VIEN CÔNG NGHE SINH HOC & THUC PHAM

Tiêu Luân Môn: VI SINH THUC PHAM
Dê tai: Phân Tich ColiIorm Va E.Coli trong Thuc Phâm


Giao Viên Huong Dân: Th.S Luu Huvŝn Trang
Nhom : 07 (CDTP8LT-CDTP10TB)
1. Dô Ván Toan 08845384
2. Hoang Thi Nguyêt 08835414
3. Nguyên Thi Ha 08844884
4. Vuong Thi Thuy
MUC LUC

LOI MO DAU ....................................................................................................... 3
TONG QUAN VE COLIFORM VA E.COLI ........................................................ 4
I. COLIFORM: ................................................................................................ 4
1. Dinh Nghia ................................................................................................ 4
2. Dác Diêm .................................................................................................. 4
II. Escherichia coli ............................................................................................ 4
1. Dinh Nghia ................................................................................................... 5
2. Dác Diêm. .................................................................................................... 5
PHUONG PHAP PHÂN TICH COLIFORM VA E.COLI TRONG THUC PHAM
............................................................................................................................... 6
1. QUY TRINH THUC HIEN: ......................................................................... 7
2. QUY TRINH DINH LUONG COLIFORMS VA E. COLI BANG
PHUONG PHAP MPN. ...................................................................................... 8
3. TIEN HANH PHÂN TICH ..........................................................................10
3.1. Pha môi truong va dung cu ....................................................................10
3.2. Khu trung dung cu va môi truong dã pha...............................................11
3.3. Tiên hanh phân tich. ..............................................................................12
3.4. Cach Tinh Kêt Qua. ...............................................................................17
KET LUAN ..........................................................................................................19
TAI LIEU THAM KHAO .....................................................................................20LÒI MO DAU
Xung quanh chung ta, ngoai cac sinh vât lon ma chung ta co thê nhin thây
duoc, con co vô van vi sinh vât nho be, muôn nhin thây chung phai su dung kinh
hiên vi, nguoi ta goi chung la vi sinh vât. Môn khoa hoc nghiên cuu vê hoat dông
sông cua cac vi sinh vât duoc goi la Vi sinh vât hoc.
Vi sinh vât hoc phat triên rât nhanh va dã dân dên viêc hinh thanh cac linh
vuc khac nhau: vi khuân hoc (Bacteriology), nâm hoc (Mycology), tao hoc
(Algology) virus hoc (Virolory),... Viêc phân chia cac linh vuc con co thê dua vao
phuong huong ung dung. Do do chung ta thây hiên nay con co y sinh vi sinh vât
hoc, vi sinh vât hoc thu y, vi sinh vât công nghiêp, vi sinh vât hoc nông nghiêp.
Vi sinh vât phân bô rông rãi trong tu nhiên: trong dât, nuoc, không khi, trên
co thê cac sinh vât khac, trên long thuc, thuc phâm va cac loai hang hoa. Cháng
nhung thê, su phân bô cua chung con theo môt hê sinh thai vô cung phong phu, da
dang, tu lanh dên nông, tu chua dên kiêm, tu hao khi dên ki khi,... Do su phân bô
rông rãi va do hoat dông manh më nên vi sinh vât co tac dung rât lon trong viêc
tham gia cac vong tuân hoan vât chât trên trai dât cùng nhu tham gia vao cac qua
trinh san xuât nông nghiêp.
Trong thiên nhiên, vi sinh vât giu nhung mát xich trong yêu trong su chu
chuyên liên tuc va bât diêt cua vât chât, nêu không co vi sinh vât hay vi môt ly do
nao do ma hoat dông cua vi sinh vât bi ngung trê du chi trong thoi gian ngán, co
thê no së lam ngung moi hoat dông sông trên trai dât.
Hiên nay vi sinh vât la môt môn khoa hoc mùi nhon trong cuôc cach mang
sinh hoc. Nhiêu vân dê quan trong cua sinh hoc hiên dai nhu, nguôn gôc su sông,
co chê thông tin, co chê di truyên, co chê diêu khiên hoc va cac tô chuc sinh vât
hoc, vi sinh vât hoc dang co nhung buoc tiên vi dai, dang tro thanh vù khi sác ben
trong tay con nguoi dê nhám chinh phuc thiên nhiên phuc vu dác luc cho san xuât
va doi sông.


TONG QUAN VE COLIFORM VÀ E.COLI
I. COLIFORM:

1. Dinh Nghia
ColiIorms la nhung truc khuân Gram âm không sinh bao tu,
hiêu khi hoác ky khi tuy y, co kha náng lên men lactose sinh acid va
sinh hoi o 370
o
C trong 24 48 gio. ColiIorms duoc xem la nhom vi
sinh vât chi thi: sô luong hiên diên cua chung trong thuc phâm, nuoc
hay cac loai mâu môi truong duoc dung dê chi thi kha náng hiên
diên cua cac loai vi sinh vât khac.
2. Dác Diêm
- Hinh que, Gram (-), không bao tu
- Lên men lactose sinh hoi
- Nhiêt dô phat triên; (-) 2-50
o
C
- pH: 4.4-9.0
- Nguôn nhiêm: nuoc hoác thuc phâm nhiêm phân
- Loai tiêu biêu: E.Coli, Enterobacter aerogenes, Shigella
II. Escherichia coli

1. Dinh Nghia
- Thuôc ho Enterobacteriaceae, catalose (¹), oxidase (-), Gram(-) , truc
khuân ngán, không tao bao tu.
- Sông trong ruôt gia cua nguoi va dông vât, theo phân di ra ngoai
- Co kha náng lên men nhiêu loai duong, sinh hoi, khu nitrat thanh
nitrit
- Kha náng gây bênh da dang: gây nhiêm khuân duong tiêu; voi co thê
yêu gây nhiêm khuân mau; gây viêm mang não o tre so sinh; gây tiêu chay.
2. Dác Diêm.
- Hinh que, không tao bao tu
- Nhiêt dô phat triên: 7-50
o
C, nhiêt dô thich hop: 37
o
C
- pH thich hop: 7.0-7.5
- Gây bênh duong ruôt, tiêu chay, nhiêm khuân mau, viêm mang não..
PHUONG PHÁP PHAN TICH COLIFORM VÀ
E.COLI TRONG THUC PHAM

PHUONG PHAP MOST PROBABLE NUMBER (MPN) THEO
TCVN 6505-2:1999
Dây la phuong phap dinh luong dua trên kêt qua dinh tinh cua môt loat thi
nghiêm duoc láp lai o môt sô dô pha loãng khac nhau. Thông thuong, viêc dinh
luong nay duoc thuc hiên láp lai 3 lân o 3 dô pha loãng bâc 10 liên tiêp, tông công
3 x 3 ÷ 9 ông nghiêm.
Quv trình dšnh luong:
Cho cac ông nghiêm chua môi truong dang long thich hop voi vi sinh vât cân
xac dinh voi 3 muc nông dô:b 1/10, 1/100, 1/1000 môi muc 3 ông nghiêm. U o
nhiêt dô voi thoi gian thich hop. Dua vao kêt qua nhin thây chung minh su tang
truong cua vi sinh vât cân kiêm dinh (thuong la nhung hiên tuong nhu: sinh hoi,
dôi mau, duc.) ghi nhân sô luong cac ông nghiêm duong tinh o tung dô pha
loãng. Su dung cac sô liêu nay va dua vao bang Mac Crady suy ra mât dô vi sinh
vât duoc trinh bay duoi dang MPN/100ml hay sô MPN/gam.
Dô chinh xac cua tri sô MPN phu thuôc vao sô luong ông nghiêm láp lai
trong môi dô pha loãng.
Su dung môi truong BGBL o 37oC co thê dinh luong nhom ColiIorm, cung
môi truong nay o 45oC cho phep dinh luong ColiIorm trong phân.

. QUY TRINH THUC HIEN:

Ghi nhân sô luong ông nghiêm
duong tinh
o tung dô pha loãng. Tra bang Mac
Crady
U o nhiêt dô va thoi gian thich
hop
Kêt qua biêu kiên chung minh su
táng
truong cua vi sinh vât cân kiêm
Pha loãng mâu phân tich o 3 nông
dô pha loãng bâc 10 liên tiêp.

Mât dô vi sinh vât MPN/100 ml hay
MPN/1g mâu
Da sô cac bang MPN cung câp sô liêu o dang sô MPN trong 100ml dung
dich duoc su dung dê phân tich o cac liêu luong la 10ml, 1ml, 0.1 ml. Trên thuc tê
phân tich, nguoi ta thuong dung 1ml cho mâu dã pha loãng 10-1, 10-2, 10-3.
Luong mâu voi cac dô pha loãng nay tuong duong voi 1/100 luong mâu su dung
theo bang MPN/100ml tinh theo luong mâu la 10ml, 1ml, 0.1 ml nêu trên. Vây
sô liêu cua bang MPN/100ml tinh theo luong mâu la 10ml, 1ml, 0.1 ml tuong
duong voi MPN/ml mâu chua pha loãng khi 1ml cua cac dung dich co dô pha
loãng 10-1, 10-2, 10-3duoc dung dê phân tich.
- Truong hop mât dô vi sinh vât qua cao, cân phai su dung loat nông dô pha
loãng tiêp theo cân phai nhân tri sô tra bang MPN nêu trên voi hê sô pha loãng. Vi
du: su dung 1ml cho môi dô pha loãng 10-2, 10-3, 10-4 tuc la chi su dung 1/10
luong mâu o môi nông dô so voi truong hop dung 1ml mâu o cac dô pha loãng 10-
1, 10-2, 10-3. Do vây, tri sô tra bang MPN cân nhân thêm hê sô pha loãng la 10.

. QUY TRINH DINH LUONG COLIFORMS VÀ E. COLI BANG
PHUONG PHÁP MPN.

ColiIorms
E.Coli
. TIEN HÀNH PHAN TICH
Mâu phân tich: Nuoc mia nguyên chât
.. Pha môi truòng và dung cu
Tên môi truong Thanh phân Tông thê tich
SPW (Saline
Pepton
Water)
NaCl : 42.5g
Pepton: 5g
500 ml nuoc
cât
LSB
(LaurylSulphateBr
oth)
Tryptose: 20g
Lactose: 5g
Sodiumchloride: 5g
KH
2
PO
4
: 2.75g
K
2
HPO
4
: 2.75g
Lauryl sulphate: 0.1g
1000 ml nuoc
cât pH 6.8
0.2
BGBL(Brilliant
Green Bile
Lactose Broth)
Peptone: 10g
Lactose: 10g
Mât bo: 20g
Brilliant green: 0.0133g
1000 ml
nuoccât pH
7.4
EC
(E.coli medium)
Trypticase or tryptose: 20g
Muôi mât No.3: 1.5g
Lactose: 5g
KH
2
PO
4
: 1.5g
K
2
HPO4: 4g
NaCl: 5g
1000 ml nuoc
cât pH 6.9
EMB
(Eosin Methylene
Blue Agar)
Pancreatic digest oI gelatin:
10g
Lactose: 10g
K
2
HPO
4
: 2g
Eosin Y: 0.4g
Methylene blue: 65mg
Agar: 15g
1000 ml nuoc
cât. pH 7.1
0.2
Tryptone water Tryptone hoác
trypticase:10g
1000ml nuoc
cât pH 7.2
0.2
MR-VP
Both
(Glucose
Phosphate)
truŭng 1:
BuIIered peptone-water
powder: 7g
Glucose: 5g
K
2
HPO
4
: 5g
1000ml nuoc
cât. pH 6.9
0.2
truŭng 2:
Casein Pancreatic
Digest: 3.5g
Peptic digest oI animal
tissue:3.5g
Dextrose: 5g
Potassium phosphate: 5g
pH 6.9 0.2
truŭng 3:
Peptone: 5g
Glucose: 5g
Phosphate buIIer: 5g
pH 7.5 0.2
SCA
(Simmons Citrate
Agar)
Sodium citrate: 2g
NaCl: 5g
K
2
HPO
4
: 1g
NH
4
H
2
PO
4
: 1g
MgSO
4
: 0.2g
Bromothymol blue: 0.08g
Agar: 15g
1000ml nuoc
cât. Dun nong
nhe va thinh
thoang lác.
Dun sôi 1-2
phut cho dên
khi hoa tan
hêt. pH 6.8
0.2
.. Khu trùng dung cu và môi truòng dã pha
Bao goi dung cu va phân phôi môi truong vao dungcu, gán nut va
bao goi. Hâp tiêt trung o 121
0
C trong 15 phut.
.. Tiên hành phân tích.
fŦ !ha loàng mōu.

b. v mōu vao canh LSB
Chuyên 1ml dung dich 10
-1
, 10
-2
, 10
-3
vao ông 10ml canh LSB, môi nông dô
co 3 ông láp lai, u o 37
0
C, 48 gio.
So dô cây mâu tu cac dô pha loãng

Ong Mâu
c. Кnh luong oliform va E.oli
Dinh luong ColiIorm Dinh luong E. coli
Ghi nhân sô ông co sinh hoi (¹) Ghi nhân sô ông co sinh hoi (¹)
Dung que cây vong cây chuyên
dich mâu tu cac ông LSB (¹)
sang cac ông co chua canh
BGBL va u o 37
0
C 1
0
C, 48 gio
Dung que cây vong cây chuyên
dich mâu tu cac ông LSB (¹)
sang môi truong canh EC, u o
44.5
0
C 0.2
0
C, 24 gio
Ghi nhân sô ông co sinh hoi
(¹) ung voi môi dô pha loãng
Ghi nhân sô ông co sinh hoi
(¹) ung voi môi dô pha loãng
Tinh kêt qua (3.4 cach tinh kêt
qua)
Dung que cây vong ria dich mâu
tu cac ông (¹) trên canh EC sang
môi truong thach dia EMB. U o
37
0
C, 24 gio.
Chon khuân lac duong kinh lon
hon 1mm (tron, det hinh dia va
co anh kim xanh)
(xem hinh 4 ), cây vao Trypton,
MR-VP, SC Citrate, u o 44.5
0
C
0.2
0
C, 24 gio

/. Thŷ nghiêm IMJi


Kêt qua IMViC cua Escherichia coli sau 24gio u o 37°C. (Anne Hanson,
University oI Maine, Orono%
Ong A: duong tinh thu nghiêm indole trên môi truong tryptone. Xuât hiên
lop mau do trên bê mát môi truong sau khi nho thuôc thu Kovacs.
Ong B: duong tinh thu nghiêm methyl red xuât hiên mau do cua methyl red.
Ong C: âm tinh thu nghiêm Voges-Proskauer biêu hiên qua su không thay
dôi mau sau khi cho thuôc thu Barritt`s A va Barritt`s B.
Ong D: âm tinh thu nghiêm citrate biêu hiên qua su thay dôi mau sác va
không co khuân lac trong ông nghiêm.
Thu nghiêm Indol (I):
Nguyên tác: Tryptophan la môt acid amin co thê bi oxi hoa boi môt sô vi
sinh vât co hê enzyme tryptophanase tao nên cac san phâm chua gôc indol. Viêc
phat hiên indol duoc thuc hiên báng phan ung cua phân tu nay voi cac thuôc
thu chua p-Dimethylaminbenzaldehyde (p-DMABA) tao nên môt phuc chât
dang quinone co mau do.
Phuong phap tiên hanh: Môi truong su dung cho thu nghiêm nay la
nuoc tryptone. Sinh khôi chung thuân duoc cây vao môi truong long tryptone,
u o nhiêt dô 37
0
C trong 24-48 gio. Bô sung 1ml ether hoác xylene vao ông
nghiêm, lác dêu dê chiêt tach indol lên lop dung môi huu co. Nho 5 giot thuôc
thu vao ông dich nuôi cây, dê yên vai phut, theo dõi su tao mau do trong lop dung
môi huu co.
Thu nghiêm Indol.

Doc kêt qua: (¹) xuât hiên cua lop mau do trên bê mát môi truong. (-) lop
mau vang cua thuôc thu. Dôi khi co su xuât hiên cua mau cam do skatol, la tiên
chât cua methyl hoa cua indol, tao ra.

Thu nghiêm Methyl Red (MR):
Nguyên tác: chi thi do methyl red giup phân biêt nông dô H¹ hiên diên
trong môi truong sau khi vi sinh vât lên men glucose. Chi thi nay thay dôi mau nhu
sau: pH·4.4 do; pH 5.0-5.8 mau cam; pH~6.0 mau vang.
Phuong phap tiên hanh: Môi truong su dung cho thu nghiêm nay la môi
truong long Glucose Phosphate (MR-VP Broth). Dung que vong cây môt luong
nho khuân lac trên môi truong MR-VP, u o 37
0
C trong khoang 2-5 ngay. Thêm
vao vai giot thuôc thu do methyl red (0.02° trong hôn hop côn nuoc co ty lê 3:2,
bao quan o 4
0
C) vao trong ông nghiêm dich nuôi cây, doc kêt qua ngay.

Thu nghiêm MR.
Doc kêt qua: (¹) môi truong co mau do sau khi bô sung thuôc thu. (-)
khi co mau vang. Truong hop mau cam, cân tiêp tuc u ông môi truong co giông
trong 4 ngay va thuc hiên lai thu nghiêm.

Thu nghiêm Citrate (iC)
Nguyên tác: su biên duõng citrate boi vi sinh vât së tao ra CO2 lam kêm hoa
môi truong. Mát khac moi VSV co kha náng su dung citrate lam nguôn carbon duy
nhât dêu co kha náng dung muôi ammonium lam nguôn dam duy nhât. Su
phân giai cua muôi ammonium dung lam nguôn dam trong môi truong së
sinh NH3 lam kiêm hoa môi truong. Su gia táng gia tri pH nay duoc chi thi
báng su dôi mau cua chi thi pH trong môi truong.
Phuong phap tiên hanh: Môi truong su dung cho thu nghiêm nay la môi
truong long SCA. Dung que vong cây ria môt luong nho khuân lac lên môi
truong SCA rán trong ông nghiêm thach nghiêng, u o 35
0
C trong khoang 24-48
gio.
Thu nghiêm Citrate.
Doc kêt qua: (¹) khi xuât hiên khuân lac va môi truong chuyên sang
mau xanh duong. (-) khi không co khuân lac va môi truong giu nguyên mau xanh
luc.

.4. Cách Tính Kêt Qua.
Tu sô luong cac ông nghiêm co E. coli (¹) o môi dô pha loãng cua mâu,
dung bang MPN loat 3 ông nghiêm o 3 nông dô pha loãng liên tiêp dê tinh ra
mât dô vi sinh vât trong mâu va biêu diên duoi dang tri sô MPN/ml mâu ban dâu
chua pha loãng.

Bang Tra MPN dung cho loat 3 ông nghiêm o 3 nông dô pha loãng liên tiêp.

KET LUAN

Phuong phap Most Probable Number (MPN) la phuong phap phô
biên va dat hiêu qua trong viêc xac dinh ColiIorm va E.Coli co trong
thuc phâm. Dây la phuong phap dua trên bang MPN dê tim ra co su hiên
diên cua ColiIorm va E.Coli.
Phuong phap nay doi hoi thoi gian tuong dôi dai va phuong phap
thuc hiên cùng tuong dôi phuc tap. Cac buoc thuc hiên dam bao phai
dung tranh không co su nhâm lân trong cac buoc nêu không ta së phai
thuc hiên lam lai tu dâu.

TÀI LIEU THAM KHAO

1. Giao trinh phân tich Vi Sinh Thuc Phâm, Ths. Lê Thuy Linh , Truong Dai
Hoc Công Nghiêp Thuc Phâm Tp.HCM
2. TCVN 6505-2:1999 Sua va cac san phâm tu sua dinh luong E.Coli gia
dinh báng phuong phap MPN.
3. Google.com.vn
4. Giao trinh Vi Sinh Thuc Phâm, truong Dai Hoc Công Nghiêp Tp.HCM.

 
l& %"&' #'     #  l3,  l.l2  8.07.,.4  l3,  l.l2  !..! !! %  #'  %# %!  "&%# %  "&%# l. #$'  !..! !!   % ! %    !,297.3;/3.   973/3.;297.3 5,   %33539J.   E.%J39":  %& % &%   

 

: .997H397E 9.O..E.E..5E9973793.3. 34. 32..:.9 ..83.83 ..4.83.953-737974393H39743 9 3. 3.2. .3 6:.9.-F3 97439.9H33H35.35435 . 83  .933.:3H39..83..9E.9.: .93-F 2:33K39. 3. 97H3 .9.39793...97439.6:E 97K383:93335 %743 9H3 3H3 .9 .83. .. 9.35.93.43O.2339743..E..K29 /4 34 O 249 3.O.. 9.O9/.9.9 34.O33-.883 .53.52.83.83.:.9.39....3...83.. E..483:9 .E.4 5..E..O93K39 .3.39.90744 32 .9...83.433.9393 ..9.83.83.9.  .9. 3J 97H3 .3.39:343. .. 32 9E4J 3J 4853- 737 .333 .83.J8. :3 .23 83..9.49 3 83..3./4 49 3 23 2 3H3 .3..3..l& :36:.3 3..9.9 3:3.44 94 .. 3:3.335 ..3249 38397H397E 9 33.9 33 29 J.7:8. /3 3.E. ..3H3. . 44 . ..33.O 93O823.9.3. 973 : 9743 8 .3.929234. /3 93 333 9.83..3 .9-3397/./97:3 ..9 .2.39. ..O9E.33/3 4 O...... '7447 '.E. 83 .E.. :....83.9 ..358/3J3 3.:.-9/9.3335 '83.83.83. '83.3.3973.3.390429839E..39..9. 3 339 853-./3 79 39743 ..9.'83.E. :3..E.K393..93 2.O83.

/./3 .O3g3H3203.. 9 5E9973  4 5   :3323...2 3-49 H3203..948083..E. ..4.E. 4147283397.3 ...07.4 .0740308 $0..023O2.9.42:297..83. 49743 414728 .52 3..J9 .523253 49H:-: 4 39074-.%"&' #'    #  l3.9.98.l2 K36:0 7.22383-49 :J4..:37.  l. 83..948083..397439..4. 83.9E.33/3.93g33 /3.907.  8.

  397.  l.. %:.9 93 3979 3g3-3 .l2  K36:0 394-49 9 5E9973 4 39 9J.3 83 .480 4/.34 O 3g3 H3 203 3: 4 .0 ./332:3 ..80 7..54 59J. :333 394-49  $397437:9. 3.2 97.H22334 .9 90453 7.39:..5  -3 .3.H22334978.0.9 :32:32E:.839H:.39074-.9.  l3.. 32:32E: ...907.37:9 9H:.

! ! $%!# &# ! % %'  l 5.. 29 499J 32 .3/. 3..83.3 332 ":97K3 3$3 4.E..9. 3 ..! !! %  #'  %# %! !.9.97H3 96: 39J3. 43 E.332. H395 93.3 .33 .297.3 E.. 5  29 8 5.3/339J. 33 - .. 2.5..35E5 3 .43-. 3 .353 5.!...: %3 9.

 .

 .

3 .39J.8:3. 3 32 /..83.97K3-/.496: 3K39.9 .83 .32 3 9. 43 $/3.4-3..29 . 3 32  39 ..7. 5 .  2: .3 97. .3 2389.9 ./3!./.33./8:7. 2 2.9.  33 8 ...3.E.83.3 9J3 93 5.E..33339.

8!. 2.

 97 8 ! 5 9:.341472974353  .33O241472 ..45F5 3..3 3 32 5 97432 5.J3 E.O9 3. .34.43 $/3297.334.2 l .3 297. .4 8 .

432:539J.9!.9. 7.33 5. 5 96:-:3. H395 39 .39J. "&%# %       !.32  338...39J3 93 5.3.43-.43 %7.83.-3.3332 /.83...3238 9g3 97./ 9 .9.

 !. 2.

2: .

E..3.58:/38!9743 2/:3 /.3 .4 2: 5.4339. 43     .3 2 2 2 %7H39.8/3 539J. 5.:. 3..:3. 9..32:...9 53 9J.8.3 /3 2 .l. 9.E.E.. .-3!.

 .32:8/3 904-3!.

32: 2 2 23H:97H3 ' 8 : . 29J3904.. -3 !.

3 .. 2 9J3 904 . !..3 .3 2:  2 2  2 9.

 8 /3 ..96:E.4 ...O 5.358/34933 5./3 539J.-3!3H:97H3. /:3 /. ... .3529 . 43   .2 2: .  %7. 5.4 2 5. 43 2 . 4395904. 43     9. .E.43 'J / 8 /3 2 .83.353397897.85.

E.43   "&%# l.. .43   4.3339H285. 5. #$'  !.! !!  .97. 97897.35/322:.-3!.32:233 84.

 414728 4 .

9480 ! 483 09030-:02 . :11070/ 5059430 .420/:2 :294  . % ! % :539J.. !05943 !05943 .9 23. .47/0 !  !  ../3.90 %399J.297.7 .9.3. . 23.907 %7594304.95  23..39 !059430 7003 0 ...9480749 9- 7..907 $ %759480 .9480 !  ! .3.2J.80479759480  .9  2 5 23...3:H3..397003  %759.9480 49 $4/:2.93 48309030  :0.480 !485.9  5  ] 54/07 :..7 %759430.907 .:7$:5.90  7.9  !.. . %H3297. !.70.9 5  ] 97 3 23../089410.80 # '! 49 :...9 5  ]  23...907 .30 . ..:78:5.3 %353 $! $. .9 5  ]  3.9480 . 9759.480 ! .

 988:0 097480 !49. .535297.803!.90 5 ] 97 3 !059430 :.9 l:33O3 3.90 .93 943. 089 !059.480 !485.3 9 5 ]   973/3.97 3 .3.9.3. .9. .97.297.7 ! ! $  7424924-:0 . -.4 3 ..4/3.90-:1107 5 ] $ $4/:2.88:25485.70.4O 599973 974359 ..90 $2243897.32..3 5.4O/3.7 23. 339. /089 41 . l:38 59.

432 : 3: -  2 :. f !.2:9. .  %33539J.E.O35   $.4.   .43 2...43 .3$ 233 . 5.3$ :32/:3/.

  33 8 3 .. . .3....3 2 97.3 . 3./.43 %J3 9 6:  .3 97H3. 3 $  8. 2: 9 . 3 . .O 83 ...     3 :3 .O83.E.E.3   . 9J3 9 36:0.43 3. l 3$341472.90  ]      .O .E. 2: 6: 9.O83.E..322 973 /9K3 . 2: 9 .2 5.3 2 97..3 .O 83 .3 8.4 3383.2 5..E. 3 $  /.:3 /.38.OE32. 3383. .3 J3 3 .:3 36:0.341472 l3.3 9.3 .37. 4 l3.3 02 K3  . . .3. ]   ]   33 8 3 ..4 %75943 # '! $97. 36:0.

4297.07..E. : .38.O:3.97. 83 .20970/ 32 9J39 32'408 !748.94. - 29 8 .O 0320975945.9 /36:3430.339759430   39   9743   8:3 2 0907 4.49:.839. ..9.9759430 $3... 5 209.9:. 2: 8.O2:  !.3/4H35/:32:. 030 .8 3/..23 . %75945..3. 5E933/4 ..:07-: 36:.9. 8..E.4 3 32 . ..35E593397. 3/4 '.3843 &3.4 8./0/0 5  94 3H3 29 5..39:3 .5393.99E.:  S 330 .39J393220970/:932: .39J39 32 3/40 97H3 297.3-3533.7799 8 3 2 9J3 9 32 .:. . 3./ % 3"2'  9 6: ' .39759430 :9 3 52: 97H3-29297.90 -: 3 6:...9743332  %323/4  :H3 9.9. ... . 2:8.O 9 - 4 O.8352.38/3..49323 3...:39:. 8 9.30 7434% 3 /.8094 3H3.078941./ . 99:. 9 .7799 8.23-03.E..3 29 .

3 # '!   9743 43  3 %H2 .O8:93. . 8.  %3209#0/ # :H3 9.9..3/4 947.49743332/.33..38/3.25 2:.99:..3:.:5 5 2:.96: :93.. .3.  %323/4  l.9. 2:3..59 904/8942: 97435/:3 2:.90 # '! 749 3 6:0 .3 .O9 -46:3 .43/. 97H3 2 97...3 3 :.9 l.96:3. ....52: 97H3-29297.9H3203:.2:.3:.480 939. H3.4.480 !485.35E593397.3 !.3 3 :3 . 29 .9:.9 20970/ 974335.2/48.3 5 2:.209O.94 93 .83... 9 209 70/ 5 53 -9 33   3 /3 9743297.38.:.493232 97.

 2: ..9.3.8-3/.90  :H39.3 9E.493232 97.97.3932  %3297. 22O. 29 .352:.83.3297.7-43/: 39 :..3 8 83 2 2 O.3 3 :3 .3 3 $ 3 6:0 .98947.96: 297.3 %7...O2:.9 -38 2:.3.2243:2 /3 2 3:3 2 9743 2 97.2'$'..O3g38/3. 297.. %32#  l.2 ..90-.9g3 E975 3 .3H3 974343  .3$7397433329. H3 2 97. 297.97.:-8:39:.O3 97433.9023:3.35E593397..959743297.3.3 !.2243:2 2 3:3 2/:39 $ 53  .O 3g3/3 2:.3 .3959.9  . 7.3 $ .O2: 8.38/3.

.O:3.90 l.83.3 ./3978!.E. 43 .O  .   E.43H395 9J37.:38.3 2:. 29 .3 .. 3 32 .-:/3/. 2: /3-3!4933233 5.%J39": % 8 .3.3/.3 3.997432:.4  2 5.96: :93:3.33:H32:. %3297.297..297..

43  3%7.43H395  .3 : .22:-.44933233 5.!/3...5.

   .

. 3 2 -4 5 397E33... 95 E. 4 .3 5.. 4 !.85 9.35E5 9.. 9..35E53 9.52 l5.41472.-..-0 :2-07 !  5.E.3 9.5.329 :  ..O83239743. 3 41472 .97H3-3! 9K27.. 3 .3:39.3 /.35E5/.O83 /3.  %&  !.. E.. 9 : 6: 9743 . -.3 5E55 -3 .O 9743 9.39..3 5E5489 !74-.

3 4 3-35.35%5  .E. .3l . 83 52 9 8.% &%   E497K3539J.!2 97.35E5!  440 .42 .!2 %8 H%3 %7.35%.3l..'$3%. 3 .!2%5  %'  $. .3  E497K3'$3%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful