BÔ XÂY DUNG

MÉu hîp ®ång
thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

(C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè ... /BXD-VP ngµy .../.../2007 cña Bé X©y dùng vÒ
viÖc c«ng bè mÉu hîp ®ång x©y dùng)


Hµ néi, n¨m 2007

1
Môc lôc
PHÂN 1 – CÁC CAN CÚ KÝ KÊT HOP ÐÔNG................................................ 4
PHÂN 2 - CÁC ÐIÊU KHOAN VÀ ÐIÊU KIÊN CUA HOP ÐÔNG................ 4
ÐIÊU 1. HÔ SO CUA HOP ÐÔNG VÀ THÚ TU −U TIÊN............................... 5
ÐIÊU 2. CÁC ÐINH NGHÏA VÀ DIÊN GIAI .................................................... 6
ÐIÊU 3. MÔ TA PHAM VI CÔNG VIÊC........................................................... 8
ÐIÊU 4. GIÁM SÁT TÁC GIA............................................................................ 8
ÐIÊU 5. CÁCH THÚC TRAO ÐÔI THÔNG TIN............................................... 9
ÐIÊU 6. GIÁ HOP ÐÔNG. TAM ÚNG VÀ THANH TOÁN........................... 10
ÐIÊU 7. BAO ÐAM THUC HIÊN..................................................................... 12
ÐIÊU 8. THAY ÐÔI VÀ ÐIÊU CHINH GIÁ HOP ÐÔNG.............................. 12
ÐIÊU 9. TIÊN ÐÔ THUC HIÊN HOP ÐÔNG................................................... 13
ÐIÊU 10. QUYÊN VÀ NGHÏA VU CHUNG CUA NHÀ THÂU.................... 13
ÐIÊU 11. QUYÊN VÀ NGHÏA VU CHUNG CUA CHU ÐÂU T−................. 15
ÐIÊU 12. NHÀ THÂU PHU .............................................................................. 16
ÐIÊU 13. NHÂN LUC CUA NHÀ THÂU......................................................... 17
ÐIÊU 14. VÂT LIÊU VÀ THIÊT BI SU DUNG CHO CÔNG TRÌNH............ 17
ÐIÊU 15. SAN PHÂM CUA NHÀ THÂU........................................................ 17
ÐIÊU 16. NGHIÊM THU CUA CHU ÐÂU T− ................................................ 18
ÐIÊU 17. TAM NGÙNG VÀ CHÂM DÚT HOP ÐÔNG.................................. 18
ÐIÊU 18. BÔI TH−ÒNG VÀ GIÓI HAN TRÁCH NHIÊM............................. 22
ÐIÊU 19. BAN QUYÊN VÀ QUYÊN SU DUNG TÀI LIÊU........................... 22
ÐIÊU 20. VIÊC BAO MÂT................................................................................ 23
ÐIÊU 21. BAO HIÊM......................................................................................... 23
ÐIÊU 22. BÂT KHA KHÁNG ........................................................................... 23
ÐIÊU 23. TH−ONG. PHAT VI PHAM HOP ÐÔNG........................................ 25
ÐIÊU 24. KHIÊU NAI. TRANH CHÂP VÀ TRONG TÀI ............................... 25
ÐIÊU 25. QUYÊT TOÁN HOP ÐÔNG............................................................. 25
ÐIÊU 26. ÐIÊU KHOAN CHUNG.................................................................... 26
2
Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc
(§Þa danh), ngµy……th¸ng……..n¨m.......


Hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh
Sè: ……/(N¨m) /...(Ký hiÖu hîp ®ång)
VÒ viÖc: ThiÕt kÕ x©y dùng


Cho c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu (tªn c«ng tr×nh vμ hoÆc
gãi thÇu) Sè ..............
thuéc dù ¸n (tªn dù ¸n) ...........

GIÜA

( Tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t− )( Tªn giao dÞch cña Nhμ thÇu )

3
PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång
C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi
kho¸ XI, kú häp thø 4;
C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngày 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña
Quèc héi kho¸ XI;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§ - CP ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2006 cña
ChÝnh phñ h−íng dÉn thi hµnh luËt ®Êu thÇu vµ lùa chän Nhµ thÇu .
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña
ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ;
C¨n cø Th«ng t− sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng
h−íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng ;
C¨n cø kÕt qu¶ lùa chän Nhµ thÇu t¹i v¨n b¶n sè (QuyÕt ®Þnh sè ...).

PhÇn 2 - C¸c ®iÒu kho¶n vμ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång
MO ÐÂU
H«m nay, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ....... t¹i (§Þa danh) ..............................,
chóng t«i gåm c¸c bªn d−íi ®©y:
1. Chñ ®Çu t− (viÕt t¾t lµ C§T),
Tªn giao dÞch ................................
§¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: .................. Chøc vô: ............
§Þa chØ: .......................
Tµi kho¶n: ...................
M· sè thuÕ : ....................
§iÖn tho¹i: .......................... Fax : ..............................
E-mail : .................................
lµ mét bªn
2. Nhµ thÇu:
Tªn giao dÞch:
§¹i diÖn (hoÆc ng−êi ®−¬c uû quyÒn) lµ: ….. . ... Chøc vô: ……………
§Þa chØ: …………………………………………………………………..
4
Tµi kho¶n: …………………………………………………………………..
M· sè thuÕ : .......................................................................................................
§iÖn tho¹i: ………………………… Fax : …………………………..
E-mail : .....................
lµ bªn cßn l¹i
Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu ®−îc gäi riªng lµ Bªn vµ gäi chung lµ C¸c Bªn.
C¸c Bªn t¹i ®©y thèng nhÊt tho¶ thuËn nh− sau:

§iÒu 1. Hå s¬ cña hîp ®ång vμ thø tù −u tiªn
1.1 Hå s¬ hîp ®ång lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång, bao gåm c¸c c¨n
cø ký kÕt hîp ®ång, ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång nµy vµ c¸c tµi
liÖu sau:
1.1.1 Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu;
1.1.2 §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc]; Phô
lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]; Phô lôc sè ...
[C¸c lo¹i biÓu mÉu];
1.1.3 §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vµ tµi liÖu kÌm theo;
1.1.4 §iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu
cña Chñ ®Çu t−]);
1.1.5 C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång;
1.1.6 B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã), b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o
l·nh kh¸c (nÕu cã);
1.1.7 C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
Hîp ®ång).
1.2 Thø tù −u tiªn cña c¸c tµi liÖu
Nguyªn t¾c nh÷ng tµi liÖu cÊu thµnh nªn hîp ®ång lµ quan hÖ thèng nhÊt
gi¶i thÝch t−¬ng hç cho nhau, nh−ng nÕu cã ®iÓm nµo kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng
thèng nhÊt th× c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ thèng nhÊt. Tr−êng hîp, c¸c
bªn kh«ng thèng nhÊt ®−îc th× thø tù −u tiªn c¸c tµi liÖu cÊu thµnh hîp ®ång ®Ó
xö lý vÊn ®Ò kh«ng thèng nhÊt ®−îc qui ®Þnh nh− sau (hoÆc do c¸c bªn tù tho¶
thuËn):
1.2.1 Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu;
5
1.2.2 §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã): Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc]; Phô
lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n]; Phô lôc sè ...
[C¸c lo¹i biÓu mÉu];
1.2.3 §Ò xuÊt cña Nhµ thÇu vµ tµi liÖu kÌm theo (Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu
hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña Nhµ thÇu];
1.2.4 §iÒu kiÖn tham chiÕu (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu
cña Chñ ®Çu t−]);
1.2.5 C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång;
1.2.6 B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c
(nÕu cã);
1.2.7 C¸c tµi liÖu kh¸c (c¸c tµi liÖu – Phô lôc bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
Hîp ®ång).


§iÒu 2. C¸c ®Þnh nghÜa vμ diÔn gi¶i

C¸c tõ vµ côm tõ (®−îc ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i) sÏ cã ý nghÜa nh− diÔn
gi¶i sau ®©y vµ ®−îc ¸p dông cho hîp ®ång nµy, trõ khi ng÷ c¶nh ®ßi hái diÔn
®¹t râ mét ý nghÜa kh¸c
2.1 "Chñ ®Çu t−" là .....(tªn giao dÞch Chñ ®Çu t−) nh− ®· nãi trong phÇn më ®Çu
vµ nh÷ng ng−êi cã quyÒn kÕ thừa hợp pháp của Chủ đầu tư mµ kh«ng ph¶i
lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn.
2.2 "Nhµ thÇu" là .........(tªn cña nhµ thÇu trong ®¬n dù thÇu ®−îc Chñ ®Çu t−
chÊp thuËn) nh− ®−îc nªu ë phÇn më ®Çu vµ nh÷ng ng−êi kÕ thõa hîp ph¸p
cña Nhµ thÇu mµ kh«ng ph¶i lµ bÊt kú ®èi t−îng nµo do ng−êi ®ã uû quyÒn.
2.3 “Dù ¸n” lµ dù ¸n ... (tªn dù ¸n).
2.4 "C«ng tr×nh" lµ c¸c c«ng tr×nh ... (tªn c«ng tr×nh) mµ Nhµ thÇu thiÕt kÕ theo
Hîp ®ång.
2.5 "H¹ng môc c«ng tr×nh" lµ mét c«ng tr×nh ®¬n lÎ ®−îc nªu trong hîp ®ång
(nÕu cã).
2.6 "§¹i diÖn Chñ ®Çu t−" lµ ... (ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− nªu ra trong Hîp ®ång
hoÆc ®−îc chØ ®Þnh theo tõng thêi gian theo §iÒu ... Kho¶n ... [§¹i diÖn cña
Chñ ®Çu t−]) vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho Chñ ®Çu t−.
2.7 "§¹i diÖn Nhµ thÇu" lµ ... (ng−êi ®−îc Nhµ thÇu nªu ra trong Hîp ®ång
6
hoÆc ®−îc Nhµ thÇu chØ ®Þnh theo Kho¶n 4.3 [§¹i diÖn Nhµ thÇu]) vµ ®iÒu
hµnh c«ng viÖc thay mÆt Nhµ thÇu.
2.8 "Nhµ thÇu phô" lµ ... (Tæ chøc hay c¸ nh©n nµo ký hîp ®ång víi Nhµ thÇu
®Ó trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc).
2.9 “Hîp ®ång” lµ phÇn 1, phÇn 2 vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång... (theo
qui ®Þnh t¹i Kho¶n 1.1 [Hå s¬ hîp ®ång]).
2.10 Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− lµ toµn bé tµi liÖu theo
qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu
t−].
2.11 ”Hå s¬ Dù thÇu” hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt cña Nhµ thÇu lµ hå s¬ kÌm theo ®¬n
dù thÇu ®−îc ký bëi Nhµ thÇu mµ Nhµ thÇu ®Ö tr×nh ®−îc ®−a vµo trong hîp
®ång theo qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt cña
Nhµ thÇu].
2.12 “§¬n dù thÇu” lµ ®Ò xuÊt cã ghi gi¸ dù thÇu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc theo
®óng c¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh cña hîp ®ång do Nhµ thÇu ®−a ra ®· ®−îc
Chñ ®Çu t− chÊp thuËn.
2.13 Bªn lµ Chñ ®Çu t− hoÆc Nhµ thÇu tuú theo ng÷ c¶nh.
2.14 "Thêi h¹n hoµn thµnh" lµ thêi gian ®Ó hoµn thµnh thiÕt kÕ c«ng tr×nh hoÆc
h¹ng môc c«ng tr×nh (tuú tõng tr−êng hîp) theo Kho¶n 5.2 [Thêi h¹n hoµn
thµnh] bao gåm c¶ sù kÐo dµi thêi gian theo Kho¶n 5.4 [Gia h¹n thêi gian
hoµn thµnh], ®−îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu c«ng viÖc.
2.15 "Ngµy" trõ khi ®−îc qui ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång, "ngày" ®−îc hiÓu là
ngày d−¬ng lÞch và th¸ng ®−îc hiÓu lµ th¸ng d−¬ng lÞch.
2.16 "BÊt kh¶ kh¸ng" ®−îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu ... [BÊt Kh¶ kh¸ng]
2.17 "LuËt" lµ toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña n−íc C«ng hoµ X· héi Chñ nghÜa
ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cã liªn quan.
2.18 “V¨n b¶n chÊp thuËn” lµ thÓ hiÖn sù chÊp thuËn chÝnh thøc cña C§T vÒ bÊt
kú ghi nhí hoÆc tho¶ thuËn nµo gi÷a hai bªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp
®ång.
2.19 “Phô lôc hîp ®ång” lµ nh÷ng trang hoµn chØnh nh»m lµm râ mét néi dung
trong hîp ®ång, ®−îc gäi tªn lµ Phô lôc cña Hîp ®ång vµ lµ mét phÇn
kh«ng t¸ch rêi cña Hîp ®ång.
2.20 “B¶n vÏ thiÕt kÕ” lµ s¶n phÈm thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh
... do Nhµ thÇu lËp. Néi dung cña b¶n vÏ thiÕt kÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh sè ... cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y d−ng.
7
2.21 “Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh” lµ dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng
tr×nh ... do Nhµ thÇu lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ, chØ dÉn kü thuËt, biÖn
ph¸p thi c«ng, gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.
2.22 “ Biªn b¶n nghiÖm thu “ lµ biªn b¶n ®−îc ph¸t hµnh theo §iÒu... [ NghiÖm
thu cña C§T ].
2.23 “C«ng viÖc” ®−îc hiÓu lµ c¸c dÞch vô do Nhµ thÇu thùc hiÖn theo quy ®Þnh
t¹i §iÒu 3 [M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc].
2.24 “BÊt kh¶ kh¸ng” ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 [BÊt kh¶ kh¸ng]

§iÒu 3. M« t¶ ph¹m vi c«ng viÖc
Ph¹m vi c«ng viÖc cña Nhµ thÇu ®−îc thÓ hiÖn nh−ng kh«ng giíi h¹n
trong Phô lôc sè .....[Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−] bao
gåm c¸c c«ng viÖc sau:
3.1 §Ò xuÊt c¸c ý kiÕn mµ Nhµ thÇu cho lµ cÇn thiÕt vµ phï hîp víi Dù ¸n mµ
ch−a ®−îc C§T ®−a vµo Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t−;
3.2 §Ò xuÊt nhiÖm vô kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ, thÝ nghiÖm bæ sung vµ lËp
nhiÖm vô kh¶o s¸t bæ sung khi ph¸t hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ sè liÖu kh¶o s¸t ®Ó
thiÕt kÕ.
3.3 Nghiªn cøu thuyÕt minh dù ¸n, thiÕt kÕ c¬ së ®· ®−îc duyÖt, kh¶o s¸t hiÖn
tr−êng vµ tr×nh cho Chñ ®Çu t− mäi s¶n phÈm thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng
môc c«ng tr×nh bao gåm c¸c b¶n vÏ, thuyÕt minh tÝnh to¸n, chØ dÉn kü
thuËt, dù to¸n x©y dùng phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng.
3.4 Tham gia c¸c cuéc häp cã liªn quan tíi thiÕt kÕ t¹i c«ng tr−êng hoÆc giao
ban khi ®−îc C§T triÖu tËp trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh.
3.5 Tham gia nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n x©y l¾p, nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ,
nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh do C§T
tæ chøc.
3.6 Gi¸m s¸t t¸c gi¶ vµ lµm râ thiÕt kÕ, söa ®æi thiÕt kÕ (nÕu cã) trong qu¸ tr×nh
thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 4. Gi¸m s¸t t¸c gi¶
Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t t¸c gi¶ vµ lµm râ thiÕt kÕ trong qu¸
tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh nh−ng kh«ng giíi h¹n nh− sau:
4.1 Nhµ thÇu ph¶i cö ng−êi cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo
8
quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng
4.2 Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi¶i thÝch vµ lµm râ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ c«ng tr×nh
cho Chñ ®Çu t−, c¸c Nhµ thÇu kh¸c ®Ó qu¶n lý vµ thi c«ng theo ®óng thiÕt
kÕ;
4.3 Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ng−êi gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶i ghi nhËt
ký gi¸m s¸t vµ ®Ò nghÞ C§T yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng thùc hiÖn ®óng thiÕt
kÕ.
4.4 Qua gi¸m s¸t t¸c gi¶, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y
dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu th× Nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n göi C§T
nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu.
4.5 Söa ®æi thiÕt kÕ phï hîp víi thùc tÕ vµ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− khi cÇn thiÕt.

§iÒu 5. C¸ch thøc trao ®æi th«ng tin
BÊt cø chç nµo trong khi ®iÒu kiÖn nµy quy ®Þnh viÖc ®−a ra hoÆc ban hµnh
v¨n b¶n chÊp thuËn, chøng chØ, t¸n thµnh, quyÕt ®Þnh, th«ng b¸o vµ yªu cÇu th×
c¸c c¸ch th«ng tin sÏ ®−îc quy ®Þnh nh− sau:
5.1 B»ng v¨n b¶n vµ chuyÓn tay (theo giÊy biªn nhËn), göi b»ng ®−êng b−u
®iÖn, b»ng fax, hoÆc email.
5.2 §−îc göi, chuyÓn ®Õn ®Þa chØ ®Ó th«ng tin ®−îc víi ng−êi nhËn.
5.2.1 NÕu ng−êi nhËn th«ng b¸o mét ®Þa chØ kh¸c th× sau ®ã th«ng tin ph¶i
®−îc chuyÓn theo mét ®Þa chØ míi.
5.2.2 NÕu ng−êi nhËn kh«ng th«ng b¸o g× khi yªu cÇu mét sù phª duyÖt hoÆc
mét sù ®ång ý, th× th«ng tin cã thÓ ®−îc göi tíi mét ®Þa chØ ®· ®¨ng ký
trong Hîp ®ång nµy.
5.2.3 Nh÷ng v¨n b¶n phª duyÖt, chøng chØ, t¸n thµnh vµ quyÕt ®Þnh kh«ng
®−îc bÞ c¶n gi÷ l¹i hoÆc bÞ lµm chËm trÔ mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng.
Khi mét giÊy chøng chØ ®−îc cÊp cho mét Bªn, ng−êi cÊp giÊy chøng chØ
®ã ph¶i göi mét b¶n sao cho bªn kia. Khi th«ng b¸o cho mét Bªn, do
mét Bªn hoÆc do Nhµ thÇu ph¸t hµnh, ph¶i göi mét b¶n sao, tuú tr−êng
hîp do Nhµ thÇu hoÆc do phÝa Bªn kia.
BÊt kú th«ng b¸o hoÆc yªu cÇu nµo cña mét bªn cho bªn kia sÏ ®−îc göi
tíi c¸c ®Þa chØ t−¬ng øng cña c¸c bªn ®−îc quy ®Þnh d−íi ®©y.
Chñ ®Çu t−:
+ §Þa chØ:
9
+ Tel:………………………………..
+ Email:…………………………….
+ Fax:……………………………….
+ Website:……………………………
Nhµ thÇu :
- T¹i N−íc ngoµi (nÕu cã):
+ §Þa chØ:……………………………
+ Tel:………………………………..
+ Email:…………………………….
+ Fax:……………………………….
+ Website:……………………………
- T¹i ViÖt Nam:
+ §Þa chØ:……………………………
+ Tel:………………………………..
+ Email:…………………………….
+ Fax:……………………………….
+ Website:……………………………

§iÒu 6. Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vμ thanh to¸n
6.1 Gi¸ hîp ®ång
- Gi¸ hîp ®ång ®−îc x¸c ®Þnh theo Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m
øng vµ thanh to¸n] víi sè tiÒn lµ: ...... ( B»ng ch÷ : ....)
- Trong ®ã bao gåm chi phÝ ®Ó thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc ®−îc thÓ
hiÖn t¹i §iÒu 3 vµ §iÒu 10;
- Nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh theo §iÒu 8.
6.2 Néi dung cña Gi¸ Hîp ®ång
Gi¸ Hîp ®ång ®· bao gåm:
- Chi phÝ nh©n c«ng cho chuyªn gia, chi phÝ vËt t− vËt liÖu m¸y mãc, chi
phÝ qu¶n lý, chi phÝ kh¸c, chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp,
thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, nh− ®−îc chi tiÕt
t¹i phô lôc sè [Gi¸ Hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n]
10
- Chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc hoµn chØnh hå s¬ sau c¸c cuéc häp, b¸o c¸o
vµ sau khi cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt;
- Chi phÝ ®i thùc ®Þa, chi phÝ ®i l¹i khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiÖm thu
giai ®o¹n, thiÕt kÕ t¹i hiÖn tr−êng vµ nghiÖm thu ch¹y thö, bµn giao;
- Chi phÝ mua tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho c«ng viÖc thiÕt kÕ, ...
Gi¸ hîp ®ång kh«ng bao gåm:
- Chi phÝ cho c¸c cuéc häp cña C§T ®Ó xem xÐt c¸c ®Ö tr×nh cña Nhµ
thÇu.
- Chi phÝ thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ, ...;
- Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô thiÕt kÕ.
6.3 T¹m øng:
6.3.1 §èi víi giai ®o¹n ThiÕt kÕ kü thuËt, ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng :
Thêi gian chËm nhÊt lµ ... ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc (hoÆc
nhËn ®−îc B¶o ®¶m t¹m øng theo §iÒu 7 [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] Chñ ®Çu
t− øng tr−íc cho Nhµ thÇu ... gi¸ hîp ®ång t−¬ng øng sè tiÒn lµ ... (§VN)
- B»ng ch÷: ......
6.4 TiÕn ®é thanh to¸n
6.4.1 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy cã hai bªn ký biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt
kÕ vµ dù to¸n mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh, C§T sÏ thanh to¸n cho Nhµ
thÇu lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký.
6.4.2 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy hai bªn ký biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬
thiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n x©y dùng hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù
to¸n x©y dùng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, C§T sÏ thanh to¸n
tiÕp cho Nhµ thÇu lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký.
6.4.3 Trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt
vµ dù to¸n hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n C§T sÏ thanh to¸n
cho Nhµ thÇu lµ ... gi¸ hîp ®ång ®· ký.
6.5 Hå s¬ thanh to¸n: gåm biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ vµ giÊy ®Ò nghÞ thanh
to¸n cña Nhµ thÇu.
6.6 Thanh to¸n tiÒn gi÷ l¹i:
Sau ... kÓ tõ ngµy cã biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh C§T sÏ lµm
thñ tôc thanh to¸n nèt ... cßn l¹i cña Gi¸ hîp ®ång ®· ký.
11
§iÒu 7. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã)
7.1 Nhµ thÇu ph¶i nép giÊy b¶o l·nh t¹m øng (nÕu cã) cña Ng©n hµng t−¬ng
®−¬ng víi ... gi¸ trÞ cña sè tiÒn t¹m øng theo biÓu mÉu nh− Phô lôc sè …
[B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] vµ b¶o ®¶m nµy ph¶i cã hiÖu lùc cho ®Õn khi
Chñ ®Çu t− thu håi hÕt t¹m øng.
7.2 Nhµ thÇu ph¶i nép giÊy b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) cña ng©n
hµng t−¬ng ®−¬ng ... gi¸ hîp ®ång theo ®óng biÓu mÉu trong phÇn Phô lôc
kÌm theo Hîp ®ång nµy. Ng©n hµng b¶o l·nh lµ Ng©n hµng mµ phÝa Nhµ
thÇu cã tµi kho¶n ho¹t ®éng t¹i ®ã. C§T sÏ kh«ng thùc hiÖn bÊt cø mét ®iÒu
kho¶n thanh to¸n nµo khi ch−a nhËn ®−îc GiÊy b¶o l·nh hîp lÖ cña Nhµ
thÇu.
7.3 Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®−îc tr¶ l¹i sè tiÒn B¶o l·nh trong tr−êng hîp Nhµ thÇu
tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt.
7.4 Sau khi Nhµ thÇu thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh, C§T sÏ cã v¨n b¶n
göi ng©n hµng ph¸t hµnh giÊy B¶o l·nh ®Ó tr¶ l¹i b¶o l·nh cho Nhµ thÇu.

§iÒu 8. Thay ®æi vμ ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång
8.1 Chi phÝ ph¸t sinh chØ ®−îc tÝnh nÕu c«ng viÖc cña Nhµ thÇu gia t¨ng do
nh÷ng söa ®æi lín theo h−íng dÉn cña C§T hoÆc thay ®æi theo yªu cÇu cña
C§T cho c¸c tr−êng hîp sau :
8.1.1 Thay ®æi vÞ trÝ x©y dùng Dù ¸n;
8.1.2 Thay ®æi c«ng n¨ng sö dông chÝnh;
8.1.3 Söa ®æi lín vÒ thiÕt kÕ sau khi ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
Söa ®æi lín lµ söa ®æi mµ viÖc thiÕt kÕ l¹i v−ît qu¸ ... % tæng diÖn tÝch
b¶n vÏ hoÆc gi¸ trÞ dù to¸n so víi thiÕt kÕ ®· ®−îc c¬ quan cã thÈm
quyÒn phª duyÖt.
8.1.4 KÐo dµi c«ng viÖc v× lý do tõ phÝa C§T hoÆc c¸c Nhµ thÇu x©y l¾p hoÆc
c¸c Nhµ cung cÊp trong qu¸ tr×nh x©y dùng C«ng tr×nh. Thêi gian kÐo
dµi chØ ®−îc tÝnh b¾t ®Çu sau ... th¸ng kÓ tõ ngµy bµn giao c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiÕn ®é cña Dù ¸n ®· ®−îc phª duyÖt.
8.2 NÕu nh÷ng tr−êng hîp trªn ph¸t sinh hoÆc cã xu h−íng ph¸t sinh, Nhµ thÇu
sÏ th«ng b¸o cho C§T tr−íc khi thùc hiÖn c«ng viÖc. Kh«ng cã chi phÝ ph¸t
sinh nµo ®−îc thanh to¸n trõ khi ®−îc C§T chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tr−íc
khi tiÕn hµnh c«ng viÖc.
8.3 Chi phÝ ph¸t sinh sÏ ®−îc tho¶ thuËn vµ thanh to¸n gi÷a C§T vµ Nhµ thÇu.
12
ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ ph¸t sinh sÏ c¨n cø trªn c¬ së tÝnh to¸n Gi¸ hîp ®ång
t¹i Phô lôc sè .... vµ c¸c tho¶ thuËn vÒ viÖc ®iÒu chØnh Gi¸ hîp ®ång khi cã
c¸c thay ®æi cho phÐp tÝnh to¸n chi phÝ ph¸t sinh theo ®iÒu kho¶n quy ®Þnh
vÒ viÖc thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh.

§iÒu 9. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång
§−îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô lôc sè ... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc] víi
tæng thêi gian thùc hiÖn lµ ... ngµy kÓ c¶ ngµy lÔ tÕt vµ ngµy nghØ (thêi gian trªn
kh«ng bao gåm thêi gian chê tæ chøc c¸c cuéc häp, b¶o vÖ, thÈm ®Þnh , phª
duyÖt vµ ®Õn c¸c tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng nh− thiªn tai, ®Þch häa....), cô thÓ nh−
sau:
9.1 Thêi gian b¾t ®Çu: ngay sau khi hîp ®ång ®−îc ký kÕt (hoÆc mét ngµy cô
thÓ do c¸c bªn tù tho¶ thuËn).
9.2 Giai ®o¹n ThiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (giai ®o¹n TKKT)
lµ: ....... ngµy
9.3 Giai ®o¹n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (giai ®o¹n TKBVTC) lµ: ....... ngµy

§iÒu 10. QuyÒn vμ nghÜa vô chung cña Nhμ thÇu
10.1 Nhµ thÇu ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc Nhµ thÇu thùc hiÖn theo Hîp
®ång nµy ph¶i phï hîp víi Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu
t− qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... vµ tu©n thñ c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn thiÕt kÕ
vµ c¸c qui ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cña N−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt
Nam.
10.2 Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c s¶n phÈm ThiÕt kÕ
cña m×nh. ThiÕt kÕ ph¶i do c¸c KiÕn tróc s−, kü s− vµ c¸c nhµ chuyªn m«n
cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, tr×nh ®é thùc hiÖn,
®¸p øng yªu cÇu cña Dù ¸n.
10.3 Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn mét c¸ch chuyªn nghiÖp c¸c c«ng viÖc ®−îc ®Ò cËp
®Õn trong hîp ®ång nµy b»ng tÊt c¶ c¸c kü n¨ng phï hîp, sù thËn träng, sù
chuyªn cÇn vµ thÝch øng víi c¸c yªu cÇu cña C§T ®Ó hoµn thµnh Dù ¸n.
Nhµ thÇu sÏ lu«n lu«n th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn
quan ®Õn thiÕt kÕ cña Dù ¸n cho Chñ ®Çu t−.
10.4 Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ giao nép c¸c tµi liÖu
®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 [S¶n phÈm cña Nhµ thÇu]. Cã tr¸ch nhiÖm tr×nh
bµy vµ b¶o vÖ c¸c quan ®iÓm vÒ c¸c néi dung cña thiÕt kÕ trong c¸c buæi
13
häp tr×nh duyÖt cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn do bªn C§T tæ chøc.
10.5 Nhµ thÇu sÏ s¾p xÕp, bè trÝ nh©n lùc cña m×nh hoÆc cña ThÇu phô thiÕt kÕ
cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt nh− danh s¸ch ®· ®−îc C§T phª
duyÖt, liÖt kª t¹i Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Nhµ thÇu ] cña Hîp ®ång nµy
®Ó phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ cña ... (tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh).
10.6 Nhµ thÇu ph¶i cam kÕt r»ng, khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−, Nhµ thÇu hoÆc
Nhµ thÇu phô sÏ cö ®¹i diÖn cã ®ñ thÈm quyÒn, n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c
c«ng viÖc cßn v−íng m¾c t¹i bÊt kú thêi ®iÓm do C§T Ên ®Þnh (kÓ c¶ ngµy
nghØ) cho tíi ngµy hoµn thµnh vµ bµn giao C«ng tr×nh.
10.7 Nhµ thÇu sÏ ph¶i tu©n thñ sù chØ ®¹o vµ h−íng dÉn cña Chñ ®Çu t−, ngo¹i
trõ nh÷ng h−íng dÉn hoÆc yªu cÇu tr¸i víi luËt ph¸p hoÆc kh«ng thÓ thùc
hiÖn ®−îc.
10.8 Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬, tµi liÖu phôc vô cho c¸c cuéc häp,
b¸o c¸o, thÈm ®Þnh ... víi sè l−îng theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t−.
10.9 TÊt c¶ s¶n phÈm cuèi cïng khi bµn giao cho C§T ph¶i phï hîp víi hîp
®ång, cã ®ñ c¨n cø ph¸p lý vµ ®−îc Chñ ®Çu t− nghiÖm thu. S¶n phÈm giao
nép cuèi cïng cho C§T lµ ... bé hå s¬ b»ng tiÕng Anh (nÕu cã) vµ ... bé hå
s¬ b»ng tiÕng ViÖt vµ ... bé ®Üa CD cña hå s¬ c¶ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh
(nÕu cã). Tuy nhiªn sù phª duyÖt nµy sÏ kh«ng lµm gi¶m tr¸ch nhiÖm cña
Nhµ thÇu vÒ thiÕt kÕ cña m×nh.
10.10 Nhµ thÇu sÏ x¸c nhËn l¹i vÞ trÝ, cao ®é vµ kÝch th−íc cña C«ng tr×nh liªn
quan ®Õn mÆt b»ng vµ c«ng tr×nh hiÖn tr¹ng.
10.11 Nhµ thÇu ph¶i tù thu xÕp ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, chç ¨n ë khi ph¶i lµm viÖc xa
trô së cña m×nh.
10.12 Nhµ thÇu ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr−íc C§T vÒ quan hÖ giao
dÞch, thùc hiÖn c«ng viÖc vµ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo Hîp ®ång víi Chñ
®Çu t−.
10.13 Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång víi Nhµ thÇu phô víi ®Çy ®ñ Phô
lôc c«ng viÖc giao cho Nhµ thÇu phô theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn
hµnh.
10.14 Båi th−êng thiÖt h¹i khi x¸c ®Þnh sai nhiÖm vô kh¶o s¸t dÉn ®Õn kÕt qu¶
kh¶o s¸t kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu thiÕt kÕ ph¶i kh¶o s¸t l¹i, kh¶o s¸t bæ
sung hoÆc c¸c hµnh vi g©y thiÖt h¹i kh¸c do lçi cña m×nh g©y ra.
10.15 Thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt.
14
Nhµ thÇu sÏ ph¶i cÈn thËn xem xÐt l¹i c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña c«ng
tr−êng vµ c¸c tµi liÖu do C§T cung cÊp.
Trong ph¹m vi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm tèt nhÊt cña m×nh, Nhµ thÇu ph¶i
thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn toµn bé c¸c vÊn ®Ò cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn
tiÕn ®é, gi¸ trÞ hîp ®ång hoÆc tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu theo hîp ®ång, hoÆc c¸c
rñi ro cã thÓ ph¸t sinh cho Nhµ thÇu trong viÖc thùc hiÖn c¸c DÞch vô ®−îc quy
®Þnh trong hîp ®ång nµy.
BÊt k× sù bÊt cÈn, chËm trÔ hoÆc lçi trong viÖc thu thËp th«ng tin hîp lý
®−îc nãi ë trªn cña Nhµ thÇu, hoÆc bÊt k× vÊn ®Ò nµo kh¸c sÏ kh«ng lµm gi¶m
nhÑ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc theo c¸c ®iÒu kho¶n ®−îc
quy ®Þnh ë trong Hîp ®ång nµy.
10.16 Nhµ thÇu sÏ phóc ®¸p b»ng v¨n b¶n c¸c yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ cña C§T
trong vßng ... (3 ngµy lµm viÖc) kÓ tõ khi nhËn ®−îc yªu cÇu hoÆc ®Ò nghÞ
®ã theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 5 [C¸ch thøc trao ®æi th«ng tin].

§iÒu 11. QuyÒn vμ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t−
11.1 Yªu cÇu vµ h−íng dÉn cña Chñ ®Çu t−
H−íng dÉn cña C§T vÒ Dù ¸n vµ Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña
chñ ®Çu t− cho Nhµ thÇu ®−îc m« t¶ t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬
yªu cÇu cña chñ ®Çu t−].
Nh÷ng h−íng dÉn, yªu cÇu cña C§T sÏ ®−îc ban hµnh trong thêi gian hîp
lý ®Ó kh«ng lµ c¶n trë ®Õn tiÕn ®é c«ng viÖc.
11.2 Tµi liÖu : C§T sÏ cung cÊp cho Nhµ thÇu c¸c tµi liÖu sau ®©y:
11.2.1 ThuyÕt minh dù ¸n, thiÕt kÕ c¬ së ®−îc phª duyÖt.
11.2.2 Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khu vùc x©y dùng
C«ng tr×nh.
11.2.3 C¸c tµi liÖu, h−íng dÉn liªn quan kh¸c trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ .
11.2.4 C¸c tµi liÖu vÒ thÝ nghiÖm, b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt
thuû v¨n.
11.2.5 C¸c ý kiÕn hoÆc v¨n b¶n hoÆc hå s¬ phª duyÖt cña c¸c c¬ quan chøc
n¨ng cã thÈm quyÒn vÒ quy ho¹ch tû lÖ 1/500 khu vùc x©y dùng, phßng
ch¸y ch÷a ch¸y, vÖ sinh m«i tr−êng cña khu vùc cã thÓ ¶nh h−ëng tíi
c«ng viÖc thiÕt kÕ.
15
C¸c tµi liÖu trªn C§T sÏ cung cÊp cho Nhµ thÇu trong vßng ... ngµy lµm
viÖc kÓ tõ ngµy C§T nhËn ®−îc yªu cÇu cña Nhµ thÇu .
TÊt c¶ c¸c tµi liÖu trªn b»ng tiÕng ViÖt sÏ ®−îc cung cÊp miÔn phÝ cho Nhµ
thÇu, viÖc dÞch sang tiÕng Anh sÏ do Nhµ thÇu ®¶m nhËn (hoÆc do c¸c bªn tù
tho¶ thuËn); C§T chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña c¸c tµi liÖu
do m×nh cung cÊp.
11.3 Phª duyÖt
C§T sÏ c©n nh¾c c¸c ®Ö tr×nh, yªu cÇu cña Nhµ thÇu liªn quan ®Õn c«ng
viÖc vµ phª duyÖt, hoÆc cung cÊp th«ng tin theo yªu cÇu cña Nhµ thÇu trong mét
kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kh«ng lµm chËm trÔ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc.
PhÝ phª duyÖt c¸c tµi liÖu vµ b¶n vÏ quy ®Þnh trong Phô lôc sè ... lµ miÔn
phÝ ®èi víi Nhµ thÇu .
11.4 Thanh to¸n
C§T sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu toµn bé gi¸ hîp ®ång theo ®óng c¸c qui
®Þnh ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång nµy.
11.5 Th«ng tin
C§T sÏ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña Nhµ thÇu trong
vßng ... ngµy lµm viÖc.
11.6 Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t−
C§T cã tr¸ch nhiÖm cö nh÷ng c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ chuyªn m«n phï
hîp víi tõng c«ng viÖc ®Ó lµm viÖc víi Nhµ thÇu. Cô thÓ nh− Phô lôc sè ... [Nh©n
lùc cña Chñ ®Çu t−].

§iÒu 12. Nhμ thÇu phô
12.1 Yªu cÇu
Nhµ thÇu ph¶i ®Ö tr×nh danh s¸ch, hå s¬ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña c¸c
Nhµ thÇu phô còng nh− ph¹m vi c«ng viÖc mµ Nhµ thÇu phô sÏ ®¶m nhËn ®Ó
C§T xem xÐt phª chÊp thuËn.
Nhµ thÇu ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ mäi hµnh ®éng vµ mäi sai
sãt cña Nhµ thÇu phô víi bÊt cø lý do nµo vµ C§T sÏ coi ®ã nh− lµ hµnh ®éng sai
sãt cña Nhµ thÇu.
12.2 Nhµ thÇu chØ ®−îc phÐp ký Hîp ®ång víi Nhµ thÇu phô khi cã sù chÊp
thuËn cña C§T b»ng v¨n b¶n hoÆc c¸c Nhµ thÇu phô nµy ®· ®−îc nªu trong
Phô lôc sè ...
16
12.3 Nhµ thÇu sÏ ph¶i tr×nh C§T toµn bé hîp ®ång cña tõng phÇn viÖc gi÷a Nhµ
thÇu vµ Nhµ thÇu phô còng nh− tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt.
12.4 Nhµ thÇu cam kÕt víi C§T b»ng v¨n b¶n sÏ thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n
c¸c kho¶n phÝ cho Nhµ thÇu phô ®−îc quy ®Þnh trong trong hîp ®ång thÇu
phô ®−îc ký gi÷a Nhµ thÇu vµ Nhµ thÇu phô.
12.5 Chñ ®Çu t− chØ thanh to¸n trùc tiÕp cho Nhµ thÇu phô khi cã sù chÊp thuËn
tr−íc cña Nhµ thÇu vµ b»ng gi¸ trÞ do Nhµ thÇu ®Ö tr×nh.

§iÒu 13. Nh©n lùc cña Nhμ thÇu
Nh©n lùc cña Nhµ thÇu vµ Nhµ thÇu phô ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ,
tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng, kinh nghiÖm phï hîp, t−¬ng xøng vÒ nghÒ
nghiÖp, c«ng viÖc cña hä nh− ®−îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô Lôc sè ... [Nh©n lùc
cña Nhµ thÇu].

§iÒu 14. VËt liÖu vμ thiÕt bÞ sö dông cho c«ng tr×nh
Nhµ thÇu ph¶i nªu râ yªu cÇu kü thuËt cô thÓ, tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng,
l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu cho tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t−, vËt liÖu, thiÕt bÞ sö dông cho
C«ng tr×nh.
Nhµ thÇu kh«ng ®−îc tù ý chØ ®Þnh tªn nhµ s¶n xuÊt, n¬i s¶n xuÊt, nhµ
cung øng c¸c lo¹i vËt t−, vËt liÖu, thiÕt bÞ trong hå s¬ thiÕt kÕ.

§iÒu 15. S¶n phÈm cña Nhμ thÇu
15.1 Yªu cÇu cña mét bé hå s¬ thiÕt kÕ , dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh:
Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ( nÕu c«ng tr×nh thiÕt kÕ 3 b−íc) ph¶i phï hîp víi
thiÕt kÕ c¬ së vµ Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng ®−îc duyÖt vµ hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi
c«ng ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ kü thuËt ®−îc duyÖt vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
15.1.1 ThuyÕt minh gåm cã c¸c néi dung theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh cña
ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, nh−ng ph¶i tÝnh
to¸n l¹i vµ lµm râ ph−¬ng ¸n lùa chän kü thuËt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ,
lùa chän thiÕt bÞ, so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kiÓm tra c¸c sè
liÖu vµ lµm c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi
dung mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ ch−a hÓ hiÖn ®−îc, phï hîp víi Hå s¬ mêi thÇu
hoÆc hå s¬ yªu cÇu cña chñ ®Çu t− ®· ®Æt ra.
17
15.1.2 B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vÒ c¸c kÝch th−íc, th«ng sè kü thuËt chñ
yÕu, vËt liÖu chÝnh ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n x©y dùng c«ng
tr×nh.
15.1.3 Dù to¸n x©y dùng c«ng tr× ph¶i ®−îc lËp phï hîp víi thiÕt kÕ, c¸c chÕ
®é, chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ
mÆt b»ng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.
15.1.4 Sè l−îng hå s¬ bao gåm thuyÕt minh thiÕt kÕ, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n
®−îc lËp lµ ... bé.
15.2 B¶n vÏ vµ Tµi liÖu
B¶n vÏ vµ tµi liÖu thiÕt kÕ do Nhµ thÇu lËp vµ giao cho C§T ®−îc quy ®Þnh
t¹i Phô lôc sè … cña Hîp ®ång.

§iÒu 16. NghiÖm thu cña Chñ ®Çu t−
C§T sau khi ®· nhËn ®Çy ®ñ vµ chÊp thuËn c¸c hå s¬, tµi liÖu do Nhµ thÇu
cung cÊp theo Hîp ®ång vµ sau khi ®−îc c¸c CÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt sÏ
cÊp “Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ” cho Nhµ thÇu .
“Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ” ®−îc cÊp theo tõng giai ®o¹n t−¬ng øng
víi c¸c giai ®o¹n thanh to¸n ®−îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m
øng vµ thanh to¸n] vµ Phô lôc sè ...[TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc].

§iÒu 17. T¹m ngõng vμ ChÊm døt hîp ®ång
17.1 T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−:
17.1.1 T¹m ngõng hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−
NÕu Nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ
ra th«ng b¸o t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu vµ yªu cÇu Nhµ thÇu ph¶i thùc
hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai sãt trong kho¶ng thêi gian hîp lý cô thÓ.
17.1.2 ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t−
Chñ ®Çu t− sÏ ®−îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu Nhµ thÇu :
(a) Kh«ng tu©n thñ §iÒu 7 [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] hoÆc víi mét
th«ng b¸o theo môc 17.1.1 [T¹m ngõng] nªu trªn,
(b) Bá dë c«ng viÖc hoÆc thÓ hiÖn râ rµng ý ®Þnh kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn
nghÜa vô theo Hîp ®ång,
18
(c) Kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ l¹i kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc
theo §iÒu 9 [TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång],
(d) Cho thÇu phô toµn bé c«ng tr×nh hoÆc chuyÓn nh−îng Hîp ®ång mµ
kh«ng cã sù tháa thuËn theo yªu cÇu,
(e) BÞ ph¸ s¶n hoÆc vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n, ph¶i th−¬ng
l−îng víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù gi¸m s¸t cña ng−êi
qu¶n lý tµi s¶n, ng−êi ®−îc uû quyÒn hoÆc ng−êi qu¶n lý v× lîi Ých cña
chñ nî hoÆc ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo x¶y ra (theo c¸c LuËt
®−îc ¸p dông) cã ¶nh h−ëng t−¬ng tù tíi c¸c ho¹t ®éng hoÆc sù kiÖn
nµy, hoÆc
(f) §−a hoÆc cã ngá ý ®−a (trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp) ®ót lãt, quµ c¸p hay
tiÒn hoa hång hoÆc c¸c vËt kh¸c cã gi¸ trÞ cho ng−êi nµo ®ã nh− phÇn
th−ëng hoÆc ®Ó mua chuéc :
(i) §Ó thùc hiÖn hoÆc chÞu thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng liªn quan ®Õn
Hîp ®ång hoÆc
(ii) §Ó tá ra lµ thiªn vÞ hay kh«ng thiªn vÞ mét ng−êi nµo ®ã cã liªn
quan ®Õn Hîp ®ång,
HoÆc nÕu Nh©n viªn cña Nhµ thÇu ®−a hoÆc cã ngá ý ®−a (trùc tiÕp hoÆc
gi¸n tiÕp) cho ng−êi nµo ®ã nh− phÇn th−ëng hoÆc ®Ó mua chuéc nh− ®−îc m« t¶
®iÓm (f). Tuy nhiªn, viÖc th−ëng hay thï lao cho ng−êi cña Chñ ®Çu t− mét c¸ch
hîp ph¸p, th× Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng cho quyÒn chÊm døt Hîp ®ång.
NÕu cã ë mét trong nh÷ng tr−êng hîp nµy, Chñ ®Çu t− cã thÓ, b»ng c¸ch
th«ng b¸o cho Nhµ thÇu tr−íc ... ngµy chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn, trong c¸c
tr−êng hîp (e) vµ (f), Chñ ®Çu t− cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp
tøc.
Sù lùa chän cña Chñ ®Çu t− trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊm døt Hîp ®ång sÏ
kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Chñ ®Çu t− theo Hîp
®ång.
Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, Chñ ®Çu t− cã thÓ tiÕp tôc hoµn thµnh c«ng
tr×nh vµ / hoÆc s¾p ®Æt cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− vµ c¸c ®¬n vÞ
nµy khi ®ã cã thÓ sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo cña Nhµ thÇu vµ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ
kh¸c do Nhµ thÇu thùc hiÖn hoÆc do ®¹i diÖn Nhµ thÇu thùc hiÖn theo hîp ®ång.
17.1.3 QuyÒn chÊm døt Hîp ®ång cña Chñ ®Çu t−
19
Chñ ®Çu t− cã quyÒn chÊm døt Hîp ®ång vµo bÊt cø lóc nµo thuËn tiÖn cho
Chñ ®Çu t−, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ thÇu viÖc chÊm døt Hîp ®ång. ViÖc
chÊm døt nµy sÏ cã hiÖu lùc ... ngµy sau ngµy ®Õn sau cña c¸c thêi ®iÓm mµ Nhµ
thÇu nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy cña Chñ ®Çu t− hoÆc Chñ ®Çu t− tr¶ l¹i B¶o l·nh
thùc hiÖn. Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng ®−îc chÊm døt Hîp ®ång theo Kho¶n nµy ®Ó tù
thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc s¾p xÕp cho ®Ó Nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn c«ngviÖc.
17.2 T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Nhµ thÇu:
17.2.1 QuyÒn t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu
NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng tu©n thñ §iÒu 6 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh
to¸n] Nhµ thÇu cã thÓ, sau khi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− kh«ng muén h¬n ...
ngµy, sÏ t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) trõ khi vµ cho ®Õn khi
Nhµ thÇu ®−îc t¹m øng, thanh to¸n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, tïy tõng
tr−êng hîp vµ nh− ®· m« t¶ trong th«ng b¸o.
Hµnh ®éng cña Nhµ thÇu kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn quyÒn lîi cña Nhµ thÇu
®èi víi c¸c chi phÝ tµi chÝnh cho c¸c kho¶n thanh to¸n bÞ chËm trÔ vµ ®Ó chÊm
døt hîp ®ång theo §iÓm 17.2.2 [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu].
NÕu Nhµ thÇu tiÕp ®ã nhËn ®−îc chøng cø hoÆc thanh to¸n (nh− ®· nªu
trong Kho¶n t−¬ng øng vµ trong th«ng b¸o trªn) tr−íc khi th«ng b¸o chÊm døt
hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc trë l¹i nh− b×nh th−êng
ngay khi cã thÓ ®−îc.
NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu sù chËm trÔ vµ / hoÆc c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hËu
qu¶ cña viÖc t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc do gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) theo Kho¶n
nµy, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t− vµ cã quyÒn :
(a) Gia h¹n thêi gian ®Ó bï cho sù chËm trÔ nh− vËy, nÕu viÖc hoµn thµnh
®ang hoÆc sÏ bÞ chËm trÔ vµ
(b) Thanh to¸n c¸c chi phÝ ®ã céng thªm lîi nhuËn hîp lý, ®−îc tÝnh vµo
gi¸ hîp ®ång.
Sau khi nhËn ®−îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t− sÏ ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh
c¸c vÊn ®Ò nµy.
17.2.2 ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu
Nhµ thÇu cã thÓ chÊm døt hîp ®ång nh−ng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n
tr−íc cho Chñ ®Çu t− tèi thiÓu lµ ... ngµy trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh d−íi ®©y:
20
(a) C§T kh«ng thanh to¸n bÊt kú kho¶n tiÒn nµo ®Õn h¹n cho Nhµ thÇu
theo hîp ®ång nµy vµ kh«ng thuéc ®èi t−îng tranh chÊp theo §iÒu 6
[Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] trong vßng ... ngµy sau khi nhËn
®−îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña Nhµ thÇu vÒ nh÷ng kho¶n thanh to¸n
®· bÞ qu¸ h¹n;
(b) Chñ ®Çu t− vÒ c¬ b¶n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång,
(c) Do hËu qu¶ cña sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ Nhµ thÇu kh«ng thÓ thùc
hiÖn mét phÇn quan träng c«ng viÖc trong thêi gian kh«ng d−íi ....
(d) Chñ ®Çu t− bÞ ph¸ s¶n, vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n ph¶i ®iÒu
®×nh víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh d−íi sù ®iÒu hµnh cña ng−êi
®−îc uû th¸c hoÆc ng−êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña chñ nî hoÆc nÕu ®·
cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo ®ã xÈy ra (theo c¸c LuËt hiÖn hµnh) cã
t¸c dông t−¬ng tù tíi c¸c hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn ®ã.
Trong bÊt cø sù kiÖn hoÆc tr−êng hîp nµo ®−îc nªu trªn, Nhµ thÇu cã thÓ,
b»ng th«ng b¸o tr−íc ... ngµy cho Chñ ®Çu t− ®Ó chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn
trong tr−êng hîp cña phÇn (d), Nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång
ngay lËp tøc.
Sù lùa chän cña Nhµ thÇu ®Ó chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®−îc lµm ¶nh
h−ëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña b¶n th©n m×nh theo Hîp ®ång.
17.3 Thanh to¸n khi chÊm døt hîp ®ång
17.3.1 NÕu x¶y ra mét trong nh÷ng tr−êng hîp ph¶i chÊm røt hîp ®ång, mét
bªn cã thÓ th«ng b¸o cho bªn kia vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång tr−íc ...
ngµy.
17.3.2 Nhµ thÇu ph¶i chuyÓn c¸c tµi liÖu mµ m×nh ®· thùc hiÖn ®−îc t¹i thêi
®iÓm chÊm døt hîp ®ång cho Chñ ®Çu t−.
17.3.3 Sau khi chÊm døt hîp ®ång C§T cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc
s¾p ®Æt cho ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. C§T vµ ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö
dông bÊt cø tµi liÖu nµo cña Nhµ thÇu ®· ®−îc thùc hiÖn hoÆc ®¹i diÖn
Nhµ thÇu thùc hiÖn.
17.3.4 Sím nhÊt cã thÓ sau khi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång vµ kh«ng muén
h¬n ... ngµy sau ®ã, C§T vµ Nhµ thÇu sÏ th¶o luËn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña
c«ng viÖc vµ c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu ®· thùc hiÖn theo hîp ®ång (Gi¸
trÞ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm chÊm døt). Trong vßng ... ngµy sau khi x¸c
21
®Þnh Gi¸ trÞ hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm chÊm døt, C§T sÏ thanh to¸n cho
Nhµ thÇu toµn bé sè tiÒn nµy.
§iÒu 18. Båi th−êng vμ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm
18.1 Nhµ thÇu ph¶i båi th−êng b»ng toµn bé chi phÝ kh¾c phôc thùc tÕ vµ g¸nh
chÞu nh÷ng tæn h¹i cho C§T, c¸c nh©n viªn cña C§T ®èi víi c¸c khiÕu n¹i,
háng hãc, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ (bao gåm phÝ vµ c¸c chi phÝ ph¸p lý) cã
liªn quan ®Õn:
18.1.1 Tæn h¹i th©n thÓ, èm ®au, bÖnh tËt hay chÕt cña bÊt cø ng−êi nµo x¶y ra
do nguyªn nh©n cña thiÕt kÕ;
18.1.2 H− háng bÊt cø tµi s¶n nµo mµ nh÷ng h− háng nµy:
a) Ph¸t sinh do nguyªn nh©n cña thiÕt kÕ;
b) §−îc quy cho sù thiÕu tr¸ch nhiÖm, cè ý hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi Nhµ
thÇu, c¸c nh©n viªn cña Nhµ thÇu hoÆc thÇu phô thiÕt kÕ, hoÆc bÊt cø
ng−êi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp do Nhµ thÇu thuª.
18.2 Tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña Nhµ thÇu nh− quy ®Þnh t¹i ®iÒu 18.1 ë trªn
®−îc quy ®Þnh t¹i môc ... ®iÒu ... ch−¬ng ... NghÞ ®Þnh sè ... cña ChÝnh phñ
vÒ Qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 19. B¶n quyÒn vμ quyÒn sö dông tμi liÖu
19.1 Nhµ thÇu sÏ gi÷ b¶n quyÒn tÊt c¶ b¶n vÏ thiÕt kÕ, s¬ ho¹, b¸o c¸o, yªu cÇu
kü thuËt, b¶n tÝnh vµ c¸c tµi liÖu kh¸c ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c nh©n viªn cña
Nhµ thÇu hoÆc c¸c thÇu phô thiÕt kÕ. C§T ®−îc toµn quyÒn sö dông c¸c tµi
liÖu nµy ®−îc sao ®Ó phôc vô c«ng viÖc mµ kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp Nhµ
thÇu.
19.2 Nhµ thÇu ph¶i cam kÕt r»ng c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, yªu cÇu kü thuËt, c¸c ý
t−ëng thiÕt kÕ, c¸c b¶n tÝnh vµ c¸c tµi liÖu kh¸c do Nhµ thÇu lËp vµ cung
cÊp cho C§T kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn hoÆc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña bÊt
cø c¸ nh©n hoÆc bªn thø ba nµo.
19.3 C§T sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc hËu qu¶ nµo tõ viÖc khiÕu n¹i r»ng bÊt
cø b¶n vÏ, thuyÕt minh tÝnh to¸n, b¸o c¸o, chi tiÕt thiÕt kÕ, hoÆc c¸c tµi liÖu
kh¸c theo Hîp ®ång nµy ®· vi ph¹m b¶n quyÒn hay quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña
mét c¸ nh©n hay bªn thø ba nµo kh¸c.

22
§iÒu 20. ViÖc b¶o mËt
Ngo¹i trõ nh÷ng nhiÖm vô ®−îc C§T yªu cÇu, Nhµ thÇu kh«ng ®−îc phÐp
tiÕt lé cho bªn thø ba nµo vÒ c«ng viÖc cña m×nh hoÆc bÊt cø th«ng tin nµo liªn
quan ®Õn Dù ¸n mµ kh«ng cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña Chñ ®Çu t−.

§iÒu 21. B¶o hiÓm
§Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro vÒ tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, Nhµ thÇu ph¶i mua b¶o
hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 22.BÊt kh¶ kh¸ng
22.1 §Þnh nghÜa vÒ bÊt kh¶ kh¸ng
“BÊt kh¶ kh¸ng” cã nghÜa lµ mét sù kiÖn hoÆc tr−êng hîp bÊt th−êng:
22.1.1 Ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña mét Bªn
22.1.2 Bªn ®ã kh«ng thÓ l−êng tr−íc t¹i thêi ®iÓm khi ký kÕt Hîp ®ång
22.1.3 §· x¶y ra mµ bªn ®ã kh«ng thÓ tr¸nh hay kh¾c phôc mét c¸ch hîp lý.
22.1.4 Kh«ng thÓ quy kÕt cho bªn kia.
BÊt kh¶ kh¸ng cã thÓ gåm, nh−ng kh«ng giíi h¹n nh÷ng sù kiÖn hay
tr−êng hîp bÊt th−êng thuéc c¸c lo¹i ®−îc liÖt kª d−íi ®©y, nÕu tho¶ m·n c¸c
®iÒu kiÖn tõ 22.1.1 ®Õn 22.1.4 ë trªn: BÊt kh¶ kh¸ng lµ sù kiÖn s¶y ra mang tÝnh
kh¸ch quan, vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c¸c bªn nh− ®éng ®Êt, b¶o, lò, lôt,
lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; ho¶ ho¹n; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ s¶y ra chiÕn
tranh…vµ c¸c th¶m ho¹ kh¸c ch−a l−êng hÕt tr−íc ®−îc, sù thay ®æi chÝnh s¸ch
hoÆc sù ng¨n cÊm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam…
22.2 Th«ng b¸o t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng
NÕu mét trong hai bªn v× ®iÒu kiÖn b¾t buéc kh«ng thÓ thùc hiÖn mét phÇn
hoÆc toµn bé tr¸ch nhiÖm, c«ng viÖc cña m×nh do tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc
do bÞ ¶nh h−ëng bëi mét bªn kh¸c theo hîp ®ång th× trong vßng ... (14 ngµy) sau
khi sù cè x¶y ra bªn bÞ ¶nh h−ëng sÏ th«ng b¸o cho bªn kia b»ng v¨n b¶n toµn
bé sù viÖc chi tiÕt cña tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng.
Bªn ®ã, khi ®· th«ng b¸o, ph¶i ®−îc miÔn cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc
thuéc nghÜa vô trong thêi gian mµ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn
cña hä.
23
Khi tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra, th× kh«ng ¸p dông ®èi víi nghÜa vô
thanh to¸n tiÒn cña bÊt cø bªn nµo cho bªn kia theo Hîp ®ång.
Mét bªn ph¶i göi th«ng b¸o cho Bªn kia khi kh«ng cßn bÞ ¶nh h−ëng bëi
t×nh tr¹nh bÊt kh¶ kh¸ng.
22.3 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bªn trong tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng
ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù kiÖn bÊt kh¶
kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®Ó bªn kia chÊm døt hîp ®ång.
Trong tr−êng hîp x¶y ra sù bÊt kh¶ kh¸ng thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ
®−îc kÐo dµi b»ng thêi gian diÔn ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh h−ëng
kh«ng thÓ thùc hiÖn cã nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh vµ sù cè nµy sÏ ph¶i
®−îc gi¶i quyÕt cµng sím cµng tèt víi tÊt c¶ nç lùc vµ sù khÈn tr−¬ng cÇn thiÕt
víi sù nç lùc cña c¶ hai bªn.
22.4 ChÊm døt hîp ®ång cã lùa chän vµ thanh to¸n.
NÕu tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra mµ mäi nç lùc cña mét Bªn hoÆc c¸c
Bªn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ vµ buéc ph¶i chÊm døt c«ng viÖc t¹i mét thêi ®iÓm
bÊt kú. Bªn cã th«ng b¸o sÏ göi th«ng b¸o viÖc chÊp døt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n
cho bªn kia vµ viÖc chÊm døt sÏ cã hiÖu lùc trong vßng 7 ngµy sau khi Bªn kia
nhËn ®−îc th«ng b¸o.
C¸c kho¶n tiÒn mµ Nhµ thÇu sÏ ®−îc thanh to¸n gåm:
22.4.1 C¸c kho¶n thanh to¸n cho c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh vµ ®· ®−îc phÝa
C§T chøng nhËn.
22.4.2 Chi phÝ di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu vÒ n−íc nÕu Nhµ thÇu
cã ®Ò nghÞ vµ ®−îc chøng thùc cña c¬ quan H¶i quan ViÖt Nam.
22.4.3 Chi phÝ tiÒn vÐ håi h−¬ng cho ®éi ngò c¸n bé cña Nhµ thÇu lµm viÖc t¹i
ViÖt Nam theo ®¨ng ký thùc tÕ vµ ®−îc C§T chÊp thuËn.
22.5 NghÜa vô thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt
BÊt kÓ mäi quy ®Þnh kh¸c cña §iÒu nµy, nÕu mét sù viÖc hay tr−êng hîp
ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña c¸c Bªn (bao gåm, nh−ng kh«ng giíi h¹n ë bÊt
kh¶ kh¸ng) x¶y ra mµ lµm mét hoÆc hai Bªn kh«ng thÓ hoÆc kh«ng theo luËt
®Þnh ®Ó hoµn thµnh nghÜa vô theo hîp ®ång cña hä hoÆc theo LuËt ®iÒu chØnh
hîp ®ång, mµ c¸c bªn ®−îc quyÒn kh«ng ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång, trªn
c¬ së th«ng b¸o cña bªn nµy cho bªn kia vÒ sù viÖc hoÆc tr−êng hîp nµy th×:
C¸c Bªn sÏ hÕt nghÜa vô tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, mµ kh«ng lµm
ph−¬ng h¹i c¸c quyÒn cña bÊt kÓ bªn nµo.
24
§iÒu 23.Th−ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång
23.1 Th−ëng hîp ®ång: Tr−êng hîp Nhµ thÇu hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña hîp
®ång s¬m h¬n so víi thêi h¹n qui ®Þnh trong hîp ®ång nµy th× cø mçi ...
ngµy Chñ ®Çu t− sÏ th−ëng cho Nhµ thÇu ... % gi¸ hîp ®ång vµ møc th−ëng
tèi ®a kh«ng qu¸ ... (12%) gi¸ hîp ®ång.
23.2 Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång
23.3 §èi víi Nhµ thÇu: NÕu chËm tiÕn ®é ... ngµy ph¹t ... % gi¸ hîp ®ång nh−ng
tæng sè tiÒn ph¹t kh«ng qu¸ ... (12%) gi¸ hîp ®ång.
23.4 §èi víi Chñ ®Çu t−: NÕu kh«ng cung cÊp kÞp thêi nh÷ng tµi liÖu vµ thanh
to¸n theo yªu cÇu cña tiÕn ®é ®· ®−îc x¸c ®Þnh th× còng sÏ bÞ ph¹t theo h×nh
thøc trªn.

§iÒu 24. KhiÕu n¹i, tranh chÊp vμ träng tμi
NÕu cã ph¸t sinh tranh chÊp gi÷a c¸c bªn liªn quan ®Õn hîp ®ång nµy
hoÆc bÊt cø vÊn ®Ò g× ph¸t sinh, c¸c bªn ph¶i lËp tøc tiÕn hµnh th−¬ng l−îng ®Ó
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch h÷u h¶o. NÕu th−¬ng l−îng kh«ng cã kÕt qu¶ th×
trong vßng ... ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t sinh tranh chÊp, c¸c bªn sÏ ®Ö tr×nh vÊn ®Ò
lªn Träng tµi ®Ó xö lý tranh chÊp theo c¸c quy t¾c cña ViÖt Nam hoÆc Toµ ¸n
Nh©n d©n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh cña Träng tµi hoÆc Toµ ¸n
Nh©n d©n lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ cã tÝnh chÊt b¾t buéc víi c¸c bªn.

§iÒu 25. QuyÕt to¸n hîp ®ång
25.1 QuyÕt to¸n hîp ®ång
Trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®−îc Biªn b¶n nghiÖm thu vµ x¸c nhËn
cña Chñ ®Çu t− r»ng Nhµ thÇu ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh
cña hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ tr×nh cho Chñ ®Çu t− ... bé dù th¶o quyÕt to¸n hîp
®ång víi c¸c tµi liÖu tr×nh bµy chi tiÕt theo mÉu mµ Chñ ®Çu t− ®· chÊp thuËn:
a) Gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®−îc lµm theo ®óng Hîp ®ång vµ
b) Sè tiÒn kh¸c mµ Nhµ thÇu coi lµ ®Õn h¹n thanh to¸n theo Hîp ®ång hoÆc
c¸c tháa thuËn kh¸c .
NÕu Chñ ®Çu t− kh«ng ®ång ý hoÆc cho r»ng Nhµ thÇu ch−a cung cÊp ®ñ c¬
së ®Ó x¸c nhËn mét phÇn nµo ®ã cña dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ
cung cÊp thªm th«ng tin khi Chñ ®Çu t− cã yªu cÇu hîp lý vµ sÏ thay ®æi dù th¶o
25
theo sù nhÊt trÝ cña hai bªn. Nhµ thÇu sÏ chuÈn bÞ vµ tr×nh cho Chñ ®Çu t− quyÕt
to¸n hîp ®ång nh− hai bªn ®· nhÊt trÝ.
Tuy nhiªn nÕu sau khi cã nh÷ng cuéc th¶o luËn gi÷a c¸c bªn vµ bÊt kú thay
®æi nµo trong dù th¶o quyÕt to¸n hîp ®ång mµ hai bªn ®· nhÊt trÝ, Chñ ®Çu t− sÏ
thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ cña phÇn nµy cho Nhµ thÇu.
25.2 ChÊm døt tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−
Sau khi quyÕt to¸n hîp ®ång ®· ®−îc ký bëi c¸c bªn, Chñ ®Çu t− sÏ kh«ng
chÞu tr¸ch nhiÖm víi Nhµ thÇu vÒ bÊt cø vÊn ®Ò g× liªn quan ®Õn Hîp ®ång, trõ
khi Nhµ thÇu ®· nªu cô thÓ:
a) Trong QuyÕt to¸n hîp ®ång, vµ
b) Trõ nh÷ng vÊn ®Ò vµ c«ng viÖc n¶y sinh sau khi ký Biªn b¶n nghiÖm thu
thiÕt kÕ trong b¶n quyÕt to¸n hîp ®ång ®−îc nªu trong Kho¶n 25.1
[QuyÕt to¸n hîp ®ång].
§iÒu 26. §iÒu kho¶n chung
26.1 Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång
nµy
26.2 Hîp ®ång nµy bao gåm ... trang, vµ ......... Phô lôc ®−îc lËp thµnh ... b¶n
b»ng tiÕng ViÖt. Chñ ®Çu t− sÏ gi÷ ... b¶n tiÕng ViÖt. Nhµ thÇu sÏ gi÷ ... b¶n
tiÕng ViÖt (Tr−êng hîp cã sö dông tõ hai thø Ng«n ng÷ trë lªn th× qui ®Þnh
thªm vÒ sè b¶n hîp ®ång b»ng c¸c Ng«n ng÷ kh¸c).
26.3 Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy...............................

§¹i diÖn Nhμ thÇu

§¹i diÖn chñ ®Çu t−

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful