NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm râ t tëng Hå ChÝ Minh lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau: Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. T¹i §¹i héi VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..." (TrÝch: C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi). §©y lµ kÕt luËn rót ra tõ kÕt qu¶ tæng kÕt s©u s¾c thùc tiÔn lÞch sö cña §¶ng ta vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp §¶ng; Lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· vËn dông nh÷ng néi dung cña t tëng Hå ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta. Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin, §¶ng nªu cao t tëng Hå ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i". "T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta". Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm vô mµ nguyªn lý ®ã ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong khi kh«ng râ bèi c¶nh ra ®êi cña nã l¹i bª nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi nh÷ng 1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng
c©u nãi, bµi viÕt cña c¸c nhµ kinh ®iÓn lu«n g¾n liÒn víi hoµn c¶nh thùc tiÔn cña nã. CÇn n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña níc ta cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô thùc tiÔn cÇn gi¶i quyÕt. §Èy m¹nh nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn ®Êt níc, tham kh¶o cã chän läc tõ ®ã kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng bµi häc cho c¸ch m¹ng níc ta trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. ViÖc vËn dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn thùc tiÔn níc ta hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc §¶ng ta hÕt søc quan t©m coi ®ã lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay ®ang ®i vµo chiÒu s©u, nhiÒu vÊn ®Ò míi nh kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ tri thøc, nhµ níc ph¸p quyÒn, héi nhËp... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt míi cÇn ®îc nghiªn cøu, gi¶i ®¸p vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Muèn vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh cÇn ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n... chØ cã vËy chóng ta míi cã thÓ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc. B¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh tríc hÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c nguyªn lý lý luËn cña nã; lµ b¶o vÖ tÝnh hÖ thèng, toµn vÑn cña nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n ®ã. CÇn ®Êu tranh víi nh÷ng luËn ®iÓm phñ nhËn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. §ång thêi ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi, ®a nh÷ng t tëng, quan ®iÓm ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng, ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". §ã chÝnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng t tëng c¬ héi, xÐt l¹i vµ b¶o thñ, gi¸o ®iÒu. §Êu tranh chèng chiÕn lîc "diÔn biÕn hßa b×nh" trªn lÜnh vùc t tëng - v¨n hãa víi nh÷ng ho¹t ®éng phñ nhËn chñ ngh·i M¸c - Lªnin, xuyªn t¹c, b«i ®en nh÷ng thµnh qu¶ cña chñ nghÜa x· héi vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §Êu tranh víi c¸c hµnh ®éng xuyªn t¹c, ®èi lËp víi t tëng Hå ChÝ Minh... §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n. Trong cuéc ®Êu tranh t tëng nµy h¬n ai hÕt ®¶ng viªn ph¶i lµ ngêi ®i 2

VÞ thÕ níc ta trªn trêng quèc tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn nhiÒu. NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n. ®êng lèi.x· héi æn ®Þnh. toµn d©n. C©u 2: Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng? Tr¶ lêi: Sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh. Muèn vËy. HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®îc t¨ng cêng. b¶o vÖ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc ®Èy m¹nh. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. Kiªn ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c cña §¶ng. HÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi. Níc ta ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh: §Êt níc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö". vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. thùc hiÖn ®óng C¬ng lÜnh. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®Çu./. Kinh tÕ t¨ng trëng kh¸ nhanh. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh TW. §¹i héi X ®· kh¼ng ®Þnh: "Hai m¬i n¨m qua víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng. ®iÒu tríc hÕt vµ chñ yÕu lµ ®¶ng viªn ph¶i cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng. sù nghiÖp CNH . kh«ng m¬ hå.an ninh ®îc gi÷ v÷ng. ®êng lèi ®óng ®¾n. t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc tiÕp tôc ®i lªn víi nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp. ChÝnh trÞ . §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. kiªn quyÕt b¶o vÖ nÒn t¶ng t tëng. toµn qu©n. Quèc phßng . ph¶i nãi vµ lµm theo nghÞ quyÕt. b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. dao ®éng.H§H ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng. vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam 3 .

v¨n minh lµm ®iÓm t¬ng ®ång ®Ó g¾n bã víi ®ång bµo c¸c d©n téc. §¶ng ta lu«n quan t©m ®Õn x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc.H§H ®Êt níc. lµ ®éng lùc chñ yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. dÔ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ h¬n c¶ víi ®ång bµo ë trong níc vµ ®ång bµo ta ®Þnh c ë níc ngoµi. x· héi c«ng b»ng. ®Æc biÖt tõ §¹i héi VI ®Õn nay. dòng c¶m phÊn ®Êu. v× d©n giµu. "x©y dùng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng". §¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm t¬ng ®ång lµ "Gi÷ v÷ng ®éc lËp thèng nhÊt cña Tæ quèc. thèng nhÊt cña Tæ quèc. v× d©n giµu. d©n chñ. vÒ vÊn ®Ò d©n téc trong thêi kú míi. d©n chñ. c¸c t«n gi¸o.X· héi d©n giµu. c«ng b»ng. nhÊn m¹nh quan ®iÓm: C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña d©n. níc m¹nh. v¨n minh". níc m¹nh. c¸c tÇng líp nh©n d©n ë trong vµ ngoµi níc. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay. do d©n. TiÕp tôc ®êng lèi ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c kú §¹i héi tríc. vît qua bao khã kh¨n. xem ®ã lµ mét trong bèn thµnh tè cña chñ ®Ò §¹i héi. nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc cã nh÷ng ph¸t triÓn míi. §¹i héi X ®· nhÊn m¹nh vÊn ®Ò ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. v× d©n. x· héi c«ng b»ng. thñ th¸ch mµ c«ng cuéc ®æi míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu h«m nay". nguyÖn väng vµ s¸ng kiÕn cña nh©n d©n vµ nguån gèc h×nh thµnh ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng. bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH . §¹i héi X chØ râ: . §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc lµ ®êng lèi chiÕn lîc. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi VI. T duy míi vÒ vai trß cña nh©n d©n. HiÖn nay. lµ nguån søc m¹nh. d©n chñ. §iÓm t¬ng ®ång ngµy nay tæng qu¸t h¬n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu cña x· héi mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ: . t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n. Qu¸n triÖt t tëng "LÊy d©n lµm gèc". 4 . §©y thùc sù lµ mét quan ®iÓm rÊt míi. v¨n minh. ngµy 27/3/1990 Héi nghÞ TW 8 ®· ra NghÞ quyÕt 8B vÒ ®æi míi c«ng t¸c quÇn chóng cña §¶ng. thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh ®æi míi t duy lý luËn cña §¶ng ta: thay thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt toµn d©n" b»ng thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt b»ng d©n téc" víi néi dung ®Çy ®ñ h¬n.LÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp. toµn diÖn h¬n. níc m¹nh. Còng do nh©n d©n hëng øng ®êng lèi ®æi míi. ®Õn ®¹i héi VIII kh¼ng ®Þnh: "ChÝnh nh÷ng ý kiÕn.

tin cËy lÉn nhau v× sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®ång thuËn x· héi. . Ph¸t huy tiÒm n¨ng khuyÕn khÝch s¸ng t¹o v¨n häc. t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ t tëng vµ nghÖ thuËt. khoan dung. Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. phong phó cho mçi ngêi vµ c¶ céng ®ång. ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. do nh©n d©n. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. h¹nh phóc. . .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng . vÊn ®Ò së h÷u lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn phøc t¹p. cã cuéc sèng Êm no. ®©y lµ ®éng lùc lín nhÊt. Thùc chÊt nh©n d©n ë ®©y lµ nh©n d©n lao ®éng. Nãi nh©n d©n lµ phï hîp víi môc tiªu x©y dùng Nhµ níc ta lµ cña nh©n d©n.T«n träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých cña d©n téc. §©y chÝnh lµ nÐt míi tiÕn bé h¬n so víi C¬ng lÜnh 1991. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.§Ò cao truyÒn thèng nh©n nghÜa. tù do. chø kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan ¸p ®Æt. ph¸t triÓn toµn diÖn. C«ng h÷u hay kh«ng sÏ do tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt quy ®Þnh. chó träng c«ng tr×nh v¨n hãa lín. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. x©y dùng tinh thÇn cëi më. .Cã nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn. nãi nh©n d©n lµm chñ cã lîi h¬n cho ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. chiÕm ®¹i bé phËn d©n c.Xãa bá mÆc c¶m. ®ång thêi còng lµ nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh t¹o nªn tÝnh bÒn v÷ng vµ chÊt lîng. bÊt c«ng. §¹i héi X x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®ã lµ: "Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. v× nh©n d©n. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. . ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa". . lµnh m¹nh. ViÖc bá côm tõ: "dùa trªn sù c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë níc ta tån t¹i 3 chÕ ®é së h÷u c¬ b¶n vµ nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau.Do nh©n d©n lµm chñ (C¬ng lÜnh 1991 nãi: Do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ). hiÖu qu¶ cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa" m«i trêng v¨n hãa tèt ®Ñp. H¬n n÷a. X©y dùng vµ n©ng cÊp ®ång bé hÖ thèng thiÕt chÕ v¨n hãa. nghÖ thuËt. tiªu biÓu.Con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc.Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. ®Þnh kiÕn. ViÖc bá ®o¹n: "con ngêi tho¸t khái bãc lét" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ b¶n chÊt chÕ ®é chóng ta x©y dùng kh«ng 5 . thµnh phÇn giai cÊp.

t¬ng trî vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p. x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hßa b×nh. Nhµ níc ph¸p quyÒn kh«ng ph¶i lµ mét kiÓu nhµ níc riªng g¾n liÒn víi mét giai cÊp nh nhµ níc chñ n«. C©u 3: Tr×nh bµy quan ®iÓm. mét tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nhµ níc vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc .Cã nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n. v× nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n./. th«ng qua bé m¸y c«ng quyÒn trong s¹ch. do nh©n d©n. chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p cña §¹i héi X vÒ thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng bíc vµ tõng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn.Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. ®éc lËp d©n téc. d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. cã sù ph©n c«ng. ph¸p luËt mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch. tËn tôy. . do tr×nh ®é s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. trong qu¸ tr×nh l·nh 6 .H§H ®Êt níc. So víi C¬ng lÜnh 1991 ®Æc trng nµy ®îc bæ sung thªm tõ t¬ng trî.C¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng. ®oµn kÕt. nhµ níc x· héi chñ nghÜa mµ lµ mét h×nh thøc tæ chøc nhµ níc. Qu¸n triÖt t tëng "lÊy d©n lµm gèc". §¹i héi X cña §¶ng chØ râ: "X©y dùng c¬ chÕ vËn hµnh cña nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa. nhµ níc t s¶n. ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ . ho¹t ®éng trong ®ã cã sù ph©n c«ng vµ tæ chøc quyÒn lùc ®Ó b¶o ®¶m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt gi÷ ®Þa vÞ tèi cao.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ph¶i chÕ ®é bãc lét nhng hiÖn tîng bãc lét th× vÉn cßn trong thêi kú qu¸ ®é. c«ng t©m. Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ? Tr¶ lêi: TiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi lµ thÓ hiÖn b¶n chÊt x· héi chñ nghÜa cña chÕ ®é ta. b¶o ®¶m nguyªn t¾c tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ níc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n. nhµ níc phong kiÕn. chñ tr¬ng cña §¶ng thµnh chÝnh s¸ch. hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. Nhµ níc ph¸t huy vai trß to lín trong viÖc thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng chØ b»ng viÖc thÓ chÕ hãa ®êng lèi. §¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. CNH . .x· héi. §Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n. lµ c«ng viÖc cña mçi ngêi d©n. t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. §¹i héi X ®· x¸c ®Þnh: NhiÖm vô cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i lµ gi÷ v÷ng m«i trêng hßa b×nh. hµnh ph¸p vµ t ph¸p".thiÕt kÕ. quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt. . §¶ng ta ®Æt vÊn ®Ò ph¶i x©y dùng sù ®ång thuËn x· héi. ph¸p luËt ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶.

thèng nhÊt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n".. Bèn lµ.th«ng tin. ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo. û l¹i. ch¨m sãc søc kháe. thÓ dôc thÓ thao. X©y dùng hÖ thèng an ninh x· héi ®a d¹ng. lµ nguån søc m¹nh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta lu«n lu«n x¸c ®Þnh ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc lµ nguån lùc chñ yÕu ®Ó ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc. hëng thô c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n. v¨n hãa . Hai lµ. lÊy ®êng lèi chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. x©y dùng. võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng. Hai lµ. ph¸p luËt cña Nhµ níc cã ý ngh·i quan träng hµng ®Çu. Kh¾c phôc t tëng bao cÊp.. theo quan ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh tõ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 8B khãa VI lµ: "§éng lùc thóc ®Èy phong trµo quÇn chóng lµ ®¸p øng lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n vµ kÕt hîp hµi hßa c¸c lîi Ých. díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. b¶o hiÓm y tÕ. vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc b¾t ®Çu tõ sù ®Æt ®óng vÞ trÝ cña yÕu tè lîi Ých. Ba lµ. khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu theo luËt ph¸p. t¹o viÖc lµm. 7 . x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. h×nh thøc trong ®ã c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. Chñ nghÜa yªu níc lu«n lu«n lµ ®éng lùc lín nhÊt cña d©n téc ta trong qu¸ tr×nh lÞch sö. ®¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi gò trÝ thøc. T¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn. Trong 5 n¨m tíi §¶ng ta chñ tr¬ng tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh sau: Mét lµ. D©n chñ võa lµ môc tiªu. Quan ®iÓm ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc cña §¹i héi X ®îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: Mét lµ. hoµn chØnh hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o ®¶m dÞch vô c«ng céng thiÕt yÕu. cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ mµ h¹t nh©n l·nh ®¹o lµ c¸c tæ chøc ®¶ng ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. b×nh ®¼ng cho mäi ngêi d©n vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. ®éng lùc chñ yÕu vµ lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m th¾ng lîi bÒn v÷ng cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. v¬n lªn tho¸t ®ãi nghÌo v÷ng ch¾c ë c¸c vïng nghÌo vµ c¸c bé phËn d©n c nghÌo. thùc hiÖn d©n chñ vµ ph¸t huy chñ nghÜa yªu níc lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. tiÕn tíi b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n.

.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh cøu trî x· héi. trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc. lµ m«i trêng quan träng h×nh thµnh. kÕt hîp tèt thÓ thao phong trµo vµ thÓ thao thµnh tÝch cao. ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. kiªn tr× vµ cã hiÖu qu¶. t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em ®îc sèng trong m«i trêng an toµn. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. Phßng chèng HIV/AIDS b»ng c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ. tÇm vãc con ngêi ViÖt Nam. Bèn lµ. Gi¶m tèc ®é t¨ng d©n sè. chó träng c¸c chÝnh s¸ch. b¶o vÖ trÎ em. b×nh ®¼ng.. y tÕ dù phßng. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô y tÕ c«ng nghÖ cao ngoµi c«ng lËp. t¨ng tuæi thä vµ c¶i thiÖn chÊt lîng gièng nßi. b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n hãa truyÒn thèng tèt ®Ñp. alf tees bµo lµnh m¹nh cña x· héi. TiÕp tôc duy tr× kÕ ho¹ch gi¶m sinh vµ gi÷ møc sinh thay thÕ b¶o ®¶m quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè hîp lý. nu«i dìng vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch con ngêi. tiÕn bé. X©y dùng gia ®×nh Êm no. N¨m lµ. n©ng cao chÊt lîng d©n sè. lµnh m¹nh. d©n téc vµ hiÖn ®¹i. b¶o ®¶m cho søc kháe mäi ngêi d©n ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. ch÷a bÖnh. u ®·i x· héi. gi¸o dôc. S¸u lµ. t¹o viÖc lµm. Ph¸t triÓn m¹nh thÓ dôc thÓ thao. T¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc y tÕ. hiÖn ®¹i hãa. ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi. Nhµ níc tiÕp tôc t¨ng ®Çu t ®Ó n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ. ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. VËn ®éng toµn d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. x©y dùng chiÕn lîc quèc gia vÒ n©ng cao søc kháe. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng. t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. gi¶m nhanh tû lÖ trÎ em suy dinh dìng. Ba lµ. Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam thÝch øng víi nh÷ng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. 8 . Thóc ®Èy phong trµo toµn x· héi ch¨m sãc. ph¸t triÓn hµi hßa vÒ thÓ chÊt. uèng níc nhí nguån ®èi víi c¸c l·o thµnh c¸ch m¹ng. chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp. x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi vµ ngêi nghÌo trong kh¸m. nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc. h¹nh phóc thËt sù lµ tæ Êm cña mçi ngêi. híng tíi xuÊt khÈu lao ®éng tr×nh ®é cao.

cã ý kiÕn kÞp thêi gióp tæ chøc ®¶ng kh¾c phôc khã kh¨n. *** Liªn hÖ b¶n th©n: §¹i héi X cña §¶ng ®· ®a ra nh÷ng ®Þnh híng lín vµ thÓ hiÖn quyÕt t©m cña toµn §¶ng. n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc. chÊm døt c¸c kho¶n thu. sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. Trong "V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc" NguyÔn §×nh ChiÓu cã viÕt "Chë bao nhiªu ®¹o thuyÒn kh«ng kh¼m. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ph¬ng thøc cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng. Thóc ®Èy c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp vÒ dÞch vô c«ng céng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. kh«ng n¬i n¬ng tùa. toµn qu©n. ngêi tµn tËt. B¶y lµ. ®©m mÊy th»ng gian bót ch¼ng tµ" lµ mét nhµ b¸o trong lÜnh vùc truyÒn th«ng viÖc ®a th«ng tin chÝnh thèng. tuyªn truyÒn chñ tr¬ng. trÎ må c«i. qu¸n triÖt s©u s¾c ®êng lèi. quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. ®ãng gãp vµo viÖc thÓ chÕ hãa vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. lang thang. do vËy mçi ngêi d©n cÇn ph¶i häc tËp. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i t«i c tró thiÕt thùc ®a NghÞ quyÕt §¹i héi X vµo cuéc sèng. kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña c¸c cÊp ñy c¬ quan. toµn d©n ta tiÕp tôc c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn. cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña 9 . C«ng khai møc phÝ t¹i c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. x¸c ®Þnh lßng tin vµ ý chÝ phÊn ®Êu t¹o sù ®ång thuËn cao trong toµn x· héi. Ph¸t triÓn vÒ quy m« g¾n víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô c«ng céng. chi kh«ng minh b¹ch vµ sai quy ®Þnh. ®ång thêi tÝch cùc tham dù c¸c buæi sinh ho¹t gãp ý x©y dùng §¶ng. Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. nhiÖm vô. gi¶i ph¸p do §¹i héi X nªu ra ®Ó tõ ®ã n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ. nhÊt lµ nh÷ng ngêi giµ c« ®¬n. b¶o ®¶m ngêi lµm dÞch vô cã chÕ ®é thu nhËp hîp lý. mét ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trªn tinh thÇn ®æi míi. g¾n bã víi quÇn chóng lao ®éng ®Ó tæ chøc ®¶ng n¬i m×nh sinh ho¹t thùc sù trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh trë thµnh chç dùa tin cËy cña nh©n d©n. c¸c chØ tiªu. Víi b¶n th©n t«i lµ mét nhµ b¸o. quan ®iÓm.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi giµ. ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c«ng lËp vµ huy ®éng m¹nh mÏ mäi nguån lùc cña x· héi. nh×n th¼ng vµo sù thËt nhËn thÊy cÇn tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t chÝnh trÞ. ®êng lèi cña §¶ng.

Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng tham gia c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. hîp t¸c trong khu«n khæ cña SEV tõ n¨m 1978./. c¸i ®óng. cïng n¬i c tró vµ b¹n bÌ nhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn tèt ®êng lèi.. Kiªn quyÕt ph¶n b¸c c¸c quan ®iÓm t tëng sai tr¸i. nhËn thøc râ cÇn cã th¸i ®é ñng hé c¸i tèt. quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña níc ta chñ yÕu víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa. cïng cã lîi". ra søc rÌn luyÖn vÒ chÝnh trÞ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nhµ níc. thï ®Þch lµm c¶n trë c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. tham nh÷ng. l·ng phÝ. nghiÖp vô ®Ó thùc sù trë thµnh mét nhµ b¸o giái... lèi sèng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. ph¸p luËt cña Nhµ níc ®ã chÝnh lµ viÖc lµm cã ý nghÜa nhÊt thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. cÇn ®Êu tranh chèng nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh cöa quyÒn. b¶o vÖ §¶ng. c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ t nh©n níc ngoµi trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng. ngêi cïng c¬ quan. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ: "§èi víi c¸c níc d©n chñ níc ViÖt Nam s½n sµng thùc thi chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c trong mäi lÜnh vùc". trong ®ã cã chiÕn tranh kÐo dµi vµ côc diÖn ®èi ®Çu hai cùc trªn thÕ giíi. Tõ §¹i héi VI. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. gi¸o dôc. b¶o vÖ chÝnh quyÒn nh©n d©n. nh÷ng nh©n tè ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. ®Æc biÖt lµ NGhÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t cña Ban ChÊp hµnh TW khãa VIII vÒ kinh Õ ®èi ngo¹i ®· nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ c¸n bé. vËn ®éng ngêi th©n. §Õn ®¹i héi VII cña §¶ng chñ tr¬ng: "Më réng.. c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. côc bé. khi tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc. ®ång thêi lµ ngêi tuyªn truyÒn. §¹i héi VIII. Tuy nhiªn. ®a d¹ng hãa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp. luËt ph¸p vµ nhÊt lµ vÒ nh÷ng s¶n phÈm mµ chóng ta cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó héi nhËp thÞ trêng 10 . §¶ng ta chñ tr¬ng "tham gia sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Trong "Lêi kªu gäi Liªn Hîp quèc" th¸ng 12/1946. C©u 4: Ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ c¬ héi th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ? Tr¶ lêi: Ngay sau khi thµnh lËp níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. cïng cã lîi". TÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o víi ý chÝ v¬n lªn ®ãng gãp thËt nhiÒu c«ng søc. trÝ tuÖ cho sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc. mét c«ng d©n g¬ng mÉu vÒ mäi mÆt. b×nh ®¼ng. do nhiÒu nguyªn nh©n. chñ quyÒn. ®¹o ®øc. b¶n th©n cÇn kh«ng ngõng trau dåi lý tëng c¸ch m¹ng. H¬n n÷a. t tëng Hå ChÝ Minh.. níc ta bÞ bao v©y cÊm vËn nhiÒu n¨m. cã tham gia liªn kÕt. tranh thñ më mang quan hÖ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt víi c¸c níc thÕ giíi thø ba.

tù v¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.th¬ng m¹i .. th¸o gì nh÷ng trãi buéc vµ c¶n trë ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cÇn ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ trong níc theo híng hiÖn ®¹i. NghÞ quyÕt TW 9 khãa IX nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng vµ khÈn tr¬ng h¬n trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. x©y dùng nÒn kinh tÕ cã chÊt lîng. VÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Héi nhËp kinh tÕ kh«ng ®¬n gi¶n lµ lËp quan hÖ th¬ng m¹i víi mét sè níc hoÆc thµnh viªn cña mét thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. gia nhËp APEC vµ WTO. thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt quèc tÕ ®a ph¬ng. vÒ ®iÒu hµnh c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi. thua thiÖt cho c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ AFTA". 11 . tiÕp nhËn nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt. *. kinh doanh. Sù chi phèi qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu hµng h¸o vµ dÞch vô... tõng bíc tù do hãa c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ . hÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng.. trong ®ã cã níc ta. Sau §¹i héi IX. Qua héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp trong níc buéc ph¶i tham gia cuéc c¹nh tranh quèc tÕ gay g¾t ngay trong thÞ trêng trong níc. sau 20 n¨m ®æi míi.tµi chÝnh gi÷a níc ta víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Cã thÓ thÊy r»ng. C¸c níc ph¸t triÓn giµnh nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh. ®ång thêi t¹o nªn nh÷ng rµo c¶n ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hä. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhanh. §¹i héi IX cña §¶ng ®a ra chñ tr¬ng "chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc". TiÕn hµnh khÈn tr¬ng v÷ng ch¾c viÖc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi Mü. tõ nhËn thøc ®óng ®¾n tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña toµn cÇu hãa.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng khu vùc vµ thÞ trêng quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng ®Æt cho nh©n d©n ta nhiÒu th¸ch thøc vµ cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi. hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cao. thu hót nguån vèn bªn ngoµi. gi¶i phãng mäi søc s¶n xuÊt. më cöa thÞ trêng. g©y søc Ðp më cöa thÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô. song ph¬ng nwocs ta ®· kü vµ chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn ®Ó sím gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ chñ tr¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc.

víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh. n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö. tr«ng ®îi ûa l¹i vµo Nhµ níc. víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. chÇn chõ. m«i trêng. tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn. tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë níc ta. t¸c ®éng vµo kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã cã níc ta. gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ g¾n liÒn víi nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi. 12 . do tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp. nh khñng ho¶ng kinh tÕ. §ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng bíc ®a ®Êt níc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh.. Nh ba cuéc tæng diÔn tËp. bao cÊp cßn nÆng nÒ. d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång. NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. n¨ng lîng. b¶o vÖ Tæ quèc. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi níc nhµ thèng nhÊt. §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi. ¶nh hëng cña t duy cò. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng. më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi.. ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. th¸ch thøc tõ trong níc.. §ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc. ®a c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. cã sù do dù. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gÆp nh÷ng khã kh¨n. chiÕn tranh. §ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc. ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi. chÝnh trÞ. xung ®ét côc bé. cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. th¾ng lîi mµ nh©n d©n..

§¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ¬ng ®Õn ®¹i ph¬ng. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ BCH TW §¶ng 13 . ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú. C¸c Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Hå ChÝ Minh ®· cïng Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Nh÷ng n¨m 1936 – 1939. NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta. loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn híng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5/1941. Th¸ng 1/1941. c¸c Héi nghÞ Trung ¬ng. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nhng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n. phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng n¨m 1936. t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi. thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng díi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng míi. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939). sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë níc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ níc cïng víi Trung ¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn tîng hiÕm cã x¶y ra ë mét níc thuéc ®Þa. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”. giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr¬ng ®ã. ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong níc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë níc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr¬ng ®êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. Trªn c¬ng vÞ lµ Ngêi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ. thùc d©n Ph¸p t¨ng cêng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng.

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc”. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari. ph¸t triÓn lùc lîng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph¬ng híng. Tríc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng më réng 3/1946 víi chñ tr¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®îc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®a 14 . cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø Mêi (1964) tËp trung bµn vÒ th¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tríc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. lÇn thø Hai m¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi mét (3/1965) vµ lÇn thø mêi hai (12/1965). Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh. Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi chÝn (1971). vi ph¹m HiÖp ®Þnh. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr¬ng “§¸nh b¹i chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. Chñ tr¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 14. Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng. ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu níc. Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.

x· héi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi. v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1) C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph¬ng híng. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc trêng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp. c«ng t¸c t tëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh 15 . ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam. Trong giai ®o¹n míi. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc. biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn lîc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n. Ban BÝ th ®· híng vµo sù t×m tßi. x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi. §¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc. Nh©n d©n c¶ níc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. tù do cho d©n téc. §¹i héi ®Ò ra ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ níc. kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc. c¬ chÕ qu¶n lý míi. ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ. ®æi míi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc lîng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr¬ng. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ. Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc ®Êt níc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. T×nh h×nh kinh tÕ. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975. VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc.

Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn. thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i. ®Êt níc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ . x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng tÕ. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng… Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh níc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ . b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. vît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi. ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸.hiÖn ®¹i ho¸. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm. t tëng vµ tæ chøc lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng. x©y dùng vµ t¨ng cêng cÊp huyÖn. con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta ngµy cµng ®îc x¸c ®Þnh râ h¬n. nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o. nh©n d©n ta. ®êng lèi ®óng ®¾n. chØnh ®èn §¶ng. Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú cña d©n téc. nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch 16 .x· héi. Héi nghÞ Trung ¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 12/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng. tiÒn tÖ c¸c níc trong khu vùc. nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi lu th«ng… Tr¶i qua mêi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. cñng cè quèc phßng an ninh. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng.

§¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh con ng¬i cña m¾t m×nh”. §ång thêi. vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp. §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng. §¶ng ta vÜ ®¹i nh biÓn réng nói cao. 17 . víi d©n téc ®îc nh©n d©n giao phã”(2). §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t tëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn. §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu. gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.. Ngêi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. tr×nh ®é trÝ tuÖ ngµy cµng ®îc n©ng cao cña §¶ng ta. kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. C¬ së.. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: “. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö. lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n… §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc. kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong níc. t tëng Hå ChÝ Minh. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng níc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi.

®êng lèi. lý tëng cña §¶ng./. Lµ thèng nhÊt. Ba m¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n. thÊm ®îm tinh thÇn d©n téc. C¬ng lÜnh 1991 ®· ®îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta). (1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ¬ng 7 kho¸ VI C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. lµ v¨n minh. cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi. lµm cho nh©n d©n ®i theo. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. ThËt vËy. 18 . trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba m¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi. lµ ngän cê tËp hîp. chØ râ môc tiªu. C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to. ®êng lèi. Theo quan niÖm cña §¶ng ta. V× c¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt. nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. C¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o. lµ hoµ b×nh Êm no. ®éc lËp. §¶ng ta lµ ®¹o ®øc. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t tëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¬ng lÜnh cña §¶ng. ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. kÓ tõ ngµy thµnh lËp. Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c¬ng lÜnh hay mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n. cæ vò c¸c lùc lîng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu. mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng.

sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. C¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc trng c¬ b¶n: X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. Bèn lµ. kh«ng ngõng cñng cè. §¶ng ta ®· ®Ò ra C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. ®oµn kÕt quèc tÕ. h¹nh phóc. n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. Con ngêi ph¶i ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nhng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi. t¨ng cêng ®oµn kÕt. cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. ®oµn kÕt toµn §¶ng. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong níc vµ quèc tÕ. cã cuéc sèng Êm no. Ba lµ. Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. 19 . Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm: Mét lµ. do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. bãc lét. ®oµn kÕt d©n téc. bÊt c«ng. sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc. søc m¹nh trong níc vµ søc m¹nh quèc tÕ. ®oµn kÕt toµn d©n. lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. tù do. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng níc ta. Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Hai lµ. ChÝnh nh©n d©n lµ ngêi lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö. N¨m lµ.

X©y dùng níc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu. cña §¶ng ta. kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t s¶n. chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung. lµ lý tëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. ®ång thêi l¾ng nghe. §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®êng tÊt yÕu cña níc ta. an ninh trËt tù. vÒ CNXH. võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. D©n chñ víi nh©n d©n nhng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng. Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. l·nh ®¹o ®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng híng vµ l·nh ®¹o b»ng ph¬ng ph¸p d©n chñ. d©n chñ. lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå. Nh÷ng ®Æc trng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t b¶n. bíc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp. Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t tëng cña §¶ng ta. ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. v¨n minh. §æi míi t duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng. víi kû luËt. an toµn x· héi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C¸c d©n téc trong níc b×nh ®¼ng. D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o. ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu. gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh híng phñ nhËn hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng. nh÷ng h×nh thøc. vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX 20 . §ã lµ d©n chñ XHCN. Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi.

nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ. ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c. t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n. thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ngêi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ bíc sang thÕ kû XXI. phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®êng. trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh. v× lîi Ých cña nh©n d©n. kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n. bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI. kinh tÕ. lu«n lu«n s¸ng t¹o. VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín. X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm. M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. c¸c ngµnh. cña toµn x· héi. 21 . VII. phï hîp víi thùc tiÔn. Ba lµ. trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín. Hai lµ. ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò. x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. x· héi ë tÊt c¶ c¸c cÊp. §Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. phøc t¹p cã thÓ x¶y ra. nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau: Mét lµ. tËp thÓ vµ x· héi. ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. Bèn lµ. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. v¨n ho¸. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o. ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi.

C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®îc t¨ng cêng. võa thóc ®Èy hîp t¸c. “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn. thÝch nghi. M«i trêng hoµ b×nh. T×nh h×nh níc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng. lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c níc. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t tëng chÝnh trÞ. võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin. t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. chÖnh híng XHCN. b¶o vÖ m«i trêng. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng. t¸c ®éng lÉn nhau. bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. sù hîp t¸c. thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch. trong ®ã cã níc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c níc ph¸t triÓn.. tiÕp tôc cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät. kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v¬n lªn. toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tríc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng. C¸c níc ®ang ph¸t triÓn.. ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc. ngµy cµng trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nhng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh. lao ®éng. ®ång thêi còng ®øng tríc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®îc c¬ héi. Quan hÖ song ph¬ng ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ. tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc. lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé. chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc. ®¶ng viªn 22 . hiÖn ®¹i ho¸. MÆt kh¸c. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ. ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®îc rót ng¾n. ®¹o ®øc. tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ. phßng chèng téi ph¹m. ®Êt níc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn. c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ trêng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t. Bªn c¹nh ®ã. chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c cêng quèc kinh tÕ. n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu. c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia.

g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n. hiÖn ®¹i ho¸. chñ tr¬ng. TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng. tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ níc. “T¨ng cêng quèc phßng an ninh”. nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”. hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m. §êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ. u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. t¨ng cêng ph¸p chÕ”. Ph¸t huy cao ®é néi lùc. 23 . Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n. gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. hiÖn ®¹i ho¸. chÝnh s¸ch cña §¶ng. lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng – an ninh. Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ. §êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¾m b¾t c¬ héi. “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”. ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. vît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt. ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh. T¨ng trëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. “Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”. ph¸t huy d©n chñ. “X©y dùng. ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc. c«ng nghiÖp ho¸. thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt. x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”. Níc ta vÉn lµ níc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. §¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch. x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®êng lèi. b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta. x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta. khoa häc c«ng nghÖ. cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. chØnh ®èn §¶ng. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”.

®æi míi”. n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ngêi (HDI) cña níc ta. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®îc t¨ng cêng. v¨n minh. x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét níc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. khoa häc vµ c«ng nghÖ”. tiÒm lùc kinh tÕ. níc m¹nh. Nguån lùc con ngêi. quèc phßng vµ an ninh cã bíc ®i tríc. G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. d©n chñ. chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ./.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”. C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®îc ®Æt lªn 24 . thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét níc ViÖt Nam d©n giµu. v÷ng m¹nh”. quèc phßng an ninh ®îc t¨ng cêng. vît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi. §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh.x· héi víi quèc phßng – an ninh. t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng. VÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng cao. “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. Môc tiªu cô thÓ lµ ®a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000. “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi”. nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®êng cho ®Êt níc ta n¾m lÊy c¬ héi. d©n chñ. n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. ®oµn kÕt. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ . KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m. x· héi c«ng b»ng. §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi. t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc. §¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ níc trong s¹ch. n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. thiªn niªn kû míi. tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc. thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n. kÕt cÊu h¹ tÇng.

thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n. KhÝ tiÕt cña ngêi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò. Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. phôc vô nh©n d©n.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn.. trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng. Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc.. Môc tiªu lý tëng cña §¶ng ta lµ g× ?. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng. lý tëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng. Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng.”. ph¶i xøng ®¸ng lµ ngêi l·nh ®¹o. Nh÷ng ngêi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. lµm trän nhiÖm vô cña ngêi ®¶ng viªn”. nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng. phôc vô nh©n d©n. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: Mét lµ.. víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. Ngêi viÕt “. mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g¬ng mÉu hoµn thµnh tèt.. 25 . hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?. nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay.. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !. viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. hÕt søc phôc vô giai cÊp.. lµ ngêi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n. ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc còng nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. chÝ c«ng v« t. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ngêi ®¶ng viªn. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ngêi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu.. gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch. Hai lµ.. Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh. kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. Còng trong Di chóc cña m×nh. Lµ mét ngêi ®¶ng viªn ch©n chÝnh. nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh thÕ nµo ?. suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba lµ. v¨n minh. tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh. chÊp nhËn hy sinh. t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng. kh«ng sî khã. víi nh©n d©n.. hiÓu ®îc t©m t nguyÖn väng cña quÇn chóng. N¨m lµ. b¶o vÖ ®êng lèi. sî khæ. phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. Bèn lµ. nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc. ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc. biÕt l¾ng nghe. Mçi ngêi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý tëng c¸ch m¹ng. 26 . mçi ngêi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt... v÷ng m¹nh. biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých. trëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë. lèi sèng. v÷ng bíc ®i lªn CNXH. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®êng lèi. §éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ngêi cïng chung mét chÝ híng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh c¸c c«ng t¸c x· héi. vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt.. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. chñ tr¬ng. x· héi c«ng b»ng. gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t c¸ch ®¹o ®øc. chÝnh s¸ch. ®i ngîc víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay. d©n chñ. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé. chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. §Ó ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn. n¬i lµm viÖc còng nh c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c. thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh. t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. chèng tham nhòng trong §¶ng. b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch. C¸i ®îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®îc phôc vô c¸ch m¹ng. ngêi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. x· héi c«ng b»ng v¨n minh. ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng. tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi.hiÖn ®¹i ho¸. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng. tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ .

. §iÒu lÖ §¶ng. lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. xa l¹ víi b¶n chÊt cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. ®Òu cã thÓ ®îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng §éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin. thùc dông. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “. §iÒu lÖ §¶ng. ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu. nghÞ quyÕt. cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh.”. chØ thÞ 27 . §iÒu lÖ §¶ng. vô lîi. chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ngêi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých. lý tëng c¸ch m¹ng. NÕu kh«ng phôc vô ®îc nh©n d©n. 2.. lÏ sèng. phôc tïng tæ chøc. T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ngêi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng. suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých. ®Þa vÞ. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. qua thùc tiÔn chøng tá lµ ngêi u tó. kh«ng bãc lét. kiªu c¨ng. kû luËt cña §¶ng. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. Bëi. lý tëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng. phôc vô ®îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng. ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n. cã lao ®éng. tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn.. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. C«ng d©n ViÖt Nam tõ mêi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra. lÖch l¹c.. thu h¸i lîi léc. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh. T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn: 1.

phÈm chÊt chÝnh trÞ. phôc tõng kû luËt. §iÒu lÖ §¶ng. Kh«ng ngõng häc tËp. §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chÝnh s¸ch cña §¶ng. cã lèi sèng lµnh m¹nh. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. øng cö. 28 . Phª b×nh. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc lîng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. §îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch. rÌn luyÖn. Trong thêi ®¹i ngµy nay. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. quan liªu. n¨ng lùc c«ng t¸c. ®êng lèi. kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®îc tr¶ lêi. thêng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. víi môc tiªu vµ lý tëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. 2. 3. côc bé. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. b¸o c¸o. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®êng lèi.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng cña §¶ng. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng. 2. biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. 3. quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. trung thùc víi §¶ng. c¬ héi. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. ph¸p luËt cña Nhµ níc. chñ tr¬ng. tham nhòng. 4. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. ph¸p luËt cña Nhµ níc. øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng. trõ quyÒn biÓu quyÕt. 4. T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng.

ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2008 NguyÔn ThÞ l©m h¶i 29 . Hµ Néi. §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. víi lý tëng c¸ch m¹ng. Chi uû. Mong r»ng. TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng./.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi. nguyÖn ®i theo con ®êng mµ §¶ng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful