BÀI GIẢNG MÔN HỌC SIEMENS PLC S7 – 300

Chương mở đầu: Giới thiệu dòng sản phẩm Siemens Chương 1: Nhập môn PLC S7 – 300 Chương 2: Cấu trúc PLC S7 – 300 Chương 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC S7-300 Chương 4: Ngôn ngữ lập trình STL Chương 5: Kỹ thuật lập trình Chương 6: Bài tập thực hành

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM SIEMENS
• PLC S7 – 200: loại cực nhỏ, thích hợp cho những ứng dụng riêng lẽ, với số lượng I/O vừa phải. • PLC S7 – 300: loại trung bình, thích hợp cho những ứng dụng vừa phải. • PLC S7 – 400: tiêu chuẩn ở mức cao đáp ứng được các bài toán điều khiển ở mức cao nhất.

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN PLC S7 – 300
2.1. Đại số Boolean 2.2. Biểu diễn số nguyên dương 2.3. Biểu diễn số nguyên có dấu

Ngược lại. Đại số Boolean 2.Hai biến Boole được gọi là độc lập với nhau nếu sự thay đổi giá trị của biến này không ảnh hưởng tới giá trị của biến kia .2. Biến và hàm hai trị .1.1. đó là 0 và 1 . nếu giá trị của biến này phụ thuộc vào giá trị của biến kia thì gọi là biến phụ thuộc .Biến 2 trị (Biến Boolean): là loại hàm số mà miền giá trị của nó chỉ có hai phần tử.Hàm hai trị là mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc của một biến Boole vào các biến Boole khác .1.

2. Biến và hàm hai trị (tt) x y z Ví dụ minh họa: Công tắc x.1.1. y: là biến Boole hai trị (0 và 1) Đèn z: cũng là biến Boole hai trị x và y là hai biến Boole độc lập nhau Đèn z là biến Boole phụ thuộc vào hai biến công tắc .

Các phép toán trên hàm hai trị a.1. Phép Not (y = Not(x)) x 0 1 y 1 0 .2.2.

b. Phép cộng (z = x + y) X 0 0 1 1 Y 0 1 0 1 Z 0 1 1 1 .

Phép giao (z = x^y) X 0 0 1 1 Y 0 1 0 1 Z 0 0 0 1 .c.

2. trong hệ cơ số 10 bao giờ cũng được biểu diễn đầy đủ bằng dãy con số nguyên từ 0 đến 9 Ví dụ: un = 515 được biểu diễn trong cơ số 10 515 = 5. Trong hệ cơ số 10 (hệ thập phân) Một số nguyên dương un bất kỳ.2.102 + 1.100 .2.101 + 5.1. Biểu diễn số nguyên dương 2.

2.23 + 1.2. ta đưa ra khái niệm bit.22 + 0. Trong hệ cơ số 2 (hệ nhị phân) Cách biểu diễn un trong hệ cơ số 10 chưa phù hợp với nguyên tắc mạch điện (hay nguyên tắc hàm 2 trị). Để sử dụng nguyên tắc hàm 2 trị.20 .21 + 1.26 + 0. Ví dụ: un = 205 Được biểu diễn như sau: 11001101 205 = 1.24 + 1.25 + 0.27 + 1.2.

Mã BCD trong số nguyên dương Số 259 trong hệ thập phân được biểu diễn dưới dạng mã BCD như sau: 0010 0101 1001 2 5 9 .4.2.160 2.3.2.2.162 + 2.163 + 14.161 + 11. một số nguyên dương bất kỳ cũng có thể biểu diễn trong hệ cơ số 16 như sau: Ví dụ: 7723 trong hệ cơ số 10 được biểu diễn thành 1E2B trong hệ cơ số 16 1E2B = 1. Trong hệ cơ số 16 (hệ Hexadecimal) Cũng giống như hệ cơ số 10.

Biểu diễn số nguyên có dấu Số nguyên có dấu uk được biểu diễn theo quy tắc bù loại 2 gồm các bước sau: -Biểu diễn |uk| trong hệ cơ số 2 thành dãy các bit xk -Đảo giá trị từng bit xk.3.2. thành -Cộng thêm 1 Ví dụ: biểu diễn uk=-15 trong hệ có số 2 với độ dài 8 bit? Lần lượt thực hiện theo 3 bước trên. .

Các khối OB đặc biệt .2. Cấu trúc bộ nhớ của CPU 2.7.6. Định nghĩa 2.CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC PLC S7 – 300 2. Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ 2.3. Cấu trúc chương trình 2.5.8. Vòng quét chương trình 2. Các module của PLC S7-300 2.4.1. Các tín hiệu kết nối với PLC 2.

Ưu điểm: + Nhoû goïn + Deã thay ñoåi thuaät toaùn + Deã trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh (với PLC khác hoặc với máy tính) 2.1.Thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình PLC (Programmable Logic Controller) laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình. thay cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá. Định nghĩa .

*> Các bộ phận chính của PLC: .Heä ñieàu haønh .… .Boä nhôù chöông trình .Caùc coång vaøo ra.Boä vi xöû lí trung taâm (CPU) .

Caùc tín hieäu keát noái vôùi PLC + Tín hieäu soá: Laø caùc tín hieäu thuoäc daïng haøm Boolean.2. töø caùc coâng tắc hành trình.Möùc 0: töông öùng vôùi 0V hoaëc hôû maïch . Ñoái vôùi PLC Siemens: . Ví dụ: tín hiệu đọc từ cảm biến loadcell.… đều là những tín hiệu số.Möùc 1 : töông öùng vôùi 24V Ví dụ: Caùc tín hieäu töø nuùt nhaán.2.… . daïng tín hieäu chæ coù 2 trò 0 hoaëc 1. + Tín hieäu töông töï: Là tín hiệu liên tục từ 0-10V hoặc 4-20mA.

caùc boä thôøi gian. Trong họ PLC S7 – 300 có nhiều loại CPU khác nhau: CPU312. CPU314.… . Caùc coång vaøo ra soá treân CPU ñöôïc goïi laø coång vaøo ra Onboard. boä nhôù. CPU315. Các module của PLC S7 . heä ñieàu haønh.2.3. Module CPU Modul CPU laø loaïi Module chöùa vi xöû lí.300 2.1.3. cổng truyền thông vaø coång vaøo ra soá. bộ đếm.

.

3. bao gồm: + DI: Digital Input + DO: Digital Output + DI/DO: Digital In/Output + AI: Analog Input + AO: Analog Output + AI/AO: Analog In/Output IM (Interface Module): Module ghép nối FM (Function Module): Module điều khiển riêng: điều khiển Servo. Các module mở rộng: - - Được chia thành 5 loại chính sau: Nguồn nuôi (PS: Power Supply): cung cấp nguồn cho CPU và các module khác.… CP (Communication Module): Module truyền thông .2. SM (Signal Module): Module tín hiệu vào ra.2.

.

.

Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ      Kiểu BOOL: dung lượng một bit. biểu diễn số nguyên từ 2147483648 đến 2147483647. có giá trị 0 hoặc 1 Kiểu BYTE: gồm 8 bits. Kiểu WORD: gồm 2 bytes. .2.4. biểu diễn số nguyên trong khoảng từ -32768 đến 32767. Kiểu DINT: 4 bytes. được dùng để biểu diễn số nguyên dương trong khoảng từ 0 đến 255. biểu diễn một số nguyên dương từ 0 đến 65535. Kiểu INT: 2 bytes.

Kiểu DATE: biểu diễn giá trị thời gian tính theo năm /tháng/ngày. Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ (tt)     Kiểu S5T (hay S5TIME): khoảng thời gian.2. Kiểu CHAR: biểu diễn một hoặc nhiều ký tự (nhiều nhất là 4 ký tự). Kiểu TOD: biểu diễn giá trị thời gian tính theo giờ/phút/giây. được tính theo giờ/phút/giây/mili giây. .4.

. + FB (Function block): miền chứa chương trình con. được tổ chức thành hàm.2. + FC (Function): miền chứa chương trình con được tổ chức thành hàm có biến hình thức để trao đổi dữ liệu với chương trình đã gọi nó.5. có khả năng trao đổi dữ liệu với bất cứ một khối chương trình nào khác. Cấu trúc bộ nhớ của CPU Bộ nhớ của S7 – 300 được chia làm 3 vùng chính:  Vùng chứa chương trình ứng dụng: được chia làm 3 miền: + OB (Organization block): miền chứa chương trình tổ chức.

giá trị đếm tức thời. + PI: Miền địa chỉ cổng vào của các module tương tự + PQ: miền địa chỉ cổng ra cho các module tương tự . giá trị logic đầu ra của bộ đếm. + Q (Process image output): miền bộ đệm các dữ liệu cổng ra số. từ (MW) hay từ kép (MD). + M: miền các biến cờ. Vùng chứa tham số của hệ điều hành và chương trình ứng dụng + I (Process image input): miền bộ đệm các dữ liệu cổng vào số. Chương trình ứng dụng sử dụng vùng nhớ này để lưu giữ các tham số cần thiết và có thể truy nhập nó theo bit (M). + T: miền nhớ phục vụ bộ thời gian (Timer) bao gồm việc lưu giữ giá trị thời gian đặt trước (PV: Preset value). byte (MB). giá trị đếm thời gian tức thời (CV: Current value) + C: miền nhớ phục vụ bộ đếm (Counter). bao gồm việc lưu giữ giá trị đặt trước.

Vùng chứa các khối dữ liệu: Được chia thành 2 loại + DB (Data block): Miền chứa các dữ liệu được tổ chức thành khối. Kính thước và số lượng khối do người sử dụng quy định, phù hợp với từng bài toán điều khiển + L (Local data block): Miền dữ liệu địa phương, được các khối chương trình OB, FC, FB tổ chức, sử dụng cho các biến nháp tức thời và trao đổi dữ liệu của biến hình thức với những khối chương trình đã gọi nó. Nội dung của một số dữ liệu trong miền nhớ này sẽ bị xóa khi kết thúc chương trình tương ứng trong OB, FC, FB.

2.6. Vòng quét chương trình

 

 

PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng quét (scan). Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn chuyển dữ liệu từ các cổng vào số tới vùng bộ đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng vòng quét, chương trình được thực hiện từ lệnh đầu tiên đến lệnh kết thúc của khối OB1. Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn chuyển các nội dung của bộ đệm ảo Q tới các cổng ra số. Vòng quét được kết thúc bằng giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm lỗi. Thời gian cần thiết để PLC thực hiện được một vòng quét gọi là thời gian vòng quét (Scan time)

2.7. Cấu trúc chương trình

Có 2 dạng cấu trúc chương trình sau: Lập trình tuyến tính: Toàn bộ chương trình điều khiển nằm trong một khối trong bộ nhớ. Loại hình cấu trúc tuyến tính này phù hợp với nhũng bài toán tự động nhỏ, không phức tạp. Khối được chọn phải là khối OB1, là khối mà PLC luôn quét và thực hiện các lệnh trong nó thường xuyên, từ lệnh đầu tiên đến lệnh cuối cùng và quay lại lệnh đầu tiên. Lập trình có cấu trúc: Chương trình được chia thành những phần nhỏ với từng nhiệm vụ riêng và các phần này nằm trong những khối chương trình khác nhau. Loại hình cấu trúc này phù hợp với những bài toán điều khiển nhiều nhiệm vụ và phức tạp.

Có các loại khối OB có chức năng khác nhau như: OB1. OB35. chuyển khối. . Loại khối DB (Data block): khối chứa các dữ liệu cần thiết để thực hiện chương trình. Loại khối FB (Function block): là loại khối FC đặc biệt có khả năng trao đổi một lượng dữ liệu lớn với các khối chương trình khác nhau.… Loại khối FC (Program block): khối chương trình với những chức năng riêng giống như một chương trình con hoặc một hàm. Một chương trình ứng dụng có thể có nhiều khối FC. S7 – 300 cho phép gọi chương trình con lồng nhau. Cấu trúc chương trình (tt) - - - - PLC S7 – 300 có 4 loại khối cơ bản sau: Loại khối OB (Organization block): khối tổ chức và quản lý chương trình điều khiển.2. Các tham số của khối do người dùng tự đặt Chương trình trong các khối được liên kết với nhau bằng các lệnh gọi khối.7. OB40.

Mặc định. OB10 (Time of Day Interrupt): Chương trình trong khối OB10 sẽ được thực hiện khi giá trị của đồng hồ thời gian thực nằm trong một khoảng thời gian đã được quy định. Việc quy định khoảng thời gian hay số lần gọi OB10 được thực hiện nhờ chương trình hệ thống SFC28 OB20 (Time Delay Interrupt): Chương trình trong khối OB20 sẽ được thực hiện sau một khoảng thời gian trễ đặt trước kể từ khi gọi chương trình hệ thống SFC32 để đặt thời gian trễ.2. . khoảng thời gian này sẽ là 100ms và có thể thay đổi giá trị này. Những khối OB đặc biệt    Các khối OB này chỉ thực hiện khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt tương ứng. OB35 (Cyclic Interrupt): Chương trình trong OB35 sẽ được thực hiện cách đều nhau một khoảng thời gian cố ch định.8.

OB81 (Power Supply Fault): Module CPU sẽ gọi chương trình trong khối OB81 khi phát hiện thấy có lỗi về nguồn nuôi. CP. OB80 (Cycle Time Fault): Được thực hiện khi thời gian vòng quét (scan time) vượt quá khoảng thời gian cực đại đã quy định hoặc khi có một tín hiệu ngắt gọi một khối OB nào đó mà khối OB này chưa kết thúc ở lần gọi trước.   OB40 (Hardware Interrupt): Chương trình trong OB40 sẽ được thực hiện khi xuất hiện một tín hiệu báo ngắt từ ngoại vi đưa vào module CPU thông qua các cổng vào ra số onboard đặc biệt hoặc thông qua các module SM. scan time cực đại là 150ms. . Mặc định. FM.

OB87 (Communication Fault): Được gọi khi CPU phát hiện thấy lỗi trong truyền thông. .   OB82 (Diagnostic Interrupt): Được gọi khi CPU phát hiện có sự cố từ các module vào ra mở rộng. ví dụ như không có tín hiệu trả lời từ đối tác. Các module mở rộng này phải là những module có khả năng tự kiểm tra mình. OB85 (Not Load Fault): Được gọi khi phát hiện thấy chương trình ứng dụng có sử dụng chế độ ngắt nhưng chương trình xử lý tín hiệu ngắt lại không có trong khối OB tương ứng.

. OB121 (Synchronous): Được thực hiện khi CPU phát hiện thấy lỗi trong chương trình như đổi sai kiểu dữ liệu hoặc lỗi truy nhập khối DB. ví dụ chương trình có lệnh truy nhập module vào ra mở rộng nhưng lại không tìm thấy module này. OB122 (Synchronous error): Được thực hiện khi CPU phát hiện thấy lỗi truy nhập module trong chương trìn.   OB100 (Start Up Information): Được thực hiện một lần khi CPU chuyển trạng thái từ STOP sang RUN. FB không có trong bộ nhớ của CPU. FC.

3. Khái niệm về một Project 3.CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC S7 . Làm việc với PLC S7-300 . Cài đặt Step7 V5.2.4. Các bước soạn thảo một Project 3.300 3.1.4 3.

1. Cài đặt Step7 V5.2.3.4: Làm việc trên máy 3. Khái niệm về một project Một project gồm có các thành phần sau: Bảng cấu hình cứng về tất cả các module của từng trạm PLC. Bảng tham số xác định chế độ làm việc cho từng module Các logic block chứa chương trình ứng dụng Cấu hình ghép nối và truyền thông giữa các trạm PLC Các màn hình giao diện phục vụ việc giám sát toàn bộ mạng hoặc giám sát từng trạm PLC của mạng      .

Các bước soạn thảo một project . nếu muốn sử dụng thêm khối nào thì tiếp tục khai báo khối đó . các bit tương ứng (nếu cần) trong “library” .Đặt tên các đầu vào ra.Mặc định có sẵn khối OB1.Viết chương trình trong khối OB1 bằng cách vào S7 program -> OB1 .Mở cửa sổ Step7 V5.3.Khai báo cấu hình phần cứng cho trạm PLC .4 .3.

Ghi chương trình lên module CPU .Giám sát việc thực hiện chương trình .3.Giám sát module CPU .4.Quy định địa chỉ MPI cho module CPU . . Làm việc với PLC S7 – 300 .Quan sát nội dung ô nhớ Các thao tác trên được hướng dẫn và thao tác trực tiếp trên máy tính.

chỉ sử dụng 9 bits với cấu trúc sau: . Thanh ghi trạng thái (Status word) Thanh ghi gồm 16 bits.RLO: kết quả tức thời của phép tính logic vừa được thực hiện .CHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH STL 4. ngược lại FC = 1 .1.FC: FC=0 khi dãy lệnh logic tiếp điểm vừa được kết thúc.STA: Có giá trị logic của tiếp điểm được chỉ định trong lệnh .

.4. Thanh ghi trạng thái (tt) . .OV(Overflow Bit): Bit baùo caùo keát quaû pheùp tính bò traøn ra ngoaøi maûng oâ nhôù.1. . soá thöïc pheùp dòch chuyeån hoaëc pheùp tính logic trong ACCU .OS (Stored overflow bit): Ghi laïi giaù trò Bit bò traøn ra ngoaøi maûng oâ nhôù.CC0 vaø CC1 (Condition code): Hai bit baùo traïng thaùi cuûa keát quaû pheùp tính vôùi soá nguyeân.OR: Ghi laïi giaù trò cuûa pheùp tính logic ^ cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän ñeå phuï giuùp cho vieäc thöïc hieän pheùp tínhⅴsau ñoù.

+ Khi thöïc hieän leänh toaùn hoïc nhö coäng tröø nhaân chia vôùi soá nguyeân hoaëc soá thöïc: + Khi thöïc hieän leänh dòch chuyeån: + Khi thöïc hieän leänh logic trong ACCU .

Thanh ghi trạng thái (tt) . ta caàn phaûi keát thuùc chöông trình trong FB. Ñeå tạo ra ñöôïc moái lieân keát ñoù.1.4. Chaúng haïn cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå vieát moät khoái chöông trình FB hoaëc FC treân ngoân ngöõ STL nhöng goïi vaø söû duïng chuùng trong moät chöông trình khaùc vieát treân LAD.BR (Binary result bit): Bit traïng thaùi cho pheùp lieân keát hai loaïi ngoân ngöõ laäp trình STL vaø LAD. FC baèng leänh ghi: + BR = 1 neáu chöông trình chaïy khoâng coù loãi + BR = 0 neáu chöông trình chaïy coù loãi .

D Lệnh gán giá trị logic cả RLO tới ô nhớ có địa chỉ được chỉ thị trong toán hạng Lệnh tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: .2. Nhóm lệnh logic tiếp điểm 4. Lệnh gán: Cú pháp: = <toán hạng> Toán hạng là địa chỉ bit I. L. M. Q.2.4.1.

C. Lệnh thực hiện phép tính ^ Cú pháp: A <toán hạng> Toán hạng là dữ liệu kiểu BOOL hoặc địa chỉ bit I. Q. D. Lệnh tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: . Ngược lại sẽ thực hiện phép tính ^ giữa RLO với toán hạng và ghi lại kết quả vào RLO.2. M. Nếu FC = 0. T.2. lệnh sẽ gán giá trị logic của toán hạng vào RLO.4. L.

sẽ thực hiện phép tính ^ giữa RLO với giá trị nghịch đảo của toán hạng và ghi kết quả vào RLO. Q. M.4.3.2. T. lệnh sẽ gán giá trị logic nghịch đảo của toán hạng vào RLO. Lệnh thực hiện phép tính ^ với giá trị nghịch đảo Cú pháp: AN <toán hạng> Toán hạng là dữ liệu kiểu BOOL hoặc địa chỉ bit I. Lệnh tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: . D. C Nếu FC=0. Ngược lại. L.

T. Leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp: Cuù phaùp: O < toaùn haïng > Toaùn haïng laødöõ lieäu kieåu Bool hoaëc ñòa chæ bit I.Q.4.2.D. Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .M. Ngöôïc laïi seõ thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa RLO vôùi giaù trò nghòch ñaûo cuûa toaùn haïng vaø ghi laïi keát quaû vaøo RLO.C Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic cuûa toaùn haïng vaøo RLO.L.4.

4. Ngöôïc laïi seõ thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa RLO vôùi giaù trò nghòch ñaûo cuûa toaùn haïng vaø ghi laïi keát quaû vaøo RLO.M. Leänh taùc ñoäng vao thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .2.T. Leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp vôùi giaù trò nghòch ñaûo Cuù phaùp: ON < toaùn haïng > Toaùn haïng laødöõ lieäu kieåu Bool hoaëc ñòa chæ bit I.C Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa toaùn haïng vaøo RLO.5.D.L.Q.

Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù vaøo RLO. Leänh seõ taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .4.6.2. Leänh thöïc hieän pheùp tính giao vôùi giaù trò moät bieåu thöùc Cuù phaùp: A( Leänh khoâng coù toaùn haïng. Ngöôïc laïi seõ thöïc hieän pheùp tính giao giöõa RLO vôùi giaù trò logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù ghi laïi keát quaû vaøo RLO.

Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù vaøo RLO. Ngöôïc laïi seõ thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa RLO vôùi giaù trò logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù ghi laïi keát quaû vaøo RLO.4. Leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp vôùi giaù trò moät bieåu thöùc Cuù phaùp: O( Leänh khoâng coù toaùn haïng. Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .2.7.

Ngöôïc laïi seõ thöïc hieän pheùp tính giao giöõa RLO vôùi giaù trò nghòch ñaûo logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau ñoù ghi laïi keát quaû vaøo RLO.2.8. Leänh thöïc hieän pheùp tính giao vôùi giaù trò nghòch ñaûo cuûa moät bieåu thöùc Cuù phaùp: AN ( Leänh khoâng coù toaùn haïng. Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .4. Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù vaøo RLO.

Leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp vôùi giaù trò nghòch ñaûo moät bieåu thöùc Cuù phaùp: ON ( Leänh khoâng coù toaùn haïng. Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .9. Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù vaøo RLO.4. Ngöôïc laïi seõ thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa RLO vôùi giaù trò nghòch ñaûo logic nghòch ñaûo cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau ñoù ghi laïi keát quaû vaøo RLO.2.

4. .Trong tröôøng hôïp khaùc nhau thì ghí vaøo RLO. leänh seõ ñaûo noäi dung cuûa RLO neáu toaùn haïng coù giaù trò laø1.T. Noùi caùch khaùc.2.M.Q. Leänh thöïc hieän pheùp exclusive or Cuù phaùp: x < toaùn haïng > Toaùn haïng laødöõ lieäu kieåu Bool hoaëc ñòa chæ bit I.C Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic cuûa toaùn haïng vaøo RLO. Ngöôïc laïi seõ kieåm tra xem noäi dung cuûa RLO vaø giaù trò logic cuûa toaùn haïng coù khaùc nhau khoâng . ngöôïc laïi thì ghi 0.D.L.10.

ngöôïc laïi thì ghi 0. .C Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa toaùn haïng vaøo RLO. Trong tröôøng hôïp khaùc nhau thì ghi 1 vaøo RLO.4.Q.11.T.D. leänh seõ ñaûo noäi dung cuûa RLO neáu toaùn haïng coù giaù trò laø 0. Ngöôïc laïi seõ kieåm tra xem noäi dung cuûa RLO vaø giaù trò logic cuûa toaùn haïng coù khaùc nhau khoâng. Noùi caùch khaùc. Leänh thöïc hieän pheùp exclusive or not Cuù phaùp: XN < toaùn haïng > Toaùn haïng laødöõ lieäu kieåu Bool hoaëc ñòa chæ bit I.2.M.L.

Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .2.12. Leänh thöïc hieän pheùp exclusive or vôùi giaù trò cuûa bieåu thöùc Cuù phaùp: X( Leänh khoâng coù toaùn haïng. Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc vaøo RLO. Ngöôïc laïi seõ ñaûo noäi dung cuûa RLO khi bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù coù giaù trò 1.4.

Neáu FC=0 leänh seõ gaùn giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa bieåu thöùc trong daáu ngoaëc vaøo RLO. Ngöôïc laïi seõ ñaûo noäi dung cuûa RLO khi bieåu thöùc trong daáu ngoaëc sau noù coù giaù trò 0.4. Leänh taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: .2.13. Leänh thöïc hieän pheùp exclusive or not vôùi giaù trò cuûa bieåu thöùc Cuù phaùp: XN( Leänh khoâng coù toaùn haïng.

14. Leänh ghi giaù trò logic 0 vaøo RLO Cuù phaùp: CLR Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø coù taùc duïng ghi 0 vaøo RLO 4.4. Leänh ghi giaù trò logic 1 vaøo RLO Cuù phaùp: SET Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø coù taùc duïng ghi 1 vaøo RLO 4.2.16.15.2.2. Leänh ñaûo giaù trò RLO Cuù phaùp: NOT Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø coù taùc duïng ñaûo noäi dung cuûa RLO .

D Neáu RLO =1.M.18. leänh seõ ghi giaù trò 1 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ trong toaùn haïng 4.2.17.4.2. Leänh gaùn coù ñieàu kieän giaù trò logic 1 vaøo oâ nhôù Cuù phaùp: S < toaùn haïng > Toaùn haïng laø ñòa chæ Bit I.D Neáu RLO =1.Q.L. leänh seõ ghi giaù trò 0 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ trong toaùn haïng .M.Q.L. Leänh gaùn coù ñieàu kieän giaù trò logic 0 vaøo oâ nhôù Cuù phaùp: R < toaùn haïng > Toaùn haïng laø ñòa chæ Bit I.

ñoàng thôøi chuyeån noäi dung cuûa RLO vaøo laïi bieán côø. leänh seõ ghi giaù trò 0 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ trong toaùn haïng . Leänh phaùt hieän söôøn leân Cuù phaùp FP < toaùn haïng > Toaùn haïng laø ñòa chæ bit I. Taïi moãi voøng queùt leänh seõ kieåm tra: neáu bieán côø ( toaùn haïng)coù giaù trò 0 vaø RLO coù giaù trò 1 thì seõ ghi 1 vaøo RLO.4. L. caùc tröôøng hôïp khaùc thì ghi 0. Neáu RLO =1. Q. Nhö vaäy RLO seõ coù giaù trò 1 trong voøng queùt khi coù söôøn leân trong RLO.2.19. D vaø ñöôïc söû duïng nhö moät bieán côø ñeå ghi nhaän laïi giaù trò cuûa RLO taïi vò trí naøy trong chöông trình nhöng cuûa voøng queùt tröôùc. M.

M. Leänh phaùt hieän söôøn xuoáng Cuù phaùp: FN < toaùn haïng > Toaùn haïng laø ñòa chæ bit I.2. caùc tröôøng hôïp khaùc thì ghi 0. Q. Taïi moãi voøng queùt leänh seõ kieåm tra: neáu bieán côø ( toaùn haïng) coù giaù trò 1 vaø RLO coù giaù trò 0 thì seõ ghi 1 vaøo RLO.20. .4. Nhö vaäy RLO seõ coù giaù trò 1 trong voøng queùt khi coù söôøn xuoáng trong RLO. ñoàng thôøi chuyeån noäi dung cuûa RLO vaøo laïi bieán côø. D vaø ñöôïc söû duïng nhö moät bieán côø ñeå ghi nhaän laïi giaù trò cuûa RLO taïi vò trí naøy trong chöông trình nhöng cuûa voøng queùt tröôùc. L.

kí hieäu laø ACCU1 vaø ACCU2. Hai thanh ghi ACCU coù cuøng kích thöôùc 32 bits (1 töø keùp).4. soá nguyeân. Moïi pheùp tính toaùn treân soá thöïc.3. ghi vaø ñaûo vò trí bytes trong thanh ghi ACCU Caùc CPU cuûa S7-300 thöôøng coù hai thanh ghi Accumulator (ACCU). caùc pheùp tính logic vôùi maûng nhieàu bit… ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân hai thanh ghi naøy . Leänh ñoïc.

3. Noäi dung cuõ cuûa ACCU1 ñöôïc chuyeån vaøo ACCU2.4. Những Bit coøn troáng trong ACCU1 ñöôïc ghi 0. Byte thaáp cuûa töø cao. nhò phaân) hoaëc ñòa chæ Taùc duïng: chuyeån noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ laø toaùn haïng vaøo thanh ghi ACCU1. thöïc. . Trong tröôøng hôïp giaù trò chuyeån vaøo nhoû hôn töø keùp thì chuùng seõ ñöôïc ghi vaøo theo thöù töï Byte thaáp cuûa töø thaáp. Leänh ñoïc vaøo ACCU Cuù phaùp: L < Toaùn haïng > Toaùn haïng laø döõ lieäu (soá nguyeân. Byte cao cuûa töø cao.1.

DID trong khoaûng 0 – 232-1 Tác dụng: Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU1 vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø toaùn haïng .QB.PIW.DBD.LW.Töø IW.QW.Töø keùp ID. Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU tôùi oâ nhôù Cuù phaùp: T < Toaùn haïng > Toaùn haïng laø ñòa chæ: .MB.DIW trong khoaûng 0 .QD.216 .2.4.1 .LB.Byte IB.PID.MD.DBB.PIB.MW.DBW.3.LD.DIB trong khoaûng 0 255 .

Leänh ñoïc noäi dung thanh ghi traïng thaùi vaøo ACCU1 Cuù phaùp: L STW Tác dụng: Leänh chuyeån noäi dung thanh ghi traïng thaùi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1 4.4.3.3.4.3. Leänh ghi noäi dung cuûa ACCU1 vaøo thanh ghi traïng thaùi Cuù phaùp: T STW Tác dụng: Leänh chuyeån 9 bits cuûa töø thaáp cuûa ACCU1 vaøo thanh ghi traïng thaùi .

noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng ñoåi.5. Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU2 vaøo ACCU1 Cuù phaùp: POP Tác dụng: Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU2 vaøo ACCU1.4.7. 4. Leänh ñaûo noäi dung cuûa hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2 Cuù phaùp: TAK Tác dụng: Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU1 vaøo ACCU2 vaø ngöôïc laïi.3.3. noäi dung cuûa thanh ghi ACCU1 khoâng ñoåi.6. Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU1 vaøo ACCU2 Cuù phaùp: PUSH Tác dụng: Leänh chuyeån noäi dung cuûa ACCU1 vaøo ACCU2. . 4.3.

4. . Leänh ñaûo noäi dung hai Byte cuûa töø thaáp trong thanh ghi ACCU1 Cuù phaùp: CAW Tác dụng: Đaûo noäi dung hai byte cuûa töø thaáp trong thanh ghi ACCU1.8.3. 4.3. Leänh ñaûo noäi dung caùc Byte trong thanh ghi ACCU1 Cuù phaùp: CAD Tác dụng:Đaûo noäi dung taát caû 4 Byte trong thanh ghi ACCU1.9.

4. Leänh ñaûo giaù trò caùc Bits trong töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1 Cuù phaùp: INVI Tác dụng: Đaûo noäi dung taát caû caùc Bits trong töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1.4.10. . Leänh ñaûo giaù trò caùc Bits trong thanh ghi ACCU1 Cuù phaùp: INVD Tác dụng: Đaûo noäi dung taát caû caùc Bits trong thanh ghi ACCU1.11.3.3.

Cuù phaùp: AW [< Döõ lieäu haèng >] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng - Neáu khoâng coù toaùn haïng, leänh thöïc hieän pheùp tính giao giöõa caùc bits thuoäc töø thaáp cuûa hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. Keát quaû ghi vaøo töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1. - Neáu coù toaùn haïng thì toaùn haïng phaûi laø döõ lieäu haèng 16 bits. Khi ñoù leänh thöïc hieän pheùp tính giao giöõa döõ lieäu vôùi töø thaáp cuûa ACCU1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1

4.4. Caùc leänh Logic thöïc hieän treân thanh ghi ACCU 4.4.1. Leänh thöïc hieän pheùp giao giöõa caùc bits trong töø thaáp cuûa ACCU1, ACCU2

4.4.2. Leänh thöïc hieän pheùp giao giöõa caùc bits cuûa hai thanh ghi ACCU1,ACCU2
Cuù phaùp: AD [< Döõ lieäu haèng >] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng - Neáu khoâng coù toaùn haïng, leänh thöïc hieän pheùp tính giao giöõa hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. Keát quaû ghi vaøo thanh ghi ACCU1. - Neáu coù toaùn haïng thì toaùn haïng phaûi laø döõ lieäu haèng 32 bits. Khi ñoù leänh thöïc hieän pheùp tính giao giöõa döõ lieäu vôùi thanh ghi ACCU1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.

4.4.3. Leänh thöïc hieän pheùp hôïp giöõa caùc bits trong töø thaáp cuûa ACCU1,ACCU2
Cuù phaùp: OW [< Döõ lieäu haèng >] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng - Neáu khoâng coù toaùn haïng, leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa caùc bits thuoäc töø thaáp cuûa hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. Keát quaû ghi vaøo töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1. - Neáu coù toaùn haïng thì toaùn haïng phaûi laø döõ lieäu haèng 16 bits. Khi ñoù leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa döõ lieäu vôùi töø thaáp cuûa ACCU1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1

Khi ñoù leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa döõ lieäu vôùi thanh ghi ACCU1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.4.Neáu coù toaùn haïng thì toaùn haïng phaûi laø döõ lieäu haèng 32 bits.4. leänh thöïc hieän pheùp tính hôïp giöõa hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. Keát quaû ghi vaøo thanh ghi ACCU1. . .Neáu khoâng coù toaùn haïng.4. Leänh thöïc hieän pheùp giao giöõa caùc bits cuûa hai thanh ghi ACCU1. ACCU2 Cuù phaùp: OD [< Döõ lieäu haèng >] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng .

Khi ñoù leänh thöïc hieän pheùp tính exclusive giöõa döõ lieäu vôùi töø thaáp cuûa ACCU1. leänh thöïc hieän pheùp tính exclusive or giöõa caùc bits cuûa hai töø thaáp cuûa hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. . Leänh thöïc hieän pheùp tính exclusive or 16 bits Cuù phaùp: XOW [< Döõ lieäu haèng >] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng .Neáu coù toaùn haïng thì toaùn haïng phaûi laø döõ lieäu haèng 16 bits.5.4.Neáu khoâng coù toaùn haïng. . Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1. Keát quaû ghi vaøo töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1.4.

Neáu coù toaùn haïng thì toaùn haïng phaûi laø döõ lieäu haèng 32 bits. . Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1 . leänh thöïc hieän pheùp tính exclusive or giöõa caùc bits cuûa hai hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.4. Leänh thöïc hieän pheùp tính exclusive or 16 bits Cuù phaùp: XOD [< Döõ lieäu haèng >] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng .Neáu khoâng coù toaùn haïng. Keát quaû ghi vaøo thanh ghi ACCU1.6. Khi ñoù leänh thöïc hieän pheùp tính exclusive giöõa döõ lieäu vôùi thanh ghi ACCU1.4.

4. Noäi dung cuûa caùc Byte khaùc khoâng thay ñoåi. Noäi dung cuûa caùc Byte khaùc khoâng thay ñoåi. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo byte thaáp cuûa töø thaáp cuûa ACCU1.5.2. 4.5. Leänh thöïc hieän pheùp coäng giöõa byte thaáp trong ACCU1 vôùi toaùn haïng. Leänh giaûm noäi dung thanh ghi ACCU1 Cuù phaùp: DEC < Toaùn haïng > Toaùn haïng laø soá nguyeân 8 bits. Leänh thöïc hieän pheùp tröø giöõa byte thaáp trong ACCU1 vôùi toaùn haïng. Leänh taêng noäi dung thanh ghi ACCU1 4.1. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo byte thaáp cuûa töø thaáp cuûa ACCU1. Nhoùm leänh taêng giaûm noäi dung thanh ghi ACCU Cuù phaùp: INC < Toaùn haïng > Toaùn haïng laø soá nguyeân 8 bits. .5.

Cuù phaùp: RLD [ < toaùn haïng > ] Lệnh có thể có hoặc không có toán hạng +Nếu có toán hạng +Nếu không có toán hạng 4.6.1.6. Leänh xoay troøn caùc bits cuûa ACCU1 theo chieàu traùi . Nhoùm leänh dòch chuyeån noäi dung thanh ghi ACCU 4.

. Leänh xoay troøn ACCU1 theo chieàu traùi 1 bit Cuù phaùp: RLDA Leänh khoâng coù toaùn haïng Leänh thöïc hieän xoay troøn theo chieàu traùi 1 bit. noäi dung bit CC1 ñöôïc chuyeån vaøo bit 0 (bit ñaàu tieân).4.6.2. Bit thöù 31 (bit cuoái) bò ñaåy ra khoûi ACCU1 ñöôïc ghi vaøo CC1.

3. Leänh xoay troøn caùc bits cuûa ACCU1 theo chieàu phaûi Cuù phaùp: RRD [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng 4.6.4.4.6. Leänh xoay troøn ACCU1 theo chieàu phaûi 1 bit Cuù phaùp: RRDA Leänh khoâng coù toaùn haïng .

6.6. Leänh dòch traùi caùc bits cuûa ACCU1 Cuù phaùp: SLD [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng .4.6. Leänh dòch traùi caùc bits cuûa töø thaáp cuûa ACCU1 Cuù phaùp: SLW [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng 4.5.

4.6.8.7.6.4. Leänh dòch phaûi caùc bits cuûa ACCU1 Cuù phaùp: SRD [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng. Leänh dòch phaûi caùc bits cuûa töø thaáp cuûa ACCU1 Cuù phaùp: SRW [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng. .

10. Leänh dòch phaûi soá nguyeân 32 bit trong ACCU1 Cuù phaùp: SSD [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng. Leänh dòch phaûi soá nguyeân 16 bit trong ACCU1 Cuù phaùp: SSI [ < toaùn haïng > ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng.6. 4.9.6.4. .

Nhoùm leänh so saùnh soá nguyeân 16 bits Nhóm lệnh này tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: .7.4.

+ Neáu soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU1 coù noäi dung gioáng nhö soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 16 bits naèm trong hai töø thaáp trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.7. seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh 2 soá nguyeân 16 bits Cuù phaùp: ==I Leänh khoâng coù toaùn haïng .1. .4.

Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 16 bits naèm trong hai töø thaáp trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. + Ngöôïc laïi. . seõ coù giaù trò 0.2.4. Leänh so saùnh khoâng baèng nhau 2 soá nguyeân 16 bits Cuù phaùp: <> I Leänh khoâng coù toaùn haïng.7. + Neáu soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU1 coù noäi dung khaùc soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1.

Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 16 bits naèm trong hai töø thaáp trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. + Ngöôïc laïi. Leänh so saùnh lôùn hôn 2 soá nguyeân 16 bits Cuù phaùp: >I Leänh khoâng coù toaùn haïng. + Neáu soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU2 lôùn hôn soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1. seõ coù giaù trò 0.3.4. .7.

+ Neáu soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU2 nhoû hôn soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.7. Leänh so saùnh nhoû hôn 2 soá nguyeân 16 bits Cuù phaùp: <I Leänh khoâng coù toaùn haïng. Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 16 bits naèm trong hai töø thaáp trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.4. .4.

4. Lệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng 2 số nguyên 16 bits Cuù phaùp: >= I Leänh khoâng coù toaùn haïng. + Neáu soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU2 lôùn hôn hoaëc baèng soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. .5. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 16 bits naèm trong hai töø thaáp trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.7.

Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 16 bits naèm trong hai töø thaáp trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.6.4. + Neáu soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU2 beù hôn hoaëc baèng soá nguyeân trong töø thaáp cuûa ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh beù hôn hoaëc baèng 2 soá nguyeân 16 bits Cuù phaùp: <= I Leänh khoâng coù toaùn haïng. .7.

4.8. Nhoùm leänh so saùnh soá nguyeân 32 bits Nhóm lệnh này tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: .

.8.4. Leänh so saùnh 2 soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: ==D Leänh khoâng coù toaùn haïng.1. + Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung gioáng nhö soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.

2. + Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung khaùc soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.4. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. . Leänh so saùnh khoâng baèng nhau 2 soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: <> D Leänh khoâng coù toaùn haïng.8.

+ Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. . Leänh so saùnh lôùn hôn 2 soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: >D Leänh khoâng coù toaùn haïng.4. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.3.8.

. + Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 nhoû hôn soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh nhoû hôn 2 soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: <D Leänh khoâng coù toaùn haïng.8.4.4. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.

4. .8. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.5. + Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn hoaëc baèng soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng 2 soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: >= D Leänh khoâng coù toaùn haïng.

Leänh so saùnh beù hôn hoaëc baèng 2 soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: <= D Leänh khoâng coù toaùn haïng. Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.4.6.8. . + Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 beù hôn hoaëc baèng soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.

4.9. Nhoùm leänh so saùnh soá thöïc 32 bits Nhóm lệnh này tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: .

4. + Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung gioáng nhö soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.1. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. . Leänh so saùnh 2 soá thöïc 32 bits Cuù phaùp: ==R Leänh khoâng coù toaùn haïng.9.

4.9.2. Leänh so saùnh khoâng baèng nhau 2 soá thöïc 32 bits Cuù phaùp: <> R Leänh khoâng coù toaùn haïng. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. . + Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung khaùc soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.

9. . Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.4. + Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh lôùn hôn 2 soá thöïc 32 bits Cuù phaùp: >R Leänh khoâng coù toaùn haïng.3.

Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.4.9.4. . Leänh so saùnh nhoû hôn 2 soá thöïc 32 bits Cuù phaùp: <R Leänh khoâng coù toaùn haïng . + Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 nhoû hôn soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.

Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. + Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn hoaëc baèng soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. .9.4. Leänh so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng 2 soá thöïc 32 bits Cuù phaùp: >= R Leänh khoâng coù toaùn haïng.5.

6.4. Leänh so saùnh beù hôn hoaëc baèng 2 soá thöïc 32 bits Cuù phaùp: <= R Leänh khoâng coù toaùn haïng. . + Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 beù hôn hoaëc baèng soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1 + Ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0.9. Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.

4.10. Caùc leänh toaùn hoïc Nhóm lệnh toán học này tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: .

. Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi.1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1. Nhoùm leänh laøm vieäc vôùi soá nguyeân 16 bits Cuù phaùp: +I Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp coäng hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU1 vaø ACCU2.4. Leänh coäng: Leänh tröø: Cuù phaùp: -I Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp tröø hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU1 vaø ACCU2.10. Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi. Neáu giaù trò vöôït tầm -32768 – 32767 thì hai bit OV và OS sẽ cùng nhận giá trị 1. Neáu giaù trò vöôït tầm -32768 – 32767 thì hai bit OV và OS sẽ cùng nhận giá trị 1.

Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay đổi. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1. Lệnh chia: Cú pháp: /I Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp chia hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU2 cho töø thaáp cuûa ACCU1. Keát quaû laø soá nguyeân 32 Bits ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Neáu giaù trò vöôït tầm -32768 – 32767 thì hai bit OV và OS sẽ cùng nhận giá trị 1. Neáu giaù trò vöôït tầm -32768 – 32767 thì hai bit OV và OS sẽ cùng nhận giá trị 1. phaàn dö ñöôïc ghi vaøo töø cao thanh ghi ACCU1.Leänh nhaân: Cuù phaùp: *I Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp nhaân hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU1 vaø ACCU2. .

. Neáu giaù trị vượt tầm (-2147483648.2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi.Leänh coäng: 4. Neáu giaù trị vượt tầm (-2147483648. Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi. 2147483648) thì OV vaø OS seõ Leänh tröø:giaù trò laø 1. Nhoùm leänh laøm vieäc vôùi soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: +D Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp coäng hai soá nguyeân 32 bit naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.10. 2147483648) thì OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. cuøng nhaän Cuù phaùp: -D Tác dụng: Leänh thöïc hieän pheùp tröø hai soá nguyeân 32 bit naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.

Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay đổi. 2147483648) thì OV và OS sẽ cùng nhận giá trị là 1.Cuù phaùp: *D Leänh thöïc hieän pheùp nhaân hai soá nguyeân 32 bits trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2. Keát quaû laø soá nguyeân 32 bits seõ ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Neáu giá trị vượt tầm (-2147483648 . . Keát quaû laø soá nguyeân 32 Bits ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Leänh nhaân: Leänh chia: Cuù phaùp: /D Leänh thöïc hieän pheùp chia hai soá nguyeân 32 bits trong ACCU2 cho soá nguyeân 32 bits trong thanh ghi ACCU1. 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Neáu giaù trị vượt tầm (-2147483648.

.Leänh laáy phaàn dö: Cuù phaùp: MOD Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Xaùc ñònh phaàn dö cuûa pheùp chia soá nguyeân 32 bits trong ACCU2 cho soá nguyeân 32 bits trong ACCU1. 2147483648) thì hai bit OV và OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Neáu giaù trò vöôït tầm (-2147483648. Keát quaû laø soá nguyeân 32 bits ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1.

1.4. Leänh keát thuùc coù ñieàu kieän: Cuù phaùp: BEC Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Thöïc hieän keát thuùc chöông trình trong khoái neáu nhö RLO coù giaù trò baèng 1.11.11. . Caùc leänh ñieàu khieån chöông trình Leänh keát thuùc voâ ñieàu kieän: Cuù phaùp: BEU Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Thöïc hieän keát thuùc chöông trình trong khoái moät caùch voâ ñieàu kieän. Nhoùm leänh keát thuùc chöông trình 4.

Nôi leänh nhaûy tôùi phaûi thuoäc cuøng moät khoái chöông trình vôùi leänh.12. Nôi nhaûy ñeán coù theå naèm tröôùc hay naèm sau leänh nhaûy. Khoaûng caùch böôùc nhaûy tính theo oâ nhôù chöông trình phaûi ít hôn 32767 töø. Nhoùm leänh reõ nhaùnh theo bit traïng thaùi Tác dụng: Nhaèm boû qua moät ñoaïn chöông trình ñeå tôùi ñoaïn chöông trình khaùc ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhaõn neáu ñieàu kieän kieåm tra trong thanh ghi traïng thaùi ñöôïc thoaû maõn.4.1. . Nhaõn laø moät daõy vôùi nhieàu nhaát 4 kí töï hoaëc soá vaø phaûi ñöôïc baét ñaàu baèng moät kí töï.

Reõ nhaùnh khi BR=1 Cuù phaùp: JBI < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit BR trong thanh ghi traïng thaùi baèng 1 Reõ nhaùnh khi BR=0 Cuù phaùp: JNBI < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit BR trong thanh ghi traïng thaùi baèng 0 Reõ nhaùnh khi RLO=1 Cuù phaùp: JC < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit RLO trong thanh ghi traïng thaùi baèng 1 .

Reõ nhaùnh khi CC1=1 vaø CC0=0 Cuù phaùp: JP < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 = 1 vaø CC0 = 0).Reõ nhaùnh khi RLO=0 Cuù phaùp: JCN < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit RLO trong thanh ghi traïng thaùi baèng 0 Reõ nhaùnh khi CC1=0 vaø CC0=1 Cuù phaùp: JM < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 = 0 vaø CC0 = 1). Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû aâm. Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû döông. .

Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû laø moät soá khoâng döông. Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû baèng 0. Reõ nhaùnh khi CC1=CC0=0 hoaëc (CC1=0 vaø CC0=1) Cuù phaùp: JMZ < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 =CC0= 0 hoaëc (CC1=0 vaø CC0 = 1)). Reõ nhaùnh khi CC1 khaùc CC0 Cuù phaùp: JN < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 khaùc CC0).Reõ nhaùnh khi CC1=0 vaø CC0=0 Cuù phaùp: JZ < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 = 0 vaø CC0 = 0). . Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû khaùc 0.

Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû laø moät soá khoâng aâm. . Reõ nhaùnh voâ ñieàu kieän Cuù phaùp: JU < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn voâ ñieàu kieän khoâng phuï thuoäc vaøo bit traïng thaùi naøo.Reõ nhaùnh khi CC1=CC0=0 hoaëc (CC1=1 vaø CC0=0) Cuù phaùp: JPZ < nhaõn > Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 =CC0= 0 hoaëc (CC1=1 vaø CC0 = 0)).

Neáu keát quaû khaùc 0. Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi 4. CPU seõ thöïc hieän böôùc nhaûy ñeán ñoaïn chöông trình ñöôïc ñaùnh daáu bôûi “nhãn”. Ñoaïn chöông trình naèm giöõa nhaõn vaø leänh LOOP seõ ñöôïc thöïc hieän cho tôùi khi noäi dung thanh ghi ACCU1 baèng 0.12.Cuù phaùp: LOOP < nhaõn > Khi gaëp leänh LOOP. Leänh xoay voøng . CPU seõ töï giaûm noäi dung cuûa töø thaáp trong thanh ghi ACCU1 ñi moät ñôn vò vaø kieåm tra xem keát quaû coù baèng 0 hay khoâng. Ngược lại CPU sẽ thực hiện leänh keá tieáp.

Leänh ñoåi kieåu döõ lieäu: 4.13. Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi.1. Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo 16 bits cuoái (töø thaáp) cuûa ACCU1. Chuyeån ñoåi soá BCD thaønh soá nguyeân vaø ngöôïc laïi Leänh chuyeån ñoåi BCD thaønh soá nguyeân 16 bits: Cuù phaùp: BTI Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Chuyeån ñoåi moät soá BCD coù 3 chöõ soá naèm trong 12 Bits ñaàu cuûa ACCU1 thaønh soá nguyeân 16 bits. .13.4.

. CPU seõ goïi chöông trình ngaét xöû lí loãi OB121 hoaëc chuyeån qua cheá ñoä Stop (neáu OB121 khoâng coù chöông trình).Neáu soá BCD caàn chuyeån ñoåi coù caáu truùc sai. ví duï nhö coù 1 chöõ soá 4 bits nhò phaân khoâng naèm trong khoaûng töø 0 ñeán 9.

Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. .Leänh chuyeån ñoåi BCD thaønh soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp: BTD Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Chuyeån ñoåi moät soá BCD coù 7 chöõ soá naèm trong 28 Bits ñaàu cuûa ACCU1 thaønh soá nguyeân 32 bits. Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo thanh ghi ACCU1.

CPU seõ thoâng baùo trong thanh ghi traïng thaùi döôùi daïng keát quaû traøn. Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1. Neáu soá nguyeân 16 bits caàn chuyeån ñoåi coù giaù trò tuyeät ñoái lôùn hôn 999. .Leänh chuyeån ñoåi soá nguyeân 16 bits thaønh soá BCD: Cuù phaùp: ITB Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 16 bits thaønh soá BCD coù 3 chöõ soá.

Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Neáu soá nguyeân 32 bits caàn chuyeån ñoåi coù giaù trò tuyeät ñoái lôùn hôn 9999999. .Leänh chuyeån ñoåi soá nguyeân 32 bits thaønh soá BCD: Cuù phaùp: DTB Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 32 bits thaønh soá BCD coù 7 chöõ soá. CPU seõ thoâng baùo trong thanh ghi traïng thaùi döôùi daïng keát quaû traøn.

Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. Chuyeån ñoåi soá nguyeân 16 bits thaønh soá nguyeân 32 bits Cuù phaùp: ITD Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 16 bits trong töø thaáp cuûa ACCU1 thaønh soá nguyeân 32 bits.2. Keát quaû ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1.13.4. .

4.3. Chuyeån ñoåi soá nguyeân 32 bits thaønh soá thöïc Cuù phaùp: DTR Leänh khoâng coù toaùn haïng Tác dụng: Thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 32 bits trong thanh ghi ACCU1 thaønh soá thöïc. Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. .13. Keát quaû ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1.

bao gồm hai thành phần: .4. .Độ phân giải với đơn vị ms. thời gian τ mong muốn: τ = Độ phân giải*PV . Thời gian trễ τ mong muốn được khai báo với Timer bằng một giá trị 16 bits. Boä thôøi gian ( Timer) Bộ thời gian (Timer) là bộ tạo thời gian trễ τ mong muốn giữa tín hiệu logic đầu vào u(t) và tín hiệu logic đầu ra y(t).14.Một số nguyên (BCD) trong khoảng 0 – 999 được gọi là PV (Preset Value) Như vậy.14.1. Nguyên tắc làm việc 4.

SE.14.SS.SF) -Khai baùo tín hieäu xoaù Timer neáu muoán söû duïng cheá ñoä reset chuû ñoäng Trong taát caû 5 böôùc treân. 4 laø baét buoäc.2. . 3. Khai báo sử dụng: Vieäc khai baùo söû duïng Timer bao goàm caùc böôùc: -Khai baùo tín hieäu enable neáu muoán söû duïng tín hieäu chuû ñoäng kích -Khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo u(t) -Khai baùo thôøi gian treã mong muoán -Khai baùo loaïi Timer ñöôïc söû duïng (SD. caùc böôùc 2.SP.4.

1. Khai baùo tín hieäu enable (chuû ñoäng kích) Cuù phaùp: A < Ñòa chæ bit > FR < teân Timer > Toán hạng thứ nhất “Địa chỉ bit” xác định tín hiệu sẽ được sử dụng làm tín hiệu chủ động kích cho Timer coù teân trong toaùn haïng thöù hai. 2. . Khai baùo tín ñaàu vaøo Cuù phaùp: A < Ñòa chæ bit > “Địa chỉ bit” trong toán hạng xác định tín hiệu đầu vào u(t) cho Timer.

Khai baùo thôøi gian treã mong muoán Cuù phaùp: L < haèng soá > “Hằng số” trong toán hạng xác định giá trị thời gian treã τ ñaët tröôùc cho Timer.S5T#giôøH_phuùtM_giaâyS_miligiaâyMS.Daïng moät soá nguyeân 16 bits coù caáu truùc nhö sau: . Ñaây laø daïng döõ lieäu thôøi gian tröïc tieáp. . Haèng soá naøy coù 2 daïng: .3.

SP: Taïo xung khoâng coù nhôù .SS: Treã theo söôøn leân coù nhôù . Khai baùo loaïi Timer S7_300 coù 5 loaïi timer ñöôïc khai baùo baèng caùc leänh: .SF : Treã theo söôøn xuoáng.SD: treã coù söôøn leân khoâng coù nhôù .4.SE: Taïo xung coù nhôù . Những lệnh này tác động vào thanh ghi trạng thái như sau: .

Khai baùo tín hieäu xoaù (Reset) Cuù phaùp: A < ñòa chæ bit > R < Teân timer > Toán hạng thứ nhất “Địa chỉ bit” xác định tín hieäu seõ ñöôïc söû duïng laøm tín hieäu chuû ñoäng xoaù cho timer coù teân trong toaùn haïng thöù 2. Neáu tín hieäu xoaù veà 0. T-Word (Thanh ghi CV) vaø Tbit cuøng ñoàng thôøi ñöôïc ñöa veà 0.5. . Khi tín hieäu xoaù baèng 1. Timer seõ chôø ñöôïc kích laïi.

15. Nguyên tắc làm việc 4. Ký hiệu: Cx Trong đó.4.15.1. Boä ñeám ( Counter) Couter là bộ đếm thực hiện chức năng đếm sườn xung của các tín hiệu đầu vào. x là số nguyên trong khoảng từ 0-255 .

2.4.Khai baùo tín hieäu xoaù (reset). Trong taát caû 5 böôùc treân.caùc böôùc 2. .Khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo CD ñöôïc ñeám luøi .Khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo CU ñöôïc ñeám tieán .3 laø baét buoäc .Khai baùo tín hieäu enable neáu muoán söû duïng tín hieäu chuû ñoäng kích.Khai baùo tín hieäu ñaët (set) vaø giaù trò ñaët tröôùc (PV) .15. Khai baùo söû duïng Vieäc khai baùo söû duïng Counter bao goàm caùc böôùc: .

1. Khai baùo tín hieäu enable (kích ñeám)
Cuù phaùp:

A < Ñòa chæ bit > FR < teân Counter > Toán hạng thứ nhất “Địa chỉ bit” xác định tín hiệu sẽ được sử dụng làm tín hiệu kích đếm cho boä ñeám coù teân cho trong toaùn haïng thöù hai.

2. Khai baùo tín hieäu ñöôïc ñeám tieán theo söôøn leân
Cuù phaùp:

A < Ñòa chæ bit > CU < Teân Counter > Toán hạng thứ nhất “Địa chỉ bit” xác định tín hieäu maø söôøn leân cuûa noù ñöôïc boä ñeám vôùi teân cho trong toaùn haïng thöù hai ñeám tieán. Moãi khi xuaát hieän moät söôøn leân cuûa tín hieäu ,boä ñeám seõ taêng noäi dung cuûa thanh ghi C Word (CV) leân 1 ñôn vò.

3. Khai baùo tín hieäu ñöôïc ñeám luøi theo söôøn leân
Cuù phaùp:

A < Ñòa chæ bit > CD < Teân Counter > Toán hạng thứ nhất “Địa chỉ bit” xác định tín hieäu maø söôøn leân cuûa noù ñöôïc boä ñeám vôùi teân cho trong toaùn haïng thöù hai ñeám luøi. Moãi khi xuaát hieän moät söôøn leân cuûa tín hieäu, boä ñeám seõ giaûm noäi dung cuûa thanh ghi C-Word ñi 1 ñôn vò.

4. Khai baùo tín hieäu ñaët (set) giaù trò ñaët tröôùc (PV)
Cuù phaùp: A < Ñòa chæ bit > L C# < haèng soá > S < Teân Counter >

5. Khai baùo tín hieäu xoaù (reset)
Cuù phaùp: A < Ñòa chæ bit > R < Teân Counter >

Toán hạng thứ nhất “Địa chỉ bit”xác định tín hieäu maø moãi khi xuaát hieän söôøn leân cuûa noù, thanh ghi C-Word cuûa boä ñeám coù teân trong toaùn haïng cuûa leänh thöù hai seõ ñöôïc xoaù veà 0.

1. Lập trình tuyến tính 5.CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 5. Lập trình có cấu trúc .2.

.5. Lập trình tuyến tính Kỹ thuật lập trình tuyến tính là phương pháp lập trình mà toàn bộ chương trình ứng dụng sẽ chỉ nằm trong một khối OB1.1.

Local block được giải phóng ở cuối mỗi vòng quét và được cấp lại ở đầu vòng quét sau nên các giá trị có trong local block của vòng quét trước cũng bị mất khi bắt đầu vòng quét mới.Local block của OB1 Khi thực hiện khối OB1. hệ điều hành luôn cấp một local block có kích thước mặc định là 20bytes trong Work memory để OB1 có thể lấy được những dữ liệu từ hệ điều hành. Mặc dù kích thước chỉ là 20 bytes mặc định. nhưng nguời sử dụng có thể mở rộng local block để sử dụng thêm các biến nhớ cho chương trình. .

Lập trình có cấu trúc Ngoài khối chương trình chính OB1. chương trình chính OB1 dừng tạm thời.2. FB. khối OB1 luôn được quét qua.5.  Khi có lệnh gọi. chu trình tiếp tục quét dòng lệnh tiếp theo của OB1. ta còn sử dụng thêm các khối chương trình con OB. . FC. Sau khi thực hiện xong chương trình con.  Trong một chương trình. còn các khối chương trình con khác chỉ được quét khi có lệnh gọi đến nó. và chương trình con được gọi sẽ được thực hiện.

Điều khiển đèn giao thông . Phân loại sản phẩm dùng hai cảm biến 6. Phân loại sản phẩm dùng một cảm biến 6. Đếm số sản phẩm dùng một cảm biến 6.2. Hiển thị số sản phẩm trên led 7 đoạn 6.3.CHƯƠNG 6: BÀI TẬP THỰC HÀNH 6.5. Phân loại và đếm sản phẩm dùng hai cảm biến 6.4.6.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful