§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện

1
PhÇn I
ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn
cho nhµ m¸y c¬ khÝ ®Þa Ph- ¬ng
Ch- ¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp
1. Lo¹i ngµnh nghÒ, quy m« vµ n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp
1.1. Lo¹i ngµnh nghÒ:
Ngµy nay, nÒn kinh tÕ n- íc ta ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®êi sèng
nh©n d©n còng ®- îc n©ng cao nhanh chãng. Trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n- íc th× c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ
n- íc nãi chung vµ nhµ m¸y c¬ khÝ ®Þa ph- ¬ng nãi riªng lµ nh÷ng môc
tiªu hµng ®Çu trong viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ quèc d©n.
- Nhµ m¸y c¬ khÝ mµ em thiÕt kÕ lµ nhµ m¸y c¬ khÝ ®Þa ph- ¬ng.
NhiÖm vô s¶n xuÊt chñ yÕu cña nhµ m¸y lµ chÕ t¹o, l¾p ®Æt nh÷ng kÕt
cÊu kim lo¹i, gia c«ng, söa ch÷a l¾p r¸p c¬ khÝ phôc vô cho sù nghiÖp
c¬ khÝ ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Þa ph- ¬ng, c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu
dïng trong x©y dùng, sinh ho¹t. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng trªn nhµ m¸y
cßn cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt bi gang, phôc vô cho c¸c m¸y nghiÒn than
cña c¸c nhµ m¸y Xi m¨ng vµ c¸c nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn.
§Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt chiÕn l- îc cña m×nh, kh«ng
nh÷ng chØ ®ßi hái vÒ tÝnh chÊt c«ng nghÖ mµ cßn yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt
l- îng vµ ®é tin cËy cao trong lÜnh vùc cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y.
1.2. Quy m«, n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


2
- XÝ nghiÖp cã tæng diÖn tÝch lµ 22525m
2
nhµ x- ëng, bao gåm 10
ph©n x- ëng, ®- îc x©y dùng tËp trung t- ¬ng ®èi gÇn nhau, víi tæng
c«ng suÊt dù kiÕn ph¸t triÓn sau 10 n¨m sau lµ 12MVA.
- Dù kiÕn trong t- ¬ng lai xÝ nghiÖp sÏ ®- îc më réng vµ ®- îc thay
thÕ, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n. §øng vÒ mÆt cung cÊp
®iÖn th× viÖc thiÕt kÕ cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sù gia t¨ng phô t¶i trong
t- ¬ng lai vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ, ph¶i ®Ò ra ph- ¬ng ph¸p cÊp ®iÖn
sao cho kh«ng g©y qu¸ t¶i sau vµi n¨m s¶n xuÊt vµ còng kh«ng ®Ó qu¸
d- thõa dung l- îng mµ sau nhiÒu n¨m xÝ nghiÖp vÉn kh«ng khai th¸c
hÕt dung l- îng c«ng suÊt dù tr÷ dÉn ®Õn l·ng phÝ.
2 . Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp:

* BPHC & QL - Bé phËn hµnh chÝnh vµ qu¶n lý.
* PXCSCK - Ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
* PXLRCK - Ph©n x- ëng l¾p r¸p c¬ khÝ.
* PXR - Ph©n x- ëng rÌn.
PX SC c¬ khÝ
PXKC Kim lo¹i
PX LR¸p c¬ khÝ
px rÌn
PX. §óc
PC GC Gç
Bé phËn thÝ nghiÖm
tr¹m b¬m
BPHC & QL
NÐn khÝ
s¶n phÈm
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


3
* PX§ - Ph©n x- ëng §óc.
* PXGCG - Ph©n x- ëng gia c«ng gç.
* PXKCKL - Ph©n x- ëng kÕt cÊu kim lo¹i.
- Theo quy tr×nh trang bÞ ®iÖn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt
cña xÝ nghiÖp, th× viÖc ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ ¶nh h- ëng ®Õn chÊt
l- îng s¶n phÈm, g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, do ®ã ta xÕp xÝ nghiÖp vµo
phô t¶i lo¹i II.
- §Ó quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o vËn hµnh tèt th×
ph¶i ®¶m b¶o chÊt l- îng ®iÖn n¨ng vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho
toµn xÝ nghiÖp vµ cho c¸c ph©n x- ëng quan träng trong xÝ nghiÖp.
3 . Giíi thiÖu phô t¶i ®iÖn cña toµn xÝ nghiÖp.
3.1. C¸c ®Æc ®iÓm cña phô t¶i ®iÖn.
- Phô t¶i ®iÖn trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã thÓ ph©n ra lµm hai
lo¹i phô t¶i:
+ Phô t¶i ®éng lùc
+ Phô t¶i chiÕu s¸ng.
- Phô t¶i ®éng lùc th- êng cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, ®iÖn ¸p yªu
cÇu trùc tiÕp ®Õn thiÕt bÞ víi ®é lÖch ®iÖn ¸p cho phÐp AU
Cf
= ± 5%
U
®m
. C«ng suÊt cña chóng n»m trong d¶i tõ mét ®Õn hµng chôc kw, vµ
®- îc cÊp bëi tÇn sè f=50Hz.
- Phô t¶i chiÕu s¸ng th- êng lµ phô t¶i mét pha, c«ng suÊt kh«ng
lín. Phô t¶i chiÕu s¸ng b»ng ph¼ng, Ýt thay ®æi vµ th- êng dïng dßng
®iÖn tÇn sè f = 50Hz. §é lÖch ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng AU
Cf

= ±2,5%.
3.2 . C¸c yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn cña xÝ nghiÖp.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


4
- C¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i dùa vµo ph¹m vi vµ møc ®é
quan träng cña c¸c thiÕt bÞ ®Ó tõ ®ã v¹ch ra ph- ¬ng thøc cÊp ®iÖn cho
tõng thiÕt bÞ còng nh- cho c¸c ph©n x- ëng trong xÝ nhiÖp, ®¸nh gi¸
tæng thÓ toµn xÝ nghiÖp c¬ khÝ ta thÊy tû lÖ (%) cña phô t¶i lo¹i II lµ
67%. Phô t¶i lo¹i II lín gÊp 2 lÇn phô t¶i lo¹i III, do ®ã xÝ nghiÖp ®- îc
®¸nh gi¸ lµ hé phô t¶i lo¹i II, v× vËy yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i ®- îc
®¶m b¶o liªn tôc.
4. Ph¹m vi ®Ò tµi.
- §©y lµ mét ®Ò tµi thiÕt kÕ tèt nghiÖp, nh- ng do thêi gian cã h¹n
nªn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ tû mØ cho c«ng tr×nh lµ mét khèi l- îng
lín, ®ßi hái thêi gian dµi, do ®ã ta chØ tÝnh to¸n chän cho nh÷ng h¹ng
môc quan träng cña c«ng tr×nh.
- Sau ®©y lµ nh÷ng néi dung chÝnh mµ b¶n thiÕt kÕ sÏ ®Ò cËp ®Õn:
+ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn ph©n x- ëng.
+ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
+ TÝnh to¸n c«ng suÊt bï cho xÝ nghiÖp.
+ TÝnh to¸n nèi ®Êt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng.
+ ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


5


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


6
Ch- ¬ng II
x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
c¸c ph©n x- ëng vµ toµn xÝ nghiÖp.

1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
1.1. Ph©n lo¹i vµ ph©n nhãm phô t¶i trong ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ
- C¸c thiÕt bÞ ®Òu lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n.
- §Ó ph©n nhãm phô t¶i ta dùa theo nguyªn t¾c sau :
+ C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã cïng mét chÕ ®é lµm viÖc
+ C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn gÇn nhau, tr¸nh trång chÐo d©y
dÉn
+ C«ng suÊt thiÕt bÞ trong nhãm còng nªn c©n ®èi ®Ó khái qu¸
chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm
+ Sè l- îng thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã mét giíi h¹n
C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c m¸y c«ng cô bè trÝ trªn mÆt
b»ng x- ëng ta chia ra lµm 5 nhãm thiÕt bÞ (phô t¶i ) nh- sau :
+ Nhãm 1: 1; 1; 2; 3; 3; 5; 6; 11; 12;
+ Nhãm 2 : 2; 4; 8; 9; 13; 17; 17;
+ Nhãm 3 : 18 22; 31; 37; 41; 44;
+ Nhãm 4: 19; 20; 21; 24; 26; 28; 33;
+ Nhãm 5 : 23; 25; 40; 42; 46; 47; 48; 49; 50;
B¶ng 2-1: B¶ng c«ng suÊt ®Æt tæng cña c¸c nhãm.
Nhãm phô t¶i 1 2 3 4 5
C«ng suÊt tæng (kw) 70,35 70,4 162,25 164,9 139,2
1.2 . X¸c ®Þnh phô t¶i ®éng lùc tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng.
a. C¸c ph- ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


7
- Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i.
- Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ ®é lÖch cña phô t¶i khái gi¸ trÞ
trung b×nh.
- Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè h×nh d¸ng cña ®å thÞ phô t¶i
- Theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu.
V× ®· cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ mÆt b»ng bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ,
biÕt ®- îc c«ng suÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña tõng thiÕt bÞ, nªn ta x¸c
®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i .
b. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm 1
B¶ng 2-2: B¶ng sè liÖu nhãm 1.
TT Tªn thiÕt bÞ Sè l- îng KÝ hiÖu C«ng suÊt (kw)
1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 1 10,0
2 Bóa h¬i ®Ó rÌn 1 2 28,0
3 Lß rÌn 2 3 4,5
4 Qu¹t lß 1 5 2,8
5 Qu¹t th«ng giã 1 6 2,5
6 DÇm treo cã Pal¨ng
®iÖn
1 11 4,85
7 M¸y mµi s¾c 1 12 3,2
C«ng thøc tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n:
P
tt
=K
max
. P
tb
= K
max
. E K
sdi
. P
®mi.
( 2-1)
Trong ®ã:
+ P
tb
: c«ng suÊt trung b×nh cña phô t¶i trong ca mang t¶i lín nhÊt
(kw)
+ P
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc cña phô t¶i (kw)
+ K
sd
: hÖ sè sö dông c«ng suÊt cña nhãm thiÕt bÞ.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


8
(B¶ng phô lôc 1 trang 253 TKC§).
+ K
max
: hÖ sè cùc ®¹i c«ng suÊt t¸c dông, tra ®å thÞ hoÆc tra b¶ng
theo hai ®¹i l- îng K
sd
vµ n
hq
.
+ n
hq
: sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶
- Ta thÊy víi nhãm m¸y c«ng cô cã K
sd
=0,16; tõ cosm=0,6
÷ tgm = 1,33.
- Tr×nh tù x¸c ®Þnh n
hq
nh- sau :
- X¸c ®Þnh n
1
: sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hay b»ng 1/2 c«ng
suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm.
Víi nhãm 1, ta cã n
1
= 1
- X¸c ®Þnh P
1
tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña n
1
thiÕt bÞ trªn.
Ta cã
¯
=
n
1
1
dm 1 P P

+ P
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc cña n
1
thiÕt bÞ.
P
1
= 28kw
- X¸c ®Þnh n* vµ p* :
E
= =
P
P
P* ;
n
n
* n
1 1

Trong ®ã: 398 , 0
70,35
28
p* ; 11 , 0
9
1
* n = = = =
- Tõ c¸c gi¸ trÞ n* = 0,11 vµ p* = 0,4 tra b¶ng (PL: 1.5: TKC§]
®- îc n
hq
*= 0,47, vËy ta cã n
hq
= n . n
hq
* = 9 . 0,47 = 4,23 ÷ n
hq
= 4
- Tõ K
sd
= 0,16 vµ n
hq
= 4 tra b¶ng [PL: 1.6 TKC§] ®- îc K
max
=
3,11 vµo c«ng thøc (2-1) tÝnh ®- îc:
P
tt
= 3,11 . 0,16 (10 + 10 + 28 + 4,5 + 4,5 + 2,8 + 2,5 + 4,85 + 3,2)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


9
= 35 (kw)
Q
tt
= P
tt
. tgm = 35 . 1,33 = 46,55 (KVAR)
) KVA ( 24 , 58 55 , 46 35 Q P S
2 2 2
tt
2
tt tt
= + = + =
) A ( 486 , 88
380 . 3
10 . 24 , 58
U . 3
S
I
3
tt
tt
= = =
- T- ¬ng tù tÝnh to¸n cho c¸c nhãm kh¸c, kÕt qu¶ ghi ®- îc trong
b¶ng B2-3.
- Mét sè c«ng thøc ®- îc dïng ®Ó tÝnh to¸n:
- C«ng thøc quy ®æi chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i vÒ chÕ ®é
lµm viÖc dµi h¹n cña thiÕt bÞ:
2) - (2 % K . P P
d dm qd
=
+ K
d
%: HÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m.
- C«ng thøc tÝnh hÖ sè sö dông c«ng suÊt t¸c dông trung b×nh:
¯
¯
=
n
1
i
n
1
i
i
tb
p
p
k
K
dm
dm
.
sd
sd
. (2-3)
- HÖ sè c«ng suÊt trung b×nh:
¯
¯
=
n
dmi
n
dmi
tb
p
p
1
1
cos .
cos
m
m (2-4)
- C«ng thøc quy ®æi phô t¶i 1 pha sang phô t¶i 3 pha khi ®Êu vµo ®iÖn
¸p d©y.
P
®m.t®
= 3 P
®m.ph.max
(2-5)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


10
+ P
®m.ph.max
:phô t¶i ®Þnh møc cña pha mang t¶i lín nhÊt (kw)
B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n B2-3 ë trang sau:


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


11
1.3. X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng toµn ph©n x- ëng:
Phô t¶i chiÕu s¸ng ®- îc tÝnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét
®¬n vÞ diÖn tÝch. C«ng thøc tÝnh :
P
cs
=P
0
. F (2-6)
Trong ®ã :
+ P
0
: SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch (W/m
2
)
+ F : DiÖn tÝch cÇn ®- îc chiÕu s¸ng (m
2
)
- DiÖn tÝch chiÕu s¸ng toµn ph©n x- ëng F = 48 x 25 =1200 (m
2
)
- SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng chung cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ
P
o
=15 (W/m
2
)
Thay vµo c«ng thøc (2-6) ®- îc :
P
cs
=15 . 1200 = 18 (Kw).
1.4 . Phô t¶i tÝnh to¸n toµn ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ:
C«ng thøc:
¯ ¯
+ =
n
1
cs nhi . tt
dt px . tt
P
p
k P
( 2-7)
¯
=
n
1
nhi . tt dt PX . tt
Q K Q
Trong ®ã :
+ K
®t
: hÖ sè ®ång thêi, lÊy K
®t
= 0,85.
+ n : sè nhãm thiÕt bÞ.
+ P
cs
: phô t¶i chiÕu s¸ng (kw)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


12
+ P
tt.nhi
, Q
tt.nhi
: c«ng suÊt t¸c dông, ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña nhãm
thø i.
Thay c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®- îc ë trªn vµo c«ng thøc ( 2-7) ®- îc:
P
ttpx
= 0,85 . (35 + 32,33 + 80,74 + 82,05 + 63,92) + 18 = 268,0 (kw)
Q
ttpx
=0,85.(46,55+43,0 = 107,38 + 109,13 + 85,01) = 332,41 (KVAR)
S
tt.px
= ) KVA ( 06 , 427 5 , 332 0 , 268
2 2
= +
1.5. X¸c ®Þnh phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ.
Phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ sÏ xuÊt hiÖn khi thiÕt bÞ cã
dßng khëi ®éng lín nhÊt më m¸y, cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong nhãm
®ang lµm viÖc b×nh th- êng vµ ®- îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
I
®n
= I
k®(max)
+ (I
tt
- K
sd
. I
®m(max)
) (2-8)
Trong ®ã:
I
k®(max)
- Dßng khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt
trong nhãm m¸y.
I
tt
- Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm m¸y.
I
®m(max)
- Dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.
K
sd
- HÖ sè sö dông cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.
- I
®n.nh1
= 70,9 . 5 + (88,49 - 0,16 . 70,9) = 431,65 (A)
- I
®n.nh2
= 70,9 . 5 + (81,74 - 0,16 . 70,9) = 424,9 (A)
- I
®n.nh3
= 202,58 . 5 + (207,451 - 0,16 . 227,9) = 1310,5(A)
- I
®n.nh5
= 113,95 . 5 + (161,6 - 0,16 . 113,95) = 713,12 (A)
2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x- ëng kh¸c vµ toµn xÝ nghiÖp.
2.1. Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x- ëng:
Phô t¶i ®éng lùc:
- V× c¸c ph©n x- ëng kh¸c chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt do ®ã phô t¶i tÝnh
to¸n ®- îc x¸c ®Þnh theo ph- ¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu (k
nc
).
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


13
C«ng thøc tÝnh :
P
®l
= k
nc
. P
®

Q
®l
= Q
tt
= P
tt
. tgm
m
= + =
cos
p
Q p
S
tt
2
tt
2
tt
tt
(2-9)
Trong ®ã :
+ P
®
: C«ng suÊt ®Æt cña ph©n x- ëng (kw)
+ k
nc
: HÖ sè nhu cÇu cña nhãm thiÕt bÞ ®Æc tr- ng (tra sæ tay kü
thuËt).
+ tgm : T- ¬ng øng víi cosm ®Æc tr- ng cña nhãm hé tiªu thô.
Phô t¶i chiÕu s¸ng : tÝnh theo c«ng thøc (2-6) ë trªn.
a. TÝnh to¸n cho ph©n x- ëng kÕt cÊu kim lo¹i :
Ph©n x- ëng cã c«ng suÊt ®Æt P
®
= 1950 (kw)
DiÖn tÝch 70 . 25 = 1750 (m
2
)
- Tra b¶ng phô lôc [PL 1.3: TKC§]
k
nc
=0,7
cosm =0,9 ÷ tgm =0,484
P
o
= 15 (w/m
2
)
- Thay vµo c«ng thøc (2-6 ) vµ (2-9) ë trªn ta tÝnh ®- îc:
+ Phô t¶i ®éng lùc :
P
®l
= 0,7 . 1950 = 1365 (kw)
Q
tt
= P
tt
. tgm = (P
®l
+ P
cs
) . tgm = 1391,25 . 0,484 = 673,37 (KVAR)
+ C«ng thøc tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


14
P
cs
= P
0
. F = 15 . 1750 = 26,25 (kw)
+ C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x- ëng:
P
tt
= P
®l
+ P
cs
= 1365 + 26,25 = 1391,25 (kw)
83 , 1545
9 , 0
25 , 1391
cos
P
S
tt
tt
= =
m
= (KVA)
b. TÝnh to¸n t- ¬ng tù cho c¸c ph©n x- ëng kh¸c .
KÕt qu¶ ®- îc ®- îc ghi trong b¶ng B 2-4:
B¶ng 2-4
Tªn ph©n x- ëng
P®,
kw
K
nc
cosm tgm
F
(m
2
)
P
o

w/m
2
P
cs

kw
P
®l
kw
P
tt
kw
Q
tt

KVAR
S
tt

KVA
PX. KÕt cÊu kim lo¹i 1950 0,7 0,9 0,484 1750 15 26,25 1365 1391,25 673,365 1545,83
PX. L¾p r¸p c¬ khÝ 1800 0,4 0,6 1,33 3600 15 54 720 774 1029,42 1290
PX. §óc 1200 0,7 0,8 0,75 2925 15 43,88 840 883,875 662,91 1104,84
PX. NÐn khÝ 800 0,7 0,8 0,75 2250 15 33,75 560 593,75 445,31 742,19
PX. RÌn 1200 0,6 0,6 1,33 1250 15 18,75 720 738,75 982,53 1231,25
Tr¹m b¬m 640 0,7 0,75 0,88 1125 15 16,875 448 464,88 409,1 619,83
PX. CSCK 830 0,3 0,6 1,33 1200 15 18 250,0 268,0 332,41 446,7
PX. Gia c«ng gç 450 0,5 0,6 1,33 3375 14 47,25 225 272,25 362,1 453,75
Bé phËn HC vµ
Qlý
80 0,8 0,9 0,484 3800 15 57 64 121 58,56 134,44
Bé phËn thö
nghiÖm
370 0,8 0,8 0,75 1250 20 25 296 321 240,75 401,25
Tæng 9320 22525 340,8 5488 5829 5196 7970

2.2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn xÝ nghiÖp:
- Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn xÝ nghiÖp:
) kw ( 2 , 4663 P P k P
10
1
csi
10
1
tti dl ttXN
= + =
¯ ¯

- Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


15
Q
ttXN
= k
®t
8 , 4156 5196 . 8 , 0 Q
10
1
tti
= =
¯
(KVAR)
- Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña xÝ nghiÖp:
) KVA ( 95 , 6246 8 , 4156 2 , 4663 S
2 2
ttXN
= + =
- HÖ sè c«ng suÊt cña toµn xÝ nghiÖp:
75 , 0
95 , 6246
2 , 4663
S
P
Cos
ttXN
ttXN
x
= = = m
2.3. TÝnh sù t¨ng tr- ëng cña phô t¶i trong 10 n¨m sau:
- C«ng thøc xÐt ®Õn sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t- ¬ng lai:
S
(t)
= S
tt
(1 + o
1
t); trong 262 s¸ch tra cøu CC§XNCN.
Trong ®ã:
S
tt
- C«ng suÊt tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i.
o
1
- HÖ sè ph¸t triÓn hµng n¨m cña phô t¶i: (o
1
= 0,083 - 0,101)
(trang 262 s¸ch CCDXNCN)
t - Sè n¨m dù kiÕn (t = 10 n¨m)
VËy S
(10)
= 6246,95 . (1 + 0,95 . 10) = 12181,55 (KVA)
÷ P
(10)
= S
(10)
. Cosm = 12181,55 . 0,75 = 9136,16 (Kw)
3. X¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i:
- ViÖc ph©n bè hîp lý c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph¹m vi xÝ nghiÖp lµ
mét vÊn ®Ò quan träng ®Ó x©y dùng s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã c¸c chØ tiªu
kinh tÕ, kü thuËt cao, ®¶m b¶o ®- îc chi phÝ hµng n¨m nhá. §Ó x¸c ®Þnh
®- îc vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ta x©y dùng biÓu ®å phô t¶i trªn mÆt
b»ng tæng cña xÝ nghiÖp.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


16
- BiÓu ®å phô t¶i lµ mét vßng trßn cã diÖn tÝch b»ng phô t¶i tÝnh
to¸n cña ph©n x- ëng theo mét tØ lÖ lùa chän.
- Mçi ph©n x- ëng cã mét biÓu ®å phô t¶i. T©m ®- êng trßn biÓu ®å
phô t¶i trïng víi t©m cña phô t¶i ph©n x- ëng, tÝnh gÇn ®óng cã thÓ coi
phô t¶i cña ph©n x- ëng ®ång ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x- ëng .
- BiÓu ®å phô t¶i cho phÐp h×nh dung ®- îc râ rµng sù ph©n bè
phô t¶i trong xÝ nghiÖp.
- Mçi vßng trßn biÓu ®å phô t¶i chia ra thµnh hai phÇn h×nh qu¹t
t- ¬ng øng víi phô t¶i ®éng lùc vµ phô t¶i chiÕu s¸ng.
3.1. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i:
m .
S
R
ttPXi
i
H
= ( 2-10 )
Trong ®ã :
+ S
ttPXi
: Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng thø i, (KVA)
+ R
i
: B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña ph©n x- ëng thø i,
mm
+ m : tØ lÖ xÝch KVA/mm
2

- Gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i :

p
p
tt
cs
cs
. 360
=
o

§Ó x¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i, chän tû lÖ xÝch 3 KVA/mm.
B¶ng tÝnh kÕt qu¶ R vµ o
cs
:
B¶ng 2-5

hiÖu
Tªn ph©n x- ëng
P
cs

Kw
P
tt

Kw
S
tt

KVA
m
KVA/mm
2
R,
mm
o
0
cs

1 PX. KÕt cÊu kim lo¹i 26,25 1391,25 1545,83 3 12,81 6,79
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


17
2 PX. L¾p r¸p c¬ khÝ 54 774 1290 3 11,7 5,12
3 Ph©n x- ëng ®óc 43,88 883,88 1104,84 3 10,83 17,87
4 Ph©n x- ëng nÐn khÝ 33,75 593,75 742,19 3 8,88 20,46
5 Ph©n x- ëng rÌn 18,75 738,75 1231,25 3 11,43 9,13
6 Tr¹m b¬m 16,875 464,88 619,83 3 8,11 13,07
7 PX söa ch÷a c¬ khÝ 18 268 446,7 3 6,89 24,18
8 Ph©n x- ëng gia c«ng gç 47,25 272,25 453,75 3 6,94 62,48
9 Bé phËn hµnh chÝnh &
BQL
57 121 134,44 3 3,78 169,59
10 Bé phËn thö nghiÖm 25 321 401,25 3 6,53 28,04
3.2 . BiÓu ®å x¸c ®Þnh t©m phô t¶i.
Trªn s¬ ®å mÆt b»ng xÝ nghiÖp vÏ mét hÖ to¹ ®é xoy, cã vÞ trÝ to¹
®é träng t©m cña c¸c ph©n x- ëng lµ ( x
i
, y
i
) ta x¸c ®Þnh ®- îc to¹ ®é tèi
- u M
0
(x
0
, y
0
)
Vßng trßn phô t¶i :
1545
1
Tªn ph©n x- ëng; C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng
- X¸c ®Þnh träng t©m phô t¶i cña xÝ nghiÖp:
C«ng thøc :
¯
¯
¯
¯
= =
n
1
i
n
1
i
i
0
n
1
i
n
1
i i
0
s
y
s
y
s
x s
x
;
.

44 , 8043
9 , 5 . 25 , 401 3 , 4 . 19 , 742 3 , 8 . 84 , 1104 3 , 1 . 1290 5 , 3 . 83 , 1545
x0
+ + + +
=
Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng.
Phô t¶i ®éng lùc.
o
cs
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


18
8 , 4
44 , 8043
9 , 1 . 44 , 134 8 . 75 , 453 7 , 5 . 7 , 446 5 , 5 . 83 , 619 3 , 5 . 25 , 1231
=
+ + + + +

44 , 8043
3 , 4 . 25 , 1231 3 , 1 . 19 , 742 2 . 84 , 1104 5 , 5 . 1290 5 , 5 . 83 , 1454
y
0
+ + + +
=
8 , 3
44 , 8043
9 , 1 . 25 , 401 7 , 0 . 44 , 134 5 . 75 , 453 7 , 5 . 7 , 446 1 . 83 , 19
=
+ + + +

DÞch chuyÓn ra kho¶ng trèng, vËy ta cã t©m phô t¶i xÝ nghiÖp:
M (x
o
,y
o
)= M
0
(4,8; 3,8)
Ch- ¬ng III
thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn cao ¸p
cho xÝ nghiÖp

1. Yªu cÇu ®èi víi s¬ ®å cung cÊp ®iÖn :
- Yªu cÇu ®èi víi c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ nguån cung cÊp rÊt
®a d¹ng. Nã phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña xÝ nghiÖp vµ c«ng suÊt yªu cÇu
cña nã, khi thiÕt kÕ c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ph¶i l- u ý tíi c¸c yÕu tè
®Æc biÖt ®Æc tr- ng cho tõng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp riªng biÖt, ®iÒu kiÖn
khÝ hËu, ®Þa h×nh, c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®ßi hái ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn
(§TCCC§) cao, c¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng
nghÖ ... §Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh møc ®é ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn, thiÕt
lËp s¬ ®å cÊu tróc cÊp ®iÖn hîp lý.
- ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn chñ yÕu c¨n cø ®é tin cËy, tÝnh
kinh tÕ vµ tÝnh an toµn. §é tin cËy cña s¬ ®å cÊp ®iÖn phô thuéc vµo
lo¹i hé tiªu thô mµ nã cung cÊp, c¨n cø vµo lo¹i hé tiªu thô ®Ó quyÕt
®Þnh sè l- îng nguån cung cÊp cña s¬ ®å .
- S¬ ®å cung cÊp ®iÖn (S§CC§) ph¶i cã tÝnh an toµn ®¶m b¶o an
toµn tuyÖt ®èi cho ng- êi vµ thiÕt bÞ trong mäi tr¹ng th¸i vËn hµnh. Ngoµi
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


19
ra, khi lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn còng ph¶i l- u ý tíi c¸c yÕu tè kü thuËt
kh¸c nh- ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho vËn hµnh, cã tÝnh linh ho¹t trong sù cè,
cã biÖn ph¸p tù ®éng ho¸.
2. Tæng hîp phô t¶i tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp:
- Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn
kh«ng ngõng do viÖc hîp lý ho¸ tiªu thô ®iÖn n¨ng, t¨ng n¨ng suÊt cña
c¸c m¸y chÝnh, t¨ng dung l- îng n¨ng l- îng, thay hoÆc hoµn thiÖn c¸c
thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y l¾p thªm c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ,... .§Ó hîp lý
ho¸ s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña nã phô thuéc vµo
viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n phô t¶i ®iÖn, nÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn
cña phô t¶i sÏ dÉn ®Õn ph¸ ho¹i c¸c th«ng sè tèi - u cña l- íi.
- Nh- ng do kh«ng cã th«ng tin cô thÓ vÒ sù ph¸t triÓn cña phô t¶i
®iÖn cña xÝ nghiÖp nªn ë ®©y ta kh«ng xÐt ®Õn møc gia t¨ng cña phô t¶i
trong t- ¬ng lai do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n S
tt
®· tÝnh tr- íc víi sè n¨m dù
kiÕn lµ 10.
S
tt(10)
= 12181,55 KVA
P
tt(10)
= 9136,16 kw
3. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp:
3.1. C«ng thøc kinh nghiÖm:
Trong tÝnh to¸n ®iÖn ¸p truyÒn t¶i th«ng th- êng ng- êi ta sö dông
mét sè c«ng thøc kinh nghiÖm sau:
P 16 l 34 , 4 U + = (a)
4
l . P 16 U= (b) (3-1)
P
16
l
. 17 U + = (c)
Trong ®ã:
+ U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i tÝnh b»ng (kv)
+ l : Kho¶ng c¸ch truyÒn t¶i tÝnh b»ng (km)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


20
+ P : C«ng suÊt truyÒn t¶i tÝnh b»ng (1000 kw)
3.2. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng vÒ xÝ nghiÖp.
Thay c¸c gi¸ trÞ P
ttXN(10)
= 9136,16 kw vµ l = 5km vµo c«ng thøc (3-
1a) trªn ta tÝnh ®- îc U = 53,36 kv. VËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i
tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp lµ U
®m
=35 kv.
4. C¸c ph- ¬ng ph¸p cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp :
4.1. C¸c ph- ¬ng ¸n vÒ tr¹m nguån:
- Giíi thiÖu nh÷ng s¬ ®å ®Æc tr- ng cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp chØ
tõ hÖ thèng (H×nh 19 - 14a, b, c, d - Tra cøu CC§XNCN).- Ta thÊy nÕu dïng s¬ ®å dÉn s©u tõ m¹ng 35kv xuèng ®iÖn ¸p
0,4kv th× cã lîi gi¶m ®- îc tæn thÊt nh- ng chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ cao.
Lo¹i s¬ ®å nµy phï hîp víi c¸c xÝ nghiªp cã c¸c ph©n x- ëng n»m c¸ch
xa nhau
(H×nh b)
- NÕu dïng s¬ ®å tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c
biÕn ¸p ph©n x- ëng 10/0,4kv th× chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ thÊp vµ víi lo¹i
h×nh ph©n x- ëng ®Æt gÇn nhau th× tæn thÊt kh«ng lín (H×nh c)
Theo ph©n tÝch trªn ta dïng s¬ ®å tr¹m nguån lµ tr¹m biÕn ¸p
trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng (BAPX)
4.2. Chän vÞ trÝ x©y dùng tr¹m :
- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m .
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


21
- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian
(BATG) hay ®- êng d©y cña hÖ thèng cã ®iÖn ¸p 35kv biÕn ®æi xuèng
®iÖn ¸p 10kv cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng.
- VÞ trÝ x©y dùng tr¹m ®- îc chän theo nguyªn t¾c chung sau:
+ GÇn t©m phô t¶i ®iÖn M
0
(4,8; 3,8)
+ ThuËn lîi cho giao th«ng ®i l¹i vµ mü quan
Tr¹m biÕn ¸p ®Æt vµo t©m phô t¶i ®iÖn, nh- vËy ®é dµi m¹ng
ph©n phèi cao ¸p, h¹ ¸p sÏ ®- îc rót ng¾n, c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt
cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®¶m b¶o h¬n.
VËy ta chän x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung t©m gÇn ph©n x- ëng sè
2 (ký hiÖu sè 5 trªn mÆt b»ng )
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng :
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tõ ®iÖn ¸p xÝ
nghiÖp 10kv xuèng ®iÖn ¸p ph©n x- ëng 0,4kv cung cÊp cho c¸c phô t¶i
®éng lùc vµ chiÕu s¸ng cña ph©n x- ëng.
- VÞ trÝ c¸c tr¹m ph©n x- ëng còng ®Æt ë gÇn t©m phô t¶i ph©n
x- ëng, kh«ng ¶nh h- ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thuËn tiÖn cho viÖc vËn
hµnh vµ söa ch÷a .
+ Tr¹m ®Æt trong ph©n x- ëng: gi¶m ®- îc tæn thÊt, chi phÝ x©y
dùng, t¨ng tuæi thä thiÕt bÞ, nh- ng khã kh¨n trong vÊn ®Ò chèng ch¸y
næ .
+ Tr¹m ®Æt ngoµi ph©n x- ëng: tæn thÊt cao, chi phÝ x©y dùng lín,
dÔ dµng chèng ch¸y næ.
+ Tr¹m ®Æt kÒ ph©n x- ëng: tæn thÊt vµ chi phÝ x©y dùng kh«ng
cao, vÊn ®Ò phßng ch¸y næ còng dÔ dµng
VËy tr¹m biÕn ¸p ®- îc chän x©y dùng kÒ ph©n x- ëng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


22
5. X¸c ®Þnh sè l- îng, dung l- îng cho c¸c m¸y biÕn ¸p:
5.1. X¸c ®Þnh sè l- îng m¸y biÕn ¸p:
- Chän sè l- îng m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m chÝnh còng nh- tr¹m
biÕn ¸p ph©n x- ëng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng mét s¬
®å cung cÊp ®iÖn hîp lý.
- Kinh nghiÖm tÝnh to¸n vµ vËn hµnh cho thÊy lµ trong mét tr¹m
biÕn ¸p chØ cÇn ®Æt mét m¸y biÕn ¸p lµ tèt nhÊt, khi cÇn thiÕt cã thÓ ®Æt
hai m¸y, kh«ng nªn ®Æt qu¸ hai m¸y.
+ Tr¹m mét m¸y biÕn ¸p cã - u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai, vËn hµnh
®¬n gi¶n trong hÇu hÕt c¸c tr- êng hîp cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m
nhá nhÊt nh- ng cã nh- îc ®iÓm møc ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn
kh«ng cao .
+ Tr¹m hai m¸y biÕn ¸p th- êng cã lîi vÒ kinh tÕ h¬n so víi c¸c
tr¹m ba m¸y vµ lín h¬n.
Khi thiÕt kÕ ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®óng sè l- îng m¸y biÕn ¸p cÇn
ph¶i xÐt ®Õn ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn .
- Dùa vµo tÝnh n¨ng vµ møc ®é quan träng cña tõng ph©n x- ëng
trong xÝ nghiÖp cã thÓ ph©n ra hai lo¹i phô t¶i sau :
- Phô t¶i lo¹i 2 gåm :
- Ph©n x- ëng kÕt cÊu kim lo¹i (KCKL), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè
1.
- Ph©n x- ëng l¾p r¸p c¬ khÝ (LRCK), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 2.
- Ph©n x- ëng ®óc, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 3.
- Ph©n x- ëng nÐn khÝ, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 4
- Tr¹m b¬m, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 6.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


23
- Phô t¶i lo¹i 3 gåm:
- Ph©n x- ëng rÌn (PXR), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 5.
- Ph©n x- ëng (SCCK), ký hiÖu trª mÆt b»ng sè 7
- Ph©n x- ëng (GCG), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 8.
- Bé phËn HC & Ban Qu¶n lý, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 9.
- Bé phËn thö ngiÖm, ký hÖu trªn mÆt b»ng sè 10.
- Sè l- îng tr¹m biÕn ¸p ®- îc chän nh- sau:
- Ph©n x- ëng lµ phô t¶i lo¹i 2, cÇn ®Æt 2 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.
- Ph©n x- ëng lµ phô t¶i lo¹i 3 cÇn ®Æt 1 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.
- C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt tÝnh to¸n vµ yªu cÇu ®é tin cËy CC§
cña ph©n x- ëng, quyªt ®Þnh ®Æt 7 tr¹m (BAPX) nh- sau:
+ Tr¹m B
1
(2MBA) : CÊp cho PXKCKL
+ Tr¹m B
2
(2 MBA): CÊp ®iÖn cho PXLRC khÝ.
+ Tr¹m B
3
(2 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng ®óc.
+ Tr¹m B
4
(2 MBA) : CÊp ®iÖn cho PXN khÝ + BPHC & BQL
+ Tr¹m B
5
(2 MBA): CÊp ®iÖn cho tr¹m b¬m vµ bé phËn thö
nghiÖm.
+ Tr¹m B
6
(1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng rÌn.
+ Tr¹m B
7
(1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng SCCK+ PX Gia
c«ng gç.
5.2. Chän dung l- îng m¸y biÕn ¸p:
- Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ®¶m b¶o ®é an toµn cung cÊp ®iÖn
(A.T.C.C.§). M¸y biÕn ¸p ®- îc chÕ t¹o víi c¸c cì tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh,
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


24
viÖc lùa chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®é an toµn
cung cÊp ®iÖn, ®¶m b¶o tuæi thä cña m¸y mµ cßn ¶nh h- ëng lín ®Õn
c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn.
- C¸c m¸y biÕn ¸p cña c¸c n- íc ®- îc chÕ t¹o víi c¸c ®Þnh møc
kh¸c nhau vÒ nhiÖt ®é m«i tr- êng xung quanh, v× vËy khi dïng m¸y
biÕn ¸p ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn kh¸c víi m«i tr- êng chÕ t¹o cÇn tiÕn
hµnh hiÖu chØnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p.
- §iÒu kiÖn chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p .
- NÕu 1MBA :
S S TT dmB
>
(3-2)
NÕu 2 MBA
S S k
S S
sc dmB qtsc
TT dmB
2
>
>
(3-3)
Trong ®ã:
+ S
®mB
: C«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA (KVA)
+ S
tt
: C«ng suÊt tÝnh to¸n cña phô t¶i ( KVA)
+ S
sc
: C«ng suÊt phô t¶i mµ tr¹m cÇn chuyÓn t¶i khi sù cè
(KVA)
+ K
qtsc
: HÖ sè qu¸ t¶i sù cè ; K
qtsc
= 1,4.
Tr¹m biÕn ¸p trung t©m:
) KVA ( 8701
4 , 1
55 , 12181
4 , 1
) KVA ( 78 , 6090
2
5 , 12181
2
S
S
S
S
SC
dmB
TT
dmB
= = >
= = >

- Chän MBA do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i TDH cã S
®m
= 10 MVA khi
®- a vÒ l¾p ®Æt trong n- íc th× c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA ph¶i ®- îc
hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


25
- C«ng thøc hiÖu chØnh c«ng suÊt theo nhiÖt ®é .[ gi¸o tr×nh:
CC§XN ]
|
|
.
|

\
| ÷
÷
|
|
.
|

\
| ÷
÷ =
u u
100
35
1 .
100
5
1
Max tb
dm
'
dm S S
(3-4)
Trong ®ã:
+ S’
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh (kVA)
+ S
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc ghi trªn nh·n m¸y (kVA)
Theo khÝ hËu miÒn B¾c lÊy u
tb
= 24
0
C, u
max
=42
0
C, nh- vËy c«ng
suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh S’
®m
=0,75S
®m
÷S’
®m
=0,75.10000=
7500(KVA).
B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p trung t©m:
B¶ng 3-1
Lo¹i
S
®m

kVA
§iÖn ¸p (kv) Tæn thÊt U
N
%
C H
APo APn
C-H
TDH 7500 35 10 14,5 65 8,0
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng :
- Nªn chän cïng mét cì m¸y hoÆc chän kh«ng qóa 2-3 cì m¸y.
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng B
1

) KVA ( 164 , 1104
4 , 1
83 , 1545
4 , 1
) KVA ( 915 , 772
2
83 , 1545
2
S
S
S
S
sc
dmB
tt
dmB
= = >
= = >

- V× c¸c thiÕt bÞ thuéc phô t¶i lo¹i I cña ph©n x- ëng chØ chiÕm
kho¶ng 80%, do ®ã lÊy S
sc
= 0,8 x 1104,164 = 883,33 KVA.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


26
Chän m¸y biÕn ¸p 1000KVA cña ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam
kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é.
- Chän t- ¬ng tù cho c¸c tr¹m biÕn ph©n x- ëng kh¸c, nh÷ng m¸y
cã S
®m
s1000kVA, ta chän MBA cña h·ng ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam
nªn kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. C¸c tr¹m dïng lo¹i tr¹m kÒ, cã 1
t- êng chung víi t- êng ph©n x- ëng. KÕt qu¶ chän ghi trong b¶ng B3-2.
B¶ng 3-2

hiÖ
u
Tªn ph©n x- ëng
S
tt

(kVA)
Sè m¸y
S
®mB

(kVA)
Tªn
tr¹m
1 PX. KÕt cÊu kim lo¹i 1545,83 2 1000 B
1

2 PX. l¾p r¸p c¬ khÝ 1290 2 1000 B
2

3 Ph©n x- ëng ®óc 1104,84 2 1000 B
3

4 PX. nÐn khÝ 742,19
2 800 B
4
5 Bé phËn hµnh chÝnh vµ
BQL
134,44
6 Tr¹m b¬m 619,83
2 800 B
5
7 Bé phËn thö nghiÖm 401,25
8 PX. rÌn 1231,25 1 1000 B
6
9 PX söa ch÷a c¬ khÝ 446,7
1 800 B
7
10 PX. gia c«ng gç 453,75
6. C¸c ph- ¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p cña xÝ nghiÖp:
- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m cña xÝ nghiÖp sÏ ®- îc lÊy ®iÖn tõ hÖ
thèng b»ng ®- êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp.
- §Ó ®¶m b¶o an toµn, ®¶m b¶o kh«ng gian vµ mü quan cho xÝ
nghiÖp m¹ng cao ¸p ®- îc dïng c¸p ngÇm. Tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c
tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng B
1
; B
2
; B
3
; B
4
; B
5
; dïng c¸p lé kÐp, ®Õn
tr¹m B
6
; B
7
dïng c¸p lé ®¬n.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


27
C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng vµ tr¹m biÕn ¸p
trung t©m trªn mÆt b»ng, ®Ò ra 3 ph- ¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p.
- Ph- ¬ng ¸n 1:
C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®- îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m
BATT.
- Ph- ¬ng ¸n 2 vµ ph- ¬ng ¸n 3; c¸c tr¹m biÕn ¸p xa tr¹m BATT
cña nhµ m¸y, lÊy liªn th«ng qua c¸c tr¹m ë gÇn tr¹m BATT. C¸c
ph- ¬ng ¸n ®i d©y cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp nh- sau:
(VÏ c¸c s¬ ®å ®i d©y cña 3 ph- ¬ng ¸n)
Trong ®ã:

7. TÝnh to¸n so s¸nh chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cho c¸c ph- ¬ng ¸n
§- êng d©y cÊp ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ tr¹m BATT cña xÝ nghiÖp
b»ng ®- êng d©y trªn kh«ng, lo¹i d©y AC
Tra b¶ng víi d©y dÉn AC vµ T
max
=4500h ®- îc J
kt
=1,1(A/mm
2
)
Ta cã
) mm ( 34 , 91
1 , 1
47 , 100
F ;
). A ( 47 , 100
35 . 3 . 2
55 , 12181
3 2
2
kt
kt
ttXN
kt
dm
ttXN
ttXN
J
I
F
U
S
I
= = =
= = =

- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m (BATT)
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng (BAPX)
- C¸c cao ¸p
- C¸c h¹ ¸p
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


28
Chän d©y nh«m lâi thÐp tiÕt diÖn 95mm
2
, ký hiÖu AC-95 cã I
cp
=330(A)
- KiÓm tra sù cè khi ®øt mét d©y : ) A ( 2 , 173
35 . 3
7500 . 4 , 1
U . 3
S 4 , 1
I
dm
dmB
sc
= = =
I
cp
> I
ttsc
= 173,2 (A). D©y dÉn chän tho¶ m·n.
- KiÓm tra d©y dÉn ®· chän theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p, v× tiÕt
diÖn d©y ®· chän v- ît cÊp cho sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t- ¬ng lai,
nªn kh«ng cÇn kiÓm tra theo AU.
7.1. TÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt cho c¸c ph- ¬ng ¸n:
Sau ®©y lÇn l- ît tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt cho 3 ph- ¬ng ¸n. Môc
®Ých tÝnh to¸n cña phÇn nµy lµ so s¸nh t- ¬ng ®èi gi÷a 3 ph- ¬ng ¸n cÊp
®iÖn, chØ cÇn tÝnh to¸n so s¸nh phÇn kh¸c nhau gi÷a 3 ph- ¬ng ¸n. C¶ 3
ph- ¬ng ¸n ®Òu cã nh÷ng phÇn tö gièng nhau: ®- êng d©y cung cÊp tõ
tr¹m biÕn ¸p trung gian (BATG) vÒ (BATT), 7 tr¹m biÕn ¸p, v× thÕ chØ
so s¸nh kü thuËt - kinh tÕ gi÷a 3 m¹ng c¸p cao ¸p. Dù ®Þnh dïng c¸p
XLPE lâi ®ång bäc thÐp do h·ng FURUKAWA cña NhËt B¶n, cã c¸c
th«ng sè kü thuËt cho trong phô lôc.
a. Ph- ¬ng ¸n 1:
Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®- îc
dïng c¸p ®ång 10kv, 3 lâi c¸ch ®iÖn XLPE ®ai thÐp vá PVC.
Víi c¸p ®ång vµ T
max
= 4500h, tra b¶ng ®- îc J
kt
= 3,1 A/mm
2
.
- Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B
1
:
) A ( 62 , 44
10 . 3 . 2
83 , 1545
. 3 . 2
U
S
I
dm
1 TTB
max v / l
= = =
) mm ( 39 , 14
1 , 3
62 , 44
2
kt
max
kt
j
I
F
= = =
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


29
Chän c¸p cã tiÕt diÖn F=16mm
2
, ký hiÖu 2XLPE (3x16) cã I
cp
=110 (A).
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : I
sc
= 2I
max
= 89,24 < 110 (A).
- Chän t- ¬ng tù cho c¸c ®- êng c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B 3-
3 sau:
B¶ng 3-3
§- êng c¸p F, mm
2
L, m Gi¸,
10
3
®/m
TiÒn, 10
3
®
BATT-B
1
16 75 48 3600
BATT-B
2
16 180 48 8640
BATT-B
3
16 210 48 10080
BATT-B
4
16 130 48 6240
BATT-B
5
16 120 48 5760
BATT-B
6
25 30 75 2250
BATT-B
7
16 120 48 5760
K1 = 42330.10
3
®.
- Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông:
3
2
2
10 . R . P
U
s
÷
= A (KW)
Trong ®ã :
+ S : C«ng suÊt truyÒn t¶i (kVA)
+ U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i (kV)
+ R : §iÖn trë t¸c dông ( O )
- Tæn thÊt trªn ®o¹n c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B1: c¸p cã r
0
=
1,47 O/km, L=75M ÷ R = r
0
. l
R = 1,47 . 0,075 = 0,11 (O)
) kw ( 63 , 2 10 . 11 , 0 .
10
83 , 1545
P
3
2
2
= = A
÷

- TÝnh t- ¬ng tù cho c¸c tuyÕn c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B3-4
sau :
B¶ng 3-4
§- êng c¸p F,mm
2

L,m
R
0
, O/km R, O
S
tt
,,kV
A
A, kw
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


30
BATT-B
1
16 75 1,47 0,11 1545,83 2,63
BATT-B
2
16 180 1,47 0,260 1290 4,41
BATT-B
3
16 210 1,47 0,31 1104,84 3,77
BATT-B
4
16 130 1,47 0,19 876,63 1,46
BATT-B
5
16 120 1,47 0,18 1021,08 1,84
BATT-B
6
25 30 0,93 0,028 1231,25 0,424
BATT-B
7
16 120 1,47 0,18 900,45 1,43
AP
E
1
=15,96 kw
- Tæn thÊt ®iÖn n¨ng :
AA =AP
E
.t
Tra b¶ng víi T
max
= 4500h vµ Cosm = 0,76 ta ®- îc thêi gian tæn
thÊt lín nhÊt t =3000h ÷ AA
1
=AP
E
1
.t = 15,96 . 2000 = 47880 kwh
- TÝnh to¸n kinh tÕ :
Hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mét ph- ¬ng ¸n:
Z = ( a
t c
+ a
vh
) . K
i
+ Y
i
. AA
Trong ®ã :
+ a
t c
: hÖ sè thu håi vèn ®Çu t- .
+ a
vh
: hÖ sè vËn hµnh.
+ K
i
: vèn ®Çu t- .
+ Y
i
AA.= C .AA : phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m.
TÝnh to¸n víi ®- êng c¸p lÊy :
a
t c
= 0,2
a
vh
= 0,1
C =750®/kwh
Chi phÝ vËn hµnh cho ph- ¬ng ¸n 1 lµ:
÷Z
1
= (0,1 + 0,2) . 42330 . 10
3
+ 750 . 47880 = 48609 . 10
3
®ång
- TÝnh to¸n t- ¬ng tù cho c¸c ph- ¬ng ¸n kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong c¸c b¶ng
sau:
b. Ph- ¬ng ¸n 2:
B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


31
B¶ng 3-5
§- êng c¸p F, mm
2
L, m Gi¸ x10
3
®/m TiÒn x10
3
®
BATT-B
1
25 75 75 5625
BATT-B
2
16 180 48 8640
BATT-B
3
16 210 48 10080
BATT-B
4
25 70 75 5250
BATT-B
6
25 30 75 2250
B
1
-B
7
16 130 48 6240
B
4
-B
5
16 110 48 5280
K
2
= 43365.10
3
®
- B¶ng tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt AP.
B¶ng 3-6
§- êng c¸p F, mm
2
L, km R
0
, O/km R, O
S
tt

kVA
AP.
Kw
BATT-B
1
25 0,075 0,93 0,069 2446,28 4,129
BATT-B
2
16 0,18 1,47 0,265 1290 4,41
BATT-B
3
16 0,21 1,47 0,308 1104,84 3,77
BATT-B
4
25 0,07 0,93 0,065 1897,7 2,34
BATT-B
6
25 0,03 0,93 0,028 1231,25 0,424
B
1
-B
7
16 0,13 1,47 0,19 900,45 1,54
B
4
-B
5
16 0,11 1,47 0,162 1021,08 1,69
AP
¯
2
= 18,3 kw
- Chi phÝ tÝnh to¸n
AA
2
=AP
¯
2
. t = 18,3 . 3000 = 54900 kwh
÷ Z
2
=0,3 K
2
+ C.AA
2

÷ Z
2
= 0,3 . 43365 . 10
3
+ 750 . 54900 = 54184,5.10
3
®
c. Ph- ¬ng ¸n 3:
B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


32
B¶ng 3-7
§- êng c¸p F, mm
2
L, Km Gi¸.10
3
®/m TiÒn .10
3
®
BATT-B
1
16 75 48 3600
BATT-B
2
16 180 48 8640
BATT-B
3
25 235 75 17625
BATT-B
4
16 150 48 7200
BATT-B
6
25 30 75 2250
BATT-B
7
16 120 48 5760
B
3
-B
7
16 100 48 4800
K
3
= 49875.10
3
®

B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt AP :
B¶ng 3-8
§- êng c¸p
F
mm
2

L
m
R
0

O/km
R
O
S
tt

kVA
AP,
kw
BATT-B
1
16 0,075 1,47 0,11 1545,83 2,63
BATT-B
2
16 0,18 1,47 0,265 1290 4,41
BATT-B
3
25 0,235 0,93 0,22 2125,92 9,94
BATT-B
4
16 0,15 1,47 0,22 876,63 1,69
BATT-B
6
25 0,03 0,93 0,028 1231,25 0,424
BATT-B
7
16 0,12 1,47 0,176 900,45 1,43
B
3
-B
5
16 0,1 1,47 0,147 1021,08 1,53
AP
¯
3
=
22,05kw
- Chi phÝ tÝnh to¸n :
AA
3
= AP
¯
3
.t = 22,05 . 3000 = 66156 kwh
÷ Z
3
=0,3.K
3
+ C.AA
3
= 0,3 . 49875.10
3
+750.66156=64579,5 . 10
3
®
÷ Z
3
= 64579,5 .10
3
®
7.2. So s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c ph- ¬ng ¸n:
C¸c tuyÕn c¸p ®· chän v- ît cÊp, c¸c TBAPX rÊt gÇn TBATT, c¸c
ph- ¬ng ¸n coi nh- ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p ®· ®¹t yªu cÇu vµ kh«ng
®em so s¸nh n÷a.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


33
B¶ng 3-9
Ph- ¬ng ¸n K
i
.10
3
®
AA
i
kwh
Z
i
.10
3
®
1 42330 47880 48609
2 43365 54900 54184,5
3 49875 66156 64579,5
Theo b¶ng trªn ta thÊy :
- XÐt vÒ mÆt kinh tÕ th× ph- ¬ng ¸n 1 cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m
(Z) lµ nhá nhÊt.
- XÐt vÒ mÆt kü thuËt th× ph- ¬ng ¸n 1 cã tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m bÐ
nhÊt
- XÐt vÒ mÆt qu¶n lý vËn hµnh th× ph- ¬ng ¸n 1 cã s¬ ®å h×nh tia ÷
thuËn lîi cho vËn hµnh, söa ch÷a.
VËy chän Ph- ¬ng ¸n 1 lµm ph- ¬ng ¸n tèi - u cña m¹ng cao ¸p.
8. S¬ ®å nguyªn lý vµ thuyÕt minh vËn hµnh cña ph- ¬ng ¸n tèi - u:
8.1. S¬ ®å nguyªn lý : (s¬ ®å ë trang sau.)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


34


H×nh 3.4. S¬ ®å nèi tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®Æt 1 MBA

H×nh 3.5. S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m ph©n x- ëng ®Æt 2 MBA.

Tñ cao ¸p
CD - CC
MBA
10/0,4KV

Aptomat
tæng

Aptomat
nh¸nh

Tñ cao
¸p
M¸y
biÕn ¸p
10/0,4K
V

apt«m¸t
tæng

apt«m¸t
nh¸nh
Tñ A
ph©n
®o¹n

¸pt«m¸t

apt«m¸t
tæng
M¸y
biÕn ¸p
10/0,4K
V
Tñ cao
¸p
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


35
S¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p toµn xÝ nghiÖp
35KV
CSV
MC
BATT
MC
BU
TG 10 KV
MCLL TG 10 KV
0,4 KV
B
6
CC

CD

B
1
B
2
B
3
B
4
B
5
B
7
H×nh 3 - 6
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


36
8.2. C¸c thiÕt bÞ vµ nguyªn t¾c vËn hµnh:
a. C¸c thiÕt bÞ:
- §- êng d©y trªn kh«ng 35kv dïng d©y AC-95, cã ®Æt m¸y c¾t lo¹i
SF
6
.
- PhÝa cao ¸p cña tr¹m BATT ®Æt m¸y c¾t SF
6
vµ ®Çu vµo tr¹m
®Æt chèng sÐt van.
- PhÝa h¹ ¸p (10kv) cña tr¹m BATT sö dông hÖ thèng mét thanh
gãp gåm hai ph©n ®o¹n, chóng ®- îc liªn hÖ víi nhau b»ng m¸y c¾t liªn
l¹c (MCLL).
+ C¸c m¸y c¾t cÊp 10kv ®- îc sö dông m¸y c¾t hîp bé.
+ Trªn mçi ph©n ®o¹n ta ®Æt c¸c biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô ( BU ).
- PhÝa cao ¸p (10Kv) tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng dïng tñ cÇu dao-
cÇu ch× trän bé.
- PhÝa h¹ ¸p (0,4Kv) cña tr¹m BAPX ®Æt Aptomat tæng (AT) vµ
c¸c Aptomat nh¸nh, tr¹m 2 MBA ta ®Æt thªm Aptomat liªn l¹c
(ATLL).
b. Nguyªn t¾c vËn hµnh:
- B×nh th- êng c¸c MCLL, ATLL lu«n më, c¸c m¸y biÕn ¸p lµm
viÖc ®éc lËp víi nhau (vËn hµnh hë).
- Khi mét trong hai MBA bÞ sù cè hay ®- îc ®- a ra söa ch÷a th×
c¸c MC (CD-CC) phÝa cao ¸p vµ MC (AT) h¹ ¸p sÏ c¾t ra vµ MCLL
(ATLL) sÏ ®- îc ®ãng l¹i ®Ó liªn th«ng gi÷a hai ph©n ®o¹n
- Khi sù cè hay söa ch÷a thanh c¸i cña ph©n ®o¹n nµo th× c¸c MC
nèi víi ph©n ®o¹n ®ã ®- îc c¾t ra.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt c¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x- ëng :
B¶ng 3-10
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


37
S
®m
,kVA U
C
, kv U
H,
kv
AP
0
, W AP
N
, W
U
N
%
1000 10 0,4 1750 13000 5,5
800 10 0,4 1400 10500 5,5
Ch- ¬ng IV
tÝnh to¸n ng¾n m¹ch

1. Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch :
- Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch lµ ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ .
- Do tÝnh to¸n ®Ó chän thiÕt bÞ kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao nªn
cã thÓ dïng nh÷ng ph- ¬ng ph¸p gÇn ®óng vµ ta cã sè gi¶ thiÕt sau:
+ Cho phÐp tÝnh gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng hÖ thèng qua c«ng suÊt c¾t
ng¾n m¹ch cña m¸y c¾t ®Çu nguån v× kh«ng biÕt cÊu tróc cña hÖ
thèng.
+ Khi lËp s¬ ®å tÝnh to¸n ta bá qua nh÷ng phÇn tö mµ dßng ng¾n
m¹ch kh«ng ch¹y qua vµ c¸c phÇn tö cã ®iÖn kh¸ng kh«ng ¶nh h- ëng
®¸ng kÓ nh- m¸y c¾t, dao c¸ch ly, aptomat,...
+ M¹ng cao ¸p cã thÓ tÝnh hoÆc kh«ng tÝnh ®Õn ®iÖn trë t¸c dông.
C¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ë xa nguån vµ c«ng suÊt lµ nhá so víi hÖ
thèng ®iÖn quèc gia, m¹ng ®iÖn tÝnh to¸n lµ m¹ng ®iÖn hë, mét nguån
cung cÊp cho phÐp ta tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®¬n gi¶n trùc tiÕp trong hÖ
thèng cã tªn.
+ M¹ng h¹ ¸p th× ®iÖn trë t¸c dông cã ¶nh h- ëng ®¸ng kÓ tíi gi¸
trÞ dßng ng¾n m¹ch, nÕu bá qua trong tÝnh to¸n sÏ ph¶i sai sè lín dÉn
®Õn chän thiÕt bÞ kh«ng chÝnh x¸c.
2. Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.
2.1.Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


38
- §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 35kv, ta cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n
m¹ch N
1
t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv ®Ó kiÓm tra m¸y
c¾t vµ thanh gãp ë ®©y ta lÊy S
N
= S
c¾t
cña m¸y c¾t ®Çu nguån.
- §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 10kv :
+ PhÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m, cÇn tÝnh ®iÓm ng¾n
m¹ch N
2
t¹i thanh c¸i 10kv cña tr¹m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp.
+ PhÝa cao ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng, cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n
m¹ch N
3
®Ó chän vµ kiÓm tra c¸p, tñ cao ¸p c¸c tr¹m
- CÇn tÝnh ®iÓm N
4
trªn thanh c¸i 0,4kv ®Ó kiÓm tra Tñ h¹ ¸p tæng cña
tr¹m.
2.2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å:
- S¬ ®å nguyªn lý .


- S¬ ®å thay thÕ .


- TÝnh ®iÖn kh¸ng hÖ thèng:
N
2
tb
HT
S
U
X =
S
N
: C«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MC ®Çu ®- êng d©y trªn kh«ng
(§DK), S
N
= S
c¾t
= 3 . U
®m
. I
®m
.
M¸y c¾t ®Çu ®- êng d©y trªn kh«ng lµ lo¹i SF
6
, ký hiÖu 8DB10 cã
U
®m
=36kv, I
®m
= 2500 Am I
c®m
= 31,5 kA.
BATG MC §DK MC
BATT BAPX
C¸p
DCL
CC
N
1
N
2
N
3
N
4
H
T
X
HT
Z
D
Z
BATT
Z
BAPX
Z
C
N
1
N
2 N
3
N
4
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


39
÷ ) ( 717 , 0
5 , 31 . 35 . 3
37
X
2
HT
O = =
- §DK
Lo¹i AC -95 cã r
0
= 0,33O/km; x
0
= 0,413 O/km; l = 5km.
÷ R
D
= r
0
. l = 0,33 . 5 = 1,65 (O)
X
D
= x
0
. l = 0,413 . 5 = 2,065 (O)
- M¸y BATT: Lo¹i TMH cã S
®m
= 7500kVA, U
C
= 36kv; AP
N
=
65kw; U
N
% = 8. TÝnh R
BATT
vµ X
BATT
quy ®æi vÒ phÝa 10kV.
÷
3
dm
2
dm N
B
3
2
dm
2
dm N
B
10 .
S
U
.
100
% U
X ; 10 .
S
U . P
R =
A
=
) ( 116 , 0 10 .
7500
10 . 65
R
3
2
2
B
O = =
) ( 07 , 1 10 .
7500 . 100
10 . 8
X
3
2
B
O = =
- C¸c ®- êng c¸p 10kv:
- C¸p tõ BATT ®Õn tr¹m B
1
: (tra PLV-16: TKC§) cã th«ng sè
sau: c¸p cã r
0
= 1,47O/km; x
0
= 0,128O/km; l = 0,075 km.
÷ R
C
= r
0
. l = 1,47 . 0,075 = 0,11 (O)
X
C
= x
0
. l = 0,128 . 0,075 = 9,6 . 10
-3
(O)
C¸c ®- êng c¸p kh¸c tÝnh t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B sau:
B¶ng 4-1
§- êng
c¸p
F,
mm
2

L,
Km
X
0

O/km
r
0
O/km
R
C
, O X
C
, O
BATT-B
1
16 0,075 0,128 1,47 0,11 9,6,10
-3
BATT-B
2
16 0,18 0,128 1,47 0,26 0,023
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


40
BATT-B
3
16 0,21 0,128 1,47 0,31 0,027
BATT-B
4
16 0,13 0,128 1,47 0,19 0,017
BATT-B
5
16 0,12 0,128 1,47 0,18 0,015
BATT-B
6
25 0,03 0,118 0,93 0,028 3,54.10
-3
BATT-B
7
16 0,12 0,128 1,47 0,18 0,015

- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng :
C¸c tr¹m BAPX ta chän 2 lo¹i MBA do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt
Nam, kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é.
- Lo¹i 800 KVA cã: U
c
=10kv, U
H
=0,4kv, AP
0
=1,4kw; AP
N
=
10,5kw; U
N%
=5,5.
÷ ) ( 10 . 63 , 2 10 .
800
4 , 0 . 5 , 10
. R
3 3
2
3
B
O = =
÷

) ( 011 , 0 10 .
800 . 100
4 , 0 . 5 , 5
. X
3
2
3
B
O = =
- Lo¹i 100KVA cã: U
c
=10kv, U
H
= 0,4kv, AP
0
=1,75kw;
AP
N
= 13kw; U
N%
=5,5.
÷ ) ( 10 . 08 , 2 10 .
1000
4 , 0 . 13
. R
3 3
2
3
B
O = =
÷

) ( 10 . 8 , 8 10 .
1000 . 100
4 , 0 . 5 , 5
X
3 3
2
3
B
O = =
÷

- C¸c m¸y BAPX kh¸c ®- îc tÝnh t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng
sau
B¶ng 4-2
M¸y biÕn ¸p
S
®m

kVA
AP
N

kw
U
N%

R
B
, O

X
B
, O
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


41
B
1
1000 13 5,5 2,08.10
-3
8,8.10
-3
B
2
1000 13 5,5 2,08.10
-3
8,8.10
-3

B
3
800 10,5 5,5 2,63.10
-3
0,011
B
4
800 10,5 5,5 2,63.10
-3
0,011
B
5
800 10,5 4,5 2,63.10
-3
0,011
B
6
1000 13 5,5 2,08.10
-3
8,8.10
-3

B
7
800 10,5 5,5 2,63.10
-3
0,011

3. TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch:
- Ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N
1
:
- S¬ ®å thay thÕ

Ta cã :
1
1 tb
1 N
Z . 3
U
I
E
=
- ) kA ( 6 , 6
) 065 , 2 717 , 0 ( 65 , 1 . 3
37
I I I
2 2
"
1 N 1 N
=
+ +
= = =
·

- i
xk1
= ) kA ( 8 , 16 6 , 6 . 8 , 1 . 2 I . 8 , 1 . 2
1 N
= =
- S
N1
= ) MVA ( 400 6 , 6 . 35 . 3 I . U . 3
1 N
= =
- TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N
2
:
- S¬ ®å thay thÕ

Ta cã :
H
T
X
HT
Z
D
N
1
H
T
X
HT
Z
BT
N
2
Z
D
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


42
) kA ( 60 , 4
249 , 0 294 , 1 . 3
5 , 10
I I I
2 2
"
2 N 2 N
=
+
= = =
·

R
E
2
= R
1Q§
+ R
BTQ§
= 0,133 + 0,116 = 0,249 (O)
R
E
2
= R
1Q§
+ R
BTQ§
= 0,224 + 1,07 = 1,294 (O)
) ( 133 , 0
37
5 , 10
. 65 , 1 R
2
) KV 10 ( QD 1
O = |
.
|

\
|
=
) ( 224 , 0
37
5 , 10
). 065 , 2 717 , 0 ( X
2
) KV 10 ( QD 1
O = |
.
|

\
|
+ =
- i
xk2
= ) kA ( 71 , 11 6 , 4 . 8 , 1 . 2 I . 8 , 1 . 2
2 N
= =
- S
-
N2
= ) MVA ( 67 , 79 6 , 4 . 10 . 3 I . U . 3
2 N
= =
- Ng¾n m¹ch t¹i N
3
:
- S¬ ®å thay thÕ


- TÝnh I
N3
cho tuyÕn BATT - B
1
:
Ta cã : R
3
= R
E
2
+ R
C1
= 0,249 + 0,11 = 0,36 (O)
R
3
= R
E
2
+ X
C1
= 1,294 + 9,6 . 10
-3
= 1,304 (O)
÷ ) kA ( 48 , 4
304 , 1 36 , 0 . 3
5 , 10
I
2 2
1 C 3 N
=
+
=
÷

- i
xk3-C1
= ) kA ( 4 , 11 48 , 4 . 8 , 1 . 2 =
- S
N3
= ) MVA ( 197 4 , 11 . 10 . 3 =
H
T
X
HT
Z
BT
N
3
Z
D
Z
C1
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


43
TÝnh t- ¬ng tù cho c¸c ®- êng c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ®- îc ghi trong
b¶ng sau.
B¶ng 4-3
§- êng c¸p R
3
, O x
3
, O I
N3
, kA i
xk3
; kA
S
N3

MVA
BATT-B
1
0,36 1,304 4,48 11,4 197
BATT-B
2
0,51 1,32 4,28 10,89 188,62
BATT-B
3
0,56 1,32 4,23 10,77 186,54
BATT-B
4
0,44 1,31 4,38 11,5 199,18
BATT-B
5
0,43 1,31 4,39 11,18 193,64
BATT-B
6
0,29 1,3 4,55 11,58 200,57
BATT-B
7
0,43 1,31 4,39 11,18 193,64
- Ng¾n m¹ch t¹i N
4
:
- S¬ ®å thay thÕ


) ( 10 . 6 , 2 10 . 08 , 2
5 , 10
4 , 0
. 36 , 0 R R R R
3 3
2
4 BX ) kV 4 , 0 ( QD 3 4
O = + |
.
|

\
|
= ¬ + =
÷ ÷
E E

) ( 01 , 0 10 . 8 , 8
5 , 10
4 , 0
. 304 , 1 X X R X
3
2
4 BX ) kV 4 , 0 ( QD 3 4
O = + |
.
|

\
|
= ¬ + =
÷
E E

÷ ) kA ( 35 , 22
01 , 0 ) 10 . 6 , 2 ( . 3
4 , 0
I
2 3
4 N
=
+
=
÷

- i
xk4
= ) kA ( 89 , 56 35 , 22 . 8 , 1 . 2 =
- S
N4
= ) MVA ( 48 , 15 35 , 22 . 4 , 0 . 3 =
TÝnh t- ¬ng tù cho c¸c tuyÕn cßn l¹i ta cã b¶ng sau:
B¶ng 4-4
H
T
X
HT
Z
BT
N
4
Z
D
Z
C
Z
BX
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


44
§- êng
c¸p
R
4
, O X
4
, O I
N4
, kA i
xk4
; kA
S
N4

MVA
BATT-B
1
2,6.10
-3
0,01 22,35 56,89 15,48
BATT-B
2
2,8.10
-3
0,01 22,24 56,61 15,41
BATT-B
3
3,44.10
-3
0,013 17,17 43,7 11,89
BATT-B
4
3,27.10
-3
0,013 17,23 43,86 11,94
BATT-B
5
3,25.10
-3
0,013 17,235 43,87 11,94
BATT-B
6
2,5.10
-3
0,011 20,47 52,11 14,18
BATT-B
7
3,25.10
-3
0,013 17,235 43,87 11,94
4. Chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ:
4.1. Chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t .
- §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra:
- §iÖn ¸p ®Þnh møc, kv : U
®mMC
> U
®m.m

- Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I
®m.MC
> I
cb

- Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc, kA : I
®m.c¾t
> I
N

- Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : I
®m.®
> i
xk

- Dßng æn ®Þnh nhiÖt : t
®m.nh
> I
·

nh . dm
qd
t
t

a. Chän m¸y c¾t ®- êng d©y trªn kh«ng 35kV:
- Chän m¸y c¾t SF
6
lo¹i 8DB10 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng
th«ng sè sau:
Lo¹i U
®m
, kv I
®m
, A I
®m.C
, kA i
®
, kA
8DB10 35 2500 31,5 80

- KiÓm tra:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


45
I
®m.MC
> I
cb
=104 (A)
I
®m.c¾t
> I
N
= 6,6 (KA)
i
®m.®
> i
xk
= 16,8 (kA)
M¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc I
®m
> 1000A do ®ã kh«ng ph¶i kiÓm tra
dßng æn ®Þnh nhiÖt.
b. Chän m¸y c¾t hîp bé 10kv :
- C¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i 10kv chän cïng mét lo¹i SF
6
, ký
hiÖu 8DC11 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau:
Lo¹i U
®m
,kV I
®m
, A I
®m.C
, 2s kA i
®
, kA
8DC11 12 1250 25 63

- KiÓm tra :
I
®m.MC
> I
cb
= 364,72 (A)
I
®m.c¾t
> I
N
= 4,55 (kA)
i
®m.®
> i
xk
= 11,58 (KA)
4.2. Chän vµ kiÓm tra dao c¸ch li cÊp 35 kV:
- §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra:
- §iÖn ¸p ®Þnh møc, kV : U
®mDCL
> U
®m.m

- Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I
®m.DCL
> I
cb

- Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : i
®m.®
> i
xk

- Dßng æn ®Þnh nhiÖt, kA : t
®m.nh
.I
2

®m.nh
> t

.I
2
·

Chän dao c¸ch li ®Æt ngoµi trêi, l- ìi dao quay trong mÆt ph¼ng
n»m ngang lo¹i 3DE do SIEMENS chÕ t¹o:
Lo¹i U
®m
, kv I
®m
, A I
Nt
, kA I
N max
, kA
3DC 36 1000 25 60
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


46
- KiÓm tra: U
®mDCL
> U
®m.m
= 35 kV
I
®m.DCL
> I
cb
=104 A
I
N max
> i
xk
= 16,8 kA
4.3. Chän tñ cao ¸p trän bé cÊp 10kv :
- Chän tñ cao ¸p trän bé, cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ, c¸ch ®iÖn b»ng
SF
6
do SIEMENS chÕ tao, lo¹i 8DH10
Lo¹i tñ U
®m
, kV I
®m
, A I
Nt
, kA I
N max
, kA ThiÕt bÞ
8DH10 12 200 25 25 Dao c¾t phô t¶i
CÇu ch×
4.4 Chän vµ kiÓm tra c¸p :
- Chän c¸p ®ång 3 lâi, c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng
FURUKAWA chÕ t¹o, c¸p ®- îc ®Æt trong hÇm c¸p :

§- êng c¸p
F, 1lâi
mm
2

H×nh d¹ng
I
CP
, 25
0
c
A
I
N
, 1s
kA
U
®m
, kV
BATT-B1,2,6 25 VÆn xo¾n 140 3,37 10
BATT-B3,4,5,7 16 VÆn xo¾n 110 2,28 10
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt:

qd N
t I . F o >
Trong ®ã :
o- hÖ sè nhiÖt ®é, víi ®ång o=7.
t

- thêi gian qui ®æi, s.
- Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®- îc coi lµ ng¾n m¹ch
xa
nguån: I
·
=I” do ®ã thêi gian qui ®æi lÊy b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n
m¹ch.
t

= t
nm
= t
bv
+ t
mc
.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


47
Ta lÊy:
+ Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ : t
bv
=0,02 s
+ Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t :t
mc
=0,1 s
÷ Thêi gian quy ®æi t

=0,12 s.
- Ta chØ cÇn kiÓm tra cho tuyÕn c¸p nµo cã dßng ng¾n m¹ch lín
nhÊt. TuyÕn c¸p BATT-B
6
cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt I
N3
= 4,55KA.
F
min
= ·. I
N3 max
qd
t = 7 . 4,55 . 12 , 0 =11mm
2
< F =16mm
2

- C¸p ®- îc chän v- ît cÊp vµ cã ®é dµi ng¾n nªn kh«ng cÇn kiÓm
tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ dßng cho phÐp.
4.5. Chän vµ kiÓm tra Aptomat .
- Víi tr¹m 2 MBA ta ®Æt 2 tñ aptomat tæng, 2 tñ aptomat nh¸nh
vµ 1 tñ aptomat ph©n ®o¹n.
- Víi tr¹m 1MBA ta ®Æt 1 tñ aptomat tæng vµ 1 tñ aptomat nh¸nh.
- Mçi tñ aptomat nh¸nh ®Æt 2 aptomat.
- Aptomat ®- îc chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi:
m . dm dmA
dm
tt
tt max . lv dmA
U U
U * 3
S
I I I
>
= = >

- Víi aptomat tæng sau m¸y biÕn ¸p, ®Ó dù tr÷ cã thÓ chän theo
dßng ®Þnh møc cña MBA.
dm
B . dm
B . dm A . dm
U . 3
S
I I = >
- Aptomat ph¶i ®- îc kiÓm tra kh¶ n¨ng c¾t ng¾n m¹ch : I
C¾t ®m
>
I
N

- Dßng qua c¸c aptomat:
- Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng, MBA 1000 kVA
) A ( 1443
4 , 0 . 3
1000
I
max
= =
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


48
- Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng, MBA 800 kVA
) A ( 73 , 1154
4 , 0 . 3
800
I
max
= =
B¶ng 4-5
Tr¹m biÕn ¸p Lo¹i

l- îng
U
®m

( V )
I
®m

(A)
I
C¾t
(kA)
I”
N4

(kA)
B
1
,B
2

(2x1000 KVA)
CM1600N
C801N
3
4
690
690
1600
800
50
25
22,35
B
6

(1 x 1000KVA)
CM1600N
C801N
1
2
690
690
1600
800
50
25
20,47
B
3
, B
4
, B
5
(2 x 800 KVA)
C801N
NS400N
3
4
690
690
800
400
25
10
17,24
B
7

(1 x 800KVA)
C801N
NS400N
1
2
500
500
800
400
25
10
17,24
4.6. Chän vµ kiÓm tra thanh dÉn:
- Thanh dÉn cÊp ®iÖn ¸p 10kv ®- îc chän thanh dÉn ®ång cøng.
- Chän thanh dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp:
K
1
. K
2
. I
CP
> I
cb
.
- Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K
1
=0,95.
- K
2
: hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.

0 CP
'
0 CP
2
K
u ÷ u
u ÷ u
=
Trong ®ã :
u
cp
=70
0
c : nhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt khi lµm viÖc b×nh th- êng.
u
0
=25
0
c : nhiÖt ®é m«i tr- êng thùc tÕ.
÷ K
2
= 0,88
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


49
- Chän I
cb
theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cña m¸y biÕn ¸p:
) A ( 715
10 . 3 . 88 , 0 . 95 , 0
7500 . 4 , 1
U . 3 . K . K
S . 4 , 1
I
U . 3
S . 4 , 1
I
dm 2 1
B . dm
cp
dm
B . dm
cb
= = > ¬
=

Chän thanh dÉn ®ång, tiÕt diÖn trßn 40x5, cã dßng I
cp
=700(A)
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng: o
cp
> o
tt
- Lùc tÝnh to¸n do t¸c dông cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch :
) KG ( i .
a
l
. 10 . 76 , 1 F
2
XK
8
tt
÷
=
Trong ®ã :
l =100cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø .
a =50cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha.
i
xk
: dßng ®iÖn xung kÝch cña ng¾n m¹ch ba pha, A
ta cã : i
xk
= 2 .1,8 . I”
N2
= 2 .1,8 . 4,6 = 11,71.10
3
A
÷ F
tt
=1,76.10
-8
.
50
100
.(11,71.10
3
)
2
= 4,83 KG.
- M« men uèn : ) cm . KG ( 3 , 48
10
100 . 83 , 4
10
l . F
M
tt
= = =
- øng suÊt tÝnh to¸n : ) / (
2
cm KG
W
M
tt
=
o

a
h
b
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


50

6
h . b
W
2
= (cm
3
)
Thanh dÉn cã b =0,5cm ; h = 4cm
÷ ) cm / KG ( 23 , 36
4 . 5 , 0
3 , 48 . 6
h . b
M . 6
2
2 2 tt
= = = o
øng suÊt cho phÐp cña thanh dÉn ®ång o
cp
=1400kG/cm
2
÷ o
cp
>> o
tt
= 36,23(kG/cm
2
).
- KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt :
qd
t I . S
·
o >
Ta cã: o =7; I
·
= 4,6 (KA); t

= 0,12s
÷ o. I
·
qd
t = 7 . 4,6 . 12 , 0 = 11,15 mm
2
.
÷ S =40 . 5 = 200mm
2
>> 11,15mm
2
.
4.7. Chän vµ kiÓm tra sø :
Chän sø ®ì ®Æt ngoµi trêi do
Liªn X« chÕ t¹o lo¹i OШH-10-
500(ШH-10)
Cã U
®m
=10kv, F
ph
=500 KG.
- KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : F
cp
> F
tt
.
Thanh dÉn ®Æt n»m ngang nªn lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø
lµ F
cp
=0,6F
ph
÷ 0,6 F
ph
> F
tt
.
÷ ) KG ( 05 , 8
6 , 0
83 , 4
6 , 0
F
F
tt
ph
= = > , sø chän tho· m·n.
4.8. Chän biÕn dßng ®iÖn BI
F
tt
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


51
- Chän biÕn dßng do SIEMENS chÕ t¹o lo¹i 4MA72 cã th«ng sè
kü thuËt cho ë b¶ng sau.
Ký hiÖu
U
®m

kV
U
chÞu ®ùng

kV
U
chÞu ¸p
xung

kV
I
1 ®m

A
I
2.®m

A
I
«®.®éng

kA
4MA72 12 28 75 20 - 2500 1 hoÆc 5 120
4.9. Chän m¸y biÕn ¸p BU
- Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i
HTM-10 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau:
Lo¹i
U
®m
, V
C«ng suÊt ®Þnh møc theo cÊp
chÝnh x¸c VA
S
®m

VA
S¬ cÊp Thø cÊp 0,5 1 3
HTM-10 10000 100 120 120 200 1200

Ch- ¬ng V
thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn ®éng lùc
ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.

1. S¬ ®å cung cÊp m¹ng ®iÖn ph©n x- ëng
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


52
1.1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi m¹ng ®iÖn ph©n x- ëng.
- S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x- ëng phô thuéc
vµo c«ng suÊt thiÕt bÞ, sè l- îng vµ sù ph©n bè chóng trong mÆt b»ng
ph©n x- ëng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c.
- S¬ ®å cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :
+ §¶m b¶o ®é tin cËy.
+ ThuËn tiÖn cho l¾p r¸p vËn hµnh
+ Cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt tèi - u.
+ Cho phÐp dïng c¸c ph- ¬ng ph¸p l¾p ®Æt c«ng nghiÖp ho¸
nhanh.
1.2. C¸c h×nh thøc ®i d©y vµ ph¹m vi sö dông cña s¬ ®å .
- M¹ng ®iÖn ph©n x- ëng th- êng dïng hai d¹ng s¬ ®å chÝnh sau :
- S¬ ®å h×nh tia:
+ Nèi d©y râ rµng.
+ §é tin cËy cao.
+ C¸c phô t¶i Ýt ¶nh h- ëng lÉn nhau.
+ DÔ thùc hiÖn ph- ¬ng ph¸p b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸.
+ DÔ vËn hµnh b¶o qu¶n .
+ Vèn ®Çu t- lín.
- S¬ ®å ®- êng d©y trôc chÝnh :
+ Vèn ®Çu t- thÊp .
+ L¾p ®Æt nhanh.
+ §é tin cËy kh«ng cao.
+ Dßng ng¾n m¹ch lín.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


53
+ Thùc hiÖn b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸ khã.
- Tõ nh÷ng - u khuyÕt ®iÓm trªn ta dïng s¬ ®ß hçn hîp cña hai
d¹ng s¬ ®å trªn ®Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng.
- §Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ m¸y c«ng cô, trong x- ëng ®Æt mét
tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p vÒ cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc
®Æt r¶i r¸c c¹nh t- êng ph©n x- ëng vµ mét tñ chiÕu s¸ng. Mçi tñ ®éng
lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i.
+ §Æt t¹i tñ ph©n phèi cña tr¹m biÕn ¸p mét aptomat ®Çu nguån ,
tõ ®©y dÉn ®iÖn vÒ ph©n x- ëng b»ng ®- êng c¸p ngÇm.
+ Tñ ph©n phèi cña x- ëng ®Æt mét aptomat tæng ®Çu vµo vµ 6
aptomat nh¸nh ®Çu ra cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng.
+ Tñ ®éng lùc ®- îc cÊp ®iÖn b»ng ®- êng c¸p h×nh tia, ®Çu vµo ®Æt
cÇu dao - cÇu ch×, c¸c nh¸nh ra ®Æt cÇu ch×.
+ Trong mét nhãm phô t¶i, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín th× ®- îc
cÊp b»ng ®- êng c¸p h×nh tia, cßn c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ th× cã thÓ
gép thµnh nhãm vµ ®- îc cung cÊp b»ng ®- êng c¸p trôc chÝnh.
+ C¸c cÇu ch× trong tñ ®éng lùc chñ yÕu b¶o vÖ ng¾n m¹ch ®ång
thêi lµm dù phßng cho b¶o vÖ qu¸ t¶i cña khëi ®éng tõ.
1.3. X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc cho ph©n x- ëng
- VÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc ®- îc x¸c ®Þnh theo nguyªn
t¾c chung sau:
- GÇn t©m phô t¶i
- ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


54
- Kh«ng ¶nh h- ëng ®Õn giao th«ng ®i l¹i.
- Phï hîp víi ph- ¬ng thøc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh.
- C«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tñ .
¯
¯
¯
¯
= =
i
i i
0
i
i i
0
P
y . P
y ;
P
x . P
x
Trong ®ã :
+ M (x
0
;y
0
) lµ vÞ trÝ ®Æt tñ
+ P
i
: c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ (c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt
bÞ).
+ x
i
;y
i
: to¹ ®é cña thiÕt bÞ (hay tñ ®éng lùc).
a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ®éng lùc:
- Tñ ®éng lùc 1(§L1):
35 , 70
4 , 11 . 2 , 3 9 , 2 . 85 , 4 5 , 3 . 5 , 2 3 , 8 . 8 , 2 5 . 5 , 4 8 , 6 . 28 6 . 10 4 . 10
x
1
+ + + + + + +
=
62 , 5
35 , 70
44 , 395
x
1
= =

35 , 70
5 , 2 . 2 , 3 4 . 85 , 4 4 , 0 . 5 , 2 4 , 0 . 8 , 2 ) 5 9 , 2 ( 5 , 4 5 . 8 , 2 ) 5 , 2 5 , 2 ( 10
y
1
+ + + + + + + +
=
83 , 1
35 , 70
07 , 129
y
1
= =
 vÞ trÝ tñ §L1 lµ M
1
(x
1
;y
1
) = M
1
(5,62; 1,83)


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


55

H×nh 5.1. Mét sè s¬ ®å cÊp ®iÖn.
a - S¬ ®å h×nh tia. b- S¬ ®å ®- êng d©y trôc chÝnh.
TPP
Phô t¶i
b)
~ ~
~
TPP
T§L
1
~ ~
T§L
2
~
T§L
3
~ ~
~
TPL
4
a)

~
TPP
c)
~ ~
§L
1
~ ~ ~
§L
2
~
§L
3
~ ~
§L
3
~
~
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


56
c - S¬ ®å h×nh tia vµ liªn th«ng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


57
C¸c tñ ®éng lùc ®- îc chän lo¹i mét mÆt thao t¸c do ®ã ®Ó ®¶m
b¶o nguyªn t¾c chung c¸c tñ ®- îc ¸p s¸t vµo t- êng÷ vÞ trÝ tñ §L1t¹i
M
1
(5,0,0).
- X¸c ®Þnh t- ¬ng tù cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c ,®- îc c¸c vÞ trÝ
t- ¬ng øng : M
2
(9,9; 7,0); M
3
(14,5; 7,0); M
4
(12,0; 1,0); M
5
(21,0; 2,0)
b. X¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m phô t¶i ph©n x- ëng:
57 , 13
1 , 607
21 . 2 , 139 12 . 9 , 164 5 , 14 . 25 , 162 9 . 4 , 70 5 . 35 , 70
x
0
=
+ + + +
=
41 , 3
1 , 607
0 , 2 . 2 , 139 0 , 1 . 9 , 164 0 , 7 ). 25 , 162 4 , 70 (
y
0
=
+ + +
=
÷ M
0
(13, 57; 3,41), vÞ trÝ nµy n»m ë gi÷a ®- êng ®i nªn ta dÞch
chuyÓn tñ ph©n phèi ®Õn vÞ trÝ míi M
0
’ (12; 4,5).
2. Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc :
2.1. Tñ ph©n phèi :
- Tñ ph©n phèi cña ph©n x- ëng ®- îc l¾p ®Æt 1 aptomat tæng vµ 6
aptomat nh¸nh, chän lo¹i tñ cã mét mÆt thao t¸c do h·ng SAREL cña
Ph¸p chÕ t¹o.

- Chän aptomat tæng : Chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi
AT
A
6
A
1
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


58
) A ( 4 , 616
4 . 0 . 3
06 , 427
U . 3
S
I I
dm
ttpx
max . lv AT . dm
= = = >
 Chän aptomat tæng lo¹i NS630N cã I
®m
= 630A.
- Aptomat ®Çu nguån ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®- îc chän
nh- aptomat tæng lo¹i NS630N.
- Chän aptomat nh¸nh: §Ó ®ång bé ta chän cïng mét lo¹i
aptomat cho c¸c nh¸nh vµ chØ cÇn chän cho nh¸nh cã dßng lµm viÖc
lín nhÊt.
) A ( 197
4 , 0 . 3
54 , 136
4 . 0 . 3
S
I I
ttn
max . lv A . dm
= = = >
 Chän aptomat lo¹i NS250N cã I
®m
=250A.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸c aptomat
Lo¹i Sè cùc U
®m
,V I
®m
,A I
c¾t N
, kA
NS630N 3 690 630 10
NS250N 3 690 250 8

2.2. Tñ ®éng lùc.
Chän tñ ®éng lùc ®Çu vµo cã ®Æt cÇu dao- cÇu ch× vµ cã 8 ®Çu ra,
tñ cã mét mÆt thao t¸c do SIEMEN chÕ t¹o.

CDT
CCT
CC
8
CC
1
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


59

- §iÒu kiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu ch× lµ: I
v0
> I
dc
.
- Chän cÇu ch× cho phô t¶i kh«ng ph¶i ®éng c¬ :
I
dc
>I
lv.max

- Chän cÇu ch× cho phô t¶i ®éng c¬ :
+ CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 1 ®éng c¬, chän theo 2 ®iÒu kiÖn:
o
> +
> +
D . dm mm
dc
D . dm dc
I . K
I
I I

+ CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 2 hoÆc 3 ®éng c¬, chän theo 2 ®iÒu
kiÖn:
o
+
> +
> +
¯
÷1 n
1
Di . dm max . mm
dc
Di . dm dc
I I
I
I I

- CÇu ch× tæng (CCT) cÊp ®iÖn cho c¶ nhãm ®éng c¬, chän theo 3
®iÒu kiÖn :
o
÷ +
> +
> +
) I . k I ( I
I
I I
D . dm sd hom n . tt max . mm
dc
hom n . tt dc

+ §iÒu kiÖn chän läc ,I
dc
cña cÇu ch× ph¶i lín h¬n Ýt nhÊt 2 cÊp so
víi I
dc
cña cÇu ch× nh¸nh lín nhÊt.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


60

Trong ®ã :
+ I
tt.nhãm
: dßng tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i
+ I
dc
: dßng ch¶y cña cÇu ch×
+ I
®m.§
dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬
+ K
mm
: hÖ sè më m¸y .
+ I
mm.max
: dßng më m¸y lín nhÊt
+ K
sd
: hÖ sè sö dông
+ o : HÖ sè tÝnh to¸n, phô thuéc ®Æc ®iÓm cña m¹ng.
- §èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé th× K
mm
=5÷7
- C¸c m¸y c«ng cô coi khëi ®éng kh«ng t¶i lÊy o=2,5 , m¸y biÕn ¸p
hµn khëi ®éng cã t¶i lÊy o=1,6
- Chän cÇu ch× cho tñ §L1 (nhãm 1)
- CÇu ch× b¶o vÖ m¸y c- a kiÓu ®ai 1kW
A 64 , 50
5 . 2
32 , 25 . 5
I
A 53 , 2 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=60A
- CÇu ch× b¶o vÖ bóa h¬i ®Ó rÌn 28kw
A 8 , 141
5 , 2
9 , 70 . 5
I
A 9 , 70 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=150A
- CÇu ch× b¶o vÖ lß rÌn 4,5kw
A 8 , 22
5 , 2
4 , 11 . 5
I
A 4 , 11 I I
dc
dm dc
= >
= >

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


61
Chän I
dc
=25A
- CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t lß 2,8 kw
A 2 , 14
5 , 2
1 , 7 . 5
I
A 1 , 7 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=20A
- CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t th«ng giã 2,5 kw
A 66 , 12
5 , 2
04 . 11 . 5
I
A 33 , 6 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=20A
- CÇu ch× b¶o vÖ dÇm treo Pal¨ng ®iÖn 4,85 kw
A 56 , 24
5 , 2
28 , 12 . 5
I
A 28 , 12 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=30A
- CÇu ch× b¶o vÖ m¸y mµi s¾c 3,2 kw
A 2 , 16
5 , 2
1 , 8 . 5
I
A 1 , 8 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=20A
- CÇu ch× tæng cña tñ §L1.
A 66 , 172
5 , 2
) 9 , 70 . 16 , 0 49 , 88 ( 9 , 70 . 5
I
A 49 , 88 I I
dc
hom n . tt dc
=
÷ +
>
= >

§Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc, ta chän I
dc
= 250 (A) (v× ®Ó ®¶m b¶o
tÝnh chän läc).
- C¸c tñ ®éng lùc kh¸c tÝnh chän I
dc
cÇu ch× t- ¬ng tù , kÕt qu¶
®- îc ghi trong b¶ng 5-3 (ë trang sau)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


62
3. Chän c¸p cho m¹ng ph©n x- ëng.
- C¸p h¹ ¸p ®- îc chän ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c chung sau:
+ Ph¸t nãng .
+ Tæn thÊt ®iÖn ¸p
+ TiÕt diÖn ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chóng.
3.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x- ëng.
- Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng:
K
hc
.I
cp
> I
tt.PX
(1)
- C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat.
o s
cp hc
kd
I . K
I
(2)
Trong ®ã :
+ K
hc
: hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr- êng ®Æt c¸p vµ sè
®- êng c¸p ®Æt song song
+ I

: dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch ®iÖn.
+ o = 1,5 : ®èi víi khëi ®éng nhiÖt .
o = 4,5 : ®èi víi khëi ®éng ®iÖn tõ .
- Dßng I

®- îc chän theo dßng khëi ®éng nhiÖt , I
k®.nhiÖt
> I
®m.aptomat

. §Ó an toµn th- êng lÊy I
k®.nhiÖt
=1,25I
®m.aptomat
vµ o =1,5.
C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS630N cã I
®m
=630A, vµ ®i
tõng tuyÕn riªng trong hÇm c¸p, K
hc
= 1
ta cã I
k®.nhiÖt
=1,25.630 = 787,5A => ) A ( 525
5 , 1
5 , 787
I
I
kd '
cp
= =
o
=
=> Chän c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LEN chÕ t¹o, ký hiÖu
4G300 cã I
cp
= 621A.
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn 1: I
cp
> I
tt .PX
= 616A.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


63
3.2. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc:
- Chän c¸p tõ TPP-§L1
- Ta còng chän theo ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) ë trªn .
C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS250N cã I
®m
= 250A, vµ ®i
riªng tõng tuyÕn trong ®Êt , K
hc
= 1
§Ó an toµn ta chän I
k®.nh
= 1,25I
®m.aptomat
vµ o = 1,5 .
=> dßng khëi ®éng nhiÖt I
k®.nh
= 1,25.250 = 312,5A
Ta cã : ) A ( 33 , 208
5 , 1
5 , 312
I
I
nh . kd
cp
= =
o
=
Chän c¸p ®ång 4 lâi 4G70 cã I
cp
= 254 A.
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn : K
hc
.I
cp
> I
tt.nhãm

=> A 197 I I
hom n . tt cp
= > . C¸p chän tho¶ m·n.
- Chän t- ¬ng tù c¸c tuyÕn kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau :
B 5-1
TuyÕn c¸p I
tt
,A F
C¸p
,mm
2
I
cp
,A
PP-§L1 84 70 254
PP-§L2 77,65 70 254
PP-§L3 194 70 254
PP-§L4 197 70 254
PP-§L5 153,5 70 254
3.3. Chän c¸p tõ tñ ®éng lùc ®Õn tõng thiÕt bÞ
- §iÒu kiÖn chän :
o s +
> +
cp hc
dc
dm cp hc
I . K
I
I I . K

Trong ®ã:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


64
+ M¹ng ®éng lùc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× o=3
+ Dßng d©y ch¶y I
dc
cña cÇu ch× b¶o vÖ ®· ®- îc chän ë trªn.
+ Tñ cã 8 lé ra ,ta cã K
hc
=0,7
- Chän c¸p cho nhãm phô t¶i 1 .
- D©y c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 10kw.
Chän c¸p lo¹i 4G4 lµ lo¹i c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS
chÕ t¹o cã I
cp
= 53A; I
dc
= 60A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn :0,7 . 53 = 37,1 > 25,32 (A)
+ KÕt hîp víi I
dc
= 60(A) ta cã:
o
>
dc '
cp
I
I
) A ( 20
3
60
1 , 37 = > ¬
- Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 2,8kW.
- Chän c¸p lo¹i 4G25 cã I
cp
= 144A ; I
dc
= 150A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 0,7 . 144 = 100,8 > 70,9 (A)
+ KÕt hîp víi I
dc
= 150A cã: ) A ( 50
3
150
I
'
cp
= >
- Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn lß rÌn 4,5kw.
Chän c¸p 4G1,5 cã I
cp
= 31 (A); I
dc
= 25A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0,7 . 31 = 21,7 > 11,4 (A)
+ KÕt hîp víi I
dc
= 25A. Cã: ) A ( 33 , 8
3
25
I
'
cp
= >
- Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn dÇm treo pal¨ng ®iÖn 4,85kw.
Chän c¸p 4G1,5 cã I
cp
= 31(A); I
dc
= 20A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0,7 . 31 = 21,7 > 12,88 (A)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


65
+ KÕt hîp víi I
dc
= 20A. Cã: ) A ( 66 , 6
3
20
I
'
cp
= >
- D©y tõ §L1 ®Õn c¸c ®éng c¬ kh¸c ®Òu cã c«ng suÊt bÐ h¬n 4,85
kw, tÊt c¶ ®Òu chän c¸p 4G1,5.
C¸c nhãm kh¸c còng chän t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau:
B¶ng 5-2

Tªn m¸y
Phô t¶i CÇu ch× D©y dÉn
P
®m
, kw I
®m
, A M· hiÖu I
dc
, A M·
hiÖu
F
c
, mm
2
I
cp
, A
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãm 1
Bóa h¬i ®Ó rÌn 10x2 25,32x2
HH-2-100
60 4G4 4 53
Bóa h¬i ®Ó rÌn 28 70,9
HH-2-250
150 4G25 25 144
Lß rÌn 4,5x2 11,4x2
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
Qu¹t lß 2,8 7,1
HHH-40
20 4G2,5 2,5 41
Qu¹t th«ng giã 2,5 6,33
HHH-40
20 4G1,5 1,5 31
DÇm treo pal¨ng ®iÖn 4,85 12,28
HH-2-100
30 4G2,5 2,5 41
M¸y mµi s¾c 3,2 8,1
HHH-40
20 4G1,5 1,5 31
Tæng 70,35 178,15
HH-2-400
250
Nhãm 2
Bóa h¬i ®Ó rÌn 28 70,9
HH-2-250
150 4G35 35 174
Lß rÌn 6 15,19
HH-2-100
40 4G2,5 2,5 41
M¸y Ðp ma s¸t 10 25,32
HH-2-100
60 4G6 6 66
Lß ®iÖn 15 22,79
HH-2-100
40 4G4 4 53
Qu¹t ly t©m 7 17,73
HH-2-100
50 4G4 4 53
M¸y biÕn ¸p 2,2x2 5,57x2
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
Tæng 70,4 163,07
HH2-400
250
Nhãm 3
Lß b¨ng ch¹y ®iÖn 30 75,97
HH-2-250
200 4G50 50 206
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


66
Lß ®iÖn 20 30,38
HH-2-100
40 4G6 6 66
M¸y mµi s¾c 0,25 0,63
HHH-40
20 4G1,5 1,5 31
ThiÕt bÞ cao tÇn 80 127,9
HH-2-250
250 4G50 50 192
ThiÕt bÞ ®o bi 23 58,24
HH-2-250
120 4G25 25 144
M¸y c- a ®ai 4,5 11,40
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
M¸y bµo gâ 4,5 11,40
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
Tæng 162,25 390,61
HH-2-600
400
Tªn m¸y
Phô t¶i CÇu ch× D©y dÉn
P
®m
, kw I
®m
, A M· hiÖu I
dc
, A M·
hiÖu
F
c
, mm
2
I
cp
, A
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãm 4
Lß ®iÖn ho¸ cøng linh
kiÖn
90 143,93 HH-2-250 200 4G-35 35 174
Lß ®iÖn 30 45,58 HH-2-100 80 4G10 10 87
Lß ®iÖn ®Ó rÌn 36 57,57 HH-2-100 80 4G10 10 87
BÓ dÇu 4 10,13 HHH-40 25 4G1,5 1,5 31
BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 3 7,6 HHH-40 20 4G1,5 1,5 31
M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n 0,6 1,52 HHH-40 10 4G1,5 1,5 31
CÇu trôc cã pal¨ng ®iÖn 1,3 3,30 HHH-40 20 4G1,5 1,5 31
Tæng 164,9 387,19 HH-2-600 400
Nhãm 5
Lß ®iÖn 20 30,38
HH-2-100
40 4G4 4 53
T,bi t«i b¸nh r¨ng 18 45,58 HH-2-100 100 4G16 16 113
M¸y nÐn khÝ 45 113,95 HH-2-250 250 4G70 70 254
M¸y khoan 3,2 8,1 HHH-40 25 4G1,5 1,5 31
M¸y bµo gç 7 17,73 HH-2-100 40 4G4 4 53
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


67
M¸y c- a trßn 7 17,73 HH-2-100 40 4G4 4 53
Qu¹t giã trung ¸p 9 22,79 HH-2-100 50 4G6 6 66
Qu¹t giã sè 9,5 12 30,39 HH-2-100 80 4G10 10 87
Qu¹t sè 14 18 45,58 HH-2-100 100 4G16 16 113
Tæng 139,2 332,24 HH-2-600 400

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


68
Ch- ¬ng VI
tÝnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
cho l- íi ®IÖn XÝ nghiÖp


PhÇn lín hé c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiªu thô tõ
m¹ng ®iÖn c¶ c«ng suÊt t¸c dông P lÉn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q. C¸c
nguån tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, tiªu
thô kho¶ng 60-65% tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¹ng ®iÖn xÝ
nghiÖp, m¸y biÕn ¸p tiªu thô kho¶ng 20-25%. §- êng d©y vµ c¸c thiÕt
bÞ kh¸c tiªu thô kho¶ng 10%,... tïy thuéc vµo thiÕt bÞ ®iÖn mµ xÝ
nghiÖp cã thÓ tiªu thô mét l- îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhiÒu hay Ýt.
TruyÒn t¶i mét l- îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng qua d©y dÉn vµ m¸y
biÕn ¸p sÏ g©y ra tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt tæn thÊt ®iÖn n¨ng lín vµ
lµm gi¶m kh¶ n¨ng truyÒn t¶i trªn c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn do ®ã ®Ó
cã lîi vÒ kinh tÕ - kü thuËt trong l- íi ®iÖn cÇn n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt
tù nhiªn hoÆc ®- a nguån bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tíi gÇn n¬i tiªu thô
®Ó t¨ng hÖ sè c«ng suÊt cosm lµm gi¶m l- îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
nhËn tõ hÖ thèng ®iÖn .
- N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn b»ng c¸ch :
+ Thay c¸c ®éng c¬ non t¶i b»ng c¸c ®éng cã c«ng suÊt nhá h¬n.
+ Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ th- êng xuyªn non t¶i.
+ H¹n chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ch¹y kh«ng t¶i.
+ Thay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®éng c¬ ®ång bé.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


69
- NÕu tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó gi¶m l- îng c«ng suÊt ph¶n
kh¸ng tiªu thô mµ hÖ sè c«ng suÊt cña xÝ nghiÖp vÉn ch- a ®¹t yªu cÇu
th× ph¶i dïng biÖn ph¸p kh¸c ®Æt thiÕt bÞ bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.

1. X¸c ®Þnh dung l- îng bï
1.1. TÝnh hÖ sè Cosm
tb
cña toµn xÝ nghiÖp.
C«ng thøc :

¯
¯
m
= m
PXi . tt
PXi PXi . tt
tb
P
cos . P
Cos
Trong ®ã :
+ P
tt.Pxi
: c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng thø i.
Theo B¶ng 2-4 (ch- ¬ng 2) ta cã :
79 , 5872
6 , 0 . 75 , 738 8 , 0 . 75 , 593 8 , 0 . 88 , 883 6 , 0 . 774 9 , 0 . 25 , 1391
Cos
XN . tb
+ + + +
= m
75 , 0
79 , 5872
8 , 0 . 321 9 , 0 . 121 6 , 0 . 25 , 272 6 , 0 . 04 , 312 75 , 0 . 875 , 464
=
+ + + + +

÷ Cosm
tb .XN
=0,75.
HÖ sè Cosm tèi thiÓu do nhµ n- íc quy ®Þnh lµ tõ (0,85÷ 0,9), nh-
vËy ta ph¶i bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao hÖ sè
Cosm.
1.2. TÝnh dung l- îng bï tæng cña toµn xÝ nghiÖp :
C«ng thøc tÝnh :
Q
b
¯
= P
tt.XN
( tgm
1
- tgm
2
)
Trong ®ã :
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


70
+ tgm
1
: t- ¬ng øng víi hÖ sè Cosm
1
tr- íc khi bï.
+ tgm
2
: t- ¬ng øng víi hª sè Cosm
2
cÇn bï, ta bï ®Õn Cosm
2
®¹t gi¸
trÞ quy ®Þnh kh«ng bÞ ph¹t tõ (0,85 ÷ 0,95) ta bï ®Õn Cosm
2
= 0,9.
Cosm
1
= 0,75 ÷ tgm
1
=0,882
Cosm
2
= 0,9 ÷ tgm
2
=0,484
÷ Q
b
¯
= 5872,79 ( 0,882 - 0,484) = 2337,37 (KVAR)
÷ Q
b
¯
= 2337,37 KVAR
2. Chän vÞ trÝ ®Æt vµ thiÕt bÞ bï.
2.1. VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ bï .
VÒ nguyªn t¾c ®Ó cã lîi nhÊt vÒ mÆt gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt
®iÖn n¨ng cho ®èi t- îng dïng ®iÖn lµ ®Æt ph©n t¸n c¸c bé tô bï cho
tõng ®éng c¬ ®iÖn, tuy nhiªn nÕu ®Æt ph©n t¸n qu¸ sÏ kh«ng cã lîi vÒ
vèn ®Çu t- , l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vËn hµnh . V× vËy viÖc ®Æt thiÕt bÞ bï tËp
trung hay ph©n t¸n lµ tuú thuéc vµo cÊu tróc hÖ thèng cÊp ®iÖn cña ®èi
t- îng, theo kinh nghiÖm ta ®Æt thiÕt bÞ bï ë phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn
¸p ph©n x- ëng t¹i tñ ph©n phèi. Vµ ë ®©y ta coi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ
(®/KVAR) thiÕt bÞ bï h¹ ¸p lín kh«ng ®¸ng kÓ so víi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ
tæn thÊt ®iÖn n¨ng qua m¸y biÕn ¸p.
2.2. Chän thiÕt bÞ bï .
§Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp cã thÓ dïng c¸c thiÕt
bÞ bï sau:
- M¸y bï ®ång bé :
+ Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tr¬n.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


71
+ Tù ®éng víi gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra (cã thÓ tiªu
thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng).
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p ®Æt vµo, chñ
yÕu phô thuéc vµo dßng kÝch tõ
+ Gi¸ thµnh cao.
+ L¾p r¸p, vËn hµnh phøc t¹p.
+ G©y tiÕng ån lín.
+ Tiªu thô mét l- îng c«ng suÊt t¸c dông lín .
- Tô ®iÖn :
+ Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông Ýt
+ L¾p ®Æt, vËn hµnh ®¬n gi¶n, Ýt bÞ sù cè
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p ®Æt vµo tô.
+ Cã thÓ sö dông n¬i kh« r¸o bÊt kú ®Ó ®Æt bé tô.
+ Gi¸ thµnh rÎ.
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra theo bËc vµ kh«ng thÓ thay ®æi
®- îc.
+ Thêi gian phôc vô, ®é bÒn kÐm.
Theo ph©n tÝch ë trªn th× thiÕt bÞ Tô bï th- êng ®- îc dïng ®Ó l¾p
®Æt ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cho c¸c xÝ nghiÖp.
3. TÝnh to¸n ph©n phèi dung l- îng bï
- S¬ ®å nguyªn lý ®Æt thiÕt bÞ bï :


35KV
10KV
BATT
Q
b
E

C¸p
BAPX
i
0,4KV
P
i
+JQ
i
Q
bi
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


72

- S¬ ®å thay thÕ .


- TÝnh dung l- îng bï cho tõng m¹ch :
C«ng thøc: ph©n phèi dung l- îng bï cho mét nh¸nh cña m¹ng h×nh
tia.

i
td
b XN i i . b
R
R
). Q Q ( Q Q
E
÷ ÷ = ( KVAR )
Trong ®ã:
+ Q
i
: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô cña nh¸nh i . (KVAR)
+ Q
XN
: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp (KVAR)
+ Q
b
¯
: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng bï tæng (KVAR)
- §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña toµn m¹ng :
|
.
|

\
|
O
+ + + + =
1
R
1
...
R
1
R
1
R
1
R
1
i . 3 2 1 td

Trong ®ã :
+ R
i
= ( R
C.i
+ R
B.i
): §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña nh¸nh thø i . ( O )
+ R
C.i
: ®iÖn trë c¸p cña nh¸nh thø i. ( O ).
+ ) (
S
U . P
R
2
dm
2
N
Bi
O
A
= : ®iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p ph©n x- ëng .
- §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña nh¸nh BATT- B
1
: (§D kÐp)
) ( 71 , 0
2
3 , 1 11 , 0
2
R R
R
) ( 3 , 1
1000
10 . 10 . 13
R
1 B 1 . C
1
2
2 3
1 B
O =
+
=
+
= ¬
O = =

10KV
R
Ci
R
Bi
0,4KV
Q
b
E

(Q
i
- Q
bi
)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


73
- §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña nh¸nh BATT- B
7
: (§D ®¬n)
) ( 82 , 1 64 , 1 18 , 0 R R R
) ( 64 , 1
800
10 . 10 . 5 , 10
R
7 B 7 C 7
2
2 3
7 B
O = + = + = ¬
O = =

- §iÖn trë c¸c nh¸nh kh¸c tÝnh t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng
B¶ng 5-3
Tªn nh¸nh
R
Ci
, O R
Bi
, O R
i
= R
Ci
+ R
Bi
, O
BATT-B
1
0,11 1,3 0,71
BATT-B
2
0,26 1,3 0,78
BATT-B
3
0,31 1,64 0,96
BATT-B
4
0,19 1,64 0,92
BATT-B
5
0,18 1,64 0,91
BATT-B
6
0,028 1,3 1,33
BATT-B
7
0,18 1,64 1,82
O
+ + + + + +
= ,
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
1
R
7 6 5
4
3 2 1
td

O =
+ + + + + +
= 139 , 0
82 , 1
1
33 , 1
1
91 , 0
1
92 , 0
1
96 , 0
1
78 , 0
1
71 , 0
1
1
R
td


BAT
T
Q
b
E

R
C1
R
C2 R
C3 R
C4 R
C5
R
C6
R
C7
R
B1
R
B2
R
B3
R
B4
R
B5
R
B6
R
B7
Q
b1
Q
1
Q
b2
Q
2
Q
b3
Q
3
Q
b4
Q
4
Q
b5
Q
5
Q
b6
Q
6
Q
b7
Q
7
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


74

H×nh 7-1. S¬ ®å thay thÕ m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp dïng ®Ó tÝnh to¸n c«ng
suÊt bï t¹i thanh c¸i h¹ ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p PX.
- TÝnh c«ng suÊt bï Q
b1
cho nh¸nh BATT-B
1
.
( ) ) KVAR ( 47 , 97
71 , 0
139 , 0
. 37 , 2337 04 , 5279 37 , 673 Q
1 b
= ÷ ÷ =
- TÝnh t- ¬ng tù c«ng suÊt bï cho c¸c nh¸nh kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong
b¶ng sau:

B¶ng 5-4
Tªn nh¸nh Q
i
, KVAR Q
XN
, KVAR
Q
b
¯
,
KVAR
Q
b.i
,
KVAR
BATT-B
1
673,37 5279,04 2337,37 97,47
BATT-B
2
1029,42 5279,04 2337,37 505,2
BATT-B
3
662,91 5279,04 2337,37 236,98
BATT-B
4
503,87 5279,04 2337,37 59,42
BATT-B
5
649,84 5279,04 2337,37 200,51
BATT-B
6
982,53 5279,04 2337,37 677,39
BATT-B
7
777,1 5279,04 2337,37 551,2
4. Chän kiÓu lo¹i vµ dung l- îng tô .
- C¨n cø kÕt qu¶ tªn chän dïng c¸c bé tô 3 pha do Liªn X« chÕ t¹o,
bé tô ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat, trong tñ cã ®Æt c¸c bãng ®Ìn lµm ®iÖn trë
phãng ®iÖn.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


75
- Chän lo¹i tô KC2 - 0,38 - 50 - 3Y
1
, c«ng suÊt mçi bé lµ 50KVAR
®Êu song song.
- B¶ng chän Tô bï ®Æt t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng
B¶ng 5-5.
VÞ trÝ ®Æt Lo¹i tô Sè pha Q
b
, KVAR Sè l- îng
B
1
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 2
B
2
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 10
B
3
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 5
B
4
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 1
B
5
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 4
B
6
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 13
B
7
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 11

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


76
- S¬ ®å nguyªn lý ®Æt tô bï trong tr¹m biÕn ¸p.
H×nh 7-2
- S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 2 m¸y.H×nh 7-3
- S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 1 m¸y:

H×nh 7-4
X

X

X

X

X

X

X X X

©

aptoma
t tæng
Tñ bï
cosm
Tñ bï
cosm

aptomat
tæng
Tñ ph©n
phèi cho
c¸c ph©n
x- ëng

aptomat
ph©n ®o¹n
Tñ ph©n
phèi cho
c¸c ph©n
x- ëng

©

aptomat
tæng
Tñ bï cosm
Tñ ph©n
phèi cho
c¸c ph©n
x- ëng
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


77

Ch- ¬ng VII
ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho m¹ng
ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ

1. Nguyªn t¾c vµ tiªu chuÈn chiÕu s¸ng.
1.1.Yªu cÇu ®èi víi chiÕu s¸ng.
Trong c«ng nghiÖp còng nh- trong c«ng t¸c vµ ®êi sèng, ¸nh s¸ng
nh©n t¹o rÊt cÇn thiÕt, nã thay thÕ vµ bæ sung cho ¸nh s¸ng thiªn
nhiªn. ViÖc chiÕu s¸ng ¶nh h- ëng trù tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ
søc khoÎ cña ng- êi lao ®éng trong c«ng t¸c còng nh- trong sinh ho¹t.
V× vËy chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tèi thiÓu nhÊt ®Þnh, c¸c
yªu cÇu nµy ®- îc xem nh- tiªu chuÈn chÊt l- îng ¸nh s¸ng, lµ nguyªn
t¾c ®Ó ®Þnh ra tiªu chuÈn vµ thiÕt kÕ chiÕu s¸ng.
- §¶m b¶o ®é chiÕu s¸ng ®ñ vµ æn ®Þnh.
+ Nguyªn nh©n lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù dao ®éng cña ®iÖn
¸p, v× vËy tiªu chuÈn quy ®Þnh ®iÖn ¸p chØ ®- îc dao ®éng víi AU
Cf
= ±
2,5% U
®m
. Trong xÝ nghiÖp nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng lµ chÕ ®é lµm
viÖc kh«ng ®Òu cña m¸y c«ng cô.
+ Mét nguyªn nh©n kh¸c lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù rung ®éng
c¬ häc cña ®Ìn ®iÖn cho nªn ®Ìn ph¶i ®- îc gi÷ cè ®Þnh.
- Quang th«ng ph©n bè ®Òu trªn toµn mÆt chiÕu s¸ng (mÆt c«ng
t¸c).
+ Kh«ng cã c¸c miÒn cè ®é chªnh lÖch qu¸ lín vÒ ®é s¸ng, kh«ng
cã c¸c bãng tèi qu¸, ®Æc biÖt lµ c¸c bãng tèi di ®éng. Sù chªnh lÖch ®é
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


78
chiÕu s¸ng lµm m¾t lu«n ph¶i ®iÒu tiÕt ®Ó thÝch nghi do ®ã chãng mái
mÖt, c¸c bãng tèi di ®éng dÔ g©y ra tai n¹n lao ®éng.
- Kh«ng cã ¸nh s¸ng chãi trong vïng nh×n cña m¾t, lµm m¾t
chãng mái vµ khã ®iÒu tiÕt, nÕu ¸nh s¸ng chãi qu¸ sÏ g©y ra hiÖu øng
Pukin hoÆc mï.
Nguyªn nh©n cña ¸nh s¸ng chãi cã thÓ lµ: nguån s¸ng cã d©y tãc
lín lé ra ngoµi, cã c¸c vËt ph¶n x¹ m¹nh. Nguån s¸ng chíp ch¸y, ®Ó
h¹n chÕ ¸nh s¸ng chãi cã thÓ dïng ¸nh s¸ng gi¸n tiÕp, gãc b¶o vÖ thÝch
hîp, bãng ®Ìn mê.
1.2. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng.
Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng quy ®Þnh ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu cho c¸c
n¬i, c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¸c nhau. Tiªu chuÈn ®- îc x©y dùng trªn c¬ së
c©n nh¾c vÒ kinh tÕ, kü thuËt nh»m b¶o ®¶m võa ®ñ c¸c yªu cÇu ®·
nªu, ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu ®- îc quy ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau:
- KÝch th- íc cña vËt nh×n khi lµm viÖc vµ kho¶ng c¸ch cña nã tíi
m¾t, hai yÕu tè nµy ®- îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ sè K :
K ÷ a / b
a : kÝch th- íc vËt nh×n
b : kho¶ng c¸ch tõ vËt nh×n tíi m¾t
NÕu K cµng nhá th× ®é chiÕu s¸ng cµng ph¶i lín
- Møc ®é t- ¬ng ph¶n gi÷a vËt nh×n vµ nÒn. NÕu ®é t- ¬ng ph¶n
cµng nhá th× cµng khã nh×n, do ®ã nÕu ®é t- ¬ng ph¶n nhá th× ®ßi hái
®é chiÕu s¸ng lín.
- HÖ sè ph¶n x¹ cña vËt nh×n vµ nÒn, nÕu hÖ sè ph¶n x¹ lín th× ®é
chiÕu
s¸ng cÇn nhá.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


79
- C- êng ®é lµm viÖc cña m¾t, phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng biÖt
cña tõng c«ng t¸c. NÕu c«ng t¸c ®ßi hái tËp trung thÞ gi¸c th× ®ßi hái ®é
chiÕu s¸ng cao.
Ngoµi c¸c yÕu tè trªn khi quy ®Þnh c¸c quy ®Þnh chiÐu s¸ng cßn
xÐt ®Õn c¸c yÕu tè riªng biÖt kh¸c nh- sù cè mÆt cña c¸c vËt dÔ g©y
nguy hiÓm trong ®iÖn c«ng t¸c, sù cã mÆt cña c¸c thiÕt bÞ tù chiÕu s¸ng
...
2. HÖ thèng chiÕu s¸ng
Cã hai hÖ thèng chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng kÕt hîp gi÷a
chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng bé phËn.
- ChiÕu s¸ng chung lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng mµ toµn bé mÆt c«ng
t¸c ®- îc chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn chung.
+ ¦u ®iÓm lµ mÆt c«ng t¸c ®- îc chiÕu s¸ng ®Òu hîp víi thÞ gi¸c,
mÆt kh¸c cã thÓ dïng c«ng suÊt ®¬n vÞ lín, hiÖu suÊt sö dông cao .
+ Nh- îc ®iÓm lµ l·ng phÝ ®iÖn n¨ng vµ chØ chiÕu s¸ng ®- îc mét
phÝa tõ ®Ìn tíi.
- ChiÕu s¸ng kÕt hîp lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng trong ®ã mét phÇn
¸nh s¸ng chiÕu chung, phÇn cßn l¹i chiÕu riªng cho n¬i c«ng t¸c.
+ ¦u ®iÓm lµ ®é chiÕu s¸ng ë n¬i c«ng t¸c ®- îc n©ng cao do chiÕu
s¸ng bé phËn, cã thÓ ®iÒu khiÓn quang th«ng theo h- íng cÇn thiÕt vµ
cã thÓ t¾t c¸c chiÕu s¸ng bé phËn khi kh«ng cÇn thiÕt do ®ã tiÕt kiÖm
®iÖn.
3. C¸c lo¹i vµ chÕ ®é chiÕu s¸ng
3.1. C¸c lo¹i chiÕu s¸ng
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


80
Cã hai lo¹i chiÕu s¸ng
- ChiÕu lµm viÖc ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cÇn thiÕt ë n¬i lµm viÖc vµ
trªn ph¹m nhµ m¸y.
- ChiÕu s¸ng sù cè ®¶m b¶o l- îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu khi mÊt ¸nh
s¸ng lµm viÖc, hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè cÇn thiÕt ®Ó kÐo dµi thêi gian
lµm viÖc cña c«ng nh©n vËn hµnh vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng- êi rót ra
khái phßng s¶n xuÊt.

3.2 ChÕ ®é chiÕu s¸ng
- ChiÕu s¸ng trùc tiÕp, toµn bé ¸nh s¸ng ®- îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn
mÆt thao t¸c.
- ChiÕu s¸ng nöa trùc tiÕp, phÇn lín ¸nh s¸ng chuyÓn trùc tiÕp vµo
mÆt thao t¸c, phÇn cßn l¹i chiÕu s¸ng gi¸n tiÕp.
- ChiÕu s¸ng nöa gi¸n tiÕp, phÇn lín ¸nh s¸ng chiÕu gin tiÕp vµo
mÆt c«ng t¸c, phÇn cßn l¹i chiÕu trùc tiÕp
- ChiÕu s¸ng gi¸n tiÕp, toµn bé ¸nh s¸ng ®- îc chiÕu gi¸n tiÕp vµo
mÆt c«ng t¸c. ChiÕu s¸ng trùc tiÕp cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, kinh tÕ nhÊt
nh- ng ®Ó cã ®é chiÕu s¸ng ®Òu ®Ìn ph¶i treo cao, dÔ sinh ¸nh s¸ng
chãi. C¸c chÕ ®é chiÕu s¸ng cßn l¹i hiÖu suÊt thÊp v× mét phÇn ¸nh
s¸ng bÞ hÊp thô nªn th- êng ®- îc dïng trong khu vùc hµnh chÝnh, sinh
ho¹t, cßn ®èi víi ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng chÕ ®é chiÕu s¸ng
trùc tiÕp.
4. Chän hÖ thèng vµ ®Ìn chiÕu s¸ng
4.1 Chän hÖ thèng chiÕu s¸ng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


81
ViÖc chän hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chiÕu
s¸ng vµ - u ®iÓm cña hÖ thèng chiÕu s¸ng .
- HÖ thèng chiÕu s¸ng chung: khi yªu cÇu ®¶m b¶o ®é s¸ng ®ång
®Òu trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt, kh«ng ®ßi hái c- êng ®é thÞ gi¸c cao vµ l©u,
kh«ng thay ®æi h- íng chiÕu trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c.
- HÖ thèng chiÕu s¸ng côc bé: khi nh÷ng n¬i mµ c¸c bé mÆt c«ng
t¸c kh¸c nhau yªu cÇu ®é chiÕu s¸ng kh¸c nhau vµ ®- îc chia thµnh
tõng nhãm ë c¸c khu vùc kh¸c nhau trªn mÆt c«ng t¸c.
- HÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp: khi nh÷ng n¬i thÞ gi¸c cÇn ph¶i lµm
viÖc chÝnh x¸c, n¬i mµ c¸c thiÕt bÞ cÇn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng nghiªng
vµ kh«ng t¹o ra c¸c bãng tèi s©u.
V©y ®èi víi ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao
trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nªn ta chän hÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp .
4.2. Chän lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng.
Th- êng dïng hai lo¹i ®Ìn sau :
+ Bãng ®Ìn sîi ®èt
+ Bãng ®Ìn huúnh quang.
C¸c ph©n x- ëng s¶n xuÊt Ýt dïng ®Ìn tuýp, th- êng dïng ®Ìn sîi
®èt, v× ®Ìn tuýp nhËy víi tÇn sè f = 50Hz g©y ra ¶o gi¸c kh«ng quay ®èi
víi c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, nguy hiÓm cho ng- êi vËn hµnh m¸y, dÔ
g©y tai n¹n lao ®éng, ta dïng ®Ìn sîi ®èt cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬
khÝ.
5. X¸c ®Þnh sè l- îng vµ dung l- îng bãng ®Ìn.
5.1. C¸c ph- ¬ng ph¸p tÝnh.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


82
- Ph- ¬ng ph¸p ®iÓm: bá qua quang th«ng ph¶n x¹, th- êng ®Ó tÝnh
to¸n cho nh÷ng n¬i: chiÕu s¸ng ngoµi trêi, chiÕu s¸ng lèi ®i, nh÷ng n¬i
cã ph¶n x¹ thÊp nh- hÇm lß, bÕn c¶ng, ®- êng ®i....
- Ph- ¬ng ph¸p quang th«ng: tÝnh ®Õn sù ph¹n x¹ ¸nh s¸ng,
th- êng dïng cho tr- êng hîp chiÕu s¸ng trong nhµ vµ héi tr- êng....
5.2. Ph- ¬ng ph¸p hÖ sè sö dông quang th«ng
m
1
- ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng:
) b a ( H
b . a
1 1 1
1 1
1
+
= m
- K
sdqt
: HÖ sè sö dông quang th«ng, tra b¶ng theo c¸c hÖ sè ph¶n
x¹ cña t- êng, nÒn, trÇn vµ lo¹i ®Ìn, h×nh d¹ng....
MÆt kh¸c K
seqt
l¹i ®- îc tra ë b¶ng theo: [PL VIII1: TKCC§ trang
324]
K
sdqt
= f (p
tr
, p
t
, p
nÒn
, m, lo¹i ®Ìn)
[Phô lôc VIII.1. : TKCC§ trang 324]
E
o
o
=
ich . h
qt . sd
K
+ o
h.Ých
= E
tb
.S.K
d.tr
: quang th«ng h÷u Ých
Trong ®ã :
E
tb
: ®é räi trung b×nh
S : diÖn tÝch chiÕu s¸ng
K
d.tr
: hÖ sè d÷ tr÷, tra b¶ng theo tÝnh chÊt cña m«i tr- êng (b¶ng
B5.2. trang 124: TKC§)
+ o
E
c¸c.®Ìn
= o
0
.n : quang th«ng tæng cña c¸c ®Ìn.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


83
n : sè ®Ìn
o
0
: quang th«ng cña ®Ìn
E
min
:®é räi tiªu chuÈn, chon theo lo¹i h×nh c«ng viÖc (B5.3 trang
135: TKC§)
Z :hÖ sè tÝnh to¸n, tra b¶ng theo tØ sè L/H (B¶ng 5-1 trang 134:
TKC§)
H : ®é cao treo ®Ìn
L : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn
 E
tb
=
Z
E
min

+ §é cao treo ®Ìn H so víi mÆt thiÕt bÞ lµm viÖc
H = h - h
1
- h
2

h : chiÒu cao nhµ x- ëng.
h
1
: kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn bãng ®Ìn h
1
= 0,5 ÷0,7m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


84
h
2
: ®é cao mÆt bµn lµm viÖc h
2
= 0,7÷1m+
) b a ( H
b . a
+
= m : chØ sè cña phßng.kÝch th- íc a.b
+ m, p
t- êng
, p
trÇn
, p
nÒn
: tra b¶ng t×m ra hÖ sè sö dông quang th«ng
K
sd.qt

VËy ta cã :
=
o
=
E
. Z
K . S . E
K
tr . d min
qt . sd

max
ich . huu
E
o
o

qt . sd
tb
qt . sd
tr . d min
K
3 , 1 . S . E
Z . K
K . S . E
= = o
E

+ Chän lo¹i ®Ìn cã c«ng suÊt ®Ìn P
0
, quang th«ng o
0

Sè l- îng bãng ®Ìn : n =
0
o
o
E

C«ng suÊt chiÕu s¸ng tæng : P
cs
=n.P
0

6. TÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho toµn bé ph©n x- ëng SCCK.
- Ph©n x- ëng SCCK ®- îc chia lµm hai khu vùc.
- Khu vùc 1 : (khu vùc nµy cã cÇu trôc)
+ Bé phËn m¸y vµ m¸y c«ng cô.
+ C¸c phßng sinh ho¹t, kho vµ buång th«ng giã.
h
1
h H
h
2
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


85
- Khu vùc 2 :
+ Bé phËn nhiÖt luyÖn.
+ Bé phËn méc.
+ Bé phËn qu¹t giã.
+ M¸y nÐn khÝ
6.1. TÝnh to¸n xhiÕu s¸ng cho khu vùc 1 :
- LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña t- êng : p
t- êng
= 60% t- ¬ng øng mµu vµng.
- LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña trÇn : p
trÇn
= 70% t- ¬ng øng mµu
tr¾ng.
- LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña nÒn : p
nÒn
= 40% t- ¬ng øng mµu n©u.
- ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng (khu vùc 1)
( )
1 1 1
1 1
1
b a . H
b . a
+
= m
+ LÊy ®é cao mÆt bµn lµm viÖc : h
2
= 1m
+ Khu vùc nµy cã cÇu trôc cao kho¶ng 10m, nªn ta lÊy ®é cao treo
®Ìn so víi nÒn lµ (h - h
1
) = 11m
 §é cao treo ®Ìn so víi mÆt thao t¸c:
H
1
= ( h - h
1
) - h
2
= 10m
+ KÝch th- íc cña khu vùc 1 : S
1
= 24,75 . 17,5m
2

025 , 1
) 5 , 17 75 , 24 ( 10
5 , 17 . 75 , 24
1
=
+
= m ¬
Tõ p
t- êng
, p
trÇn
, p
nÒn
vµ m
1
tra b¶ng PL-VIII [gt:TKCC§] ®- îc
K
sd.qt
=0,45
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


86
- Phßng Ýt khãi bôi, tro, må hãng lÊy K
d.tr
= 1,3
- Lo¹i h×nh ph©n x- ëng c¬ khÝ chÝnh x¸c: lÊy E
min
= 30lx [b¶ng 5.3
- TKC§]
- Chän hÖ sè tÝnh to¸n Z=1,2
Ta cã : ) lm ( 31281
45 , 0 . 2 , 1
3 , 1 . 5 , 17 . 75 , 24 . 30
K . Z
K . S . E
qt . sd
tr . d min
1
= = = o
E

- Dïng ®Ìn sîi ®èt, chiÕu s©u tiªu chuÈn 20/230V cã P
0
= 200W, o
0

= 2528 lm [b¶ng 5.5 - TKC§]
VËy ta cã:
+ Tæng bãng ®Ìn khu vùc 1 : n
1
= 12 37 , 12
0
1
= =
o
o
E
bãng
+ Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 1:
P
cs1
= n
1
. P
0
= 12 . 200 = 2,4 kW
- Trong 3 phßng sinh ho¹t, 2 kho vµ 1 buång th«ng giã ta ®Æt thªm
6 bãng lo¹i 100W. VËy tæng c«ng suÊt khu vùc 1: P
cs1
= 3 kw
6.2. tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho khu vùc 2
- Chän h
2
= 1m ; ( h - h
1
) = 4m ÷ H
2
= (h- h
1
) - h
2
=3m
- Khu vùc 2 cã kÝch th- íc :
S
2
= 30,5 . 17,5m
2
÷ hÖ sè phßng : m
2
= 3,71
- Tra ®- îc K
sd.qt
= 0,61
- Ta cã quang th«ng tæng :
lm 5 , 28437
61 , 0 . 2 , 1
3 , 1 . 30 . 5 , 17 . 5 , 30
2
= = o
E

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


87
- Chän P
0
= 200W, o
0
= 2528, lm
+ Tæng sè bãngcña khu vùc 2 : n
2
= 12 bãng
+ Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 2 : P
cs2
=2,4 kW
- VËy ta cã :
- Tæng sè bãng ®Ìn toµn ph©n x- ëng lµ : n = 30 bãng
Trong ®ã cã (24 bãng 200W vµ 6 bãng 100W)
- Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn bé ph©n x- ëng lµ :
P
cs
= 24 bãng x 200W + 6 bãng x 100W = 5,4kW
6.3 Ph©n bè ®Ìn cho ph©n x- ëng.
- Ph©n bè ®Ìn ®Òu cho c¸c khu vùc.
- Khu vùc 1 :
+ Bé phËn rÌn vµ m¸y c«ng cô (khu vùc cã cÇu trôc) gåm 12 bãng,
bè trÝ 3 d·y, mçi d·y 4 bãng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bãng lµ t = 7m, c¸ch
t- êng lµ l = 1,75m.
+ Bé phËn kho, phßng sinh ho¹t, buång th«ng giã bè trÝ mçi ng¨n
mét ®Ìn ë gi÷a phßng.
- Khu vùc 2 :
+ Gåm bé phËn nhiÖt luyÖn, bé phËn méc, bé phËn qu¹t giã, bé
phËn m¸y nÐn khÝ : (l¾p 12 bãng, bè trÝ lµm 3 d·y, mçi d·y 4 bãng
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn theo chiÒu réng cña x- ëng L = 7m vµ theo
chiÒu dµi x- ëng L = 9m, c¸ch t- êng lµ l = 1,75m.
6.4. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


88
§Æt riªng mét tñ chiÕu s¸ng c¹nh cöa ra vµo lÊy ®iÖn tõ tñ PP cña
x- ëng. Tñ gåm mét ¸pt«m¸t tæng 3 pha vµ 7 ¸p t«m¸t nh¸nh 1 pha, 6
¸p t« m¸t mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 4 bãng ®Ìn lo¹i 200W vµ 1 ¸p
t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng ®Ìn lo¹i 100W. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å cÊp
®iÖn nh- h×nh H.

a. Chän c¸p tõ tñ PP tíi tñ chiÕu s¸ng (CS)
) A ( 2 , 8
38 , 0 . 3
4 , 5
U . 3
P
I
dm
cs
cs
= = =
Chän c¸p ®ång, 4 lâi, vá PVC, do CLIPSAL s¶n xuÊt; tiÕt diÖn
6mm
2
cã I
cp
=45A ÷ PVC (3.6+1,4)
b. Chän ¸p t«m¸t tæng: 50A, 3 pha cña §µi loan, TO-50EC-50A.
c. Chän ¸p t«m¸t nh¸nh:
C¸c ¸p t«m¸t nh¸nh chän gièng nhau, mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho
4 bãng lo¹i 200W vµ mét ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng lo¹i 100W.
Dßng qua ¸p t«m¸t (1 pha).
A 64 , 3
22 , 0
2 , 0 . 4
I
n
= =
Chän 7 ¸p t«m¸t 1 pha, I
®m
= 10A do §µi Loan chÕ t¹o.
10 QCE - 10A
d. Chän d©y dÉn tõ ¸p t«m¸t nh¸nh ®Õn côm 4 vµ 6 ®Ìn.
Chän d©y ®ång bäc, tiÕt diÖn 2,5mm
2
÷ M (2. 2,5) cã I
cp
= 27A.
e. KiÓm tra ®iÒu kiÖn chän d©y kÕt hîp víi ¸p t«m¸t.
- KiÓm tra c¸p PVC (3.6+1.4) hÖ sè hiÖu chØnh k =1.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


89
A 6 , 41
5 , 1
50 . 25 , 1
5 , 1
I
A 45
kdn
= = >
- KiÓm tra d©y 2,5mm
2

A 33 , 8
5 , 1
10 . 25 , 1
A 27 = >

g. KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p:
V× ®- êng d©y ng¾n, c¸c d©y ®Òu ®- îc chän v- ît cÊp kh«ng cÇn
kiÓm tra sôt ¸p.


50A
Tñ PP
Tñ CS
§L
1
§L
2
§L
3
§L
4
PVC (3.6 + 1,4)

TO - 50EC - 50A

10QCE - 10A

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


90Ch- ¬ng VIII
thiÕt kÕ nèi ®Êt cho
tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng


1. Kh¸i niÖm vÒ nèi ®Êt.
- Dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ ng- êi ng©y nªn nh÷ng t¸c h¹i nguy
hiÓm: g©y báng, giËt, tr- êng hîp nÆng sÏ lµm chÕt ng- êi, do ®ã t¸c
dông cña nèi ®Êt lµ ®Ó t¶n dßng ®iÖn vµ gi÷ møc ®iÖn thÕ thÊp trªn c¸c
thiÕt bÞ ®- îc nèi ®Êt. HÖ thèng nèi ®Êt cã hai chøc n¨ng : nèi ®Êt lµm
viÖc vµ nèi ®Êt an toµn.
- Ng- êi bÞ tai n¹n vÒ ®iÖn lµ do ch¹m ph¶i nh÷ng phÇn tö mang
®iÖn, song còng cã thÓ ch¹m ph¶i nh÷ng bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn b×nh
th- êng kh«ng mang ®iÖn nh- ng l¹i cã ®iÖn ¸p khi c¸ch ®iÖn bÞ háng.
Trong tr- êng hîp nµy, ®Ó ®¶m b¶o an toµn cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch
nèi ®Êt tÊt c¶ nh÷ng bé phËn b×nh th- êng kh«ng mang ®iÖn nh- ng khi
c¸ch ®iÖn bÞ háng cã thÓ cã ®iÖn ¸p.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


91
- Khi cã nèi ®Êt, qua chæ c¸ch ®iÖn bÞ chäc thñng vµ thiÕt bÞ nèi
®Êt sÏ cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch mét pha víi ®Êt vµ ®iÖn ¸p ®èi víi ®Çu
cña vá thiÕt bÞ b»ng :
U
®
= I
®
.R
®
.
Trong ®ã :
+ I
®
: dßng ®iÖn mét pha ch¹m ®Êt.
+ R
®
: ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c trang bÞ nèi ®Êt.
Tr- êng hîp ng- êi ch¹m ph¶i vá thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn qua
ng- êi x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : I
ng
. R
ng
=I
®
. R
®

V× R
®
<< R
ng
nªn I
ng
<< I
®
, v× vËy I’
®
= I
®
, khi ®ã
tn nd nt
R
1
R
1
R
1
÷ = , tõ
®ã nhËn thÊy khi thùc hiÖn nèi ®Êt víi ®iÖn trë nèi ®Êt ®ñ nhá cã thÓ
®¶m b¶o cho dßng I
n
qua ng- êi kh«ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng .
- Trang bÞ nèi ®Êt bao gåm ®iÖn cùc nèi ®Êt vµ c¸c ®- êng d©y dÉn
nèi ®Êt, ®iÖn cùc nèi ®Êt ®Æt trùc tiÕp trong ®Êt, c¸c d©y nèi ®Êt dïng
®Ó nèi c¸c bé phËn ®- îc nèi ®Êt víi ®iÖn cùc nèi ®Êt.
- Khi cã trang bÞ nèi ®Êt, dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xuÊt hiÖn do c¸ch
®iÖn thiÕt bÞ háng sÏ qua vá thiÕt bÞ theo d©y dÉn nèi ®Êt xuèng ®iÖn
cùc vµ ch¹y t¶n vµo trong ®Êt.
- Cã hai lo¹i nèi ®Êt sau :
+ Nèi ®Êt tù nhiªn : lµ c¸c èng kim lo¹i ®Æt trong ®Êt, c¸c kÕt cÊu
b»ng kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh cã nèi víi ®Êt, khi x©y dùng trang bÞ
nèi ®Êt tr- íc hÕt cÇn ph¶i sö dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn cã s½n, ®iÖn
trë nèi ®Êt tù nhiªn ®- îc x¸c ®Þnh b»ng ®o l- êng, nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt
tù nhiªn kh«ng ®¹t ®- îc trÞ sè ®· quy ®Þnh trong quy ph¹m th× ta míi
thùc hiÖn nèi ®Êt nh©n t¹o.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


92
+ Nèi ®Êt nh©n t¹o: thùc hiÖn b»ng cäc thÐp, èng thÐp, thanh thÐp
ch÷ nhËt hay thÐp gãc dµi 2÷3m ch«n xuèng ®Êt.
Th- êng c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt nµy ®- îc ®ãng s©u xuèng ®Êt sao cho
®Çu trªn cña chóng c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,5÷0,8m, nhê vËy gi¶m ®- îc
sù thay ®æi ®iÖn trë nèi ®Êt theo thêi tiÕt. C¸c ®iÖn cùc ®- îc nèi víi
nhau b»ng c¸ch hµn víi thÐp n»m ngang ®Æt ë ®é s©u 0,5÷0,8m. §Ó
chèng ¨n mßn c¸c èng thÐp trong ®Êt ph¶i cã bÒ dµy kh«ng nhá h¬n
3,5mm, c¸c thanh thÐp dÑt, gãc kh«ng ®- îc nhá h¬n 4mm, vµ d©y nèi
®Êt cÇn cã tiÕt diÖn tho· m·n ®é bÒn c¬ khÝ æn ®Þnh nhiÖt vµ chÞu ®- îc
dßng lµm viÖc l©u dµi .
- §iÖn trë nèi ®Êt chñ yÕu x¸c ®Þnh bëi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, h×nh
d¸ng kÝch th- íc ®iÖn cùc vµ ®é ch«n s©u trong ®Êt. Nèi ®Êt th- êng bao
gåm mét sè ®iÖn cùc nèi song song víi nhau vµ ®Æt c¸ch nhau mét
kho¶ng t- ¬ng ®èi nhá, v× vËy khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt thÓ tÝch
®Êt t¶n dßng ®iÖn tõ mçi cùc gi¶m ®i do ®ã lµm t¨ng ®iÖn trë nèi ®Êt,
hÖ sè sö dông ®iÖn cùc nèi ®Êt sÏ gi¶m xuèng khi t¨ng sè ®iÖn cùc vµ
gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a chóng, ngoµi ra cßn phô thuéc vµo h×nh d¹ng
nèi ®Êt.
- §iÖn trë suÊt cña ®Êt phô thuéc vµo thµnh phÇn, mËt ®é, ®é Èm
vµ nhiÖt ®é cña ®Êt vµ chØ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®o l- êng. §iÖn trë suÊt
kh«ng ph¶i cè ®Þnh trong c¶ n¨m mµ thay ®æi do sù thay ®æi ®é Èm vµ
nhiÖt ®é cña ®Êt do ®ã ®iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt còng thay ®æi, v×
vËy trong tÝnh to¸n nèi ®Êt ph¶i dïng ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n lµ trÞ sè
lín nhÊt trong c¶ n¨m
p
tt
=k
max
.p; k
max
lµ hÖ sè t¨ng cao, phô thuéc ®iÒu kiÖn khÝ hËu n¬i sÏ
x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt.
2. X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


93
C«ng thøc tÝnh :
tn nd nt
R
1
R
1
R
1
÷ =
Trong ®ã :
+ R
nt
: ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o.
+ R

: ®iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp cña hÖ thèng.
+ R
tn
: ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn.
- §èi víi l- íi h¹ ¸p cã trung ®iÓm nèi ®Êt trùc tiÕp, theo quy ph¹m
cña trang bÞ ®iÖn th× R

s 4O.
- Do kh«ng biÕt râ c¸c hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c
nªn coi Rtn ~ 0.
VËy ta cã : R
nt
=R

=4O.
3. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña mét ®iÖn cùc ch«n s©u.
3.1. X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n.
Trang bÞ ®iÖn sÏ ®- îc x©y dùng t¹i n¬i ®Êt thuéc lo¹i ®Êt v- ên cã
®iÖn trë suÊt p =50Om [B¶ng 8-1 s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn]
- HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc n»m ngang khi ch«n s©u 0,8m lµ
K=1,6 ÷ ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña thanh n»m ngang p
tt.ng
=1,6.50
=80Om.
- HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc th¼ng ®øng dµi 2÷3m ch«n s©u
c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,5÷0,8m lµ K=1,4
=> ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña cùc th¼ng ®øng p
tt.®
=1,4.50 =70Om.
3.2. C¸ch thøc ch«n s©u vµ lo¹i ®iÖn cùc.
- §iÖn cùc ®- îc ch«n th¼n ®øng, ®Çu trªn c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng
h =0,7m, cã chiÒu dµi l = 2,5m, c¸c ®iÖn cùc c¸ch nhau kho¶ng a =5m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


94
vµ ®- îc nèi víi nhau b»ng c¸c thanh ®iÖn cùc ngang ch«n s©u kho¶ng
h =0,8m.
- Chän ®iÖn cùc th¼ng ®øng b»ng thÐp gãc cã kÝch th- íc 70.70mm.
- Chän ®iÖn cùc ngang b»ng thanh dÑt cã kÝch th- íc 40.4mm

3.3. TÝnh ®iÖn trë cña mét ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
C«ng thøc tÝnh cho ®iÖn cùc trßn: [s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn ]
|
.
|

\
|
÷
+
+
H
p
=
l t 4
l t 4
ln
2
1
d
l 2
ln
l . 2
R
d . tt
dc

Trong ®ã :
+ l : chiÒu dµi ®iÖn cùc, m
+ d : ®- êng kÝnh ®iÖn cùc trßn, m
+ t : ®é ch«n s©u, m
- §Ó tÝnh cho ®iÖn cùc lµ thÐp gãc ph¶i quy ®æi vÒ ®iÖn cùc trßn
theo
c«ng thøc d = 0,95.b; b = 0,07 m: bÒ réng cña ®iÖn cùc vu«ng
=> d = 0,95.0,07 = 0,0665m
- §é ch«n s©u : t = 0,7 + l/2 = 1,95 m.
Ta tÝnh ®- îc :
t h =0,7 m

l =2,5 m

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


95
O = |
.
|

\
|
÷
+
+ = 74 , 18
5 , 2 95 , 1 . 4
5 , 2 95 , 1 . 4
ln
2
1
0665 , 0
5 , 2 . 2
ln
5 , 2 . 14 , 3 . 2
70
R
dc

4. X¸c ®Þnh s¬ bé sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
nt d . sd
dc
R . K
R
n =
- K
sd.®
: hÖ sè sö dông ®iÖn cùc th¼ng ®øng, kh«ng xÐt ®Õn ¶nh
h- ëng cña thanh nèi ngang; ®iÖn cùc ®Æt thµnh vßng,
l
a
=1÷ chän s¬
bé K
sd.®
=0,58.
 cäc 10 97 , 9
4 . 58 , 0
74 , 20
n ~ = =
5. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña ®iÖn cùc n»m ngang.
C«ng thøc tÝnh :
t . b
L . 2
ln
L . 2 . K
R
2
ng . sd
g . tt
ng
H
p
=
Trong ®ã :
+ L =10.2,5 =25m : tæng chiÒu dµi cña ®iÖn cùc ngang.
+ b =40mm = 0,04m :chiÒu réng cña thanh dÑt.
+ t =0,8m : ®é ch«n s©u.
+ K
sd.g
=0,34 : hÖ sè sö dông thanh nèi ngang trong vßng ®iÖn cùc
th¼ng ®øng khi chóng b¾ng 10.
Thay vµo c«ng thøc trªn tÝnh ®- îc :
O = = 85 , 15
8 , 0 . 04 , 0
25 . 2
ln
25 . 14 , 3 . 2 . 34 , 0
80
R
2
ng

6. TÝnh chÝnh x¸c ®iÖn trë cña ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


96
C«ng thøc tÝnh :
O =
÷
=
÷
= 35 , 5
4 85 , 15
4 . 85 , 15
R R
R . R
R
nt ng
nt ng
d

TÝnh chÝnh x¸c sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng cã xÐt ®Õn ¶nh h- ëng cña
®iÖn cùc ngang, hÖ sè sö dông thanh ®øng K
sd.®
=0,58. (B¶ng 8-5, s¸ch
tra cøu cung cÊp ®iÖn )
6 n 04 , 6
35 , 5 . 58 , 0
74 , 18
R . K
R
n
d d . sd
dc
= ÷ = = =
VËy ta lÊy n =6 ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
- MÆt b»ng bè trÝ c¸c ®iÖn cùc :


TBA
1 1
2
0
,
7
m

0
,
8
m

2
,
5
m

1. Cäc
2. Thanh nèi
a > 2,5m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


97
PhÇn II
Chuyªn ®Ò: thiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p
Ch- ¬ng I
ThiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng
ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ

1. Lo¹i h×nh x©y dùng tr¹m:
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng (BAPX) 10/0,4kV ®- îc thiÕt kÕ ®Ó
cung cÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ (PXSCCK) víi tæng
c«ng suÊt tÝnh to¸n lµ S
tt
= 446,7(KVA) lµ phô t¶i lo¹i 3, khi sù cè cho
phÐp mÊt ®iÖn, do ®ã ta chØ thiÕt kÕ ®Æt tr¹m 1 m¸y biÕn ¸p,
- VÞ trÝ ®Æt tr¹m ë trong khu vùc xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã nhiÒu
khãi bôi vµ hãa chÊt nªn tr¹m ®- îc x©y dùng theo kiÓu tr¹m kÝn.
- Tr¹m ®- îc x©y dùng cã kÝch th- íc 3000x7200mm gåm cã 4 gian
riªng biÖt :
+ Mét gian ®Æt tñ cao ¸p .
+ Mét gian ®Æt m¸y biÕn ¸p (MBA)
+ Mét gian ®Æt tñ h¹ ¸p.
- Tr¹m ®- îc x©y hè dÇu sù cè d- íi bÖ m¸y biÕn ¸p, ®Æt cöa th«ng
giã cho c¸c phßng cã che l- íi m¾t c¸o, cöa ra vµo cã kho¸ ch¾c ch¾n.
2. TÝnh chän c¸c phÇn tö c¬ b¶n cña tr¹m :
2.1. Chän m¸y biÕn ¸p
- Ph©n x- ëng SCCK cã c«ng suÊt tÝnh to¸n S
tt
= 446,7 (KVA).
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


98
- Chän m¸y biÕn ¸p do h·ng liªn doanh ABB chÕ t¹p cã dung
l- îng 400 KVA kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt cña MBA:
S
®m
, kVA U
®m
, kV
AP
0
,W AP
N
,W
U
N%

400 10 840 5750 4,5
- KiÓm tra víi phô t¶i:
V× tÊt c¶ c¸c phô t¶i dµi h¹n cña ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ chØ
chiÕm kho¶ng 85% tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n, do ®ã:
S
®mB
= 400 KVA > 0,85 . 446,7 = 379,7 (KVA)
VËy MBA chän tho¶ m·n.
2.2. Chän thiÕt bÞ phÝa cao ¸p :
a. Chän thanh dÉn :
- Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi .
K
hc
. I
cp
> I
cb

NhiÖt ®é m«i tr- êng xung quanh +25
0
C : K
hc
= 0,88
Dßng lµm viÖc c- ìng bøc I
cb
chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè cña
m¸y biÕn ¸p:
) A ( 33 , 32
10 . 3
400 . 4 , 1
U . 3
S . 4 , 1
I
dm
B . dm
cb
= = =
÷ ) A ( 74 , 36
88 , 0
33 , 32
K
I
I I I . k
hc
cb
cp cb cp hc
= = = ÷ >
Chän thanh dÉn ®ång, tiÕt diÖn trßn o8 cã I
cp
=235A
- KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : o
cp
> o
tt
.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


99
Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch:
F
tt
= 1,76.10
-8
.
2
XK
i .
a
l
(KG)
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø, l =100cm.
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha, a = 30cm
- Dßng xung kÝch, ) KA ( 58 , 11 55 , 4 . 2 . 8 , 1 I . 2 . 8 , 1 i
' '
3 N xk
= = =
÷ ) kG ( 87 , 7 10 . 58 , 11 .
30
100
. 10 . 76 , 1 F
6 2 8
tt
= =
÷

- øng suÊt tÝnh to¸n cña vËt liÖu thanh dÉn : |
.
|

\
|
= o
2
tt
cm
) kG (
W
M

- M« men chèng uèn cña thanh dÉn trßn : W = 0,1.D
3

÷ ) cm / kG ( 64 , 3
D . 1 , 0 . 10
l . F
2
3
tt
tt
= = o
Ta cã øng suÊt cho phÐp cña ®ång
o
cp.cu
=1400 kG/cm
2
> o
tt
=3,64 kG/cm
2
.
- KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : S > S
min
=o . I
·
.
qd
t
- HÖ sè nhiÖt ®é cña ®ång : o =7
- Dßng ng¾n m¹ch duy tr× : I
·
=I”
N3
= 4,55 kA
- Thêi gian ng¾n m¹ch quy ®æi : t

= t
nm
=0,125.
l
a
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


100
÷ S
min
= 7 . 4,55 . 3,17. 12 , 0 = 11,03mm
2

Ta cã tiÕt diÖn thanh dÉn S = H.R
2
= 3,14 . 3
2
=28,3mm
2
.
÷ S = 28,3 > S
min
= 11,03 mm
2
Thanh dÉn chän ®· ®- îc tho¶ m·n.
b. Chän sø ®ì.
- Chän sø ®ì ®Æt trong nhµ do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i 0o -10 - 375 cã
:
+ U
®m
= 10kV
+ U
p®.kh«
= 47kV
+ F
ph
= 375 kG
Lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø F
cp
= 0,6.F
ph

Sø chän ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn F
cp
> F
tt

÷ F
ph
> KG 1 , 13
6 , 0
87 , 7
6 , 0
F
tt
= = ÷ sø chän tho· m·n.
c. Chän tñ cao ¸p.
Chän tñ cao ¸p 10kV trän bé cã cÇu dao - cÇu ch×, c¸ch ®iÖn b»ng
SF6, tñ cã thÓ më réng vµ kh«ng ph¶i b¶o tr×, lo¹i 8DH10.
B¶ng th«ng sè kü thuËt cña tñ.
Lo¹i
C¸ch
®iÖn
U
®m

kV
I
®m

A
I
N

kA 1s
I
Nmax

kA
TB ®ãng
c¾t
8DH10 SF6 12 200 25 63
CÇu dao
CÇu ch×
- Chän d©y ch¶y cho cÇu ch× :
I
dc
> I
cb
= 32,33 (A)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


101
÷ Chän I
dc
= 80 A
2.3. Chän thiÕt bÞ h¹ ¸p.
a. Chän thanh dÉn .
- Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng:
K
1
. K
2
. I
cp
> I
cb

+ Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K
1
= 0,95
+ NhiÖt ®é m«i tr- êng xung quanh +25
0
C : K
2
= 0,88
Chän thanh dÉn ®ång 60 x 6 cã I
cp
= 1125 (A) ÷
0,95 . 0,88 . 1125 = 940,5 > 32,33 (A)
- KiÓm tra æn ®Þnh ®éng . o
cp
> o
tt
.
- Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch:
F
tt
= 1,76.10
-8
.
2
XK
i .
a
l
(KG)
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø, l =60cm.
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha, a = 15cm
+ Dßng ®iÖn xung kÝch: ) kA ( 48 , 29 58 , 11 . 2 . 8 , 1 I . 2 . 8 , 1 i
' '
4 N xk
= = =
) KG ( 18 , 61 10 . 48 , 29 .
15
60
. 10 . 76 , 1 F
6 2 8
tt
= =
÷

- øng suÊt tÝnh to¸n vËt liÖu thanh dÉn:
W
M
tt
= o
- M«men chèng uèn cña thanh n»m ngang :
) cm ( 6 , 3 6 . 6 , 0 .
6
1
b . h
6
1
W
3 2 2
= = =
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


102
) cm / kG ( 97 , 101
6 , 103
60 . 18 , 61
W . 10
l . F
2
tt
tt
= = = o
- Thanh dÉn ®ång cã: o
cp.cu
=1400kG/cm
2
> o
tt
= 101,97 (KG/cm
2
)
- Thanh dÉn cã dßng ®Þnh møc I
®m
> 1000A, kh«ng cÇn kiÓm tra
æn ®Þnh nhiÖt.
VËy thanh dÉn ®· chän tho¶ m·n.
b. Chän sø ®ì .
- Chän sø lo¹i 0H- 1 - 375 do Liªn X« chÕ t¹o cã :
+ U
®m
= 1000V
+ U
p®.kh«
= 11kV
+ F
ph
= 375kG
c. Chän Aptomat .
- Chän Aptomat tæng lo¹i NS600E
Aptomat nh¸nh lo¹i NS400E
- B¶ng th«ng sè kü thuËt .
Lo¹i U
®m
,V I
®m
, A I
c,N
, kA
NS600E 500 600 15
NS400E 500 400 15
- KiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn c¾t dßng ng¾n m¹ch: I
c¾t.®m.A
> I
N
.
Dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i 0,4kV b»ng I”
N
= 11,08 kA
÷ I
CN
=15kA > I”
N4
= 11,08 (kVA)
VËy Aptomat chän tho· m·n
d. Chän c¸p h¹ ¸p tæng.
- Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


103
K
hc
. I
cp
> I
tt

+ NhiÖt ®é m«i tr- êng ®Æt c¸p +25
0
C, sè tuyÕn c¸p ®Æt trong hÇm
c¸p b»ng 1 ÷ K
hc
= 1
+ Dßng phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸p :
A 35 , 557
4 , 0 . 3
400
I
tt
= =
Ta chän c¸p ®ång 3 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã
F=300mm
2
, I
cp
= 565 (A) vµ chän d©y trung tÝnh cã tiÕt diÖn 120mm
2
.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸p.
F, mm
2

D, mm
M
kg/km
R
0
, O/km
ë 20
0
C
I
cp
, A
Trong nhµ lâi

min ma
x
3G300 20,1 56 66 10725 0,0601 565
C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng Aptomat tæng NS600E cã I
®m.A
= 600A
Ta cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ:
5 , 1
I
I
'
cp
nh . kd
s
I
k®.nh
: dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch b»ng nhiÖt.
I
k®.nh
> I
®m.A
: ®Ó an toµn lÊy I
k®.nh
= 1,25 I
®m
.
I
k®.nh
= 1,25 . 600 = 750 (A)
5 , 1 33 , 1
565
750
I
I
'
cp
nh . kd
< = =
VËy c¸p ®· chän tho¶ m·n.
e. Chän thiÕt bÞ ®o ®Õm.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


104
- C¸c ®ång hå ®å ®o, ®Õm ®- îc chän theo cÊp chÝnh x¸c.
Tªn

hiÖu
Lo¹i
CÊp
chÝnh
x¸c
C«ng suÊt tiªu thô,
VA
Cuén ¸p
Cuén
dßng
Ampamet A
- - 379
1,5 0,5
Volmet V
- - 379
1,5 2
Owatmet t¸c dông Wh N – 672M 2 1,5W 2,5
Owatmet ph¶n
kh¸ng
Varh N – 673M 2 3W 2,5

f. Chän m¸y biÕn dßng.
- Chän theo c¸c ®iÒu kiÖn :
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m.BI
> 0,4kV
- Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc : I
®m.BI
> ) A ( 58 , 673
4 , 0 . 3 . 2 , 1
400 . 4 , 1
2 , 1
I
cb
= =
 Chän m¸y biÕn dßng lo¹i TKM - 0,5 cã I
®m.BI
=800A/5A
B¶ng th«ng sè kü thuËt
Lo¹i
U
®m

kV
I
®m

A
CÊp
chÝnh
x¸c
S
®m2

VA
Phô t¶i
thø cÊp
Sè cuén
d©y thø
cÊp
0,5 0,5
TKM-0,5 500 800 0,5 10 0,4 1

- C¸c ®ång hå vµ biÕn dßng ®iÖn cïng ®Æt trong mét tñ h¹ ¸p nªn
kho¶ng c¸ch d©y nèi rÊt ng¾n vµ ®iÖn trë cña c¸c ®ång kh«ng ®¸ng kÓ
do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n cña m¹ch thø cÊp cña m¸y biÕn dßng ¶nh
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


105
h- ëng kh«ng nhiÒu ®Õn sù sù lµm viÖc b×nh th- êng trong cÊp chÝnh x¸c
yªu cÇu v× vËy kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn phô t¶i thø cÊp.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


106
Ch- ¬ng II
ThiÕt kÕ kÕt cÊu l¾p ®Æt
tr¹m biÕn ¸p vµ tñ h¹ ¸p


1. Mét sè quy ph¹m cho thiÕt kÕ
- M¸y biÕn ¸p ®Æt trong nhµ ph¶i ®- îc bè trÝ ®Ó nh÷ng sø phÝa cao
¸p quay vµo phÝa t- êng ®èi diÖn lèi ra vµo hoÆc quay vµo phÝa t- êng
bªn c¹nh.
- Trong buång ®Æt m¸y biÕn ¸p, kho¶ng c¸ch tõ vá m¸y ®Õn t- êng
vµ cöa ra vµo kh«ng ®- îc nhá h¬n nh÷ng trÞ sè quy ®Þnh sau víi m¸y
cã c«ng suÊt bÐ h¬n 100kVA.
+ §Õn t- êng : 0,6m
+ §Õn cöa ra vµo : 0,8m
- Phßng ®Æt m¸y biÕn ¸p ph¶i cã th«ng giã tù nhiªn, nhiÖt ®é giã
vµo vµ giã ra khái buång m¸y biÕn ¸p kh«ng ®- îc chªnh qu¸ 15
0
C khi
m¸y vËn hµnh ë t¶i ®Þnh møc
- Buång ®Æt m¸y biÕn ¸p dÇu ph¶i cã hè x¶ dÇu sù cè.
- C¸c tñ cao ¸p vµ tñ h¹ ¸p ph¶i cã ®é cao thÝch hîp ®Ó thuËn tiÖn
cho viÖc ®ãng c¾t dÔ dµng.
- Bé phËn ®ång hå ®o, ®Õm ph¶i ®¶m b¶o ®- îc yªu cÇu chèng tæn
thÊt
- Vá m¸y biÕn ¸p vµ c¸c tñ cao, h¹ ¸p ph¶i ®- îc nèi ®Êt theo ®óng
quy
tr×nh “ Nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn “
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


107
- T¹i n¬i ®Æt m¸y biÕn ¸p cã dÇu ph¶i cã nh÷ng trang bÞ phßng
ch÷a ch¸y.

2. S¬ ®å nèi d©y ®iÖn chÝnh cña tr¹m :


A

Wh

Varh
A A
V

CM
400A
600A
C¸p PVC 3 x 16
Tñ cao ¸p trän bé
CÇu dao 12KV - 200A
CÇu ch× 12 KV - 80A
C¸p PVC 3 x 16
Thanh ®ång o8
MBA 3 pha 2 cuén d©y 400 KVA
10/0,4, Y/Y
0
-12
D©y ®ång nhiÒu sîi M95
C¸p PVC (3 x 300 + 120)
BI ®Õm: 800/5
Tñ h¹ ¸p
AmpemÐt
®o: 800/5
V«n mÐt, c«ng t¸c chuyÓn m¹ch
¸pt«m¸t tæng 600A
Thanh ®ång ch÷ nhËt 60x6mm
¸pt«m¸t nh¸nh 400A
C¸p xuÊt tuyÕn
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


108
3. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chÝnh
3.1. PhÇn ®iÖn
a. PhÝa cao ¸p :
§Æt 1 tñ cÇu dao - cÇu ch× trän bé, cÇu chÈy b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p..
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : 12kV
- Dßng ®iÖn ®Þnh møc vá cña cÇu chÈy: 200A
- Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu dao : 200A
- Dßng d©y ch¶y cña cÇu chÈy : 80A.
b. M¸y biÕn ¸p :
M¸y cña liªn doanh chÕ t¹o m¸y biÕn thÕ ABB
- Dung l- îng : 400kVA.
- §iÖn ¸p : 10 / 0,4 kV
- S¬ ®å tæ nèi d©y : Y / Y
0
- 12.
c. PhÝa h¹ ¸p :
§Æt 1 tñ h¹ ¸p tæng:
- Tñ h¹ ¸p tæng bao gåm :
- 1 Aptomat tæng NS600E cã dßng ®Þnh møc 600A, do h·ng
Merlin Gerin cña Ph¸p chÕ t¹o vµ ®· ®- îc chØnh ®Þnh.
- 6 m¸y biÕn dßng ®iÖn : 800 / 5A (3 dïng cho m¹ch ®o, 3 dïng cho
m¹ch ®Õm) do Liªn X« chÕ t¹o .
- 3 ®ång hå ampemet lo¹i - - 379 : thang ®o 0 ÷ 600A .
- 1 ®ång hå Volmet lo¹i - - 379: thang ®o 0 ÷ 500V, cã kÌm theo
thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch (m¹ch ®o volmet cã l¾p cÇu ch× b¶o vÖ sù cè do
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


109
chuyÓn
m¹ch).
- 1 c«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha lo¹i N - 672M, ®iÖn ¸p 380 / 220V
- 1 c«ng t¬ v« c«ng 3 pha lo¹i N - 673M, ®iÖn ¸p 380 / 220V
- 2 aptomat nh¸nh lo¹i NS400E, cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 400A.
Toµn bé phÇn thiÕt bÞ ®o ®Õm ®- îc ®Æt gän trong phÇn trªn cña tñ
vµ phÇn chèng tæn thÊt ph¶i ®- îc thùc hiÖn theo h- íng dÉn cña C«ng
ty ®iÖn lùc.
d. C¸c tuyÕn c¸p :
- Tõ tñ cao ¸p ®Õn m¸y biÕn ¸p dïng c¸p ®ång 3 lâi, c¸ch ®iÖn
XLPE, ®ai thÐp, vá PVC, vÆn xo¾n cã tiÕt diÖn 16mm
2
do h·ng
FURUKAWA chÕ t¹o.
- Tõ m¸y biÕn ¸p ®Õn tñ h¹ ¸p dïng c¸p ®ång PVC (3x300 +
1x120).
C¸c tuyÕn c¸p ®- îc ®Æt trong r·nh c¸p.
3.2 . ChiÕu s¸ng.
- T¹i c¸c buång cña tr¹m biÕn ¸p ®Òu ®- îc ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng, dïng
®Ìn sîi ®èt 220V- 100W ®i cïng 1 c«ng t¾c, 2 cÇu ch× lo¹i 220V-5A vµ 1 æ
c¾m.
- ChiÒu cao ®Æt ®Ìn lµ 3m, ®Ìn ®- îc ®Æt trªn cöa ra vµo ®Ó thuËn
tiÖn cho viÖc qu¶n lý vËn hµnh vµ ®i l¹i, b¶ng ®iÖn ®- îc ®Æt ë ®é cao
1,3m ngay cöa ra vµo.
- D©y dÉn chiÕu s¸ng dïng lo¹i d©y ®ång nhiÒu sîi bäc VPC cã tiÕt
diÖn 2 x 0,75mm
2
vµ ®- îc ®Æt trong èng ghen b¾t cè ®Þnh vµo t- êng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


110
3.3 . HÖ thèng tiÕp ®Þa .
HÖ thèng nèi ®Êt an toµn vµ nèi ®Êt lµm viÖc cña tr¹m biÕn ¸p
®- îc thiÕt kÕ chung theo kiÓu hçn hîp cäc tia, ®iÖn trë nèi ®Êt chung
®¶m b¶o
R
®
s 4O mäi mïa trong n¨m.
- HÖ thèng cäc tiÕp ®Þa gåm 6 cäc b»ng thÐp gãc L70x70x6 dµi
2,5m ®- îc ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt 0,8m.
- Liªn kÕt gi÷a c¸c cäc tiÕp ®Þa b»ng thanh thÐp dÑt 40x4, gi÷a c¸c
cäc vµ thanh dÑt ®- îc liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn.
- Trong c¸c gian tr¹m cã ®Æt ®- êng trôc tiÕp ®Þa b»ng thÐp dÑt
40x4 cè ®Þnh trªn t- êng ë ®é cao h = 0,3m so víi nÒn tr¹m.
- TÊt c¶ c¸c gi¸ ®ì thiÕt bÞ vµ c¸c bé phËn kim lo¹i : vá m¸y biÕn
¸p, vá tñ ph¶i ®- îc nèi vµo ®- êng trôc tiÕp ®Þa trong tr¹m b»ng c¸c
®- êng nh¸nh thÐp dÑt 25x4.
- Trung tÝnh m¸y biÕn ¸p ®- îc nèi vµo hÖ thèng nèi ®Êt chung cña
tr¹m b»ng d©y ®ång mÒm M95.
4. Phßng ch¸y cho tr¹m biÕn ¸p.
- Mçi gian m¸y biÕn ¸p cã ®Æt 1 b×nh ch÷a ch¸y b»ng bät c¸ch
®iÖn.
- Tr- íc cöa tr¹m biÕn ¸p ®Æt tiªu lÖnh ch÷a ch¸y vµ biÓn b¸o nguy
hiÓm
5. PhÇn x©y dùng .
- Tr¹m ®- îc thiÕt kÕ 3 gian : 1 gian ®Æt tñ cao ¸p, 1 gian ®Æt MBA
vµ 1 gian ®Æt tñ h¹ ¸p. MÆt nhµ chÝnh cã 2 cöa ra vµo riªng biÖt.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


111
+ Gian ®Æt tñ cao ¸p cã kÝch th- íc: 2,2 x 3m
+ Gian ®Æt MBA cã kÝch th- íc : 3,8 x 3 m
+ Gian ®Æt tñ h¹ ¸p cã kÝch th- íc : 1,2 x 3 m
- T- êng nhµ ®- îc x©y b»ng g¹ch ®Æc vµ ®- îc quÐt v«i.
- Cöa chíp ®- îc ghÐp tõ c¸c tÊm chíp bª t«ng, cöa chíp phÝa d- íi
cã l¾p tÊm l- íi phÝa trong cßn cöa chíp phÝa trªn ®- îc l¾p tÊm l- íi
phÝa ngoµi.
- Cöa chÝnh ®- îc chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh vµ ®- îc quÐt s¬n

6. KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho tñ h¹ ¸p tæng .
6.1. S¬ ®å mét sîi cña tñ.
6.2. KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ:


A A A
AT V
600AA
1
A
2

wh var
h
H×nh 2-1
A A A V

Wh

Varh
BI
AT
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


112

- C¸c thanh c¸i ®- îc ®Æt s©u vµo phÝa trong vµ cã tÊm c¸ch ®iÖn
ba kª lÝt ®Æt phÝa ngoµi ®Ó ®¶m baá an toµn khi vËn hµnh.
7. KÕt cÊu tr¹m vµ bè trÝ thiÕt bÞ trong tr¹m:H×nh 2-3

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


113
H×nh 2-4
Tr¹m kÝn (tr¹m x©y) mét MBA dïng tñ cao ¸p.
1. BiÕn ¸p 2. §Çu cao ¸p 3. C¸p h¹ ¸p
4. Thanh dÉn cao ¸p 5. Cöa th«ng giã 6. R·nh c¸p
7. Tñ h¹ ¸p 8. Tñ cao ¸p 9. Rµo ch¾n


2
,
5
m

0
,
7
m

0
,
8
m

3
m

4
,
5
m

0,75m
0,9m
7,2m
9m
2 4 3
4,5m
2
3
1
H×nh 2.5. HÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


1141. §- êng trôc tiÕp ®Þa 40 x 4.
2. Cäc tiÕp ®Þa L70 x 70 x 6
3. Thanh nèi cäc tiÕp ®Þa 40 x 4
4. TiÕp ®Þa ®- êng nh¸nh 25 x 4
B¶ng ®iÖn
© Bãng ®iÖn.

B¶ng tæng hîp dù to¸n
A. ThiÕt bÞ:

1. TiÒn thiÕt bÞ 60.000.000
®

2. L- u th«ng phÝ 1% (1) 600.000
®
Céng A 60.000.000
®
B. L¾p ®Æt:

I. Chi phÝ trùc tiÕp:
a. Chi phÝ vËt liÖu
1. TiÒn vËt liÖu 45.945.960
®
2. L- u th«ng phÝ 4% (a
1
) 1.837.838
®
Céng a 47.783.798
®
b. Chi phÝ nh©n c«ng
1. TiÒn l- ¬ng
78,71 c«ng x 10,034 x 1213,5 958.393
®
c. Chi phÝ m¸y 800.000
®
d. Chi phÝ x©y dùng vá tr¹m 10.000.000
®
e. Chi phÝ chung 67,7% (b
1
) 648.832
®
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


115
Céng I (a + b + c + d + e) 60.191.023
®
II. L·i ®Þnh møc: 9% (I) 4.517.192
®
III. Thö nghiÖm: 1.985.000
®
Céng B (I + II + III) 56.693.215
®
C. Chi phÝ kh¸c:

1. Chi phÝ thiÕt kÕ: 400 KVA .20.000
®
/KVA 8.000.000
®
2. chi phÝ kh¶o s¸t: 30% (C
1
) 2.400.000
®
3. Chi phÝ ban qu¶n lý: 1% (B) 556.932
®
4. NghiÖm thu bµn giao: 0,5% (B) 283.466
®
Céng C 11.240.398
®
D. Chi phÝ dù phßng: 5% (A + B + C)
6.426.680
®
Tæng gi¸ trÞ thµnh tiÒn (A + B+ C+ D) 144.960,293
®
(Mét tr¨m bèn bèn triÖu, chÝn tr¨m s¸u m- ¬i ngµn hai tr¨m chÝn ba ®ång)

B¶ng dù to¸n kinh phÝ phÇn thiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu

T
T
ThiÕt bÞ - vËt liÖu Quy c¸ch
§¬
n vÞ

l- îng
Thµnh tiÒn,®
§¬n vÞ Toµn bé
1 2 3 4 5 6
ThiÕt bÞ
1 MBA 3pha 2cuén d©y 400kVA-1-/0,4 C¸i 1 60.000.000 60.000.000
Nguyªn vËt liÖu
2 Tñ cao ¸p chän bé 12kV - 200A C¸i 1 20.000.000 20.000.000
3 C¸p cao ¸p XLPE 10kV- 3x16 m 10 150.000 1.500.000
4 §Çu c¸p cao ¸p 12kV Bé 1 3.300.000 3.300.000
5 Sø cao ¸p Hoµng Liªn S¬n Qu

3 52.000 156.000
6 Gi¸ ®ì hép ®Çu c¸p Bé 1 85.000 85.000
7 Thanh dÉn ®ång cao
¸p
o6 m 6 30.000 180.000
8 C¸p tæng h¹ ¸p PVC(3x300+1x1
20)
m 7 300.000 2.100.000
9 GhÝp ®ì c¸p h¹ ¸p C¸i 4 5.000 20.000
10 Vá tñ h¹ ¸p 600.400.1400 C¸i 1 1.000.000 1.000.000
11 Aptomat tæng 600A C¸i 1 5.500.000 5.500.000
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


116
12 Aptomat nh¸nh 400A C¸i 2 3.200.000 6.400.000
13 BiÕn dßng ®iÖn 800 / 5A C¸i 6 60.000 360.000
14 Ampemet 0 ÷ 600A C¸i 3 60.000 180.000
15 Volmet 0 ÷ 500V C¸i 1 70.000 70.000
16 C«ng t¬ h÷u c«ng N - 672M C¸i 1 140.000 140.000
17 C«ng t¬ v« c«ng N - 673M C¸i 1 140.000 140.000
18 ChuyÓn m¹ch §µi Loan C¸i 1 80.000 80.000
19 Thanh c¸i h¹ ¸p §ång, 60x6 m 4 50.000 200.000
20 D©y ®ång nhiÒu sîi M95 m 6 36.000 216.000
21 §- êng trôc tiÕp ®Þa ThÐp dÑt, 40x4 m 25 5.197 129.925
22 §- êng nh¸nh tiÕp ®Þa ThÐp dÑt, 25x4 m 10 3.258 32.580
23 Cäc tiÕp ®Þa L70x70x6,dµi
2,5m
Cäc 6 100.000 600.000
24 Thanh nèi tiÕp ®Þa ThÐp dÑt, 40x4 m 25 5.197 129.925
25 TÊm Bakªlit TÊm 1 150.000 150.000
26 D©y ®ång bäc PVC 2x2.5mm
2
m 60 1.200 72.000
27 èng ghen nhùa vu«ng m 28 2000 56.000
28 TÊc kª nhùa c¶ vÝt F4x40 Bé 60 250 15.000
29 B¶ng chiÕu s¸ng C¸i 3 3.500 10.500
30 CÇu ch× sø 220V- 5A C¸i 6 10.000 60.000
31 C«ng t¾c 220V - 5A C¸i 3 5.000 15.000
32 Bãng ®Ìn sîi ®èt 220V - 100W bãng 3 3.500 10.500
33 æ lÊy ®iÖn 220V - 5A C¸i 3 2.500 7.500
34 BiÓn s¬ ®å mét sîi Tù t¹o C¸i 1 20.000 20.000
35 BiÓn b¸o an toµn Tù t¹o C¸i 1 20.000 20.000
36 L- íi ch¾n an toµn TÊm 1 200.000 200.000
37 Xi m¨ng Hoµng th¹ch kg 500 900 450.000
38 §¸ d¨m 4.6 m
3
4 70.000 280.000
39 C¸t vµng m
3
3 40.000 120.000
40 Que hµn o3 kg 1 7.000 7.000
41 S¬n c¸c mµu kg 2 16.500 33.000
42 B×nh chèng ch¸y MFZ8 C¸i 3 600.000 1.800.000
43 C¸c phô kiÖn kh¸c
(nhùa th«ng, thiÕc
hµn, x¨ng,.. )
100.000 100.000
44 Kho¸ Minh Khai C¸i 3 10.000 30.000

Tæng kinh phÝ : - ThiÕt bÞ : 600.000.000 ®
- VËt liÖu : 45.945.960 ®
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


117

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


118
PhÇn nh©n c«ng l¾p ®Æt
Néi dung c«ng viÖc
§¬n


l- îng
C«ng
§¬n vÞ Tæng
A. C«ng l¾p ®Æt

- §µo ®Êt tiÕp ®Þa m
3
12 1 11
- §ãng cäc tiÕp ®Þa cäc 6 0,44 2,64
- Lµm d©y tiÕp ®Þa ®- êng trôc 40x4 m 25 0,02 0,5
- LÊp ®Êt tiÕp ®Þa m
3
12 0,26 3,12
- L¾p m¸y biÕn ¸p 400kVA c¸i 1 7,5 7,5
- L¾p tñ cao ¸p tñ 1 2 2
- L¾p thanh c¸i cao ¸p m 6 2 12
- L¾p c¸p h¹ ¸p tæng m 4 2 8
- L¾p tñ ®iÖn h¹ ¸p C¸i 1 5 5
- L¾p ®Çu c¸p C¸i 4 2 8
- §ôc chÌn b¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng C¸i 3 0,15 0,45
- Khoan l¾p èng ghen, ®i d©y m¹ch chiÕu
s¸ng
C«n
g
3 1 3
- L¾p cÇu ch× C¸i 6 0,02 0,12
- L¾p c«ng t¾c C¸i 3 0,02 0,06
- L¾p æ c¾m C¸i 3 0,02 0,06
- S¬n ®- êng trôc, ®- êng nh¸nh tiÕp ®Þa C«n
g
1 1 1
- S¬n thanh c¸i C«n
g
1 1 1
- L¾p biÓn an toµn, s¬ ®å mét sîi C¸i 2 0,13 0,26
- L¾p l- íi ch¾n an toµn TÊm 1 3 3
- L¾p sø cao ¸p Qu¶ 3 3 9
Tæng A 78,71
B. Thö nghiÖm - HiÖu chØnh

- C¸p cao ¸p m 5 150.000 750.000
- C¸p h¹ ¸p tæng m 6 50.000 300.000
- Tñ cao ¸p trän bé Bé 1 150.000 150.000
- Sø cao ¸p Qu¶ 3 5.000 15.000
- §Çu c¸p cao ¸p Bé 1 50.000 50.000
- HÖ thèng tiÕp ®Þa HT 1 120.000 120.000
- M¸y biÕn ¸p 400kVA- 10/0,4kV C¸i 1 400.000 400.000
- Aptomat 600A C¸i 1 50.000 50.000
- Aptomat 400A C¸i 2 25.000 50.000
- M¸y biÕn dßng ®iÖn 800 / 5A C¸i 6 5.000 30.000
- Volmet - Ampemet C¸i 4 5.000 20.000
- C«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha C¸i 1 50.000 50.000
Tæng B 1.985.000
C. Chi phÝ m¸y

- Chi phÝ m¸y hµn Ca 1 500.000 500.000
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


119
- Chi phÝ m¸y cÈu Ca 1 200.000 200.000
- M¸y Ðp ®Çu cèt Ca 1 100.000 100.000
Tæng C 800.000 ®

Tµi liÖu tham kh¶o


1. Gt : ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn (NXB KHKT, 1998).
Tg : Ng« Hång Quang, Vò V¨n TÈm.
2. Gt : Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ( §HBK ).
Tg : TrÇn B¸ch, §Æng Ngäc Dinh, Phan §¨ng Kh¶i, Ng« Hång
Quang.
3. Gt : Kü thuËt ®iÖn cao ¸p - An toµn ®iÖn.
Tg: Vâ ViÕt §¹n.
4. Gt : H- íng dÉn thiÕt kÕ kü thuËt ®iÖn cao ¸p.
Tg : NguyÔn Minh Ch- íc.
5. Gt : Nhµ m¸y vµ tr¹m biÕn ¸p.
Tg: TrÞnh Hïng Th¸m, NguyÔn H÷u Kh¸i, §µo Quang Th¹ch, L· V¨n
ót, Ph¹m V¨n Hoµ, §µo Kim Hoa.
6. Gt : S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
B¶n dÞch cña Bé m«n hÖ thèng ®iÖn - Tr- êng §HBK Hµ néi
7. S¸ch : HÖ thèng cung cÊp ®iÖn.
T.g: NguyÔn C«ng HiÒn, NguyÔn M¹nh Ho¹ch - NXHKHKT 2001

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

- XÝ nghiÖp cã tæng diÖn tÝch lµ 22525m2 nhµ x-ëng, bao gåm 10 ph©n x-ëng, ®-îc x©y dùng tËp trung t-¬ng ®èi gÇn nhau, víi tæng c«ng suÊt dù kiÕn ph¸t triÓn sau 10 n¨m sau lµ 12MVA. - Dù kiÕn trong t-¬ng lai xÝ nghiÖp sÏ ®-îc më réng vµ ®-îc thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n. §øng vÒ mÆt cung cÊp ®iÖn th× viÖc thiÕt kÕ cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sù gia t¨ng phô t¶i trong t-¬ng lai vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ, ph¶i ®Ò ra ph-¬ng ph¸p cÊp ®iÖn sao cho kh«ng g©y qu¸ t¶i sau vµi n¨m s¶n xuÊt vµ còng kh«ng ®Ó qu¸ d- thõa dung l-îng mµ sau nhiÒu n¨m xÝ nghiÖp vÉn kh«ng khai th¸c hÕt dung l-îng c«ng suÊt dù tr÷ dÉn ®Õn l·ng phÝ.
2 . Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp:
PX SC c¬ khÝ

PXKC Kim lo¹i

tr¹m b¬m
PX LR¸p c¬ khÝ

BPHC & QL
px rÌn

Bé phËn thÝ nghiÖm

s¶n phÈm

NÐn khÝ
PX. §óc

PC GC Gç

* BPHC & QL * PXCSCK * PXLRCK * PXR -

Bé phËn hµnh chÝnh vµ qu¶n lý. Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ. Ph©n x-ëng rÌn.

2

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

* PX§ * PXGCG * PXKCKL

-

Ph©n x-ëng §óc. Ph©n x-ëng gia c«ng gç. Ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i.

- Theo quy tr×nh trang bÞ ®iÖn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp, th× viÖc ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, do ®ã ta xÕp xÝ nghiÖp vµo phô t¶i lo¹i II. - §Ó quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o vËn hµnh tèt th× ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn n¨ng vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho toµn xÝ nghiÖp vµ cho c¸c ph©n x-ëng quan träng trong xÝ nghiÖp.
3 . Giíi thiÖu phô t¶i ®iÖn cña toµn xÝ nghiÖp.

3.1. C¸c ®Æc ®iÓm cña phô t¶i ®iÖn. - Phô t¶i ®iÖn trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã thÓ ph©n ra lµm hai lo¹i phô t¶i: + Phô t¶i ®éng lùc + Phô t¶i chiÕu s¸ng. - Phô t¶i ®éng lùc th-êng cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, ®iÖn ¸p yªu cÇu trùc tiÕp ®Õn thiÕt bÞ víi ®é lÖch ®iÖn ¸p cho phÐp UCf =  5% U®m. C«ng suÊt cña chóng n»m trong d¶i tõ mét ®Õn hµng chôc kw, vµ ®-îc cÊp bëi tÇn sè f=50Hz. - Phô t¶i chiÕu s¸ng th-êng lµ phô t¶i mét pha, c«ng suÊt kh«ng lín. Phô t¶i chiÕu s¸ng b»ng ph¼ng, Ýt thay ®æi vµ th-êng dïng dßng ®iÖn tÇn sè f = 50Hz. §é lÖch ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng UCf = 2,5%. 3.2 . C¸c yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn cña xÝ nghiÖp. 3

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .C¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i dùa vµo ph¹m vi vµ møc ®é quan träng cña c¸c thiÕt bÞ ®Ó tõ ®ã v¹ch ra ph-¬ng thøc cÊp ®iÖn cho tõng thiÕt bÞ còng nh.§©y lµ mét ®Ò tµi thiÕt kÕ tèt nghiÖp. do ®ã xÝ nghiÖp ®-îc ®¸nh gi¸ lµ hé phô t¶i lo¹i II. 4 . do ®ã ta chØ tÝnh to¸n chän cho nh÷ng h¹ng môc quan träng cña c«ng tr×nh. v× vËy yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i ®-îc ®¶m b¶o liªn tôc. ®ßi hái thêi gian dµi. ®¸nh gi¸ tæng thÓ toµn xÝ nghiÖp c¬ khÝ ta thÊy tû lÖ (%) cña phô t¶i lo¹i II lµ 67%. + ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. Ph¹m vi ®Ò tµi. + ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp. 4. Phô t¶i lo¹i II lín gÊp 2 lÇn phô t¶i lo¹i III. .Sau ®©y lµ nh÷ng néi dung chÝnh mµ b¶n thiÕt kÕ sÏ ®Ò cËp ®Õn: + ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng. + TÝnh to¸n nèi ®Êt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. .cho c¸c ph©n x-ëng trong xÝ nhiÖp. nh-ng do thêi gian cã h¹n nªn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ tû mØ cho c«ng tr×nh lµ mét khèi l-îng lín. + TÝnh to¸n c«ng suÊt bï cho xÝ nghiÖp.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 5 .

a.2 . Ph©n lo¹i vµ ph©n nhãm phô t¶i trong ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ . 46.C¸c thiÕt bÞ ®Òu lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n. 26. c«ng suÊt cña c¸c m¸y c«ng cô bè trÝ trªn mÆt b»ng x-ëng ta chia ra lµm 5 nhãm thiÕt bÞ (phô t¶i ) nh. 4. 1. 13.2 1. 3. + Nhãm 5 : 23. 50. 47. 2. + Nhãm 2 : 2. 3. 6. 8. .35 2 70. tr¸nh trång chÐo d©y dÉn + C«ng suÊt thiÕt bÞ trong nhãm còng nªn c©n ®èi ®Ó khái qu¸ chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm + Sè l-îng thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã mét giíi h¹n C¨n cø vµo vÞ trÝ. 44.25 4 164. 5. + Nhãm 4: 19. 1. 17.sau : + Nhãm 1: 1. 48. 40.1.9 5 139. 28.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng II x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n c¸c ph©n x-ëng vµ toµn xÝ nghiÖp. 1.4 3 162.§Ó ph©n nhãm phô t¶i ta dùa theo nguyªn t¾c sau : + C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã cïng mét chÕ ®é lµm viÖc + C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn gÇn nhau. 37. + Nhãm 3 : 18 22. X¸c ®Þnh phô t¶i ®éng lùc tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng. Nhãm phô t¶i C«ng suÊt tæng (kw) 1 70. 9. 20. 24. 11. 21. C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n 6 . 42. 12. 25. 41. 49. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. 31. 17. B¶ng 2-1: B¶ng c«ng suÊt ®Æt tæng cña c¸c nhãm. 33.

Ptb = Kmax .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè h×nh d¸ng cña ®å thÞ phô t¶i . TT 1 2 3 4 5 6 7 Tªn thiÕt bÞ Bóa h¬i ®Ó rÌn Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß rÌn Qu¹t lß Qu¹t th«ng giã DÇm treo cã Pal¨ng ®iÖn M¸y mµi s¾c Sè l-îng 2 1 2 1 1 1 1 KÝ hiÖu 1 2 3 5 6 11 12 C«ng suÊt (kw) 10.Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ ®é lÖch cña phô t¶i khái gi¸ trÞ trung b×nh. nªn ta x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i .2 C«ng thøc tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n: Ptt =Kmax . X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm 1 B¶ng 2-2: B¶ng sè liÖu nhãm 1. .8 2.Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i. V× ®· cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ mÆt b»ng bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ. b.0 4. P®mi.0 28. 7 ( 2-1) .  Ksdi . biÕt ®-îc c«ng suÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña tõng thiÕt bÞ.85 3.5 4. Trong ®ã: + Ptb : c«ng suÊt trung b×nh cña phô t¶i trong ca mang t¶i lín nhÊt (kw) + P®m : c«ng suÊt ®Þnh møc cña phô t¶i (kw) + Ksd : hÖ sè sö dông c«ng suÊt cña nhãm thiÕt bÞ. .Theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu.5 2.

2) 8 . tra ®å thÞ hoÆc tra b¶ng theo hai ®¹i l-îng Ksd vµ nhq .11 vµo c«ng thøc (2-1) tÝnh ®-îc: Ptt = 3.Ta thÊy víi nhãm m¸y c«ng cô cã Ksd =0. p*  28  0. Ta cã + P®m P1   Pdm 1 : c«ng suÊt ®Þnh møc cña n1 thiÕt bÞ. Víi nhãm 1.47 = 4. ta cã n1 = 1 .16 (10 + 10 + 28 + 4.5 + 4.X¸c ®Þnh P1 tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña n1 thiÕt bÞ trªn.5: TKC§] ®-îc nhq*= 0.6 TKC§] ®-îc K max = 3.5 + 4.35 .5 + 2. tõ cos=0.6  tg = 1. 0.85 + 3.11 vµ p* = 0. 0.X¸c ®Þnh n* vµ p* : n*  1  0.sau : . n1 P1 = 28kw . + Kmax: hÖ sè cùc ®¹i c«ng suÊt t¸c dông.11 .33. nhq* = 9 .8 + 2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện (B¶ng phô lôc 1 trang 253 TKC§). vËy ta cã nhq = n .  Tr×nh tù x¸c ®Þnh nhq nh.X¸c ®Þnh n1 : sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hay b»ng 1/2 c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm.16 vµ nhq = 4 tra b¶ng [PL: 1.47.Tõ c¸c gi¸ trÞ n* = 0.4 tra b¶ng (PL: 1.11 9 n 1 n . + nhq : sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ .16.23  nhq = 4  Tõ Ksd = 0. P*  P P 1  Trong ®ã: n*  .398 70.

P®m.380  88. cos  p (2-4) dmi .C«ng thøc tÝnh hÖ sè sö dông c«ng suÊt t¸c dông trung b×nh: n K sdtb   k sdi .2) + Kd%: HÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m.486(A )   T-¬ng tù tÝnh to¸n cho c¸c nhãm kh¸c.C«ng thøc quy ®æi phô t¶i 1 pha sang phô t¶i 3 pha khi ®Êu vµo ®iÖn ¸p d©y.24(KVA ) tt tt tt I  tt S tt 3.103 3. tg = 35 .ph. .t® = 3 P®m. K d % (2 .552  58.33 = 46.HÖ sè c«ng suÊt trung b×nh: cos  tb  p 1 n 1 n dmi . 1.max (2-5) 9 .C«ng thøc quy ®æi chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i vÒ chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n cña thiÕt bÞ: Pqd  Pdm . (2-3)  pdm i 1 . pdm i 1 n .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện = 35 (kw) Qtt = Ptt .24.U  58. kÕt qu¶ ghi ®-îc trong b¶ng B2-3.55 (KVAR) S  P2  Q2  352  46. Mét sè c«ng thøc ®-îc dïng ®Ó tÝnh to¸n: .

max :phô t¶i ®Þnh møc cña pha mang t¶i lín nhÊt (kw) B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n B2-3 ë trang sau: 10 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + P®m.ph.

lÊy K®t= 0. Phô t¶i tÝnh to¸n toµn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ: C«ng thøc: n (2-6) Ptt .nhi 1 Trong ®ã : + K®t : hÖ sè ®ång thêi. PX K dt  Q tt .3.px  k dt  ptt .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 1. + Pcs : phô t¶i chiÕu s¸ng (kw) 11 .DiÖn tÝch chiÕu s¸ng toµn ph©n x-ëng F = 48 x 25 =1200 (m2) .4 .85.nhi   Pcs 1 n ( 2-7) Q tt . F Trong ®ã : + P0 : SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch (W/m2) + F : DiÖn tÝch cÇn ®-îc chiÕu s¸ng (m2) . +n : sè nhãm thiÕt bÞ. 1. C«ng thøc tÝnh : Pcs =P0. 1200 = 18 (Kw).SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng chung cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Po =15 (W/m2) Thay vµo c«ng thøc (2-6) ®-îc : Pcs =15 . X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng toµn ph©n x-ëng: Phô t¶i chiÕu s¸ng ®-îc tÝnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch.

0.9 .nhi.9 (A) .I®n.I®n.85 .85.I®n.01) = 332. Phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ sÏ xuÊt hiÖn khi thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt më m¸y.9) = 424.1. (35 + 32. Ksd .16 . Thay c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®-îc ë trªn vµo c«ng thøc ( 2-7) ®-îc: Pttpx = 0. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c vµ toµn xÝ nghiÖp. Itt .05 + 63. .0 2  332. 5 + (207.px = 268. 5 + (161.13 + 85.16 .74 . cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong nhãm ®ang lµm viÖc b×nh th-êng vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: I®n = Ik®(max) + (Itt . (2-8) 2. 12 .9 . 70.16 .nh5 = 113.I®n.65 (A) .nh2 = 70. 70.nh1 = 70. Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng: Phô t¶i ®éng lùc: .58 .06(KVA ) 1.74 + 82.Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm m¸y.95 .Dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.49 .HÖ sè sö dông cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.38 + 109.0.0. 113.33 + 80.0 (kw) Qttpx=0.V× c¸c ph©n x-ëng kh¸c chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu (k nc ).41 (KVAR) Stt.52  427. I®m(max) .9) = 1310. 227.6 .Ksd .9) = 431.16 .451 . X¸c ®Þnh phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ.Dßng khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm m¸y.0 = 107.0.nh3 = 202.12 (A) 2.(46.95) = 713.5. Qtt. ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña nhãm thø i. 5 + (88. 5 + (81. I®m(max)) Trong ®ã: Ik®(max) .5(A) .55+43.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + P tt.nhi : c«ng suÊt t¸c dông.92) + 18 = 268.

484 = 673.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C«ng thøc tÝnh : P®l = knc .7 cos =0. tg = (P®l + Pcs) . tg p 2 2 S tt  ptt  Qtt  costt Trong ®ã : (2-9) + P® : C«ng suÊt ®Æt cña ph©n x-ëng (kw) + knc : HÖ sè nhu cÇu cña nhãm thiÕt bÞ ®Æc tr-ng (tra sæ tay kü thuËt). 0. TÝnh to¸n cho ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i : Ph©n x-ëng cã c«ng suÊt ®Æt P® = 1950 (kw) DiÖn tÝch 70 .3: TKC§] knc =0.7 .484 Po = 15 (w/m2) .Tra b¶ng phô lôc [PL 1.Thay vµo c«ng thøc (2-6 ) vµ (2-9) ë trªn ta tÝnh ®-îc: + Phô t¶i ®éng lùc : P®l = 0. P® Q®l = Qtt = Ptt . tg = 1391. 1950 = 1365 (kw) Qtt = Ptt . Phô t¶i chiÕu s¸ng : tÝnh theo c«ng thøc (2-6) ë trªn.37 (KVAR) + C«ng thøc tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: 13 . 25 = 1750 (m2) . a. + tg : T-¬ng øng víi cos ®Æc tr-ng cña nhãm hé tiªu thô.25 .9  tg =0.

TÝnh to¸n t-¬ng tù cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c .19 1231.875 593.6 0.8 tg 0.33 0.88 1.84 742.7 453.83 1290 1104.9 0. Tªn ph©n x-ëng kw PX.91 445.33 0.8 P®l kw 1365 720 840 560 720 448 250. KÕt qu¶ ®-îc ®-îc ghi trong b¶ng B 2-4: B¶ng 2-4 P®.75 0.33 0.75 16.88 33. CSCK PX.8 0.25 619.7 0. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn xÝ nghiÖp: .1 58.83 446.Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp: 14 . F = 15 .7 0.25 57 25 340.25 121 321 5829 Qtt KVAR 673. RÌn Tr¹m b¬m PX.6 0.75 F (m ) 1750 3600 2925 2250 1250 1125 1200 3375 3800 1250 22525 2 Po w/m 15 15 15 15 15 15 15 14 15 20 2 Pcs kw 26.484 1.44 401.75 464.2.2(kw ) 1 1 .8 0. Gia c«ng gç Bé phËn HC vµ Qlý Bé phËn thö nghiÖm Tæng 1800 1200 800 1200 640 830 450 80 370 9320 Knc 0.53 409.88 268.484 0.4 0.8 cos 0. KÕt cÊu kim lo¹i 1950 PX.83 (KVA) 0.25 7970 2.75 0.Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn xÝ nghiÖp: 10 10 P ttXN k dl  Ptti   Pcsi  4663.75 5196 Stt KVA 1545. NÐn khÝ PX.875 18 47.25 54 43.3 0. 1750 = 26.25 = 1391.6 0. §óc PX.9 b.25 (kw) + C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 1365 + 26.7 0.0 225 64 296 5488 Ptt kw 1391.75 134.6 0.25 (kw) S tt  Ptt cos   1391.25 774 883.33 1.25  1545.6 0. L¾p r¸p c¬ khÝ PX.31 982.7 0.42 662.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Pcs = P0 .56 240.9 0.8 0.1 332.75 18.5 0.75 738.0 272.75 1.41 362.365 1029.

TÝnh sù t¨ng tr-ëng cña phô t¶i trong 10 n¨m sau: .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 10 QttXN = k®t  Q tti  0. 1 .Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña xÝ nghiÖp: S ttXN  4663.101) (trang 262 s¸ch CCDXNCN) t .16 (Kw) 3.ViÖc ph©n bè hîp lý c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph¹m vi xÝ nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®Ó x©y dùng s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ.3. Cos = 12181. (1 + 0.95 .C«ng thøc xÐt ®Õn sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t-¬ng lai: S(t) = Stt (1 + 1t).95 . 0. X¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i: .75 6246.55 (KVA)  P(10) = S(10) .5196  4156.8 2  6246. 15 .95(KVA ) .0.95 2.Sè n¨m dù kiÕn (t = 10 n¨m) VËy S(10) = 6246.083 . kü thuËt cao.8 1 (KVAR) . Trong ®ã: Stt .HÖ sè c«ng suÊt cña toµn xÝ nghiÖp: Cos  x P S ttXN ttXN  4663.75 = 9136.2 2  4156. trong 262 s¸ch tra cøu CC§XNCN.HÖ sè ph¸t triÓn hµng n¨m cña phô t¶i: (1 = 0.2  0.55 . 10) = 12181.C«ng suÊt tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. ®¶m b¶o ®-îc chi phÝ hµng n¨m nhá.8. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ta x©y dùng biÓu ®å phô t¶i trªn mÆt b»ng tæng cña xÝ nghiÖp.

. . chän tû lÖ xÝch 3 KVA/mm.25 Stt KVA 1545.m ( 2-10 ) Trong ®ã : + SttPXi : Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng thø i.Mçi ph©n x-ëng cã mét biÓu ®å phô t¶i. T©m ®-êng trßn biÓu ®å phô t¶i trïng víi t©m cña phô t¶i ph©n x-ëng. (KVA) + Ri : B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña ph©n x-ëng thø i. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i: Ri  S ttPXi .1. mm 12. 3.25 Ptt Kw 1391. . mm + m : tØ lÖ xÝch KVA/mm2  Gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i : cs  360.79 3 16 .Mçi vßng trßn biÓu ®å phô t¶i chia ra thµnh hai phÇn h×nh qu¹t t-¬ng øng víi phô t¶i ®éng lùc vµ phô t¶i chiÕu s¸ng.BiÓu ®å phô t¶i lµ mét vßng trßn cã diÖn tÝch b»ng phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng theo mét tØ lÖ lùa chän.83 m KVA/mm 2 R.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . KÕt cÊu kim lo¹i Pcs Kw 26. tÝnh gÇn ®óng cã thÓ coi phô t¶i cña ph©n x-ëng ®ång ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x-ëng .81 0cs 6. p cs ptt §Ó x¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i. B¶ng tÝnh kÕt qu¶ R vµ cs : B¶ng 2-5 Ký hiÖu 1 Tªn ph©n x-ëng PX.BiÓu ®å phô t¶i cho phÐp h×nh dung ®-îc râ rµng sù ph©n bè phô t¶i trong xÝ nghiÖp.

84.88 268 272. cã vÞ trÝ to¹ ®é träng t©m cña c¸c ph©n x-ëng lµ ( xi. Phô t¶i ®éng lùc.875 18 47.7 10.88 11.75 16.8.25 121 321 1290 1104. y0 ) Vßng trßn phô t¶i : cs Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng. C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng 1545  X¸c ®Þnh träng t©m phô t¶i cña xÝ nghiÖp: C«ng thøc : n n x0   si .83.46 9.59 28.25 619.3.13 13.94 3.89 6.44 17 .9 8043.3  742.75 134. x i 1 n .19 1231.75 18.  si 1 y0   si y i 1 n  si 1 x0  1545.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PX.1.78 6.3  401.53 5.83 446.25 57 25 774 883.5  1290.48 169.43 8.3  1104. 1 Tªn ph©n x-ëng. yi ) ta x¸c ®Þnh ®-îc to¹ ®é tèi -u M0(x0. L¾p r¸p c¬ khÝ Ph©n x-ëng ®óc Ph©n x-ëng nÐn khÝ Ph©n x-ëng rÌn Tr¹m b¬m PX söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng gia c«ng gç Bé phËn hµnh chÝnh & BQL Bé phËn thö nghiÖm 54 43.75 464.07 24.83 8.7 453.5.88 33.12 17.44 401.87 20.18 62.19.75 738. BiÓu ®å x¸c ®Þnh t©m phô t¶i.25. Trªn s¬ ®å mÆt b»ng xÝ nghiÖp vÏ mét hÖ to¹ ®é xoy.25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11.04 3.2 .4.84 742.88 593.11 6.

9  4.7  453.5  134.7.4.44. tÝnh kinh tÕ vµ tÝnh an toµn.1. vËy ta cã t©m phô t¶i xÝ nghiÖp: M (xo. §Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh møc ®é ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn.5. Yªu cÇu ®èi víi s¬ ®å cung cÊp ®iÖn : ..84.9  3.44 19.5  446.19.1. Nã phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña xÝ nghiÖp vµ c«ng suÊt yªu cÇu cña nã.8  134. .5. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  1231.3  619.83.2  742.5.44.83.8 8043.1  446. c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®ßi hái ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn (§TCCC§) cao.44 DÞch chuyÓn ra kho¶ng trèng. 3.5..5  1290.25.Yªu cÇu ®èi víi c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ nguån cung cÊp rÊt ®a d¹ng. c¨n cø vµo lo¹i hé tiªu thô ®Ó quyÕt ®Þnh sè l-îng nguån cung cÊp cña s¬ ®å .25.yo)= M0(4.83.0.5. §é tin cËy cña s¬ ®å cÊp ®iÖn phô thuéc vµo lo¹i hé tiªu thô mµ nã cung cÊp.5.75. thiÕt lËp s¬ ®å cÊu tróc cÊp ®iÖn hîp lý.8.7  453.7.3  1231.5  1104. c¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ . ®Þa h×nh.44 y0  1454.25.8) Ch-¬ng III thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn cao ¸p cho xÝ nghiÖp 1.1. Ngoµi 18 .8 8043.S¬ ®å cung cÊp ®iÖn (S§CC§) ph¶i cã tÝnh an toµn ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ng-êi vµ thiÕt bÞ trong mäi tr¹ng th¸i vËn hµnh.75. khi thiÕt kÕ c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ph¶i l-u ý tíi c¸c yÕu tè ®Æc biÖt ®Æc tr-ng cho tõng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp riªng biÖt.ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn chñ yÕu c¨n cø ®é tin cËy.3 8043.7  401. ®iÒu kiÖn khÝ hËu.

. thuËn tiÖn cho vËn hµnh. . l P 16 Trong ®ã: + U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i tÝnh b»ng (kv) + l : Kho¶ng c¸ch truyÒn t¶i tÝnh b»ng (km) 19 .16 kw 3. cã biÖn ph¸p tù ®éng ho¸. 2..l U  17. C«ng thøc kinh nghiÖm: Trong tÝnh to¸n ®iÖn ¸p truyÒn t¶i th«ng th-êng ng-êi ta sö dông mét sè c«ng thøc kinh nghiÖm sau: U  4. Tæng hîp phô t¶i tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp: .Nh-ng do kh«ng cã th«ng tin cô thÓ vÒ sù ph¸t triÓn cña phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp nªn ë ®©y ta kh«ng xÐt ®Õn møc gia t¨ng cña phô t¶i trong t-¬ng lai do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n Stt ®· tÝnh tr-íc víi sè n¨m dù kiÕn lµ 10. x©y l¾p thªm c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. khi lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn còng ph¶i l-u ý tíi c¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c nh.§Ó hîp lý ho¸ s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña nã phô thuéc vµo viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n phô t¶i ®iÖn.34 l  16P (a) (b) (c) (3-1) U  164 P. t¨ng n¨ng suÊt cña c¸c m¸y chÝnh.. thay hoÆc hoµn thiÖn c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. .1.55 KVA Ptt(10) = 9136. Stt(10) = 12181.®¬n gi¶n.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện ra. cã tÝnh linh ho¹t trong sù cè. t¨ng dung l-îng n¨ng l-îng.Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn kh«ng ngõng do viÖc hîp lý ho¸ tiªu thô ®iÖn n¨ng. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp: 3. nÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña phô t¶i sÏ dÉn ®Õn ph¸ ho¹i c¸c th«ng sè tèi -u cña l-íi.

Chän vÞ trÝ x©y dùng tr¹m :  nhau Tr¹m biÕn ¸p trung t©m .2. Lo¹i s¬ ®å nµy phï hîp víi c¸c xÝ nghiªp cã c¸c ph©n x-ëng n»m c¸ch xa (H×nh b) .Tra cøu CC§XNCN). d . . 20 .14a. 4.36 kv. Thay c¸c gi¸ trÞ PttXN(10) = 9136. b. C¸c ph-¬ng ¸n vÒ tr¹m nguån: . X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng vÒ xÝ nghiÖp. c.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + P : C«ng suÊt truyÒn t¶i tÝnh b»ng (1000 kw) 3.Ta thÊy nÕu dïng s¬ ®å dÉn s©u tõ m¹ng 35kv xuèng ®iÖn ¸p 0.4kv th× chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ thÊp vµ víi lo¹i h×nh ph©n x-ëng ®Æt gÇn nhau th× tæn thÊt kh«ng lín (H×nh c) Theo ph©n tÝch trªn ta dïng s¬ ®å tr¹m nguån lµ tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng (BAPX) 4. C¸c ph-¬ng ph¸p cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp : 4.NÕu dïng s¬ ®å tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c biÕn ¸p ph©n x-ëng 10/0.4kv th× cã lîi gi¶m ®-îc tæn thÊt nh-ng chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ cao.2.Giíi thiÖu nh÷ng s¬ ®å ®Æc tr-ng cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp chØ tõ hÖ thèng (H×nh 19 . VËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp lµ U ®m =35 kv.1.16 kw vµ l = 5km vµo c«ng thøc (31a) trªn ta tÝnh ®-îc U = 53.

.Tr¹m biÕn ¸p trung t©m nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian (BATG) hay ®-êng d©y cña hÖ thèng cã ®iÖn ¸p 35kv biÕn ®æi xuèng ®iÖn ¸p 10kv cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng.VÞ trÝ x©y dùng tr¹m ®-îc chän theo nguyªn t¾c chung sau: + GÇn t©m phô t¶i ®iÖn M0 (4. 21 . vÊn ®Ò phßng ch¸y næ còng dÔ dµng VËy tr¹m biÕn ¸p ®-îc chän x©y dùng kÒ ph©n x-ëng. . thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh vµ söa ch÷a . nh. + Tr¹m ®Æt kÒ ph©n x-ëng: tæn thÊt vµ chi phÝ x©y dùng kh«ng cao.4kv cung cÊp cho c¸c phô t¶i ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tõ ®iÖn ¸p xÝ nghiÖp 10kv xuèng ®iÖn ¸p ph©n x-ëng 0. nh-ng khã kh¨n trong vÊn ®Ò chèng ch¸y næ .8.8) + ThuËn lîi cho giao th«ng ®i l¹i vµ mü quan Tr¹m biÕn ¸p ®Æt vµo t©m phô t¶i ®iÖn. h¹ ¸p sÏ ®-îc rót ng¾n. c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®¶m b¶o h¬n.vËy ®é dµi m¹ng ph©n phèi cao ¸p. VËy ta chän x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung t©m gÇn ph©n x-ëng sè 2 (ký hiÖu sè 5 trªn mÆt b»ng )  Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng : . + Tr¹m ®Æt trong ph©n x-ëng: gi¶m ®-îc tæn thÊt. t¨ng tuæi thä thiÕt bÞ. 3. dÔ dµng chèng ch¸y næ. chi phÝ x©y dùng. + Tr¹m ®Æt ngoµi ph©n x-ëng: tæn thÊt cao.VÞ trÝ c¸c tr¹m ph©n x-ëng còng ®Æt ë gÇn t©m phô t¶i ph©n x-ëng.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . kh«ng ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. chi phÝ x©y dùng lín.

kh«ng nªn ®Æt qu¸ hai m¸y.Ph©n x-ëng nÐn khÝ.tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn hîp lý.Chän sè l-îng m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m chÝnh còng nh.Kinh nghiÖm tÝnh to¸n vµ vËn hµnh cho thÊy lµ trong mét tr¹m biÕn ¸p chØ cÇn ®Æt mét m¸y biÕn ¸p lµ tèt nhÊt.Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ (LRCK). X¸c ®Þnh sè l-îng. . . dung l-îng cho c¸c m¸y biÕn ¸p: 5.Dùa vµo tÝnh n¨ng vµ møc ®é quan träng cña tõng ph©n x-ëng trong xÝ nghiÖp cã thÓ ph©n ra hai lo¹i phô t¶i sau :  Phô t¶i lo¹i 2 gåm : .1. . . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 2. vËn hµnh ®¬n gi¶n trong hÇu hÕt c¸c tr-êng hîp cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m nhá nhÊt nh-ng cã nh-îc ®iÓm møc ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn kh«ng cao . X¸c ®Þnh sè l-îng m¸y biÕn ¸p: . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 3.Ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i (KCKL). Khi thiÕt kÕ ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®óng sè l-îng m¸y biÕn ¸p cÇn ph¶i xÐt ®Õn ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn . . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 1.Ph©n x-ëng ®óc. 22 .Tr¹m b¬m. khi cÇn thiÕt cã thÓ ®Æt hai m¸y. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 4 . + Tr¹m hai m¸y biÕn ¸p th-êng cã lîi vÒ kinh tÕ h¬n so víi c¸c tr¹m ba m¸y vµ lín h¬n. + Tr¹m mét m¸y biÕn ¸p cã -u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 6.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 5.

+ Tr¹m B4 (2 MBA) : CÊp ®iÖn cho PXN khÝ + BPHC & BQL + Tr¹m B5 (2 MBA): CÊp ®iÖn cho tr¹m b¬m vµ bé phËn thö nghiÖm. + Tr¹m B3 (2 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng ®óc.  Sè l-îng tr¹m biÕn ¸p ®-îc chän nh. quyªt ®Þnh ®Æt 7 tr¹m (BAPX) nh. + Tr¹m B7 (1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng SCCK+ PX Gia c«ng gç.Ph©n x-ëng lµ phô t¶i lo¹i 2.sau: .Bé phËn HC & Ban Qu¶n lý.C¨n cø vµo vÞ trÝ. c«ng suÊt tÝnh to¸n vµ yªu cÇu ®é tin cËy CC§ cña ph©n x-ëng.Ph©n x-ëng lµ phô t¶i lo¹i 3 cÇn ®Æt 1 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  Phô t¶i lo¹i 3 gåm: . . .C. M¸y biÕn ¸p ®-îc chÕ t¹o víi c¸c cì tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. 23 .§).Ph©n x-ëng (SCCK). ký hiÖu trª mÆt b»ng sè 7 .C. . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 9. . .Bé phËn thö ngiÖm. Chän dung l-îng m¸y biÕn ¸p: . cÇn ®Æt 2 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.sau: + Tr¹m B1 (2MBA) : CÊp cho PXKCKL + Tr¹m B2 (2 MBA): CÊp ®iÖn cho PXLRC khÝ.Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ®¶m b¶o ®é an toµn cung cÊp ®iÖn (A. ký hÖu trªn mÆt b»ng sè 10.T. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 5.2. + Tr¹m B6 (1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng rÌn.Ph©n x-ëng rÌn (PXR). 5. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 8.Ph©n x-ëng (GCG).

24 .78(KVA ) 2 2 S SC 12181.4  8701(KVA ) .5  6090. Kqtsc = 1. v× vËy khi dïng m¸y biÕn ¸p ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn kh¸c víi m«i tr-êng chÕ t¹o cÇn tiÕn hµnh hiÖu chØnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p. ®¶m b¶o tuæi thä cña m¸y mµ cßn ¶nh h-ëng lín ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn.4  1.C¸c m¸y biÕn ¸p cña c¸c n-íc ®-îc chÕ t¹o víi c¸c ®Þnh møc kh¸c nhau vÒ nhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh. .Chän MBA do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i TDH cã S ®m = 10 MVA khi ®-a vÒ l¾p ®Æt trong n-íc th× c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA ph¶i ®-îc hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện viÖc lùa chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®é an toµn cung cÊp ®iÖn.  §iÒu kiÖn chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p .55 S dmB  1. Tr¹m biÕn ¸p trung t©m: : C«ng suÊt tÝnh to¸n cña phô t¶i ( KVA) : C«ng suÊt phô t¶i mµ tr¹m cÇn chuyÓn t¶i khi sù cè S dmB  S TT  12181.4. .NÕu 1MBA : NÕu 2 MBA Trong ®ã: S dmB  S TT 2 S dmB  S TT (3-2) (3-3) k qtsc S dmB  S sc + S®mB : C«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA (KVA) + Stt + Ssc (KVA) + Kqtsc: HÖ sè qu¸ t¶i sù cè .

B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p trung t©m: B¶ng 3-1 Lo¹i TDH  ®m =0.4  1104. nh.83 S dmB  1. max=420C.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .0 Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng : . 25 .75.Nªn chän cïng mét cì m¸y hoÆc chän kh«ng qóa 2-3 cì m¸y.1  Max  35     S dm 1  tb  100   100     (3-4) Trong ®ã: + S’ ®m : c«ng suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh (kVA) + S®m : c«ng suÊt ®Þnh møc ghi trªn nh·n m¸y (kVA) Theo khÝ hËu miÒn B¾c lÊy tb= 240C.164(KVA ) .164 = 883.10000= S®m kVA 7500 §iÖn ¸p (kv) C 35 H 10 Tæn thÊt Po 14.75S®mS’ ®m =0.[ gi¸o tr×nh: CC§XN ] S ' dm    5 .33 KVA.8 x 1104.4  1.V× c¸c thiÕt bÞ thuéc phô t¶i lo¹i I cña ph©n x-ëng chØ chiÕm kho¶ng 80%.vËy c«ng suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh S’ 7500(KVA). . do ®ã lÊy Ssc = 0.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B1 S dmB  S tt  1545.5 Pn 65 UN% C-H 8.83  772.915(KVA ) 2 2 S sc 1545.C«ng thøc hiÖu chØnh c«ng suÊt theo nhiÖt ®é .

B¶ng 3-2 Ký hiÖ u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stt (kVA) PX.25 1231. nÐn khÝ Bé phËn hµnh chÝnh vµ BQL Tr¹m b¬m Bé phËn thö nghiÖm PX. B5. cã 1 t-êng chung víi t-êng ph©n x-ëng.  Chän t-¬ng tù cho c¸c tr¹m biÕn ph©n x-ëng kh¸c. nh÷ng m¸y cã S®m1000kVA.75 800 B7 1 1000 800 B5 B6 2 800 B4 2 2 2 S®mB (kVA) 1000 1000 1000 Tªn tr¹m B1 B2 B3 Tªn ph©n x-ëng Sè m¸y 6.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän m¸y biÕn ¸p 1000KVA cña ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é. C¸c tr¹m dïng lo¹i tr¹m kÒ. d©y nh«m lâi thÐp. l¾p r¸p c¬ khÝ Ph©n x-ëng ®óc PX. rÌn PX söa ch÷a c¬ khÝ PX. lé kÐp. B4 . KÕt qu¶ chän ghi trong b¶ng B3-2. C¸c ph-¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p cña xÝ nghiÖp: .7 1 453. gia c«ng gç 1545.Tr¹m biÕn ¸p trung t©m cña xÝ nghiÖp sÏ ®-îc lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng. ta chän MBA cña h·ng ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam nªn kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. B7 dïng c¸p lé ®¬n.83 2 401.19 134.44 619. KÕt cÊu kim lo¹i PX. B3 . ®Õn tr¹m B6.25 446.§Ó ®¶m b¶o an toµn. ®¶m b¶o kh«ng gian vµ mü quan cho xÝ nghiÖp m¹ng cao ¸p ®-îc dïng c¸p ngÇm. dïng c¸p lé kÐp.84 742. Tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B1. .83 1290 1104. B2. 26 .

C¸c ph-¬ng ¸n ®i d©y cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp nh.C¸c h¹ ¸p 7.kü thuËt cho c¸c ph-¬ng ¸n §-êng d©y cÊp ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ tr¹m BATT cña xÝ nghiÖp b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng.C¸c cao ¸p .  Ph-¬ng ¸n 1: C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m BATT. Jkt 100. c¸c tr¹m biÕn ¸p xa tr¹m BATT cña nhµ m¸y.  Ph-¬ng ¸n 2 vµ ph-¬ng ¸n 3. lÊy liªn th«ng qua c¸c tr¹m ë gÇn tr¹m BATT.55  100.sau: (VÏ c¸c s¬ ®å ®i d©y cña 3 ph-¬ng ¸n) Trong ®ã: . 3 Udm 2.1 27 .Tr¹m biÕn ¸p trung t©m (BATT) . ®Ò ra 3 ph-¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ tr¹m biÕn ¸p trung t©m trªn mÆt b»ng.35 F  kt IttXN .47 2  91. lo¹i d©y AC Tra b¶ng víi d©y dÉn AC vµ Tmax=4500h ®-îc Jkt =1. TÝnh to¸n so s¸nh chØ tiªu kinh tÕ .1(A/mm2) Ta cã IttXN  2 Fkt  S ttXN  12181.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng (BAPX) .34(mm ) 1. 3.47(A ).

TÝnh to¸n kinh tÕ .1 28 . C¶ 3 ph-¬ng ¸n ®Òu cã nh÷ng phÇn tö gièng nhau: ®-êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian (BATG) vÒ (BATT). v× thÕ chØ so s¸nh kü thuËt . tra b¶ng ®-îc Jkt= 3.10 Imax  44. 3. chØ cÇn tÝnh to¸n so s¸nh phÇn kh¸c nhau gi÷a 3 ph-¬ng ¸n. nªn kh«ng cÇn kiÓm tra theo U.62  14. ký hiÖu AC-95 cã Icp =330(A) . 7. D©y dÉn chän tho¶ m·n. Udm 2. Ph-¬ng ¸n 1: Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc dïng c¸p ®ång 10kv. v× tiÕt diÖn d©y ®· chän v-ît cÊp cho sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t-¬ng lai. 7 tr¹m biÕn ¸p. Víi c¸p ®ång vµ Tmax = 4500h. . 3 lâi c¸ch ®iÖn XLPE ®ai thÐp vá PVC.1.4S dmB 3.1 A/mm2.39(mm 2 ) jkt 3.4.Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B1: Il / v max  2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän d©y nh«m lâi thÐp tiÕt diÖn 95mm2.kü thuËt cho c¸c ph-¬ng ¸n: Sau ®©y lÇn l-ît tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt cho 3 ph-¬ng ¸n.62(A ) 3. a. cã c¸c th«ng sè kü thuËt cho trong phô lôc.35  173.kinh tÕ gi÷a 3 m¹ng c¸p cao ¸p. Dù ®Þnh dïng c¸p XLPE lâi ®ång bäc thÐp do h·ng FURUKAWA cña NhËt B¶n.KiÓm tra d©y dÉn ®· chän theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p.2 (A).2(A ) Icp > Ittsc = 173. Fkt  S TTB 1  1545. Môc ®Ých tÝnh to¸n cña phÇn nµy lµ so s¸nh t-¬ng ®èi gi÷a 3 ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn.KiÓm tra sù cè khi ®øt mét d©y : I sc  1. .7500 3.83  44.U dm  1.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän c¸p cã tiÕt diÖn F=16mm2.63( kw ) . kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B3-4 sau : B¶ng 3-4 §-êng c¸p F.10 3  2.Tæn thÊt trªn ®o¹n c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B1: c¸p cã r 0 = 1.47 /km. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : Isc = 2Imax = 89.Chän t-¬ng tù cho c¸c ®-êng c¸p kh¸c. 103® 103®/m 48 3600 48 8640 48 10080 48 6240 48 5760 75 2250 48 5760 3 K1 = 42330.103 2 U 2 (KW) Trong ®ã : + S : C«ng suÊt truyÒn t¶i (kVA) + U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i (kV) + R : §iÖn trë t¸c dông (  ) . /km R. TiÒn. m 75 180 210 130 120 30 120 Gi¸. ký hiÖu 2XLPE (3x16) cã Icp=110 (A).mm 2 L.kV A . L=75M  R = r0 .0.. .47 . kw 29 .83 2 10 2 .TÝnh t-¬ng tù cho c¸c tuyÕn c¸p kh¸c.075 = 0.11 () P  1545. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông: P  s . 0.11.  Stt.24 < 110 (A). l R = 1.10 ®.R .m R0. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B 33 sau: B¶ng 3-3 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7  F. mm2 16 16 16 16 16 25 16 L.

25 900.96 .84 876. kÕt qu¶ ghi trong c¸c b¶ng sau: b.43 P1=15.1 + 0.83 1290 1104.47 1.424 1.77 1.2 avh = 0.84 0.76 ta ®-îc thêi gian tæn thÊt lín nhÊt  =3000h  A1 =P1.63 1021. 103 ®ång  TÝnh to¸n t-¬ng tù cho c¸c ph-¬ng ¸n kh¸c. A Trong ®ã : + at c : hÖ sè thu håi vèn ®Çu t-.18 1545. 2000 = 47880 kwh  TÝnh to¸n kinh tÕ : Hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mét ph-¬ng ¸n: Z = ( at c + avh ) .= C . Tra b¶ng víi Tmax = 4500h vµ Cos = 0.47 1.47 1.2) .45 2.11 0.028 0.47 1.260 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 16 16 16 16 16 25 16 75 180 210 130 120 30 120 1.A : phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m. + avh : hÖ sè vËn hµnh.93 1.96 kw  Tæn thÊt ®iÖn n¨ng : A =P.19 0. Ki + Yi . + YiA. 103 + 750 .08 1231. 47880 = 48609 . Ph-¬ng ¸n 2: B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p: 30 .47 0.47 0. TÝnh to¸n víi ®-êng c¸p lÊy : at c = 0.1 C =750®/kwh Chi phÝ vËn hµnh cho ph-¬ng ¸n 1 lµ: Z1 = (0.41 3.18 0. + Ki : vèn ®Çu t-. = 15. 42330 .63 4.46 1.31 0.

47 1.  = 18. Kw 4.84 1897.5.28 1290 1104. km 0.3 kw  Chi phÝ tÝnh to¸n A2 =P2 .18 0.25 900.308 0.45 1021. /km 0.065 0.103®  B¶ng tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt P.075 0.265 0.028 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 B1-B7 B4-B5 F.3 .47 R. B¶ng 3-6 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 B1-B7 B4-B5 F.19 0.13 0. mm2 25 16 16 25 25 16 16 L.47 1.77 2.21 0.93 1. 103 + 750 .47 0.11 R0 .08 P.41 3.162 Stt kVA 2446. m Gi¸ x103®/m 75 180 210 70 30 130 110 75 48 48 75 75 48 48 TiÒn x103® 5625 8640 10080 5250 2250 6240 5280 K2 = 43365.129 4.  0.34 0. 3000 = 54900 kwh  Z2 =0.424 1.69 P2 = 18.93 1.7 1231.103 ® c.54 1.07 0. 43365 .3 K2 + C.03 0.069 0.3 . 54900 = 54184. mm 25 16 16 25 25 16 16 2 B¶ng 3-5 L.93 0. Ph-¬ng ¸n 3: B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p: 31 .A2  Z2 = 0.

94 876.47 1.05kw Chi phÝ tÝnh to¸n : A3 = P3. c¸c TBAPX rÊt gÇn TBATT.103 ® 3600 8640 17625 7200 2250 5760 4800 K3 = 49875.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện B¶ng 3-7 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 BATT-B7 B3 -B7 F.12 0.03 0.69 1231.1 R0 /km 1. 3000 = 66156 kwh  Z3=0.18 0. 103®  Z3 = 64579. Km 75 180 235 150 30 120 100 Gi¸. 49875. kVA kw 1545. mm2 16 16 25 16 25 16 16 L.A3 = 0.103+750. So s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ .22 0.3.93 1.®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p ®· ®¹t yªu cÇu vµ kh«ng ®em so s¸nh n÷a.93 1.08 1.47 1.92 9.103® B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt P : B¶ng 3-8 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 BATT-B7 B3 -B5 22.63 1.66156=64579.45 1.5 .22 0.103®/m 48 48 75 48 75 48 48 TiÒn .83 2.3 .235 0.11 0.53 P3 = 7.176 0.K3+ C.47 R  0.075 0. c¸c ph-¬ng ¸n coi nh.47 0.424 900.63 1290 4.147 Stt P.2.47 0.43 1021.103®  F mm2 16 16 25 16 25 16 16 L m 0. = 22.05 .41 2125. 32 .25 0.kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n: C¸c tuyÕn c¸p ®· chän v-ît cÊp.028 0.265 0.5 .15 0.

XÐt vÒ mÆt qu¶n lý vËn hµnh th× ph-¬ng ¸n 1 cã s¬ ®å h×nh tia  thuËn lîi cho vËn hµnh.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ph-¬ng ¸n 1 2 3 B¶ng 3-9 Ki .103® 48609 54184. S¬ ®å nguyªn lý : (s¬ ®å ë trang sau. söa ch÷a.10 ® Ai kwh 42330 47880 43365 54900 49875 66156 3 Zi . 8. VËy chän Ph-¬ng ¸n 1 lµm ph-¬ng ¸n tèi -u cña m¹ng cao ¸p.5 Theo b¶ng trªn ta thÊy : .1. S¬ ®å nguyªn lý vµ thuyÕt minh vËn hµnh cña ph-¬ng ¸n tèi -u: 8.XÐt vÒ mÆt kinh tÕ th× ph-¬ng ¸n 1 cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m (Z) lµ nhá nhÊt. .XÐt vÒ mÆt kü thuËt th× ph-¬ng ¸n 1 cã tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m bÐ nhÊt .) 33 .5 64579.

S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m ph©n x-ëng ®Æt 2 MBA.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Tñ cao ¸p CD .CC MBA 10/0.4KV Tñ Aptomat tæng Tñ Aptomat nh¸nh H×nh 3.4K V Tñ cao ¸p H×nh 3.4. 34 .5.4K tæng nh¸nh V Tñ A ph©n ®o¹n Tñ Tñ ¸pt«m¸t apt«m¸t tæng M¸y biÕn ¸p 10/0. S¬ ®å nèi tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt 1 MBA Tñ cao ¸p M¸y Tñ Tñ biÕn ¸p apt«m¸t apt«m¸t 10/0.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện S¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p toµn xÝ nghiÖp 35KV CSV MC BATT BU MC TG 10 KV MCLL TG 10 KV CD CC B6 B1 B2 B3 B4 B5 B7 0.4 KV H×nh 3 .6 35 .

.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 8. + Trªn mçi ph©n ®o¹n ta ®Æt c¸c biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô ( BU ). c¸c m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp víi nhau (vËn hµnh hë). chóng ®-îc liªn hÖ víi nhau b»ng m¸y c¾t liªn l¹c (MCLL). b.§-êng d©y trªn kh«ng 35kv dïng d©y AC-95.PhÝa cao ¸p cña tr¹m BATT ®Æt m¸y c¾t SF6 vµ ®Çu vµo tr¹m ®Æt chèng sÐt van.2. C¸c thiÕt bÞ: . cã ®Æt m¸y c¾t lo¹i SF6. tr¹m 2 MBA (ATLL). C¸c thiÕt bÞ vµ nguyªn t¾c vËn hµnh: a. .B×nh th-êng c¸c MCLL.Khi mét trong hai MBA bÞ sù cè hay ®-îc ®-a ra söa ch÷a th× c¸c MC (CD-CC) phÝa cao ¸p vµ MC (AT) h¹ ¸p sÏ c¾t ra vµ MCLL (ATLL) sÏ ®-îc ®ãng l¹i ®Ó liªn th«ng gi÷a hai ph©n ®o¹n .B¶ng th«ng sè kü thuËt c¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng : B¶ng 3-10 ta ®Æt thªm Aptomat liªn l¹c 36 . . .4Kv) cña tr¹m BAPX ®Æt Aptomat tæng (AT) vµ c¸c Aptomat nh¸nh.PhÝa cao ¸p (10Kv) tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng dïng tñ cÇu daocÇu ch× trän bé. + C¸c m¸y c¾t cÊp 10kv ®-îc sö dông m¸y c¾t hîp bé.PhÝa h¹ ¸p (0.Khi sù cè hay söa ch÷a thanh c¸i cña ph©n ®o¹n nµo th× c¸c MC nèi víi ph©n ®o¹n ®ã ®-îc c¾t ra. Nguyªn t¾c vËn hµnh: . .PhÝa h¹ ¸p (10kv) cña tr¹m BATT sö dông hÖ thèng mét thanh gãp gåm hai ph©n ®o¹n. . ATLL lu«n më.

dao c¸ch ly.1.. kv 10 10 UH. . + M¹ng h¹ ¸p th× ®iÖn trë t¸c dông cã ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ tíi gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch. kv 0. nÕu bá qua trong tÝnh to¸n sÏ ph¶i sai sè lín dÉn ®Õn chän thiÕt bÞ kh«ng chÝnh x¸c. W 1750 1400 PN.m¸y c¾t. 2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện S®m. aptomat.. C¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ë xa nguån vµ c«ng suÊt lµ nhá so víi hÖ thèng ®iÖn quèc gia. + Khi lËp s¬ ®å tÝnh to¸n ta bá qua nh÷ng phÇn tö mµ dßng ng¾n m¹ch kh«ng ch¹y qua vµ c¸c phÇn tö cã ®iÖn kh¸ng kh«ng ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ nh.Do tÝnh to¸n ®Ó chän thiÕt bÞ kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao nªn cã thÓ dïng nh÷ng ph-¬ng ph¸p gÇn ®óng vµ ta cã sè gi¶ thiÕt sau: + Cho phÐp tÝnh gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng hÖ thèng qua c«ng suÊt c¾t ng¾n m¹ch cña m¸y c¾t ®Çu nguån v× kh«ng biÕt cÊu tróc cña hÖ thèng. Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.4 0. mét nguån cung cÊp cho phÐp ta tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®¬n gi¶n trùc tiÕp trong hÖ thèng cã tªn.5 5.Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch: 37 ..kVA 1000 800 UC.Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch lµ ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ . Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch : .4 P0. m¹ng ®iÖn tÝnh to¸n lµ m¹ng ®iÖn hë. 2. + M¹ng cao ¸p cã thÓ tÝnh hoÆc kh«ng tÝnh ®Õn ®iÖn trë t¸c dông.5 Ch-¬ng IV tÝnh to¸n ng¾n m¹ch 1. W 13000 10500 UN% 5.

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

- §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 35kv, ta cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N1 t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp ë ®©y ta lÊy SN = Sc¾t cña m¸y c¾t ®Çu nguån. - §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 10kv : + PhÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m, cÇn tÝnh ®iÓm ng¾n m¹ch N2 t¹i thanh c¸i 10kv cña tr¹m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp. + PhÝa cao ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N3 ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸p, tñ cao ¸p c¸c tr¹m - CÇn tÝnh ®iÓm N4 trªn thanh c¸i 0,4kv ®Ó kiÓm tra Tñ h¹ ¸p tæng cña tr¹m. 2.2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å: - S¬ ®å nguyªn lý .
N1 N2 C¸p CC N3 N4

BATG MC

§DK

MC

BATT

DCL

BAPX

- S¬ ®å thay thÕ .
N1 XHT H T

N2 ZBATT ZC

ZD

N3 ZBAPX

N4

TÝnh ®iÖn kh¸ng hÖ thèng:
 U2
tb

X

HT

SN

SN : C«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MC ®Çu ®-êng d©y trªn kh«ng (§DK), SN = Sc¾t = 3 . U®m . I®m. M¸y c¾t ®Çu ®-êng d©y trªn kh«ng lµ lo¹i SF6, ký hiÖu 8DB10 cã U®m=36kv, I®m = 2500 Am Ic®m = 31,5 kA. 38

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

 X HT 

37 2 3.35.31,5

 0,717()

§DK

Lo¹i AC -95 cã r0 = 0,33/km; x0 = 0,413 /km; l = 5km.  RD = r0 . l = 0,33 . 5 = 1,65 () XD = x0 . l = 0,413 . 5 = 2,065 ()

M¸y BATT: Lo¹i TMH cã S ®m = 7500kVA, UC = 36kv; PN =

65kw; UN% = 8. TÝnh RBATT vµ XBATT quy ®æi vÒ phÝa 10kV.  RB 
PN .U dm
2

S dm
2

2

.10

3

;

X

B

U % U 3  N . dm .10 100 S dm

2

R 
B

65.10 7500

2

.10  0,116()
3

X

B

8.10 2  .10 3  1,07() 100.7500

C¸c ®-êng c¸p 10kv:

- C¸p tõ BATT ®Õn tr¹m B1 : (tra PLV-16: TKC§) cã th«ng sè sau: c¸p cã r0 = 1,47/km; x0 = 0,128/km; l = 0,075 km.  RC = r0 . l = 1,47 . 0,075 = 0,11 () XC = x0 . l = 0,128 . 0,075 = 9,6 . 10-3 () C¸c ®-êng c¸p kh¸c tÝnh t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B sau: B¶ng 4-1
§-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 F, mm2 16 16 L, Km 0,075 0,18 X0 /km 0,128 0,128 r0 /km 1,47 1,47 RC,  0,11 0,26 XC,  9,6,10-3 0,023

39

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7

16 16 16 25 16

0,21 0,13 0,12 0,03 0,12

0,128 0,128 0,128 0,118 0,128

1,47 1,47 1,47 0,93 1,47

0,31 0,19 0,18 0,028 0,18

0,027 0,017 0,015 3,54.10-3 0,015

Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng :

C¸c tr¹m BAPX ta chän 2 lo¹i MBA do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. - Lo¹i 800 KVA cã: Uc =10kv, UH =0,4kv, P0 =1,4kw; PN = 10,5kw; UN% =5,5.  R B. 
X .
B

10,5.0,4 800
3 2 2

3

.10  2,63.10 ()
3

3

5,5.0,4

.10  0,011()
3

100.800

- Lo¹i 100KVA cã: Uc =10kv, UH = 0,4kv, P0 =1,75kw; PN = 13kw; UN% =5,5.  R B. 
 13.0,4 3 1000
2

.10 3  2,08.10 3 ()

X

5,5.0,4 3 100.1000
2

B

.10 3  8,8.10 3 ()

- C¸c m¸y BAPX kh¸c ®-îc tÝnh t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau B¶ng 4-2
M¸y biÕn ¸p S®m kVA PN kw UN% RB,  XB, 

40

652  (0.5 10.S¬ ®å thay thÕ Ta cã : 41 .8.10-3 8.5 5.5 13 10.5 4.10-3 2.63.08.5 5.5 5.8.10-3 3.6.011 0.SN1 = 3.10-3 2.1.Z .08. TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch:  Ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 : N1 XHT ZD H T tb1  1 .10 -3 -3 8.5 5.5 5.6.8.10-3 0.35.8(kA ) .ixk1 = 2.I N1  3.I N1  2.5 10.08.1.6  16.S¬ ®å thay thÕ Ta cã : I  U N1 3.6  400(MVA )  TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 : N2 XHT ZD ZBT H T .011 2.065) 2  6.I N1  I " 1  I   N 37 3.10-3 2.10 2.6( kA ) .63. 1.63.10-3 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 1000 1000 800 800 800 1000 800 13 13 10.U.5 2.8.8.717  2.011 8.5 5.10-3 2.011 0.63.

S  N2 = 3.1.48  11.36  1.6  79.249 2  4.294 () R 1QD(10KV )  10.   0.8.294 + 9.10.I N2  2.6  11.4.B1: Ta cã : R3 = R2 + RC1 = 0.4(kA ) . 0.249 () R2 = R1Q§ + RBTQ§ = 0.SN3 = 3.8.224()  37  2 2 X 1QD(10KV ) .I N2  3.5 3. 10-3 = 1.717  2.65.5   (0.304 2 2  4.48( kA ) .6 .71(kA ) .   0.07 = 1.4.S¬ ®å thay thÕ .1.5 3.67(MVA ) Ng¾n m¹ch t¹i N3: N3 XHT H T ZD ZBT ZC1 .5   1. 1.116 = 0.ixk2 = 2.11.065).36 () R3 = R2 + XC1 = 1.8.4.294 2  0.4  197(MVA ) 42 .60( kA ) R2 = R1Q§ + RBTQ§ = 0.304 ()  I N3C1  10.133()  37   10.ixk3-C1 = 2.U.224 + 1.1.133 + 0.TÝnh IN3 cho tuyÕn BATT .10.249 + 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện I N2 I " N2 I   10.11 = 0.

08.39 4.10 () 4 10.32 1.62 186.S¬ ®å thay thÕ R 4 R 3QD(0.35  56.3 1. kA 4.   2.39 ixk3.10  2.31 IN3.6.1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện TÝnh t-¬ng tù cho c¸c ®-êng c¸p kh¸c.4  3  1.43 x3.4 kV ) X 0.0.18 193.01()  10.18 SN3 MVA 197 188.48(MVA ) TÝnh t-¬ng tù cho c¸c tuyÕn cßn l¹i ta cã b¶ng sau: B¶ng 4-4 43 .89(kA ) .5   22.18 11.5   X  0.4  3 3  R  0.ixk4 = 2.8. kA 11.64 200.36 0.5 11.304 1.51 0.32 1.43 0.4.10 )  0.31 1.6.31 1.29 0.38 4.22.56 0.58 11.57 193.4 kV ) R BX  0.77 11.64 Ng¾n m¹ch t¹i N4: N4 XHT H T ZD ZBT ZC ZBX .4 BX 4  I N4  3.36.23 4.4 10.304. kÕt qu¶ ®-îc ghi trong b¶ng sau.  0.28 4.22.10  0.35( kA ) 2 2 X 4 R 3QD(0.55 4.44 0.8.35  15. (2.48 4.   8.  1.54 199.01 3 2 .89 10.SN4 = 3. B¶ng 4-3 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7  R3 .

10-3 X4 .013 0.Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc.10-3 3.KiÓm tra: 44 .94 14.235 20.235 4.94 17.89 56.87 SN4 MVA 15.Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc. Chän m¸y c¾t ®-êng d©y trªn kh«ng 35kV: . kv : U®mMC  U®m.25.24 17. A 2500 I®m.25.  0.§iÖn ¸p ®Þnh møc.m . kA 22.6.10-3 3.Chän m¸y c¾t SF6 lo¹i 8DB10 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i 8DB10 U®m. kv 35 I®m. Chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t .27.87 52.Dßng æn ®Þnh nhiÖt : t®m.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 R4 .11 43.nh I t qd t dm . kA : I®m.61 43.8.89 11.86 43.48 15.41 11.47 ixk4.013 IN4.Dßng æn ®Þnh ®éng.10-3 2.  §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: . kA 80 .10-3 2.nh a.011 0. A : I®m.94 11. Chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ: 4.  2.MC  Icb .01 0.5 i®.C.18 11. kA : I®m.013 0.10-3 3. kA 31.®  ixk .7 43.35 22.44.c¾t  IN . kA 56.013 0.10-3 3.1.5.01 0.17 17.23 17.

KiÓm tra : I®m. kV : U®mDCL  U®m.58 (KA) 4. ký hiÖu 8DC11 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i 8DC11 U®m. kA 63 .c¾t  IN = 6. A : I®m. Chän m¸y c¾t hîp bé 10kv : . kA : t®m. kA : i®m.Dßng æn ®Þnh nhiÖt.®  ixk .C.72 (A) I®m.C¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i 10kv chän cïng mét lo¹i SF6. kA 25 IN max.nh.55 (kA) i®m.m .c¾t  IN = 4. kA 60 45 .I2 ®m. A 1250 I®m.®  ixk = 11.kV 12 I®m. A 1000 INt.®  ixk = 16.2. kv 36 I®m.DCL  Icb . 2s kA 25 i®.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện I®m.Dßng æn ®Þnh ®éng. l-ìi dao quay trong mÆt ph¼ng n»m ngang lo¹i 3DE do SIEMENS chÕ t¹o: Lo¹i 3DC U®m.I2 Chän dao c¸ch li ®Æt ngoµi trêi.§iÖn ¸p ®Þnh møc.6 (KA) i®m.MC  Icb =104 (A) I®m.Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc.MC  Icb = 364. b.8 (kA) M¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc I ®m > 1000A do ®ã kh«ng ph¶i kiÓm tra dßng æn ®Þnh nhiÖt.nh  tq®. Chän vµ kiÓm tra dao c¸ch li cÊp 35 kV:  §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: .

28 U®m.2.DCL  Icb =104 A IN max  ixk = 16. . tq®. ®ai thÐp. s.thêi gian qui ®æi.7 F. vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o.hÖ sè nhiÖt ®é. c¸ch ®iÖn b»ng SF6 do SIEMENS chÕ tao. tq® = tnm = tbv + tmc .KiÓm tra: U®mDCL  U®m. kA 25 IN max.6 BATT-B3. kV 10 10 . c¸ch ®iÖn XLPE. A 200 INt.I N t qd Trong ®ã : .4.8 kA 4. kV 12 I®m.Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®-îc coi lµ ng¾n m¹ch xa nguån: I=I” do ®ã thêi gian qui ®æi lÊy b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch. cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ. 1lâi mm2 25 16 H×nh d¹ng VÆn xo¾n VÆn xo¾n ICP. kA 25 ThiÕt bÞ Dao c¾t phô t¶i CÇu ch× 4. víi ®ång =7.KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: F  .Chän tñ cao ¸p trän bé.4 Chän vµ kiÓm tra c¸p :  Chän c¸p ®ång 3 lâi. 1s kA 3. Chän tñ cao ¸p trän bé cÊp 10kv : .m = 35 kV I®m. 250c A 140 110 IN. c¸p ®-îc ®Æt trong hÇm c¸p : §-êng c¸p BATT-B1. lo¹i 8DH10 Lo¹i tñ 8DH10 U®m. 46 .5.37 2.3.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .

4. Chän vµ kiÓm tra Aptomat . m .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ta lÊy: + Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ : tbv =0.Víi aptomat tæng sau m¸y biÕn ¸p. IN3 max t qd = 7 . . Fmin= .12 s. .B  S dm .55KA.Ta chØ cÇn kiÓm tra cho tuyÕn c¸p nµo cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt.02 s + Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t :tmc =0. ®Ó dù tr÷ cã thÓ chän theo dßng ®Þnh møc cña MBA. 0.Víi tr¹m 1MBA ta ®Æt 1 tñ aptomat tæng vµ 1 tñ aptomat nh¸nh.55 .U dm .Aptomat ph¶i ®-îc kiÓm tra kh¶ n¨ng c¾t ng¾n m¹ch : I C¾t ®m  IN  Dßng qua c¸c aptomat: .  Aptomat ®-îc chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi: dmA I I lv . .C¸p ®-îc chän v-ît cÊp vµ cã ®é dµi ng¾n nªn kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ dßng cho phÐp. . MBA 1000 kVA I max  1000 3. max I  tt S tt 3*U dm U dmA U dm . I dm .12 =11mm2 < F =16mm2 . 4.Víi tr¹m 2 MBA ta ®Æt 2 tñ aptomat tæng.B 3.1 s  Thêi gian quy ®æi tq® =0.Mçi tñ aptomat nh¸nh ®Æt 2 aptomat. TuyÕn c¸p BATT-B6 cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt IN3 = 4.5.0. 2 tñ aptomat nh¸nh vµ 1 tñ aptomat ph©n ®o¹n.4  1443(A ) 47 .Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng. A I dm .

K2 : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.73(A ) B¶ng 4-5 Tr¹m biÕn ¸p B1.47 17.B2 (2x1000 KVA) B6 (1 x 1000KVA) B3.88 48 .  Chän thanh dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp: K1 .24 17. Chän vµ kiÓm tra thanh dÉn: .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . . ICP  Icb.Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng.6.0. .4  1154.35 20.95.24 4. K2   CP   0 '  CP  0 Trong ®ã : cp =700c : nhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt khi lµm viÖc b×nh th-êng. B4.  K2 = 0.Thanh dÉn cÊp ®iÖn ¸p 10kv ®-îc chän thanh dÉn ®ång cøng. K2 . 0 =250c : nhiÖt ®é m«i tr-êng thùc tÕ.Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K1=0. B5 (2 x 800 KVA) B7 (1 x 800KVA) Lo¹i CM1600N C801N CM1600N C801N C801N NS400N C801N NS400N Sè l-îng 3 4 1 2 3 4 1 2 U®m (V) 690 690 690 690 690 690 500 500 I®m (A) 1600 800 1600 800 800 400 800 400 IC¾t (kA) 50 25 50 25 25 10 25 10 I” N4 (kA) 22. MBA 800 kVA I max  800 3.

103 )2 = 4.B 3.71.S 2 dm .U dm  1 1.7500 0.83.8 . cã dßng Icp =700(A)  KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng: cp  tt h b a .Lùc tÝnh to¸n do t¸c dông cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch : 8 l 2 F  1.4.6 = 11. tiÕt diÖn trßn 40x5.83 KG.10  715(A ) K .S dm .i (KG ) tt a XK Trong ®ã : l =100cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø . A ta cã : ixk = 2 . 100 .cm ) 10  tt  M ( KG / cm 2 ) W 49 .8 .100  48.Chän Icb theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cña m¸y biÕn ¸p: I cb  I 1.76.103 A  Ftt =1. a =50cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha.(11.B dm cp  1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .M« men uèn : .88.95.4. I” N2 = 2 .0.71.K . 3.4. 3.3(KG . ixk : dßng ®iÖn xung kÝch cña ng¾n m¹ch ba pha.U Chän thanh dÉn ®ång.l tt 10  4. 50 .10 .1.76. 4.10-8.1. .øng suÊt tÝnh to¸n : M F .

h = 4cm   tt  6. tq® = 0.23(kG/cm2).83  8.6 Ftt 4. Fph =500 KG.  S =40 . sø chän tho· m·n. Chän biÕn dßng ®iÖn BI 50 .  KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : S  .h 2  6.KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : Fcp  Ftt.6 .6 (KA).4 2  36. 0.6 Fph  Ftt .23(KG / cm 2 ) øng suÊt cho phÐp cña thanh dÉn ®ång cp=1400kG/cm2  cp >> tt= 36.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện W b.12s  .7.15mm2 . . 5 = 200mm2>> 11. 4.15 mm2 .5. Thanh dÉn ®Æt n»m ngang nªn lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø lµ Fcp=0.M b.05(KG ) .h 2 (cm3) 6 Thanh dÉn cã b =0.I  t qd Ta cã:  =7.5cm .12 = 11. 4.3 0.6  4.6Fph  0.48. 0. I= 4. I t qd = 7 . Chän vµ kiÓm tra sø : Chän sø ®ì ®Æt ngoµi trêi do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i OШH-10500(ШH-10) Cã U®m =10kv.8.  Fph  Ftt 0.

1.Chän biÕn dßng do SIEMENS chÕ t¹o lo¹i 4MA72 cã th«ng sè kü thuËt cho ë b¶ng sau.2500 I2.®éng kA 120 kV 75 4.9.®m A 1 hoÆc 5 I«®. V S¬ cÊp 10000 Thø cÊp 100 C«ng suÊt ®Þnh møc theo cÊp chÝnh x¸c VA 0. Ký hiÖu U®m kV 4MA72 12 UchÞu ®ùng kV 28 UchÞu ¸p xung I1 ®m A 20 .Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i HTM-10 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Lo¹i HTM-10 U®m.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . Chän m¸y biÕn ¸p BU . S¬ ®å cung cÊp m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng 51 .5 120 1 120 3 200 S®m VA 1200 Ch-¬ng V thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn ®éng lùc ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ.

+ §é tin cËy cao. . + Dßng ng¾n m¹ch lín.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 1. 52 .lín. + DÔ thùc hiÖn ph-¬ng ph¸p b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸. + ThuËn tiÖn cho l¾p r¸p vËn hµnh + Cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ . 1. + Cho phÐp dïng c¸c ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt c«ng nghiÖp ho¸ nhanh. + C¸c phô t¶i Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau.S¬ ®å h×nh tia: + Nèi d©y râ rµng. sè l-îng vµ sù ph©n bè chóng trong mÆt b»ng ph©n x-ëng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c.  M¹ng ®iÖn ph©n x-ëng th-êng dïng hai d¹ng s¬ ®å chÝnh sau : . .1.S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng phô thuéc vµo c«ng suÊt thiÕt bÞ. .2. + DÔ vËn hµnh b¶o qu¶n .S¬ ®å cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : + §¶m b¶o ®é tin cËy.kü thuËt tèi -u. + Vèn ®Çu t. C¸c h×nh thøc ®i d©y vµ ph¹m vi sö dông cña s¬ ®å .thÊp . + L¾p ®Æt nhanh. + §é tin cËy kh«ng cao. Mét sè yªu cÇu ®èi víi m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng.S¬ ®å ®-êng d©y trôc chÝnh : + Vèn ®Çu t.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + Thùc hiÖn b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸ khã. + C¸c cÇu ch× trong tñ ®éng lùc chñ yÕu b¶o vÖ ng¾n m¹ch ®ång thêi lµm dù phßng cho b¶o vÖ qu¸ t¶i cña khëi ®éng tõ. trong x-ëng ®Æt mét tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p vÒ cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc ®Æt r¶i r¸c c¹nh t-êng ph©n x-ëng vµ mét tñ chiÕu s¸ng.ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh 53 . 1. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc cho ph©n x-ëng  VÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc ®-îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c chung sau: .§Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ m¸y c«ng cô. + §Æt t¹i tñ ph©n phèi cña tr¹m biÕn ¸p mét aptomat ®Çu nguån .cÇu ch×.GÇn t©m phô t¶i . ®Çu vµo ®Æt cÇu dao .Tõ nh÷ng -u khuyÕt ®iÓm trªn ta dïng s¬ ®ß hçn hîp cña hai d¹ng s¬ ®å trªn ®Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng. cßn c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ th× cã thÓ gép thµnh nhãm vµ ®-îc cung cÊp b»ng ®-êng c¸p trôc chÝnh. + Tñ ph©n phèi cña x-ëng ®Æt mét aptomat tæng ®Çu vµo vµ 6 aptomat nh¸nh ®Çu ra cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng. + Tñ ®éng lùc ®-îc cÊp ®iÖn b»ng ®-êng c¸p h×nh tia. + Trong mét nhãm phô t¶i.3. Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i. . tõ ®©y dÉn ®iÖn vÒ ph©n x-ëng b»ng ®-êng c¸p ngÇm. c¸c nh¸nh ra ®Æt cÇu ch×. c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín th× ®-îc cÊp b»ng ®-êng c¸p h×nh tia.

x i  Pi .2.0.8.4  3.5  4.85.44  5.5.3  2. a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ®éng lùc: .4  4.9  5)  2. .8.6.y1) = M1(5.5.4  2.35 y1  y1  129.5  4.83) 54 .83 70.62 70.2.4  10.35 x1  395.yi : to¹ ®é cña thiÕt bÞ (hay tñ ®éng lùc).5 70. + xi.2.y i  Pi Trong ®ã : + M (x0.2.5.8  4.9  3.07  1.5  2.  C«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tñ .3.4 70.35 10(2. 1.8.5)  2. x  0  Pi .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .Tñ ®éng lùc 1(§L1): x1  10.6  28.y0) lµ vÞ trÝ ®Æt tñ + Pi: c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ (c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt bÞ).Kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn giao th«ng ®i l¹i.35  vÞ trÝ tñ §L1 lµ M1 (x1. y  0  Pi .8.85.62.Phï hîp víi ph-¬ng thøc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh.11.0.5(2.5  2.

55 . b.S¬ ®å ®-êng d©y trôc chÝnh.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện TPP T§L 1 T§L 2 T§L 3 ~ ~~ ~ ~ TPL4 ~ ~ ~ ~ TPP ~ a) b) Phô t¶i TPP c) §L1 §L2 §L3 §L3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ H×nh 5.S¬ ®å h×nh tia. a . Mét sè s¬ ®å cÊp ®iÖn.1.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện c .S¬ ®å h×nh tia vµ liªn th«ng. 56 .

2.0). M4(12.0).0.Chän aptomat tæng : Chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi 57 .9.25).0  139. 2.4.0).1. M3(14.0.4  162.21  13.41). 7.9. vÞ trÝ nµy n»m ë gi÷a ®-êng ®i nªn ta dÞch chuyÓn tñ ph©n phèi ®Õn vÞ trÝ míi M0’ (12. 4.9  162.0  164.14.®-îc c¸c vÞ trÝ t-¬ng øng : M2(9.5). 7. 3.25.41 607.1.0) b.35. Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc : 2. AT A1 A6 .5.2. 1.1 y0   M0 (13. X¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m phô t¶i ph©n x-ëng: x0  70.Tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng ®-îc l¾p ®Æt 1 aptomat tæng vµ 6 aptomat nh¸nh.5  70. .57 607.12  139.X¸c ®Þnh t-¬ng tù cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c . 2.1 (70.2.0  3. Tñ ph©n phèi : . chän lo¹i tñ cã mét mÆt thao t¸c do h·ng SAREL cña Ph¸p chÕ t¹o.7.5  164.9. 57.0).§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C¸c tñ ®éng lùc ®-îc chän lo¹i mét mÆt thao t¸c do ®ã ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c chung c¸c tñ ®-îc ¸p s¸t vµo t-êng vÞ trÝ tñ §L1t¹i M1(5.0. M5(21.

Chän tñ ®éng lùc ®Çu vµo cã ®Æt cÇu dao.0.A 630 250 8 Ic¾t N .0.4  Chän aptomat lo¹i NS250N cã I®m=250A.AT  I lv . max  136. . I I  S ttn dm . tñ cã mét mÆt thao t¸c do SIEMEN chÕ t¹o.U  Chän aptomat tæng lo¹i NS630N cã I®m= 630A.Chän aptomat nh¸nh: §Ó ®ång bé ta chän cïng mét lo¹i aptomat cho c¸c nh¸nh vµ chØ cÇn chän cho nh¸nh cã dßng lµm viÖc lín nhÊt. CDT CCT CC1 CC8 58 . .aptomat tæng lo¹i NS630N.4  197(A ) 3.B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸c aptomat Lo¹i NS630N NS250N Sè cùc 3 3 U®m . max  S ttpx dm  427. Tñ ®éng lùc.0.54 3.4  616.06 3.4(A ) 3. .Aptomat ®Çu nguån ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc chän nh.A lv .2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện I dm . kA 10 2.cÇu ch× vµ cã 8 ®Çu ra.V 690 690 I®m .

max  (I tt . chän theo 3 ®iÒu kiÖn :  I dc  I tt . 59 .n hom I  dc I mm . n hom  k .Idc cña cÇu ch× ph¶i lín h¬n Ýt nhÊt 2 cÊp so víi Idc cña cÇu ch× nh¸nh lín nhÊt.max .CÇu ch× tæng (CCT) cÊp ®iÖn cho c¶ nhãm ®éng c¬. chän theo 2 ®iÒu kiÖn:  I dc  I dm .D I dc  K mm .I  dm .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . max   I dm .Di 1  . .Chän cÇu ch× cho phô t¶i kh«ng ph¶i ®éng c¬ : Idc Ilv. Di n 1 I dc  I mm .Chän cÇu ch× cho phô t¶i ®éng c¬ : + CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 1 ®éng c¬.I sd  dm . chän theo 2 ®iÒu kiÖn: I dc I dm . D ) + §iÒu kiÖn chän läc . D + CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 2 hoÆc 3 ®éng c¬.§iÒu kiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu ch× lµ: I v0 > Idc.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Trong ®ã : + Itt.25.4  22.5 Chän Idc=150A .64A 2.5 60 .max : dßng më m¸y lín nhÊt + Ksd : hÖ sè sö dông +  : HÖ sè tÝnh to¸n.70.53A I dc  5.9  141.5 .nhãm : dßng tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i + Idc : dßng ch¶y cña cÇu ch× + I®m. + Imm. .11.8A 2.C¸c m¸y c«ng cô coi khëi ®éng kh«ng t¶i lÊy =2. m¸y biÕn ¸p hµn khëi ®éng cã t¶i lÊy =1.5 Chän Idc =60A .§ dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬ + Kmm : hÖ sè më m¸y .CÇu ch× b¶o vÖ lß rÌn 4. phô thuéc ®Æc ®iÓm cña m¹ng.§èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé th× Kmm=57 .9A I dc  5.CÇu ch× b¶o vÖ m¸y c-a kiÓu ®ai 1kW I dc I dm  2.32  50.CÇu ch× b¶o vÖ bóa h¬i ®Ó rÌn 28kw I dc  I dm  70.6  Chän cÇu ch× cho tñ §L1 (nhãm 1) .4A I dc  5.8A 2.5kw I dc  I dm  11.

70.9  (88.85 kw I dc  I dm  12.1A I dc  5.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän Idc=25A .CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t th«ng giã 2.70.12.5 kw I dc  I dm  6.04  12.n hom  88. ta chän Idc = 250 (A) (v× ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc).5 Chän Idc=20A .5 §Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc.CÇu ch× b¶o vÖ m¸y mµi s¾c 3.1  16.49  0.33A I dc  5. .8.28  24.7.CÇu ch× b¶o vÖ dÇm treo Pal¨ng ®iÖn 4.2A 2.5 Chän Idc=30A .28A I dc  5.5 Chän Idc=20A . kÕt qu¶ ®-îc ghi trong b¶ng 5-3 (ë trang sau) 61 .56A 2.49A I dc  5.2A 2.CÇu ch× tæng cña tñ §L1.CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t lß 2.8 kw I dc  I dm  7. I dc  I tt .11.1  14.66A 2.9)  172.C¸c tñ ®éng lùc kh¸c tÝnh chän Idc cÇu ch× t-¬ng tù .1A I dc  5.2 kw I dc  I dm  8.16.5 Chän Idc=20A .66A 2.

nhiÖt=1. Chän c¸p cho m¹ng ph©n x-ëng. Khc = 1 ta cã Ik®.1.aptomat .Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: Khc. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x-ëng.  C¸p h¹ ¸p ®-îc chän ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c chung sau: + Ph¸t nãng . .C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat. +  = 1. .KiÓm tra ®iÒu kiÖn 1: Icp  Itt .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3.nhiÖt =1.5. .25I®m. C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS630N cã I ®m=630A. I k®. 3. I kd cp K .I hc  (2) Trong ®ã : + Khc : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng ®Æt c¸p vµ sè ®-êng c¸p ®Æt song song + Ik® : dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch ®iÖn.nhiÖt  I®m.  = 4.aptomat vµ  =1.5 : ®èi víi khëi ®éng ®iÖn tõ . ký hiÖu 4G300 cã Icp = 621A.PX (1) .25.Icp  Itt.5 : ®èi víi khëi ®éng nhiÖt .630 = 787. + Tæn thÊt ®iÖn ¸p + TiÕt diÖn ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chóng.PX = 616A. 62 .5 => Chän c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LEN chÕ t¹o. vµ ®i tõng tuyÕn riªng trong hÇm c¸p.Dßng Ik® ®-îc chän theo dßng khëi ®éng nhiÖt .5  525(A ) 1.5A => I 'cp  I kd   787. §Ó an toµn th-êng lÊy Ik®.

5 Chän c¸p ®ång 4 lâi 4G70 cã Icp = 254 A.KiÓm tra ®iÒu kiÖn : Khc.25.3.I cp  I dm  I dc K hc .nhãm => I cp  I tt .2.250 = 312.aptomat vµ  = 1.33(A ) 1.n hom  197A .A 84 77.nh = 1. Chän c¸p tõ tñ ®éng lùc ®Õn tõng thiÕt bÞ  §iÒu kiÖn chän :  K hc . Khc = 1 §Ó an toµn ta chän Ik®. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau : B 5-1 TuyÕn c¸p PP-§L1 PP-§L2 PP-§L3 PP-§L4 PP-§L5 Itt . .A 254 254 254 254 254 3.Icp  Itt.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3.nh   312.25I®m.5 .65 194 197 153.I cp  Trong ®ã: 63 . vµ ®i riªng tõng tuyÕn trong ®Êt .5 FC¸p . C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS250N cã I ®m = 250A.Ta còng chän theo ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) ë trªn .5  208.5A Ta cã : I cp  I kd. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc:  Chän c¸p tõ TPP-§L1 .mm2 70 70 70 70 70 Icp . => dßng khëi ®éng nhiÖt Ik®. C¸p chän tho¶ m·n.nh = 1.  Chän t-¬ng tù c¸c tuyÕn kh¸c.

Cã: I 'cp  25  8. 31 = 21. .5 cã Icp = 31 (A).7 > 11. Chän c¸p 4G1. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 0.7 .33(A ) 3 . + KiÓm tra ®iÒu kiÖn :0.Chän c¸p lo¹i 4G25 cã Icp= 144A .7 .7 . + Tñ cã 8 lé ra .85kw.Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn dÇm treo pal¨ng ®iÖn 4.1  60  20(A ) 3 I dc  .8 > 70. 53 = 37.ta cã Khc=0.7 . 31 = 21.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + M¹ng ®éng lùc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× =3 + Dßng d©y ch¶y Idc cña cÇu ch× b¶o vÖ ®· ®-îc chän ë trªn.5 cã Icp = 31(A).7  Chän c¸p cho nhãm phô t¶i 1 . Idc = 20A.5kw.9 (A) + KÕt hîp víi Idc = 150A cã: I 'cp  150  50(A ) 3 . + KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0.Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 2. 144 = 100. Idc = 60A.8kW. .1 > 25. Chän c¸p 4G1. Idc = 150A. Idc = 25A. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0.D©y c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 10kw.32 (A) + KÕt hîp víi Idc = 60(A) ta cã: I 'cp   37.7 > 12.Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn lß rÌn 4.88 (A) 64 . Chän c¸p lo¹i 4G4 lµ lo¹i c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã Icp = 53A.4 (A) + KÕt hîp víi Idc = 25A.

32x2 H-2-100 70.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + KÕt hîp víi Idc = 20A.1 6.1 178. tÊt c¶ ®Òu chän c¸p 4G1.5 4G2.5 174 41 66 53 53 31 10x2 28 4.5 4.8 2. kw I®m.28 8.5 2.85 kw.07 H-2-250 H-2-100 H-2-100 H-2-100 H-2-100 HH-40 H2-400 150 40 60 40 50 25 250 4G35 4G2. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau: B¶ng 5-2 Phô t¶i Tªn m¸y P®m.2x2 70. Cã: I 'cp  20  6. A 1 Nhãm 1 Bóa h¬i ®Ó rÌn Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß rÌn Qu¹t lß Qu¹t th«ng giã DÇm treo pal¨ng ®iÖn M¸y mµi s¾c Tæng Nhãm 2 Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß rÌn M¸y Ðp ma s¸t Lß ®iÖn Qu¹t ly t©m M¸y biÕn ¸p Tæng Nhãm 3 Lß b¨ng ch¹y ®iÖn 30 75. A 5 M· hiÖu 6 D©y dÉn Fc.5 1.5 4 25 1.5 2.97 H-2-250 200 4G50 50 206 28 6 10 15 7 2.5 6 4 4 1.19 25.57x2 163.9 11.9 15.73 5. mm2 7 Icp.5 4G1.85 3.5.4 70.35 25.15 H-2-250 HH-40 HH-40 HH-40 H-2-100 HH-40 H-2-400 60 150 25 20 20 30 20 250 4G4 4G25 4G1.5 53 144 31 41 31 41 31 2 3 CÇu ch× M· hiÖu 4 Idc. A 8 65 . C¸c nhãm kh¸c còng chän t-¬ng tù.66(A ) 3 .5 4G1.5 35 2.2 70.79 17.D©y tõ §L1 ®Õn c¸c ®éng c¬ kh¸c ®Òu cã c«ng suÊt bÐ h¬n 4.5 4G6 4G4 4G4 4G1.32 22.5 4G2.33 12.5x2 2.4x2 7.5 1.

19 2 3 CÇu ch× M· hiÖu 4 Idc.5 1.40 11.6 1.61 H-2-100 HH-40 H-2-250 H-2-250 HH-40 HH-40 H-2-600 40 20 250 120 25 25 400 4G6 4G1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Lß ®iÖn M¸y mµi s¾c ThiÕt bÞ cao tÇn ThiÕt bÞ ®o bi M¸y c-a ®ai M¸y bµo gâ Tæng 20 0.3 164.58 57.40 390.63 127.9 143.57 10.93 45.5 4G4 4 16 70 1.5 1.5 1.38 45.5 4G1.bi t«i b¸nh r¨ng M¸y nÐn khÝ M¸y khoan M¸y bµo gç 20 18 45 3.5 4.5 174 87 87 31 31 31 31 H-2-100 H-2-100 H-2-250 HH-40 H-2-100 40 100 250 25 40 4G4 4G16 4G70 4G1.38 0.13 7.25 80 23 4. mm2 7 Icp.5 50 25 1.5 162.5 35 10 10 1.5 4G50 4G25 4G1.5 1.1 17.24 11.5 6 1.25 30.30 387.5 4G1.58 113.73 90 30 36 4 3 0. A 1 Nhãm 4 Lß ®iÖn ho¸ cøng linh kiÖn Lß ®iÖn Lß ®iÖn ®Ó rÌn BÓ dÇu BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n CÇu trôc cã pal¨ng ®iÖn Tæng Nhãm 5 Lß ®iÖn T.52 3.5 4G1.6 1.5 66 31 192 144 31 31 Phô t¶i Tªn m¸y P®m.9 58. A 8 H-2-250 H-2-100 H-2-100 HH-40 HH-40 HH-40 HH-40 H-2-600 200 80 80 25 20 10 20 400 4G-35 4G10 4G10 4G1.95 8. A 5 M· hiÖu 6 D©y dÉn Fc.5 4 53 113 254 31 53 66 .5 4G1. kw I®m.2 7 30.

24 H-2-100 H-2-100 H-2-100 H-2-100 H-2-600 40 50 80 100 400 4G4 4G6 4G10 4G16 4 6 10 16 53 66 87 113 67 .58 332.5 Qu¹t sè 14 Tæng 7 9 12 18 139.79 30.73 22.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện M¸y c-a trßn Qu¹t giã trung ¸p Qu¹t giã sè 9.39 45.2 17.

tiªu thô kho¶ng 60-65% tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp. + H¹n chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ch¹y kh«ng t¶i. TruyÒn t¶i mét l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng qua d©y dÉn vµ m¸y biÕn ¸p sÏ g©y ra tæn thÊt ®iÖn ¸p. tæn thÊt tæn thÊt ®iÖn n¨ng lín vµ lµm gi¶m kh¶ n¨ng truyÒn t¶i trªn c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn do ®ã ®Ó cã lîi vÒ kinh tÕ .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng VI tÝnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho l-íi ®IÖn XÝ nghiÖp PhÇn lín hé c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiªu thô tõ m¹ng ®iÖn c¶ c«ng suÊt t¸c dông P lÉn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q. C¸c nguån tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. §-êng d©y vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c tiªu thô kho¶ng 10%. m¸y biÕn ¸p tiªu thô kho¶ng 20-25%.N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn b»ng c¸ch : + Thay c¸c ®éng c¬ non t¶i b»ng c¸c ®éng cã c«ng suÊt nhá h¬n.. 68 ..kü thuËt trong l-íi ®iÖn cÇn n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn hoÆc ®-a nguån bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tíi gÇn n¬i tiªu thô ®Ó t¨ng hÖ sè c«ng suÊt cos lµm gi¶m l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhËn tõ hÖ thèng ®iÖn . + Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ th-êng xuyªn non t¶i. tïy thuéc vµo thiÕt bÞ ®iÖn mµ xÝ nghiÖp cã thÓ tiªu thô mét l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhiÒu hay Ýt. . + Thay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®éng c¬ ®ång bé..

XN ( tg1 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .0. C«ng thøc : Cos  tb  Ptt . nhvËy ta ph¶i bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao hÖ sè Cos.Pxi : c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng thø i.0. 1.8  738.79  464.PXi .25.75.25.0.79  Costb .6  883. cos PXi  Ptt .0.8  593.XN =0.0. TÝnh hÖ sè Costb cña toµn xÝ nghiÖp.tg2 ) Trong ®ã : 69 .0.9).0.75  312. X¸c ®Þnh dung l-îng bï 1.0.2.6  121.75.0.875.85 0.6  272.0.9  321.9  774. TÝnh dung l-îng bï tæng cña toµn xÝ nghiÖp : C«ng thøc tÝnh : Qb = Ptt.1. 1.75. Theo B¶ng 2-4 (ch-¬ng 2) ta cã : Cos tb.88.XN  1391.NÕu tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó gi¶m l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô mµ hÖ sè c«ng suÊt cña xÝ nghiÖp vÉn ch-a ®¹t yªu cÇu th× ph¶i dïng biÖn ph¸p kh¸c ®Æt thiÕt bÞ bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.75 5872.04.8  0.6 5872. HÖ sè Cos tèi thiÓu do nhµ n-íc quy ®Þnh lµ tõ (0.PXi Trong ®ã : + Ptt.

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

+ tg1 : t-¬ng øng víi hÖ sè Cos1 tr-íc khi bï. + tg2 : t-¬ng øng víi hª sè Cos2 cÇn bï, ta bï ®Õn Cos2 ®¹t gi¸ trÞ quy ®Þnh kh«ng bÞ ph¹t tõ (0,85  0,95) ta bï ®Õn Cos2 = 0,9. Cos1 = 0,75  tg1=0,882 Cos2 = 0,9  tg2=0,484  Qb = 5872,79 ( 0,882 - 0,484) = 2337,37 (KVAR)  Qb = 2337,37 KVAR
2. Chän vÞ trÝ ®Æt vµ thiÕt bÞ bï.

2.1. VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ bï . VÒ nguyªn t¾c ®Ó cã lîi nhÊt vÒ mÆt gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt ®iÖn n¨ng cho ®èi t-îng dïng ®iÖn lµ ®Æt ph©n t¸n c¸c bé tô bï cho tõng ®éng c¬ ®iÖn, tuy nhiªn nÕu ®Æt ph©n t¸n qu¸ sÏ kh«ng cã lîi vÒ vèn ®Çu t-, l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vËn hµnh . V× vËy viÖc ®Æt thiÕt bÞ bï tËp trung hay ph©n t¸n lµ tuú thuéc vµo cÊu tróc hÖ thèng cÊp ®iÖn cña ®èi t-îng, theo kinh nghiÖm ta ®Æt thiÕt bÞ bï ë phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng t¹i tñ ph©n phèi. Vµ ë ®©y ta coi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ (®/KVAR) thiÕt bÞ bï h¹ ¸p lín kh«ng ®¸ng kÓ so víi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ tæn thÊt ®iÖn n¨ng qua m¸y biÕn ¸p. 2.2. Chän thiÕt bÞ bï . §Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp cã thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ bï sau: - M¸y bï ®ång bé : + Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tr¬n.

70

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

+ Tù ®éng víi gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra (cã thÓ tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng). + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p ®Æt vµo, chñ yÕu phô thuéc vµo dßng kÝch tõ + Gi¸ thµnh cao. + L¾p r¸p, vËn hµnh phøc t¹p. + G©y tiÕng ån lín. + Tiªu thô mét l-îng c«ng suÊt t¸c dông lín . - Tô ®iÖn : + Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông Ýt + L¾p ®Æt, vËn hµnh ®¬n gi¶n, Ýt bÞ sù cè + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p ®Æt vµo tô. + Cã thÓ sö dông n¬i kh« r¸o bÊt kú ®Ó ®Æt bé tô. + Gi¸ thµnh rÎ. + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra theo bËc vµ kh«ng thÓ thay ®æi ®-îc. + Thêi gian phôc vô, ®é bÒn kÐm. Theo ph©n tÝch ë trªn th× thiÕt bÞ Tô bï th-êng ®-îc dïng ®Ó l¾p ®Æt ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cho c¸c xÝ nghiÖp.
3. TÝnh to¸n ph©n phèi dung l-îng bï

- S¬ ®å nguyªn lý ®Æt thiÕt bÞ bï :
35KV BATT 10KV 0,4KV C¸p BAPX
i

Pi+JQi

Qb

Qbi

71

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

- S¬ ®å thay thÕ .
10KV RCi RBi 0,4KV (Qi - Qbi)

Qb  TÝnh dung l-îng bï cho tõng m¹ch :

C«ng thøc: ph©n phèi dung l-îng bï cho mét nh¸nh cña m¹ng h×nh tia.
Q  Q  (Q
i

b.i

XN

 Q ).
b

R R

td i

( KVAR )

Trong ®ã: + Qi : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô cña nh¸nh i . (KVAR)

+ QXN : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp (KVAR) + Qb : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng bï tæng (KVAR) - §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña toµn m¹ng :
1 1 1 1 1 1    ...    R td R 1 R 2 R 3 R .i   

Trong ®ã : + Ri = ( RC.i + RB.i ): §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nh¸nh thø i . (  ) + RC.i : ®iÖn trë c¸p cña nh¸nh thø i. (  ). + R Bi 
PN .U S dm
2 2

() : ®iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng .

- §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nh¸nh BATT- B1: (§D kÐp)
 1,3() 1000 2 R  R B1 0,11  1,3  R 1  C.1   0,71() 2 2 R
B1

13.10 .10

3

2

72

64()  0.11 0. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B¶ng 5-3 Tªn nh¸nh BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 R td RCi.18 1 1 RBi.3 1.96 0.5.64 1.B7: (§D ®¬n) 800 2 R R R B7 7 C7 R  10.3 1. Ri = RCi + RBi.  1.71 0.  0.139 1 1 1 1 1 1 1       0.26 0.78 0.33 1.78 0.82 BAT T Qb RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 73 .18 0.82() B7 .82  1 1 1 1 1 1    4    R1 R 2 R 3 R R5 R6 R7 R td  1  0.  0.§iÖn trë c¸c nh¸nh kh¸c tÝnh t-¬ng tù.91 1.64 .028 0.31 0.33 1.92 0.64 1.92 0.64 1.3 1.91 1.§iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nh¸nh BATT.64  1.18  1.10 3.71 0.19 0.10 2  1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .96 0.

98 59.42 662.37  5279.37 2337.04 5279.47 505.53 777.2 4.37 2337.47(KVAR ) 0.37.2 236.37 2337.04 5279.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện H×nh 7-1.37 2337.04 Qb. KVAR 2337.  TÝnh t-¬ng tù c«ng suÊt bï cho c¸c nh¸nh kh¸c.39 551.37 1029.42 200.91 503.1 QXN.i.04 5279.71 Q b1  673.84 982.04  2337. Chän kiÓu lo¹i vµ dung l-îng tô .  TÝnh c«ng suÊt bï Qb1 cho nh¸nh BATT-B1. S¬ ®å thay thÕ m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp dïng ®Ó tÝnh to¸n c«ng suÊt bï t¹i thanh c¸i h¹ ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p PX. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau: B¶ng 5-4 Tªn nh¸nh BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 Qi. bé tô ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat. 0.139  97.C¨n cø kÕt qu¶ tªn chän dïng c¸c bé tô 3 pha do Liªn X« chÕ t¹o.51 677. trong tñ cã ®Æt c¸c bãng ®Ìn lµm ®iÖn trë phãng ®iÖn.37 2337. KVAR 673. KVAR 97.04 5279.04 5279.04 5279.37 2337. KVAR 5279.37 Qb.87 649. 74 . .

B¶ng chän Tô bï ®Æt t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B¶ng 5-5.38 .38-50 -Y1 KC2-0. VÞ trÝ ®Æt B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Lo¹i tô KC2-0. c«ng suÊt mçi bé lµ 50KVAR ®Êu song song. KVAR 50 50 50 50 50 50 50 Sè l-îng 2 10 5 1 4 13 11 75 .Chän lo¹i tô KC2 . .38-50 -Y1 KC2-0.3Y1.50 .38-50 -Y1 KC2-0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .38-50 -Y1 KC2-0.38-50 -Y1 KC2-0.38-50 -Y1 Sè pha 3 3 3 3 3 3 3 Qb.0.38-50 -Y1 KC2-0.

X X X X X X X X X © Tñ aptoma t tæng Tñ ph©n phèi cho c¸c ph©n x-ëng Tñ bï cos Tñ aptomat ph©n ®o¹n Tñ bï cos Tñ ph©n phèi cho c¸c ph©n x-ëng Tñ aptomat tæng H×nh 7-3 .S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 1 m¸y: © Tñ Tñ ph©n Tñ bï cos aptomat phèi cho c¸c ph©n tæng x-ëng H×nh 7-4 76 .S¬ ®å nguyªn lý ®Æt tô bï trong tr¹m biÕn ¸p.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 2 m¸y. H×nh 7-2 .

V× vËy chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tèi thiÓu nhÊt ®Þnh. c¸c yªu cÇu nµy ®-îc xem nh. nã thay thÕ vµ bæ sung cho ¸nh s¸ng thiªn nhiªn.tiªu chuÈn chÊt l-îng ¸nh s¸ng.Quang th«ng ph©n bè ®Òu trªn toµn mÆt chiÕu s¸ng (mÆt c«ng t¸c).§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng VII ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho m¹ng ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ 1.Yªu cÇu ®èi víi chiÕu s¸ng. Trong c«ng nghiÖp còng nh.§¶m b¶o ®é chiÕu s¸ng ®ñ vµ æn ®Þnh. ViÖc chiÕu s¸ng ¶nh h-ëng trù tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng trong c«ng t¸c còng nh. Nguyªn t¾c vµ tiªu chuÈn chiÕu s¸ng. kh«ng cã c¸c bãng tèi qu¸. + Mét nguyªn nh©n kh¸c lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù rung ®éng c¬ häc cña ®Ìn ®iÖn cho nªn ®Ìn ph¶i ®-îc gi÷ cè ®Þnh. Sù chªnh lÖch ®é 77 . ®Æc biÖt lµ c¸c bãng tèi di ®éng.trong c«ng t¸c vµ ®êi sèng. . Trong xÝ nghiÖp nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng ®Òu cña m¸y c«ng cô. . + Kh«ng cã c¸c miÒn cè ®é chªnh lÖch qu¸ lín vÒ ®é s¸ng. + Nguyªn nh©n lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù dao ®éng cña ®iÖn ¸p. v× vËy tiªu chuÈn quy ®Þnh ®iÖn ¸p chØ ®-îc dao ®éng víi UCf =  2.5% U®m. lµ nguyªn t¾c ®Ó ®Þnh ra tiªu chuÈn vµ thiÕt kÕ chiÕu s¸ng. ¸nh s¸ng nh©n t¹o rÊt cÇn thiÕt.1.trong sinh ho¹t. 1.

KÝch th-íc cña vËt nh×n khi lµm viÖc vµ kho¶ng c¸ch cña nã tíi m¾t. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng quy ®Þnh ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu cho c¸c n¬i. cã c¸c vËt ph¶n x¹ m¹nh. nÕu hÖ sè ph¶n x¹ lín th× ®é chiÕu s¸ng cÇn nhá. ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu ®-îc quy ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau: . Nguyªn nh©n cña ¸nh s¸ng chãi cã thÓ lµ: nguån s¸ng cã d©y tãc lín lé ra ngoµi. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng. c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¸c nhau.HÖ sè ph¶n x¹ cña vËt nh×n vµ nÒn. do ®ã nÕu ®é t-¬ng ph¶n nhá th× ®ßi hái ®é chiÕu s¸ng lín. Nguån s¸ng chíp ch¸y. NÕu ®é t-¬ng ph¶n cµng nhá th× cµng khã nh×n.Kh«ng cã ¸nh s¸ng chãi trong vïng nh×n cña m¾t. nÕu ¸nh s¸ng chãi qu¸ sÏ g©y ra hiÖu øng Pukin hoÆc mï. ®Ó h¹n chÕ ¸nh s¸ng chãi cã thÓ dïng ¸nh s¸ng gi¸n tiÕp. . .2. 1.Møc ®é t-¬ng ph¶n gi÷a vËt nh×n vµ nÒn. 78 . hai yÕu tè nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ sè K : Ka/b a : kÝch th-íc vËt nh×n b : kho¶ng c¸ch tõ vËt nh×n tíi m¾t NÕu K cµng nhá th× ®é chiÕu s¸ng cµng ph¶i lín . gãc b¶o vÖ thÝch hîp. c¸c bãng tèi di ®éng dÔ g©y ra tai n¹n lao ®éng.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện chiÕu s¸ng lµm m¾t lu«n ph¶i ®iÒu tiÕt ®Ó thÝch nghi do ®ã chãng mái mÖt. kü thuËt nh»m b¶o ®¶m võa ®ñ c¸c yªu cÇu ®· nªu. Tiªu chuÈn ®-îc x©y dùng trªn c¬ së c©n nh¾c vÒ kinh tÕ. bãng ®Ìn mê. lµm m¾t chãng mái vµ khã ®iÒu tiÕt.

.ChiÕu s¸ng chung lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng mµ toµn bé mÆt c«ng t¸c ®-îc chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn chung.1. + ¦u ®iÓm lµ mÆt c«ng t¸c ®-îc chiÕu s¸ng ®Òu hîp víi thÞ gi¸c. + Nh-îc ®iÓm lµ l·ng phÝ ®iÖn n¨ng vµ chØ chiÕu s¸ng ®-îc mét phÝa tõ ®Ìn tíi. 2. C¸c lo¹i vµ chÕ ®é chiÕu s¸ng 3.C-êng ®é lµm viÖc cña m¾t.. . hiÖu suÊt sö dông cao . + ¦u ®iÓm lµ ®é chiÕu s¸ng ë n¬i c«ng t¸c ®-îc n©ng cao do chiÕu s¸ng bé phËn. C¸c lo¹i chiÕu s¸ng 79 .sù cè mÆt cña c¸c vËt dÔ g©y nguy hiÓm trong ®iÖn c«ng t¸c. mÆt kh¸c cã thÓ dïng c«ng suÊt ®¬n vÞ lín. cã thÓ ®iÒu khiÓn quang th«ng theo h-íng cÇn thiÕt vµ cã thÓ t¾t c¸c chiÕu s¸ng bé phËn khi kh«ng cÇn thiÕt do ®ã tiÕt kiÖm ®iÖn. 3. HÖ thèng chiÕu s¸ng Cã hai hÖ thèng chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng kÕt hîp gi÷a chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng bé phËn.ChiÕu s¸ng kÕt hîp lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng trong ®ã mét phÇn ¸nh s¸ng chiÕu chung. phÇn cßn l¹i chiÕu riªng cho n¬i c«ng t¸c. phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña tõng c«ng t¸c. NÕu c«ng t¸c ®ßi hái tËp trung thÞ gi¸c th× ®ßi hái ®é chiÕu s¸ng cao. sù cã mÆt cña c¸c thiÕt bÞ tù chiÕu s¸ng . .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . Ngoµi c¸c yÕu tè trªn khi quy ®Þnh c¸c quy ®Þnh chiÐu s¸ng cßn xÐt ®Õn c¸c yÕu tè riªng biÖt kh¸c nh.

2 ChÕ ®é chiÕu s¸ng . 3. ChiÕu s¸ng trùc tiÕp cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.ChiÕu s¸ng gi¸n tiÕp. phÇn cßn l¹i chiÕu s¸ng gi¸n tiÕp.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Cã hai lo¹i chiÕu s¸ng . phÇn lín ¸nh s¸ng chiÕu gin tiÕp vµo mÆt c«ng t¸c. .ChiÕu s¸ng nöa gi¸n tiÕp.ChiÕu lµm viÖc ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cÇn thiÕt ë n¬i lµm viÖc vµ trªn ph¹m nhµ m¸y. Chän hÖ thèng vµ ®Ìn chiÕu s¸ng 4. . 80 . 4. toµn bé ¸nh s¸ng ®-îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn mÆt thao t¸c. hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè cÇn thiÕt ®Ó kÐo dµi thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n vËn hµnh vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi rót ra khái phßng s¶n xuÊt. sinh ho¹t. C¸c chÕ ®é chiÕu s¸ng cßn l¹i hiÖu suÊt thÊp v× mét phÇn ¸nh s¸ng bÞ hÊp thô nªn th-êng ®-îc dïng trong khu vùc hµnh chÝnh.ChiÕu s¸ng nöa trùc tiÕp.1 Chän hÖ thèng chiÕu s¸ng.ChiÕu s¸ng trùc tiÕp. phÇn lín ¸nh s¸ng chuyÓn trùc tiÕp vµo mÆt thao t¸c. cßn ®èi víi ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng chÕ ®é chiÕu s¸ng trùc tiÕp. kinh tÕ nhÊt nh-ng ®Ó cã ®é chiÕu s¸ng ®Òu ®Ìn ph¶i treo cao. toµn bé ¸nh s¸ng ®-îc chiÕu gi¸n tiÕp vµo mÆt c«ng t¸c. phÇn cßn l¹i chiÕu trùc tiÕp . .ChiÕu s¸ng sù cè ®¶m b¶o l-îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu khi mÊt ¸nh s¸ng lµm viÖc. dÔ sinh ¸nh s¸ng chãi.

HÖ thèng chiÕu s¸ng chung: khi yªu cÇu ®¶m b¶o ®é s¸ng ®ång ®Òu trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt. kh«ng ®ßi hái c-êng ®é thÞ gi¸c cao vµ l©u.HÖ thèng chiÕu s¸ng côc bé: khi nh÷ng n¬i mµ c¸c bé mÆt c«ng t¸c kh¸c nhau yªu cÇu ®é chiÕu s¸ng kh¸c nhau vµ ®-îc chia thµnh tõng nhãm ë c¸c khu vùc kh¸c nhau trªn mÆt c«ng t¸c. . Chän lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng. 4. nguy hiÓm cho ng-êi vËn hµnh m¸y.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện ViÖc chän hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chiÕu s¸ng vµ -u ®iÓm cña hÖ thèng chiÕu s¸ng . v× ®Ìn tuýp nhËy víi tÇn sè f = 50Hz g©y ra ¶o gi¸c kh«ng quay ®èi víi c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. ta dïng ®Ìn sîi ®èt cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ.1.HÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp: khi nh÷ng n¬i thÞ gi¸c cÇn ph¶i lµm viÖc chÝnh x¸c. th-êng dïng ®Ìn sîi ®èt. Th-êng dïng hai lo¹i ®Ìn sau : + Bãng ®Ìn sîi ®èt + Bãng ®Ìn huúnh quang. C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt Ýt dïng ®Ìn tuýp. . . 5. C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh. n¬i mµ c¸c thiÕt bÞ cÇn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng nghiªng vµ kh«ng t¹o ra c¸c bãng tèi s©u.2. dÔ g©y tai n¹n lao ®éng. X¸c ®Þnh sè l-îng vµ dung l-îng bãng ®Ìn. 81 . kh«ng thay ®æi h-íng chiÕu trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. V©y ®èi víi ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nªn ta chän hÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp . 5.

.Ph-¬ng ph¸p ®iÓm: bá qua quang th«ng ph¶n x¹.. t.ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng:   1 a . Ph-¬ng ph¸p hÖ sè sö dông quang th«ng 1 . nh÷ng n¬i cã ph¶n x¹ thÊp nh..§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .. th-êng dïng cho tr-êng hîp chiÕu s¸ng trong nhµ vµ héi tr-êng. ..Ých = Etb. 82 . h×nh d¹ng. MÆt kh¸c Kseqt l¹i ®-îc tra ë b¶ng theo: [PL VIII1: TKCC§ trang 324] Ksdqt = f (tr .tr : quang th«ng h÷u Ých Trong ®ã : Etb : ®é räi trung b×nh S : diÖn tÝch chiÕu s¸ng Kd... bÕn c¶ng. .Kd. chiÕu s¸ng lèi ®i.qt  + h.n : quang th«ng tæng cña c¸c ®Ìn..b 1 1 1 1 1 H (a  b ) .. tra b¶ng theo tÝnh chÊt cña m«i tr-êng (b¶ng B5. trÇn vµ lo¹i ®Ìn. nÒn.ich  sd .1. nÒn. ®-êng ®i. 5. lo¹i ®Ìn) [Phô lôc VIII.2.S. tra b¶ng theo c¸c hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng.®Ìn = 0. : TKCC§ trang 324] K   h. trang 124: TKC§) + c¸c.hÇm lß.2.Ksdqt: HÖ sè sö dông quang th«ng.tr : hÖ sè d÷ tr÷. th-êng ®Ó tÝnh to¸n cho nh÷ng n¬i: chiÕu s¸ng ngoµi trêi.Ph-¬ng ph¸p quang th«ng: tÝnh ®Õn sù ph¹n x¹ ¸nh s¸ng.

5 0.3 trang 135: TKC§) Z :hÖ sè tÝnh to¸n.7m 83 .h1 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện n : sè ®Ìn 0 : quang th«ng cña ®Ìn Emin:®é räi tiªu chuÈn. h1: kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn bãng ®Ìn h1 = 0.h2 h : chiÒu cao nhµ x-ëng. chon theo lo¹i h×nh c«ng viÖc (B5. tra b¶ng theo tØ sè L/H (B¶ng 5-1 trang 134: TKC§) H L  : ®é cao treo ®Ìn : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn Etb = E min Z + §é cao treo ®Ìn H so víi mÆt thiÕt bÞ lµm viÖc H = h .

Z  E .S.S. tr K sd .K d.P0 6.kÝch th-íc a.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện h2 : ®é cao mÆt bµn lµm viÖc h2 = 0.qt + Chän lo¹i ®Ìn cã c«ng suÊt ®Ìn P0.Khu vùc 1 : (khu vùc nµy cã cÇu trôc) + Bé phËn m¸y vµ m¸y c«ng cô. t-êng.S.ich   max    E min . TÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho toµn bé ph©n x-ëng SCCK.b : chØ sè cña phßng.b H(a  b) + . .qt VËy ta cã : K sd .   huu.  Ph©n x-ëng SCCK ®-îc chia lµm hai khu vùc.K  d. trÇn.3 tb K sd . + C¸c phßng sinh ho¹t. quang th«ng 0 Sè l-îng bãng ®Ìn : n =  0 C«ng suÊt chiÕu s¸ng tæng : Pcs =n.1.71m h1 h H h2 +  a. 84 . tr Z.qt  E min . nÒn : tra b¶ng t×m ra hÖ sè sö dông quang th«ng Ksd. kho vµ buång th«ng giã.qt .

h2 = 10m + KÝch th-íc cña khu vùc 1 : S1 = 24.5) Tõ t-êng.75  17.h1) = 11m  §é cao treo ®Ìn so víi mÆt thao t¸c: H1 = ( h .5  1.1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña trÇn tr¾ng.qt=0. nÒn vµ 1 tra b¶ng PL-VIII [gt:TKCC§] ®-îc Ksd.a b 1  1 1 1  + LÊy ®é cao mÆt bµn lµm viÖc : h2 = 1m + Khu vùc nµy cã cÇu trôc cao kho¶ng 10m.ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng (khu vùc 1)   1 a . + Bé phËn méc. + Bé phËn qu¹t giã. : trÇn = 70% t-¬ng øng mµu . trÇn.LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña nÒn : nÒn = 40% t-¬ng øng mµu n©u.b 1 H .Khu vùc 2 : + Bé phËn nhiÖt luyÖn. . + M¸y nÐn khÝ 6.45 85 .025 10(24.LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng : t-êng = 60% t-¬ng øng mµu vµng.75 . .75. 17. nªn ta lÊy ®é cao treo ®Ìn so víi nÒn lµ (h . TÝnh to¸n xhiÕu s¸ng cho khu vùc 1 : .17.5m2  1  24.h1 ) .

2.45 .3  28437. 2 kho vµ 1 buång th«ng giã ta ®Æt thªm 6 bãng lo¹i 100W. må hãng lÊy K d.qt 30.1.S.tr = 1.2.Ta cã quang th«ng tæng :  2  30.h1) . ( h . tr 1 Z.0.71 .Tra ®-îc Ksd.5m2  hÖ sè phßng : 2 = 3.1.Phßng Ýt khãi bôi.qt = 0.0.24.5.17.h1 ) = 4m  H2 = (h. tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho khu vùc 2 .Khu vùc 2 cã kÝch th-íc : S2 = 30.61 86 .61 .Lo¹i h×nh ph©n x-ëng c¬ khÝ chÝnh x¸c: lÊy E min = 30lx [b¶ng 5.K d.30.75.5 .2 Ta cã :   E min .Dïng ®Ìn sîi ®èt.5.37  12 bãng + Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 1: Pcs1 = n1.2.Chän hÖ sè tÝnh to¸n Z=1. 200 = 2.3  31281(lm ) 1. chiÕu s©u tiªu chuÈn 20/230V cã P0 = 200W. P0 = 12 .K  sd.3 .4 kW  Trong 3 phßng sinh ho¹t.3 .TKC§] . VËy tæng c«ng suÊt khu vùc 1: Pcs1 = 3 kw 6. tro.5 .17.h2 =3m .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .TKC§] VËy ta cã: + Tæng bãng ®Ìn khu vùc 1 : n1 =  1 0   12.5.Chän h2 = 1m .5 lm 1. 17. 0 = 2528 lm [b¶ng 5.

0 = 2528. kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bãng lµ t = 7m. bé phËn méc. mçi d·y 4 bãng.4 kW  VËy ta cã : . .4kW 6. phßng sinh ho¹t. mçi d·y 4 bãng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn theo chiÒu réng cña x-ëng L = 7m vµ theo chiÒu dµi x-ëng L = 9m. bé phËn qu¹t giã. + Bé phËn kho. bè trÝ 3 d·y.Tæng sè bãng ®Ìn toµn ph©n x-ëng lµ : n = 30 bãng Trong ®ã cã (24 bãng 200W vµ 6 bãng 100W) . ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng: 87 . lm + Tæng sè bãngcña khu vùc 2 : n2 = 12 bãng + Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 2 : Pcs2 =2.Ph©n bè ®Ìn ®Òu cho c¸c khu vùc. c¸ch t-êng lµ l = 1.3 Ph©n bè ®Ìn cho ph©n x-ëng.  Khu vùc 1 : + Bé phËn rÌn vµ m¸y c«ng cô (khu vùc cã cÇu trôc) gåm 12 bãng.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .75m.75m. 6. bè trÝ lµm 3 d·y. buång th«ng giã bè trÝ mçi ng¨n mét ®Ìn ë gi÷a phßng.4.Chän P0 = 200W. c¸ch t-êng lµ l = 1.Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn bé ph©n x-ëng lµ : Pcs = 24 bãng x 200W + 6 bãng x 100W = 5. bé phËn m¸y nÐn khÝ : (l¾p 12 bãng.  Khu vùc 2 : + Gåm bé phËn nhiÖt luyÖn.

a.KiÓm tra c¸p PVC (3.0. e.5) cã Icp = 27A.4) b.22 Chän 7 ¸p t«m¸t 1 pha.6+1. tiÕt diÖn 2. mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 4 bãng lo¹i 200W vµ mét ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng lo¹i 100W. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å cÊp ®iÖn nh. 2. tiÕt diÖn 6mm2 cã Icp=45A  PVC (3. 88 .4) hÖ sè hiÖu chØnh k =1.10A d.h×nh H. 10 QCE . vá PVC. I®m = 10A do §µi Loan chÕ t¹o. c.6+1. Tñ gåm mét ¸pt«m¸t tæng 3 pha vµ 7 ¸p t«m¸t nh¸nh 1 pha. TO-50EC-50A. Dßng qua ¸p t«m¸t (1 pha). 3 pha cña §µi loan. do CLIPSAL s¶n xuÊt. In  4.38  8.4 3. Chän c¸p tõ tñ PP tíi tñ chiÕu s¸ng (CS) I  Pcs 3.0.2  3.U dm cs  5.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện §Æt riªng mét tñ chiÕu s¸ng c¹nh cöa ra vµo lÊy ®iÖn tõ tñ PP cña x-ëng. Chän d©y ®ång bäc. Chän ¸p t«m¸t tæng: 50A.2(A ) Chän c¸p ®ång. .64A 0. 4 lâi. Chän ¸p t«m¸t nh¸nh: C¸c ¸p t«m¸t nh¸nh chän gièng nhau. Chän d©y dÉn tõ ¸p t«m¸t nh¸nh ®Õn côm 4 vµ 6 ®Ìn. KiÓm tra ®iÒu kiÖn chän d©y kÕt hîp víi ¸p t«m¸t.5mm2  M (2. 6 ¸p t« m¸t mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 4 bãng ®Ìn lo¹i 200W vµ 1 ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng ®Ìn lo¹i 100W.

10  8.KiÓm tra d©y 2. KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p: V× ®-êng d©y ng¾n.33A 1.5 . Tñ PP 50A §L1 §L2 §L3 §L4 PVC (3.25.10A 89 .25. c¸c d©y ®Òu ®-îc chän v-ît cÊp kh«ng cÇn kiÓm tra sôt ¸p.5 g.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 45A  I kdn 1.6 + 1.50  41.50A 10QCE .5mm2 27A  1.6A 1.50EC .4) Tñ CS TO .5  1.

Trong tr-êng hîp nµy. song còng cã thÓ ch¹m ph¶i nh÷ng bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn b×nh th-êng kh«ng mang ®iÖn nh-ng l¹i cã ®iÖn ¸p khi c¸ch ®iÖn bÞ háng. do ®ã t¸c dông cña nèi ®Êt lµ ®Ó t¶n dßng ®iÖn vµ gi÷ møc ®iÖn thÕ thÊp trªn c¸c thiÕt bÞ ®-îc nèi ®Êt.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng VIII thiÕt kÕ nèi ®Êt cho tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng 1. 90 .Dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ ng-êi ng©y nªn nh÷ng t¸c h¹i nguy hiÓm: g©y báng.Ng-êi bÞ tai n¹n vÒ ®iÖn lµ do ch¹m ph¶i nh÷ng phÇn tö mang ®iÖn. giËt. . ®Ó ®¶m b¶o an toµn cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch nèi ®Êt tÊt c¶ nh÷ng bé phËn b×nh th-êng kh«ng mang ®iÖn nh-ng khi c¸ch ®iÖn bÞ háng cã thÓ cã ®iÖn ¸p. HÖ thèng nèi ®Êt cã hai chøc n¨ng : nèi ®Êt lµm viÖc vµ nèi ®Êt an toµn. tr-êng hîp nÆng sÏ lµm chÕt ng-êi. Kh¸i niÖm vÒ nèi ®Êt. .

qua chæ c¸ch ®iÖn bÞ chäc thñng vµ thiÕt bÞ nèi ®Êt sÏ cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch mét pha víi ®Êt vµ ®iÖn ¸p ®èi víi ®Çu cña vá thiÕt bÞ b»ng : U® = I®.Cã hai lo¹i nèi ®Êt sau : + Nèi ®Êt tù nhiªn : lµ c¸c èng kim lo¹i ®Æt trong ®Êt. nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn kh«ng ®¹t ®-îc trÞ sè ®· quy ®Þnh trong quy ph¹m th× ta míi thùc hiÖn nèi ®Êt nh©n t¹o. tõ   R R R nt nd tn ®ã nhËn thÊy khi thùc hiÖn nèi ®Êt víi ®iÖn trë nèi ®Êt ®ñ nhá cã thÓ ®¶m b¶o cho dßng In qua ng-êi kh«ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng . ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn ®-îc x¸c ®Þnh b»ng ®o l-êng.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . c¸c d©y nèi ®Êt dïng ®Ó nèi c¸c bé phËn ®-îc nèi ®Êt víi ®iÖn cùc nèi ®Êt. Trong ®ã : + I® : dßng ®iÖn mét pha ch¹m ®Êt. c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh cã nèi víi ®Êt. .Trang bÞ nèi ®Êt bao gåm ®iÖn cùc nèi ®Êt vµ c¸c ®-êng d©y dÉn nèi ®Êt. dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xuÊt hiÖn do c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ háng sÏ qua vá thiÕt bÞ theo d©y dÉn nèi ®Êt xuèng ®iÖn cùc vµ ch¹y t¶n vµo trong ®Êt.R®. khi ®ã 1 1 1 . v× vËy I’ ® = I®. ®iÖn cùc nèi ®Êt ®Æt trùc tiÕp trong ®Êt. + R® : ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c trang bÞ nèi ®Êt. Tr-êng hîp ng-êi ch¹m ph¶i vá thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p. Rng =I®. . 91 .Khi cã nèi ®Êt. . dßng ®iÖn qua ng-êi x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Ing. R® V× R® << Rng nªn Ing << I®. khi x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt tr-íc hÕt cÇn ph¶i sö dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn cã s½n.Khi cã trang bÞ nèi ®Êt.

ngoµi ra cßn phô thuéc vµo h×nh d¹ng nèi ®Êt. èng thÐp. 2. 92 . phô thuéc ®iÒu kiÖn khÝ hËu n¬i sÏ x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt. c¸c thanh thÐp dÑt. vµ d©y nèi ®Êt cÇn cã tiÕt diÖn tho· m·n ®é bÒn c¬ khÝ æn ®Þnh nhiÖt vµ chÞu ®-îc dßng lµm viÖc l©u dµi .5mm. hÖ sè sö dông ®iÖn cùc nèi ®Êt sÏ gi¶m xuèng khi t¨ng sè ®iÖn cùc vµ gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a chóng. v× vËy khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt thÓ tÝch ®Êt t¶n dßng ®iÖn tõ mçi cùc gi¶m ®i do ®ã lµm t¨ng ®iÖn trë nèi ®Êt. §iÖn trë suÊt kh«ng ph¶i cè ®Þnh trong c¶ n¨m mµ thay ®æi do sù thay ®æi ®é Èm vµ nhiÖt ®é cña ®Êt do ®ã ®iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt còng thay ®æi. Th-êng c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt nµy ®-îc ®ãng s©u xuèng ®Êt sao cho ®Çu trªn cña chóng c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0.§iÖn trë suÊt cña ®Êt phô thuéc vµo thµnh phÇn.8m. h×nh d¸ng kÝch th-íc ®iÖn cùc vµ ®é ch«n s©u trong ®Êt.50. ®é Èm vµ nhiÖt ®é cña ®Êt vµ chØ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®o l-êng. kmax lµ hÖ sè t¨ng cao.. thanh thÐp ch÷ nhËt hay thÐp gãc dµi 23m ch«n xuèng ®Êt. §Ó chèng ¨n mßn c¸c èng thÐp trong ®Êt ph¶i cã bÒ dµy kh«ng nhá h¬n 3.§iÖn trë nèi ®Êt chñ yÕu x¸c ®Þnh bëi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt. X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o.8m.50. gãc kh«ng ®-îc nhá h¬n 4mm. Nèi ®Êt th-êng bao gåm mét sè ®iÖn cùc nèi song song víi nhau vµ ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng t-¬ng ®èi nhá. v× vËy trong tÝnh to¸n nèi ®Êt ph¶i dïng ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n lµ trÞ sè lín nhÊt trong c¶ n¨m tt =kmax. nhê vËy gi¶m ®-îc sù thay ®æi ®iÖn trë nèi ®Êt theo thêi tiÕt. mËt ®é. . C¸c ®iÖn cùc ®-îc nèi víi nhau b»ng c¸ch hµn víi thÐp n»m ngang ®Æt ë ®é s©u 0. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + Nèi ®Êt nh©n t¹o: thùc hiÖn b»ng cäc thÐp.

4 => ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña cùc th¼ng ®øng tt. 3.5m. VËy ta cã : Rnt =Rn® =4.50 =70m.4. cã chiÒu dµi l = 2.HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc th¼ng ®øng dµi 23m ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña mét ®iÖn cùc ch«n s©u.50. . ®Çu trªn c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng h =0. .§èi víi l-íi h¹ ¸p cã trung ®iÓm nèi ®Êt trùc tiÕp. X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n. 3. + Rtn : ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn. + Rn® : ®iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp cña hÖ thèng. Trang bÞ ®iÖn sÏ ®-îc x©y dùng t¹i n¬i ®Êt thuéc lo¹i ®Êt v-ên cã ®iÖn trë suÊt  =50m [B¶ng 8-1 s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn] .8m lµ K=1. 3. .Do kh«ng biÕt râ c¸c hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c nªn coi Rtn  0. C¸ch thøc ch«n s©u vµ lo¹i ®iÖn cùc.HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc n»m ngang khi ch«n s©u 0.7m.ng =1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C«ng thøc tÝnh : 1 1 1   R R R nt nd tn Trong ®ã : + Rnt : ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o.1.8m lµ K=1.6. .2.§iÖn cùc ®-îc ch«n th¼n ®øng.50 =80m.6  ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña thanh n»m ngang tt. theo quy ph¹m cña trang bÞ ®iÖn th× Rn®  4.® =1. c¸c ®iÖn cùc c¸ch nhau kho¶ng a =5m 93 .

70mm. m + t : ®é ch«n s©u. C«ng thøc tÝnh cho ®iÖn cùc trßn: [s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn ] R dc   tt .8m.0. TÝnh ®iÖn trë cña mét ®iÖn cùc th¼ng ®øng.07 = 0. Ta tÝnh ®-îc : 94 .07 m: bÒ réng cña ®iÖn cùc vu«ng => d = 0.l  d 2 4t  l  Trong ®ã : + l : chiÒu dµi ®iÖn cùc. . m + d : ®-êng kÝnh ®iÖn cùc trßn.b. b = 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện vµ ®-îc nèi víi nhau b»ng c¸c thanh ®iÖn cùc ngang ch«n s©u kho¶ng h =0.7 + l/2 = 1.95 m.4mm t h =0.§Ó tÝnh cho ®iÖn cùc lµ thÐp gãc ph¶i quy ®æi vÒ ®iÖn cùc trßn theo c«ng thøc d = 0. m .5 m 3.d  2l 1 4t  l   ln  ln  2.0665m .3.Chän ®iÖn cùc ngang b»ng thanh dÑt cã kÝch th-íc 40.Chän ®iÖn cùc th¼ng ®øng b»ng thÐp gãc cã kÝch th-íc 70. .95.§é ch«n s©u : t = 0.95.7 m l =2.

5  4. + t =0.0665 2 4.1.14.L ln . 95 .  n 20.5 =25m : tæng chiÒu dµi cña ®iÖn cùc ngang.g =0.R nt .04m :chiÒu réng cña thanh dÑt.d .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện R dc  70  2.3. + Ksd. TÝnh chÝnh x¸c ®iÖn trë cña ®iÖn cùc th¼ng ®øng.2.74 2.L b.14.85 0.2.58. ®iÖn cùc ®Æt thµnh vßng. Thay vµo c«ng thøc trªn tÝnh ®-îc : R 80 2.5   ln  ln   18.252  ln  15.2.04. bé Ksd.25 0.97  10cäc 0.3. kh«ng xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña thanh nèi ngang.8 ng 6. + b =40mm = 0. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña ®iÖn cùc n»m ngang.8m : ®é ch«n s©u.2.5  0.4 a =1 chän s¬ l 5.34 : hÖ sè sö dông thanh nèi ngang trong vßng ®iÖn cùc th¼ng ®øng khi chóng b¾ng 10. ng 2.0.58. X¸c ®Þnh s¬ bé sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng.34.Ksd.5 1 4.1.®=0. C«ng thøc tÝnh : R ng   K tt . n R K dc sd .t 2 Trong ®ã : + L =10.® : hÖ sè sö dông ®iÖn cùc th¼ng ®øng.g sd .2.95  2.74  9.95  2.

5m 96 .R  d 18.35 VËy ta lÊy n =6 ®iÖn cùc th¼ng ®øng.R ng nt nt R ng R  15.74  6.8m 1.d . Thanh nèi a  2.7m 2 1 2.85.04  n  6 0.35 15.85  4 TÝnh chÝnh x¸c sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng cã xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña ®iÖn cùc ngang.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C«ng thøc tÝnh : Rd  R .5m 1 0.58.  MÆt b»ng bè trÝ c¸c ®iÖn cùc : TBA 0.® =0.58.5. Cäc 2. s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn ) n R K dc sd. hÖ sè sö dông thanh ®øng Ksd. (B¶ng 8-5.4  5.

cöa ra vµo cã kho¸ ch¾c ch¾n.Ph©n x-ëng SCCK cã c«ng suÊt tÝnh to¸n Stt = 446. khi sù cè cho phÐp mÊt ®iÖn. + Mét gian ®Æt m¸y biÕn ¸p (MBA) + Mét gian ®Æt tñ h¹ ¸p. do ®ã ta chØ thiÕt kÕ ®Æt tr¹m 1 m¸y biÕn ¸p. TÝnh chän c¸c phÇn tö c¬ b¶n cña tr¹m : 2.Tr¹m ®-îc x©y hè dÇu sù cè d-íi bÖ m¸y biÕn ¸p.VÞ trÝ ®Æt tr¹m ë trong khu vùc xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã nhiÒu khãi bôi vµ hãa chÊt nªn tr¹m ®-îc x©y dùng theo kiÓu tr¹m kÝn. . Chän m¸y biÕn ¸p . Lo¹i h×nh x©y dùng tr¹m: .7 (KVA).4kV ®-îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ (PXSCCK) víi tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n lµ Stt = 446.Tr¹m ®-îc x©y dùng cã kÝch th-íc 3000x7200mm gåm cã 4 gian riªng biÖt : + Mét gian ®Æt tñ cao ¸p . . 97 .7(KVA) lµ phô t¶i lo¹i 3. ®Æt cöa th«ng giã cho c¸c phßng cã che l-íi m¾t c¸o.1. 2. .Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng (BAPX) 10/0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện PhÇn II Chuyªn ®Ò: thiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p Ch-¬ng I ThiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ 1.

2. .S dm .4. tiÕt diÖn trßn 8 cã Icp =235A  KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : cp  tt .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . Icp  Icb NhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh +250C : Khc = 0.Chän m¸y biÕn ¸p do h·ng liªn doanh ABB chÕ t¹p cã dung l-îng 400 KVA kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.88 Chän thanh dÉn ®ång. Khc .88 Dßng lµm viÖc c-ìng bøc Icb chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè cña m¸y biÕn ¸p: I  1. Chän thiÕt bÞ phÝa cao ¸p : a.W 840 PN.5 .2.74(A ) 0.7 = 379.400 3. Chän thanh dÉn :  Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi .U  1.33(A )  k hc .W 5750 UN% 4.KiÓm tra víi phô t¶i: V× tÊt c¶ c¸c phô t¶i dµi h¹n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ chØ chiÕm kho¶ng 85% tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n.B¶ng th«ng sè kü thuËt cña MBA: S®m. 98 . kV 10 P0. 446.4.33  36.7 (KVA) VËy MBA chän tho¶ m·n.10  32.85 . kVA 400 U®m. do ®ã: S®mB = 400 KVA > 0.I cp  I cb  I cp  I cb hc K  32.B dm cb 3.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch: Ftt = 1.8.582. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha. l =100cm.108.8. 99 .76.125. t qd . .Dßng xung kÝch.55 kA . a = 30cm ' .87( kG ) 30 .64( kG / cm 2 ) Ta cã øng suÊt cho phÐp cña ®ång cp.0. 100 .HÖ sè nhiÖt ®é cña ®ång :  =7 .D3  tt  Ftt .10-8 .55  11.58(KA ) l a l a  Ftt  1. 2.i 2 (KG) XK + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø.  KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : S  Smin = .cu =1400 kG/cm2  tt =3.64 kG/cm2.76.4. i xk  1.Dßng ng¾n m¹ch duy tr× : I =I” N3 = 4.1.I'N3  1. 2.M« men chèng uèn cña thanh dÉn trßn : W = 0.Thêi gian ng¾n m¹ch quy ®æi : tq® = tnm =0.øng suÊt tÝnh to¸n cña vËt liÖu thanh dÉn : tt  M  ( kG )    W  cm 2  . I .D 3  3.1.106  7.11.l 10.

55 .Fph Sø chän ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Fcp  Ftt  Fph  F tt 0. B¶ng th«ng sè kü thuËt cña tñ. Chän sø ®ì.03mm2 Ta cã tiÕt diÖn thanh dÉn S = . .Chän sø ®ì ®Æt trong nhµ do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i 0 -10 .3mm2 .3 > Smin = 11. c¸ch ®iÖn b»ng SF6. 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  Smin = 7 .6 c. 3. Chän tñ cao ¸p.33 (A) 100 .6  7.03 mm2 Thanh dÉn chän ®· ®-îc tho¶ m·n. Lo¹i 8DH10 C¸ch ®iÖn SF6 U®m kV 12 I®m A 200 IN kA 1s 25 INmax kA 63 TB ®ãng c¾t CÇu dao CÇu ch× .Chän d©y ch¶y cho cÇu ch× : Idc  Icb = 32. 32 =28.R2 = 3. 0. 4. Chän tñ cao ¸p 10kV trän bé cã cÇu dao .1KG  sø chän tho· m·n.17.  S = 28.87  13. tñ cã thÓ më réng vµ kh«ng ph¶i b¶o tr×.cÇu ch×.14 . lo¹i 8DH10.kh« = 47kV + Fph = 375 kG Lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø Fcp = 0.12 = 11.375 cã : + U®m = 10kV + Up®. b.6.

b  .6(cm 3 ) 6 6 M W 101 . 1125 = 940.5 > 32.3.108.95 + NhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh +250C : K2 = 0.76.29.Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch: Ftt = 1. . a = 15cm ' + Dßng ®iÖn xung kÝch: i xk  1.øng suÊt tÝnh to¸n vËt liÖu thanh dÉn: tt  .6. Chän thiÕt bÞ h¹ ¸p. 0.88 Chän thanh dÉn ®ång 60 x 6 cã Icp = 1125 (A)  0. cp  tt . Chän thanh dÉn .33 (A)  KiÓm tra æn ®Þnh ®éng . 2.76. .106  61.i 2 (KG) XK + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø.62  3.M«men chèng uèn cña thanh n»m ngang : W 1 2 1 h . Icp  Icb + Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K1 = 0.10-8 .18(KG ) 15 .88 .I'N4  1.0.48(kA ) l a F  1.8.482.58  29.11. tt 60 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  Chän Idc = 80 A 2.8.  Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: K1. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha.95 . 2. a. l =60cm. K2 .

Dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i 0. .18.6 . b. 102 . VËy thanh dÉn ®· chän tho¶ m·n. Chän c¸p h¹ ¸p tæng.Thanh dÉn cã dßng ®Þnh møc I®m > 1000A. .A  IN .Chän sø lo¹i 0.kh« = 11kV + Fph = 375kG c.1 .97 (KG/cm2) .375 do Liªn X« chÕ t¹o cã : + U®m = 1000V + Up®.4kV b»ng I” N = 11.W  61. Lo¹i NS600E NS400E U®m. kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt.  Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Chän sø ®ì . Chän Aptomat .l tt 10.60 2  101.97( kG / cm ) 103.Thanh dÉn ®ång cã: cp.V 500 500 I®m.08 (kVA) VËy Aptomat chän tho· m·n d.N.B¶ng th«ng sè kü thuËt .Chän Aptomat tæng lo¹i NS600E Aptomat nh¸nh lo¹i NS400E .KiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn c¾t dßng ng¾n m¹ch: Ic¾t.08 kA  ICN =15kA > I” N4 = 11. kA 15 15 . A 600 400 Ic.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện   tt F .cu=1400kG/cm2> tt = 101.®m.

nh = 1. 600 = 750 (A) I kd.4  557.33  1. 103 .1 min 56 ma x 66 M kg/km 10725 R0.25 I®m.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Khc. A Trong nhµ 565 3G300 C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng Aptomat tæng NS600E cã I ®m.A = 600A Ta cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ: I kd.nh I ' cp  750  1. mm F. Icp = 565 (A) vµ chän d©y trung tÝnh cã tiÕt diÖn 120mm2. /km ë 200C 0.nh I ' cp  1. Icp  Itt + NhiÖt ®é m«i tr-êng ®Æt c¸p +250C.nh  I®m. D.B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸p.0. Ik®.5 565 VËy c¸p ®· chän tho¶ m·n. e.25 . Ik®.5 Ik®.nh = 1.35A Ta chän c¸p ®ång 3 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã F=300mm2.0601 Icp. Chän thiÕt bÞ ®o ®Õm. .A : ®Ó an toµn lÊy Ik®. mm2 vá lâi 20.nh : dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch b»ng nhiÖt. sè tuyÕn c¸p ®Æt trong hÇm c¸p b»ng 1  Khc = 1 + Dßng phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸p : I tt  400 3.

0. KÝ hiÖu A V Wh Varh ph¶n CÊp chÝnh x¸c 1.5 2 2 2 1.58(A )  Chän m¸y biÕn dßng lo¹i TKM .5 S®m2 VA 0. ®Õm ®-îc chän theo cÊp chÝnh x¸c.400 1.BI =800A/5A B¶ng th«ng sè kü thuËt U®m kV 500 I®m A 800 CÊp chÝnh x¸c 0.4 Sè cuén d©y thø cÊp 1 Lo¹i TKM-0.2.5 C«ng suÊt tiªu thô.5W 3W 2.5 10 Phô t¶i thø cÊp 0.Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc : 1.4  673.5 2.BI  0.5 Tªn Lo¹i Ampamet Volmet Owatmet t¸c dông Owatmet kh¸ng  .  Chän theo c¸c ®iÒu kiÖn : U®m.0.C¸c ®ång hå ®å ®o.379  .5 .C¸c ®ång hå vµ biÕn dßng ®iÖn cïng ®Æt trong mét tñ h¹ ¸p nªn kho¶ng c¸ch d©y nèi rÊt ng¾n vµ ®iÖn trë cña c¸c ®ång kh«ng ®¸ng kÓ do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n cña m¹ch thø cÊp cña m¸y biÕn dßng ¶nh 104 .BI  I cb .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .5 1. VA Cuén ¸p Cuén dßng 0.2  1.5 0. 3. Chän m¸y biÕn dßng.379 N – 672M N – 673M f.4.4kV I®m.§iÖn ¸p ®Þnh møc : .5 cã I®m.

105 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện h-ëng kh«ng nhiÒu ®Õn sù sù lµm viÖc b×nh th-êng trong cÊp chÝnh x¸c yªu cÇu v× vËy kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn phô t¶i thø cÊp.

h¹ ¸p ph¶i ®-îc nèi ®Êt theo ®óng quy tr×nh “ Nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn “ 106 . ®Õm ph¶i ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu chèng tæn thÊt .6m + §Õn cöa ra vµo : 0.M¸y biÕn ¸p ®Æt trong nhµ ph¶i ®-îc bè trÝ ®Ó nh÷ng sø phÝa cao ¸p quay vµo phÝa t-êng ®èi diÖn lèi ra vµo hoÆc quay vµo phÝa t-êng bªn c¹nh. . kho¶ng c¸ch tõ vá m¸y ®Õn t-êng vµ cöa ra vµo kh«ng ®-îc nhá h¬n nh÷ng trÞ sè quy ®Þnh sau víi m¸y cã c«ng suÊt bÐ h¬n 100kVA. .Trong buång ®Æt m¸y biÕn ¸p.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng II ThiÕt kÕ kÕt cÊu l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p vµ tñ h¹ ¸p 1.Buång ®Æt m¸y biÕn ¸p dÇu ph¶i cã hè x¶ dÇu sù cè. Mét sè quy ph¹m cho thiÕt kÕ .Phßng ®Æt m¸y biÕn ¸p ph¶i cã th«ng giã tù nhiªn.C¸c tñ cao ¸p vµ tñ h¹ ¸p ph¶i cã ®é cao thÝch hîp ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®ãng c¾t dÔ dµng. .Vá m¸y biÕn ¸p vµ c¸c tñ cao.Bé phËn ®ång hå ®o.8m . + §Õn t-êng : 0. nhiÖt ®é giã vµo vµ giã ra khái buång m¸y biÕn ¸p kh«ng ®-îc chªnh qu¸ 15 0C khi m¸y vËn hµnh ë t¶i ®Þnh møc .

T¹i n¬i ®Æt m¸y biÕn ¸p cã dÇu ph¶i cã nh÷ng trang bÞ phßng ch÷a ch¸y. c«ng t¸c chuyÓn m¹ch A V A Varh A CM ¸pt«m¸t tæng 600A Thanh ®ång ch÷ nhËt 60x6mm ¸pt«m¸t nh¸nh 400A 600A 400A 107 C¸p xuÊt tuyÕn .4. S¬ ®å nèi d©y ®iÖn chÝnh cña tr¹m : C¸p PVC 3 x 16 Tñ cao ¸p trän bé CÇu dao 12KV .80A C¸p PVC 3 x 16 Thanh ®ång 8 MBA 3 pha 2 cuén d©y 400 KVA 10/0.200A CÇu ch× 12 KV . Y/Y0 -12 D©y ®ång nhiÒu sîi M95 C¸p PVC (3 x 300 + 120) Tñ h¹ ¸p BI ®Õm: 800/5 Wh AmpemÐt ®o: 800/5 V«n mÐt.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . 2.

do h·ng Merlin Gerin cña Ph¸p chÕ t¹o vµ ®· ®-îc chØnh ®Þnh. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chÝnh 3.1 ®ång hå Volmet lo¹i  ..12. . .Dßng d©y ch¶y cña cÇu chÈy : 80A.cÇu ch× trän bé. PhÝa h¹ ¸p : §Æt 1 tñ h¹ ¸p tæng:  Tñ h¹ ¸p tæng bao gåm : . .Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu dao : 200A . . PhÇn ®iÖn a. b.6 m¸y biÕn dßng ®iÖn : 800 / 5A (3 dïng cho m¹ch ®o.Dßng ®iÖn ®Þnh møc vá cña cÇu chÈy: 200A .S¬ ®å tæ nèi d©y : Y / Y0 . c.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3. cÇu chÈy b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p. 3 dïng cho m¹ch ®Õm) do Liªn X« chÕ t¹o .379 : thang ®o 0  600A .§iÖn ¸p ®Þnh møc : 12kV .1.3 ®ång hå ampemet lo¹i  .Dung l-îng : 400kVA. PhÝa cao ¸p : §Æt 1 tñ cÇu dao . .379: thang ®o 0  500V. cã kÌm theo thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch (m¹ch ®o volmet cã l¾p cÇu ch× b¶o vÖ sù cè do 108 .§iÖn ¸p : 10 / 0.1 Aptomat tæng NS600E cã dßng ®Þnh møc 600A.4 kV . M¸y biÕn ¸p : M¸y cña liªn doanh chÕ t¹o m¸y biÕn thÕ ABB .

c¸ch ®iÖn XLPE. vÆn xo¾n cã tiÕt diÖn 16mm2 do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o. 2 cÇu ch× lo¹i 220V-5A vµ 1 æ c¾m.100W ®i cïng 1 c«ng t¾c. vá PVC.1 c«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha lo¹i N .2 aptomat nh¸nh lo¹i NS400E. dïng ®Ìn sîi ®èt 220V. C¸c tuyÕn c¸p : . cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 400A.673M. ®ai thÐp. d.ChiÒu cao ®Æt ®Ìn lµ 3m. C¸c tuyÕn c¸p ®-îc ®Æt trong r·nh c¸p. .1 c«ng t¬ v« c«ng 3 pha lo¹i N .T¹i c¸c buång cña tr¹m biÕn ¸p ®Òu ®-îc ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng. .Tõ tñ cao ¸p ®Õn m¸y biÕn ¸p dïng c¸p ®ång 3 lâi.75mm2 vµ ®-îc ®Æt trong èng ghen b¾t cè ®Þnh vµo t-êng. . Toµn bé phÇn thiÕt bÞ ®o ®Õm ®-îc ®Æt gän trong phÇn trªn cña tñ vµ phÇn chèng tæn thÊt ph¶i ®-îc thùc hiÖn theo h-íng dÉn cña C«ng ty ®iÖn lùc. .Tõ m¸y biÕn ¸p ®Õn tñ h¹ ¸p dïng c¸p ®ång PVC (3x300 + 1x120). 109 . ®Ìn ®-îc ®Æt trªn cöa ra vµo ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vËn hµnh vµ ®i l¹i. ®iÖn ¸p 380 / 220V .D©y dÉn chiÕu s¸ng dïng lo¹i d©y ®ång nhiÒu sîi bäc VPC cã tiÕt diÖn 2 x 0.3m ngay cöa ra vµo.672M. . 3. b¶ng ®iÖn ®-îc ®Æt ë ®é cao 1.2 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện chuyÓn m¹ch). ®iÖn ¸p 380 / 220V . ChiÕu s¸ng.

. .HÖ thèng cäc tiÕp ®Þa gåm 6 cäc b»ng thÐp gãc L70x70x6 dµi 2. Phßng ch¸y cho tr¹m biÕn ¸p.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3.Trong c¸c gian tr¹m cã ®Æt ®-êng trôc tiÕp ®Þa b»ng thÐp dÑt 40x4 cè ®Þnh trªn t-êng ë ®é cao h = 0. HÖ thèng nèi ®Êt an toµn vµ nèi ®Êt lµm viÖc cña tr¹m biÕn ¸p ®-îc thiÕt kÕ chung theo kiÓu hçn hîp cäc tia. b¶o . PhÇn x©y dùng .3m so víi nÒn tr¹m. gi÷a c¸c cäc vµ thanh dÑt ®-îc liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn. . HÖ thèng tiÕp ®Þa .Tr-íc cöa tr¹m biÕn ¸p ®Æt tiªu lÖnh ch÷a ch¸y vµ biÓn b¸o nguy hiÓm 5.Tr¹m ®-îc thiÕt kÕ 3 gian : 1 gian ®Æt tñ cao ¸p.Mçi gian m¸y biÕn ¸p cã ®Æt 1 b×nh ch÷a ch¸y b»ng bät c¸ch ®iÖn.Trung tÝnh m¸y biÕn ¸p ®-îc nèi vµo hÖ thèng nèi ®Êt chung cña tr¹m b»ng d©y ®ång mÒm M95. ®iÖn trë nèi ®Êt chung ®¶m R®  4 mäi mïa trong n¨m. MÆt nhµ chÝnh cã 2 cöa ra vµo riªng biÖt. vá tñ ph¶i ®-îc nèi vµo ®-êng trôc tiÕp ®Þa trong tr¹m b»ng c¸c ®-êng nh¸nh thÐp dÑt 25x4. 1 gian ®Æt MBA vµ 1 gian ®Æt tñ h¹ ¸p. .5m ®-îc ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt 0. . . 4. 110 .3 . .Liªn kÕt gi÷a c¸c cäc tiÕp ®Þa b»ng thanh thÐp dÑt 40x4.8m.TÊt c¶ c¸c gi¸ ®ì thiÕt bÞ vµ c¸c bé phËn kim lo¹i : vá m¸y biÕn ¸p.

KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: A2 Wh A A A Varh BI V AT 111 .Cöa chÝnh ®-îc chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh vµ ®-îc quÐt s¬n 6.Cöa chíp ®-îc ghÐp tõ c¸c tÊm chíp bª t«ng. .1. KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho tñ h¹ ¸p tæng . S¬ ®å mét sîi cña tñ.8 x 3 m + Gian ®Æt tñ h¹ ¸p cã kÝch th-íc : 1. . cöa chíp phÝa d-íi cã l¾p tÊm l-íi phÝa trong cßn cöa chíp phÝa trªn ®-îc l¾p tÊm l-íi phÝa ngoµi.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + Gian ®Æt tñ cao ¸p cã kÝch th-íc: 2. 6.2 x 3m + Gian ®Æt MBA cã kÝch th-íc : 3. wh A A var h A AT 600A V A1 H×nh 2-1 6.2 x 3 m .2.T-êng nhµ ®-îc x©y b»ng g¹ch ®Æc vµ ®-îc quÐt v«i.

KÕt cÊu tr¹m vµ bè trÝ thiÕt bÞ trong tr¹m: H×nh 2-3 112 . 7.C¸c thanh c¸i ®-îc ®Æt s©u vµo phÝa trong vµ cã tÊm c¸ch ®iÖn ba kª lÝt ®Æt phÝa ngoµi ®Ó ®¶m baá an toµn khi vËn hµnh.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .

5m 3m 1 0. Rµo ch¾n 4. Thanh dÉn cao ¸p 5. §Çu cao ¸p 3. 1.9m 3 7.5m 9m 0. HÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m 4.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện H×nh 2-4 Tr¹m kÝn (tr¹m x©y) mét MBA dïng tñ cao ¸p.5.8m . R·nh c¸p 9.5m 4. Tñ h¹ ¸p 8.75m 113 H×nh 2. C¸p h¹ ¸p 6. BiÕn ¸p 2. Cöa th«ng giã 7.2m 2 4 0.7m 3 2 2. Tñ cao ¸p 0.

7% (b1) 958.837.838® 47. Cäc tiÕp ®Þa L70 x 70 x 6 3. §-êng trôc tiÕp ®Þa 40 x 4. TiÒn vËt liÖu 2. 2.000® 10. ThiÕt bÞ: 1.000® 648. B¶ng tæng hîp dù to¸n A.393® 800. Chi phÝ chung 67.000® 600.783.960® 1. Chi phÝ m¸y d.71 c«ng x 10. L-u th«ng phÝ 4% (a1) Céng a b. Chi phÝ x©y dùng vá tr¹m e. L¾p ®Æt: 60. Chi phÝ nh©n c«ng 1.000® 60. Thanh nèi cäc tiÕp ®Þa 40 x 4 4.5 c. TiÕp ®Þa ®-êng nh¸nh 25 x 4 B¶ng ®iÖn  Bãng ®iÖn.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 1.000. L-u th«ng phÝ 1% (1) Céng A B.034 x 1213. Chi phÝ vËt liÖu 1.798® . TiÒn thiÕt bÞ 2. TiÒn l-¬ng 78.945.000.000® I.000.832® 114 45. Chi phÝ trùc tiÕp: a.

000 20.000® 56. Chi phÝ kh¸c: 60.000 1.000 5. Thö nghiÖm: Céng B (I + II + III) C.000 180.000 150.100.191.000 30.000® 556.000 1.398® 6.000® 2.000.000 156. L·i ®Þnh møc: 9% (I) III.000 85.4 12kV .693.000 1.vËt liÖu 2 ThiÕt bÞ MBA 3pha 2cuén d©y Nguyªn vËt liÖu Tñ cao ¸p chän bé C¸p cao ¸p XLPE §Çu c¸p cao ¸p Sø cao ¸p Gi¸ ®ì hép ®Çu c¸p Thanh dÉn ®ång cao ¸p C¸p tæng h¹ ¸p GhÝp ®ì c¸p h¹ ¸p Vá tñ h¹ ¸p Aptomat tæng Quy c¸ch 3 400kVA-1-/0.400. chÝn tr¨m s¸u m-¬i ngµn hai tr¨m chÝn ba ®ång) B¶ng dù to¸n kinh phÝ phÇn thiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu T T 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ThiÕt bÞ .000 20.300. Chi phÝ ban qu¶n lý: 1% (B) 4.500.300.200A 10kV.000.1400 600A 115 .® §¬n vÞ Toµn bé 6 60.680® 144.192® 1.000 ®/KVA 2.5% (B) Céng C D.000 20.400.960.500. NghiÖm thu bµn giao: 0.517.3x16 12kV Hoµng Liªn S¬n §¬ Sè n vÞ l-îng 4 C¸i C¸i m Bé Qu ¶ Bé m m C¸i C¸i C¸i 5 1 1 10 1 3 1 6 7 4 1 1 Thµnh tiÒn.000.932® 283.000.000.000 3.023® 4.000.000 300.000 6 PVC(3x300+1x1 20) 600.000 85.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Céng I (a + b + c + d + e) II.000 3.000 2.985.000 5.426. chi phÝ kh¶o s¸t: 30% (C1) 3.000 52.000.293® 1.000 60. Chi phÝ thiÕt kÕ: 400 KVA .240. Chi phÝ dù phßng: 5% (A + B + C) Tæng gi¸ trÞ thµnh tiÒn (A + B+ C+ D) (Mét tr¨m bèn bèn triÖu.20.466® 11.215® 8.000 5.500.

thiÕc hµn.000 70.000 50.5A Tù t¹o Tù t¹o Hoµng th¹ch 4.000 200.800.000 5.000 16.000 10.000 140.000 20.000 200.000 10. 25x4 L70x70x6.000 20.6 3 MFZ8 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i m m m m Cäc m TÊm m m Bé C¸i C¸i C¸i bãng C¸i C¸i C¸i TÊm kg m3 m3 kg kg C¸i 2 6 3 1 1 1 1 4 6 25 10 6 25 1 60 28 60 3 6 3 3 3 1 1 1 500 4 3 1 2 3 3.500 20.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Aptomat nh¸nh BiÕn dßng ®iÖn Ampemet Volmet C«ng t¬ h÷u c«ng C«ng t¬ v« c«ng ChuyÓn m¹ch Thanh c¸i h¹ ¸p D©y ®ång nhiÒu sîi §-êng trôc tiÕp ®Þa §-êng nh¸nh tiÕp ®Þa Cäc tiÕp ®Þa Thanh nèi tiÕp ®Þa TÊm Bakªlit D©y ®ång bäc PVC èng ghen nhùa vu«ng TÊc kª nhùa c¶ vÝt B¶ng chiÕu s¸ng CÇu ch× sø C«ng t¾c Bãng ®Ìn sîi ®èt æ lÊy ®iÖn BiÓn s¬ ®å mét sîi BiÓn b¸o an toµn L-íi ch¾n an toµn Xi m¨ng §¸ d¨m C¸t vµng Que hµn S¬n c¸c mµu B×nh chèng ch¸y C¸c phô kiÖn kh¸c (nhùa th«ng.000 180.000 1.400. 40x4 2x2.000 1.5A 220V .500 60.673M §µi Loan §ång.197 150.000 7.000 30.672M N .5A 220V . ) Kho¸ Minh Khai 400A 800 / 5A 0  600A 0  500V N ..000 450.000 140.200.000 3.500 600.000 60.5mm2 F4x40 220V.000 280.000 15.000 80.000 6.500 10. 60x6 M95 ThÐp dÑt.000 140.945.000 33.000 56.000 70.000 5.000 5.000 80.258 100.000 216.500 7.000 15.580 600.000 200. 40x4 ThÐp dÑt. x¨ng.925 32.000 10.5m ThÐp dÑt.000 36.000 129.200 2000 250 3.000 7..000.000 360.000 140.500 2.000 40.100W 220V .000 100.000 72.000 ® .000 60.000 120.500 20.000 C¸i 3 Tæng kinh phÝ : .ThiÕt bÞ : 600.197 3.dµi 2.925 150.000 100.000 129.VËt liÖu : 45.000 900 70.960 ® 116 .

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 117 .

Aptomat 400A .Ampemet .000 150.000 400.L¾p tñ ®iÖn h¹ ¸p .26 3 9 78.Volmet .M¸y biÕn dßng ®iÖn 800 / 5A .C¸p h¹ ¸p tæng . ®i d©y m¹ch chiÕu s¸ng .000 50.L¾p thanh c¸i cao ¸p .000 50.06 0.71 750.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện PhÇn nh©n c«ng l¾p ®Æt Néi dung c«ng viÖc A.C«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha Tæng B C.02 0.L¾p c«ng t¾c .S¬n thanh c¸i .13 3 3 Tæng 11 2.000 5.000 120.06 1 1 0.L¾p biÓn an toµn.§Çu c¸p cao ¸p .000 20.02 1 1 0.000 400.02 0.HiÖu chØnh .44 0.5 3.02 0.45 3 0. ®-êng nh¸nh tiÕp ®Þa .000 50.5 2 12 8 5 8 0.12 0.000 5. C«ng l¾p ®Æt §¬n vÞ m3 cäc m m3 c¸i tñ m m C¸i C¸i C¸i C«n g C¸i C¸i C¸i C«n g C«n g C¸i TÊm Qu¶ Sè l-îng 12 6 25 12 1 1 6 4 1 4 3 3 6 3 3 1 1 2 1 3 C«ng §¬n vÞ 1 0.000 120.000 118 .Khoan l¾p èng ghen.12 7.Lµm d©y tiÕp ®Þa ®-êng trôc 40x4 .LÊp ®Êt tiÕp ®Þa .HÖ thèng tiÕp ®Þa . s¬ ®å mét sîi .L¾p m¸y biÕn ¸p 400kVA .000 50.000 50.5 2 2 2 5 2 0.000 300.000 50.000 50.10/0.4kV .§ãng cäc tiÕp ®Þa .§ôc chÌn b¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng .Aptomat 600A .L¾p l-íi ch¾n an toµn .000 25.000 50.26 7.000 15.Tñ cao ¸p trän bé .000 1.L¾p ®Çu c¸p .64 0.§µo ®Êt tiÕp ®Þa .000 .000 150.000 30.000 .L¾p cÇu ch× .000 5. Thö nghiÖm .L¾p tñ cao ¸p .C¸p cao ¸p .Chi phÝ m¸y hµn Ca 1 500.L¾p sø cao ¸p Tæng A B.L¾p æ c¾m .Sø cao ¸p .M¸y biÕn ¸p 400kVA.000 500.15 1 0.L¾p c¸p h¹ ¸p tæng . Chi phÝ m¸y m m Bé Qu¶ Bé HT C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 5 6 1 3 1 1 1 1 2 6 4 1 150.985.S¬n ®-êng trôc.

An toµn ®iÖn. Tg: Vâ ViÕt §¹n.000 800.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . S¸ch : HÖ thèng cung cÊp ®iÖn. Tg: TrÞnh Hïng Th¸m. 3. Gt : Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ( §HBK ).NXHKHKT 2001 119 . Tg : Ng« Hång Quang. B¶n dÞch cña Bé m«n hÖ thèng ®iÖn .Tr-êng §HBK Hµ néi 7.000 100.Chi phÝ m¸y cÈu .M¸y Ðp ®Çu cèt Tæng C Ca Ca 1 1 200. Ph¹m V¨n Hoµ. 5.000 100. Vò V¨n TÈm.g: NguyÔn C«ng HiÒn.000 200. L· V¨n ót. Gt : Nhµ m¸y vµ tr¹m biÕn ¸p. §µo Kim Hoa. Tg : NguyÔn Minh Ch-íc. Gt : Kü thuËt ®iÖn cao ¸p . 4. NguyÔn M¹nh Ho¹ch . §µo Quang Th¹ch. §Æng Ngäc Dinh. 2. Gt : S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. 6. Phan §¨ng Kh¶i.000 ® Tµi liÖu tham kh¶o 1. 1998). Gt : ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn (NXB KHKT. NguyÔn H÷u Kh¸i. Gt : H-íng dÉn thiÕt kÕ kü thuËt ®iÖn cao ¸p. Ng« Hång Quang. T. Tg : TrÇn B¸ch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful