Bài tâp tràc nghiêm Chuong I

1.Nhom chât nao sau dây chi gôm cac chât diên li manh?
A. HI, H
2
SO
4
, KNO
3
B.HNO
3
, MgCO
3
, HF
C.HCl, Ba(OH)
2
, CH
3
COOH D. NaCl. H
2
S, (NH
4
)
2
SO
4
2.Nhom chât nao sau dây chi gôm cac chât không diên li hay diên li yêu
A.CaCO
3
, HCl, CH
3
COONa B.Saccarozo, ancol etylic, giâm án
C. K
2
SO
4
, Pb(NO
3
)
2
, HClO D.AlCl
3
, NH
4
NO
3
, CuSO
4

3.Chon phat biêu dung vê su diên li
A.la su diên phân cac chât thanh ion duong va ion âm
B. la phan ung oxi-khu
C.la su phân li cac chât diên li thanh ion duong va ion âm.
D. la phan ung trao dôi ion
4.Natri Ilorua trong truong hop nao sau dây 3 dân duoc diên ?
A.Dd NaF trong nuoc B.NaF nong chay
C.NaF rán, khan D. DD tao thanh khi hoa tan cung sô mol NaOH va HF trong nuoc
5.Dd nao sau dây dân diên tôt nhât?
A.NaI 0,002M B.NaI 0,010M C.NaI 0,001M D. NaI 0,100M
6.Theo A-rê-ni-ut, chât nao duoi dây la axit?
A. Cr(NO
3
)
3
B.CsOH C. CdSO
4
D.HBrO
3

7. Axit manh HNO
3
va axit yêu HNO
2
co cung nông dô 0,10 mol/l va o cung nhiêt dô. Su so
sanh nông dô mol ion nao sau dây dung?
A. ) )
2 3


B. ) )
2
3

C. ) )
2 3D. ) )
2 3
2 38.Chât diên li manh co dô diên li
A. 0 - B. 1 - C. 0 - D. 1 0 -
9. Chât diên li yêu co dô diên li
A. 0 - B. 1 - C. 0 - D. 1 0 -
10.Cân báng sau tôn tai trong dd: CH
3
COOH H
¹
¹ CH
3
COO

Dô diên li - cua CH
3
COOH së biên dôi nhu thê nao khi:
a. 3ť vai iţt dd
A.táng B.giam C.không biên dôi D.không xac dinh duoc
b. 3ť vai iţt dd a
A.táng B.giam C.không biên dôi D.không xac dinh duoc
c. pa 43 dd
A.táng B.giam C.không biên dôi D.không xac dinh duoc
11. Chon phat biêu dung?
A. Gia tri K
a
cua môt axit phu thuôc vao nông dô
B. Gia tri K
a
cua môt axit phu thuôc vao nhiêt dô
C.Gia tri K
a
cua môt axit phu thuôc vao ap suât
D.Gia tri K
a
cua axit cang nho, luc axit cang manh
12. Ion nao sau dây la axit theo thuyêt Bron-stêt ?
A. NH
4
¹
B. CH
3
COO

C. NO
3

D. CO
3
2-
13. . Ion nao sau dây la bazo theo thuyêt Bron-stêt ?
A. Cu

B. Fe

C.ClO

D. NH
4
¹

14.Ion nao sau dây la luõng tinh theo thuyêt Bron-stêt ?
A. Fe

B. Al

C. Cl

D. HS

15. Theo dinh nghia axit-bazo cua Bron-stêt, cac chât va va ion nao dây dêu la luõng tinh?
A. CO
3
2-
, CH
3
COO

B. Zn(OH)
2
, NH
4
¹

C. Zn(OH)
2
, HCO
3

, H
2
O D. HS

, HCO
3

, SO
3
2-

16. Theo dinh nghia axit-bazo cua Bron-stêt, cac chât va ion nao sau dây dêu la trung tinh?
A. SO
3
2-
, Cl

B. SO
4
2-
, CH
3
COO

C.Na
¹
, Cl

D. K
¹
, CO
3
2-

17. Theo dinh nghia axit-bazo cua Bron-stêt, cac chât va va ion nao dây chi dong vai tro la axit?
A. NH
4
¹
, SO
3
2-
B.HS

, Fe

C.CH
3
COO

, K
¹
D. NH
4
¹
, Fe


18. Theo dinh nghia axit-bazo cua Bron-stêt, cac chât va va ion nao dây dêu la bazo?
A. SO
3
2-
, CH
3
COO

B.HCO
3

, HS

C.NH
3
, Cl

D.PO
4
3
, H
2
PO
4

19. Cho cac phan ung sau:
(1) HCl ¹ H
2
O ÷ H
3
O
¹
¹ Cl

(2) NH
3
¹ H
2
O NH
4
¹
¹ OH

(3) CuSO
4
¹ 5H
2
O ÷ CuSO
4
.5H
2
O (4) HSO
3

¹ H
2
O H
3
O
¹
¹ SO
3
2-

(5) HSO
3

¹ H
2
O H
2
SO
3
¹ OH

Theo thuyêt Bron-stêt, H
2
O dong vai tro la axit trong cac phan ung
A. (1), (2),(3) B.(2), (3), (4), (5) C.(2), (5) D.(1), (3), (4)
20. Theo dinh nghia vê axit-bazo cua Bron-stêt, bao nhiêu ion la bazo trong sô cac ion sau dây:
Ba

, NO
3

, Br

, NH
4
¹
, C
6
H
5
O

, CH
3
COO

, CO
3
2-
.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
21. pH cua dd A chua HCl
-4
10 M la:
A. 10 B. 12 C. 4 D. 2
22. Dd H
2
SO
4
0,005 M co pH báng:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
23. Dd KOH 0,001M co pH báng:
A. 3 B. 11 C. 2 D.12
24. Hoa tan 4,9 g H
2
SO
4
vao nuoc dê duoc 10 lit dd A. Dd A co pH báng:
A. 4 B.1 C.3 D 2
25. pH cua dd A chua
-4
2
Ba(OH) 5.10 M la:
A. 3,3 B. 10,7 C. 3,0 D. 11,0
26. pH cua dd HCl 2.10
-4
M va H
2
SO
4
4.10
-4
M:
A. 3 B. 4 C. 3,7 D. 3,1
27. pH cua dd KOH 0,06M va NaOH 0,04M:
A. 1 B. 2 C. 13 D. 12,8
28. pH cua dd KOH 0,004M va Ba(OH)
2
0,003M:
A. 12 B. 2 C. 13 D. 11,6
29. pH cua 500 ml dd chua 0,2 g NaOH:
A. 2 B. 12 C. 0,4 D. 13,6
30. pH cua 800 ml dd chua 0,548 g Ba(OH)
2
:
A. 2 B. 12 C. 0,4 D. 13,6
31. Hoa tan 448 ml HCl(dktc) vao 2 lit nuoc thu 2 lit dd co pH:
A. 12 B. 2 C. 1 D. 0
32.Cho háng sô axit cua
3
CH COOH la
-5
1,8.10 . pH cua dd
3
CH COOH 0,4M la:
A. 0,4 B. 2,59 C. 4 D. 3,64
33. Biêt háng sô diên li K
HCN
÷ 7.10
-10
, dô diên li u cua axit HCN trong dd 0,05M la:
A. 0.019° B. 0,0118° C. 0,017° D. 0,026°
34. Cho dd HNO
2
0,1M, biêt ráng háng sô phân li cua dd axit nay báng 5.10
-4
. Nông dô cua ion
H
¹
trong dd la:
A. 7,07.10
-3
M B. 7,07.10
-2
M C. 7,5.10
-3
M D. 8,9.10
-3
M
35. Cho dd CH
3
COOH 0,1 M,trong dd CH
3
COOH chi diên li 1°. pH cua dd báng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
36.Kêt qua nao sau dây sai?
A. Dd HCl 4,0.10
-3
co pH ÷ 2,4. B.Dd
2 4
H SO 2,5.10
-4
co pH ÷ 3,3.
C. Dd NaOH 3,0.10
-4
M co pH ÷ 10,52. D.Dd
2
Ba(OH) 5,0.10
-4
M co pH ÷ 11.

37.Danh gia nao sau dây dung vê pH cua dd
3
CH COOH 0,1M ?
A. pH ÷ 1 B. pH · 1 C. 1 · pH · 7 D. pH ~ 7
38. Môt dd co |OH

| ÷ 2,5.10
-10
M. Môi truong cua dd la:
A. axit B. bazo C. trung tinh D.không xac dinh duoc
39. Môt dd co nông dô |H
¹
| ÷ 3,0. 10
-12
M. Môi truong cua dd la:
A. axit B. bazo C. trung tinh D.không xac dinh duoc
40. Nông dô mol/l cua dd H
2
SO
4
co pH ÷ 2 la
A. 0,010 M B. 0,020 M C. 0,005 M D. 0,002 M
41. Nông dô mol/l cua dd Ba(OH)
2
co pH ÷ 12 la:
A. 0,005 M B. 0,010 M C. 0,050 M D. 0,100 M
42. Dôi voi dd axit manh HNO
3
0,1M (coi HNO
3
phân li hoan toan), danh gia nao duoi dây la
dung?
A. pH ~ 1 B pH ÷ 1 C. pH · 1 D |H
¹
|· |NO
3

|
43. Cho hai dd HCl va CH
3
COOH co cung nông dô C
M
. Hãy so sanh pH cua 2 dd?
A. HCl · CH
3
COOH B. HCl ~ CH
3
COOH
C. HCl ÷ CH
3
COOH D. Không so sanh duoc
44. So sanh nông dô C
M
cua hai dd NaOH va CH
3
COONa co cung pH?
A. NaOH ~ CH
3
COONa B. NaOH · CH
3
COONa
C. NaOH ÷ CH
3
COONa D. Không so sanh duoc
45. Chât phai thêm vao dd nuoc dê lam pH thay dôi tu 12 xuông 10 la:
A. Nuoc cât B. Natri hidroxit C. Natri axetat D. Hidro clorua
46. Trung hoa voi thê tich báng nhau dd HCl 1M va dd Ba(OH)
2
1M. Dd sau phan ung co pH ?
A. pH ÷ 7 B. pH ~ 7 C. pH · 7 D. pH ÷ 6
47. Chon câu sai trong cac câu sau dây?
A. Dd H
2
SO
4
co pH · 7 B. DD CH
3
COOH 0,01 M co pH ÷2
C. Dd NH
3
co pH ~ 7 D. DD muôi co thê co pH ÷ 7, pH ~ 7, pH · 7.
48. Dãy cac dd co cung nông dô mol sau duoc sáp xêp theo chiêu táng dân vê dô pH:
A.
2 3
H S, NaCl, HNO , KOH B.
3 2
HNO , H S, NaCl, KOH
C.
3 2
HNO , H S, KOH, NaCl D.
3 2
HNO , KOH, H S, NaCl
49.Dãy cac dd co cung nông dô mol sau duoc sáp xêp theo chiêu táng dân vê dô pH:
A.
3 2 4
CH COOH, HCl, H SO C.
3 2 4
HCl, CH COOH, H SO
C.
2 4 3
H SO , HCl, CH COOH D.
2 4 3
H SO , HCl, CH COOH
50. Cho ba dd co cung gia tri pH, cac dd duoc sáp xêp theo thu tu nông dô mol táng dân:
A.
3 2 4
CH COOH, HCl, H SO C.
3 2 4
HCl, CH COOH, H SO
C.
2 4 3
H SO , HCl, CH COOH D.
2 4 3
H SO , HCl, CH COOH
51.Cho ba dd co cung gia tri pH, cac dd duoc sáp xêp theo thu tu nông dô mol táng dân:
A.
3 2
NH , NaOH, Ba(OH) B.
3 2
NaOH, NH , Ba(OH)
C.
2 3
Ba(OH) , NaOH, NH D.
3 2
NH , Ba(OH) , NaOH
52. Chon câu nhân dinh sai trong cac câu sau:
A. Gia tri |H
¹
| táng thi gia tri pH táng
B. Dd ma gia tri pH ~ 7 co môi truong bazo
C. Dd ma gia tri pH · 7 co môi truong axit
D. Dd ma gia tri pH ÷ 7 co môi truong trung tinh.
53. Chon câu dung.
A. Muôi trung hoa la muôi ma trong gôc axit không con chua H.
B. Muôi axit la muôi trong gôc axit con chua H.
C. Muôi trung hoa la muôi ma trong gôc axit không con chua H mang tinh axit.
D. Muôi axit la muôi trong gôc axit co thê co hoác không co H.

54. Dd muôi nao sau dây co môi truong axit?
A. CH
3
COONa B. ZnCl
2
C. KCl D. Na
2
SO
3
55. Dd muôi nao sau dây co môi truong bazo?
A. Na
2
CO
3
B. NaCl C. NaNO
3
D. (NH
4
)
2
SO
4

56. Dd muôi nao sau dây co môi truong trung tinh?
A. NH
4
Cl B. Na
2
CO
3
C. ZnCl
2
D. NaCl
57. Cac dd sau dây: K
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, Na
2
S bao nhiêu dd co pH ~ 7 ?
A.1 B. 2 C. 3 D. 4
58. Cho cac dd sau:NH
4
NO
3
(1), KCl (2), K
2
CO
3
(3), CH
3
COONa (4), NaHSO
4
(5). Cac dung
dich co pH · 7 la:
A. (2), (3) B.(3), (4) C. (4), (5) D. (1), (5)
59. Cho cac dd: NaNO
3
(1), CH
3
COOK (2), Na
2
S (3), BaCl
2
(4), AlCl
3
(5). Cac dd co pH ~ 7 la
A. (1), (5) B. (2), (3) C. (3), (4), (5) D. (1), (2), (4)
60. Trong cac cáp chât cho duoi dây, cáp nao không xay ra phan ung?
A. HCl ¹ Fe(OH)
3
B. CuCl
2
¹ AgNO
3
C. KOH ¹ CaCO
3
D. K
2
SO
4
¹ Ba(NO
3
)
2

61.Trong cac cáp chât cho duoi dây, cáp nao không tôn tai trong cung môt dd?
A. FeCl
2
¹ Al(NO
3
)
3
B. K
2
SO
4
¹ (NH
4
)
2
CO
3
C. Na
2
S ¹ Ba(OH)
2
D. ZnCl
2
¹ AgNO
3

62. Nhom ion nao duoi dây co thê cung tôn tai trong môt dd?
a, A. Ca

, NH
4
¹
, Cl
-
, OH
-
B. Cu

, Al

, OH
-
, NO
3
-

C. Ag
¹
, Ba

, Br
-
, PO
4
3-
D. NH
4
¹
, Mg

, Cl
-
, NO
3
-

b, A.Na
¹
, Mg

, OH
-
, NO
3
-
B.CO
3
2-
, HSO
4
-
, Na
¹
, Ca


C. Ag
¹
, Na
¹
, F
-
, NO
3
-
D. HCO
3
-
, Cl
-
, Na
¹
, H
¹
63. Nhung ion nao duoi dây không thê tôn tai trong cung môt dd?
A. Na
¹
, Mg

, NO
3
-
, SO
4
2-
B. Cu

, Fe

, SO
4
2-
, Cl
-

C. Ba

, Al

, Cl
-
, HSO
4
-
D. K
¹
, HSO
4
-
, OH
-
, PO
4
3-

64.Tâp hop ion nao sau dây không thê phan ung voi ion
-
OH
A.
2¹ - 2¹
3
Cu ,HCO , Fe B.
2¹ 2¹ 3¹ -
4
Cu , Mg ,Al , HSO
C.
2¹ 2¹ 2¹ 3¹
Cu , Fe , Zn ,Al D.
- - ¹
3
NO , Cl , K
65. dd A co chua dông thoi cac cation:
¹ ¹ 2¹ 2¹
K , Ag , Fe , Ba . Biêt A chi chua môt anion, do la:
A.
-
Cl B.
2-
4
SO C.
2-
3
CO D.
-
3
NO
66.Co bôn dd trong suôt, môi dd chi chua môt loai cation va môt loai anion. Cac loai ion
trên bao gôm:
¹ 2¹ 2¹ 2¹ 2- 2- - -
4 3 3
Na , Mg , Ba , Pb , SO , CO , Cl , NO . Do la bôn dd:
A.
2 4 2 3 3 2
BaCl , MgSO , Na CO , Pb(NO ) B.
3 4 3 2
BaCO , MgSO , NaCl, Pb(NO )
C.
3 3 2 4
BaCO , Mg(NO ) , NaCl, PbSO D.
3 2 2 3 2 4
Mg(NO ) , Na CO , PbCl , BaSO
67. Phuong trinh ion thu gon: H
¹
¹ OH

H
2
O biêu diên ban chât cua phan ung hoa hoc nao
sau dây?
A. H
2
SO
4
¹ BaCl
2
÷ BaSO
4
¹ 2HCl B. 3HCl ¹ Fe(OH)
3
÷ FeCl
3
¹ 3H
2
O
C. NaOH ¹ NaHCO
3
÷ Na
2
CO
3
¹ H
2
O D.H
2
SO
4
¹ 2KOH ÷ K
2
SO
4
¹ 2H
2
O
68. Phan ung giua cac chât nao sau dây co cung phuong trinh ion rut gon?
(1) HCl ¹ NaOH (2) CaCl
2
¹ Na
2
CO
3
(3) CaCO
3
¹ HCl
(4) Ca(HCO
3
)
2
¹K
2
CO
3
(5) CaO ¹ HCl (6) Ca(OH)
2
¹ CO
2

A. (2), (3) B. (2), (3), (4), (5), (6)
C. (2), (4) D. (4), (5), (6)
69. Dãy chât nao duoi dây dêu phan ung duoc voi dd NaOH?
A. Na
2
CO
3
, CuSO
4
, HCl B. MgCl
2
, SO
2
, NaHCO
3

C. H
2
SO
4
, FeCl
3
, KOH D. CO
2
, NaCl, Cl
2
70. Dd nuoc cua chât A lam quy tim hoa xanh, con dd nuoc cua muôi B lam quy hoa do.
Trôn lân hai dd trên vao nhau thi xuât hiên kêt tua. A va B la:
A.
2 4
KOH va K SO B.
3
KOH va FeCl
C.
2 3 3 2
K CO va Ba(NO ) D.
2 3 3
Na CO va KNO
71. Dd nuoc cua chât A lam quy tim hoa xanh, con dd nuoc cua muôi B không lam quy
dôi mau. Trôn lân hai dd trên vao nhau thi xuât hiên kêt tua. A va B la:
A.
2 4
KOH va K SO B.
3
KOH va FeCl
C.
2 3 3 2
K CO va Ba(NO ) D.
2 3 3
Na CO va KNO
72. Co 4 lo dung cac dd riêng biêt mât nhãn: AlCl
3
, NaNO
3
, K
2
CO
3
, NH
4
NO
3
. Co thê dung dung
dich nao duoi dây lam thuôc thu dê phân biêt cac dd trên?
A. NaOH B. H
2
SO
4
C. Ba(OH)
2
D. AgNO
3
73. Co 4 dd riêng biêt:
2 4 2 3 2 3
Na SO , Na CO , BaCl , NaNO . Chi dung quy tim lam thuôc thu thi co
thê nhân biêt bao nhiêu chât?
A. 4 chât B. 3 chât C. 2 chât D. 1 chât
74. Chi dung thêm quy tim lam thuôc thu co thê pbiêt duoc mây dd trong cac dd mât nhãn sau:
H
2
SO
4
, Ba(OH)
2
, Na
2
CO
3
, NaOH
A. 1 B. 2 C. 3 D 4
75. dd X co chua cac ion:
¹ 2¹ 2¹ 2¹ ¹ -
Na , Ba , Ca , Mg , H , Cl . Muôn tach duoc nhiêu cation ra
khoi dd ma không dua thêm ion la vao dd, ta co thê cho dd X tac dung voi chât nao sau dây?
A.
2 3
K CO vua du. B.
2 3
Na CO vua du.
C. NaOH vua du. D.
2 4
Na SO vua du.
76. Dê nhân biêt 4 dd trong 4 lo mât nhãn :
4 2 4 4 2 4
KOH, NH Cl, Na SO , (NH ) SO , ta co thê chi
dung môt thuôc thu nao trong cac thuôc thu sau:
A. Dd
3
AgNO B. Dd NaOH
C. Dd
2
BaCl D. Dd
2
Ba(OH)
77. Co 3 dd
2 4
NaOH, HCl, H SO dung trong cac lo mât nhãn. Thuôc thu duy nhât dê nhân biêt 3
dd trên la:
A. Dd NaOH du. B. Natri kim loai du.
C. Da phân (
3
CaCO ) D. Quy tim.
78. Môt dd A gôm 0,03 mol

Mg ; 0,06 mol

Al ; 0,06 mol
-
3
NO va 0,09 mol
2-
4
SO . Muôn co
dd trên thi cân 2 muôi nao?
A.
3 2 2 4 3
Mg(NO ) va Al (SO ) B.
4 3 3
MgSO va Al(NO )
C. Ca A va B dêu dung. D. Ca A va B dêu sai.
79. Môt dd chua a mol K
¹
, b mol NH
4
¹
, c mol CO
3
2-
, d mol Cl

, e mol SO
4
2-
. Biêu thuc liên hê
giua a, b, c, d, e la:
A. a ¹ b ÷ c ¹ d ¹ e B. 39a ¹ 18b ÷ 60c ¹ 35,5d ¹ 96e
C. a ¹ b ÷ 2c ¹ d ¹ 2e D. a ¹ 4b ÷ 6c ¹ d ¹ 8e
80. Môt dd co chua 4 ion voi thanhphân: 0,01 mol Na
¹
, 0,02 mol Mg

, 0,015 mol SO
4
2-
, x mol
Cl

.
Gia tri cua x la:
A. 0,015 B. 0,020 C. 0,035 D. 0,010
81. Dd A chua 0,2 mol
2-
4
SO va 0,3 mol
-
Cl cung voi x mol
¹
K . Gia tri cua x:
A. 0,5 mol B. 0,7 mol C. 0,8 mol D. 0,1 mol
82. Dd A chua 0,2 mol
2-
4
SO va 0,3 mol
-
Cl cung voi x mol
¹
K . Cô can dd thu duoc khôi
luong muôi khan la:
A. 53,6 g B. 26,3 g C. 45,8 g D. 57,5 g
83. DD A co chua cac ion
2¹ 2¹ 2¹
Ba , Mg , Ca va 0,2 mol
-
Cl ; 0,3 mol
-
3
NO . Thêm tu tu dd
Na
2
CO
3
1M vao dd A cho dên khi luong kêt tua lon nhât thi ngung. V dd
2 3
Na CO cân dung:
A. 500 ml B. 125 ml C. 200 ml D. 250 ml
84. Môt dd chua 2 cation: 0,02mol Al

, 0,03 mol Fe

va 2 anion: x mol Cl

, y mol SO
4
2-
. Khi
cô can dd thu duoc 7,23 g chât rán khan. Dd chua 2 muôi la:
A. Al
2
(SO
4
)
3
, FeCl
2
B Al
2
(SO
4
)
3
, FeCl
3
C. AlCl
3
, FeSO
4
D. AlCl
3
, Fe
2
(SO
4
)
3

85. Cho 50ml dd HCl 0,10 M tac dung voi 50ml dd NaOH 0,12 M thu duoc dd A.
Cho quy tim vao dd A, quy co mau:
A. do B. xanh C. tim D.không mau
86. Trôn 70ml dd HCl 0,12M voi 30ml dd Ba(OH)
2
0,10M thu duoc dd A co pH báng:
A. 0,26 B.1,26 C. 2,62 D, 1,62
87. Cân bn g NaOH rán hoa tan trong 200ml dd HCl co pH ÷ 3 dê thu duoc dd moi co pH ÷ 11?
A. 0,016g B. 0,032g C. 0,008g D. 0,064g
88.Trong V lit dd HCl 0,5 M co sô mol H
¹
báng sô mol H
¹
co trong 0,3 lit dd H
2
SO
4
0,2 M.Gtri
cua V la:
A. 0,12 B. 2,67 C. 0,24 D. 1,33
89. Trong V (ml) dd NaOH 0,5 M co sô mol OH
-
báng sô mol OH
-
co trong 35,46ml dd
KOH 14° (D÷ 1,128 g/ml). Gia tri cua V la:
A. 400 B.300 C. 200 D. 100
90.Thêm 900 ml nuoc vao 100 ml dd HCl co pH ÷ 2 thi thu duoc dd moi co pH báng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
91. Co 10 ml dd axit HCl co pH ÷ 3. Cân thêm bn ml nuoc cât dê thu duoc dd axit co pH ÷ 4?
A. 90 ml B. 100 ml C. 10 ml D. 40 ml
92. Thêm 900 ml nuoc vao 100 ml dd
2 4
H SO 0,05M thi thu duoc dd moi co pH báng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
93.Thêm 450 ml nuoc vao 50 ml dd
2
Ba(OH) co 0,005M thi thu duoc dd moi co pH báng:
A. 11 B. 12 C. 13 D. 1
94. Thê tich dd HCl 0,3 M cân dê trung hoa 100 ml dd hôn hop NaOH 0,1M va Ba(OH)
2
0,1 M
la:
A. 100 ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml
95. Cho 40 ml dd HCl 0,75M vao 160 ml dd chua dông thoi Ba(OH)
2
0,08M va KOH 0,04M.
pH cua dd thu duoc:
A. 10 B. 12 C. 11 D. 13
96. Trôn 100ml dd NaOH 0,4 M voi 100ml dd Ba(OH)
2
0,4 M duoc dd A. Nông dô
ion OH

trong dd A la:
A. 0,4 M B. 0,6 M C. 0,8 M D. 1,2 M
97. Trôn dd Ba(OH)
2
0,5 M voi dd KOH 0,5 M ( theo ti lê thê tich 1:1 ) duoc 200 ml dung
dich A. Thê tich dd HNO
3
10° (D ÷ 1,1g/ml) cân dê trung hoa 1/5 dd A la:
A. 17,18 ml B. 34,36 ml C. 85,91 ml D. 171,82 ml
98. DD A chua 2 axit H
2
SO
4
(chua biêt C
M
) va HCl 0,2 M. DD B chua 2 bazo NaOH 0,5 M va
Ba(OH)
2
0,25M. Biêt 100ml dd A trung hoa 120 ml dd B. Nông dô mol/l cua dd H
2
SO
4
la:
A. 1 M B. 0,5 M C. 0,75 M D. 0,25 M
99. Dd A chua 2 axit
2 4
H SO 0,1M va HCl 0,2M. Dd B chua 2 bazo NaOH 0,2M va
KOH 0,3 M. Phai thêm bao nhiêu ml dd B vao 100 ml dd A dê duoc dd moi co pH ÷ 7 ?
A. 120 ml B. 100 ml C. 80 ml D. 125 ml
100. Trôn V
1
lit dd HCl (pH ÷ 5) voi V
2
lit dd NaOH (pH ÷ 9)thu duoc dd co pH ÷8
Ti lê V
1
/ V
2
la:
A. 1/3 B. 3/1 C. 9/11 D. 11/9
101. Cho dd X gôm HNO
3
va HCl co pH ÷ 1. Trôn V (ml) dd Ba(OH)
2
0,025 M voi
100ml dd X thu duoc dd Y co pH ÷ 2. Gia tri cua V la:
A. 125 ml B. 150 ml C. 175 ml D. 250 ml
102. Trôn 200 ml dd AlCl
3
1M voi 700ml dd NaOH 1M. Sô gam kêt tua thu duoc la:
A. 7,8 g B. 15,6 g C. 3,9 g D. 0,0 g

103. Dô 300 ml dd KOH vao 100 ml dd H
2
SO
4
1M, dd sau phan ung tro thanh du Bazo, cô can
dd sau phan ung thu duoc 23 gam chât rán khan. Nông dô mol cua dd KOH báng:
A. 1M B. 0,66 M C. 2M D. 1,5 M
Gia tiśt du3 c4 cau 104. 105.
Hoa tan 5,34 g AlCl
3
va 9,5 g MgCl
2
vao nuoc duoc dd X. Dd Y chua hh NaOH 0,4 M va
Ba(OH)
2
0,3 M.
104. Cho V
1
lit dd Y vao dd X thi thu duoc luong kêt tua lon nhât la m
1
gam. Gia tri cua
V
1
va m
1
lân luot la:
A. 0,3 lit; 3,12 g B. 0,33 lit; 5,8 g
C. 0,63 lit; 8,92 g D. 0,32 lit; 8,92 g
105. Cho dd Y dên du vao dd X thi thu duoc m
2
gam kêt tua. Gia tri cua m
2
la:
A. 5,8 g B. 3,12 g C. 8,92 g D. 3,2 g
106. Khi cho 0,2 lit dd KOH co pH ÷ 13 vao 0,3 lit dd CuSO
4
thu duoc kêt tua, dd
Sau phan ung co pH ÷ 12. Nông dô mol cua dd CuSO
4
ban dâu va khôi luong kêt tua la:
A. 0,033 M va 0,98 g B. 0,25 M va 7,35 g
C. 0,025 M va 0,735 g D. 0,067 M va 1,96 g
I.Dang 1: Dai cuong vê su diên li-phân loai chât diên li
Câu I-1:Su diên li la
A. Su phân li cac chât thanh cac phân tu nho hon
B. Su phân li cac chât thanh ion trong nuoc
C. SŻ phân li các chât thành các nguvên tŷ câu tʼno nên
D. Su phân li cac chât thanh cac chât don gian
Câu I-2:Chât diên li la:
A. Chât tan trong nuoc B. Chât dân diên
C. Chât phân li trong nuūc thành các ion D. Chât không tan trong nuoc
Câu I-3:Dd nao dân diên duoc
A. AaCl B. C
2
H
5
OH C. HCHO D. C
6
H
12
O
6

Câu I-4:Chât nao không la chât diên li
A. CH
3
COOH B. CH
3
COONa C. CH
3
COONH
4
D. CH
3
OH
Câu I-5:Cho cac chât: NaOH,Na
2
CO
3
,Ca(OH)
2
, CaCO
3
, CH
3
COONa, C
2
H
5
OH,C
2
H
5
ONa, HCl,
H
2
SO
4
,BaCl
2
, BaSO
4
.Sô cac chât khi cho thêm nuoc tao thanh dd dân diên la:
A. 11 B. 8 C. 9 D. 10
Câu I-ô:Cho cac chât :NaCl (dd),KCl (rán),CaCO
3
(rán),Pb(NO
3
)
2
(dd),PbSO
4
(rán),Na
2
O
(rán),Ba (rán),Fe (rán),C
6
H
12
O
6
(dd),nuoc cât,oleum
a, Sô chât dân diên la:
A. 11 B. 8 C. 4 D. 6
b,Sô chât khi thêm H
2
O duoc dd dân diên la:
A. ô B. 11 C. 9 D. 8
c,Cho thêm H
2
O vao toan bô cac chât,sau do cô can hoan toan dd,sô san phâm thu duoc dân diên
la :
A. 11 B. 6 C. 2 D. 1
Câu I-7:Cho cac chât khi :NH
3
,Cl
2
,SO
2
, CO
2
, SO
3
, HCl, HF, HBr, F
2
, H
2
O, O
2
, H
2

a,Sô chât diên li la
A. 4 B. 5 C. 8 D. 12
b,Sô chât khi thêm H
2
O duoc dd dân diên la:
A. 1 B. 10 C. 9 D. 7
Câu I-8:Chât nao sao dây dân diên
A. AaCl nóng chav B. CaCO
3
nong chay C. AlCl
3
nong chay D. 2 trong 3 chât dã cho
Câu I-9:Chât nao sau dây dân diên
A. NaOH dác B. NaOH khan C. NaOH nong chay D. Ca A và C
Câu I-1ô:Phuong trinh diên li nao dung?
A. NaCl FNa

¹ Cl
-
B. Ca(OH)
2
FCa
2+
+ 2 OH
-

C. C
2
H
5
OH F C
2
H
5
¹
¹ OH
-
D. Ca A,B,C

Câu I-11:Câu nao sau dây giai thich glucôzo không la chât diên li
(1)Dd glucôzo không dân diên
(2)Phân tu glucôzo không phân li thanh cac ion trong dd
(3)Trong dd glucôzo không co dong e dân diên
A. (1) B. (2) C. (1) va (2) D. (1), (2) va (3)
Câu I-12: Dd muôi,axit,bazo la nhung chât diên li vi:
A. Chúng có kha náng phân li thành ion trong dd B. Dd cua chung dân diên
C. Cac ion thanh phân co tinh dân diên D. Ca A,B,C
Câu I-13:Chon câu dung
A. Moi chât tan dêu la chât diên li B. Mţi axit mʼnnh dŝu là chât diên li
C. Moi axit dêu la chât diên li D. Ca ba câu dêu sai
Câu I-14:Công thuc tinh dô diên li la:
A. u ÷ m
chât tan
/ m
dd
B. o ÷m
diên li
/ m
chât tan

C. u ÷ n
diên li
/ n
dd
D. u ÷n
diên li
/ n
dd
Câu I-15: Cho cac gia tri (1)u ÷0 (2)u÷1 (3) 0·u·1 (4)0<u·1 (5)0<u·1
a,Cac chât diên li manh co gia tri u nao ?
A. (2) B. (3) C. (4) D. (5)
b,Cac chât diên li yêu co gia tri u nao?
A. (1) B. (3) C. (4) D. (5)
c,Chât không diên li co gia tri u nao ?
A. (1) B. (3) C. (4) D. Dap
an khac
Câu I-1ô:Trong cac yêu tô sau
(1)Nhiêt dô (2)Ap suât (3)Xuc tac
(4)Nông dô chât tan (5)Diên tich tiêp xuc (6)Ban chât chât diên li
a,Yêu tô nao anh huong dên dô diên li ?
A. (1), (4),(ô) B. (1),(3),(4),(6) C. (1),(2),(3),(5) D. (2),(4),(5),(6)
b,Yêu tô nao anh huong dên háng sô diên li?
A. (1),(2),(6) B. (1),(ô) C. (1),(4),(6) D. (1),(2),(3),(4),(5),(6)
Câu I-17:Chon câu dung
A. Cac muôi cua kim loai kiêm dêu la cac chât diên li manh
B. 1ât ca các chât diên li dŝu it nhiŝu tan trong nuūc
C. Cac chât huu co dêu la cac chât diên li yêu
D. Chi khi tan trong H
2
O,cac chât moi phân li thanh ion
Câu I-18:Cho cac chât sau: NaCl, HCl, AgCl, NaOH, Ca(OH)
2
, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH,
CH
3
COONa, CaCO
3
, BaCl
2
, BaSO
4
, HgCl
2
, HgI
2
, H
2
O
a,Sô chât diên li manh la
A. 14 B. 11 C. 7 D. 6
b,Sô chât diên li yêu la
A. ô B. 7 C. 10 D. 14
c,Sô chât không diên li la
A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
Câu I-19:Cho dd CH
3
COOH co cân báng CH
3
COOH CH
3
COO
-
¹ H
¹

a,Dd chua nhung ion nao?
A. CH
3
COOH,H
¹
,CH
3
COO
-
B. H
¹
,CH
3
COOH C. H
+
,CH
3
COO
-
D. H
2
O,CH
3
COOH
b,Khi cho thêm HCl vao dd thi dô diên li thay dôi nhu thê nao?
A. Táng B. Ciam C. Không dôi D. Táng giam tuy thuôc vao nông dô HCl
c,Dd bây gio chua nhung chât nao?
A. H
¹
.CH
3
COOH,Cl
-
B. HCl,CH
3
COOH
C. H
¹
,Cl
-
,CH
3
COO
-
D. H
+
,CH
3
COOH,Cl
-
,CH
3
COO
-

Câu I-2ô:Cho cac chât : (1)NaOH,(2)HSO
4
-
,(3)Ag
2
SO
4
,(4)CaCO
3
,(5)C
2
H
5
OH
Sáp xêp theo chiêu dô diên li giam dân
A. (1)>(2)>(3)>(4)>(5) B. (1)÷(2)~(3)~(4)~(5)
C. (1)÷(2)÷(3)÷(4)~(5) D. (1)~(2)~(3)~(4)÷(5)
Câu I-21:Khi pha loãng dd CH
3
COOH 1M thanh dd CH
3
COOH 0,5M thi
A. Dũ diên li táng B. Dô diên li giam
C. Dô diên li không dôi D. Dô diên li táng 2 lân
Câu I-22: Ion kali hidrat K
¹
.nH
2
O duoc hinh thanh khi:
A. Hoà tan muŧi KCl vào nuūc. B. Cô can dd KCl.
C. Hoa tan muôi KCl vao nuoc co pha axit vô co loãng. D. Cô can dd KOH.
Câu I-23:Chon câu phat biêu dung:
A. Chi co hop chât ion moi bi diên li khi hoa vao nuoc
B. Dô diên li u chi phu thuôc vao ban chât cua chât diên li
C. Jūi chât diên li vśu, dũ diên li o giam khi nông dũ táng
D. Dô diên li cua chât diên li yêu co thê báng 1
E. Tât ca dêu sai.
Câu I-24:Dãy chât nao duoi dây chi gôm nhung chât tan va diên li manh?
A. HNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Ca
3
(PO
4
)
2
, H
3
PO
4
B. H
2
SO
4
, AaCl, KAO
3
, Ba(AO
3
)
2
C. CaCl
2
, CuSO
4
, CaSO
4
, HNO
3
; D. KCl, H
2
SO
4
, H
2
O, CaCl
2

Câu I-25:Cac dd sau dây co cung nông dô 1M, dd nao dân diên tôt nhât
A. NH
4
NO
3
B. H
2
SO
4
C. Ba(OH)
2
D. Al
2
(SO
4
)
3

Câu I-2ô:Cân báng sau tôn tai trong dd : CH
3
COOH ÷ CH
3
COO
-
¹ H
¹
.
Truong hop nao sau dây lam cho dô diên li cua CH
3
COOH giam?
A. Pha loãng dd B. Ahť thêm vài giţt dd HCl vào
C. Nho thêm vao vai giot dd NaOH D. Nho thêm vao vai giot dd NaCl
Câu I-27:Nho vai giot dd phenolphtalein vao dd NH
3
thây dd chuyên mau hông. Truong hop
nao sau dây lam cho mau cua dd dâm lên?
A. Dun nhe dd NH
3
B. Cho vao dd trên vai giot dd HCl

C. Cho vào dd trên vài giţt dd K
2
CO
3
D. Cho vao dd trên vai giot dd NH
4
Cl

Câu I-28:Trong dd H
3
PO
4
co bao nhiêu loai ion khac nhau?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu I-29:Câu nao sau dây dung khi noi vê su diên li?
A. Su diên li la su hoa tan môt chât vao nuoc thanh dd
B. Su diên li la su phân li môt chât duoi tac dung cua dong diên
C. SŻ diên li là sŻ phân li mũt chât thành ion duong và ion âm khi chât dó tan trong nuūc
hav ů trʼnng thái nóng chav.
D. Su diên li la qua trinh oxi hoa - khu
Câu I-3ô:.Dãy nao sau dây dêu gôm nhung chât diên li manh:
A. H
2
SO
4
,Na
2
SO
4
,Ba(OH)
2
,HgCl
2
,CH
3
COOH
B. FeCl
3
,Al(OH)
3
,Ca(NO
3
)
2
,HClO
4
,Mg(OH)
2

C. NaH
2
PO
4
,HNO
3
,HClO,Fe
2
(SO
4
)
3
,H
2
S
D. AaOH,CH
3
COOAa ,HCl,MgSO
4
,Aa
2
CO
3


II.Dang 2:Axit - Bazo - Muôi (dinh nghia-tính chât)
Câu II-1: Cho cac diêu kiên sau:
(1)diên li ra H
¹
(2)diên li ra OH
-
(3)nhân proton H
¹

(4)cho proton H
¹
(5)tan trong nuoc (6)la chât diên li manh
a,Theo Areniut,axit la chât co cac diêu kiên
A. (1),(4),(5) B. (1),(5),(6) C. (3),(6) D. (1)
b,Theo Areniut,bazo la chât co cac diêu kiên
A. (2),(5) B. (2),(5),(6) C. (2) D. (2),(3),(5)
c,Theo Bronstet,bazo la chât co cac diêu kiên
A. (2) B. (3) C. (4) D. (2),(3),(5)
d,Theo Bronstet,axit la cac chât co diêu kiên
A. (1) B. (3) C. (4) D. (1),(4),(5)
e,Hop chât luong tinh co cac tinh chât
A. (1),(2),(3),(4) B. (1),(2),(3),(4),(5)
C. (1),(2),(3),(4),(5),(6) D. Dap an khac
I,Hop chât trung tinh co cac tinh chât
A. (1),(2),(3),(4) B. (1),(2),(3),(4),(5)
C. (1),(2),(3),(4),(5),(6) D. Dáp án khác
Câu II-2:Cho cac chât sau :NaOH, HCl, NH
3
, H
2
SiO
3
, Zn(OH)
2
, Al(OH)
3
, NaCl, KNO
2
,
Pb(OH)
2
, H
2
O, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, KHSO
3
, NaH
2
PO
2

a,Sô axit theo Areniut la
A. 2 B. 5 C. 7 D. 8
b,Sô chât co tinh bazo la
A. 7 B. 2 C. 1ô D. 5
c,Sô chât trung tinh la
A.1 B. 3 C. 5 D. 7
Câu II-3:Cho cac chât va phân tu sau:HPO
3
2-
, CH
3
COO
-
, NO
3
-
, PO
4
3-
, HCO
3
-
, Na
¹
, C
6
H
5
O
-
,
Al(OH)
3
, S
2-
, NH
4
¹
, Al

, SO
4
2-
, HSO
4
-
, Cl
-
, (NH
4
)
2
CO
3
, Na
2
CO
3
, Ba

, ZnO, NaHCO
3

a,Sô chât,ion co tinh axit la
A. 3 B.4 C. 6 D. 8
b,Sô chât,ion co tinh bazo la
A. 5 B. 7 C. 9 D. 1ô
c,Sô chât,ion vua tac dung voi axit vua tac dung voi bazo la
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
d,Sô chât,ion la trung tinh la
A. 0 B. ô C. 10 D. 4
Câu II-4:Cac chât sau:CaCO
3
, Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
, BaO, Na
2
SO
4
, HgCl
2
, CrO
2
, MnO, KHPO
3
, CO
2

a,Sô chât co tinh axit la
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
b,Sô chât co tinh bazo la
A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
c,Sô chât vua tac dung voi axit, vua tac dung voi bazo la
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu II-5:Trong cac hop chât sau,hop chât nao không luõng tinh
A. Amoni axetat B. Lizin C. Phenol D. Alanin
Câu II-ô:Cho a mol SO
2
hâp thu hoan toan vao dd chua 2a mol NaOH.Dd thu duoc co gia tri
A. pH không xac dinh B. pH·7 C. pH÷7 D. pH>7
Câu II-7:Trôn dd NaHCO
3
voi dd NaHSO
4
theo ti lê sô mol 1:1 rôi dun nong.Sau phan ung thu
duoc dd co gia tri
A. pH~7 B. pH·7 C. pH ÷7 D. pH ÷14
Câu II-8:Xem cac chât: (1) CH
3
COONa; (2) ClCH
2
COONa; (3)CH
3
CH
2
COONa;(4)NaCl.So
sanh su thuy phân cua cac dd co cung nông dô mol/l cua cac chât trên
A. (4)<(2)<(1)<(3) B. (4)·(2)·(3)·(1) C. (4)·(3)·(2)·(1) D. (1)·(2)·(3)·(4)
Câu II-9:Theo Bronxted, thi cac chât va ion: NH
4
¹
(1), Al(H
2
O)

(2), S
2-
(3), Zn(OH)
2
(4), K
¹

(5), Cl
-
(6)
A. (1), (5), (6) la trung tinh B. (3), (2), (4) la bazo
C. (4), (2) la luõng tinh D. (1), (2) là axit
Câu II-1ô:Cac chât va ion sau: CO
3
2-
(1), CH
3
COO
-
(2), HSO
4
-
(3), HCO
3
-
(4), Al(OH)
3
(5):
A. 1,2 là bazo B. 2,4 la axit
C. 1,4,5 la trung tinh D. 3,4 la luõng tinh
Câu II-11:Dua vao tinh chât li,hoa hoc nao sau dây dê phân biêt kiêm voi bazo không tan?
A. Tinh hoa tan trong nuoc B. Phan ung nhiêt phân
C. Phan ung voi dd axit D. A và B dúng
Câu II-12:Cho cac phan ung sau:
HCl ¹ H
2
O F Cl
-
¹ H
3
O
¹
(1) NH
3
¹ H
2
O NH
4
¹
¹ OH
-
(2)
CuSO
4
¹ 5H
2
O F CuSO
4
.5H
2
O (3) HSO
3
-
¹ H
2
O H
3
O
¹
¹ SO
3
2-
(4)
HSO
3
-
¹ H
2
O H
2
SO
3
¹ OH
-
(5)
Theo Bronxtet, H
2
O dong vai tro la axit trong cac phan ung:
A. (1), (2), (3) (2). (5) C. (2), (3), (4), (5) D. (1),
(4), (5)
Câu II-13:Dãy chât va ion nao sau dây co tinh chât trung tinh?
A. Cl

, Na
¹
, NH
4
¹
, H
2
O B. ZnO, Al
2
O
3
, H
2
O C. Cl
-
, Aa
+
D. NH
4
¹
, Cl

, H
2
O
III.Dang 3:pH-Dô manh yêu cua axit-bazo
Câu III-1:Vai tro cua nuoc trong qua trinh diên li la
A. Nuoc la dung môi hoa tan cac chât B. Auūc là dung môi phân cŻc
C. Nuoc la môi truong phan ung trao dôi ion D. Ca 3 y trên
Câu III-2:Công thuc tinh pH
A. pH ÷ - log [H
+
j B. pH ÷ log |H
¹
| C. pH ÷ ¹10 log |H
¹
| D. pH ÷ - log |OH
-
|
Câu III-3:Gia tri pH ¹ pOH cua cac dd la:
A. 0 B. 14 C. 7 D Không xac dinh duoc
Câu III-4: Chon biêu thuc dung
A. |H
¹
| . |OH
-
| ÷1 B. |H
¹
| ¹ |OH
-
| ÷ 0 C. [H
+
j.[OH
-
j ÷ 1ô
-14
D. |H
¹
|.|OH
-
| ÷ 10
-7

Câu III-5:Dd nao sau dây co tinh axit
A. pH÷12 B. pOH÷2 C. [H
+
j ÷ ô,ô12 D. u ÷ 1
Câu III-ô:Công thuc tinh dô diên li cua HCOOH
A. B.
C. D.Dáp án khác
Câu III-7:Công thuc tinh háng sô axit cua HNO
3

A. B.
C. D.Dáp án khác
Câu III-8:Háng sô K
b
phu thuôc vao cac yêu tô
A. Nông dô B. Ahiêt dũ C. Ap suât D. Ca 3 yêu tô
Câu III-9:Cho cac dd co nông dô báng nhau va sô chi pH :HCl÷a , H
2
SO
4
÷b , (NH
4
)
2
CO
3
÷ c,
NH
4
Cl÷d, C
2
H
5
OH ÷e , KOH÷I . Ta co
A. I·e·d·c·b÷a B. a÷b·c÷d·e·I C. b<a<e<d<c<f D. a÷b·d·e·c·I
Câu III-1ô:Cho cac dd sau co nông dô phân trám báng nhau va sô chi pH: NaOH÷a , KOH÷b ,
Ba(OH)
2
÷c,Na
2
CO
3
÷d,KHCO
3
÷e . Ta co
A. a÷b÷c~d~e B. a~b~c~d~e C. a÷b~c~d~e D. c>a÷b>d>e
Câu III-11:Cac chât sau va chi sô Ka :HCl÷a,HSO
4
-
÷b,NH
4
¹
÷c,HCO
3
-
÷d,CH
3
COOH÷e.Ta co
A. a÷b~c~d~e B. a÷b>e>c>d C. a~b~e~c~d D. a~b~c~d~e
Câu III
-1
2:Trong cac dd sau:Na
2
CO
3
,NaHCO
3
,KOH,NaOH dác,HCl,AlCl
3
,Na
2
SiO
3
.Sô dd lam
cho phenolphtalein hoa hông la
A. 6 B. 1 C. 5 D. 3
Câu III-13:Cho dd H
2
SO
4
.Tha vao do vai giot qui tim.Sau do thêm BaCl
2
dên du vao dd.Mau
sác cua dd
A. Tim ÷ do B. Dť ÷ tim C. Do ÷ xanh D. Không xac dinh
Câu III-14:Trôn lân dd chua 1g NaOH voi dd chua 1g HCl,dd thu duoc co gia tri
A. pH~7 B. pH÷7 C. pH<7 D. pH÷8
Câu III-15:Hoa tan 5 muôi sau dây vao nuoc dê tao ra dd tuong
ung:.NaCl,NH
4
Cl,AlCl
3
,Na
2
S,C
6
H
5
ONa Sau do thêm vao dd thu duoc môt it quy tim. Dd nao co
mau xanh?
A. NaCl B. NH
4
Cl,AlCl
3
C. Aa
2
S;C
ô
H
5
OAa D. NaCl,NH
4
Cl,AlCl
3

Câu III-1ô:Chât nao sau dây khi cho vao nuoc không lam thay dôi pH
A. Na
2
CO
3
B. NH
4
Cl. C. HCl. D. KCl
Câu III-17:Cho: NH
4
NO
3
(1), CH
3
COONa (2), Na
2
SO
4
(3), Na
2
CO
3
(4). Hãy chon dap an dung.
A. (4), (3) co pH ÷7 B. (4), (2) co pH~7 C. (1), (3) có pH÷7 D. (1), (3) co pH·7
Câu III-18:Nhân xet nao sau dây sai?
A. Dd axit co chua ion H
¹
B. Dd bazo co chua ion OH

C. Dd muŧi không bao giŭ có tinh axit hoác bazo. D. Dd HNO
3
co | H
¹
| ~ 10
-7


Câu III-19:Chon câu dung
A. Gia tri pH táng thi dô bazo giam B. Gia tri pH táng thi dô axit táng.
C. Dd có pH >7 làm quv tim hoá xanh D. Dd co pH ~7 lam quy tim hoa do.
Câu III-2ô:Cho a mol NO
2
hâp thu htoan vao dd chua a mol NaOH, pH cua dd sau phan ung la
A. 7 B. 0 C. >7 D. ·7
Câu III-21:Cho tu tu dd Na
2
CO
3
dên du vao dd HCl , dd thu duoc co
A. pH÷7 B. pH > 7 C. pH · 7 D. A,B,C dêu co thê dung.
Câu III-22:Cho tu tu dd HCl vao dd Na
2
CO
3
(ti lê mol 1 :1), dd thu duoc co
A. pH÷7 B. pH > 7 C. pH · 7 D. A,B,C dêu co thê dung.
Câu III-23:Cho tu tu dd HCl vao dd NaHCO
3
(ti lê mol 1:1) va co dun nong , dd thu duoc co
A. pH÷7 B. pH ~ 7 C. pH · 7 D. A,B,C dêu co thê dung.
Câu III-24:Gia tri tich sô ion cua nuoc phu thuôc vao:
A. Su co mát cua axit hoa tan B. Su co mát cua bazo hoa tan
C. Ap suât D. Ahiêt dũ

IV.Dang 4:Phan úng trao dôi ion
Câu IJ-1:Cho cac thuôc thu sau:Quy tim,CaCl
2
,HCl,NaNO
3
.Sô thuôc thu co thê dung dê phân
biêt 2 dd NaCl va Na
2
CO
3
la
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu IJ-2:Co 3 lo riêng biêt dung 3 dd không mau,mât nhãn la HCl,HNO
3
,H
3
PO
4
.Chi dung môt
thuôc thu nao duoi dây dê phân biêt duoc 3 dd trên
A. Giây quy tim B. Dd BaCl
2
C. Dd phenolphtalein D. Dd AgAO
3

Câu IJ-3:Dd X co chua Na
¹
,Mg

,Ca

,Ba

,H
¹
,Cl
-
. Dê co thê thu duoc dd chi co NaCl tu dd
X,cân thêm vao X hoa chât nao duoi dây?
A. Aa
2
CO
3
B. K
2
CO
3
C. NaOH D. AgNO
3

Câu IJ-4:Cho Ba vao dd co chua cac ion :NH
4
¹
,HCO
3
-
,SO
4
2-
,K
¹
.Sô phan ung xay ra la:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu IJ-5:Chi dung dd quy tim co thê nhân biêt duoc bao nhiêu trong sô cac dd
sau:NaOH;HCl;Na
2
CO
3
;Ba(OH)
2
,NH
4
Cl
A. 2 B. 3 C. 4 Tat ca
Câu IJ-ô:Co 3 dd hôn hop:
a.NaHCO
3
¹ Na
2
CO
3
b.NaHCO
3
¹ Na
2
SO
4

c.Na
2
CO
3
¹ Na
2
SO
4

Chi dung thêm 1 cáp chât nao trong sô cac cáp chât cho duoi dây dê co thê phân biêt duoc cac dd
hôn hop noi trên
A. Dd KNO
3
va dd HNO
3
B. Dd HCl va dd KNO
3

C. Dd Ba(OH)
2
du D. Dd HAO
3
và dd Ba(AO
3
)
2

Câu IJ-7:. Phan ung nao sau dây không phai phan ung trao dôi ion?
A. MgSO
4
¹ BaCl
2

F MgCl
2
¹ BaSO
4
.

B. HCl ¹ AgNO
3
F AgCl ¹ HNO
3
.

C. 2NaOH ¹ CuCl
2
F 2NaCl ¹ Cu(OH)
2
. D. Cu + 2AgAO
3
F Cu(AO
3
)
2
+ 2Ag.
Câu IJ-8:Cho cac ion: Fe

, Ag
¹
, Na
¹
, NO
3
-
, OH
-
, Cl
-
. Cac ion nao sau dây tôn tai dông thoi
trong dd?
A. Fe

, Na
¹
, NO
3
-
, OH
-
B. Aa
+
, Fe
3+
, Cl
-
, AO
3
-

C. Ag
¹
, Na
¹
, NO
3
-
, Cl
-
D. Fe

, Na
¹
, Cl
-
, OH
-

Câu IJ-9:Cho: BaCl
2
¹ A F NaCl ¹ B . Trong cac câu tra loi sau, câu nao sai?
A. A la Na
2
CO
3
; B la BaCO
3
B. A là AaOH; B là Ba(OH)
2

C. A la Na
2
SO
4
; B la BaSO
4
D. A la Na
3
PO
4
; B la Ba
3
(PO
4
)
2
.
Câu IJ-1ô:Cho: S
2-
¹ H
2
O ÷ HS
-
¹ OH
-

NH
4
¹
¹ H
2
O ÷ NH
3
¹ H
3
O
¹
; Chon dap an dung:
A.S
2-
la axit, NH
4
¹
la bazo B. S
2-
là bazo, AH
4
+
là axit
C.S
2-
la axit, NH
4
¹
la axit D. S
2-
la bazo, NH
4
¹
la bazo
Câu IJ-11:Cho 2 phan ung: CH
3
COO
-
¹ H
2
O ÷ CH
3
COOH ¹ OH
-
va
NH
4
¹
¹ H
2
O ÷ NH
3
¹ H
3
O
¹

A.CH
3
COO
-
la axit, NH
4
¹
la bazo B. CH
3
COO
-
là bazo, AH
4
+
là axit
C. CH
3
COO
-
la axit, NH
4
¹
la axit D. CH
3
COO
-
la bazo, NH
4
¹
la bazo
Câu IJ-12:Nhung ion nao sau dây co thê cung co mát trong môt dd ?
A. Mg

, SO
4
2
, Cl

, Ag
¹
. B. H
+
, Aa
+
, Al
3+
, Cl
-
.
C. Fe

, Cu

, S
2
, Cl

. D. OH

, Na
¹
, Ba

, Fe


Câu IJ-13:Dd X chua : a mol Ca

, b mol Mg

, c mol Cl
-
va d mol NO
3
-
. Biêu thuc nao sau dây
biêu diên môi quan hê giua a,b,c,d?
A. 2a+2b ÷ c+d B. a¹b ÷ c¹d C. a¹b ÷ 2c¹2d D. 2a¹c ÷ 2b¹d
Câu IJ-14:Dd A chua cac ion : Na
¹
, CO
3
2
, HCO
3

, NH
4
¹
, SO
4
2
. Nêu co quy tim, dd HCl va
dd Ba(OH)
2
thi co thê nhân duoc :
A. 1ât ca các ion trong dd A trŵ ion Aa
+
. B. Không nhân duoc ion nao trong dd A.
C. Tât ca cac ion trong dd A D. Nhân duoc ion SO
4
2-
vaCO
3
2-

Câu IJ-15:Trong cac cáp chât sau dây, cáp chât nao cung tôn tai trong môt dd ?
A. AlCl
3
va Na
2
CO
3
B. HNO
3
va NaHCO
3
C. AaAlO
2
và KOH D. NaCl va AgNO
3

Câu IJ-1ô:Cho dd chua cac ion : Na
¹
, Ca

, H
¹
, Ba

, Mg

, Cl
-
. Nêu không dua thêm ion la vao
dd A , dung chât nao sau dây co thê tach nhiêu ion nhât ra khoi dd A?
A. Dd Na
2
SO
4
vua du. B. Dd K
2
CO
3
vua du.
C. Dd NaOH vua du. D. Dd Aa
2
CO
3
vŵa du.
Câu IJ-17:Hãy du doan hiên tuong xay ra khi thêm tu tu dd Na
3
CO
3
vao dd FeCl
3
:
A. Co kêt tua mau nâu do. B. Co kêt tua mau luc nhat va bot khi sui lên.
C. Co bot khi sui lên. D. Có kśt tua màu nâu dť bţt khi sui lên.
Câu IJ-18:Phan ung nao duoi dây la phan ung trao dôi ion trong dd?
A. Zn ¹ H
2
SO
4
÷ ZnSO
4
¹ H
2

B. Fe(AO
3
)
3
+ 3AaOH ÷ Fe(OH)
3
+ 3AaAO
3

C.2Fe(NO
3
)
3
¹ 2KI ÷ 2Fe(NO
3
)
2
¹ I
2
¹ 2KNO
3

D. Zn ¹ 2Fe(NO
3
)
3
÷ Zn(NO
3
)
2
¹ 2Fe(NO
3
)
2

Câu IJ-19:Co hiên tuong gi xay ra khi cho tu tu dd NaHSO
4
vao dd hôn hop Na
2
CO
3
vaK
2
CO
3
?
A. Không co hiên tuong gi. B. Co bot khi thoat ra ngay .
C. Mũt lát sau mūi có bţt khi thoát ra. D. Co chât kêt tua mau tráng.
Câu IJ-2ô:Co hiên tuong gi xay ra khi nho tu tu dên du dd NaOH vao dd AlCl
3
?
A. Không co hiên tuong gi.
B. Co kêt tua keo tráng xuât hiên không tan trong NaOH du.
C. Co kêt tua keo tráng xuât hiên không tan trong NaOH du
D. Có kśt tua keo trőng xuât hiên tan trong AaOH du

Câu IJ-21:Co hiên tuong gi xay ra khi cho tu tu dd HCl toi du vao dd Na
2
ZnO
2
?
A. Không co hiên tuong gi.
B. Co kêt tua mau tráng xuât hiên không tan trong HCl du.
C. Có kśt tua màu trőng xuât hiên tan trong HCl du.
D. Co kêt tua mau nâu do xuât hiên tan trong HCl du.
Câu IJ-22:Khi cho dd Na
2
CO
3
du vao dd chua cac ion Ba

, Fe

, Al

, NO
3

thi kêt tua thu
duoc la :
A. Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
B. BaCO
3
, Al(OH)
3
,Fe(OH)
3

C. BaCO
3
D. Fe(OH)
3
, BaCO
3

Câu IJ-23:Dd X co chua cac ion : NH
4
¹
, Fe

, Fe

, NO
3

. Dê chung minh su co mát cua cac
ion trong dd X cân dung cac hoa chât nao sau dây?
A. Dd kiŝm, H
2
SO
4
loãng, B. Dd kiêm, giây quy tim.
C. Giây quy tim, H
2
SO
4
dác, Cu. D. Cac chât khac.
Câu IJ-24:Nho tu tu dd NaOH vao dd X thây dd vân duc. Nho tiêp dd NaOH vao thây dd
trong tro lai. Sau do nho tu tu dd HCl vao thây dd vân duc, nho tiêp dd HCl thây dd tro nên
trong suôt. Dd X la dd nao sau dây?
A. NaAlO
2
B. Al
2
(SO
4
)
3
C.
Fe
2
(SO
4
)
3
D. (NH
4
)
2
SO
4

Câu IJ -25:Trong cac dd: HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2
, dãy gôm cac
chât dêu tac dung duoc voi dd Ba(HCO
3
)
2

la:
A. HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
.
B. HAO
3
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Aa
2
SO
4
.
C. NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
.
D. HNO
3
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2
.
Câu IJ-2ô:Du doan hiên tuong xay ra khi thêm tu tu dd Na
2
CO
3
vao dd FeCl
2
:
A. co kêt tua va bot khi B. co bot khi
C. không co hiên tuong D. có kśt tua
Câu IJ-27:Phuong trinh ion rut gon cua phan ung cho biêt:
A. nhung ion nao tôn tai trong dd.
B. Nông dô nhung ion nao trong dd lon nhât.
C. Ban chât cua phan ųng trong dd chât diên li.
D. Không tôn tai phân tu trong dd chât diên li.
Câu IJ-28:Co 5 dd muôi mât nhãn: NaCl, NH
4
Cl, Al(NO
3
)
3
, Fe(NO
3
)
3
, CuSO
4
. Dung dd nao
sau dây dê nhan biêt
A. dd HCl B. dd AaOH C. dd BaCl
2
D. dd
H
2
SO
4
.
Câu IJ-29:Dd muôi A lam quy tim hoa xanh, dd muôi B không lam quy tim dôi mau. Trôn lân 2
dd A va B lai voi nhau thi xuât hiên kêt tua tráng. A, B co thê la:
A. Na
2
SO
3
, K
2
SO
4
B. Aa
2
CO
3
, Ba(AO
3
)
2
C. K
2
CO
3
, NaNO
3
D. K
2
SO
3
, Na
2
SO
4

Câu IJ-3ô:Co cac dd: Ba(OH)
2
, Na
2
CO
3
, NaHCO
3
, NaHSO
4
. Sô cáp chât tac dung duoc voi
nhau la:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu IJ-31:Cho cac phan ung sau:
(1) H
2
SO
4 loãng
¹ 2NaCl F Na
2
SO
4
¹ 2HCl.
(2) H
2
S ¹ Pb(CH
3
COO)
2
F PbSG ¹ 2CH
3
COOH.
(3) Cu(OH)
2
¹ ZnCl
2
F Zn(OH)
2
¹ CuCl
2
.
(4) CaCl
2
¹ H
2
O ¹ CO
2
÷ CaCO
3
¹ 2HCl.
Phan ung nao co thê xay ra duoc?

A. Chi co 1, 3 B. Chş có 2 C.Chi co 1,4 D.Chi co 2,4

Câu IJ-32:Dê diêu chê HCl báng cach dung môt axit khac dê dây HCl ra khoi muôi clorua, ta co
thê dung:
A. H
2
SO
4
loãng B. HNO
3
C. H
2
SO
4
dŏm dác D. H
2
S
Câu IJ-33:Nguoi ta co thê dung H
3
PO
4
dê diêu chê khi HBr tu môt muôi brômua la vi
A. H
3
PO
4
la môt axit manh hon HBr
B. H
3
PO
4
la môt chât co tinh ôxi hoa manh.
C. H
3
PO
4
it bav hoi và không có tinh ôxi hóa còn HBr là mũt chât khi và có tinh khŷ.
D. H
3
PO
4
la môt axit yêu hon HBr
Câu IJ-34:Nguoi ta co thê dung H
2
SO
4
dâm dác dê diêu chê HCl tu môt clorua chu không thê
dung H
2
SO
4
loãng la vi
A. H
2
SO
4
dâm dác manh hon H
2
SO
4
loãng.
B. H
2
SO
4
dâm dác co tinh ôxi hoa manh hon H
2
SO
4
loãng
C. H
2
SO
4
dâm dác hut nuoc.
D. H
2
SO
4
dŏm dác là mũt chât lťng khó bav hoi, hút H
2
O còn HCl là chât khi tan nhiŝu
trong nuūc
Câu IJ-35:Cho cac phan ung sau :
(1) BaCl
2
¹Na
2
CO
3 F
BaCO
3 G
¹ 2NaCl
(2) CaCO
3
¹2NaCl F Na
2
CO
3
¹CaCl
2

(3) H
2
SO
4
dd ¹2NaNO
3 F
2HNO
3
¹ Na
2
SO
4

(4) Pb(NO
3
)
2
¹ K
2
SO
4 F
PbSO
4
¹2KNO
3
Phan ung nao co thê xay ra ?
A. Chi co 1, 2. B. Chi co 1, 2, 4. C. Chi co 1, 3, 4. D. Chş có 1,4
Câu IJ-3ô:M la môt kim loai nhom II
A
( Mg, Ca, Ba). Dd muôi MCl
2
cho kêt tua voi dd Na
2
CO
3
,
Na
2
SO
4
nhung không tao kêt tua voi dd NaOH. Xac dinh kim loai M
A. Chi co thê la Mg. B. Chş có thê là Ba. C. Chi co thê la Ca D. Co thê la Mg, Ba.
I.Dang 1: Dô diên li o
Câu I-1 :Cho 1ml dd HNO
2
co 3.10
19
phân tu HNO
2
; 6.10
11
ion H
¹
.Tinh dô diên li va nông dô
mol dd noi trên?
A. 20°;0,05M B. 16,66°; 0,05M C.20°; 0,06M D. 1ô,ô";ô,ôôM
Câu I-2 : Dd axit Iomic 0,92° co khôi luong riêng 1g/mol. Dô diên li cua axit Iomic trong diêu
kiên nay la 0,5°.Tinh nông dô mol cua dd do (bo qua su diên li cua nuoc )
A. 10
-3
M B. 1ô
-2
M C.10
-1
M D. 1 M
Câu I-3 : Dd axit Iomic co dô diên li la 0,02°.pH cua dd la :
A. 1 B. 3 C. 5 D. 2
Câu I-4 :Dd HCOOH 0,1M co dô diên li la 0,2°.Pha loãng dd bao nhiêu lân dê co dô diên li
táng 4 lân.
A. 14 lân B. 15 lân C. 1ô lân D. 17 lân
Câu I-5:Dd CH
3
COOH co dô diên li u÷ 1°, nông dô C
A
, pH ÷ a
Dd NH
3
co dô diên li þ÷ 0,1°, nông dô C
B
, pH ÷ b
Cho b ÷ a ¹9.Quan hê C
A
/C
B
?
A. C
A
÷ 1/C
B
B. C
A
÷ 8C
B
C. C
A
÷ C
8
¹5 D. C
A
÷ 9C
B

Câu I-ô: Trong 500ml dd CH3COOH 0,02M co dô diên li 4° co chua bao nhiêu hat vi mô?
A. 6,02 L 10
21
B
.
1,204 L 10
22
C. ô,2ô L 1ô
21
D. Dap
an khac

Dang 2: pH

Câu II-1: Dd NaOH co pH÷7.Pha loãng dd 10 lân báng nuoc thi dd moi pH báng?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu II-2:Trôn 200ml H
2
SO
4
0,05M voi 300ml dd NaOH 0,06M.pH cua dd tao thanh la?
A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4
Câu II-3:Nhiêt phân hoan toan 1,88g Cu(NO
3
)
2
.Khi bay ra cho hâp thu vao H
2
O tao thanh 2 l dd
A. Dd A co pH÷ ?
A. 1 B. 2 C. 3 D.Kêt qua khac
Câu II-4:Dd HCl co pH ÷3.Pha loãng dd báng cach thêm vao 90ml nuoc cât thi dd moi co
pH÷4.Tinh thê tich dd truoc khi pha loãng.
A. 1ôm B. 910ml C. 100ml D. Kêt qua khac
Câu II-5: Cho mâu hop kim K-Ba tac dung voi nuoc du thu duoc dd X va 4,48 khi o
dktc.Trung hoa X cân a l dd HCl co pH÷2.Tinh a?
A. 2 B. 4 l C. 6 D. 8
Câu II-ô:Hôn hop Y gôm dd HCl va H
2
SO
4
co thê tich báng nhau.Cho m gam hôn hop Ca,Fe
vao 400ml Y thu duoc 6,272 khi.Gia su V không dôi.Tim pH dd sau phan ung?
A. 1 B. 2 C. 13 D. Kśt qua khác
Câu II-7:A la dd Ba(OH)
2
co pH÷12.B la dd HCl co pH÷2.Phan ung vua du V
1
A cân V
2

B.Tim V
1
/V
2
?
A. 1 B. 2 C. ½ D. Kêt qua khac
Câu II-8:Trôn 400ml dd HCl 0,05M va H
2
SO
4
0,025M voi 600ml dd Ba(OH)
2
a mol/l thu duoc
m gam kêt tua va 1000ml dd co pH÷12.Tim m?
A. 2,33 B. 3.495 C. 4,60 D. 6,99
Câu II-9:Trôn dd H
2
SO
4
0,1M; HNO
3
0,2M va HCl 0,3M voi nhung thê tich báng nhau thu
duoc dd A.Lây 300ml dd A phan ung voi V dd B gôm NaOH 0,2M va KOH 0,29M thu duoc
dd C co pH ÷2.V la:
A. ô,134 l B. 0,112 C. 0,067 D. 0,224
Câu II-1ô:Dd A 0,01mol HCl va 0,02mol NaCl.Diên phân A co mang ngán toi khi anôt thoat ra
0,224 l khi thi ngung lai,trong binh con 1 dd B. Dd B co pH ÷?
A. 1 B. 2 C. 12 D .13

Câu II-11:Dd HCl co pH ÷5 (V
1
) cho vao dd KOH pH ÷9 (V
2
).Tinh V
1
/V
2
dê dd moi pH÷8
A. 0,1 B. 10 C. 2/9 D. 9/11

Dang 3: Hàng sô diên li K
a
. K
b
Câu III-1:Tinh pH cua dd HCOOH 0,1M co Ka÷ 1,6.10
-4
?
A. 2,9 B. 1,2 C. 2 D. Kêt
qua khac
Câu III-2: Dd A chua: HF 0,1M; NaF 0,1M; Ka÷6,8.10
-4.
Dd A co pH?
A. 2,17 B. 3,17 C. 3,3 D. 4,2
Câu III-3: Axit axetic co háng sô phân li la 1,8.10
-5
. Tinh nông dô cua H
¹
trong dd CH
3
COOH
0,02M
A. ô L 1ô
-4
B. 6 L 10
-3
C. 1,34 L 10
-4
D. 1,34 L 10
-3


Dang 4: Phan úng giüa các ion trong dd
Câu IJ-1:Trôn lân 0,2 dd NaCl 0,2M va 0,3 dd Na
2
SO
4
0,2 M thi
C
M
|Na
¹
| moi la:
A. ô,32M B. 1M C. 0,2M D. 0,1M
Câu IJ-2: 400ml dd NaOH co pH ÷ a tac dung voi 500ml dd HCl 0,4M.Cô can dd thu 15,7g
chât rán.Tim a?
A. 12,5 B. 13,477 C.13,875 D. 13,3
Câu IJ-3: 1 dd X co chua 0,2mol Fe

; 0,3mol Mg

va 2anion Cl
-
,NO
3
-
.Cô can cân thân dd
thu duoc 69,8g chât rán.Tinh nông dô mol lân luot cua 2 anion trên
A. 0,5M; 0,5M B. ô,4M; ô,ôM C. 0,6M; 0,4M D. 0,2M; 0,8M
Câu IJ-4:Dd A chua cac ion Cu

;Fe

,Cl
-
.Dê kêt tua hêt ion Cl
-
trong 10ml dd A phai dung hêt
70ml dd AgNO
3
1M.Cô can 100ml dd A thu duoc 43,25g hôn hop muôi khan.Tinh nông dô mol
cac ion Cu

,Fe

,Cl
-

A. 2M,1M,7M B. 2M,1M,0,7M C. 0,2M;0,1M;7M D. 0,2M;0,1M;0,7M
Câu IJ-5:100ml dd A chua HCl 2M va HNO
3
1,5M tac dung vua du voi 0,1 dd B chua NaOH
0,5M va KOH a M.Tim a?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu IJ-ô:A la dd HCl,B la dd NaOH.Tiên hanh 2 thi nghiêm:
Thi nghiêm 1:Trôn A,B theo ti lê V
A
: V
B
÷ 3 :2 thi duoc dd X.1 dd X tac dung vua du voi 17g
AgNO
3

Thi nghiêm 2:Trôn A,B theo ti lê V
A
: V
B
÷ 2 : 3 thi duoc dd Y.1 dd Yco pH÷13,3
Tinh C
M
cua 2 dd A va B
A. 0,1M;0,2M B. ô,1M;ô,1M C. 0,2M;0,1M D. 0,2M;0,2M
Câu IJ-7:Suc 2,24 l CO
2
vao 1 dd NaOH 4M va Ca(OH)
2
0,004M.Tinh khôi luong muôi.
A. 0,2g B. ô,4g C. 2g D. 4g
Câu IJ-8:Trung hoa dd HCl 21,9° báng dd NaOH 30°.Dd muôi co nông dô ° la
A. 34,6° B. 26° C. 13° D. Kśt qua khácC©u 1. Ph¶n øng trao ®æi ion thùc hiÖn ®-îc htoµn nÕu s¶n phÈm t¹o thµnh:
A. cã mét chÊt kÕt tña B. cã mét chÊt khÝ cã mïi C. cã n-íc
D. cã chÊt kh«ng tan, chÊt dÔ bay h¬i hoÆc chÊt ®iÖn li yÕu.
C©u 2. Theo thuyÕt proton dd Na
2
CO
3
lµ mét bazo v× :
A. chøa ion CO
3
2-
cã kh¶ n¨ng nhËn proton D. cã pH < 7
B. t¸c dông ®-îc víi muèi C. t¸c dông ®-îc víi axit
C©u 3. C¸c chÊt hay ion cã tÝnh baz¬ lµ :
A. CO
3
2-
, CH
3
COO
-
B. Cl
-
, CO
3
2-
, CH
3
COO
-
, HCO
3
-

C. HSO
4
-
, HCO
3
-
, NH
4
+
D. NH
4
+
, Na
+
, ZnO, Al
2
O
3

C©u 4. Hi®«xit nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ hi®r«xit l-ìng tÝnh
A. Pb(OH)
2
B. Al(OH)
3
C. Ba(OH)
2
D. Zn(OH)
2

C©u 5. Nh÷ng cËp chÊt nµo sau ®©y kh«ng thÓ x¶y ra ph¶n øng ho¸ häc trong dd :
A. FeCl
3
+ NaOH B. KCl + NaNO
3

C. Na
2
S + HCl D. HNO
3
+K
2
CO
3

C©u 6. Tõ ph¶n øng
CO
3
2-
+H
2
O HCO
3
-
+ OH
-

cho phÐp ta kÕt luËn r»ng dd Na
2
CO
3

A. m«i tr-êng baz¬ B. m«i tr-êng trung tÝnh
C. kh«ng x¸c ®Þnh D. m«i tr-êng axit
Dïng d÷ kiÕn sau cho c©u hái 7,8,9.
Cho c¸c dd muèi sau ®©y :
X
1
: dd KCl X
5
: dd ZnSO
4

X
2
: dd Na
2
CO
3
X
6
: AlCl
3

X
3
: dd CuSO
4
X
7
: dd NaCl
X
4
: CH
3
COONa X
8
: NH
4
Cl
C©u7 : Dd nµo cã pH < 7
A. X
3
, X
8
B. X
6
, X
8
, X
1

C. X
3
, X
5
, X
6
, X
8
D. X
1
, X
2
, X
7

C©u8: Dd nµo cã pH > 7 :
A. X
1
, X
2
, X
4
, X
7
B. X
2
, X
4
, X
8

C. X
1
, X
3
, X
4
, X
6
D. X
2
, X
4

C©u 11: Dd nµo cã pH = 7
A. X
1
, X
7
B. X
3
, X
5
, X
6
, X
8

C. X
2
, X
4
D. X
1
, X
3
, X
5
, X
7

C©u9. Chän c©u sai trong sè c¸c nhËn ®Þnh sau :
A. Dd axit cã chøa ion H
+
B. Dd trung tÝnh cã pH<7
C. Dd trung tÝnh cã pH=7 D. Dd bazo cã chøa ion OH
-

C©u 10. Trong c¸c dd sau : K
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, Na
2
S cã bao
nhiªu dd cã pH<7 :
A. 3 B. 5 C. 4 D. 1
C©u 11. Chän nh÷ng d·y ion cã thÓ tån t¹i trong 1 dungdÞch:
A. H
+
; NO
3
-
; Al
3+
; Ba
2+
B. Al
3+
; Ca
2+
; SO
3
2-
; Cl
-

C. Mg
2+
; CO
3
2-
; K
+
; SO
4
2-
D. Pb
2+
; Cl
-
; Ag
+
; NO
3
-

C©u 12. Dd mét chÊt cã pH=3 th× nång ®é mol/l cña ion H
+
trong dd lµ :
A. 10
-3
B. 0,3 C.10
3
D. 3.10
5
C©u 13. Dd 1 chÊt cã pH=8 th× nång ®é mol/l cña OH
-
trong dd lµ :
A. 10
8
M B. 10
-6
M C. 10
6
M D. 10
-8
M
C©u 14. C¸c ion nµo sau ®©y cã thÓ ®ång thêi tån t¹i trong 1 dd
A.NH
4
+
;CO
3
2-
;HCO
3
-
;OH
-
;Al
3+
B.Cu
2+
;Cl
-
;Na
+
;OH
-
;NO
3
-

C. Fe
2+
; K
+
; NO
3
-
;OH
-
;NH
4
+
D.Na
+
; Ca
2+
;Fe
2+
; NO
3
-
;
Cl
-

C©u 15. Nång ®é mol/l cña ion H
+
trong dd thay ®æi nh- thÕ nµo ®Ó pH cña dd t¨ng
lªn 1 ®¬n vÞ?
A. gi¶m ®i 1mol/l B. gi¶m ®i 10 lÇn
C. t¨ng lªn 10 lÇn D. t¨ng thªm 1mol/l
C©u 16. Dd X chøa a mol Mg
2+
, b mol Al
3+
, 0,1 mol SO
4
2-
, 0,6 mol NO
3
-
.C« c¹n X th×
thu ®-îc 54,6g chÊt r¾n khan.VËy a, b lÇn l-ît lµ
A.0,2vµ 0,1 B. 0,1vµ 0,2 C.0,05 vµ 0,1 D. 0,2 vµ
0,05
C©u17. §Þnh nghÜa axit, bazo theo thuyÕt proton lµ:
A. axit lµ chÊt cã kh¶ n¨ng cho H
+
, bazo lµ chÊt cã kh¶ n¨ng nhËn H
+

B. axit lµ chÊt cã kh¶ n¨ng cho H
+
, bazo lµ chÊt cã kh¶ n¨ng cho OH
-

C. axit lµ nh÷ng cã chøa nguyªn tö hidro trong ph©n tö, bazo lµ nh÷ng chÊt cã nhãm
OH trong ph©n tö
D. axit lµ chÊt cã vÞ chua, bazo lµ nh÷ng chÊt cã vÞ nång
C©u18. Cho V lÝt dd X cã pH=4. Muèn t¹o dd cã pH=5 th× ph¶i thªm l-îng n-íc víi thÓ
tÝch lµ :
A. 3V B. 1V C. 10V D. 9V
C©u19. Muèi nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ muèi axit
A. NaHCO
3
B. NaH
2
PO
3
C. NaHSO
4
D.
Na
2
HPO
3

C©u 20. Theo thuyÕt proton dd (NH
4
)
2
SO
4
lµ mét axit v×:
A. chøa ion NH
4
+
cã kh¶ n¨ng cho pr«ton B. t¸c dông ®-îc víi dd kiÒm
C. t¸c dông ®-îc vãi dd muèi D. cã pH<7

Bµi 2 Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng ë mçi c©u sau.
1/ Ph-¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng gi÷a dd HCl vµ ddNa
2
CO
3
lµ:
a. H
+
+ OH
-
----> HOH -. 2H
+
+ CO
3
2-
--->

CO
2
+ H
2
O
c.Na
+
+ Cl
-
----> NaCl d. 2H
+
+ Na
2
CO
3
--> 2 Na
+
+
CO
2
+ H
2
O
2/ Theo thuyÕt bronsted th× : Axit lµ nh÷ng chÊt cã kh¶ n¨ng ....
a. Cho proton b. cho electron
c. nhËn prroton d. nhËn elec trron
3/ Cho c¸c dd ®ùng riªng rÏ : FeCl
3
; Na
2
CO
3
; NH
4
NO
3
; Al
2
O
3
, NaCl, K
2
SO
4
, K
2
S,
NaHCO
3
, CuCl
2
. Nh÷n chÊt lµm cho quú tÝm chuyÓn mµu ®á lµ:
a. FeCl
3
; Na
2
CO
3
; NH
4
NO
3
b. Al
2
O
3
,NaCl, K
2
S
c. NaHCO
3
. , K
2
SO
4
, K
2
S d. CuCl
2
, FeCl
3
, NH
4
NO
3

4/ Cho Al ph¶n øng hÕt víi 100 ml dd H
2
SO
4
t¹o thµnh 2,24 lit H
2
( dktc), nång ®é H
+

trong dd lµ:
a. 0,2 M b. 0,5 M c. 1 M d. 2
M
5/ Dd E cã c¸c ion: H
+
, K
+
, Mg
2+
, Cl
-
, vµ SO
4
2-
sè chÊt ®iÖn li Ýt nhÊt ®· hoµ tan trong
dd lµ:
a. 2 chÊt b. 3 chÊt c. 4 chÊt d. 5 chÊt
6/ Cho dd c¸c chÊt sau ®ùng riªng rÏ: N-íc nguyªn chÊt, n-íc muèi, r-îu etylic, n-íc ®-êng.
Nhóng hai ®iÖn cùc cña nguån ®iÖn mét chiÒu lÇn l-ît vµo tõng dd. Dd cho dßng ®iÖn
®i qua lµ:
a. H
2
O b.N-íc ®-êng c. R-îu ªtilic d. N-íc muèi
7/ Trén hai dd sau ®©y víi nhau trêng hîp kh«ng cã ph¶n øng lµ:
a. NaCl + AgNO
3
-. BaCl
2
+ KNO
3

c. HCl + KHCO
3
d. FeCl
3
+ KOH
8/ Cho 100 ml dd Ba(OH)
2
0,1 M ph¶n øng víi 100ml dd HNO
3
0,2 M. Dd sau ph¶n øng
cã m«i tr-êng:
a. Trung tYnh b. axit c. baz¬ d. l-ìng tÝnh
9/ HÊp thô htoµn 2,24 lit khÝ CO
2
( ®ktc) vµo 100ml dd NaOH 1M thu ®-îc dd A. M«i
tr-êng cña dd A lµ:
a. Axit -. -az¬ c. trung tÝnh d. l-ìng tÝnh
10/ Hoµ tan 6,72 lit khÝ HCl (ë ®ktc) vµo n-íc ®Ó ®îc dd X. Muèn trung hoµ dd X th×
thÓ tÝch dd NaOH 1M cÇn dïng lµ:a. 150 ml b. 200 ml c. 250 ml d.
300ml
11/ Hoµ tan 4 gam Fe
2
(SO
4
)
3
vµo n-íc thµnh 0,1 lit dd, nång ®é mol/ lit cña ion Fe
3+

trong dd lµ:
a. 0,1 -. 0,2 c. 1 d. 2 ( mol/ lit)
12 Hai dd ph¶n øng víi nhau t¹o khÝ CO
2
vµ t¹o kÕt tña. Hai dd dã lµ
a. K
2
CO
3
vµ HCl b. CaCO
3
vµ BaCl
2

c. AlCl
3
vµ K
2
CO
3
d. NaHCO
3
vµ HCl
13/ / Hai dd ph¶n øng víi nhau t¹o khÝ CO
2
vµ kh«ng t¹o kÕt tña. Hai dd dã lµ:
a. CaCO
3
vµ HCl b. Na
2
CO
3
vµ BaCl
2
c. FeCl
3
vµ K
2
CO
3
d. NaHCO
3
vµ HCl
14/ Hoµ tan 4 gam SO
3
vµo níc thµnh 1 lÝt dd X. pH cña dd X cã gi¸ trÞ lµ:
a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
15/ Cho c¸c dd sau ®©y: H
2
SO
4
, Ba(OH)
2
, NaHCO
3
, NaCl, KHSO
4
sè ph¶n øng x¶y ra
khi cho chóng t¸c dông víi nhau tõng ®«i mét lµ:
a. 3 b. 5 c. 6 d. 4
16/ Trén hai dd Ba(HCO
3
)
2
víi Ca(OH)
2
. Trong s¶n phÈm thu ®îc sau ph¶n øng cã...
a. mét chÊt kÕt tña b. mét chÊt kÕt tña vµ mét chÊt khÝ
c. 2 chÊt kÕt tña d. mét chÊt khÝ.
17/ Cho kali t¸c dông víi níc ®îc 3,36 lit H
2
( ®ktc) vµ 200ml dd A. Dd A cã nång ®é OH
-

lµ:
a. 0,5 mol/ lit b.1 mol/ lit c. 1,5 mol/lit d. 2 mol/lit
18/ Dd kh«ng thÓ chøa ®ång thêi c¸c ion lµ:
a. Na
+
, Ba
2+
, Cl
-
, NO
3
-
. b. Fe
3+
, K
+
, SO
4
2-
, Cl
-

c. Mg
2+
, Na
+
, Cl
-
, NO
3
. d. Ca
2+
, NH
4
+
, CO
3
2-
, OH
-

19/Trong ph¶n øng cña dd NaHCO
3
víi dd HCl vµ dd NaOH . Ìon HCO
3
-
®ãng vai trß:
a. chØ lµ axit b. chØ lµ baz¬ c. trung tÝnh d. l-ing tYnh
20/ Chän c©u ph¸t biÓu ®óng trong c¸c c©u sau:
a. Cã nh÷ng baz¬ l-ìng tÝnh. b. Al(OH)
3
lµ baz¬ l-ìng tÝnh.
c. C¸c baz¬ ®Òu gäi lµ kiÒm. d. Nh«m hidroxit lµ chÊt l-ing tYnh.
21/ Ìon X t¸c dông víi ion HCO
3
-
cã t¹o khÝ sau ph¶n øng. X lµ:
a. Ba
2+
b. Ca
2+
c. OH
-
d. H
+

22/ Cho dd H
2
SO
4
0,005 M cã pH lµ:
a. 3 b. 4 c. 2 d. 1
23/ Cho dd NaOH 0,001M cã pH lµ:
a. 11 b. 10 c 9 d. 12

Axit-bazo
Câu 1: Phuong trinh nao sau dây chi ra duoc tinh luõng tinh cua ion HCO
3
-
?
A. HCO
3
-

¹H
¹

CO
2
¹ H
2
O B. HCO
3
-
¹ OH
-

CO
3
2-
¹H
2
O
C.2 HCO
3
-
CO
3
2-
¹ H
2
O¹ CO
2
D. CO
3
2-
¹ H
¹
HCO
3
-

Câu 2: Dãy chât, ion nao sau dây la bazo
A. NH
3
, PO
4
3
, Cl

, NaOH. B. HCO
3

, CaO, CO
3
2
, NH
4
¹
.
C. Ca(OH)
2
, CO
3
2
, NH
3
, PO
4
3
. D. Al
2
O
3
, Cu(OH)
2
, HCO
3

.
Câu 3: Cho cac chât va ion sau: HCO
3
-
, K
2
CO
3
, H
2
O, Ca(OH)
2
, Al
2
O
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, HS
-
. Theo
Bronstet sô chât va ion co tinh chât luõng tinh la: A. 5 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 4: Cho dãy cac chât Ca(HCO
3
)
2
; NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, Al, Zn(OH)
2
, CrO
3
, Cr
2
O
3
. Sô chât luõng
tinh trong dãy la: A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 5. Cac chât NaHCO
3
, NaHS, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
dêu la:
A. axit B. Bazo C. chât trung tinh D . chât luõng tinh.
Câu 6. Dãy chât ion nao sau dây la axit?
A. HCOOH, HS

, NH

4
, Al

B. Al(OH)
3
, HSO
2
4
, HCO

3
, S
2

C. HSO
2
4
, H
2
S, NH

4
, Fe

D. Mg

, ZnO, HCOOH, H
2
SO
4

Câu 7. Phan ung nao sau dây không phai la phan ung axitbazo?
A. H2SO4 ¹ 2NaOH
F
Na2SO4 ¹ 2H2O B. 6HCl ¹ Fe2O3
F
2FeCl3 ¹ 3H2O
C. H
2
SO
4
¹ BaCl
2
F BaSO
4
G ¹ 2HCl D. Ca(OH)
2
¹ CO
2
F CaCO
3
G ¹ H
2
O
Câu 8: Trong cac phan ung:
1. NaHSO
4
¹ NaHSO
3
F
2. Na
3
PO
4
¹ K
2
SO
4
F
3. AgNO
3
¹ Fe(NO
3
)
2
F
4.C
6
H
5
ONa ¹ H
2
O F
5. PbS ¹ HNO
3
F
6. BaHPO
4
¹ H
3
PO
4
F
7. NH
4
Cl ¹ NaNO
2
PF P
0
t

8. Ca(HCO
3
)
2
¹ NaOH F
. NaOH ¹ Al(OH)
3
F
10. BaSO
4
¹ HCl F
Co bao nhiêu phan ung hông xây ra A. 5 B. 4 C. 7 D. 6
Câu : Co bao nhiêu chât va ion luõng tinh trong sô cac chât va ion sau: Al, Ca(HCO
3
)
2
, H
2
O,
HCl, ZnO, HPO
3
2-
, H
2
PO
4
-
, NH
4
HCO
3
. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 10: Cho dãy cac chât: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Sô
chât trong dãy co tinh chât luõng tinh la A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 11: Cho dãy cac chât: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Sô chât
trong dãy co tinh chât luõng tinh la A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 12: Cho cac chât: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Sô chât
dêu phan ung duoc voi dd HCl, dd NaOH la A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 13. Theo dinh nghia moi vê axit bazo cua Bronsted, trong cac ion sau: NH
4
¹
, CO
3
2-
,
CH
3
COO
-
, HSO
4
-
, K
¹
, Cl
-
, HCO
3
-
, HSO
3
-
, HPO
4
2-
, C
2
H
5
O
-
, C
6
H
5
O
-
, Al

, Cu

, HS
-
, Ca

, S
2-
,
SO
4
2-
. Co mây ion co kha náng thê hiên tinh axit trong môi truong nuoc?
A. 8 B. 10 C. 5 D. 4
Câu 14: Cho CO
2
lôi tu tu vao dd chua KOH va Ca(OH)
2
, co thê xây ra cac phan ung sau:
1. CO
2
¹ 2KOH F K
2
CO
3
¹ H
2
O 2. CO
2
¹ Ca(OH)
2
F CaCO
3
| ¹ H
2
O
3. CO
2
¹ K
2
CO
3
¹ H
2
O F 2KHCO
3
4. CO
2
¹ CaCO
3
| ¹ H
2
O FCa(HCO
3
)
2
Thu tu cac phan ung xây ra la: A. 1, 2, 3, 4 . B. 1, 2, 4, 3. C. 1, 4, 2, 3. D. 2, 1, 3, 4.
Câu 15.Môi phân tu va ion trong dãy nao sau dây vua co tinh axit vua co tinh bazo?
A.HSO
4
-
, ZnO, Al
2
O
3
, HCO
3
-
, H
2
O, CaO B.NH
4
¹
, HCO
3
-
, CH
3
COO
-

C.ZnO, Al
2
O
3
, HCO
3
-
, H
2
O D.HCO
3
-
, Al
2
O
3
, Al

, BaO
Câu 16: Theo thuyêt Bronstet, dãy chât nao sau dây la luõng tinh?
A. HCO
3

; Zn(OH)
2
; Al(OH)3 B. HCO
3

; HSO
4

; C
6
H
5
O


C. Al
3
¹
; NH
4
¹ ; CO
3
2-
D. CO
3
2
; C
6
H
5
O

; Al(OH)
3

Câu 17: Trong cac phan ung sau, phan ung nao thuôc loai phan ung axit bazo theo Bronsted?
1.
2
H OH H O

2.
3
3 2
3H Al(OH) Al 3H O


3.
2 2
4 4
Ba SO BaSO

4.
2
3 4 2
SO 2OH SO H O


A. 1 va 2 B. 3 va 4 C. 1, 2 va 3 D. 1, 2 va 4
Câu 18: Xet cac phan ung sau:
1/ NH
4
Cl ¹ NaOH ---~ NaCl ¹ NH
3
¹ H
2
O
3/ CH
3
NH
2
¹ H
2
O CH
3
NH
3
¹
¹ OH
-

2/ AlCl
3
¹ 3Na AlO
2
¹ 6H
2
O ---~ 4Al(OH)
3
¹ 3NaCl
4/ C
2
H
5
ONa ¹ H
2
O ---~ C
2
H
5
OH ¹ NaOH
phan ung nao la phan ung axit -bazo? A.1; 2; 3 B. 1; 2 C. 1 ; 3 D. 1; 2; 3; 4
Câu 1: Dãy gôm cac chât nao sau dây dêu co tinh luong tinh ?
A. Al, Al
2
O
3,
Al(OH)
3,
NaHCO
3
B. NaHCO
3
, Al(OH)
3
, ZnO, H
2
O
C. Al, Al
2
O
3
, Al(OH)
3
, AlCl
3
D. Al
2
O
3
, Al(OH)
3
, AlCl
3
, Na|Al(OH)
4
|
Câu 20: Trong cac phan ung sau, phan ung nao sai:
A. NaHSO
4
¹ BaCl
2
F BaCl
2
¹ NaCl ¹ HCl
B.2NaHSO
4
¹ BaCl
2
F Ba(HSO
4
)
2
¹ 2NaCl
C. NaHSO
4
¹ NaHCO
3
F Na
2
SO
4
¹ H
2
O ¹ CO
2

D.Ba(HCO
3
)
2
¹NaHSO
4
FBaSO
4
¹NaHCO
3
¹H
2
O¹CO
2

Nhân biêt - Giai thích hiên tuong
Câu 1: Ðê pa3 biêt cac cat rő3. a. a

. aS
4
. A(

)

ta ca3 du3 cac tuŧc tŷ a.
A. H
2
O va NaOH. B. HCl va NaCl. C. H
2
O va CO
2
. D. AgNO
3
.
Câu 2:Co 5 dd cung nông dô NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, BaCl
2
, NaOH, Na
2
CO
3
dung trong 5 lo mât
nhãn riêng biêt. Dung môt thuôc thu duoi dây dê phân biêt 5 lo trên.
A. NaNO
3
B. NaCl C. Ba(OH)
2
D. dd NH
3

Câu 3: Co cac dd muôi Al(NO
3
)
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, NaNO
3
, NH
4
NO
3
, MgCl
2
, FeCl
2
dung trong cac
lo riêng biêt bi mât nhãn. Nêu chi dung môt hoa chât lam thuôc thu dê phân biêt cac muôi trên
thi chon chât nao sau dây:
A. Dd Ba(OH)
2
B. Dd BaCl
2
C.Dd NaOH D. Dd Ba(NO
3
)
2

Câu 4: Co cac dd: NaCl,Ba(OH)
2
, NH
4
HSO
4
, HCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
. Chi dung dd Na
2
CO
3
nhân
biêt duoc dd nao?


A.Dd Ba(OH)
2
, NH
4
HSO
4
, HCl, H
2
SO
4
B.Ca 6 dd

C.Chi nhân biêt duoc 2 dd D.Dd Ba(OH)
2
, BaCl
2
, HCl, H
2
SO
4

Câu 5: Dê phân biêt cac dd riêng biêt gôm NaOH, NaCl
,
BaCl
2
, Ba(OH)
2
chi cân dung thuôc thu
A. H
2
O va CO
2
B. quy tim C. dd (NH
4
)
2
SO
4
D. dd H
2
SO
4

Câu 6: Trong cac thuôc thu sau :(1) dd H
2
SO
4
long, (2) CO
2
va H
2
O, (3) dd BaCl
2
, (4) dd HCl .
Thuôc tu phân biêt duoc cac chât riêng biêt gôm CaCO
3
, BaSO
4
, K
2
CO
3
,K
2
SO
4
la
A. (1) va (2) B. (2) va (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (2), (4)
Câu 7: Thuôc thu duy nhât dung dê nhân biêt cac chât sau: Ba(OH)
2
, NH
4
HSO
4
, BaCl
2
, HCl,
NaCl,H
2
SO
4
dung trong 6 lo bi mât nhãn.
A. dd Na
2
CO
3
B. dd AgNO
3
C. dd NaOH D. quy tim
Câu 8: Cho Na vao dd chua ZnCl
2
. Hãy cho biêt hiên tuong xay ra?
A. Co khi bay lên
B.Co khi bay lên va co kêt tua tráng xuât hiên sau do tan hoan toan.
C.Co khi bay lên va co kêt tua tráng xuât hiên sau do tan 1 phân.
D.Co khi bay lên va co kêt tua tráng xuât hiên
Câu : Suc khi CO
2
tu tu dên du vao dd Ba(AlO
2
)
2
. Hãy cho biêt hiên tuong nao sau dây xay ra ?
A. ban dâu không co G sau do co G tráng. B.co G tráng va G tan môt phân khi du CO
2
.
C. co G tráng va G tan hoan toan khi du CO
2
. D. không co hiên tuong gi.
Câu 10: Dê thu duoc Al
2
O
3
tu hôn hop Al
2
O
3
va Fe
2
O
3
, nguoi ta lân luot:
A. dung dd NaOH (du), dd HCl (du), rôi nung nong
B.dung dd NaOH (du), khi CO
2
(du), rôi nung nong
C. dung khi H
2
o nhiêt dô cao, dd NaOH (du)
D. dung khi CO o nhiêt dô cao, dd HCl (du)
Câu 11: Dung dung dung nao duoi dây co thê phân biêt 3 dd không mau dung trong cac lo
mât nhãn sau: (NH4)2SO4 ; NH4Cl ; Na2SO4.
A. BaCl2 B. Ba(OH)2 C. NaOH D. AgNO3
Câu 12: Co 3 mâu hop kim Fe Al , K Na , Cu Mg. Co thê dung dd nao duoi dây co thê
phân biêt 3 mâu hop kim trên?
A. HCl d B. NaOH d C. H
2
SO
4
loãng d D. MgCl2 d
Câu 13: Co cac lo riêng biêt dung cac dd không mau: AlCl
3
, ZNCl
2
. FeSO
4
. Fe(NO
3
)
3
. NaCl.
Chi dung dd nao duoi dây dê phân biêt cac lo mât nhãn trên ?
A. Na
2
CO
3
. B. Ba(OH)
2
. C. NH
3
. D. NaOH.
Câu 14:Dd X co thê chua 1 trong 4 muôi la : NH
4
Cl ; Na
3
PO
4
; KI ; (NH
4
)
3
PO
4
.Thêm NaOH vao
mâu thu cua dd X thây khi mui khai .Con khi thêm AgNO
3
vao mâu thu cua dd X thi co kêt tua
vang.Vây dd X chua :
A. NH
4
Cl B.(NH
4
)
3
PO
4
C.KI D.Na
3
PO
4

Câu 15: Suc khi H
2
S du qua dd chua FeCl
3
; AlCl
3
; NH
4
Cl; CuCl
2
dên bão hoa thu duoc kêt tua chua
A. CuS B.S va CuS C. Fe
2
S
3
; Al
2
S
3
D. Al(OH)
3
; Fe(OH)
3

Câu 16: Trong sô cac khi : Cl
2
; HCl ; CH
3
NH
2
; O
2
thi co bao nhiêu khi tao khoi tráng khi tiêp xuc
voi NH
3
du? A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 17: Cho dd Na
2
CO
3
vao dd AlCl
3
, dun nong nhe thây co
A. co khi bay ra. B. co kêt tua tráng rôi tan. C. kêt tua tráng. D. ca A va C.
Câu 18: Nhung giây quy tim vao dd Na
2
CO
3
thi
A. giây quy tim bi mât mau. B. giây quy chuyên tu mau tim thanh xanh.
C. giây quy không dôi mau. D. giây quy chuyên tu mau tim thanh do.
Câu 1: Cho dd HCl vua du, khi CO
2
, dd AlCl
3
lân luot vao 3 côc dung dd NaAlO
2
dêu thây:
A. co khi thoat ra, B. dd trong suôt, C. co kêt tua tráng, D. co kêt tua sau do tan dân.
Câu 20: Dd thuôc thu duy nhât co thê nhân biêt duoc tât ca cac mâu kim loai: Ba, Mg, Al, Fe, Ag la:
A. HCl B. NaOH C. FeCl
3
D. H
2
SO
4
loãng
Câu 21: Nho tu tu cho dên du dd NaOH vao dd AlCl3. Hiên tuong xay ra la
A. co kêt tua keo tráng, sau do kêt tua tan. B. chi co kêt tua keo tráng.
C. co kêt tua keo tráng va co khi bay lên. D. không co kêt tua, co khi bay lên.
Câu 22. Co 5 dd cung nông dô NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, BaCl
2
, NaOH, Na
2
CO
3
dung trong 5 lo mât
nhãn riêng biêt. Dung môt thuôc thu duoi dây dê phân biêt 5 lo trên.
A. NaNO
3
B. NaCl C. Ba(OH)
2
D. dd NH
3

Câu 23: Dô diên li - së thay dôi nhu thê nao nêu thêm vai giot dd HCl loãng vao 100 ml dd
CH
3
COOH 0,1M?
A. Vua táng, vua giam B. Dô diên li - giam. C. Dô diên li - không dôi D. Dô diên li - táng
Câu 24:Co 5 dd NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, BaCl
2
, NaOH, K
2
CO
3
dung trong 5 lo mât nhãn riêng
biêt.Dung 1 thuôc thu duoi dây dê phân biêt 5 lo trên
A.NaNO
3
B.NaCl C.Ba(OH)
2
D.Dd NH
3

Câu 25: Cho tu tu va khuây dêu dd chua 0,3 mol HCl vao dd chua 0,2 mol Na
2
CO
3
. Tim phat
biêu dung.
A. Co hiên tuong sui bot khi tu ban dâu, co 0,1 mol khi CO
2
thoat ra
B. Co hiên tuong sui bot khi tu ban dâu, co 0,15 mol khi CO
2
thoat ra
C. Sau khi kêt thuc phan ung co 0,15 mol khi CO
2
thoat ra
D. Sau khi kêt thuc phan ung co 0,1 mol khi CO
2
thoat ra

Các ion cùng tôn tai trong 1 dd -pu trao dôi ion
Câu 1: Tâp hop cac ion nao sau dây co thê tôn tai dông thoi trong cung 1 dd :
A.NH
4
¹
; Na
¹
; HCO
3
-
; OH
-
B.Fe

; NH
4
¹
; NO
3
-
; SO
4
2-

C.Na
¹
; Fe

; H
¹
;NO
3
-
D. Cu


; K
¹
OH
-
;NO
3
-

Câu 2: Hôn hop X chua K
2
O, NH
4
Cl, KHCO
3
va BaCl
2
co sô mol báng nhau. Cho hôn hop X
vao luong du nuoc, dun nong. Chât tan trong dd thu duoc la
A.KCl va KOH B.KCl. C. KCl, KHCO
3
va BaCl
2
D. KCl, KOH va BaCl
2

Câu 3: Cho cac chât: MgO, CaCO
3
, Al
2
O
3
, dung d ich HCl, NaOH, CuSO
4,
NaHCO
3
,.Khi cho
cac chât trên tac dung voi nhau tung dôi môt thi tông sô cáp chât phan ung duoc voi nhau la:
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 4: Cho mâu Na vao dung dich cac chât ( riêng biêt) sau : Ca(HCO
3
)
2
(1), CuSO
4
(2), KNO
3
(3), HCl(4). Sau khi cac phan ung xay ra xong , ta thây cac dd co xuât hiên kêt tua la
A. (1) v a (2). B. (1) v a (3). C. (1) v a (4). D. ((2) v a (3).
Câu 5: Dãy gôm cac chât dêu bi hoa tan trong dd NH
3
la:
A. Cu(OH)
2
, AgCl, Zn(OH)
2
, Ag
2
O. B. Cu(OH)
2
, AgCl, Zn(OH)
2
, Al(OH)
3
.
C. Cu(OH)
2
, AgCl, Fe(OH)
2
, Ag
2
O. D. Cu(OH)
2
, Cr(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Ag
2
O
Câu 6.: Dd Na
2
CO
3
co thê tac dung voi tât ca cac chât trong dãy nao sau dây?
A. CaCl
2
, HCl, CO
2
, KOH B. Ca(OH)
2
, CO
2
, Na
2
SO
4
, BaCl
2
, FeCl
3

C. HNO
3
, CO
2
, Ba(OH)
2
, KNO
3
D. CO
2
, Ca(OH)
2
, BaCl
2
, H
2
SO
4
, HClO
Câu 7 : Cho cac dd riêng biêt: HNO
3
, Ba(OH)
2
, NaHSO
4
, H
2
SO
4
. Sô chât tac dung voi dd
Ba(HCO
3
)
2
tao kêt tua la : A.1 B.3 C.2 D.4
Câu 8: Hoa tan hoan toan m gam Na vao 1 lit dd HCl a M , thu duoc dd A va a(mol) khi thoat
ra . Dãy gôm câc chât dêu tac dung voi dd A la
A.AgNO
3
, Na
2
CO
3
.CaCO
3
B.FeSO
4
, Zn ,Al
2
O
3
, NaHSO
4

C.Al, BaCl
2
, NH
3
NO
3
. Na
2
HPO
3
D. Mg. ZnO, Na
2
CO
3
. NaOH
Câu : Ion CO
3
2-
cung tôn tai voi cac ion sau trong môt dd:
A. NH
4
¹
, Na
¹
, K
¹
B. Cu

, Mg

, Al

C. Fe

, Zn

, Al

D. Fe

, HSO
4
-

Câu 10: Trong cac dd: HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2
, co bao nhiêu chât tac
dung duoc voi dd Ba(HCO
3
)
2
? A.4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 12: Dãy cac chât dêu tac dung voi dd Ca(OH)
2
la:
A. Ba(NO
3
)
2
, Mg(NO
3
)
2
, HCl, CO
2
, Na
2
CO
3
.
B. Mg(NO
3
)
2
, HCl, BaCO
3
,NaHCO
3
, Na
2
CO
3 .
C. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
, CO
2
, Mg(NO
3
)
2
, Ba(NO
3
)
2.
.
D. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
, CO
2
, Mg(NO
3
)
2
, HCl.
Câu 13: Dãy ion nao sau dây co thê dông thoi tôn tai trong cung môt dd ?
A. Na
¹,
Cl
-,
S
2-
, Cu

. B. K
¹
, OH
-
, Ba

, HCO
3
-
.
C. NH
4
¹
, Ba

, NO
3
-
, OH
-
. D. HSO
4
-,
NH
4
¹
, Na
¹
, NO
3
-

Câu 14. Cho so dô sau : X ¹ Y ÷ CaCO
3
¹ BaCO
3
¹ H
2
O. Hãy cho biêt X, Y co thê la:
A. Ba(AlO
2
)
2
va Ca(OH)
2
B. Ba(OH)
2
va Ca(HCO
3
)
2

C. Ba(OH)
2
va CO
2
D. BaCl
2
va Ca(HCO
3
)
2

Câu 15. Cho so dô sau : X ¹ Y ¹ H
2
O ÷ Al(OH)
3
¹ NaCl ¹ CO
2
. Vây X, Y co thê tuong ung
voi cáp chât nao sau dây la:
A. AlCl
3
va Na
2
CO
3
B. NaAlO
2
va Na
2
CO
3

C. NaAlO
2
va NaHCO
3
D. AlCl
3
va NaHCO
3

Câu 16: Trong cac dd: HNO
3
, NaCl, K
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, NaHSO
4
, Mg(NO
3
)
2
. Dãy gôm cac chât dêu tac
dung duoc voi dd Ba(HCO
3
)
2
la:
A. HNO
3
, Ca(OH)
2
, NaHSO
4
, Mg(NO
3
)
2 B. HNO
3
, NaCl, K
2
SO
4

C. HNO
3
, Ca(OH)
2
, NaHSO
4
, K
2
SO
4 D. NaCl, K
2
SO
4
, Ca(OH)
2
Câu 17: Hôn hop A gôm Na
2
O, NH
4
Cl, NaHCO
3
, BaCl
2
. Cho hôn hop A vao nuoc du, dun nong sau
cac phan ung xây ra hoan toan thu duoc dd chua:
A. NaCl B. NaCl, NaOH, BaCl
2

C. NaCl, NaHCO
3
, BaCl
2
D. NaCl, NaOH
Câu 18. Cac ion nao sau không thê cung tôn tai trong môt dd?
A. Na
¹
, Mg

, NO

3
, SO
2
4
B. Ba

, Al

, Cl

, HSO

4

C. Cu

, Fe

, SO
2
4
, Cl

D. K
¹
, NH

4
, OH

, PO
3
4

Câu 1: Dãy nao sau dây gôm cac chât không tan trong nuoc nhung tan trong dd HCl.
A. CuS, Ca
3
(PO
4
)
2
, CaCO
3
B. AgCl, BaSO
3
, Cu(OH)
2

C. BaCO
3
, Fe(OH)
3
, FeS D. BaSO
4
, FeS
2
, ZnO
Câu 20: Cho dãy cac chât: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Sô chât trong
dãy tao thanh kêt tua khi phan ung voi dd BaCl2 la A. 4. B. 6. C. 3. D. 2.
Câu 21: Cho dãy cac chât: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Sô chât trong dãy
tac dung voi luong du dd Ba(OH)2 tao thanh kêt tua la A. 3. B. 5. C. 4. D. 1.
Câu 22: Trong cac dd: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gôm cac
chât dêu tac dung duoc voi dd Ba(HCO3)2 la:
A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4
Câu 23.: Dd Na
2
CO
3
co thê tac dung voi tât ca cac chât trong dãy nao sau dây?
A. CaCl
2
, HCl, CO
2
, KOH B. Ca(OH)
2
, CO
2
, Na
2
SO
4
, BaCl
2
, FeCl
3

C. HNO
3
, CO
2
, Ba(OH)
2
, KNO
3
D. CO
2
, Ca(OH)
2
, BaCl
2
, H
2
SO
4
, HClO
3
Câu 23: Cho cac dd sau: NaHCO
3
(X
1
) ; CuSO
4
(X
2
) ; (NH
4
)
2
CO
3
(X
3
) ; NaNO
3
(X
4
) ;
MgCl
2
(X
5
) ; KCl (X
6
). Nhung dd 3 tao kêt tua khi cho Ba vao la:
A. X
1
, X
4
, X
5
B. X
1
, X
4
, X
6
C. X
1
, X
3
, X
6
D. X
4
, X
6
.
Câu 24: Sô phuong trinh phan ung xây ra khi trôn cac chât sau dây voi nhau tung dôi môt la bao
nhiêu?Dd Ca(HCO
3
)
2
, dd NaOH, dd (NH
4
)
2
CO
3
, dd KHSO
4
, dd BaCl
2

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 25: Trong cac cáp chât cho duoi dây, cáp chât nao co thê cung tôn tai trong môt dd?
A. AlCl
3
va CuSO
4
. B. NaHSO
4
va NaHCO
3
. C. Na
2
ZnO
2
va HCl. D. NH
3
va AgNO
3

Câu 26: Trong cac dd sau: HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2
.Dãy gôm cac
chât dêu tac dung duoc voi dd Ba(HCO
3
)
2
la:
A.HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
B. HNO
3
, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4

C. NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
D. HNO
3
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2

Câu 27:Co 4 dd trong suôt, môi dd chi chua 1 cation va 1 anion trong sô cac ion sau:Ba

, Al

,
Na
¹
, Ag
¹
, CO
3
2-
, NO
3
-
, Cl
-
, SO
4
2-
.Cac dd do la:
A. AgNO
3
, BaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Na
2
CO
3
B.AgCl, Ba(NO
3
)
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Na
2
CO
3
C. AgNO
3
, BaCl
2,
Al
2
(CO
3
)
3
, Na
2
SO
4
D.Ag
2
CO
3
, Ba(NO
3
)
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, NaNO
3

Câu 28: Cho 4 miêng Al nhu nhau vao 4 dd co cung thê tich va nông dô C
M
: CH
3
COOH
, NH
4
Cl , HCl, NaCl . Truong hop nao khi H
2
bay ra nhiêu nhât?
A. CH
3
COOH B. NH
4
Cl C. HCl D. NaCl
Câu 2:Dd HCl co thê tac dung voi mây chât trong sô cac chât: NaHCO
3
,SiO
2
, NaClO,
NaHSO
4
, AgCl, Sn, C
6
H
5
ONa,(CH
3
)
2
NH, CaC
2
,S. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 30: Khi cacbonic tac dung duoc voi cac dd trong nhom nao?
A. Na
2
CO
3
, Ba(OH)
2
, C
6
H
5
ONa B. Na
2
SO
3
, KCl, C
6
H
5
ONa
C. Na
2
CO
3
, NaOH, CH
3
COONa D. Na
2
SO
3
, KOH, C
6
H
5
ONa

Toán vê pH

Câu 1: Trôn lân 200 ml dd HCl 0,125M voi 300 ml dd NaOH 0,1M thu duoc dd A. pH cua dd A
la A. 2. B. 12. C. 13. D. 11.
Câu 2: Cac muôi sau dây NaNO3 ; K2CO3 ; CuSO4 ; FeCl3 ; AlCl3 ; KCl. Cac dd co pH ÷ 7
A. NaNO3 ; KCl B. K2CO3 ; CuSO4 ; KCl
C. CuSO4 ; FeCl3 ; AlCl3 D. NaNO3 ; K2CO3 ; CuSO4
Câu 3: Cac dd: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, nhung dd co pH ~ 7
A. Na2CO3, NH4Cl, KCl. B. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4. D. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.
Câu 4: Trôn 500 ml dd HNO
3
0,2M voi 500 ml dd Ba(OH)
2
0,2M. Nêu bo qua hiêu ung thê tich,
pH cua dd thu duoc la: A. 13 B. 12 C. 7 D. 1
Câu 5. Nông dô ion H
¹
thay dôi nhu thê nao thi gia tri pH táng 1 don vi?
A. Táng lên 1 mol/l B. Giam di 1 mol/l C.Táng lên 10 lân D. Giam di 10 lân
Câu 6: Hoa tan 3,66gam hôn hop Na, Ba vao nuoc du thu duoc 800ml dd A va 0,896 lit
H
2
(dktc). pH cua dd A báng: (Na ÷ 23, Ba ÷ 137). A. 13 B. 12 C. 11 D. 10
Câu 7: Dd NH
3
0,1 M co dô diên li báng 1°. pH cua dd NH
3
báng:
A. 10,5 B. 11,0 C. 12,5 D.13,0
Cõu 8: Dd A co pH ÷ 4, dd B co pH ÷ 6 cua cung môt chât tan. Hoi phai trôn 2 dd trên theo ti lê
thê tich V
A
:V
B
la bao nhiêu dê duoc dd co pH÷5. A. 2:3 B. 10:1 C. 1:1 D. 1:10
Câu : Trôn 600 ml dd HCl 1M voi 400 ml dd NaOH x M duoc 1 lit dd co pH ÷ 1. Gia tri cua x
la: A. 1. B. 0,75. C. 0,25. D. 1,25.
Câu 10: Trôn 200 ml dd gôm HCl 0,1M va H
2
SO
4
0,05M voi 300 ml dd Ba(OH)
2
nông dô x M
thu duoc m gam kêt tua va 500 ml dd co pH ÷ 13. Gia tri cua x va m lân luot la
A. x ÷ 0,015; m ÷ 2,33. B. x ÷ 0,150; m ÷ 2,33.
C. x ÷ 0,200; m ÷ 3,23. D. x ÷ 0,020; m ÷ 3,23.
Câu 11.Trôn 100 ml dd gôm Ba(OH)
2
0,1M va NaOH 0,1M voi 400 ml dd gôm H
2
SO
4
0,0375M
va HCl 0,0125M thu duoc dd X.Gia tri pH cua dd X la: A.7 B.2 C.1 D.6
Câu 12: Dãy sáp xêp cac dd loãng co nông dô mol/l nhu nhau theo thu tu pH táng dân la:
A. KHSO
4
, HF, H
2
SO
4
, Na
2
CO
3
B. HF, H
2
SO
4
, Na
2
CO
3
, KHSO
4

C. H
2
SO
4
, KHSO
4
, HF, Na
2
CO
3
D. HF, KHSO
4
, H
2
SO
4
, Na
2
CO
3

Câu 13: Xet pH cua bôn dd co nông dô mol/lit báng nhau la dd HCl, pH ÷ a; dd H
2
SO
4
,pH ÷
b;dd NH
4
Cl, pH ÷ c va dd NaOH pH ÷ d. Nhân dinh nao duoi dây la dung ?
A.d·c·a·b B.c·a·d·b C.a·b·c·d D.b·a·c·d
Câu 14: Co 50 ml dd chua hôn hop KOH 0,05M va Ba(OH)
2
0,025M nguoi ta thêm V ml dd
HCl 0,16M vao 50 ml dd trên thu duoc dd moi co pH ÷ 2. Vây gia tri cua V la
A. 36,67 ml B. 30,33 ml C. 40,45 ml D. 45,67 ml.
Câu 15: Co V
1
ml dd H
2
SO
4
pH ÷ 2. Trôn thêm V
2
ml H
2
O vao dd trên duoc (V
1
¹V
2
) ml dd moi
co pH ÷ 3. Vây ti lê V
1
: V
2
co gia tri báng A. 1 : 3 B. 1 : 5 C. 1 : 9 D. 1 : 10
Câu 16: Trôn 250 ml dd hôn hop HCl 0,08 (mol/l) va H
2
SO
4
0,01 (mol/l) voi 250 ml dd
Ba(OH)
2
co nông dô x mol thu duoc m (g) kêt tua va 500 ml dd co pH ÷ 12. Gia tri cua m va x
A. 0,5825g va 0,06 mol/l B. 0,5565g va 0,06 mol/l
C. 0,5825 g va 0,03 mol/l D. 0,5565g va 0,03 mol/l
Câu 17: Dê trung hoa 100 g dd HCl 1,825° cân bao nhiêu ml dd Ba(OH)
2
co pH báng 13.
A. 500ml B. 0,5 ml C.250ml D. 50ml
Câu 18 : Co 6 dd cung nông dô mol/lit la: Dd NaCl(1), dd HCl(2), dd Na
2
CO
3
(3), dd
NH
4
Cl(4), dd NaHCO
3
(5), dd NaOH(6). Dãy sáp xêp theo trinh tu pH cua chung táng dân la
A. (1)·(2)·(3)·(4)·(5)·(6). B. (2)·(3)·(1)·(5)·(6)·(4).
C. (2)·(4)·(1)·(5)·(3)·(6). D. (2)·(1)·(3)·(4)·(5)·(6).
Câu 1:Gia tri pH cua dd Ca(OH)
2
0,005M la: A. 7. B. 12. C. 9. D. 3,7.
Câu20: Dd co pH ÷ 4 thi co nông dô ion OH

báng A. 10
-
4 B. 4 C. 10
-
10 D. 10
4

Câu21: Khi trôn nhung thê tich báng nhau cua dd HNO
3
0,01M va dd NaOH 0,03M thi thu duoc
dd co pH báng: A. 9 B. 12,30 C. 13 D.12
Câu 22 : Cho dãy dd cac chât sau : Na
2
CO
3
, KCl, H
2
SO
4
, C
6
H
5
ONa, AlCl
3
, NH
4
NO
3
,
CH
3
COOK, Ba(OH)
2
. Sô chât trong dãy co pH ~ 7 la : A.3 B.5 C.4 D.6
Câu 23 : Cho cac 3 dd: NH
3
(1), NaOH (2), Ba(OH)
2
(3), co cung nông dô mol. pH cua cac dd
trên duoc sáp xêp theo thu tu sau : A.1 ~ 2 ~ 3 B.3 ~ 2 ~ 1 C.1~ 3 ~ 2 D.2 ~ 1 ~ 3
Câu 24 : Thê tich dd Ba(OH)
2
0,025M cân cho vao 100ml dd hôn hop gôm HNO
3
va HCl co pH
÷ 1, dê thu duoc dd co pH ÷2 la : A.0,224 lit B.0,15 lit C.0, 336 lit D.0,448 lit
Câu 26: Dd NaOH co nông dô 2.10
-7
M co pH la: A. 7,38 B. 7,36 C. 7,68 D. 7.58
Câu 27: Dd X co hoa tan hai chât CH
2
COOH 0,1M va CH
3
COONa 0,1M. Biêt háng sô axit cua
CH
3
COOH la Ka÷1,8.10-5. Gia tri pH cua dd X la: A. 5,4 B. 6,7 C. 3,6 D. 4,8
Câu 28: Tinh thê tich dd Ba(OH)
2
0,025M cân cho vao 100ml dd gôm HNO
3
va HCl co pH÷
1dê hôn hop thu duoc co pH÷ 2. A. 0,15 lit B. kêt qua khac C.0,1 lit D.0,2 lit
Câu 2: 3 dd co cung nông dô mol/l : NaHCO
3
, NaOH , Na
2
CO
3
. Dãy pH cua chung táng la
A. NaOH ; NaHCO
3
;Na
2
CO
3
B. Na
2
CO
3
; NaHCO
3
; NaOH
C. NaOH ; Na
2
CO
3
; NaHCO
3
D. NaHCO
3
; Na
2
CO
3
; NaOH
Câu 30: Cho 275 ml dd Ba(OH)
2
co PH ÷ 13 vao 225 ml dd HNO
3
0,1M. Dd thu duoc sau khi
trôn co PH báng A. 11 B. 12 C. 2 D. 3
Câu 31: Dãy sau gôm cac dd dêu co PH lon hon 7 ?
A. NaHSO
3
, NaHSO
4
, Ca(HCO
3
)
2
B. KHCO
3
, Na
2
CO
3
, C
6
H
5
ONa
C. NH
4
HCO
3
, FeCl
3
, CH
3
COONa D. CuSO
4
, NH
4
Cl, AgNO
3

Câu 32: Dd co pH÷7: A. NH
4
Cl B. CH
3
COONa C. C
6
H
5
ONa

D. KClO
3

Câu 33: Trôn 100 ml dd (gôm Ba(OH)
2
0,1M va NaOH 0,1M) voi 400 ml dd (gôm H
2
SO
4
0,0375M
va HCl 0,0125M), thu duoc dd X. Gia tri pH cua dd X la: A. 12 B. 1 C. 2 D. 13
Câu 34: Cho cac dd muôi: Na
2
CO
3
(1), NaNO
3
(2), NaNO
2
(3), NaCl (4), Na
2
SO
4
(5),
CH
3
COONa (6), NH
4
HSO
4
(7), Na
2
S (8). Nhung dd muôi lam quy hoa xanh la:
A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (3), (5), (6) .
C. (1), (3), (6), (8). D. (2), (5), (6), (7).
Câu 35. Hãy cho biêt dãy cac dd nao sau dây co kha náng dôi mau quy tim sang do (hông).
A. CH
3
COOH, HCl va BaCl
2
B. NaOH, Na
2
CO
3
va Na
2
SO
3

C. H
2
SO
4
, NaHCO
3
va AlCl
3
D. NaHSO
4
, HCl va AlCl
3

Câu 36: Dê danh gia dô manh, yêu cua axit, bazo, nguoi ta dua vao:
A. dô diên li B. kha náng diên li ra ion H
¹
, OH

C. gia tri pH D. háng sô diên li axit, bazo (K
a
, K
b
).
Câu 37:Dd HCOOH 0,01 mol/L co pH o khoang nao sau dây?
A. pH ÷ 7 B.pH ~ 7 C. 2 · pH · 7 D. pH ÷2
Câu 38: Dd HNO
3
co pH ÷ 2. Cân pha loãng dd trên bao nhiêu lân dê thu duoc dd co pH ÷ 3
A. 1,5 lân B. 10 lân C. 2 lân D. 5 lân
Câu 3: Dd H
2
SO
4
co pH ÷ 2 thi nông dô cua H
2
SO
4
la
A. 0,01M B. 0,1M C. 0,005M D. 0,05M
Câu 40: Cho cac dd: Na
2
S, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, K
2
SO
3
, AlCl
3
. Sô dd co gia tri
pH ~ 7 la: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 41: Cho hôn hop Na, Ca tan hêt vao 150 ml dd chua dông thoi axit HCl 1M va H
2
SO
4

0,5M, duoc dd X va 7,84 lit khi (dktc). Dd X co gia tri:
A. pH ÷ 7 B. pH ÷ 4 C. pH ~ 7 D. pH · 7
Câu 42: Cho m gam hôn hop Mg, Al vao 250 ml dd X chua hôn hop axit HCl 1M va axit
H2SO4 0,5M, thu duoc 5,32 lit H2 (o dktc) va dd Y (coi thê tich dd không dôi). Dd Y co pH la
A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.
Câu 43: Trôn 100 ml dd co pH ÷ 1 gôm HCl va HNO3 voi 100 ml dd NaOH nông dô a (mol/l)
thu duoc 200 ml dd co pH ÷ 12. Gia tri cua a la (biêt trong moi dd |H
¹
||OH
-
| ÷ 10
-14
)
A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.
Câu 44: Trôn lân V ml dd NaOH 0,01M voi V ml dd HCl 0,03 M duoc 2V ml dd Y. Dd Y co
pH la A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 45. Trôn 250 ml dd hôn hop HCl 0,08 (mol/l) va H
2
SO
4
0,01 (mol/l) voi 250 ml dd
Ba(OH)
2
co nông dô x mol thu duoc m (g) kêt tua va 500 ml dd co pH ÷ 12. Gia tri cua m va x
la:
A. 0,5825g va 0,06 mol/l B. 0,5565g va 0,06 mol/l
C. 0,5825 g va 0,03 mol/l D. 0,5565g va 0,03 mol/l

Toán vê dd
Câu 1:Cho NaClO du vao 200 ml dd X chua Na
2
CO
3
va Na
2
SO
3
kêt thuc phan ung duoc dd Y .Cho
BaCl
2
du vao Y duoc 43 g kêt tua .Nêu thêm MgCl
2
du vao Y thi duoc 8,4 g kêt tua . Nông dô mol
cua Na
2
CO
3
trong dd X la:
A.0,5M B.1,2M C.5M D.0,1M
Câu 2:Hoa tan hôn hop X gôm 1,4 g Fe va 3,6 g FeO trong dd H
2
SO
4
loãng vua du thu duoc dd Y. Cô
can dd Y thu duoc 20,85 g chât rán Z .Chât Z la:
A.FeSO
4
B.Fe
2
(SO
4
)
3
C.FeSO
4
.3H
2
O D. FeSO
4
.7H
2
O
Câu 3: Cho cac muôi sau: NaHSO
4
;NaHCO
3
;Na
2
HPO
3
. Muôi axit trong sô do la:
A. NaHSO
4
;NaHCO
3
B.Na
2
HPO
3
C. NaHSO
4
D.ca 3 muôi
Câu 4: Cho 4,8 g Mg vao Vml dd FeCl
3
1M , sau khi phan ung hoan toan thu duoc 7 g môt kim
loai. Tinh V?
A. 150 B.200 C.250 D.300
Câu 5: Cho 13,7 gam kim loai Ba vao 200 ml dd FeSO
4
1M, sau khi cac phan ung xay ra hoan
toan ta thu duoc kêt tua co khôi luong la:
A. 28,9 gam. B. 5,6 gam. C. 32,3 gam. D. 9 gam.
Câu 6: Cho 4,48 l it CO
2
vao 150 ml dd Ca(OH)
2
1M, cô can hôn hop cac chât sau phan ung ta
thu duoc chât rán co khôi luong la:
A. 18,1 gam. B. 15 gam. C. 8,4 gam. D. 20 gam.
Câu 7: Cho 5,7 gam hôn hop bôt P gôm Mg, Al, Zn, Cu tac dung hoan toan voi oxi du thu
duoc hôn hop rán Q co khôi luong la 8,1 gam. Thê tich tôi thiêu dd HCl 1M cân dung dê hoa tan
hoan toan Q la
A. 180 ml B. 270 ml C. 300 ml D. 360 ml
Câu 8: Hoa tan 14,2 gam hôn hop X gôm MgCO
3
va môt muôi cacbonat cua kim loai M vao
môt luong vua du axit HCl 7,3° thu duoc dd Y va 3,36 lit khi CO
2
(dktc). Nông dô MgCl
2
trong
Y la 6,028°. Cho dd NaOH du vao dd Y, loc lây kêt tua dem nung ngoai không khi dên khôi
luong không dôi thi thu duoc m gam chây rán. Gia tri cua m báng
A. 12,0g B. 10,4g C. 8,0g D. 7,6g
Câu : Cho 200 ml dd X chua cac ion NH
4
¹
, K
¹
, SO
4
2-
, Cl
-
voi nông dô tuong ung la 0,5M ,
0,1M , 0,25M , 0,1M. Biêt ráng dd X duoc diêu chê báng cach hoa tan 2 muôi vao nuoc. Khôi
luong cua 2 muôi duoc lây la
A. 6,6g (NH
4
)
2
SO
4
va 7,45g KCl. B. 6,6g (NH4)2SO4 va 1,49g KCl.
C. 8,7g K2SO4 va 5,35g NH4Cl. D. 3,48g K
2
SO
4
va 1,07g NH
4
Cl.
Câu 10: Hoa tan 17 gam hôn hop NaOH, KOH, Ca(OH)
2
vao nuoc duoc 500 gam dd X. Dê
trung hoa 50 gam dd X cân dung 40 gam dd HCl 3,65°. Cô can dd sau khi trung hoa thu duoc
khôi luong muôi khan la
A. 3,16 gam. B. 2,44 gam. C. 1,58 gam. D. 1,22 gam.
Câu 11: Cho 2,76 g Na vao 100ml dd HCl 1M sau khi kêt thuc phan ung thu duoc V lit khi H
2

(dktc). Gia tri V la:
A. 2,688 lit B. 1,12 lit C. 1,344 lit D. 2,24 lit
Câu 12: Dd A chua x mol Ba

, 0,02 mol K
¹
va 0,06 mol OH
-
. Gia tri cua x la:
A. 0,05 mol B. 0,02 mol C. 0,04 mol D. 0,08 mol
Câu 13:Hoa tan 10,6 gam Na
2
CO
3
va 6,9 gam K
2
CO
3
vao nuoc thu duoc dd X. Thêm tu tu m
gam dd HCl 5° vao X thây thoat ra 0,12 mol khi. Gia tri cua m la:
A.87,6 g B. 175,2 g C. 39,4 g D. 197,1 g
Câu 14: Hâp thu hoan toan 1,568 lit CO
2
(dktc) vao 500ml dd NaOH 0,16M thu duoc dd X.
Thêm 250 ml dung dich Y gôm BaCl
2
0,16M va Ba(OH)
2
a mol/l vao dd X thu duoc 3,94 gam
kêt tua va dd Z. Tinh a?
A. 0,02M B. 0,04M C. 0,03M D. 0,015M
Câu 15: Hoa tan 10g hôn hop CaCO
3
, MgCO
3
vao 100ml dd HCl 1,5M, cho toi khi phan ung
xay ra xong. Thê tich khi CO
2
(dktc) thoat ra la:
A. 15,68 lit. B. 1,68 lit. C. 2,24 lit. D. 2,88 lit.
Câu16: Dd nao duoi dây co thê dung dê nhân biêt ba dd NaCl , ZnCl , AlCl
3
?
A. NaOH B. NH
3
C. HCl D. BaCl
2

Câu17: Co 3 mâu hop kim Fe-Al, K-Na, Cu-Mg. Dd co thê dung dê phân biêt 3 mâu hop kim
nay la: A. NaOH B. HCl C. H
2
SO
4
loãng D. MgCl
2

Câu18: Thê tich dd HCl 0,3M cân dê trung hoa 100 ml dd hôn hop NaOH 0,1M va Ba(OH)
2
la:
A. 100 ml B. 150 ml C. 200 ml D. 250 ml
Câu 1 : Nung 13,4 gam hôn hop 2 muôi cacbonat cua 2 kim loai hoa tri II, sau khi phan ung
xay ra hoan toan thu duoc 6,8 gam chât rán va khi X. Luong khi X sinh ra cho hâp thu vao 75
ml dd NaOH 1M. Khôi luong muôi khan thu duoc sau phan ung la :( Cho Na ÷ 23, C ÷12, O
÷16, H ÷1) A.4,2 gam B.6,5 gam C.6,3 gam D.5,8 gam
Câu 20 : Môt dd chua 0,1 mol KHCO
3
va 0,2 mol K
2
CO
3
. Khi thêm 0,3 mol BaCl
2
vao dd trên
thu duoc m
1
gam kêt tua. Khi thêm 0,3 mol Ba(OH)
2
vao dd trên thu duoc m
2
gam kêt tua. m
1

va m
2
co khôi luong lân luot la
A.59,1 gam va 19,7 gam B.39,4 gam va 59,1 gam
C.19,7 gam va 39,4 gam D.39,4 gam va 39,4 gam
Câu 21 : Cho 200 ml dd NaOH 1M tac dung voi 200 ml dd H
3
PO
4
0,5M, muôi thu duoc co khôi
luong la : A.14,2 gam B.15,8 gam C.16,4 gam D.11,9 gam
Câu 22 : Dd A co chua : Mg

, Ba

,Ca

,
va 0,2 mol Cl
-
, 0,3 mol NO
3
-
.Thêm dân dân dd
Na
2
CO
3
1M vao dd A cho dên khi duoc luong kêt tua lon nhât thi ngung lai.Hoi thê tich dd
Na
2
CO
3
dã thêm vao la bao nhiêu? A.300 ml B. 200 ml C.150 ml D.250 ml
Câu 23: Lây 500 ml dd chua dông thoi HCl 1,98M va H
2
SO
4
1,1M trôn voi V lit dd chua NaOH
3M va Ba(OH)
2
4M thi trung hoa vua du. Thê tich V la:
A. 0,180 lit B. 0,190 lit C. 0,170 lit D. 0,140 lit
Câu 24: Môt dd X co chua 0,01 mol Ba

; 0,01 mol NO
3
-
, a mol OH
-
va b mol Na
¹
. Dê trung
hoa 1/2 dd X nguoi ta cân dung 200 ml dd HCl 0,1M. Khôi luong chât rán thu duoc khi cô can
dd X la:
A. 16,8 gam B. 3,36 gam C. 4 gam D. 13,5 gam
Câu 25: Cho tu tu 150ml dung dich HCl 1M vao 500ml dung dich A gôm Na
2
CO
3
va KHCO
3

thi thu duoc 1,008 lit khi (dktc) va dd B Cho dd B tac dung voi dd Ba(OH)
2
du thi thu duoc
29,55g kêt tua. Tinh nông dô cua Na
2
CO
3
va KHCO
3
trong dd A lân luot la :
a.0,21 va 0,32M b.0,2 va 0,4 M c.0,18 va 0,26M d.0,21 va 0,18M
Câu 26: Tai sao Zn(OH)
2
tan trong NH
3
nhung Al(OH)
3
thi không tan ?
A.Do Zn

tao phuc voi NH
3
nhung Al

thi không B.Do Zn(OH)
2
yêu hon nên dê tan
C.Do tinh axit cua HAlO
2
qua yêu hon H
2
ZnO
2
D. Do tât ca cac nguyên nhân trên
Câu 27: Trong cac chât NaHSO
4,
NaHCO
3
, NH
4
Cl, Na
2
CO
3
,CO
2
, AlCl
3
. Sô chât khi tac dung
voi dd Na|Al(OH)
4
| thu duoc Al(OH)
3
la A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 28: Cho tu tu 200 ml dd hôn hop HCl 1M va H
2
SO
4
0,5M vao 300 ml dd Na
2
CO
3
1M thu
duoc V lit khi (o dktc) .Gia tri cua V la
A. 1,68 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit

Câu 2: Cho dd X chua 0,1 mol Al

, 0,2 mol Mg

, 0,2 mol NO
3
-
, x mol Cl
-
, y mol Cu


- Nêu cho dd X tac dung voi dd AgNO
3
du thi thu duoc 86,1 gam kêt tua
- Nêu cho 850 ml dd NaOH 1M vao dd X thi khôi luong kêt tua thu duoc la
A. 26,4 gam B. 25,3 gam C. 20,4 gam D. 21,05 gam
Câu 30: Trong dd AlCl
3
(bo qua su phân li cua H
2
O) chua sô ion tôi da la
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 31: Dd X chua axit HCl a mol/l va HNO
3
b mol/l. Dê trung hoa 20 ml dd X cân dung 300
ml dd NaOH 0,1 M. Mát khac lây 20 ml dd X cho tac dung voi dd AgNO
3
du thây tao thanh
2,87 gam kêt tua. ( Ag ÷ 108, Cl ÷ 35,5 ). Gia tri cua a, b lân luot la:
A. 1,0 va 0,5 B. 1,0 va 1,5 C. 0,5 va 1,7 D. 2,0 va 1,0
Câu 32: Dd E chua cac ion Mg

, SO
4
2-
, NH
4
¹
, Cl
-
. Chia dd E ra 2 phân báng nhau: Cho phân I
tac dung voi dd NaOH du, dun nong, duoc 0,58 gam kêt tua va 0,672 lit khi (dktc). Phân II tac
dung voi dd BaCl
2
du, duoc 4,66 gam kêt tua. Tông khôi luong cac chât tan trong dd E báng
(Mg ÷ 24, Ba ÷ 137, S ÷ 32, O ÷ 16, Na ÷ 23,H ÷ 1, Cl ÷ 35,5)
A. 6,11g. B. 3,055g. C. 5,35g. D. 9,165g.
Câu 33: Dd A: 0,1mol M

; 0,2 mol Al

; 0,3 molSO
4
2-
va con lai la Cl
-
. Khi cô can ddA thu
duoc 47,7 gam rán. Vây M së la: A. Mg B. Fe C. Cu D. Al
Câu 34: Suc 4,48 lit CO
2
(dktc) vao 200 ml dd chua Na
2
CO
3
0,5M va NaOH 0,75M thu duoc dd X.
Cho dd BaCl
2
du vao dd X. Tinh khôi luong kêt tua thu duoc?
A. 39,4 gam B. 19,7 gam C. 29,55 gam D.9,85 gam
Câu 35: Hoa tan 7,2 gam môt hôn hop gôm hai muôi sunIat cua môt kim loai hoa tri I va môt kim loai
hoa tri II vao nuoc duoc dd X. Thêm vao dd X môt luong vua du dd BaCl
2
thi thu duoc 11,65 gam
BaSO
4
va dd Y. Tông khôi luong 2 muôi clorua trong dd Y la :
A. 6,50 gam B. 5,95 gam C. 8,20 gam D.7,00 gam
Câu 36: Môt dd co chua 2 cation la Fe

(0,1mol), Al

(0,2mol) va 2 anion la Cl
-
(xmol), SO
4
2-

(ymol) . Biêt ráng khi cô can dd thu duoc 46,9 gam chât rán khan . Tông sô mol cua 2 anion la:
A. 0,4 . B. 0,5 . C. 0,6 . D. 0,7.
Câu 37: Cho 13,7 gam Ba vao 100 ml dd HCl 1M thu duoc dd X. Cho dd X vao 100 ml dd FeSO
4

0,7 M thu duoc kêt tua Y. Tinh khôi luong kêt tua Y.
A. 16,31 gam B. 25,31 gam C. 14,5 gam D. 20,81 gam
Câu 38: Trôn 2 dd: Ba(HCO
3
)
2
; NaHSO
4
co cung nông dô mol/l voi nhau theo ty lê thê tich 1: 1 thu
duoc kêt tua X va dd Y. Hãy cho biêt cac ion co mát trong dd Y. ( Bo qua su thuy phân cua cac ion va
su diên ly cua nuoc).
A. Na
¹
va SO
2-
4
B. Ba

, HCO
-
3
va Na
¹

C. Na
¹
, HCO
-
3
D. Na
¹
, HCO
-
3
va SO
2-
4

Câu 3: Hoa tan 0,24 mol FeCl
3
va 0,16 mol Al
2
(SO
4
)
3
vao dd chua 0,4 mol H
2
SO
4
duoc dd X. Thêm
1,3 mol Ba(OH)
2
nguyên chât vao dd X thây xuât hiên kêt tua Y. Khôi luong tua Y la:
A. 344,18 g. B. 0,64 g. C. 41,28 g. D. 246,32 g.
Câu 40: Trôn lân 100 ml dd NaHSO
4
1M voi 100 ml dd KOH 2M

duoc dd D, Cô can dd D thu duoc
nhung chât nao sau dây ?
A. Na
2
SO
4
, K
2
SO
4
, KOH B. Na
2
SO
4
, KOH
C. Na
2
SO
4
, K
2
SO
4
. NaOH, KOH D. Na
2
SO
4
, NaOH, KOH
Câu 41: Thêm tu tu dd HCl 0, 1 M vao 500ml dd A chua Na
2
CO
3
va KHCO
3
. Nêu dung 250ml dd
HCl thi bát dâu co bot khi thoat ra Nêu dung 600ml dd HCl thi bot khi thoat ra vua hêt. Nông dô mol
cua Na
2
CO
3
va KHCO
3
trong dd A lân luot la:
A. 0,05 M va 0,07 M B. 0,05 M va 0,12 M
C. 0,5 M va 1,2 M D. 0,5 M va 0,7 M
Câu 42: Dê trung hoa 500ml dd X chua hôn hop HCl 0,1M va H
2
SO
4
0,3M cân bao nhiêu ml dd
hôn hop gôm NaOH 0,3M va Ba(OH)
2
0,2M ?
A.125 ml. B. 250 ml. C. 500 ml. D. 750 ml.
Câu 43: Cho 100ml dd hôn hop CuSO
4
1M va Al
2
(SO
4
)
3
1,5M tac dung voi dd NH
3
du, loc lây
kêt tua dem nung dên khôi luong không dôi thu duoc chât rán co khôi luong la:
A.23,3 gam. B. 30,6 gam. C. 15,3 gam. D. 8,0 gam.
Câu 44: Trôn 3 dd HCl 0,3M; H
2
SO
4
0,2M va H
3
PO
4
0,1M voi nhung thê tich báng nhau thu
duoc dd X. Dd Y gôm NaOH 0,1M va Ba(OH)
2
0,2M. Dê trung hoa 300 ml dd X cân vua du V
ml dd Y. Gia tri cua V la: A.600. B. 1000. C. 333,3. D. 200.
Câu 45: Co 500 ml dd X chua Na
¹
, NH
4
¹
, CO
3
2-
va SO
4
2-
. Lây 100 ml dd X tac dung voi
luong du dd HCl thu 2,24 lit khi (dktc) . Lây 100 ml dd X cho tac dung voi luong du dd BaCl
2

thây co 43 gam kêt tua . Lây 100 ml dd X tac dung voi luong du dd NaOH thu 4,48 lit khi NH
3
(
dktc). Tinh tông khôi luong muôi co trong 500 ml dd X.
A.14,9 gam B.11,9 gam C.86,2 gam D.119 gam
Câu 46: Cho tu tu dd chua a mol HCl vao dd chua b mol Na
2
CO
3
dông thoi khuây dêu, thu duoc
V lit khi (dktc) va dd X. Khi cho du nuoc vôi trong vao dd X thây co xuât hiên kêt tua. Biêu thuc
liên hê giua V voi a, b la:
A. V ÷ 22,4(ab). B. v ÷ 11,2(ab). C. V ÷ 11,2(a¹b). D. V ÷ 22,4(a¹b).
Câu 47: Cho dd Ba(OH)
2
dên du vao 100 ml dd X co chua cac ion: NH
4
¹
, SO
4
2-
, NO
3
-
thi co
23,3 gam môt kêt tua duoc tao thanh va dun nong thi co 6,72 lit (dktc) môt chât khi bay ra. Nông
dô mol/l cua (NH
4
)
2
SO
4
va NH
4
NO
3
trong dd X la bao nhiêu?
A. 2M va 2M. B. 1M va 1M. C. 1M va 2M. D. 2M va 2M.
Câu 48:Dd X chua cac ion sau: Al

, Cu

,
2
4
SO va

3
NO . Dê kêt tua hêt ion
2
4
SO co trong
250 mL dd X cân 50 mL dd BaCl
2
1M. Cho 500 mL dd X tac dung voi dd NH
3
du thi duoc 7,8
gam kêt tua. Cô can 500 mL dd X duoc 37,3 gam hôn hop muôi khan. Nông dô mol/l

3
NO la :
A.0,2M B.0,3M C.0,6M D.0,4M
Câu 4: Hoa tan 10,6 gam Na
2
CO
3
va 6,9 gam K
2
CO
3
vao nuoc thu duoc dd X. Thêm tu tu m
gam dd HCl 5° vao X thây thoat ra 0,12 mol khi. Gia tri cua m la:
A.87,6 g B. 175,2 g C. 39,4 g D. 197,1 g
Câu 50. Hâp thu hoan toan 1,568 lit CO
2
(dktc) vao 500ml dd NaOH 0,16M thu duoc dd X.
Thêm 250 ml dung dich Y gôm BaCl
2
0,16M va Ba(OH)
2
a mol/l vao dd X thu duoc 3,94 gam
kêt tua va dd Z. Tinh a? A. 0,02M B. 0,04M C. 0,03M D. 0,015M
Câu 51: Hâp thu hoan toan 13,44 lit CO
2
( dktc) báng 500 ml dd NaOH aM thu duoc dd X. Cho
tu tu 200 ml dd HCl 1M vao X co 1,12 lit khi ( dktc) thoat ra. Gia tri cua a la:
A. 1,5M B. 1,2M. C. 2,0M. D. 1,0M
Câu 52: Cho 100 ml dd Ba(OH)
2
2M vao dd chua NH
4
¹
; Al

; 0,15 mol NO
3
-
va 0,1 mol SO
4
2-
,
dun nong dên khi phan ung xay ra hoan toan co 1,12 lit khi mui khai (dktc) thoat ra va m gam
kêt tua xuât hiên. Gia tri cua m la: A. 31,1 gam. B. 27,2 gam. C. 7,8 gam. D. 23,3 gam.
Câu 53: Dd axit CH
3
COOH 0,1M co pH ÷ 3. °axit CH
3
COOH phân li thanh ion la:
A. 0,1° B. 0,5° C. 1° D. 2°
Câu 54: Trôn lân 3 dd H
2
SO
4
0,1M; HNO
3
0,2M va HCl; 0,3M voi nhung thê tich báng
nhau thu duoc ddA. Lây 300ml ddA cho phan ung voi V lit ddB gôm NaOH 0,2M va
KOH 0,29M thu duoc ddC co pH ÷ 2. Gia tri V la:
A. 0,134 lit B. 0,214 lit C. 0,414 lit D. 0,424 lit
Câu 55: Hoa tan a gam hôn hop Na
2
CO
3
va KHCO
3
vao nuoc thu duoc 400 ml dd X. Cho tu tu
100 ml dd HCl 1,5M vao dd X thu duoc dd Y va 1,008 lit khi (dktc). Cho Y tac dung voi dd
Ba(OH)
2
du thu duoc 29,55 gam kêt tua. Gia tri cua a la
A. 20,13 gam B. 19,77 gam C. 21,13 gam D. 12,3l gam
Câu 56: Cho m gam Na va Ba vao 500 ml nuoc sau khi phan ung kêt thuc thu duoc 5,6 lit H
2

(dktc) va dd X. Dê trung hoa 100 ml dd X cân dung V ml dd chua HCl 1M va H
2
SO
4
1,5M. Gia
tri cua V la
A. 20 m B. 25 ml C. 50 ml D. 40 ml
Câu 57: Hoa tan hoan toan 2,81(g) hôn hop A gôm Fe
2
O
3
, MgO va ZnO báng 300ml dd H
2
SO
4
0,1M (vua du).
Cô can dd thu duoc sau phan ung thu duoc khôi luong muôi sunIat khan la:
A. 5,51(g) B. 5,15(g) C. 5,21(g) D. 5,69(g)
Câu 58: Môt hôn hop rán X co a mol NaOH; b mol Na
2
CO
3
; c mol NaHCO
3
. Hoa tan X vao
nuoc sau do cho tac dung voi dd BaCl
2
du o nhiêt dô thuong. Loai bo kêt tua, dun nong phân
nuoc loc thây co kêt tua nua. Vây co kêt luân la:
A. a ÷ b ÷ c B. a ~ c C. b ~ c D. a · c

Toán vê Al. Al
2
O
3
. Al(OH)
3

Câu 1:Cho 5,4 g Al vao dd chua 0,15 mol HCl va 0,3 mol CuSO
4
, sau môt thoi gian thu duoc 1,68 lit
H
2
(dktc) , dd Y , chât rán Z .Cho dd Y tac dung voi dd NH
3
du thu duoc7,8 g kêt tua .Khôi luong cua
chât rán Z la:
A. 7,5 g B.4,8g C.9,6 g D. 6,4 g
Câu 2: Tinh V dd Ba(OH)
2
0,01 M cân thêm vao 100 ml dd Al
2
(SO
4
)
3
0,1 M dê thu duoc 4,275 g kêt
tua?
A. 1,75 lit B.1,5 lit C. 2,5 lit D.0,8 lit
Câu 3: Cho 500 ml dd A chua Cu(NO
3
)
2
va Al(NO
3
)
3
tac dung voi dd NH
3
du thây xuât hiên
9,8 gam. Mát khac khi cho 500 ml dd A tac dung voi dd NaOH du lai thây tao 15,6 gam kêt tua.
Nông dô cua Cu(NO
3
)
2
va Al(NO
3
)
3
trong dd A lân luot la:
A. 0,2 M va 0,15 M. B. 0,59M v a 0,125 M
C. 0,2M v a 0,4M. D. 0,4M v a 0,2M.
Câu 4 : Cho tung dd : NH
4
Cl , HNO
3
, Na
2
CO
3
, Ba(HCO
3
)
2
, MgSO
4
, Al(OH)
3
lân luot tac dung
voi dd Ba(OH)
2
. Sô phan ung thuôc loai axit bazo la : A.3 B.2 C.4 D.5
Câu 5 : Cho 1,05 mol NaOH vao 0,1 mol Al
2
(SO
4
)
3
.Hoi sô mol NaOH co trong dd sau phan ung
la bao nhiêu? A. 0,65 mol B. 0,45 mol C. 0,75 mol D. 0,25 mol
Câu 6: Môt dd co chua x mol K|Al(OH)
4
| tac dung voi dd chua y mol HCl. Diêu kiên dê sau
phan ung thu duoc luong kêt tua lon nhât la: A. x ~ y B. y ~ x C. x ÷ y D. x ·2y
Câu 7: Cho 20,4 gam hôn hop Mg, Zn, Ag vao côc dung 600 ml dd HCl 1M (vua du). Sau khi
phan ung kêt thuc thêm dân NaOH vao dê dat duoc kêt qua tôi da. Loc kêt tua va nung nong o
nhiêt dô cao dên khôi luong không dôi duoc a gam chât rán. Gia tri cua a la:
A. 23,2 gam B. 25,2 gam C. 27,4 gam D. 28,1 gam
Câu 8: Cho 3,42 gam Al
2
(SO
4
)
3
vao 50 ml dd NaOH thu duoc 1,56 gam kêt tua va dd X. Nông
dô M cua dd NaOH la: A. 1,2M B. 2,4M C. 3,6M D. 1,2M va 3.6M
Câu : Biêt axit hypocloro HClO co K
a
÷ 5.10
-8
. Dô diên li
-
cua dung dich HClO 0,01M la:
A. 0,22° B. Kêt qua khac C. 0,022° D. 2,2°
Câu 10:Trôn 200ml dd NaOH1M voi 100ml dd HCl xM thu duoc dd A. Cho dd A vao 200ml dd
AlCl
3
0,5M thu duoc 1,56g kêt tua. Hãy lua chon gia tri dung cua x.
A. 0,6M B. 1M C.1,4M D. 2,8M
Câu 11: 200 ml gôm MgCl
2
0,3M; AlCl
3
0,45 M; HCl 0,55M tac dung hoan toan voi V(lit) gôm
NaOH 0,02M va Ba(OH)
2
0,01M. Tinh gia tri cua V(lit) dê duoc kêt tua lon nhât va luong kêt tua nho
nhât: A. 1,25lit va 1,475lit B. 1,25lit va 14,75lit
C.12,5lit va 14,75lit D. 12,5lit va 1,475lit
Câu 12: Dê thu duoc Al(OH)
3
ta thuc hiên thi nghiêm nao la thich hop nhât ?
A. Cho tu tu muôi AlCl
3
vao côc dung dd NaOH
B. Cho tu tu muôi NaAlO
2
vao côc dung dd HCl.
C. Cho nhanh dd NaOH vao côc dung dd muôi AlCl
3.
D.Cho dd NH
3
du vao dd AlCl
3
.
Câu 13: Cho a mol NaAlO
2
tac dung voi dd co chua b mol HCl . Voi diêu kiên nao cua a va b
thi xuât hiên kêt tua ? A . b · 4a. B. b ÷ 4a. C. b ~ 4a. D. b A 4a.

Câu 14: 100ml dd A chua NaOH 0,1M va NaAlO
2
0,3M. Thêm tu tu dd HCl 0,1M vao dd A cho dên
khi kêt tua tan tro lai môt phân. Dem nung kêt tua dên khôi luong không dôi thi duoc 1,02g chât rán.
Thê tich dd HCl 0,1M dã dung la:
A. 0,7 lit B. 0,5 lit C. 0,6 lit D. 0,55 lit
Câu 15: Trôn dd chua a mol AlCl3 voi dd chua b mol NaOH. Dê thu duoc kêt tua thi cân co ti lê
A. a : b ÷ 1 : 4. B. a : b · 1 : 4. C. a : b ÷ 1 : 5. D. a : b ~ 1 : 4.
Câu 16: Môt dd chua 0,02 mol Cu
2¹,
0,03 mol K
¹
, x mol Cl

va y mol SO4
2
. Tông khôi luong
cac muôi tan co trong dd la 5,435 gam. Gia tri cua x va y lân luot la
A. 0,01 va 0,03. B. 0,02 va 0,05. C. 0,05 va 0,01. D. 0,03 va 0,02.
Câu 17: Dd X chua cac ion: Fe

, SO4
2-
, NH4
¹
, Cl
-
. Chia dd X thanh hai phân báng nhau:
- Phân môt tac dung voi luong du dd NaOH, dun nong thu duoc 0,672 lit khi (o dktc) va 1,07
gam kêt tua;
- Phân hai tac dung voi luong du dd BaCl2, thu duoc 4,66 gam kêt tua. Tông khôi luong cac
muôi khan thu duoc khi cô can dd X la (qua trinh cô can chi co nuoc bay hoi)
A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. C. 7,46 gam. D. 3,52
gam.
Câu 18: Hôn hop X gôm Na va Al. Cho m gam X vao môt luong du nuoc thi thoat ra V lit khi.
Nêu cùng cho m gam X vao dd NaOH (du) thi duoc 1,75V lit khi. Thanh phân phân trám theo
khôi luong cua Na trong X la (biêt cac thê tich khi do trong cung diêu kiên, cho Na ÷ 23, Al ÷
27)
A. 39,87°. B. 77,31°. C. 49,87°. D. 29,87°.
Câu 1: Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M tac dung voi V lit dd NaOH 0,5M, luong kêt tua thu duoc
la 15,6 gam. Gia tri lon nhât cua V la A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2.
Câu 20: Cho V lit dd NaOH 2M vao dd chua 0,1 mol Al2(SO4)3 va 0,1 mol H2SO4 dên khi
phan ung hoan toan, thu duoc 7,8 gam kêt tua. Gia tri lon nhât cua V dê thu duoc luong kêt tua
trên la
A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05.
Câu 21: Hoa tan hoan toan 0,3 mol hôn hop gôm Al va Al4C3 vao dd KOH (du), thu duoc a
mol hôn hop khi va dd X. Suc khi CO2 (du) vao dd X, luong kêt tua thu duoc la 46,8 gam. Gia
tri cua a la
A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45.
Câu 22: Cho hôn hop gôm Na va Al co ti lê sô mol tuong ung la 1 : 2 vao nuoc (du). Sau khi
cac phan ung xay ra hoan toan, thu duoc 8,96 lit khi H2 (o dktc) va m gam chât rán không tan.
Gia tri cua m la
A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2.
Câu 23: Hâp thu hoan toan 4,48 lit khi CO2 (o dktc) vao 500 ml dd hôn hop gôm NaOH 0,1M
va Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kêt tua. Gia tri cua m la A. 19,70. B. 17,73.
C. 9,85. D. 11,82.
Câu 24: Lây m gam A (gôm Na, Al) chia lam 2 phân báng nhau : Phân 1 cho vao nuoc cho dên
khi hêt phan ung thây thoat ra 0,448 lit khi H
2
(dktc); Phân 2 cho vao dd Ba(OH)
2
du dên khi hêt
phan ung thây thoat ra 3,472 lit khi H
2
(dktc). Gia tri cua m la A. 5,86 gam B. 2,93 gam
C. 2,815 gam D. 5,63 gam
Câu 25: Cho dd NH
3
du vao dd X chua hôn hop AlCl
3
, ZnCl
2
, NiCl
2
, FeCl
3
thu duoc kêt tua Y.
Nung kêt tua Y dên khôi luong không dôi duoc chât rán Z, cho luông CO du di qua Z nung nong
dên phan ung hoan toan thu duoc chât rán T. Trong T co chua
A. Fe, Ni, Al
2
O
3
. B. Al
2
O
3
, ZnO va Fe. C. Al
2
O
3
, Zn. D. Al
2
O
3
va Fe.
Câu 26: Hoa tan hoan toan 4 gam hôn hop ACO
3
va BCO
3
vao dd HCl thu duoc dd chua 5,1
gam muôi va V lit khi o dktc. Gia tri cua V la A. 11,2. B. 1,68. C. 2,24. D. 3,36.
Câu 27:Dd A chua cac ion: CO
3
2-
, SO
3
2-
, SO
4
2-
, 0,1 mol HCO
3
-
va 0,3 mol Na
¹
. Thêm V lit dd
Ba(OH)
2
1M vao A thi thu duoc luong kêt tua lon nhât. Gia tri nho nhât cua V la
A. 0,15. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,30.
Câu 28:Trong môt côc dung hoa chât la 200 mL dd AlCl
3
2M. Rot vao côc do 200 mL dd NaOH
nông dô a (M) thu duoc môt kêt tua. Dem kêt tua sây khô, nung dên khôi luong không dôi thu
duoc 5,1 gam chât rán. Vây a báng A.1,5M B.1,5M hoác 7,5M
C.1,5M hoác 3M D.1M hoác 1,5M
Câu 2: Cho 1 mol KOH vao dd chua a mol HNO
3
va 0,2 mol Al(NO
3
)
3
. Dê thu duoc 7,8 gam
kêt tua thi gia tri lon nhât cua a thoa mãn la:
A. 0,75 mol. B. 0,5 mol. C. 0,7 mol. D. 0,3 mol.
Câu 30: Hoa tan 0,54 gam Al trong 0,5 lit dd H
2
SO
4
0,1M thu duoc dd A. Thêm V lit dd NaOH
0,1 M cho dên khi kêt tua tan tro lai môt phân. Nung kêt tua thu duoc dên khôi luong không dôi
ta duoc chât rán náng 0,51 gam. V co gia tri la:
A. 1,1 lit B. 0,8 lit C. 1,2 lit D. 1,5 lit
Câu 31:Cho 0,54g Al vao 40ml dd NaOH 1M,sau phan ung thu duoc dd X.Cho tu tu dd HCl
0,5M vao dd X thu duoc kêt tua. Dê thu duoc kêt tua lon nhât thi thê tich dd HCl 0,5M la:
A.110ml B.40ml C.70ml D.80ml
Câu 32: Thêm 240 ml ddNaOH 1M vao 100ml dd AlCl
3
nông dô a mol / lit, khuây dêu
toi khi phan ung hoan toan thu duoc 0,08,mol kêt tua. Thêm tiêp 100ml dd NaOH 1M thi
thây co 0,06 mol kêt tua. Gia tri cua a la:
A. 0,5M B. 0,75M C. 0,8M D. 1M
Câu 33: Hôn hop X gôm Fe
3
O
4
, Cu va ZnO trong do cac chât lây cung sô mol. Hoa tan X báng
dd HCl du, sau khi cac phan ung kêt thuc thu duoc dd Y. Cho tu tu dên du dd NaOH vao dd Y
thu duoc kêt tua Z. Thanh phân cac chât trong Z la
A. Fe(OH)
2
va Cu(OH)
2
B. Zn(OH)
2
va Fe(OH)
2

C. Cu(OH)
2
va Fe(OH)
3
D. Fe(OH)
2
va Fe(OH)
3

Câu 34 : Cho V lit dd HCl 1M vao 100 ml dd NaOH 2M. Sau phan ung thu duoc dd X. Biêt dd
X hoa tan hêt 2,04 gam Al
2
O
3
. Gia tri cua V la
A. 0,16 lit hoác 3,2 lit B. 2,4 lit C. 3,2 lit D. 0,16 lit hoác 2,4 lit
Câu 35: Cho 250 ml dd NaOH 4M vao 50 ml dd Al
2
(SO
4
)
3
2M. Sau phan ung thu duoc dd X.
Thanh phân cac chât trong X gôm
A. Na
2
SO
4
va NaOH B. Na
2
SO
4
, Na|Al(OH)
4
|, NaOH
C. Na
2
SO
4
va Al
2
(SO
4
)
3
D. Na
2
SO
4
va Na|Al(OH)
4
|
Câu 36: Co bao nhiêu oxit trung tinh trong sô cac oxit cho duoi dây: CO
2
, NO, Cl
2
O, P
2
O
5
, SO
2
,
NO
2
, CO, N
2
O, Cl
2
O
7
.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
1.1. Truong hop nao duoi dây không dân diên ?
A. dd NaOH C. NaOH rán, khan
B. NaOH nong chay D. dd HF trong nuoc
1.2. Truong hop nao duoi dây dân duoc diên ?
A. NaF rán, khan C. dd glucozo
B. nuoc biên D. dd ancol etylic
1.3. Khi pha loãng dd CH
3
COOH 1M thanh dd CH
3
COOH 0,5M thi
A. dô diên li táng. C. dô diên li không dôi.
B. dô diên li giam. D. dô diên li táng 2 lân.
1.4. Trong dd axit axetic co cân báng sau :

3 3
CH COOH CH COO H


Dô diên li - cua CH
3
COOH së biên dôi nhu thê nao khi nho vai giot dd NaOH vao dd axit
axetic ?
A. táng C. giam
B. không biên dôi D. không xac dinh duoc
1.5. Theo thuyêt Bron-stêt, kháng dinh nao duoi dây la dung ?
A. Axit la chât hoa tan duoc moi kim loai.
B. Axit la chât tac dung duoc voi moi bazo.
C. Axit la chât co kha náng cho proton.
D. Axit la chât diên li manh.
1.6. Theo dinh nghia axit - bazo cua Bron-stêt, cac chât va ion thuôc dãy nao duoi dây chi dong
vai tro la axit ?
A.
4
HSO

,
4
NH

,
2
3
CO

C. ZnO, Al
2
O
3
,
4
HSO

,
4
NH

B.
4
NH

,
3
HCO

,
3
CH COO

D.
4
HSO

,
4
NH

1.7. Theo dinh nghia axit - bazo cua Bron-stêt, cac chât va ion thuôc dãy nao duoi dây la bazo ?
A.
2
3
SO

,
3
CH COO

C. ZnO, Al
2
O
3
,
4
HSO

B.
4
NH

,
3
HCO

,
3
CH COO

D.
4
HSO

,
4
NH

1.8. Theo dinh nghia axit - bazo cua Bron-stêt, cac chât va ion thuôc dãy nao duoi dây dêu la
luõng tinh ?
A.
2
3
CO

,
3
CH COO

B. Zn(OH)
2
, Al
2
O
3
,
4
HSO

,
4
NH

C.
4
NH

,
3
HCO

,
3
CH COO


D. Zn(OH)
2
, Al
2
O
3
,
3
HCO

, H
2
O
1.. Theo dinh nghia axit - bazo cua Bron-stêt, cac chât va ion thuôc dãy nao duoi dây la trung
tinh ?
A.
2
3
SO

, Cl
-


C.
4
NH

,
3
HCO

,
3
CH COO

B. Na
¹
, Cl
-
,
4
HSO

D.
4
HSO

,
4
NH

, Na
¹
1.10. Theo Bron-stêt, ion nao duoi dây la luõng tinh ?
A.
3
4
PO

B.
2
3
CO

C.
4
HSO

D.
3
HCO

1.11. Theo thuyêt axit - bazo cua Bron-stêt, ion
4
HSO

co tinh chât
A. axit. C. bazo. B. luõng tinh. D. trung tinh.
1.12. Theo thuyêt axit - bazo cua Bron-stêt, ion Fe

trong nuoc co tinh chât
A. axit. C. bazo. B. luõng tinh. D. trung tinh.
1.13. Cho cac phan ung sau :
HCl ¹ H
2
O F H
3
O
¹
¹ Cl
-
(1)
NH
3
¹ H
2
O
4
NH

¹ OH
-
(2)
CuSO
4
¹ 5H
2
O F CuSO
4
.5H
2
O (3)

3
HSO

¹ H
2
O H
3
O
¹
¹
2
3
SO

(4)

3
HSO

¹ H
2
O H
2
SO
3
¹ OH
-
(5)
Theo thuyêt Bron-stêt, H
2
O dong vai tro la axit trong cac phan ung
A. (1), (2), (3). C. (2), (3), (4), (5).
B. (2), (5). D. (1), (3), (4).
1.14. Dôi voi dd axit manh HNO
3
0,1M (coi HNO
3
phân li hoan toan) danh gia nao duoi dây la
dung ?
A. pH ~ 1 C. |H
¹
| · |
3
NO

| B. pH ÷ 1 D. pH · 1
1.15. Dôi voi môt axit xac dinh, háng sô axit K
a
chi phu thuôc vao
A. nhiêt dô. C. ap suât. B. nông dô. D. nông dô va ap suât.
1.16. Môt dd co | OH

| ÷
12
10

. Dd do co môi truong
A. bazo. C. trung tinh. B. axit. D. không xac dinh duoc.
1.17. Chon câu nhân dinh sai trong cac câu sau :
A. Gia tri |H
¹
| táng thi gia tri pH táng.
B. Dd ma gia tri pH ~ 7 co môi truong bazo.
C. Dd ma gia tri pH · 7 co môi truong axit.
D. Dd ma gia tri pH ÷ 7 co môi truong trung tinh.
1.18. Phan ung nao duoi dây không phai la phan ung axit - bazo ?
A. HCl ¹ KOH F KCl ¹ H
2
O
B. H
2
SO
4
¹ BaCl
2
F BaSO
4
¹ 2HCl
C. H
2
SO
4
¹ CaO F CaSO
4
¹ H
2
O
D. 2HNO
3
¹ Cu(OH)
2
F Cu(NO
3
)
2
¹ 2H
2
O
1.1. Diêu kháng dinh nao duoi dây la dung ?
A. Dd muôi trung hoa luôn co pH ÷ 7.
B. Dd muôi axit luôn co môi truong pH · 7.
C. Nuoc cât co pH ÷ 7.
D. Dd bazo luôn lam cho phenolphtalein chuyên sang mau hông.
1.20. Theo dinh nghia vê axit - bazo cua Bron-stêt thi co bao nhiêu ion la bazo trong sô cac ion
duoi dây : Ba

, Br

,
3
NO

,
6 5
C H O

,
4
NH

, CH
3
COO

?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1.21. Trong cac dd duoi dây : K
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, Na
2
S co bao nhiêu
dd co pH ~ 7 ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1.22. Cho cac dd duoc danh sô thu tu nhu sau :
1. KCl; 5. Al
2
(SO
4
)
3
;
2. Na
2
CO
3
; 6. NH
4
Cl;
3. CuSO
4
; 7. NaBr;
4. CH
3
COOONa; 8. K
2
S.
Cac dd dêu co pH · 7 la
A. 1, 2, 3. C. 6, 7, 8.
B. 3, 5, 6. D. 2, 4, 6.
1.23. Theo dinh nghia vê axit - bazo cua Bron-stêt co bao nhiêu ion trong sô cac ion duoi dây la
bazo : Na
¹
, Cl
-
,
2
3
CO

, CH
3
COO
-
,
4
NH

,
2
S

?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1.24. Chon câu nhân dinh dung khi noi vê muôi axit.
A. Muôi axit la muôi ma dd luôn co gia tri pH · 7.
B. Muôi axit la muôi phan ung duoc voi bazo.
C. Muôi axit la muôi vân con hidro trong phân tu.
D. Muôi axit la muôi ma phân tu vân con hidro co kha náng cho proton.
1.25. Dd cua muôi nao duoi dây co môi truong axit ?
A. CH
3
COONa C. KCl
B. ZnCl
2
D. Na
2
SO
3
1.26. Dd muôi nao duoi dây co môi truong bazo ?
A. Na
2
CO
3
C. NaNO
3

B. NaCl D. (NH
4
)
2
SO
4

1.27. Dd cua muôi nao duoi dây co pH ÷ 7 ?
A. NaCl B. NH
4
Cl C. Na
2
CO
3
D. ZnCl
2
1.28. Dd KCl co gia tri
A. pH ÷ 7. C. pH · 7.
B. pH ~ 7. D. pH không xac dinh duoc.
1.2. Dd CH
3
COONa co gia tri
A. pH ÷ 7. C. pH · 7.
B. pH ~ 7. D. pH không xac dinh duoc.
1.30. Dd NH
4
Cl co gia tri
A. pH ÷ 7. C. pH · 7.
B. pH ~ 7. D. pH không xac dinh duoc.
1.31. Cho cac dd muôi sau : NaNO
3
, K
2
CO
3
, CuSO
4
, FeCl
3
, AlCl
3
. Cac dd dêu co pH · 7 la
A. CuSO
4
, FeCl
3
, AlCl
3
.

C. K
2
CO
3
, CuSO
4
, FeCl
3
.


B. CuSO
4
, NaNO
3,
K
2
CO
3
. D. NaNO
3
, FeCl
3,
AlCl
3
.
1.32. Cho cac dd muôi sau : NaNO
3
, K
2
CO
3
, CuSO
4
, AlCl
3
. Dd co gia tri pH ~ 7 la
A. NaNO
3
.

B. AlCl
3
.

C. K
2
CO
3
.

D. CuSO
4
.
1.33. Dãy chât nao duoi dây gôm cac chât sau khi phân li trong nuoc dêu tham gia phan ung
thuy phân ?
A. Na
3
PO
4
, Ba(NO
3
)
2
, KCl
B. Mg(NO
3
)
2
, Ba(NO
3
)
2
, NaNO
3

C. AlCl
3
, Na
3
PO
4
, K
2
SO
3

D. KI, K
2
SO
4
, K
3
PO
4
1.34. Cho cac dd muôi sau : KNO
3
, K
2
CO
3
, CuSO
4
, FeCl
3
, AlCl
3
, KCl. Cac dd co gia tri pH ÷ 7
la
A. KNO
3
va KCl

B. KNO
3
, KCl, AlCl
3
, CuSO
4
va FeCl
3

C. KNO
3
, K
2
CO
3
va KCl

D. KNO
3
, KCl va CuSO
4

1.35. Dãy chât nao duoi dây tac dung voi ca dd HCl va dd NaOH ?
A. Al(OH)
3
, Al
2
O
3
, NaHCO
3
C. Na
2
SO
4
, ZnO, Zn(OH)
2

B. Na
2
SO
4
, HNO
3
, Al
2
O
3
D. Zn(OH)
2
, NaHCO
3
, CuCl
2

1.36. Dãy chât nao duoi dây dêu phan ung duoc voi dd NaOH ?
A. Na
2
CO
3
, CuSO
4
, HCl
B. MgCl
2
, SO
2
, NaHCO
3

C. Al
2
O
3
, H
2
SO
4
, KOH
D. CO
2
, NaCl, Cl
2

1.37. Dãy chât nao duoi dây tac dung voi ca dd HCl va dd NaOH ?
A. Pb(OH)
2
, ZnO, Fe
2
O
3

B. Al(OH)
3
, Al
2
O
3
, Na
2
CO
3

C. Na
2
SO
4
, HNO
3
, Al
2
O
3

D. Na
2
HPO
4
, ZnO, Zn(OH)
2
1.38. Cho dd chua x mol Ca(OH)
2
vao dd chua x mol H
2
SO
4
, dd sau phan ung co môi truong gi
?
A. axit C. bazo
B. trung tinh D. không xac dinh duoc
1.3. Cho dd chua x g Ba(OH)
2
vao dd chua x g HCl. Dd thu duoc sau phan ung co môi truong
A. axit. C. bazo.
B. trung tinh. D. không xac dinh duoc.
1.40. Phuong trinh ion thu gon : H
¹
¹ OH

F H
2
O biêu diên ban chât cua phan ung hoa hoc
nao duoi dây ?
A. H
2
SO
4
¹ 2NaOH F Na
2
SO
4
¹ 2H
2
O
B. NaOH ¹ NaHCO
3
F H
2
O ¹ Na
2
CO
3

C. H
2
SO
4
¹ BaCl
2
F 2HCl ¹ BaSO
4
|

D. 3HCl ¹ Fe(OH)
3
F FeCl
3
¹ 3H
2
O.
1.41. Nhung ion nao duoi dây co thê tôn tai trong cung môt dd ?
A. Na
¹
, Mg

, OH

,
3
NO

C.
4
HSO

, Na
¹
, Ca

,
2
3
COB. Ag
¹
, H
¹
, Cl

,
2
4
SO

D. OH

, Na
¹
, Ba

, Cl

1.42. Nhung ion nao duoi dây hông thê tôn tai trong cung môt dd ?
A. Na
¹
, Mg

,
3
NO

,
2
4
SO

C. Cu

, Fe

,
2
4
SO

, Cl

B. Ba

, Al

, Cl

,
4
HSO

D. K
¹
,
4
HSO

, OH

,
3
4
PO


1.43. Cho dd chua cac ion : Na
¹
, Ca

, H
¹
, Cl

, Ba

, Mg

. Nêu không dua ion la vao dd,
thi chât nao sau dây co thê tach duoc nhiêu ion ra khoi dd nhât ?
A. Dd Na
2
SO
4
vua du C. Dd NaOH vua du
B. Dd K
2
CO
3
vua du D. Dd Na
2
CO
3
vua du
1.44. Cho dd chua cac ion : Na
¹
,
4
NH

,
2
3
CO

,
3
4
PO

,
3
NO

,
2
4
SO

. Dung hoa chât nao duoi
dây co thê loai duoc nhiêu anion nhât ?
A. BaCl
2
C. Ba(NO
3
)
2

B. MgCl
2
D. NaOH
1.45. Phuong trinh hoa hoc nao duoi dây viêt hông dung ?
A. Na
2
SO
4
¹ BaCl
2
F BaSO
4
| ¹ 2NaCl
B. FeS ¹ ZnCl
2
F ZnS ¹ FeCl
2

C. 2HCl ¹ Mg(OH)
2
F MgCl
2
¹ 2H
2
O
D. FeS ¹ 2HCl F FeCl
2
¹ H
2
S|
1.46. Co 10 ml dd axit HCl co pH ÷ 3. Cân thêm bao nhiêu ml nuoc cât dê thu duoc dd axit
co pH ÷ 4 ?
A. 90 ml B. 100 ml C. 10 ml D. 40 ml
1.47. Hiên tuong xay ra khi thêm tu tu dd Na
2
CO
3
vao dd muôi FeCl
3
la
A. co kêt tua mau nâu do.
B. co bot khi thoat ra.
C. co kêt tua mau luc nhat.
D. co kêt tua mau nâu do va bot khi thoat ra.
1.48. Trong cac cáp chât duoi dây, cáp chât nao cung tôn tai trong dd ?
A. AlCl
3
va CuSO
4
C. NaAlO
2
va HCl
B. NaHSO
4
va NaHCO
3
D. NaCl va AgNO
3

1.4. Phan ung nao tao thanh PbSO
4
duoi dây hông phai la phan ung trao
dôi ion ?
A. Pb(NO
3
)
2
¹ Na
2
SO
4
F PbSO
4
G ¹ 2NaNO
3

B. Pb(OH)
2
¹ H
2
SO
4
F PbSO
4
G ¹ 2H
2
O
C. PbS ¹ 4H
2
O
2
F PbSO
4
G ¹ 4H
2
O
D. (CH
3
COO)
2
Pb ¹ H
2
SO
4
F PbSO
4
G ¹ 2CH
3
COOH
1.50. Co bôn lo dung cac dd riêng biêt mât nhãn : AlCl
3
, NaNO
3
, K
2
CO
3
, NH
4
NO
3
. Co thê dung
dd nao duoi dây lam thuôc thu dê phân biêt duoc cac dd trên ?
A. NaOH C. Ba(OH)
2

B. H
2
SO
4
D. AgNO
3

1.51. Môt dd co chua 4 ion voi thanh phân : 0,01 mol Na
¹
; 0,02 mol Mg

; 0,015 mol
2
4
SO

; x
mol Cl

. Gia tri cua x la
A. 0,015. C. 0,020.
B. 0,035. D. 0,010.
1.52. Dd X chua Na
2
SO
4
0,05M, NaCl 0,05M va KCl 0,1M. Phai dung hôn hop muôi nao dê pha
chê dd X
A. KCl va Na
2
SO
4
C. KCl va NaHSO
4

B. NaCl va K
2
SO
4
D. NaCl va KHSO
4

1.53. Hoa tan 7,2 gam môt hôn hop gôm hai muôi sunIat cua môt kim loai hoa tri I va môt kim
loai hoa tri II vao nuoc duoc dd X. Thêm vao dd X môt luong vua du dd BaCl
2
thu duoc
11,65 gam BaSO
4
va dd Y. Tông khôi luong hai muôi clorua trong dd Y la
A. 5,95 gam. C. 7,0 gam.
B. 6,50 gam. D. 8,20 gam.
1.54. Thê tich dd HCl 0,2 M cân dê trung hoa 100 ml dd Ba(OH)
2
0,1 M la
A. 50,0 ml. C. 200,0 ml.
B. 100,0 ml. D. 500,0 ml.
1.55. Thê tich dd HCl 0,3M cân dê trung hoa 100,0 ml dd hôn hop NaOH 0,10M va Ba(OH)
2

0,10M la
A. 100,0 ml. B. 150,0 ml. C. 200,0 ml. D. 250,0 ml.
1.56. Trôn 500 ml dd HNO
3
0,2M voi 500 ml dd Ba(OH)
2
0,2M. Nêu coi không co su thay dôi
thê tich khi trôn thi pH cua dd thu duoc la
A. 13. B. 12. C. 7 D. 1.
1.57. Trôn 250 ml dd KOH 0,01M voi 250 ml dd Ba(OH)
2
0,005M. pH cua dd thu duoc sau khi
trôn la gia tri nao duoi dây ?
(Coi không co su thay dôi thê tich khi trôn.)
A. 12 B. 13 C. 2 D. 4
1.58. Dd X co | OH

| ÷
2
10

M, thi pH cua dd la
A. 2. B. 12. C. 2. D. 0,2.
1.5. Co dd NaOH 0,01M. Nhân xet nao duoi dây dung ?
A. pOH ÷ 2 va |Na
¹
| · | OH

| ÷
2
10

B. pH ÷ 2 va |Na
¹
| ÷ | OH

| ÷
2
10

C. pH ÷ 12 va |Na
¹
| ~ | OH

|
D. pH ÷ 12 va |Na
¹
| ÷ | OH

| ÷
2
10

1.60. Dd X co pH ÷ 12, thi | OH

| cua dd la
A. 0,01M. B. 1,20M. C. 0,12M. D. 0,20M.
1.61. Dd H
2
SO
4
co pH ÷ 2 thi nông dô mol cua H
2
SO
4
trong dd la
A. 0,010M. C. 0,005M.
B. 0,10M. D. 0,050M.
1.62. Trôn 20,0 ml dd HCl 0,05M voi 20,0 ml dd H
2
SO
4
0,075M. Nêu coi không co su thay dôi
thê tich khi trôn va cac axit phân li hoan toan thi pH cua dd thu duoc sau khi trôn la gia tri
nao duoi dây ?
A. 1,0 B. 2,0 C. 3,0 D. 1,5
1.63. Cho 0,535 gam NH
4
Cl vao 100 ml dd NaOH co pH ÷ 13. Dun sôi dd, sau do lam
nguôi. Dd thu duoc co gia tri
A. pH · 7. B. pH ~ 7. C. pH ÷ 7. D. pH ÷12.
1.64. Thêm 100 ml dd NaOH 7M vao 100 ml dd Al
2
(SO
4
)
3
1M. Nông dô mol cua cac ion thu
duoc trong dd sau phan ung la
A. |Na
¹
| ÷ 3,5M, |
2
4
SO

| ÷ 1,5M, |
2
AlO

| ÷ 0,5M.
B. |Na
¹
| ÷ 0,5M, |
2
4
SO

| ÷ 0,3M.
C. |Na
¹
| ÷ 0,7M, |
2
4
SO

| ÷ 1,5M, |Al

| ÷ 0,1M.
D. |Na
¹
| ÷ 3,5M, |
2
4
SO

| ÷ 0,3M, |
2
AlO

| ÷ 0,5M.
1.65. Cho 115,0 gam hôn hop gôm ACO
3
, B
2
CO
3
, R
2
CO
3
tac dung hêt voi dd HCl thây
thoat ra 22,4 lit CO
2
(dktc). Khôi luong muôi clorua tao ra trong dd la
A. 126,0 gam. C. 141,0 gam.
B. 124,0 gam. D. 123,0 gam.
C©u 1: D·y chÊt nµo sau gåm c¸c chÊt ®iÖn li m¹nh
A. NaCl, KOH, KClO
4
, H
2
S
B. NaClO, Na
2
S, NaOH, HNO
3

C. CH
3
COONa, HCl, Ba(OH)
2
, CH
3
COOH.
D. KCl, KOH, KClO
3
, HClO.
C©u 2: D·y chÊt nµo gåm c¸c chÊt l-ìng tÝnh:
A. Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
, NaHSO
4

B. Al(OH)
3
, AlCl
3
, Zn(OH)
2

C. Al(OH)
3
, H
2
O, NH
4
NO
3

D. Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
, NaHS
C©u 3: Dd lµm quú tÝm chuyÓn xanh lµ:
A. NH
4
Cl B. AlCl
3
C. K
2
S D. FeCl
3

C©u 4: Dd lµm quú tÝm chuyÓn ®á lµ;
A. NaHCO
3
B. Na
2
CO
3
C. NaNO
3
D. (NH
4
)
2
SO
4

C©u 5: Dd Ba(OH)
2
a mol/l cã pH = 13, a cã gi¸ trÞ.
A. 0,1M B. 0,01M C. 0,5M D. 0,05M
C©u 6: Hoµ tan hÕt m (g) Na vµo n-íc ®-îc 500ml dd X trung hoµ 100 ml dd X trªn cÇn
200 ml dd H
2
SO
4
cã pH = 2, m cã gi¸ trÞ.
A. 2,3g B. 0,23g C. 0,115g D.
1,15g
C©u 7: Cho 1 mol NO
2
hÊp thô htoµn vµo dd chøa 1mol NaOH, gi¸ trÞ pH cña dd sau
ph¶n øng:
A. > 7 B. < 7 C. = 7 D. Kh«ng x¸c ®Þnh
®-îc
C©u 8: Hoµ tan hÕt m (g) Ba vµo n-íc ®-îc 200 ml dd cã pH = 13; m cã gi¸ trÞ.
A. 1,37 B. 10,3 C. 2,74g
D. 4,11g
C©u 9: Cho dd FeCl
3
t¸c dông víi dd Na
2
CO
3
, hiÖn t-îng x¶y ra.
A. Dd trong suèt B. Cã kÕt tña n©u ®á
C. Cã bät khÝ tho¸t ra C. C¶ B vµ C
C©u 10: Cho c¸c dd: KOH, HCl, Na
2
CO
3
, BaCl
2
, KHCO
3
, NaHSO
4
, ghÐp tõng cÆp hai
chÊt víi nhau, sè cÆp x¶y ra ph¶n øng:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
C©u 11: Dd CH
3
COOH 0,1M cã ®é ®iÖn li - = 0,01 cã pH b»ng.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 12: ë cïng nhiÖt ®é vµ cïng nång ®é mol/l, dd cã K
a
lín nhÊt lµ:
A. H
2
SO
4
B. HCl C. H
2
CO
3
d.
CH
3
COOH.
C©u 13: ë cïng nhiÖt ®é vµ cïng nång ®é mol/l, dd cã K
b
lín nhÊt lµ:
A. NH
3
B. CO
3
2-
C. NaOH D.
Ba(OH)
2

C©u 14: Dd X gåm NaOH 1 M vµ Ba(OH)
2
0,5 M trung hoµ 100 mo dd X cÇn V lÝt dd Y
chøa HCl, HNO
3
. BiÕt dd Y cã pH = 1, V cã gi¸ trÞ:
A. 1 lÝt B. 0,5 lÝt C. 2 lÝt
D. 4 lÝt
C©u 15: Cho 200ml dd BaCl
2
0,1M, t¸c dông víi 300 ml dd H
2
SO
4
pH = 1 ph¶n øng x¶y
ra htoµn thu ®ù¬c l-îng kÕt tña lµ:
A. 2,33 g B. 4,66g C. 3,495g D. 5,825g
C©u 16: Hoµ tan hÕt m g Na, Ba cã tØ lÖ sè mol 2 : 1 vµo n-íc ®-îc 6,72 lÝt H
2
(®ktc),
m cã gi¸ trÞ.
A. 27,45g B. 25,15g C. 24g D. 25,2g
C©u 17: Cho 200 ml dd X gåm NaOH 1m vµ Ba(OH)
2
0,2 M t¸c dông víi 1 l-îng dd Y
gåm HCl 1M vµ H
2
SO
4
0,5M, sau khi ph¶n øng x¶y ra htoµn thu ®-îc dd cã pH = 2 vµ
m(g) kÕt tña, m cã gi¸ trÞ;
A. 9,66g B. 6,99g C. 9,32g D. 8,155g
C©u 18: Dd axit fomic 0,0007 M cã pH = 3. §é ®iÖn li - cã gi¸ trÞ:
A. 20% B. 12,68% C. 14,28% D. 16,28%
C©u 19: Trén lÉn 200ml dd NaOH 0,3M víi 200 ml dd H
2
SO
4
0,05M ®-îc dd cã pH
b»ng.
A. 7 B. 12 C. 13 D. 1
C©u 20: Dd CH
3
COONa 0,1M (K
b
cña CH
3
COO
-
lµ 5,71.10
-10
) cã [H
+
] b»ng:
A. 1,32.10
-9
B. 1,32.10
-8
C. 2,54.10
-8
D. 2,54.10
-9

C©u 21:: Dd NH
4
Cl 0,1M (K
a
cña NH
4
+
lµ 5,56.10
-10
) cã [H
+
]

b»ng.
A. 7,46.10
-7
B. 7,46.10
-6
` C. 6,24.10
-7
D. 6,24.10
-6

C©u 22: Mét dd muèi clorua chøa 0,01 mol Ca
2+
, 0,05mol Na
+
, 0,05 mol K
+
. CÇn bao
nhiªu ml dd AgNO
3
1M ®Ó kÕt tña hÕt Ìon Cl
-
trong dd muèi trªn.
A. 12ml B. 15ml C. 12ml D. 15ml
C©u 23: Cho 10 ml dd X gåm HCl vµ HNO
3
cã pH = 2. CÇn bao nhiªu ml dd KOH 0,1M
®Ó trung hoµ 10ml dd X.
A. 2ml B. 1,5ml C. 1ml D. 05ml
C©u 24: Cho 10ml dd HCl cã pH = 3. Thªm vµo ®ã n-íc cÊt ®Ó ®ù¬c x ml dd cã pH = 4, x
cã gi¸ trÞ.
A. 10ml B. 90ml C. 100ml D. 40ml
C©u 25: Dd cã [H
+
] = 1,5.10
-3
M cã m«i tr-êng.
A. AxÝt B. Baz¬ C. Trung tÝnh

C©u 321. ChØ ra néi dung sai :
A. TÝnh dÉn ®iÖn cña c¸c dd axit, baz¬ vµ muèi lµ do trong dd cña chóng cã
c¸c ion.
B. Nh÷ng chÊt tan trong n-íc ph©n li ra ion ®-îc gäi lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li.
C. §é ®iÖn li - cña c¸c chÊt ®iÖn li kh¸c nhau n»m trong kho¶ng 0 < - A 1.
D. C©n b»ng ®iÖn li lµ c©n b»ng ®éng.
C©u 322. Khi pha lo·ng dd, ®é ®iÖn li cña c¸c chÊt ®iÖn li :
A. ®Òu t¨ng.
B. ®Òu gi¶m.
C. kh«ng thay ®æi.
D. t¨ng hay gi¶m phô thuéc vµo tõng chÊt ®iÖn li.
C©u 323. ChÊt ®iÖn li yÕu cã ®é ®iÖn li - n»m trong kho¶ng :
A. 0 A - A 1. B.0 A - < 1. C.0 < - A 1. D.0 < - < 1.
C©u 324. Axit vµ baz¬ theo thuyÕt A-rª-ni-ót :
A. axit lµ chÊt khi tan trong n-íc ph©n li ra cation H
+
.
Baz¬ lµ chÊt khi tan trong n-íc ph©n li ra anion OH
÷
.
B. axit lµ chÊt khi tan trong n-íc ph©n li ra anion OH
÷
.
Baz¬ lµ chÊt khi tan trong n-íc ph©n li ra cation H
+
.
C. Axit lµ chÊt nh-êng proton. Baz¬ lµ chÊt nhËn proton.
D. Axit lµ chÊt nhËn proton. Baz¬ lµ chÊt nh-êng proton.
C©u 325. ¦u ®iÓm cña thuyÕt axit ÷ baz¬ theo Bron-stªt :
A. ¸p dông ®óng cho tr-êng hîp dung m«i lµ n-íc.
B. ¸p dông ®óng cho tr-êng hîp dung m«i kh¸c n-íc.
C. ¸p dông ®óng khi v¾ng mÆt c¶ dung m«i.
D. C¶ A, B vµ C.
C©u 326. ChØ ra néi dung sai :
A. Theo thuyÕt Bron-stªt, axit vµ baz¬ cã thÓ lµ ph©n tö hoÆc ion.
B. Theo thuyÕt Bron-stªt, n-íc lµ chÊt l-ìng tÝnh.
C. ThuyÕt Bron-stªt tæng qu¸t h¬n thuyÕt A-rª-ni-ót.
D. Khi nghiªn cøu tÝnh chÊt axit ÷ baz¬ trong dung m«i n-íc, thuyÕt Bron-stªt
cho kÕt qu¶ kh¸c víi thuyÕt A-rª-ni-ót.
C©u 327. Theo thuyÕt Bron-stªt, n-íc ®ãng vai trß lµ chÊt :
A. axit. B. baz¬
C. trung tÝnh. D. l-ìng tÝnh
C©u 328. §èi víi axit hay baz¬ x¸c ®Þnh th× h»ng sè axit (K
a
) hay h»ng sè baz¬ (K
b
) cã
®Æc ®iÓm lµ :
A. ChØ phô thuéc nhiÖt ®é.
B. Kh«ng phô thuéc nhiÖt ®é.
C. ChØ K
a
phô thuéc nhiÖt ®é.
D. ChØ K
b
phô thuéc nhiÖt ®é.
C©u 329. Ph-¬ng tr×nh ®iÖn li cña Ag(NH
3
)
2
)Cl :
A. Ag(NH
3
)
2
)Cl F Ag(NH
3
))Cl +
3
NH

B. Ag(NH
3
)
2
)Cl F AgCl + 2NH
3

C. Ag(NH
3
)
2
)Cl F Ag(NH
3
)
2
)
+
+ Cl
÷

D. Ag(NH
3
)
2
)Cl F Ag
+
+ [Cl(NH
3
)
2
]
÷

C©u 330 : ThuyÕt A-rª-ni-ót kh¼ng ®Þnh: Trong ph©n tö axit lu«n cã nguyªn tö hi®ro
(ý 1). Ng-îc l¹i trong ph©n tö chÊt nµo mµ cã hi®ro th× ®Òu lµ chÊt axit (ý 2).
VËy :
A. ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. ý 1 sai, ý 2 ®óng.
C.C¶ hai ý ®Òu ®óng. D.C¶ hai ý ®Òu sai.
C©u 331 : Mét dd cã chøa OH
÷
) = 1.10
÷13
. Dd nµy cã m«i tr-êng
B. axit. B.kiÒm.
C.trung tÝnh. D.ch-a x¸c ®Þnh ®-îc v× kh«ng biÕt
H
+
).
C©u 332 : ChØ ra néi dung sai :
A. TÝch sè ion cña n-íc :
2
H O
K = H
+
) OH
÷
).
B. TÝch sè ion cña n-íc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é.
C. TÝch sè ion cña n-íc lµ h»ng sè c¶ trong dd lo·ng cña c¸c chÊt kh¸c nhau.
D. ë 25
0
C: [OH
÷
] =
2
H O
K
[ H ]

(
2
H O
K : tÝch sè ion cña n-íc ; H
+
), OH
÷
) lÇn l-ît lµ nång ®é cña H
+
, OH
÷
ë thêi
®iÓm c©n b»ng trong dd).
C©u 333 : ChØ ra néi dung sai :
A. Dùa vµo pH cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc m«i tr-êng cña dd ®ã.
B. pH cña m¸u ng-êi vµ ®éng vËt cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi nghiªm ngÆt.
C. Thùc vËt cã thÓ sinh tr-ëng b×nh th-êng chØ khi gi¸ trÞ pH cña dd trong ®Êt
ë trong kho¶ng ®Æc tr-ng x¸c ®Þnh cho mçi lo¹i c©y.
D. Tèc ®é ¨n mßn kim lo¹i trong n-íc tù nhiªn phô thuéc Ýt vµo pH
cña n-íc.
C©u 334 : ChØ ra néi dung ®óng:
A. Quú tÝm lµ mét chÊt chØ thÞ axit ÷ baz¬ v¹n n¨ng.
B. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chÝnh x¸c pH cña dd ng-êi ta dïng giÊy tÈm chÊt chØ
thÞ axit ÷ baz¬ v¹n n¨ng.
C. ChÊt chØ thÞ axit ÷ baz¬ lµ chÊt cã mµu biÕn ®æi phô thuéc vµo gi¸ trÞ pH
cña dd.
D. Trong m«i tr-êng axit, phenolphtalein cã mµu ®á.
C©u 335 : Cho c¸c chÊt : NaCH
3
COO, NH
4
Cl, NaCl, K
2
S, Na
2
CO
3
, KNO
3
, Fe(NO
3
)
3
,
ZnBr
2
, KÌ. Cã bao nhiªu chÊt khi tan trong n-íc t¹o ra dd cã m«i tr-êng axit ?
A. 2 B.3 C.4 D.5
C©u 336 : Dd Fe(CH
3
COO)
2
cã m«i tr-êng :
A. axit. B.baz¬. C.trung tÝnh.
D. ch-a kÕt luËn ®-îc v× phô thuéc vµo ®é thuû ph©n cña hai ion.
C©u 337 : Cho c¸c cÆp chÊt : HCl vµ Na
2
CO
3
; FeSO
4
vµ NaOH, BaCl
2
vµ K
2
SO
4
;
H
2
SO
4
vµ HNO
3
; NaCl vµ CuSO
4
; CH
3
COOH vµ NaOH.
Cã bao nhiªu cÆp chÊt kh«ng cïng tån t¹i trong mét dd.
A. 2 B.3 C.4 D.5
C©u 338 : ChØ ra néi dung sai :
A. Trong ph-¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng, ng-êi ta l-îc bá nh÷ng ion
kh«ng tham gia ph¶n øng.
B. Ph-¬ng tr×nh ion rót gän kh«ng cho biÕt b¶n chÊt cña ph¶n øng trong dd c¸c
chÊt ®iÖn li.
C. Trong ph-¬ng tr×nh ion rót gän cña ph¶n øng, nh÷ng chÊt kÕt tña, ®iÖn li
yÕu, chÊt khÝ ®-îc gi÷ nguyªn d-íi d¹ng ph©n tö.
D. Ph-¬ng tr×nh ion rót gän chØ ¸p dông cho ph¶n øng x¶y ra trong dd c¸c chÊt
®iÖn li.
C©u 339 : Muèi nµo sau ®©y khi hoµ tan trong n-íc kh«ng bÞ thuû ph©n ?
A. NaCH
3
COO B.Fe(NO
3
)
3
C.KÌ D.(NH
4
)
2
S
C©u 340 : Cho c¸c muèi : CuSO
4
, KCl, FeCl
3
, Al(NO
3
)
3
, Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
S,
NaNO
3
. Cã bao nhiªu muèi bÞ thuû ph©n khi hoµ tan vµo n-íc?
A. 3 B.4 C.5 D6;.339 $84 8E333 2443348,: 3            

)  )  

) )   

) )   )  )
 

   

9 323.O 3  -   -   -   -   9 3:.O 3  -   -   -   -     3-38,:9399743//  l 3- ., 8-3 3.934 , 3 ; 9//  9g3 2 3-3 3E. 3 .. - 3 ; 9//,  9g3 2 3-3 3E. 3 .. . 5,43//  9g3 2 3-3 3E. 3 .. 35E9-: 3  E97,.,29,959:.;433  E97,.,29,959:.;439  E97,.,29,959:.;4E58:9  E97,.,,9.33 .,9.323 43348,: ,99049:9743
89H9  
       43348,: -,.9049:9743
89H9  :  0     43348,: .39J39049:9743
89H9  0     $  %04 33,,9
-,..,743
89H9 .E..9;;4334 :.39J3  3    
  3    $  $ 


 %04 33,,9
-,..,743
89H9 .E..9;43348,: :97:39J3  $ 
  $ 
  ,   
 %04 33,,9
-,..,743
89H9 .E..9;;4334 . O3;,97,9 $ 0    0   $ 
 %04 33,,9
-,..,743
89H9 .E..9;;4334 :-,.   $   ! !   $ 
 4.E.5338,:          :$  :$   $   $ 
 $  $   %049:9743
89H9  O3;,97,99743.E.533                %04 33,;,9
-,..,743
89H9 -,43H:43-,.97438.E.438,:  ,  7   
     
 5.,//.,        /$ .O5-3      / .O5-3      49,3 $ ;43.. .. J9// /.O5-3     5.,//., ,   
          5.,// 
;$  
        5.,// ;,         5.,// ;,          5., 2//., ,         5., 2//., ,         ,9,32 9. ;4J93..9:J9//.O5        
 438,9.,    5.,//            938 3 
 3

.,,99743//         
 4//  -9733853.,//,93-3 3 .,43 9743//   
   
   
   
 4//  9743// . 3 5.,//-3         96:348,: 8,  / 
.O5   / $   
.O5   /,  
.O5   / ,   
.O5 

9 -. 9//.3.//  . 3 .3.. 3 24. 97:39J3 3E..O33 (  97. 97:39J3 3E. lE3E348..//   5  5  5  5 9//...5.O (   97..9 -..//  . 3 .: 3.

.O5         3 24.//$ ..

9743.  .:9g3/3..  /2E975. 259.O.333 248.. 3848E3 .    .4 5343943 E3E34/.//        3848E3 .  :97:342:29743.92:9743.: .9  /2E975.  /8.  ..O9. 5    $     $    $      $    4-. .O  .-33.8559049933 249g3/3  .35  .:  E97 (9g39KE9759g3  /2E975.O297.:9g3/3.. 959H2..93.E.3...E. .. 9:3  .47:.09.://.O.O.:8.3..E. ..:33 38.  ..9743..4//3.97.O.  :.3E975 .    .3.O5  /. %7:34.E.3.:533..97 749 ..333 848E35.O.O5         l.:8.  . . . .//.    .9.9  :.855904.      $  .9 74.O297.// .2..855904.O9.//.92:9743.9.O5 5 5  .O5  .:8.923  . .39J3.      $ .: .3.8559049933 249g3/3    $     $    $      $    4-..//..O5  5 5 5 5 3.    $ .3E975 .E..//.O297.99J.333 248..//.//.O5 2:..// ..  .3-. $48E333 .93.//.E.O.: 3  :97:342:29743.:  /$ .  3. .O4. ..//.//... 5    $ ..397:39J3  3.9 . 3  5 5 5 ( ( 4.

     $ .. $    lO-3//  ..3939974329// :    .  $ 0   . .E.   $  /2:348.:  $ .$ .294. .O297.926:9J2O.   $  $   !33./:3 /..42 .294.E.35.  .   %743.$  E. .   .329// : 0 $    ..  .: .43H://.5334E.53437.  .//..:9K:9399.:     .397:39J3   .O.$ .9348.//.  3 .   .43.533  0  :   ..943  0 ...443  97H3-.  .. !. $ ..2:26:O.  !.:   .53439399743.$  !. .  . $ .397K343793  .  .  $    .9  ..343 O     $         O-3//97438:9 2//.$ . /2:348.O5      4.O297. .  /3.3...O9. .E.: 39533. .E.E.. 9.     .$   0  0   .. :533 . 399399743.34 8.  3   O24334/. .//8.  !- .O297. .  .O5             4. .  E.      . !.   . 7 !      .934/.$  /2:348.3 .: .O5                %743. ..$-..397K3439:3   -:/3-3.5..43   :  0    :   $   : 0 3       //.343 E. . $     . 3   .//97H3.O..29..   .5. .//.: .3-.0  ...   .  $   $  !  %5543348.9.  %733.  .4/.  34334/.4/.943..//8.9. 39. $ .   .329//  0   $   .: ..9. !-$     . E..                      .3//3..     . :$   $ .  .E..

 24 .O9. .4 3.9:..9353 24. / 0  ....  .   ":9J2  lE53 .E.32:34    .926:9J2O.  .  9//.9.3.3.     .  l33-9//97432933   .9H243.43.. .: $ .3/3  2 2  2  2 ..   . ...O.399.:  / . . -.34/.3:. .O.:9K:9399. 24 $ :3.    . 29:.3       .9724/. //.   .43.32:.  /    / . :8.0   .. ..9437.  .43H:. $ .E. / 0  .9348.24 .    :39E. .E.98.:    .9/:39 33-9 //97H3 /.3399K33 '// . -...9  .//97H3  .E. / 0  .   / .//97H3. 24 24$ 24  E97.E.. / 0  .  O .2933 %:..24  /24 024$ :9.      .9  .   .9349743. . / 0 9//..9 ..E.3//9: . 24 $ . .  24  24  24  24 /.24 -24 ..//29338.3 .  $ 39743. $   $ /3299:. $ .O95-9 . 24  24  %H299// .         /.  .   .    O//7H3-9 .4//9E.O..E...4//.O //97H39K.    .3. : 3   ..  9.9 53-9.H3 .  .9 . $     . /. -.. 24 .     . ..//7H3-92933 ..    O9/3/:3 /... 24 $ .3//3.. /36:9J229:..99K...  .4// 9./3.  .43 //23 .   9//2 24  24  24  ... .  .24 E97. O// ..O9.  /3..2:326: 2: %733.43 . - .  $  .9 /39H26:9J229:. $    $ .O 933-9-.2//9743..

O5        %743'J9// .O5 9: .3 9J2 32: %73 2// .943 24 240 ...4// 6:.34324 24$  .3//9: ..O5-3        3-3.O9743 2//   ..//2.'        %743' 2 //../3. 2//.  9: .2:  $  0 $  0 0$  0 $   4 2// 9E..//  46:9J2.3 /. 9//.973.O9743 J9//$  97 .O2:   ..39743 2//. .O824 -3824 .. 73.9. 2//..//..O824 -3824 . 9: .. .

2 E97.'        %H2 23..9. 2//...// 3  43 9743//        %73//.//2. 2/:3 /.. 39.  5.3 97:34 2//35.....// .//  904999J.//  . .O5 39H2-323.O5-3     O 2//.O5  2  2  2  2 %H2 23.    2  2  2  2 4 2// ..O59K9: .4 2//.9.//.//2.4 2// ..//9: .....  ...O 9K9: .4 2//.  .  . .O5-3     %9J.4 2// $ 9K9: ..//2.O5-3     %H2 23. %9J.  .9 9: .. ..        %73 2//.

3 97:34.2 .

 .9$ ...//  2  2  2  2 .  9 2//97:34 2// 3 24. .-.....-9 . ..

-..9 $  .'J9//..//$        /.O5  2  2  2 2 %73'J9// 5 ..//2.4 2// ..  !9H2-. 5 9: .O5 %'.//..  /..43H:2//.... .

'  .

 .

 .

 .

9: .O5 %73' 2 //.  4//2 ..O5 E97...        .'  2  2 2  2  %73 2//.  2//9: .299. 2//. $.//..  .

. ...2 E97.    4'J9//...:5339: .43. '. E97.  .3 ..399.// -3       9 9/3..O5 3 24. .4.4 J9// ..2.4 2//$ //8.9  J9   J9   J9   J9  4// 3/.                   . l 2// .23. .2        ..3392. .// /..4//9K9: .   ..3 :.:533..3 //8.4//9K9: ...299.//:$ -.. // $..4 J9//:$ 9: .   .399..99.973.3 3 24.2. ..   .:  49.O5..:5339793/.

   : 9343...E.$.F.5393.9 3.$.49H23.9 3 : $ 3  $53..439743//  %743//:..: 3  .9 3  .  $ ..9J $  $  7    .E.35393..99H2 .33.9 3  /:. F.3 . ..  9/3 3  95397433 . . ..9.9/3 3     ..E.439353.E. .9 3     . 49H2 .397433..E..: 9J.9 40:2 ...99. $.E.///3 3      : 9348.   .E. .   : 4.:.    . // 73 ..E. 9743. 3O3.9934397433.4943-. 3O3.. : !. 993.E.3/3 3  E.8 3 534. $.3:H39 . :9 43H3  $53.3O3.9J3 3 .///3 3     .43 939.9. : /34/3 3 . : 39.   .4 : 9348. .  $ 53.$ $.9 -..... ...K  3..O/30/3 3      ...: :8.O9J3/3 3   : 3. .  . 73 .  73 !.E.993..99H2 .9 :..: /3 3  .9 8. 9 "3  ./3 3      : 4.E.: O.9 3   .4 /3 3  .3/3 3  !39:.  : /2: .9493///3 3      : 4.3.      F    : :348..3.33 : 9 3  99.3 :. 73 0 73  // 3.93.993.E.343943// 883529: ..  .3  $53.E. 3O3.O 3g35393439743// /..9 . 3l..92 3 :.9.E.3.    .9 .397K3 334 3 .  // !-$ 73 .9 3  -.397433...

2 "3.

3  . 99.2.

2.99.3.

2// .

 .

3 3.

3//  .

3 3.

3// : 4.E97 .E.

  .

  .

 ^.

 ^.

. .OE97. E.9 323.

9 3:.34         ..E.OE97.

OE97. 93 3.34         .

43.9:.. /.93 3     : 4// .3 39J.$   .. .9 3 .3-3   .. :9343.  E.9 .:.43. 3. $..32: .E.  $  $  .E.E.4//9K 39.O5.9E.E.9 3 .397433 .$. . 9 "3 :J93 :9..34        lE5 E3E. $.:5E9-: 3 ..43 . ..3 3 3              ..     .99.43// 93// 9K  l 32  l "39g3  l 33  l 39g33 : 43.33.:  9  58:9 .   $55904.9. 3.O5..  .O.  .334334         ..3 338 3             : 3.9.2:.98..3//  .K393 49.E.9 3:  9. :.:98..... 7.E..9 3:      .: 3  E.E. : %743..:9343.9 323     ...934  2 3 %g329:9:.39743 .242 :.. l 3.49H2.: 32/3                          : 5.433  %g3 .  3 .95..934               : 4.43 . /-.9 323  % 9.32:.9432- 3. .92539343 : 4.9. .3//  : 3.

59:..9 3 ' ... 9 "3 :  "3..4-3.9.

 23#3 9g3 .

E. : 4.      .4574943 9. l 3.9//503459./3 3  $ "38 532 9. :38. . :3            .  33574943  . %047438909 -..: 33O.39J3.O :3         0 5.9// : %743//! .E.997:39J3.. :3          .9J3.  . : 33.E.. 9//.O.4//9//.43//  9H2.: 37. $.4//97H3.3.//8.: :233.43.// 2H3  l:33// 4.432.E. !  !  .%04703:9 -.9 : 4.9 323 $ .:9399743//    %7..397433 .4//97H3..O-. 323 $ .9.329.9//  4.9..  9H2.E.    0  .4. :3         / %047438909 .9904703:9     .8 3  $ 3849.98. 97 39E3O3.9E.9.O.93//  $ 385329. 9 O9.$ . %04703:9 .9. 9// 4.9 3:.. 9J3.E.   39 .9.9J3. 99343/3. !  .9               lE5E3E.99.9               lE5E3E.9/.E.4  9H2.9//.E.4 3.934/.O.397433.: ..    :  . $ .O..$   $  .:     : :348.!   0 $  $ .35348.9.O9-3 %9..9.03.  37.  . 1 5. :8. : .:32:3 %7.233.  $ 3   .:..43H:443E.9//.    $ . 2  !.3. :$ ..42:.: 2..: 2.. .4./3. .9.4//97H3.35 348.9 323 .  !.O. : .  $  : 3-38. : E.   $ 36:E97K34O.333 //34/3 39939   $ .O. :  348.

.  .//.33 : 4.     . .9.$.9E. . .9./3..:5339: .:!   !  .$ 90498247 :33O3 $.9.9 43. /9: ..  .     : %743.. $.//.9 3 !034 . $.333 24..9E.9. $.9.//. $.. 0  .: 5. 3 .9 43.9E./3.   $  $ $    .98.9 ..E.-.9 43.$.O..      .-.E.:.9343. ../3.$  7 3 !  . ..4//.9  ...O9J3.O9J3-.9E.09.. 3 5 5 5 : %73//.9.5398.OE97 5 5  5 5 : 02.. $.E.O9J3.9 4397:39J3      : E.O9J3-.OE97  53E.24$ 5943943.$..24.997:39J3      : 4./3. $4 8E389:53.E..     / $.      .5...9     .39J3  243....9     ..O9J3-.98.

397433.348.  ..43348.997H3                    : %04 74390/ 9K . 3  !33.//.49J3.9 : 4.O9J3.E.97.  !333953 .9.E...: 53-92. .39.E.   .E.39J3 : E.99743.3  %J349..  3   .997:39J3  .9J 4E..39J3 : .5338.533                : ..-.438..9    .9   97:39J3  .: ..9.:  F        :$  F:$   $   $   $   $    %04743909  O3..   ..43     $  3          97:39J3     -.9.:    $       -.

3. : '.. .297..97..E../:3249. 3  (  ( (  (  (  (  (  (  : /348.../:3253.9J35  5 4 ( 54 ( 5 4 ( 5 4 ( : E975 5 .E.3.4 43  97H3 : 39.97436:E97K3 3  ..9  (  ..9  .O9J3.//   3E. 3 .  .353397..9 -.: . : 3-:9.. 35 l23:..

. .    lE5E3E.. .   : 9348.  .32:8. $ -  .. / 0 1 %.  5 5 : 39. $ .$ .  .      lE5E3E..//.3 E5E3 3    ..-0.-. .E.98. //9: .. . . 3 : %733//.5.: 8.:.  .O 2:.//9./0 : %743./01 -.O9J3..OE97 5 5  5 5 : ./0 ..$ . . / 0 %.4// : 8.4.  . .329..-.$  .-/0.O  .E.-. 5  .$ $//2 .. - ..1 : 4.:.-.E.O  10/.... .4 .43.4 O. ..//8.8. . 947.9J3 3.9J338.$.4503459..9.E.O5   .//8.-.:...1 ./ .//.43  /-.// %J2  l 9J2 l .: ./0 .O.O5   . : 38-59:..: O9H2.9.-.O  .  .O33 -33.4.034E3     : 4//$ %.O5   .-.O (  /2: 3-.       : 4   .8./ .  .5.4//9: ..  /  0 %.969J2 $.3 3E...O5 : 3F9348.43.:9  3 "9  58:9 :9 : 4.0/.O33 5397g2-33.:../0 . : 39.. 3/.43  / .-.8..29J96:9J2 /34.-/0 : E.94!..9.3 .O.3 3 .:.  /./0 .: O9H2.: .-0.

4  $. /. . 53-9 .... ..4 43 :' 4.E. ..93497438.E.4 43  $ .     :' /3//6:9J2.9 .:":9J2 ...// 353O97H3  / .99g3  /. .$  .  .4//.  ..   :' 4. . 924 . 5. :' O//35 .3.O29.E.24 59943.      :' O7H3-9 3//32: 2933  ! /329 9:.: 3..O526:9J24E. .39H2..//   /.:.//8.O. ..   .      .$  .  l......44E.O  5 5 5  :. 0    0 .49..:533      : 499//.843.. .//.98. :  : F:   :' 4..O.3 /.//...// 8.$ .5.    E.3  $.//  /. - .O9 3 : E979J.43  $  $5337.O :33O3 //9: . -.O  5 5 5  :. !  :' 4$  $      3 E5E3 3 $ -.F .03 / :' /..  $ ...! .. :F. / .. . $9:.-.9  $ .$   F   .    0 .4//.59:.9// ..934/.4//.9..9:.24.. .O99: . /503459. %743..E.  :' !33348.O933-9 .   $ -.3  58:9  "9  ' 3!3397.949.43348.2 E9759g39K .  3/.O9/3 53 -9//.   :' 4.O526:9J24E  : 4.  924 //9: .O9 3 : 499//..:348.5. .O9 3 : 499//.9.O29.: . ... .: 3  E9759g39K -.4/.O953-9 . . ..430 .: 3553397.O.$ /39H2.     % 9.43H:97438. F.E.O  5 5 5  :.  .-..9 .4// //9: .4//.934/.:978.//97H3  6:9J2 /.9 -.E.: 939 39 9743// ...E.

43. .O29974329//  . / .  :' %743. .9J8$H3 :' !3334/.3K7.4//0  O99..O39... / :' O39.  .. 0  9K99.9J94E97.  ..E. .43.4//.:  / 2 $ 43  /2 6:9J2  6:9J2 $ .3939974329//  . ..39743/.3:43397.4//  3.  O 99$.3   3.3K7..4//.-9J8H3  O-9J8H3  O 99$..2:97 3: 9"39.E.39743.37. .O39./ :' /. ..: .934.. ..O99E.  :' / 4E339.39743/.499//.04973:9339. //.: ..4//..:' 4533     .39743/  O99.O933 .24 .98. 0  :' /.. /. -24 . . -.43349743//  %9.348.. :' /. /.2:3:  O99. /.9 .4 9 // . .//.  .E.//  /. -.3 .9 -.  :3 .3.  0   0      3 0  3  0   :' O39.E.    $  :.4E.. / .O.  95 // . /  ..39743.9 :' 343348. / .9H299//.  O.3K  O-9J94E97. 53397. 333 .. ... 9K.O6:9J2 //..E.439743//97 43.9: . :  E. -.  . :' .   /. .3K7.2:3: . ...9348.  % 9..9E. .E.499//9/.E.   O 99$.. :' O39.O39. -.2:3: :939.2:973   9E98. 439743//.   0    0   0  .9  -.439743// 3 .4 // /3. .3/3. .4 439743//  3 $ 3$   0  .    $       0 : $     .39.2:.  O99..5. 0  .43. .43 0 0  l. :' 4//.39743.999.E.      ..24.:2 .$ .04973:9339.  3.$ .E.3K   O99.3238.4 // 9 // .3... $  /.   / .3.O9.: -:/326:.9348./24 :9. . :' 9 9 // .4//35.: .43$ .....O29.0497 3: 9"39.O.399 3/.  -.5.. .9H243.2:973:9339..3K   O99..

    .:9K:9399.5338. 9J.  .  .$.O9/3$ 2 .$ :' O. $ ..37 :' .$ $.93..K  ! 29.  $   /2..E.// .O9J3O../329. .O9/3!  :.O9 .  3.3.397K343793.: 33-9 //.O .O9J3O. .O .E..O99.3 //2:326:9J2 2: %733 //.3  :' !.9H299//.O-9J  .O9J3O..  !3334...O 9/3 $ 2 !. 3 95//9//973H3 97438:9 ///348../3 .$ .973 .//..  $    :' 4E339.$    ..:     :' 4..929./3 .O97..37.$   . .O  .O9J3  ! 29.974397  $.9 :9E.47:. :.23..   0  :$ 3//34 8..47:.O :' l :. . 9.   .. 7. 9 "3  39395399743//.  //.533.$ .-3.9 3 :' O//2:2933.9.J79292:-72:.2:.3$ 43  $ 2 .4//0  .   .3.J9:.372 9.23  ! J9-.E.5 3 39743//. .. 9.O39.//.99E.4 9 // .3 .:  . . .5.E..4-9 3343349399743//  3 3343349743//339  3.E.: O 3 99 // . . // // $  :' /2:26:9J2O..3$ 43  $ 2 . .J923. 3.     .9.K  $ 2 .-9J  .  $  0 $   $ :' %743.O 99$. .9.J9E.  $ .:  $ 43 ..23.39 /3$ 43.37  ! 29. $  $ 43  :' .$ $ .  : F !-$ G   :   3 F 3  .$     $ !. F .

//. 9 3O-. $  //  F  .499.O9". .//.                   . E. .  . .O9.:  .E.O  .  . :' 4.2 9.$ 3..O  .  F . F .O   .$  F !-$  !3334. $ 2 !. O9 .3.  $  !.339499.O :' 29243O2 ..  .5338. 9 . /2:.O9  . 9J9.O97. . 324  . G .33 : 97433 . . .

 3l 3.

 .37H3.O 539  43 %J3 H3.33 24//3O97H3        : /. : 42// .O.9142.

//     : / .// O -6:.        : /.3....43H:3 .8 3.O 3 9g33  3 3  3 3 : / .O 3.24 l 3..43//-..O 3 5..O 3 !..9142.9743 : 33 %J333 24.9142.

 33 5.3. /.O 3× 33 5- 4-. ":.

  .

O 5 %J399J. : 42:52 ..//.E.O5 !.7.3..43// 3-33..2  L  lE5  L   L E3E.O5 //.99K//2. 0 .9H2.459.O99J.. .4 23.//9493       : 95343943 :  J-..O5 %J3.4 29: .-.  5.: 42.//97.     : 352//.O5   96:E. : /./..-33.9: .43   2 2 2 96:E.O5 !.235.3' %K2'. J 8'3 %K25//8.O 3.43H:9. '.9K//25-3     : %73 2$ ./3. 35 : /..:533   96: E. : //.O.3.43//-3. %7:34.4 9493// /.$ ..5..    : %743 2// .. .O5 !33.9E. J 9.//. 2//..

24. .'    96:E.$ . : %73 2// . 2//.

.3994E97.:9: . J9K33 9743-K3.O5 %K22       : %73//$  .. 2. .3399J.9: . . 9: .299.'//2. l353.3// /.// 2//533. 24.. //.O5 '      : / 24. 2//.O233g39.-33..O5     .

4// 5 ' %J3'.: /.O5 ' .4.

' //25 .

    .

. ..E. .9E. - : %J35.3//9: .. //.O5       : 9. . 338 3. .  /.. 9E..O.09.43: 0         :' 2//...3.. %K2.O5 %J3 . 240 24 .32:      :' %7:34// -3//.943 9743 2//5/39 2// ..       :' //. //.393// 9: .973 %J333 243. .// //.E..O5.     :' // //. 352:.O33      96: E. 9743//  L  L  L  L  3!33./3.// //9E.       .../3.. .43: 0 l99. .  %J32%73 9049' '9K .//.439743// :' %733 //.4//...  %J3. : /./3. .// ..3 %J333 24 ...343  .E. .. 2// . (2      :' 2//..34397H3        :' /.       :' $.       9 6:E.O3853  %J333 ..$ 9K .O.9..3 2//9: . .  /2:..973 %K2. %339J32 %J32%73 9049''9K ..

 9C3 : : %049: 9574943//.4.3 J.9 : . $     $  !-   : /2F9.: !X3 397.9743// 0 .   .4. 3 2 97 H3.  .:.  .9 939 9743/:3/ . .2M .9 3-.. . 9 99N.9.J2:G 9 .-.3 3 38.5 /-. .4 3 ://.2F9. 9/ -. 4Z.5        : 3.. a          $     .. 93a48.94a33 :8X35 29 49a3 . 2 97 H3-.2F9.45 59. .4 439.$   : %5X3 3      .3 .: // //3$ //. 3  : 93a48. .59 33F24. a2F9-. .J./3 L. . 2 97 H397:39 3  3 .: 39 X7.5         :/3a4. //:$ //..  . :/3a4./3 L.43  : %743.$.:E  4.9 M3/ C38. 9 39.:  .43 . .5X3 34 . .: /... .5 9 .43 /97:39 3.:8.//8. 9 .4. 5.C3 L.  .    .: 35Xa7 9 K39 3 !.  3  : 3.//2:G8.X333 3574943 . 9.43. 9.5         :/3a4.5 /97:39 3. ..97438G.$ . 9: 37 3//.5   : 33 3/ 43.

.43 9743//a      : /.N.59 33F24. 9.

 0   . .9 39H939 9743//      : . 9743//a      : ..:.N.433a48.    0    .

: 3F24.

.  X224. 3 9 3a4 5.N.//93 3 3.43 9743//9.N.

 X2 @3 93 3 @3 939 224.

X333 3  . .//2:G .59 5X9 2 L33 J.9a..43 .4a. -.a : V 33D. 97 3./3 L. 9.  .X33..32 9743539 . ..X33.5               ./3 L. .457 943 9 .3 ' .3: 39/749743539 -.4 -.a .J// 2 9 ..X33.a ' ' ' ' : :G3a48.9a.a  ..4  . 9.24 -24  24$  24  . 9.9.4a. 9.! . 9.: 35Xa2:G. .5 :G39 4//.. 39 9: L.J9 9 . .$  .. 9. 33 : 4' 9//.9a3 3. .9a.4 -.! : %049: 9574943// $ a2F9. 9.49049: 9574943a .9 .X33.9 -.4a3 3.4a3 3. -@3 L9a .. : /.a  .:.

a4 5 3O3I2.397Y3.: .     a4.:8.

   .//.N.5X3 3 . a .    -     .a//./  .  .! 397 3437O93. . .

4574943- . 3 35774943/ 3 300.X33 .9743 . 9.%049: 9-743890/9 9a3 3.97743 .400.

 $ $ .: 32a:Ea .46:9 2.  $ $/ : 0  . 0. . . $ .4.   . 9a2.//37 37 0. -  . :  3.

 9743//a . - . /  .J 2//$ 9 49a3 9 /9.45X3 3 9. 33F .

. 9.43  . . 9/ ./.a$ 8G. .39743 //a . 9C3 93 9 4a9. . 9- . 9 .

a493// /. # L: 9.C3.3: 3.4//.. .2:G ..2:G 7 L:09. H3 O3.4/Y3C3 6:..3:3C32F9.N. - J. 98.:37 37 J.a ./ J. H3. 3 J. 9 3 J. :@3 L9.

5X3 3a . - .:. .:97H3L5 3.  .//8.%7F3.  / 0  .J3.

J 2//  /8.4 2//. %7:39 3- .9.2 97 H3 . / K39 3 .:5X3 3 .  5X3 3. -.

9- -. .a4 2//.N.//a . 97:39 3/ K39 3 . 5994a3 9  9.//  97 H3. . 9: L.

a43 J. 2/  2 . . 2- 2.@3/M3a.// :G397:34a//9 9 9 . .3 9 I9.4a9. L.//.

20 $ .4a9.a43 J.3.9a3 9// 33F24.

9. / 24. - .430 9743//a .N.

a- .//5X3 3.///a . .J3. .a9 4 99N.:9 4 . . .9 .a .a / .a. . .

.

//5X3 3..///a .J3.:9 4 .a 39 4 99N. .

a.. . .a . . . . 0 .a- .a / .

//.N.a43J.9a3 9// 5.2$ . 97 a .3. / . - .4a9.

J3.  . .4. $ 8G5X3 3X7. / .//8. - .:$ ./3. .O39 .4.:93 2F9a . .

//.  %7438X35 29:L.a2F9. 9 . 9 ..  . 2F9.8. 9 99N.J.:5X3 3. . ./ 2F9. 9 99N.%7F3.- 2F9. 9 99N.

/3. 24.a 2// /.L.9 .4. .J3J. 9 9.33F  a .

9- 24.

9. 24.

9/ 24.

9 .

    .39H./ 39 .  - 0 $  . .  . .43a . .  / . .

%7435X3 3.a//.[a-.9- ..97Y . . .//. .N. 97:39 3/ K39 3 . 43 3.[a.J//.

 9 K39 3 . 3 3-. .. K39 3 -  a-.:8. K39 3 .:5 9- :O39743. .-.3.: . :a 2 / 2/749a.

:5X3 3 a . - . ./3. .9 4 8.439 .J43 .  /  .

/ .4//$ .5a . - .

- .5a ./             .4//. .

:   .533 .$   0 F 0  $ .$ .9 -.39J3.43H:53337.9. $ ..  .9.   . F .438. .     . F .3 9J39743/       : E.9  .9..7.9. P9 PF  .397K3348.: -.43.: . ..9.$ F ..  !  .9.     $ %04 74389098.9J3...$ G  .$ F O-.E.39J3 : .E.! ! F  .O9J3.! $ F  0  F   . :!.: .   !   :   :4.E..         9 -. F !-$ F .   F .  F .9..   .: 35 533.997:39J3 .943348. F .9  $    $  $   $ $  0  3  $  : !33348.43                       :. ..     3  7 7 $. G  :%743..9 43348.$  3  : .39J3    :4/.

9 :533 .     $ 3   .438.$ $   $.43H:.4//.E.E.33. 743890/ 9743 .:    $   $ !   : $ . :F9.5337.      F  .9348.  .39J397438.39J3  3    $          :%743.5338..9 -.E. $  ..9.E.   3        .E.4533.5338.904743890/           $   $    .9.9..            : 539. .9 9743/.O9J3-.E..99743/.:O-.O9J3.9.        :  %04 3 3.$   .O9J3.. $ $ O243.39J3         :4.39J3        : 4 / ..E.9  $  3  .      :4 99.: 533349:.: ..:   F   .  %9.E.  ... . .// //.9.9..O9J3.O97..: .43.O3g3939J3.. . .5338.439743/348..9 7   $    3   7  $ .  F.. 43 8.     3$   3  $ . 2 ..  .9 -.: .: ... :%049:97438909 /.99743297. F.    3 ! !         : 4/.E.

 .  . .

     .

 .    . .

  ( : %743.   // .3 :l"53-"9. 53-997H3  .E. .E.E.F.      :2. . .. .9 -. 3974329 337H3-9 3299:.   ..   3         .9/. .  .. 53334533.  .9  ..$    .  .$   9.5338. .9: .  .  .9348.: :.  .39J3    . .   :O//. 97 3.39.$ F.333  $ . $  .$ .: 533348.   3-9 9J. 3/3.$ .$ .F.  .O9J3. .$ ..E. F..

3 .     ..37. .9.O99. -.9348.   ..: $ . .3 '//.  3.//.G9.J 99 3/.97H3-92.7H3-9 3.  //.  /.  /3J 39 .0 3. 7H3-9-2933 :.. .O99.E.4-939.  .E.//2:   $ .4 // /../. .  .4 //. 6:9J2 // $ //$ :%743..O9 . // /.9 /: 39/3 33 -9 ..  //  //..953-9 . 9K  6:9J2-292:  6:.OJ-. 73:33O3 /3//.E.H3  OJ-.3K : l9: ..:O.0: 3-449: .9  . /3//34/.//7H3-92.: .929:...OG973.973:938.7..32953/. // 9 J 2 .: O.J 9K. :O.3  99. OJ-. :$  $. .3 :3. // 9K .   .//32:  0$ 0  .. : O9/3//34/.  : / . :36:9J2.3.//.4 2: 9 .:$  0$$   0  :%7438.973:938...O-.O39.OG973. /.O99.4-939. 29338.OG8.E. $ /39743-2933  //. .// /.E.E. 9743 2:  . /. / $ 43/ / :O.2:97H3 9K.3/39:. .343943  OJ-.E. 53-9.   0 39743.OG973 .97379.//34 /.3..4//.. 935 .    !    .99.973:93 :$..43H:J94O97395. /.   $  . .H3.        :4//.H3.   :O2:520  .3 . J /.4// :33O339.$  $   .4//. . ..   /.: O9.           : %:.9 8..    /.6:.E.  ....H3. :3/:3/:334/.4//.:392:9J293.  $  $ .E..  // %:. /3//. . $ :l53-9.293397H3 . 73:33O3 /3J39 . 3 9H2  .9 /3//.3348.343943/.  .O953-9//32: 39743.9:. .: O9.!  :$.!  ! %H2 .E./3294E.E.353  OJ-.9 53-9.G9.98.  .$  .4 2: 9 .  $  $  // 33-9 . .: 7.O9 53-92:5297H3 / . 33 -9 .: //$ 3  .E.:  /.973  .O99.  .O 9 9..O  .J$/.  6:9J2 :4.  .E.

4 .O99.  9499. 6:3 2:  6:.8.  3974329337H3 -9 39:.:        :42:.     . 53-997H3  .4 3/.     ..: 435 .  :  0 3  0 $  .. :9 ...  0   .533.3.. 3//. .O 24J 94E97.9/:39.:.//   .//7H3-9 ../3.. ..O 24J 94E97.4.E.. 3.$  .04973 8.E.2.  .4//. .. .E.3.997H39E.O99..99743/348. .2:24.4  2 //   '.  .533. 0   :   :35..//.39399743// 5. .. 53-997H3 .3/..99E.3/3 : /9:.// .   // : l 3 - 89. .: O99.    0  $  .  0 $ 43 :99.3439432.973  .E..H3 : O//.3 : .O933-9 . :$ .  .O8 24-33.9. 3974329 337H3-9 3299:.E.O99.E.  /:3/. 2. %K25E9 -: 3  O39..: . :33O3 99. O39.   . .E.     ..:974329//  .   .: ://.   / :499.4 43 :%55.O 24J 94E97..9 7H3-9 8.9/./3..   .9 :-49.4// 39.37.9 // 43 .OJ-.E. J //3.3   .9 .:99.43348.39743// :  3   :  3    :  0   :  7  3   : /.O99.   .E.99.O 24J 94E97. E.:392:9J293  :4//.O9939 399743./3.E.4. .5337.   :$    $.//. ...5./:3.9. :43 .OJ-.  //97438:9  .O99.O99E. $..43 9.$ $ $.04973  .4J9//.  :2. .:.:93 299K938.  .  .43...H3   3.O:9399.  .9 34 3:9H2 .9/.9g3 . 24.99..39743//9: ..97. 0$ 3  .  .3939.: O9.3 : .   .E..3//  . 24 J94E9 7.9.OJ94E97..438.. 9: .!  3 .:99.  .//. 0    .2 l 3-2 l 3-3 l 3-9g3 :O//  $ ..O99. .      :49. :4.04973.9 :9E.9533 .$ . $  :4. $.38-9J9-.. 24.3.:  .333  $ .38-9J9-.4/:3/.  ..

  ...4 3H:.//8.5. 0 $.  : 48. ../3 ... .  :352. /3 .99E. . .: 2...     .9. 0  0$   .99..    ..    $  ..  $    / 2 .//. .9 :9E.:.  .39.E. .  .$ 0$ 3 : 4 / .   .  $   .9 :9E.  . $ :   .329// . :33O38.     :43348. .  //.:  ..      .     3//39499.E.//.. // .E. ..      :.4 3H:/. .   .5. ..5337.: %743 .3 .  .E.O -.:39". 949399.: .$ .O9.  $  .$   2....$  .     .9  . ./3.$  . .// ..33 .     .:93 29-.$ :  . .O9 .43.4-9 . //  //$ //. //  .  .: .$     .E.3. /3 .  $ : /. 8. .E.4..//.533. $ .  .934.  $      : 0 $     !   :348. :%743.39743//  :$ .$  .. $  :4.E.$ .3/.O9 399399743.  . .. .5.4/..99743 /949399. .E.4         :$5.939.O99. .//.. .43348.  .$ $  .   .//. $ .E.9348. . .$  $ $ .   ..   .  ' ..$ .  .E.$     .:    .9 :9E.E. 8.    . !  .  .. ..99743/348.//./.  . 0    . .E.       :4/.  :$     .99743/ 9E.397K35337./3..439439: .  .        :%743.O99E.  .  : 48... . : E.  $ .: .//.    ..: . 435.3939974329//  .$ .98. .E.     : %743 .3..    .. $   .3939974329// .  .397433.9  $ . .973.    .E.  $  ./3.:  .      .:$  ..

 $  .//       :E.:.     .5 :%733 2// .  . $    : J.: .O..E. .4//.   . 33//.2:8.  $    :O//97438:9 2//..$    .E.  :-6:. :4233. .  .  . 2//. :%73 2// .. .:.943. 5.$ . .O99E..$    .:%743...   .//.9349KE9759g3 . :$ 0 E.  ...  .//8.      : 3 43 9.// 5. .$   .    :$  :$ 0  ..E.E.//.9 :9E.3.    . 3. %g3H324.// O  .    .$  $3 .34397438.438.. %7.7.E./3.$ .O5 ..: ./3 .9E.   $  . . :$ :E.$  .  $  .2.$   .   .399J.O5 ..  $   2.997438. $ .   $  . %4E3. 2//.  .//. .:399J. . ./3 .3:39     . 9: ..$ . :/..$  .3.9.  ...  . . .    $ E.-43.//97433O234 .. .  .3534J-.//9: .33   ..

 2 24.

. J9 9.235.''-.. .2.//    :855.//43..//-3 .329.O5 E97.99.// E975.9: . 2//. 9: .O5 E97. 2//.9  2    2   2    2  : %73 2//2. 2//..O5 //.//. 2//2$  ..     :/ .. %g3H3 3 2 3 :49.3 5973//97H39049 99J.$ . 2//. .O33 24. ...3 ..       : %73 2//2 .E...299.O5.23.//-3         :/.O 3-3 5.O5    :%73 2//. 5.  .J9//.43H: ../...43. ... 33 9: ..

-3// .:9049959g3/3 $  $ .  $ .  $ $ . $  $ $  .  : F95 .3.3.O 33 24..

-../-  .: // 5../ . 5/ 3 334/. // $ 5 -// 5. 3 /..-  ../  -.J9-3 3.//.

O5 'E97.3 5  .: O 2 // . ' ' 2//2 .4//97H3 .9..O5 '9''. .4 2//97H39: .//2.OE97-3    :%73 2//35 24.'  2  2  2  2 :O'2//$ 5 %739H2'2 .9H2 ' 2 // ..  3...

 .$  24.

O33 249: ..O5 E97.2. 2//.  .. 2// ..2 99. 24. . .

 24.   .

 24.  .

 24.   .

43H:2//. .3-.333 24.O5-3  2  2  2  2 :O//. :l97:34 // .

.O33 43 -3     :9733399J.4..//.  E975.9 .//.  $.. .E.:    :%9J.975.333 24 5.9.  .E.4 2//352 .O5  9: ...4.//     :%J399J.98.E..//. // //.  .  //.. 9K9: .O5 J9 J9 J9 J9 :/.3.       : /.// . //.O5     :4.// 97H3 .:.O5     :/..9/.// . .O5  9  96:E.99743/.    ..  ..333 24.O. 938.O59K.//.855904998.  .3..  //  //.O33  .-33. .3..  $  ..O.//.O5-3    :4///.39g3/3                               :J..O49..4 2//2 .O5 359: . 9 J9 ://..:.  85590497K395..

    .E..9. 2// 2$  .O!-3   :8..  .O3g3 2:6:9J28.  :$   :/.. 9: .$ ..  ...9 -.3  .$ .// E975. .  .  .O5  . .$ 3//2:26:4E. .: 973.E.42//  /9: ..: .  .// :.   :%73 2// 2.3                         : ..  .E.O!3. . .  . : 42//.8.4-9/.43  ..:2.$   .. . ..O!.3 3   . ./.  $  .$  $ .//348.  .//2:.  .. 3.  . 5.4  3  3g3 37. . .//   :4. :l E3E 23 :. .  ..39g3 . .   0 . . . .$ .  .

 . E975    38 3. :/ 24. .9 -..

9  .O59K33 .:  5  5  5 5 :/ .$  .O52. 24.43//97H3-..3 9 .. $   .. 33 .4  2 // . /. .// .//.499J.9 $  9: .4  2 // .. J9J 9. .O5  3  3  3  3 :/$ .. 3 5 . . J9 9.$         : 4.OE97 5 5 5 5 : 4 2 .2 3 5  .9  .O5 35.. 2//.//. 3 9 .O5          :%73 2//. . .E.//3 /.//.O543348..$ $  $//. 9.OE97 5   : 4 3 5 .43H:3 9: .

 ... 9: . -997432// ( (           :%733'2//.O       5   : %73 2//35 24.O5 E97..' 2// /. 2//.'2// ..

$  24. .

 24. 2// . . 2//..O33 249: .2.O5 E97...2 99.   . .

 24.   .

  . 24.

   . 24.

2 3 5 2  .! :.$   .2 :4 .O. 9743//       :49..2  .// :4.2  .4 2//0$ 8.. 3 24 ...3. 9: .2  . 99.3573".997438 O ..5337...2 :4 J9 . 9: .  .335..99.3352 0..3  .4 .3/3 49.4 2//. :9H2/. 29 2: ..$ 99.224.49K .O. 292 4 %J3'          :4 .:.235-9!2 3 :9E...973 9 0$  0 $   0$   0$  :4. ..9: .-43. .3  .3 43943"  2  2  2  2 : 49.9: .2:8.4 '2//0 8..2: :4 ...:5339. 2 4 ..3//9: .// .4/..533 .3 . !  .$ ..4 29.4 2//. .9 ...9 9: .O..//.:533439439: ... /.E.2  .E.. J9J 9.  ...99://.E. .98.3  ./.99.2 .$ .// 4 . 0 9743//$ 43.43 9439.:./343943.973. %4E3.2 . 3 9743 .2 %9J..

.  24  24  24   24 :49.4 2//8.2//.    $ . 9: .5339: . .4 // .3/3 .  24 ..235..    $ .3...73 E97. .4994E97.3.43  $  .2   .9: . :. .2 :4 .// %H2 2/:3/.2         :5943943 J9 9. . ..2.33    973// .32:. .33 9.43.49.  : 49. ..33 9K9: ..3  .2// l 97:34 .2   .'J9J 9..43.:99.2// . E97'  J9   J9  J9  J9 :/.:97:349: .   $ . 02 3:3 34 3 J 3 ... 99.2-3         :4 2//. 24J E97..43. .2   .// %H2992 .2 ...2.. ...24. .32:.  4 // .2. /.2//.-3....  .24. 24  E97.E.3 .2: . ..3//8.4 2//.   $ .2.E.

// %J3. .2.4-.2  .299.2.O9/3 33-9-./3..J ..          :49. .2 :4 2//. .3399K33 99J..2   .3 97:3.33.  J9   J9   J9  J9 :/34/. 9H2.   ..3 .O.... . 24 . 39 .2. . . ..'  J9   J9   J9   J9 .4 2//. 9H2 24.:533 7.2 :/. %9J. 9E..    .2  . 2 . 2//!  2:9: . :O2:520  .439439: .2  .2 : 9//.43 %9J.459.'J9//.2 99.39: ..973.97 8. .8.9.O.43H: 2  2  2 2 : 2//.// .O9/3 53-92:52 3 . : /... 2//35. . . 3   .4//97H3 9: .9  . .2.O .2  ..//.:533 4..399.299.3J837.49533 7...4 2// .2  .$ 973.3 35.. .  .32:..4//. 24 24 %H2/3/3// .2   ..  $ 43  :%9J. .4//9: .2   .2.2.2.4 3 ..-43.4//97H39: ...J 9.2352:.2  .// . .2. ... 94E97.   2 2 2 2 ::3 . 9K97:34. 24 9H2 24.24O.

l97:3 4. 24 . 24 .O.- 24. 24..:9//.

  9K9: .  ..   $ .4 2//. - . // . /3 ....2 .3.9 ..3  43 945. :..3 9K39.9.2  . .299. 99.  J9 J 9. . 9: ..397433.399. 24 24 24 24 24: :.      :/.9 9E..2  .. :%8.$ .. %J333 ..'  J9  J9 J9 J9 :4//. ....9.//3.33H3/9.43 9.9. 9743//3. ..2  .9.. /3 .4//9E. 6:E:.  (9: . ..'J9J 9. E97.9K9: .3:H33397H3 : %743 .2 : %743// -6:./3. .9739: .// /.8439 .2 .3/3 2// .E.9K9: .3. .9: ....   .3 9K3 43 :.4//9K..3  49J3.  /. // 4 // 9E..$  .2 :499 2/:3/.24.E. .3 3   499.2 . / .853.//.3 //  .4 2/:3/. .4 2//.2..    :499 2//35.

 -24..

99493 .  9 E..99.299.3 %3824.2:8:31.. /.2  .3/3 2 // ./3.//..// %3.2 9 9.  .:453 9E..2 :49. // /.2  .2  .399.  ..2  . %J3.. ./.// 4//. .E. -3.  .9430 24  24 ....53-33. .9K9: .47:.4 2//0$ 9: .// %H2..O..  2 // . .  .3. :33O3 .. !39E. /.343          :4 .3//9: .399. :/.. /3 .// 4//..273 '8 0 :  :$. . 9J 9. J9 9.$ . l97:34 2//.2924 4E97. 9: .4//29.//7.2  .  .4 2//..9  .E.299.343 24 $  24 973.....4 2//9: .2 :9//.. $  .32:.3 .3//9: ...   E97.. ..49E.2.3 9743 // -3 .. // .         :/ 24 24 24$ ... %3 .4// %J3.2 .2 .3 . .43.2  .3 ..99..9743//  .2  . .9: .2  ..29244E97. .2.973. //.2  .229352. /3 ...43 $  .9.  .

 .O.:%73//.333 24.$ .

 2// .. $  9E. 'J9J 9. ..!  .E. 3399J. ./3.4-9... - ' .. H3.  ' . 9743//3. .4/.. :33O39K.99.-24.  l97:3. 8 3.9... 2//.    . .//.2 : %73 //  $  .$ $    . 29.$   .:904999J. 9: J9J 9./3..E.43.24.. /3 .. ' 2// E97.3-..3  .2  ... .39..3.2   ..3 240.7.$ . ..  .9348..9J-. 99.   .4//9:9399.43. 33.:9: .$   .// /.$ . .O.33 9: .// .  :49.// %H2 24. 023:3 3. .43H:2// 352. . .O. :/3 2// 9K-9 :.9  . ..4//.$ $ .2   . 2//.3//9: .O . 3 24..4  2 // .973.43 $  9K .9493.2  ..2   . ' .3. .O299743// 6:. 39: : 9: ..:/3 2//9K-9J94E97.8953.2 :499//...3.4//9. .O .$  .49E.//.9: .O9743 2//  .$ . .35 . ./3... 24$ .3/.O:9399..// .'     : O  2 // .    .. . 2//9E. 9...O-9J94E97.    .9 3 24 .    . :l97:3. 24 $ .//9: J9J 9..  ..           : %733 2//.3/. ... : 4 // . .   .'.:  .  :%H299// .  2//.22999.$   2 // 9E.3.9743... 3:H3..32:. . :9.4 2//.   2   2   2   2 :4 2//35:$ . %J393..// /2..2  .  3 /.// .4//.299.E.3/.O J9 9.. -3 3.

   .E. 4 2//9E.3 2//.  .. .  : / . l 99. .O9743 2//. 438.9K ./3.2352:. 9 43 $ .3 2// . 9743//-.43H: . $ . .///.: : $ . . ..299...3 3 24..

2.2    .9:  .   .// %H2992  :49.2 .43.   .3 .2//..  .4994E97. 24J E97...

.: 5943943 J9 9.4 2//. ..2. . .// %H2 2/:3/. 9: .24.

 // .:93 E97.O99.3/3'2//.4 3..2 .8.2 :/..9.: 5339: . . 24$  :33O3 35337..// l97:34 2//. .4//.     :4 24.2 .3//9: .43943.2.9: .// 4 99 2//.2 .39: . .. .4 53 3 .  .9:93 .43H: 24  24 24  24 : 9 // .///. . ..O J9J 9. .9: .3         : 9 3 573 .4 // 9: ../3..339    .299. .. /... . 99.. . 24 l: 3 8.: O .973 4//9E..32:8:31. .9: ..$  E 97.4 23. - 24 ..         :4 2//... 9 9.9 539343      :%733//$  .//...:299.:533 -. /..343943  3520  . /3 .3 4- 99. /3 .:  .  9   9  9  9 :4 2//.. //  2 // .3.O9743//8.4 2//9E.235.  9743//3. // .39H2..4.2  . -3 2//. 24:$ 8.. J9 9. 24 .   :4 .3 -3 2//$  .-3 3.  9: .3.    ..  49.973        :%J3'//.-..  $5339:.2  . 24.9: .43..9 . :3 3O3 53 3. 4 9E.O . // .3399J...:5339: .  :493//  .O J9J 2. 9.  . // . ... 94E97.  9E.  $  3.4//.:  . -. 39 9.994 .  . ' J9 // 2 .//.49E.4.  .399. 3 ..4 24 $  824./3.. 24  (9E.O./3.. '.. .2 99.. 9 9.:53399...  J9 J 9.O5 E97'  J9  J9  J9  J9 :49./3.2 99.// %J3.    .2 :42.4 2// $  9: ..       :5943943 J9  9. %4E3.8. ..///. 24 ..3.3 . 2.  .  24 . 2// 499  2 //  .8.O9:3 .2 .9. E97./3 ..9  . // .299.O5 .4//9: .9 -. /... E97.2 9E. 94E97.//.. .. .9..9: ..99E.'  2 2  2  2 :..: 9: ..2  .

. .'         : 4 ' J9 // .: !3 299E.339..33 .'J9J :.    : %73 2//. . J9 J 9. J9 :l9: . . -.//.- 9K:9399. 24: 24 24 . J9  J9.O. ..O9 .4.24.3972953 l023:399..2 9 9.. ...//. .//93.9K94E97.-  .'J9//.47. 9K . . /3 43 943 ..399.3..    96:E.3.' J9  . 9E.4.. J9   J9.. /. 3//  43..:4 .3 39 J9. -.399.2   .2   . 3 2// ..E..4 3 99.4 2//.       ..2 :4 .. ' J9 2 ..2  ..   .429. 24 $  .  .E....4//..4 3..  %H299// .O9743// ..  l 3 .299. /3 ... $.973 %9J.-  . // ...  4992:.-24 ' :334.99.3..24$ %3.- . 97H3         .3.2..  %J3E97.3:33O3 39 .3.9: .2.3 /.99J.2 E97.4.....4// :4.  .4 // . 9: ..  ..99.  :/.3// 6:E97K3. 9: . 24 $ 3 53343943 9: ./:3..  .99. .// 4//..4 2// 9: .24. 42.  .9.4.  :3 3O39: ..9743 -9.            :4 2// 9E.53-33.9K. 'J9J %3535397g2904 .2 :352...973 E97.3.  .3 :3 .3 .539 4992:. 2//9: .235 3 ..     :  2 2    9E.9H2/3.. ...9..//. !3 . 3//2:  4///.  : 2//./3. 3//.   ... ./:3/.2 E97339. :9.33 9K .-. ...3.430 $  .39: ..-24.: 53399.- :9//.299. l9: ..3/... J9   J9... .E.. %3 .954.E.. /3 .2:9.' 9: .// 3 .3 /... 9E.2    .4 2.2  .O. .299...  - A . . E97339. .2 $ .399.39J32349J. 2:.. 3.3E97 3. 99.J 49743.   . -.O3..2  .4.// //3  9  9  9  9 :%73//.4//. // .2.3 ..9  .. 9. .4 9 .3//.96:9 .

9.. 9: ..2. ....E.4.3 E97.. .973 '.8 3:3 3.97333 . O 2//.4//.99. :424 . E97.. 6:.  0    3 . .9KE97339..2 '.253-33.9: . J9J 9..49K9: . 9: . ..4 2//352.4...33.5337.O.O98249..4//..3 43943 .. ...973 . .399...4..2 3 5 .-3    4. 3.. E97.4// .4//.2   .2  .2 :4///.  837.9.43 $ $  24 . 2435J.4 3 9533994E97. /...0  3  . !3.// $. .973% %743%.43..E. E97.4//9: .//   2  2  2  2 :%H2 2//..OE97  J9  J9  J9  J9 :4 . 2999..0 : 49. 24. 4.43. J9J 9..         :4352.'         :%74329...4 //  /..3:33O3 3533439439: .. ..399.24. // . . l02 99. .4 2//33 .// %H2'J9//. 33 . 34E.3399K99J. .:5339: .3 ...9 2// #O9. .2          :5943943 J9J  9.  ..97339..2.2  .: ..2 99.2...J /. ..4 2//. 39 533994E97.'       :/.3 43943 24 3 5 2 .9: .// 499// .99.'J9J 9..339 E97339. %H2'J9// .35 3 09: .33 ..43943 9: . $.299.33 9.: 49. J9J 9.4 399.:!3.2 2.2 E 97.24 . :399..3972953 :399.23  24   24   24   24 : 49. l9: . /.  .   4..99.2 .2          :2.. 24  l9: .33 9: .22:. 3..4:3 /. . 8..2..29743 J9//$ 9: .4 // 9: .

 J9 .// 9// 49.3 9743 O.:   3 .99743 0 .3824 49. .39 .0   0 ...        :3520 :. $.53399.. 8. %H295 2//.E.O 2499.J9 : : 9533439439: .4// 9: .3-3 ///..0  : .99. 2499.'  J94.// 499 3/.2 E97.. 9K 9.. J9 J9 J9  J94.9: .E.E.:.9.:5339: ..0  :4'J9//.4 2//.. E97. %353.//..

./3 ..9//..9.  $   3  $  .409.439:.3 .. -.$ .09..43H:4997:39J397438. .3 .  %7.9  $     3       $     $     %04 33.E.949. //97433.  %049:9743 89H9 3 334/.09.743 89H9 . .   ! $                    %7. .3.E.224  9.4574943  9.4//..:4 2//.9343. /3 .O.997432 . 3O3.73 .743 89H9 ....E.9..99E.4/.49.4. 3 .4 2// $  $.O3g3.:5339: ../34/. 3...9 -.$ .  5...9..:    l 3-.439:..97. O3 .  ( .    .  9..9 323   %04 33.3 //:. 3/3 3 //.  (  . 9g3  2 3-3  3E... $  :O-.. 73 .43// 93// 9K  39g3   33   32   39g33   %743//.9.2-. 8-3 3..3534/.  ..E.9 .-3  //.3-38../34/..// %353.$ . 3 9.$ .  .3534/..9 -. 3 .

: E97 (9g39KE9759g3  /2E975..439:..9  /2E975..9.E.E..9743..397:39J3  3E. ’ $   !       $  .39J3     %049:9.3 -.O9J3.O297.743 89H9 ..//. .O297.9  -..E.39J3  97:39J3   %049:9.E58:9   9//..  /2E975..9 -....  97:39J3  ..39J3      3    $          3     %04 33.29..:8..59:.       $     %04 33. : .743 89H9 430 97433.O297.  .E. 3 38.439:..O ( / O. 97:3 9J3  $ ’      .  .743 89H9 43 $ . 3 .9  -.9E.../34/.9 -..9 -.4 5343943 E3E34/.9 -.../34/.E...  $    %04743 89H9 4334/.O9J3..:  F ’      :$ $ $    ’       F:$   $      $  ’ %049:9743 89H9  O3.923  .9  . .9.97.533                  l.743 89H9 .3-. 3 5  (  ( 5  5  l.9 ..99743.9.O297.3.5338..4 39  E58:9  33  33 .9   3.:33 38..39J3  97:39J3   4.

9  .O5  /-.92:. 7            %743 ..O-...4574943   /.9  :.3 749743539  :..9:3.2:34/..8.    3  .E.9 -.$     :  F:     l:3 334/.. .O -.92:2//:3... . // /..O-.3.O5  /2:.OE975  :.2:.   .97438. 35533.O3g3.E.-.:33 3 33O.$ .43H:4397438..9 -.92:533 .  $   /.     :$   .O5             %04 33.$   /2:34/. F.03.32:3   %04 33. .. .$   $  .O297.743 89H99K..// .// :.3..  -.F.O5 ..43 /.  $   E.3-. 3 /2:97:34:3.   .:38.35  ..  :.:32.3 74.E..2:34/..7  . 3 .  F   $  .O5       4.E.OE97 5  5  5  53E..43H:43-.  ... ’   ’   $       3.   / . E38993.:   $   ...92:2539.O297.OE97 .4503459.9.9 -..4 3H: //.  .O297.$ .  3  /.43/. ... !3334/.3..    .743 89H9.

5334E..2 . 5  5  5  53E..:533..//2:8. 2 . 3 .: 53 9743 3.//....//2:8.    ./3. $    ..   $    .   .934/.  97:39J3  3E./3. .   .O297. .. 9E.:.:.0   . . .//.      :$    .9 34 /...      .OE975  . 34/.  :$  /.E..  97:39J3  3E. ! 3 3   4//. :   .    :$ .! .  .//.934/. 3 .   /.O297.//2:8.24.  4//.9 8..9. :$   $ .3K  .:533..9  -.$ 3 3   ... 0   4. :533 .$    3  .OE97 5  5  5  53E.   4. 9E.   !.  !. 53 3 9:53 .397K3439:3  F -:/3-3.//. :9. 3 ...! $   $ !   4.E. /9: .  .3 .24$ //8.:$   .:  :$ 0  E..//.4//.E.E. 3 .   .   .   .4//.// :.8.  .O5 :$ 0   :$ 0  :$ .//. 3 0     .OE975 .  :$ 0 E..934/.9  -.

.  /  . .  $ ..F.  /.. F .O-9J94E97..F . . 43 .93 3 .O94 .O99.. .397K34E. . $ . 29:.43 .4//2:0 .2:.  .5.O5 39H2-.   $   4 // .  .43 . . 3 5 53 3 97.37.9H299//. .39  .  !.//7H3-92933 .//39 /.O99E.. ..34/. . 0$ 3F3$ 0   F  0$ F0 $‹  O 2//.   %743.   !.//97H3 .   !3 3 34 94 93 !-$  /.      $ . . .2:3:  .    .  : 3 . 399399743.E.9 .-9J94E97.2:3: . .9.  $ F!-$ G  !-$  F!-$ G     !- $ F!-$ G   O-3 3.E.3:.9 53-9 ..   4 // .    O9/3 //34/. .O99. /...  .   34334/.$   ..$  . $ F!-$ G .34339 .E.E.O99399743.9348..9 9: .      $   ....3:437.   $    .O5  2  2  2  2  39.5.E.: . F.934. 9K.. .9/.329// . $ .39399743// .O99.4 // .//.  .$ .4 43 !.    !   $ 3 4E .$   0 F0   34334/.   : 0 $     $  !     ..43H: 23.329// .$ .  . .9 34 /..:$  .

// .292 44E97.3.$  ..$  .8..2   ...O.3 97:34 2//.//9: .//9: .43.O (  9K5. 2//$  :..9739K5.$  .. .$   49.O59K33 24.  43. 99J.:973E97 34/.  .2   .. !/3352:34 5.2:8:31.  3F934/.E..$ ... .// %H2.//           /$ ..9353 24.  $   . //  .   2   2  2   2   %9J.973      /.O89. . .9743//  .229352. 24  24 $  24 E97. .29244E97. 99J.. ( (    /. ( (    5.  :.3 97:3 4  2 // 3 5.. 2//..O89..43..        %73 2// .. 99J. .//9: .// %3.9.      9//.// .2   %9J.47:.2   .4//29... ( (   5.3.9: . //.          /.43..$ 9743//             %73 2// .O5 9K (. 2//.  5.43.3 .. ..953439439K5.2:.//         O//. 3 5 .$  .: 973E9734/.2.    2  2  2  2   %73 2// .O89..8.. ( (  5.....973.

   $  .: 3.. . J9  9.2  .947.2 : .$ .. 93a42..:533 .        : .4  2 // $   3 24 . 9 K39 3    3  .:2.OE97 5  5  5  5   %H2  2 // . . . .4  2 // . (  $ (   .$ :/a26:9 2.2   .: O 2 3: /9: .. (  $ (  (    . .  .2   .24.O 5  l:3 8 // 8..   $ :/.  . /3 9 . .9743//8. (  $ (  (    4  .9743//  .        4 . 439: . .32:.47:. (  $ (  (   . 93a48. // 9 94E97.  .2 3 5 2    #  9E.: 3Ea  .3a     $  0 :/a26:9 2.E. 9C32 3  . .$     3         3  .2  ...

N. L. :4a9. .24.52.a43 J. 2//.a43 J.5 ..3 92 .. 97           .  97 5. 97           :424 5994a3. L.5 2.@3 2//$ . 97          :4a9.a4//.: 5X3 3       3 .. 2//97:34a 2//97 3.//8.3 92 . 3 L..

 . C39 L3X7.M333F24.   X. 9.3:E  -9 94 97.M33C9F.   /97438:G9   99N. .3 :/         :I.a.J//. .a : 4.Z5.:4//09 .$  593./3.FC3- .Z5X7.5X3 3          .5.J3.  .: 8G.//  .

J33 9a  $     /   :I.. //.M333F24.a.M33C9F.

 97:34a 24//.N. L3 99N. 24 @3-.-J33 9a       .5 @3-.a. 2. 97          :4 2//2. (.a 2  99N. . 9 9. 2.a         :4a9. 24. .  9//./3. L. .4 3 :2//  99N.3 : /              :/ . .3          .5 . . (. a  .J 2//$ 55X3 3X 7.94a39: L. 97          :%7F3A3 2//.9142.J L3// 2.  :/2. a  .   .@3' 9// .:5X3 3X7. 943 9743//2:G97 3   2  2  2  2 :4 2//2. 24.//.47:. -.J 2//$  L.94a39: .a43 J.  9 . .. 97          :/.a$  8.//. 97   9   9  9   9 :4 2//. //.9[C8G24.3       +       :F9//2:G.N. 9 .5 '..3 92.5./3.5 VFC3-.. 2.a .43 :2//  97:34a 2// .a.

a2:Ga/49743//. 99. a.//..9: 9.397433 J..:3 297434X3 -A  3.943  9a. 9 .497 H3L5/:32 a3 J.3F/:38... . a.a493..3.9 -.FC3-3 297434X3  A-A  A-  -A  - : 9.397433 J..9 -.3F3 : 5.a-.a43 J. 9049: 9 7 3 O9  .43   3. (  . .N. 99.343   . 99.X259:F..9a.397433 J. a.2 97 H3   9  . 99. 9C3 : 9C3 :.943  .3C3a.N..537.3..  2  2  2  2 :4 2//. 9C3  :93   :X2   39.  % 3/A3C3.4 3// FC3. . 93 3574943  9a. 904743 89 9  5/3O3.5 ..   93.537.5 % 2. . 9C3  VFC3-.N. 99.O3..397433 J.537. 9C3 . a.9a. 93 H3574943 .. 97   2  2  2  2 :/. . 93 3574943 .N. .2//. .a3 3.343  .537.537..43 L..  %7:39 3           : [7.397433 J. 93 H3574943 : : 2.N.

 Z.2 97 H3. 9743539. 9 . O3  X.N. 38G-.3C9F   359:F. 97 3 3 23Z9 .8G43.aF3.  % .9  '  O3 8.9. .  I9H 2.2 :3 H. :9 3. 3- 9 ) :[7..-.9 3 L. 359:F. 9  .9    -. )  /3a. 9. 5/3O3.  . :8.9: 3. )  )@3 L9a33F.N.a43C9F  % .  ) )  % .a 38G. 39 38G..J.3C9F  [.39743// :[7. .N.N.8G43.4 96:X . 9 K39 3  %: 9743 89 99 36: 9 39: 9 7 3 O9  3 3..a.3. . )   )F )     )F   )F )    )F  ( : %: 9 7 3 O9 3 3%743539.//  5.  %049: 9743 89 9 .X/:32   X .3 J.3C9F  [-59:F.3: 3974  L. 3 L.N.9 -.N.43  %049: 9743 89 9 3 J.3F/:38.. .497 H3L5/:32 .2 97 H3  .97Ya.   8.749 :a.3. 2a  [59:F. 9.X9743//4 3...59:F. 32Z9. :O3  X.N. 93a42a.8G43.3.  97:39 3  K39 3 : VG.J9: 9 7 3 O9 : %049: 9743 89 9 3 J.8G43. 9743/:32 3 J. :F9//.3F/:38.3 J. .a45.a-.N..3C9F : ! 397 3C3.3 J. .3F/:38.:   (  I  (  9 .. 9: 9743 89 9 .3 J.  5/3O3.9 .9 a5394Z.N. 9.a : [7. .9.9    2  97:39 3 . .3 J..

 9C3  %7435 397 3437O93.a4 97 5 . 99. .. 3: 3/ J/ 3539  ! 397 3437O93.N.9 -.424 .[ 5/3. .43 :.N. . . $ .[ 97 5. .:4a9. 9.. 9.39 H3.5. 0$ .M3939 97432F9//         :[7. 333   9.3F/:38.a.9        :/0 . %.43 :4. 9 C3 ::G3a48. 9: 3 L.  %7435 397 3437O93.9   -.9 503459.. 3 97 .03.2..//3 H9.5X3 3 3 3. .9 -.a.N.[9 . 9.//. .   $ .5X3 39743//. 3.9:P53  . 9. :[7.a$ $ ..2a:E :4.43 :.N..43 :2:G. L. a. .N. 9. 3 .397433 J.[9 .45X3 3X7.5X3 3  ! 397 3437O93 3.2:G:$  0   .   97:39 3  .3.93 359:F.Z5.a:$ ..N.2 97 H3  . .  0   37 -.a43 J.F32Y324 97433 J.. 9 3.9 47.[ 9 .            .Z5.97 3 . 333  V .397433 J.  %G.9:P534a9. 59:F.//9743 9 I97434X3Z.3F/:3O3  ":9 2a2F9. 9. 9..N.  -.-E3 343 39.4- 9-X3. .5X3 3 3 H9.3 J. 9..N. -.//  %7432 97 H3. 9 L.a45 .a.2a:- 3 59:F. C3 : . 9 99N./M3 9 2.9 8397 I3.9 -.2 97 H3.a .9743//. 3.  0     $ : 4.a4F9:P53. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful