Tìm hiêu so dô khôi và so dô nguyên lý cua mach do Sp02

I.So dô khôi cua mach do Sp02
1.So dô khŧi

Hinh 1:so dô khôi mach do Sp02

. Mô ta hoʼnt dũng
Khôi LED DRIVER duoc diêu khiên thông qua 2 duong: duong tin hiêu diêu khiên viêc
sang tát cua led va duong diên khiên dong qua LED dua vao bô DAC1. Khôi cam biên
gôm 2 den LED do va hông ngoai va môt Photodetector. Anh sang truyên tu LED qua
ngon tay së duoc thu lai o Photodetector dê theo dõi su hâp thu Hb va Hb02
Tin hiêu tu Photo Detector duoc cho qua khôi khuêch dai lân 1 ( dung OPA381) voi hê
sô 4.7M. Tin hiêu sau bô khuêch dai nay cõ vai Vôn gôm trên 99° la thanh phân môt
chiêu
Tin hiêu sau bô khuêch dai lân 1 duoc sô hoa qua bô ADC1 va thu vao vi diêu khiên, gia
tri nay cho biêt gân dung gia tri môt chiêu cua tin hiêu ( vi dong môt chiêu chiêm 99°
cua ca tin hiêu)
Dua vao gia tri cua bô ADC1 vi diêu khiên së câp dong môt chiêu co gia tri xâp xi báng
vao bô khuêch dai lân 2 ( dung OPA333) thông qua bô DAC2. Viêc câp dong môt chiêu
tuong duong vao chân cua bô khuêch dai co y nghia loai bo phân lon thanh phân môt
chiêu khoi tin hiêu.
Tin hiêu sau khôi khuêch dai lân 2 së duoc cho di qua khôi loc gôm loc thông thâp, loc
thông cao va loc thông dai dê loai bo nhiêu va thanh phân môt chiêu con lai
Sau khôi loc tin hiêu la thanh phân xoay chiêu, së duoc cho qua bô ADC2 va dua vao
xu li.. Dê dam bao tinh ôn dinh ta së lây trung binh cua 1020 gia tri tinh Sp02 liên tiêp
va loai bo nhung gia tri co su sai biêt dôt ngôt ( thuong la do mach chua ôn dinh).
Bô vi diêu khiên së tinh toan gia tri Sp02 dua vao tin hiêu thu duoc, gia tri nay duoc
hiên thi lên LCD


3.Chi tiśt các khŧi
3.1 Khŧi cam biśn
Dê thiêt kê cac dâu do do o dâu ngon tay (dai tai) nho gon, chung ta cân nguôn anh
sang va bô detector nho. Cac diode phat sang (LED) phat ra cac anh sang do Red
va hông ngoai InIra Red. Tuy nhiên, công suât trung binh co thê nhân duoc tu cac
LEDs së bi han chê va bô detector co dô nhay cao së rât cân thiêt dê phat hiên
luong anh sang nho duoc truyên qua dâu ngon tay.Vân dê nay co thê khác phuc
duoc báng cach dung cac diode phat sang LED chuyên biêt dang phat triên: Cac
diode phat sang phat ra anh sang do duoc san xuât voi hê thông thâu kinh bên
trong dê tao ra nhung dâu ra co dô nhay cao. Tuong tu nhu vây, cac diode phat
sang phat ra anh sang hông ngoai co dong lon duoc thiêt kê dê tao ra xung sao cho
dinh cua xung co thê thay dôi duoc tu chung, co thê táng biên dô xung ma không
cân táng công suât trung binh. Diêu nay lam cho bô detector co thê phat hiên duoc
anh sang truyên qua dâu ngon tay môt cach don gian.
Nhu vây khôi cam biên gôm co hai den LED va môt Photodetecter duoc bô tri dôi
diên nhau qua ngon tay. Trong mach su dung 2 den LED sán co trên dâu do cua
hãng MMIC
3.1.1.Diode phát quang ( LED)
Dâu do MMIC su dung 2 LED o hai buoc song 660nm va 940nm duoc mác
nguoc nhau dê dam bao chi co môt LED sang tai môt thoi diêm, tuy vao chiêu diên
ap thi do co thê la LED do hay hông ngoai

Hinh 2. Bô tri Leds va Photodiode trong dâu do|11|
² Câu tʼno cua diode phát quang:Diode phat quang gôm môt lop tiêp xuc PN va
hai chân cuc Anode va Cathode. Anode duoc nôi voi ban dân loai P con Cathode
duoc nôi voi ban dân loai N.
Vât liêu chê tao Diode phat quang dêu la cac liên kêt cua cac nguyên tô nhom 3 va
nhom 5 trong bang tuân hoan nhu GaAs, hoác kêt hop 3 nguyên tô nhu
GaAsP..Dây la cac vât liêu tai hop truc tiêp co nghia la su tai hop xay ra giua cac
diên tu o sat day dai dân va cac lô trông o sat dinh dai hoa tri.

Hình 3: Câu tʼno diode phát quang
guyên lý làm viêc:Khi LED phân cuc thuân, cac hat dân da sô khuêch tan ô at
qua lop tiêp xuc PN, chung gáp nhau së dân dên tai hop va giai phong náng luong
duoi dang cac photon anh sang. Tôc dô tai hop ty lê voi nông dô diên tu trong phân
ban dân P va nông dô lô trông trong phân ban dân N va nông dô diên tu trong phân
ban dân P. Cac hat dân nay la rât thâp trong cac chât ban dân do do nguoi ta
thuong cây thêm cac hat dân vao. Cuong dô dong diên qua Diode ti lê thuân voi
cuong dô cua cac hat dân va do do cùng ty lê thuân voi cuong dô anh sang phat ra.
²Các thông sŧ cua LED:
Dong qua LED: Dây la dong khi LED hoat dông chay tu Anode sang Cathode.
Trong truong hop dâu do dang xet thi dong nay vao cõ 210mA
Diên ap su dung: Dây la diên ap roi trên 2 dâu LED, dê LED hoat dông ôn dinh
thi diên ap nay co thê nám trong khoang 0,9 3V. Luu y la vi anh sang hông ngoai
truyên qua tay nhiêu hon nên diên ap câp cho LED hông ngoai thuong së thâp hon
diên ap câp cho LED do
.1.2. Photodiode ( Photodetecter)
Photodiode biên dôi anh sang thu duoc thanh tin hiêu diên, cu thê o dây la dong
diên.

Hình 4 : Dác tuvśn J-I cua mũt Photodiode Si[1j
Photodiode hoat dông o chê dô phân cuc nguoc, theo do dong diên thu duoc
së ty lê tuyên tinh voi cuong dô anh sang theo công thuc:
I ÷ SE
Trong do: S la ty lê nhay sang cua photodiode
E la cuong dô anh sang chiêu vao photodiode
Dê hiêu rõ hon hoat dông cua Photodiode( PD) o chê dô phân cuc nguoc
xem hinh minh hoa trên dây vê dác tuyên IV cua môt SiPD diên hinh
Tín hiêu thu duoc o Photodiode:

Hình 5: SŻ hâp thu cua ánh sáng khi di qua ngón tav[j
Tin hiêu thu duoc o Photodiode thê hiên cuong dô sang ma photodiode nhân
duoc. Trong tin hiêu nay së gôm 2 thanh phân:
Thanh phân môt chiêu dác truong cho anh sang truyên qua xuong, da, co, tinh
mach
Thanh phân xoay chiêu dác trung cho anh sang truyên qua dông mach va bi hâp
thu boi Hemoglobin
Thanh phân môt chiêu la thanh phân chiêm chu yêu ( 99° hoác hon) va
không mang thông tin, thanh phân xoay chiêu la thanh phân nho ( xâp xi 1°) mang
thông tin vê nông dô Hb va Hb02
Bang sau cho biêt kêt qua do duoc tai dâu ra sau khi duoc khuêch dai voi hê
sô 1M Orhm va diên ap câp vao Led la 1.5V
Bang 1: Cia trš diên áp tʼni dâu ra Photodetector( k÷1M)
Môt chiêu Xung xoay chiêu(
Vpp)
Nhiêu ( Vpp)
Led do

0.5V 8 mV 58 mV
Led hông ngoai

1.3V 53mV 810 mV

Tu bang trên suy ra bang thanh phân tin hiêu sau dâu ra cua PD voi V led ÷ 1.5V :
Bang : 1hành phân tin hiêu
Môt chiêu

Xung xoay chiêu (
App)
Nhiêu( App)
Led do

0.5uA 8 pA 58pA
Led hông ngoai 1.3uA

53pA 810pA

.2. Khôi Led Driver
3..1So dô nguyên lý


Hình ô: so dô nguvên lý khŧi Led Driver
3.. ta chúc nàng
Mach Leddriver co chuc náng diêu khiên led do va led hông ngoai tát, sang theo
dung chu ky, dông thoi diêu khiên dô sang cua led cho phu hop.
Q1 va Q2 : kêt nôi giua vi diêu khiên voi Q3 va Q4 dê diêu khiên Q3 va Q4
thông hoác ngát.
Q3, Q4, Q5, Q6 : duoc mác nhu mach câu H (HBridge) co chuc náng diêu khiên
tát, sang cho led.
U3 (TLV5637) : co chuc náng chuyên dôi tu sô sang tuong tu voi dâu ra la diên
ap va thông qua do diêu khiên dô sang cua led.
.2..guyên lý hoat dông
SW1 va SW2 duoc nôi voi 2 chân I/O cua vi diêu khiên atmega16L. Do do,
khi vi diêu khiên chua câp diên ap vao dâu SW1 thi transistor Q1 dong, diên ap o
cuc B va E cua transistor Q3 báng nhau va báng 12V (nguôn câp).
V
B(Q3)
÷ V
E(Q3)
÷ 12 V
Khi do Q3 dong, không co dong diên chay qua led do va led do không sang.
Khi vi diêu khiên câp diên ap vao dâu SW1 thi Q1 thông, khi do co dong diên chay
tu nguôn 9V qua R6, R3 , Q1 xuông dât va tao ra diên ap o cuc B cua Q3 be hon
9V.
V
B(Q3)
· V
E(Q3)
÷ 12 V
Do do Q3 thông, dong diên chay tu nguôn qua Q3, led do va dên cuc C cua
Q5. Dông thoi voi viêc câp diên ap vao dâu SW1, vi diêu khiên diêu khiên U3
(TLV5637) câp diên ap vao cuc B cua Q5 dê Q5 thông. Khi do dong diên së chay
qua Q5 xuông dât va lam led do sang.
Tuong tu, khi SW2 duoc câp diên ap, Q2 thông keo theo Q4 thông. Dông
thoi khi do diên ap duoc câp vao cuc B cua Q6 thông qua DAC lam Q6 thông.
Dong diên së chay qua led hông ngoai xuông dât.
Nhu vây, Led do sang khi :
SW1 duoc câp diên ap tu vi diêu khiên.
SW2 không duoc câp diên ap.
U3 xuât diên ap ra OutB.
OutA cua U3 ngát.
Led hông ngoai sang khi :
SW2 duoc câp diên ap tu vi diêu khiên.
SW1 không duoc câp diên ap.
U3 xuât diên ap ra OutA.
OutB cua U3 ngát.


Hình 7 : Chu kì bŏt tőt Leds[4j
Ca hai led duoc diêu khiên nhay voi tân sô 100Hz voi thoi gian sang la /
chu ky(2,5ms). Led hông ngoai sang sau khi led do tát duoc / chu ky.
.2.4 Linh kiên su dung
.2.4.1 :204
a. Giūi thiêu chung.
Dây la môt loai transistor NPN cua hãng FairChild, duoc thiêt kê cho muc
dich co ban la khuêch dai hoác khoa diên tu. Dai hoat dông lên toi 100mA khi
dong vai tro khoa diên tu va 100MHz khi dong vai tro khuêch dai.

ình 8: 204
-. Bang thong sŧ.

Bang 3 1hông sŧ co ban cua 39ô4
Ký hiêu Tham sô Giá tri Don vi
V
CEO
Diên ap CollectorEmitter 40 V
V
CBO
Diên ap CollectorBase 60 V
V
EBO
Diên ap EmitterBase 6 V
I
C
Dong cuc Collector 200 mA
T
J
, T
stg
Dai nhiêt dô hoat dông va bao
quan
55 toi ¹150
o
C

.2.4.2 206
a. Giūi thiêu chung.
Dây la môt loai transistor PNP cua hãng FairChild, duoc thiêt kê cho muc
dich co ban la khuêch dai hoác khoa diên tu voi dong qua Collector cõ tu 10µA
dên 100mA.

Hình 9: 39ôô
-. Bang thong sŧ.
Bang 4: 1hông sŧ co ban cua 39ôô
Ký hiêu Tham sô Giá tri Don vi
V
CEO
Diên ap CollectorEmitter 40 V
V
CBO
Diên ap CollectorBase 40 V
V
EBO
Diên ap EmitterBase 5 V
I
C
Dong cuc Collector 200 mA
T
J
, T
stg
Dai nhiêt dô hoat dông va bao quan 55 toi ¹150
o
C


.2.4..TLV56
a. Giūi thiêu chung.
TLV5637 co chuc náng chuyên dôi tu sô sang tuong tu voi dâu ra la diên ap.
No hoat dông dua trên chuân truyên thông nôi tiêp tôc dô cao (SPI) do hãng
Motorola dê xuât. Voi dô phân giai 10 bit va 2 kênh dâu ra, TLV5637 phu hop voi
voi chuc náng diêu khiên dong qua led trong mach spo2.

Hình 1ô : So dô chân cua 1LJ5ô37 [1ôj
Bang 5: Các chân cua 1LJ 5ô37
Tên chân Sô I/O/P Mô ta
AGND 5 P Chân dât
*CS 3 I Chân chon chip. Tich cuc thâp.
DIN 1 I Dâu vao du liêu sô
OUTA 4 O Dâu ra diên ap tuong tu cua DAC A
OUTB 7 O Dâu ra diên ap tuong tu cua DAC B
REF 6 I/O Diên ap tham chiêu tuong tu
SCLK 2 I Dâu vao xung giu nhip
VDD 8 P Nguôn duong

-. Tinh nàng.
Hai kênh dâu ra diên ap voi dô phân giai 10 bit.
Diên ap tham chiêu nôi lâp trinh duoc.
Thoi gian thiêt lâp lâp trinh duoc :
¹ 0.8µs o chê dô nhanh (Fast Mode).
¹ 2.8 µs o chê dô châm (Slow Mode).
Tuong thich voi cac công serial SPI.
c. Hoʼnt dũng.
Diên ap dâu ra duoc tinh theo công thuc :
V
OUT
÷ 2*REF*
CODE
0x1000
|V| (4.1)
V
OUT
: Diên ap dâu ra.
REF : Diên ap tham chiêu.
CODE : gia tri dâu vao sô trong khoang 0x000 dên 0xFFF\

Khung du liêu:
D15 D14 D13 D12 D
11
D
1
0
D
9
D
8
D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
R1 SP
D
PW
R
R0 12 bit du liêu

SPD : bit diêu khiên tôc dô 1 Fast Mode 0 Slow Mode
PWR : bit diêu khiên công suât 1 Công suât thâp 0 Hoat dông binh
thuong
Bit chon thanh ghi:
Bang ô: Bit chţn thanh ghi cua 1LJ5ô37
R1 R0 Thanh ghi
0 0 Ghi du liêu ra DAC B va bô dêm
0 1 Ghi du liêu vao bô dêm
1 0 Ghi du liêu ra DAC A va câp nhât DAC B voi du
liêu o bô dêm
1 1 Ghi du liêu vao thanh ghi diêu khiên
Y nghia cua 12 bit phu thuôc vao thanh ghi. Nêu môt trong nhung thanh
ghi hoác bô dêm duoc chon thi 12 bit du liêu së quyêt dinh gia tri moi cua DAC.
¹ Bit du liêu : DAC A, DAC B, Bô dêm
D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D
2
D1 D0
Gia tri DAC moi 0 0
¹ Bit du liêu : Diêu khiên
D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
X X X X X X X X X X REF1 REF0
Nêu thanh ghi diêu khiên duoc chon thi bit D1 va D0 trong 12 bit du liêu
duoc dung dê thiêt lâp diên ap tham chiêu. REF1 va REF0 xac dinh nguôn diên ap
tham chiêu va gia tri nêu diên ap tham chiêu nôi duoc chon.
Bang 7: Xác dšnh diên áp tham chiśu
REF1 REF0 Diên ap tham chiêu
0 0 Ngoai
0 1 1.024V
1 0 2.048V
1 1 Ngoai

.2.4.4 DAC651
a. Giūi thiêu chung.
DAC6571 co chuc náng chuyên dôi tu sô sang tuong tu voi dâu ra la diên
ap. No hoat dông dua trên chuân truyên thông nôi tiêp dông bô (TWI) dua trên
chuân truyên thông I2C do hãng Philips Semiconductor sang lâp va xây dung
thanh chuân nám 1990. Voi dô phân giai 10 bit, 1 kênh dâu ra va tiêu thu it diên
náng, DAC6571 duoc lua chon voi muc dich câp diên ap diêu khiên duoc vao dâu
vao không dao cua opa333.

Hình 11: So dô chân DAC5ô71
Bang 8: Các chân cua DAC5ô71
Sô Tên Mô ta
1 V
OUT
Diên ap dâu ra cua DAC
2 GND Dât
3 V
DD
Nguôn
4 SDA Dâu vao du liêu nôi tiêp
5 SCL Dâu vao xung dông bô
6 A0 Chân chon dia chi linh kiên

-. Tinh nàng .
Hoat dông voi náng luong thâp: 125µA, 3V
Tôc dô câp nhât nhanh: 188kSPS
Khi câp nguôn thi dâu ra la 0V
Nguôn tu 2.7V dên 5.5V
Giao tiêp I2C lên toi 3.4MBPS
Giai nhiêt dô hoat dông tu 40
o
C dên ¹105
o
C
c. Hoʼnt dũng .
Diên ap dâu ra duoc tinh theo công thuc :
V
OUT
÷ V
DD
*
D
1024
|V|
V
OUT
: Diên ap dâu ra.
V
DD
: Diên ap nguôn.
D : Gia tri thâp phân duoc tinh toan tu gia tri nhi phân trong thanh ghi DAC, no
nám trong khoang tu 0 dên 1023
Co 3 chê dô hoat dông:
¹ Chê dô chuân : 100kBPS
¹ Chê dô nhanh : 400kBPS
¹ Chê dô tôc dô cao : 3.4MBPS
Giao thuc truyên du liêu giua hai chê dô chuân va nhanh la giông nhau.
¹ Giao thuc o chê dô nhanh/chuân:
* Master bát dâu truyên du liêu báng cach tao môt trang thai bát dâu. Trang thai
bát dâu la khi co su chuyên dôi tu muc cao xuông muc thâp o duong SDA trong
khi duong SCL vân giu o muc cao. Tât ca cac linh kiên tuong thich I2C dêu châp
nhân trang thai bát dâu nay.
* Master sau do truyên xung SCL va 7 bit du liêu cung 1 bit diêu khiên huong o
duong SDA. Cac linh kiên së nhân cac bit dia chi duoc gui boi master va so sanh
no voi dia chi duoc cô dinh sán bên trong. Chi linh kiên nao co cung dia chi voi dia
chi nhân duoc moi dap ung lai báng cach keo chân SDA xuông muc thâp trong
suôt chu ky muc cao cua xung SCL thu 9. Khi nhân duoc dap ung nay, master biêt
ráng kêt nôi giao tiêp voi slave(linh kiên DAC) dã duoc thiêt lâp.
* Master tao cac xung SCL dê truyên du liêu dên slave hoác nhân du liêu tu
slave. Bên nhân cân phai xac nhân du liêu duoc gui tu bên truyên. Do do, môt tin
hiêu xac nhân duoc tao boi master hoác slave tuy thuôc vao bên nao la bên nhân. 9
bit du liêu chuân dông bô la cân thiêt bao gôm 8 bit du liêu va 1 bit xac nhân.
* Dê kêt thuc qua trinh truyên du liêu, master khoi tao môt diêu kiên kêt thuc
báng cach keo chân SDA tu muc thâp lên muc cao trong khi duong SCL o muc
cao. Viêc nay giai phong cac bus va ngung giao tiêp voi slave. Tât ca cac linh kiên
tuong thich I2C phai châp nhân diêu kiên kêt thuc nay. Khi diêu kiên kêt thuc duoc
nhân, tât ca cac linh kiên biêt ráng bus dã duoc giai phong va doi diêu kiên bát dâu
tiêp theo báng cach so sanh voi dia chi cua minh.
S Slave
address
0 A Ctrl/MS
Byte
A LS
Byte
A/*A P

A : Acknowledge
*A : Not acknowledge
S : Diêu kiên bát dâu
Sr : Diêu kiên bát dâu láp lai
P : Diêu kiên kêt thuc
¹ Giao thuc o chê dô tôc dô cao:
* Khi bus rôi, ca duong SDA va SCL duoc keo lên cao.
* Master khoi tao diêu kiên bát dâu theo sau do va môt chuôi bit 00001XXX
* Sau do master tao diêu kiên bát dâu láp lai. Sau diêu kiên bát dâu láp lai nay
giao thuc tuong tu nhu o chê dô nhanh/chuân, ngoai tru viêc tôc dô truyên lên toi
3.4MBPS duoc cho phep. Diêu kiên kêt thuc kêt thuc chê dô truyên tôc dô cao va
chuyên tât ca cac thiêt lâp bên trong slave vê chê dô nhanh/chuân.
S HS
Master
code
*A Sr Slave
address
0 A Ctrl/MS
Byte
A LS
Byte
A/*A P

Bvte dša chş.
MSB LSB
1 0 0 1 1 0 A0 0
Byte dia chi la byte dâu tiên duoc nhân tu master sau diêu kiên bát dâu. Sau
bit dâu tiên (MSBs) la dia chi duoc nha san xuât dát truoc la 100110. Bit tiêp theo
la bit chon linh kiên (A0). Chân vao A0 co thê duoc nôi voi nguôn, dât hoác co thê
duoc diêu khiên boi cac muc logic TTL/CMOS. Dia chi linh kiên duoc dát boi
trang thai cua chân nay trong suôt qua trinh câp nguôn cho DAC6571. Co thê kêt
noi 2 linh kiên DAC6571 trong cung bus I2C ma không cân thêm liên kêt logic.
Bvte quang -E.
MSB LSB
1 0 0 1 0 0 0 0
Dia chi quang ba duoc hô tro cho DAC6571. Dia chi quang ba co thê duoc
su dung dê câp nhât dông bô. Khi su dung dia chi quang ba, DAC6571 không quan
tâm dên trang thai cua chân A0.
HS-Mode Master Code .
MSB LSB
0 0 0 0 1 X X 0

Ctrl/MS-Bvte .
MSB LSB
0 0 PD1 PD0 D9 D8 D7 D6
LS-Bvte .
MSB LSB
D5 D4 D3 D2 D1 D0 X X

CEc chś dũ nàng luong thap .
DAC6571 bao gôm 4 chê dô hoat dông riêng rë. Cac chê dô nay duoc lâp
trinh thông qua 2 bit (PD1 va PD0).Bang 9: Chś dũ hoʼnt dũng cua DAC5ô71

PD1 PD0 Chê dô hoat dông
0 0 Hoat dông binh thuong
0 1 1kO nôi voi dât, PWD
1 0 100kO nôi voi dât, PWD
1 1 Tro khang cao, PWD

.. Khôi khuêch dai lân 1
Khôi khuêch dai lân 1 co tac dung khuêch dai dong dâu ra rât nho cua
Photodetector (PD). Tin hiêu sau PD co gia tri chi vai uA dôi voi dong môt chiêu
va vai dên vai chuc nA dôi voi phân xoay chiêu. Do do khôi khuêch dai lân 1 va
dam bao duoc tinh chât it nhiêu, dô chinh xac cao va công suât tiêu thu rât thâp. Co
hai phuong an su dung linh kiên co thê lua chon o dây: Môt la su dung môt bô
khuêch dai roi va mác nôi tiêp ngay sau PD. Truong hop nay co thê dung OPA381
cua hãng Texas Instruments, la môt linh kiên duoc thiêt kê chuyên biêt cho chuc
náng khuêch dai va biên dông dongap sau cac PD. Hai la su dung cac PD co tich
hop sán bô khuêch dai. Trong truong hop nay co thê dung OPT101 cùng cua hang
Taxas Instruments. Hai cach su dung la tuong duong vê mát nguyên ly , tuy nhiên
chung tôi khuyên nghi su dung OPT101 vi han chê duoc nhiêu, táng dô chinh xac
tuy gia thanh co dát hon. Trong tai liêu nay chung tôi cùng së trinh bay dua theo
phuong an su dung OPT101
Viêc phat hiên va su dung OPT101 dôi voi chung tôi la tinh co nhung co
nhung uu diêm rât lon. Linh kiên nay thuc su giai quyêt duoc rât nhiêu vân dê kho
khán cua dê tai va lam cho no dê dang hon dang kê. Tuy nhiên OPT101 không
duoc thiêt kê cho muc dich do Sp02 do do co môt sô diêm cân phai luu y khi su
dung dê tranh cac sai sot. Duoi dây chung tôi së trinh bay ki vê linh kiên nay, chi
ra nhung uu diêm nôi trôi cua no cùng nhu cac vân dê cân hiêu chinh
..1 OPT101
OPT101 cua hãng Texas Instruments la môt linh kiên gôm môt PD tich hop
sán voi bô khuêch dai ( transimpedance). Diên ap dâu ra ty lê tuyên tinh voi cuong
dô cua anh sang chiêu vao PD. Linh kiên co thê hoat dông o chê dô câp nguôn don
hoác nguôn kep va co thê su dung nguôn Pin.
Bang duoi dây cho biêt cac thông sô hoat dông chinh cua OPT101
Bang 1ô: 1hông sŧ hoʼnt dũng cua OP11ô1
Thong sŧ Ðiŝu kiên Min Tvp Max Ðon vš
Sź ÐAP ŲNG
Dong ů PD
Ðiên Ep ra

650nm
650nm

0.45
0.45

A/W
J/uW
DAI NHIET ÐŨ
Nhiêt dũ lam viêc
Nhiêt dũ -ao quan


0
-25

70
85

C
C
ÐIEN AP CÃP
Ðiên Ep lam viêc
Dong thu dũng


Tŧi. JPIN3÷0J

¹2.7


120

¹36
240

J
uA
So dô nguyên ly cua OPT101:

Hình 1 : So dô nguvên lý cua OP11ô1[1ôj
OPT101 duoc thiêt kê voi muc dich cam biên anh sang môi truong ( anh
sang nhiêu buoc song) do do dôi voi ung dung do Sp02 co môt sô vân dê cân luu
y:
- Pho dEp ųng cua OPT101
Phô dap ung cho biêt su thay dôi cua kha náng dap ung theo buoc song anh sang.

Hình 13 : Phô dáp ųng cua OP11ô1[11j
Trong dô thi trên, truc ngang la buoc song va truc dung la hê sô dap ung. Ta
thây hê sô dap ung( r) cua OPT101 la không giông nhau tai nhung buoc song khac
nhau. Cu thê dôi voi 2 buoc song anh sang ma ta su dung o dâu do la 640nm va
940nm thi hê sô dap ung nay lân luot la 0,72 va 0,87. Su khac biêt nay co y nghia
cuc ki quan trong vi su tuong quan cua diên ap thu duoc không chi phu thuôc vao
cac thanh phân Hb va Hb02 ta cân tinh ma con phu thuôc vao hê sô dap ung cua
tung buoc song
Luc do công thuc tinh R së phai hiêu chinh lai theo cac hê sô nay vi:
Tai buoc song 2
1
(do) : I
1
÷0,72 I
in1
l Cr Co
r
) (
1 01
10
- -
(4.2)
Tai buoc song 2
2
(hông ngoai): I
2
÷ 0,87I
in2
l Cr Co
r
) (
2 02
10
- -
(4.3)
Luu y la nêu mach su dung khôi tu dông diêu chinh dô sang cua Leds thi su
hiêu chinh la không cân thiêt.

- Quan hê giŹa diên Ep dau ra va cong suat chiśu sEng cua OPT101

Hình 14 : Quan hê giŹa diên áp ra và công suât chiśu sáng[1ôj
Tu dô thi trên ta thây OPT101 co su biên dôi tuyên tinh giua công suât chiêu
sang va diên ap ra
- Quan hê giŹa dEp ųng diên Ep va tan sŧ chiśu sEng
Tân sô chiêu sang o dây sô lân nhay cua nguôn sang trong môt giây. Vê
nguyên tác dên môt tân sô lon nao do thi cac linh kiên PD së không con dap ung
duoc hoan toan voi anh sang chiêu vao nua.

Hình 15: Quan hê giŹa dáp ųng diên áp và tân sŧ chiśu sáng[1ôj
Tu dô thi trên ta thây la trong khoang lây mâu dang xet ( 100Hz) thi su dap
ung cua linh kiên la ôn dinh ( phai lên dên hon 10kHz thi su dap ung moi bi giam
sut )
- Quan hê giŹa goc chiśu sEng va sŻ dEp ųng
Cùng môt cuong dô sang nhu nhau thi rõ rang goc chiêu cùng co anh huong
dên dap ung cua diên ap ra

Hình 1ô: Quan hê giŹa góc chiśu và dáp ųng diên áp[1ôj
Trong dê tai dang xet thi goc chiêu duoc bô tri báng 0 dôi voi thanh phân
chinh ( thanh phân anh sang truyên qua)
- Quan hê giŹa dong diên tŧi va nhiêt dũ
Dong diên tôi la dong diên co ngay ca khi PD không hê duoc chiêu sang.
Dong diên tôi noi chung gây ra sai lêch vê tin hiêu va không co loi. Dong diên tôi
cang nho thi mach hoat dông cang chinh xac

Hình 17 : Quan hê giŹa diên áp dòng tŧi và nhiêt dũ[1ôj
Nhu dã trinh bay o bang 1 thi diên ap dâu ra khi hoat dông vao cõ 0.51V.
Nhu vây thanh phân diên ap tôi o dây chi cõ 7mV la không co y nghia gi nhiêu
- Quan hê giŹa dong hoi tiśp va nhiêt dũ
Dong hôi tiêp co dô lon báng hiêu giua dong diên phân cuc ( I
bias
) va dong
diên tôi ( I
dark
). Dong hôi tiêp duoc công vao dong I
D
va do do cùng gây ra sai lêch
tin hiêu

Hình 18 : Quan hê giŹa dòng hôi tiśp và nhiêt dũ[1ôj
Ta thây ráng voi nhiêt dô phong binh thuong ( 25) thi dong hôi tiêp cõ
160pA, chiêm ty lê không dang kê so voi thanh phân I
D
( cõ uA)
.4. Khôi tu dông diêu chinh cuòng dô sáng cua Leds
Nhu dã noi o muc 2.5 viêc dam bao dâu ra sau bô khuêch dai cua tin hiêu do
va hông ngoai báng nhau së don gian hoa qua trinh lây mâu cùng nhu tinh toan. Dê
thuc hiên viêc nay ta co khôi tu dông diêu chinh hê sô khuêch dai. Khôi nay bao
gôm môt bô ADC dê theo dõi tin hiêu sau tâng khuêch dai va môt bô DAC dê diêu
khiên cuong dô dong diên qua Led. Khi thây dô lon tin hiêu vuot qua muc qui dinh
truoc ( 3V) thi cuong dô dong dien qua Led së duoc giam xuông. Nguoc lai khi
thây dô lon tin hiêu nho hon 3V thi cuong dô dong diên qua Led së táng lên tuong
ung. Nhu vây khôi nay cho phep giu ôn dinh tin hiêu o môt nguõng cho truoc. Luu
y ráng qua trinh theo dõi tin hiêu qua ADC chi co dô chinh xac tuong dôi vi no
không phân biêt duoc thanh phân môt chiêu hay xoay chiêu. Tuy nhiên trong
truong hop nay vi thanh phân môt chiêu chiêm dên hon 97° cua tin hiêu nên dô
chinh xac trong hoat dông cua khôi la hoan toan châp nhân duoc
.5. Khôi khuêch dai lân 2
Sau khi di qua khôi khuêch dai lân 1 ta thây tin hiêu chua thê xu ly( loc.)
ngay vi 2 ly do sau: môt la thanh phân môt chiêu con chiêm chu yêu va hai la thanh
phân xoay chiêu qua nho. Dê khác phuc diêu nay ta cân tâng khuêch dai thu 2 voi
hai chuc náng sau
Khuêch dai thanh phân xoay chiêu lên muc tuong dôi lon dê co thê loc va xu ly
tiêp. Hê sô khuêch dai cua tâng nay duoc chon khoang 2530 lân
Loc bo phân lon thanh phân môt chiêu. Dê thuc hiên chuc náng nay ta së câp
vao môt dâu cua khuêch dai môt dong diên môt chiêu co gia tri gân báng nhung
nho hon gia tri cua tin hiêu sau tâng khuêch dai thu nhât nho vao bô ADC1 va bô
DAC2 ( dung DAC 6571)

Hình 19 : Khŧi khuśch dʼni tâng dùng OPA333
Trong tâng khuêch dai nay thi OPA333 cua hãng Texas Instrument duoc
khuyên nghi su dung
.5.1 OPA
Ung dung bô chuyên dôi
Do nhiêt dô
Thiêt bi kiêm tra câm tay
Thiêt bi do dac y tê
Dong OPA333 la khuêch dai thuât toan duoc chê tao theo công nghê CMOS
su dung kÿ thuât kiêm chuân dôc quyên dê dông thoi cung câp diên ap oIIset rât
thâp( lon nhât la 10ˢ) va dô trôi nhiêt rât nho. Kich thuoc nho, dô chinh xac
cao,diêm lam viêc tinh thâp yêu câu tro khang dâu vao cao va o chê dô thông
thuong thi diên ap ra hut khoang 100mV so voi nguôn câp va voi railtorail thi dô
hut nay khoang 50mV. Chê dô nguôn câp don hoác kep la thâp nhu nhau duoc su
dung khoang ¹1.8V( 0.9V) dên ¹5.5V( 2.75V), chung duoc tôi uu hoa cho diên
ap thâp va mach câp nguôn don. Ho OPA333 cung câp dô loi dông pha(CMRR) rât
tôt ma không liên quan toi diêu kiên bô sung tâng dâu vao. Tât ca cac phiên ban
OPA333 dêu duoc quy dinh lam viêc o nhiêt dô tu 40 dên ¹125

Môt sô cac thông sô cua OPA333
ang 11 : Các thng sô cua OPA
Thông sô Diêu kiên Min Typ Max Don vi
DIEN AP OFFSET
Diên ap oIIset vao V
os

Voi nhiêt dô dV
os
/dT
Voi nguôn câp PSRR


V
s
÷¹5V

V
s
÷¹1.8V ¹5.5V
2
0.02
1

10
0.05
5

ˢ
ˢÈȐ
ˢ/V
DONG DINH THIÊN DAU VAO
Dong dinh thiên dâu vao I

Nhiêt dô
Dong oIIset dâu vao I
OS


ŻŴ
ŵŹŴ
ŵŸŴ

ŶŴŴ

ŸŴŴ

pA
pA
pA
NHIÉU
Diên ap nhiêu dâu vao I÷0.011Hz
Diên ap nhiêu dâu vao I÷0.110Hz
Dong diên nhiêu dâu vao I÷10Hz
i
n0.3
1.1
100

ˢ
pp
ˢ
pp
IA/H˴
KHOANG DIEN AP DAU VAO
Khoang diên ap thông thuong V
CM
Hê sô nen dông pha CMRR
(V)
0.1·V
CM
·(V¹)¹0.1

(V)
0.1
106130

(V¹)¹
0.1

V

dB
So do chan cua OPA333.

ình 20: so dô chân OPA SO-8 [10]

Môt sô biêu dô biêu diên dác tinh cua OPA333 duoc cung câp trong datasheet:

ình 21:Dô loi vòng ho và tân sô [10]ình 22:uóc dáp úng vói tín hiêu lónình 2:uóc dáp úng vói tín hiêu nho [10]

ình 24:Su phuc hôi suòn duong diên áp [10]ình 25:Su phuc hôi suòn âm diên áp [10]


ình 26:hiêu 0.1-10 [10]


ình 2:Phô mât dô nhiêu diên áp và dòng diên vói tân sô [10]

.6 Khôi loc
.6.1 Dinh nghia vê mach loc
Mach loc duoc dinh nghia chung nhât la mach diên tao ra dác tuyên tân sô
ma muc tiêu cua no la cho phep môt sô tân sô nhât dinh di qua dông thoi loai bot
nhung tân sô khac hay noi cach khac la biên dô cua nhung tin hiêu co tân sô cho
phep di qua duoc giu nguyên con biên dô cua nhung tin hiêu không duoc di qua së
bi triêt tiêu
.6.2 Phân loai mach loc
Theo cau tʼno.
¹ Mach loc thu dông
¹ Mach loc tich cuc
Theo chųc nàng.
¹ Mach loc thông thâp
¹ Mach loc thông cao
¹ Mach loc thông dai
¹ Mach loc triêt dai
.6. Các thng sô dàc trung
.6..1 Dàc tuyên biên dô tân sô
Dác tuyên biên dô tân sô la dô thi cua ham duoc xac dinh nghia la ty sô giua
diên ap ra trên diên ap vao cua bô loc goi la ham truyên dat, ham nay vê co ban së
phu thuôc vao tân sô cua tin hiêu vao : K(I)÷U
ra
(I)/U
v
(I) ( 4.4)

Hình 8: Dác tuvśn biên dũ tân sŧ [4j
.6..2 Dàc tuyên pha tân sô
Dác tuyên pha tân sô cua bô loc la dô thi biêu diên môi quan hê giua pha
cua tin hiêu ra so voi tân sô cua tin hiêu dâu vao. Vi vây, thông thuong pha cua tin
hiêu ra së bi lêch so voi pha cua tin hiêu vao.

.6.. Dô suy giam
Khi xac dinh cac diêu kiên loc, thông thuong nguoi ta hay su dung khai
niêm vê dô suy giam cua ham truyên dat hay dác tuyên biên dô. Gia su gia tri cuc
dai cua ham truyên dat cua môt bô loc bât ki nao do la M
0
, nêu gia tri cua ham
truyên dat tai tân sô I la M(I) thi khai niêm vê dô suy giam tuong dôi cua dác
tuyên biên dô duoc dinh nghia nhu sau : u
dB
(I) ÷ 20lg(M
0
/M(I)) (4.5)


.6..4 Tân sô càt
Tân sô cát cua bô loc ly tuong la gia tri tân sô ma tai do ham truyên dat
chuyên tu gia tri 1 vê gia tri 0 hoác nguoc lai, tu 0 lên 1. Tuy nhiên, tân sô cát cua
cac bô loc thuc tê duoc dinh nghia la tân sô ma dác tuyên biên dô tai tân sô do
giam di 3dB
.6..5 Dai thng và tân sô trung tâm
Tuong tu nhu tân sô cát , dai thông cua môt bô loc ly tuong duoc dinh nghia
la dai tân sô ma tai do gia tri cua ham truyên dat báng 1. Tuy nhiên voi bô loc thuc
tê, gia tri cua ham truyên dat tai dai thông së la gia tri giam di 3dB voi gia tri cuc
dai.
Tân sô trung tâm cua bô loc duoc dinh nghia la cán bâc hai cua tich 2 tân sô
cát trên va cát duoi cua bô loc.
I
0
÷˦Iŵ˦IŶ (3.6)
.6..6 Sô cuc cua mach loc
Sô cuc cua bô loc thuong duoc xac dinh báng sô luong mach RC hay sô tu
co trong bô loc. Sô cuc cua bô loc cang lon thi dô dôc cua dác tuyên biên dô trong
vung dai chuyên tiêp cang lon. Do do nêu bô loc co sô cuc cang lon thi chât luong
cua mach loc cang tôt. Tuy nhiên , khi sô cuc cua bô loc cang lon thi dô phuc tap
va kha náng mât ôn dinh cang cao.

Hình 9:Bŏc cua bũ lţc càng cao thì dũ dŧc cua biên dũ càng lūn [4j

.6.4 Thiêt kê bô loc cho mach do Sp02
Dê loai bo cac thanh phân nhiêu tân sô thâp va nhiêu công nghiêp cho tin
hiêu ra duoc ôn dinh, trong mach su dung bô loc thông cao 0.5Hz va bô loc thông
thâp 10Hz.
.6.4.1 ach loc thng cao 0.5
Mach loc thông cao 0.5Hz së triêt tiêu nhiêu tân sô thâp, loai bo cac thanh
phân tân sô nho hon 0.5 Hz
a.Chon tu C1÷C2÷C÷100nF
b.Tinh toan gia tri diên tro R
1
la diên tro nôi voi cuc không dao cua bô khuêch dai
thuât toan:
ta co tân sô cát I
c
÷
1
21-2-C1-C2
chon R
1
÷2R
2
voi Ic÷0.5Hz
R
1
÷
2
2-n-0.5-C
= Ÿ.ŷH
c.Tu do ta co R
2
÷R
1
/2 2.2MO
d.Chon R
3
÷R
2
÷2.2 MO la diên tro nôi vao cuc dao cua bô khuêch dai thuât toan
Su dông dêu giua cac diên tro së lam giam su sai lêch xuông nho nhât

Hình 3ô: So dô mʼnch lţc thông cao ô.5Hz
.6.4.2 ach loc thng thâp 10
Vê nguyên tác khi xây dung bô loc thông thâp ta chi cân hoan chuyên vi tri
giua cac cáp gia tri diên tro va tu diên tuong ung
a, Chon C
1
÷100nF, C
2
÷47nF
b, Ta cùng co công thuc tinh tân sô cát I
c
÷
1
21-2-C1-C2
voi gia tri tu diên dã chon
va tân sô cát F
c
÷10Hz ta co duoc R
1
÷R
2
220kO

Hình 31: so dô mʼnch lţc thông thâp 1ôHz

.. Khôi xu lí tính toán
Dê thuc hiên chuc náng xu li tinh toan cho mach ta su dung môt vi diêu
khiên Atmega16 thuôc ho AVR
AVR la ho vi diêu khiên 8 bit theo công nghê moi, voi nhung tinh náng rât
manh duoc tich hop trong chip cua hãng Atmel theo công nghê RISC, no manh
ngang hang voi cac ho vi diêu khiên 8 bit khac nhu PIC, PSoC. Do ra doi muôn
hon nên ho vi diêu khiên AVR co nhiêu tinh náng moi dap ung tôi da nhu câu cua
nguoi su dung, so voi ho 8051, 89xx së co dô ôn dinh, kha náng tich hop, su mêm
deo trong viêc lâp trinh va rât tiên loi.
CEc tinh nàng mūi cua hţ AJR.
- Giao diên SPI dông bô.
Giao tiêp I2C
Bô biên dôi ADC 10 bit.
Cac kênh bám xung PWM.
3 bô Timer/Counter 8 bit.
Timer/Counter 16 bit.
1 bô so sanh analog.
Bô nho EEPROM.
Giao tiêp USART..vv.
Atmelga32 co dây du tinh náng cua ho AVR, vê gia thanh so voi cac loai
khac thi gia thanh la vua phai khi nghiên cuu va lam cac công viêc ung dung toi vi
diêu khiên. Tinh náng :
Bô nho 32KB Flash co kha náng doc, ghi 10000 lân
1024 byte EEPROM co kha náng doc, ghi 100000 lân.
2KB SRAM.
8 kênh dâu vao ADC 10 bit.
Hô tro cac giao tiêp UART, SPI, I2C.
1 bô so sanh analog, 4 kênh PWM.
2 bô timer/counter 8 bit, 1 bô timer/counter1 16 bit.
1 bô dinh thoi Watchdog.

Hình 3:So dô chân Atmega1ô
Mo ta chųc nàng cEc chan cua atmega16
Vcc va GND 2 chân câp nguôn cho vi diêu khiên hoat dông.
Reset dây la chân reset cung khoi dông lai moi hoat dông cua hê thông.
2 chân XTAL1, XTAL2 cac chân tao bô dao dông ngoai cho vi diêu khiên, cac
chân nay duoc nôi voi thach anh (hay su dung loai 4M), tu gôm (22p).
Chân VreI thuong nôi lên 5v(Vcc), nhung khi su dung bô ADC thi chân nay duoc
su dung lam diên thê so sanh, khi do chân nay phai câp cho no diên ap cô dinh, co
thê su dung diode zener:
Chân Avcc thuong duoc nôi lên Vcc nhung khi su dung bô ADC thi chân nay
duoc nôi qua 1 cuôn cam lên Vcc voi muc dich ôn dinh diên ap cho bô biên dôi

II.So dô nguyên ly:
Tu cac khôi thiêt kê nhu trên ta co so dô nguyên ly cu thê
So dô nguyên lý cua mach do SpO2

Hình 33: So dô nguvên lý 1
Hình 33 : So dô nguvên lý

 9 4 9 3 

#'# .. :3936:, .3 .39J3: :3;. 8E399.,0/; .3 33/36:,/,;4- 
.2-3 2 G3  ; 3 34 ; 29 !494/090.947 3 8E3 97:39 6:, 3O39,8 ..9:!494/090.947 904/859-;- 
%J3:9!494090.947 ...46:,:. 3 /3 ! ; 8  %J3 : 8,: - :. 3 .; '3 2 97H3  9353 29 .:
%J3:8,:-:. 3 ..8O,6:,-;9:;4; :3 E 973.4-93 3 E9729.:.,9J3: ;K/3 29.:.2 .,.9J3: 
,;4E97.,-; :38.5/329.:.OE975-3 ;4-:. 3 /3 ! 936:,- '..5/329.: 9..3 ..3 ;4 .3 ., - :. .O 3, 4 - 53 3 9353 29 .:9J3: 
%J3:8,::. 38 ...4 6:,.2.9395 . 93.,4;.93/ 4-3:;935329.:.3 
$,:.9J3:93534,.: 8 ...46:,-; .,;4 J l 2-49J33 39,897:3-K3., 
E979J3$5 H395 ;4-33E97.O88,-9 939 9.3/42...,3 3 
; : 3 89J394E3 E97 $5 /, ;49J3:9: .. E973 .. 39H3 

 

9 9.E.  . 2- 3
l99.E. :/ 4 :3O39, /E9, 33 .39,.33:3E3 8E3;-/090.9473 E./4/05E98E3 5E97,.E.E38E3 #0/ ;334317,#0/ %:3H3 .38:997:3-K3.O933 ..9.E. 8 8 - 3 . ; - /090.947 .O 3 .,4 8 79 .3 99 5E9 3 .3 E3 8E3 3 .. 97:3 6:, : 3O3 9, '3 3 .O 9 . 5. ..-3.E./3.E. /4/05E98E3 .:H3-9 ,35E9973E. /4/0 5E9 8E3 5E9 7, E3 8E3 .. 83 :9 ; 93 9: J3 -H3 9743 94 7, 33 : 7, .O 3 .,4 %..3 9 3. ; .E. /4/0 5E9 8E35E97,E38E3334.O/33 ..99 947,:38,4.4 3.,:3.O99, ..9.3 .O99g3-H3 :323 .39g3.38:997:3-K3 l:32.4-/090.947.O95E93 .. E38E397:36:, :3O39,29.E. .33 .;.2-32.O, G3;29!494/090.907 ..-97J /3 3,:6:, 3O39, %743 2.8/3 G3 83.O97H3 : 4., 3  4/05E96:,3  l: 48/3,-..8O3 32; 32 ..2. 3..3,: 2-4..O298E39299 2 9;4.: 3 E59K O.O9 ,334

 

K3 97J0/8;!494/4/09743 : 4( :9 4.$,/4/05E96:,34/05E96:,3229595.! 
; ,.3..34/0;,94/0 34/0 ..3;-E3/34!.3,94/0 ..3;-E3/34 '9:.944/05E96:,3 :.E.H39.,.E.3:H393O2; 3O2 9743 -3 9:3 43 3. ,8 4. 9 5 3:H3 9 3. ,8! l.E.;9:9E597.95.O3,89E57,,.E. 398E9 E//3;.E.9738E9 3/O,97 

K3 :9 4/4/05E96:,3

: .2 9!494/4/0$( .9:3 .5..33 39974353 -E3/3! E.E. 9. E.9/3.3 /..:H3 2.939J3 : 3 .4 .3F99K/33.$.9/3.:8/3 39E5.9/3379959743.5.8:.35 : 4 .9 /3 3  K3l!.. .33H3 3E5.. 9E59...54943E38E3 %.595.3.! ./4 O.3 3E5.3:.3 E38E35E97.9/3 .9E39 6:.907 !494/4/0-3 E38E39: .E.3.353. 2 l3E58/3l 3E57.3 . 36:..9./3.4.E.3895.3 /3 36:..934/08.9-E3/3/4 O3.94/0 %74397.5O33g3.KE38E3334 97:36:.97H3 : 49 33 3 9K 3E53.399:3.9: 3' .l/349 3.4/099:3.E.43349.9.9H2.33 39974353 -E3/3!..4   !494/4/0 !494/090.53.938 .E.O932974343 ' .33 973974353-E3/3.$.

93 2. !494/4/0 !  .3 E38E3..9:3 '.( %J3:9: .3.3O39.E38E3 6:..39.. ..3 49 3 . 53 .4E38E397:36:..3 /.$.5494/4/0 . 3.. .97H3 .!494/4/049 3..29$ ! 3K3 %J3:9: .. 02K323..97..3.. . ... 53..:.45494/4/0 l : 7 .: . %7439J3:3829353 %353 29.!494/4/093..3 8E325494/4/033 . $ %743 O$938E3.3 E38E3904.. 899:39J3..!494/4/0 K3$ 59$.. 904 O/3 39: .

 .9 :7..!494/090..97 "3E59  0/  0/334  %-397H38:7.:.39393 93534.: : :3 4. 32. 32.: 93 53 . :  4.: :7.40/ ' 3J. .: : '55 '55 2' 2' .3.!. ..-393539J3:8.- 38.3 .: .-5 9:-0244-3 %3 53 29 .33 -.3 9393.. .: ' :7.4-996: 4 ..8.: : 55 55 5 5 ' 2'  2' 9. 8 72.4E38E397:36:.:93533 5 2.'0/ ' 3%35 39J3": 0/  0/334  : 5  5 9. %3534. 3E5.2 .: .947  :3 4.5..97.:..

0/.3g3 .2..O.. 3:H3  K38 #3:H3 0/7.3..: 39 :3 8E3.455  " .. " 934. " .39 " " " " ..40/ .07  $. " : 3 " .2.: 7/0 .3g3 :3 99 8E3.O. " 9 3 .07  9. 0/7.07.. : 3 .3g3 :30/ .0/ /7.0/33499 8E3904 3. .

.. O :3 8E3.. :7.3.:3 988.$ .3g3. & %' .936:.39.. 3 E5.39..3.O.0/   :H3 49 3 $.

 " 93 6:.0/334:3 9 .. 0/ 8E3 $ .388947"-33.5 3E5.93:36:.5 3E5.0/ . 6:.5 3E5 "93 F4904"93 l3 9 O 3 E5 .... 3E5..4 :$9K97..:. 3...947.-3' 3:3." 0/ .5 ' " ' " ' O" O3 3.":3 9.. 4 O . .6:..4 :$9K"93 O.4 .... :3  $3 .6:.5 3E5 . ...388947" O3 3E5 . :3.. 2 " 93 3 38.."-F. .5 .O/3 3. 93:3'6:. ...5 3E5.# # ":3 9.5 3 E5 .....4.5 3E59. " l3 9 .4 : $ . . :3.." "93 O/3 38.. : 3 : 3 & %' ..3 ' ' " ' " ' 4 O"93 /3 3.20/ 8E3 %.O/3 3.0/ 38E3 ...39 $ . :3.97...920.

5 3E5  &:9 3E57.938 .. :3 3E .9 .. :9  :9.38E3  . . 9":.&39  K3:K..&39 0/3348E3 $ ..:  338/3   .5 3E59.: 28 0/3348E38.. :3  $3 .:3 ..:0/ 99 .. &:9 3E57. :9  :9.. 0/ .99 90/8( .

80 l3E529907 .80 3.947 .97:. -4 9  .40. ' ' ' 2 4 l3E540. O.$.. .3.947 29907 l3E540..947 6:3 ' '  % %89  39 49 3 .99..7/ .97O.388947!. J.. -3 :.28 ' E97    l..  K3 - 3938  3%38 . 3 ..3. O3.  : %. 3 9  49 3 H3 9 2 O3..l 29 497. 39.4 2. 4.

947 .   .. 39 .9 a 3 2  K3 - 3938  3%38 .. 99 .$. 3 .4 2. 9":.3..  : %.:3 l 29 497.80 3...947.388947 !!.40. J. /36:.7/ .-46:3 ' '  % %89  .O.40.80 l3E529907 .3.28 ' E97    9  l. 4.-3 :.947 39 49 3. ' ' ' 2 4 l3E540.947 29907 l3E540..

H3 :7.. 3E5 O 49 3 /. . 9":.39.%' ( . :9 ' 53 -9.$.:3 97:3 93 3 95 9.0/97432...:3 988.  %' .:3 %'.O. .3g3.3g3 :3/36:.4 $! /4 3 49474... 97H3 .854  K3 $ #. :7.39.3. %'55.

3 ..39J. a8.%' %H3. 4 9 3 $     ! . 3..  %.:3597K3 . .3995597K3 .H3 :7.$.E. 53 -9  l3E59. 3E.2 $44/0  %..2. 3E5.3..894/0  a8...3807.$! ..3 $ &% &% # $ ' - %J33g3 .

.

! !   .

4:335 :3/.3.3 l3E5 :7. l3E59.39 l:.. 9 3 9 3.4/:8 l:7. 3E59.9J3904.39...2.5 %J.39...:9.95 l:... l:7. ' &% #  '(   .39. 3E59... .

894/0  $44/0 $! ! # # -9/:           !#-9 :3.  .5 39  .38:9 38:995      49 3-K3 9. .3 39.39.  .%' #   #   %.48974343  3  :3/:     # $!-9 :39.$.2.3 /:7.' &%l3E5 :7. 39.49.- 2 /:.. / :- 2 /:. #l3E59.3 :3 .4- 2 / : 7.3 9.3.:  E97 :.

 97H3 #   l3E59.39K-9 ./3 995 3E59. .:..: #.-959:. 3 E5 O 49 3 /.39. 9743-9 / : ..:3 97:3 93 3 95 3 - % /. 97H3 .2.E973: H3E59.2. :7.4 9. 9":.3  3E..:3 988.39K-9/:86:9 3E972.:3 ... 33:3 3E5 9.3g3.O...2.- 2 ..3 4..: 4 ' ' 4 . 3 "3E59. 3.3 :3 .2.2..# E. : #     .:3 ..3 : 299743 33 9. 9/:  2   E972 9/:l:3                   # # :9.39..

..3 .9H:9J9 3 3g3 .. ' %H3 ' &% 9 l3E5 :7..3g3.5393.4 : .:33g2 ' 53 -9 H3 :7...3$!$ .53:39K :7.45.3.2.. l9 :3 l:. $    - %J33g3 49 3. J.:3 97:3 93 /4 3 !58 $02..33 ' $ $  .3..43/:.947 8E3 5 .395a ' %..4/:395 l:.  K3$ #.4:3 3- 3.3 3E..5 3E5 :3 ... /3 93.$. ..43 4.

39.49.9J394E39E9735397439.3 !$  9. . ' ' &%' '(  :7. 4 9 3 l3E5 :7... 3. . .3.97:3/:.:  .:3.4 !$ . 49 3  ..495H39 !$ 39 49 39 4 3 4 ..49.9J3904.3. :39 ' 3 ' .:3 !$  3..3 3O 329743439 3 O.. &%l3E5 'l3E53:3 E979553 .333.

3$.94299739E-9 : %739E -9 :.4:32.5 339739E-9 :3 ...339..8907-9 :97:3/:-3... :.:3 92.3$9743 .95 ...E.O8.32.E.39J.4 %9.:3 .

.3 ..8.E.8.35O3.890794 29 :39 9.33-973-:8 ..89074.8907.94-2. . :3-9 : 95904-3.95 H3 2.49743 .848E3 3O.340/0 49. 6:E97K397:3/ : 2.0 .42-9/:.3$ E.0 4..-:8.89078.. .. E533 2. 383-H39743 3334..495. .8907-9 7393.5.35E...:3 3-.340/0 $ l:3-9 : $7 l:3-9 :5 $.-9E..848E3... .099:... .E..33  l99. 33 / : 9 8.0 H333...F4. 33 99..3 ...33 9.3 $ :3 2.. F4 .E.E.-9/:.: O97:3:3$.399-.4. . 2 E5 3 -3 .-2.:3$9 33 ..33 . 33 .E.-9 ..33/: . -3.33.0 33  . 95 9743 8:9.3$ 9 2.8.495..4-H334-H333 -9/:..0 %9.3 :399. :3 $ 97:3 / : 3 8...O. ...//7088  97.3$ 2.533 :399..2K3 $ .33833.39J.5O3.E.E...E.8907 94 .995  .4 '.9-H397:3 4 O 299J3 :E.:2. ...3-9 :3. .

$ 90 $ 90 .

 ! .

890794 :3-9 :5 $.4 -:87 ..: :3-9 :53 ..3.:-9  $.: O2..29. .. 9.F4H3.! l:399..9.49.393..3$.890794 :3-9 :9048.4  .49.: O.$ . .. . 3.

. 3.0..E..4..99...3. . 97:3H39 !$ . 97:39..:3 3497.9.:399.995-H397438.. ..45F5 l:399.

8907 .4/0 90 ..//7088  97. $     $  $7 $.:3 $ $ ...0 .

$ $ 90 90 .

89078..4 .O9 .3.O9 .333 3. %%.: :3-9 : $E: -9 :9H3 $8 . 2.. : 3 - ...... 995904 -9. .-90 :9H3 . ! 90 .E.383:9 997.3:3 94. 4.3392..

 $ l. 9 - 9739E. 906: 3-E . .4 O99 3O339743..53:3.3397438:96:E97K3.3-:823...39H2H394. 3 3 .

$     $ l.97.6:3-E.89074/0 $  97.4 l..3 92 39739E......6:3-E .O9 .539 3- 8/3 .3 $ 4/0.6:3-E 36:. 8/3 ..

-9 !. 49 3 7H3 7 E.!   .4 2 . 3g3$39 5     $  ! !   $     $ -.. 5 97K3936:. 3 ...$ 90 $ $ 90 $  E.

 3g3:.:.O 9E.8.3 ..4.8/3.9J3.99.293:H3 9:3H3 .!...: .E. ..353.4.3 O .. 79 3 .! .K3.3 .O9/3 ! . 3 4 9 3... /3 :. 3.... 3%0..3953.3 %7439:3.O 9 . /3 : 7.86:9 .: .. !494/090. !   !   /49 3 49 3-K39.J3E.3  9 8 /3 29 - :.J3E.3 E3 8 /3 3 3 .3.. 3 :.. 3 .3 3.O9/3 !% ..39.3: 9g3 .. 583-:.O 33.3 9 9K3 .2.3E38/3 !% '.:H3-9. 8 /3 !%  ..38:99H:97995 O .83897:20398 .: 2793 3339.947 ! %J3:8.9J93: . .E. ..4 !  :.353.3 . 7.: 4 O:. %74397. 2-4 . 3.$..534.. 5.3. 9 ! %7E3.E./329. 3.83897:20398 29 33 .:! %7.-3 3/3 E58.OE97.904 5.. 5E9 3 . 9 !  3.. 9:E93.:!.39:338/3 !% .8/39.3 %..793:. .O9J.3897K3-/.O 9.

5 83.: 8 /3 97E3. 9 .3 . .-:.. !%  3 %38 4 9 %38 $ l ! 3 ! l"3E57.4! 33.E38E3.83897:203982933229!9J.E. 4$5 /4 O..g3 ..: 2397.42... "%l "9 "9 l" ! ! l"3E52.333 .0 l3E5 :7.8.O98/33:3!3 3/.3:3F5. !% %5     .38250/.:.O298 2. ... 97.8O9 .3 .53:3 .3 E3  %: 3H3 !% 3 ...O949 3.. l3. 7..39897K3-.35. .3:.99.3%0.3O.3  !% !% .J3.33.".46: 3 l :"3  32 32   3 3.4 3O / /3 .3 4.$.3.93849 3.E.4-9. 39$ 3  % '! '       ' : 2.99:39J3.E.". .3. J.  . 2 .3.

 '.

 !% . 3:H3 ..:  $.

8O3 /4 O . .O298. J.3 E3 8E33:-. 99 .3 . !% ( !% .4-989.:  !# E5 3.. K3$ #3:H3 . .2 -3 E3 8E3 2 97..$.3.3/3 4$5 ...$.3g3 E53904-. !% ! E53.8O3E38E3 . 2.

. K3!# E5 3.7 7     %-..:933-.8O3 .K6:.83..-.8O3. 329K8 E5333. 98 E53 7 ..K89.9J3#85:.9 .O 3.7 7 .3.59:. !% ( %743 997H3 97.3-.: 9 ...39..359:.$. .K %-..-93. !% 333.3.48 E53. O..9353-.3.- 9.8/3 : 4 32. 3E59: .. $E.36:.39J32..8O3E.4 .. 93-.97.3904.3973..8O3E38E3 29.8O32  3 4 . 38 E53 %.E.E.. 3.8O32 334 3 - 4 ..

..38:9.3" .$..3" ..8/39 3 :.: 8E3.399  ":.E.43943. !%  K3":. :8E3 ( % 997H39.38: 9.0/89K8 :...9 !% ..33!83. "3E57.9 38 .:. ":. "3E5 :7.: 3:2.43.: 8E3  8 3 3E . :8E3. E5 3 "3E5.38: 9.3 E53 ..3 8E3.38E3. :8E3 %3 8 . 3:3 8E3 9743 29  ' 3:H39. 329938334 O9K..O8-3 9:39J3..33. . 3E57.3" .

3.8 E5 3 329. K3":. E5 3 "3E5.3.. .3" .:. 3E57.:9K773O.99743432: .3F9  9K8 E5 3..3 8E33.O.3 3 E53... :8E3.3" . :8E3 ( % 997H39.3 9K8 E532-2 89  ":..O3.333 3 5H3 3.9 38 .

: .. -97J-3  . K3":..8.:37.3.O 3 39 .49 3. ! 3 ./3 "39 . :.3" ..3" .: 8E3 3 393O.J3 9353E38E397:36:.  ":..J3E.3"9 3 3 9 /3 3 .9J3:. .O 3. E5 3 "3E5 ( %743 9 .. . .3 F99K O.93 53 .3.O..339K2.

4/3 .9353 3E59 .O 3-3:.8 .. -.3.7 395 . "3E5/39 .8../3#9 5.4./3 353.2'3.49 3.O 3.3"9 395.. 9J3: .. ' .3" ..3" .K3: ":. K3":.37./4 O. 97K3--39K 3E5 :7..3"9 ( ./3 39 /.

 K3":. ..33O...3 /3 36:.497.:  9 3 :.0/ 9 39J3:.3 8E3.:8 .9353 .4 229- 904/9J3:8. ' 9K.9J3: .0/8 . 9 39J3:3.3.0/89g3H39../3#9 5.3. 3O2..9J394E3 l 9.. 2 :3 .45F53 39J3:293..3 /3 36:. 39 53 -K3 9.6: 3 97. 2-4 :7.29- : 3..: .33.6:E97K32:.293 E384.:-:...334-33.3 /3 3 6:. 0/8 . 3-... 9 73 .:93:. 5 .3. .3  9K /3 95 . .3.96:E2.8.3" .39.38:..O9 3 :..3 3 ...3'9K.3"9 ( %. .

3g339.O . .:29935329.K 3O 3 53 -9 . 3. 29/3 3 29..393:.93 534. 93534.:6:E3 l.9J3:8.J3E.: :.9J3:3H3 . :39.5..O9..4 29 :...:..: %: 3H3 9743 97. . 9.:.3.3E97.J3 E.:.8.. 95 8:.3g38.. .  :.- /3  K3 : .2.3. 39. 3 $..343 3 .. :.:93:.O E97 3-3 3.9.43943.353..:. 9393.933 ..9 .: l9..3 3 .: .3 .99J3:.-533935329...K /48..736:E 97K3904/9J3 :6:...533 . 9 3/3 ! .974349 3. 4.2 3..3. 93 53 29 ..:.5 .9.K935329.: 6:.3 3. ..:H32..4-..

33 $ 8/39:92.5 35..:3..39K 3E57. 94 7. ## 79 9923H36:. 9:994E3 .3 !..:3..34.8 /343 ' ' 3 ' ' .4 %9..:3  l439  %9-297.53:3 . %9- 4 ..E.5 3E541180979 95 339 .3.3 .:97E3 :.4 22..:O.9395H:.4.39 9  3    .943 2'84. .:3 .39 :3-8:393 :. 9739793 J.29.6:3 39.9.J3E..%743 93 :..6: 32... 3 %0.4...9.F5953.9K 9343 2' 3:3.94904.3 .2... 3 9K ! .4 3 E595.7... 93 9.9 3 !:.5 .8 3897:2039 .3:3. :338/3  ! 3/3-.5..: .5H3-3 ! : .

E...98.938. ! %38 l ! $% l3E5411809. ! 3E.4'48 '39 /'48.938.

/% '3:3.41  3 33: :.      l.   È  .5!$##  l% l&' 3 39H3 :.4 & l3E53: :.4 9 3411809 :.41  l3E53: :.3.41 3 $ l:3 '8 ' '8 ' '  3  %5   .

'  5 5 5        55 55 1.

H  l !l&' 83F3 35.##   ' ' ' '      '  ' / 43 3E5939.3'   .

 ! .3.:3.$ #. ! K3 8.$.9..3.59743/.9J3.938 ( ..8009 K3l.3 !$ ( 98-: -:/3 .. .

9J3:3  K3...9J3:3 ( . K3. E53. E53.

 K3$5.8.3 3E5 (  K3$5..3/.8.32 3E5 ( .

/3 3.938 ( . K3:  (  K3!29 3: 3E5.

297:3 9 23.4938. .8 -9799H:  !342.:3392....45F529893839 3 6:. 1 ..9J3:.  l33.93.938 . 33.9 3 ..O938. 6:. 394-9 33938E..4 ..9395 .E....9:3-H3 938 l..98.E..979/  E. . .2 .3O..9:3938 22.. ..... 33.339J3:..2. 3E57.4 5F5 6:.3  l. 3947.9J. .-H3 .-38 59:.3:H3.339J3:3 . . %04. %04.E.93/ .9:3-H3 938 9.9H:.3g3 .97...97H3 3E5.3O...4..-.....4 1 &7.3-H3 . :9 4 .

1   .&.

 K3l!. 9. 93 9. .. 9-:/3 26:..9:3-H3 8E97.9J3: :..8-. 33..938.4 'K..3 3.. -9 K 34 O  3: E 97 .9J3:. 8:2. .:.3 .9J3:7.3  .9:35.5.. 8: 2 9.84. 939.9:35. : 3 .938.- . 29 - . .84. 8 /3 E 32.8.4   l8:2 E. 2 97:3 9 9 93 8 1  1 9K E 32 .9J3 :7.... .E.297:3 9.... .. 2 97:3 9 .938 l.5..9: 3-H3  l.3. 9:3-H3 .35. 3 .

/ 1  .

 1   9 38 ( .

2.. 3 3.339K..-.9:3-H3 9743 . 1 I I    $.  %38.9 /93.... 9. - ..-..3/.9.339K /..O8...#. 9..g3-.3g3293 3.9.. - ..-...E97.9 . $.4  .3 ..399 %:3H3 8..29-.-..O9743-.2.93897:392 %. /93829 OE97..E97 4.9.-. 9:3 -H3 9 93 8 O 2 /  93.297:3 9-3 %:3H3.297:3 99/938E972 /.3 E 97 93 8 2 9 O 2 97:3 9 .-.997H3.:39E97. 9 .9 %3 8 .33 4 O3:-.....3 . .:395... 93 8 2 .E..  %3897:392..89 .95 .3 ....3.393.9J. 3-38.  9.9....938 ..3. 33.. .9/. $...E.32. 9 E97.... 33.339K 5..938.. 9 H3 %:3H3 938.. ..

4 9J3 :7.3.3 3( l 4 - .93...93 539383.K3 .49K  %9-..E.1..-.4 . #      ..93...-H3 ... . 3: .4 89799H:3:93895 4-.3 4.42.93 95   ...3##..$.E.93. 39 3 - %J394E3E97 397# 3973.3 3 97432. ..O##. 4$5 / ..$.  H .91.O938..8/3-. % O9.3 .-:..3 35 .. 93 53 3: 93 8 95 .4 . 9:994E3 9.

E.. 39782288. 4.4..:3339 . 9:994E3 $ 3 :.-:...  / 3##  3973.

9395 '3:H39.   ...39.E979 3 .34E3. 9..938.5E97 397..O ./3-..9 39.93959.9.E.3.##  ..93..O. 3 3 3 .4   .%..97J ..9J3938. . K3 $ #2 .3 ..:3.91.33 .

 3 920 904 .939 5   J9J394E3 l 9. :3-9E. K38 #2 .3:.! !$4 47.5 . 3g3 J 9J3 94E3 . 3 .. 2:3 . 8 /3 29 . 8.:.O 3 3 3g39J. 3. :3'#..O3:9J33g32 E539 . :3-9904.33H3.8/3 84.5 822 /49743.7993 .332 .339J33g379 23 .3 3 .. : 3920.'# '#.3 3 #$ 3O 23 3..E. 9. . . 3. 5 9743 .4 2.597K3.9:... 9J.

E.9J33g32 .$.4/3$! 3- .H3-g2:3!  -%207.495 -3 -9  E. '# .

4:3907-9  %207.

 E 93 84 .O  9J3 3g3 .3.E. .495&$#% .4  3!#  .. 3 -90!# . :3 %J33g3 3..4 -9 97.3. '# ...2. 4 E.3. .4:3907-9  -848E3.O3g3 . 920.495&#% $!  -848E3.E.:.3/39.4 H3! -9207.O3g3 .53H3. 3 $# H3 :..8.9KE93.E..

.4:3907-9 -9207.

.4:3907-9 .

.E...4 334.3% %.3 3 . 3.2H3'.4. :349 3 #0809 . 9./4  K3$ #.3.3 3249 3.53:3.335.. J. 8/32 39848E3 O.33H3...9. '...370809.8/34 92 5 3'7019.3 8 /3 - 9K .3.. 3 ..O 98/3/4/00307 3 .$.:3.36:. 3 H3 '.E.5.3.3 .38/3-9K.4.9.4--3  . . '.3g3. .43O 3E5....3 3 3E5. :3 . 3.3920..3 ....33 .33 .93 .920. 9 .2...394-/. - 39.E.

97H39. 3:H3 . 3:H3 %. 4$5  K3$ #3:H3 K3$ #3:H3 .O8.. $. 3:H3 .9 $.993.2.E..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful