TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2010

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: I. Mục đích: Nhằm rèn luyện cho sinh viên tính tổ chức kỷ luật trong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao và phát huy tính tích cực, tinh thần khắc phục những khó khăn trong học tập. Giúp cho sinh viên nắm được tình hình thực tế của công tác tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị thực tập. Kết hợp lý luận đã học ở nhà trường với kiến thức thực tế tại đơn vị nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị, góp phần củng cố thêm nhận thức và nâng cao tay nghề chuyên môn. II. Yêu cầu:
-

Phải có thái độ học tập nghiêm túc, khắc phục mọi khó khăn để học hỏi,

nghiên cứu. Biết tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên tại đơn vị thực tập.
-

Có tinh thần trách nhiệm khi nhận công việc được giao, chính xác, kịp Chủ động chuẩn bị và tích luỹ tài liệu, số liệu để viết báo cáo thu hoạch Giữ mối quan hệ lành mạnh với tất cả cán bộ công nhân viên tại đơn vị Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực Hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp đúng thời hạn quy định.

thời. Đảm bảo nguyên tắc bí mật của số liệu kinh tế tài chính. đợt thực tập được thuận lợi. thực tập. tập.
-

B. NỘI DUNG THỰC TẬP: I. Yêu cầu chung là phải hiểu và nắm được:
-

Tổ chức ghi chép và luân chuyển chứng từ ban đầu tại đơn vị.
1

uỷ nhiệm chi. nhiệm vụ kế toán từng cấp. . thủ quỹ. cách theo dõi và thanh lý các hợp đồng đã ký trên. . Trình tự và phương pháp lập báo biểu kế toán.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. .Cách mở các loại sổ sách kế toán. uỷ nhiệm thu. Việc tổ chức công tác kiểm tra kế toán đối với các đơn vị cơ sở. sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên phải hiểu và làm được công việc cụ thể của từng cán bộ phụ trách các phần hành kế toán trong bộ máy kế toán tại đơn vị thực tập. với cấp trên.Quan hệ và thanh toán với Ngân sách. bán thuộc các thành phần kinh tế về tiền hàng mua-bán vật tư.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán . Các chứng từ được sử dụng ở phần này như: séc. Về nội dung hạch toán: . kiểm tra. . phương pháp ghi chép. Tổ chức phân tích trong hoạt động kinh tế.. . mối quan hệ giữa từng cấp. II. bộ phận cấp dưới.Phương pháp thanh quyết toán với kho.Biết phân tích các hoạt động kinh doanh của đơn vị Tóm lại. chuyển tiền. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán tại đơn vị thực tập. Tổ chức sử dụng các phương tiện tính toán. từng phần hành.. với các cơ quan chức năng khác có liên quan.Cách lập các loại bảng kê.. Về tổ chức bộ máy kế toán: .Quan hệ và thanh toán với Ngân hàng: Phương pháp và thủ tục vay. từng phần hành.Chức năng. bảng phân bổ..Cách lập các loại báo cáo kế toán thống kê.Biết được cách lập các hợp đồng kinh tế.. Quá trình tổ chức và giám sát công tác kiểm kê.Nắm được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các mặt hoạt động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. . 2. . cách ghi chép và khoá sổ định kỳ.- Xây dựng và tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản ở đơn vị thực tập. Tổ chức bộ máy kế toán và sự phân công lao động. Phải nắm vững và làm được các công việc: 1. . đối chiếu số liệu. 2 .Theo dõi và thanh toán với khách hàng mua. rút tiền.. . . sản phẩm.

. . Gợi ý: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHỐI CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ 3 .* Ghi chú: .Mỗi học sinh – sinh viên tự chọn một đề tài để đăng ký với Khoa.Học sinh cùng thực tập tại một đơn vị không được chọn trùng đề tài.Đề tài trình bày rõ ràng. các thứ tự và tiêu đề phải khớp và liên tục với nhau và phải đóng bìa theo mẫu quy định.

Mô hình tổ chức bộ máy .1. Chức năng.... (Nêu các thông tin sơ lược về công ty.1.. niên độ kế toán.KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. kỳ kế toán.KINH DOANH CỦA CTY.1. 1..2..3.15 trang 2.PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ .. Các chính sách kế toán chung (Trình bày ngắn gọn về: chế độ kế toán công ty đang áp dụng. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT . nhiệm vụ của công ty… 1. các mốc lịch sử cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển. phương pháp tính thuế GTGT.. 1.2. 2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty… Phần này cần mô tả được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (minh hoạ bằng sơ đồ) hoặc mô tả quy trình tổ chức kinh doanh của công ty.KINH DOANH CỦA CÔNG TY. phương pháp tính khấu hao TSCĐ. các thành tựu cơ bản của công ty…) 1.2. đồng tiền sử dụng trong hạch toán. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.4 trang 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. phương pháp kế toán ngoại tệ…) 4 .Sơ đồ bộ máy PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. cơ sở hình thành và phát triển của công ty... Trình bày ngắn gọn trong khoảng 3 . Trình bày ngắn gọn trong khoảng 14 .2.2... ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT .2. Mô hình tổ chức (minh hoạ bằng Sơ đồ tổ chức lao động kế toán và phần hành kế toán) 2. phương pháp kế toán hàng tồn kho.. Phần này cần nêu được các nội dung: ..

trách nhiệm lập báo cáo. cách thức mở tài khoản chi tiết đối với các đối tượng chủ yếu: hàng tồn kho. Cách xác định giá nhập kho và giá xuất kho. Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: Khái quát chung. nơi gửi báo cáo. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán (Nêu chế độ chứng từ.2.2. • Kế toán các khoản thanh toán. Phân loại vật liệu. • Kế toán tài sản cố định. • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. các loại báo cáo tài chính. doanh thu. chi phí…) 2.2. • Kế toán thuế. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán (Nêu hình thức sổ kế toán công ty đang dùng.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán (Nêu các vấn đề: kỳ lập báo cáo.2. cách tổ chức và quản lý chứng từ kế toán tại công ty) 2. 5 .2.2. giải thích ngắn gọn) 2. • Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. • Kế toán luân chuyển hàng hoá. vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức đó. • Kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm.5. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán (Nêu chế độ tài khoản công ty đang áp dụng. Kế toán chi tiết vật tư. báo cáo quản trị chủ yếu của công ty…) 2.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ (CHUYỀN ĐỀ HẸP): Sinh viên chọn một trong các đề tài: • Kế toán vốn bằng tiền. • … CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. • Kế toán phân phối thu nhập trong doanh nghiệp. Phương pháp kê toán hàng tồn kho.3.

Chứng từ. Nhận xét. 6 . sổ sách & qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách. Kế toán tăng vật tư do kiểm kê thừa. … Kế toán giảm vật tư Xuất dùng cho hoạt động Sản xuất kinh doanh Xuất đem góp vốn liên doanh. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: - Kế toán thành phẩm. Chứng từ sổ sách minh họa. Xuất bán. Chứng từ. Kế toán tăng vật tư do nhận góp vốn liên doanh. Kế toán tăng vật tư do mua ngoài.- Kế toán tăng vật tư. Phát hiện thiếu khi kiểm kê. Cách xác định giá nhập kho và giá xuất kho. sổ sách & qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách. Phân loại thành phẩm. Chứng từ sổ sách minh họa. Phương pháp kê toán hàng tồn kho. Kế toán chi tiết thành phẩm. Tài khoản sử dụng Định khoản kế toán Sơ đồ chữ T. Khái quát chung. Nhận xét. Kế toán tăng thành phẩm. Tài khoản sử dụng Định khoản kế toán Sơ đồ chữ T.

- Nhập kho do sản xuất Nhập kho do bị trả lại. Thu nợ khách hàng. Xuất đem góp vốn liên doanh. Chứng từ. Xuất gởi bán. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: - Khái quát chung Đơn vị tiền tệ sử dụng tại doanh nghiệp. Kế toán thu nhập khác (7 bước ). Báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ. 7 . Kế toán chi phí tài chính (7 bước ). Các trường hợp thu tiền. Các phương thức bán hàng. Xuất bán. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ chữ T. Kế toán chi phí khác (7 bước ). Kế toán chi phí bán hàng (7 bước ). Cách xây dựng giá bán. Kế toán chi phí QLDN (7 bước ). sổ sách minh hoạ. Các chính sách bán hàng… Kế toán doanh thu bán hàng (7 bước ). Do bán hàng. … Kế toán giảm thành phẩm. Kế toán doanh thu tài chính (7 bước ). Kế toán các khoản giảm doanh thu (7 bước ). … Kế toán doanh thu bán hàng Khái quát chung.

Các trường hợp chi tiền. o Kế toán chi tiền mặt cho việc ký quỹ. o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng cho việc ký quỹ. hàng hoá… o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng trả nợ người bán. o Kế toán chi tiền mặt cho tạm ứng. o Kế toán thu tiền mặt do thu nợ khách hàng. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu nợ khách hàng. o ….. - …. - Kế toán tiền gởi ngân hàng Số liệu chung của kỳ: o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng. - Kế toán chi tiền gởi ngân hàng o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng cho mua NVL. o Kế toán thu tiền mặt do thu đặt trước.- …. Kế toán chi tiền mặt o Kế toán chi tiền mặt cho mua NVL. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu hoàn ứng. 8 . o Kế toán thu tiền mặt do thu hoàn ứng. Kế toán thu tiền mặt. o Kế toán thu tiền mặt do bán hàng thu ngay. o Kế toán chi tiền gởi ngân hàngcho tạm ứng. o Kế toán thu tiền mặt do ký quỹ. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do bán hàng thu ngay. Chi mua sắm Chi tạm ứng. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu đặt trước. … Kế toán tiền mặt. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do ký quỹ. o …. hàng hoá… o Kế toán chi tiền mặt trả nợ người bán.

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: Khái quát chung. Đối tượng tính Z. Kỳ hạch toán. Các khoản chi phí SXC. Kế toán chi phí SXC. Hình thức tiền lương. Phương pháp tính giá xuất. Kế toán chi phí NVLTT Nội dung: Phân loại NVL tại DN. công nhân.. Ví dụ cụ thể về cách tính lương. Qui trình Sản xuất sản phẩm. …) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Nguồn … Kế toán chi phí NVLTT (7 bước). nhập kho. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. Cách tính quỹ lương. Cách tính lương. Cách thức tập hợp và phân bổ chi phí SXC Kế toán CPSXC (mỗi loại chi phí vẽ riêng 1 qui trình) 9 .(7 bước). Đặc điểm sản phẩm. Đối tượng tập hợp Chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Nội dung.( cán bộ quản lý. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Nôi dung.o ….

1. 3. Phương pháp tính giá thành. Trình bày ngắn gọn trong khoảng 2 . Phương pháp đánh giá SPDD. Sổ sách minh họa.... ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN . Đánh giá sản phẩm dở dang.2. Tính giá thành sản phẩm. Các loại sản phẩm dở dang tại DN.. Tính giá thành. Sơ đồ T.- Tổng hợp CPSX Tài khoản sử dụng. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN … 10 . PHẦN 3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. Các tính giá trị SPDD.3 trang - 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful