Đề 1. 1.

Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (in đậm) trong các tập hợp từ sau: a) “…những khuôn mặt trắng bệch, những bước chân nặng như đeo đá.” (Nguyễn Khải) b) Bông hoa huệ trắng muốt. c) Hạt gạo trắng ngần. d) Đàn cò trắng phau. e) Hoa ban nở trắng xoá núi rừng. 2. Tìm những từ đồng nghĩa với từ in đậm trong từng câu dưới đây. a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng tôi. b) Đứa bé rất chóng lớn, người tiều phu chăm nom như con đẻ của mình. (Vũ Ngọc Phan) c) Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. 3. Một bạn viết những câu dưới đây . Theo em cách diễn đạt trong những câu này đã hợp lí chưa? Vì sao? a) Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ. b) Anh bộ đội bị hai vết thương: một vết thương ở cánh tay, một vết thương ở Điện Biên Phủ. 4. Trong bài Mùa thu mới, nhà thơ Tố Hữu viết: Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát Giữa đôi bờ dào dạt lúa ngô non Yêu biết mấy, những con đường ca hát Qua công trường mới dựng mái nhà son! Theo em , khổ thơ trên đã bộc lộ cảm xúc của tác giả trước những vẻ đẹp gì trên đất nước chúng ta? 5. Hãy tả lại một cảnh vật thiên nhiên mà em yêu thích( ngọn núi, cánh rừng, dòng sông, bãi biển, hồ nước, dòng thác…).

Đề 2 1.Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: cho , biếu, tặng, truy tặng, cấp , phát , ban, dâng, hiến. a) Bác gửi.... các cháu nhiều cái hôn thân ái. (Hồ Chí Minh) b) …chị Võ Thị Sáu danh hiệu anh hùng. c) Ăn thì no,… thì tiếc.(Tục ngữ) d) Lúc bà về, mẹ lại….một gói trà mạn ướp nhị sen thơm phưng phức. (Tiếng việt 3, tập 2,1983) e) Đức cha ngậm ngùi đưa tay…phước. (Chu Văn) g) Nhà trường…học bổng cho sinh viên xuất sắc. h) Ngày mai, trường…bằng tốt nghiệp cho sinh viên. i) Thi đua lập công …Đảng. k) Sau hoà bình, ông Đỗ Đình Thiện đã….toàn bộ đồn điền này cho nhà nứơc. (Tiếng việt 5, tập 2,2006) 2. Có thể viết các câu như dưới đây được không? Vì sao? a) Nam có mười quyển sách vở. b) Mẹ mua cho con ba sách, mẹ nhé. c) Bác nông dân đang cày ruộng nương. d) Em bé tập nói năng. e) Mẹ cháu đi chợ búa. 3. Tìm thêm các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm: a) chọn, lựa…. b) diễn đạt, biểu đạt… c) đông đúc, tấp nập,… 4. Trong bài Việt Nam thân yêu ( Tiếng việt 5,tập một), nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả dập dờn, Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Nêu những cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ trên. 5. Đất nước ta có nhiều cảnh đẹp do con người tạo nên.Hãy tả một cảnh đẹp đó trên quê hương em hoặc nơi em đã từng đến.

Đề 3. 1. Thay từ ngữ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng một từ ngữ đồng nghĩa khác để các câu văn có hình ảnh hơn: Hồ tơ-nưng Hå T¬- nng ë phÝa b¾c thÞ x· Pl©y- cu. Hå réng l¾m, níc trong nh läc. Hå s¸ng ®Ñp díi ¸nh n¾ng chãi cña buæi tra hÌ. Hµng tr¨m thø c¸ sinh s«i n¶y në ë ®©y. C¸ ®i tõng ®µn, khi th× tù do b¬i léi, khi th× lao nhanh nh nh÷ng con thoi. Chim chãc còng ®ua nhau ®Õn bªn hå lµm tæ. Nh÷ng con bãi c¸c má dµi, l«ng nhiÒu mµu s¾c. Nh÷ng con quèc ®en tròi, chen l¸ch vµo gi÷a c¸c bôi bê... 2. Chän tõ ng÷ thÝch hîp nhÊt (trong c¸c tõ ®ång nghÜa cho s½n ë díi) ®Ó ®iÒn vµo tõng vÞ trÝ trong c©u v¨n miªu t¶ sau ®©y: §ªm tr¨ng trªn Hå T©y Hå vÒ thu, níc (1),(2). Tr¨ng to¶ s¸ng räi vµo c¸c gîn sãng (3). B©y giê, sen trªn hå ®· gÇn tµn nhng vÉn cßn (4) mÊy ®o¸ hoa në muén. Mïi h¬ng ®a theo chiÒu giã (5). ThuyÒn theo giã cø tõ tõ mµ ®i ra gi÷a kho¶ng (6). §ªm thanh, c¶nh v¾ng, bèn bÒ. (1): (2): (3): (4): (5): (6): (7): trong veo, trong lµnh, trong trÎo, trong v¾t, trong s¸ng bao la, b¸t ng¸t, thªnh thang, mªnh m«ng, réng r·i. nhÊp nh«, lan to¶, lan réng, l¨n t¨n, li ti. tha thít, la tha, l¸c ®¾c, l¬ th¬, lo¸ng tho¸ng. thoang tho¶ng, ngµo ng¹t, th¬m phøc, th¬m ng¸t, ngan ng¸t. trèng tr¶i, bao la , mªnh mang, mªnh m«ng. yªn tÜnh, yªn lÆng, im l×m, v¾ng lÆng, lÆng ng¾t nh tê

3. Trong cuèn Håi kÝ B¸c Hå, hai nhµ v¨n Hoµi Thanh vµ Thanh TÞnh ®· t¶ phong c¶nh quª h¬ng B¸c nh sau: Tríc m¾t chóng t«i, gi÷a hai d·y nói lµ d·y nhµ B¸c víi c¸nh ®ång quª B¸c. Nh×n xuèng c¸nh ®ång cã ®ñ c¸c mµu xanh, xanh pha vµng cña ruéng mÝa, xanh rÊt mît cña lóa chiªm thêi con g¸i, xanh ®Ëm cña nh÷ng rÆng tre; ®©u ®ã mét vµi c©y phi lao xanh biÕc vµ nhiÒu mµu xanh kh¸c n÷a. §äc ®o¹n v¨n trªn , em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ chØ mµu xanh? C¸ch dïng tõ ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn gîi t¶ ®iÒu g× vÒ c¶nh vËt quª B¸c? 4.T×m vµ söa c¸c lçi dïng tõ , lçi chÝnh tartrong tõng c©u díi ®©y:

... c) Häc sinh ph¶i chÊp hµnh (quy chÕ.. hÖ qu¶..lµ nh÷ng ngêi cã t©m hån.... thµnh tùu.. b) T« §Þnh lµ mét viªn quan l¹i cña triÒu ®×nh nhµ H¸n ë Trung Quèc. tiªu thô. hËu qu¶) cña sù « nhiÔm m«i trêng.... nh×n thÊy Nai t¬. §Ò 4 1.. §iÒn tõ thÝch hîp vµo tõng chç trèng (chän trong c¸c tõ ®ång nghÜa): a) Lo¹i xe Êy.thÌm rá r·i.. Chän tõ thÝch hîp trong ngoÆc ®¬n ®Ó hoµn chØnh tõng c©u díi ®©y: a) Chóng ta b¶o vÖ nh÷ng (thµnh c«ng. nhµ th¬ ) 3.. c) Nh÷ng ngêi trong gia ®×nh Mai ®ang lµm g× vµo nh÷ng lóc nghØ ng¬i.. T¶ c¶nh n¬i em ë (hoÆc n¬i em tõng ®Õn) vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi... 5...... thµnh qu¶) cña sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc.. T¶ mét c¶nh ®Ñp mµ em tõng quan s¸t kÜ vµ c¶m thÊy yªu thÝch vµo buæi chiÒu trong ngµy . néi quy.. tiªu hao) b) C¸c. quy ®Þnh ) cña líp häc....... b) C¸c quèc gia ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng ( kÕt qu¶.. kh«ng hîp víi ý muèn cña ngêi... (tiªu dïng...a) L·o Hæ ®ang r×nh sau bôi c©y.nhiÒu x¨ng qu¸.. d) §Õn §µ L¹t du kh¸ch cßn ®îc b¬i thuyÒn trªn Hå Xu©n H¬ng... hiÖu qu¶.... thµnh tÝch. §äc bµi th¬ sau: Quª em Bªn nµy lµ nói uy nghiªm Bªn kia lµ c¸nh ®ång liÒn ch©n m©y Xãm lµng xanh m¸t bãng c©y S«ng xa tr¾ng c¸nh buåm bay lng trêi Em h×nh dung ®îc c¶nh quª h¬ng cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa nh thÕ nµo? 4.... 2.. nªn rÊt khã. (thi sÜ........... ngåi trªn nh÷ng chiÕc xe ngùa cæ kÝnh ®Ó ng¾m c¶nh cao nguyªn.

... TiÕng khoan nh giã tho¶ng ngoµi TiÕng mau sÇm sËp nh trêi ®æ ma (NguyÔn Du) b) Sao ®ang vui vÎ ra buån b· Võa míi quen nhau ®· l¹ lïng ( TrÇn TÕ X¬ng ) c) §¾ng cay míi biÕt ngä bïi §êng ®i mu«n dÆm ®· ngêi mai sau (Tè H÷u) 2..la.........§Ò 5 1........T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷ díi ®©y: a) ChÕt ®øng cßn h¬n sèng... d) ChÕt mét ®èng cßn h¬n sèng... Trong bµi TiÕng ®µn Ba.ka trªn s«ng §µ... b) ChÕt ....cßn h¬n sèng ®ôc. T×m c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c c©u th¬ sau: a) Trong nh tiÕng h¹c bay qua §ôc nh níc suèi míi xa nöa vêi........ 3.lai. nhµ th¬ Quang Huy ®· miªu t¶ mét ®ªm tr¨ng võa tÜnh mÞch võa sinh ®éng trªn c«ng trêng s«ng §µ nh sau: Lóc Êy C¶ c«ng trêng say ngñ c¹nh dßng s«ng ... c)ChÕt vinh cßn h¬n sèng..

thÐp cøng (VD: mÒm ) . h·y t×m c¸c tõ ®ång nghÜa (VD: thËt thµ. T¶ c¶nh mét ®ªm tr¨ng ®Ñp trªn quª h¬ng (hoÆc ë n¬i kh¸c) tõng ®Ó l¹i cho em nh÷ng Ên tîng khã phai §Ò 6 1.tay nghÒ non c) nh¹t : ./ dèi tr¸. siªng n¨ng... b) S¸u m¬i tuæi h·y cßn xu©n ch¸n..mµu ¸o nh¹t .häc lùc lo¹i cøng ....muèi nh¹t .con chim non . Víi mçi tõ in ®Ëm díi ®©y h·y t×m mét tõ tr¸i nghÜa: a) Cøng: .®éng t¸c cßn cøng b) non: .c©n nµy h¬i non . nhµ th¬ §Þnh H¶i cã viÕt: Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh Qu¶ bãng xanh bay gi÷a trêi xanh Bå c©u ¬i.t×nh c¶m nh¹t 2. tiÕng chim gï th¬ng mÕn . Trong bµi Bµi ca vÒ Tr¸i ®Êt.. Khæ th¬ trªn cã h×nh ¶nh nµo ®Ñp nhÊt? H×nh ¶nh ®ã cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c? 4.....) 3. c) Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y...... gi¶ dèi.... b) ë mçi tõ trong cÆp tõ tr¸i nghÜa nãi trªn.. So víi «ng Bµnh vÉn thiÕu niªn. 5. a) T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: thËt thµ. Trong c¸c c©u th¬ díi ®©y cña B¸c Hå. hiÒn lµnh.Nh÷ng th¸p khoan nh« lªn trêi ngÉm nghÜ Nh÷ng xe ñi. nghÜa cña tõ “xu©n” ( in nghiªng) cã g× kh¸c nhau: a) Xu©n nµy kh¸ng chiÕn ®· n¨m xu©n. ch©n thËt.®êng nh¹t . xe ben sãng vai nhau n»m nghØ ChØ cßn tiÕng ®µn ng©n nga Víi mét dßng tr¨ng lÊp lo¸ng s«ng §µ.

s¸ng sña.rau t¬i .c¸ t¬i -nÐt mÆt t¬i .H¶i ©u ¬i. ®oµn kÕt b) Chän mét cÆp tõ tr¸i nghÜa nªu trªn ®Ó ®Æt c©u 2.cau t¬i . vui vÎ. §Ò 7 1. cho tr¸i ®Êt quay! Cïng bay nµo. T×m tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ in ®Ëm trong côm tõ sau: . cao thîng. 5.cñi t¬i .trøng t¬i . cÈn thËn. ChØ ra chç cha hîp lÝ trong tõng c©u sau: a) T«i ®Ò nghÞ anh Long ®ang ®øng dËy. b) Bè nã khuyªn nã sÏ ch¨m häc. a)T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: nhá bÐ. cho tr¸i ®Êt quay! §o¹n th¬ trªn gióp em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ tr¸i ®Êt th©n yªu? 4.hoa t¬i . c¸nh chim vên sãng biÓn Cïng bay nµo.mµu s¾c t¬i 3. Trong bµi H¹t g¹o lµng ta cña nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Cã b·o th¸ng b¶y Cã ma th¸ng ba Giät må h«i sa Nh÷ng tra th¸ng s¸u Níc nh ai nÊu . T¶ ng«i nhµ em ë cïng víi nh÷ng ngêi th©n.

tôc ng÷ díi ®©y cã lçi chÝnh t¶ kh«ng? NÕu cã h·y nªu nguyªn nh©n m¾c lçi vµ söa l¹i cho ®óng. b) ¡n b÷a h«m no b÷a mai.. a) Ai kh¶o mµ sng. T×m tõ tr¸i nghÜa trong c¸c c©u th¬ díi ®©y. g) §©m chåi n¸y léc. I) GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy nÒ. e) Mét miÕng khi ®ãi b»ng mét gãi khi no.tôc ng÷ sau: a) Ðn bay thÊp ma ngËp bê ao. d) ®i hái giµ vÒ nhµ hái trÎ. c) ¡n miÕng ch¶ miÕng. Ðn bay cao ma rµo l¹i t¹nh.ChÕt c¶ c¸ cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy. 2. d) Con s©u lµm giÇu nåi canh. Thö ph©n tÝch t¸c dông cña mét cÆp tõ tr¸i nghÜa t×m ®îc: a) Lng nói th× to mµ lng mÑ th× nhá Em ngñ ngoan ®õng lµm mÑ mái . T×m cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c thµnh ng÷ . viÖc chó b¸c thÝ siªng. T¶ con ®êng (hoÆc mét ®o¹n ®êng ) quen thuéc n¬i em ë ( hoÆc con ®êng n¬i kh¸c mµ em thÝch) §Ò 8 1. c) Kh«n nhµ d¹i chî. 5. e) Chia ngät xÎ bïi. h) Mét c©y lµm ch¼ng lªn non..Trong c¸c thµnh ng÷. b) ViÖc nhµ th× nh¸c. Em hiÓu ®o¹n th¬ trªn nh thÕ nµo? H×nh ¶nh ®èi lËp trong ®o¹n th¬ gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g×? 4.

trong bµi Rừng mơ cña nhµ th¬ TrÇn Lª V¨n cã ®o¹n viÕt: Rõng m¬ «m lÊy nói M©y tr¾ng ®äng thµnh hoa GÝo chiÒu ®«ng gên gîn H¬ng bay gÇn bay xa. .CÝ qu¹t m¸y nµy ph¶i thay b¹c. d) Gi· tõ n¨m cò b©ng khu©ng §· nghe xu©n míi b©ng khu©ng l¹ thêng 3. b¹c nh v«i. T¶ vÎ ®Ñp cña rõng m¬ ë H¬ng S¬n ( Hµ T©y ). T¶ mét vên rau hoÆc mét vên hoa gÇn n¬i em ë(hoÆc n¬i em cã dÞp ®Õn th¨m) §Ò 9. 1..Trong c¸c c©u díi ®©y cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? T«i ng¾t mét chiÕc l¸ th¶ xuèng gißng níc. 5. Mét chó nh¸i bÐn tÝ sÝu nh phôc s½n tõ bao giê nh¶y phãc lªn ngåi trÔm trÖ trªn ®ã. . .ChiÕc l¸ tho¸ng chßng chµnh . 4.§õng xanh nh l¸. (NguyÔn Khoa §iÒm) b) T«i ®i lÝnh. H·y ghi l¹i c¶m xóc cña em khi ®äc ®o¹n th¬ trªn. råi lÆng lÏ xu«i gißng..C¸i nhÉn b»ng b¹c. l©u kh«ng vÒ quª ngo¹i Dßng s«ng xa vÉn bªn lë bªn båi Khi t«i biÕt th¬ng bµ th× ®· muén Bµ chØ cßn lµ mét nÊm cá th«i.¤ng Ba tãc ®· b¹c.§ång b¹c tr¾ng hoa xoÌ . T×m c¸c tõ ®ång ©m vµ ph©n biÖt nghÜa cña chóng.. (NguyÔn Duy) c) ChÞ buån nhí nh÷ng ngµy qua Em vui nghÜ nh÷ng ngµy xa ®ang gÇn.Cê b¹c lµ b¸c th»ng bÇn. a) .MÆt trêi cña b¾p th× n»m trªn ®åi MÆt trêi cña mÑ em n»m trªn lng.C©y ®µn ghi ta . b) . .

a) Sao trªn trêi cã khi mê khi tá. LËp ®µn ®Ó tÕ lÔ. b) Sao l¸ ®¬n nµy thµnh ba b¶n. tõ sau kh¸c quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng.. vÒ c¸ch diÔn ®¹t hay kh«ng? a) Sau khi thi ®ç. tËp 1) cã ®o¹n t¶ c¶nh nh sau: PhÝa bªn s«ng. §©u ®ã . -C¸c thiªn thÓ trong vò trô. -Nªu th¾c m¾c. T¶ ng«i trêng cã nh÷ng c¶nh vËt ®· tõng g¾n bã víi em trong nh÷ng ngµy th¬ Êu. -NhÊn m¹nh møc ®é lµm ng¹c nhiªn . d) Sao ngåi l©u thÕ? e) §ång lóa mît mµ sao! NghÜa cña tõ sao ®îc nãi tíi díi ®©y phï hîp víi tõ sao trong côm tõ nµo c©u nµo ë trªn? -ChÐp l¹i hoÆc t¹o ra b¶n kh¸c theo ®óng b¶n chÝnh.Em tê míi t¸m tuæi ®· ph¶i ®eo kÝnh . §µn chim tr¸nh rÐt trë vÒ.. §Æt c©u ®Ó ph©n biÖt c¸c tõ ®ång ©m : kÝnh.ë trêng c¸c em ph¶i kÝnh thµy yªu b¹n - . th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. . §Ò 10 1.Võa ®µn võa h¸t. 3. s¸o VD: . Trong bµi Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng( tiÕng viÖt 5. (Theo Hoµng Phñ Ngäc Têng) Em h·y cho biÕt: §o¹n v¨n trªn cã nh÷ng h×nh ¶nh vµ ©m thanh nµo cã søc gîi t¶ sinh ®éng? Gîi t¶ ®îc ®iÒu g×? 4. kh«ng biÕt râ nguyªn nh©n. -TÈm mét chÊt nµo ®ã råi sÊy kh«.. b) C¸c b¹n Êy võa lµm viÖc võa truyÖn trß vui vÎ. th¸n phôc. §äc c¸c côm tõ sau chó ý tõ in ®Ëm. nghÐ.tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gì nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng truyÒn ®I trªn mÆt níc. Bíc lªn diÔn ®µn. Hai c©u díi ®©y cã lçi vÒ chÝnh t¶. xãm Cån HÐn nÊu c¬m chiÒu. 5.§µn thãc ra ph¬i. 2. bè t«i cho t«i mét chiÕc ®ång hå. c) Sao tÈm chÌ.

qu¶ cµ. b) Chóng t«i chia xÎ cho nhau tõng b¸t c¬m.3. 5. nhµ ngo¹i giao ®ã ®· bay ngay sang MÜ. cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? a) ChØ mét ngµy sau khi diÔn ra th¶m kÞch 11-9. Trong bµi Trªn hå Ba BÓ. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: ThuyÒn ta lít nhÑ trªn Ba BÓ Trªn c¶ m©y trêi. T¶ c¶nh vËt n¬i em ë (hoÆc n¬i em ®· ®Õn) trong hoÆc sau c¬n ma xu©n (hoÆc ma rµo ®Çu h¹) §Ò 11 .Trong c¸c c©u díi ®©y. c) §éi tuyÓn bãng ®¸ nam cña ta ®îc vµo trung kÕt. trªn nói xanh M©y tr¾ng bång bÒnh tr«i lÆng lÏ M¸i chÌo khua bãng nói rung rinh Theo em. ®o¹n th¬ trªn béc lé nh÷ng c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®i thuyÒn trªn hå Ba BÓ nh thÕ nµo? 4.

..... Trong c©u díi ®©y..1.tiÒn mua c©n.. ch÷ g× b¾t ®Çu b»ng : a) ch / tr ...... da hµnh.. 5....ngñ dËy b) d / gi ... nhÊt lµ.. cã thÓ ®iÒn tiÕng. dïng l¸ giong trong vên ®ïm l¹i thµnh c¸i b¸nh h×nh vu«ng..MÑ.g× .. trµng ph¸o.....cæ tÝch ..mµ kim. a) ViÕt l¹i cho râ néi dung tõng c©u díi ®©y (cã thÓ thªm mét vµi tõ ) ..vµ mét Ýt ®å.. ë tõng chç trèng díi ®©y ...¤ng tí mua mét ®«I giµy ....®êi xa.. c©u ®èi ®á C©y lªu. mïa ma) .. kh«ng ®Ó l¹i.. thÞt lîn lµm nh©n.c¸ ..§em c¸c vÒ kho ! 3. h¹.... thu.Trøng b¸c b¸c b¸c b) Mçi c©u díi ®©y cã mÊy c¸ch hiÓu? H·y diÔn ®¹t l¹i cho râ nghÜa tõng c¸ch hiÓu Êy (cã thÓ thªm mét vµi tõ ): . ®«ng..Nã...dông 2......råi mµ anh Êy vÉn.. lÊy ®Ëu xanh..GÇn ....... KÕt thóc bµi th¬ TiÕng väng nhµ th¬ NguyÔn Quang ThiÒu viÕt: §ªm ®ªm t«I võa chîp m¾t C¸nh cöa l¹i rung lªn tiÕng ®Ëp c¸nh Nh÷ng qu¶ trøng l¹i l¨n vµo giÊc ngñ TiÕng l¨n nh ®¸ löa trªn ngµn §o¹n th¬ cho thÊy nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®· ®Ó l¹i Ên tîng s©u s¾c trong t©m trÝ t¸c gi¶...... T¶ c¶nh n¬i em ë (hoÆc n¬i em ®· ®Õn) g¾n víi mét mïa trong n¨m (xu©n.... b¸nh trng xanh....vÉn kh«ng ho¹t ®éng .V«i t«i t«i t«i .. hoÆc mïa kh«. V× sao nh vËy? 4..Bµ thêng kÓ..rÊt kÜ.....§ång hå ®· ®îc lªn. b) Lang Liªu chän thø g¹o nÕp th¬m lõng..Mêi c¸c anh chÞ ngåi vµo bµn . cã lçi chÝnh t¶ hay kh«ng? a) ThÞt mì.

Trong b×a Mïa th¶o qu¶.Dùa vµo sên cña b¶n b¸o c¸o.Con ®Ìo ch¹y ngang sên nói . .ChiÕc cèi xay lóa còng cã hai tai rÊt ®iÖu .§Õn c¶ c¸I Êm. b) Tai: . c¸I chÐn còng cã tai 2.§Ò 12 1. ®a h¬ng th¶o qu¶ ngät lông. h·y ®Æt mét c©u: a) §êi chç b»ng ch©n víi tèc ®é cao (VD: ë cù ly ch¹y 100m . §Êt trêi thom. chÞ Êy lu«n dÉn ®Çu ) b)T×m kiÕm ( VD: ch¹y tiÒn ) c) Trèn tr¸nh (VD: ch¹y giÆc) d)VËn hµnh. c¸c tõ sên . 4. Ngêi ®I tõ rõng th¶o qu¶ vÒ. nÕp kh¨n. th¬m nång vµo nh÷ng th«n xãm Chin San. tai mang nghÜa gèc. r¶I theo triÒn nói. h¬ng th¬m ®Ëm ñ Êp trong tõng nÕp ¸o..Nã hÝch vµo sên t«i . C©y cá th¬m. ®Æt c©u nh»m nhÊn m¹nh h¬ng th¬m cña th¶o qu¶ chÝn trong ®o¹n v¨n trªn. nhµ v¨n Ma V¨n Kh¸ng t¶ h¬ng th¬m trong rõng th¶o qu¶ nh sau: Giã t©y lít thít bay qua rõng. ho¹t ®éng (VD: m¸y ch¹y ) e) VËn chuyÓn (VD: ch¹y thãc vµo kho ) 3. T¶ mét cô giµ mµ em yªu mÕm vµ kÝnh träng. 5.§ã lµ ®iÒu mµ t«I m¾t thÊy tai nghe . vµ trong nh÷ng c©u nµo chóng mang nghÜa chuyÓn: a) Sên: .. H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ. Víi mçi nghÜa díi ®©y cña tõ ch¹y.T«I ®I qua phÝa sên nhµ .. b¹n Cêng cã mét sè yÕu ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc. quyÕn h¬ng th¶o qu¶ ®I. Giã th¬m. Trong nh÷ng c©u nµo díi ®©y. ChØ ra tõ dïng sai trong c©u díi ®©y vµ söa l¹i cho ®óng: Trong n¨m häc võa qua.

L¸ khoai anh ngì l¸ sen . nhµ th¬ NguyÔn ViÕt B×nh cã viÕt: Rõng cä ¬i! Rõng cä! L¸ ®Ñp. råi ph©n c¸c nghÜa Êy thµnh hai lo¹i: nghÜa gèc.Qu¶ ®Êt lµ ng«i nhµ chung cña chóng ta .Mòi thuyÒn . Theo em.L¸ cê c¨ng lªn v× ngîc giã . X¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c tõ in ®Ëm trong c¸c côm tõ.tiªm ba mòi 3. T×m lçi dïng tõ trong tõng c©u díi ®©y råi söa l¹i: a) Em ®äc to t¸t.mòi ®Êt . l¸ ngêi ngêi T«i yªu th¬ng vÉn gäi MÆt trêi xanh cña t«i. T×m tõ cã thÓ thay thÕ tõ mçi trong c¸c c©u sau: .Qu¶ dõa.CÇm l¸ th nµy lßng híng v« Nam b) Qu¶ : . nghÜa chuyÓn.Qu¶ cau nho nhá . 4.mòi sóng . b) Nh÷ng c¸nh tay rµo rµo gi¬ lªn. c©u díi ®©y.§Ò 13 1. Trong bµi MÆt trêi xanh cña t«i.Qu¶ hång nh thÓ qu¶ tim gi÷a ®êi 2. khæ th¬ trªn ®· béc lé t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi rõng cä quª h¬ng nh thÕ nµo? . a) L¸ : . c¸i vá v©n v©n .L¸ bµng ®ang ®á ngän c©y .®µn lîn con n»m trªn cao .Tr¨ng trßn nh qu¶ bãng .mòi qu©n bªn tr¸i ®ang thõa th¾ng xèc tíi . tr«i ch¶y. c) Ba tiÕng trèng ®æ håi ®Òu ®Æn. râ rµng.

4. T¶ c« gi¸o (thÇy gi¸o ) ®· d¹y em trong nh÷ng n¨m häc tríc.5. th©n thiÕt vµ quý mÕn. . ®Þnh ng÷ ) cña ®¹i tõ t«i trong tõng c©u díi ®©y: a) §¬n vÞ ®i qua t«i ngo¸i ®Çu nh×n l¹i Ma ®Çy trêi nhng lßng t«i Êm m·i b) §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i c) C¶ nhµ rÊt yªu quý t«i d) Ngêi vÒ ®Ých sím nhÊt trong cuéc thi ch¹y viÖt d· h«m Êy lµ t«i 2. T¶ mét ngêi b¹n mµ em thÊy gÇn gòi. bæ ng÷. T×m ®¹i tõ trong c©u sau: ViÖc g× t«i còng lµm. ®i ®©u t«i còng ®i. em hiÓu ®îc c«ng viÖc cña bµy ong cã ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï? 5. nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu viÕt: BÇy ong gi÷ hé cho ngêi Nh÷ng mïa hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy Qua hai dßng th¬ trªn. bao giê t«i còng s½n sµng 3. C©u sau cã mÊy c¸ch hiÓu: Xe kh«ng ®îc rÏ tr¸i. §Ò 14 1. X¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p ( lµm chñ ng÷. vÞ ng÷. KÕt thóc bµi th¬ Hµnh tr×nh cña bµy ong.

nãi râ tõng ®¹i tõ thay thÕ cho tõ ng÷ nµo: Khi gÊu ®· ®i khuÊt. S¸ng ra. ChØ ra chç bÊt hîp lÝ cña tõng c©u díi ®©y: a) T«i thØnh tho¶ng ®Õn th¨m anh Êy lu«n.§Ò 15 1. b) Sau khi dõng lêi. gÊu rØ tai cËu ®iÒu g× thÕ? . 3. nhng c¸i bông ph×nh to ®Õn møc chuét kh«ng sao l¸ch qua ®îc khe hë.µ. bÐ lµ con ngoan.ThÕ nµo. nhµ th¬ Lª Hång ThiÖn viÕt: Bao nhiªu c«ng viÖc lÆng thÇm Bµn tay cña bÐ ®ì ®Çn mÑ cha BÐ häc giái. Lµ mét con chuét tham lam nªn chuét ¨n nhiÒu ®Õn møc bông chuét ph×nh lªn. anh kia tõ trªn c©y tôt xuèng vµ cêi: . chuét t×m ®êng vÒ æ. . Dïng ®¹i tõ xng h« ®Ó thay thÕ cho danh tõ bÞ lËp l¹i (tõ in ®Ëm) trong c¸c c©u díi ®©y: Chuét chui qua khe hë vµ t×m ra ®îc rÊt nhiÒu thøc ¨n. 4. nã b¶o víi tê r»ng nh÷ng ngêi xÊu lµ nh÷ng kÎ bá b¹n trong lóc hiÓm nghÌo 2. Trong bµi C« TÊm cña mÑ. T×m ®¹i tõ trong ®o¹n trÝch sau. t«i xin chóc c¸c vÞ m¹nh kháe. bÐ nÕt na BÐ lµ c« TÊm.

c¾t cæ d©n tao! Tao giµ kh«ng søc cÇm dao GiÕt bay ®· cã con tao tr¨m vïng!” 2. tinh c¶m cña nh©n vËt khi dïng mçi ®¹i tõ trong ®o¹n th¬ M¸ hÐt lín : -Tôi bay ®å chã! Cíp níc tao.Thîng ®Õ göi léc cho t«i ®©y. T×m c¸c ®¹i tõ xng h« vµ nhËn xÐt th¸i ®é.§o¹n th¬ trªn gióp em thÊy ®îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï ë c« bÐ ®¸ng yªu? 5. hay thø ba). ph©n biÖt ng«i ( ng«i thø nhÊt. Cßn «ng giµ b¶o: . thø hai. sè (sè Ýt hay sè nhiÒu) cña tõng ®¹i tõ t×m ®îc: Hai ngêi ®i ®êng nh×n thÊy tói tiÒn l¨n lãc gi÷a ®êng. T¶ mét em bÐ ®ang tuæi tËp nãi. T×m ®¹i tõ trong ®o¹n trÝch sau. tËp ®i (hoÆc em bÐ ë løa tuæi mÇm non) §Ò 16 1. Ngêi trÎ nhÆt lªn vµ b¶o: .

.. hµng triÖu trÎ em trªn thÕ giíi cïng ®i häc. Ca ngîi cuéc sèng cao ®Ñp cña B¸c Hå . mét m×nh t«i nhÆt lªn th«i.) ®ang lµm viÖc. thî thñ c«ng. §Ò 17 1. b¸c sÜ. nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: B¸c sèng nh trêi ®Êt cña ta Yªu tõng ngän lóa. b) RÊt mong ®ång chÝ thu xÕp thêi gian ®Õn dù ®«ng ®ñ. mçi cµnh hoa Tù do cho mçi ®êi n« lÖ S÷a ®Ó em th¬.. Chît hä nghe thÊy cã ngêi cìi ngùa ®uæi theo sau. díi trêi n¾ng gay g¾t hay trong tuyÕt r¬i..§øa nµo ¨n c¾p tói tiÒn? Ngêi trÎ sî h·i nãi: .Kh«ng.B¸c ¬i. chóng ta ®©u cã cïng thÊy. ¤ng giµ liÒn b¶o: . b»ng tinh thÇn vµ ý chÝ v¬n lªn.. kh«ng khÐo v× c¸c cña b¾t ®îc nµy mµ chóng ta khèn mÊt. cÆp quan hÖ tõ trong c¸c c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: H»ng ngµy. 3. §o¹n th¬ trªn ®· gióp em hiÓu ®îc nh÷ng nÐt ®Ñp g× trong cuéc sèng cña B¸c Hå kÝnh yªu? 5.Cña b¾t ®îc lµ cña anh. qu¸t b¶o: . chø ®©u ph¶i cña chóng ta. lôa tÆng giµ. trong bµi B¸c ¬i! . Hai c©u díi ®©y cã ph¶i lµ c©u sai kh«ng? v× sao? a) C« bÐ cói mÆt xuèng ®Ó giÊu giät níc m¾t ®ang r¬i l· ch·. thÕ th× anh khèn chø chóng ta kh«ng khèn.Chóng ta cïng hëng chø? Ngêi trÎ c·i: . T¶ mét ngêi c«ng nh©n ( n«ng d©n. T×m quan hÖ tõ . 4.

s¸ng mai sÏ cã.... a) §©y lµ em. §Ò 18 .. mµ . kh«ng rêi nhau mét bíc.. d) Hai b¹n nh h×nh ....Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang Bao nhiªu tÊc ®Êt .nã b) ChiÒu nay . 4. Em hiÓu ®îc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi? 5... cña. T×m quan hÖ tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: víi...NÕu phong trµo häc tËp Êy bÞ ngõng l¹i th× nh©n lo¹i sÏ ch×m ®¾m trong c¶nh ngu dèt.. cã ngµy phong lu.bãng. kh«ng lµm. 2.Rñ nhau ®i cÊy. c) Nãi. hoÆc .. ®i cµy B©y giê khã nhäc.. tÊc vµng bÊy nhiªu . C©u v¨n sau cã mÊy c¸ch hiÓu: C«ng viÖc nhµ chång chÞ lo liÖu c¶... §äc hai c©u ca dao: . t«i vµ b¹n .. T¶ mét ngêi trong gia ®×nh võa trë vÒ nhµ sau chuyÕn ®i xa. trong sù d· man. 3.

®i ®øng... hµo hïng... hµo hiÖp. tham lam.. tho¨n tho¾t. d) C©u chuyÖn nµy kh«ng chØ hÊp dÉn..... Trong bµi ChiÕc xe lu.. coi thêng ngêi kh¸c nhng Thá ®· thua Rïa. 3... t¬i tèt.... thµnh thùc... hµo høng.. 4.. Ph©n c¸c tõ díi ®©y thµnh hai lo¹i : tõ l¸y. xinh x¨n.. b×nh minh...nã vÉn ®i häc d) . ®ãng vai diÔn kÞch.trêi ma... thó vÞ nªn nã cßn cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt s©u s¾c.nã èm ... nhÝ nh¶nh.. 2.. gan gãc.. t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai? Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g× ®¸ng quý? 5.. mÆt mòi. qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu.. hoan hØ.em bÐ nµy rÊt ngoan c) . T×m cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) .cha mÑ quan t©m d¹y dç ..... cÇn mÉn.. tõ ghÐp. ch©n chÝnh... chon von.1. ch¬i nh¹c.chóng em sÏ nghØ lao ®éng b) .... nhÑ nhµng. nÕt na.... biÓu diÔn trß vui...) .. mong mái....Nam vÏ còng giái.. lÊt phÊt.. bu«n b¸n. T¶ mét ngêi b¹n ®ang kÓ chuyÖn (hoÆc ®ang h¸t.. nhµ th¬ TrÇn Nguyªn §µo cã viÕt: Tí lµ chiÕc xe lu Tí lµ ph¼ng nh lôa Ngêi tí to lï lï Trêi nãng nh löa thiªu Con ®êng nµo míi ®¾p Tí vÉn l¨n ®Òu ®Òu Tí san b»ng t¨m t¾p Trêi l¹nh nh íp ®¸ Con ®êng nµo r¶i nhùa Tí cµng l¨n véi v·...... nhá nhÑ.. hèt ho¶ng.Nam h¸t hay . H·y thay quan hÖ tõ trong tõng c©u díi ®©y b»ng quan hÖ tõ kh¸c ®Ó cã c©u ®óng: a) NÕu Rïa biÕt m×nh chËm ch¹p nªn nã cè g¾ng ch¹y thËt nhanh b) Tuy Thá c¾m cæ ch¹y miÕt nªn nã vÉn kh«ng ®uæi kÞp Rïa c) V× Thá chñ quan. bËp bïng. Theo em.

d©n téc ViÖt Nam cã bíc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng. tµu l¸ lÆng ®i nh thiÕp vµo trong n¾ng d) Trong im ¾ng. vÞ ng÷ trong tõng vÕ c©u. B¸c Hå ®· viÕt: Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t¬i ®Ñp hay kh«ng. chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c em. dÊu kÕt thóc c©u ®îc sö dông ®óng hay sai? V× sao? a) Em h·y ®o¸n xem c¸c b¹n nhá sÏ lµm g× khi nghe BÝch V©n nãi? b) H·y nhí l¹i c¸c bµi häc tríc ®Ó gi¶i thÝch v× sai Quang Trung ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ v¨n hãa. nh¶y trªn cá. vµ tung t¨ng trong ngän giã nhÑ. 3. Trong c¸c c©u díi ®©y. V¹ch ranh giíi gi÷a c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp ë bµi tËp 1.§Ò 19 1. Ph©n c¸c c©u díi ®©y thµnh hai lo¹i: c©u ®¬n vµ c©u ghÐp. Trong th göi c¸c häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam ®éc lËp (1945). c) C©y chuèi còng ngñ. X¸c ®Þnh chñ ng÷. ta cã thÓ nghe tiÕng vï vï bÊt tËn cña hµng ngh×n lo¹i c«n trïng cã c¸nh kh«ng ngít bay ®i bay l¹i trªn nh÷ng b«ng hoa nhiÖt ®íi s¾c sì. b) Mét vµi giät níc ma lo¸ng tho¸ng r¬i trªn chiÕc kh¨n quµng ®á vµ m¸i tãc xâa ngang vai cña Thñy. nh÷ng sîi cá ®Ém níc lïa vµo dÐp Thñy lµm cho bµn ch©n nhá bÐ cña em ít l¹nh. h¬ng vên th¬m tho¶ng b¾t ®Çu rãn rÐn bíc ra. 4. Em dùa vµo ®©u ®Ó ph©n chia nh vËy? a) Trªn c¸c tr¶ng réng vµ chung quanh nh÷ng lïm bôi thÊp mäc theo c¸c l¹ch níc. Em hiÓu lêi d¹y cña B¸c vÒ tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh nh thÕ nµo? . trên theo nh÷ng th©n cµnh 2.

chuét t×m ®êng trë vÒ æ .. giã thæi m©y vÒ phÝa cöa s«ng. cËp kªnh.. c«ng kªnh... C¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp díi ®©y ®îc nèi víi nhau b»ng c¸ch nµo ( dïng tõ cã t¸c dông nèi hay dÊu c©u ®Ó nèi ): a) Mïa thu. C¸c tõ cµ kª.) §Ò 20 1.. d) Mïa n¾ng. cËp kÌm. ®Êt nÎ ch©n chim . b) §ªm ®· rÊt khuya nhng mÑ em vÉn cÆm côi ngåi so¹n bµi. nhiÒu ®Õn møc bông chuét ph×nh to ra. b) Chuét lµ con vËt tham lam .. T¶ mét ngêi b¹n ( hoÆc ngêi th©n trong gia ®×nh) ®ang ngåi häc ( ®äc b¸o.. cÆn kÏ. cät kÑt. nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®îc... ®Ëp bïng bïng vµo tµu l¸ chuèi 2. c) Ma rµo rµo trªn s©n g¹ch... §äc bµi th¬ sau: C¶ nhµ ®i häc ....5. xem tranh ¶nh . nÒn nhµ còng r¹n nøt.. T×m tõ cã t¸c dông nèi hoÆc dÊu c©u thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: a) Sù sèng cø tiÕp tôc trong ©m thÇm.. cãt kÐt. ma ®åm ®ép trªn phªn nøa. nã ¨n nhiÒu qu¸. 3. c) §Õn s¸ng. mÆt níc phÝa díi cÇu Trµng TiÒn ®en sÉm l¹i. ®äc truyÖn . cß kÌ. hoa th¶o qu¶ nÈy díi gèc c©y kÝn ®¸o vµ lÆng lÏ. cuèng quýt cã ph¶i lµ tõ l¸y phô ©m ®Çu hay kh«ng? v× sao? 4.

®iÖn ¶nh. tha thÇy ..§øa con ®Õn líp mçi ngµy Nh con. C¶ nhµ ®i häc vui thay! HÌn chi ®iÓm xÊu buån l©y c¶ nhµ HÌn chi ®iÓm mêi h«m qua Nhµ m×nh nh thÓ ®îc . chµo c« ChiÒu qua bè ®ãn t×nh cê Con nghe bè còng chµo c« . cñi.. X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u. T¶ mét ca sÜ ( hoÆc diÔn viªn móa.... §Ò 21 1... lóa g¹o nu«i sèng con ngêi b) Lóa g¹o quý . kÞch... cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp víi chç trèng trong tõng c©u ghÐp díi ®©y: a) Lóa g¹o lµ quý nhÊt.. xiÕc.) mµ em yªu thÝch.. mÑ còng tha thÇy . quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ nèi c¸c vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp sau: a) Ch¼ng nh÷ng L·n ¤ng kh«ng lÊy tiÒn cña gia ®×nh nhµ thuyÒn chµi mµ «ng cßn cho thªm g¹o. ta ph¶i ®æ bao må h«i míi lµm ra ®îc . L·n ¤ng nhiÒu lÇn ®îc vua chóa vêi vµo cung ch÷a bÖnh vµ ®îc tiÕn cö vµo chøc ngù y song «ng ®· khÐo chèi tõ. 2. b) VÒ viÖc th× ngêi bÖnh chÕt do tay ngêi thÇy thuèc kh¸c nhng vÒ t×nh.. d) V× L·n ¤ng kh«ng v¬ng vµo vßng danh lîi nªn «ng sèng rÊt thanh th¶n. Em c¶m nhËn ®îc niÒm vui ®i häc cña c¶ nhµ qua khæ th¬ thø hai trong bµi th¬ trªn nh thÕ nµo? 5..ba ®iÓm mêi.. t«i nh m¾c ph¶i téi giÕt ngêi c) Lµ thÇy thuèc næi tiÕng. T×m quan hÖ tõ.

. H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ qua hai khæ th¬ trªn.. .. sãng lín. ... H×nh ¶nh ngêi mÑ chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ ®îc nhµ th¬ B»ng ViÖt gîi t¶ trong c¸c c©u th¬ trong bµi MÑ nh sau: Con bÞ th¬ng.c) . Con xãt lßng.. ng« bung ngät lßng ®Õn thÕ Mçi ban mai táa khãi Êm trong nhµ. §Ò 22 1.nã còng kh«ng lín lªn ®îc d) ...c©y lóa kh«ng ®îc ch¨m bãn . mÑ h¸i tr¸i bëi ®µo Con nh¹t miÖng cã canh t«m nÊu khÕ Khoai níng. cÆp quan hÖ tõ trong tõng c©u ghÐp díi ®©y: a) V× rõng ngËp mÆn ®îc phôc håi ë nhiÒu ®Þa ph¬ng nªn m«i trêng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt nhanh chãng.. con ngêi quai ®ª lÊn biÓn. gi¶n dÞ.. C¸c tõ in nghiªng trong hai c©u díi ®©y lµ tõ ghÐp hay tõ l¸y? a) H»ng n¨m.... 3. mét phÇn rõng ngËp mÆn ®· mÊt ®i... X¸c ®Þnh c¸c vÕ c©u vµ c¸c quan hÖ tõ. chÝ khÝ nh ngêi.. bÞ vì khi cã giã. lµm ®Çm nu«i t«m . d) Kh«ng nh÷ng lîng h¶i s¶n t¨ng lªn nhiÒu mµ c¸c lo¹i chim níc còng trë nªn phong phó.... T¶ mét ngêi b¸n hµng mµ em cã dÞp quan s¸t ë ®Þa ph¬ng ( hoÆc ë n¬i kh¸c). b·o. b) Tre cøng c¸p.. b)Nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng ®Òu phÊn khëi v× rõng ngËp mÆn ®· ®îc phôc håi. c) NÕu l¸ ch¾n b¶o vÖ ®ª biÓn kh«ng cßn n÷a th× ®ª ®iÒu rÔ bÞ sãi lë. thanh cao... TiÕng ch©n ®i rÊt nhÑ Giã tõng håi trªn m¸i l¸ ïa qua.. dÎo dai. n»m l¹i mét mïa ma Nhí d¸ng mÑ ©n cÇn mµ lÆng lÏ Nhµ yªn ¾ng. 4.. 5. nh©n d©n c¶ mét vïng bê b·i s«ng Hång n« nøc më héi tëng nhí Chö §ång Tö.

b) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc nãi ®Õn. nhµ th¬ Hoµng Trung Th«ng cã viÕt: C¸c anh vÒ M¸i Êm nhµ vui TiÕng h¸t c©u cêi Rén rµng xãm nhá. Em cho biÕt: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn niÒm vui cña xãm nhá khi bé ®éi vÒ? V× sao c¸c anh bé ®éi ®îc mäi ngêi mõng rì ®ãn chµo nh vËy? 4. c) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n cña sù viÖc kh«ng hay. C¸c anh vÒ Tng bõng tríc ngâ Líp líp ®µn em hín hë ch¹y theo sau. H·y kÓ l¹i mét kØ niÖm g¾n víi ®å vËt (hoÆc con vËt. c©u ghÐp nµo biÓu thÞ quan hÖ ®iÒu kiÖn – kÕt qu¶. NghÜa nµo díi ®©y thÝch hîp víi tõng quan hÖ tõ sau: do t¹i nhê. yªu thÝch. Trong bµi Bé ®éi vÒ lµng. MÑ giµ bÞn rÞn ¸o n©u Vui ®µn con ë rõng s©u míi vÒ. 3. a) §iÒu s¾p nªu ra lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®îc nãi ®Õn. Trong c©u ghÐp díi ®©y. gi¶ thiÕt – kÕt qu¶: a) V× ngêi d©n bu«n Ch Lªnh rÊt yªu quý “c¸i ch÷” nªn hä ®· ®ãn tiÕp c« Y Hoa trang träng vµ th©n t×nh ®Õn thÕ .2. §Ò 23 1.®îc nãi ®Õn. c©y cèi ) mµ em rÊt gÇn gòi .

. khæ së nh vËy.... bÖnh sái thËn cña cô ®· khái l©u råi.. hoÆc do ngêi kh¸c kÓ l¹i).... Trong bµi th¬ Chó ®i tuÇn cña TrÇn Ngäc.. b) . cô ón ®Òn bÖnh viÖn kÞp thêi . 4. cô ®· kh«ng chèn viÖn vÒ nhµ........... tèi t¨m. con trai cô nãi ®Õn chuyÖn ®i bÖnh viÖn ch÷a bÖnh . T×m quan hÖ tõ hoÆc cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) ..... .. 3.b) MÆc dï Y Hoa ®îc d©n lµng träng väng nhng c« vÉn rÊt th©n mËt. 2... cô ón l¹i nãi l¶ng sang chuyÖn kh¸c d). hßa m×nh víi tÊt c¶ mäi ngêi...... §o¹n th¬ nãi vÒ ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong hoµn c¶nh thÕ nµo? Hai dßng th¬ cuèi cho ta thÊy ý nghÜa g× s©u s¾c vµ ®Ñp ®Ï. KÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· hi sinh anh dòng cho Tæ quèc mµ em ®îc biÕt ( qua s¸ch b¸o. phim ¶nh. h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ ®i tuÇn trong ®ªm khuya thµnh phè ®îc t¶ nh sau: Trong ®ªm khuya v¾ng vÎ Chó ®i tuÇn ®ªm nay NÐp m×nh díi bãng hµng c©y Giã ®«ng l¹nh buèt ®«i tay chó råi RÐt th× mÆc rÐt ch¸u ¬i! Chó ®i gi÷u m·i Êm n¬i ch¸u n»m. cô kh«ng ph¶i chÞu nh÷ng c¬n ®au qu»n qu¹i. §Ò 24 .... c) NÕu trÎ em kh«ng ®îc häc ch÷ th× cuéc sèng cña c¸c em sau nµy sÏ khã tho¸t khái c¶nh l¹c hËu.. cô ón ®i bÖnh viÖn tõ sím...cô ón tin tëng ë b¸c sÜ trong viÖc ch÷a bÖnh .. c) .....

. TrÇn Thñ §é kh«ng nh÷ng kh«ng trõng trÞ mµ cßn ban thëng cho ngêi qu©n hiÖu...... mÑ th¬ng bé ®éi Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn Mai sau con lín vung chµy lón s©n. nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm viÕt vÒ lêi h¸t ru cÊt lªn tõ tr¸i tim yªu th¬ng cña ngêi mÑ nh sau: ... . c) . T¶ mét ®å vËt trong nhµ (hoÆc trªn líp häc ) gÇn gòi vµ th©n thiÕt ®èi víi em. Trong bµi Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ . cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a) ... lêi h¸t ru cña ngêi mÑ ®· béc lé nh÷ng ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c? 4...kay hìi! MÑ th¬ng a. ngñ ngoan a..kay.1. viªn quan t©u víi vua r»ng TrÇn Thñ §é chuyªn quyÒn ..Linh Tõ Quèc MÉu ®ßi ph¶i trõng trÞ kÎ díi khinh nhên..... ai rµo giËu ng¨n s©n Lßng ta vÉn gi÷ lµ d©n cô Hå b) ..... bá qua phÐp níc th× «ng ®· cho ngêi kia gi÷ chøc c©u ®¬ng.... c©u ghÐp nµo biÓu thÞ quan hÖ t¬ng ph¶n: a) V× TrÇn thñ ®é lµ ngêi cã c«ng lËp nªn nhµ TrÇn nªn ai ai còng nÓ träng «ng b) Tuy TrÇn Thñ §é lµ chó cña vua vµ ®øng ®Çu tr¨m quan nhng «ng kh«ng cho phÐp m×nh vît qua phÐp níc c) NÕu TrÇn Thñ §é chØ nghÜ ®Õn t×nh riªng. Theo em. Trong c¸c c©u ghÐp díi ®©y... 2. T×m quan hÖ tõ.Ngñ ngoan a-kay ¬i. TrÇn Thñ §é vÉn ®Ò cao viÖc lµm cña viªn quan Êy 3....

b. 2. ng¾n còn cìn. trßn xoe. Tả một thứ đồ chơi của em(hoặc đồ vật dùng để vui chơi nơi công cộng mà em biết) .§Ò 25 1. Sứ thần Giang Văn Minh…dùng mưu làm cho vua nhà Minh buộc phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng…ông còn giữ được danh dự và thể diện cho đất nước qua vế đối cứng cỏi .có lòng quả cảm.tràn đầy lòng tự hào dân tộc. vu«ng vøc. c. xanh ng¾t. c. dµi . Em hãy chỉ rõ những hình ảnh nhân hóa được tác giả sử dụng trong khổ thơ trên và nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó. ®Ñp.không đạt được mục đích làm nhục sứ thần Việt Nam …viên quan này còn bị bẽ mặt trước vế đối lại cứng cỏi của ông Giang Văn Minh.TÝnh tõ cã møc ®é cao nhÊt 4. b.TÝnh tõ kh«ng cã møc ®é .câu ghép nào biểu thị quan hệ tăng tiến giữa các vế câu: a. Tìm cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống: a.Ông Giang Văn Minh…là người có tài trí…. Vì ông Thiện là một người nhiệt thành yêu nước nên ông đã dành sự trợ giúp to lớn cho Cách mạng.Trong các câu ghép dưới đây.trong bài Cửa sông.ông còn là người có dũng khí .Tuy ông Đỗ Đình Thiện hết lòng ủng hộ Cách mạng nhưng ông không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Nghĩ về nơi dòng sông chảy ra biển. Ông Đỗ Đình Thiện không những là chủ của một số nhà máy tiệm buôn nổi tiếng mà ông còn là chủ của nhiều đồn điền rộng lớn.Vị đại thần nhà Minh ….TÝnh tõ cã møc ®é . 3 XÕp c¸c tÝnh tõ sau theo nhãm thÝch hîp: tr¾ng nân.nhà thơ Quang Huy viết: Dù giáp mặt cùng biển rộng Cửa sông chẳng dứt cội nguồn Lá xanh mỗi lần trôi xuống Bỗng…nhớ một vùng núi non. . 5.

lướt nhanh trên mặt biển. cã g× nãi ngay kh«ng ®Ó bông. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 2. Đám mây bay đến….Tả cây hoa có những vẻ đẹp mà em ưa thích. c. cập bến. Tôi bảo sao thì nó làm vậy.tập một) nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi được nhà thơ Tố Hữu gợi tả như sau: Ta về mình có nhớ ta Ta về. sèng ®Ó bông chÕt mang ®i . råi thö ph©n lo¹i c¸c nghÜa kh¸c nhau cña tõng tõ nµy: Bông no. bông b¶p d¹. ®i guèc trong bông. th¾t lng buéc bông. miÖng nam m« bông ®ùng bå dao g¨m.gà con đi theo đấy. 4. Thuyền…. bông ®ãi ®Çu gèi ph¶i bß. Trong bài Nhớ Việt Bắc (Tiếng Việt 3.: a. Em t×m hiÓu nghÜa cña tõ bông trong tõng trêng hîp díi ®©y.Hồng Hạnh đã gọi đi ngay.các bạn đã đến đông đủ rồi. . xúm lại. tèt bông. Xác định các vế câu. d. ®au bông.ta nhớ những hoa cùng người.Đề 26. c¸ ®Çy mét bông trøng. mõng thÇm trong bông. më cê trong bông.bọn trẻ…. bông ®ãi . b. 1. mét bå ch÷ trong bông. b. suy bông ta ra bông ngêi. Bích Vân vừa về đến nhà.con thuyền…. d. Gà mẹ đi đến đâu. Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống.vầng trăng tròn vành vạnh…hiện ra.: Gió…to. Tôi chưa đi đến lớp. Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang… Em hãy cho biết: Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở chiến khu Việt Bắc? Nỗi nhớ ấy bộc lộ tình cảm gì ở người cán bộ? 5.cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây. xÊu bông. 3 . a. ¨n cho ch¾c bông. bông mang d¹ chöa.cả một vùng rộng lớn rợp mát đến… Trời …tối hẳn. c.

(theo Thi Sảnh) 2.xuất khẩu.lúc thu hẹp thành ao.để quyét nhà.Đề 27.đối mặt với chân trời.Việc lặp lại từ trong trường hợp này có tác dụng gì? Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kì vĩ của thiên nhiên . 4. thÌm rá nh·i.nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: . b) T« §Þnh lµ mét viªn quan l¹i cña triÒu ®×nh nhµ H¸n ë Trung Quèc c) Nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh Mai ®ang lµm g× vµo nh÷ng ngµy nghØ ng¬i ? d) §Õn §µ L¹t. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa.trái cọ) 3.lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh. g) VÒ nhµ.rơi đầy quanh gốc về om. T×m vµ söa c¸c lçi dïng tõ.để gieo cấy mùa sau.quyét sân.để tạo sự lien kết giữa các câu trong đoạn : Cuộc sống quê tôi gắn với….treo lên gác bếp .Mẹ đựng hạt giống đầy nón lá cọ. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi.chổi cọ.cấy cọ.ngăn khơi với lộng.xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. (theo Nguyễn Thái Vận) (lá cọ. Tùy theo sự phân bố của đảo. lçi chÝnh t¶ trong tõng c©u díi ®©y: a) L·o Hæ ®ang r×nh sau bôi c©y.lại biết ®an cả ….mành cọ.chúng tôi rủ nhau đi nhặt những …. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong đọa trích dưới đây. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt. e) Nh÷ng tiÕng hß reo. tiÕng thÐp giËn gi÷ lµm n¸o ®éng mét vïng.hòn này với hòn kia biệt lập.thành vũng .Trong bài Đất Nước.lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối.làn cọ. 1. t«i c¶m thÊy bøt døt trong lßng.và…. nh×n thÊy Nai t¬. du kh¸ch cßn ®îc b¬i thuyÒn trªn hå Xu©n H¬ng.mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông. Chiều chiều chăn trâu. ngåi trªn nh÷ng chiÕc xe ngùa cæ kÝnh ®Ó ng¾m c¶nh cao nguyªn. Tìm từ được lặp lại nhiều trong đoạn trích sau.ăn vừa béo vừa bùi. .Chị tôi đan nón….Cha làm cho tôi chiếc ….

.. (thÊt l¹c. Đề 28. 1...người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ anh hùng Núp? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì? Năm 1964.anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình.. Tôn-xtôi muốn hiểu xem với những hành động như vậy..cũng mạnh mẽ ..Đọc đoạn trích sau: Thời trẻ..thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. thêng xuyªn víi Tr¸i ®Êt c) Hå s¬ bÞ .. d) Sèng .sôi nổi . (theo truyện kể về thần đồng thế giới) a. Có lúc Tôn-xtôi tự treo mình lên cây bằng một nửa mái tóc..Tôn-xtôi muốn mình cũng bay được như chim. Thế là Tôn-xtôi trèo lên gác . liªn l¹c.tát cả lại cùng nhảy múa..Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá. b) Con tµu vò trô . Từ ngữ có thể thay thế ở đây là từ ngữ nào? Chép lại đoạn trích sau khi đã thay thế từ trùng lặp bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa..... Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.thấy Tônxtôi nằm ngất lịm dưới sân.. l¹c quan.. Trong đoạn văn sau.Nước chúng ta....mọi người sẽ phản ứng như thế nào .. Khi mọi người chạy đến .... Bị cuốn vào những cuộc vui ấy .Lep Tôn-xtôi hay có những hành động bột phát .. .. Em hiểu những câu thơ trên như thế nào? Hai dòng thơ cuối muốn nhắc nhở ta điều gì? 5.....anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-Ba theo lời mời của chủ tịch Phi-đen Cátxtơ-rô. Tới chỗ đông người nào . (theo Nguyễn Khắc Trường) 3...Tả một cây ăn quả ở quê em (hoặc ở nơi khác) mà em có dịp quan sát và thưởng thức loại quả đó. 1. Có hôm. Sau đó. Tìm từ trùng lặp nhiều trong đoạn trích trên..yªu ®êi . l¹c hËu) a) Bµi v¨n bÞ.. chui qua cửa sổ lao xuống sân với đôi cánh tay dang rộng như cánh chim.bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ.có thể thay thế được bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa..... Tôn-xtôi lại cọa sạch lông mày... Người anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật . Nước những người chưa bao giờ khuất Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói về.... b.sau một lúc chuyện trò.. l¹c ®Ò...

e) NÒn kinh tÕ . … Em có nhận xét gì về hình ảnh người cháu qua hai khổ thơ trên? 5. 1..Tả một cây có bóng mát (hoặc cây lấy gỗ..cây công nghiệp..dấu hỏi hoặc dấu chấm than vào chỗ có gạch chéo (/) Qủa lê Bé cầm quả lê to / Bé hỏi: -Lê ơi / Sao lê không chia thành nhiều múi như cam / Có phải lê muốn dành riêng cho tôi không / Quả lê đáp: .Đúng rồi / Rồi bé đem quả lê biếu bà / 2. Nhớ ông vun trồng..Tôi không dành riêng cho bạn đâu / Tôi không chia thành nhiều múi để cho bạn biếu cả quả cho bà đấy / Bé reo lên : .. Đặt câu với mỗi nội dung dưới đây và dùng dấu câu cho thích hợp: a) Hỏi bạn về ước mơ làm một nghề khi lớn lên b) Khuyên em trai cần đánh răng cho sạch trước khi đi ngủ c) Nhờ một người lớn đưa qua đường lúc có nhiều xe cộ d) Bộc lộ sự ngạc nhiên. vui thích khi được xem xiếc thú 3*. 4.. Chép các câu chuyện dưới đây và đặt đúng dấu chấm ..Đọc lại hai khổ thơ sau trong bài Hương nhãn của tác giả Trần Kim Dũng: Ngày ông trồng nhãn Nay mùa quả chín Cháu còn bé thơ Thơm hương nhãn lồng Vâng lời ông dặn Cháu ăn nhãn ngọt Cháu tưới cháu che..…) từng đem lại lợi ích cho mọi người. Đề 29. Mçi c©u díi ®©y cã mÊy c¸ch hiÓu? H·y diÔn ®¹t cho râ nghÜa tõng c¸ch hiÓu Êy (cã thÓ thªm mét vµi tõ ) a) Mêi anh chÞ ngåi vµo bµn b) §em c¸c vÒ kho * ViÕt l¹i cho râ néi dung tõng c©u díi ®©y (cã thÓ thªm mét vµi tõ ): a) §Çu gèi ®Çu gèi b) V«i t«i t«i t«i .

xø së. phè s¸. G¹ch bá nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶: Chung kÕt. xø xë. lµm lªn. Đặt dấu phẩy vào mỗi câu dưới đây và cho biết tác dụng của dấu phẩy đó trong câu a) Trong lớp tôi thương xung phong phát biểu ý kiến b) Cô giáo khen cả nhóm làm bài tốt cho mỗi bạn một điểm mười . x¾p xÕp. tr©n thµnh. s¾p xÕp. tiếng trang ở mục a. trung kÕt. lµm nªn. a) Ghép tiếng ở dòng (1) với tiếng ở dòng (2) để tạo thành 10 từ phức thường dùng: (1) – nam.Trong bài Nghệ nhân Bát Tràng .Tả một loài cây có những nét đẹp riêng về hoa và quả mà em yêu thích. ®êng s¸. đoạn thơ trên đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ gì của tác giả? 5. ý chÝ. phè x¸. ch©n thµnh. giới. ®êng x¸. trong lời mẹ hát Có cả cuộc đời hiện ra Lời ru chắp con đôi cánh Lớn rồi con sẽ bay xa. tính b) Giải nghĩa các từ phức đã ghép được với tiếng công. nhi. . ch©n träng. nhà thơ Trương Nam Hương có những câu thơ sau: Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao Mẹ ơi. Tả một con vật nuôi gần gũi với em ( hoặc con vật trong vườn thú mà em yêu thích) . 4. ý trÝ. Theo em. nhà thơ Hồ Minh Hà tả nét bút vẽ của cô gái làm đồ gốm như sau: Bút nghiêng lất phất hạt mưa Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn Hài hòa đường nét hoa văn Dáng em . tr©n träng. trang. nữ (2) . xái lëi.4. dáng của nghệ nhân Bát Tràng Đoạn thơ giúp em cảm nhận được nét bút tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng như thế nào? 5. công. Viết về người mẹ. c) Các bạn nữ lau bạn ghế các bạn nam quét lớp 3. sëi lëi.sinh. Đề 30 1. 2.

... tuyệt vời b) Trên đường ra nơi xử bắn chị.. 4..... c) .mà chi ..... .. vì dân vì nước d) Rừng cây im lặng tiếng chim gù nghe trầm ấm...cho đáng nên. l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh . câu văn dưới đây sao cho thích hợp : a) Làm.. Viết lại các câu văn dưới đây sau khi sửa lại dấu phẩy đặt sai vị trí: a) Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm. Điền từ trai hay nam.. nhà thơ khánh Nguyên viết: Làm thợ rèn mùa hè có nực ...và.của trường em rất đệp. b) Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh. 3....mà chi Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.. tục ngữ...... Đồng Nai đã từng b) Luật pháp đã quy định rõ quyền bình đẳng giữa ..tài ......Đề 31 1..... c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng . đồng phục .. Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y: a) Mïa xu©n.đảm d) Những bộ đồng phục. Phú Xuân cũng trải. ..Trong bài Thợ rèn. gái hay hay nữ vào chỗ trống trong các thành ngữ. 2. Võ Thị Sáu ngắt một bông hoa cài lên mái tóc c) Chúng em luôn nhớ ơn những vị anh hùng đã hi sinh.. d) T¸n bµng xoÌ réng ra gièng ............. c) ....

Đặt câu có sử dụng dấu hai chấm vào mỗi trường hợp sau: a) Dùng dấu hai chấm để tách lời giải thích về các loại cây (hoặc hoa. ChØ ra chç cha hîp lÝ trong tõng c©u sau: a) T«i ®Ò nghÞ anh Long ®ang ®øng dËy b) Bè nã khuyªn nã sÏ ch¨m häc 4.. nơi quả ngọt.. 3.Nói về nhân vật chị Sứ ( người phụ nữ anh hùng trong kháng chiến chống Mĩ ) trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn An Đức có đoạn viết: Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này. chị ) đối với em. d) Dùng dấu hai chấm ( phối hợp với dấu ngoặc kép) để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là một thành ngữ ( hoặc tục ngữ) mà em dẫn ra . nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên.. Chính tại nơi này. sau khi đặt dấu chấm hoặc dấu phảy cho đúng ở những chỗ có gạch chéo/ Bé mới mười tuổi / bữa cơm / Bé nhường hết thức ăn cho em / hằng ngày / Bé đi câu cá bống về băm sả / hoặc đi lượm vỏ đạn giặc ở ngoài gò về cho mẹ / thấy cái thau / cái vung nào gỉ người ta vứt/ bé đem về cho ông Mười quân giới/ 2.Tả con vật rất quen thuộc và gắn bó với tuổi thơ của em ( hoặc với địa phương em) Đề 32 1. trai sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chép lại đoạn văn dưới đây. nước tu ừng ực Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi Cũng có khi thấy thở qua tai Làm thợ rèn vui như diễn kịch Râu bằng than mọc lên bằng thích Nghịch ở đây già trẻ như nhau Nên nụ cười nào có tắt đâu Đoạn thơ giúp em hiểu về người thợ rèn và công việc của họ ra sao? 5. . chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa. quả) với bộ phận đứng trước nói về khu vườn b) Dùng dấu hai chấm để tách lời giải thích về một số phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam với bộ phận đứng trước có ý giới thiệu. .Quai một trận.. c) Dùng dấu hai chấm (phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng) để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của bố ( hoặc mẹ. mẹ chị đã hát ru chị ngủ. anh. Và đến lúc làm mẹ.

3. Đề 33 1. em hiểu được vì sao chị Sứ rất yêu quý và gắn bó với quê hương? 5. trèo nhanh thoăn thoắt. S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 3 tËp hai cã mét sè bµi häc vÒ biÖn ph¸p tu tõ nh©n ho¸.Nh©n ho¸ lµ sù diÔn ®¹t b»ng c¸ch biÕn vËt kh«ng ph¶i lµ ngêi thµnh nh÷ng nh©n vËt mang tÝnh chÊt nh ngêi. b) Đặt một câu có dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu lừoi nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật. cách nói của trẻ em ( VD: bi bô ) .Đặt hai câu với hai từ láy ( mỗi câu có một từ) trong số những từ em tìm được. chú bé leo lên đây nào ! Mèo con ôm lấy thân cau. Rì rào . Rì rào. để vuốt sắc mà bắt chuột chứ! Mèo con tiu ngỉu cúp tai lại. Tụt xuống đất. cào cào thân cau sồn sột.Tả một cảnh đẹp ở quê hương em mà em yêu thích . chú làm xước cả mình tôi rồi. Em hãy viết lại những câu đó và đặt dấu ngoặc kép cho đúng: Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm. Rì rào . rì rào. rồi cuộm tròn lăn lông lốc giữa sân. a) Đoạn văn dưới đây có một số câu cần đặt dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. rì rào. rì rào. c©y b¹ch ®µn cña s©n trêng em l¹i xµo x¹c l¸ d) Kim giê.Đọc đoạn văn trên. kim gi©y ch¹y thËt nhanh . Rì rào. rì rào. cho đến lúc chạm bịch vào gốc cau. một câu có dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt. chòm cau vẫn lắc lư trên cao. ừ chú mèo khá đấy! Mèo con ngứa vuốt. Ấy ấy. c¸i trèng trêng em l¹i vang lªn tõng håi giãng gi¶. 2. – Tìm 5 từ láy chỉ giọng nói. c) Mçi khi cã giã thæi. Em h·y sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng gîi c¶m: a) MÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng oi bøc xuèng c¸nh ®ång kh« h¹n b) Sau ba th¸ng hÌ. con mèo nào mới về thế? Cây cau lắc lư chòm lá trên cao tít hỏi xuống. kim phót (®ång hå ) ch¹y chËm.

tác giả muốn nói với con điều gì khi con lớn lên và từ giã thời ấu thơ? 5.4. Chia những từ ngữ dưới đây thành hai nhóm: từ ngữ nói về quyền của trẻ em và từ ngữ nói về bổn phận của trẻ em: a) Được chăm sóc.Tả cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến thăm và cảm thấy thích thú. tõ ng÷. Qua đoạn thơ. nhà thơ Vũ Đình Minh có viết: Đi qua thời ấu thơ Bao điều bay đi mất Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy Từ hai bàn tay con. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp sử dụng dấu gạch ngang với tác dụng dưới đây: a) Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong cuộc đối thoại b) Đánh dấu phần chú thích trong câu c) Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê 3. 2. mêi b¸c ¨n cïng SÇu riªng mµ ho¸ vui chung tr¨m nhµ . Đề 34 1. kính trọng. thương yêu em nhỏ e) Thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông f) Học trường tiểu học công lập không phải trả học phí. nh÷ng dßng th¬ viÕt vÒ qu¶ sÇu riªng cña nhµ th¬ Ph¹m Hæ díi ®©y. bảo vệ sức khỏe b) Yêu quý. Theo em . h×nh ¶nh nµo em thÝch nhÊt: Ngät th¬m sau líp vá gai Qu¶ ngon lín m·i cho ai ®Ñp lßng Mêi c«.Trong bài Sang năm con lên bảy. hiếu thảo với ông bà cha mẹ c) Khám chữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế công lập d) Lễ phép với người lớn.

trồng chuối (4) Đi hỏi . S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 4 tËp hai (s¸ch cò) cã mét sè bµi häc vÒ ®Þnh ng÷.... ®«i m¾t .. lớn lên. tục ngữ dưới đây: (1). b) Nêu nội dung... §Þnh ng÷ lµ nh÷ng tõ ng÷ bæ nghÜa cho danh tõ trong c©u... sinh ®éng vµ gîi c¶m ( danh tõ ®øng tríc tõ ®îc in ®Ëm): a) C¸nh diÒu.4... ............. Tả một người mà em hằng yêu thương......trồng na. nhà thơ Chế Lan Viên viết về lời ru của người mẹ như sau: Mai khôn lớn con theo cò đi học. . ®Ó c©u v¨n ®îc hoµn chØnh... ý nghĩa của câu (1) và câu (5) 2.. lớn lên. (5) Yêu . Đặt câu nói về việc học tập và rèn luyện của em. Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân Lớn lên.thì dưỡng cây..... Hãy nêu những suy nghĩ của em về hình ảnh con cò trong đoạn thơ trên.Trong bài Con cò .. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ Trước hiên nhà Và trong hơi mát câu văn... H·y ®iÒn tõ thÝch hîp lµm ®Þnh ng÷ vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y..Êy nh nh÷ng c¸nh chim chao liÖng gi÷a bÇu trêi b) Chó gµ trèng cã bé l«ng ..... kính .được bát canh..a) Điền từ trẻ hoặc từ già vào chỗ trống trong các thành ngữ.... ..hay đến nhà.thì cây dưỡng (2) ....được manh áo mới (3) . trong đó có sử dụng trạng ngữ theo yêu cầu dưới đây: a) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ nơi chốn b) Câu văn có trạng ngữ chỉ nguyên nhân ( hoặc trạng ngữ chỉ mục đích) c) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ phương tiện 3. Đề 35 1.. . 3... có nhiều ấn tượng sâu sắc đối với em. Con làm gì? Con làm thi sĩ.. .. c) VÇng tr¨ng .............. về nhà hỏi . ®ang tõ tõ nh« lªn sau luü tre ...... .......để tuổi cho.. c¸i mµo . .

tình nghĩa thầy trò) từng để lại ấn tượng sâu sắc đối với em trong những ngày thơ ấu.. nh« lªn nh nh÷ng kim tù th¸p.. chóng ®uæi nhau m·i..... Èn dÊu trong lßng nhiÒu hang ®éng. Nơi này đã đưa tôi Buổi đầu tiên đến lớp Nay con đường xa tắp Vẫn đang chờ tôi đi.. g) Nh÷ng ngän nói ®¸ . kÏ l¸. dËp dên rong giã ... trµn ngËp trªn con ®êng... .. Hình ảnh ngưỡng cửa của ngôi nhà trong mỗi khổ thơ trên trên gợi cho em nghĩ đến những điều gì đẹp đẽ và sâu sắc? 5 ... Đọc những khổ thơ sau trong bài Ngưỡng cửa của nhà thơ Vũ Quần Phương: Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà.. Hãy kể một câu chuyện nói về tình bạn( hoặc tình cảm gia đình.. ch¶y kh¾p c¶ trªn nhµnh c©y... Nơi bố mẹ ngày đêm Lúc nào qua cũng vội Nơi bạn bè chạy tới Thường lúc nào cũng vui.d) ¸nh tr¨ng ... e) C¸nh ®«ng lóa.. 4. ®uæi nhau m·i tõ ven lµng ®Õn tÝt t¾p ch©n ®ª. tay mẹ Con dắt vòng đi men..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful