HOÏC V I EÄN H AÛI QUAÂN

K HOA VUÕK HÍ DÖÔÙI NÖÔÙC
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


TEÂN ÑEÀTAØI
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN XAÂY DÖÏNG HEÄ
TH OÄNG TÖÏÑOÄNG ÑI EÀU K HI EÅN NHI EÄT ÑOÄL OØNHI EÄT


Nha Trang, Thaùng 6 Naêm 2011

H OÏC VI EÄN HAÛI QUAÂN
K HOA V UÕK HÍ DÖÔÙI NÖÔÙC
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


TEÂN ÑEÀTAØI
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN XAÂY DÖÏNG H EÄTH OÄNG
T ÖÏÑOÄNG ÑI EÀU K HI EÅN NH I EÄT ÑOÄL OØNHI EÄTNgöôøi höôùng daãn : Thöôïng taù– Nguyeãn Xuaân Phuù
Hoïc vi eân thöïc hi eän : NgoâÑaêng Hi eàn – Lôùp KMP10


Nha Trang, Thaùng 6 Naêm 2011


LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ngaøy nay vôùi söïphaùt tri eån cuûa coâng nghi eäp vi ñi eän töû, kyõthuaät soácaùc heä
thoáng ñi eàu khi eån daàn daàn ñöôïc töïñoäng hoùa. Vôùi nhöõng kyõthuaät ti eân ti eán nhö vi
xửl í, vi maïch soá…ñöïôc öùng duïng vaøo l ænh vöïc ñi eàu khi eån, thì caùc heäthoáng ñi eàu
khi eåncô khí thoâsô, vôùi toác ñoäxöûl í chaäm chaïp ít chính xaùc ñöôïc thay theábaèng
caùc heäthoáng ñi eàu khi eån töï ñoäng vôùi caùc l eänh chöông trình ñaõñöôïc thi eát l aäp
tröôùc.
Trong quaùtrình saûn xuaát ôûcaùc nhaømaùy, xí nghi eäp hi eän nay, vi eäc ño vaø
khoáng cheánhi eät ñoätöï ñoäng l aømoät yeâu caàu heát söùc caàn thi eát vaøquan troïng. Vì
neáu naémbaét ñöôïc nhi eät ñoäl aøm vi eäc cuaûcaùc heäthoáng, daây chuyeàn saûn xuaát …
gi uùp ta bi eátñöôïc tình traïng l aøm vi eäc cuûa caùc yeâu caàu. Vaøcoùnhöõng xöûl yùkòp
thôøi traùnh ñöôïc nhöõng hö hoûng vaøsöïcoácoùtheåxaûy ra.
Ñeåñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ño vaøkhoáng cheánhi eät ñoätöïñoäng, thì coùnhi eàu
phöông phaùp ñeåthöïc hi eän, nghi eân cöûu khaûo saùt vi ñi eàu khi eån toâi nhaän thaáy
raèng: öùng duïng vi ñi eàu khi eån vaøo vi eäc ño vaøkhoáng cheánhi eät ñoätöï ñoäng l aø
phöông phaùp toái öu nhaát. Ñöôïc söïgi uùp ñôõcuûa gi aùo vi eân höôùng daãn Thöôïng taù–
Nguyeãn Xuaân Phuùñaõgi uùp toâi nhi eàu trong quaùtrình ti eán haønh thöïc hi eän ñeàtaøi
“ ÖÙng duïng vi ñieàu khieån xaây döïng heäthoáng oån ñònh nhieät ñoäloønhieät” .


H oïc vieân

NgoâÑaêng Hi eàn

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÒ NHIỆT
1.1 – Giới thiệu
Lò điện là một thiết bị điện biến điện năng thành nhiệt năng dùng trong các
quá trình công nghệ khác nhau như nung hoặc nấu luyện các vật liệu, các kim loại
và các hợp kim khác nhau v.v...
- Lò điện được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật :
+ Sản xuất thép chất lợng cao
+ Sản xuất các hợp kim phe-rô
+ Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện
+ Nung các vật phẩm trước khi cán, rèn dập, kéo sợi
+ Sản xuất đúc và kim loại bột
- Trong các lĩnh vực công nghiệp khác :
+ Trong công nghiệp nhẹ và thực phẩm, lò điện được dùng để sấy, mạ vật
phẩm và chuẩn bị thực phẩm
+ Trong các lĩnh vực khác, lò điện đửợc dùng để sản xuất các vật phẩm thuỷ
tinh, gốm sứ, các loại vật liệu chịu lửa v.v...
- Lò điện không những có mặt trong các ngành công nghiệp mà ngày càng được
dùng phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con ngưưười một cách
phong phú và đa dạng : Bếp điện, nồi nấu cơm điện, bình đun nước điện, thiết bị
nung rắn, sấy điện v.v...
1.2 - Ưu điểm của lò điện so với các lò sử dụng nhiên liệu
Lò điện so với các lò sử dụng nhiên liệu có những ưu điểm sau :
- Có khả năng tạo được nhiệt độ cao
- Đảm bảo tốc độ nung lớn và năng suất cao
- Đảm bảo nung đều và chính xác do dễ điều chỉnh chế độ điện và nhiệt độ
- Kín
- Có khả năng cơ khí hoá và tự động hoá quá trình chất dỡ nguyên liệu và vận


chuyễn vật phẩm
- Đảm bảo điều khiện lao động hợp vệ sinh, điều kiện thao tác tốt, thiết bị gọn nhẹ
1.3 - Nhược điểm của lò điện
- Năng lượng điện đắt
- Yều cầu có trình độ cao khi sử dụng
1.4 - Nguyên lý làm việc của lò điện trở
Lò điện trở làm việc dựa trên cơ sở khi có một dòng điện chạy qua một dây
dẫn hoặc vật dẫn thì ở đó sẽ toả ra một l-ợng nhiệt theo định luật Jun-Lenxơ :
Q=I
2
RT
Q - Lượng nhiệt tính bằng Jun (J)
I - Dòng điện tính bằng Ampe (A)
R - Điện trở tính bằng Ôm
T - Thời gian tính bằng giây (s)
Từ công thức trên ta thấy điện trở R có thể đóng vai trò :
- Vật nung : Trường hợp này gọi là nung trực tiếp
- Dây nung : Khi dây nung được nung nóng nó sẽ truyền nhiệt cho vật nung bằng
bức xạ, đối lưu, dẫn nhiệt hoặc phức hợp. Trường hợp này gọi là nung gián tiếp.
Trường hợp thứ nhất ít gặp vì nó chỉ dùng để nung những vật có hình dạng đơn
giản ( tiết diện chữ nhật, vuông và tròn )
Trường hợp thứ hai thường gặp nhiều trong thực tế công nghiệp. Cho nên nói đến
lò điện trở không thể không đề cập đến vật liều để làm dây nung, bộ phận phát
nhiệt của lò.Chương II : Vi điều khiển PIC16F877A và Cảm biến nhiệt
DS18B20

2.1. Đặc tính của vi điều khiển PIC16F877A
 Sử dụng công nghệ tích hợp cao RISC CPU.
 Người sử dụng có thể lập trình với 35 câu lệnh đơn giãn.
 Tất cả các câu lệnh đều được thực hiện trong một chu kỳ ngoại trừ một số
lệnh rẽ nhánh được thực hiện trong 2 chu kỳ lệnh.
 Tốc độ hoạt động là: -Xung đồng hồ vào DC 20MHz.
 Chu kỳ thực hiện trong 200ns.
 Bộ nhớ chương trình flash 8Kx 14words.
 Bộ nhớ Ram 368x8bytes.
 Bộ nhớ EFPROM 256x8 bytes.
- Khả năng của bộ vi điều khiển này
 Khả năng ngắt: lên tới 15 nguồn ngắt trong và ngắt ngoài.
 Ngăn nhớ Stack đọc phân chia làm 8 mức.
 Truy cập bộ nhớ bằng địa chỉ trực tiếp hoặc giám tiếp
 Nguồn khởi động lại (POR).
 Bộ tạo xung thời gian(PWRT) và bộ tạo dao động (OST).
 Bộ đếm xung thời gian(WDT) với nguồn dao động trên chip nguồn dao
động (RC) hoạt động đáng tin cậy.
 Có mạch chương trình bảo vệ.
 Phương thức cất giữ SLEEP.
 Có bản lưa chọn dao động công nghệ CMOS FLASH/EFPROM nguồn mứa
 thấp , tốc độ cao


 Thiết kế hoàn toàn tĩnh.
 Mạch chương trình nối tiếp có hai chân.
 Xử lý đọc/ghi tới bộ nhớ chương trình.
 Dải điện thế hoạt động rộng 2V đến 5.5V.
 Nguồn sử dụng hiện tại 2.5mA.
 Công suất tiêu thụ: <0.6mA với 5V, 4MHz.
 20uA với nguồn 3V , 32KHz
 <1uA với nguồn dự phòng.
- Các đặt tính nổi bật của thiết bị ngoại vi trên chip
 Timer0: 8 bit với bộ định thời , bộ đếm với hệ số tỉ lệ trước.
 Timer1: 16 bit với bộ định thời , bộ đếm với hệ số tỉ lệ trước, có khả năng
tăng trong khi ở chế độ SLEEP qua xung đồng hồ được cung cấp bên
ngoài.
 Timer2: 8 bit với bộ định thời , bộ đếm 8 bit với hệ số tỉ lệ trước , hệ số tỉ lệ
sau.
 Có 2 chế độ bắt giữ , so sánh, và điều chế độ rộng xung(PWM).
 Chế độ bắt giữ với 16 bit, với tốc độ 12,5ns, chế độ so sánh với 16 bit tốc
độ xử lý cực đại là 200ns, chế độ điều chế độ rộng xung với 10 bit.
 Bộ chuyển đổi tin hiệu số sang tương tự với 10 bit.
 Cổng truyền thông nối tiếp SSP và SPI phương thức chủ tớ và I
2
C
 Bộ truyền nhận thông tin đồng bộ, dị bộ (USART/SCR) có khả năng hiện 9
bit địa chỉ .
 Cổng phụ song song PSP với 8 bit mở rộng với RD , WR , CS điều k

Sơ đồ và chức năng các chân Pic 16F877A2.2 Sensor cảm biến nhiệt DS18B20
2.2.1 Giới thiệu
Đây là loại cảm biến số của hảng Dallas chỉ cần kết nối với 1 chân duy nhất của
vi điều khiển là có thể đọc được nhiệt độ. Có duy nhất 64 bit nối tiếp được lưu
trong ROM. Nguồn nuôi từ 3.0V đến 5.5V Dãi nhiệt độ đo được từ : -55
0
C đến
125
0
C. Với độ chính xác : +/ - 0.5
0
C. Thời gian chuyển đổi nhiệt độ lớn nhất là
750nS.
Chính vì những lý do trên mà tôi chọn sensor này, để đảm bảo cho hệ thống làm
việc 1 cách tin cậy và chính xác.
2.2.2 Phương pháp lập trình với Sensor DS18B20
Đối với loại Sensor này theo datasheet của Dallas 18B20 chúng ta có 1 thư
viện mã nguồn mở để khai thác sensor này. Cơ bản của nó là đọc dữ liệu từ
ROM của DS180B20 và lưu vào PIC. Trong chương trình tôi sử dụng thư
viện ds18020.c đã được chỉnh sửa cho phù hợp với bài toán.Chương III : Giao tiếp với máy tính và LabView
3.1 Chuẩn truyền thông nối tiếp RS 232
RS-232 là một trong những chuẩn truyền thông được sử dụng phổ biến hiện
nay bên cạnh hai chuẩn truyền thông khác là RS-442 và RS-485. Lúc đầu, RS-232
được
xây dựng chủ yếu phục vụ trong ghép nối điểm – điểm giữa hai thiết bị đầu cuối
(DTE Data Terminal Equipment), chẳng hạn như giữa hai máy tính, giữa máy tính
và máy in, máy tính và modem…

Ngày nay, mỗi máy tính cá nhân đều có một hoặc một vài cổng nối tiếp theo
chuẩn RS-232 (cổng COM), có thể sử dụng để kết nối với các thiết bị ngoại vi
hoặc các máy tính khác. Nhiều thiết bị công nghiệp cũng tích hợp cổng RS-232
phục vụ cho công việc lập trình hoặc tham số hóa.
3.2 Cấu tạo cổng RS-232 (cổng COM)
Cổng RS-232 có ba loại giắc cắm khác nhau: dạng 9 chân DB – 9, dạng 25 chân
DB – 25, và dạng 26 chân ALT – A. Trong đó, hai dạng DB – 9 và DB – 25 được
sử
dụng phổ biến hơn. Trong đề án này, loại DB – 9 được sử dụng vì nó khá phổ biến

được hỗ trợ cho hầu hết các máy tính ngày nay. Sơ đồ chân và ý nghĩa các chân
được


trình bày bên dưới.
• TxD (Transmit Data): đường gửi dữ liệu
• RxD (Receive Data): đường nhận dữ liệu
• RTS (Request To Send): Yêu cầu gửi; bộ truyền đặt đường này lên mức
• hoạt động khi sẵn sàng truyền dữ liệu.
• CTS (Clear To Send): Xoá để gửi; bộ nhận đặt đường này lên mức hoạt
• động để thông báo cho bộ truyền là nó sẵn sàng nhận dữ liệu.

Chương trình truyền nhận tín hiệu được viết dựa trên phần mềm LabView. Máy
tính thu nhận dữ liệu (giá trị lực theo thời gian) do người dùng nhập vào, rồi truyền
xuống cho vi điều khiển PIC qua chân TxD. Sau đó, dữ liệu được nhận về từ chân
RxD sẽ được xử lý và hiển thị lên màn hình đồ họa để so sánh, cho thấy độ đáp
ứng của hệ thống.
3.3 Giao tiếp với vi điều khiển
Khi thực hiện giao tiếp với vi điều khiển, ta phải dùng thêm mạch chuyển mức
logic từ TTL RS232 và ngược lại. Các vi mạch thường sử dụng là MAX232 của
Maxim hay DS275 của Dallas. Mạch chuyển mức logic mô tả như sau:3.4. Tổng quan về LabView
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)- phòng
thí nghiệm thực tế ứng dụng kỹ thuật : là môi trường phát triển dựa trên ngôn ngữ
lập trình đồ hoạ. Labview sử dụng thuật ngữ học, các biểu tượng, các ý tưởng quen
thuộc với các nhà kỹ thuật, các nhà khoa học và các kỹ sư. LabVIEW tích hợp
hoàn toàn cho truyền thông phần cứng như GPIB, VXI, RS - 232, RS - 485, và
phích cắm (plug in). LabVIEW còn có những thư viện sẵn để sự dụng những tiêu
chuẩn phần mềm như TCP/IP nối mạng và Acti veX.
Labview lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a n¨ng, gièng nh­ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh
hiÖn ®¹i kh¸c. Labview gåm cã c¸c th­ viªn thu nhËn d÷ liÖu, mét lo¹t c¸c thiÕt bÞ
®iÒu khiÓn, ph©n tÝch d÷ liÖu, biÓu diÔn vµ l­u tr÷ d÷ liÖu. Nã cßn cã c¸c c«ng cô
ph¸t triÓn ®­îc thiÕt kÕ riªng cho viÖc nèi ghÐp vµ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ.
Labvi ew kh¸ c ví i c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh th«ng th­êng ë ®iÓm c¬ b¶n lµ: c¸c
ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c th­êng dïng trªn c¬ chÕ dßng lÖnh, trong khi ®ã Labview
dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh Graphical ®Ó tr¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh ë d¹ng s¬ ®å khèi

3.5 Ch­¬ng tr×nh giao tiÕp víi m¸y tÝnh
- Giao diện chương trình- Code lập trình
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN
4.1 Đặt vấn đề
Lò nhiệt ở đây chính là tải bóng đèn sợi đốt 220VAC – 100W. điều khiển nhiệt
chính là điều khiển điện áp xoay chiều đặt trên tải (bóng đèn). Bóng đèn là tải
thuần trở nên điều khiển tương đối dễ hơn so với tải điện cảm hay động cơ.
Có nhiều phương pháp để điều áp có thể điều khiển theo tuyến tính (góc mở), điều
khiển theo xung (đóng ngắt) để đạt được nhiệt độ yêu cầu. Có thể dùng 2 IC
Thysistor đấu ngược hoặc TRIAC để làm van đóng mở.
Với yêu cầu của đề tài ở đây tôi dùng 1 IC TRIAC để làm van động lực, còn việc
điều khiển việc mở van sử dụng optotriac MOC3020 và PIC16F877A. Phương
pháp điều khiển tuyến tính (góc mở).
4.2 Điều áp xoay chiều một pha tải thuần trởTại các thời điểm t
1
, t
2
có xung điều khiển Triac sẽ dẫn. Nếu bỏ qua sự sụt áp
trên các van bán dẫn thì đồ thị dạng điện áp tải có dạng như hình vẽ. Dòng điện tải
đồng dạng với điện áp tải.
Giá trị hiệu dụng của điện áp tải:
( )
í í
t t
u u
t
= u
t
=
2
0
2
1
2
0
2
1 d
d sin U 2
2
1
d u
2
1
U

( )
t
o
+
t
o
÷ = u u
t
=
í
t
o
2
2 sin
1 U d sin U 2
1
U
1
2
1 d
(2.1)
o
o
U
t


Giá trị hiệu dụng dòng điện tải:

t
o
+
t
o
÷ =
2
2 sin
1
R
U
I
1
d
(2.2)
Trong đó:
u = et
u
1
: giá trị tức thời của điện áp lưới.
U
d
, I
d
: giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện tải.
R : Giá trị điện trở của tải.
o : góc mở của Triac
Sơ đồ khối mạch điều khiển

Trong đó, khâu đồng pha sử dụng khuếch đại thuật toán:

Khâu đồng
pha
Vi điều
khiển
Khâu tính
toán
MOC3020
U
f
TRI AC

4.3 Nguồn nuôi
Ta cần tạo nguồn điện áp +/- 5V để cấp cho Op-amp 741, vi điều khiển và các
IC. Ở đây tôi thêm nguồn đối +/- 12V để dùng khi cần thiết.

5 Thuật toán
Điện áp xoay chiều 220VAC được qua biến áp đưa vào khâu đồng bộ
(opamp 741) lấy ra tín hiệu hình vuông, xung này được đưa vào chân ngắt
RB0 của PIC (đây chính là mạch detect zero crossing), tại hàm ngắt của PIC
sẽ tính toán thời gian delay đảm bảo kích xung mở cho MOC3020.
MOC3020 mở cũng chính là lúc Triac thông, thời điểm kích mở quyết định
Tín hiệu đồng bộ


điện áp ra tải. Việc điều nhiệt hoàn toàn được xử lý dưới PIC 1 cách tự
động.- Lưu đồ thuật toán chung


BEGIN
NHẬP GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ
TỪ MÁY TÍNH
PIC 16F877A COMPUTER
LẤY GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ TỪ
PIC (SENSOR DS18B20)
END
RS232
- Lưu đồ thuật toán xử lý nhiệt dưới PICĐ
BEGIN
1/ LẤY GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ
ĐẶT TỪ MÁY TÍNH
2/ LẤY GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ
TỪ SENSOR DS18B20
SO SÁNH
1 VÀ 2
1 > ? 2
S
GIẢM GÓC MỞ
TĂNG GÓC MỞ


K EÁT LUAÄN
Sau moät thôøi gi an nghi eân cöùvaøñöôïc söï höôùng daãn nhi eät tình cuûa thaày gi aùo
Nguyeãn Xuaân Phuù, ñeàtaøi ñaõhoaøn thaønh ñuùng ti eán ñoävaøñaït ñöôïc nhöõng keát
quaûsau :
 Ñeàtaøi cô baûn ñaõñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñi eàu khi eån nhi eät ñoä
 Thaønh thaïo hôn kyõnaêng veàl aäp trình cho vi ñi eàu khi eån, naém vöõng boävi
ñi eàu khi eån PI C16F877A
 Noäi dung nghi eân cöùu mang tính khoa hoïc, l aøm quen vôùi phöông phaùp
nghi eân cöùu khoa hoïc, ñaùp öùng ñöôïc gi öõa vaán ñeàl yùthuyeát vaøthöïc haønh.
Taïo ñöôïc moâi tröôøng nghi eân cöùu cho hoïc vi eân.
 Do thôøi gi an, ki nh nghi eäm, ki eán thöùc coøn nhi eàu maët haïn cheáneân saûn
phaåm chöa mang tính thöïc ti eãn cao.
Höôùng phaùt tr i eån ñeàtaøi
 Xaây döïng heäthoáng ñi eàu khi eån nhi eät coùcaûnh baùo, vôùi toác ñoäñaùp öùng
nhanh
 Nghi eân cöùu öùng duïng Ethernet vaømaïng treân vi eäc ñi eàu khi eån heäthoáng
qua maïng


Xi n chaân thaønh caûm ôn !


TAØI LI EÄU THAM K HAÛO[ 1] Ñi eän töûcoâng suaát – LeâVaên Doanh
[ 2] PI C16F877A datasheet
[ 3] CCS User Manual
[ 4] www.pi cvi etnam.com
[ 5] www.di entuvi etnam.netPHỤ LỤC

1. Mạch Shematic và PCB detect zero crossing
2. Khối Nguồn


3. Mạch Moc3020 và TRIAC

4. Mạch cảm biến DS18B20


5. Mạch RS2326. Giao diện chương trình và code

7. Code PIC
#include <16f877a.h>
#include <defs_16f877a.h>
#device *=16 adc = 8
#FUSES HS
#FUSES PUT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
#FUSES NOCPD
#FUSES NODEBUG
#FUSES NOWDT
#use delay (clock = 20M)
#include <ds1820.c>
#use fast_io(d)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,
rcv=PIN_C7,bits = 8)
int1 flag1 = 1,flag = 0,flag2 = 0;
unsigned int8 value =170,nhietdo,pre_temperature =20;
unsigned int8 temperature;
char ch;
//-----------------DELAY ------------------------------
void delay(unsigned int8 time)
{
int8 j;


if(time > 180) time = 180;
for(j=0;j<time;j++) delay_us(50);
}
// -------------------/// -----------------------------
#INT_EXT
void RB0()
{
delay(value);
RD0 = 0;
delay_ms(1);
flag1=!flag1;
RD0 = 1;
if(!flag1) ext_int_edge(L_to_H);
else ext_int_edge(H_to_L);
clear_interrupt(INT_EXT);
}
// ------------------------------///-------------------
#INT_RDA
void RS232()
{
ch = getc();
nhietdo = (unsigned int8)ch;
flag2= 1;
}
//--------------------------------///------------------
void main()
{

set_tris_d(0);
set_tris_b(0x01);
set_tris_e(0b100);
portd = 0;
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(INT_EXT);
ext_int_edge(H_to_L);
printf("HIENCLUBVN.TK");
while (!flag2);// cho den khi co lenh dat nhiet do
while(1) {

temperature = (unsigned int8)ds1820_read();

if ((temperature < 20) ||(temperature > 130))
temperatre = pre_temperature ;
else {pre_temperature = temperature;
putc((char)temperature);}


// Xu Ly Nhiet do :
if(!flag)
{
value = 0;

if(temperature == nhietdo) {value = 180; flag = 1;}
}
else
{
if(temperature > nhietdo) value = 180;
else if(temperature < nhietdo)
{value--;if(value<3)value = 3;}
}
}
}HOÏC VIEÄN HAÛI QUAÂN KHOA VUÕ KHÍ DÖÔÙI NÖÔÙC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TEÂN ÑEÀ TAØI
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÄNG TÖÏ ÑOÄNG ÑIEÀU KHIEÅN NHIEÄT ÑOÄ LOØ NHIEÄT

Ngöôøi höôùng daãn : Thöôïng taù – Nguyeãn Xuaân Phuù Hoïc vieân thöïc hieän : Ngoâ Ñaêng Hieàn – Lôùp KMP10

Nha Trang, Thaùng 6 Naêm 2011

xí nghieäp hieän nay. vôùi toác ñoä xöû lí chaäm chaïp ít chính xaùc ñöôïc thay theá baèng caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng vôùi caùc leänh chöông trình ñaõ ñöôïc thieát laäp tröôùc. nghieân cöûu khaûo saùt vi ñieàu khieån toâi nhaän thaáy raèng: öùng duïng vi ñieàu khieån vaøo vieäc ño vaø khoáng cheá nhieät ñoä töï ñoäng laø phöông phaùp toái öu nhaát. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ño vaø khoáng cheá nhieät ñoä töï ñoäng. Vaø coù nhöõng xöû lyù kòp thôøi traùnh ñöôïc nhöõng hö hoûng vaø söï coá coù theå xaûy ra. Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân höôùng daãn Thöôïng taù – Nguyeãn Xuaân Phuù ñaõ giuùp toâi nhieàu trong quaù trình tieán haønh thöïc hieän ñeà taøi “ÖÙng duïng vi ñieàu khieån xaây döïng heä thoáng oån ñònh nhieät ñoä loø nhieät” . kyõ thuaät soá caùc heä thoáng ñieàu khieån daàn daàn ñöôïc töï ñoäng hoùa. thì coù nhieàu phöông phaùp ñeå thöïc hieän.LÔØI NOÙI ÑAÀU Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vi ñieän töû. thì caùc heä thoáng ñieàu khieåncô khí thoâ sô. vi maïch soá … ñöïôc öùng duïng vaøo lænh vöïc ñieàu khieån. Vôùi nhöõng kyõ thuaät tieân tieán nhö vi xửlí. Trong quaù trình saûn xuaát ôû caùc nhaø maùy. Hoïc vieân Ngoâ Ñaêng Hieàn . daây chuyeàn saûn xuaát … giuùp ta bieátñöôïc tình traïng laøm vieäc cuûa caùc yeâu caàu. Vì neáu naémbaét ñöôïc nhieät ñoä laøm vieäc cuaû caùc heä thoáng. vieäc ño vaø khoáng cheá nhieät ñoä töï ñoäng laø moät yeâu caàu heát söùc caàn thieát vaø quan troïng.

gốm sứ. Lò điện không những có mặt trong các ngành công nghiệp mà ngày càng được dùng phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con ngưưười một cách phong phú và đa dạng : Bếp điện.CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÒ NHIỆT 1. rèn dập..Đảm bảo nung đều và chính xác do dễ điều chỉnh chế độ điện và nhiệt độ . các loại vật liệu chịu lửa v. lò điện đửợc dùng để sản xuất các vật phẩm thuỷ tinh.Trong các lĩnh vực công nghiệp khác : + Trong công nghiệp nhẹ và thực phẩm.2 .Có khả năng tạo được nhiệt độ cao .Kín . sấy điện v.Có khả năng cơ khí hoá và tự động hoá quá trình chất dỡ nguyên liệu và vận .. lò điện được dùng để sấy. mạ vật phẩm và chuẩn bị thực phẩm + Trong các lĩnh vực khác. 1. ..v. thiết bị nung rắn.. kéo sợi + Sản xuất đúc và kim loại bột .Lò điện được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kỹ thuật : + Sản xuất thép chất lợng cao + Sản xuất các hợp kim phe-rô + Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện + Nung các vật phẩm trước khi cán.v.Ưu điểm của lò điện so với các lò sử dụng nhiên liệu Lò điện so với các lò sử dụng nhiên liệu có những ưu điểm sau : .. các kim loại và các hợp kim khác nhau v.1 – Giới thiệu Lò điện là một thiết bị điện biến điện năng thành nhiệt năng dùng trong các quá trình công nghệ khác nhau như nung hoặc nấu luyện các vật liệu.Đảm bảo tốc độ nung lớn và năng suất cao . nồi nấu cơm điện. bình đun nước điện..v.

Thời gian tính bằng giây (s) Từ công thức trên ta thấy điện trở R có thể đóng vai trò : . Trường hợp thứ nhất ít gặp vì nó chỉ dùng để nung những vật có hình dạng đơn giản ( tiết diện chữ nhật.Dây nung : Khi dây nung được nung nóng nó sẽ truyền nhiệt cho vật nung bằng bức xạ. bộ phận phát nhiệt của lò. vuông và tròn ) Trường hợp thứ hai thường gặp nhiều trong thực tế công nghiệp.Dòng điện tính bằng Ampe (A) R . điều kiện thao tác tốt.4 .Vật nung : Trường hợp này gọi là nung trực tiếp . thiết bị gọn nhẹ 1.Yều cầu có trình độ cao khi sử dụng 1.Nhược điểm của lò điện .Lượng nhiệt tính bằng Jun (J) I . .Nguyên lý làm việc của lò điện trở Lò điện trở làm việc dựa trên cơ sở khi có một dòng điện chạy qua một dây dẫn hoặc vật dẫn thì ở đó sẽ toả ra một l-ợng nhiệt theo định luật Jun-Lenxơ : Q=I2 RT Q . đối lưu.chuyễn vật phẩm .Năng lượng điện đắt .3 . Cho nên nói đến lò điện trở không thể không đề cập đến vật liều để làm dây nung.Điện trở tính bằng Ôm T . dẫn nhiệt hoặc phức hợp. Trường hợp này gọi là nung gián tiếp.Đảm bảo điều khiện lao động hợp vệ sinh.

tốc độ cao . Khả năng của bộ vi điều khiển này  Khả năng ngắt: lên tới 15 nguồn ngắt trong và ngắt ngoài.  Có bản lưa chọn dao động công nghệ CMOS FLASH/EFPROM nguồn mứa  thấp .  Bộ nhớ EFPROM 256x8 bytes.  Người sử dụng có thể lập trình với 35 câu lệnh đơn giãn.  Truy cập bộ nhớ bằng địa chỉ trực tiếp hoặc giám tiếp  Nguồn khởi động lại (POR).1.  Bộ nhớ chương trình flash 8Kx 14words.  Bộ tạo xung thời gian(PWRT) và bộ tạo dao động (OST).  Có mạch chương trình bảo vệ.  Bộ nhớ Ram 368x8bytes.  Chu kỳ thực hiện trong 200ns.  Bộ đếm xung thời gian(WDT) với nguồn dao động trên chip nguồn dao động (RC) hoạt động đáng tin cậy.  Ngăn nhớ Stack đọc phân chia làm 8 mức.  Tất cả các câu lệnh đều được thực hiện trong một chu kỳ ngoại trừ một số lệnh rẽ nhánh được thực hiện trong 2 chu kỳ lệnh. Đặc tính của vi điều khiển PIC16F877A  Sử dụng công nghệ tích hợp cao RISC CPU.Chương II : Vi điều khiển PIC16F877A và Cảm biến nhiệt DS18B20 2.  Phương thức cất giữ SLEEP.  Tốc độ hoạt động là: -Xung đồng hồ vào DC 20MHz.

5V. 32KHz  <1uA với nguồn dự phòng. chế độ so sánh với 16 bit tốc độ xử lý cực đại là 200ns. hệ số tỉ lệ sau. CS điều k Sơ đồ và chức năng các chân Pic 16F877A . WR .  Nguồn sử dụng hiện tại 2. bộ đếm với hệ số tỉ lệ trước.5mA.  Timer1: 16 bit với bộ định thời . bộ đếm với hệ số tỉ lệ trước. chế độ điều chế độ rộng xung với 10 bit.  20uA với nguồn 3V . dị bộ (USART/SCR) có khả năng hiện 9 bit địa chỉ . và điều chế độ rộng xung(PWM).  Timer2: 8 bit với bộ định thời . có khả năng tăng trong khi ở chế độ SLEEP qua xung đồng hồ được cung cấp bên ngoài.  Có 2 chế độ bắt giữ .  Dải điện thế hoạt động rộng 2V đến 5. so sánh.  Cổng truyền thông nối tiếp SSP và SPI phương thức chủ tớ và I2C  Bộ truyền nhận thông tin đồng bộ. với tốc độ 12. Các đặt tính nổi bật của thiết bị ngoại vi trên chip  Timer0: 8 bit với bộ định thời .  Công suất tiêu thụ: <0.  Cổng phụ song song PSP với 8 bit mở rộng với RD .  Chế độ bắt giữ với 16 bit. 4MHz. bộ đếm 8 bit với hệ số tỉ lệ trước . Thiết kế hoàn toàn tĩnh.  Mạch chương trình nối tiếp có hai chân.6mA với 5V.5ns.  Xử lý đọc/ghi tới bộ nhớ chương trình.  Bộ chuyển đổi tin hiệu số sang tương tự với 10 bit.

Với độ chính xác : +/ .2. Có duy nhất 64 bit nối tiếp được lưu trong ROM.2. để đảm bảo cho hệ thống làm việc 1 cách tin cậy và chính xác.2 Sensor cảm biến nhiệt DS18B20 2.1 Giới thiệu Đây là loại cảm biến số của hảng Dallas chỉ cần kết nối với 1 chân duy nhất của vi điều khiển là có thể đọc được nhiệt độ. . Nguồn nuôi từ 3.0.5V Dãi nhiệt độ đo được từ : -550 C đến 125 0 C.50 C. Chính vì những lý do trên mà tôi chọn sensor này.0V đến 5. Thời gian chuyển đổi nhiệt độ lớn nhất là 750nS.

c đã được chỉnh sửa cho phù hợp với bài toán.2.2. Trong chương trình tôi sử dụng thư viện ds18020. .2 Phương pháp lập trình với Sensor DS18B20 Đối với loại Sensor này theo datasheet của Dallas 18B20 chúng ta có 1 thư viện mã nguồn mở để khai thác sensor này. Cơ bản của nó là đọc dữ liệu từ ROM của DS180B20 và lưu vào PIC.

loại DB – 9 được sử dụng vì nó khá phổ biến và được hỗ trợ cho hầu hết các máy tính ngày nay. giữa máy tính và máy in. Trong đề án này.Chương III : Giao tiếp với máy tính và LabView 3. máy tính và modem… Ngày nay.2 Cấu tạo cổng RS-232 (cổng COM) Cổng RS-232 có ba loại giắc cắm khác nhau: dạng 9 chân DB – 9. 3. chẳng hạn như giữa hai máy tính. Nhiều thiết bị công nghiệp cũng tích hợp cổng RS-232 phục vụ cho công việc lập trình hoặc tham số hóa. Trong đó. dạng 25 chân DB – 25. có thể sử dụng để kết nối với các thiết bị ngoại vi hoặc các máy tính khác. và dạng 26 chân ALT – A. hai dạng DB – 9 và DB – 25 được sử dụng phổ biến hơn. Sơ đồ chân và ý nghĩa các chân được . Lúc đầu.1 Chuẩn truyền thông nối tiếp RS 232 RS-232 là một trong những chuẩn truyền thông được sử dụng phổ biến hiện nay bên cạnh hai chuẩn truyền thông khác là RS-442 và RS-485. mỗi máy tính cá nhân đều có một hoặc một vài cổng nối tiếp theo chuẩn RS-232 (cổng COM). RS-232 được xây dựng chủ yếu phục vụ trong ghép nối điểm – điểm giữa hai thiết bị đầu cuối (DTE Data Terminal Equipment).

Chương trình truyền nhận tín hiệu được viết dựa trên phần mềm LabView. bộ truyền đặt đường này lên mức • hoạt động khi sẵn sàng truyền dữ liệu. • TxD (Transmit Data): đường gửi dữ liệu • RxD (Receive Data): đường nhận dữ liệu • RTS (Request To Send): Yêu cầu gửi. cho thấy độ đáp ứng của hệ thống. Các vi mạch thường sử dụng là MAX232 của Maxim hay DS275 của Dallas. dữ liệu được nhận về từ chân RxD sẽ được xử lý và hiển thị lên màn hình đồ họa để so sánh. rồi truyền xuống cho vi điều khiển PIC qua chân TxD.3 Giao tiếp với vi điều khiển Khi thực hiện giao tiếp với vi điều khiển. bộ nhận đặt đường này lên mức hoạt • động để thông báo cho bộ truyền là nó sẵn sàng nhận dữ liệu.trình bày bên dưới. • CTS (Clear To Send): Xoá để gửi. Máy tính thu nhận dữ liệu (giá trị lực theo thời gian) do người dùng nhập vào. Mạch chuyển mức logic mô tả như sau: . Sau đó. ta phải dùng thêm mạch chuyển mức logic từ TTL RS232 và ngược lại. 3.

RS . các biểu tượng. biÓu diÔn vµ l­u tr÷ d÷ liÖu. Labview gåm cã c¸c th­ viªn thu nhËn d÷ liÖu.3. Labview kh¸c víi c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh th«ng th­êng ë ®iÓm c¬ b¶n lµ: c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c th­êng dïng trªn c¬ chÕ dßng lÖnh. trong khi ®ã Labview dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh Graphical ®Ó tr¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh ë d¹ng s¬ ®å khèi 3. LabVIEW còn có những thư viện sẵn để sự dụng những tiêu chuẩn phần mềm như TCP/IP nối mạng và ActiveX.phòng thí nghiệm thực tế ứng dụng kỹ thuật : là môi trường phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình đồ hoạ. ph©n tÝch d÷ liÖu. các nhà khoa học và các kỹ sư. Tổng quan về LabView LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).232. và phích cắm (plug in). mét lo¹t c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. Labview sử dụng thuật ngữ học. các ý tưởng quen thuộc với các nhà kỹ thuật.Giao diện chương trình .485. LabVIEW tích hợp hoàn toàn cho truyền thông phần cứng như GPIB. Nã cßn cã c¸c c«ng cô ph¸t triÓn ®­îc thiÕt kÕ riªng cho viÖc nèi ghÐp vµ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ. gièng nh­ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh hiÖn ®¹i kh¸c. Labview lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a n¨ng.5 Ch­¬ng tr×nh giao tiÕp víi m¸y tÝnh . RS .4. VXI.

Code lập trình ..

Với yêu cầu của đề tài ở đây tôi dùng 1 IC TRIAC để làm van động lực. điều khiển nhiệt chính là điều khiển điện áp xoay chiều đặt trên tải (bóng đèn). Phương pháp điều khiển tuyến tính (góc mở).1 Đặt vấn đề Lò nhiệt ở đây chính là tải bóng đèn sợi đốt 220VAC – 100W. còn việc điều khiển việc mở van sử dụng optotriac MOC3020 và PIC16F877A.2 Điều áp xoay chiều một pha tải thuần trở U   t Tại các thời điểm t1. Nếu bỏ qua sự sụt áp trên các van bán dẫn thì đồ thị dạng điện áp tải có dạng như hình vẽ. Có nhiều phương pháp để điều áp có thể điều khiển theo tuyến tính (góc mở). t2 có xung điều khiển Triac sẽ dẫn. điều khiển theo xung (đóng ngắt) để đạt được nhiệt độ yêu cầu. Dòng điện tải đồng dạng với điện áp tải. Có thể dùng 2 IC Thysistor đấu ngược hoặc TRIAC để làm van đóng mở.CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 4. Giá trị hiệu dụng của điện áp tải: 2 1 2 2 1 2 Ud  u 1 d  2 U1 sin  d 2  2  0 0   1 Ud     2U1 sin  d  U1 1   2  sin 2   2 (2. Bóng đèn là tải thuần trở nên điều khiển tương đối dễ hơn so với tải điện cảm hay động cơ.1) . 4.

Ud. R  : Giá trị điện trở của tải. Id : giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện tải. : góc mở của Triac Sơ đồ khối mạch điều khiển Uf Khâu đồng pha Vi điều khiển Khâu tính toán MOC3020 TRIAC Trong đó.Giá trị hiệu dụng dòng điện tải: Id  Trong đó: U1  sin 2 1  R  2 (2. khâu đồng pha sử dụng khuếch đại thuật toán: .2)  = t u1 : giá trị tức thời của điện áp lưới.

xung này được đưa vào chân ngắt RB0 của PIC (đây chính là mạch detect zero crossing). thời điểm kích mở quyết định . 5 Thuật toán Điện áp xoay chiều 220VAC được qua biến áp đưa vào khâu đồng bộ (opamp 741) lấy ra tín hiệu hình vuông.12V để dùng khi cần thiết. MOC3020 mở cũng chính là lúc Triac thông.5V để cấp cho Op-amp 741.Tín hiệu đồng bộ 4. Ở đây tôi thêm nguồn đối +/. vi điều khiển và các IC. tại hàm ngắt của PIC sẽ tính toán thời gian delay đảm bảo kích xung mở cho MOC3020.3 Nguồn nuôi Ta cần tạo nguồn điện áp +/.

 Lưu đồ thuật toán chung BEGIN NHẬP GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ TỪ MÁY TÍNH RS232 END COMPUTER PIC 16F877A LẤY GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ TỪ PIC (SENSOR DS18B20) . Việc điều nhiệt hoàn toàn được xử lý dưới PIC 1 cách tự động.điện áp ra tải.

 Lưu đồ thuật toán xử lý nhiệt dưới PIC BEGIN 1/ LẤY GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ ĐẶT TỪ MÁY TÍNH 2/ LẤY GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ TỪ SENSOR DS18B20 SO SÁNH 1 VÀ 2 1>?2 Đ GIẢM GÓC MỞ S TĂNG GÓC MỞ .

ñeà taøi ñaõ hoaøn thaønh ñuùng tieán ñoä vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau :  Ñeà taøi cô baûn ñaõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñieàu khieån nhieät ñoä  Thaønh thaïo hôn kyõ naêng veà laäp trình cho vi ñieàu khieån. Taïo ñöôïc moâi tröôøng nghieân cöùu cho hoïc vieân. Höôùng phaùt trieån ñeà taøi  Xaây döïng heä thoáng ñieàu khieån nhieät coù caûnh baùo. kinh nghieäm. naém vöõng boä vi ñieàu khieån PIC16F877A  Noäi dung nghieân cöùu mang tính khoa hoïc. kieán thöùc coøn nhieàu maët haïn cheá neân saûn phaåm chöa mang tính thöïc tieãn cao. vôùi toác ñoä ñaùp öùng nhanh  Nghieân cöùu öùng duïng Ethernet vaø maïng treân vieäc ñieàu khieån heä thoáng qua maïng Xin chaân thaønh caûm ôn ! TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .KEÁT LUAÄN Sau moät thôøi gian nghieân cöù vaø ñöôïc söï höôùng daãn nhieät tình cuûa thaày giaùo Nguyeãn Xuaân Phuù.  Do thôøi gian. laøm quen vôùi phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc. ñaùp öùng ñöôïc giöõa vaán ñeà lyù thuyeát vaø thöïc haønh.

net .com [5] www.dientuvietnam.picvietnam.[1] Ñieän töû coâng suaát – Leâ Vaên Doanh [2] PIC16F877A datasheet [3] CCS User Manual [4] www.

Mạch Shematic và PCB detect zero crossing .PHỤ LỤC 1.

Khối Nguồn .2.

3. Mạch Moc3020 và TRIAC .

Mạch cảm biến DS18B20 5.4. Mạch RS232 .

Giao diện chương trình và code .6.

unsigned int8 temperature.bits = 8) int1 flag1 = 1.parity=N. . rcv=PIN_C7.flag2 = 0.h> #device *=16 adc = 8 #FUSES HS #FUSES PUT #FUSES NOPROTECT #FUSES NOBROWNOUT #FUSES NOLVP #FUSES NOCPD #FUSES NODEBUG #FUSES NOWDT #use delay (clock = 20M) #include <ds1820.7.pre_temperature =20. //-----------------DELAY -----------------------------void delay(unsigned int8 time) { int8 j. Code PIC #include <16f877a.h> #include <defs_16f877a. char ch.c> #use fast_io(d) #use rs232(baud=9600. unsigned int8 value =170.nhietdo.xmit=PIN_C6.flag = 0.

if(!flag1) ext_int_edge(L_to_H). else {pre_temperature = temperature. else ext_int_edge(H_to_L). portd = 0. ext_int_edge(H_to_L). } // ------------------------------///------------------#INT_RDA void RS232() { ch = getc(). set_tris_e(0b100).// cho den khi co lenh dat nhiet do while(1) { temperature = (unsigned int8)ds1820_read(). RD0 = 0. printf("HIENCLUBVN. enable_interrupts(INT_EXT). if ((temperature < 20) ||(temperature > 130)) temperatre = pre_temperature .TK").j<time.j++) delay_us(50). while (!flag2). for(j=0. set_tris_b(0x01). RD0 = 1. flag1=!flag1. putc((char)temperature). enable_interrupts(GLOBAL).if(time > 180) time = 180. } //--------------------------------///-----------------void main() { set_tris_d(0). nhietdo = (unsigned int8)ch.} . delay_ms(1). flag2= 1. enable_interrupts(INT_RDA). clear_interrupt(INT_EXT). } // -------------------/// ----------------------------#INT_EXT void RB0() { delay(value).

else if(temperature < nhietdo) {value--.// Xu Ly Nhiet do : if(!flag) { value = 0.} } else { if(temperature > nhietdo) value = 180.} } } } .if(value<3)value = 3. if(temperature == nhietdo) {value = 180. flag = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful