v n pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t. hư ng d n và ki m tra vi c thành l p và ho t theo quy nh c a pháp lu t.

cho thuê t. m c.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -T ch c ào t o và ào t o l i i ngũ cán b . hư ng d n. -Th c hi n giao t. trình h i ng nhân dân cùng c p thông qua các chương trình khuy n khích phát tri n nông nghi p.Trong lĩnh v c nông nghi p. -Xây d ng án thành l p m i. t ch c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch ó. http://nghoangvan137.xã h i hàng năm trình H ND cùng c p thông qua trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t. ngư nghi p. ch gi i và b n t nh và các ơn v hành chính trong t nh. công trình công c ng trong t nh trình h i ng nhân dân xem xét. tr ng r ng và khai thác lâm s n.1. Nhi m v .2. -L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn. công ch c c p xã. thu h i t i v i cá nhân và h gia ình. ngư nghi p a phương và t ch c th c hi n các chương trình ó.blogspot. th tr n. l p i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t trình h i ng nhân dân cùng quy t nh và báo cáo y ban nhân dân. -Ch o và ki m tra vi c qu n lý h sơ. th tr n xây d ng và th c hi n ngân sách và ki m tra ngh quy t c a H ND theo quy nh c a pháp lu t. thu l i và t ai: -Xây d ng. cơ quan tài chính c p trên tr c ti p. nh p chia. i u ch nh a gi i hành chính trình h i nhân dân cùng c p thông qua trình c p có th m quy n xem xét. quy t nh. gi i quy t các tranh ch p t ai c a y ban nhân dân xã. 3. ph . qu ng trư ng. lâm nghi p. 3. -T ch c th c hi n ngân sách a phương. ki m tra y ban nhân dân xã. phương án phân b d toán ngân sách c p mình. phát tri n ngành. i tên ư ng. d toán thu. nuôi tr ng và ch bi n th y s n. Công ch c Nhà nư c và cán b . -Ch o y ban nhân dân xã th c hi n các bi n pháp chuy n d ch cơ c u kinh t â phát tri n nông nghi p. lâm nghi p.com . chi ngân sách a phương.Trong lĩnh v c kinh t : -Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t . quy t nh. quy t toán ngân sách a phương. quy n h n c a UBND huy n: 3. b i dư ng ki n th c qu n lý Nhà nư c cho i bi u h i ng nhân dân c p huy n và c p xã theo hư ng d n c a chính ph . ng a gi t hành chính c a -Xây d ng phương án t tên. b o v r ng. ngh ánh b t.

quy n h n sau ây: -T ch c l p. y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . phát tri n cơ s ch bi n nông. khai thác. d ch v tr n. d ch v .blogspot.com ng thương m i. t ch c th c hi n các chính sách v nhà . ti u th công nghi p. -Qu n lý vi c xây d ng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Xây d ng quy ho ch th y l i. quy n h n sau ây : -Xây d ng. 3.5. phát tri n m ng lư i thương m i. -Xây d ng và phát tri n các cơ s công ngh .4. du l ch trên a bàn. ê i u. d ch v và du l ch. . th -T ch c th c hi n xây d ng và phát tri n các làng ngh truy n th ng. trình duy t ho c xét duy t theo th m quy n quy ho ch xây d ng th tr n. -Ki m tra vi c th c hi n các quy t c v an toàn và v sinh trong ho t d ch v . t ch c b o v bàn theo quy nh c a pháp lu t.3. kinh doanh v t li u xây d ng theo phân c p y ban nhân dân t nh. ti u th công nghi p. giao thông v n t i. c p gi y phép xây d ng và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v xây d ng. http://nghoangvan137.Trong lĩnh v c thương m i. các xã. lâm. -Qu n lý. y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v quy n h n sau ây: -Tham gia v i U ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng quy ho ch. s n xu t. 3. k ho ch phát tri n công nghi p. ti u th công nghi p trên a bàn huy n. -Qu n lý vi c khai thác. d ch v và du l ch trên a bàn huy n. i m dân cư nông thôn trên a bàn huy n. du l ch và ki m tra vi c ch p hành quy nh c a Nhà nư c v ho t ng thương m i. s n xu t s n ph m có giá tr tiêu dùng và xu t kh u. qu n lý t và qu nhà s h u nhà nư c trên a bàn. qu n lý vi c th c hi n quy ho ch xây d ng ã ư c duy t. th y s n và các cơ s công nghi p khác theo s ch o c a y ban nhân dân t nh. s d ng các công trình giao thông và k t c u h t ng cơ s theo s phân c p.Trong lĩnh v c công nghi p. các công trình th y nông trên a 3.Trong lĩnh v c xây d ng.

Trong lĩnh v c khoa h c. t ch c các trư ng m m non. b o v . văn hoá. y t . th d c. -Qu n lý các công trình công c ng ư c phân c p. -Ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t nhân. quy ch thi c .com i .Trong lĩnh v c giáo d c. phát hành xu t b n ph m. bão l t. ho t ng c a các trung tâm văn hóa – thông tin. hư ng d n các phong trào v văn hóa. quy n h n sau ây: -Th c hi n các bi n pháp ng d ng ti n b khoa h c. t ch c th c hi n phong trào xóa ói. nhân o. ki m tra ch t lư ng s n ph m và hàng hóa trên a bàn huy n. d ch v . phát thanh trên a bàn huy n và t ch c th c hi n sau khi ư c c p có th m quy n phê duy t. trung h c cơ s . 3. trư ng d y ngh . th d c th thao. cơ s in. nh c a Nhà nư c v ho t ng thương m i. qu n lý các trư ng ti u h c. th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. tr m côi không nơi nương t a. ch o vi c xóa mù ch và th c hi n các quy nh v tiêu chu n giáo viên. ch o và ki m tra vi c b o v s c kh e nh n dân. xã h i. quy n h n sau ây: -Xây d ng các chương trình. phòng. ch o vi c d y ngh . b o v và phát huy giá tr các di tích l ch s – văn hoá và danh lam th ng c nh do a phương qu n lý. gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. gi m nghèo. tài nguyên và môi trư ng. b o v và chăm sóc ngư i già. án phát tri n văn hóa. Uûy ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . http://nghoangvan137. th thao. chăm sóc bà m . dư c tư -T ch c. kh c ph c h u qu thiên tai. phòng ch ng d ch b nh. công ngh ph c v s n xu t và s ng nhân dân a phương. công ngh . ch ng. tr m y t . ngăn ch n vi c s n xu t và lưu hành hàng gi . thông tin. y t .blogspot.6. ng c a các cơ s hành ngh y. -T ch c và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ph c p giáo d c. du 3.7. tr em. qu n lý các trung tâm y t . -T ch c th c hi n b o v môi trư ng. giáo d c. -T ch c th c hi n các quy nh c a lu t v tiêu chu n o lư ng và ch t lư ng s n ph m. hư ng d n ho t ng t thi n.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ki m tra vi c ch p hành quy l ch trên a bàn. th c hi n ch trương xã h i hóa giáo d c trên a bàn. thông tin và th d c th thao y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . hàng kém ch t lư ng t i a phương. ngư i tàn t t. -Th c hi n k ho ch phát tri n s nghi p y t .

quy n t do tín ngư ng. an ninh và tr t t .com . quy t nh vi c nh p ngũ.blogspot. i l i c a ngư i nư c ngoài -Tuyên truy n giáo d c v n toàn xã h i. -Quy t nh bi n pháp ngăn ch n hành vi xâm ph m t do tín ngư ng. y ban nhân dân huy n có nh ng nhi m vu. vùng sâu. b o v bí m t nhà nư c. an 3. an toàn xã h i. giáo d c. khám tuy n nghĩa v quân s . -Ch o và ki m tra vi c th c hi n chính sách dân t c. -T ch c th c hi n nhi m v gi gìn an ninh. ch o vi c xây d ng l c lư ng dân quân t v . k ho ch. nh c a pháp lu t v qu n lý h kh u. quy n h n sau ây : y ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m vu. qu n a phương.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 3.10. tôn giáo làm trái nh ng quy nh c a pháp lu t và chính sách c a nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. chính sách tôn giáo. tr t t . tr t t . y ban nhân dân th c hi n nh ng nhi m v . -Ch o và ki m tra vi c th c hi n các quy lý vi c cư trú.9. d án phát tri n kinh t – xã h i c a t nh i v i vùng ng bào dân t c thi u s . theo ho c không theo m t tôn giáo nào c a công dân a phương. quy n h n sau ây: -T ch c phong trào qu n chúng tham gia xây d ng l c lư ng vũ trang và qu c phòng toàn dân. th c hi n các bi n pháp phòng ng a. 3.an toàn xã h i. ph bi n chính sách. mi n thi hành nghĩa v quân s và x lý các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. vùng xa. vùng có khó khăn t bi t. -T ch c th c hi n các nhi m v ư c giao v các chương trình. vi c hoãn. các t n n xã h i và các hành vi vi ph m pháp lu t khác a phương. http://nghoangvan137. tôn giáo ho c l i d ng tín ngư ng.Trong vi c thi hành pháp lu t. -T ch c ăng ký.8. công tác hu n luy n dân quân t v . th c hi n k ho ch xây d ng khu v c phòng th huy n. Trong lĩnh v c qu c phòng. quy n h n sau ây : -Tuyên truy n. giao quân. tôn giáo. ch ng t i ph m. qu n lý l c lư ng d b ng viên. xây d ng l c lư ng công an nhân dân huy n v ng m nh.Trong vi c th c hi n chính sách dân t c và chính sách tôn giáo. pháp lu t v dân t c và tôn giáo. ng nhân dân tham gia phong trào b o v an ninh.

các quy n và l i ích h p pháp khác nhau c a công dân. 101.Trong vi c xây d ng chính quy n và qu n lý a gi i hành chính Uûy ban nhân dân huy n th c hi n nh ng nhi m v . các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên và ngh quy t c a h i ng nhân dân cùng c p. thành ph thu c t nh trên cơ s quy ho ch chung. ch gi i. -Qu n lý h sơ. giáo d c pháp lu t. 100. 103. 102. 105. 3. gi i quy t k p th i khi u n i. -Qu n lý công tác t chưcù. t ch c công tác tuyên truy n. i phương nh. 104. th tr n. ch o vi c th c hi n công tác ki m tra. th tr n th c hi n các bi n pháp b o v tài s n c a nhà nư c. thành ph thu c t nh trình H ND cùng c p thông qua trình c p trên phê duy t. ti n lương theo phân c p c a y ban nhân a gi i hành chính c a huy n. i bi u qu c h i. b n ng.com . -T ch c th c hi n và ch o y ban nhân dân xã.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Ch o. -T ch c. ch o th c hi n công tác thi hành án theo quy -T ch c. k ho ch xây d ng k t http://nghoangvan137.UBND th xã. nhân ph m. nh c a pháp lu t. thành ph thu c t nh th c hi n nh ng nhi m v . quy n h n sau ây: -T ch c th c hi n vi c b u c nh c a pháp lu t. lao dân c p trên. tài s n. nh p. 99. m c. thanh tra nhà nư c. quy n h n quy nh t i các i u 97. chia. i bi u h i ng nhân dân theo quy -Quy nh t ch c b máy và nhi m v . quy t 3. 98. -Ch o vi c th c hi n công tác h t ch trên a bàn. -Xây d ng án thành l p m i. -Th c hi n các ngh quy t c a H ND v quy ho ch t ng th xây d ng và phát tri n ô th c a th xã. t ch c chính tr – xã h i. t ch c kinh t b o v tính m ng. lu t. ki m tra vi c ch p hành hi n pháp. 106. quy n h n sau ây : -Xây d ng quy ho ch phát tri n ô th c a th xã. t cáo và ki n ngh c a công dân hư ng d n. ch o công tác hòa gi i xã.11. 107 c a Lu t này và th c hi n các nhi m v . biên ch . t do. danh d .12. quy n h n c th c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p mình theo hư ng c a ûy ban nhân dân c p trên. t ch c ti p dân. i u ch nh a gi i hành chính trình h i ng nhân dân cùng c p thông qua trình c p trên xem xét.blogspot.

i n chi u sáng.Khái ni m: 1.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C c u h t ng k thu t ô th .Ch c năng thông tin: http://nghoangvan137. giao thông. c p thoát nư c.Ch c năng: 2. -Qu n lý các cơ s văn hoá – thông tin. b o v và phát huy giá tr c a các di tích l ch s – văn hoá và danh lam th ng c nh do th xã. n b o v m i trư ng và c nh quan ô th . vi c xây d ng và s d ng các công trình công c ng. ki m tra i v i vi c s d ng các công trìng công c ng ư c giao trên a bàn. chung: 1.Văn b n (nói chung) là phương ti n ghi tin (c nh thông tin) và truy n tin. n i thành.com . CHUYÊN 3 VĂN B N QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ K THU T SO N TH O VĂN B N A-VĂN B N QU N LÝ NHÀ NƯ C: I-Nh ng v n 1. t ch c th c hi n các quy t nh x lý vi ph m trong xây d ng.Văn b n qu n lý nhà nư c là m t văn b n do cơ quan qu n lý nhà nư c ban hành theo úng th th c.blogspot. an toàn giao thông. -Qu n lý. v sinh ô th a phương. vi c xây d ng trư ng ph thông qu c l p các c p. thành ph thu c t nh. -Th c hi n qu n lý và ki m tra vi c s d ng qu nhà thu c s h u Nhà nư c trên a bàn theo s phân c p c a Chính ph . bi n pháp b o m tr t t công công.1.2. bi n pháp qu n lý dân cư ô th . th d c th thao c a th xã. thành ph thu c t nh qu n lý. l n chi m t ai theo quy nh c a pháp lu t. giao thông n i th . phòng ch ng cháy.1. th t c và th m quy n i u ch nh các m i quan h xã h i. 2.

Các ch c năng khác: Văn b n qu n lý nhà nư c còn có nhi u ch c năng khác mà ta d dàng nh n ra và có th ch ng minh như ch c năng giáo d c. quy t nh. các lo i gi y. ngh nh. -Là căn c pháp lý 2.1.blogspot. ch th . 2. ngh nh. k ho ch. các lo i phi u… án.2.Văn b n QPPL: 1. quy t nh. lu t. thông tư.Văn b n lu t: Hi n pháp. 2. áp d ng m t l n cho m t i tư ng (nên còn g i là văn b n cá bi t) như ngh quy t.3. 2. gi i quy t các nhi m v c th . biên b n. công i n.Ch c năng pháp lý: Ch c năng pháp lý c a văn b n qu n lý nhà nư c th hi n trên hai phương di n: -Chúng ch a ng các QPPL. Giá tr c a văn b n ư c th hi n b i ch c năng này.Văn b n dư i lu t ( ư c ban hành trong quá trình l p quy nên còn g i là văn b n pháp quy): Ngh quy t.4. t trình. báo cáo. thông báo. di n văn.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Thông tin là ch c năng cơ b n nh t c a văn b n qu n lý nhà nư c.2. chương http://nghoangvan137. ch c năng l ch s … II-Phân lo i văn b n QPPL (theo hi u l c pháp lý): 1. pháp l nh… 1.com .Ch c năng qu n lý: Ch c năng qu n lý c a văn b n qu n lý nhà nư c th hi n trên 2 phương di n: -Dùng -Dùng i u ch nh các quan h xã h i.Văn b n áp d ng pháp lu t: Là lo i văn b n ch ch a ng các bi n pháp áp d ng pháp lu t. trình. 3-Văn b n hành chính thông thư ng: Công văn. xây d ng t ch c qu n lý nhà nư c và cơ ch v n hành c a b máy t ch c ó.

Văn b n chuyên môn: ư c dùng trong các lĩnh v c có tài chính. a danh và th i i m ban hành: + a danh: Tên a phương mà cơ quan óng tr s . y t .Văn b n k thu t: ư c dùng trong các lĩnh v c k thu t. 2. +Tiêu ng : Là m t ng ch m c tiêu ph n -Tác gi văn b n: Tên cơ quan ban hành văn b n. m t b ng s và m t b ng các ch vi t t t.Khái ni m: Th th c là nh ng y u t b t bu c ph i có v hình th c c a m t văn b n qu n lý nhà nư c. con d u: http://nghoangvan137.Các y u t v th th c: -Tiêu : +Qu c hi u: Là m t ng g m qu c danh và th ch . báo cáo. tháng. ch ký. -Tên lo i và trích y u n i dung: +Tên lo i: Tên văn b n như quy t b n. nh.blogspot.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 4-Văn b n chuyên môn. III-Th th c văn b n qu n lý nhà nư c: 1. án… +Trích y u n i dung: Là m t ng ho c m t câu nêu lên n i dung ch y u c a văn . -Ký hi u: Là tên vi t t t c a văn b n thư ng g m 02 ph n.1. k thu t: 4.com t các thông tin c n truy n t c a văn b n. u. -N i dung văn b n: Ph n di n ký. c thù chuyên môn cao như +Th i i m ban hành: Ngày. năm ban hành văn b n.2. giáo d c… 4.

2. quy t v n . -Nơi nh n: Ghi tên cơ quan nh n và s lư ng b n nh n.Trong trư ng h p các văn b n QPPL có quy nh. Trong trư ng h p văn b n có quy nh hi u l c tr v trư c. ph chú. -Hi u l c v không gian. Văn b n QPPL ư c áp d ng i v i hành vi x y ra t i th i i m mà văn b n ang có hi u l c. nh rõ các hi u l c sau: 2-Nguyên t c áp d ng: i u 80 Lu t ban hành văn b n QPPL quy nh: 2.1.3.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C + ký: Ghi ch c danh c a ngư i ký. V-Th t c ban hành.Hi u l c và nguyên t c áp d ng văn b n qu n lý nhà nư c: 1-Hi u l c: M t văn b n qu n lý nhà nư c ph i quy -Hi u l c v th i gian. nh khác nhau v cùng m t 2.Văn b n QPPL ư c áp d ng t th i i m có hi u l c. 2. +Ch ký: Ký và h . thì áp d ng văn b n có hi u l c pháp lý cao hơn.blogspot.Trong trư ng h p các văn b n do m t cơ quan ban hành có quy nh khác nhau v cùng m t v n thì áp d ng quy nh. +Con d u: Con d u h p pháp c a cơ quan ban hành văn b n. thì áp d ng theo quy nh ó.Trong trư ng h p văn b n m i không quy nh trách nhi m pháp lý ho c quy nh trách nhi m pháp lý nh hơn i v i hành vi x y ra trư c ngày văn b n có hi u l c thì áp d ng văn b n m i. quy t nh c a văn b n ư c ban hành sau.com . Ngoài 08 y u t trên còn có các y u t ch có m t. 2. s a i ho c bãi b văn b n: http://nghoangvan137. kh n.4. -Hi u l c v i tư ng. tên ngư i ký. s ph l c… m t s lo i văn b n như: d u ch m c IV.

b ph n so n th o và m t b ph n văn thư. 1.1.blogspot.5. 1. ch ký.Th t c ký: Ngư i ký văn b n là ngư i ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v n i dung và hình th c văn b n. m t 2.Th t c sao: -Sao văn b n ph i có y các y u t v th th c. N u văn b n ơn gi n thì ngư i trình ph i tr c ti p trình bày v i ngư i ký. không h p th c ho c bãi b . chuy n ti p xu ng c p dư i ho c c p ngang -Trong ph n n i dung ph i ghi rõ sao y hay sao l c. giai o n u lưu b ph n văn thư. không vư t c p. -Văn b n i ph i lưu t i thi u 02 b n.Th t c ban hành: 1.Th t c chuy n: -Văn b n ph i g i úng tuy n. không h p lý. úng nh n.4. 1.Th t c s a i ho c bãi b văn b n: u ph i s a i -T t c các văn b n không h p pháp. 1.Th t c trình ký: Khi trình ký ph i có h sơ trình ký. -Khi s a thư ng. a ch cơ quan ho c tên ngư i chuy n ti p lên c p trên.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 1.3.2.com . -Không ư c ghi ý ki n vào văn b n c a c p dư i -Khi ghi ý ki n vào văn b n c a c p trên ph i có ch c danh và th i gian. i ho c bãi b m t văn b n không ư c s d ng văn b n hành chính thông http://nghoangvan137.Th t c lưu: -Văn b n n.

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

B-K THU T SO N TH O VĂN B N QLNN: I-K thu t biên t p n i dung văn b n: 1.Yêu c u n i dung văn b n: 1.1.Th ch hóa và c th hóa ư c văn b n c p trên. 1.2. m b o tính khoa h c: m b o tính khoa h c ph i ng th i th a mãn hai y u t sau:

M t văn b n

-Chính xác, chân th c. -Khách quan. 1.3. m b o tính i chúng: i a s qu n chúng (v quy n l i, i u ki n th c hi n…). c, trình dân trí.

-N i dung ph i phù h p v i -Phù h p v i trình 1.4. ngư i

m b o tính kh thi: , kh năng ngư i th c thi.

-Ph i thích h p v i trình

-Ph i th a mãn các i u ki n th c hi n. 2.K t c u n i dung văn b n: 2.1.Lo i văn b n vi t theo ki u văn i u kho n: Nh ng văn b n vi t theo ki u văn i u kho n ch có m t cách k t c u n i dung: chia văn b n làm 02 ph n, ph n vi n d n ( ưa ra các căn c ) và ph n n i dung (thư ng ư c di n t b ng các, kho n, m c…). 2.2.Lo i văn b n vi t theo ki u văn xuôi pháp lu t: 2.2.1.K t c u ch : thu n nh t, cách k t c u này, m i chi ti t luôn xoay quanh http://nghoangvan137.blogspot.com

Khi văn b n ch có m t ch ch làm rõ nó.

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C

2.2.2.K t c u dàn bài: cách k t c u này, ngư i ta chia n i dung thành nhi u ph n, m i ph n l i ư c chia thành nhi u ph n nh hơn…và m i ph n u có tên g i riêng d nh n bi t, d nh . 2.2.3.K t c u dàn bài - ch (hay còn g i là k t c u ý t , lôgic):

ây là ki u k t c u k t h p 02 ki u trên, chia n i dung văn b n ra thành nhi u ph n và m i ph n có m t n i dung thu n nh t. 3-Phương pháp trình bày n i dung văn b n: 3.1.Lu n ch ng v n i dung: M t văn b n thư ng ph i k t h p m t cách khéo léo c hai lo i lu n ch ng sau: -Lu n ch ng b ng lý l : Dùng lý l tác ng vào tình c m ngư i c, làm cho h hi u. ng vào ý

-Lu n ch ng b ng s li u, s ki n, s vi c: Dùng s li u, s ki n, s vi c tác chí ngư i c, làm cho h tin. 3.2.Các phương pháp di n -Phương pháp di n d ch. -Phương pháp quy n p. Trong m t văn b n có th s d ng thu n túy m t phương pháp di n h p c hai phương pháp. II-K thu t biên t p hình th c văn b n: t n i dung:

t ho c có th k t

So n th o m t văn b n qu n lý nhà nư c ph i bi t cách l a ch n ngôn ng và văn phong thích h p. Văn phong hành chính có các c i m cơ b n sau: 1.Tính khách quan; 2.Tính ng n g n, chính xác, y thông tin; 3.Tính khuôn m u, i n hình và tiêu chu n hóa các thu t ng ; 4.Tính rõ ràng, c th c a quan i m chính tr v i l i truy n t ph thông, i chúng, v a m b o nguyên t c, v a l ch thi p, úng m c. 1-K thu t s d ng t ng : 1.1.Nhóm t ng hành chính thư ng dùng: http://nghoangvan137.blogspot.com

TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Nhóm t ph thông, a phong cách. -Nhóm t mang c thù phong cách hành chính.

-Nhóm t lu t h c, khoa h c. 1.2.T ng thư ng dùng: -T ơn nghĩa ( c nghĩa).

-T ng trung tính, khách quan. -T ng d hi u, ph thông. -T ng trang tr ng, l ch thi p, nhã nh n. 1.3.Nh ng l i thư ng g p v dùng t ng : -Dùng t thi u chu n xác, khó hi u, thi u nh t quán. -Dùng t a phương, quá cũ, thông t c, quá bóng b y, có s c thái bi u c m.

2-K thu t s d ng câu và d u câu: -Văn hành chính ưu tiên s d ng câu ơn, ít s d ng câu ghép (n u dùng câu ghép ph i chú ý n s cân i gi a các v câu không sai ng pháp). -Văn hành chính s d ng nhi u câu tư ng thu t (câu k ) và câu m nh l nh, không s d ng câu c m thán, câu h i và câu l ng (câu có d u ch m l ng vân vân cu i). -Khi dùng câu ph nh ho c câu kh ng nh c n cân nh c sao cho phù h p. thành ph n c n nh n m nh gi vai

-Khi dùng câu ch ng hay câu b trò ch ng trong câu.

ng c n chú ý

-Ngoài các d u ch m than (!), ch m h i (?), ch m l ng (…) không ư c dùng trong văn hành chính, các d u câu còn l i c n ư c t n d ng và s d ng h p lý. 3-K thu t s d ng o n văn: -M i o n văn trong văn b n là m t ý nên c n chia n i dung văn b n thành nhi u ý nh có o n ng n, d c, d hi u, d nh . http://nghoangvan137.blogspot.com

sơ ngư i h c d nh n bi t. g ch chân… m t t . CHUYÊN 4 M TS V N V QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C I-Quan ni m chung v qu n lý hành chính nhà nư c: 1. -Trong m t o n văn c n s p x p các câu theo m t lôgíc nào cho ngư i c d hi u. b ng. t o ra tác ng qu n lý và tác tư ng qu n lý thông qua công c . V i cách di n t như v y thì qu n lý bao g m các y u t sau: ng n i -Ch th qu n lý: là con ngư i ho c t ch c. làm 4-K thu t s d ng các y u t ph tr : -Khi chia văn b n thành các ph n.blogspot. liên ng (quan h t …) u o n gi a các o n văn. phương ti n và nguyên t c nh t nh. http://nghoangvan137. m t ng … nào . t m t kh i thông tin nào -Khi s d ng các thu t ng chuyên môn hay ti ng nư c ngoài thì c n có s gi i thích rõ ràng tránh nh m l n v ng nghĩa. y m. y di n t m i quan h t o s ch t ch .com . bi u… di n -Có th s d ng th . c n -Có th in nghiêng.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Chú ý s d ng các liên t . in t tên ngư i c d nh .Qu n lý là gì? Qu n lý là ho t ng nh m tác ng m t cách có t ch c và nh hư ng c a ch th qu n lý vào m t i tư ng nh t nh i u ch nh các quá trình xã h i và hành vi c a con ngư i nh m duy trì tính n nh và phát tri n c a i tư ng theo nh ng m c tiêu ã nh. t o c m giác liên t c trong m t văn b n. y nh n m nh nó.

an ninh. hành pháp. tư pháp. xã h i. t ch c. i s ng xã h i: chính tr . ó là nh trư c.blogspot. Trong xã h i. -Khách th qu n lý: ch u s tác ng hay ch u s hành vi c a con ngư i và các quá trình xã h i. -M c tiêu qu n lý: là cái ích c n ph i i u ch nh c a ch th qu n lý. Như v y: Qu n lý nhà nư c là m t d ng qu n lý xã h i c bi t.com . Trong ó qu n lý c a nhà nư c có nh ng i m khác bi t: -Ch th qu n lý nhà nư c là các cơ quan nhà nư c th c hi n ch c năng l p pháp. l y pháp lu t làm công c qu n lý ch y u. Nhưng qu n lý l i là m t ho t ng r t ph c t p và ph thu c vào nhi u y u t khác nhau như: y u t con ngư i. Tuỳ theo t ng lo i i tư ng khác nhau mà ngư i ta chia ra các d nh qu n lý khác nhau. duy trì s n nh và phát tri n c a xã h i. 2. qu c phòng và i ngo i. các oàn th nhân dân. ho t ng hành chính c a Chính ph và ho t ng tư pháp c a h th ng tư pháp. các hi p h i.Qu n lý Nhà nư c là gì? Qu n lý nhà nư c xu t hi n cùng v i s xu t hi n c a Nhà nư c. làm vi c trong ph m vi lãnh th qu c gia. 3-Qu n lý hành chính nhà nư c là gì? http://nghoangvan137. t ch c chính tr xã h i. . t n t i nhi u ch th tham gia qu n lý xã h i như ng. t t i do ch th qu n lý Qu n lý ra i là nh m t hi u qu nhi u hơn.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C .i tư ng qu n lý nhà nư c là toàn th nhân dân s ng. năng su t cao hơn trong công vi c. -Qu n lý nhà nư c di n ra trên t t c các lĩnh v c c a văn hóa. quy n l c. Xét v m t ch c năng qu n lý nhà nư c bao g m ho t ng l p pháp c a cơ quan l p pháp. mang tính quy n l c nhà nư c và s d ng pháp lu t nhà nư c i u ch nh hành vi ho t ng c a con ngư i trên t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i do các cơ quan trong b máy nhà nư c th c hi n nh m th a mãn nhu c u h p pháp c a con ngư i. -Qu n lý nhà nư c mang tính quy n l c nhà nư c. kinh t . y u t chính tr . thông tin và y u t văn hóa.i tư ng qu n lý: ti p nh n tr c ti p s tác ng c a ch th qu n lý. Nhà nư c.

i u ch nh là s quy nh v m t pháp lý th hi n b ng các quy t nh qu n lý v nguyên t c. dân làm. Pháp lu t ph i ư c ch p hành nghiêm ch nh. ph c tùng và ph c v chính tr . bi n pháp nh m t o s phù h p c a các quá trình xã h i và hành vi ho t ng c a con ngư i. Trong qu n lý hành chính nhà nư c ch c năng t ch c r t quan tr ng. dân bàn. http://nghoangvan137. th c hi n quy n hành pháp cao nh t i v i toàn dân. do dân. Tuy nhiên. Do v y qu n lý hành chính nhà nư c ph i t o i u ki n thu hút ông o qu n chúng nhân dân tham gia vào qu n lý các quá trình xã h i v i phương châm “dân bi t. Chính ph là cơ quan hành chính nhà nư c cao nh t.com . Ba là: Qu n lý hành chính nhà nư c là s tác ng b ng pháp lu t và theo nguyên t c pháp ch . m i ngư i u bình ng trư c pháp lu t.Tính ch t cơ b n c a qu n lý hành chính nhà nư c: -Tính chính tr xã h i ch nghĩa: N n hành chính nhà nư c là m t b ph n tr ng y u c a h th ng chính tr xã h i ch nghĩa. Hai là: Qu n lý hành chính nhà nư c là tác ng có t ch c và i u ch nh. vì không có t ch c thì không th qu n lý ư c. Qu n lý hành chính nhà nư c ư c hi u trên 3 n i dung quan tr ng sau ây: M t là: Qu n lý hành chính nhà nư c là ho t ng th c thi quy n hành pháp. nhi m v c a mình. -Tính ch t khoa h c: Qu n lý không ch là m t khoa h c mà nó còn là m t ngh thu t. th c hi n ư ng l i lãnh o c a ng C ng S n Vi t Nam. Nhưng qu n lý hành chính nhà nư c ch có tính c l p tương i trong th c hi n ch c năng. toàn xã h i. Quy n l c Nhà nư c mang tính m nh l nh ơn phương và tính t ch c cao. tiêu chu n. c i m. 4-Tính ch t. -Tính ch t dân ch xã h i ch nghĩa: B n ch t Nhà nư c ta là Nhà nư c c a dân.1. nông dân và i ngũ trí th c. ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c là trung tâm. Qu n lý hành chính nhà nư c là ho t ng th c thi nhi m v chính tr . vì dân. qu n lý hành chính nhà nư c có ph m vi h p hơn so v i qu n lý nhà nư c. ch y u. T ch c ây là t ch c hành chính nhà nư c.blogspot. là công v th c hi n quy n l c chính tr c a giai c p công nhân. t t c quy n l c thu c v nhân dân. hành pháp là m t trong 3 quy n c a quy n l c nhà nư c th ng nh t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Trong qu n lý nhà nư c. các lĩnh v c và quy trình qu n lý hành chính nhà nư c: 4. dân ki m tra”.

M c tiêu qu n lý là căn c các ch th qu n lý ưa ra nh ng tác ng thích h p v i nh ng hình th c và phương pháp phù h p.Các c i m cơ b n c a qu n lý hành chính nhà nư c: -Qu n lý hành chính nhà nư c mang tính quy n l c c bi t. có các nguyên lý và m i quan h tương h v i các môn khoa h c khác. hi u bi t v quy lu t c a ho t ng qu n lý nói chung. Qu n lý hành chính nhà nư c là bi u hi n quan tr ng và t p trung nh t trong toàn b ho t ng c a b máy nhà nư c i v i quá trình phát tri n kinh t và i s ng xã h i. 4. công ch c ph i có ki n th c. phát huy s c m nh t ch c l i n n s n xu t và cu c s ng con ngư i theo phân công. -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính ch ng. sáng t o và linh ho t trong i u hành ph i h p. -Qu n lý hành chính nhà nư c có m c tiêu chi n lư c.blogspot. an ninh.2. ây là c i m phân bi t ho t ng qu n lý nhà nư c v i các ho t ng qu n lý khác. ngo i giao. có hi u qu . kinh nghi m c a nhà qu n lý. kinh t . nhân cách. Qu n lý hành chính nhà nư c là m t ngh thu t vì nó ph thu c vào tài ngh . có chương trình và có k ho ch th c hi n m c tiêu. văn hóa. i n nh trong t ch c và ho t -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính chuyên môn hóa và ngh nghi p cao. ph i h p các lĩnh v c thành m t th th ng nh t m b o cho xã h i phát tri n ng b . trí tu . b n lĩnh. phân c p. Do v y. i u ch nh t ng lĩnh v c mà còn ph i liên k t. xã h i. Qu n lý hành chính nhà nư c không ch ư c coi là m t ngh mà còn ư c coi là m t ngh t ng h p. -Tính ch t bao quát ngành và lĩnh v c: Qu n lý hành chính nhà nư c không ch t ch c. http://nghoangvan137. tính t ch c r t cao và tính m nh l nh ơn phương c a Nhà nư c.com .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Nó là m t khoa h c vì có tính quy lu t. huy ng m i l c lư ng. -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính liên t c và tương ng. Tuy nhiên c n ph i hi u r ng: qu n lý toàn b các lĩnh v c i s ng xã h i không có nghĩa là các cơ quan hành chính nhà nư c i u ch nh m i khía c nh ho t ng xã h i mà ch i u ch nh các khía c nh do lu t nh. cân i. qu c phòng. úng th m quy n và theo nguyên t c t p trung dân ch . cán b . qu n lý nhà nư c nói riêng. M c tiêu c a qu n lý hành chính nhà nư c là m c tiêu t ng h p bao g m: chính tr .

-Qu n lý hành chính nhà nư c xã h i ch nghĩa mang tính nhân 4. c p dư i ph c tùng c p trên. -Qu n lý hành chính nhà nư c v hành chính – chính tr (qu n lý n i chính).blogspot. -Qu n lý hành chính nhà nư c có tính h th ng th b c ch t ch . -S d ng ngu n tài l c.Quy trình ho t ng ch y u c a qu n lý hành chính nhà nư c: ng qu n lý th c hi n hi u qu m c tiêu. ki m tra. 4. -S p x p. công ch c hành chính nhà nư c không ch có chuyên môn sâu mà còn ph i có ki n th c r ng trên nhi u lĩnh v c. b trí -Ra quy t -Ph i h p. công ngh .tài chính. o. . http://nghoangvan137.com i ngũ cán b . Do v y cán b . -Giám sát. khoa h c. i v m t xã h i gi a ngư i -Qu n lý hành chính nhà nư c xã h i ch nghĩa không v l i. là m t h th ng thông su t t trên xu ng dư i. trong ho t c n tuân th quy trình hành ng g m các n i dung sau: -Xây d ng quy ho ch. k ho ch. ánh giá. nhi m v c a n n hành chính. nh và t ch c th c hi n quy t nh qu n lý hành chính nhà nư c. -Xây d ng t ch c b máy hành chính nhà nư c. báo cáo. -Qu n lý hành chính nhà nư c không có s cách bi t tuy t qu n lý và ngư i b qu n lý. tài nguyên và môi trư ng. nh n ch th và ch u s ki m tra thư ng xuyên c a c p trên.4. -Qu n lý hành chính nhà nư c v văn hóa – xã h i. sáng t o nh t trong các ngh . t ng k t.Các lĩnh v c qu n lý hành chính nhà nư c: -Qu n lý hành chính nhà nư c v kinh t . công ch c.3.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C ph c t p.

nhi m v cho qu n lý nhà nư c. ho t ng t ch c. o Nhà nư c và xã h i. ng lãnh o thông qua công tác t ch c. 2. 4-Nguyên t c k t h p qu n lý theo ngành và theo lãnh th : http://nghoangvan137.blogspot. b n ch t nh t. c a t ch c ng các c p và ng viên.Nguyên t c t p trung dân ch : Nguyên t c t p trung dân ch quy nh trư c h t là s t p trung i v i nh ng v n cơ b n chính y u nh t. m i c p qu n lý t v n t ch c b máy n cơ ch v n hành c a b máy. i u ó có nghĩa là h th ng hành chính nhà nư c ph i ch p hành lu t. Nguyên t c này òi h i t ch c và ho t ng qu n lý nhà nư c ph i d a trên cơ s pháp lu t. Nhân dân có quy n tham gia qu n lý nhà nư c m t cách tr c ti p ho c gián ti p. ch trương. ng lãnh o qu n lý hành chính nhà nư c b ng các ngh quy t ra ư ng l i. công ch c Nhà nư c. hành vi qu n lý ng và s tham gia. a phương và cơ s kh năng th c hi n quy t nh c a Trung ương căn c vào i u ki n th c t c a mình. M i ngư i u bình ng trư c pháp lu t. N u sai ph m trong ho t ng qu n lý thì ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t.com . tham gia th o lu n các v n chung c a c nư c và a phương. tuyên truy n. Pháp lu t ph i ư c ch p hành nghiêm ch nh. là l c lư ng lãnh ng. bi u quy t khi nhà nư c t ch c trưng c u ý dân. 3-Nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c b ng pháp lu t và tăng cư ng pháp ch : ây là nguyên t c hi n nh. chính sách. 1. cán b .Nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c dư i s lãnh o c a giám sát c a nhân dân i v i qu n lý hành chính nhà nư c: ng C ng S n Vi t Nam là ng c m quy n. ki n ngh v i cơ quan nhà nư c. quy n ch ng c a a phương và cơ s . ki m tra s th c hi n ngh quy t c a ng cũng như pháp lu t c a Nhà nư c. ng lãnh o qu n lý nhà nư c nhưng không làm thay các cơ quan nhà nư c. T p trung dân ch ư c bi u hi n r t a d ng trong m i lĩnh v c. Bên c nh ó ph i m b o tính sáng t o. Nhân dân có quy n tham gia qu n lý hành chính nhà nư c và xã h i. S t p trung m b o cho cơ quan c p dư i.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C II-Các nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c: Nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c là tư tư ng ch o hành nhà nư c c a các cơ quan và cán b . khi ban hành quy t nh qu n lý hành chính ph i phù h p v i n i dung và m c ích c a lu t.

l i ích h p pháp c a công dân nên c n ph i công khai hóa.com . giám sát ho t ng hành chính nhà nư c.blogspot. Các ơn v kinh t b t k các thành ph n kinh t nào n m trên a bàn qu n lý u thu c m t ngành kinh t k thu t nh t nh và ph i ch u s qu n lý c a ngành. -Qu n lý và ki m soát vi c s d ng tài nguyên và tài s n qu c gia. III-Ch th và khách th trong qu n lý hành chính nhà nư c: http://nghoangvan137. có nhi m v kinh doanh có hi u qu trong khuôn kh pháp lý và ch u s qu n lý b ng pháp lu t c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Các t ch c kinh doanh tr c ti p th c hi n ho t ng kinh doanh. tr c ti p t ch c và qu n lý các thành ph n kinh t nhưng Nhà nư c không tr c ti p kinh doanh và qu n lý kinh doanh. 6-Nguyên t c công khai: T ch c và ho t ng hành chính c a Nhà nư c là nh m ph c v l i ích qu c gia. Ch c năng qu n lý nhà nư c v kinh t bao g m các n i dung chính sau: -T o môi trư ng và i u ki n cho ho t ng s n xu t kinh doanh. ây là s th ng nh t gi a hai m t: cơ c u kinh t ngành v i cơ c u kinh t lãnh th trong m t cơ c u kinh t chúng. Nhưng các ơn v kinh t -k thu t ó u ư c phân b trên nh ng a bàn nh t nh nên ph i ch u s qu n lý c a a phương. 5-Nguyên t c phân bi t ch c năng qu n lý nhà nư c v kinh t v i qu n lý s n xu t kinh doanh: Nhà nư c ta có nhi m v t ch c và qu n lý n n kinh t qu c dân trên quy mô c nư c. m b o phát tri n kinh t i ôi v i phát -Ho ch nh và th c hi n chính sách xã h i. c bi t trên lĩnh v c kinh t . -T ch c. -T ch c n n kinh t và i u ch nh b ng các công c và bi n pháp vĩ mô. nh hư ng và h tr phát tri n kinh t thông qua k ho ch và các chính sách kinh t . th c hi n ho ch toán kinh t . Ph i quy nh các ho t ng c n công khai cho dân bi t. tri n xã h i. t o i u ki n thu hút ông o qu n chúng nhân dân tham gia ki m tra. giám sát ho t ng tuân th pháp lu t c a các ơn v kinh t .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Qu n lý theo ngành và qu n lý theo lãnh th là hai m t không tách r i nhau mà ph i k t h p ch t ch v i nhau. có quy n t ch v tài chính.

-Công ch c có th tr thành ch th qu n lý khi có s u quy n như: thu v . ki m lâm. th t c ti n hành ho t ng c a i tư ng qu n lý. http://nghoangvan137. c nh sát giao thông… 2. b nhi m. t ch c ư c u quy n. công c và phương pháp qu n lý hành chính nhà nư c: 1.1.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 1.blogspot.Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c: 1. Do v y các quan h xã h i c n ư c i u ch nh b ng s qu n lý c a Nhà nư c. nhi m v . b u k t h p v i b nhi m. quy n h n và nghĩa v c th c a các bên tham gia quan h qu n lý hành chính. h i quan.com . Thông qua hình th c này. IV-Hình th c.Khách th qu n lý hành chính nhà nư c: Khách th qu n lý hành chính nhà nư c là cái mà ho t ng qu n lý tác quá trình xã h i và hành vi c a con ngư i ho c t ch c c a con ngư i. các cơ quan hành chính nhà nư c quy nh quy t c x s chung trong lĩnh v c qu n lý. các viên ch c lãnh o. trình t . ng t i – ó là Con ngư i có r t nhi u hành vi nhưng không ph i hành vi nào c a con ngư i cũng h p pháp và phù h p v i l i ích xã h i. -Các viên ch c lãnh o và qu n lý hành chính nhà nư c có 03 phương th c hình thành: B u. các cá nhân. nh c th v n i dung. xác nh th m quy n. Khách th và ch th trong qu n lý hành chính nhà nư c ư c tách bi t tương con ngư i v a là ch th v a là khách th qu n lý hành chính nhà nư c. B i -Ho t ng ban hành văn b n qu n lý hành chính nhà nư c là hình th c pháp lý quan tr ng ư c phân lo i như sau: +Ban hành văn b n QPPL: ây là hình th c pháp lý quan tr ng nh t trong ho t ng c a ch th qu n lý hành chính nhà nư c.Ch th qu n lý hành chính nhà nư c: Ch th qu n lý hành chính nhà nư c là cơ quan hành chính nhà nư c. -Cơ quan hành chính nhà nư c n u d a theo th m quy n ư c chia làm 02 lo i cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n chung và cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n riêng. i.Hình th c pháp lý: Là hình th c ư c pháp lu t quy th t c.

3. ch c năng. N i dung ch y u c a nó là áp d ng m t hay nhi u QPPL vào m t trư ng h p c th . phương ti n -Quy t nh qu n lý hành chính nhà nư c.blogspot. các i u ki n. ho t ng.2. th m quy n. 1. pháp lu t cho ch th có th m quy n ư c l a ch n vi c th c hi n m b o tính ch ng.com . là nơi viên ch c lãnh o. -Các ho t ng mang tính pháp lý khác: ây là hình th c pháp lý quan tr ng trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c.Công c qu n lý hành chính nhà nư c: th c hi n ch c năng. ban hành các quy t nh hành chính và t ch c th c hi n các quy t nh. Hình th c ho t ng này ư c ti n hành khi phát sinh nh ng i u ki n tương ng ư c nh trư c trong QPPL nhưng không c n ban hành văn b n áp d ng pháp lu t. i ngo i… -Công s n: V n.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C +Ban hành văn b n áp d ng pháp lu t: ây là hình th c ho t ng ch y u c a các cơ quan hành chính nhà nư c. ki m tra vi c ăng ký t m trú. 2.Phương pháp qu n lý hành chính nhà nư c: http://nghoangvan137. t m v ng… + ăng ký nh ng s ki n nh t +L p và c p m t s gi y t nh t +Ho t ng công ch ng. công ch c và nhân viên th c thi công v . hi u qu c a ho t ng. là nơi giao ti p i n i. là nơi làm vi c c a cơ quan. +Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n. Ví d : Hình th c h i ngh cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n riêng nơi th c hi n theo ch th trư ng. k t qu h i ngh không ban hành quy t nh có tính pháp lý. phòng ng a vi ph m pháp lu t như ki m tra b ng lái xe. trong nh ng i u ki n c th . th m quy n các cơ quan hành chính nhà nư c s d ng các công c ch y u sau: -Công s : Là tr s cơ quan. nh như ăng ký khai sinh. k t hôn… nh như l p biên b n v vi ph m hành chính.Hình th c không pháp lý: ó là hình th c ho t ng thu c ph m vi.

b ph n. các ch c v qu n lý hành chính nhà nư c nh m m b o vi c th c hi n các ch c năng. oàn k t n i b ư c gi v ng. nh c. quy trình. +Phương pháp kinh t : Là phương pháp tác ng gián ti p qu n lý thông qua s d ng nh ng òn b y kinh t tác ng S tác ng b ng l i ích và thông qua l i ích làm cho các khách th qu n lý suy nghĩ n l i ích c a mình. cá nhân và ph i kiên quy t th c hi n. hi u qu n hành vi c a các i tư ng n l i ích c a con ngư i. ây là s tác ng tr c ti p lên i tư ng b ng cách quy nh ơn phương nhi m v và phương án hành ng c a i tư ng qu n lý. CHUYÊN 5 http://nghoangvan137. phép nư c. Có 02 nhóm phương pháp mà qu n lý hành chính nhà nư c s d ng: -Nhóm 1: G m phương pháp c a các khoa h c khác ư c qu n lý hành chính nhà nư c v n d ng như: Phương pháp k ho ch hóa. t giác th c hi n b n ph n và trách nhi m m t cách t t nh t mà không ph i ôn c. ý th c chính tr và pháp lu t. nhi m v . có k lu t. có lương tâm. trên cơ s ó s có trách nhi m. ư c gi v ng và tăng lên. Làm t t bi n pháp này thì trách nhi m và k lu t s công vi c s cao. b t bu c i tư ng qu n lý. n i quy ho t ng c a cơ quan. +Phương pháp hành chính: Là phương pháp ra các m nh l nh hành chính d t khoát.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C Phương pháp qu n lý hành chính nhà nư c là các th o n i u hành c a các cơ quan hành chính nhà nư c. th c hi n phương pháp này i u quan tr ng nh t ph i có là quy ch . th m quy n c a các cơ quan nhà nư c. ây là phương pháp c n thi t m b o cho ho t qu và m b o k cương. phương pháp tâm lý – xã h i. em h t s c mình ra c ng hi n. thi n… vi c làm x u. nh c nh nhi u.com ng qu n lý ư c ti n hành có hi u . phương pháp toán h c. nh n bi t vi c làm t t. +Phương pháp t ch c: Là bi n pháp ưa con ngư i vào khuôn kh k lu t. k cương. không vi ph m pháp lu t. -Nhóm 2: G m 04 phương pháp c a khoa h c qu n lý: +Phương pháp giáo d c tư tư ng o c: ây là phương pháp tác ng v tư tư ng và tinh th n con ngư i giác ng lý tư ng. phương pháp sinh lý h c.blogspot. phương pháp th ng kê. ác… Ý th c úng thì hành ng t t. hăng hái lao ng. vinh.

com . http://nghoangvan137. 5-Th m phán Toà án nhân dân. trong biên ch . 7-Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ trong H i ng nhân dân. 4-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. ng u và nh ng ngư i ng u t ch c chính tr . t ch c chính tr . b nhi m ho c ư c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên trong t ch c chính tr . t ch c chính tr -xã h i t Trung ương n c p huy n. U ban nhân dân. ơn v thu c quân i nhân dân và công an nhân dân. t ch c chính tr . ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân. b nhi m vào m t ng ch công ch c ho c ư c giao gi m t công v thư ng xuyên trong các cơ quan nhà nư c t Trung ương n c p huy n.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C PHÁP L NH CÁN B CÔNG CH C VÀ VI C TUY N D NG . công ch c s a i năm 2003 là công dân Vi t Nam. công ch c ư c quy nh trong Pháp l nh cán b . 3-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng.xã h i c p xã. *Pháp l nh cán b . công ch c ra 2000 và l n 2 vào năm 2003. có th hư ng lương t ngân sách nhà nư c ho c t các ngu n thu s nghi p. 6-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng.S D NG . b nhi m ho c ư c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên làm vi c trong cơ quan.blogspot.xã h i. b nhi m vào m t ng ch viên ch c ho c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên trong ơn v s nghi p c a nhà nư c. 2-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. I- i năm 1998 v a ư c s a i 2 l n: l n 1 vào năm i tư ng i u ch nh c a Pháp l nh CBCC: Cán b .QU N LÝ CBCC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯ C › Pháp l nh cán b . công ch c ch i u ch nh các i tư ng sau: 1-Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ trong h th ng chính tr t Trung ương n c p huy n.

Vi c quy nh nghĩa v giúp cho cán b . công ch c: 1-Nh ng ngư i do b u c nhưng không gi m t ch c v gì trong h th ng chính tr . công ch c xác nh úng n. 3-T n T y ph c v nhân dân. công ch c v i nhà nư c. giám c. chính sách. giao gi m t ch c danh chuyên môn nghi p v U ban nhân dân c p xã. pháp lu t c a nư c. là b n ph n. y vai trò. 7-Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình 8-Ch p hành s i u . 6-Có ý th c t ch c k lu t và trách nhi m trong công tác. ng và Nhà ng. t ch c có th m quy n. trách nhi m c a cán b . Theo quy nh c a Pháp l nh cán b . 5-Có l i s ng lành m nh. ch u s giám sát c a dân. trách nhi m c a mình ng th i ây là cơ s quan tr ng cho t ch c.blogspot. tham gia sinh ho t v i dân nơi cư trú. trung th c. công ch c. http://nghoangvan137. h sĩ quan chuyên nghi p công an nhân dân. chí công vô tư. k toán trư ng và các cán b qu n lý khác trong doanh nghi p nhà nư c. công ch c: Nghĩa v c a cán b . phó giám c. công ch c là nh ng gì mà cán b . công ch c hi n hành cán b . ch trương. phân công công tác c a cơ quan. t ng giám c. 4-Thành viên h i ng qu n tr . 2-Ch p hành nghiêm ư ng l i. c n ki m liêm chính. v i nhân dân. công nhân qu c phòng. 4-Liên h ch t ch v i nhân dân. quân nhân chuyên nghi p. cơ quan và nhân dân ki m soát hành vi c a cán b . công ch c ph i làm. *Nh ng i tư ng không n m trong s thu c i u ch nh c a Pháp l nh cán b .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 8-Nh ng ngư i ư c tuy n d ng. công ch c có các nghĩa v sau ây: 1-Trung thành v i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3-Sĩ quan. phó t ng giám c. II-Nghĩa v c a cán b . 2-Sĩ quan quân i nhân dân.com .

http://nghoangvan137. Theo quy nh hi n hành cán b . n u ph i làm thì báo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó. công v . b nh ngh nghi p. ngh các ngày l . hưu trí. công ch c ư c pháp lu t và nhân dân b o v . tai n n lao ng. III-Quy n l i c a cán b . t ch c. vùng xa. công ch c thu c quy n mình qu n lý. 2-CBCC làm vi c vùng cao. các chính sách khác và ư c m b o i u ki n làm vi c. công ch c ph i ch p hành nghiêm quy t nh c a c p trên. công ch c lãnh o ngoài ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thi hành công v c a mình còn ch u trách nhi m vi c thi hành nhi m v công v c a cán b . công ch c là nh ng cam k t hay ó là nghĩa v c a nhà nư c v i cán b . hư ng ch tr c p BHXH. vùng sâu. ư c khen thư ng khi hoàn thành xu t s c nhi m v công v . 10-Cán b . công ch c: Quy n l i c a cán b . sáng t o. ngh không hư ng lương. ch t tu t… Th hai: Ngoài nh ng quy n l i trên cán b . có chính sách v nhà . công ch c có 02 lo i quy n l i sau ây: Th nh t: ư c hư ng t t c quy n l i như ngư i lao ng khác theo quy nh c a B lu t lao ng: ư c ngh hàng năm. t cáo. 3-CBCC ư c tham gia ho t ng chính tr xã h i theo quy nh c a pháp lu t. h i o ho c làm vi c trong các ngành ngh c h i.blogspot. công ch c còn ư c: 1. 5-Khi thi hành nhi m v công v cán b . kh i ki n v vi c làm c a cơ quan. ư c quy n nghiên c u khoa h c. khi có căn c cho quy t nh ó là trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh. cá nhân mình cho là trái pháp lu t n nơi có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t. công ch c. ư c t o i u ki n h c t p nâng cao trình . 4-Có quy n khi u n i.ư c hư ng ti n lương tương x ng v i nhi m v . ngh v vi c riêng. thai s n. nguy hi m ư c hư ng ph c p và chính sách ưu ãi c a Chính ph . m au.com .TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 9-Cán b .

c p phó c a ngư i ng u cơ quan v ho c ch ng nh ng ngư i ó không ư c góp v n vào doanh nghi p ho t ng trong ph m vi ngành. công ty TNHH. 6-Ngư i ng u. 7-Ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u cơ quan t ch c không ư c b trí v ho c ch ng. IV-Nh ng vi c cán b . giao d ch. h p tác xã. cá nhân trong khi gi i quy t công vi c. phi n hà v i cơ quan. N u cán b . không ư c làm vi c cho b t c t ch c. ch tương t như thương binh. công ch c b thương khi thi hành nhi m v công v thì ư c xem xét áp d ng chính sách. công ch c không ư c làm: 1-Cán b . công ch c i u ki n v tu i i và có th i gian óng BHXH quy B lu t lao ng th ư c hư ng ch hưu trí và các ch khác. c c b . bí m t công tác. t ch c mua bán v t tư hàng hóa. sách nhi u. công ch c không ư c chây lư i.com nh trong . -Nh ng vi c mà làm tư v n có kh năng gây phương h i n l i ích qu c gia. công ty c ph n. thoái thác nhi m v công v . không ư c gây bè phái. t ch c ó. -Nh ng công vi c thu c th m quy n gi i quy t c a mình. k toán – tài v . ký k t h p ng cho cơ quan. 4-Cán b . trư ng h c tư và t ch c nghiên c u khoa h c tư. t ch c. 3-Không ư c thành l p.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C 6-Hy sinh trong khi thi hành nhi m v công v ư c xem xét công nh n là li t sĩ. tham gia thành l p. hách d ch. b nh vi n tư. công ty h p danh. làm th qu . t ý b vi c. công ch c không ư c làm tư v n: -Nh ng vi c liên quan n bí m t nhà nư c. tham gia qu n lý i u hành các doanh nghi p tư nhân.blogspot. th kho. V-Hưu trí và thôi vi c: 1-Hưu trí: -Cán b . b m . con. cá nhân nào trong ph m vi công vi c có liên quan n bí m t trư c ây mình m nhi m. 2-Không ư c c a quy n. tr n tránh. gây khó khăn. 5-Trong th i h n ít nh t là 5 năm k t khi có quy t nh ngh hưu ho c thôi vi c. ngh mà ngư i ó tr c ti p th c hi n vi c qu n lý nhà nư c. m t oàn k t. anh ch em ru t c a mình gi ch c v lãnh o v t ch c nhân s . http://nghoangvan137.

công ch c ã i u ki n ngh hưu có th ư c kéo dài thêm. +Danh hi u vinh d Nhà nư c. +Huy chương. VI-Khen thư ng và x lý vi ph m: 1-Khen thư ng: -Cán b . công ch c ang b xem xét k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . -Cán b . gi m biên ch . +Có nguy n v ng thôi vi c ư c c p có th m quy n ng ý. +B ng khen. -Chưa cho thôi vi c khi cán b . công ch c (tr nh ng ngư i do b u c ) ư c thôi vi c và hư ng ch vi c trong 02 trư ng h p sau: +Do s p x p t ch c. Nhưng ph i m b o nguyên t c sau: +Cơ quan t ch c s d ng cán b . Th i gian kéo dài không quá 5 năm.com . +Huân chương. công ch c t ý b vi c thì b k lu t.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Trong m t s trư ng h p cán b . công ch c có thành tích xu t s c ư c xem xét khen thư ng v i các hình th c sau ây: +Gi y khen. công ch c t nguy n và có 2-Thôi vi c: -Cán b . ph i b i thư ng chi phí ào t o. công ch c th c s có nhu c u. thôi vi c và các thôi s c kh e ti p t c làm vi c. +Cán b . http://nghoangvan137. không ư c hư ng ch quy n l i khác.blogspot. trong trư ng h p c bi t có th kéo dài thêm.

c nh cáo.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Cán b .blogspot. +H ng ch. -N u có hành vi vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v . công v gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i hoàn tr cho cơ quan. ngh -Trong th i gian b xem xét k lu t. N u b k lu t t hình th c khi n trách n cách ch c thì không ư c b nhi m vào các ch c v cao hơn trong th i h n ít nh t là 01 năm k t khi có quy t nh k lu t. -Cán b . -Vi c k lu t cán b .com . công ch c vi ph m pháp lu t b tòa án ph t tù mà không cho hư ng án treo thì ương nhiên b bu c thôi vi c. công ch c ph i ư c H i cơ quan. nâng b c lương trư c th i h n. t ch c có th m quy t quy t nh. công ch c (tr ch c danh b u c ) b k lu t b ng hình th c khi n trách. t ch c ã b i thư ng cho ngư i b h i. Trong th i gian b t m ình ch công tác ư c hư ng lương theo quy nh c a Chính ph . công ch c vi ph m pháp lu t mà có d u hi u c a ph m t i thì b truy c u trách nhi m hình s . công ch c (tr các ch c danh do b u c ) l p thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v công v thì ư c xem xét nâng ng ch. cán b . công ch c (tr các ch c danh do b u c ) vi ph m quy nh pháp lu t n u chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s thì ph i ch u m t trong nh ng hình th c k lu t sau: +Khi n trách. +Bu c thôi vi c. t ch c kho n ti n mà cơ quan. http://nghoangvan137. Th i h n t m ình ch không quá 15 ngày. ng k lu t c a cơ quan xem xét. +H b c lương. -Cán b . trư ng h p c bi t có th kéo dài nhưng không quá 03 tháng. -Cán b . +C nh cáo. 2-K lu t: -Cán b . công ch c có th b t m ình ch công tác. cách ch c thì b kéo dài th i gian nâng b c lương thêm 01 năm. +Cách ch c.

t ch c chính tr . vi n ki m sát nhân dân. -Văn phòng Ch t ch nư c. s d ng. làm vi c trong các cơ quan sau ây: -Văn phòng Qu c h i. -Các cơ quan hành chính nhà nư c t Trung ương -Tòa án nhân dân. s d ng. n -B máy giúp vi c thu c t ch c chính tr . +Công ch c lo i B: Là ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình môn giáo d c ngh nghi p.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C VII-Tuy n d ng.xã h i t Trung ương huy n. http://nghoangvan137. trong biên ch . công ch c trong các cơ quan nhà nư c. ti n sĩ.ơn v thu c quân i. công ch c ã dành 02 chương nói v v n này. qu n lý cán b . l c lư ng vũ trang. công ch c: 1-Ph m vi i u ch nh: -V n tuy n d ng. công ch c pháp l nh cán b . công an nhân dân. t ch c chính tr . 2i tư ng i u ch nh: Công ch c nói t i Ngh nh 117/2003/N -CP: là công dân Vi t Nam. n c p huy n. . -Ngh nh 117/2003/N -CP và Thông tư 09/2004/TT-BNV quy nh vi c tuy n d ng. s d ng. th c sĩ. hư ng lương t ngân sách nhà nư c. t ch c chính tr .com ào t o chuyên . -Cơ quan i di n nhà nư c ta nư c ngoài. i h c.blogspot. qu n lý cán b .xã h i. 3-Phân lo i công ch c: Hi n nay có 03 cách phân lo i công ch c: -Phân lo i theo trình ào t o: chia công ch c thành 03 lo i: +Công ch c lo i A: Là ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình ào t o chuyên môn giáo d c i h c và sau i h c g m: cao ng. qu n lý cán b .

biên gi i. Xét tuy n trong nh ng trư ng h p ngư i tình nguy n làm vi c t 5 năm tr lên vùng cao. * i u ki n ăng ký d tuy n: +Là công dân Vi t Nam có +Tu i t 18 +Làm y a ch thư ng trú t i Vi t Nam. vùng xa. +Chuyên viên và tương ương. n 40.com . 4-Tuy n d ng công ch c: *V i cán b . ch huy. +Nhân viên và tương ương. h i o ho c áp ng yêu c u xây d ng i ngũ cán b . nghi p v . vùng sâu. công ch c vùng dân t c ít ngư i. -Phân lo i theo v trí công tác: Chia làm 02 lo i: +Công ch c lãnh o.blogspot. -Phân lo i theo ng ch công ch c: +Chuyên viên cao c p và tương ương tr lên. . công ch c nói chung vi c tuy n d ng có 02 hình th c: Thi tuy n và xét tuy n. +Cán s và tương ương. ào t o chuyên +Công ch c chuyên môn. +Chuyên viên chính và tương ương.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C +Công ch c lo i C: Là ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình môn dư i giáo d c ngh nghi p. úng yêu c u h sơ d tuy n. http://nghoangvan137. *Nguyên t c tuy n d ng: +Bình ng. M t s trư ng h p có th cao hơn nhưng không quá 45.

*Nâng ng ch và nâng b c lương: http://nghoangvan137. +Nguyên t c ưu tiên. +Công khai. công ch c ng ch nào thì b trí công vi c phù h p v i ng ch ó. phân công công tác cho công ch c ph i: phù h p nhi m v ư c giao v i ng ch công ch c ư c b nhi m. *Sau th i gian t p s n u ng ch công ch c. 5-S d ng công ch c: *B trí phân công công tác: -Ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c ch u trách nhi m b trí. th c hi n y ch .com ng ki m tra v . v t yêu c u cơ quan có th m quy n quy t nh (tr 1 s trư ng nh b nhi m vào v chuyên môn -Công ch c ư c phân công nhi m v mà không phù h p v i ng ch công ch c ang gi thì ph i chuy n ng ch cho phù h p v i v trí và chuyên môn nghi p v . sát h ch c a h i trình . th hi n c p chuyên môn nghi p v .blogspot. -Chuy n ng ch không thi nhưng ph i qua ki m tra. *Chuy n ng ch: -Ng ch công ch c là ch c danh công ch c ư c phân theo ngành. +Ch t lư ng. -Chuy n ng ch là chuy n t ng ch này sang ng ch khác có cùng c p nghi p v . b o m các i u ki n c n thi t công ch c thi hành công v . phân công giao nhi m v cho công ch c. năng l c c a công ch c. +Xu t phát t yêu c u th c t . chính sách v i công ch c. -B trí. *Ngư i ư c tuy n d ng ph i tr i qua m t th i gian t p s theo quy h p không th c hi n ch t p s ).TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C +Khách quan.

phân c p qu n lý công ch c. ào t o.com . b i dư ng công ch c. b i dư ng công ch c. i u ki n. quy ch . -Th c hi n ch ti n lương.TÀI LI U ÔN THI CÔNG CH C -Nâng ng ch là nâng t ng ch th p lên ng ch cao hơn trong cùng m t ngành chuyên môn nghi p v . -Quy -Quy t nh ch c danh và tiêu chu n công ch c.blogspot. -L p quy ho ch. nâng ng ch. i v i công ch c. -Ban hành quy ch tuy n d ng. khen thư ng. t cáo http://nghoangvan137. nh c a pháp lu t v công ch c. t ch c th c hi n ch k lu t công ch c. t ps . k ho ch xây d ng. i u l . v trí công tác phù h p v i ng ch và còn ng ch trên trong cùng m t ngành chuyên môn thì có th ư c nâng ng ch. -Công ch c có tiêu chu n. -T ch c th c hi n qu n lý. -Nâng lương cho công ch c ư c th c hi n thông qua nâng b c lương theo thâm niên và nâng b c lương trư c th i h n. -Ch o. báo cáo và th ng kê công ch c. -Thanh tra. ào t o. ch .ánh giá công ch c. Vi c nâng ng ch cho công ch c ph i qua kỳ thi nâng ng ch. nh biên ch công ch c trong cơ quan hành chính nhà nư c. 6-Qu n lý công ch c: N i dung qu n lý công ch c g m: -Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n QPPL. t ch c gi i quy t khi u n i. ki m tra vi c thi hành quy -Ch o. chính sách ch ãi ng . s d ng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful