Danh muc các bài hát dã diên hop âm

ca các hop âm o dây chi mang tính chât tham khao. Các ban hãy tu chon cho mình hop âm và diêu chuân nhât dê bài hát duoc hay hon
ê các bài hát quôc tê nôi tiêng . các ban hãy vào các trang web nuóc ngoài dê tu search . môt sô trang web có dây du các bài hát nôi tiêng quôc tê nhu :
Tabs - tabs search engine // 3,500,000 tabs. Guitar, bass, drums, guitar pro and power tabs!
TIMATE GUITAR TABS ARCHIVE ' 300,000¹ Guitar Tabs, Bass Tabs, Chords and Guitar Pro Tabs!
ìm nhanh bʼnn nhân ctrl+F rôi nhŏp tên bài cân tìm.)

0 - 9
1 giŭ sáng-1huv 1iên
12 giŭ
2 - 1 ÷ ô
2 mùa AOEL
3 bài hát cua Dan 1ruŭng ^^
8 van ô ngan 4ôô lan nho em
8 vʼnn ô ngàn 4ôô lân vêu em
999 dóa hông
[Ebook Hop Ámj[có thê dôi duoc kevj[update¸ô9/ô3/2ôô9j
[requestj Hoa Bœng Láng - 1imi
[requestjhãv Khóc- Dųc Cuŭng(2nm)


A
A little love
A Little Love - Fiona Fung
A Lover's Concerto
About love
Ai dua Em Jŝ
Alexander Rvbak - Funnv Little World
And Farewell - Black Infinitv
Angel in me - 1hao trang
Anh
Anh ( Hô Quvnh Huong)
Anh Dã 1ŵng Yêu-ChuBin
Anh dã cho em mùa xuân
Anh còn no em - Ahʼnc sî Anh Bœng
Anh không muŧn ra di
Anh nhū em
Anh Phai Làm Sao
Anh se quav vŝ
Anh tôi
Anh tin mình dã cho nhau 1 kv niêm
Anh Jà Em - Aguvên Kiên Cuŭng
Anh Jōn Biśt
Anh vêu em nhiŝu lőm
Aubrev
Anh mőt cua cha- Lam 1ruŭng
Anh sáng cua dŭi tôi
Anh sáng núi rŵng
Ao Dài oi
Ao em chua mác mũt lân
Ao lua Hà Dông
Ao 1rőng dśn 1ruŭng
Ao 1rőng Sân 1ruŭng
Ao xanh
Ám 1hanh 1hŭi Cian
A I A


B
Back somedav
Bao giâc mo - 1he men
bao giŭ biśt tuong tu!
Bao Ciŭ Cho dśn Mùa dông
Bao giŭ cho dśn mùa dông.
Bao Ciŭ Em Biśt
Bao la tình Chúa
Bav Di Cánh Chim Biên-Hoàng Bách
Bav cùng tình vêu
Bav giŹa ngân hà - Aam Cuŭng
Bà tôi
Bà tôi - Phuong Uvên
Bài ca cho em - Dinh Mʼnnh Ainh
Bài Ca Chua Jiśt Hśt Lŭi
Bài ca mŵng sinh nhŏt
Bài ca sông Hông
Bài ca sinh nhŏt
Bài ca sinh viên
Bài ca tình vêu
Bài ca trên dôi
Bài Hát Buôn-lê Hiśu
Bài hát cho em
Bài Hát Cho Em ( Dinh Mʼnnh Ainh)
Bài hát cuŧi
Bài hát muc dông
Bài hát ru cho anh
Bài hát táng em
Bài Không tên Sŧ 4
Bài không tên sŧ 8 - JÜ 1HAAH AA
Bài Ahőn 1uôi 2ô
Bài thánh ca buôn
Bài Yêu dŭi và Chào buôi sáng cua M1J
Bác dang cùng chúng cháu hành quân
Bác Hô mũt tình vêu bao la
Bèo dʼnt mâv trôi
Bên dŭi hiu quʼnnh
Bên dŭi tôi
Bên em là biên rũng
Bình minh
Bình thuŭng thôi
Bóng mâv qua thŝm
Bóng mâv qua thŝm
Bóng mua - Hà Anh 1uân
bóng mua¸Hà Anh 1uân
Bông cť mav .
Bông hông cài áo - Ahân ngàv cua mŕ
Bông hông thuv tinh
Ban tình ca dâu tiên
Ban tình ca dâu tiên
Ban tình ca mùa dông
Ban tình ca mùa dông
Ban 1ình Ca 1áng Em
Ban 1ình Cuŧi
Bav sőc câu vông
Bât chot mũt tình vêu
Bât Chot Mũt 1ình Yêu - Aguvên Dųc Cuŭng
Bŏt Dŏv (Acoustic Jersion)
Bœng Cuŭng - 1ôn 1hŭ Mũt 1ình Yêu/Lòng Mãi Không Quên
Bœng Láng 1im
Bśn cang quê huong tôi
Bůi vì dam mê
Bůi vì em là con gái
Bŭ vai dšu dàng
Bŭm oi
bui phân
Bųc Hţa dông Quê
Bųc thu tình dâu tiên
Bųc thu tình thų 3
Bųc thu tình thų hai
Bųc thu tình thų tu-Dô Bao, Hô Quvnh Huong
Bųc tranh muôn màu
Bŧn mùa và em - st : Lê Quang
Bô câu không dua thu
Beautiful Cirl
BECAUSE I'M S1UPID - lŭi viêt
Bestest Friends
Biśt tìm dâu
Biśt Yêu - 1huv Chi
Biśt Yêu- 1hùv Chi
Biên Cʼnn
Biên nôi nhū và em
Biên nhū
Biên Jà Anh 1ráng
Biên vőng- Bœng Kiŝu hát
Biêt lv
Biêt Lv
Bonjour Jietnam
Boulevard
Buông xuôi
Buôn
Buôn ngu
Buôn ngu
Buôn oi chào mi
Bv mv side
Buūc chân lŗ loi


C
Ca dao
Ca Dao -- Jû quŧc viêt
cai Hong ¸câu Jông
Can't help falling in love
Carrv You Home
Cà phê mũt mình
Cám on tình vêu - Uvên Linh ( JA Idol 2ô1ô)
Cánh dông tuvśt
Cánh diŝu
Cánh hoa ép trong tim
Cánh 1hu Cuŧi Cùng
Cát Bui
Câu Chuvên Mùa 1hu
Câu chuvên nhť cua tôi
Câu chuvên tình tôi
Câu chuvên tình tôi
Câu Chuvên 1ình Yêu
Câv dàn bť quên
Câv dàn guitar cua dʼni dũi ba
Câv dàn sinh viên
Câv Bàng
Câv thùv duong
Câv và gió
Câv, Lá và gió
Còn lʼni nôi cô don-- nguvên hung
Còn ta vūi nông nàn
Còn vêu em mãi
Có dôi khi
Có nhau trţn dŭi
Có nhŹng khi mũt mình
Có phai em mùa thu Hà Aũi
Cô don
Cô don mình em
Cô bé bên cŷa sô - Chu Lê Minh
Cô bé dôi hŭn
Cô bé mùa dông
Cô gái dśn tŵ hôm qua
Cô gái Sâm Aua xinh dŕp
Cô gái 1rung Hoa xinh dŕp - Biêu diên: 1rân Jiêt Anh
Cô hàng xóm
Cô 1âm ngàv nav
Công Chúa Bong Bóng
CAM XUC ( 1riêu Hoàng)
Cam On 1ình Yêu Cua Em
Câu Jòng Sau Mua
Câu Jông Khuvśt
Cőn môi tình còn dau
Cť và mua - Ciáng Son
Cť và mua - giáng son
Cų Agu Sav
Cŧ quên
Cô tich tình vêu
Cán gác trŧng- Ung Hoàng Phúc [1Jj
Cha và con
Cha và thâv
Cha vêu
Chân tình
Chén Dőng
Chênh vênh
Chú kiśn
Chú voi con ů ban Dôn
Chú voi con ů ban dôn
Chúc bé ngu ngon
Chúc bé ngu ngon (bài nàv hav quá)
chúc em ngu ngon ( kiśn huv vs thanh thao )
chúc mŵng sinh nhŏt em - Aguvên Ján Chung
Chúc ngu ngon
Chút tho tình nguŭi linh biên
Chʼnm tav vào diŝu uūc - Agô Kiśn Huv / 1ân Khánh / Cao 1hái Son / Jiêt Mv (1J)
Chőc anh có vêu em
Chŭ Anh 1rong Con Mua
Chŭ em
Chŭ em trong dêm
Chŭ Em Jŝ
Chŭ Mũt Aguŭi - 1ân Khánh
Cho dŭi
Chot Khóc - 1ri Cuŭng
Chot nghe buūc em vŝ
Chot nhū tên anh
Chş Còn Mình Anh-lê Hiśu
Chş có em
Chş có mình anh
Chş là giâc mo
Chş là giâc mo
Chş là giâc mo - Microwave
Chş mũt mình anh
Chš di tìm em
Chš tôi
Chš tôi
CHAO BUOI SAAC - Aguvên Dân
Chia sř nhŹng ca khúc vŝ xuân và têt ^^
Chia tav hoàng hôn
Chiśc áo bà ba
Chiśc hài lţ lem
Chiśc khán gió âm
Chiśc lá
Chiśc lá dâu tiên
Chiśc Lá Cuŧi Cùng
Chiśc lá mùa dông
Chiśc lá mùa dông
Chiśc lá tình vêu
Chiśc Lá 1hu Phai
Chiśc thuvŝn nan
Chiśc vòng câu hôn
Chiŝu dông dî vãng
Chiŝu Không Em - Phú Quang, Agţc Anh
Chiŝu Matxcova
Chiŝu nghe biên khóc - jimmv nguven
Chim sáo ngàv xua
Chim 1rőng Mô Côi
Chim trőng mô côi
Cho dŭi Chút on¸1CS
Cho bʼnn cho tôi
Cho Con
Cho em
Cho em
Cho em
Cho em mũt ngàv (fixed)
Cho lân cuŧi
Cho Ahau Lŧi Di Riêng - Hoàng 1hùv Linh
Cho tôi lʼni tŵ dâu
Cho Jŵa Lòng Em
Chuũt vêu gʼno
Chuvśn dò quê huong
Chuvên -1hùv chi
Chuvên Cua 1ôi
Chuvên chàng cô don
Chuvên Hŕn Hò
Chuvên hoa sim
Chuvên 1ình !
Chuvên tình buôn
Chuvên tình câv và lá -Agô Kiśn Huv(1heo vêu câu cua bʼnn Quangthanh53kd1)
Chuvên tình cô gái mù !!!!
Chuvên tình cua thuv thân
Chuvên 1ình Chiśc Dâv dàn
Chuvên tình mua
Chuvên tình thao nguvên
Chuvên 1ình 1rong 1u Kinh...
Chuvên 1huŭng 1ình 1hś 1hôi
Chua bao giŭ
Con duŭng dśn 1ruŭng
Con duŭng hʼnnh phúc
con duŭng hʼnnh phúc
Con duŭng Màu Xanh
Con duŭng Mua
Con duŭng tình vêu ¸ 1uŭng Ján
Con duŭng tình vêu (Lam truŭng)
Con duŭng vőng em
Con duŭng xua em di
Con gái
Con gái bâv giŭ
Con hʼnc giâv
Con MŐt CÒn Lňi
Con sŧ ô
COn tim thŏt thà - 1ô Chân Phong
Con Yêu
Crv on mv shoulder
Cuũc dŭi sinh viên
cung dàn buôn
Con Dau Cuŧi Cùng
Con dau cuôi cùng-Lê Hiśu
Con dau cuŧi cùng - Lê Hiśu vūi sŻ thê hiên cua bác Q1B
Con Bão Aghiêng Dêm- Lê Cát 1rţng Lý
Con gió lʼn
con gió thoang
Con mua bőt dâu tình vêu
Con mua lao xao
con mua lʼnnh
Con Mua Mùa Dông
Con mua phùn
Con mua tình vêu


D
Dê Dành - Xinh Xô
D-Dêm lao xao
Dà Lʼnt Hoàng Hôn
Dàn ông là thś
Dàn Bà
Dành quên
Dánh Mât Em
Dánh Roi Cuũc 1ình - Minh Khang
Dánh roi tình vêu - Quang vinh ( hit hav nhât 1 thŭi )
Dã 5 nám - Anh Khang
Dã xa cuũc tình
Dèn Lông Bav Cao ( 1im )
Dêm - M4U
Dêm dông
Dêm Cô Don
Dêm cô don
Dêm Không 1ráng-Aguvên Kiên Cuŭng
Dêm m4u
Dêm màu xanh
Dêm Màu Xanh - Bao Lân
Dêm nav có mua roi
Dêm tʼn tŵ - Duong Agţc 1hái & Lâm Jû
Dêm tráng tình vêu
Dêm 1uvśt Roi
Dêm tuvśt roi
Dôi
Dôi - Minh 1huŏn (Ahʼnc film "Cô gái xâu xi")
Dôi bŭ - Anh tú
Dôi bŭ - Lê Cát 1rţng Lý
Dôi chân trân
Dôi chân trân (Hòa âm chi tiśt)
Dôi giâv vai
Dôi mőt Plav-ku
Dŏp vű câv dàn
Dśn vūi nhau - Luu Huong Ciang
Dŭi gţi em biśt bao lân
Dŵng - 1hś Hiên - Phuong Jv
Dŵng giŏn anh nhé em
Dŵng Hťi Jì Sao 1ôi Buôn
Dŵng mãi ngôi dâv - Luu Huong Ciang
Dŵng Aói AŹa
Dŵng Ahìn Lʼni
Dŵng xa em dêm nav
Dê em luôn cuŭi (nghe tình cam)
Dê mãi có nhau (bài hát trong phim chiśu trên J1J1 hav quá)
Dê 1ôi Lőng Aghe
Dê 1rţn dŭi 1huong Ahū Lê Hiśu
Dô Bao - 1hŭi gian dê vêu
Dông dao - st: 1ruong Quý Hai
Dông Hô Sai Ciâv
Dông 1hoʼni - Dông Ahi
Dông Xanh - Ahʼnc Agoʼni - Dšch-lê HŻu Hà
Dôi 1hav
Dôi thav -Bœng Kiŝu (1J)
Dšnh mênh ta gáp nhau - Agô Kiśn Huv ft. 1hu 1huv
Di qua bóng tŧi
Diŝu em không biśt
Diŝu Cian Dš
Diŝu Uūc Cian Don - akira
Doan Khúc Cuŧi Cho Em - 1uân Hung
Duŭng cong - Uvên Linh Idol - Aguvên Hai Phong
Duŭng Xua
dŭi tôi cô don
dêm hát bài buôn 2 cua Duv Khánh
D-Di tìm bóng núi
dang em
Danh muc các bài hát dã diŝn hop âm
DDàn tráng
DDành nói lŭi chia tav
DDâu phai bůi mùa thu
DDêm buôn tşnh lŗ
DDêm Lao Xao
DDêm nœm mo phŧ
DDêm tân hôn
DDêm thâv ta là thác dô!
DDóa hoa vô thuŭng
DDôi bàn tav
DDôi bŭ
DDôi chân trân
DDôi mőt mùa thu
DDât mŕ
DDât nuūc
DDųa bé
DDŵng gţi và nhőn tin em nŹa
DDŵng qua lŧi dó
DDê gió cuŧn di
DDê quên con tim
DDi hţc
DDi tìm lŭi ru nŹ thân mát trŭi
DDi vŝ noi xa
DDiŝu dó không thŏt dŕp sao
DDiêu buôn phuong nam
DDuŭng dśn ngàv vinh quang
DDuŭng xa uūt mua
Dòng sông lo dãng
Dòng thŭi gian
Dòng thŭi gian-Aguvên Hai Phong
Dù Có Là Aguŭi 1ình
Dù 1hś Aào di AŹa
Dʼn cô hoài lang
Dʼn khúc
Dʼn khúc buôn-Phuong 1hanh
Dâu phŧ em qua
Dâu tình sâu!
Dâu vśt nghiêt ngã
Dâu vêu tình dâu
Dōu có lôi lâm
Dś mèn
Dšu Dàng Dśn 1ŵng Phút Ciâv
Diêm xua
Don't crv 1oni
Donna donna
Du âm
Duŭng nhu ta dã
Duŭng nhu ta dã - Mÿ 1âm


E
Em Di Qua 1ôi
Em ů dâu?
Em dã trôi xa
Em Bé Bán Diêm
Em biśt - Lê Hiśu
Em còn nhū hav em dã quên
Em Chiśc Lá Jà 1ôi
Em hát dân ca
Em mong vŏv thôi
Em mo vŝ anh
Em nhū anh nhiŝu
Em trong mőt tôi
Em và tôi
Em vōn nhu ngàv xua
Em vŝ tóc xanh
Em Jŝ 1inh Khôi
Em vŝ tinh khôi
Em oi Hà Aũi phŧ
Em-Mr.Siro (La thų)
Eternal flame
Everv 1imes


F
Forever ( mŧi tình dâu )
Forever and one
Forever Friends - Fiona Fung


G
Cóc Phŧ Rêu Xanh
Cóc 1ŧi - Aguvên Hai Phong
Cót hông
Câu con
Cţi dò
Cţi Ciâc Mo Jŝ
Cţi tên em
Cţi tên em chút 1hao sūm mai - Jû Quŧc Jiêt
Cţi tên tôi bʼnn thân hűi
Cţi tôi Hà Aôi (hav gân nhu Aông Aàn Hà Aũi)
Cŷi Làn Ció
Cŷi lʼni em
Cŷi 1ūi Em
gŷi tūi em
Cõ Cŷa 1ình Yêu
Ciai diêu tình vêu
Ciàv thuv tinh
Ciáng sinh mũt mình - Hoàng Bách
Ciâc mo cua tôi
Ciâv Phút êm dŝm
giâv phút êm dŝm
Ciâv phút êm dŝm - Akira Phan
Ciâv Phút Chia Xa
Ciã 1ŵ
Ciã tŵ dî vãng
Ció Bâc
Ció Oi
Ció Oi - Ján 1ų Quý
Cia vŭ vêu ( Agô Kiśn Huv) [1Jj
Ciâc Mo 1 Cuũc 1ình
Ciâc mo có thŏt
Ciâc mo cua anh
Ciâc Mo Cua Anh
Ciâc mo cua anh - MrSiro
Ciâc mo cô tich
Ciâc mo chapi
Ciâc mo chş là giâc mť
Ciâc mo cuŧi cùng-DHSZ (anh em cho ý kiśn)
Ciâc Mo Lʼn - Hà Anh 1uân
Ciâc mo mong manh
Ciâc mo ngàv xua...nhʼnc phim Công Mát 1rŭi....Kasim Hoàng Jû
Ciâc Mo 1à áo 1rőng
Ciâc mo tình vêu
Ciâc mo thân kv -Dųc Anh ( Buūc Ahãv xì tin )
giâc mo trua
Ciâc mo tuvśt trőng
Ciâc mo tuvêt vŭi
Ciâc mo vŝ mũt tình vêu
Ciţt dőng
Ciţt lê dài trang
Ciţt nőng bên thŝm
Ciţt nuūc mőt cho dŭi - Mr Dàm
Ciţt Suong - Mv 1am
Ciţt Suong Ban Mai- Lam 1ruŭng<updated to demhat>
Ciţt suong trên mi mőt
Ciţt suong và chiśc lá
Ciŭ Anh Hųa Dê Làm Cì
CiŹ mãi bóng hình em
Coodbve
Cotta Find You
green fields
Cuitar Cho 1a
Cuong thân ¸ 1hanh Bùi Idol Australia(HO1)


H
Hai mát tình vêu
Hai muoi
Happv B-dav
Happv birthdav - Aew Kids
Hà Aũi dêm trů gió
Hà Aũi mùa hoa sŹa - Aguvên Chi Jû
Hà Aũi mùa vőng nhŹng con mua
Hà nũi mũt trái tim hông
Hà Aũi ngàv trů vŝ
Hà Aũi và tôi
Hát - Jõ Hʼn 1râm
Hát cho màn dêm
Hát cho mţi nguŭi
Hát Cho 1ình Yêu dâu
Hát AŹa Di Em
hát rœng anh vêu em
hát ru tình vêu - dan truŭng vs hô quvnh huong
Hát vŝ anh
Hát vūi chú ve con
Hãv dê anh duoc quên em(M4U)-Hav
Hãv dê anh vêu em lân nŹa - 1he men
Hãv dê mát trŭi chiśu sáng
Hãv chôn tôi vūi câv dàn guitar
Hãv hát lên
hãv nói vūi em - Bang Kieu & Mv 1am
Hãv Sŧng Jì Hoà Bình - Mtv
Hãv tra lŭi em
Hãv vŝ dâv bên anh
Hãv Xem Là Ciâc Mo; st: Hô Duv Minh; 1rình bàv: Chu Bin
Hãv vêu nhau di
Hãv vêu nhu chua vêu lân nào
Hè muũn
Hình bóng doi chŭ
Hình bóng em
Hòn Dá Cô Don
Hòn Dá cô don
Hʼn cuŧi
Hʼn cuŧi
Hʼn Cuŧi - Anh 1uân
Hʼn trőng
Hʼnnh Phúc don So
Hʼnnh phúc ngőn
Hŕn gáp lʼni anh
Hŗm Jőng
Hţa mi tóc nâu
Hťi 1 ti vŝ How can I tell her - Lobo
hop âm bài video game song
Hop âm chţn lţc cho các bʼnn tham khao
Hô trên núi
Hoa Cť Mav(dã split)
Hoa dʼni
Hoa nào anh quên
Hoa nőng
Hoa sŹa
Hoa 1àn - Aguvên Agţc 1hiên
Hoa tim ngàv xua
Hoa tim ngoài sân
Hoa trőng Mùa Dông
Hoa 1rinh AŹ
Hoang mang ¸Hà Anh 1uân
Hoàng Hai - Aôi nhū ngàv dông(bài nàv hav)
Honev
hop am evervdav i love vou
hotel california
Hotel California
how deep is vour love!
Huś tình vêu cua tôi
Huś xua (Châu Kv"
Huvŝn thoʼni mŕ
Huūng vŝ Hà Aũi - Hoàng Duong
Huong ngţc lan
Huong tóc mʼn non
Huong thâm


I
I believe
I love vou -- Duv Khánh
I want it that wav
I'm vour stvlish man
if
If tommorow never comes
Im láng dêm Hà Aũi


1
1ingle bells


K
Kachiusa
Katv Katv
Kv niêm - 5 dòng kŗ
Kv Aiêm dã Xa
Kv Aiêm Bť Quên-1uŭng Ján...
Kv niêm mái truŭng
Kv niêm thân thuong
Kv niêm truŭng xua
Kş Aiêm Hţc 1rò
Kş Aiêm Hţc 1rò
Ký Ųc Agàv Hôm Qua
Ký Ųc 1hŭi Sinh Jiên
ký ųc tình vêu
Ký 1úc Xá Chiŝu Mua
Khám phá
Khát vţng
Khát vţng tuôi trŗ
Khóc (ballad)
Khóc - Dông Ahi
Khóc thâm
Khóc 1rong dêm- Aguvên Kiên Cuŭng
Không Còn Mùa 1hu
Không cân phai hųa dâu em - Phʼnm khánh hung
Không Cì Có 1hê 1hav 1hś Em
Không gì có thê thav thś em-Lâm Chân Huv
Không thê thav thś
Khúc Ciao Mùa
Khúc hát chim trŭi
khúc hát cho em-spvder
Khúc Hát Mŵng Sinh Ahŏt
Khúc nhʼnc xua
Khúc 1huv Du
khúc vêu thuong
Khťe vì nuūc - Hùng Lân
Khi Dã Muũn Màng mũt bài hát khá hav <updated>
Khi bình minh bőt dâu¸ 1hùv Chi.
Khi có em
Khi cô don em nhū ai
Khi Em Ra di
Khi Em Xa Anh
Khi giâc mo vŝ
Khi 1ô Quŧc cân (Phʼnm Dáng Khuong)
Khoang trŭi cua bé
Khoanh khőc
Khung trŭi tuôi mũng
Kiśp dam Mê
Kiśp lŹ hành
Knocking on heaven's door


L
L'avantura
Là con gái thŏt tuvêt..
Làm tho tình em dţc
Làm On
Làm on
Làm on - 1rân 1rung Dųc
Lá dť
Lá 1hu Cuŧi Cùng
Lá Yêu - Mr. Siro (bài Aàv Hav Quá)
Lâu Dài 1ình Ai Sáng tác: 1rân 1hiên 1hanh
Lãng quên chiŝu thu
Lê Dêm
Lòng mŕ
Lʼnc Mât Mùa Xuân
Lʼni mũt lân nŹa
Lʼni mũt nôi dau(giţt lê buôn) ¸xin giúp em vūi.Bài nàv quá hav
Lân dâu 1iên Anh Biśt
Lőng nghe mùa xuân vŝ (--> 1J)
Láng - Lee kirbv
Láng Yên
Láng vên - 1hùv Chi.
Lŗ bóng ngôi truŭng
Lŭi cua gió
Lŭi Chua Aói
Lŭi Chua Aói
Lŭi con hųa - Aguvên Dųc Cuŭng
Lŭi gţi thiên thu - 1ršnh Công Son
Lŭi hųa
Lŭi Hųa - Aam Cuŭng ft. Khőc Jiêt
Lŭi nguvŝn - Akira Phan
Lŭi Ru Agţt Agào
Lŭi tť tình cua mùa xuân
Lŭi tť tình dê thuong
Lŭi tť tình dê thuong 2
Lŭi trái tim muŧn nói
lŭi vêu nào-Dinh Mʼnnh Ainh
Lŭi vêu thuong
Lű Yêu Em Rôi - Quang Dûng - St Phʼnm Khai 1uân<Updated to Demhat.guitar.vn>
Lut tŵ ngã tu duŭng phŧ
Lŧi cû ta vŝ
Lŧi thoát(Mw)+ Phút cuŧi
Lŧi vőng
Liên khúc mŕ và bé
Linh Hôn Dã Mât
Linh Hôn Dã Mât (rât hav)
LIP - Lil'Knight ^^
Love is all around
Love me tender
Love paradise !
Love will grow
Love vou and love me
Lovebug


M
Magic Bolevard
Màu hoa dť
Màu mőt nhung
Mâv - Lam 1ruŭng ( S1: Dào 1rţng 1hšnh )
Mãi mãi - Lam 1ruŭng (Forever cua Ahn 1ae Wook)
Mãi Mãi Bên Em (1immv 1C Aguvên) - Lê Quvên cover guitar
Mãi mãi bên em - 1immv Aguven
Mãi mãi mũt tình vêu
Mãi mãi vêu anh - (nhʼnc phim lŏp trình trái tim)
Mãi mãi- Forever
Mãi Yêu - Mÿ 1âm [hop âmj
Mình là dàn ông - Lê Minh Son
Món Quà Jô Ciá
Mùa dông dã qua
Mùa dông cua anh ! 1ác gia : 1rân 1hiên 1hanh
mùa dông im láng
Mùa dông không lʼnnh
Mùa dông sőp dśn
Mùa dông vêu thuong
Mùa chim én bav
Mùa hè kş niêm
Mùa hè thuong vêu
Mùa hè trong mőt em
Mùa hè xanh
Mùa hʼn cuŧi cùng - 1rân Lê Quvnh
Mùa thu cho em
Mùa 1hu Cho Em - Agô 1huv Miên
Mùa thu không trů lʼni
Mùa xuân dâu tiên
Mùa xuân bên cŷa sô
Mùa Xuân Oi Mùa Xuân - mÿ tâm
Mőt den
Mőt buôn
Mőt cuŭi
Mát trŭi bé con
Mát 1rŭi Màu Den
Mŕ con dã vŝ
Mŕ vêu
Mŕ vêu
Mŕ oi cho con mo
Mŕ oi! Con dã vêu
Mŵng sinh nhŏt cua em - Aguvên Ján Chung
Môi Agàv 1ôi Chţn Mũt Aiŝm Jui - 1cs
Mŧi tình dâu
Mũng mo
Mũt dêm mua tháng giêng
Mũt diŝu Là Mãi Mãi
Mũt diŝu là mãi mãi
Mũt buôi sáng mùa xuân
Mũt cõi di vŝ
Mũt lân duoc vêu
mũt lân nŹa duoc vêu
Mũt lân thôi-Chi 1hiên
Mũt lân và mãi mãi
Mũt lŭi cho anh
Mũt lŭi cho anh - Dáng Khôi
Mũt lŭi cho anh - Dáng khôi
Mũt mình
Mũt ngàv dài - Quŧc 1hiên
Mũt ngàv không có em - Y vân
Mũt ngàv mùa dông
Mũt Aguŭi Dã Xa
Mũt Aguŭi Dã Xa
Mũt rŵng câv mũt dŭi nguŭi
Mũt sŧ bài hát hop âm dã biên tŏp
mũt sŧ bài nhʼnc trŗ
Mũt tình vêu
Mũt 1hŭi dã Xa
Mũt thŭi dã xa
Mũt thŭi dâu vêu
Mũt 1hŭi Sinh Jiên
Mũt 1hoáng Huong 1ình
Mũt trái tim, mũt tình vêu
Mũt Jòng 1rái dât
Melancholv - Mr.Siro
Miŝn cát trőng
Miss vou
Mong anh vŝ
Mong doi mát trŭi
Mong em luôn hʼnnh phúc
Mong manh mŧi tình dâu- Anh 1ú
Mong uūc kş niêm xua
More than I can sav
More than words
Mv love-Westlife
Mo Mũt Hʼnnh Phúc - Phʼnm Khánh Hung
Mo vŝ noi xa lőm
Mua
Mua
Mua Kş Aiêm
Mua Kş Aiêm
Mua ngâu
Mua Ahʼnt Ahòa
Mua nuūc mőt! bài hát rât hav mong các anh em giúp dű sūm!
Mua phi truŭng
Mua roi láng thâm M4U
Mua tình Lam 1ruŭng
mua tình vêu - hô Quvnh huong
Mua trên phŧ bav xa - 1hùv Chi ft M4U
Mua 1rên Phŧ Huś
Mua trong cuũc dŭi (Who'll stop the rain)


N
Aőng 1huv 1inh
Aam châm
Aam Sinh AŹ Sinh
Aam sinh, nŹ sinh
Aàv Em Có Ahū
Aàv nguŭi vêu oi <updated>
Aâm Lùn Di dũng
Aőng Jàng Biên Xanh Jà Anh
Aœm Mo - It's 1ime
Aśu - Aoo Phuūc 1hšnh
Aśu chş còn mũt ngàv dê sŧng
Aśu Em Buôn - Hô Quvnh Huong
Aśu em hiêu
nśu em là nguŭi tình
Aśu kém duvên vô phŏn
Aśu không có em
Aśu lúc truūc em dŵng tūi
Aśu Ahu -----Phuong 1hanh
Aśu nhu-Lê Hiśu
Aśu phai xa nhau
Au cuŭi
Au cuŭi trong mőt em
Au hông hŭ hŹng ( Lam 1ruŭng)
nŷa dêm ngoài phŧ
Aŷa Hôn 1huong Dau
Aŷa vâng tráng
Aôi nhū dóng báng - Akira Phan ft. 1ollv Aguvên.
Aôi nhū dšu êm
Aôi nhū mùa dông
Aôi nhū mùa dông
Aôi nhū theo màn mua - Agô Kiśn Huv
Aôi nhū trong dêm - Huv Jû M4U
Aôi sâu dêm vőng
Aŧi vòng tav lūn
Aông Aàn Hà Aũi
Aũi tôi
Aám Anh Em 1rên Mũt Chiśc Xe 1áng
Aám tháng doi chŭ
Agàn lân khőc tên em-Quang Jinh
Agàn nám khó phai - Minh 1uvśt
Agàn thu áo tim
Agàv hôm qua
Agàv hôm qua
Agàv hôm qua - Jân Quang Long
Agàv không em - Microwave
Agàv mai trŭi lʼni sáng
Agàv mùa
Agàv Ahū Dêm Mong-Dáng Khôi
Agàv tân hôn
Agàv tśt quê em
ngàv vui nám âv (Ahʼnc Pháp)
Agàv xua oi
Agâv tho
Agôi Ahà Hʼnnh Phúc
Agôi nhà hʼnnh phúc(JA), Quav vŝ di - O1S [1huv 1iênj
Agôi nhà hoa hông
Agôi sao anh và em ^^
Agôi sao bav - Dan 1ruŭng
Agôi sao báng
Agôi sao cô don
Agôi 1ruŭng Dâu Yêu
Agôi truŭng dâu vêu
ACŌU HŲAC PHŦ - 1rân 1iśn
Agōu Hųng Lý Qua Câu
Agōu Hųng Sông Hông - 1rân 1iśn
Agōu Ahiên - 1ršnh Công Son
Agōu Ahiên¸mũt bài duoc proguitarist vêu câu !
ngţn lŷa cao nguvên-1rân 1iśn
Agţn nśn
Agű - Quang Hà ft.Khőc Jiêt
Agű Dâu 1ình Dã Quên Mình
Agű nhu là giâc mo
Agu Agon Ahé, Jo Yêu - Phan Dinh 1ùng
AgŻa Ô thuong nhū
Agôi Bên Em
Agôi hát ca bŝnh bông
Agôi lʼni bên nhau
Agõ vőng xôn xao
AgAv tŚt quÊ em ..
Aghe tôi kê nàv - Lê Cát 1rţng Lý
Aguŭi ů dŵng vŝ - Lê Minh Son
Aguŭi dàn ông dáng vêu - Aguvên Phi Hùng
Aguŭi dàn ông chân thŏt
Aguŭi dàn bà hóa dá
Aguŭi cô don
Aguŭi em gái nhť
Aguŭi em xóm dʼno
Aguŭi hát rong
Aguŭi mũng du
Aguŭi ra di vì dâu
Aguŭi ta nói
Aguŭi tình mùa dông
Aguŭi tình trám nám (version cua Dųc Huv chinh hiêu)
Aguŭi 1ình 1rám Aám - Dųc Huv
Aguŭi thâv
Aguŭi 1hâv Aám Xua
Aguŭi Jô Hình
Aguŭi vŝ cuŧi phŧ
Aguŭi vêu cô don
Ahac Phap - La Maritza "Dòng Sông 1uôi 1ho"
Ahánh lan rŵng
Ahé Anh
Ahőm mőt
AHŪ - Quŧc Bao bv Langtu¸atl !
Ahť oi!
Ahŭ các bác: Mua tuvśt-1immv Aguvên
AhŹng Anh sao Dêm
AhŹng diŝu nhť nhoi - Jv Oanh
AhŹng bài hát cua 1immv Aguvên
AhŹng dòng thu vũi trao
AhŹng giâc mo dài
nhŹng Ciâc Mo Dšu Dàng
AhŹng Khi Mũt Mình
AhŹng khi mũt mình
AhŹng khoanh khőc doi chŭ
AhŹng Khoanh khőc doi chŭ - 1rân Anh 1uân
AhŹng lŭi dŧi gian
AhŹng Mùa Dông Yêu Dâu - Dô Bao
AhŹng mùa dâu vêu
AhŹng nŗo duŭng phù sa
AhŹng Agàv Dŕp 1rŭi
AhŹng ngàv thų 7 trong nám
Ahū
Ahū
Ahū - Mÿ 1âm
Ahū Em
Ahū em
Ahū Em - Minh Juong
Ahū Em - 1echno
Ahū gâp ngàn lân hon
nhū không anh - Khůi Mv
Ahū Mùa 1hu Hà Aũi
Ahū Mua Sài Còn - Ca Sî QUAAC DÜAC
Ahū nguŭi vêu
Ahū Quŧc bao
Ahū và mo
Ahū vŝ em
Ahū vŝ Hà Aũi - 1ùng Duong hát !
Ahū ¸ Cʼnt tàn dâv
Ahū on thâv cô
Ahung nu cuoi tro lai-Hien 1huc
Ahu dã dâu vêu
Ahu bình minh bőt dâu - 1hùv Chi
Ahu cánh vʼnc bav
Ahu Ciâc Chiêm Bao
Ahu khúc tình ca
Ahu mũt lŭi chia tav
Ahu nhŹng vêu thuong ADCuŭng
nhu vŏv nhé-Khőc viêt
Aiŝm tin chiśn thőng
Aiŝm tin cho cát bui
Aiêm khúc cuŧi
Aobodv (English+Cuitar Jer, rât hav)
AOBODY cover
Aobodv's home
Noi ây bình yên
Noi mùa thu bàt dâu - Bàng Kiêu
Noi Tuôi Tho Tôi Qua
Nuóc màt - Ung dai vê Nuóc màt hoc trò Nuóc Màt Mùa dông (cô Bé Mùa dông
Ver.2) Nuóc màt Ung Dai Vê Nuóc màt và giot mua

O
Ů 1rţ
Ôi quê tôi
OŮ truŭng cô dʼnv em thś
Onlv love


P
Papa
Patience
Pha Lê 1im
Phai Dâu Cuũc 1ình - 1he Men
Phia sau ánh mőt buôn (1onghua)
Phôi Pha
Phŧ thênh thang-1hái 1rinh
Phút Bŧi Rŧi
Phút vêu dâu
Phai Cháng Em Dã Quên - Chu Bin
Phŧ - Dinh Mʼnnh Ainh
Phŧ - Dinh Mʼnnh Ainh
Phŧ dêm
Phŧ Hoa (Hoài An)
Phŧ Mùa Dông - Lê Hiśu
Phŧ mùa dông
Phŧ xa
Phiên Cho Xa (1rân 1iśn)
Phiêu du
Phuong buôn
Phuong hông
Phuong Hông !!
Proud of vou


Q
Qua dêm nav
Quê Em
Quê Huong
Quê huong tuôi tho tôi
Quê nhà
Quê nhà - 1rân 1iśn
Quê 1ôi 1hùv Chi cân tìm gâp
Qua (Ahʼnc thiśu nhi)
Quvnh huong


R
Ra khoi
Rùa con
Rât nhiŝu hop âm cho các bʼnn nè
Rôi Mai 1hųc Ciâc
Rôi 1ôi Sř Bav Lên
rôi tŵ dâv
Real to me
Rhvthm Of 1he Rain
Riêng 1 góc trŭi
Riêng mình anh cô don
Rock con diŝu
Rong rêu
Ru em tŵng ngón xuân nông
Ru ta ngŏm ngùi
Rung chuông vàng


S
Sao anh và sao em
Sao Em Aű Jũi Lâv Chông
Sao vōn còn mua roi
Sav 1ình
Sát Cánh Bên Ahau
Sét
Sóng (Khóc thêm lân nŹa)
Sóng Cua Microwave ?
Sóng tình
Sőc màu
Sőc màu tuôi tho
Sř mãi không thành - Duv Mʼnnh
Seasons in the sun
Seven vears and fiftv davs
shinning Friend
sinh Ahŏt Cua 1ình Yêu
Slow Dancing With 1he Moon
So in love
Sorrv I love vou
Stav 1he Same
Suv Aghî 1rong Anh - Khőc Jiêt
Suv nghî trong anh - Khőc Jiêt
son tinh thuv tinh


T
1 bv Don Aguvên , mong anh em giúp dű
1a Di 1ìm Em
1a cháng còn ai
1a trů vŝ
1àn Phai ( Quŧc Bao )
1ake Me 1o Your Heart
tàu dêm nám cû
1âm hôn cua dá
1âm 1u Lòng Anh
1ìm Lʼni
1ìm Lʼni - dánh theo kiêu acoustic
1ìm Lʼni - Microwave
tìm lʼni giâc mo - hô ngţc hà
1ình anh vōn thś
1ình dâu
1ình don Phuong
1ình don phuong
1ình bʼnn
1ình bʼnn - Ahʼnc hoa
1ình Ca Cua 1ình Ca
1ình Ca Du Muc
1ình cŭ
1ình cha
1ình em
1ình em còn mãi
1ình em mãi trao vŝ anh
tình hŭ
1ình hông nhu mo
1ình Hoàng Hôn
1ình khúc 24
1ình khúc vàng
1ình Là ánh Sao
1ình là nhū - Lam truŭng
1ình mŕ
1ình nông - 1ô Chân Phong
1ình Ahū
1ình phai
1ình Sâu
1ình thôi xót xa
1ình 1hôi Xót Xa - choi vūi hop âm C ?
1ình thőm duvên quê
1ình tho
1ình trâm (Quŧc Bao)
1ình Jŝ Mai Sau
1ình Jŝ Mãi Sau - Mÿ 1âm
1ình Xa
1ình xa - thê hiên : nhóm M1J
1ình xua nghîa cû
tình vêu ů lʼni
1ình vêu dam mê - Lam 1ruŭng
1ình Yêu Còn Lʼni - Bao Phúc
1ình vêu còn xa
1ình vêu chua nói
1ình vêu diêu kv
1ình vêu Hà Aũi
1ình vêu không có lôi
tình vêu lung linh
1ình vêu mát trŭi
1ình vêu muôn màu
1ình vêu muôn màu -Luu Huong Ciang
1ình vêu tôi hát
1ình vêu thâm kin
1ình vêu trů lʼni - Cao 1hái Son
1ình Yêu Jà Bʼnn - Ông Cao 1hőng giúp dùm mình
1ình vêu và nôi nhū¸Bœng Cuŭng
1ình oi xin ngu vên - Dàm Jînh Hung
1ic 1őc
1ic tőc (lŭi chia tav khó nói) - Juong khang
1óc em duôi gà
1óc gió thôi bav
1óc Hát
1óc thŝ
1óc thŝ - Lâm nhŏt tiśn
1ôi di tìm tôi
1ôi dua em sang sông
1ôi mo
1ôi mo
1ôi ru em ngu
1ôi vêu
1ʼnm Biêt
1ʼnm Biêt-Quang Jinh
1ŏp hop các bài hát cua mình
1ŵ khi có em
1Ż khúc mùa dông
1Ż khúc ngàv sinh
1Ż nguvên
1Ż tin - Chu Lê Minh <updated>
1Ż tin là chinh tôi - Phuong Uvên
1Ża dòng sông-Lê Hiśu
tŻa vào vai anh-khánh phuong
1ông hop nhŹng bài hát hav ( có hop âm ) (tiên cho viêc in ân)
1hanh niên làm theo lŭi Bác
1hao 1hųc Jì Em
1hà làm hʼnt mua bav
1hà Mũt Lân Dau
1hành phŧ buôn
1hành Phŧ Suong- AC&M
1hành Phŧ tình vêu và nôi nhū
1hành 1hš - 1hùv Chi
1háng sáu mùa thi
1hì thâm mùa xuân
1hôi anh hãv vŝ
1hân 1hoʼni
1hâv
1hœng tàu lai
1hś giūi không tình vêu
1hś giūi tuvêt vŭi - Aguvên Agţc Anh
1hś 1hôi - Hà Anh 1uân
1hŭi gian
1Hŭi gian + 1hiên vuong
1hŭi gian tôi
1hŭi gian-Microwave
1hŭi hoa dť
1hŭi sinh viên
1hŭi thanh niên sôi nôi
1hš 1rân -1ŵ Hiŝn 1rang (st Quŧc Bao)
1he Show Lenka
1hiên Duŭng Cţi 1ên.
1hiên Duŭng 1ìm dâu
1hiên duòng mong manh
1hiên duŭng không tìm thâv
thiên duŭng thų hai
1hiên duŭng Jőng Em
1hink Of Me- Aguvên Xinh Xô
1hu Hà Aũi
1hu Không Em - Hô Hoài Anh
1huvŝn Ciâv
1huong - Lê Cát 1rţng Lý
1huong hoài ngàn nám
thuong nhau ngàv mua
1ia nőng hʼnt mua
1iśng dàn ghi ta cua Lotka
1iśng dàn tình vêu
1iśng Hát Chim Da Da
1iśng Mua Dêm - Langtu¸Atl !
1iśng rao
1iśt Hţc Cuŧi Cùng
Tiên lá
Tiên ban lên duòng
Tim anh Troi ve em
Tinh yêu dâu phai trò choi tonight i celebrate my love for you Trao Em Tron Tình
Yêu Trà süa Trái tim bên lê Trái tim bên lê - QTB Trái tim hoang vu Trái tim
không ngu yên Trái tim không ngu yên Trái tim mùa thu Tra no tình xa Tro
Thành Nhân Vât Cua Shakespear Tro Vê Tro vê cát bui-Truòng Vü Tro vê ngày
xa xua Tro vê ngày xa xua - PAK Tron dòi yêu em Tròi oi-Lê Cát Trong Lý Trông
vàng Triêu doá hông Truòng làng tôi Truòng Son dông. Truòng Son tây Tuôi 16
cua Quôc Bao Tuôi dá buôn Tuôi hông tho ngây Tuôi Mông Xú Dông- câm ly Tuôi
Tho Diêu Kì Tuôi tre thê hê Bác Hô Tuyêt Chua Tan Tuyêt Lanh Tuyêt roi mùa
hè Tuyêt tình ca

U
Uvên uong hô diêp mũng
UUūc gì
UUūc mo cho mũt ngàv mai
Uūc Mo Cua Em - Background Band
Uūc Mo 1rong Dŭi-M1J
Uūc mo trong dŭi
Uūc Mo 1rong dŭi Mtv
Uūt Mi


V
Jalentine
Jà con tim dã vui trů lʼni
Jà con mua tūi
Jà em chŭ anh(Hô Quvnh Huong)
Jà mua¸1huv Chi
Jà Ahu 1hś 1a Dã Yêu Ahau
Jà Ahu 1hś 1a Dã Yêu Ahau
Jà tôi cûng vêu em
Jà tôi cûng vêu em
Jà tôi sř - ADAM band
Jà tôi vōn mo
Jài lân dón dua
Jài lân dón dua - Hà Anh 1uân
Jào hʼn
Jînh Biêt Câv Dàn
Jînh biêt mùa hè
Jì anh vêu em
Jì Dó Là Em
vì dó là em
Jì dôi ta là cua nhau
Jì còn vêu em
vì còn vêu em
Jì mũt nguŭi
Jì sao cuŧi trŭi M4U
Jì sao thś
Jì sao trong anh
Jì vêu
Jòng tav bʼnn bè
Jó ngŻa trên dôi cť non
Jùng trŭi bình vên
vâng tráng dêm trôi
Jâng tráng cô don
Jōn có em bên dŭi
Jōn hát lŭi tình vêu
Jōn hoài uūc mo
Jōn mãi vêu em
Jōn mong anh quav vŝ
Jōn mong chŭ
Jōn Ahū
Jōn nhū nguŭi--Agô 1ruŭng
Jőng em-sáng tác Quŧc Bao
Jśt chân tròn trên cát
Jŝ Dâv Em - 1rinh Aam Son
Jŝ dâu em hűi
Jŝ di em - 1rân 1iśn
Jŝ di em-1rân 1iśn
Jŝ Án Com
Jŝ noi hʼnnh phúc
Jŝ vūi anh
vô vŝ giâc mo.....dô dình phúc
Jš ngţt dôi môi
Jūi anh em hon mũt nguŭi bʼnn
Jūi anh em vōn là cô bé
Jũi vàng - Lam truŭng .Mình thâv bài nàv rât hav .Ahŭ các bʼnn JC
Jũi Jàng - Quŧc 1hiên (Idol)
Jiśng láng Bác
Jiêt Aam - Mai Khôi
Jiens M' Embrasser
Jincent (Starrv starrv night)
Jiva Forever
Juot lên con duŭng phia truūc


W
When vou sav nothing at all
Whiskev lullabv
wind-akeboshi
Within vou'll remain
Wonderful tonight


X
Xa em kv niêm
Xa Mũt Cuũc 1ình - Anh Khang
Xa Jőng
Xa- Oringchains
xe dʼnp -thùv Chi
Xe dʼnp oi
Xe buýt 2 tâng
Xin dŵng hťi
Xin còn gţi tên nhau
Xin cam on dêm nav - Hoài Linh
Xin cho mũt nu cuŭi
Xin Em Au Cuŭi - Aam Khánh
Xin em nu cuŭi - Aam Khánh
xin hop âm bài "bình minh sř mang em di" Dàm vînh Hung
Xin làm nguŭi hát rong
Xin Lôi Ahé
Xin lôi tình vêu
Xin Ahu Làn Mâv 1rőng
Xuân bên em - Luong Agţc Châu
Xuân nàv con không vŝ
Xuân Quê Huong


Y
Yêu ( Ciâc mo vên bình)
Yêu - 1riêu Hoàng
Yêu anh mũt dŭi
Yêu em mât rôi
vêu em tŵ 1 nu cuŭi
Yêu lʼni tŵ dâu - khőc viêt
Yêu mũt nguŭi không vêu ?
Yêu mũt nguŭi phai cháng lâm lôi
Yêu thâm
Yêu thuong mong manh
Yêu thuong mong manh
Yêu thuong quav vŝ
Yêu 1rţn dŭi
vêu trţn dŭi
Yêu trong doi chŭ
Yêu trong mũng mo
Yêu Jà Mo - Aam Khánh
veu mot nguoi phai chang lam loi
veu mot nguoi phai chang lam loi ( UDJ )
YOU AAD I ."tình bʼnn''
You And Me (Bʼnn Jà 1ôi)
You Mei You Ren Cao Su Ai
You mei vou ren gao su ni
You've got a friend


Z

97 7#3 59H3-.l.3/54079.7 -.33402 .-8 %&%#%$#' :9.33 3. 39K2   8E3 %:%%H3   2.-8 :9.0(:5/. 333 3H:02 O.88%.O9" # $.88 /7:28 :9.90* .7574..#3 -44$5 2(.3.3/:9.3%7 3)) .33.7%.$.-8 47/8. -E9. 9.-8 3.-8 .7!74%.3 .

.

 :3399047/ 3/.0794 -4:94.07 843.3 3 3 #":33 3l% 3H: :3 3 . 33 02 3! 2$.:3 4.3/07#-.700 .0 .. 3g3 2 706:089(O. 3 32   9904. 39 .4022. ( 706:089(4.0 43.3139 30320 % 497.:3 3.2' 0.83 3 332: 37.33$02 .4 3806:. l ..0 9904.

 #3 E97:...43.83#3 .: E92$.9K3..4..9K3H: .3932K3 .4.$..4 . . ..lE32"3 43E.2 3 9 9 !3&H3 .3 2%.402 l3 33 ..39K3H: .H3 .4 32.$.2 3833 9 .. .l3 4%7 3 3%7 3 4%7 3$3%7 3 4...4 . 9 38E337 3 4 402.33 .2!.3% .97H3 # E9:#3 H : E9..8420/. 3 .' 9 9 . .2%7 3 38E3..4 - 9939 .83..3 E99!302 39H3$ 39H38 '%  3%:# .3   .4 2 9 .:%3"2 3'2 :"3H3 3 3' 3 9 3H:023 : 2 :-70 32 9.2 9 3 4$.4 4 3. .402 E942 l3 33 E9..2 %0203 -.833 9 . 3 .

:.4.9E3.9 2 O326:.%!32 3%K3:  8 . :9H3 39K3.-:#3 H: . G4/ 9297 H3 :6: 3 H3 9 H302-"37 3 K323 K39 39 O326:.3.3. 3 3%K3. . 2.E:36:3 E.%' E.#2 99K3H:-..$. 3%: 3 -O32.3.2.*3%: 3 3..$. 3#3. :9H3 39K3..9 2 O32.$92 99K3H: 9$9 9%K3H: :"3l ..E4 33. 3 9 .'07843  3 3 %3% 9%K3H:..2 3#39$93 39K3..#3 9.4-:#8E3.2.4:89. 3 39K3.

9 0.3 #.99K39 . ..33":H3 3g3%J2 3. .:3 ./ :/3 2 -$5 3 ."9 089089703/8 99K2 : 9H: %: 9H: % "3 3 .99K39 9 l# 4 #":33 . #3":H .32:32: 32.97.99K39  ..:91:7 &$ $%&! . 36:H39 .02 89H":.43E .99K3 :9H3 .K02.22H .K .

:97 3 O3 32 92K3 O5 022.02 "33 "3' 3%7g3 "3.:"33 .9 :.2 4:0..H3 3 9/3 .42 28/0 .0 .6:H3 3:9.7.4 .O 3 3#.$.3 4  . -..3 9051.F5974392 E3%: 3 E9$ ::"3.O E.7/ :3: :#3 :#33$ :#33$ :#3."9 .9: ../.43*.:"39K39 :. :'#3 .4 '6: .334.. 3#333 3H:022 O O3. 383...%: :. 3 3 :E9 "9 "9 434:7'093. 3 3:"33 39.774:420 5H2 92K3 E239K3H: &H33 '/4  E3 #39: 9 E3/ : E34."33#3 .$.:"39K39 ::"3%K3H: 3.

97 3 343!.3$343 999K33 J3-"3 29.: ..43 .3 .H: 39K3 F3l 3 H3.4. 3:.3 5 ":/"3%7 3'"93 3O2 % 233.-F3$343 . .2 3833 902 :"3'g3:3 .39 4 .2 :'3$. E3843 $$. 6:H3 #9J.-F3$343 -3.89...8# :H3 -F/# 3 -F2. E$ 2.%'( .9 ..9K3H: g3E. E3$43 .H3 3 . :'#3: 9 329K3.:.6:E .43 ...023$343 3:.4.3 3 . 3 E 39 26:.43O3  %7":43  23%K3H:$.43 .2.3 5 E%7:34.3l3 .4 : .2. 3. 3 32K302 -F-H3.

% 3E3.

.4%E$3.

OH:02 3%7433. 02 029743 H2 2'  9 % 3E3 $ $9O.'"9 %'  .3. %7J 3 $930- .02.3 3K33 H : .. $93 9H3.O02 .

:3. 223:03 28E43.3.E%:!.3.9"9)) . .E2.32 : 9H: 4 : 3 6:H3 :"3 %. . ..9: 33.E .82 :"3%K3 :"39K3-:#3 . :30-"3O.3  .3 :. 3 :"3 3 :"34.. 3 .2  .0 2 92K3. 3 .74..g3O 2 .: l#H3 43%3 49 9 : 4' .3  9K202 9 9 &#$ :"33 .3 .3 :32 !":.. 4 93*%$ 4.2 .9.E :9H3 .E2.3 .O2K3.3. :"3$.: 4.E4--.E: 3 .9. :3 : 3/...2  .433 .% :"3.49 443 402 402 402 4022 93 10/ 4 3. 2%7 3# 297 32#.8 3 3.E9K3H: .. 02 .

:"39K3. 43 3:.E 3: %04H:.:: 3 3 .9$9 3 :"3%K3 .9K3H:  l"3 3 l lH2.297 3 43 3..3O94 3 32. :"39K39 43:H3 :"3%K3%743%$J3 :"3% 3%K3% % ..4.-E.3":. .39...$.02 43E 43E- 43 .4.4 . 302 43 3.4 l 9433 l339 l3 l36:H3 .. 83.:.l3 32.3/ :"39K3. 43 9 3 438  3929 99 % 3!43 43H: 743284:/07 : .3 H : 3 .43 3 35. :.3 H :.:.3 43 3. 8 9""3.53 32.: .E2 :"39K3.:3 3-:#3 3l.4 43 3 3%7 3 43 3 35.$.H3 .32. 3 :"39K32.-.:. 3 3."% 34H3lH2 HE9%7 3 3O .$.9 :9K3H: 32. 43 39K3H:*% 3'g3 43 39K3H: .

3 "H: l#3/.lE3 92 lE3#: . : l 5. 3 : %' l 32"39.3 . 2 l"2.3 lH2:. l#9.: .4 3 l 3 % "3 !3' l 3 3.3 lE379K3H: ":. l"02:3.O2.%E 2' lH297g39K3H: lH2%: 9# lH29: 97 l l 3%: 3 .3 l 3O .7 lH29 9 3 .3.!53.397 3 l. 3 l 3.9K3 lG3#3.-O39 .4  .33F02 l 3 'K$.O3.4%:#3 l 323# :3. l 3K3 l 3.4 89%73":  l#3#$.4 %2 lH2 & lH2 3 lH2l3 lH2.3 l 02- 9-.. :97H3'%'.: -E9974352.: 3:19 %:%$ l6:. 3 lH23%7g3 :"3H3 3 lH22: lH22:. 39 l. l#3%4 l3 l#3. .3 9.3 l.2..: :3.9 9 l . 309K3..397 3 .12E :J l.3 43 lH23. 3. l2 9!.3 99  l3g2 3. HE9%7 3 l. H : l#%.02 H23.%K3 3.6:E l"% 30 l"%7 3 %3 H : l# 4 % .

4. l..9: l 92 l 93 .2. 3l3 .397 3 l2 92.3 39 .l :023- 9 l : 3 l : .32$.:E3 l9K2-O33 /..4 lH23 225 lH2933 lH29 9. 92. 3.E.#4. l9K2 7:3 9 32!997 l.4 l":-:#3533..2 l 3 33.: 42 %: 33 l 3.4.3 :5 026:. l4 3.7.9 3 l-39. l 36:.3 :"3 !43 O %K3 % 4 . 9. . 3 "2E9--:#3.$.3 l 3.3 .4392 l . O l"O. l:5 .36:. :9K38 : :. l : O39 9 58.-F l 3 .43 &H33/4 :"3 !43 l 3.-E9  3$52 l397g3 l33O . . l . 93"93 :H:9K3 : .9. # lO.302 . l.3 393023 . 383 3 39 .9E.: 3 l"6:H3.-:#3 !3%.9: lH2-:#39 3 lH2.

. 2 339. .9 2.3 O. 9 22.% :"3 !43 O9#3 :. :.33 : 297432 99 2. 333.% 2 : 2 97.9 9073.743 433.3 23 .! #H:.3 2' %3 2.E'% 2E9/3..  339.:3  O.1.02 6:H3 2 .07 2 9K3 : 470. 2.43  ./433. 2FE3H2 2- 9 H : 2.07.20 . 2243. 9O. 93 2 5 2 7 $74 . 43 9.3/430 470.07%208  470.07703/8 43.33 . %%2  2l":.O# 2 2G3 :3l 3% 3!9 "2.

.393  9 .'"9 9H39.23.2 9. 33#33  3O  02 % 2 9 02 .8243' .3 7$74 .29K3H: .3 93 3-H39 2 93 . .29: 997 3 .  ..3.90/94/02.O9 9 .%E4%7 3 .2 9$3.: .$.302.3 $ .22432. ":9K3H: 9$93 E3832 92K3 43E.3 . 2 99K3H: 9 3 9" 97.3 .2.297..3 .$..9 !9H2 2 59H2 2 59H2 2 7.2%7 3:5/. .%K3H: .3 .3 !9. 3 .2.4 7l2 9$3 %.2. '": .$.2  .52#3!9%7 . % 9 /. .3 O .2.5 .%K3 .2.#9J. . .2.K93  .!.4 3  .: .9 98397H322 9 .29 3 l .$.2. H: 3: %'( .2.9% 48 22.'  9H302 9H302.29:"9.2. . O O 'g3% ":  . 3%: 3 .

 -H3. :8E3 .  .43 ". 33 3.9 E9 ' %72 E9.3 02 .42 3 E94%K3H: : E9 .3 E9.74%. .3H:02 33 .55-79/.. K3-O302 3lEl3 3lE. . 02 .0.:  ... . . %   . 3 2 997E92#3 397 .397 3.3/4:897.4.H: 334 G2: 3 K3-O3 $. 0/8  H297 O 2. 97 02 .7 E9H3 3O.l"2K 2-O3K302 44/-0 499.423 H2 E9. %0203 "2!997 . 983.3 $.: .8 .E 3 . . ".2!99K3H: .2 $ 3'K4K3 9.l2 E97 3.32.6:H302 & .3/4: 700310/8 :9.55 /.2 . 39 3*%.39.89#:3%7K3-:3 H:3. :"3J' 2. 3 .. 3:9.: H:3.3H:02 E97:9K3H: .8#6:33 E9..30: %.

 433 33 . 24:78982. 859 4.$.l3 4. 4.2 343 39 2  -00.1473.2 4 #97H33 4.3999.4208 2!3 H2   .97 3.9J23..3: 9J.E.07. .4.9J23483 4.3*3%: 3 43 #3 3 3 -3.0 4./ 4. : : 394 2  3. 490.07/.20843 $52.04: :E3 .%"3 4.0 : 9K3H:.3 1 1942247430.9 : .39.3 39O.3 2' 3 .3 3 4.4. 3 . 4. 3$ 35.29O./04..36:H3 4. 4. 4/00584:74...3 3 3!5 .1473.%3 :"3 .8 . 430 45. : 3%: 3 97 3 3!..39007 4-4 $52-.20.9.%73 4.34.32.04: 490.

297 .E :. 3 E9.2..O9"9.402 85/07 .E9 3$3 9 .  .. 2#. :397 9:#2 3 . . 35 .4.$..:8. .%7  .9 %3"2 /3 %"2 ..3 . 39:#97 O.%$: . 3023 .2":. %#": .H:93 0.9. :02 ! 2E33 3KO%"%.% $3'H3  .9 2 O..%743 H2 :"3H3 3 33.90/ -K323.9 :*% .30-08  .9 .9 02 2 3: 39"9.-F 4 3 . -. 2. E25E E9.E9.% 2 3K./ O.O02 . .%7 "2 .:5/.%: 3.E9. %"2 ":H3 % 3'g3 %3"22E97 3 %3"29393 %3"297 3. 3 ! 2lg33 4 397 .9K3H: %.K3 . 33 l: 332 9-E9E.3 . "2 . l3 O.

 2 93# .  . :9: "lH2 32  .:3.9 :9.O .$. 36:E.90/9402.$. .43 .:  .-F .2.7 .%7 3%"3%.!. 3  9H39: %7 33$3  .O .":E :l%K3 $E39E.'"9 3: 3 7.3 36:H3.2 . :"3l . 23 23 23 %7 3%7:3l . E E%: 3 EH: 7 $74 -.2H 5 3 34.39:7. 5 .3430. 3 H3.2 319 . 9..33 $9! 2 %: 3&5/.9. %' !3 007- !3H3 !3H3 %  -O3397 3 .3 #: 94 9 9K3.03 8/447   .43E9 99:"9 299K302 .3 $99 39 35  .:3 9 9K3/"93 9 9K3/"93 97E922: 33O H:34 l3 33 H:93 H:2## ":... 3 :%H33 9 3302.: 9"-:#3 *3502.  94E9 !9.:3 2 9 33 .. .O .

9:397  ..74:3/ 4.044 H32 22:"3 "":H3.0-:  . 3 6:.7 2-H302 22:03 22 99K3H: 2H:.07:9.3#3l 9 3#3l 9 7 9.G 3"2 .%:42 %$H3 . . 3H:93 . .43 !9%7 :l03 .:3-H3. ..7/ :4.7.$. %7 3%"3%.G93H: .020 4.43 .402 ..3/4.07.8# .3%E.05. 32!3 . 3.G97432 902 . 38 5 3 . .2F3-.3 3 .3 2.40.:3.3 %7 3H":3 .04:.3 .9:./80 4.020903/07 4. 33 3 . :2 93:3 .074 4. .: .2%7 3 $%l4%7 3% 3 2 ..:3 :9H3 .3..$.4.G. ! 39)) 4.2%7 3 470.08.07 H: %%2$52( K3 33 H3$3 O3":'E .:3 2%92 9 03 9-:#3 9.52 597K397E92 2 470. !997 -F.

3 932. 99 / :H: 9% $3'H3 9%4E33%K3 997E92 2 99K3H: 9'3%7E 9 0.  9 3 $.22 9 . 43 $2!997 4302:3 35.H: 2 9 33 . 2 .347/8 4. ! 2E33 . 4709.. H: H: .38.0 08910 9 3!. 99 .:3 9. 3"2. 3. 4709.32 9K3 : 3% 43 .E997 3 884: 43.H: 9 39 J%"3 9 3. 9 l.8 9K3 : 32 9 H22. $.97  99K3H: 9% .O02 . 3 9 l.3.3 lg3 9 .3 9 .4.432 43 H: 3833 9.9E3H3 9 : 9 :22 9-:#8E32. 97 3. .4.$.4. 432.02 :"3'g3:3 #% 3 9 2': %.3.2 9 3  98 -E9$52 -H39 5 2 98 -3 .4.3.%H3 933.3 lg3 92K3 93/ ": .4 7 $74 3.

 4 8945907.3 . 3: #3 9743 H2 :'& .3 :3 H : :5 .97H35 -.9K3. . 3 #3 2.3: .: .243. "2 . H2345  ..%7H3! : .97 .% 3 :.2 9-E97 9.2%7 3 2. . "2 . .7!39 2& . 397g3 #3 O3-g3 7.2 .2.E. .90/ 23 3 3'3"3.3. %19& . 3 #3 904232.2%7 3 3 .9743.O02 :.!.32 93 "8 3 :2:#3 #":33 :02": 3 :023 9K3 :F2/:H3.283 3 83 2O 3 H::5/.3'3 2 9 8%20 : 44! ..2$3 $3 .02 39  : !:3%.9K3H: #":33 ..597 3 . 97432 902 $#3 3 .319 4:"3 #3 / :H2 #3 2.3  8 2  3%$%3 .: .3025 . $.#3%3l.: $..5 3 :3. 9.

 933 #H32 #E9.97 8E3 2. '3":.:3g2  . : 3 3 .0 2. lH243 lg3 933 9 96:H02 3. 26:. 3 %7 3 :H: 97 3/ :H: & ! %7 3% 3 : 3 ":. ' ":.4. 3 35. 33. H3$3  33 E3H: :"3!3 ..9H302 ":. : : 3$3#3 %7 3% 3 :H3 %7 33$3 :H3*2 9- $..2 $43F '$H: !. 26:. 3 #33  9 g232%7H3 9 .4-.#8 : H2. 9 3!.3.4-g3 8.. 3 3 .343 302 .  %$%$%H3( 34.789H:.0%g3 g29E3 $.3l3%3 ..74.574:9. 3%: 9 39:E49J2 26:.02)) 8.4.. 3 .39.3%7 3 8.3'3 33g2O5.4 9 96: 02 09"3 HE9%7 3   3.319 .'"9 l:%K3l":H3K3 3 .#3 8.43:H3 %7 3% 3 33 3  ":.3-#3 # -H33.: . l..!E5 .

J3":  %K3%7g2g2 l .3 3.!.K : 9.34  533 33 3 3.$.3$3%:#% E3./ :H: 33 4 358. 3 02E3  02O2 4 E9743 2 3/: 7.79.%: . :3 3 9K3 32 92K3 34 3 .37 3 F3 22 9  ": .9  .:.E. 4-.  34 3 .$..-E.l3H: : l# 4 32. 97. ..3O 9K32. $. 33. 3l 5%7  339 97433g2    %%2 2 02 2 3'3 2 %0. $. 3 .9: 9 22:"3 3 38.3  . 'K3 . %7 33%: 3 3 / . E .: 5  H:.2/ 3 3 .l . 3 9K397g23g2 . .07843.4 3 .22:"3 3/39.39:*.3 3-E9.: 9  % g2.4lH2 3 :3 34 ' .5 .39 9  3-O..

'. / :H: -K323.-K3H3 .-.%K3 %003 !J.2.903.%:%.29. !!..%":.. 3F .. .F. :: .  %7 6:H9 97 3./ 029 34.4 ..4 .: 4-4/ 38 :9.. ! 9H39.H%J2 !.. 2 9 .92..E3. 3 .2 .29 ..4. . . ..0  !.9 : % . 03%:.9:-9 : 3: .9..07 4-4/ 8420 .5.3 %E%73 !9 # !9H: : ! g32l":H3 :3 ! l3 33 ! .H2.7'07 7 9.:4974.$3 .4.29&3l.3 .$"& 3 H: ": . 3 3H:93l 3 3.:E32 9-:#3 %43:.. :33:. !.8.0 !.9.29."9 293. 39 3 293.  . 3 '07 .E9-$ "2.  %33E9 * 993  39 .9K3.97. 02 ..

3.. ":H2 ":H3 ":H39:#99 ":H3 ":H3 %7 3% 3 ":H%%.402 $.! l3 33 ! H2 ! 4.9420 #92 1%0#.43 # 93 :$52.33G ##.E.4. 3 ! . . %7 3% 3 !H:/: !$3-:#3 !$3#3 !$3#3 !74:/414:  " ":.l3 H : ! 2. 39K2 5 ":  .43/ : #437H: #:029 33O3:33#3 #:9.% . 43 ! ..9 :3 ":33  # #.8.3 #H3O.:3.4. #. H23.H3 7#9  #0. !H3$. 3 #4. ##%$ .3 23 #:3.42 ' #3 ..97 #H32K3.3  $ $.3.

3 %K3.04: $9.3.'"9 $:39743.2: $ .$.0 $4774. %K2 . 4 %. %K3.2:9:#9 $ 2393 : 3 $0.78.00%44:70.3 .$. %K302 %K302. %3!.32.74.84383908:3 $0.9H2 33 .4.030. %K3.2 #3 . 39 %K3 : %K3 3!3 %K3 353 %K3. %K3.7 $.32 . ": .3 .0 $O39K3 $ . 3. E %2%33 %K2 %K2  E3904":.'"9 83939$93  % %-43:"3 243..4.20 $:%7433 . %..%K3 $E9E3H3.3025 %.%K3H: $4..8 8333703/ 83 9$. %2#3.!3.: $F9 $O3 O.$. $O3$.3.4:89.3.39%0443 $434.74.79 9: H23g2..97 .. %K3.. %K3.l%K22 %.:$.3/119/.0 9K2 .%0$.%K3.

383 .3#3 * 3 3 %K333$H3 l2'33 %J.%K302297. $52 %K39 2/:H36:H %K39 %K397 2 ": .297 3 %K32 %K33#3 % 3!43 %K3 %K35. %O.9 .O3O '3. . %K3$ : %K39O9.3.4%E$3 %K3H:' 3 3.4 %K33 . %K3H:. %J.3 %K3H:9E9 %K3H:9 2J3 %K3H:97  .% .: %%2 %K3. %K3H:.3 %O. ... %K3. 9K3H:  %K3H: . 4 %K3' .E9 %O.3O %K3H:/": %K3H: %K3H:3.028.$.O9-.9.3 9K3 %K3#332 %K3433 %K3.: %K3' $.02 : %O.22H . 9""33O2%' %K3.O# 9K3H::33 %K3H:2!997 %K3H:2:32: %K3H:2:32: :3. %K3%O9..9 23 99 3 % 9K29 % .4.2%7 3 %K3H:3  4!.3.4% 35/22K3 %K3H:.9 %O. ... %K3.3 %K3E3$.

J39 !3&H3 % . % 3%4 % % 39:.4% .9 %K9 22.33H32904 E. 3 % .74. %. % 9 3l.3 .3'3 % 5$5.2K3 % . .".0 % 4. 4 %0$403.4.3 %H3 339K29 9H3 39 . % 83.3 89": .39 % .%2 %2 %7:023$ %H: % 2"9 % 2"9 ":.3 E353 %#3$53 3-E9..-E9.'K2 %2 92.: %35 -:#3 %3! $3  %3! 9K3H:.3 % % 3%: 3 % ./383 H : 9 ..90/ % 93. :"3 .3 % .O02 % .H3 % 9.383 % 3:"3 % 93 :H3:5/.O$52 9"3. %H3 3' 32 %3 10 :"33 %: .-.3..33H383# % %7 3 % 3%7.$. % 39K3H: % 9:"9.:3 %.4..2.33 %.3 % .3#3 %3% % %E38E:2.3 %H3. %H3l 3 %H3 %H3l 3%K2 : %H3 32432.E.

3%74.2..3/ .7%7'%7.01474:%7. !%73 H:02%7.%7 %33'9.4 % 9 .3 %2.49.:32.03930 '.3 3 %7. 9  '.3H:02 '9.3.9:%739K3..3 .3$.%7.00-7..%7E92-H3%7E92-H3 "%%7E924.74:3/.. % 3 39.":. % 3 39K3H: % 3E92l.9024.3'%7.E9- %7.%:32 #43 %: 3 %3 HE9%7 3 %34333g2 933.39:*9 % 37.42%73%K3 H:%78.%743 9.9439.$.l. .3/ '9.2%: %.3$.K & .3%7: 4E3%7.32.: '9.39%: . 32 & ' .2 . % 3..  &H33# "52 3 & .:%7E92 33H3%7E9233H3%7E922.29743  .339%7..$.%. %..42 932.lH:.*%: '% %.3%:3l3 .lH:. . HE9%73 %73 .3%:93%:97.3 3 92.0850.3.$.: '% %.3H:02 '98 -.lH2 .:K%:979E.2.3 #":33 '2.002 %3H: :597.%743l %' . G%:99K3.4%: E-:3%:39....:97  '.: 3 %3E %3-3H3 .%:9..9 '02.4392 .

 3%: 3 '4 '3"9l3 '3-"92.O02-H3 ' 3E9 9K3H: ' 34 .7739 '.%H3 /4 ' 3g3E.3.' 3 O3 . '"9..3-G 'O3 .3' ' '3 ": .8807 '3. . ' 3 9 2 ' .97H3 #.E.": .. 343 '397 -K3H3 . ' 3 O3 . .7789.: 97 & 'K8. .470.039 $9.302.2 ' 32H:02 ' 3243. 4 ' 9.$.3H:02 'KlO2 .49 'K8.K. 3.E9 ' l2 %73.297 3 K39 -37 9.-F ' . .2$3 ' :02 ' 02 %7 3% 3 ' 02 %7 3% 3 ' f32 ' 3 35.2 ..3 'KH: '39.#.30232 93 .G 'K. ' 3 ' 33 3 %7 3 ' 302 8E39E..43 35J.97 .36:.49743.4.07 '$9H3.K O02 'K 9. '038 2-7. 397g3 H297 ' 397g3. ' .397397H3.3 .3H:02 ..: 'K.3 ' .2 # K35. ' 3243. 3 ' 3.3H:02 'K2 93 'K8.3 .

.3 H:932432. 32$ .3 9H33. 43 3. :3":H3  H: .9. H: 9 : .38 0 5 9 0 5 0-: 99 3 3 3 3.302 l2.42 93$.433.: :33.0-48 934: 702.02%3"2 .3 H:936:. .2E3 3023$.32 9 H:022 97# H:029 3$.3493.. 80:.2E3 3$52--K3238 2.%K3 3. 9: .- 3/ .: 3.  034:8.g3 2# H:9 2 H:932432. 23 H23.3 43/071:9439  ."9 H:2 93 3H: H:2 93 5 .3 .. .' 3 .2H3-K3 H: %7":43 H:. 73.33 323 E9743 3#F 3#9K3H: 33%7 3 :3-H302 3 .

 H:97432 32 H:' ..3..48:3 4: .24 &'  & 9K3.3 4:3/0 3'% 4:04:#03.H:%7 3 H:97 3 H:9743 $.1703/   ...2E3 0:2493:45.3.24 0:2493:45.4$: 4:204:703.049.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful