XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baïn muoán xem tuoåi cho nöû haûy click chuoät vaøo
ñaây)naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
(Baûng
1 Hoï teân:
Nguyeãn vaên Hoa
2 Sinh naêm:
1977
ÑINH TÎ
3 Maïng:
SA TRUNG THOÅ
Khaéc:
DÖÔNG LIEÃU MOÄC
4 Cung:
KHOÂN
5 Naêm nay:
35 Tuoåi AÂL
Baøn tay hoan oác: Nhò nghi
Baøn tay kim laâu:
Ñoaøi
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung:
caøn
Döông thoå
Ñoâng
Nguõ quyû
Höôùng daån söû duïng:
Ñoâng nam
Hoaï haïi
Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo
Nam
Tuyeät maïng
Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4
Taây nam
Dieân nieân
#N/A
Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp
Taây
Sanh khí
Höôùng haïp tuoåi
Taây baéc
Phuïc vì
Höôùng haïp tuoåi
Baéc
Luïc saùt
Ñoâng baéc
Thieân y
Höôùng haïp tuoåi
7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim
8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim
9 Ngöôøi naøy naêm nay:
Laøm nhaø ñöôïc
10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá)
Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïiTuyeät maïng
Nguõ quyû Luïc saùt
Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng:
Phuïc vò Thieân y Sanh khí Dieân nieân
11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng:
Luïc saùt:
Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy, thöôøng boá trí WC.
Nguõ quyû:
Nôi boá trí baøn thôø toå tieân, thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo anh gia ñình
Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà.
Dieân nieân: Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.
Hoaï haïi:
Nôi daønh cho löu tröû, keä saùch….. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém, nhaø veä sinh, hoaëc phoøng nguû treû em
Sinh khí:
Nôi boá trí phoøng laøm vieäc, thö phoøng, phoøng sinh hoaït chung, phoøng karaoke….
Thieân y:
Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh, phoøng keá toaùn, quaøy thu tieàn….
Löu yù: ( Caùc höôùng toát laø caùc höôùng haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6)
(Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh)

m cho nam sinh töø 1904 đến 1997) ôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo áng nhö cung taïi haøng soá 4 n thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân y höôùng beáp ñeå khaéc cheá) ø veä sinh. hoaëc phoøng nguû treû em oá thöù töï laø 6) .

Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém. nhaø veä sinh. thöôøng boá trí WC. Dieân nieân: Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû. keä saùch…. (Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh) . Thieân y: Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh. thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo aûnh gia ñình Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà. thö phoøng.. phoøng keá toaùn. Hoaï haïi: Nôi daønh cho löu tröû. HÖÔÙNG NHAØ (Baïn muoán xem tuoåi cho nam haûy click chuoät vaøo ñaây) (Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997 1 Hoï teân: Huyeàn 2 Sinh naêm: 1977 ÑINH TÎ 3 Maïng: SA TRUNG THOÅ Khaéc: DÖÔNG LIEÃU MOÄC 4 Cung: KHAÛM 5 Naêm nay: 35 Tuoåi AÂLBaøn tay hoan oác: Nhò nghi Baøn tay kim laâu: Ñoaøi 6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: Chaán Döông moäc Ñoâng Phuïc vì Höôùng haïp tuoåi Höôùng daån söû duïng: Ñoâng nam Dieân nieân Höôùng haïp tuoåi Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo Nam Sanh khí #N/A Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4 Taây nam Hoaï haïi Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp Taây Tuyeät maïng Taây baéc Nguõ quyû Baéc Thieân y Höôùng haïp tuoåi Ñoâng baéc Luïc saùt 7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim 8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim 9 Ngöôøi naøy naêm nay: Laøm nhaø ñöôïc 10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá) Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïi Tuyeät maïng Nguõ quyû Luïc saùt Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng: Phuïc vò Thieân y Sanh khí Dieân nieân 11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng: Luïc saùt: Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy. hoaëc phoøng nguû treû em Sinh khí: Nôi boá trí phoøng laøm vieäc. phoøng sinh hoaït chung. phoøng karaoke….XEM TUOÅI CAÁT NHAØ. quaøy thu tieàn…. Nguõ quyû: Nôi boá trí baøn thôø toå tieân.

cho nöû sinh töø 1904 đến 1997) soá 6 phaûi nhaäp khoân beáp ñeå khaéc cheá) nh. hoaëc phoøng nguû treû em .

04 3.86 6.06 0.87 3.53 0.93 7.52 2.45 6.57 0.21 ÍCH LÔÏI 0.28 4.02 6.24 m 2.4 3.08 6.6 4.58 2.58 4.88 1.19 0.32 3.28 3.1 0.88 4.94 5.95 1.27 4.83 3.18 0.16 KIEÁP TAØI 0.76 2.55 2.45 0.55 4.47 6.29 7.91 1.8 6.88 6.56 0.48 6.46 0.58 7.11 6.25 4.59 7.89 2.66 6.79 4.6 1.96 1.67 7.69 6.54 4.04 6.07 6.9 4.79 2.01 0.83 2.95 5.65 7.51 0.81 2.84 7.95 2.19 7.62 2.86 3.2 CUNG NGHÓA LOÄC (toát neân duøng) KHAÙCH ÑÒNH 0.4 6.21 7.02 0.48 0.96 5.82 3.61 2.85 3.28 1.41 3.9 1.52 6.11 4.13 4.24 7.17 4.97 m 6.43 3.91 2.44 6.54 0.14 0.37 6.98 2.59 4.65 2.63 4.17 OAN QUÍ 0.17 0.15 m 4.1 6.73 7.61 5.91 4.23 0.99 1.63 2.77 6.57 4.07 LUÏC HÔÏP 0.3 1.39 6.56 7.5 0.26 4.05 0.09 6.92 5.6 2.64 2.19 4.29 1.35 3.12 CÔ HAØN 0.52 4.64 4.87 1.51 m 2.85 6.36 6.66 2.01 3.18 4.03 0.74 2.93 5.98 5.18 0.2 4.31 7.75 2.34 1.33 m 3.08 TAÁN TAØI 0.31 1.34 6.09 0.15 7.69 3.83 1.99 3 3.43 0.73 2.88 2.06 6.62 7.67 6.12 0.28 7.15 CUNG LY ÑAÏO (xaáu khoâng neân duøng) TRÖÔØNG BEÄNH 0.46 6.76 3.36 1.66 2.56 2.35 6.39 3.09 0.19 THAÁT THOAÙT 0.11 0.86 1.92 4.81 6.75 6.57 7.82 1.18 7.55 0.3 7.46 2.78 3.85 1.75 3.31 3.21 4.41 6.38 m 6.29 3.14 4.23 4.45 3.5 6.38 1.16 7.34 7.43 6.6 7.16 4.27 7.71 3.71 2.74 7.53 2.52 0.38 3.25 7.41 0.49 2.59 2.65 4.03 6.12 4.73 3.93 1.65 3.7 6.83 6.4 1.72 3.32 7.42 1.2 m 7.68 6.05 6.75 .59 1 1.17 7.22 7.36 3.47 3.9 2.44 3.68 7.69 7.22 QUÍ TÖÛ 0.49 0.24 4.06 3.74 6.48 2.94 2.72 7.96 2.46 3.49 6.29 4.64 7.58 0.16 0.7 7.87 6.84 1.34 3.92 m 3.97 1.44 0.42 3.05 3.87 2.13 CÔ THIEÄT 0.11 COÄNG SÖÏ 0.7 2.23 1.41 1.5 2.THÖÔÙC LOÃ BAN DUØNG TRONG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH CUNG TAØI ÑÖÙC (toát neân duøng) m m m m m m PHUÙC ÑÖÙC 0 0.26 7.68 2.3 3.76 6.01 1.03 3.51 6.01 6.08 0.33 1.42 6.05 0.7 3.93 2.57 2.39 1.89 7.33 6.23 7.81 3.32 1.69 2.25 1.26 1.94 1.27 1.77 3.37 1.72 2.77 2.74 m 4.24 1.63 7.13 0.15 0.56 m 5.78 6.99 6 6.14 0.61 2.89 1.78 2.53 4.47 2.02 3.92 1.97 3.71 2.04 0.84 4.62 4.79 m 7.54 2.06 THIEÂN TAØI 0.35 1.33 7.37 3.98 1.67 2.1 CUNG BEÄNH HAÏI (xaáu khoâng neân duøng) THOÁI TAØI 0.47 0.07 0.42 0.1 4.8 3.51 4.82 6.8 2.82 2.22 4.64 2.

36 0.18 KHAÅU THIEÄT 0.69 6.93 4.59 2 2.45 1.43 7.53 7.7 6.67 6.84 3.46 4.92 6.61 6.07 1.94 7.73 3.77 7.14 3.71 1.31 2.58 6.05 7.56 1.95 4.25 2.71 6.86 3.39 0.49 4.03 7.14 7.07 4.76 6.64 6.26 3.49 1.37 7.88 7.08 1.72 3.02 2.34 2.24 0.44 4.84 6.1 1.5 4.27 3.87 2.9 6.67 1.78 7.67 3.48 1.07 7.35 2.92 4.79 3.86 2.93 2.75 3.79 6.34 4.15 1.17 1.61 4.74 7.28 2.48 3.01 7.4 7.23 1.39 7.32 4.55 3.3 0.56 6.35 0.28 0.86 6.26 2.9 2.11 3.7 1.84 2.57 6.07 3.7 3.04 4.05 2.33 4.6 2.33 2.96 4.05 4.64 2.24 3.15 TRÖÔØNG ÍCH 0.52 1.17 CUNG KIEÁP XAÙC (xaáu khoâng neân duøng) TÖÛ BIEÄT 0.58 3.59 6.83 7.2 3.85 3.27 0.96 7.55 7.83 6.51 7.96 6.79 1.99 7.38 4.16 1.62 1.25 3.85 6.74 6.13 1.9 7.54 3.8 3.32 0.98 4.4 0.12 CUNG QUANG THUAÄN (toát neân duøng cho cô quan.82 6.81 6.84 7.22 0.52 7.96 2.37 4.53 6.62 6.47 1.83 3.36 4.41 4.17 3.69 4.33 Löu yù thöôùc loã ban quan troïng chieàu roäng cöûa hôn laø chieàu cao cöûa 6.26 0.56 7.02 7.49 7.27 CUNG KIEÁT HOÀN (toát neân duøng cho phoøng thôø.91 2.97 4.63 4.54 1.94 2.37 0.74 3.68 1.19 1.54 7.03 4.46 1.99 2.53 3.09 3.97 .62 2.6 6.94 7.73 6.27 2.19 3.94 4.78 6.38 0.09 1.21 3.76 6.03 1.38 2.32 2.43 1.51 3.65 1.45 7.42 2.5 1.12 7.2 1.43 4.44 2.88 6.08 4.54 6.92 2.45 4.33 0.77 1.39 4.21 MÖU VAÄN 0.66 3.98 2.22 1.18 1.43 2. moà maû.82 1.23 0.28 3.01 4.64 1.01 2.9 4.53 1.5 3.67 4.95 7.24 TOÄI CHÍ 0.16 PHUÙ QUÍ 0.65 6.06 4.46 7.79 7.97 2.8 6.23 3.71 6.75 1.26 TOÁN TAØI 0.58 1.34 0.74 1.93 7.12 1.87 6.ÑAÏI KIEÁT 0.12 3.82 3.81 6.37 2.51 1.09 7.6 4.68 4.44 7.35 4.95 2.66 6.88 2.04 7.18 3.86 6.14 1.13 3.76 3.56 3.42 4.57 3. phoøng quan chöùc) THUAÄN LÔÏI 0.65 4.89 2.39 2.36 2.19 0.35 7.47 7.23 0.59 4 4.5 7.8 7.4 4.05 1.49 3.06 7.29 CAÙP ÑOÄ 0. phoøng buoàn) ÑAÊNG KHOA 0.42 7.99 4.89 6.55 6.36 7.2 0.3 CHIEÂU TAØI 0.15 3.31 4.08 7.63 2.92 7.87 7.22 3.78 1.29 2.66 1.13 HOAÏCH TAØI 0.72 6.02 1.04 1.41 7.63 7 7.63 1.72 1.87 3.28 0.71 3.91 6.81 3.1 4.61 1.77 6.29 0.09 4.77 3.78 3.45 2.91 4.76 1.61 2.31 0.41 0.13 7.3 2.4 2.48 7.3 4.11 7.51 4.2 LY HÖÔNG 0.64 4.91 6.41 2.81 1.57 1.73 1.1 7.75 6.98 6.1 3.02 4.69 1.15 7.21 0.89 7.25 0.69 3.62 4.73 6.85 2.82 7.31 TAÁN BÖÛU 0.14 0.85 7.38 7.22 CUNG HAÏI DAÂM (xaáu khoâng neân duøng) TAM HAÏI 0.66 4.44 1.25 BEÄNH LY 0.11 1.8 1.97 6.72 6.89 4.16 3.68 3.08 3.55 1.03 2.52 3.68 7.32 0.21 1.06 1.04 2.95 6.48 4.46 2.47 4.

05 8.25 8.86 8.96 8.16 8.55 8.53 8.4 8.29 9.38 9.23 9.87 8.31 9.28 9.3 8.22 9.8 8.13 8.98 9.41 8.84 m 9.54 8.32 9.88 8.35 8.27 9.45 8.56 8.93 8.33 9.09 8.15 8.02 m 8.14 8.5 8.95 8.39 .1 8.99 8 8.85 8.83 8.m 7.97 8.2 9.11 8.08 8.46 8.81 8.92 8.89 9.21 9.01 8.48 8.97 7.98 7.94 9.9 8.82 8.06 8.04 8.47 8.42 8.07 8.57 8.49 8.79 8.37 9.51 8.38 8.52 8.36 9.34 9.91 8.39 8.24 9.12 8.26 9.44 8.03 8.43 m 8.

62 8.17 9.22 8.77 8.19 8.14 9.61 8.28 8.05 9.69 8.61 .76 8.46 9.4 8.38 8.02 9.11 9.08 9.06 9.73 9.53 9.41 9.01 9.24 8.43 9.31 8.8.51 9.48 9.33 8.32 8.6 8.54 9.64 8.13 9.65 8.18 8.2 8.58 9.04 9.99 9.2 9.52 9.09 9.75 8.1 9.15 9.6 9.45 8.59 8.72 8.44 9.71 8.59 9.18 9.17 8.23 8.19 9.42 9.35 8.79 9.29 8.55 8.26 8.5 8.27 8.47 9.7 8.3 8.78 8.63 9 9.12 9.21 8.07 9.68 9.16 9.34 8.58 8.56 9.37 8.25 8.66 8.74 8.36 8.03 9.49 9.57 9.67 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful