§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện

1
PhÇn I
ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn
cho nhµ m¸y c¬ khÝ ®Þa Ph- ¬ng
Ch- ¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp
1. Lo¹i ngµnh nghÒ, quy m« vµ n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp
1.1. Lo¹i ngµnh nghÒ:
Ngµy nay, nÒn kinh tÕ n- íc ta ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®êi sèng
nh©n d©n còng ®- îc n©ng cao nhanh chãng. Trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n- íc th× c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ
n- íc nãi chung vµ nhµ m¸y c¬ khÝ ®Þa ph- ¬ng nãi riªng lµ nh÷ng môc
tiªu hµng ®Çu trong viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ quèc d©n.
- Nhµ m¸y c¬ khÝ mµ em thiÕt kÕ lµ nhµ m¸y c¬ khÝ ®Þa ph- ¬ng.
NhiÖm vô s¶n xuÊt chñ yÕu cña nhµ m¸y lµ chÕ t¹o, l¾p ®Æt nh÷ng kÕt
cÊu kim lo¹i, gia c«ng, söa ch÷a l¾p r¸p c¬ khÝ phôc vô cho sù nghiÖp
c¬ khÝ ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Þa ph- ¬ng, c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu
dïng trong x©y dùng, sinh ho¹t. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng trªn nhµ m¸y
cßn cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt bi gang, phôc vô cho c¸c m¸y nghiÒn than
cña c¸c nhµ m¸y Xi m¨ng vµ c¸c nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn.
§Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt chiÕn l- îc cña m×nh, kh«ng
nh÷ng chØ ®ßi hái vÒ tÝnh chÊt c«ng nghÖ mµ cßn yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt
l- îng vµ ®é tin cËy cao trong lÜnh vùc cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y.
1.2. Quy m«, n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


2
- XÝ nghiÖp cã tæng diÖn tÝch lµ 22525m
2
nhµ x- ëng, bao gåm 10
ph©n x- ëng, ®- îc x©y dùng tËp trung t- ¬ng ®èi gÇn nhau, víi tæng
c«ng suÊt dù kiÕn ph¸t triÓn sau 10 n¨m sau lµ 12MVA.
- Dù kiÕn trong t- ¬ng lai xÝ nghiÖp sÏ ®- îc më réng vµ ®- îc thay
thÕ, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n. §øng vÒ mÆt cung cÊp
®iÖn th× viÖc thiÕt kÕ cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sù gia t¨ng phô t¶i trong
t- ¬ng lai vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ, ph¶i ®Ò ra ph- ¬ng ph¸p cÊp ®iÖn
sao cho kh«ng g©y qu¸ t¶i sau vµi n¨m s¶n xuÊt vµ còng kh«ng ®Ó qu¸
d- thõa dung l- îng mµ sau nhiÒu n¨m xÝ nghiÖp vÉn kh«ng khai th¸c
hÕt dung l- îng c«ng suÊt dù tr÷ dÉn ®Õn l·ng phÝ.
2 . Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp:

* BPHC & QL - Bé phËn hµnh chÝnh vµ qu¶n lý.
* PXCSCK - Ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
* PXLRCK - Ph©n x- ëng l¾p r¸p c¬ khÝ.
* PXR - Ph©n x- ëng rÌn.
PX SC c¬ khÝ
PXKC Kim lo¹i
PX LR¸p c¬ khÝ
px rÌn
PX. §óc
PC GC Gç
Bé phËn thÝ nghiÖm
tr¹m b¬m
BPHC & QL
NÐn khÝ
s¶n phÈm
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


3
* PX§ - Ph©n x- ëng §óc.
* PXGCG - Ph©n x- ëng gia c«ng gç.
* PXKCKL - Ph©n x- ëng kÕt cÊu kim lo¹i.
- Theo quy tr×nh trang bÞ ®iÖn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt
cña xÝ nghiÖp, th× viÖc ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ ¶nh h- ëng ®Õn chÊt
l- îng s¶n phÈm, g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, do ®ã ta xÕp xÝ nghiÖp vµo
phô t¶i lo¹i II.
- §Ó quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o vËn hµnh tèt th×
ph¶i ®¶m b¶o chÊt l- îng ®iÖn n¨ng vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho
toµn xÝ nghiÖp vµ cho c¸c ph©n x- ëng quan träng trong xÝ nghiÖp.
3 . Giíi thiÖu phô t¶i ®iÖn cña toµn xÝ nghiÖp.
3.1. C¸c ®Æc ®iÓm cña phô t¶i ®iÖn.
- Phô t¶i ®iÖn trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã thÓ ph©n ra lµm hai
lo¹i phô t¶i:
+ Phô t¶i ®éng lùc
+ Phô t¶i chiÕu s¸ng.
- Phô t¶i ®éng lùc th- êng cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, ®iÖn ¸p yªu
cÇu trùc tiÕp ®Õn thiÕt bÞ víi ®é lÖch ®iÖn ¸p cho phÐp AU
Cf
= ± 5%
U
®m
. C«ng suÊt cña chóng n»m trong d¶i tõ mét ®Õn hµng chôc kw, vµ
®- îc cÊp bëi tÇn sè f=50Hz.
- Phô t¶i chiÕu s¸ng th- êng lµ phô t¶i mét pha, c«ng suÊt kh«ng
lín. Phô t¶i chiÕu s¸ng b»ng ph¼ng, Ýt thay ®æi vµ th- êng dïng dßng
®iÖn tÇn sè f = 50Hz. §é lÖch ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng AU
Cf

= ±2,5%.
3.2 . C¸c yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn cña xÝ nghiÖp.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


4
- C¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i dùa vµo ph¹m vi vµ møc ®é
quan träng cña c¸c thiÕt bÞ ®Ó tõ ®ã v¹ch ra ph- ¬ng thøc cÊp ®iÖn cho
tõng thiÕt bÞ còng nh- cho c¸c ph©n x- ëng trong xÝ nhiÖp, ®¸nh gi¸
tæng thÓ toµn xÝ nghiÖp c¬ khÝ ta thÊy tû lÖ (%) cña phô t¶i lo¹i II lµ
67%. Phô t¶i lo¹i II lín gÊp 2 lÇn phô t¶i lo¹i III, do ®ã xÝ nghiÖp ®- îc
®¸nh gi¸ lµ hé phô t¶i lo¹i II, v× vËy yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i ®- îc
®¶m b¶o liªn tôc.
4. Ph¹m vi ®Ò tµi.
- §©y lµ mét ®Ò tµi thiÕt kÕ tèt nghiÖp, nh- ng do thêi gian cã h¹n
nªn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ tû mØ cho c«ng tr×nh lµ mét khèi l- îng
lín, ®ßi hái thêi gian dµi, do ®ã ta chØ tÝnh to¸n chän cho nh÷ng h¹ng
môc quan träng cña c«ng tr×nh.
- Sau ®©y lµ nh÷ng néi dung chÝnh mµ b¶n thiÕt kÕ sÏ ®Ò cËp ®Õn:
+ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn ph©n x- ëng.
+ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
+ TÝnh to¸n c«ng suÊt bï cho xÝ nghiÖp.
+ TÝnh to¸n nèi ®Êt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng.
+ ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


5


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


6
Ch- ¬ng II
x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
c¸c ph©n x- ëng vµ toµn xÝ nghiÖp.

1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
1.1. Ph©n lo¹i vµ ph©n nhãm phô t¶i trong ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ
- C¸c thiÕt bÞ ®Òu lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n.
- §Ó ph©n nhãm phô t¶i ta dùa theo nguyªn t¾c sau :
+ C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã cïng mét chÕ ®é lµm viÖc
+ C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn gÇn nhau, tr¸nh trång chÐo d©y
dÉn
+ C«ng suÊt thiÕt bÞ trong nhãm còng nªn c©n ®èi ®Ó khái qu¸
chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm
+ Sè l- îng thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã mét giíi h¹n
C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c m¸y c«ng cô bè trÝ trªn mÆt
b»ng x- ëng ta chia ra lµm 5 nhãm thiÕt bÞ (phô t¶i ) nh- sau :
+ Nhãm 1: 1; 1; 2; 3; 3; 5; 6; 11; 12;
+ Nhãm 2 : 2; 4; 8; 9; 13; 17; 17;
+ Nhãm 3 : 18 22; 31; 37; 41; 44;
+ Nhãm 4: 19; 20; 21; 24; 26; 28; 33;
+ Nhãm 5 : 23; 25; 40; 42; 46; 47; 48; 49; 50;
B¶ng 2-1: B¶ng c«ng suÊt ®Æt tæng cña c¸c nhãm.
Nhãm phô t¶i 1 2 3 4 5
C«ng suÊt tæng (kw) 70,35 70,4 162,25 164,9 139,2
1.2 . X¸c ®Þnh phô t¶i ®éng lùc tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng.
a. C¸c ph- ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


7
- Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i.
- Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ ®é lÖch cña phô t¶i khái gi¸ trÞ
trung b×nh.
- Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè h×nh d¸ng cña ®å thÞ phô t¶i
- Theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu.
V× ®· cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ mÆt b»ng bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ,
biÕt ®- îc c«ng suÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña tõng thiÕt bÞ, nªn ta x¸c
®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i .
b. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm 1
B¶ng 2-2: B¶ng sè liÖu nhãm 1.
TT Tªn thiÕt bÞ Sè l- îng KÝ hiÖu C«ng suÊt (kw)
1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 1 10,0
2 Bóa h¬i ®Ó rÌn 1 2 28,0
3 Lß rÌn 2 3 4,5
4 Qu¹t lß 1 5 2,8
5 Qu¹t th«ng giã 1 6 2,5
6 DÇm treo cã Pal¨ng
®iÖn
1 11 4,85
7 M¸y mµi s¾c 1 12 3,2
C«ng thøc tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n:
P
tt
=K
max
. P
tb
= K
max
. E K
sdi
. P
®mi.
( 2-1)
Trong ®ã:
+ P
tb
: c«ng suÊt trung b×nh cña phô t¶i trong ca mang t¶i lín nhÊt
(kw)
+ P
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc cña phô t¶i (kw)
+ K
sd
: hÖ sè sö dông c«ng suÊt cña nhãm thiÕt bÞ.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


8
(B¶ng phô lôc 1 trang 253 TKC§).
+ K
max
: hÖ sè cùc ®¹i c«ng suÊt t¸c dông, tra ®å thÞ hoÆc tra b¶ng
theo hai ®¹i l- îng K
sd
vµ n
hq
.
+ n
hq
: sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶
- Ta thÊy víi nhãm m¸y c«ng cô cã K
sd
=0,16; tõ cosm=0,6
÷ tgm = 1,33.
- Tr×nh tù x¸c ®Þnh n
hq
nh- sau :
- X¸c ®Þnh n
1
: sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hay b»ng 1/2 c«ng
suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm.
Víi nhãm 1, ta cã n
1
= 1
- X¸c ®Þnh P
1
tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña n
1
thiÕt bÞ trªn.
Ta cã
¯
=
n
1
1
dm 1 P P

+ P
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc cña n
1
thiÕt bÞ.
P
1
= 28kw
- X¸c ®Þnh n* vµ p* :
E
= =
P
P
P* ;
n
n
* n
1 1

Trong ®ã: 398 , 0
70,35
28
p* ; 11 , 0
9
1
* n = = = =
- Tõ c¸c gi¸ trÞ n* = 0,11 vµ p* = 0,4 tra b¶ng (PL: 1.5: TKC§]
®- îc n
hq
*= 0,47, vËy ta cã n
hq
= n . n
hq
* = 9 . 0,47 = 4,23 ÷ n
hq
= 4
- Tõ K
sd
= 0,16 vµ n
hq
= 4 tra b¶ng [PL: 1.6 TKC§] ®- îc K
max
=
3,11 vµo c«ng thøc (2-1) tÝnh ®- îc:
P
tt
= 3,11 . 0,16 (10 + 10 + 28 + 4,5 + 4,5 + 2,8 + 2,5 + 4,85 + 3,2)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


9
= 35 (kw)
Q
tt
= P
tt
. tgm = 35 . 1,33 = 46,55 (KVAR)
) KVA ( 24 , 58 55 , 46 35 Q P S
2 2 2
tt
2
tt tt
= + = + =
) A ( 486 , 88
380 . 3
10 . 24 , 58
U . 3
S
I
3
tt
tt
= = =
- T- ¬ng tù tÝnh to¸n cho c¸c nhãm kh¸c, kÕt qu¶ ghi ®- îc trong
b¶ng B2-3.
- Mét sè c«ng thøc ®- îc dïng ®Ó tÝnh to¸n:
- C«ng thøc quy ®æi chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i vÒ chÕ ®é
lµm viÖc dµi h¹n cña thiÕt bÞ:
2) - (2 % K . P P
d dm qd
=
+ K
d
%: HÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m.
- C«ng thøc tÝnh hÖ sè sö dông c«ng suÊt t¸c dông trung b×nh:
¯
¯
=
n
1
i
n
1
i
i
tb
p
p
k
K
dm
dm
.
sd
sd
. (2-3)
- HÖ sè c«ng suÊt trung b×nh:
¯
¯
=
n
dmi
n
dmi
tb
p
p
1
1
cos .
cos
m
m (2-4)
- C«ng thøc quy ®æi phô t¶i 1 pha sang phô t¶i 3 pha khi ®Êu vµo ®iÖn
¸p d©y.
P
®m.t®
= 3 P
®m.ph.max
(2-5)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


10
+ P
®m.ph.max
:phô t¶i ®Þnh møc cña pha mang t¶i lín nhÊt (kw)
B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n B2-3 ë trang sau:


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


11
1.3. X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng toµn ph©n x- ëng:
Phô t¶i chiÕu s¸ng ®- îc tÝnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét
®¬n vÞ diÖn tÝch. C«ng thøc tÝnh :
P
cs
=P
0
. F (2-6)
Trong ®ã :
+ P
0
: SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch (W/m
2
)
+ F : DiÖn tÝch cÇn ®- îc chiÕu s¸ng (m
2
)
- DiÖn tÝch chiÕu s¸ng toµn ph©n x- ëng F = 48 x 25 =1200 (m
2
)
- SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng chung cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ
P
o
=15 (W/m
2
)
Thay vµo c«ng thøc (2-6) ®- îc :
P
cs
=15 . 1200 = 18 (Kw).
1.4 . Phô t¶i tÝnh to¸n toµn ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ:
C«ng thøc:
¯ ¯
+ =
n
1
cs nhi . tt
dt px . tt
P
p
k P
( 2-7)
¯
=
n
1
nhi . tt dt PX . tt
Q K Q
Trong ®ã :
+ K
®t
: hÖ sè ®ång thêi, lÊy K
®t
= 0,85.
+ n : sè nhãm thiÕt bÞ.
+ P
cs
: phô t¶i chiÕu s¸ng (kw)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


12
+ P
tt.nhi
, Q
tt.nhi
: c«ng suÊt t¸c dông, ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña nhãm
thø i.
Thay c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®- îc ë trªn vµo c«ng thøc ( 2-7) ®- îc:
P
ttpx
= 0,85 . (35 + 32,33 + 80,74 + 82,05 + 63,92) + 18 = 268,0 (kw)
Q
ttpx
=0,85.(46,55+43,0 = 107,38 + 109,13 + 85,01) = 332,41 (KVAR)
S
tt.px
= ) KVA ( 06 , 427 5 , 332 0 , 268
2 2
= +
1.5. X¸c ®Þnh phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ.
Phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ sÏ xuÊt hiÖn khi thiÕt bÞ cã
dßng khëi ®éng lín nhÊt më m¸y, cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong nhãm
®ang lµm viÖc b×nh th- êng vµ ®- îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
I
®n
= I
k®(max)
+ (I
tt
- K
sd
. I
®m(max)
) (2-8)
Trong ®ã:
I
k®(max)
- Dßng khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt
trong nhãm m¸y.
I
tt
- Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm m¸y.
I
®m(max)
- Dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.
K
sd
- HÖ sè sö dông cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.
- I
®n.nh1
= 70,9 . 5 + (88,49 - 0,16 . 70,9) = 431,65 (A)
- I
®n.nh2
= 70,9 . 5 + (81,74 - 0,16 . 70,9) = 424,9 (A)
- I
®n.nh3
= 202,58 . 5 + (207,451 - 0,16 . 227,9) = 1310,5(A)
- I
®n.nh5
= 113,95 . 5 + (161,6 - 0,16 . 113,95) = 713,12 (A)
2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x- ëng kh¸c vµ toµn xÝ nghiÖp.
2.1. Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x- ëng:
Phô t¶i ®éng lùc:
- V× c¸c ph©n x- ëng kh¸c chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt do ®ã phô t¶i tÝnh
to¸n ®- îc x¸c ®Þnh theo ph- ¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu (k
nc
).
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


13
C«ng thøc tÝnh :
P
®l
= k
nc
. P
®

Q
®l
= Q
tt
= P
tt
. tgm
m
= + =
cos
p
Q p
S
tt
2
tt
2
tt
tt
(2-9)
Trong ®ã :
+ P
®
: C«ng suÊt ®Æt cña ph©n x- ëng (kw)
+ k
nc
: HÖ sè nhu cÇu cña nhãm thiÕt bÞ ®Æc tr- ng (tra sæ tay kü
thuËt).
+ tgm : T- ¬ng øng víi cosm ®Æc tr- ng cña nhãm hé tiªu thô.
Phô t¶i chiÕu s¸ng : tÝnh theo c«ng thøc (2-6) ë trªn.
a. TÝnh to¸n cho ph©n x- ëng kÕt cÊu kim lo¹i :
Ph©n x- ëng cã c«ng suÊt ®Æt P
®
= 1950 (kw)
DiÖn tÝch 70 . 25 = 1750 (m
2
)
- Tra b¶ng phô lôc [PL 1.3: TKC§]
k
nc
=0,7
cosm =0,9 ÷ tgm =0,484
P
o
= 15 (w/m
2
)
- Thay vµo c«ng thøc (2-6 ) vµ (2-9) ë trªn ta tÝnh ®- îc:
+ Phô t¶i ®éng lùc :
P
®l
= 0,7 . 1950 = 1365 (kw)
Q
tt
= P
tt
. tgm = (P
®l
+ P
cs
) . tgm = 1391,25 . 0,484 = 673,37 (KVAR)
+ C«ng thøc tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


14
P
cs
= P
0
. F = 15 . 1750 = 26,25 (kw)
+ C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x- ëng:
P
tt
= P
®l
+ P
cs
= 1365 + 26,25 = 1391,25 (kw)
83 , 1545
9 , 0
25 , 1391
cos
P
S
tt
tt
= =
m
= (KVA)
b. TÝnh to¸n t- ¬ng tù cho c¸c ph©n x- ëng kh¸c .
KÕt qu¶ ®- îc ®- îc ghi trong b¶ng B 2-4:
B¶ng 2-4
Tªn ph©n x- ëng
P®,
kw
K
nc
cosm tgm
F
(m
2
)
P
o

w/m
2
P
cs

kw
P
®l
kw
P
tt
kw
Q
tt

KVAR
S
tt

KVA
PX. KÕt cÊu kim lo¹i 1950 0,7 0,9 0,484 1750 15 26,25 1365 1391,25 673,365 1545,83
PX. L¾p r¸p c¬ khÝ 1800 0,4 0,6 1,33 3600 15 54 720 774 1029,42 1290
PX. §óc 1200 0,7 0,8 0,75 2925 15 43,88 840 883,875 662,91 1104,84
PX. NÐn khÝ 800 0,7 0,8 0,75 2250 15 33,75 560 593,75 445,31 742,19
PX. RÌn 1200 0,6 0,6 1,33 1250 15 18,75 720 738,75 982,53 1231,25
Tr¹m b¬m 640 0,7 0,75 0,88 1125 15 16,875 448 464,88 409,1 619,83
PX. CSCK 830 0,3 0,6 1,33 1200 15 18 250,0 268,0 332,41 446,7
PX. Gia c«ng gç 450 0,5 0,6 1,33 3375 14 47,25 225 272,25 362,1 453,75
Bé phËn HC vµ
Qlý
80 0,8 0,9 0,484 3800 15 57 64 121 58,56 134,44
Bé phËn thö
nghiÖm
370 0,8 0,8 0,75 1250 20 25 296 321 240,75 401,25
Tæng 9320 22525 340,8 5488 5829 5196 7970

2.2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn xÝ nghiÖp:
- Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn xÝ nghiÖp:
) kw ( 2 , 4663 P P k P
10
1
csi
10
1
tti dl ttXN
= + =
¯ ¯

- Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


15
Q
ttXN
= k
®t
8 , 4156 5196 . 8 , 0 Q
10
1
tti
= =
¯
(KVAR)
- Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña xÝ nghiÖp:
) KVA ( 95 , 6246 8 , 4156 2 , 4663 S
2 2
ttXN
= + =
- HÖ sè c«ng suÊt cña toµn xÝ nghiÖp:
75 , 0
95 , 6246
2 , 4663
S
P
Cos
ttXN
ttXN
x
= = = m
2.3. TÝnh sù t¨ng tr- ëng cña phô t¶i trong 10 n¨m sau:
- C«ng thøc xÐt ®Õn sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t- ¬ng lai:
S
(t)
= S
tt
(1 + o
1
t); trong 262 s¸ch tra cøu CC§XNCN.
Trong ®ã:
S
tt
- C«ng suÊt tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i.
o
1
- HÖ sè ph¸t triÓn hµng n¨m cña phô t¶i: (o
1
= 0,083 - 0,101)
(trang 262 s¸ch CCDXNCN)
t - Sè n¨m dù kiÕn (t = 10 n¨m)
VËy S
(10)
= 6246,95 . (1 + 0,95 . 10) = 12181,55 (KVA)
÷ P
(10)
= S
(10)
. Cosm = 12181,55 . 0,75 = 9136,16 (Kw)
3. X¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i:
- ViÖc ph©n bè hîp lý c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph¹m vi xÝ nghiÖp lµ
mét vÊn ®Ò quan träng ®Ó x©y dùng s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã c¸c chØ tiªu
kinh tÕ, kü thuËt cao, ®¶m b¶o ®- îc chi phÝ hµng n¨m nhá. §Ó x¸c ®Þnh
®- îc vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ta x©y dùng biÓu ®å phô t¶i trªn mÆt
b»ng tæng cña xÝ nghiÖp.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


16
- BiÓu ®å phô t¶i lµ mét vßng trßn cã diÖn tÝch b»ng phô t¶i tÝnh
to¸n cña ph©n x- ëng theo mét tØ lÖ lùa chän.
- Mçi ph©n x- ëng cã mét biÓu ®å phô t¶i. T©m ®- êng trßn biÓu ®å
phô t¶i trïng víi t©m cña phô t¶i ph©n x- ëng, tÝnh gÇn ®óng cã thÓ coi
phô t¶i cña ph©n x- ëng ®ång ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x- ëng .
- BiÓu ®å phô t¶i cho phÐp h×nh dung ®- îc râ rµng sù ph©n bè
phô t¶i trong xÝ nghiÖp.
- Mçi vßng trßn biÓu ®å phô t¶i chia ra thµnh hai phÇn h×nh qu¹t
t- ¬ng øng víi phô t¶i ®éng lùc vµ phô t¶i chiÕu s¸ng.
3.1. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i:
m .
S
R
ttPXi
i
H
= ( 2-10 )
Trong ®ã :
+ S
ttPXi
: Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng thø i, (KVA)
+ R
i
: B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña ph©n x- ëng thø i,
mm
+ m : tØ lÖ xÝch KVA/mm
2

- Gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i :

p
p
tt
cs
cs
. 360
=
o

§Ó x¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i, chän tû lÖ xÝch 3 KVA/mm.
B¶ng tÝnh kÕt qu¶ R vµ o
cs
:
B¶ng 2-5

hiÖu
Tªn ph©n x- ëng
P
cs

Kw
P
tt

Kw
S
tt

KVA
m
KVA/mm
2
R,
mm
o
0
cs

1 PX. KÕt cÊu kim lo¹i 26,25 1391,25 1545,83 3 12,81 6,79
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


17
2 PX. L¾p r¸p c¬ khÝ 54 774 1290 3 11,7 5,12
3 Ph©n x- ëng ®óc 43,88 883,88 1104,84 3 10,83 17,87
4 Ph©n x- ëng nÐn khÝ 33,75 593,75 742,19 3 8,88 20,46
5 Ph©n x- ëng rÌn 18,75 738,75 1231,25 3 11,43 9,13
6 Tr¹m b¬m 16,875 464,88 619,83 3 8,11 13,07
7 PX söa ch÷a c¬ khÝ 18 268 446,7 3 6,89 24,18
8 Ph©n x- ëng gia c«ng gç 47,25 272,25 453,75 3 6,94 62,48
9 Bé phËn hµnh chÝnh &
BQL
57 121 134,44 3 3,78 169,59
10 Bé phËn thö nghiÖm 25 321 401,25 3 6,53 28,04
3.2 . BiÓu ®å x¸c ®Þnh t©m phô t¶i.
Trªn s¬ ®å mÆt b»ng xÝ nghiÖp vÏ mét hÖ to¹ ®é xoy, cã vÞ trÝ to¹
®é träng t©m cña c¸c ph©n x- ëng lµ ( x
i
, y
i
) ta x¸c ®Þnh ®- îc to¹ ®é tèi
- u M
0
(x
0
, y
0
)
Vßng trßn phô t¶i :
1545
1
Tªn ph©n x- ëng; C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng
- X¸c ®Þnh träng t©m phô t¶i cña xÝ nghiÖp:
C«ng thøc :
¯
¯
¯
¯
= =
n
1
i
n
1
i
i
0
n
1
i
n
1
i i
0
s
y
s
y
s
x s
x
;
.

44 , 8043
9 , 5 . 25 , 401 3 , 4 . 19 , 742 3 , 8 . 84 , 1104 3 , 1 . 1290 5 , 3 . 83 , 1545
x0
+ + + +
=
Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng.
Phô t¶i ®éng lùc.
o
cs
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


18
8 , 4
44 , 8043
9 , 1 . 44 , 134 8 . 75 , 453 7 , 5 . 7 , 446 5 , 5 . 83 , 619 3 , 5 . 25 , 1231
=
+ + + + +

44 , 8043
3 , 4 . 25 , 1231 3 , 1 . 19 , 742 2 . 84 , 1104 5 , 5 . 1290 5 , 5 . 83 , 1454
y
0
+ + + +
=
8 , 3
44 , 8043
9 , 1 . 25 , 401 7 , 0 . 44 , 134 5 . 75 , 453 7 , 5 . 7 , 446 1 . 83 , 19
=
+ + + +

DÞch chuyÓn ra kho¶ng trèng, vËy ta cã t©m phô t¶i xÝ nghiÖp:
M (x
o
,y
o
)= M
0
(4,8; 3,8)
Ch- ¬ng III
thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn cao ¸p
cho xÝ nghiÖp

1. Yªu cÇu ®èi víi s¬ ®å cung cÊp ®iÖn :
- Yªu cÇu ®èi víi c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ nguån cung cÊp rÊt
®a d¹ng. Nã phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña xÝ nghiÖp vµ c«ng suÊt yªu cÇu
cña nã, khi thiÕt kÕ c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ph¶i l- u ý tíi c¸c yÕu tè
®Æc biÖt ®Æc tr- ng cho tõng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp riªng biÖt, ®iÒu kiÖn
khÝ hËu, ®Þa h×nh, c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®ßi hái ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn
(§TCCC§) cao, c¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng
nghÖ ... §Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh møc ®é ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn, thiÕt
lËp s¬ ®å cÊu tróc cÊp ®iÖn hîp lý.
- ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn chñ yÕu c¨n cø ®é tin cËy, tÝnh
kinh tÕ vµ tÝnh an toµn. §é tin cËy cña s¬ ®å cÊp ®iÖn phô thuéc vµo
lo¹i hé tiªu thô mµ nã cung cÊp, c¨n cø vµo lo¹i hé tiªu thô ®Ó quyÕt
®Þnh sè l- îng nguån cung cÊp cña s¬ ®å .
- S¬ ®å cung cÊp ®iÖn (S§CC§) ph¶i cã tÝnh an toµn ®¶m b¶o an
toµn tuyÖt ®èi cho ng- êi vµ thiÕt bÞ trong mäi tr¹ng th¸i vËn hµnh. Ngoµi
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


19
ra, khi lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn còng ph¶i l- u ý tíi c¸c yÕu tè kü thuËt
kh¸c nh- ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho vËn hµnh, cã tÝnh linh ho¹t trong sù cè,
cã biÖn ph¸p tù ®éng ho¸.
2. Tæng hîp phô t¶i tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp:
- Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn
kh«ng ngõng do viÖc hîp lý ho¸ tiªu thô ®iÖn n¨ng, t¨ng n¨ng suÊt cña
c¸c m¸y chÝnh, t¨ng dung l- îng n¨ng l- îng, thay hoÆc hoµn thiÖn c¸c
thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y l¾p thªm c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ,... .§Ó hîp lý
ho¸ s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña nã phô thuéc vµo
viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n phô t¶i ®iÖn, nÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn
cña phô t¶i sÏ dÉn ®Õn ph¸ ho¹i c¸c th«ng sè tèi - u cña l- íi.
- Nh- ng do kh«ng cã th«ng tin cô thÓ vÒ sù ph¸t triÓn cña phô t¶i
®iÖn cña xÝ nghiÖp nªn ë ®©y ta kh«ng xÐt ®Õn møc gia t¨ng cña phô t¶i
trong t- ¬ng lai do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n S
tt
®· tÝnh tr- íc víi sè n¨m dù
kiÕn lµ 10.
S
tt(10)
= 12181,55 KVA
P
tt(10)
= 9136,16 kw
3. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp:
3.1. C«ng thøc kinh nghiÖm:
Trong tÝnh to¸n ®iÖn ¸p truyÒn t¶i th«ng th- êng ng- êi ta sö dông
mét sè c«ng thøc kinh nghiÖm sau:
P 16 l 34 , 4 U + = (a)
4
l . P 16 U= (b) (3-1)
P
16
l
. 17 U + = (c)
Trong ®ã:
+ U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i tÝnh b»ng (kv)
+ l : Kho¶ng c¸ch truyÒn t¶i tÝnh b»ng (km)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


20
+ P : C«ng suÊt truyÒn t¶i tÝnh b»ng (1000 kw)
3.2. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng vÒ xÝ nghiÖp.
Thay c¸c gi¸ trÞ P
ttXN(10)
= 9136,16 kw vµ l = 5km vµo c«ng thøc (3-
1a) trªn ta tÝnh ®- îc U = 53,36 kv. VËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i
tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp lµ U
®m
=35 kv.
4. C¸c ph- ¬ng ph¸p cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp :
4.1. C¸c ph- ¬ng ¸n vÒ tr¹m nguån:
- Giíi thiÖu nh÷ng s¬ ®å ®Æc tr- ng cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp chØ
tõ hÖ thèng (H×nh 19 - 14a, b, c, d - Tra cøu CC§XNCN).- Ta thÊy nÕu dïng s¬ ®å dÉn s©u tõ m¹ng 35kv xuèng ®iÖn ¸p
0,4kv th× cã lîi gi¶m ®- îc tæn thÊt nh- ng chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ cao.
Lo¹i s¬ ®å nµy phï hîp víi c¸c xÝ nghiªp cã c¸c ph©n x- ëng n»m c¸ch
xa nhau
(H×nh b)
- NÕu dïng s¬ ®å tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c
biÕn ¸p ph©n x- ëng 10/0,4kv th× chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ thÊp vµ víi lo¹i
h×nh ph©n x- ëng ®Æt gÇn nhau th× tæn thÊt kh«ng lín (H×nh c)
Theo ph©n tÝch trªn ta dïng s¬ ®å tr¹m nguån lµ tr¹m biÕn ¸p
trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng (BAPX)
4.2. Chän vÞ trÝ x©y dùng tr¹m :
- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m .
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


21
- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian
(BATG) hay ®- êng d©y cña hÖ thèng cã ®iÖn ¸p 35kv biÕn ®æi xuèng
®iÖn ¸p 10kv cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng.
- VÞ trÝ x©y dùng tr¹m ®- îc chän theo nguyªn t¾c chung sau:
+ GÇn t©m phô t¶i ®iÖn M
0
(4,8; 3,8)
+ ThuËn lîi cho giao th«ng ®i l¹i vµ mü quan
Tr¹m biÕn ¸p ®Æt vµo t©m phô t¶i ®iÖn, nh- vËy ®é dµi m¹ng
ph©n phèi cao ¸p, h¹ ¸p sÏ ®- îc rót ng¾n, c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt
cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®¶m b¶o h¬n.
VËy ta chän x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung t©m gÇn ph©n x- ëng sè
2 (ký hiÖu sè 5 trªn mÆt b»ng )
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng :
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tõ ®iÖn ¸p xÝ
nghiÖp 10kv xuèng ®iÖn ¸p ph©n x- ëng 0,4kv cung cÊp cho c¸c phô t¶i
®éng lùc vµ chiÕu s¸ng cña ph©n x- ëng.
- VÞ trÝ c¸c tr¹m ph©n x- ëng còng ®Æt ë gÇn t©m phô t¶i ph©n
x- ëng, kh«ng ¶nh h- ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thuËn tiÖn cho viÖc vËn
hµnh vµ söa ch÷a .
+ Tr¹m ®Æt trong ph©n x- ëng: gi¶m ®- îc tæn thÊt, chi phÝ x©y
dùng, t¨ng tuæi thä thiÕt bÞ, nh- ng khã kh¨n trong vÊn ®Ò chèng ch¸y
næ .
+ Tr¹m ®Æt ngoµi ph©n x- ëng: tæn thÊt cao, chi phÝ x©y dùng lín,
dÔ dµng chèng ch¸y næ.
+ Tr¹m ®Æt kÒ ph©n x- ëng: tæn thÊt vµ chi phÝ x©y dùng kh«ng
cao, vÊn ®Ò phßng ch¸y næ còng dÔ dµng
VËy tr¹m biÕn ¸p ®- îc chän x©y dùng kÒ ph©n x- ëng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


22
5. X¸c ®Þnh sè l- îng, dung l- îng cho c¸c m¸y biÕn ¸p:
5.1. X¸c ®Þnh sè l- îng m¸y biÕn ¸p:
- Chän sè l- îng m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m chÝnh còng nh- tr¹m
biÕn ¸p ph©n x- ëng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng mét s¬
®å cung cÊp ®iÖn hîp lý.
- Kinh nghiÖm tÝnh to¸n vµ vËn hµnh cho thÊy lµ trong mét tr¹m
biÕn ¸p chØ cÇn ®Æt mét m¸y biÕn ¸p lµ tèt nhÊt, khi cÇn thiÕt cã thÓ ®Æt
hai m¸y, kh«ng nªn ®Æt qu¸ hai m¸y.
+ Tr¹m mét m¸y biÕn ¸p cã - u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai, vËn hµnh
®¬n gi¶n trong hÇu hÕt c¸c tr- êng hîp cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m
nhá nhÊt nh- ng cã nh- îc ®iÓm møc ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn
kh«ng cao .
+ Tr¹m hai m¸y biÕn ¸p th- êng cã lîi vÒ kinh tÕ h¬n so víi c¸c
tr¹m ba m¸y vµ lín h¬n.
Khi thiÕt kÕ ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®óng sè l- îng m¸y biÕn ¸p cÇn
ph¶i xÐt ®Õn ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn .
- Dùa vµo tÝnh n¨ng vµ møc ®é quan träng cña tõng ph©n x- ëng
trong xÝ nghiÖp cã thÓ ph©n ra hai lo¹i phô t¶i sau :
- Phô t¶i lo¹i 2 gåm :
- Ph©n x- ëng kÕt cÊu kim lo¹i (KCKL), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè
1.
- Ph©n x- ëng l¾p r¸p c¬ khÝ (LRCK), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 2.
- Ph©n x- ëng ®óc, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 3.
- Ph©n x- ëng nÐn khÝ, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 4
- Tr¹m b¬m, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 6.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


23
- Phô t¶i lo¹i 3 gåm:
- Ph©n x- ëng rÌn (PXR), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 5.
- Ph©n x- ëng (SCCK), ký hiÖu trª mÆt b»ng sè 7
- Ph©n x- ëng (GCG), ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 8.
- Bé phËn HC & Ban Qu¶n lý, ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 9.
- Bé phËn thö ngiÖm, ký hÖu trªn mÆt b»ng sè 10.
- Sè l- îng tr¹m biÕn ¸p ®- îc chän nh- sau:
- Ph©n x- ëng lµ phô t¶i lo¹i 2, cÇn ®Æt 2 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.
- Ph©n x- ëng lµ phô t¶i lo¹i 3 cÇn ®Æt 1 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.
- C¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt tÝnh to¸n vµ yªu cÇu ®é tin cËy CC§
cña ph©n x- ëng, quyªt ®Þnh ®Æt 7 tr¹m (BAPX) nh- sau:
+ Tr¹m B
1
(2MBA) : CÊp cho PXKCKL
+ Tr¹m B
2
(2 MBA): CÊp ®iÖn cho PXLRC khÝ.
+ Tr¹m B
3
(2 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng ®óc.
+ Tr¹m B
4
(2 MBA) : CÊp ®iÖn cho PXN khÝ + BPHC & BQL
+ Tr¹m B
5
(2 MBA): CÊp ®iÖn cho tr¹m b¬m vµ bé phËn thö
nghiÖm.
+ Tr¹m B
6
(1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng rÌn.
+ Tr¹m B
7
(1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng SCCK+ PX Gia
c«ng gç.
5.2. Chän dung l- îng m¸y biÕn ¸p:
- Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ®¶m b¶o ®é an toµn cung cÊp ®iÖn
(A.T.C.C.§). M¸y biÕn ¸p ®- îc chÕ t¹o víi c¸c cì tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh,
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


24
viÖc lùa chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®é an toµn
cung cÊp ®iÖn, ®¶m b¶o tuæi thä cña m¸y mµ cßn ¶nh h- ëng lín ®Õn
c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn.
- C¸c m¸y biÕn ¸p cña c¸c n- íc ®- îc chÕ t¹o víi c¸c ®Þnh møc
kh¸c nhau vÒ nhiÖt ®é m«i tr- êng xung quanh, v× vËy khi dïng m¸y
biÕn ¸p ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn kh¸c víi m«i tr- êng chÕ t¹o cÇn tiÕn
hµnh hiÖu chØnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p.
- §iÒu kiÖn chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p .
- NÕu 1MBA :
S S TT dmB
>
(3-2)
NÕu 2 MBA
S S k
S S
sc dmB qtsc
TT dmB
2
>
>
(3-3)
Trong ®ã:
+ S
®mB
: C«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA (KVA)
+ S
tt
: C«ng suÊt tÝnh to¸n cña phô t¶i ( KVA)
+ S
sc
: C«ng suÊt phô t¶i mµ tr¹m cÇn chuyÓn t¶i khi sù cè
(KVA)
+ K
qtsc
: HÖ sè qu¸ t¶i sù cè ; K
qtsc
= 1,4.
Tr¹m biÕn ¸p trung t©m:
) KVA ( 8701
4 , 1
55 , 12181
4 , 1
) KVA ( 78 , 6090
2
5 , 12181
2
S
S
S
S
SC
dmB
TT
dmB
= = >
= = >

- Chän MBA do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i TDH cã S
®m
= 10 MVA khi
®- a vÒ l¾p ®Æt trong n- íc th× c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA ph¶i ®- îc
hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


25
- C«ng thøc hiÖu chØnh c«ng suÊt theo nhiÖt ®é .[ gi¸o tr×nh:
CC§XN ]
|
|
.
|

\
| ÷
÷
|
|
.
|

\
| ÷
÷ =
u u
100
35
1 .
100
5
1
Max tb
dm
'
dm S S
(3-4)
Trong ®ã:
+ S’
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh (kVA)
+ S
®m
: c«ng suÊt ®Þnh møc ghi trªn nh·n m¸y (kVA)
Theo khÝ hËu miÒn B¾c lÊy u
tb
= 24
0
C, u
max
=42
0
C, nh- vËy c«ng
suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh S’
®m
=0,75S
®m
÷S’
®m
=0,75.10000=
7500(KVA).
B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p trung t©m:
B¶ng 3-1
Lo¹i
S
®m

kVA
§iÖn ¸p (kv) Tæn thÊt U
N
%
C H
APo APn
C-H
TDH 7500 35 10 14,5 65 8,0
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng :
- Nªn chän cïng mét cì m¸y hoÆc chän kh«ng qóa 2-3 cì m¸y.
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng B
1

) KVA ( 164 , 1104
4 , 1
83 , 1545
4 , 1
) KVA ( 915 , 772
2
83 , 1545
2
S
S
S
S
sc
dmB
tt
dmB
= = >
= = >

- V× c¸c thiÕt bÞ thuéc phô t¶i lo¹i I cña ph©n x- ëng chØ chiÕm
kho¶ng 80%, do ®ã lÊy S
sc
= 0,8 x 1104,164 = 883,33 KVA.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


26
Chän m¸y biÕn ¸p 1000KVA cña ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam
kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é.
- Chän t- ¬ng tù cho c¸c tr¹m biÕn ph©n x- ëng kh¸c, nh÷ng m¸y
cã S
®m
s1000kVA, ta chän MBA cña h·ng ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam
nªn kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. C¸c tr¹m dïng lo¹i tr¹m kÒ, cã 1
t- êng chung víi t- êng ph©n x- ëng. KÕt qu¶ chän ghi trong b¶ng B3-2.
B¶ng 3-2

hiÖ
u
Tªn ph©n x- ëng
S
tt

(kVA)
Sè m¸y
S
®mB

(kVA)
Tªn
tr¹m
1 PX. KÕt cÊu kim lo¹i 1545,83 2 1000 B
1

2 PX. l¾p r¸p c¬ khÝ 1290 2 1000 B
2

3 Ph©n x- ëng ®óc 1104,84 2 1000 B
3

4 PX. nÐn khÝ 742,19
2 800 B
4
5 Bé phËn hµnh chÝnh vµ
BQL
134,44
6 Tr¹m b¬m 619,83
2 800 B
5
7 Bé phËn thö nghiÖm 401,25
8 PX. rÌn 1231,25 1 1000 B
6
9 PX söa ch÷a c¬ khÝ 446,7
1 800 B
7
10 PX. gia c«ng gç 453,75
6. C¸c ph- ¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p cña xÝ nghiÖp:
- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m cña xÝ nghiÖp sÏ ®- îc lÊy ®iÖn tõ hÖ
thèng b»ng ®- êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp.
- §Ó ®¶m b¶o an toµn, ®¶m b¶o kh«ng gian vµ mü quan cho xÝ
nghiÖp m¹ng cao ¸p ®- îc dïng c¸p ngÇm. Tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c
tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng B
1
; B
2
; B
3
; B
4
; B
5
; dïng c¸p lé kÐp, ®Õn
tr¹m B
6
; B
7
dïng c¸p lé ®¬n.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


27
C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng vµ tr¹m biÕn ¸p
trung t©m trªn mÆt b»ng, ®Ò ra 3 ph- ¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p.
- Ph- ¬ng ¸n 1:
C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®- îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m
BATT.
- Ph- ¬ng ¸n 2 vµ ph- ¬ng ¸n 3; c¸c tr¹m biÕn ¸p xa tr¹m BATT
cña nhµ m¸y, lÊy liªn th«ng qua c¸c tr¹m ë gÇn tr¹m BATT. C¸c
ph- ¬ng ¸n ®i d©y cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp nh- sau:
(VÏ c¸c s¬ ®å ®i d©y cña 3 ph- ¬ng ¸n)
Trong ®ã:

7. TÝnh to¸n so s¸nh chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cho c¸c ph- ¬ng ¸n
§- êng d©y cÊp ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ tr¹m BATT cña xÝ nghiÖp
b»ng ®- êng d©y trªn kh«ng, lo¹i d©y AC
Tra b¶ng víi d©y dÉn AC vµ T
max
=4500h ®- îc J
kt
=1,1(A/mm
2
)
Ta cã
) mm ( 34 , 91
1 , 1
47 , 100
F ;
). A ( 47 , 100
35 . 3 . 2
55 , 12181
3 2
2
kt
kt
ttXN
kt
dm
ttXN
ttXN
J
I
F
U
S
I
= = =
= = =

- Tr¹m biÕn ¸p trung t©m (BATT)
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng (BAPX)
- C¸c cao ¸p
- C¸c h¹ ¸p
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


28
Chän d©y nh«m lâi thÐp tiÕt diÖn 95mm
2
, ký hiÖu AC-95 cã I
cp
=330(A)
- KiÓm tra sù cè khi ®øt mét d©y : ) A ( 2 , 173
35 . 3
7500 . 4 , 1
U . 3
S 4 , 1
I
dm
dmB
sc
= = =
I
cp
> I
ttsc
= 173,2 (A). D©y dÉn chän tho¶ m·n.
- KiÓm tra d©y dÉn ®· chän theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p, v× tiÕt
diÖn d©y ®· chän v- ît cÊp cho sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t- ¬ng lai,
nªn kh«ng cÇn kiÓm tra theo AU.
7.1. TÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt cho c¸c ph- ¬ng ¸n:
Sau ®©y lÇn l- ît tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt cho 3 ph- ¬ng ¸n. Môc
®Ých tÝnh to¸n cña phÇn nµy lµ so s¸nh t- ¬ng ®èi gi÷a 3 ph- ¬ng ¸n cÊp
®iÖn, chØ cÇn tÝnh to¸n so s¸nh phÇn kh¸c nhau gi÷a 3 ph- ¬ng ¸n. C¶ 3
ph- ¬ng ¸n ®Òu cã nh÷ng phÇn tö gièng nhau: ®- êng d©y cung cÊp tõ
tr¹m biÕn ¸p trung gian (BATG) vÒ (BATT), 7 tr¹m biÕn ¸p, v× thÕ chØ
so s¸nh kü thuËt - kinh tÕ gi÷a 3 m¹ng c¸p cao ¸p. Dù ®Þnh dïng c¸p
XLPE lâi ®ång bäc thÐp do h·ng FURUKAWA cña NhËt B¶n, cã c¸c
th«ng sè kü thuËt cho trong phô lôc.
a. Ph- ¬ng ¸n 1:
Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®- îc
dïng c¸p ®ång 10kv, 3 lâi c¸ch ®iÖn XLPE ®ai thÐp vá PVC.
Víi c¸p ®ång vµ T
max
= 4500h, tra b¶ng ®- îc J
kt
= 3,1 A/mm
2
.
- Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B
1
:
) A ( 62 , 44
10 . 3 . 2
83 , 1545
. 3 . 2
U
S
I
dm
1 TTB
max v / l
= = =
) mm ( 39 , 14
1 , 3
62 , 44
2
kt
max
kt
j
I
F
= = =
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


29
Chän c¸p cã tiÕt diÖn F=16mm
2
, ký hiÖu 2XLPE (3x16) cã I
cp
=110 (A).
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : I
sc
= 2I
max
= 89,24 < 110 (A).
- Chän t- ¬ng tù cho c¸c ®- êng c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B 3-
3 sau:
B¶ng 3-3
§- êng c¸p F, mm
2
L, m Gi¸,
10
3
®/m
TiÒn, 10
3
®
BATT-B
1
16 75 48 3600
BATT-B
2
16 180 48 8640
BATT-B
3
16 210 48 10080
BATT-B
4
16 130 48 6240
BATT-B
5
16 120 48 5760
BATT-B
6
25 30 75 2250
BATT-B
7
16 120 48 5760
K1 = 42330.10
3
®.
- Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông:
3
2
2
10 . R . P
U
s
÷
= A (KW)
Trong ®ã :
+ S : C«ng suÊt truyÒn t¶i (kVA)
+ U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i (kV)
+ R : §iÖn trë t¸c dông ( O )
- Tæn thÊt trªn ®o¹n c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B1: c¸p cã r
0
=
1,47 O/km, L=75M ÷ R = r
0
. l
R = 1,47 . 0,075 = 0,11 (O)
) kw ( 63 , 2 10 . 11 , 0 .
10
83 , 1545
P
3
2
2
= = A
÷

- TÝnh t- ¬ng tù cho c¸c tuyÕn c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B3-4
sau :
B¶ng 3-4
§- êng c¸p F,mm
2

L,m
R
0
, O/km R, O
S
tt
,,kV
A
A, kw
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


30
BATT-B
1
16 75 1,47 0,11 1545,83 2,63
BATT-B
2
16 180 1,47 0,260 1290 4,41
BATT-B
3
16 210 1,47 0,31 1104,84 3,77
BATT-B
4
16 130 1,47 0,19 876,63 1,46
BATT-B
5
16 120 1,47 0,18 1021,08 1,84
BATT-B
6
25 30 0,93 0,028 1231,25 0,424
BATT-B
7
16 120 1,47 0,18 900,45 1,43
AP
E
1
=15,96 kw
- Tæn thÊt ®iÖn n¨ng :
AA =AP
E
.t
Tra b¶ng víi T
max
= 4500h vµ Cosm = 0,76 ta ®- îc thêi gian tæn
thÊt lín nhÊt t =3000h ÷ AA
1
=AP
E
1
.t = 15,96 . 2000 = 47880 kwh
- TÝnh to¸n kinh tÕ :
Hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mét ph- ¬ng ¸n:
Z = ( a
t c
+ a
vh
) . K
i
+ Y
i
. AA
Trong ®ã :
+ a
t c
: hÖ sè thu håi vèn ®Çu t- .
+ a
vh
: hÖ sè vËn hµnh.
+ K
i
: vèn ®Çu t- .
+ Y
i
AA.= C .AA : phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m.
TÝnh to¸n víi ®- êng c¸p lÊy :
a
t c
= 0,2
a
vh
= 0,1
C =750®/kwh
Chi phÝ vËn hµnh cho ph- ¬ng ¸n 1 lµ:
÷Z
1
= (0,1 + 0,2) . 42330 . 10
3
+ 750 . 47880 = 48609 . 10
3
®ång
- TÝnh to¸n t- ¬ng tù cho c¸c ph- ¬ng ¸n kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong c¸c b¶ng
sau:
b. Ph- ¬ng ¸n 2:
B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


31
B¶ng 3-5
§- êng c¸p F, mm
2
L, m Gi¸ x10
3
®/m TiÒn x10
3
®
BATT-B
1
25 75 75 5625
BATT-B
2
16 180 48 8640
BATT-B
3
16 210 48 10080
BATT-B
4
25 70 75 5250
BATT-B
6
25 30 75 2250
B
1
-B
7
16 130 48 6240
B
4
-B
5
16 110 48 5280
K
2
= 43365.10
3
®
- B¶ng tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt AP.
B¶ng 3-6
§- êng c¸p F, mm
2
L, km R
0
, O/km R, O
S
tt

kVA
AP.
Kw
BATT-B
1
25 0,075 0,93 0,069 2446,28 4,129
BATT-B
2
16 0,18 1,47 0,265 1290 4,41
BATT-B
3
16 0,21 1,47 0,308 1104,84 3,77
BATT-B
4
25 0,07 0,93 0,065 1897,7 2,34
BATT-B
6
25 0,03 0,93 0,028 1231,25 0,424
B
1
-B
7
16 0,13 1,47 0,19 900,45 1,54
B
4
-B
5
16 0,11 1,47 0,162 1021,08 1,69
AP
¯
2
= 18,3 kw
- Chi phÝ tÝnh to¸n
AA
2
=AP
¯
2
. t = 18,3 . 3000 = 54900 kwh
÷ Z
2
=0,3 K
2
+ C.AA
2

÷ Z
2
= 0,3 . 43365 . 10
3
+ 750 . 54900 = 54184,5.10
3
®
c. Ph- ¬ng ¸n 3:
B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


32
B¶ng 3-7
§- êng c¸p F, mm
2
L, Km Gi¸.10
3
®/m TiÒn .10
3
®
BATT-B
1
16 75 48 3600
BATT-B
2
16 180 48 8640
BATT-B
3
25 235 75 17625
BATT-B
4
16 150 48 7200
BATT-B
6
25 30 75 2250
BATT-B
7
16 120 48 5760
B
3
-B
7
16 100 48 4800
K
3
= 49875.10
3
®

B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt AP :
B¶ng 3-8
§- êng c¸p
F
mm
2

L
m
R
0

O/km
R
O
S
tt

kVA
AP,
kw
BATT-B
1
16 0,075 1,47 0,11 1545,83 2,63
BATT-B
2
16 0,18 1,47 0,265 1290 4,41
BATT-B
3
25 0,235 0,93 0,22 2125,92 9,94
BATT-B
4
16 0,15 1,47 0,22 876,63 1,69
BATT-B
6
25 0,03 0,93 0,028 1231,25 0,424
BATT-B
7
16 0,12 1,47 0,176 900,45 1,43
B
3
-B
5
16 0,1 1,47 0,147 1021,08 1,53
AP
¯
3
=
22,05kw
- Chi phÝ tÝnh to¸n :
AA
3
= AP
¯
3
.t = 22,05 . 3000 = 66156 kwh
÷ Z
3
=0,3.K
3
+ C.AA
3
= 0,3 . 49875.10
3
+750.66156=64579,5 . 10
3
®
÷ Z
3
= 64579,5 .10
3
®
7.2. So s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c ph- ¬ng ¸n:
C¸c tuyÕn c¸p ®· chän v- ît cÊp, c¸c TBAPX rÊt gÇn TBATT, c¸c
ph- ¬ng ¸n coi nh- ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p ®· ®¹t yªu cÇu vµ kh«ng
®em so s¸nh n÷a.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


33
B¶ng 3-9
Ph- ¬ng ¸n K
i
.10
3
®
AA
i
kwh
Z
i
.10
3
®
1 42330 47880 48609
2 43365 54900 54184,5
3 49875 66156 64579,5
Theo b¶ng trªn ta thÊy :
- XÐt vÒ mÆt kinh tÕ th× ph- ¬ng ¸n 1 cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m
(Z) lµ nhá nhÊt.
- XÐt vÒ mÆt kü thuËt th× ph- ¬ng ¸n 1 cã tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m bÐ
nhÊt
- XÐt vÒ mÆt qu¶n lý vËn hµnh th× ph- ¬ng ¸n 1 cã s¬ ®å h×nh tia ÷
thuËn lîi cho vËn hµnh, söa ch÷a.
VËy chän Ph- ¬ng ¸n 1 lµm ph- ¬ng ¸n tèi - u cña m¹ng cao ¸p.
8. S¬ ®å nguyªn lý vµ thuyÕt minh vËn hµnh cña ph- ¬ng ¸n tèi - u:
8.1. S¬ ®å nguyªn lý : (s¬ ®å ë trang sau.)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


34


H×nh 3.4. S¬ ®å nèi tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®Æt 1 MBA

H×nh 3.5. S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m ph©n x- ëng ®Æt 2 MBA.

Tñ cao ¸p
CD - CC
MBA
10/0,4KV

Aptomat
tæng

Aptomat
nh¸nh

Tñ cao
¸p
M¸y
biÕn ¸p
10/0,4K
V

apt«m¸t
tæng

apt«m¸t
nh¸nh
Tñ A
ph©n
®o¹n

¸pt«m¸t

apt«m¸t
tæng
M¸y
biÕn ¸p
10/0,4K
V
Tñ cao
¸p
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


35
S¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p toµn xÝ nghiÖp
35KV
CSV
MC
BATT
MC
BU
TG 10 KV
MCLL TG 10 KV
0,4 KV
B
6
CC

CD

B
1
B
2
B
3
B
4
B
5
B
7
H×nh 3 - 6
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


36
8.2. C¸c thiÕt bÞ vµ nguyªn t¾c vËn hµnh:
a. C¸c thiÕt bÞ:
- §- êng d©y trªn kh«ng 35kv dïng d©y AC-95, cã ®Æt m¸y c¾t lo¹i
SF
6
.
- PhÝa cao ¸p cña tr¹m BATT ®Æt m¸y c¾t SF
6
vµ ®Çu vµo tr¹m
®Æt chèng sÐt van.
- PhÝa h¹ ¸p (10kv) cña tr¹m BATT sö dông hÖ thèng mét thanh
gãp gåm hai ph©n ®o¹n, chóng ®- îc liªn hÖ víi nhau b»ng m¸y c¾t liªn
l¹c (MCLL).
+ C¸c m¸y c¾t cÊp 10kv ®- îc sö dông m¸y c¾t hîp bé.
+ Trªn mçi ph©n ®o¹n ta ®Æt c¸c biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô ( BU ).
- PhÝa cao ¸p (10Kv) tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng dïng tñ cÇu dao-
cÇu ch× trän bé.
- PhÝa h¹ ¸p (0,4Kv) cña tr¹m BAPX ®Æt Aptomat tæng (AT) vµ
c¸c Aptomat nh¸nh, tr¹m 2 MBA ta ®Æt thªm Aptomat liªn l¹c
(ATLL).
b. Nguyªn t¾c vËn hµnh:
- B×nh th- êng c¸c MCLL, ATLL lu«n më, c¸c m¸y biÕn ¸p lµm
viÖc ®éc lËp víi nhau (vËn hµnh hë).
- Khi mét trong hai MBA bÞ sù cè hay ®- îc ®- a ra söa ch÷a th×
c¸c MC (CD-CC) phÝa cao ¸p vµ MC (AT) h¹ ¸p sÏ c¾t ra vµ MCLL
(ATLL) sÏ ®- îc ®ãng l¹i ®Ó liªn th«ng gi÷a hai ph©n ®o¹n
- Khi sù cè hay söa ch÷a thanh c¸i cña ph©n ®o¹n nµo th× c¸c MC
nèi víi ph©n ®o¹n ®ã ®- îc c¾t ra.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt c¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x- ëng :
B¶ng 3-10
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


37
S
®m
,kVA U
C
, kv U
H,
kv
AP
0
, W AP
N
, W
U
N
%
1000 10 0,4 1750 13000 5,5
800 10 0,4 1400 10500 5,5
Ch- ¬ng IV
tÝnh to¸n ng¾n m¹ch

1. Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch :
- Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch lµ ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ .
- Do tÝnh to¸n ®Ó chän thiÕt bÞ kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao nªn
cã thÓ dïng nh÷ng ph- ¬ng ph¸p gÇn ®óng vµ ta cã sè gi¶ thiÕt sau:
+ Cho phÐp tÝnh gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng hÖ thèng qua c«ng suÊt c¾t
ng¾n m¹ch cña m¸y c¾t ®Çu nguån v× kh«ng biÕt cÊu tróc cña hÖ
thèng.
+ Khi lËp s¬ ®å tÝnh to¸n ta bá qua nh÷ng phÇn tö mµ dßng ng¾n
m¹ch kh«ng ch¹y qua vµ c¸c phÇn tö cã ®iÖn kh¸ng kh«ng ¶nh h- ëng
®¸ng kÓ nh- m¸y c¾t, dao c¸ch ly, aptomat,...
+ M¹ng cao ¸p cã thÓ tÝnh hoÆc kh«ng tÝnh ®Õn ®iÖn trë t¸c dông.
C¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ë xa nguån vµ c«ng suÊt lµ nhá so víi hÖ
thèng ®iÖn quèc gia, m¹ng ®iÖn tÝnh to¸n lµ m¹ng ®iÖn hë, mét nguån
cung cÊp cho phÐp ta tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®¬n gi¶n trùc tiÕp trong hÖ
thèng cã tªn.
+ M¹ng h¹ ¸p th× ®iÖn trë t¸c dông cã ¶nh h- ëng ®¸ng kÓ tíi gi¸
trÞ dßng ng¾n m¹ch, nÕu bá qua trong tÝnh to¸n sÏ ph¶i sai sè lín dÉn
®Õn chän thiÕt bÞ kh«ng chÝnh x¸c.
2. Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.
2.1.Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


38
- §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 35kv, ta cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n
m¹ch N
1
t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv ®Ó kiÓm tra m¸y
c¾t vµ thanh gãp ë ®©y ta lÊy S
N
= S
c¾t
cña m¸y c¾t ®Çu nguån.
- §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 10kv :
+ PhÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m, cÇn tÝnh ®iÓm ng¾n
m¹ch N
2
t¹i thanh c¸i 10kv cña tr¹m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp.
+ PhÝa cao ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng, cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n
m¹ch N
3
®Ó chän vµ kiÓm tra c¸p, tñ cao ¸p c¸c tr¹m
- CÇn tÝnh ®iÓm N
4
trªn thanh c¸i 0,4kv ®Ó kiÓm tra Tñ h¹ ¸p tæng cña
tr¹m.
2.2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å:
- S¬ ®å nguyªn lý .


- S¬ ®å thay thÕ .


- TÝnh ®iÖn kh¸ng hÖ thèng:
N
2
tb
HT
S
U
X =
S
N
: C«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MC ®Çu ®- êng d©y trªn kh«ng
(§DK), S
N
= S
c¾t
= 3 . U
®m
. I
®m
.
M¸y c¾t ®Çu ®- êng d©y trªn kh«ng lµ lo¹i SF
6
, ký hiÖu 8DB10 cã
U
®m
=36kv, I
®m
= 2500 Am I
c®m
= 31,5 kA.
BATG MC §DK MC
BATT BAPX
C¸p
DCL
CC
N
1
N
2
N
3
N
4
H
T
X
HT
Z
D
Z
BATT
Z
BAPX
Z
C
N
1
N
2 N
3
N
4
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


39
÷ ) ( 717 , 0
5 , 31 . 35 . 3
37
X
2
HT
O = =
- §DK
Lo¹i AC -95 cã r
0
= 0,33O/km; x
0
= 0,413 O/km; l = 5km.
÷ R
D
= r
0
. l = 0,33 . 5 = 1,65 (O)
X
D
= x
0
. l = 0,413 . 5 = 2,065 (O)
- M¸y BATT: Lo¹i TMH cã S
®m
= 7500kVA, U
C
= 36kv; AP
N
=
65kw; U
N
% = 8. TÝnh R
BATT
vµ X
BATT
quy ®æi vÒ phÝa 10kV.
÷
3
dm
2
dm N
B
3
2
dm
2
dm N
B
10 .
S
U
.
100
% U
X ; 10 .
S
U . P
R =
A
=
) ( 116 , 0 10 .
7500
10 . 65
R
3
2
2
B
O = =
) ( 07 , 1 10 .
7500 . 100
10 . 8
X
3
2
B
O = =
- C¸c ®- êng c¸p 10kv:
- C¸p tõ BATT ®Õn tr¹m B
1
: (tra PLV-16: TKC§) cã th«ng sè
sau: c¸p cã r
0
= 1,47O/km; x
0
= 0,128O/km; l = 0,075 km.
÷ R
C
= r
0
. l = 1,47 . 0,075 = 0,11 (O)
X
C
= x
0
. l = 0,128 . 0,075 = 9,6 . 10
-3
(O)
C¸c ®- êng c¸p kh¸c tÝnh t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B sau:
B¶ng 4-1
§- êng
c¸p
F,
mm
2

L,
Km
X
0

O/km
r
0
O/km
R
C
, O X
C
, O
BATT-B
1
16 0,075 0,128 1,47 0,11 9,6,10
-3
BATT-B
2
16 0,18 0,128 1,47 0,26 0,023
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


40
BATT-B
3
16 0,21 0,128 1,47 0,31 0,027
BATT-B
4
16 0,13 0,128 1,47 0,19 0,017
BATT-B
5
16 0,12 0,128 1,47 0,18 0,015
BATT-B
6
25 0,03 0,118 0,93 0,028 3,54.10
-3
BATT-B
7
16 0,12 0,128 1,47 0,18 0,015

- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng :
C¸c tr¹m BAPX ta chän 2 lo¹i MBA do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt
Nam, kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é.
- Lo¹i 800 KVA cã: U
c
=10kv, U
H
=0,4kv, AP
0
=1,4kw; AP
N
=
10,5kw; U
N%
=5,5.
÷ ) ( 10 . 63 , 2 10 .
800
4 , 0 . 5 , 10
. R
3 3
2
3
B
O = =
÷

) ( 011 , 0 10 .
800 . 100
4 , 0 . 5 , 5
. X
3
2
3
B
O = =
- Lo¹i 100KVA cã: U
c
=10kv, U
H
= 0,4kv, AP
0
=1,75kw;
AP
N
= 13kw; U
N%
=5,5.
÷ ) ( 10 . 08 , 2 10 .
1000
4 , 0 . 13
. R
3 3
2
3
B
O = =
÷

) ( 10 . 8 , 8 10 .
1000 . 100
4 , 0 . 5 , 5
X
3 3
2
3
B
O = =
÷

- C¸c m¸y BAPX kh¸c ®- îc tÝnh t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng
sau
B¶ng 4-2
M¸y biÕn ¸p
S
®m

kVA
AP
N

kw
U
N%

R
B
, O

X
B
, O
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


41
B
1
1000 13 5,5 2,08.10
-3
8,8.10
-3
B
2
1000 13 5,5 2,08.10
-3
8,8.10
-3

B
3
800 10,5 5,5 2,63.10
-3
0,011
B
4
800 10,5 5,5 2,63.10
-3
0,011
B
5
800 10,5 4,5 2,63.10
-3
0,011
B
6
1000 13 5,5 2,08.10
-3
8,8.10
-3

B
7
800 10,5 5,5 2,63.10
-3
0,011

3. TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch:
- Ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N
1
:
- S¬ ®å thay thÕ

Ta cã :
1
1 tb
1 N
Z . 3
U
I
E
=
- ) kA ( 6 , 6
) 065 , 2 717 , 0 ( 65 , 1 . 3
37
I I I
2 2
"
1 N 1 N
=
+ +
= = =
·

- i
xk1
= ) kA ( 8 , 16 6 , 6 . 8 , 1 . 2 I . 8 , 1 . 2
1 N
= =
- S
N1
= ) MVA ( 400 6 , 6 . 35 . 3 I . U . 3
1 N
= =
- TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N
2
:
- S¬ ®å thay thÕ

Ta cã :
H
T
X
HT
Z
D
N
1
H
T
X
HT
Z
BT
N
2
Z
D
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


42
) kA ( 60 , 4
249 , 0 294 , 1 . 3
5 , 10
I I I
2 2
"
2 N 2 N
=
+
= = =
·

R
E
2
= R
1Q§
+ R
BTQ§
= 0,133 + 0,116 = 0,249 (O)
R
E
2
= R
1Q§
+ R
BTQ§
= 0,224 + 1,07 = 1,294 (O)
) ( 133 , 0
37
5 , 10
. 65 , 1 R
2
) KV 10 ( QD 1
O = |
.
|

\
|
=
) ( 224 , 0
37
5 , 10
). 065 , 2 717 , 0 ( X
2
) KV 10 ( QD 1
O = |
.
|

\
|
+ =
- i
xk2
= ) kA ( 71 , 11 6 , 4 . 8 , 1 . 2 I . 8 , 1 . 2
2 N
= =
- S
-
N2
= ) MVA ( 67 , 79 6 , 4 . 10 . 3 I . U . 3
2 N
= =
- Ng¾n m¹ch t¹i N
3
:
- S¬ ®å thay thÕ


- TÝnh I
N3
cho tuyÕn BATT - B
1
:
Ta cã : R
3
= R
E
2
+ R
C1
= 0,249 + 0,11 = 0,36 (O)
R
3
= R
E
2
+ X
C1
= 1,294 + 9,6 . 10
-3
= 1,304 (O)
÷ ) kA ( 48 , 4
304 , 1 36 , 0 . 3
5 , 10
I
2 2
1 C 3 N
=
+
=
÷

- i
xk3-C1
= ) kA ( 4 , 11 48 , 4 . 8 , 1 . 2 =
- S
N3
= ) MVA ( 197 4 , 11 . 10 . 3 =
H
T
X
HT
Z
BT
N
3
Z
D
Z
C1
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


43
TÝnh t- ¬ng tù cho c¸c ®- êng c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ®- îc ghi trong
b¶ng sau.
B¶ng 4-3
§- êng c¸p R
3
, O x
3
, O I
N3
, kA i
xk3
; kA
S
N3

MVA
BATT-B
1
0,36 1,304 4,48 11,4 197
BATT-B
2
0,51 1,32 4,28 10,89 188,62
BATT-B
3
0,56 1,32 4,23 10,77 186,54
BATT-B
4
0,44 1,31 4,38 11,5 199,18
BATT-B
5
0,43 1,31 4,39 11,18 193,64
BATT-B
6
0,29 1,3 4,55 11,58 200,57
BATT-B
7
0,43 1,31 4,39 11,18 193,64
- Ng¾n m¹ch t¹i N
4
:
- S¬ ®å thay thÕ


) ( 10 . 6 , 2 10 . 08 , 2
5 , 10
4 , 0
. 36 , 0 R R R R
3 3
2
4 BX ) kV 4 , 0 ( QD 3 4
O = + |
.
|

\
|
= ¬ + =
÷ ÷
E E

) ( 01 , 0 10 . 8 , 8
5 , 10
4 , 0
. 304 , 1 X X R X
3
2
4 BX ) kV 4 , 0 ( QD 3 4
O = + |
.
|

\
|
= ¬ + =
÷
E E

÷ ) kA ( 35 , 22
01 , 0 ) 10 . 6 , 2 ( . 3
4 , 0
I
2 3
4 N
=
+
=
÷

- i
xk4
= ) kA ( 89 , 56 35 , 22 . 8 , 1 . 2 =
- S
N4
= ) MVA ( 48 , 15 35 , 22 . 4 , 0 . 3 =
TÝnh t- ¬ng tù cho c¸c tuyÕn cßn l¹i ta cã b¶ng sau:
B¶ng 4-4
H
T
X
HT
Z
BT
N
4
Z
D
Z
C
Z
BX
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


44
§- êng
c¸p
R
4
, O X
4
, O I
N4
, kA i
xk4
; kA
S
N4

MVA
BATT-B
1
2,6.10
-3
0,01 22,35 56,89 15,48
BATT-B
2
2,8.10
-3
0,01 22,24 56,61 15,41
BATT-B
3
3,44.10
-3
0,013 17,17 43,7 11,89
BATT-B
4
3,27.10
-3
0,013 17,23 43,86 11,94
BATT-B
5
3,25.10
-3
0,013 17,235 43,87 11,94
BATT-B
6
2,5.10
-3
0,011 20,47 52,11 14,18
BATT-B
7
3,25.10
-3
0,013 17,235 43,87 11,94
4. Chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ:
4.1. Chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t .
- §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra:
- §iÖn ¸p ®Þnh møc, kv : U
®mMC
> U
®m.m

- Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I
®m.MC
> I
cb

- Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc, kA : I
®m.c¾t
> I
N

- Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : I
®m.®
> i
xk

- Dßng æn ®Þnh nhiÖt : t
®m.nh
> I
·

nh . dm
qd
t
t

a. Chän m¸y c¾t ®- êng d©y trªn kh«ng 35kV:
- Chän m¸y c¾t SF
6
lo¹i 8DB10 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng
th«ng sè sau:
Lo¹i U
®m
, kv I
®m
, A I
®m.C
, kA i
®
, kA
8DB10 35 2500 31,5 80

- KiÓm tra:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


45
I
®m.MC
> I
cb
=104 (A)
I
®m.c¾t
> I
N
= 6,6 (KA)
i
®m.®
> i
xk
= 16,8 (kA)
M¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc I
®m
> 1000A do ®ã kh«ng ph¶i kiÓm tra
dßng æn ®Þnh nhiÖt.
b. Chän m¸y c¾t hîp bé 10kv :
- C¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i 10kv chän cïng mét lo¹i SF
6
, ký
hiÖu 8DC11 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau:
Lo¹i U
®m
,kV I
®m
, A I
®m.C
, 2s kA i
®
, kA
8DC11 12 1250 25 63

- KiÓm tra :
I
®m.MC
> I
cb
= 364,72 (A)
I
®m.c¾t
> I
N
= 4,55 (kA)
i
®m.®
> i
xk
= 11,58 (KA)
4.2. Chän vµ kiÓm tra dao c¸ch li cÊp 35 kV:
- §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra:
- §iÖn ¸p ®Þnh møc, kV : U
®mDCL
> U
®m.m

- Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I
®m.DCL
> I
cb

- Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : i
®m.®
> i
xk

- Dßng æn ®Þnh nhiÖt, kA : t
®m.nh
.I
2

®m.nh
> t

.I
2
·

Chän dao c¸ch li ®Æt ngoµi trêi, l- ìi dao quay trong mÆt ph¼ng
n»m ngang lo¹i 3DE do SIEMENS chÕ t¹o:
Lo¹i U
®m
, kv I
®m
, A I
Nt
, kA I
N max
, kA
3DC 36 1000 25 60
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


46
- KiÓm tra: U
®mDCL
> U
®m.m
= 35 kV
I
®m.DCL
> I
cb
=104 A
I
N max
> i
xk
= 16,8 kA
4.3. Chän tñ cao ¸p trän bé cÊp 10kv :
- Chän tñ cao ¸p trän bé, cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ, c¸ch ®iÖn b»ng
SF
6
do SIEMENS chÕ tao, lo¹i 8DH10
Lo¹i tñ U
®m
, kV I
®m
, A I
Nt
, kA I
N max
, kA ThiÕt bÞ
8DH10 12 200 25 25 Dao c¾t phô t¶i
CÇu ch×
4.4 Chän vµ kiÓm tra c¸p :
- Chän c¸p ®ång 3 lâi, c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng
FURUKAWA chÕ t¹o, c¸p ®- îc ®Æt trong hÇm c¸p :

§- êng c¸p
F, 1lâi
mm
2

H×nh d¹ng
I
CP
, 25
0
c
A
I
N
, 1s
kA
U
®m
, kV
BATT-B1,2,6 25 VÆn xo¾n 140 3,37 10
BATT-B3,4,5,7 16 VÆn xo¾n 110 2,28 10
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt:

qd N
t I . F o >
Trong ®ã :
o- hÖ sè nhiÖt ®é, víi ®ång o=7.
t

- thêi gian qui ®æi, s.
- Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®- îc coi lµ ng¾n m¹ch
xa
nguån: I
·
=I” do ®ã thêi gian qui ®æi lÊy b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n
m¹ch.
t

= t
nm
= t
bv
+ t
mc
.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


47
Ta lÊy:
+ Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ : t
bv
=0,02 s
+ Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t :t
mc
=0,1 s
÷ Thêi gian quy ®æi t

=0,12 s.
- Ta chØ cÇn kiÓm tra cho tuyÕn c¸p nµo cã dßng ng¾n m¹ch lín
nhÊt. TuyÕn c¸p BATT-B
6
cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt I
N3
= 4,55KA.
F
min
= ·. I
N3 max
qd
t = 7 . 4,55 . 12 , 0 =11mm
2
< F =16mm
2

- C¸p ®- îc chän v- ît cÊp vµ cã ®é dµi ng¾n nªn kh«ng cÇn kiÓm
tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ dßng cho phÐp.
4.5. Chän vµ kiÓm tra Aptomat .
- Víi tr¹m 2 MBA ta ®Æt 2 tñ aptomat tæng, 2 tñ aptomat nh¸nh
vµ 1 tñ aptomat ph©n ®o¹n.
- Víi tr¹m 1MBA ta ®Æt 1 tñ aptomat tæng vµ 1 tñ aptomat nh¸nh.
- Mçi tñ aptomat nh¸nh ®Æt 2 aptomat.
- Aptomat ®- îc chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi:
m . dm dmA
dm
tt
tt max . lv dmA
U U
U * 3
S
I I I
>
= = >

- Víi aptomat tæng sau m¸y biÕn ¸p, ®Ó dù tr÷ cã thÓ chän theo
dßng ®Þnh møc cña MBA.
dm
B . dm
B . dm A . dm
U . 3
S
I I = >
- Aptomat ph¶i ®- îc kiÓm tra kh¶ n¨ng c¾t ng¾n m¹ch : I
C¾t ®m
>
I
N

- Dßng qua c¸c aptomat:
- Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng, MBA 1000 kVA
) A ( 1443
4 , 0 . 3
1000
I
max
= =
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


48
- Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng, MBA 800 kVA
) A ( 73 , 1154
4 , 0 . 3
800
I
max
= =
B¶ng 4-5
Tr¹m biÕn ¸p Lo¹i

l- îng
U
®m

( V )
I
®m

(A)
I
C¾t
(kA)
I”
N4

(kA)
B
1
,B
2

(2x1000 KVA)
CM1600N
C801N
3
4
690
690
1600
800
50
25
22,35
B
6

(1 x 1000KVA)
CM1600N
C801N
1
2
690
690
1600
800
50
25
20,47
B
3
, B
4
, B
5
(2 x 800 KVA)
C801N
NS400N
3
4
690
690
800
400
25
10
17,24
B
7

(1 x 800KVA)
C801N
NS400N
1
2
500
500
800
400
25
10
17,24
4.6. Chän vµ kiÓm tra thanh dÉn:
- Thanh dÉn cÊp ®iÖn ¸p 10kv ®- îc chän thanh dÉn ®ång cøng.
- Chän thanh dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp:
K
1
. K
2
. I
CP
> I
cb
.
- Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K
1
=0,95.
- K
2
: hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.

0 CP
'
0 CP
2
K
u ÷ u
u ÷ u
=
Trong ®ã :
u
cp
=70
0
c : nhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt khi lµm viÖc b×nh th- êng.
u
0
=25
0
c : nhiÖt ®é m«i tr- êng thùc tÕ.
÷ K
2
= 0,88
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


49
- Chän I
cb
theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cña m¸y biÕn ¸p:
) A ( 715
10 . 3 . 88 , 0 . 95 , 0
7500 . 4 , 1
U . 3 . K . K
S . 4 , 1
I
U . 3
S . 4 , 1
I
dm 2 1
B . dm
cp
dm
B . dm
cb
= = > ¬
=

Chän thanh dÉn ®ång, tiÕt diÖn trßn 40x5, cã dßng I
cp
=700(A)
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng: o
cp
> o
tt
- Lùc tÝnh to¸n do t¸c dông cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch :
) KG ( i .
a
l
. 10 . 76 , 1 F
2
XK
8
tt
÷
=
Trong ®ã :
l =100cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø .
a =50cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha.
i
xk
: dßng ®iÖn xung kÝch cña ng¾n m¹ch ba pha, A
ta cã : i
xk
= 2 .1,8 . I”
N2
= 2 .1,8 . 4,6 = 11,71.10
3
A
÷ F
tt
=1,76.10
-8
.
50
100
.(11,71.10
3
)
2
= 4,83 KG.
- M« men uèn : ) cm . KG ( 3 , 48
10
100 . 83 , 4
10
l . F
M
tt
= = =
- øng suÊt tÝnh to¸n : ) / (
2
cm KG
W
M
tt
=
o

a
h
b
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


50

6
h . b
W
2
= (cm
3
)
Thanh dÉn cã b =0,5cm ; h = 4cm
÷ ) cm / KG ( 23 , 36
4 . 5 , 0
3 , 48 . 6
h . b
M . 6
2
2 2 tt
= = = o
øng suÊt cho phÐp cña thanh dÉn ®ång o
cp
=1400kG/cm
2
÷ o
cp
>> o
tt
= 36,23(kG/cm
2
).
- KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt :
qd
t I . S
·
o >
Ta cã: o =7; I
·
= 4,6 (KA); t

= 0,12s
÷ o. I
·
qd
t = 7 . 4,6 . 12 , 0 = 11,15 mm
2
.
÷ S =40 . 5 = 200mm
2
>> 11,15mm
2
.
4.7. Chän vµ kiÓm tra sø :
Chän sø ®ì ®Æt ngoµi trêi do
Liªn X« chÕ t¹o lo¹i OШH-10-
500(ШH-10)
Cã U
®m
=10kv, F
ph
=500 KG.
- KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : F
cp
> F
tt
.
Thanh dÉn ®Æt n»m ngang nªn lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø
lµ F
cp
=0,6F
ph
÷ 0,6 F
ph
> F
tt
.
÷ ) KG ( 05 , 8
6 , 0
83 , 4
6 , 0
F
F
tt
ph
= = > , sø chän tho· m·n.
4.8. Chän biÕn dßng ®iÖn BI
F
tt
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


51
- Chän biÕn dßng do SIEMENS chÕ t¹o lo¹i 4MA72 cã th«ng sè
kü thuËt cho ë b¶ng sau.
Ký hiÖu
U
®m

kV
U
chÞu ®ùng

kV
U
chÞu ¸p
xung

kV
I
1 ®m

A
I
2.®m

A
I
«®.®éng

kA
4MA72 12 28 75 20 - 2500 1 hoÆc 5 120
4.9. Chän m¸y biÕn ¸p BU
- Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i
HTM-10 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau:
Lo¹i
U
®m
, V
C«ng suÊt ®Þnh møc theo cÊp
chÝnh x¸c VA
S
®m

VA
S¬ cÊp Thø cÊp 0,5 1 3
HTM-10 10000 100 120 120 200 1200

Ch- ¬ng V
thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn ®éng lùc
ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ.

1. S¬ ®å cung cÊp m¹ng ®iÖn ph©n x- ëng
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


52
1.1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi m¹ng ®iÖn ph©n x- ëng.
- S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x- ëng phô thuéc
vµo c«ng suÊt thiÕt bÞ, sè l- îng vµ sù ph©n bè chóng trong mÆt b»ng
ph©n x- ëng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c.
- S¬ ®å cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :
+ §¶m b¶o ®é tin cËy.
+ ThuËn tiÖn cho l¾p r¸p vËn hµnh
+ Cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt tèi - u.
+ Cho phÐp dïng c¸c ph- ¬ng ph¸p l¾p ®Æt c«ng nghiÖp ho¸
nhanh.
1.2. C¸c h×nh thøc ®i d©y vµ ph¹m vi sö dông cña s¬ ®å .
- M¹ng ®iÖn ph©n x- ëng th- êng dïng hai d¹ng s¬ ®å chÝnh sau :
- S¬ ®å h×nh tia:
+ Nèi d©y râ rµng.
+ §é tin cËy cao.
+ C¸c phô t¶i Ýt ¶nh h- ëng lÉn nhau.
+ DÔ thùc hiÖn ph- ¬ng ph¸p b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸.
+ DÔ vËn hµnh b¶o qu¶n .
+ Vèn ®Çu t- lín.
- S¬ ®å ®- êng d©y trôc chÝnh :
+ Vèn ®Çu t- thÊp .
+ L¾p ®Æt nhanh.
+ §é tin cËy kh«ng cao.
+ Dßng ng¾n m¹ch lín.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


53
+ Thùc hiÖn b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸ khã.
- Tõ nh÷ng - u khuyÕt ®iÓm trªn ta dïng s¬ ®ß hçn hîp cña hai
d¹ng s¬ ®å trªn ®Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng.
- §Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ m¸y c«ng cô, trong x- ëng ®Æt mét
tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p vÒ cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc
®Æt r¶i r¸c c¹nh t- êng ph©n x- ëng vµ mét tñ chiÕu s¸ng. Mçi tñ ®éng
lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i.
+ §Æt t¹i tñ ph©n phèi cña tr¹m biÕn ¸p mét aptomat ®Çu nguån ,
tõ ®©y dÉn ®iÖn vÒ ph©n x- ëng b»ng ®- êng c¸p ngÇm.
+ Tñ ph©n phèi cña x- ëng ®Æt mét aptomat tæng ®Çu vµo vµ 6
aptomat nh¸nh ®Çu ra cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng.
+ Tñ ®éng lùc ®- îc cÊp ®iÖn b»ng ®- êng c¸p h×nh tia, ®Çu vµo ®Æt
cÇu dao - cÇu ch×, c¸c nh¸nh ra ®Æt cÇu ch×.
+ Trong mét nhãm phô t¶i, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín th× ®- îc
cÊp b»ng ®- êng c¸p h×nh tia, cßn c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ th× cã thÓ
gép thµnh nhãm vµ ®- îc cung cÊp b»ng ®- êng c¸p trôc chÝnh.
+ C¸c cÇu ch× trong tñ ®éng lùc chñ yÕu b¶o vÖ ng¾n m¹ch ®ång
thêi lµm dù phßng cho b¶o vÖ qu¸ t¶i cña khëi ®éng tõ.
1.3. X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc cho ph©n x- ëng
- VÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc ®- îc x¸c ®Þnh theo nguyªn
t¾c chung sau:
- GÇn t©m phô t¶i
- ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


54
- Kh«ng ¶nh h- ëng ®Õn giao th«ng ®i l¹i.
- Phï hîp víi ph- ¬ng thøc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh.
- C«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tñ .
¯
¯
¯
¯
= =
i
i i
0
i
i i
0
P
y . P
y ;
P
x . P
x
Trong ®ã :
+ M (x
0
;y
0
) lµ vÞ trÝ ®Æt tñ
+ P
i
: c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ (c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt
bÞ).
+ x
i
;y
i
: to¹ ®é cña thiÕt bÞ (hay tñ ®éng lùc).
a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ®éng lùc:
- Tñ ®éng lùc 1(§L1):
35 , 70
4 , 11 . 2 , 3 9 , 2 . 85 , 4 5 , 3 . 5 , 2 3 , 8 . 8 , 2 5 . 5 , 4 8 , 6 . 28 6 . 10 4 . 10
x
1
+ + + + + + +
=
62 , 5
35 , 70
44 , 395
x
1
= =

35 , 70
5 , 2 . 2 , 3 4 . 85 , 4 4 , 0 . 5 , 2 4 , 0 . 8 , 2 ) 5 9 , 2 ( 5 , 4 5 . 8 , 2 ) 5 , 2 5 , 2 ( 10
y
1
+ + + + + + + +
=
83 , 1
35 , 70
07 , 129
y
1
= =
 vÞ trÝ tñ §L1 lµ M
1
(x
1
;y
1
) = M
1
(5,62; 1,83)


§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


55

H×nh 5.1. Mét sè s¬ ®å cÊp ®iÖn.
a - S¬ ®å h×nh tia. b- S¬ ®å ®- êng d©y trôc chÝnh.
TPP
Phô t¶i
b)
~ ~
~
TPP
T§L
1
~ ~
T§L
2
~
T§L
3
~ ~
~
TPL
4
a)

~
TPP
c)
~ ~
§L
1
~ ~ ~
§L
2
~
§L
3
~ ~
§L
3
~
~
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


56
c - S¬ ®å h×nh tia vµ liªn th«ng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


57
C¸c tñ ®éng lùc ®- îc chän lo¹i mét mÆt thao t¸c do ®ã ®Ó ®¶m
b¶o nguyªn t¾c chung c¸c tñ ®- îc ¸p s¸t vµo t- êng÷ vÞ trÝ tñ §L1t¹i
M
1
(5,0,0).
- X¸c ®Þnh t- ¬ng tù cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c ,®- îc c¸c vÞ trÝ
t- ¬ng øng : M
2
(9,9; 7,0); M
3
(14,5; 7,0); M
4
(12,0; 1,0); M
5
(21,0; 2,0)
b. X¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m phô t¶i ph©n x- ëng:
57 , 13
1 , 607
21 . 2 , 139 12 . 9 , 164 5 , 14 . 25 , 162 9 . 4 , 70 5 . 35 , 70
x
0
=
+ + + +
=
41 , 3
1 , 607
0 , 2 . 2 , 139 0 , 1 . 9 , 164 0 , 7 ). 25 , 162 4 , 70 (
y
0
=
+ + +
=
÷ M
0
(13, 57; 3,41), vÞ trÝ nµy n»m ë gi÷a ®- êng ®i nªn ta dÞch
chuyÓn tñ ph©n phèi ®Õn vÞ trÝ míi M
0
’ (12; 4,5).
2. Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc :
2.1. Tñ ph©n phèi :
- Tñ ph©n phèi cña ph©n x- ëng ®- îc l¾p ®Æt 1 aptomat tæng vµ 6
aptomat nh¸nh, chän lo¹i tñ cã mét mÆt thao t¸c do h·ng SAREL cña
Ph¸p chÕ t¹o.

- Chän aptomat tæng : Chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi
AT
A
6
A
1
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


58
) A ( 4 , 616
4 . 0 . 3
06 , 427
U . 3
S
I I
dm
ttpx
max . lv AT . dm
= = = >
 Chän aptomat tæng lo¹i NS630N cã I
®m
= 630A.
- Aptomat ®Çu nguån ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng ®- îc chän
nh- aptomat tæng lo¹i NS630N.
- Chän aptomat nh¸nh: §Ó ®ång bé ta chän cïng mét lo¹i
aptomat cho c¸c nh¸nh vµ chØ cÇn chän cho nh¸nh cã dßng lµm viÖc
lín nhÊt.
) A ( 197
4 , 0 . 3
54 , 136
4 . 0 . 3
S
I I
ttn
max . lv A . dm
= = = >
 Chän aptomat lo¹i NS250N cã I
®m
=250A.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸c aptomat
Lo¹i Sè cùc U
®m
,V I
®m
,A I
c¾t N
, kA
NS630N 3 690 630 10
NS250N 3 690 250 8

2.2. Tñ ®éng lùc.
Chän tñ ®éng lùc ®Çu vµo cã ®Æt cÇu dao- cÇu ch× vµ cã 8 ®Çu ra,
tñ cã mét mÆt thao t¸c do SIEMEN chÕ t¹o.

CDT
CCT
CC
8
CC
1
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


59

- §iÒu kiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu ch× lµ: I
v0
> I
dc
.
- Chän cÇu ch× cho phô t¶i kh«ng ph¶i ®éng c¬ :
I
dc
>I
lv.max

- Chän cÇu ch× cho phô t¶i ®éng c¬ :
+ CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 1 ®éng c¬, chän theo 2 ®iÒu kiÖn:
o
> +
> +
D . dm mm
dc
D . dm dc
I . K
I
I I

+ CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 2 hoÆc 3 ®éng c¬, chän theo 2 ®iÒu
kiÖn:
o
+
> +
> +
¯
÷1 n
1
Di . dm max . mm
dc
Di . dm dc
I I
I
I I

- CÇu ch× tæng (CCT) cÊp ®iÖn cho c¶ nhãm ®éng c¬, chän theo 3
®iÒu kiÖn :
o
÷ +
> +
> +
) I . k I ( I
I
I I
D . dm sd hom n . tt max . mm
dc
hom n . tt dc

+ §iÒu kiÖn chän läc ,I
dc
cña cÇu ch× ph¶i lín h¬n Ýt nhÊt 2 cÊp so
víi I
dc
cña cÇu ch× nh¸nh lín nhÊt.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


60

Trong ®ã :
+ I
tt.nhãm
: dßng tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i
+ I
dc
: dßng ch¶y cña cÇu ch×
+ I
®m.§
dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬
+ K
mm
: hÖ sè më m¸y .
+ I
mm.max
: dßng më m¸y lín nhÊt
+ K
sd
: hÖ sè sö dông
+ o : HÖ sè tÝnh to¸n, phô thuéc ®Æc ®iÓm cña m¹ng.
- §èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé th× K
mm
=5÷7
- C¸c m¸y c«ng cô coi khëi ®éng kh«ng t¶i lÊy o=2,5 , m¸y biÕn ¸p
hµn khëi ®éng cã t¶i lÊy o=1,6
- Chän cÇu ch× cho tñ §L1 (nhãm 1)
- CÇu ch× b¶o vÖ m¸y c- a kiÓu ®ai 1kW
A 64 , 50
5 . 2
32 , 25 . 5
I
A 53 , 2 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=60A
- CÇu ch× b¶o vÖ bóa h¬i ®Ó rÌn 28kw
A 8 , 141
5 , 2
9 , 70 . 5
I
A 9 , 70 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=150A
- CÇu ch× b¶o vÖ lß rÌn 4,5kw
A 8 , 22
5 , 2
4 , 11 . 5
I
A 4 , 11 I I
dc
dm dc
= >
= >

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


61
Chän I
dc
=25A
- CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t lß 2,8 kw
A 2 , 14
5 , 2
1 , 7 . 5
I
A 1 , 7 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=20A
- CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t th«ng giã 2,5 kw
A 66 , 12
5 , 2
04 . 11 . 5
I
A 33 , 6 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=20A
- CÇu ch× b¶o vÖ dÇm treo Pal¨ng ®iÖn 4,85 kw
A 56 , 24
5 , 2
28 , 12 . 5
I
A 28 , 12 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=30A
- CÇu ch× b¶o vÖ m¸y mµi s¾c 3,2 kw
A 2 , 16
5 , 2
1 , 8 . 5
I
A 1 , 8 I I
dc
dm dc
= >
= >

Chän I
dc
=20A
- CÇu ch× tæng cña tñ §L1.
A 66 , 172
5 , 2
) 9 , 70 . 16 , 0 49 , 88 ( 9 , 70 . 5
I
A 49 , 88 I I
dc
hom n . tt dc
=
÷ +
>
= >

§Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc, ta chän I
dc
= 250 (A) (v× ®Ó ®¶m b¶o
tÝnh chän läc).
- C¸c tñ ®éng lùc kh¸c tÝnh chän I
dc
cÇu ch× t- ¬ng tù , kÕt qu¶
®- îc ghi trong b¶ng 5-3 (ë trang sau)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


62
3. Chän c¸p cho m¹ng ph©n x- ëng.
- C¸p h¹ ¸p ®- îc chän ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c chung sau:
+ Ph¸t nãng .
+ Tæn thÊt ®iÖn ¸p
+ TiÕt diÖn ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chóng.
3.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x- ëng.
- Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng:
K
hc
.I
cp
> I
tt.PX
(1)
- C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat.
o s
cp hc
kd
I . K
I
(2)
Trong ®ã :
+ K
hc
: hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr- êng ®Æt c¸p vµ sè
®- êng c¸p ®Æt song song
+ I

: dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch ®iÖn.
+ o = 1,5 : ®èi víi khëi ®éng nhiÖt .
o = 4,5 : ®èi víi khëi ®éng ®iÖn tõ .
- Dßng I

®- îc chän theo dßng khëi ®éng nhiÖt , I
k®.nhiÖt
> I
®m.aptomat

. §Ó an toµn th- êng lÊy I
k®.nhiÖt
=1,25I
®m.aptomat
vµ o =1,5.
C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS630N cã I
®m
=630A, vµ ®i
tõng tuyÕn riªng trong hÇm c¸p, K
hc
= 1
ta cã I
k®.nhiÖt
=1,25.630 = 787,5A => ) A ( 525
5 , 1
5 , 787
I
I
kd '
cp
= =
o
=
=> Chän c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LEN chÕ t¹o, ký hiÖu
4G300 cã I
cp
= 621A.
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn 1: I
cp
> I
tt .PX
= 616A.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


63
3.2. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc:
- Chän c¸p tõ TPP-§L1
- Ta còng chän theo ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) ë trªn .
C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS250N cã I
®m
= 250A, vµ ®i
riªng tõng tuyÕn trong ®Êt , K
hc
= 1
§Ó an toµn ta chän I
k®.nh
= 1,25I
®m.aptomat
vµ o = 1,5 .
=> dßng khëi ®éng nhiÖt I
k®.nh
= 1,25.250 = 312,5A
Ta cã : ) A ( 33 , 208
5 , 1
5 , 312
I
I
nh . kd
cp
= =
o
=
Chän c¸p ®ång 4 lâi 4G70 cã I
cp
= 254 A.
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn : K
hc
.I
cp
> I
tt.nhãm

=> A 197 I I
hom n . tt cp
= > . C¸p chän tho¶ m·n.
- Chän t- ¬ng tù c¸c tuyÕn kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau :
B 5-1
TuyÕn c¸p I
tt
,A F
C¸p
,mm
2
I
cp
,A
PP-§L1 84 70 254
PP-§L2 77,65 70 254
PP-§L3 194 70 254
PP-§L4 197 70 254
PP-§L5 153,5 70 254
3.3. Chän c¸p tõ tñ ®éng lùc ®Õn tõng thiÕt bÞ
- §iÒu kiÖn chän :
o s +
> +
cp hc
dc
dm cp hc
I . K
I
I I . K

Trong ®ã:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


64
+ M¹ng ®éng lùc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× o=3
+ Dßng d©y ch¶y I
dc
cña cÇu ch× b¶o vÖ ®· ®- îc chän ë trªn.
+ Tñ cã 8 lé ra ,ta cã K
hc
=0,7
- Chän c¸p cho nhãm phô t¶i 1 .
- D©y c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 10kw.
Chän c¸p lo¹i 4G4 lµ lo¹i c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS
chÕ t¹o cã I
cp
= 53A; I
dc
= 60A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn :0,7 . 53 = 37,1 > 25,32 (A)
+ KÕt hîp víi I
dc
= 60(A) ta cã:
o
>
dc '
cp
I
I
) A ( 20
3
60
1 , 37 = > ¬
- Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 2,8kW.
- Chän c¸p lo¹i 4G25 cã I
cp
= 144A ; I
dc
= 150A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 0,7 . 144 = 100,8 > 70,9 (A)
+ KÕt hîp víi I
dc
= 150A cã: ) A ( 50
3
150
I
'
cp
= >
- Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn lß rÌn 4,5kw.
Chän c¸p 4G1,5 cã I
cp
= 31 (A); I
dc
= 25A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0,7 . 31 = 21,7 > 11,4 (A)
+ KÕt hîp víi I
dc
= 25A. Cã: ) A ( 33 , 8
3
25
I
'
cp
= >
- Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn dÇm treo pal¨ng ®iÖn 4,85kw.
Chän c¸p 4G1,5 cã I
cp
= 31(A); I
dc
= 20A.
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0,7 . 31 = 21,7 > 12,88 (A)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


65
+ KÕt hîp víi I
dc
= 20A. Cã: ) A ( 66 , 6
3
20
I
'
cp
= >
- D©y tõ §L1 ®Õn c¸c ®éng c¬ kh¸c ®Òu cã c«ng suÊt bÐ h¬n 4,85
kw, tÊt c¶ ®Òu chän c¸p 4G1,5.
C¸c nhãm kh¸c còng chän t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau:
B¶ng 5-2

Tªn m¸y
Phô t¶i CÇu ch× D©y dÉn
P
®m
, kw I
®m
, A M· hiÖu I
dc
, A M·
hiÖu
F
c
, mm
2
I
cp
, A
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãm 1
Bóa h¬i ®Ó rÌn 10x2 25,32x2
HH-2-100
60 4G4 4 53
Bóa h¬i ®Ó rÌn 28 70,9
HH-2-250
150 4G25 25 144
Lß rÌn 4,5x2 11,4x2
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
Qu¹t lß 2,8 7,1
HHH-40
20 4G2,5 2,5 41
Qu¹t th«ng giã 2,5 6,33
HHH-40
20 4G1,5 1,5 31
DÇm treo pal¨ng ®iÖn 4,85 12,28
HH-2-100
30 4G2,5 2,5 41
M¸y mµi s¾c 3,2 8,1
HHH-40
20 4G1,5 1,5 31
Tæng 70,35 178,15
HH-2-400
250
Nhãm 2
Bóa h¬i ®Ó rÌn 28 70,9
HH-2-250
150 4G35 35 174
Lß rÌn 6 15,19
HH-2-100
40 4G2,5 2,5 41
M¸y Ðp ma s¸t 10 25,32
HH-2-100
60 4G6 6 66
Lß ®iÖn 15 22,79
HH-2-100
40 4G4 4 53
Qu¹t ly t©m 7 17,73
HH-2-100
50 4G4 4 53
M¸y biÕn ¸p 2,2x2 5,57x2
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
Tæng 70,4 163,07
HH2-400
250
Nhãm 3
Lß b¨ng ch¹y ®iÖn 30 75,97
HH-2-250
200 4G50 50 206
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


66
Lß ®iÖn 20 30,38
HH-2-100
40 4G6 6 66
M¸y mµi s¾c 0,25 0,63
HHH-40
20 4G1,5 1,5 31
ThiÕt bÞ cao tÇn 80 127,9
HH-2-250
250 4G50 50 192
ThiÕt bÞ ®o bi 23 58,24
HH-2-250
120 4G25 25 144
M¸y c- a ®ai 4,5 11,40
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
M¸y bµo gâ 4,5 11,40
HHH-40
25 4G1,5 1,5 31
Tæng 162,25 390,61
HH-2-600
400
Tªn m¸y
Phô t¶i CÇu ch× D©y dÉn
P
®m
, kw I
®m
, A M· hiÖu I
dc
, A M·
hiÖu
F
c
, mm
2
I
cp
, A
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãm 4
Lß ®iÖn ho¸ cøng linh
kiÖn
90 143,93 HH-2-250 200 4G-35 35 174
Lß ®iÖn 30 45,58 HH-2-100 80 4G10 10 87
Lß ®iÖn ®Ó rÌn 36 57,57 HH-2-100 80 4G10 10 87
BÓ dÇu 4 10,13 HHH-40 25 4G1,5 1,5 31
BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 3 7,6 HHH-40 20 4G1,5 1,5 31
M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n 0,6 1,52 HHH-40 10 4G1,5 1,5 31
CÇu trôc cã pal¨ng ®iÖn 1,3 3,30 HHH-40 20 4G1,5 1,5 31
Tæng 164,9 387,19 HH-2-600 400
Nhãm 5
Lß ®iÖn 20 30,38
HH-2-100
40 4G4 4 53
T,bi t«i b¸nh r¨ng 18 45,58 HH-2-100 100 4G16 16 113
M¸y nÐn khÝ 45 113,95 HH-2-250 250 4G70 70 254
M¸y khoan 3,2 8,1 HHH-40 25 4G1,5 1,5 31
M¸y bµo gç 7 17,73 HH-2-100 40 4G4 4 53
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


67
M¸y c- a trßn 7 17,73 HH-2-100 40 4G4 4 53
Qu¹t giã trung ¸p 9 22,79 HH-2-100 50 4G6 6 66
Qu¹t giã sè 9,5 12 30,39 HH-2-100 80 4G10 10 87
Qu¹t sè 14 18 45,58 HH-2-100 100 4G16 16 113
Tæng 139,2 332,24 HH-2-600 400

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


68
Ch- ¬ng VI
tÝnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
cho l- íi ®IÖn XÝ nghiÖp


PhÇn lín hé c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiªu thô tõ
m¹ng ®iÖn c¶ c«ng suÊt t¸c dông P lÉn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q. C¸c
nguån tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, tiªu
thô kho¶ng 60-65% tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¹ng ®iÖn xÝ
nghiÖp, m¸y biÕn ¸p tiªu thô kho¶ng 20-25%. §- êng d©y vµ c¸c thiÕt
bÞ kh¸c tiªu thô kho¶ng 10%,... tïy thuéc vµo thiÕt bÞ ®iÖn mµ xÝ
nghiÖp cã thÓ tiªu thô mét l- îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhiÒu hay Ýt.
TruyÒn t¶i mét l- îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng qua d©y dÉn vµ m¸y
biÕn ¸p sÏ g©y ra tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt tæn thÊt ®iÖn n¨ng lín vµ
lµm gi¶m kh¶ n¨ng truyÒn t¶i trªn c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn do ®ã ®Ó
cã lîi vÒ kinh tÕ - kü thuËt trong l- íi ®iÖn cÇn n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt
tù nhiªn hoÆc ®- a nguån bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tíi gÇn n¬i tiªu thô
®Ó t¨ng hÖ sè c«ng suÊt cosm lµm gi¶m l- îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
nhËn tõ hÖ thèng ®iÖn .
- N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn b»ng c¸ch :
+ Thay c¸c ®éng c¬ non t¶i b»ng c¸c ®éng cã c«ng suÊt nhá h¬n.
+ Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ th- êng xuyªn non t¶i.
+ H¹n chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ch¹y kh«ng t¶i.
+ Thay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®éng c¬ ®ång bé.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


69
- NÕu tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó gi¶m l- îng c«ng suÊt ph¶n
kh¸ng tiªu thô mµ hÖ sè c«ng suÊt cña xÝ nghiÖp vÉn ch- a ®¹t yªu cÇu
th× ph¶i dïng biÖn ph¸p kh¸c ®Æt thiÕt bÞ bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.

1. X¸c ®Þnh dung l- îng bï
1.1. TÝnh hÖ sè Cosm
tb
cña toµn xÝ nghiÖp.
C«ng thøc :

¯
¯
m
= m
PXi . tt
PXi PXi . tt
tb
P
cos . P
Cos
Trong ®ã :
+ P
tt.Pxi
: c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x- ëng thø i.
Theo B¶ng 2-4 (ch- ¬ng 2) ta cã :
79 , 5872
6 , 0 . 75 , 738 8 , 0 . 75 , 593 8 , 0 . 88 , 883 6 , 0 . 774 9 , 0 . 25 , 1391
Cos
XN . tb
+ + + +
= m
75 , 0
79 , 5872
8 , 0 . 321 9 , 0 . 121 6 , 0 . 25 , 272 6 , 0 . 04 , 312 75 , 0 . 875 , 464
=
+ + + + +

÷ Cosm
tb .XN
=0,75.
HÖ sè Cosm tèi thiÓu do nhµ n- íc quy ®Þnh lµ tõ (0,85÷ 0,9), nh-
vËy ta ph¶i bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao hÖ sè
Cosm.
1.2. TÝnh dung l- îng bï tæng cña toµn xÝ nghiÖp :
C«ng thøc tÝnh :
Q
b
¯
= P
tt.XN
( tgm
1
- tgm
2
)
Trong ®ã :
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


70
+ tgm
1
: t- ¬ng øng víi hÖ sè Cosm
1
tr- íc khi bï.
+ tgm
2
: t- ¬ng øng víi hª sè Cosm
2
cÇn bï, ta bï ®Õn Cosm
2
®¹t gi¸
trÞ quy ®Þnh kh«ng bÞ ph¹t tõ (0,85 ÷ 0,95) ta bï ®Õn Cosm
2
= 0,9.
Cosm
1
= 0,75 ÷ tgm
1
=0,882
Cosm
2
= 0,9 ÷ tgm
2
=0,484
÷ Q
b
¯
= 5872,79 ( 0,882 - 0,484) = 2337,37 (KVAR)
÷ Q
b
¯
= 2337,37 KVAR
2. Chän vÞ trÝ ®Æt vµ thiÕt bÞ bï.
2.1. VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ bï .
VÒ nguyªn t¾c ®Ó cã lîi nhÊt vÒ mÆt gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt
®iÖn n¨ng cho ®èi t- îng dïng ®iÖn lµ ®Æt ph©n t¸n c¸c bé tô bï cho
tõng ®éng c¬ ®iÖn, tuy nhiªn nÕu ®Æt ph©n t¸n qu¸ sÏ kh«ng cã lîi vÒ
vèn ®Çu t- , l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vËn hµnh . V× vËy viÖc ®Æt thiÕt bÞ bï tËp
trung hay ph©n t¸n lµ tuú thuéc vµo cÊu tróc hÖ thèng cÊp ®iÖn cña ®èi
t- îng, theo kinh nghiÖm ta ®Æt thiÕt bÞ bï ë phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn
¸p ph©n x- ëng t¹i tñ ph©n phèi. Vµ ë ®©y ta coi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ
(®/KVAR) thiÕt bÞ bï h¹ ¸p lín kh«ng ®¸ng kÓ so víi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ
tæn thÊt ®iÖn n¨ng qua m¸y biÕn ¸p.
2.2. Chän thiÕt bÞ bï .
§Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp cã thÓ dïng c¸c thiÕt
bÞ bï sau:
- M¸y bï ®ång bé :
+ Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tr¬n.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


71
+ Tù ®éng víi gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra (cã thÓ tiªu
thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng).
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p ®Æt vµo, chñ
yÕu phô thuéc vµo dßng kÝch tõ
+ Gi¸ thµnh cao.
+ L¾p r¸p, vËn hµnh phøc t¹p.
+ G©y tiÕng ån lín.
+ Tiªu thô mét l- îng c«ng suÊt t¸c dông lín .
- Tô ®iÖn :
+ Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông Ýt
+ L¾p ®Æt, vËn hµnh ®¬n gi¶n, Ýt bÞ sù cè
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p ®Æt vµo tô.
+ Cã thÓ sö dông n¬i kh« r¸o bÊt kú ®Ó ®Æt bé tô.
+ Gi¸ thµnh rÎ.
+ C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra theo bËc vµ kh«ng thÓ thay ®æi
®- îc.
+ Thêi gian phôc vô, ®é bÒn kÐm.
Theo ph©n tÝch ë trªn th× thiÕt bÞ Tô bï th- êng ®- îc dïng ®Ó l¾p
®Æt ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cho c¸c xÝ nghiÖp.
3. TÝnh to¸n ph©n phèi dung l- îng bï
- S¬ ®å nguyªn lý ®Æt thiÕt bÞ bï :


35KV
10KV
BATT
Q
b
E

C¸p
BAPX
i
0,4KV
P
i
+JQ
i
Q
bi
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


72

- S¬ ®å thay thÕ .


- TÝnh dung l- îng bï cho tõng m¹ch :
C«ng thøc: ph©n phèi dung l- îng bï cho mét nh¸nh cña m¹ng h×nh
tia.

i
td
b XN i i . b
R
R
). Q Q ( Q Q
E
÷ ÷ = ( KVAR )
Trong ®ã:
+ Q
i
: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô cña nh¸nh i . (KVAR)
+ Q
XN
: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp (KVAR)
+ Q
b
¯
: c«ng suÊt ph¶n kh¸ng bï tæng (KVAR)
- §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña toµn m¹ng :
|
.
|

\
|
O
+ + + + =
1
R
1
...
R
1
R
1
R
1
R
1
i . 3 2 1 td

Trong ®ã :
+ R
i
= ( R
C.i
+ R
B.i
): §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña nh¸nh thø i . ( O )
+ R
C.i
: ®iÖn trë c¸p cña nh¸nh thø i. ( O ).
+ ) (
S
U . P
R
2
dm
2
N
Bi
O
A
= : ®iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p ph©n x- ëng .
- §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña nh¸nh BATT- B
1
: (§D kÐp)
) ( 71 , 0
2
3 , 1 11 , 0
2
R R
R
) ( 3 , 1
1000
10 . 10 . 13
R
1 B 1 . C
1
2
2 3
1 B
O =
+
=
+
= ¬
O = =

10KV
R
Ci
R
Bi
0,4KV
Q
b
E

(Q
i
- Q
bi
)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


73
- §iÖn trë t- ¬ng ®- ¬ng cña nh¸nh BATT- B
7
: (§D ®¬n)
) ( 82 , 1 64 , 1 18 , 0 R R R
) ( 64 , 1
800
10 . 10 . 5 , 10
R
7 B 7 C 7
2
2 3
7 B
O = + = + = ¬
O = =

- §iÖn trë c¸c nh¸nh kh¸c tÝnh t- ¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng
B¶ng 5-3
Tªn nh¸nh
R
Ci
, O R
Bi
, O R
i
= R
Ci
+ R
Bi
, O
BATT-B
1
0,11 1,3 0,71
BATT-B
2
0,26 1,3 0,78
BATT-B
3
0,31 1,64 0,96
BATT-B
4
0,19 1,64 0,92
BATT-B
5
0,18 1,64 0,91
BATT-B
6
0,028 1,3 1,33
BATT-B
7
0,18 1,64 1,82
O
+ + + + + +
= ,
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
1
R
7 6 5
4
3 2 1
td

O =
+ + + + + +
= 139 , 0
82 , 1
1
33 , 1
1
91 , 0
1
92 , 0
1
96 , 0
1
78 , 0
1
71 , 0
1
1
R
td


BAT
T
Q
b
E

R
C1
R
C2 R
C3 R
C4 R
C5
R
C6
R
C7
R
B1
R
B2
R
B3
R
B4
R
B5
R
B6
R
B7
Q
b1
Q
1
Q
b2
Q
2
Q
b3
Q
3
Q
b4
Q
4
Q
b5
Q
5
Q
b6
Q
6
Q
b7
Q
7
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


74

H×nh 7-1. S¬ ®å thay thÕ m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp dïng ®Ó tÝnh to¸n c«ng
suÊt bï t¹i thanh c¸i h¹ ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p PX.
- TÝnh c«ng suÊt bï Q
b1
cho nh¸nh BATT-B
1
.
( ) ) KVAR ( 47 , 97
71 , 0
139 , 0
. 37 , 2337 04 , 5279 37 , 673 Q
1 b
= ÷ ÷ =
- TÝnh t- ¬ng tù c«ng suÊt bï cho c¸c nh¸nh kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong
b¶ng sau:

B¶ng 5-4
Tªn nh¸nh Q
i
, KVAR Q
XN
, KVAR
Q
b
¯
,
KVAR
Q
b.i
,
KVAR
BATT-B
1
673,37 5279,04 2337,37 97,47
BATT-B
2
1029,42 5279,04 2337,37 505,2
BATT-B
3
662,91 5279,04 2337,37 236,98
BATT-B
4
503,87 5279,04 2337,37 59,42
BATT-B
5
649,84 5279,04 2337,37 200,51
BATT-B
6
982,53 5279,04 2337,37 677,39
BATT-B
7
777,1 5279,04 2337,37 551,2
4. Chän kiÓu lo¹i vµ dung l- îng tô .
- C¨n cø kÕt qu¶ tªn chän dïng c¸c bé tô 3 pha do Liªn X« chÕ t¹o,
bé tô ®- îc b¶o vÖ b»ng aptomat, trong tñ cã ®Æt c¸c bãng ®Ìn lµm ®iÖn trë
phãng ®iÖn.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


75
- Chän lo¹i tô KC2 - 0,38 - 50 - 3Y
1
, c«ng suÊt mçi bé lµ 50KVAR
®Êu song song.
- B¶ng chän Tô bï ®Æt t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng
B¶ng 5-5.
VÞ trÝ ®Æt Lo¹i tô Sè pha Q
b
, KVAR Sè l- îng
B
1
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 2
B
2
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 10
B
3
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 5
B
4
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 1
B
5
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 4
B
6
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 13
B
7
KC2-0,38-50 -Y
1
3 50 11

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


76
- S¬ ®å nguyªn lý ®Æt tô bï trong tr¹m biÕn ¸p.
H×nh 7-2
- S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 2 m¸y.H×nh 7-3
- S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 1 m¸y:

H×nh 7-4
X

X

X

X

X

X

X X X

©

aptoma
t tæng
Tñ bï
cosm
Tñ bï
cosm

aptomat
tæng
Tñ ph©n
phèi cho
c¸c ph©n
x- ëng

aptomat
ph©n ®o¹n
Tñ ph©n
phèi cho
c¸c ph©n
x- ëng

©

aptomat
tæng
Tñ bï cosm
Tñ ph©n
phèi cho
c¸c ph©n
x- ëng
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


77

Ch- ¬ng VII
ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho m¹ng
ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ

1. Nguyªn t¾c vµ tiªu chuÈn chiÕu s¸ng.
1.1.Yªu cÇu ®èi víi chiÕu s¸ng.
Trong c«ng nghiÖp còng nh- trong c«ng t¸c vµ ®êi sèng, ¸nh s¸ng
nh©n t¹o rÊt cÇn thiÕt, nã thay thÕ vµ bæ sung cho ¸nh s¸ng thiªn
nhiªn. ViÖc chiÕu s¸ng ¶nh h- ëng trù tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ
søc khoÎ cña ng- êi lao ®éng trong c«ng t¸c còng nh- trong sinh ho¹t.
V× vËy chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tèi thiÓu nhÊt ®Þnh, c¸c
yªu cÇu nµy ®- îc xem nh- tiªu chuÈn chÊt l- îng ¸nh s¸ng, lµ nguyªn
t¾c ®Ó ®Þnh ra tiªu chuÈn vµ thiÕt kÕ chiÕu s¸ng.
- §¶m b¶o ®é chiÕu s¸ng ®ñ vµ æn ®Þnh.
+ Nguyªn nh©n lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù dao ®éng cña ®iÖn
¸p, v× vËy tiªu chuÈn quy ®Þnh ®iÖn ¸p chØ ®- îc dao ®éng víi AU
Cf
= ±
2,5% U
®m
. Trong xÝ nghiÖp nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng lµ chÕ ®é lµm
viÖc kh«ng ®Òu cña m¸y c«ng cô.
+ Mét nguyªn nh©n kh¸c lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù rung ®éng
c¬ häc cña ®Ìn ®iÖn cho nªn ®Ìn ph¶i ®- îc gi÷ cè ®Þnh.
- Quang th«ng ph©n bè ®Òu trªn toµn mÆt chiÕu s¸ng (mÆt c«ng
t¸c).
+ Kh«ng cã c¸c miÒn cè ®é chªnh lÖch qu¸ lín vÒ ®é s¸ng, kh«ng
cã c¸c bãng tèi qu¸, ®Æc biÖt lµ c¸c bãng tèi di ®éng. Sù chªnh lÖch ®é
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


78
chiÕu s¸ng lµm m¾t lu«n ph¶i ®iÒu tiÕt ®Ó thÝch nghi do ®ã chãng mái
mÖt, c¸c bãng tèi di ®éng dÔ g©y ra tai n¹n lao ®éng.
- Kh«ng cã ¸nh s¸ng chãi trong vïng nh×n cña m¾t, lµm m¾t
chãng mái vµ khã ®iÒu tiÕt, nÕu ¸nh s¸ng chãi qu¸ sÏ g©y ra hiÖu øng
Pukin hoÆc mï.
Nguyªn nh©n cña ¸nh s¸ng chãi cã thÓ lµ: nguån s¸ng cã d©y tãc
lín lé ra ngoµi, cã c¸c vËt ph¶n x¹ m¹nh. Nguån s¸ng chíp ch¸y, ®Ó
h¹n chÕ ¸nh s¸ng chãi cã thÓ dïng ¸nh s¸ng gi¸n tiÕp, gãc b¶o vÖ thÝch
hîp, bãng ®Ìn mê.
1.2. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng.
Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng quy ®Þnh ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu cho c¸c
n¬i, c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¸c nhau. Tiªu chuÈn ®- îc x©y dùng trªn c¬ së
c©n nh¾c vÒ kinh tÕ, kü thuËt nh»m b¶o ®¶m võa ®ñ c¸c yªu cÇu ®·
nªu, ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu ®- îc quy ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau:
- KÝch th- íc cña vËt nh×n khi lµm viÖc vµ kho¶ng c¸ch cña nã tíi
m¾t, hai yÕu tè nµy ®- îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ sè K :
K ÷ a / b
a : kÝch th- íc vËt nh×n
b : kho¶ng c¸ch tõ vËt nh×n tíi m¾t
NÕu K cµng nhá th× ®é chiÕu s¸ng cµng ph¶i lín
- Møc ®é t- ¬ng ph¶n gi÷a vËt nh×n vµ nÒn. NÕu ®é t- ¬ng ph¶n
cµng nhá th× cµng khã nh×n, do ®ã nÕu ®é t- ¬ng ph¶n nhá th× ®ßi hái
®é chiÕu s¸ng lín.
- HÖ sè ph¶n x¹ cña vËt nh×n vµ nÒn, nÕu hÖ sè ph¶n x¹ lín th× ®é
chiÕu
s¸ng cÇn nhá.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


79
- C- êng ®é lµm viÖc cña m¾t, phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng biÖt
cña tõng c«ng t¸c. NÕu c«ng t¸c ®ßi hái tËp trung thÞ gi¸c th× ®ßi hái ®é
chiÕu s¸ng cao.
Ngoµi c¸c yÕu tè trªn khi quy ®Þnh c¸c quy ®Þnh chiÐu s¸ng cßn
xÐt ®Õn c¸c yÕu tè riªng biÖt kh¸c nh- sù cè mÆt cña c¸c vËt dÔ g©y
nguy hiÓm trong ®iÖn c«ng t¸c, sù cã mÆt cña c¸c thiÕt bÞ tù chiÕu s¸ng
...
2. HÖ thèng chiÕu s¸ng
Cã hai hÖ thèng chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng kÕt hîp gi÷a
chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng bé phËn.
- ChiÕu s¸ng chung lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng mµ toµn bé mÆt c«ng
t¸c ®- îc chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn chung.
+ ¦u ®iÓm lµ mÆt c«ng t¸c ®- îc chiÕu s¸ng ®Òu hîp víi thÞ gi¸c,
mÆt kh¸c cã thÓ dïng c«ng suÊt ®¬n vÞ lín, hiÖu suÊt sö dông cao .
+ Nh- îc ®iÓm lµ l·ng phÝ ®iÖn n¨ng vµ chØ chiÕu s¸ng ®- îc mét
phÝa tõ ®Ìn tíi.
- ChiÕu s¸ng kÕt hîp lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng trong ®ã mét phÇn
¸nh s¸ng chiÕu chung, phÇn cßn l¹i chiÕu riªng cho n¬i c«ng t¸c.
+ ¦u ®iÓm lµ ®é chiÕu s¸ng ë n¬i c«ng t¸c ®- îc n©ng cao do chiÕu
s¸ng bé phËn, cã thÓ ®iÒu khiÓn quang th«ng theo h- íng cÇn thiÕt vµ
cã thÓ t¾t c¸c chiÕu s¸ng bé phËn khi kh«ng cÇn thiÕt do ®ã tiÕt kiÖm
®iÖn.
3. C¸c lo¹i vµ chÕ ®é chiÕu s¸ng
3.1. C¸c lo¹i chiÕu s¸ng
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


80
Cã hai lo¹i chiÕu s¸ng
- ChiÕu lµm viÖc ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cÇn thiÕt ë n¬i lµm viÖc vµ
trªn ph¹m nhµ m¸y.
- ChiÕu s¸ng sù cè ®¶m b¶o l- îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu khi mÊt ¸nh
s¸ng lµm viÖc, hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè cÇn thiÕt ®Ó kÐo dµi thêi gian
lµm viÖc cña c«ng nh©n vËn hµnh vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng- êi rót ra
khái phßng s¶n xuÊt.

3.2 ChÕ ®é chiÕu s¸ng
- ChiÕu s¸ng trùc tiÕp, toµn bé ¸nh s¸ng ®- îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn
mÆt thao t¸c.
- ChiÕu s¸ng nöa trùc tiÕp, phÇn lín ¸nh s¸ng chuyÓn trùc tiÕp vµo
mÆt thao t¸c, phÇn cßn l¹i chiÕu s¸ng gi¸n tiÕp.
- ChiÕu s¸ng nöa gi¸n tiÕp, phÇn lín ¸nh s¸ng chiÕu gin tiÕp vµo
mÆt c«ng t¸c, phÇn cßn l¹i chiÕu trùc tiÕp
- ChiÕu s¸ng gi¸n tiÕp, toµn bé ¸nh s¸ng ®- îc chiÕu gi¸n tiÕp vµo
mÆt c«ng t¸c. ChiÕu s¸ng trùc tiÕp cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, kinh tÕ nhÊt
nh- ng ®Ó cã ®é chiÕu s¸ng ®Òu ®Ìn ph¶i treo cao, dÔ sinh ¸nh s¸ng
chãi. C¸c chÕ ®é chiÕu s¸ng cßn l¹i hiÖu suÊt thÊp v× mét phÇn ¸nh
s¸ng bÞ hÊp thô nªn th- êng ®- îc dïng trong khu vùc hµnh chÝnh, sinh
ho¹t, cßn ®èi víi ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng chÕ ®é chiÕu s¸ng
trùc tiÕp.
4. Chän hÖ thèng vµ ®Ìn chiÕu s¸ng
4.1 Chän hÖ thèng chiÕu s¸ng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


81
ViÖc chän hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chiÕu
s¸ng vµ - u ®iÓm cña hÖ thèng chiÕu s¸ng .
- HÖ thèng chiÕu s¸ng chung: khi yªu cÇu ®¶m b¶o ®é s¸ng ®ång
®Òu trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt, kh«ng ®ßi hái c- êng ®é thÞ gi¸c cao vµ l©u,
kh«ng thay ®æi h- íng chiÕu trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c.
- HÖ thèng chiÕu s¸ng côc bé: khi nh÷ng n¬i mµ c¸c bé mÆt c«ng
t¸c kh¸c nhau yªu cÇu ®é chiÕu s¸ng kh¸c nhau vµ ®- îc chia thµnh
tõng nhãm ë c¸c khu vùc kh¸c nhau trªn mÆt c«ng t¸c.
- HÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp: khi nh÷ng n¬i thÞ gi¸c cÇn ph¶i lµm
viÖc chÝnh x¸c, n¬i mµ c¸c thiÕt bÞ cÇn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng nghiªng
vµ kh«ng t¹o ra c¸c bãng tèi s©u.
V©y ®èi víi ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao
trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nªn ta chän hÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp .
4.2. Chän lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng.
Th- êng dïng hai lo¹i ®Ìn sau :
+ Bãng ®Ìn sîi ®èt
+ Bãng ®Ìn huúnh quang.
C¸c ph©n x- ëng s¶n xuÊt Ýt dïng ®Ìn tuýp, th- êng dïng ®Ìn sîi
®èt, v× ®Ìn tuýp nhËy víi tÇn sè f = 50Hz g©y ra ¶o gi¸c kh«ng quay ®èi
víi c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, nguy hiÓm cho ng- êi vËn hµnh m¸y, dÔ
g©y tai n¹n lao ®éng, ta dïng ®Ìn sîi ®èt cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬
khÝ.
5. X¸c ®Þnh sè l- îng vµ dung l- îng bãng ®Ìn.
5.1. C¸c ph- ¬ng ph¸p tÝnh.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


82
- Ph- ¬ng ph¸p ®iÓm: bá qua quang th«ng ph¶n x¹, th- êng ®Ó tÝnh
to¸n cho nh÷ng n¬i: chiÕu s¸ng ngoµi trêi, chiÕu s¸ng lèi ®i, nh÷ng n¬i
cã ph¶n x¹ thÊp nh- hÇm lß, bÕn c¶ng, ®- êng ®i....
- Ph- ¬ng ph¸p quang th«ng: tÝnh ®Õn sù ph¹n x¹ ¸nh s¸ng,
th- êng dïng cho tr- êng hîp chiÕu s¸ng trong nhµ vµ héi tr- êng....
5.2. Ph- ¬ng ph¸p hÖ sè sö dông quang th«ng
m
1
- ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng:
) b a ( H
b . a
1 1 1
1 1
1
+
= m
- K
sdqt
: HÖ sè sö dông quang th«ng, tra b¶ng theo c¸c hÖ sè ph¶n
x¹ cña t- êng, nÒn, trÇn vµ lo¹i ®Ìn, h×nh d¹ng....
MÆt kh¸c K
seqt
l¹i ®- îc tra ë b¶ng theo: [PL VIII1: TKCC§ trang
324]
K
sdqt
= f (p
tr
, p
t
, p
nÒn
, m, lo¹i ®Ìn)
[Phô lôc VIII.1. : TKCC§ trang 324]
E
o
o
=
ich . h
qt . sd
K
+ o
h.Ých
= E
tb
.S.K
d.tr
: quang th«ng h÷u Ých
Trong ®ã :
E
tb
: ®é räi trung b×nh
S : diÖn tÝch chiÕu s¸ng
K
d.tr
: hÖ sè d÷ tr÷, tra b¶ng theo tÝnh chÊt cña m«i tr- êng (b¶ng
B5.2. trang 124: TKC§)
+ o
E
c¸c.®Ìn
= o
0
.n : quang th«ng tæng cña c¸c ®Ìn.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


83
n : sè ®Ìn
o
0
: quang th«ng cña ®Ìn
E
min
:®é räi tiªu chuÈn, chon theo lo¹i h×nh c«ng viÖc (B5.3 trang
135: TKC§)
Z :hÖ sè tÝnh to¸n, tra b¶ng theo tØ sè L/H (B¶ng 5-1 trang 134:
TKC§)
H : ®é cao treo ®Ìn
L : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn
 E
tb
=
Z
E
min

+ §é cao treo ®Ìn H so víi mÆt thiÕt bÞ lµm viÖc
H = h - h
1
- h
2

h : chiÒu cao nhµ x- ëng.
h
1
: kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn bãng ®Ìn h
1
= 0,5 ÷0,7m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


84
h
2
: ®é cao mÆt bµn lµm viÖc h
2
= 0,7÷1m+
) b a ( H
b . a
+
= m : chØ sè cña phßng.kÝch th- íc a.b
+ m, p
t- êng
, p
trÇn
, p
nÒn
: tra b¶ng t×m ra hÖ sè sö dông quang th«ng
K
sd.qt

VËy ta cã :
=
o
=
E
. Z
K . S . E
K
tr . d min
qt . sd

max
ich . huu
E
o
o

qt . sd
tb
qt . sd
tr . d min
K
3 , 1 . S . E
Z . K
K . S . E
= = o
E

+ Chän lo¹i ®Ìn cã c«ng suÊt ®Ìn P
0
, quang th«ng o
0

Sè l- îng bãng ®Ìn : n =
0
o
o
E

C«ng suÊt chiÕu s¸ng tæng : P
cs
=n.P
0

6. TÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho toµn bé ph©n x- ëng SCCK.
- Ph©n x- ëng SCCK ®- îc chia lµm hai khu vùc.
- Khu vùc 1 : (khu vùc nµy cã cÇu trôc)
+ Bé phËn m¸y vµ m¸y c«ng cô.
+ C¸c phßng sinh ho¹t, kho vµ buång th«ng giã.
h
1
h H
h
2
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


85
- Khu vùc 2 :
+ Bé phËn nhiÖt luyÖn.
+ Bé phËn méc.
+ Bé phËn qu¹t giã.
+ M¸y nÐn khÝ
6.1. TÝnh to¸n xhiÕu s¸ng cho khu vùc 1 :
- LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña t- êng : p
t- êng
= 60% t- ¬ng øng mµu vµng.
- LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña trÇn : p
trÇn
= 70% t- ¬ng øng mµu
tr¾ng.
- LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña nÒn : p
nÒn
= 40% t- ¬ng øng mµu n©u.
- ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng (khu vùc 1)
( )
1 1 1
1 1
1
b a . H
b . a
+
= m
+ LÊy ®é cao mÆt bµn lµm viÖc : h
2
= 1m
+ Khu vùc nµy cã cÇu trôc cao kho¶ng 10m, nªn ta lÊy ®é cao treo
®Ìn so víi nÒn lµ (h - h
1
) = 11m
 §é cao treo ®Ìn so víi mÆt thao t¸c:
H
1
= ( h - h
1
) - h
2
= 10m
+ KÝch th- íc cña khu vùc 1 : S
1
= 24,75 . 17,5m
2

025 , 1
) 5 , 17 75 , 24 ( 10
5 , 17 . 75 , 24
1
=
+
= m ¬
Tõ p
t- êng
, p
trÇn
, p
nÒn
vµ m
1
tra b¶ng PL-VIII [gt:TKCC§] ®- îc
K
sd.qt
=0,45
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


86
- Phßng Ýt khãi bôi, tro, må hãng lÊy K
d.tr
= 1,3
- Lo¹i h×nh ph©n x- ëng c¬ khÝ chÝnh x¸c: lÊy E
min
= 30lx [b¶ng 5.3
- TKC§]
- Chän hÖ sè tÝnh to¸n Z=1,2
Ta cã : ) lm ( 31281
45 , 0 . 2 , 1
3 , 1 . 5 , 17 . 75 , 24 . 30
K . Z
K . S . E
qt . sd
tr . d min
1
= = = o
E

- Dïng ®Ìn sîi ®èt, chiÕu s©u tiªu chuÈn 20/230V cã P
0
= 200W, o
0

= 2528 lm [b¶ng 5.5 - TKC§]
VËy ta cã:
+ Tæng bãng ®Ìn khu vùc 1 : n
1
= 12 37 , 12
0
1
= =
o
o
E
bãng
+ Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 1:
P
cs1
= n
1
. P
0
= 12 . 200 = 2,4 kW
- Trong 3 phßng sinh ho¹t, 2 kho vµ 1 buång th«ng giã ta ®Æt thªm
6 bãng lo¹i 100W. VËy tæng c«ng suÊt khu vùc 1: P
cs1
= 3 kw
6.2. tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho khu vùc 2
- Chän h
2
= 1m ; ( h - h
1
) = 4m ÷ H
2
= (h- h
1
) - h
2
=3m
- Khu vùc 2 cã kÝch th- íc :
S
2
= 30,5 . 17,5m
2
÷ hÖ sè phßng : m
2
= 3,71
- Tra ®- îc K
sd.qt
= 0,61
- Ta cã quang th«ng tæng :
lm 5 , 28437
61 , 0 . 2 , 1
3 , 1 . 30 . 5 , 17 . 5 , 30
2
= = o
E

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


87
- Chän P
0
= 200W, o
0
= 2528, lm
+ Tæng sè bãngcña khu vùc 2 : n
2
= 12 bãng
+ Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 2 : P
cs2
=2,4 kW
- VËy ta cã :
- Tæng sè bãng ®Ìn toµn ph©n x- ëng lµ : n = 30 bãng
Trong ®ã cã (24 bãng 200W vµ 6 bãng 100W)
- Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn bé ph©n x- ëng lµ :
P
cs
= 24 bãng x 200W + 6 bãng x 100W = 5,4kW
6.3 Ph©n bè ®Ìn cho ph©n x- ëng.
- Ph©n bè ®Ìn ®Òu cho c¸c khu vùc.
- Khu vùc 1 :
+ Bé phËn rÌn vµ m¸y c«ng cô (khu vùc cã cÇu trôc) gåm 12 bãng,
bè trÝ 3 d·y, mçi d·y 4 bãng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bãng lµ t = 7m, c¸ch
t- êng lµ l = 1,75m.
+ Bé phËn kho, phßng sinh ho¹t, buång th«ng giã bè trÝ mçi ng¨n
mét ®Ìn ë gi÷a phßng.
- Khu vùc 2 :
+ Gåm bé phËn nhiÖt luyÖn, bé phËn méc, bé phËn qu¹t giã, bé
phËn m¸y nÐn khÝ : (l¾p 12 bãng, bè trÝ lµm 3 d·y, mçi d·y 4 bãng
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn theo chiÒu réng cña x- ëng L = 7m vµ theo
chiÒu dµi x- ëng L = 9m, c¸ch t- êng lµ l = 1,75m.
6.4. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng:
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


88
§Æt riªng mét tñ chiÕu s¸ng c¹nh cöa ra vµo lÊy ®iÖn tõ tñ PP cña
x- ëng. Tñ gåm mét ¸pt«m¸t tæng 3 pha vµ 7 ¸p t«m¸t nh¸nh 1 pha, 6
¸p t« m¸t mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 4 bãng ®Ìn lo¹i 200W vµ 1 ¸p
t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng ®Ìn lo¹i 100W. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å cÊp
®iÖn nh- h×nh H.

a. Chän c¸p tõ tñ PP tíi tñ chiÕu s¸ng (CS)
) A ( 2 , 8
38 , 0 . 3
4 , 5
U . 3
P
I
dm
cs
cs
= = =
Chän c¸p ®ång, 4 lâi, vá PVC, do CLIPSAL s¶n xuÊt; tiÕt diÖn
6mm
2
cã I
cp
=45A ÷ PVC (3.6+1,4)
b. Chän ¸p t«m¸t tæng: 50A, 3 pha cña §µi loan, TO-50EC-50A.
c. Chän ¸p t«m¸t nh¸nh:
C¸c ¸p t«m¸t nh¸nh chän gièng nhau, mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho
4 bãng lo¹i 200W vµ mét ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng lo¹i 100W.
Dßng qua ¸p t«m¸t (1 pha).
A 64 , 3
22 , 0
2 , 0 . 4
I
n
= =
Chän 7 ¸p t«m¸t 1 pha, I
®m
= 10A do §µi Loan chÕ t¹o.
10 QCE - 10A
d. Chän d©y dÉn tõ ¸p t«m¸t nh¸nh ®Õn côm 4 vµ 6 ®Ìn.
Chän d©y ®ång bäc, tiÕt diÖn 2,5mm
2
÷ M (2. 2,5) cã I
cp
= 27A.
e. KiÓm tra ®iÒu kiÖn chän d©y kÕt hîp víi ¸p t«m¸t.
- KiÓm tra c¸p PVC (3.6+1.4) hÖ sè hiÖu chØnh k =1.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


89
A 6 , 41
5 , 1
50 . 25 , 1
5 , 1
I
A 45
kdn
= = >
- KiÓm tra d©y 2,5mm
2

A 33 , 8
5 , 1
10 . 25 , 1
A 27 = >

g. KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p:
V× ®- êng d©y ng¾n, c¸c d©y ®Òu ®- îc chän v- ît cÊp kh«ng cÇn
kiÓm tra sôt ¸p.


50A
Tñ PP
Tñ CS
§L
1
§L
2
§L
3
§L
4
PVC (3.6 + 1,4)

TO - 50EC - 50A

10QCE - 10A

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


90Ch- ¬ng VIII
thiÕt kÕ nèi ®Êt cho
tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng


1. Kh¸i niÖm vÒ nèi ®Êt.
- Dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ ng- êi ng©y nªn nh÷ng t¸c h¹i nguy
hiÓm: g©y báng, giËt, tr- êng hîp nÆng sÏ lµm chÕt ng- êi, do ®ã t¸c
dông cña nèi ®Êt lµ ®Ó t¶n dßng ®iÖn vµ gi÷ møc ®iÖn thÕ thÊp trªn c¸c
thiÕt bÞ ®- îc nèi ®Êt. HÖ thèng nèi ®Êt cã hai chøc n¨ng : nèi ®Êt lµm
viÖc vµ nèi ®Êt an toµn.
- Ng- êi bÞ tai n¹n vÒ ®iÖn lµ do ch¹m ph¶i nh÷ng phÇn tö mang
®iÖn, song còng cã thÓ ch¹m ph¶i nh÷ng bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn b×nh
th- êng kh«ng mang ®iÖn nh- ng l¹i cã ®iÖn ¸p khi c¸ch ®iÖn bÞ háng.
Trong tr- êng hîp nµy, ®Ó ®¶m b¶o an toµn cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch
nèi ®Êt tÊt c¶ nh÷ng bé phËn b×nh th- êng kh«ng mang ®iÖn nh- ng khi
c¸ch ®iÖn bÞ háng cã thÓ cã ®iÖn ¸p.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


91
- Khi cã nèi ®Êt, qua chæ c¸ch ®iÖn bÞ chäc thñng vµ thiÕt bÞ nèi
®Êt sÏ cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch mét pha víi ®Êt vµ ®iÖn ¸p ®èi víi ®Çu
cña vá thiÕt bÞ b»ng :
U
®
= I
®
.R
®
.
Trong ®ã :
+ I
®
: dßng ®iÖn mét pha ch¹m ®Êt.
+ R
®
: ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c trang bÞ nèi ®Êt.
Tr- êng hîp ng- êi ch¹m ph¶i vá thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn qua
ng- êi x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : I
ng
. R
ng
=I
®
. R
®

V× R
®
<< R
ng
nªn I
ng
<< I
®
, v× vËy I’
®
= I
®
, khi ®ã
tn nd nt
R
1
R
1
R
1
÷ = , tõ
®ã nhËn thÊy khi thùc hiÖn nèi ®Êt víi ®iÖn trë nèi ®Êt ®ñ nhá cã thÓ
®¶m b¶o cho dßng I
n
qua ng- êi kh«ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng .
- Trang bÞ nèi ®Êt bao gåm ®iÖn cùc nèi ®Êt vµ c¸c ®- êng d©y dÉn
nèi ®Êt, ®iÖn cùc nèi ®Êt ®Æt trùc tiÕp trong ®Êt, c¸c d©y nèi ®Êt dïng
®Ó nèi c¸c bé phËn ®- îc nèi ®Êt víi ®iÖn cùc nèi ®Êt.
- Khi cã trang bÞ nèi ®Êt, dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xuÊt hiÖn do c¸ch
®iÖn thiÕt bÞ háng sÏ qua vá thiÕt bÞ theo d©y dÉn nèi ®Êt xuèng ®iÖn
cùc vµ ch¹y t¶n vµo trong ®Êt.
- Cã hai lo¹i nèi ®Êt sau :
+ Nèi ®Êt tù nhiªn : lµ c¸c èng kim lo¹i ®Æt trong ®Êt, c¸c kÕt cÊu
b»ng kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh cã nèi víi ®Êt, khi x©y dùng trang bÞ
nèi ®Êt tr- íc hÕt cÇn ph¶i sö dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn cã s½n, ®iÖn
trë nèi ®Êt tù nhiªn ®- îc x¸c ®Þnh b»ng ®o l- êng, nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt
tù nhiªn kh«ng ®¹t ®- îc trÞ sè ®· quy ®Þnh trong quy ph¹m th× ta míi
thùc hiÖn nèi ®Êt nh©n t¹o.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


92
+ Nèi ®Êt nh©n t¹o: thùc hiÖn b»ng cäc thÐp, èng thÐp, thanh thÐp
ch÷ nhËt hay thÐp gãc dµi 2÷3m ch«n xuèng ®Êt.
Th- êng c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt nµy ®- îc ®ãng s©u xuèng ®Êt sao cho
®Çu trªn cña chóng c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,5÷0,8m, nhê vËy gi¶m ®- îc
sù thay ®æi ®iÖn trë nèi ®Êt theo thêi tiÕt. C¸c ®iÖn cùc ®- îc nèi víi
nhau b»ng c¸ch hµn víi thÐp n»m ngang ®Æt ë ®é s©u 0,5÷0,8m. §Ó
chèng ¨n mßn c¸c èng thÐp trong ®Êt ph¶i cã bÒ dµy kh«ng nhá h¬n
3,5mm, c¸c thanh thÐp dÑt, gãc kh«ng ®- îc nhá h¬n 4mm, vµ d©y nèi
®Êt cÇn cã tiÕt diÖn tho· m·n ®é bÒn c¬ khÝ æn ®Þnh nhiÖt vµ chÞu ®- îc
dßng lµm viÖc l©u dµi .
- §iÖn trë nèi ®Êt chñ yÕu x¸c ®Þnh bëi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, h×nh
d¸ng kÝch th- íc ®iÖn cùc vµ ®é ch«n s©u trong ®Êt. Nèi ®Êt th- êng bao
gåm mét sè ®iÖn cùc nèi song song víi nhau vµ ®Æt c¸ch nhau mét
kho¶ng t- ¬ng ®èi nhá, v× vËy khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt thÓ tÝch
®Êt t¶n dßng ®iÖn tõ mçi cùc gi¶m ®i do ®ã lµm t¨ng ®iÖn trë nèi ®Êt,
hÖ sè sö dông ®iÖn cùc nèi ®Êt sÏ gi¶m xuèng khi t¨ng sè ®iÖn cùc vµ
gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a chóng, ngoµi ra cßn phô thuéc vµo h×nh d¹ng
nèi ®Êt.
- §iÖn trë suÊt cña ®Êt phô thuéc vµo thµnh phÇn, mËt ®é, ®é Èm
vµ nhiÖt ®é cña ®Êt vµ chØ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®o l- êng. §iÖn trë suÊt
kh«ng ph¶i cè ®Þnh trong c¶ n¨m mµ thay ®æi do sù thay ®æi ®é Èm vµ
nhiÖt ®é cña ®Êt do ®ã ®iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt còng thay ®æi, v×
vËy trong tÝnh to¸n nèi ®Êt ph¶i dïng ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n lµ trÞ sè
lín nhÊt trong c¶ n¨m
p
tt
=k
max
.p; k
max
lµ hÖ sè t¨ng cao, phô thuéc ®iÒu kiÖn khÝ hËu n¬i sÏ
x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt.
2. X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


93
C«ng thøc tÝnh :
tn nd nt
R
1
R
1
R
1
÷ =
Trong ®ã :
+ R
nt
: ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o.
+ R

: ®iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp cña hÖ thèng.
+ R
tn
: ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn.
- §èi víi l- íi h¹ ¸p cã trung ®iÓm nèi ®Êt trùc tiÕp, theo quy ph¹m
cña trang bÞ ®iÖn th× R

s 4O.
- Do kh«ng biÕt râ c¸c hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c
nªn coi Rtn ~ 0.
VËy ta cã : R
nt
=R

=4O.
3. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña mét ®iÖn cùc ch«n s©u.
3.1. X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n.
Trang bÞ ®iÖn sÏ ®- îc x©y dùng t¹i n¬i ®Êt thuéc lo¹i ®Êt v- ên cã
®iÖn trë suÊt p =50Om [B¶ng 8-1 s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn]
- HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc n»m ngang khi ch«n s©u 0,8m lµ
K=1,6 ÷ ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña thanh n»m ngang p
tt.ng
=1,6.50
=80Om.
- HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc th¼ng ®øng dµi 2÷3m ch«n s©u
c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,5÷0,8m lµ K=1,4
=> ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña cùc th¼ng ®øng p
tt.®
=1,4.50 =70Om.
3.2. C¸ch thøc ch«n s©u vµ lo¹i ®iÖn cùc.
- §iÖn cùc ®- îc ch«n th¼n ®øng, ®Çu trªn c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng
h =0,7m, cã chiÒu dµi l = 2,5m, c¸c ®iÖn cùc c¸ch nhau kho¶ng a =5m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


94
vµ ®- îc nèi víi nhau b»ng c¸c thanh ®iÖn cùc ngang ch«n s©u kho¶ng
h =0,8m.
- Chän ®iÖn cùc th¼ng ®øng b»ng thÐp gãc cã kÝch th- íc 70.70mm.
- Chän ®iÖn cùc ngang b»ng thanh dÑt cã kÝch th- íc 40.4mm

3.3. TÝnh ®iÖn trë cña mét ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
C«ng thøc tÝnh cho ®iÖn cùc trßn: [s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn ]
|
.
|

\
|
÷
+
+
H
p
=
l t 4
l t 4
ln
2
1
d
l 2
ln
l . 2
R
d . tt
dc

Trong ®ã :
+ l : chiÒu dµi ®iÖn cùc, m
+ d : ®- êng kÝnh ®iÖn cùc trßn, m
+ t : ®é ch«n s©u, m
- §Ó tÝnh cho ®iÖn cùc lµ thÐp gãc ph¶i quy ®æi vÒ ®iÖn cùc trßn
theo
c«ng thøc d = 0,95.b; b = 0,07 m: bÒ réng cña ®iÖn cùc vu«ng
=> d = 0,95.0,07 = 0,0665m
- §é ch«n s©u : t = 0,7 + l/2 = 1,95 m.
Ta tÝnh ®- îc :
t h =0,7 m

l =2,5 m

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


95
O = |
.
|

\
|
÷
+
+ = 74 , 18
5 , 2 95 , 1 . 4
5 , 2 95 , 1 . 4
ln
2
1
0665 , 0
5 , 2 . 2
ln
5 , 2 . 14 , 3 . 2
70
R
dc

4. X¸c ®Þnh s¬ bé sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
nt d . sd
dc
R . K
R
n =
- K
sd.®
: hÖ sè sö dông ®iÖn cùc th¼ng ®øng, kh«ng xÐt ®Õn ¶nh
h- ëng cña thanh nèi ngang; ®iÖn cùc ®Æt thµnh vßng,
l
a
=1÷ chän s¬
bé K
sd.®
=0,58.
 cäc 10 97 , 9
4 . 58 , 0
74 , 20
n ~ = =
5. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña ®iÖn cùc n»m ngang.
C«ng thøc tÝnh :
t . b
L . 2
ln
L . 2 . K
R
2
ng . sd
g . tt
ng
H
p
=
Trong ®ã :
+ L =10.2,5 =25m : tæng chiÒu dµi cña ®iÖn cùc ngang.
+ b =40mm = 0,04m :chiÒu réng cña thanh dÑt.
+ t =0,8m : ®é ch«n s©u.
+ K
sd.g
=0,34 : hÖ sè sö dông thanh nèi ngang trong vßng ®iÖn cùc
th¼ng ®øng khi chóng b¾ng 10.
Thay vµo c«ng thøc trªn tÝnh ®- îc :
O = = 85 , 15
8 , 0 . 04 , 0
25 . 2
ln
25 . 14 , 3 . 2 . 34 , 0
80
R
2
ng

6. TÝnh chÝnh x¸c ®iÖn trë cña ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


96
C«ng thøc tÝnh :
O =
÷
=
÷
= 35 , 5
4 85 , 15
4 . 85 , 15
R R
R . R
R
nt ng
nt ng
d

TÝnh chÝnh x¸c sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng cã xÐt ®Õn ¶nh h- ëng cña
®iÖn cùc ngang, hÖ sè sö dông thanh ®øng K
sd.®
=0,58. (B¶ng 8-5, s¸ch
tra cøu cung cÊp ®iÖn )
6 n 04 , 6
35 , 5 . 58 , 0
74 , 18
R . K
R
n
d d . sd
dc
= ÷ = = =
VËy ta lÊy n =6 ®iÖn cùc th¼ng ®øng.
- MÆt b»ng bè trÝ c¸c ®iÖn cùc :


TBA
1 1
2
0
,
7
m

0
,
8
m

2
,
5
m

1. Cäc
2. Thanh nèi
a > 2,5m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


97
PhÇn II
Chuyªn ®Ò: thiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p
Ch- ¬ng I
ThiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng
ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ

1. Lo¹i h×nh x©y dùng tr¹m:
- Tr¹m biÕn ¸p ph©n x- ëng (BAPX) 10/0,4kV ®- îc thiÕt kÕ ®Ó
cung cÊp ®iÖn cho ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ (PXSCCK) víi tæng
c«ng suÊt tÝnh to¸n lµ S
tt
= 446,7(KVA) lµ phô t¶i lo¹i 3, khi sù cè cho
phÐp mÊt ®iÖn, do ®ã ta chØ thiÕt kÕ ®Æt tr¹m 1 m¸y biÕn ¸p,
- VÞ trÝ ®Æt tr¹m ë trong khu vùc xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã nhiÒu
khãi bôi vµ hãa chÊt nªn tr¹m ®- îc x©y dùng theo kiÓu tr¹m kÝn.
- Tr¹m ®- îc x©y dùng cã kÝch th- íc 3000x7200mm gåm cã 4 gian
riªng biÖt :
+ Mét gian ®Æt tñ cao ¸p .
+ Mét gian ®Æt m¸y biÕn ¸p (MBA)
+ Mét gian ®Æt tñ h¹ ¸p.
- Tr¹m ®- îc x©y hè dÇu sù cè d- íi bÖ m¸y biÕn ¸p, ®Æt cöa th«ng
giã cho c¸c phßng cã che l- íi m¾t c¸o, cöa ra vµo cã kho¸ ch¾c ch¾n.
2. TÝnh chän c¸c phÇn tö c¬ b¶n cña tr¹m :
2.1. Chän m¸y biÕn ¸p
- Ph©n x- ëng SCCK cã c«ng suÊt tÝnh to¸n S
tt
= 446,7 (KVA).
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


98
- Chän m¸y biÕn ¸p do h·ng liªn doanh ABB chÕ t¹p cã dung
l- îng 400 KVA kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt cña MBA:
S
®m
, kVA U
®m
, kV
AP
0
,W AP
N
,W
U
N%

400 10 840 5750 4,5
- KiÓm tra víi phô t¶i:
V× tÊt c¶ c¸c phô t¶i dµi h¹n cña ph©n x- ëng söa ch÷a c¬ khÝ chØ
chiÕm kho¶ng 85% tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n, do ®ã:
S
®mB
= 400 KVA > 0,85 . 446,7 = 379,7 (KVA)
VËy MBA chän tho¶ m·n.
2.2. Chän thiÕt bÞ phÝa cao ¸p :
a. Chän thanh dÉn :
- Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi .
K
hc
. I
cp
> I
cb

NhiÖt ®é m«i tr- êng xung quanh +25
0
C : K
hc
= 0,88
Dßng lµm viÖc c- ìng bøc I
cb
chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè cña
m¸y biÕn ¸p:
) A ( 33 , 32
10 . 3
400 . 4 , 1
U . 3
S . 4 , 1
I
dm
B . dm
cb
= = =
÷ ) A ( 74 , 36
88 , 0
33 , 32
K
I
I I I . k
hc
cb
cp cb cp hc
= = = ÷ >
Chän thanh dÉn ®ång, tiÕt diÖn trßn o8 cã I
cp
=235A
- KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : o
cp
> o
tt
.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


99
Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch:
F
tt
= 1,76.10
-8
.
2
XK
i .
a
l
(KG)
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø, l =100cm.
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha, a = 30cm
- Dßng xung kÝch, ) KA ( 58 , 11 55 , 4 . 2 . 8 , 1 I . 2 . 8 , 1 i
' '
3 N xk
= = =
÷ ) kG ( 87 , 7 10 . 58 , 11 .
30
100
. 10 . 76 , 1 F
6 2 8
tt
= =
÷

- øng suÊt tÝnh to¸n cña vËt liÖu thanh dÉn : |
.
|

\
|
= o
2
tt
cm
) kG (
W
M

- M« men chèng uèn cña thanh dÉn trßn : W = 0,1.D
3

÷ ) cm / kG ( 64 , 3
D . 1 , 0 . 10
l . F
2
3
tt
tt
= = o
Ta cã øng suÊt cho phÐp cña ®ång
o
cp.cu
=1400 kG/cm
2
> o
tt
=3,64 kG/cm
2
.
- KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : S > S
min
=o . I
·
.
qd
t
- HÖ sè nhiÖt ®é cña ®ång : o =7
- Dßng ng¾n m¹ch duy tr× : I
·
=I”
N3
= 4,55 kA
- Thêi gian ng¾n m¹ch quy ®æi : t

= t
nm
=0,125.
l
a
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


100
÷ S
min
= 7 . 4,55 . 3,17. 12 , 0 = 11,03mm
2

Ta cã tiÕt diÖn thanh dÉn S = H.R
2
= 3,14 . 3
2
=28,3mm
2
.
÷ S = 28,3 > S
min
= 11,03 mm
2
Thanh dÉn chän ®· ®- îc tho¶ m·n.
b. Chän sø ®ì.
- Chän sø ®ì ®Æt trong nhµ do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i 0o -10 - 375 cã
:
+ U
®m
= 10kV
+ U
p®.kh«
= 47kV
+ F
ph
= 375 kG
Lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø F
cp
= 0,6.F
ph

Sø chän ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn F
cp
> F
tt

÷ F
ph
> KG 1 , 13
6 , 0
87 , 7
6 , 0
F
tt
= = ÷ sø chän tho· m·n.
c. Chän tñ cao ¸p.
Chän tñ cao ¸p 10kV trän bé cã cÇu dao - cÇu ch×, c¸ch ®iÖn b»ng
SF6, tñ cã thÓ më réng vµ kh«ng ph¶i b¶o tr×, lo¹i 8DH10.
B¶ng th«ng sè kü thuËt cña tñ.
Lo¹i
C¸ch
®iÖn
U
®m

kV
I
®m

A
I
N

kA 1s
I
Nmax

kA
TB ®ãng
c¾t
8DH10 SF6 12 200 25 63
CÇu dao
CÇu ch×
- Chän d©y ch¶y cho cÇu ch× :
I
dc
> I
cb
= 32,33 (A)
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


101
÷ Chän I
dc
= 80 A
2.3. Chän thiÕt bÞ h¹ ¸p.
a. Chän thanh dÉn .
- Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng:
K
1
. K
2
. I
cp
> I
cb

+ Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K
1
= 0,95
+ NhiÖt ®é m«i tr- êng xung quanh +25
0
C : K
2
= 0,88
Chän thanh dÉn ®ång 60 x 6 cã I
cp
= 1125 (A) ÷
0,95 . 0,88 . 1125 = 940,5 > 32,33 (A)
- KiÓm tra æn ®Þnh ®éng . o
cp
> o
tt
.
- Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch:
F
tt
= 1,76.10
-8
.
2
XK
i .
a
l
(KG)
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø, l =60cm.
+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha, a = 15cm
+ Dßng ®iÖn xung kÝch: ) kA ( 48 , 29 58 , 11 . 2 . 8 , 1 I . 2 . 8 , 1 i
' '
4 N xk
= = =
) KG ( 18 , 61 10 . 48 , 29 .
15
60
. 10 . 76 , 1 F
6 2 8
tt
= =
÷

- øng suÊt tÝnh to¸n vËt liÖu thanh dÉn:
W
M
tt
= o
- M«men chèng uèn cña thanh n»m ngang :
) cm ( 6 , 3 6 . 6 , 0 .
6
1
b . h
6
1
W
3 2 2
= = =
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


102
) cm / kG ( 97 , 101
6 , 103
60 . 18 , 61
W . 10
l . F
2
tt
tt
= = = o
- Thanh dÉn ®ång cã: o
cp.cu
=1400kG/cm
2
> o
tt
= 101,97 (KG/cm
2
)
- Thanh dÉn cã dßng ®Þnh møc I
®m
> 1000A, kh«ng cÇn kiÓm tra
æn ®Þnh nhiÖt.
VËy thanh dÉn ®· chän tho¶ m·n.
b. Chän sø ®ì .
- Chän sø lo¹i 0H- 1 - 375 do Liªn X« chÕ t¹o cã :
+ U
®m
= 1000V
+ U
p®.kh«
= 11kV
+ F
ph
= 375kG
c. Chän Aptomat .
- Chän Aptomat tæng lo¹i NS600E
Aptomat nh¸nh lo¹i NS400E
- B¶ng th«ng sè kü thuËt .
Lo¹i U
®m
,V I
®m
, A I
c,N
, kA
NS600E 500 600 15
NS400E 500 400 15
- KiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn c¾t dßng ng¾n m¹ch: I
c¾t.®m.A
> I
N
.
Dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i 0,4kV b»ng I”
N
= 11,08 kA
÷ I
CN
=15kA > I”
N4
= 11,08 (kVA)
VËy Aptomat chän tho· m·n
d. Chän c¸p h¹ ¸p tæng.
- Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


103
K
hc
. I
cp
> I
tt

+ NhiÖt ®é m«i tr- êng ®Æt c¸p +25
0
C, sè tuyÕn c¸p ®Æt trong hÇm
c¸p b»ng 1 ÷ K
hc
= 1
+ Dßng phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸p :
A 35 , 557
4 , 0 . 3
400
I
tt
= =
Ta chän c¸p ®ång 3 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã
F=300mm
2
, I
cp
= 565 (A) vµ chän d©y trung tÝnh cã tiÕt diÖn 120mm
2
.
- B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸p.
F, mm
2

D, mm
M
kg/km
R
0
, O/km
ë 20
0
C
I
cp
, A
Trong nhµ lâi

min ma
x
3G300 20,1 56 66 10725 0,0601 565
C¸p ®- îc b¶o vÖ b»ng Aptomat tæng NS600E cã I
®m.A
= 600A
Ta cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ:
5 , 1
I
I
'
cp
nh . kd
s
I
k®.nh
: dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch b»ng nhiÖt.
I
k®.nh
> I
®m.A
: ®Ó an toµn lÊy I
k®.nh
= 1,25 I
®m
.
I
k®.nh
= 1,25 . 600 = 750 (A)
5 , 1 33 , 1
565
750
I
I
'
cp
nh . kd
< = =
VËy c¸p ®· chän tho¶ m·n.
e. Chän thiÕt bÞ ®o ®Õm.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


104
- C¸c ®ång hå ®å ®o, ®Õm ®- îc chän theo cÊp chÝnh x¸c.
Tªn

hiÖu
Lo¹i
CÊp
chÝnh
x¸c
C«ng suÊt tiªu thô,
VA
Cuén ¸p
Cuén
dßng
Ampamet A
- - 379
1,5 0,5
Volmet V
- - 379
1,5 2
Owatmet t¸c dông Wh N – 672M 2 1,5W 2,5
Owatmet ph¶n
kh¸ng
Varh N – 673M 2 3W 2,5

f. Chän m¸y biÕn dßng.
- Chän theo c¸c ®iÒu kiÖn :
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m.BI
> 0,4kV
- Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc : I
®m.BI
> ) A ( 58 , 673
4 , 0 . 3 . 2 , 1
400 . 4 , 1
2 , 1
I
cb
= =
 Chän m¸y biÕn dßng lo¹i TKM - 0,5 cã I
®m.BI
=800A/5A
B¶ng th«ng sè kü thuËt
Lo¹i
U
®m

kV
I
®m

A
CÊp
chÝnh
x¸c
S
®m2

VA
Phô t¶i
thø cÊp
Sè cuén
d©y thø
cÊp
0,5 0,5
TKM-0,5 500 800 0,5 10 0,4 1

- C¸c ®ång hå vµ biÕn dßng ®iÖn cïng ®Æt trong mét tñ h¹ ¸p nªn
kho¶ng c¸ch d©y nèi rÊt ng¾n vµ ®iÖn trë cña c¸c ®ång kh«ng ®¸ng kÓ
do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n cña m¹ch thø cÊp cña m¸y biÕn dßng ¶nh
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


105
h- ëng kh«ng nhiÒu ®Õn sù sù lµm viÖc b×nh th- êng trong cÊp chÝnh x¸c
yªu cÇu v× vËy kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn phô t¶i thø cÊp.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


106
Ch- ¬ng II
ThiÕt kÕ kÕt cÊu l¾p ®Æt
tr¹m biÕn ¸p vµ tñ h¹ ¸p


1. Mét sè quy ph¹m cho thiÕt kÕ
- M¸y biÕn ¸p ®Æt trong nhµ ph¶i ®- îc bè trÝ ®Ó nh÷ng sø phÝa cao
¸p quay vµo phÝa t- êng ®èi diÖn lèi ra vµo hoÆc quay vµo phÝa t- êng
bªn c¹nh.
- Trong buång ®Æt m¸y biÕn ¸p, kho¶ng c¸ch tõ vá m¸y ®Õn t- êng
vµ cöa ra vµo kh«ng ®- îc nhá h¬n nh÷ng trÞ sè quy ®Þnh sau víi m¸y
cã c«ng suÊt bÐ h¬n 100kVA.
+ §Õn t- êng : 0,6m
+ §Õn cöa ra vµo : 0,8m
- Phßng ®Æt m¸y biÕn ¸p ph¶i cã th«ng giã tù nhiªn, nhiÖt ®é giã
vµo vµ giã ra khái buång m¸y biÕn ¸p kh«ng ®- îc chªnh qu¸ 15
0
C khi
m¸y vËn hµnh ë t¶i ®Þnh møc
- Buång ®Æt m¸y biÕn ¸p dÇu ph¶i cã hè x¶ dÇu sù cè.
- C¸c tñ cao ¸p vµ tñ h¹ ¸p ph¶i cã ®é cao thÝch hîp ®Ó thuËn tiÖn
cho viÖc ®ãng c¾t dÔ dµng.
- Bé phËn ®ång hå ®o, ®Õm ph¶i ®¶m b¶o ®- îc yªu cÇu chèng tæn
thÊt
- Vá m¸y biÕn ¸p vµ c¸c tñ cao, h¹ ¸p ph¶i ®- îc nèi ®Êt theo ®óng
quy
tr×nh “ Nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn “
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


107
- T¹i n¬i ®Æt m¸y biÕn ¸p cã dÇu ph¶i cã nh÷ng trang bÞ phßng
ch÷a ch¸y.

2. S¬ ®å nèi d©y ®iÖn chÝnh cña tr¹m :


A

Wh

Varh
A A
V

CM
400A
600A
C¸p PVC 3 x 16
Tñ cao ¸p trän bé
CÇu dao 12KV - 200A
CÇu ch× 12 KV - 80A
C¸p PVC 3 x 16
Thanh ®ång o8
MBA 3 pha 2 cuén d©y 400 KVA
10/0,4, Y/Y
0
-12
D©y ®ång nhiÒu sîi M95
C¸p PVC (3 x 300 + 120)
BI ®Õm: 800/5
Tñ h¹ ¸p
AmpemÐt
®o: 800/5
V«n mÐt, c«ng t¸c chuyÓn m¹ch
¸pt«m¸t tæng 600A
Thanh ®ång ch÷ nhËt 60x6mm
¸pt«m¸t nh¸nh 400A
C¸p xuÊt tuyÕn
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


108
3. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chÝnh
3.1. PhÇn ®iÖn
a. PhÝa cao ¸p :
§Æt 1 tñ cÇu dao - cÇu ch× trän bé, cÇu chÈy b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p..
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : 12kV
- Dßng ®iÖn ®Þnh møc vá cña cÇu chÈy: 200A
- Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu dao : 200A
- Dßng d©y ch¶y cña cÇu chÈy : 80A.
b. M¸y biÕn ¸p :
M¸y cña liªn doanh chÕ t¹o m¸y biÕn thÕ ABB
- Dung l- îng : 400kVA.
- §iÖn ¸p : 10 / 0,4 kV
- S¬ ®å tæ nèi d©y : Y / Y
0
- 12.
c. PhÝa h¹ ¸p :
§Æt 1 tñ h¹ ¸p tæng:
- Tñ h¹ ¸p tæng bao gåm :
- 1 Aptomat tæng NS600E cã dßng ®Þnh møc 600A, do h·ng
Merlin Gerin cña Ph¸p chÕ t¹o vµ ®· ®- îc chØnh ®Þnh.
- 6 m¸y biÕn dßng ®iÖn : 800 / 5A (3 dïng cho m¹ch ®o, 3 dïng cho
m¹ch ®Õm) do Liªn X« chÕ t¹o .
- 3 ®ång hå ampemet lo¹i - - 379 : thang ®o 0 ÷ 600A .
- 1 ®ång hå Volmet lo¹i - - 379: thang ®o 0 ÷ 500V, cã kÌm theo
thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch (m¹ch ®o volmet cã l¾p cÇu ch× b¶o vÖ sù cè do
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


109
chuyÓn
m¹ch).
- 1 c«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha lo¹i N - 672M, ®iÖn ¸p 380 / 220V
- 1 c«ng t¬ v« c«ng 3 pha lo¹i N - 673M, ®iÖn ¸p 380 / 220V
- 2 aptomat nh¸nh lo¹i NS400E, cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 400A.
Toµn bé phÇn thiÕt bÞ ®o ®Õm ®- îc ®Æt gän trong phÇn trªn cña tñ
vµ phÇn chèng tæn thÊt ph¶i ®- îc thùc hiÖn theo h- íng dÉn cña C«ng
ty ®iÖn lùc.
d. C¸c tuyÕn c¸p :
- Tõ tñ cao ¸p ®Õn m¸y biÕn ¸p dïng c¸p ®ång 3 lâi, c¸ch ®iÖn
XLPE, ®ai thÐp, vá PVC, vÆn xo¾n cã tiÕt diÖn 16mm
2
do h·ng
FURUKAWA chÕ t¹o.
- Tõ m¸y biÕn ¸p ®Õn tñ h¹ ¸p dïng c¸p ®ång PVC (3x300 +
1x120).
C¸c tuyÕn c¸p ®- îc ®Æt trong r·nh c¸p.
3.2 . ChiÕu s¸ng.
- T¹i c¸c buång cña tr¹m biÕn ¸p ®Òu ®- îc ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng, dïng
®Ìn sîi ®èt 220V- 100W ®i cïng 1 c«ng t¾c, 2 cÇu ch× lo¹i 220V-5A vµ 1 æ
c¾m.
- ChiÒu cao ®Æt ®Ìn lµ 3m, ®Ìn ®- îc ®Æt trªn cöa ra vµo ®Ó thuËn
tiÖn cho viÖc qu¶n lý vËn hµnh vµ ®i l¹i, b¶ng ®iÖn ®- îc ®Æt ë ®é cao
1,3m ngay cöa ra vµo.
- D©y dÉn chiÕu s¸ng dïng lo¹i d©y ®ång nhiÒu sîi bäc VPC cã tiÕt
diÖn 2 x 0,75mm
2
vµ ®- îc ®Æt trong èng ghen b¾t cè ®Þnh vµo t- êng.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


110
3.3 . HÖ thèng tiÕp ®Þa .
HÖ thèng nèi ®Êt an toµn vµ nèi ®Êt lµm viÖc cña tr¹m biÕn ¸p
®- îc thiÕt kÕ chung theo kiÓu hçn hîp cäc tia, ®iÖn trë nèi ®Êt chung
®¶m b¶o
R
®
s 4O mäi mïa trong n¨m.
- HÖ thèng cäc tiÕp ®Þa gåm 6 cäc b»ng thÐp gãc L70x70x6 dµi
2,5m ®- îc ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt 0,8m.
- Liªn kÕt gi÷a c¸c cäc tiÕp ®Þa b»ng thanh thÐp dÑt 40x4, gi÷a c¸c
cäc vµ thanh dÑt ®- îc liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn.
- Trong c¸c gian tr¹m cã ®Æt ®- êng trôc tiÕp ®Þa b»ng thÐp dÑt
40x4 cè ®Þnh trªn t- êng ë ®é cao h = 0,3m so víi nÒn tr¹m.
- TÊt c¶ c¸c gi¸ ®ì thiÕt bÞ vµ c¸c bé phËn kim lo¹i : vá m¸y biÕn
¸p, vá tñ ph¶i ®- îc nèi vµo ®- êng trôc tiÕp ®Þa trong tr¹m b»ng c¸c
®- êng nh¸nh thÐp dÑt 25x4.
- Trung tÝnh m¸y biÕn ¸p ®- îc nèi vµo hÖ thèng nèi ®Êt chung cña
tr¹m b»ng d©y ®ång mÒm M95.
4. Phßng ch¸y cho tr¹m biÕn ¸p.
- Mçi gian m¸y biÕn ¸p cã ®Æt 1 b×nh ch÷a ch¸y b»ng bät c¸ch
®iÖn.
- Tr- íc cöa tr¹m biÕn ¸p ®Æt tiªu lÖnh ch÷a ch¸y vµ biÓn b¸o nguy
hiÓm
5. PhÇn x©y dùng .
- Tr¹m ®- îc thiÕt kÕ 3 gian : 1 gian ®Æt tñ cao ¸p, 1 gian ®Æt MBA
vµ 1 gian ®Æt tñ h¹ ¸p. MÆt nhµ chÝnh cã 2 cöa ra vµo riªng biÖt.
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


111
+ Gian ®Æt tñ cao ¸p cã kÝch th- íc: 2,2 x 3m
+ Gian ®Æt MBA cã kÝch th- íc : 3,8 x 3 m
+ Gian ®Æt tñ h¹ ¸p cã kÝch th- íc : 1,2 x 3 m
- T- êng nhµ ®- îc x©y b»ng g¹ch ®Æc vµ ®- îc quÐt v«i.
- Cöa chíp ®- îc ghÐp tõ c¸c tÊm chíp bª t«ng, cöa chíp phÝa d- íi
cã l¾p tÊm l- íi phÝa trong cßn cöa chíp phÝa trªn ®- îc l¾p tÊm l- íi
phÝa ngoµi.
- Cöa chÝnh ®- îc chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh vµ ®- îc quÐt s¬n

6. KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho tñ h¹ ¸p tæng .
6.1. S¬ ®å mét sîi cña tñ.
6.2. KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ:


A A A
AT V
600AA
1
A
2

wh var
h
H×nh 2-1
A A A V

Wh

Varh
BI
AT
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


112

- C¸c thanh c¸i ®- îc ®Æt s©u vµo phÝa trong vµ cã tÊm c¸ch ®iÖn
ba kª lÝt ®Æt phÝa ngoµi ®Ó ®¶m baá an toµn khi vËn hµnh.
7. KÕt cÊu tr¹m vµ bè trÝ thiÕt bÞ trong tr¹m:H×nh 2-3

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


113
H×nh 2-4
Tr¹m kÝn (tr¹m x©y) mét MBA dïng tñ cao ¸p.
1. BiÕn ¸p 2. §Çu cao ¸p 3. C¸p h¹ ¸p
4. Thanh dÉn cao ¸p 5. Cöa th«ng giã 6. R·nh c¸p
7. Tñ h¹ ¸p 8. Tñ cao ¸p 9. Rµo ch¾n


2
,
5
m

0
,
7
m

0
,
8
m

3
m

4
,
5
m

0,75m
0,9m
7,2m
9m
2 4 3
4,5m
2
3
1
H×nh 2.5. HÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


1141. §- êng trôc tiÕp ®Þa 40 x 4.
2. Cäc tiÕp ®Þa L70 x 70 x 6
3. Thanh nèi cäc tiÕp ®Þa 40 x 4
4. TiÕp ®Þa ®- êng nh¸nh 25 x 4
B¶ng ®iÖn
© Bãng ®iÖn.

B¶ng tæng hîp dù to¸n
A. ThiÕt bÞ:

1. TiÒn thiÕt bÞ 60.000.000
®

2. L- u th«ng phÝ 1% (1) 600.000
®
Céng A 60.000.000
®
B. L¾p ®Æt:

I. Chi phÝ trùc tiÕp:
a. Chi phÝ vËt liÖu
1. TiÒn vËt liÖu 45.945.960
®
2. L- u th«ng phÝ 4% (a
1
) 1.837.838
®
Céng a 47.783.798
®
b. Chi phÝ nh©n c«ng
1. TiÒn l- ¬ng
78,71 c«ng x 10,034 x 1213,5 958.393
®
c. Chi phÝ m¸y 800.000
®
d. Chi phÝ x©y dùng vá tr¹m 10.000.000
®
e. Chi phÝ chung 67,7% (b
1
) 648.832
®
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


115
Céng I (a + b + c + d + e) 60.191.023
®
II. L·i ®Þnh møc: 9% (I) 4.517.192
®
III. Thö nghiÖm: 1.985.000
®
Céng B (I + II + III) 56.693.215
®
C. Chi phÝ kh¸c:

1. Chi phÝ thiÕt kÕ: 400 KVA .20.000
®
/KVA 8.000.000
®
2. chi phÝ kh¶o s¸t: 30% (C
1
) 2.400.000
®
3. Chi phÝ ban qu¶n lý: 1% (B) 556.932
®
4. NghiÖm thu bµn giao: 0,5% (B) 283.466
®
Céng C 11.240.398
®
D. Chi phÝ dù phßng: 5% (A + B + C)
6.426.680
®
Tæng gi¸ trÞ thµnh tiÒn (A + B+ C+ D) 144.960,293
®
(Mét tr¨m bèn bèn triÖu, chÝn tr¨m s¸u m- ¬i ngµn hai tr¨m chÝn ba ®ång)

B¶ng dù to¸n kinh phÝ phÇn thiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu

T
T
ThiÕt bÞ - vËt liÖu Quy c¸ch
§¬
n vÞ

l- îng
Thµnh tiÒn,®
§¬n vÞ Toµn bé
1 2 3 4 5 6
ThiÕt bÞ
1 MBA 3pha 2cuén d©y 400kVA-1-/0,4 C¸i 1 60.000.000 60.000.000
Nguyªn vËt liÖu
2 Tñ cao ¸p chän bé 12kV - 200A C¸i 1 20.000.000 20.000.000
3 C¸p cao ¸p XLPE 10kV- 3x16 m 10 150.000 1.500.000
4 §Çu c¸p cao ¸p 12kV Bé 1 3.300.000 3.300.000
5 Sø cao ¸p Hoµng Liªn S¬n Qu

3 52.000 156.000
6 Gi¸ ®ì hép ®Çu c¸p Bé 1 85.000 85.000
7 Thanh dÉn ®ång cao
¸p
o6 m 6 30.000 180.000
8 C¸p tæng h¹ ¸p PVC(3x300+1x1
20)
m 7 300.000 2.100.000
9 GhÝp ®ì c¸p h¹ ¸p C¸i 4 5.000 20.000
10 Vá tñ h¹ ¸p 600.400.1400 C¸i 1 1.000.000 1.000.000
11 Aptomat tæng 600A C¸i 1 5.500.000 5.500.000
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


116
12 Aptomat nh¸nh 400A C¸i 2 3.200.000 6.400.000
13 BiÕn dßng ®iÖn 800 / 5A C¸i 6 60.000 360.000
14 Ampemet 0 ÷ 600A C¸i 3 60.000 180.000
15 Volmet 0 ÷ 500V C¸i 1 70.000 70.000
16 C«ng t¬ h÷u c«ng N - 672M C¸i 1 140.000 140.000
17 C«ng t¬ v« c«ng N - 673M C¸i 1 140.000 140.000
18 ChuyÓn m¹ch §µi Loan C¸i 1 80.000 80.000
19 Thanh c¸i h¹ ¸p §ång, 60x6 m 4 50.000 200.000
20 D©y ®ång nhiÒu sîi M95 m 6 36.000 216.000
21 §- êng trôc tiÕp ®Þa ThÐp dÑt, 40x4 m 25 5.197 129.925
22 §- êng nh¸nh tiÕp ®Þa ThÐp dÑt, 25x4 m 10 3.258 32.580
23 Cäc tiÕp ®Þa L70x70x6,dµi
2,5m
Cäc 6 100.000 600.000
24 Thanh nèi tiÕp ®Þa ThÐp dÑt, 40x4 m 25 5.197 129.925
25 TÊm Bakªlit TÊm 1 150.000 150.000
26 D©y ®ång bäc PVC 2x2.5mm
2
m 60 1.200 72.000
27 èng ghen nhùa vu«ng m 28 2000 56.000
28 TÊc kª nhùa c¶ vÝt F4x40 Bé 60 250 15.000
29 B¶ng chiÕu s¸ng C¸i 3 3.500 10.500
30 CÇu ch× sø 220V- 5A C¸i 6 10.000 60.000
31 C«ng t¾c 220V - 5A C¸i 3 5.000 15.000
32 Bãng ®Ìn sîi ®èt 220V - 100W bãng 3 3.500 10.500
33 æ lÊy ®iÖn 220V - 5A C¸i 3 2.500 7.500
34 BiÓn s¬ ®å mét sîi Tù t¹o C¸i 1 20.000 20.000
35 BiÓn b¸o an toµn Tù t¹o C¸i 1 20.000 20.000
36 L- íi ch¾n an toµn TÊm 1 200.000 200.000
37 Xi m¨ng Hoµng th¹ch kg 500 900 450.000
38 §¸ d¨m 4.6 m
3
4 70.000 280.000
39 C¸t vµng m
3
3 40.000 120.000
40 Que hµn o3 kg 1 7.000 7.000
41 S¬n c¸c mµu kg 2 16.500 33.000
42 B×nh chèng ch¸y MFZ8 C¸i 3 600.000 1.800.000
43 C¸c phô kiÖn kh¸c
(nhùa th«ng, thiÕc
hµn, x¨ng,.. )
100.000 100.000
44 Kho¸ Minh Khai C¸i 3 10.000 30.000

Tæng kinh phÝ : - ThiÕt bÞ : 600.000.000 ®
- VËt liÖu : 45.945.960 ®
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


117

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


118
PhÇn nh©n c«ng l¾p ®Æt
Néi dung c«ng viÖc
§¬n


l- îng
C«ng
§¬n vÞ Tæng
A. C«ng l¾p ®Æt

- §µo ®Êt tiÕp ®Þa m
3
12 1 11
- §ãng cäc tiÕp ®Þa cäc 6 0,44 2,64
- Lµm d©y tiÕp ®Þa ®- êng trôc 40x4 m 25 0,02 0,5
- LÊp ®Êt tiÕp ®Þa m
3
12 0,26 3,12
- L¾p m¸y biÕn ¸p 400kVA c¸i 1 7,5 7,5
- L¾p tñ cao ¸p tñ 1 2 2
- L¾p thanh c¸i cao ¸p m 6 2 12
- L¾p c¸p h¹ ¸p tæng m 4 2 8
- L¾p tñ ®iÖn h¹ ¸p C¸i 1 5 5
- L¾p ®Çu c¸p C¸i 4 2 8
- §ôc chÌn b¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng C¸i 3 0,15 0,45
- Khoan l¾p èng ghen, ®i d©y m¹ch chiÕu
s¸ng
C«n
g
3 1 3
- L¾p cÇu ch× C¸i 6 0,02 0,12
- L¾p c«ng t¾c C¸i 3 0,02 0,06
- L¾p æ c¾m C¸i 3 0,02 0,06
- S¬n ®- êng trôc, ®- êng nh¸nh tiÕp ®Þa C«n
g
1 1 1
- S¬n thanh c¸i C«n
g
1 1 1
- L¾p biÓn an toµn, s¬ ®å mét sîi C¸i 2 0,13 0,26
- L¾p l- íi ch¾n an toµn TÊm 1 3 3
- L¾p sø cao ¸p Qu¶ 3 3 9
Tæng A 78,71
B. Thö nghiÖm - HiÖu chØnh

- C¸p cao ¸p m 5 150.000 750.000
- C¸p h¹ ¸p tæng m 6 50.000 300.000
- Tñ cao ¸p trän bé Bé 1 150.000 150.000
- Sø cao ¸p Qu¶ 3 5.000 15.000
- §Çu c¸p cao ¸p Bé 1 50.000 50.000
- HÖ thèng tiÕp ®Þa HT 1 120.000 120.000
- M¸y biÕn ¸p 400kVA- 10/0,4kV C¸i 1 400.000 400.000
- Aptomat 600A C¸i 1 50.000 50.000
- Aptomat 400A C¸i 2 25.000 50.000
- M¸y biÕn dßng ®iÖn 800 / 5A C¸i 6 5.000 30.000
- Volmet - Ampemet C¸i 4 5.000 20.000
- C«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha C¸i 1 50.000 50.000
Tæng B 1.985.000
C. Chi phÝ m¸y

- Chi phÝ m¸y hµn Ca 1 500.000 500.000
§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện


119
- Chi phÝ m¸y cÈu Ca 1 200.000 200.000
- M¸y Ðp ®Çu cèt Ca 1 100.000 100.000
Tæng C 800.000 ®

Tµi liÖu tham kh¶o


1. Gt : ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn (NXB KHKT, 1998).
Tg : Ng« Hång Quang, Vò V¨n TÈm.
2. Gt : Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ( §HBK ).
Tg : TrÇn B¸ch, §Æng Ngäc Dinh, Phan §¨ng Kh¶i, Ng« Hång
Quang.
3. Gt : Kü thuËt ®iÖn cao ¸p - An toµn ®iÖn.
Tg: Vâ ViÕt §¹n.
4. Gt : H- íng dÉn thiÕt kÕ kü thuËt ®iÖn cao ¸p.
Tg : NguyÔn Minh Ch- íc.
5. Gt : Nhµ m¸y vµ tr¹m biÕn ¸p.
Tg: TrÞnh Hïng Th¸m, NguyÔn H÷u Kh¸i, §µo Quang Th¹ch, L· V¨n
ót, Ph¹m V¨n Hoµ, §µo Kim Hoa.
6. Gt : S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
B¶n dÞch cña Bé m«n hÖ thèng ®iÖn - Tr- êng §HBK Hµ néi
7. S¸ch : HÖ thèng cung cÊp ®iÖn.
T.g: NguyÔn C«ng HiÒn, NguyÔn M¹nh Ho¹ch - NXHKHKT 2001

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

- XÝ nghiÖp cã tæng diÖn tÝch lµ 22525m2 nhµ x-ëng, bao gåm 10 ph©n x-ëng, ®-îc x©y dùng tËp trung t-¬ng ®èi gÇn nhau, víi tæng c«ng suÊt dù kiÕn ph¸t triÓn sau 10 n¨m sau lµ 12MVA. - Dù kiÕn trong t-¬ng lai xÝ nghiÖp sÏ ®-îc më réng vµ ®-îc thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n. §øng vÒ mÆt cung cÊp ®iÖn th× viÖc thiÕt kÕ cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sù gia t¨ng phô t¶i trong t-¬ng lai vÒ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ, ph¶i ®Ò ra ph-¬ng ph¸p cÊp ®iÖn sao cho kh«ng g©y qu¸ t¶i sau vµi n¨m s¶n xuÊt vµ còng kh«ng ®Ó qu¸ d- thõa dung l-îng mµ sau nhiÒu n¨m xÝ nghiÖp vÉn kh«ng khai th¸c hÕt dung l-îng c«ng suÊt dù tr÷ dÉn ®Õn l·ng phÝ.
2 . Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp:
PX SC c¬ khÝ

PXKC Kim lo¹i

tr¹m b¬m
PX LR¸p c¬ khÝ

BPHC & QL
px rÌn

Bé phËn thÝ nghiÖm

s¶n phÈm

NÐn khÝ
PX. §óc

PC GC Gç

* BPHC & QL * PXCSCK * PXLRCK * PXR -

Bé phËn hµnh chÝnh vµ qu¶n lý. Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ. Ph©n x-ëng rÌn.

2

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

* PX§ * PXGCG * PXKCKL

-

Ph©n x-ëng §óc. Ph©n x-ëng gia c«ng gç. Ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i.

- Theo quy tr×nh trang bÞ ®iÖn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp, th× viÖc ngõng cung cÊp ®iÖn sÏ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, do ®ã ta xÕp xÝ nghiÖp vµo phô t¶i lo¹i II. - §Ó quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o vËn hµnh tèt th× ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn n¨ng vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho toµn xÝ nghiÖp vµ cho c¸c ph©n x-ëng quan träng trong xÝ nghiÖp.
3 . Giíi thiÖu phô t¶i ®iÖn cña toµn xÝ nghiÖp.

3.1. C¸c ®Æc ®iÓm cña phô t¶i ®iÖn. - Phô t¶i ®iÖn trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã thÓ ph©n ra lµm hai lo¹i phô t¶i: + Phô t¶i ®éng lùc + Phô t¶i chiÕu s¸ng. - Phô t¶i ®éng lùc th-êng cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, ®iÖn ¸p yªu cÇu trùc tiÕp ®Õn thiÕt bÞ víi ®é lÖch ®iÖn ¸p cho phÐp UCf =  5% U®m. C«ng suÊt cña chóng n»m trong d¶i tõ mét ®Õn hµng chôc kw, vµ ®-îc cÊp bëi tÇn sè f=50Hz. - Phô t¶i chiÕu s¸ng th-êng lµ phô t¶i mét pha, c«ng suÊt kh«ng lín. Phô t¶i chiÕu s¸ng b»ng ph¼ng, Ýt thay ®æi vµ th-êng dïng dßng ®iÖn tÇn sè f = 50Hz. §é lÖch ®iÖn ¸p trong m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng UCf = 2,5%. 3.2 . C¸c yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn cña xÝ nghiÖp. 3

Ph¹m vi ®Ò tµi.C¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i dùa vµo ph¹m vi vµ møc ®é quan träng cña c¸c thiÕt bÞ ®Ó tõ ®ã v¹ch ra ph-¬ng thøc cÊp ®iÖn cho tõng thiÕt bÞ còng nh. ®¸nh gi¸ tæng thÓ toµn xÝ nghiÖp c¬ khÝ ta thÊy tû lÖ (%) cña phô t¶i lo¹i II lµ 67%. 4 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .§©y lµ mét ®Ò tµi thiÕt kÕ tèt nghiÖp. + TÝnh to¸n nèi ®Êt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng.Sau ®©y lµ nh÷ng néi dung chÝnh mµ b¶n thiÕt kÕ sÏ ®Ò cËp ®Õn: + ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng. do ®ã ta chØ tÝnh to¸n chän cho nh÷ng h¹ng môc quan träng cña c«ng tr×nh. + ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp. ®ßi hái thêi gian dµi. do ®ã xÝ nghiÖp ®-îc ®¸nh gi¸ lµ hé phô t¶i lo¹i II. . + TÝnh to¸n c«ng suÊt bï cho xÝ nghiÖp. 4. Phô t¶i lo¹i II lín gÊp 2 lÇn phô t¶i lo¹i III. + ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ.cho c¸c ph©n x-ëng trong xÝ nhiÖp. nh-ng do thêi gian cã h¹n nªn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c vµ tû mØ cho c«ng tr×nh lµ mét khèi l-îng lín. . v× vËy yªu cÇu cung cÊp ®iÖn ph¶i ®-îc ®¶m b¶o liªn tôc.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 5 .

13. 9. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. 1. 46. a. 20. 41. 31. C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n 6 . 47. 26. 8. 24. 40. 17.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng II x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n c¸c ph©n x-ëng vµ toµn xÝ nghiÖp.C¸c thiÕt bÞ ®Òu lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n.sau : + Nhãm 1: 1. 37. 3. 49. + Nhãm 4: 19. Ph©n lo¹i vµ ph©n nhãm phô t¶i trong ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ .2 1. 25. 21. X¸c ®Þnh phô t¶i ®éng lùc tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng.4 3 162. 2. 12.35 2 70.25 4 164. 17.2 . Nhãm phô t¶i C«ng suÊt tæng (kw) 1 70. + Nhãm 5 : 23. 11. c«ng suÊt cña c¸c m¸y c«ng cô bè trÝ trªn mÆt b»ng x-ëng ta chia ra lµm 5 nhãm thiÕt bÞ (phô t¶i ) nh. 50. 28. 44. 1.§Ó ph©n nhãm phô t¶i ta dùa theo nguyªn t¾c sau : + C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã cïng mét chÕ ®é lµm viÖc + C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn gÇn nhau. + Nhãm 2 : 2. tr¸nh trång chÐo d©y dÉn + C«ng suÊt thiÕt bÞ trong nhãm còng nªn c©n ®èi ®Ó khái qu¸ chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm + Sè l-îng thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã mét giíi h¹n C¨n cø vµo vÞ trÝ. 6.1. 1. 4. 42. 3.9 5 139. B¶ng 2-1: B¶ng c«ng suÊt ®Æt tæng cña c¸c nhãm. 5. 33. 48. + Nhãm 3 : 18 22. .

0 4.5 2.2 C«ng thøc tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n: Ptt =Kmax .Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè h×nh d¸ng cña ®å thÞ phô t¶i . Trong ®ã: + Ptb : c«ng suÊt trung b×nh cña phô t¶i trong ca mang t¶i lín nhÊt (kw) + P®m : c«ng suÊt ®Þnh møc cña phô t¶i (kw) + Ksd : hÖ sè sö dông c«ng suÊt cña nhãm thiÕt bÞ. P®mi. b. 7 ( 2-1) .Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i.  Ksdi . X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm 1 B¶ng 2-2: B¶ng sè liÖu nhãm 1. . TT 1 2 3 4 5 6 7 Tªn thiÕt bÞ Bóa h¬i ®Ó rÌn Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß rÌn Qu¹t lß Qu¹t th«ng giã DÇm treo cã Pal¨ng ®iÖn M¸y mµi s¾c Sè l-îng 2 1 2 1 1 1 1 KÝ hiÖu 1 2 3 5 6 11 12 C«ng suÊt (kw) 10.0 28.5 4.Theo c«ng suÊt trung b×nh vµ ®é lÖch cña phô t¶i khái gi¸ trÞ trung b×nh. biÕt ®-îc c«ng suÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña tõng thiÕt bÞ. nªn ta x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ sè cùc ®¹i .Theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu.85 3.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . Ptb = Kmax . V× ®· cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ mÆt b»ng bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ.8 2. .

ta cã n1 = 1 . n1 P1 = 28kw .47. vËy ta cã nhq = n .35 .X¸c ®Þnh n1 : sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín h¬n hay b»ng 1/2 c«ng suÊt cña thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm.11 vµo c«ng thøc (2-1) tÝnh ®-îc: Ptt = 3.16 (10 + 10 + 28 + 4.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện (B¶ng phô lôc 1 trang 253 TKC§).X¸c ®Þnh P1 tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña n1 thiÕt bÞ trªn. tõ cos=0.11 vµ p* = 0.sau : . + nhq : sè thiÕt bÞ dïng ®iÖn hiÖu qu¶ .Ta thÊy víi nhãm m¸y c«ng cô cã Ksd =0. Víi nhãm 1. nhq* = 9 .23  nhq = 4  Tõ Ksd = 0.16 vµ nhq = 4 tra b¶ng [PL: 1.Tõ c¸c gi¸ trÞ n* = 0.2) 8 .5 + 4.33.47 = 4.11 9 n 1 n .16. tra ®å thÞ hoÆc tra b¶ng theo hai ®¹i l-îng Ksd vµ nhq .6 TKC§] ®-îc K max = 3.8 + 2.5: TKC§] ®-îc nhq*= 0.6  tg = 1. 0. 0.  Tr×nh tù x¸c ®Þnh nhq nh.85 + 3.X¸c ®Þnh n* vµ p* : n*  1  0. + Kmax: hÖ sè cùc ®¹i c«ng suÊt t¸c dông. Ta cã + P®m P1   Pdm 1 : c«ng suÊt ®Þnh møc cña n1 thiÕt bÞ.398 70. p*  28  0. P*  P P 1  Trong ®ã: n*  .11 .5 + 2.5 + 4.4 tra b¶ng (PL: 1.

C«ng thøc quy ®æi phô t¶i 1 pha sang phô t¶i 3 pha khi ®Êu vµo ®iÖn ¸p d©y. P®m.2) + Kd%: HÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m. cos  p (2-4) dmi .33 = 46.103 3.ph. tg = 35 .552  58.max (2-5) 9 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện = 35 (kw) Qtt = Ptt .t® = 3 P®m.486(A )   T-¬ng tù tÝnh to¸n cho c¸c nhãm kh¸c. .C«ng thøc quy ®æi chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i vÒ chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n cña thiÕt bÞ: Pqd  Pdm . (2-3)  pdm i 1 . Mét sè c«ng thøc ®-îc dïng ®Ó tÝnh to¸n: . K d % (2 .HÖ sè c«ng suÊt trung b×nh: cos  tb  p 1 n 1 n dmi .55 (KVAR) S  P2  Q2  352  46.C«ng thøc tÝnh hÖ sè sö dông c«ng suÊt t¸c dông trung b×nh: n K sdtb   k sdi . 1.380  88.24(KVA ) tt tt tt I  tt S tt 3.24. kÕt qu¶ ghi ®-îc trong b¶ng B2-3.U  58. pdm i 1 n .

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + P®m.ph.max :phô t¶i ®Þnh møc cña pha mang t¶i lín nhÊt (kw) B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n B2-3 ë trang sau: 10 .

SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng chung cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Po =15 (W/m2) Thay vµo c«ng thøc (2-6) ®-îc : Pcs =15 . 1200 = 18 (Kw).85. +n : sè nhãm thiÕt bÞ.4 . F Trong ®ã : + P0 : SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch (W/m2) + F : DiÖn tÝch cÇn ®-îc chiÕu s¸ng (m2) . C«ng thøc tÝnh : Pcs =P0. Phô t¶i tÝnh to¸n toµn ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ: C«ng thøc: n (2-6) Ptt . X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng toµn ph©n x-ëng: Phô t¶i chiÕu s¸ng ®-îc tÝnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch.px  k dt  ptt .3. 1. + Pcs : phô t¶i chiÕu s¸ng (kw) 11 . lÊy K®t= 0.DiÖn tÝch chiÕu s¸ng toµn ph©n x-ëng F = 48 x 25 =1200 (m2) .nhi 1 Trong ®ã : + K®t : hÖ sè ®ång thêi.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 1. PX K dt  Q tt .nhi   Pcs 1 n ( 2-7) Q tt .

Ksd .0.451 .nh1 = 70. X¸c ®Þnh phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ.74 .I®n.65 (A) .9) = 1310. 70.95 .Dßng khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm m¸y. 70. I®m(max) .05 + 63. 5 + (81.92) + 18 = 268.0.55+43.85 . Thay c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®-îc ë trªn vµo c«ng thøc ( 2-7) ®-îc: Pttpx = 0.0 2  332. Qtt.9 .nhi.HÖ sè sö dông cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.Dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm m¸y.49 .Dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ ®ang khëi ®éng.9) = 424. 113. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c vµ toµn xÝ nghiÖp.9 .I®n.58 . (35 + 32.1.85.52  427.9 (A) . 5 + (161.95) = 713.12 (A) 2.33 + 80.(46.nh5 = 113. 5 + (88.I®n.41 (KVAR) Stt. Ksd .6 . (2-8) 2. ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña nhãm thø i. .74 + 82.16 . I®m(max)) Trong ®ã: Ik®(max) .nh3 = 202.V× c¸c ph©n x-ëng kh¸c chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè nhu cÇu (k nc ).13 + 85.06(KVA ) 1.38 + 109.I®n.5(A) . cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c trong nhãm ®ang lµm viÖc b×nh th-êng vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: I®n = Ik®(max) + (Itt .16 . 227.nh2 = 70.px = 268. Phô t¶i ®Ønh nhän cña nhãm thiÕt bÞ sÏ xuÊt hiÖn khi thiÕt bÞ cã dßng khëi ®éng lín nhÊt më m¸y.9) = 431. 12 .0.0 = 107. Itt .01) = 332.0.5.0 (kw) Qttpx=0.nhi : c«ng suÊt t¸c dông.16 .16 . Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng: Phô t¶i ®éng lùc: .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + P tt. 5 + (207.

Thay vµo c«ng thøc (2-6 ) vµ (2-9) ë trªn ta tÝnh ®-îc: + Phô t¶i ®éng lùc : P®l = 0. 1950 = 1365 (kw) Qtt = Ptt . 25 = 1750 (m2) .Tra b¶ng phô lôc [PL 1.7 cos =0. a.37 (KVAR) + C«ng thøc tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: 13 .484 = 673.25 . + tg : T-¬ng øng víi cos ®Æc tr-ng cña nhãm hé tiªu thô.3: TKC§] knc =0.7 .484 Po = 15 (w/m2) . 0. tg = (P®l + Pcs) .9  tg =0. tg p 2 2 S tt  ptt  Qtt  costt Trong ®ã : (2-9) + P® : C«ng suÊt ®Æt cña ph©n x-ëng (kw) + knc : HÖ sè nhu cÇu cña nhãm thiÕt bÞ ®Æc tr-ng (tra sæ tay kü thuËt).§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C«ng thøc tÝnh : P®l = knc . Phô t¶i chiÕu s¸ng : tÝnh theo c«ng thøc (2-6) ë trªn. P® Q®l = Qtt = Ptt . TÝnh to¸n cho ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i : Ph©n x-ëng cã c«ng suÊt ®Æt P® = 1950 (kw) DiÖn tÝch 70 . tg = 1391.

TÝnh to¸n t-¬ng tù cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c .1 332.25 (kw) S tt  Ptt cos   1391.53 409.41 362.484 0.25 774 883.0 272.88 268.7 0.25 7970 2.Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn xÝ nghiÖp: 10 10 P ttXN k dl  Ptti   Pcsi  4663.83 1290 1104.1 58.8 0.7 453.9 0.2(kw ) 1 1 .75 738.6 0.25 619. RÌn Tr¹m b¬m PX.33 0. NÐn khÝ PX.6 0.75 0. KÕt cÊu kim lo¹i 1950 PX.25 (kw) + C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng: Ptt = P®l + Pcs = 1365 + 26.7 0.84 742.8 0.875 18 47.44 401.33 0.7 0.9 b. CSCK PX.88 33.75 464.7 0.56 240.8 tg 0.83 446.484 1. F = 15 .365 1029. 1750 = 26.75 0.9 0.4 0.75 134. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn xÝ nghiÖp: .8 cos 0.0 225 64 296 5488 Ptt kw 1391. Gia c«ng gç Bé phËn HC vµ Qlý Bé phËn thö nghiÖm Tæng 1800 1200 800 1200 640 830 450 80 370 9320 Knc 0.75 5196 Stt KVA 1545. L¾p r¸p c¬ khÝ PX.33 0.25 121 321 5829 Qtt KVAR 673.75 1.3 0. KÕt qu¶ ®-îc ®-îc ghi trong b¶ng B 2-4: B¶ng 2-4 P®.75 16.8 P®l kw 1365 720 840 560 720 448 250.2.5 0.19 1231.25 = 1391.25 57 25 340.25  1545.88 1.Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp: 14 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Pcs = P0 .6 0.6 0.75 F (m ) 1750 3600 2925 2250 1250 1125 1200 3375 3800 1250 22525 2 Po w/m 15 15 15 15 15 15 15 14 15 20 2 Pcs kw 26. Tªn ph©n x-ëng kw PX.8 0. §óc PX.91 445.42 662.25 54 43.6 0.75 18.875 593.33 1.31 982.83 (KVA) 0.

2 2  4156.55 (KVA)  P(10) = S(10) .8 2  6246.8 1 (KVAR) .75 6246. X¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i: .95 .Sè n¨m dù kiÕn (t = 10 n¨m) VËy S(10) = 6246.HÖ sè c«ng suÊt cña toµn xÝ nghiÖp: Cos  x P S ttXN ttXN  4663. TÝnh sù t¨ng tr-ëng cña phô t¶i trong 10 n¨m sau: .95(KVA ) . ®¶m b¶o ®-îc chi phÝ hµng n¨m nhá.5196  4156. kü thuËt cao. trong 262 s¸ch tra cøu CC§XNCN.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 10 QttXN = k®t  Q tti  0.C«ng suÊt tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. (1 + 0.083 . §Ó x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ta x©y dùng biÓu ®å phô t¶i trªn mÆt b»ng tæng cña xÝ nghiÖp. 1 . 10) = 12181.95 2.95 .16 (Kw) 3.55 .2  0.C«ng thøc xÐt ®Õn sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t-¬ng lai: S(t) = Stt (1 + 1t).75 = 9136.ViÖc ph©n bè hîp lý c¸c tr¹m biÕn ¸p trong ph¹m vi xÝ nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®Ó x©y dùng s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ.101) (trang 262 s¸ch CCDXNCN) t .0.8. Trong ®ã: Stt . 15 .3. 0.HÖ sè ph¸t triÓn hµng n¨m cña phô t¶i: (1 = 0. Cos = 12181.Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña xÝ nghiÖp: S ttXN  4663.

mm 12.81 0cs 6. T©m ®-êng trßn biÓu ®å phô t¶i trïng víi t©m cña phô t¶i ph©n x-ëng.BiÓu ®å phô t¶i lµ mét vßng trßn cã diÖn tÝch b»ng phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng theo mét tØ lÖ lùa chän.25 Ptt Kw 1391. 3. . . p cs ptt §Ó x¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i: Ri  S ttPXi . (KVA) + Ri : B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña ph©n x-ëng thø i.Mçi vßng trßn biÓu ®å phô t¶i chia ra thµnh hai phÇn h×nh qu¹t t-¬ng øng víi phô t¶i ®éng lùc vµ phô t¶i chiÕu s¸ng.Mçi ph©n x-ëng cã mét biÓu ®å phô t¶i. B¶ng tÝnh kÕt qu¶ R vµ cs : B¶ng 2-5 Ký hiÖu 1 Tªn ph©n x-ëng PX.25 Stt KVA 1545. tÝnh gÇn ®óng cã thÓ coi phô t¶i cña ph©n x-ëng ®ång ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x-ëng . mm + m : tØ lÖ xÝch KVA/mm2  Gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i : cs  360.1.m ( 2-10 ) Trong ®ã : + SttPXi : Phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng thø i.79 3 16 .83 m KVA/mm 2 R. chän tû lÖ xÝch 3 KVA/mm. KÕt cÊu kim lo¹i Pcs Kw 26.BiÓu ®å phô t¶i cho phÐp h×nh dung ®-îc râ rµng sù ph©n bè phô t¶i trong xÝ nghiÖp.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PX.25 57 25 774 883.18 62.25 619.84 742. yi ) ta x¸c ®Þnh ®-îc to¹ ®é tèi -u M0(x0.83. Phô t¶i ®éng lùc.25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11.83 8.87 20.12 17.25 121 321 1290 1104. Trªn s¬ ®å mÆt b»ng xÝ nghiÖp vÏ mét hÖ to¹ ®é xoy.19 1231. L¾p r¸p c¬ khÝ Ph©n x-ëng ®óc Ph©n x-ëng nÐn khÝ Ph©n x-ëng rÌn Tr¹m b¬m PX söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng gia c«ng gç Bé phËn hµnh chÝnh & BQL Bé phËn thö nghiÖm 54 43.75 464.875 18 47.25.5  1290.3.44 17 .88 33.94 3.8.7 453.2 . C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng 1545  X¸c ®Þnh träng t©m phô t¶i cña xÝ nghiÖp: C«ng thøc : n n x0   si .75 16.04 3. y0 ) Vßng trßn phô t¶i : cs Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng.84.1.89 6.83 446.07 24.4.88 593.88 11.75 134.5.46 9. 1 Tªn ph©n x-ëng. x i 1 n .19.44 401.  si 1 y0   si y i 1 n  si 1 x0  1545.43 8.75 18.3  1104.88 268 272.7 10.53 5.48 169.75 738.13 13.3  401. BiÓu ®å x¸c ®Þnh t©m phô t¶i.11 6.78 6. cã vÞ trÝ to¹ ®é träng t©m cña c¸c ph©n x-ëng lµ ( xi.59 28.3  742.9 8043.

5.ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn chñ yÕu c¨n cø ®é tin cËy.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  1231.7  401. khi thiÕt kÕ c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ph¶i l-u ý tíi c¸c yÕu tè ®Æc biÖt ®Æc tr-ng cho tõng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp riªng biÖt.8. ®Þa h×nh. ®iÒu kiÖn khÝ hËu.75. c¨n cø vµo lo¹i hé tiªu thô ®Ó quyÕt ®Þnh sè l-îng nguån cung cÊp cña s¬ ®å . vËy ta cã t©m phô t¶i xÝ nghiÖp: M (xo.25.0. §é tin cËy cña s¬ ®å cÊp ®iÖn phô thuéc vµo lo¹i hé tiªu thô mµ nã cung cÊp.3  619.5  1104.83.5  1290.5.9  4.7  453.1.44 DÞch chuyÓn ra kho¶ng trèng.1.5  446. c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®ßi hái ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn (§TCCC§) cao. c¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ . 3.. Ngoµi 18 .44. thiÕt lËp s¬ ®å cÊu tróc cÊp ®iÖn hîp lý.8) Ch-¬ng III thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn cao ¸p cho xÝ nghiÖp 1.44 y0  1454.5. .4.1  446.Yªu cÇu ®èi víi c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ nguån cung cÊp rÊt ®a d¹ng.5.25. §Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh møc ®é ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn.7.75.7.5  134. Nã phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña xÝ nghiÖp vµ c«ng suÊt yªu cÇu cña nã.7  453.44 19.5.5.1.9  3.19.8 8043.8 8043.84.3 8043. Yªu cÇu ®èi víi s¬ ®å cung cÊp ®iÖn : . tÝnh kinh tÕ vµ tÝnh an toµn.8  134..2  742.S¬ ®å cung cÊp ®iÖn (S§CC§) ph¶i cã tÝnh an toµn ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ng-êi vµ thiÕt bÞ trong mäi tr¹ng th¸i vËn hµnh.yo)= M0(4. .25.83.3  1231.44.83.

l P 16 Trong ®ã: + U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i tÝnh b»ng (kv) + l : Kho¶ng c¸ch truyÒn t¶i tÝnh b»ng (km) 19 .Nh-ng do kh«ng cã th«ng tin cô thÓ vÒ sù ph¸t triÓn cña phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp nªn ë ®©y ta kh«ng xÐt ®Õn møc gia t¨ng cña phô t¶i trong t-¬ng lai do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n Stt ®· tÝnh tr-íc víi sè n¨m dù kiÕn lµ 10.55 KVA Ptt(10) = 9136.Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn kh«ng ngõng do viÖc hîp lý ho¸ tiªu thô ®iÖn n¨ng. .. . nÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña phô t¶i sÏ dÉn ®Õn ph¸ ho¹i c¸c th«ng sè tèi -u cña l-íi..l U  17. cã biÖn ph¸p tù ®éng ho¸. Tæng hîp phô t¶i tÝnh to¸n cña xÝ nghiÖp: . thuËn tiÖn cho vËn hµnh. khi lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn còng ph¶i l-u ý tíi c¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c nh. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp: 3. t¨ng dung l-îng n¨ng l-îng. 2.16 kw 3.®¬n gi¶n.34 l  16P (a) (b) (c) (3-1) U  164 P. C«ng thøc kinh nghiÖm: Trong tÝnh to¸n ®iÖn ¸p truyÒn t¶i th«ng th-êng ng-êi ta sö dông mét sè c«ng thøc kinh nghiÖm sau: U  4. thay hoÆc hoµn thiÖn c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. x©y l¾p thªm c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ.1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện ra.§Ó hîp lý ho¸ s¬ ®å cung cÊp ®iÖn vµ tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña nã phô thuéc vµo viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n phô t¶i ®iÖn. cã tÝnh linh ho¹t trong sù cè. Stt(10) = 12181. t¨ng n¨ng suÊt cña c¸c m¸y chÝnh..

1. Thay c¸c gi¸ trÞ PttXN(10) = 9136. d . 20 .NÕu dïng s¬ ®å tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c biÕn ¸p ph©n x-ëng 10/0. 4.4kv th× chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ thÊp vµ víi lo¹i h×nh ph©n x-ëng ®Æt gÇn nhau th× tæn thÊt kh«ng lín (H×nh c) Theo ph©n tÝch trªn ta dïng s¬ ®å tr¹m nguån lµ tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng (BAPX) 4.Tra cøu CC§XNCN).36 kv. . c.14a.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + P : C«ng suÊt truyÒn t¶i tÝnh b»ng (1000 kw) 3.4kv th× cã lîi gi¶m ®-îc tæn thÊt nh-ng chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ cao. C¸c ph-¬ng ¸n vÒ tr¹m nguån: .Giíi thiÖu nh÷ng s¬ ®å ®Æc tr-ng cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp chØ tõ hÖ thèng (H×nh 19 . b. VËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp lµ U ®m =35 kv. C¸c ph-¬ng ph¸p cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp : 4.16 kw vµ l = 5km vµo c«ng thøc (31a) trªn ta tÝnh ®-îc U = 53.Ta thÊy nÕu dïng s¬ ®å dÉn s©u tõ m¹ng 35kv xuèng ®iÖn ¸p 0. Lo¹i s¬ ®å nµy phï hîp víi c¸c xÝ nghiªp cã c¸c ph©n x-ëng n»m c¸ch xa (H×nh b) . Chän vÞ trÝ x©y dùng tr¹m :  nhau Tr¹m biÕn ¸p trung t©m .2.2. X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng vÒ xÝ nghiÖp.

nh-ng khã kh¨n trong vÊn ®Ò chèng ch¸y næ .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . VËy ta chän x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung t©m gÇn ph©n x-ëng sè 2 (ký hiÖu sè 5 trªn mÆt b»ng )  Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng : . c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®¶m b¶o h¬n.VÞ trÝ c¸c tr¹m ph©n x-ëng còng ®Æt ë gÇn t©m phô t¶i ph©n x-ëng. + Tr¹m ®Æt trong ph©n x-ëng: gi¶m ®-îc tæn thÊt. h¹ ¸p sÏ ®-îc rót ng¾n. 3. vÊn ®Ò phßng ch¸y næ còng dÔ dµng VËy tr¹m biÕn ¸p ®-îc chän x©y dùng kÒ ph©n x-ëng.vËy ®é dµi m¹ng ph©n phèi cao ¸p.4kv cung cÊp cho c¸c phô t¶i ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng. dÔ dµng chèng ch¸y næ. + Tr¹m ®Æt ngoµi ph©n x-ëng: tæn thÊt cao. nh.8) + ThuËn lîi cho giao th«ng ®i l¹i vµ mü quan Tr¹m biÕn ¸p ®Æt vµo t©m phô t¶i ®iÖn. + Tr¹m ®Æt kÒ ph©n x-ëng: tæn thÊt vµ chi phÝ x©y dùng kh«ng cao.VÞ trÝ x©y dùng tr¹m ®-îc chän theo nguyªn t¾c chung sau: + GÇn t©m phô t¶i ®iÖn M0 (4. 21 . kh«ng ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. t¨ng tuæi thä thiÕt bÞ. chi phÝ x©y dùng. chi phÝ x©y dùng lín.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tõ ®iÖn ¸p xÝ nghiÖp 10kv xuèng ®iÖn ¸p ph©n x-ëng 0.8.Tr¹m biÕn ¸p trung t©m nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian (BATG) hay ®-êng d©y cña hÖ thèng cã ®iÖn ¸p 35kv biÕn ®æi xuèng ®iÖn ¸p 10kv cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. . thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh vµ söa ch÷a . .

Ph©n x-ëng kÕt cÊu kim lo¹i (KCKL). dung l-îng cho c¸c m¸y biÕn ¸p: 5. Khi thiÕt kÕ ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®óng sè l-îng m¸y biÕn ¸p cÇn ph¶i xÐt ®Õn ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn . . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 6. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 3. X¸c ®Þnh sè l-îng m¸y biÕn ¸p: . X¸c ®Þnh sè l-îng.Ph©n x-ëng l¾p r¸p c¬ khÝ (LRCK).Ph©n x-ëng nÐn khÝ.Ph©n x-ëng ®óc. 22 . .Dùa vµo tÝnh n¨ng vµ møc ®é quan träng cña tõng ph©n x-ëng trong xÝ nghiÖp cã thÓ ph©n ra hai lo¹i phô t¶i sau :  Phô t¶i lo¹i 2 gåm : .Tr¹m b¬m. + Tr¹m hai m¸y biÕn ¸p th-êng cã lîi vÒ kinh tÕ h¬n so víi c¸c tr¹m ba m¸y vµ lín h¬n. vËn hµnh ®¬n gi¶n trong hÇu hÕt c¸c tr-êng hîp cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m nhá nhÊt nh-ng cã nh-îc ®iÓm møc ®¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn kh«ng cao .1. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 2.Chän sè l-îng m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m chÝnh còng nh. khi cÇn thiÕt cã thÓ ®Æt hai m¸y. .tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn hîp lý. . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 1. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 4 . . + Tr¹m mét m¸y biÕn ¸p cã -u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. kh«ng nªn ®Æt qu¸ hai m¸y.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 5.Kinh nghiÖm tÝnh to¸n vµ vËn hµnh cho thÊy lµ trong mét tr¹m biÕn ¸p chØ cÇn ®Æt mét m¸y biÕn ¸p lµ tèt nhÊt.

M¸y biÕn ¸p ®-îc chÕ t¹o víi c¸c cì tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. .§).Ph©n x-ëng lµ phô t¶i lo¹i 3 cÇn ®Æt 1 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.Bé phËn HC & Ban Qu¶n lý.Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ®¶m b¶o ®é an toµn cung cÊp ®iÖn (A.Ph©n x-ëng lµ phô t¶i lo¹i 2.sau: . 23 .T. ký hÖu trªn mÆt b»ng sè 10.C¨n cø vµo vÞ trÝ. . + Tr¹m B3 (2 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng ®óc.sau: + Tr¹m B1 (2MBA) : CÊp cho PXKCKL + Tr¹m B2 (2 MBA): CÊp ®iÖn cho PXLRC khÝ. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 8. cÇn ®Æt 2 MBA cho tr¹m BAPX ®ã.C. Chän dung l-îng m¸y biÕn ¸p: . + Tr¹m B4 (2 MBA) : CÊp ®iÖn cho PXN khÝ + BPHC & BQL + Tr¹m B5 (2 MBA): CÊp ®iÖn cho tr¹m b¬m vµ bé phËn thö nghiÖm. 5.C.Ph©n x-ëng (SCCK). + Tr¹m B6 (1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng rÌn. ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 5.Ph©n x-ëng rÌn (PXR). + Tr¹m B7 (1 MBA): CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng SCCK+ PX Gia c«ng gç.  Sè l-îng tr¹m biÕn ¸p ®-îc chän nh.Ph©n x-ëng (GCG). c«ng suÊt tÝnh to¸n vµ yªu cÇu ®é tin cËy CC§ cña ph©n x-ëng.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  Phô t¶i lo¹i 3 gåm: . . . ký hiÖu trªn mÆt b»ng sè 9. . quyªt ®Þnh ®Æt 7 tr¹m (BAPX) nh. ký hiÖu trª mÆt b»ng sè 7 .Bé phËn thö ngiÖm.2.

4.Chän MBA do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i TDH cã S ®m = 10 MVA khi ®-a vÒ l¾p ®Æt trong n-íc th× c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA ph¶i ®-îc hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é. ®¶m b¶o tuæi thä cña m¸y mµ cßn ¶nh h-ëng lín ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn.4  1.  §iÒu kiÖn chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p .5  6090.NÕu 1MBA : NÕu 2 MBA Trong ®ã: S dmB  S TT 2 S dmB  S TT (3-2) (3-3) k qtsc S dmB  S sc + S®mB : C«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA (KVA) + Stt + Ssc (KVA) + Kqtsc: HÖ sè qu¸ t¶i sù cè .78(KVA ) 2 2 S SC 12181. v× vËy khi dïng m¸y biÕn ¸p ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn kh¸c víi m«i tr-êng chÕ t¹o cÇn tiÕn hµnh hiÖu chØnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện viÖc lùa chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®é an toµn cung cÊp ®iÖn.C¸c m¸y biÕn ¸p cña c¸c n-íc ®-îc chÕ t¹o víi c¸c ®Þnh møc kh¸c nhau vÒ nhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh. . Tr¹m biÕn ¸p trung t©m: : C«ng suÊt tÝnh to¸n cña phô t¶i ( KVA) : C«ng suÊt phô t¶i mµ tr¹m cÇn chuyÓn t¶i khi sù cè S dmB  S TT  12181.4  8701(KVA ) . . Kqtsc = 1.55 S dmB  1. 24 .

33 KVA. do ®ã lÊy Ssc = 0.8 x 1104.75.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B1 S dmB  S tt  1545. .10000= S®m kVA 7500 §iÖn ¸p (kv) C 35 H 10 Tæn thÊt Po 14. 25 .Nªn chän cïng mét cì m¸y hoÆc chän kh«ng qóa 2-3 cì m¸y.83  772.[ gi¸o tr×nh: CC§XN ] S ' dm    5 .V× c¸c thiÕt bÞ thuéc phô t¶i lo¹i I cña ph©n x-ëng chØ chiÕm kho¶ng 80%.vËy c«ng suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh S’ 7500(KVA).4  1.5 Pn 65 UN% C-H 8.83 S dmB  1. B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p trung t©m: B¶ng 3-1 Lo¹i TDH  ®m =0.1  Max  35     S dm 1  tb  100   100     (3-4) Trong ®ã: + S’ ®m : c«ng suÊt ®Þnh møc sau khi hiÖu chØnh (kVA) + S®m : c«ng suÊt ®Þnh møc ghi trªn nh·n m¸y (kVA) Theo khÝ hËu miÒn B¾c lÊy tb= 240C.164(KVA ) .75S®mS’ ®m =0.164 = 883.0 Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng : . nh. max=420C.4  1104.C«ng thøc hiÖu chØnh c«ng suÊt theo nhiÖt ®é .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .915(KVA ) 2 2 S sc 1545.

25 446. d©y nh«m lâi thÐp. B7 dïng c¸p lé ®¬n. KÕt qu¶ chän ghi trong b¶ng B3-2.75 800 B7 1 1000 800 B5 B6 2 800 B4 2 2 2 S®mB (kVA) 1000 1000 1000 Tªn tr¹m B1 B2 B3 Tªn ph©n x-ëng Sè m¸y 6. nÐn khÝ Bé phËn hµnh chÝnh vµ BQL Tr¹m b¬m Bé phËn thö nghiÖm PX.  Chän t-¬ng tù cho c¸c tr¹m biÕn ph©n x-ëng kh¸c. rÌn PX söa ch÷a c¬ khÝ PX. C¸c tr¹m dïng lo¹i tr¹m kÒ. gia c«ng gç 1545. dïng c¸p lé kÐp. B¶ng 3-2 Ký hiÖ u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stt (kVA) PX. ®Õn tr¹m B6.83 2 401. Tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B1. B5.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän m¸y biÕn ¸p 1000KVA cña ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é. .§Ó ®¶m b¶o an toµn. cã 1 t-êng chung víi t-êng ph©n x-ëng.83 1290 1104. B4 . ®¶m b¶o kh«ng gian vµ mü quan cho xÝ nghiÖp m¹ng cao ¸p ®-îc dïng c¸p ngÇm. l¾p r¸p c¬ khÝ Ph©n x-ëng ®óc PX. KÕt cÊu kim lo¹i PX.Tr¹m biÕn ¸p trung t©m cña xÝ nghiÖp sÏ ®-îc lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng. C¸c ph-¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p cña xÝ nghiÖp: .84 742.25 1231.44 619. B3 . B2. nh÷ng m¸y cã S®m1000kVA. 26 .19 134.7 1 453. ta chän MBA cña h·ng ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam nªn kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. lé kÐp.

 Ph-¬ng ¸n 2 vµ ph-¬ng ¸n 3.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ tr¹m biÕn ¸p trung t©m trªn mÆt b»ng.1 27 .Tr¹m biÕn ¸p trung t©m (BATT) .1(A/mm2) Ta cã IttXN  2 Fkt  S ttXN  12181. ®Ò ra 3 ph-¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p. c¸c tr¹m biÕn ¸p xa tr¹m BATT cña nhµ m¸y.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng (BAPX) .C¸c cao ¸p . TÝnh to¸n so s¸nh chØ tiªu kinh tÕ .  Ph-¬ng ¸n 1: C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m BATT.34(mm ) 1. 3.kü thuËt cho c¸c ph-¬ng ¸n §-êng d©y cÊp ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ tr¹m BATT cña xÝ nghiÖp b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng. lÊy liªn th«ng qua c¸c tr¹m ë gÇn tr¹m BATT. lo¹i d©y AC Tra b¶ng víi d©y dÉn AC vµ Tmax=4500h ®-îc Jkt =1.47 2  91.C¸c h¹ ¸p 7.sau: (VÏ c¸c s¬ ®å ®i d©y cña 3 ph-¬ng ¸n) Trong ®ã: . 3 Udm 2.55  100.35 F  kt IttXN . Jkt 100. C¸c ph-¬ng ¸n ®i d©y cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp nh.47(A ).

KiÓm tra d©y dÉn ®· chän theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p. TÝnh to¸n kinh tÕ .kü thuËt cho c¸c ph-¬ng ¸n: Sau ®©y lÇn l-ît tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt cho 3 ph-¬ng ¸n.4. 3 lâi c¸ch ®iÖn XLPE ®ai thÐp vá PVC. D©y dÉn chän tho¶ m·n.10 Imax  44. 7 tr¹m biÕn ¸p.7500 3. Môc ®Ých tÝnh to¸n cña phÇn nµy lµ so s¸nh t-¬ng ®èi gi÷a 3 ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn. cã c¸c th«ng sè kü thuËt cho trong phô lôc.2 (A). nªn kh«ng cÇn kiÓm tra theo U.KiÓm tra sù cè khi ®øt mét d©y : I sc  1. .4S dmB 3.35  173. Udm 2. Víi c¸p ®ång vµ Tmax = 4500h. v× tiÕt diÖn d©y ®· chän v-ît cÊp cho sù gia t¨ng cña phô t¶i trong t-¬ng lai.39(mm 2 ) jkt 3. chØ cÇn tÝnh to¸n so s¸nh phÇn kh¸c nhau gi÷a 3 ph-¬ng ¸n. 7. v× thÕ chØ so s¸nh kü thuËt . ký hiÖu AC-95 cã Icp =330(A) . tra b¶ng ®-îc Jkt= 3.1 A/mm2.kinh tÕ gi÷a 3 m¹ng c¸p cao ¸p. Ph-¬ng ¸n 1: Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc dïng c¸p ®ång 10kv. Dù ®Þnh dïng c¸p XLPE lâi ®ång bäc thÐp do h·ng FURUKAWA cña NhËt B¶n. C¶ 3 ph-¬ng ¸n ®Òu cã nh÷ng phÇn tö gièng nhau: ®-êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian (BATG) vÒ (BATT). 3.62(A ) 3. a.83  44. Fkt  S TTB 1  1545.U dm  1.Chän c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B1: Il / v max  2.62  14.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän d©y nh«m lâi thÐp tiÕt diÖn 95mm2.1 28 .2(A ) Icp > Ittsc = 173.1. .

m R0. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B 33 sau: B¶ng 3-3 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7  F. m 75 180 210 130 120 30 120 Gi¸.11 () P  1545. 103® 103®/m 48 3600 48 8640 48 10080 48 6240 48 5760 75 2250 48 5760 3 K1 = 42330. kw 29 .TÝnh t-¬ng tù cho c¸c tuyÕn c¸p kh¸c. /km R.103 2 U 2 (KW) Trong ®ã : + S : C«ng suÊt truyÒn t¶i (kVA) + U : §iÖn ¸p truyÒn t¶i (kV) + R : §iÖn trë t¸c dông (  ) .47 /km.  Stt.075 = 0.0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän c¸p cã tiÕt diÖn F=16mm2. .63( kw ) .24 < 110 (A). mm2 16 16 16 16 16 25 16 L. 0.11.10 3  2. L=75M  R = r0 . + KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : Isc = 2Imax = 89.kV A .47 . kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B3-4 sau : B¶ng 3-4 §-êng c¸p F. l R = 1.83 2 10 2 .10 ®.R .Tæn thÊt trªn ®o¹n c¸p tõ tr¹m BATT ®Õn tr¹m B1: c¸p cã r 0 = 1. ký hiÖu 2XLPE (3x16) cã Icp=110 (A)..Chän t-¬ng tù cho c¸c ®-êng c¸p kh¸c. TiÒn.mm 2 L. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông: P  s .

47 1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 16 16 16 16 16 25 16 75 180 210 130 120 30 120 1. 2000 = 47880 kwh  TÝnh to¸n kinh tÕ : Hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mét ph-¬ng ¸n: Z = ( at c + avh ) .83 1290 1104.19 0.47 0. A Trong ®ã : + at c : hÖ sè thu håi vèn ®Çu t-.84 0.18 0. 103 + 750 .18 1545.= C .46 1.47 1.2) . + Ki : vèn ®Çu t-.93 1.028 0.260 0.47 1.2 avh = 0.63 4. TÝnh to¸n víi ®-êng c¸p lÊy : at c = 0.08 1231.31 0.96 .41 3.1 + 0.25 900. + YiA. + avh : hÖ sè vËn hµnh.424 1. 47880 = 48609 .77 1.45 2.63 1021.47 1.43 P1=15.76 ta ®-îc thêi gian tæn thÊt lín nhÊt  =3000h  A1 =P1.1 C =750®/kwh Chi phÝ vËn hµnh cho ph-¬ng ¸n 1 lµ: Z1 = (0.96 kw  Tæn thÊt ®iÖn n¨ng : A =P. 103 ®ång  TÝnh to¸n t-¬ng tù cho c¸c ph-¬ng ¸n kh¸c. 42330 .11 0. = 15. Tra b¶ng víi Tmax = 4500h vµ Cos = 0. kÕt qu¶ ghi trong c¸c b¶ng sau: b.A : phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m. Ki + Yi . Ph-¬ng ¸n 2: B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p: 30 .84 876.47 0.

07 0.25 900.47 R.  0.7 1231.13 0.3 .54 1.34 0. mm 25 16 16 25 25 16 16 2 B¶ng 3-5 L.93 0.84 1897.065 0.3 K2 + C.308 0.103®  B¶ng tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt P.03 0. B¶ng 3-6 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 B1-B7 B4-B5 F.47 0.19 0.45 1021.5.3 .075 0.93 1. km 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 B1-B7 B4-B5 F.69 P2 = 18. Ph-¬ng ¸n 3: B¶ng kÕt qu¶ chän c¸p: 31 .103 ® c. 103 + 750 . 54900 = 54184. 3000 = 54900 kwh  Z2 =0.93 1.11 R0 . /km 0.129 4.  = 18. 43365 .3 kw  Chi phÝ tÝnh to¸n A2 =P2 .77 2.424 1. mm2 25 16 16 25 25 16 16 L.08 P.47 1.162 Stt kVA 2446.069 0.18 0.28 1290 1104.21 0.47 1.41 3.028 0.A2  Z2 = 0.265 0. m Gi¸ x103®/m 75 180 210 70 30 130 110 75 48 48 75 75 48 48 TiÒn x103® 5625 8640 10080 5250 2250 6240 5280 K2 = 43365. Kw 4.

49875.93 1. 32 .22 0.15 0.93 1.47 1.5 .147 Stt P.41 2125.103®  F mm2 16 16 25 16 25 16 16 L m 0.1 R0 /km 1.43 1021.53 P3 = 7.265 0.12 0.176 0.103 ® 3600 8640 17625 7200 2250 5760 4800 K3 = 49875.66156=64579.103+750.5 .63 1. = 22.22 0.25 0.K3+ C. kVA kw 1545.08 1. c¸c TBAPX rÊt gÇn TBATT.45 1. So s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ .47 0.03 0. c¸c ph-¬ng ¸n coi nh.2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện B¶ng 3-7 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 BATT-B7 B3 -B7 F.028 0.47 0.103® B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt P : B¶ng 3-8 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B6 BATT-B7 B3 -B5 22.18 0. Km 75 180 235 150 30 120 100 Gi¸.075 0.92 9. 103®  Z3 = 64579.®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p ®· ®¹t yªu cÇu vµ kh«ng ®em so s¸nh n÷a.47 R  0.05 . mm2 16 16 25 16 25 16 16 L.235 0.63 1290 4.424 900.3. 3000 = 66156 kwh  Z3=0.83 2.103®/m 48 48 75 48 75 48 48 TiÒn .05kw Chi phÝ tÝnh to¸n : A3 = P3.3 .69 1231.A3 = 0.47 1.11 0.94 876.kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n: C¸c tuyÕn c¸p ®· chän v-ît cÊp.

S¬ ®å nguyªn lý : (s¬ ®å ë trang sau. S¬ ®å nguyªn lý vµ thuyÕt minh vËn hµnh cña ph-¬ng ¸n tèi -u: 8. söa ch÷a.103® 48609 54184.5 64579.5 Theo b¶ng trªn ta thÊy : . .XÐt vÒ mÆt kü thuËt th× ph-¬ng ¸n 1 cã tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m bÐ nhÊt . VËy chän Ph-¬ng ¸n 1 lµm ph-¬ng ¸n tèi -u cña m¹ng cao ¸p.XÐt vÒ mÆt kinh tÕ th× ph-¬ng ¸n 1 cã chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m (Z) lµ nhá nhÊt.XÐt vÒ mÆt qu¶n lý vËn hµnh th× ph-¬ng ¸n 1 cã s¬ ®å h×nh tia  thuËn lîi cho vËn hµnh. 8.10 ® Ai kwh 42330 47880 43365 54900 49875 66156 3 Zi .1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ph-¬ng ¸n 1 2 3 B¶ng 3-9 Ki .) 33 .

4K tæng nh¸nh V Tñ A ph©n ®o¹n Tñ Tñ ¸pt«m¸t apt«m¸t tæng M¸y biÕn ¸p 10/0.4K V Tñ cao ¸p H×nh 3.4KV Tñ Aptomat tæng Tñ Aptomat nh¸nh H×nh 3.5.4. 34 .CC MBA 10/0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Tñ cao ¸p CD . S¬ ®å nèi tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt 1 MBA Tñ cao ¸p M¸y Tñ Tñ biÕn ¸p apt«m¸t apt«m¸t 10/0. S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m ph©n x-ëng ®Æt 2 MBA.

6 35 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện S¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p toµn xÝ nghiÖp 35KV CSV MC BATT BU MC TG 10 KV MCLL TG 10 KV CD CC B6 B1 B2 B3 B4 B5 B7 0.4 KV H×nh 3 .

b. + Trªn mçi ph©n ®o¹n ta ®Æt c¸c biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô ( BU ). + C¸c m¸y c¾t cÊp 10kv ®-îc sö dông m¸y c¾t hîp bé. . .PhÝa cao ¸p cña tr¹m BATT ®Æt m¸y c¾t SF6 vµ ®Çu vµo tr¹m ®Æt chèng sÐt van.PhÝa cao ¸p (10Kv) tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng dïng tñ cÇu daocÇu ch× trän bé. cã ®Æt m¸y c¾t lo¹i SF6. C¸c thiÕt bÞ: .4Kv) cña tr¹m BAPX ®Æt Aptomat tæng (AT) vµ c¸c Aptomat nh¸nh. .B×nh th-êng c¸c MCLL.Khi sù cè hay söa ch÷a thanh c¸i cña ph©n ®o¹n nµo th× c¸c MC nèi víi ph©n ®o¹n ®ã ®-îc c¾t ra. ATLL lu«n më. chóng ®-îc liªn hÖ víi nhau b»ng m¸y c¾t liªn l¹c (MCLL). . . Nguyªn t¾c vËn hµnh: .B¶ng th«ng sè kü thuËt c¸c m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng : B¶ng 3-10 ta ®Æt thªm Aptomat liªn l¹c 36 . tr¹m 2 MBA (ATLL). C¸c thiÕt bÞ vµ nguyªn t¾c vËn hµnh: a.PhÝa h¹ ¸p (0. .PhÝa h¹ ¸p (10kv) cña tr¹m BATT sö dông hÖ thèng mét thanh gãp gåm hai ph©n ®o¹n.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 8. c¸c m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp víi nhau (vËn hµnh hë).2.§-êng d©y trªn kh«ng 35kv dïng d©y AC-95.Khi mét trong hai MBA bÞ sù cè hay ®-îc ®-a ra söa ch÷a th× c¸c MC (CD-CC) phÝa cao ¸p vµ MC (AT) h¹ ¸p sÏ c¾t ra vµ MCLL (ATLL) sÏ ®-îc ®ãng l¹i ®Ó liªn th«ng gi÷a hai ph©n ®o¹n .

nÕu bá qua trong tÝnh to¸n sÏ ph¶i sai sè lín dÉn ®Õn chän thiÕt bÞ kh«ng chÝnh x¸c. + M¹ng cao ¸p cã thÓ tÝnh hoÆc kh«ng tÝnh ®Õn ®iÖn trë t¸c dông. dao c¸ch ly.m¸y c¾t. kv 0.Do tÝnh to¸n ®Ó chän thiÕt bÞ kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao nªn cã thÓ dïng nh÷ng ph-¬ng ph¸p gÇn ®óng vµ ta cã sè gi¶ thiÕt sau: + Cho phÐp tÝnh gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng hÖ thèng qua c«ng suÊt c¾t ng¾n m¹ch cña m¸y c¾t ®Çu nguån v× kh«ng biÕt cÊu tróc cña hÖ thèng. . Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch : .Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch: 37 . mét nguån cung cÊp cho phÐp ta tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®¬n gi¶n trùc tiÕp trong hÖ thèng cã tªn.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện S®m. W 13000 10500 UN% 5. + Khi lËp s¬ ®å tÝnh to¸n ta bá qua nh÷ng phÇn tö mµ dßng ng¾n m¹ch kh«ng ch¹y qua vµ c¸c phÇn tö cã ®iÖn kh¸ng kh«ng ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ nh.1. kv 10 10 UH.5 Ch-¬ng IV tÝnh to¸n ng¾n m¹ch 1...5 5. aptomat.4 0..Môc ®Ých tÝnh ng¾n m¹ch lµ ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ . 2. + M¹ng h¹ ¸p th× ®iÖn trë t¸c dông cã ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ tíi gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch. W 1750 1400 PN.4 P0. C¸c hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ë xa nguån vµ c«ng suÊt lµ nhá so víi hÖ thèng ®iÖn quèc gia. Chän ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.kVA 1000 800 UC. m¹ng ®iÖn tÝnh to¸n lµ m¹ng ®iÖn hë. 2.

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

- §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 35kv, ta cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N1 t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p trung t©m 35/10kv ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp ë ®©y ta lÊy SN = Sc¾t cña m¸y c¾t ®Çu nguån. - §Ó chän khÝ cô ®iÖn cho cÊp 10kv : + PhÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung t©m, cÇn tÝnh ®iÓm ng¾n m¹ch N2 t¹i thanh c¸i 10kv cña tr¹m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp. + PhÝa cao ¸p tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, cÇn tÝnh cho ®iÓm ng¾n m¹ch N3 ®Ó chän vµ kiÓm tra c¸p, tñ cao ¸p c¸c tr¹m - CÇn tÝnh ®iÓm N4 trªn thanh c¸i 0,4kv ®Ó kiÓm tra Tñ h¹ ¸p tæng cña tr¹m. 2.2. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña s¬ ®å: - S¬ ®å nguyªn lý .
N1 N2 C¸p CC N3 N4

BATG MC

§DK

MC

BATT

DCL

BAPX

- S¬ ®å thay thÕ .
N1 XHT H T

N2 ZBATT ZC

ZD

N3 ZBAPX

N4

TÝnh ®iÖn kh¸ng hÖ thèng:
 U2
tb

X

HT

SN

SN : C«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MC ®Çu ®-êng d©y trªn kh«ng (§DK), SN = Sc¾t = 3 . U®m . I®m. M¸y c¾t ®Çu ®-êng d©y trªn kh«ng lµ lo¹i SF6, ký hiÖu 8DB10 cã U®m=36kv, I®m = 2500 Am Ic®m = 31,5 kA. 38

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

 X HT 

37 2 3.35.31,5

 0,717()

§DK

Lo¹i AC -95 cã r0 = 0,33/km; x0 = 0,413 /km; l = 5km.  RD = r0 . l = 0,33 . 5 = 1,65 () XD = x0 . l = 0,413 . 5 = 2,065 ()

M¸y BATT: Lo¹i TMH cã S ®m = 7500kVA, UC = 36kv; PN =

65kw; UN% = 8. TÝnh RBATT vµ XBATT quy ®æi vÒ phÝa 10kV.  RB 
PN .U dm
2

S dm
2

2

.10

3

;

X

B

U % U 3  N . dm .10 100 S dm

2

R 
B

65.10 7500

2

.10  0,116()
3

X

B

8.10 2  .10 3  1,07() 100.7500

C¸c ®-êng c¸p 10kv:

- C¸p tõ BATT ®Õn tr¹m B1 : (tra PLV-16: TKC§) cã th«ng sè sau: c¸p cã r0 = 1,47/km; x0 = 0,128/km; l = 0,075 km.  RC = r0 . l = 1,47 . 0,075 = 0,11 () XC = x0 . l = 0,128 . 0,075 = 9,6 . 10-3 () C¸c ®-êng c¸p kh¸c tÝnh t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B sau: B¶ng 4-1
§-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 F, mm2 16 16 L, Km 0,075 0,18 X0 /km 0,128 0,128 r0 /km 1,47 1,47 RC,  0,11 0,26 XC,  9,6,10-3 0,023

39

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7

16 16 16 25 16

0,21 0,13 0,12 0,03 0,12

0,128 0,128 0,128 0,118 0,128

1,47 1,47 1,47 0,93 1,47

0,31 0,19 0,18 0,028 0,18

0,027 0,017 0,015 3,54.10-3 0,015

Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng :

C¸c tr¹m BAPX ta chän 2 lo¹i MBA do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. - Lo¹i 800 KVA cã: Uc =10kv, UH =0,4kv, P0 =1,4kw; PN = 10,5kw; UN% =5,5.  R B. 
X .
B

10,5.0,4 800
3 2 2

3

.10  2,63.10 ()
3

3

5,5.0,4

.10  0,011()
3

100.800

- Lo¹i 100KVA cã: Uc =10kv, UH = 0,4kv, P0 =1,75kw; PN = 13kw; UN% =5,5.  R B. 
 13.0,4 3 1000
2

.10 3  2,08.10 3 ()

X

5,5.0,4 3 100.1000
2

B

.10 3  8,8.10 3 ()

- C¸c m¸y BAPX kh¸c ®-îc tÝnh t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau B¶ng 4-2
M¸y biÕn ¸p S®m kVA PN kw UN% RB,  XB, 

40

I N1  3.I N1  I " 1  I   N 37 3.8.8. 1.U.5 2.10-3 3.065) 2  6.10-3 8.10-3 2.5 13 10.8.5 10.5 5.6.08.011 8.1.08.5 5.10 -3 -3 8.63.63.8.10-3 2.8(kA ) .6  16.S¬ ®å thay thÕ Ta cã : 41 .6  400(MVA )  TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 : N2 XHT ZD ZBT H T .6( kA ) .5 4.011 0.63.ixk1 = 2.10 2.6.1.10-3 2.08.8.I N1  2.10-3 0.63.011 0.35.5 10.5 5.652  (0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 1000 1000 800 800 800 1000 800 13 13 10.717  2.5 5.5 5. TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch:  Ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 : N1 XHT ZD H T tb1  1 .Z .10-3 0.011 2.5 5.10-3 2.SN1 = 3.S¬ ®å thay thÕ Ta cã : I  U N1 3.

10-3 = 1.8.294 () R 1QD(10KV )  10.S  N2 = 3.11.65.5   (0.48( kA ) .4(kA ) .10.36 () R3 = R2 + XC1 = 1.S¬ ®å thay thÕ .11 = 0.224()  37  2 2 X 1QD(10KV ) .4  197(MVA ) 42 .249 () R2 = R1Q§ + RBTQ§ = 0.304 2 2  4.8.294 2  0.6  11.U.1.B1: Ta cã : R3 = R2 + RC1 = 0.ixk2 = 2.67(MVA ) Ng¾n m¹ch t¹i N3: N3 XHT H T ZD ZBT ZC1 .4.71(kA ) .133()  37   10.249 + 0.1.8.SN3 = 3.36  1.60( kA ) R2 = R1Q§ + RBTQ§ = 0.5 3.ixk3-C1 = 2.TÝnh IN3 cho tuyÕn BATT .5   1.304 ()  I N3C1  10.07 = 1.717  2.065).249 2  4.I N2  3.   0.6  79.5 3.294 + 9. 1.4.1.6 .224 + 1.116 = 0.I N2  2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện I N2 I " N2 I   10.10.133 + 0. 0.4.48  11.   0.

39 ixk3.0.31 IN3.35  15.4 kV ) R BX  0.S¬ ®å thay thÕ R 4 R 3QD(0.54 199.8.8.6.   2.77 11.4 BX 4  I N4  3.64 200.304 1.5   22.57 193.39 4.43 x3.4 10.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện TÝnh t-¬ng tù cho c¸c ®-êng c¸p kh¸c.36 0.38 4.4  3 3  R  0. kÕt qu¶ ®-îc ghi trong b¶ng sau.   8.4 kV ) X 0.28 4.6.18 193.44 0.31 1.29 0. kA 4.58 11.08.32 1.01()  10.3 1.18 11.31 1.89(kA ) .ixk4 = 2.22.56 0. kA 11.10  2.4.304.10  0.89 10.35( kA ) 2 2 X 4 R 3QD(0.10 )  0.18 SN3 MVA 197 188.23 4.10 () 4 10.51 0.43 0.5 11.48(MVA ) TÝnh t-¬ng tù cho c¸c tuyÕn cßn l¹i ta cã b¶ng sau: B¶ng 4-4 43 .62 186.4  3  1. (2.32 1.22.55 4.1.36.64 Ng¾n m¹ch t¹i N4: N4 XHT H T ZD ZBT ZC ZBX . B¶ng 4-3 §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7  R3 .  0.5   X  0.48 4.  1.35  56.01 3 2 .SN4 = 3.

Chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t .94 11.Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc.®  ixk .Dßng æn ®Þnh ®éng.10-3 2.KiÓm tra: 44 . kv 35 I®m.013 0. kA 22.235 4. kA : I®m. Chän m¸y c¾t ®-êng d©y trªn kh«ng 35kV: .013 IN4.23 17.MC  Icb .24 17. kA 56.6.89 11.41 11.m .27.48 15.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện §-êng c¸p BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 R4 .1.Dßng æn ®Þnh nhiÖt : t®m.94 17.013 0.10-3 3. kA 31.  2.§iÖn ¸p ®Þnh møc. Chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ: 4. kv : U®mMC  U®m.89 56.  0.C.  §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: .5.35 22.10-3 3.01 0.10-3 3.44. kA : I®m.Chän m¸y c¾t SF6 lo¹i 8DB10 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i 8DB10 U®m.Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc.011 0. A : I®m.nh I t qd t dm .61 43.c¾t  IN .nh a.17 17.01 0.10-3 X4 .11 43.86 43.8.5 i®.7 43.94 14.87 SN4 MVA 15. A 2500 I®m.013 0.18 11.10-3 2.10-3 3.25.47 ixk4.235 20.87 52. kA 80 .25.

kA : t®m.C¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i 10kv chän cïng mét lo¹i SF6.I2 Chän dao c¸ch li ®Æt ngoµi trêi.72 (A) I®m.8 (kA) M¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc I ®m > 1000A do ®ã kh«ng ph¶i kiÓm tra dßng æn ®Þnh nhiÖt.nh.kV 12 I®m. ký hiÖu 8DC11 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i 8DC11 U®m.MC  Icb =104 (A) I®m.®  ixk = 11.®  ixk .m .c¾t  IN = 6.§iÖn ¸p ®Þnh møc. b. kA 63 .58 (KA) 4. kv 36 I®m.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện I®m.DCL  Icb . kA 25 IN max.®  ixk = 16. Chän m¸y c¾t hîp bé 10kv : .55 (kA) i®m.Dßng æn ®Þnh nhiÖt.nh  tq®. kA 60 45 . kA : i®m.Dßng æn ®Þnh ®éng. A 1250 I®m.c¾t  IN = 4. A : I®m.2. A 1000 INt. kV : U®mDCL  U®m.MC  Icb = 364.Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc.6 (KA) i®m. l-ìi dao quay trong mÆt ph¼ng n»m ngang lo¹i 3DE do SIEMENS chÕ t¹o: Lo¹i 3DC U®m. 2s kA 25 i®.KiÓm tra : I®m.C. Chän vµ kiÓm tra dao c¸ch li cÊp 35 kV:  §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: .I2 ®m.

c¸ch ®iÖn b»ng SF6 do SIEMENS chÕ tao. víi ®ång =7.6 BATT-B3. 1lâi mm2 25 16 H×nh d¹ng VÆn xo¾n VÆn xo¾n ICP. vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o. kV 10 10 . c¸p ®-îc ®Æt trong hÇm c¸p : §-êng c¸p BATT-B1. Chän tñ cao ¸p trän bé cÊp 10kv : .I N t qd Trong ®ã : . tq® = tnm = tbv + tmc . . 250c A 140 110 IN.7 F.8 kA 4.KiÓm tra: U®mDCL  U®m.37 2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . A 200 INt. ®ai thÐp.4 Chän vµ kiÓm tra c¸p :  Chän c¸p ®ång 3 lâi.KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: F  . cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ.28 U®m.Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®-îc coi lµ ng¾n m¹ch xa nguån: I=I” do ®ã thêi gian qui ®æi lÊy b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch.Chän tñ cao ¸p trän bé. kA 25 IN max.2. s. lo¹i 8DH10 Lo¹i tñ 8DH10 U®m.thêi gian qui ®æi.DCL  Icb =104 A IN max  ixk = 16. c¸ch ®iÖn XLPE.m = 35 kV I®m. tq®.3.4.hÖ sè nhiÖt ®é. kV 12 I®m. 1s kA 3. kA 25 ThiÕt bÞ Dao c¾t phô t¶i CÇu ch× 4. 46 .5.

IN3 max t qd = 7 .5.0.B 3.B  S dm . m . I dm . .U dm .12 =11mm2 < F =16mm2 .Víi tr¹m 1MBA ta ®Æt 1 tñ aptomat tæng vµ 1 tñ aptomat nh¸nh. .  Aptomat ®-îc chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi: dmA I I lv .Mçi tñ aptomat nh¸nh ®Æt 2 aptomat.55KA. 4.Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng.1 s  Thêi gian quy ®æi tq® =0. TuyÕn c¸p BATT-B6 cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt IN3 = 4.C¸p ®-îc chän v-ît cÊp vµ cã ®é dµi ng¾n nªn kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ dßng cho phÐp. 4. MBA 1000 kVA I max  1000 3.Aptomat ph¶i ®-îc kiÓm tra kh¶ n¨ng c¾t ng¾n m¹ch : I C¾t ®m  IN  Dßng qua c¸c aptomat: .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ta lÊy: + Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ : tbv =0.55 . .Ta chØ cÇn kiÓm tra cho tuyÕn c¸p nµo cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt. A I dm .Víi tr¹m 2 MBA ta ®Æt 2 tñ aptomat tæng. Chän vµ kiÓm tra Aptomat . max I  tt S tt 3*U dm U dmA U dm .4  1443(A ) 47 . .Víi aptomat tæng sau m¸y biÕn ¸p.02 s + Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t :tmc =0. 2 tñ aptomat nh¸nh vµ 1 tñ aptomat ph©n ®o¹n.12 s. ®Ó dù tr÷ cã thÓ chän theo dßng ®Þnh møc cña MBA. Fmin= . 0.

35 20. . K2 .Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K1=0.4  1154. Chän vµ kiÓm tra thanh dÉn: .0.47 17.24 17. .6.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . 0 =250c : nhiÖt ®é m«i tr-êng thùc tÕ. B4. MBA 800 kVA I max  800 3.  K2 = 0. ICP  Icb.73(A ) B¶ng 4-5 Tr¹m biÕn ¸p B1.95.Thanh dÉn cÊp ®iÖn ¸p 10kv ®-îc chän thanh dÉn ®ång cøng.88 48 .24 4. B5 (2 x 800 KVA) B7 (1 x 800KVA) Lo¹i CM1600N C801N CM1600N C801N C801N NS400N C801N NS400N Sè l-îng 3 4 1 2 3 4 1 2 U®m (V) 690 690 690 690 690 690 500 500 I®m (A) 1600 800 1600 800 800 400 800 400 IC¾t (kA) 50 25 50 25 25 10 25 10 I” N4 (kA) 22.B2 (2x1000 KVA) B6 (1 x 1000KVA) B3.Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng.  Chän thanh dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp: K1 . K2   CP   0 '  CP  0 Trong ®ã : cp =700c : nhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt khi lµm viÖc b×nh th-êng.K2 : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.

4. tiÕt diÖn trßn 40x5.0.88.øng suÊt tÝnh to¸n : M F .76.1.(11. 3.76.83 KG.B 3. a =50cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha. 4.4.B dm cp  1.95.4.S 2 dm .10-8.U dm  1 1.7500 0. 100 .Lùc tÝnh to¸n do t¸c dông cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch : 8 l 2 F  1.103 )2 = 4.l tt 10  4. 50 .10  715(A ) K .cm ) 10  tt  M ( KG / cm 2 ) W 49 .8 .1.i (KG ) tt a XK Trong ®ã : l =100cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .100  48. ixk : dßng ®iÖn xung kÝch cña ng¾n m¹ch ba pha.71. A ta cã : ixk = 2 .3(KG . 3. .M« men uèn : .10 .K .S dm .Chän Icb theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cña m¸y biÕn ¸p: I cb  I 1. I” N2 = 2 .6 = 11.83. cã dßng Icp =700(A)  KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng: cp  tt h b a .8 .U Chän thanh dÉn ®ång.71.103 A  Ftt =1.

KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : Fcp  Ftt. 0.5cm .h 2  6.7. sø chän tho· m·n. Chän vµ kiÓm tra sø : Chän sø ®ì ®Æt ngoµi trêi do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i OШH-10500(ШH-10) Cã U®m =10kv.23(KG / cm 2 ) øng suÊt cho phÐp cña thanh dÉn ®ång cp=1400kG/cm2  cp >> tt= 36.12s  .  S =40 . tq® = 0.h 2 (cm3) 6 Thanh dÉn cã b =0.  Fph  Ftt 0.05(KG ) . .23(kG/cm2).5.48.6Fph  0.6  4. Fph =500 KG.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện W b.6 (KA).M b.15mm2 . 4. I t qd = 7 .15 mm2 . I= 4.3 0. 5 = 200mm2>> 11. 0.4 2  36. Thanh dÉn ®Æt n»m ngang nªn lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø lµ Fcp=0.6 Fph  Ftt .12 = 11.6 Ftt 4.I  t qd Ta cã:  =7. 4.6 .  KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : S  . Chän biÕn dßng ®iÖn BI 50 . h = 4cm   tt  6.8.83  8.

Chän m¸y biÕn ¸p BU . V S¬ cÊp 10000 Thø cÊp 100 C«ng suÊt ®Þnh møc theo cÊp chÝnh x¸c VA 0.5 120 1 120 3 200 S®m VA 1200 Ch-¬ng V thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn ®éng lùc ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ.9.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .Chän biÕn dßng do SIEMENS chÕ t¹o lo¹i 4MA72 cã th«ng sè kü thuËt cho ë b¶ng sau. 1.Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i HTM-10 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Lo¹i HTM-10 U®m.®éng kA 120 kV 75 4. S¬ ®å cung cÊp m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng 51 .®m A 1 hoÆc 5 I«®.2500 I2. Ký hiÖu U®m kV 4MA72 12 UchÞu ®ùng kV 28 UchÞu ¸p xung I1 ®m A 20 .

+ Dßng ng¾n m¹ch lín. + ThuËn tiÖn cho l¾p r¸p vËn hµnh + Cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ . + §é tin cËy cao.  M¹ng ®iÖn ph©n x-ëng th-êng dïng hai d¹ng s¬ ®å chÝnh sau : .S¬ ®å h×nh tia: + Nèi d©y râ rµng.S¬ ®å cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : + §¶m b¶o ®é tin cËy. + C¸c phô t¶i Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 1.lín. . + DÔ thùc hiÖn ph-¬ng ph¸p b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸. . + L¾p ®Æt nhanh. 1.kü thuËt tèi -u.S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng phô thuéc vµo c«ng suÊt thiÕt bÞ. + §é tin cËy kh«ng cao.1. + Cho phÐp dïng c¸c ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt c«ng nghiÖp ho¸ nhanh.thÊp . 52 . sè l-îng vµ sù ph©n bè chóng trong mÆt b»ng ph©n x-ëng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. C¸c h×nh thøc ®i d©y vµ ph¹m vi sö dông cña s¬ ®å .S¬ ®å ®-êng d©y trôc chÝnh : + Vèn ®Çu t.2. . + Vèn ®Çu t. Mét sè yªu cÇu ®èi víi m¹ng ®iÖn ph©n x-ëng. + DÔ vËn hµnh b¶o qu¶n .

+ Trong mét nhãm phô t¶i.§Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ m¸y c«ng cô. + C¸c cÇu ch× trong tñ ®éng lùc chñ yÕu b¶o vÖ ng¾n m¹ch ®ång thêi lµm dù phßng cho b¶o vÖ qu¸ t¶i cña khëi ®éng tõ. + Tñ ®éng lùc ®-îc cÊp ®iÖn b»ng ®-êng c¸p h×nh tia. c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín th× ®-îc cÊp b»ng ®-êng c¸p h×nh tia. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc cho ph©n x-ëng  VÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc ®-îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c chung sau: . + §Æt t¹i tñ ph©n phèi cña tr¹m biÕn ¸p mét aptomat ®Çu nguån .cÇu ch×.3.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + Thùc hiÖn b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸ khã.Tõ nh÷ng -u khuyÕt ®iÓm trªn ta dïng s¬ ®ß hçn hîp cña hai d¹ng s¬ ®å trªn ®Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng. cßn c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ th× cã thÓ gép thµnh nhãm vµ ®-îc cung cÊp b»ng ®-êng c¸p trôc chÝnh. . Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i. trong x-ëng ®Æt mét tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p vÒ cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc ®Æt r¶i r¸c c¹nh t-êng ph©n x-ëng vµ mét tñ chiÕu s¸ng. + Tñ ph©n phèi cña x-ëng ®Æt mét aptomat tæng ®Çu vµo vµ 6 aptomat nh¸nh ®Çu ra cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng. ®Çu vµo ®Æt cÇu dao .GÇn t©m phô t¶i . tõ ®©y dÉn ®iÖn vÒ ph©n x-ëng b»ng ®-êng c¸p ngÇm.ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh 53 . c¸c nh¸nh ra ®Æt cÇu ch×. 1.

5)  2.8  4.35 x1  395.0.9  5)  2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .3.2.62. a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ®éng lùc: .9  3.85.5(2.35  vÞ trÝ tñ §L1 lµ M1 (x1.2.35 y1  y1  129.85.4  10.5  4. .x i  Pi .Kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn giao th«ng ®i l¹i.2.yi : to¹ ®é cña thiÕt bÞ (hay tñ ®éng lùc).4 70.8. 1. y  0  Pi .8.5 70.5.4  3.8.8.  C«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tñ .2.Phï hîp víi ph-¬ng thøc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh.35 10(2.3  2.4  4.5  2.6.5  2.0.5.y i  Pi Trong ®ã : + M (x0.44  5.5  4.6  28.83) 54 . + xi.83 70.5.Tñ ®éng lùc 1(§L1): x1  10.07  1.y0) lµ vÞ trÝ ®Æt tñ + Pi: c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ (c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt bÞ).62 70. x  0  Pi .4  2.y1) = M1(5.11.

S¬ ®å ®-êng d©y trôc chÝnh.1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện TPP T§L 1 T§L 2 T§L 3 ~ ~~ ~ ~ TPL4 ~ ~ ~ ~ TPP ~ a) b) Phô t¶i TPP c) §L1 §L2 §L3 §L3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ H×nh 5.S¬ ®å h×nh tia. b. Mét sè s¬ ®å cÊp ®iÖn. a . 55 .

S¬ ®å h×nh tia vµ liªn th«ng.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện c . 56 .

M5(21. 1. chän lo¹i tñ cã mét mÆt thao t¸c do h·ng SAREL cña Ph¸p chÕ t¹o.2.9.1 y0   M0 (13.0).25. 4.Tñ ph©n phèi cña ph©n x-ëng ®-îc l¾p ®Æt 1 aptomat tæng vµ 6 aptomat nh¸nh.41 607. .X¸c ®Þnh t-¬ng tù cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c .2. 3.21  13. 2. M4(12.41).0).0  3.12  139.Chän aptomat tæng : Chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi 57 .®-îc c¸c vÞ trÝ t-¬ng øng : M2(9.7.0. X¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m phô t¶i ph©n x-ëng: x0  70.0).0.25).5  70. vÞ trÝ nµy n»m ë gi÷a ®-êng ®i nªn ta dÞch chuyÓn tñ ph©n phèi ®Õn vÞ trÝ míi M0’ (12.14.57 607.5  164. 2. Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc : 2. Tñ ph©n phèi : .0  139.0) b.1.9.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C¸c tñ ®éng lùc ®-îc chän lo¹i mét mÆt thao t¸c do ®ã ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c chung c¸c tñ ®-îc ¸p s¸t vµo t-êng vÞ trÝ tñ §L1t¹i M1(5.0).0  164.5. 7.1. 7.4  162.1 (70.9. M3(14. 57. AT A1 A6 .2.35.5).0.4.9  162.

B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸c aptomat Lo¹i NS630N NS250N Sè cùc 3 3 U®m .0.0. Chän tñ ®éng lùc ®Çu vµo cã ®Æt cÇu dao.4(A ) 3. tñ cã mét mÆt thao t¸c do SIEMEN chÕ t¹o.54 3. .Chän aptomat nh¸nh: §Ó ®ång bé ta chän cïng mét lo¹i aptomat cho c¸c nh¸nh vµ chØ cÇn chän cho nh¸nh cã dßng lµm viÖc lín nhÊt.AT  I lv .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện I dm . max  S ttpx dm  427.cÇu ch× vµ cã 8 ®Çu ra. Tñ ®éng lùc.4  Chän aptomat lo¹i NS250N cã I®m=250A. . I I  S ttn dm .A 630 250 8 Ic¾t N .A lv .2.Aptomat ®Çu nguån ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc chän nh. .aptomat tæng lo¹i NS630N.4  197(A ) 3.U  Chän aptomat tæng lo¹i NS630N cã I®m= 630A.06 3. max  136. kA 10 2.V 690 690 I®m .0. CDT CCT CC1 CC8 58 .4  616.

D + CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 2 hoÆc 3 ®éng c¬. chän theo 2 ®iÒu kiÖn: I dc I dm .CÇu ch× tæng (CCT) cÊp ®iÖn cho c¶ nhãm ®éng c¬.max . . max   I dm . 59 . Di n 1 I dc  I mm .Chän cÇu ch× cho phô t¶i ®éng c¬ : + CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 1 ®éng c¬.§iÒu kiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu ch× lµ: I v0 > Idc.I  dm . D ) + §iÒu kiÖn chän läc . n hom  k .n hom I  dc I mm . chän theo 2 ®iÒu kiÖn:  I dc  I dm .I sd  dm . max  (I tt .Chän cÇu ch× cho phô t¶i kh«ng ph¶i ®éng c¬ : Idc Ilv.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .Di 1  .Idc cña cÇu ch× ph¶i lín h¬n Ýt nhÊt 2 cÊp so víi Idc cña cÇu ch× nh¸nh lín nhÊt. chän theo 3 ®iÒu kiÖn :  I dc  I tt .D I dc  K mm .

5 60 .25.53A I dc  5.§ dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬ + Kmm : hÖ sè më m¸y .§èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé th× Kmm=57 .8A 2.5kw I dc  I dm  11.CÇu ch× b¶o vÖ bóa h¬i ®Ó rÌn 28kw I dc  I dm  70.6  Chän cÇu ch× cho tñ §L1 (nhãm 1) . phô thuéc ®Æc ®iÓm cña m¹ng. m¸y biÕn ¸p hµn khëi ®éng cã t¶i lÊy =1.9  141.9A I dc  5.4  22.max : dßng më m¸y lín nhÊt + Ksd : hÖ sè sö dông +  : HÖ sè tÝnh to¸n.32  50. + Imm. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Trong ®ã : + Itt.70.11.nhãm : dßng tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i + Idc : dßng ch¶y cña cÇu ch× + I®m.5 .CÇu ch× b¶o vÖ lß rÌn 4.4A I dc  5.5 Chän Idc =60A .5 Chän Idc=150A .CÇu ch× b¶o vÖ m¸y c-a kiÓu ®ai 1kW I dc I dm  2.8A 2.C¸c m¸y c«ng cô coi khëi ®éng kh«ng t¶i lÊy =2.64A 2.

8.9  (88. . kÕt qu¶ ®-îc ghi trong b¶ng 5-3 (ë trang sau) 61 .11.C¸c tñ ®éng lùc kh¸c tÝnh chän Idc cÇu ch× t-¬ng tù .04  12.8 kw I dc  I dm  7. I dc  I tt . ta chän Idc = 250 (A) (v× ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc).7.28  24.5 Chän Idc=20A .5 kw I dc  I dm  6.49A I dc  5.1  16.2A 2.2A 2.56A 2.70.CÇu ch× tæng cña tñ §L1.1A I dc  5.33A I dc  5.CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t lß 2.85 kw I dc  I dm  12.28A I dc  5.9)  172.5 Chän Idc=30A .12.66A 2.5 Chän Idc=20A .1  14.49  0.1A I dc  5.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Chän Idc=25A .5 Chän Idc=20A .n hom  88.CÇu ch× b¶o vÖ dÇm treo Pal¨ng ®iÖn 4.16.2 kw I dc  I dm  8.CÇu ch× b¶o vÖ m¸y mµi s¾c 3.70.66A 2.CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t th«ng giã 2.5 §Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc.

5A => I 'cp  I kd   787.PX = 616A. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3.5.KiÓm tra ®iÒu kiÖn 1: Icp  Itt .5 : ®èi víi khëi ®éng ®iÖn tõ .aptomat vµ  =1.aptomat . Khc = 1 ta cã Ik®. + Tæn thÊt ®iÖn ¸p + TiÕt diÖn ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chóng. I k®.25I®m.5 : ®èi víi khëi ®éng nhiÖt .  C¸p h¹ ¸p ®-îc chän ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c chung sau: + Ph¸t nãng . +  = 1. .I hc  (2) Trong ®ã : + Khc : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng ®Æt c¸p vµ sè ®-êng c¸p ®Æt song song + Ik® : dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch ®iÖn.5  525(A ) 1.25. Chän c¸p cho m¹ng ph©n x-ëng.nhiÖt =1. I kd cp K .1.Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: Khc. ký hiÖu 4G300 cã Icp = 621A. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x-ëng.Dßng Ik® ®-îc chän theo dßng khëi ®éng nhiÖt .nhiÖt=1.630 = 787.nhiÖt  I®m. 3.5 => Chän c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LEN chÕ t¹o.C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat.Icp  Itt. .  = 4. vµ ®i tõng tuyÕn riªng trong hÇm c¸p.PX (1) . 62 . §Ó an toµn th-êng lÊy Ik®. C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS630N cã I ®m=630A.

. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc:  Chän c¸p tõ TPP-§L1 . Khc = 1 §Ó an toµn ta chän Ik®.25.3.n hom  197A . => dßng khëi ®éng nhiÖt Ik®.5 .33(A ) 1.  Chän t-¬ng tù c¸c tuyÕn kh¸c.Ta còng chän theo ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) ë trªn . vµ ®i riªng tõng tuyÕn trong ®Êt .25I®m.5 Chän c¸p ®ång 4 lâi 4G70 cã Icp = 254 A.250 = 312.aptomat vµ  = 1.Icp  Itt.5A Ta cã : I cp  I kd.2. Chän c¸p tõ tñ ®éng lùc ®Õn tõng thiÕt bÞ  §iÒu kiÖn chän :  K hc .nh   312. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau : B 5-1 TuyÕn c¸p PP-§L1 PP-§L2 PP-§L3 PP-§L4 PP-§L5 Itt .mm2 70 70 70 70 70 Icp .A 84 77.nh = 1.nhãm => I cp  I tt . C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS250N cã I ®m = 250A.I cp  I dm  I dc K hc .A 254 254 254 254 254 3.nh = 1.5 FC¸p .5  208.65 194 197 153.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3.KiÓm tra ®iÒu kiÖn : Khc.I cp  Trong ®ã: 63 . C¸p chän tho¶ m·n.

Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 2.7 > 11.7 .5kw.8 > 70.9 (A) + KÕt hîp víi Idc = 150A cã: I 'cp  150  50(A ) 3 . + KiÓm tra ®iÒu kiÖn :0. Idc = 60A.Chän c¸p lo¹i 4G25 cã Icp= 144A .85kw.ta cã Khc=0. Idc = 25A.1 > 25.7 > 12. . 53 = 37.32 (A) + KÕt hîp víi Idc = 60(A) ta cã: I 'cp   37.Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn lß rÌn 4. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 0.7 . 144 = 100.4 (A) + KÕt hîp víi Idc = 25A. Cã: I 'cp  25  8. 31 = 21.5 cã Icp = 31(A). + Tñ cã 8 lé ra . Chän c¸p 4G1.7  Chän c¸p cho nhãm phô t¶i 1 . Idc = 150A. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0.88 (A) 64 . + KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0. Chän c¸p lo¹i 4G4 lµ lo¹i c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã Icp = 53A.5 cã Icp = 31 (A).D©y c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 10kw.33(A ) 3 . Chän c¸p 4G1. 31 = 21.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + M¹ng ®éng lùc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× =3 + Dßng d©y ch¶y Idc cña cÇu ch× b¶o vÖ ®· ®-îc chän ë trªn.8kW.Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn dÇm treo pal¨ng ®iÖn 4.1  60  20(A ) 3 I dc  .7 . .7 . Idc = 20A.

35 25.5x2 2.5 2.2 70. tÊt c¶ ®Òu chän c¸p 4G1.33 12. mm2 7 Icp.5 4. A 5 M· hiÖu 6 D©y dÉn Fc. C¸c nhãm kh¸c còng chän t-¬ng tù.5 4G1.1 178.15 H-2-250 HH-40 HH-40 HH-40 H-2-100 HH-40 H-2-400 60 150 25 20 20 30 20 250 4G4 4G25 4G1.5 35 2.85 3.5 174 41 66 53 53 31 10x2 28 4. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau: B¶ng 5-2 Phô t¶i Tªn m¸y P®m.66(A ) 3 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + KÕt hîp víi Idc = 20A.5 1.1 6. kw I®m.8 2.5 53 144 31 41 31 41 31 2 3 CÇu ch× M· hiÖu 4 Idc.57x2 163.97 H-2-250 200 4G50 50 206 28 6 10 15 7 2.5 4G6 4G4 4G4 4G1.9 11.79 17.5 4G2.5 4G2.9 15.5 4G1.5 1.5 6 4 4 1. A 8 65 .4 70.73 5.5.2x2 70.5 4 25 1.07 H-2-250 H-2-100 H-2-100 H-2-100 H-2-100 HH-40 H2-400 150 40 60 40 50 25 250 4G35 4G2.5 2.D©y tõ §L1 ®Õn c¸c ®éng c¬ kh¸c ®Òu cã c«ng suÊt bÐ h¬n 4.32x2 H-2-100 70.85 kw. Cã: I 'cp  20  6.19 25.32 22.28 8. A 1 Nhãm 1 Bóa h¬i ®Ó rÌn Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß rÌn Qu¹t lß Qu¹t th«ng giã DÇm treo pal¨ng ®iÖn M¸y mµi s¾c Tæng Nhãm 2 Bóa h¬i ®Ó rÌn Lß rÌn M¸y Ðp ma s¸t Lß ®iÖn Qu¹t ly t©m M¸y biÕn ¸p Tæng Nhãm 3 Lß b¨ng ch¹y ®iÖn 30 75.4x2 7.

5 4G50 4G25 4G1.5 35 10 10 1. mm2 7 Icp. kw I®m.93 45.5 4G1.61 H-2-100 HH-40 H-2-250 H-2-250 HH-40 HH-40 H-2-600 40 20 250 120 25 25 400 4G6 4G1.6 1.5 4G1.63 127. A 5 M· hiÖu 6 D©y dÉn Fc.5 4G1.9 58.40 390. A 8 H-2-250 H-2-100 H-2-100 HH-40 HH-40 HH-40 HH-40 H-2-600 200 80 80 25 20 10 20 400 4G-35 4G10 4G10 4G1.5 1.30 387.5 66 31 192 144 31 31 Phô t¶i Tªn m¸y P®m.1 17.5 162.58 113.2 7 30.38 45. A 1 Nhãm 4 Lß ®iÖn ho¸ cøng linh kiÖn Lß ®iÖn Lß ®iÖn ®Ó rÌn BÓ dÇu BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n CÇu trôc cã pal¨ng ®iÖn Tæng Nhãm 5 Lß ®iÖn T.5 1.25 80 23 4.6 1.73 90 30 36 4 3 0.58 57.5 6 1.5 4.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Lß ®iÖn M¸y mµi s¾c ThiÕt bÞ cao tÇn ThiÕt bÞ ®o bi M¸y c-a ®ai M¸y bµo gâ Tæng 20 0.25 30.9 143.95 8.5 174 87 87 31 31 31 31 H-2-100 H-2-100 H-2-250 HH-40 H-2-100 40 100 250 25 40 4G4 4G16 4G70 4G1.5 1.19 2 3 CÇu ch× M· hiÖu 4 Idc.5 4G1.5 1.5 50 25 1.38 0.52 3.13 7.57 10.5 4 53 113 254 31 53 66 .24 11.5 4G4 4 16 70 1.40 11.bi t«i b¸nh r¨ng M¸y nÐn khÝ M¸y khoan M¸y bµo gç 20 18 45 3.3 164.

39 45.73 22.58 332.24 H-2-100 H-2-100 H-2-100 H-2-100 H-2-600 40 50 80 100 400 4G4 4G6 4G10 4G16 4 6 10 16 53 66 87 113 67 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện M¸y c-a trßn Qu¹t giã trung ¸p Qu¹t giã sè 9.2 17.79 30.5 Qu¹t sè 14 Tæng 7 9 12 18 139.

+ H¹n chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ch¹y kh«ng t¶i. m¸y biÕn ¸p tiªu thô kho¶ng 20-25%. 68 .. tïy thuéc vµo thiÕt bÞ ®iÖn mµ xÝ nghiÖp cã thÓ tiªu thô mét l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhiÒu hay Ýt.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng VI tÝnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho l-íi ®IÖn XÝ nghiÖp PhÇn lín hé c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiªu thô tõ m¹ng ®iÖn c¶ c«ng suÊt t¸c dông P lÉn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q.. C¸c nguån tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. tæn thÊt tæn thÊt ®iÖn n¨ng lín vµ lµm gi¶m kh¶ n¨ng truyÒn t¶i trªn c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn do ®ã ®Ó cã lîi vÒ kinh tÕ . §-êng d©y vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c tiªu thô kho¶ng 10%. + Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ th-êng xuyªn non t¶i.. TruyÒn t¶i mét l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng qua d©y dÉn vµ m¸y biÕn ¸p sÏ g©y ra tæn thÊt ®iÖn ¸p. + Thay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®éng c¬ ®ång bé.kü thuËt trong l-íi ®iÖn cÇn n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn hoÆc ®-a nguån bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tíi gÇn n¬i tiªu thô ®Ó t¨ng hÖ sè c«ng suÊt cos lµm gi¶m l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhËn tõ hÖ thèng ®iÖn . tiªu thô kho¶ng 60-65% tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn b»ng c¸ch : + Thay c¸c ®éng c¬ non t¶i b»ng c¸c ®éng cã c«ng suÊt nhá h¬n. .

tg2 ) Trong ®ã : 69 .9  321.0.6  883.79  Costb .2. TÝnh dung l-îng bï tæng cña toµn xÝ nghiÖp : C«ng thøc tÝnh : Qb = Ptt.8  738.Pxi : c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng thø i.875.8  593. X¸c ®Þnh dung l-îng bï 1.88. Theo B¶ng 2-4 (ch-¬ng 2) ta cã : Cos tb.9  774.04.85 0.XN =0.0.75.XN  1391. nhvËy ta ph¶i bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao hÖ sè Cos.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .0.PXi .0. cos PXi  Ptt .XN ( tg1 .75.6 5872.75  312.79  464.0.75.NÕu tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó gi¶m l-îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô mµ hÖ sè c«ng suÊt cña xÝ nghiÖp vÉn ch-a ®¹t yªu cÇu th× ph¶i dïng biÖn ph¸p kh¸c ®Æt thiÕt bÞ bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.0.25. TÝnh hÖ sè Costb cña toµn xÝ nghiÖp. 1.0.0.6  272.6  121.75 5872. C«ng thøc : Cos  tb  Ptt .9). HÖ sè Cos tèi thiÓu do nhµ n-íc quy ®Þnh lµ tõ (0.0.PXi Trong ®ã : + Ptt.8  0.0.25. 1.1.

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

+ tg1 : t-¬ng øng víi hÖ sè Cos1 tr-íc khi bï. + tg2 : t-¬ng øng víi hª sè Cos2 cÇn bï, ta bï ®Õn Cos2 ®¹t gi¸ trÞ quy ®Þnh kh«ng bÞ ph¹t tõ (0,85  0,95) ta bï ®Õn Cos2 = 0,9. Cos1 = 0,75  tg1=0,882 Cos2 = 0,9  tg2=0,484  Qb = 5872,79 ( 0,882 - 0,484) = 2337,37 (KVAR)  Qb = 2337,37 KVAR
2. Chän vÞ trÝ ®Æt vµ thiÕt bÞ bï.

2.1. VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ bï . VÒ nguyªn t¾c ®Ó cã lîi nhÊt vÒ mÆt gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt ®iÖn n¨ng cho ®èi t-îng dïng ®iÖn lµ ®Æt ph©n t¸n c¸c bé tô bï cho tõng ®éng c¬ ®iÖn, tuy nhiªn nÕu ®Æt ph©n t¸n qu¸ sÏ kh«ng cã lîi vÒ vèn ®Çu t-, l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vËn hµnh . V× vËy viÖc ®Æt thiÕt bÞ bï tËp trung hay ph©n t¸n lµ tuú thuéc vµo cÊu tróc hÖ thèng cÊp ®iÖn cña ®èi t-îng, theo kinh nghiÖm ta ®Æt thiÕt bÞ bï ë phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng t¹i tñ ph©n phèi. Vµ ë ®©y ta coi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ (®/KVAR) thiÕt bÞ bï h¹ ¸p lín kh«ng ®¸ng kÓ so víi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ tæn thÊt ®iÖn n¨ng qua m¸y biÕn ¸p. 2.2. Chän thiÕt bÞ bï . §Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp cã thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ bï sau: - M¸y bï ®ång bé : + Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tr¬n.

70

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

+ Tù ®éng víi gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra (cã thÓ tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng). + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p ®Æt vµo, chñ yÕu phô thuéc vµo dßng kÝch tõ + Gi¸ thµnh cao. + L¾p r¸p, vËn hµnh phøc t¹p. + G©y tiÕng ån lín. + Tiªu thô mét l-îng c«ng suÊt t¸c dông lín . - Tô ®iÖn : + Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông Ýt + L¾p ®Æt, vËn hµnh ®¬n gi¶n, Ýt bÞ sù cè + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p ®Æt vµo tô. + Cã thÓ sö dông n¬i kh« r¸o bÊt kú ®Ó ®Æt bé tô. + Gi¸ thµnh rÎ. + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra theo bËc vµ kh«ng thÓ thay ®æi ®-îc. + Thêi gian phôc vô, ®é bÒn kÐm. Theo ph©n tÝch ë trªn th× thiÕt bÞ Tô bï th-êng ®-îc dïng ®Ó l¾p ®Æt ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cho c¸c xÝ nghiÖp.
3. TÝnh to¸n ph©n phèi dung l-îng bï

- S¬ ®å nguyªn lý ®Æt thiÕt bÞ bï :
35KV BATT 10KV 0,4KV C¸p BAPX
i

Pi+JQi

Qb

Qbi

71

§å ¸n Tèt nghiÖp

cung cấp điện

- S¬ ®å thay thÕ .
10KV RCi RBi 0,4KV (Qi - Qbi)

Qb  TÝnh dung l-îng bï cho tõng m¹ch :

C«ng thøc: ph©n phèi dung l-îng bï cho mét nh¸nh cña m¹ng h×nh tia.
Q  Q  (Q
i

b.i

XN

 Q ).
b

R R

td i

( KVAR )

Trong ®ã: + Qi : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô cña nh¸nh i . (KVAR)

+ QXN : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp (KVAR) + Qb : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng bï tæng (KVAR) - §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña toµn m¹ng :
1 1 1 1 1 1    ...    R td R 1 R 2 R 3 R .i   

Trong ®ã : + Ri = ( RC.i + RB.i ): §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nh¸nh thø i . (  ) + RC.i : ®iÖn trë c¸p cña nh¸nh thø i. (  ). + R Bi 
PN .U S dm
2 2

() : ®iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng .

- §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nh¸nh BATT- B1: (§D kÐp)
 1,3() 1000 2 R  R B1 0,11  1,3  R 1  C.1   0,71() 2 2 R
B1

13.10 .10

3

2

72

64()  0.18 1 1 RBi.33 1.  1.11 0.028 0.78 0.3 1.33 1.91 1.§iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nh¸nh BATT.  0.19 0. Ri = RCi + RBi. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B¶ng 5-3 Tªn nh¸nh BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 R td RCi.92 0.3 1.18  1.64 .10 3.82 BAT T Qb RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 73 .64 1.78 0.82() B7 .§iÖn trë c¸c nh¸nh kh¸c tÝnh t-¬ng tù.96 0.26 0.91 1.B7: (§D ®¬n) 800 2 R R R B7 7 C7 R  10.139 1 1 1 1 1 1 1       0.3 1.82  1 1 1 1 1 1    4    R1 R 2 R 3 R R5 R6 R7 R td  1  0.96 0.18 0.64 1.5.31 0.64 1.64  1.71 0.71 0.10 2  1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .  0.92 0.

2 236.C¨n cø kÕt qu¶ tªn chän dïng c¸c bé tô 3 pha do Liªn X« chÕ t¹o. KVAR 5279.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện H×nh 7-1. trong tñ cã ®Æt c¸c bãng ®Ìn lµm ®iÖn trë phãng ®iÖn.04 5279.37  5279.37 2337.42 662. KVAR 673.51 677. bé tô ®-îc b¶o vÖ b»ng aptomat.04 5279.87 649.37 1029.139  97.91 503.84 982. KVAR 2337.37 2337.04 5279. Chän kiÓu lo¹i vµ dung l-îng tô .37 2337.42 200.37 Qb.04 Qb.53 777.39 551.37 2337.2 4. 74 .04 5279.47(KVAR ) 0.04 5279.37 2337.  TÝnh c«ng suÊt bï Qb1 cho nh¸nh BATT-B1. . KVAR 97.37 2337.04  2337. S¬ ®å thay thÕ m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp dïng ®Ó tÝnh to¸n c«ng suÊt bï t¹i thanh c¸i h¹ ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p PX.i.98 59.71 Q b1  673.47 505.04 5279. kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau: B¶ng 5-4 Tªn nh¸nh BATT-B1 BATT-B2 BATT-B3 BATT-B4 BATT-B5 BATT-B6 BATT-B7 Qi.1 QXN.37.  TÝnh t-¬ng tù c«ng suÊt bï cho c¸c nh¸nh kh¸c. 0.

0. c«ng suÊt mçi bé lµ 50KVAR ®Êu song song.38-50 -Y1 KC2-0.B¶ng chän Tô bï ®Æt t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B¶ng 5-5.38-50 -Y1 KC2-0.50 .38-50 -Y1 KC2-0.38-50 -Y1 KC2-0.38-50 -Y1 KC2-0. KVAR 50 50 50 50 50 50 50 Sè l-îng 2 10 5 1 4 13 11 75 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .38 .Chän lo¹i tô KC2 .3Y1.38-50 -Y1 KC2-0. VÞ trÝ ®Æt B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Lo¹i tô KC2-0.38-50 -Y1 Sè pha 3 3 3 3 3 3 3 Qb. .

S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 1 m¸y: © Tñ Tñ ph©n Tñ bï cos aptomat phèi cho c¸c ph©n tæng x-ëng H×nh 7-4 76 .S¬ ®å nguyªn lý ®Æt tô bï trong tr¹m biÕn ¸p.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .S¬ ®å l¾p ®Æt tô bï trong tr¹m ®Æt 2 m¸y. H×nh 7-2 . X X X X X X X X X © Tñ aptoma t tæng Tñ ph©n phèi cho c¸c ph©n x-ëng Tñ bï cos Tñ aptomat ph©n ®o¹n Tñ bï cos Tñ ph©n phèi cho c¸c ph©n x-ëng Tñ aptomat tæng H×nh 7-3 .

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng VII ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho m¹ng ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ 1. Sù chªnh lÖch ®é 77 . ®Æc biÖt lµ c¸c bãng tèi di ®éng. .trong c«ng t¸c vµ ®êi sèng. + Kh«ng cã c¸c miÒn cè ®é chªnh lÖch qu¸ lín vÒ ®é s¸ng. . nã thay thÕ vµ bæ sung cho ¸nh s¸ng thiªn nhiªn.tiªu chuÈn chÊt l-îng ¸nh s¸ng. ViÖc chiÕu s¸ng ¶nh h-ëng trù tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng trong c«ng t¸c còng nh. Trong xÝ nghiÖp nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng ®Òu cña m¸y c«ng cô. Nguyªn t¾c vµ tiªu chuÈn chiÕu s¸ng. c¸c yªu cÇu nµy ®-îc xem nh. lµ nguyªn t¾c ®Ó ®Þnh ra tiªu chuÈn vµ thiÕt kÕ chiÕu s¸ng.5% U®m. v× vËy tiªu chuÈn quy ®Þnh ®iÖn ¸p chØ ®-îc dao ®éng víi UCf =  2. kh«ng cã c¸c bãng tèi qu¸. V× vËy chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tèi thiÓu nhÊt ®Þnh.trong sinh ho¹t. + Nguyªn nh©n lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù dao ®éng cña ®iÖn ¸p.1. ¸nh s¸ng nh©n t¹o rÊt cÇn thiÕt.Yªu cÇu ®èi víi chiÕu s¸ng.§¶m b¶o ®é chiÕu s¸ng ®ñ vµ æn ®Þnh. + Mét nguyªn nh©n kh¸c lµm ¸nh s¸ng dao ®éng lµ sù rung ®éng c¬ häc cña ®Ìn ®iÖn cho nªn ®Ìn ph¶i ®-îc gi÷ cè ®Þnh. 1. Trong c«ng nghiÖp còng nh.Quang th«ng ph©n bè ®Òu trªn toµn mÆt chiÕu s¸ng (mÆt c«ng t¸c).

c¸c bãng tèi di ®éng dÔ g©y ra tai n¹n lao ®éng.2. do ®ã nÕu ®é t-¬ng ph¶n nhá th× ®ßi hái ®é chiÕu s¸ng lín.KÝch th-íc cña vËt nh×n khi lµm viÖc vµ kho¶ng c¸ch cña nã tíi m¾t. Nguån s¸ng chíp ch¸y. ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu ®-îc quy ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau: . nÕu hÖ sè ph¶n x¹ lín th× ®é chiÕu s¸ng cÇn nhá. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng. Nguyªn nh©n cña ¸nh s¸ng chãi cã thÓ lµ: nguån s¸ng cã d©y tãc lín lé ra ngoµi. nÕu ¸nh s¸ng chãi qu¸ sÏ g©y ra hiÖu øng Pukin hoÆc mï. kü thuËt nh»m b¶o ®¶m võa ®ñ c¸c yªu cÇu ®· nªu. c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¸c nhau. 78 . gãc b¶o vÖ thÝch hîp. bãng ®Ìn mê.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện chiÕu s¸ng lµm m¾t lu«n ph¶i ®iÒu tiÕt ®Ó thÝch nghi do ®ã chãng mái mÖt. NÕu ®é t-¬ng ph¶n cµng nhá th× cµng khã nh×n. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng quy ®Þnh ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu cho c¸c n¬i.Kh«ng cã ¸nh s¸ng chãi trong vïng nh×n cña m¾t.HÖ sè ph¶n x¹ cña vËt nh×n vµ nÒn. cã c¸c vËt ph¶n x¹ m¹nh. 1. Tiªu chuÈn ®-îc x©y dùng trªn c¬ së c©n nh¾c vÒ kinh tÕ. hai yÕu tè nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ sè K : Ka/b a : kÝch th-íc vËt nh×n b : kho¶ng c¸ch tõ vËt nh×n tíi m¾t NÕu K cµng nhá th× ®é chiÕu s¸ng cµng ph¶i lín . . lµm m¾t chãng mái vµ khã ®iÒu tiÕt. . ®Ó h¹n chÕ ¸nh s¸ng chãi cã thÓ dïng ¸nh s¸ng gi¸n tiÕp.Møc ®é t-¬ng ph¶n gi÷a vËt nh×n vµ nÒn.

+ Nh-îc ®iÓm lµ l·ng phÝ ®iÖn n¨ng vµ chØ chiÕu s¸ng ®-îc mét phÝa tõ ®Ìn tíi. hiÖu suÊt sö dông cao . + ¦u ®iÓm lµ mÆt c«ng t¸c ®-îc chiÕu s¸ng ®Òu hîp víi thÞ gi¸c. Ngoµi c¸c yÕu tè trªn khi quy ®Þnh c¸c quy ®Þnh chiÐu s¸ng cßn xÐt ®Õn c¸c yÕu tè riªng biÖt kh¸c nh. mÆt kh¸c cã thÓ dïng c«ng suÊt ®¬n vÞ lín.1..C-êng ®é lµm viÖc cña m¾t. C¸c lo¹i chiÕu s¸ng 79 . .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . NÕu c«ng t¸c ®ßi hái tËp trung thÞ gi¸c th× ®ßi hái ®é chiÕu s¸ng cao. cã thÓ ®iÒu khiÓn quang th«ng theo h-íng cÇn thiÕt vµ cã thÓ t¾t c¸c chiÕu s¸ng bé phËn khi kh«ng cÇn thiÕt do ®ã tiÕt kiÖm ®iÖn. phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña tõng c«ng t¸c. + ¦u ®iÓm lµ ®é chiÕu s¸ng ë n¬i c«ng t¸c ®-îc n©ng cao do chiÕu s¸ng bé phËn. HÖ thèng chiÕu s¸ng Cã hai hÖ thèng chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng kÕt hîp gi÷a chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng bé phËn.ChiÕu s¸ng kÕt hîp lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng trong ®ã mét phÇn ¸nh s¸ng chiÕu chung. sù cã mÆt cña c¸c thiÕt bÞ tù chiÕu s¸ng . 3.sù cè mÆt cña c¸c vËt dÔ g©y nguy hiÓm trong ®iÖn c«ng t¸c. phÇn cßn l¹i chiÕu riªng cho n¬i c«ng t¸c. .. 2. C¸c lo¹i vµ chÕ ®é chiÕu s¸ng 3.ChiÕu s¸ng chung lµ hÖ thèng chiÕu s¸ng mµ toµn bé mÆt c«ng t¸c ®-îc chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn chung.

hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè cÇn thiÕt ®Ó kÐo dµi thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n vËn hµnh vµ ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi rót ra khái phßng s¶n xuÊt. 3. dÔ sinh ¸nh s¸ng chãi. Chän hÖ thèng vµ ®Ìn chiÕu s¸ng 4. phÇn cßn l¹i chiÕu trùc tiÕp .ChiÕu s¸ng gi¸n tiÕp. phÇn cßn l¹i chiÕu s¸ng gi¸n tiÕp.ChiÕu s¸ng nöa gi¸n tiÕp. . toµn bé ¸nh s¸ng ®-îc chiÕu gi¸n tiÕp vµo mÆt c«ng t¸c.ChiÕu s¸ng nöa trùc tiÕp.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Cã hai lo¹i chiÕu s¸ng . cßn ®èi víi ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng chÕ ®é chiÕu s¸ng trùc tiÕp. . 4. sinh ho¹t. C¸c chÕ ®é chiÕu s¸ng cßn l¹i hiÖu suÊt thÊp v× mét phÇn ¸nh s¸ng bÞ hÊp thô nªn th-êng ®-îc dïng trong khu vùc hµnh chÝnh. .ChiÕu lµm viÖc ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cÇn thiÕt ë n¬i lµm viÖc vµ trªn ph¹m nhµ m¸y.2 ChÕ ®é chiÕu s¸ng . toµn bé ¸nh s¸ng ®-îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn mÆt thao t¸c. kinh tÕ nhÊt nh-ng ®Ó cã ®é chiÕu s¸ng ®Òu ®Ìn ph¶i treo cao. 80 .ChiÕu s¸ng sù cè ®¶m b¶o l-îng ¸nh s¸ng tèi thiÓu khi mÊt ¸nh s¸ng lµm viÖc. ChiÕu s¸ng trùc tiÕp cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. phÇn lín ¸nh s¸ng chiÕu gin tiÕp vµo mÆt c«ng t¸c.1 Chän hÖ thèng chiÕu s¸ng. phÇn lín ¸nh s¸ng chuyÓn trùc tiÕp vµo mÆt thao t¸c.ChiÕu s¸ng trùc tiÕp.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện ViÖc chän hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chiÕu s¸ng vµ -u ®iÓm cña hÖ thèng chiÕu s¸ng . kh«ng ®ßi hái c-êng ®é thÞ gi¸c cao vµ l©u. V©y ®èi víi ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nªn ta chän hÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp . nguy hiÓm cho ng-êi vËn hµnh m¸y.2. . n¬i mµ c¸c thiÕt bÞ cÇn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng nghiªng vµ kh«ng t¹o ra c¸c bãng tèi s©u. kh«ng thay ®æi h-íng chiÕu trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. . Th-êng dïng hai lo¹i ®Ìn sau : + Bãng ®Ìn sîi ®èt + Bãng ®Ìn huúnh quang. C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt Ýt dïng ®Ìn tuýp.1.HÖ thèng chiÕu s¸ng chung: khi yªu cÇu ®¶m b¶o ®é s¸ng ®ång ®Òu trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt. ta dïng ®Ìn sîi ®èt cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ. 4. . v× ®Ìn tuýp nhËy víi tÇn sè f = 50Hz g©y ra ¶o gi¸c kh«ng quay ®èi víi c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. dÔ g©y tai n¹n lao ®éng. X¸c ®Þnh sè l-îng vµ dung l-îng bãng ®Ìn. Chän lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng. 5. th-êng dïng ®Ìn sîi ®èt. 81 . 5.HÖ thèng chiÕu s¸ng côc bé: khi nh÷ng n¬i mµ c¸c bé mÆt c«ng t¸c kh¸c nhau yªu cÇu ®é chiÕu s¸ng kh¸c nhau vµ ®-îc chia thµnh tõng nhãm ë c¸c khu vùc kh¸c nhau trªn mÆt c«ng t¸c. C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh.HÖ thèng chiÕu s¸ng kÕt hîp: khi nh÷ng n¬i thÞ gi¸c cÇn ph¶i lµm viÖc chÝnh x¸c.

nÒn. . nh÷ng n¬i cã ph¶n x¹ thÊp nh. chiÕu s¸ng lèi ®i.. Ph-¬ng ph¸p hÖ sè sö dông quang th«ng 1 .tr : hÖ sè d÷ tr÷. ®-êng ®i.Ph-¬ng ph¸p quang th«ng: tÝnh ®Õn sù ph¹n x¹ ¸nh s¸ng.qt  + h.Ých = Etb. lo¹i ®Ìn) [Phô lôc VIII.S..®Ìn = 0. : TKCC§ trang 324] K   h.b 1 1 1 1 1 H (a  b ) . bÕn c¶ng.Ph-¬ng ph¸p ®iÓm: bá qua quang th«ng ph¶n x¹. t.hÇm lß..n : quang th«ng tæng cña c¸c ®Ìn.2.tr : quang th«ng h÷u Ých Trong ®ã : Etb : ®é räi trung b×nh S : diÖn tÝch chiÕu s¸ng Kd.. 82 . MÆt kh¸c Kseqt l¹i ®-îc tra ë b¶ng theo: [PL VIII1: TKCC§ trang 324] Ksdqt = f (tr . .ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng:   1 a . tra b¶ng theo c¸c hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng. 5...Kd. tra b¶ng theo tÝnh chÊt cña m«i tr-êng (b¶ng B5..1. th-êng ®Ó tÝnh to¸n cho nh÷ng n¬i: chiÕu s¸ng ngoµi trêi.ich  sd . nÒn... trang 124: TKC§) + c¸c.Ksdqt: HÖ sè sö dông quang th«ng. th-êng dïng cho tr-êng hîp chiÕu s¸ng trong nhµ vµ héi tr-êng. h×nh d¹ng.2. trÇn vµ lo¹i ®Ìn.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .

3 trang 135: TKC§) Z :hÖ sè tÝnh to¸n.5 0. tra b¶ng theo tØ sè L/H (B¶ng 5-1 trang 134: TKC§) H L  : ®é cao treo ®Ìn : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn Etb = E min Z + §é cao treo ®Ìn H so víi mÆt thiÕt bÞ lµm viÖc H = h . h1: kho¶ng c¸ch tõ trÇn ®Õn bãng ®Ìn h1 = 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện n : sè ®Ìn 0 : quang th«ng cña ®Ìn Emin:®é räi tiªu chuÈn.7m 83 . chon theo lo¹i h×nh c«ng viÖc (B5.h1 .h2 h : chiÒu cao nhµ x-ëng.

S. 84 .Khu vùc 1 : (khu vùc nµy cã cÇu trôc) + Bé phËn m¸y vµ m¸y c«ng cô. tr K sd .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện h2 : ®é cao mÆt bµn lµm viÖc h2 = 0.qt + Chän lo¹i ®Ìn cã c«ng suÊt ®Ìn P0.qt  E min .Z  E .S.S.K  d.   huu. kho vµ buång th«ng giã. t-êng.qt . TÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho toµn bé ph©n x-ëng SCCK.K d. tr Z. quang th«ng 0 Sè l-îng bãng ®Ìn : n =  0 C«ng suÊt chiÕu s¸ng tæng : Pcs =n.kÝch th-íc a.b H(a  b) + .  Ph©n x-ëng SCCK ®-îc chia lµm hai khu vùc.ich   max    E min .b : chØ sè cña phßng.P0 6.71m h1 h H h2 +  a. . + C¸c phßng sinh ho¹t.1.3 tb K sd . trÇn. nÒn : tra b¶ng t×m ra hÖ sè sö dông quang th«ng Ksd.qt VËy ta cã : K sd .

qt=0.h1) = 11m  §é cao treo ®Ìn so víi mÆt thao t¸c: H1 = ( h .LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña nÒn : nÒn = 40% t-¬ng øng mµu n©u. : trÇn = 70% t-¬ng øng mµu . .h1 ) .45 85 . + M¸y nÐn khÝ 6.17.025 10(24. .5  1. TÝnh to¸n xhiÕu s¸ng cho khu vùc 1 : .b 1 H .ChØ sè h×nh d¹ng cña phßng (khu vùc 1)   1 a .5) Tõ t-êng. 17.h2 = 10m + KÝch th-íc cña khu vùc 1 : S1 = 24.a b 1  1 1 1  + LÊy ®é cao mÆt bµn lµm viÖc : h2 = 1m + Khu vùc nµy cã cÇu trôc cao kho¶ng 10m. + Bé phËn qu¹t giã.1.5m2  1  24. trÇn.75.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .Khu vùc 2 : + Bé phËn nhiÖt luyÖn. nÒn vµ 1 tra b¶ng PL-VIII [gt:TKCC§] ®-îc Ksd.75 . + Bé phËn méc.LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña trÇn tr¾ng.75  17.LÊy hÖ sè ph¶n x¹ cña t-êng : t-êng = 60% t-¬ng øng mµu vµng. nªn ta lÊy ®é cao treo ®Ìn so víi nÒn lµ (h .

17.qt 30.1.5 .37  12 bãng + Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 1: Pcs1 = n1.3  28437.Chän hÖ sè tÝnh to¸n Z=1. ( h . chiÕu s©u tiªu chuÈn 20/230V cã P0 = 200W. tr 1 Z.30.qt = 0.5m2  hÖ sè phßng : 2 = 3.45 . 17.TKC§] . tro.0.2 Ta cã :   E min .5 lm 1. 2 kho vµ 1 buång th«ng giã ta ®Æt thªm 6 bãng lo¹i 100W.3  31281(lm ) 1.Lo¹i h×nh ph©n x-ëng c¬ khÝ chÝnh x¸c: lÊy E min = 30lx [b¶ng 5.5 .2.2.K  sd.75. tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho khu vùc 2 .5.61 .3 .Tra ®-îc Ksd.17.TKC§] VËy ta cã: + Tæng bãng ®Ìn khu vùc 1 : n1 =  1 0   12.4 kW  Trong 3 phßng sinh ho¹t. VËy tæng c«ng suÊt khu vùc 1: Pcs1 = 3 kw 6.S.24.Chän h2 = 1m .61 86 .tr = 1. 0 = 2528 lm [b¶ng 5.Ta cã quang th«ng tæng :  2  30.3 .h1 ) = 4m  H2 = (h.h2 =3m .Dïng ®Ìn sîi ®èt. må hãng lÊy K d.71 .Phßng Ýt khãi bôi.0.Khu vùc 2 cã kÝch th-íc : S2 = 30.1.2. 200 = 2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .h1) . P0 = 12 .5.K d.5.

c¸ch t-êng lµ l = 1. buång th«ng giã bè trÝ mçi ng¨n mét ®Ìn ë gi÷a phßng.  Khu vùc 2 : + Gåm bé phËn nhiÖt luyÖn.Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng toµn bé ph©n x-ëng lµ : Pcs = 24 bãng x 200W + 6 bãng x 100W = 5. bé phËn méc.4 kW  VËy ta cã : . . c¸ch t-êng lµ l = 1. + Bé phËn kho. mçi d·y 4 bãng.4.3 Ph©n bè ®Ìn cho ph©n x-ëng.Tæng sè bãng ®Ìn toµn ph©n x-ëng lµ : n = 30 bãng Trong ®ã cã (24 bãng 200W vµ 6 bãng 100W) . bè trÝ lµm 3 d·y. 6. mçi d·y 4 bãng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn theo chiÒu réng cña x-ëng L = 7m vµ theo chiÒu dµi x-ëng L = 9m.4kW 6.75m. phßng sinh ho¹t.  Khu vùc 1 : + Bé phËn rÌn vµ m¸y c«ng cô (khu vùc cã cÇu trôc) gåm 12 bãng. bé phËn m¸y nÐn khÝ : (l¾p 12 bãng. 0 = 2528. bé phËn qu¹t giã.Chän P0 = 200W.Ph©n bè ®Ìn ®Òu cho c¸c khu vùc. lm + Tæng sè bãngcña khu vùc 2 : n2 = 12 bãng + Tæng c«ng suÊt chiÕu s¸ng khu vùc 2 : Pcs2 =2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng: 87 . kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bãng lµ t = 7m. bè trÝ 3 d·y.75m.

10 QCE .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện §Æt riªng mét tñ chiÕu s¸ng c¹nh cöa ra vµo lÊy ®iÖn tõ tñ PP cña x-ëng.6+1.4 3. 6 ¸p t« m¸t mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 4 bãng ®Ìn lo¹i 200W vµ 1 ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng ®Ìn lo¹i 100W. Chän ¸p t«m¸t nh¸nh: C¸c ¸p t«m¸t nh¸nh chän gièng nhau. tiÕt diÖn 2.4) hÖ sè hiÖu chØnh k =1.22 Chän 7 ¸p t«m¸t 1 pha.4) b.2(A ) Chän c¸p ®ång. Chän d©y dÉn tõ ¸p t«m¸t nh¸nh ®Õn côm 4 vµ 6 ®Ìn. .6+1. 2. Dßng qua ¸p t«m¸t (1 pha). 4 lâi. c. TO-50EC-50A. tiÕt diÖn 6mm2 cã Icp=45A  PVC (3. Tñ gåm mét ¸pt«m¸t tæng 3 pha vµ 7 ¸p t«m¸t nh¸nh 1 pha. Chän ¸p t«m¸t tæng: 50A. e. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å cÊp ®iÖn nh.64A 0. do CLIPSAL s¶n xuÊt. 88 . 3 pha cña §µi loan.2  3. KiÓm tra ®iÒu kiÖn chän d©y kÕt hîp víi ¸p t«m¸t.0. Chän d©y ®ång bäc. mçi ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 4 bãng lo¹i 200W vµ mét ¸p t«m¸t cÊp ®iÖn cho 6 bãng lo¹i 100W. a.10A d.KiÓm tra c¸p PVC (3.38  8.h×nh H. Chän c¸p tõ tñ PP tíi tñ chiÕu s¸ng (CS) I  Pcs 3. I®m = 10A do §µi Loan chÕ t¹o. vá PVC.0. In  4.U dm cs  5.5mm2  M (2.5) cã Icp = 27A.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 45A  I kdn 1.6 + 1. KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p: V× ®-êng d©y ng¾n.25.10  8.KiÓm tra d©y 2.50EC . Tñ PP 50A §L1 §L2 §L3 §L4 PVC (3.50A 10QCE . c¸c d©y ®Òu ®-îc chän v-ît cÊp kh«ng cÇn kiÓm tra sôt ¸p.5 .50  41.6A 1.10A 89 .5  1.33A 1.5 g.5mm2 27A  1.4) Tñ CS TO .25.

®Ó ®¶m b¶o an toµn cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch nèi ®Êt tÊt c¶ nh÷ng bé phËn b×nh th-êng kh«ng mang ®iÖn nh-ng khi c¸ch ®iÖn bÞ háng cã thÓ cã ®iÖn ¸p.Dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ ng-êi ng©y nªn nh÷ng t¸c h¹i nguy hiÓm: g©y báng. HÖ thèng nèi ®Êt cã hai chøc n¨ng : nèi ®Êt lµm viÖc vµ nèi ®Êt an toµn. tr-êng hîp nÆng sÏ lµm chÕt ng-êi. song còng cã thÓ ch¹m ph¶i nh÷ng bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn b×nh th-êng kh«ng mang ®iÖn nh-ng l¹i cã ®iÖn ¸p khi c¸ch ®iÖn bÞ háng. do ®ã t¸c dông cña nèi ®Êt lµ ®Ó t¶n dßng ®iÖn vµ gi÷ møc ®iÖn thÕ thÊp trªn c¸c thiÕt bÞ ®-îc nèi ®Êt. . 90 .Ng-êi bÞ tai n¹n vÒ ®iÖn lµ do ch¹m ph¶i nh÷ng phÇn tö mang ®iÖn. giËt. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng VIII thiÕt kÕ nèi ®Êt cho tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng 1. Trong tr-êng hîp nµy. Kh¸i niÖm vÒ nèi ®Êt.

Trang bÞ nèi ®Êt bao gåm ®iÖn cùc nèi ®Êt vµ c¸c ®-êng d©y dÉn nèi ®Êt. nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn kh«ng ®¹t ®-îc trÞ sè ®· quy ®Þnh trong quy ph¹m th× ta míi thùc hiÖn nèi ®Êt nh©n t¹o. tõ   R R R nt nd tn ®ã nhËn thÊy khi thùc hiÖn nèi ®Êt víi ®iÖn trë nèi ®Êt ®ñ nhá cã thÓ ®¶m b¶o cho dßng In qua ng-êi kh«ng nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng . c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh cã nèi víi ®Êt. 91 . dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xuÊt hiÖn do c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ háng sÏ qua vá thiÕt bÞ theo d©y dÉn nèi ®Êt xuèng ®iÖn cùc vµ ch¹y t¶n vµo trong ®Êt. dßng ®iÖn qua ng-êi x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Ing.R®.Khi cã trang bÞ nèi ®Êt. Trong ®ã : + I® : dßng ®iÖn mét pha ch¹m ®Êt. qua chæ c¸ch ®iÖn bÞ chäc thñng vµ thiÕt bÞ nèi ®Êt sÏ cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch mét pha víi ®Êt vµ ®iÖn ¸p ®èi víi ®Çu cña vá thiÕt bÞ b»ng : U® = I®. ®iÖn cùc nèi ®Êt ®Æt trùc tiÕp trong ®Êt. + R® : ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c trang bÞ nèi ®Êt. . khi ®ã 1 1 1 . v× vËy I’ ® = I®.Khi cã nèi ®Êt.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . Rng =I®. ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn ®-îc x¸c ®Þnh b»ng ®o l-êng. R® V× R® << Rng nªn Ing << I®.Cã hai lo¹i nèi ®Êt sau : + Nèi ®Êt tù nhiªn : lµ c¸c èng kim lo¹i ®Æt trong ®Êt. . . khi x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt tr-íc hÕt cÇn ph¶i sö dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn cã s½n. Tr-êng hîp ng-êi ch¹m ph¶i vá thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p. c¸c d©y nèi ®Êt dïng ®Ó nèi c¸c bé phËn ®-îc nèi ®Êt víi ®iÖn cùc nèi ®Êt.

§iÖn trë suÊt kh«ng ph¶i cè ®Þnh trong c¶ n¨m mµ thay ®æi do sù thay ®æi ®é Èm vµ nhiÖt ®é cña ®Êt do ®ã ®iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt còng thay ®æi. èng thÐp. ngoµi ra cßn phô thuéc vµo h×nh d¹ng nèi ®Êt. 92 . 2. X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o. gãc kh«ng ®-îc nhá h¬n 4mm. . §Ó chèng ¨n mßn c¸c èng thÐp trong ®Êt ph¶i cã bÒ dµy kh«ng nhá h¬n 3. h×nh d¸ng kÝch th-íc ®iÖn cùc vµ ®é ch«n s©u trong ®Êt.§iÖn trë suÊt cña ®Êt phô thuéc vµo thµnh phÇn.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + Nèi ®Êt nh©n t¹o: thùc hiÖn b»ng cäc thÐp. thanh thÐp ch÷ nhËt hay thÐp gãc dµi 23m ch«n xuèng ®Êt. C¸c ®iÖn cùc ®-îc nèi víi nhau b»ng c¸ch hµn víi thÐp n»m ngang ®Æt ë ®é s©u 0.50. hÖ sè sö dông ®iÖn cùc nèi ®Êt sÏ gi¶m xuèng khi t¨ng sè ®iÖn cùc vµ gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a chóng. vµ d©y nèi ®Êt cÇn cã tiÕt diÖn tho· m·n ®é bÒn c¬ khÝ æn ®Þnh nhiÖt vµ chÞu ®-îc dßng lµm viÖc l©u dµi . kmax lµ hÖ sè t¨ng cao.8m.§iÖn trë nèi ®Êt chñ yÕu x¸c ®Þnh bëi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt.50. mËt ®é.. nhê vËy gi¶m ®-îc sù thay ®æi ®iÖn trë nèi ®Êt theo thêi tiÕt. c¸c thanh thÐp dÑt.8m. v× vËy trong tÝnh to¸n nèi ®Êt ph¶i dïng ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n lµ trÞ sè lín nhÊt trong c¶ n¨m tt =kmax. . Th-êng c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt nµy ®-îc ®ãng s©u xuèng ®Êt sao cho ®Çu trªn cña chóng c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0. phô thuéc ®iÒu kiÖn khÝ hËu n¬i sÏ x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt.5mm. ®é Èm vµ nhiÖt ®é cña ®Êt vµ chØ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®o l-êng. Nèi ®Êt th-êng bao gåm mét sè ®iÖn cùc nèi song song víi nhau vµ ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng t-¬ng ®èi nhá. v× vËy khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt thÓ tÝch ®Êt t¶n dßng ®iÖn tõ mçi cùc gi¶m ®i do ®ã lµm t¨ng ®iÖn trë nèi ®Êt.

+ Rn® : ®iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp cña hÖ thèng. .HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc n»m ngang khi ch«n s©u 0. C¸ch thøc ch«n s©u vµ lo¹i ®iÖn cùc. .50 =80m.4 => ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña cùc th¼ng ®øng tt. 3.§iÖn cùc ®-îc ch«n th¼n ®øng.ng =1. cã chiÒu dµi l = 2.® =1.Do kh«ng biÕt râ c¸c hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c nªn coi Rtn  0.6.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C«ng thøc tÝnh : 1 1 1   R R R nt nd tn Trong ®ã : + Rnt : ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o. Trang bÞ ®iÖn sÏ ®-îc x©y dùng t¹i n¬i ®Êt thuéc lo¹i ®Êt v-ên cã ®iÖn trë suÊt  =50m [B¶ng 8-1 s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn] .50 =70m. + Rtn : ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn.8m lµ K=1. c¸c ®iÖn cùc c¸ch nhau kho¶ng a =5m 93 .50.2.6  ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña thanh n»m ngang tt.8m lµ K=1. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña mét ®iÖn cùc ch«n s©u. ®Çu trªn c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng h =0. 3.5m. theo quy ph¹m cña trang bÞ ®iÖn th× Rn®  4.1. .§èi víi l-íi h¹ ¸p cã trung ®iÓm nèi ®Êt trùc tiÕp.7m. VËy ta cã : Rnt =Rn® =4.HÖ sè n©ng cao K cho ®iÖn cùc th¼ng ®øng dµi 23m ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0. X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n.4. . 3.

C«ng thøc tÝnh cho ®iÖn cùc trßn: [s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn ] R dc   tt .Chän ®iÖn cùc ngang b»ng thanh dÑt cã kÝch th-íc 40.5 m 3.8m.d  2l 1 4t  l   ln  ln  2.95 m. m + t : ®é ch«n s©u.3.Chän ®iÖn cùc th¼ng ®øng b»ng thÐp gãc cã kÝch th-íc 70. .0.95. TÝnh ®iÖn trë cña mét ®iÖn cùc th¼ng ®øng.70mm.07 m: bÒ réng cña ®iÖn cùc vu«ng => d = 0. m + d : ®-êng kÝnh ®iÖn cùc trßn.7 m l =2.4mm t h =0.l  d 2 4t  l  Trong ®ã : + l : chiÒu dµi ®iÖn cùc.7 + l/2 = 1.§é ch«n s©u : t = 0.0665m .§Ó tÝnh cho ®iÖn cùc lµ thÐp gãc ph¶i quy ®æi vÒ ®iÖn cùc trßn theo c«ng thøc d = 0. m . .b. Ta tÝnh ®-îc : 94 .95. b = 0.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện vµ ®-îc nèi víi nhau b»ng c¸c thanh ®iÖn cùc ngang ch«n s©u kho¶ng h =0.07 = 0.

74  9.5   ln  ln   18.1.97  10cäc 0.®=0. + b =40mm = 0.5  4.2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện R dc  70  2.58.8m : ®é ch«n s©u.04m :chiÒu réng cña thanh dÑt. X¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n cña ®iÖn cùc n»m ngang.74 2.2. X¸c ®Þnh s¬ bé sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng.58.04. 95 .L b.2. + Ksd.95  2. + t =0.85 0.14.252  ln  15.t 2 Trong ®ã : + L =10.L ln . C«ng thøc tÝnh : R ng   K tt .2.5  0.g =0.2.5 1 4.® : hÖ sè sö dông ®iÖn cùc th¼ng ®øng.g sd . n R K dc sd .5 =25m : tæng chiÒu dµi cña ®iÖn cùc ngang.Ksd.R nt .8 ng 6. ng 2.0665 2 4.d .34 : hÖ sè sö dông thanh nèi ngang trong vßng ®iÖn cùc th¼ng ®øng khi chóng b¾ng 10. ®iÖn cùc ®Æt thµnh vßng.3.  n 20.95  2.3.4 a =1 chän s¬ l 5.25 0.14. kh«ng xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña thanh nèi ngang. bé Ksd.34. Thay vµo c«ng thøc trªn tÝnh ®-îc : R 80 2.1. TÝnh chÝnh x¸c ®iÖn trë cña ®iÖn cùc th¼ng ®øng.0.

5.7m 2 1 2.04  n  6 0.74  6.35 VËy ta lÊy n =6 ®iÖn cùc th¼ng ®øng.58.85  4 TÝnh chÝnh x¸c sè ®iÖn cùc th¼ng ®øng cã xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña ®iÖn cùc ngang.5m 96 .R ng nt nt R ng R  15. Thanh nèi a  2.® =0.R  d 18.58.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện C«ng thøc tÝnh : Rd  R .5m 1 0. Cäc 2. s¸ch tra cøu cung cÊp ®iÖn ) n R K dc sd.d .  MÆt b»ng bè trÝ c¸c ®iÖn cùc : TBA 0.35 15.85.4  5. (B¶ng 8-5.8m 1. hÖ sè sö dông thanh ®øng Ksd.

2.Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng (BAPX) 10/0. . TÝnh chän c¸c phÇn tö c¬ b¶n cña tr¹m : 2. 97 .1.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện PhÇn II Chuyªn ®Ò: thiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p Ch-¬ng I ThiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ 1.7 (KVA).4kV ®-îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ (PXSCCK) víi tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n lµ Stt = 446. + Mét gian ®Æt m¸y biÕn ¸p (MBA) + Mét gian ®Æt tñ h¹ ¸p. ®Æt cöa th«ng giã cho c¸c phßng cã che l-íi m¾t c¸o. Chän m¸y biÕn ¸p . Lo¹i h×nh x©y dùng tr¹m: .7(KVA) lµ phô t¶i lo¹i 3. cöa ra vµo cã kho¸ ch¾c ch¾n. do ®ã ta chØ thiÕt kÕ ®Æt tr¹m 1 m¸y biÕn ¸p.Tr¹m ®-îc x©y hè dÇu sù cè d-íi bÖ m¸y biÕn ¸p.VÞ trÝ ®Æt tr¹m ë trong khu vùc xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã nhiÒu khãi bôi vµ hãa chÊt nªn tr¹m ®-îc x©y dùng theo kiÓu tr¹m kÝn. khi sù cè cho phÐp mÊt ®iÖn. . .Ph©n x-ëng SCCK cã c«ng suÊt tÝnh to¸n Stt = 446.Tr¹m ®-îc x©y dùng cã kÝch th-íc 3000x7200mm gåm cã 4 gian riªng biÖt : + Mét gian ®Æt tñ cao ¸p .

5 .85 .KiÓm tra víi phô t¶i: V× tÊt c¶ c¸c phô t¶i dµi h¹n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ chØ chiÕm kho¶ng 85% tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n. Icp  Icb NhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh +250C : Khc = 0. kVA 400 U®m. tiÕt diÖn trßn 8 cã Icp =235A  KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : cp  tt . Khc . Chän thiÕt bÞ phÝa cao ¸p : a.B¶ng th«ng sè kü thuËt cña MBA: S®m. 98 .S dm . .74(A ) 0.2.Chän m¸y biÕn ¸p do h·ng liªn doanh ABB chÕ t¹p cã dung l-îng 400 KVA kh«ng ph¶i hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é.10  32.7 (KVA) VËy MBA chän tho¶ m·n. Chän thanh dÉn :  Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi .400 3. 2.4. do ®ã: S®mB = 400 KVA > 0.33  36.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . 446.4.U  1.W 5750 UN% 4.7 = 379.33(A )  k hc . kV 10 P0.88 Chän thanh dÉn ®ång.88 Dßng lµm viÖc c-ìng bøc Icb chän theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè cña m¸y biÕn ¸p: I  1.W 840 PN.B dm cb 3.I cp  I cb  I cp  I cb hc K  32.

11.Dßng xung kÝch.0.106  7.55  11.1.4.10-8 .64( kG / cm 2 ) Ta cã øng suÊt cho phÐp cña ®ång cp.Thêi gian ng¾n m¹ch quy ®æi : tq® = tnm =0.64 kG/cm2. l =100cm.58(KA ) l a l a  Ftt  1.M« men chèng uèn cña thanh dÉn trßn : W = 0.D3  tt  Ftt .55 kA .I'N3  1.HÖ sè nhiÖt ®é cña ®ång :  =7 . I .1.8.Dßng ng¾n m¹ch duy tr× : I =I” N3 = 4. 99 .582.i 2 (KG) XK + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch: Ftt = 1. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha.D 3  3.øng suÊt tÝnh to¸n cña vËt liÖu thanh dÉn : tt  M  ( kG )    W  cm 2  . i xk  1. 2.l 10.76. t qd . . 100 .125.  KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : S  Smin = . 2.cu =1400 kG/cm2  tt =3. a = 30cm ' .87( kG ) 30 .76.108.8.

375 cã : + U®m = 10kV + Up®.33 (A) 100 .6 c. Chän tñ cao ¸p 10kV trän bé cã cÇu dao .6. Chän sø ®ì. B¶ng th«ng sè kü thuËt cña tñ. b.3 > Smin = 11. 0.03 mm2 Thanh dÉn chän ®· ®-îc tho¶ m·n.03mm2 Ta cã tiÕt diÖn thanh dÉn S = .Chän sø ®ì ®Æt trong nhµ do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i 0 -10 .cÇu ch×. c¸ch ®iÖn b»ng SF6. lo¹i 8DH10.3mm2 . 0.Chän d©y ch¶y cho cÇu ch× : Idc  Icb = 32.14 . 4.Fph Sø chän ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Fcp  Ftt  Fph  F tt 0.R2 = 3. Lo¹i 8DH10 C¸ch ®iÖn SF6 U®m kV 12 I®m A 200 IN kA 1s 25 INmax kA 63 TB ®ãng c¾t CÇu dao CÇu ch× .12 = 11. 3.  S = 28.6  7.1KG  sø chän tho· m·n. Chän tñ cao ¸p. tñ cã thÓ më réng vµ kh«ng ph¶i b¶o tr×. 32 =28.kh« = 47kV + Fph = 375 kG Lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø Fcp = 0.87  13.17.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  Smin = 7 .55 . .

5 > 32. . Chän thiÕt bÞ h¹ ¸p. K2 .8. . cp  tt .95 + NhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh +250C : K2 = 0.0. a = 15cm ' + Dßng ®iÖn xung kÝch: i xk  1.33 (A)  KiÓm tra æn ®Þnh ®éng .48(kA ) l a F  1.482.I'N4  1.10-8 .8.Lùc t¸c dông gi÷a c¸c pha do dßng ng¾n m¹ch: Ftt = 1.11.88 Chän thanh dÉn ®ång 60 x 6 cã Icp = 1125 (A)  0.76.M«men chèng uèn cña thanh n»m ngang : W 1 2 1 h .i 2 (KG) XK + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø.95 . Icp  Icb + Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K1 = 0.58  29.108.29.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện  Chän Idc = 80 A 2.106  61. Chän thanh dÉn . 0. 2. 2.6.6(cm 3 ) 6 6 M W 101 .3.18(KG ) 15 . l =60cm.  Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: K1.76. a.62  3. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha.88 . tt 60 .b  .øng suÊt tÝnh to¸n vËt liÖu thanh dÉn: tt  . 1125 = 940.

6 . A 600 400 Ic. Lo¹i NS600E NS400E U®m. kA 15 15 .l tt 10.®m. Dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i 0.Thanh dÉn ®ång cã: cp.1 .18. .A  IN . Chän c¸p h¹ ¸p tæng.KiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn c¾t dßng ng¾n m¹ch: Ic¾t.97 (KG/cm2) .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện   tt F . 102 .08 (kVA) VËy Aptomat chän tho· m·n d.Thanh dÉn cã dßng ®Þnh møc I®m > 1000A.375 do Liªn X« chÕ t¹o cã : + U®m = 1000V + Up®.Chän Aptomat tæng lo¹i NS600E Aptomat nh¸nh lo¹i NS400E .cu=1400kG/cm2> tt = 101. Chän sø ®ì .97( kG / cm ) 103.N.W  61. VËy thanh dÉn ®· chän tho¶ m·n.08 kA  ICN =15kA > I” N4 = 11. . b.  Chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng.4kV b»ng I” N = 11.Chän sø lo¹i 0.kh« = 11kV + Fph = 375kG c. Chän Aptomat .B¶ng th«ng sè kü thuËt .V 500 500 I®m.60 2  101. kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt.

Ik®.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Khc.nh I ' cp  750  1. D. 103 .25 I®m. mm2 vá lâi 20.B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸p.nh = 1. Chän thiÕt bÞ ®o ®Õm. A Trong nhµ 565 3G300 C¸p ®-îc b¶o vÖ b»ng Aptomat tæng NS600E cã I ®m.1 min 56 ma x 66 M kg/km 10725 R0.5 Ik®.33  1. sè tuyÕn c¸p ®Æt trong hÇm c¸p b»ng 1  Khc = 1 + Dßng phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸p : I tt  400 3. .nh = 1.nh  I®m.5 565 VËy c¸p ®· chän tho¶ m·n. Icp  Itt + NhiÖt ®é m«i tr-êng ®Æt c¸p +250C. Ik®. Icp = 565 (A) vµ chän d©y trung tÝnh cã tiÕt diÖn 120mm2.nh I ' cp  1. 600 = 750 (A) I kd.0.25 .A : ®Ó an toµn lÊy Ik®.35A Ta chän c¸p ®ång 3 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã F=300mm2.0601 Icp. e.4  557.nh : dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch b»ng nhiÖt.A = 600A Ta cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ: I kd. mm F. /km ë 200C 0.

Chän m¸y biÕn dßng.BI =800A/5A B¶ng th«ng sè kü thuËt U®m kV 500 I®m A 800 CÊp chÝnh x¸c 0.5 .C¸c ®ång hå ®å ®o.BI  I cb .0.379  .  Chän theo c¸c ®iÒu kiÖn : U®m.5 S®m2 VA 0.5 2 2 2 1. 3.5 10 Phô t¶i thø cÊp 0.BI  0.5 2.379 N – 672M N – 673M f.5 0. KÝ hiÖu A V Wh Varh ph¶n CÊp chÝnh x¸c 1. ®Õm ®-îc chän theo cÊp chÝnh x¸c.58(A )  Chän m¸y biÕn dßng lo¹i TKM .400 1.4kV I®m.0.4 Sè cuén d©y thø cÊp 1 Lo¹i TKM-0. VA Cuén ¸p Cuén dßng 0.4.C¸c ®ång hå vµ biÕn dßng ®iÖn cïng ®Æt trong mét tñ h¹ ¸p nªn kho¶ng c¸ch d©y nèi rÊt ng¾n vµ ®iÖn trë cña c¸c ®ång kh«ng ®¸ng kÓ do ®ã phô t¶i tÝnh to¸n cña m¹ch thø cÊp cña m¸y biÕn dßng ¶nh 104 .5 1.§iÖn ¸p ®Þnh møc : .5W 3W 2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .5 Tªn Lo¹i Ampamet Volmet Owatmet t¸c dông Owatmet kh¸ng  .5 cã I®m.4  673.Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc : 1.2  1.5 C«ng suÊt tiªu thô.2.

105 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện h-ëng kh«ng nhiÒu ®Õn sù sù lµm viÖc b×nh th-êng trong cÊp chÝnh x¸c yªu cÇu v× vËy kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn phô t¶i thø cÊp.

®Õm ph¶i ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu chèng tæn thÊt . kho¶ng c¸ch tõ vá m¸y ®Õn t-êng vµ cöa ra vµo kh«ng ®-îc nhá h¬n nh÷ng trÞ sè quy ®Þnh sau víi m¸y cã c«ng suÊt bÐ h¬n 100kVA.C¸c tñ cao ¸p vµ tñ h¹ ¸p ph¶i cã ®é cao thÝch hîp ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®ãng c¾t dÔ dµng. + §Õn t-êng : 0.M¸y biÕn ¸p ®Æt trong nhµ ph¶i ®-îc bè trÝ ®Ó nh÷ng sø phÝa cao ¸p quay vµo phÝa t-êng ®èi diÖn lèi ra vµo hoÆc quay vµo phÝa t-êng bªn c¹nh.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Ch-¬ng II ThiÕt kÕ kÕt cÊu l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p vµ tñ h¹ ¸p 1.Buång ®Æt m¸y biÕn ¸p dÇu ph¶i cã hè x¶ dÇu sù cè. Mét sè quy ph¹m cho thiÕt kÕ . .Vá m¸y biÕn ¸p vµ c¸c tñ cao. nhiÖt ®é giã vµo vµ giã ra khái buång m¸y biÕn ¸p kh«ng ®-îc chªnh qu¸ 15 0C khi m¸y vËn hµnh ë t¶i ®Þnh møc . .Phßng ®Æt m¸y biÕn ¸p ph¶i cã th«ng giã tù nhiªn.Bé phËn ®ång hå ®o. .8m .Trong buång ®Æt m¸y biÕn ¸p.6m + §Õn cöa ra vµo : 0. h¹ ¸p ph¶i ®-îc nèi ®Êt theo ®óng quy tr×nh “ Nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn “ 106 .

T¹i n¬i ®Æt m¸y biÕn ¸p cã dÇu ph¶i cã nh÷ng trang bÞ phßng ch÷a ch¸y.4. 2. Y/Y0 -12 D©y ®ång nhiÒu sîi M95 C¸p PVC (3 x 300 + 120) Tñ h¹ ¸p BI ®Õm: 800/5 Wh AmpemÐt ®o: 800/5 V«n mÐt. S¬ ®å nèi d©y ®iÖn chÝnh cña tr¹m : C¸p PVC 3 x 16 Tñ cao ¸p trän bé CÇu dao 12KV .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện .80A C¸p PVC 3 x 16 Thanh ®ång 8 MBA 3 pha 2 cuén d©y 400 KVA 10/0. c«ng t¸c chuyÓn m¹ch A V A Varh A CM ¸pt«m¸t tæng 600A Thanh ®ång ch÷ nhËt 60x6mm ¸pt«m¸t nh¸nh 400A 600A 400A 107 C¸p xuÊt tuyÕn .200A CÇu ch× 12 KV .

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3.§iÖn ¸p ®Þnh møc : 12kV . . PhÝa h¹ ¸p : §Æt 1 tñ h¹ ¸p tæng:  Tñ h¹ ¸p tæng bao gåm : .12. M¸y biÕn ¸p : M¸y cña liªn doanh chÕ t¹o m¸y biÕn thÕ ABB . c. . PhÝa cao ¸p : §Æt 1 tñ cÇu dao ..4 kV .1 Aptomat tæng NS600E cã dßng ®Þnh møc 600A.S¬ ®å tæ nèi d©y : Y / Y0 . . do h·ng Merlin Gerin cña Ph¸p chÕ t¹o vµ ®· ®-îc chØnh ®Þnh.1. PhÇn ®iÖn a. cÇu chÈy b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p. . 3 dïng cho m¹ch ®Õm) do Liªn X« chÕ t¹o .3 ®ång hå ampemet lo¹i  .379: thang ®o 0  500V.1 ®ång hå Volmet lo¹i  . . cã kÌm theo thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch (m¹ch ®o volmet cã l¾p cÇu ch× b¶o vÖ sù cè do 108 .Dung l-îng : 400kVA.379 : thang ®o 0  600A .§iÖn ¸p : 10 / 0. b.Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu dao : 200A . C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chÝnh 3.cÇu ch× trän bé.Dßng ®iÖn ®Þnh møc vá cña cÇu chÈy: 200A .Dßng d©y ch¶y cña cÇu chÈy : 80A.6 m¸y biÕn dßng ®iÖn : 800 / 5A (3 dïng cho m¹ch ®o.

ChiÕu s¸ng. b¶ng ®iÖn ®-îc ®Æt ë ®é cao 1. 2 cÇu ch× lo¹i 220V-5A vµ 1 æ c¾m. ®iÖn ¸p 380 / 220V .2 . . vá PVC. ®ai thÐp. Toµn bé phÇn thiÕt bÞ ®o ®Õm ®-îc ®Æt gän trong phÇn trªn cña tñ vµ phÇn chèng tæn thÊt ph¶i ®-îc thùc hiÖn theo h-íng dÉn cña C«ng ty ®iÖn lùc. C¸c tuyÕn c¸p ®-îc ®Æt trong r·nh c¸p. d.100W ®i cïng 1 c«ng t¾c. vÆn xo¾n cã tiÕt diÖn 16mm2 do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o.3m ngay cöa ra vµo. ®iÖn ¸p 380 / 220V . cã dßng ®iÖn ®Þnh møc 400A.T¹i c¸c buång cña tr¹m biÕn ¸p ®Òu ®-îc ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng.1 c«ng t¬ v« c«ng 3 pha lo¹i N . ®Ìn ®-îc ®Æt trªn cöa ra vµo ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vËn hµnh vµ ®i l¹i.2 aptomat nh¸nh lo¹i NS400E. . 109 .Tõ tñ cao ¸p ®Õn m¸y biÕn ¸p dïng c¸p ®ång 3 lâi.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện chuyÓn m¹ch). . 3. c¸ch ®iÖn XLPE. dïng ®Ìn sîi ®èt 220V.ChiÒu cao ®Æt ®Ìn lµ 3m.672M.75mm2 vµ ®-îc ®Æt trong èng ghen b¾t cè ®Þnh vµo t-êng. .D©y dÉn chiÕu s¸ng dïng lo¹i d©y ®ång nhiÒu sîi bäc VPC cã tiÕt diÖn 2 x 0. C¸c tuyÕn c¸p : .1 c«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha lo¹i N . .Tõ m¸y biÕn ¸p ®Õn tñ h¹ ¸p dïng c¸p ®ång PVC (3x300 + 1x120).673M.

Liªn kÕt gi÷a c¸c cäc tiÕp ®Þa b»ng thanh thÐp dÑt 40x4.8m.Mçi gian m¸y biÕn ¸p cã ®Æt 1 b×nh ch÷a ch¸y b»ng bät c¸ch ®iÖn. b¶o .Tr¹m ®-îc thiÕt kÕ 3 gian : 1 gian ®Æt tñ cao ¸p.Trong c¸c gian tr¹m cã ®Æt ®-êng trôc tiÕp ®Þa b»ng thÐp dÑt 40x4 cè ®Þnh trªn t-êng ë ®é cao h = 0.Tr-íc cöa tr¹m biÕn ¸p ®Æt tiªu lÖnh ch÷a ch¸y vµ biÓn b¸o nguy hiÓm 5. 110 . .Trung tÝnh m¸y biÕn ¸p ®-îc nèi vµo hÖ thèng nèi ®Êt chung cña tr¹m b»ng d©y ®ång mÒm M95. ®iÖn trë nèi ®Êt chung ®¶m R®  4 mäi mïa trong n¨m.3m so víi nÒn tr¹m.TÊt c¶ c¸c gi¸ ®ì thiÕt bÞ vµ c¸c bé phËn kim lo¹i : vá m¸y biÕn ¸p. gi÷a c¸c cäc vµ thanh dÑt ®-îc liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn.5m ®-îc ch«n s©u c¸ch mÆt ®Êt 0. PhÇn x©y dùng . . Phßng ch¸y cho tr¹m biÕn ¸p. .3 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 3. .HÖ thèng cäc tiÕp ®Þa gåm 6 cäc b»ng thÐp gãc L70x70x6 dµi 2. 1 gian ®Æt MBA vµ 1 gian ®Æt tñ h¹ ¸p. HÖ thèng nèi ®Êt an toµn vµ nèi ®Êt lµm viÖc cña tr¹m biÕn ¸p ®-îc thiÕt kÕ chung theo kiÓu hçn hîp cäc tia. 4. vá tñ ph¶i ®-îc nèi vµo ®-êng trôc tiÕp ®Þa trong tr¹m b»ng c¸c ®-êng nh¸nh thÐp dÑt 25x4. . HÖ thèng tiÕp ®Þa . MÆt nhµ chÝnh cã 2 cöa ra vµo riªng biÖt. . .

2 x 3 m . KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: A2 Wh A A A Varh BI V AT 111 . KÕt cÊu l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho tñ h¹ ¸p tæng .Cöa chíp ®-îc ghÐp tõ c¸c tÊm chíp bª t«ng. 6.Cöa chÝnh ®-îc chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh vµ ®-îc quÐt s¬n 6.1. .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện + Gian ®Æt tñ cao ¸p cã kÝch th-íc: 2. S¬ ®å mét sîi cña tñ. .T-êng nhµ ®-îc x©y b»ng g¹ch ®Æc vµ ®-îc quÐt v«i.8 x 3 m + Gian ®Æt tñ h¹ ¸p cã kÝch th-íc : 1.2. wh A A var h A AT 600A V A1 H×nh 2-1 6. cöa chíp phÝa d-íi cã l¾p tÊm l-íi phÝa trong cßn cöa chíp phÝa trªn ®-îc l¾p tÊm l-íi phÝa ngoµi.2 x 3m + Gian ®Æt MBA cã kÝch th-íc : 3.

C¸c thanh c¸i ®-îc ®Æt s©u vµo phÝa trong vµ cã tÊm c¸ch ®iÖn ba kª lÝt ®Æt phÝa ngoµi ®Ó ®¶m baá an toµn khi vËn hµnh. 7.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . KÕt cÊu tr¹m vµ bè trÝ thiÕt bÞ trong tr¹m: H×nh 2-3 112 .

C¸p h¹ ¸p 6.2m 2 4 0.7m 3 2 2.5m 9m 0.5m 4. Tñ h¹ ¸p 8.5.75m 113 H×nh 2. HÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m 4.9m 3 7. Rµo ch¾n 4. Thanh dÉn cao ¸p 5.5m 3m 1 0. BiÕn ¸p 2. 1. §Çu cao ¸p 3. Tñ cao ¸p 0. Cöa th«ng giã 7.8m . R·nh c¸p 9.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện H×nh 2-4 Tr¹m kÝn (tr¹m x©y) mét MBA dïng tñ cao ¸p.

ThiÕt bÞ: 1.960® 1.000® 600.393® 800.798® . Chi phÝ x©y dùng vá tr¹m e. TiÒn l-¬ng 78. 2.945. Thanh nèi cäc tiÕp ®Þa 40 x 4 4.5 c. Chi phÝ m¸y d.000. L¾p ®Æt: 60.000® 10.71 c«ng x 10.838® 47. TiÕp ®Þa ®-êng nh¸nh 25 x 4 B¶ng ®iÖn  Bãng ®iÖn. Chi phÝ trùc tiÕp: a. TiÒn vËt liÖu 2. Chi phÝ vËt liÖu 1.7% (b1) 958. TiÒn thiÕt bÞ 2.000® 60. L-u th«ng phÝ 4% (a1) Céng a b.837.000® I. Cäc tiÕp ®Þa L70 x 70 x 6 3. Chi phÝ nh©n c«ng 1. §-êng trôc tiÕp ®Þa 40 x 4.034 x 1213.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 1.000® 648.832® 114 45. B¶ng tæng hîp dù to¸n A.000. Chi phÝ chung 67.783. L-u th«ng phÝ 1% (1) Céng A B.000.

000 ®/KVA 2. chÝn tr¨m s¸u m-¬i ngµn hai tr¨m chÝn ba ®ång) B¶ng dù to¸n kinh phÝ phÇn thiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu T T 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ThiÕt bÞ .000 1.000 30.960.693.000 156.000 20.000.517.4 12kV .500.000 20.000 3.985.100.000. Thö nghiÖm: Céng B (I + II + III) C.vËt liÖu 2 ThiÕt bÞ MBA 3pha 2cuén d©y Nguyªn vËt liÖu Tñ cao ¸p chän bé C¸p cao ¸p XLPE §Çu c¸p cao ¸p Sø cao ¸p Gi¸ ®ì hép ®Çu c¸p Thanh dÉn ®ång cao ¸p C¸p tæng h¹ ¸p GhÝp ®ì c¸p h¹ ¸p Vá tñ h¹ ¸p Aptomat tæng Quy c¸ch 3 400kVA-1-/0.000 20. Chi phÝ kh¸c: 60.3x16 12kV Hoµng Liªn S¬n §¬ Sè n vÞ l-îng 4 C¸i C¸i m Bé Qu ¶ Bé m m C¸i C¸i C¸i 5 1 1 10 1 3 1 6 7 4 1 1 Thµnh tiÒn.000 150.000 300.000 5.466® 11.932® 283.000 1.000.023® 4. Chi phÝ thiÕt kÕ: 400 KVA .000.426.400.000® 2.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện Céng I (a + b + c + d + e) II.000.000 5.000 2.® §¬n vÞ Toµn bé 6 60.5% (B) Céng C D.500. L·i ®Þnh møc: 9% (I) III.000 1.000 5. NghiÖm thu bµn giao: 0.400.200A 10kV.500.300.680® 144.240.191. chi phÝ kh¶o s¸t: 30% (C1) 3.293® 1.192® 1.398® 6.000 3. Chi phÝ dù phßng: 5% (A + B + C) Tæng gi¸ trÞ thµnh tiÒn (A + B+ C+ D) (Mét tr¨m bèn bèn triÖu.000 52.000. Chi phÝ ban qu¶n lý: 1% (B) 4.000® 56.20.300.215® 8.000 180.000 85.000 60.1400 600A 115 .000 6 PVC(3x300+1x1 20) 600.000® 556.000.000 85.

925 150.000 1.500 7.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Aptomat nh¸nh BiÕn dßng ®iÖn Ampemet Volmet C«ng t¬ h÷u c«ng C«ng t¬ v« c«ng ChuyÓn m¹ch Thanh c¸i h¹ ¸p D©y ®ång nhiÒu sîi §-êng trôc tiÕp ®Þa §-êng nh¸nh tiÕp ®Þa Cäc tiÕp ®Þa Thanh nèi tiÕp ®Þa TÊm Bakªlit D©y ®ång bäc PVC èng ghen nhùa vu«ng TÊc kª nhùa c¶ vÝt B¶ng chiÕu s¸ng CÇu ch× sø C«ng t¾c Bãng ®Ìn sîi ®èt æ lÊy ®iÖn BiÓn s¬ ®å mét sîi BiÓn b¸o an toµn L-íi ch¾n an toµn Xi m¨ng §¸ d¨m C¸t vµng Que hµn S¬n c¸c mµu B×nh chèng ch¸y C¸c phô kiÖn kh¸c (nhùa th«ng..000 5.000 20.500 60.5A 220V .960 ® 116 .000 60.580 600.673M §µi Loan §ång.000 56.000 3.258 100.400.6 3 MFZ8 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i m m m m Cäc m TÊm m m Bé C¸i C¸i C¸i bãng C¸i C¸i C¸i TÊm kg m3 m3 kg kg C¸i 2 6 3 1 1 1 1 4 6 25 10 6 25 1 60 28 60 3 6 3 3 3 1 1 1 500 4 3 1 2 3 3.000 7.dµi 2.000 C¸i 3 Tæng kinh phÝ : .5mm2 F4x40 220V.000 280.000 140.000.500 600.000 30. 60x6 M95 ThÐp dÑt.000 33. ) Kho¸ Minh Khai 400A 800 / 5A 0  600A 0  500V N .000 100.000 6.000 70.000 100.5A 220V .000 20.000 5.500 20.5m ThÐp dÑt.197 3.000 16.200 2000 250 3.500 10.000 70.500 2. 40x4 2x2.000 80.000 72.000 ® .925 32.800. 25x4 L70x70x6.000 360.000 15.200.5A Tù t¹o Tù t¹o Hoµng th¹ch 4.000 450.500 20.000 200. x¨ng.000 120.000 10.100W 220V .000 15.000 129.000 140.000 129.000 1.672M N .000 10.000 60. 40x4 ThÐp dÑt.000 200.000 900 70.000 7.000 40.000 140.000 216.000 36.000 140.ThiÕt bÞ : 600. thiÕc hµn.000 10.000 200.000 5.VËt liÖu : 45.000 80..000 50.000 180.945.197 150.

§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện 117 .

10/0.000 150.64 0.S¬n thanh c¸i .§Çu c¸p cao ¸p .26 3 9 78.02 0.000 50.02 0.44 0.L¾p thanh c¸i cao ¸p .000 400.HiÖu chØnh .000 50.L¾p sø cao ¸p Tæng A B.L¾p c¸p h¹ ¸p tæng .000 120.Sø cao ¸p .000 118 .000 400.C«ng t¬ h÷u c«ng 3 pha Tæng B C.M¸y biÕn ¸p 400kVA.000 .L¾p c«ng t¾c .000 1.15 1 0.26 7.C¸p h¹ ¸p tæng .L¾p æ c¾m .Volmet .S¬n ®-êng trôc. Thö nghiÖm .02 0.LÊp ®Êt tiÕp ®Þa . C«ng l¾p ®Æt §¬n vÞ m3 cäc m m3 c¸i tñ m m C¸i C¸i C¸i C«n g C¸i C¸i C¸i C«n g C«n g C¸i TÊm Qu¶ Sè l-îng 12 6 25 12 1 1 6 4 1 4 3 3 6 3 3 1 1 2 1 3 C«ng §¬n vÞ 1 0. s¬ ®å mét sîi .C¸p cao ¸p .Ampemet .45 3 0.12 0.HÖ thèng tiÕp ®Þa . Chi phÝ m¸y m m Bé Qu¶ Bé HT C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 5 6 1 3 1 1 1 1 2 6 4 1 150.Chi phÝ m¸y hµn Ca 1 500.000 5.000 150.L¾p tñ cao ¸p .000 50.§ôc chÌn b¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng .000 5.985.000 15.000 300.71 750.000 50.5 2 2 2 5 2 0.Lµm d©y tiÕp ®Þa ®-êng trôc 40x4 .02 1 1 0.000 50.4kV .M¸y biÕn dßng ®iÖn 800 / 5A .5 2 12 8 5 8 0.06 1 1 0.000 50.Khoan l¾p èng ghen. ®i d©y m¹ch chiÕu s¸ng .000 30.L¾p l-íi ch¾n an toµn .13 3 3 Tæng 11 2.L¾p cÇu ch× .L¾p m¸y biÕn ¸p 400kVA .§µo ®Êt tiÕp ®Þa .000 20.L¾p tñ ®iÖn h¹ ¸p .§ãng cäc tiÕp ®Þa .000 50.000 5.000 25.12 7.5 3.000 50.000 .§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện PhÇn nh©n c«ng l¾p ®Æt Néi dung c«ng viÖc A.Tñ cao ¸p trän bé .L¾p biÓn an toµn.Aptomat 400A .Aptomat 600A .06 0.000 500. ®-êng nh¸nh tiÕp ®Þa .000 120.L¾p ®Çu c¸p .

Phan §¨ng Kh¶i.NXHKHKT 2001 119 .An toµn ®iÖn. T. B¶n dÞch cña Bé m«n hÖ thèng ®iÖn . §µo Quang Th¹ch.000 ® Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gt : H-íng dÉn thiÕt kÕ kü thuËt ®iÖn cao ¸p.M¸y Ðp ®Çu cèt Tæng C Ca Ca 1 1 200.000 100. 3.Tr-êng §HBK Hµ néi 7. Tg: TrÞnh Hïng Th¸m. 4. Vò V¨n TÈm.§å ¸n Tèt nghiÖp cung cấp điện . Tg : Ng« Hång Quang. Tg : TrÇn B¸ch. Gt : Kü thuËt ®iÖn cao ¸p .000 200. L· V¨n ót. Tg: Vâ ViÕt §¹n. Gt : ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn (NXB KHKT.g: NguyÔn C«ng HiÒn. 1998). NguyÔn H÷u Kh¸i.000 100. 6. Ng« Hång Quang. 5. §µo Kim Hoa. Tg : NguyÔn Minh Ch-íc. S¸ch : HÖ thèng cung cÊp ®iÖn. Gt : Nhµ m¸y vµ tr¹m biÕn ¸p. NguyÔn M¹nh Ho¹ch .Chi phÝ m¸y cÈu . 2.000 800. Ph¹m V¨n Hoµ. Gt : S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Gt : Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ( §HBK ). §Æng Ngäc Dinh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful