PH N TH NH T BAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM BAØI 1 :Hai lò xo: lò xo m t dài thêm 2 cm khi treo v t m1 = 2kg, lò xo 2 dài

thêm 3 cm khi treo v t m2 = 1,5kg. Tìm t s k1/k2. Bài gi i:

Khi g n v t lò xo dài thêm o n (l.
F0 ! P  K (l ! mg
p p

v trí cân b ng

V i lò xo 1: k1( l1 = m1g (1) V i lò xo 1: k2( l2 = m2g (2) L p t s (1), (2) ta c K 1 m1 (l 2 2 3 . ! !2 ! K 2 m 2 (l 1 1,5 2 BAØI 2 :M t xe t i kéo m t ô tô b ng dây cáp. T tr ng thái ng yên sau 100s ô tô t v n t c V = 36km/h. Kh i l ng ô tô là m = 1000 kg. L c ma sát b ng 0,01 tr ng l c ô tô. Tính l c kéo c a xe t i trong th i gian trên. Bài gi i:

Ch n h ng và chi u nh hình v Ta có gia t c c a xe là: V V 0 10 0 ! ! 0,1( m / s ) a! t 100 Theo nh lu t II Newt n : F f ms ! m a F fms = ma F = fms + ma = 0,01P + ma = 0,01(1000.10 + 1000.0,1) = 200 N BAØI 3 :Hai lò xo kh i l ng không áng k , c ng l n l t là k 1 = 100 N/m, k2 = 150 N/m, có cùng dài t nhiên L0 = 20 cm c treo th ng ng nh hình v . u d i 2 lò xo n i v i m t v t kh i l ng m = 1kg. L y g = 10m/s 2. Tính chi u dài lò xo khi v t cân b ng.
p p p

 

Bài gi i:

Khi cân b ng: F1 + F2 = V i F1 = K1(l; F 2 = K2 ( 1 nên (K1 + K2) (l = P
P 1.10 ! ! 0,04 ( m) K1 K 2 0 V y chi u dài c a lò xo là: L = l0 + (l = 20 + 4 = 24 (cm)   (l !

BAØI 4 :Tìm

c ng c a lò xo ghép theo cách sau:

Bài gi i:

H ng và chi u nh hình v : Khi kéo v t ra kh i v trí cân b ng m t o n x thì : dãn lò xo 1 là x, nén lò xo 2 là x
p p 2,

Tác d ng vào v t g m 2 l c àn h i F1 ;
p p p

F1 F 2 ! F Chi u lên tr c Ox ta c: F = F1 F2 = (K1 + K2)x V y c ng c a h ghép lò xo theo cách trên là: K = K1 + K2 c n i v i nhau b ng dây BAØI 5 :Hai v t A và B có th tr t trên m t bàn n m ngang và không d n, kh i l ng không áng k . Kh i l ng 2 v t là m A = 2kg, mB = 1kg, ta tác d ng

268. M t trong 2 v t ch u tác 0 ng c a l c kéo F h p v i ph 0 ng ngang góc a = 30 . Hai v t có th tr t trên m t bàn n m ngang góc a = 30 H s ma sát gi a v t và bàn là 0. L y g = 10m/s . Bài gi i: V t 1 có : p p p p p p P1 N 1 F T1 F1ms ! m1 a1 . Tính l c kéo l n nh t dây không t.g 9 0. Hãy tính gia t c chuy n Bài gi i: i v i v t A ta có: P1 N 1 F T1 F1ms ! m1 a1 Chi u xu ng Ox ta có: F T1 F1ms = m1a1 Chi u xu ng Oy ta c: m1 g + N1 = 0 V i F1ms = kN1 = km1g F T1 k m1 g = m1a1 (1)   * i v i v t B: p p p p p p P2 N 2 F T2 F2ms ! m2 a2 Chi u xu ng Ox ta có: T2 F2ms = m2 a2 Chi u xu ng Oy ta c: m2 g + N2 = 0 V i F2ms = k N2 = k m2 g (2)   T2 k m2 g = m2a2   Vì T1 = T2 = T và a1 = a2 = a nên: F . L y 3 = 1.10 ! 1m / s2 !   a! m1 m 2 21 BAØI 6 :Hai v t cùng kh i l ng m = 1kg c n i v i nhau b ng s i dây không d n và p p p p p p p kh i l ng không áng k .732.2( 2 1). H s ma sát gi a hai v t v i ng. Bi t r ng dây ch ch u c l c c ng l n nh t là 10 N. m t bàn là m = 0.vào v t A m t l c F = 9N theo ph 2 ng song song v i m t bàn.2.T k m1g = m1a (3) T k m2 g = m2a (4) C ng (3) và (4) ta c F k(m1 + m2)g = (m1+ m2 )a F Q( m1 m 2 ).

Bài gi i: Khi th v t A s i xu ng và B s TA = TB = T aA = aB = a i v i v t A: mA g T = mA. B qua kh i l ng c a ròng r c và l c ma sát gi a dây v i ròng r c. L y g = 10m/s2.cos 30 T1k(mg Fsin 30 ) = m1a1 V t 2: p p p p p p P2 N 2 F T2 F2ms ! m2 a2 Chi u xu ng Ox ta có: T F2ms = m2a2 Chi u xu ng Oy : P2 + N2 = 0 Mà F2ms = k N2 = km2 g   T2 k m2 g = m2a2 H n n a vì m1 = m2 = m.Chi u xu ng Ox ta có: F.a i lên do mA > mB và .10 Fe ! ! 20 0 0 c s30 Q si 30 1 3 0. T1 = T2 = T .268 2 2 V y Fmax = 20 N Bài 7: Hai v t A và B có kh i l ng l n l t là mA = 600g.cos 300 T k(mg Fsin 300) = ma (3)   T kmg = ma (4) T (3) và (4) T(cos300 Q sin300 )   T! e t m· 2 2Tm· 2.cos 300 T1 F1ms = m1a1 Chi u xu ng Oy : Fsin 30 0 P1 + N1 = 0 (1) Và F1ms = k N1 = k(mg Fsin 300 ) 0 0   F. mB = 400g c n i v i nhau b ng s i dây nh không dãn và v t qua ròng r c c nh nh hình v . Tính gia t c chuy n ng c a m i v t. a1 = a2 = a   F.

0.10 ! 2m / s2 . Ta có: F3 P3 N 3 T T3 F2ms P2 N 2 T2 T1 P1 ! M a Do v y khi chi u lên các h tr c ta có: mg ® T1 ! ma1 ± ¯T2 T3 Fms ! ma2 ± F ! ma T ms 3 °4 Vì T1 ! T2 ! T p p p p p p p p p p p p T3 ! T4 ! T' a1 ! a2 ! a3 ! a mg T ! ma ±   ¯T T ' Fms ! ma ±' T ° Fms ! ma mg 2Fms ! 3ma   ¯ mg ° 2Qmg ! 3ma   a! £ ¢ 1 2Q 1 2.g = (mA + mB).10 ! 2m / s2 3 3 Bài 9: ¡ .a m mB 600 400 . Tính gia t c khi h chuy n Bài gi i: Ch n chi u nh hình v . t gj a v t và m t bàn là Q = 0.i v i v t B: mBg + T = mB.2. H s ma sát tr ng.a * (mA mB).g ! * a! A 600 400 mA m B Bài 8: Ba v t có cùng kh i l ng m = 200g c n i v i nhau b ng dây n i không dãn nh hình v .g ! . L y g = 10m/s2.2 .

M t xe tr t không v n t c ut nh m t ph ng nghiêng góc E = 300. Chi u dài m t ph ng nghiêng là l = 1m. Bài gi i: Các l c tác d ng vào v t: p 1) Tr ng l c P p 2) L c ma sát Fms p 3) Ph n l c N c a m t ph ng nghiêng 4) H pl c F ! P N Fms ! m a Chi u lên tr c Oy: PcoxE + N = 0   N = mg coxE (1) Chi u lên tr c Ox : PsinE Fms = max   mgsinE QN = max (2) t (1) và (2)   mgsinE Q mg coxE = max   ax = g(sinE Q coxE) = 10(1/2 0. p p p p p Bài gi i: .3464. H s ma sát tr 2 t là Q = 0. l y g = 10m/s và 3 = 1.3464. 3 /2) = 2 m/s2 BAØI 10 :C n tác d ng lên v t m trên m t ph ng nghiêng góc E m t l c F b ng bao nhiêu v t n m yên.732 Tính gia t c chuy n ng c a v t. h s ma sát gi a v t và m t ph ng nghiêng là k . khi bi t v t có xu h ng tr t xu ng.

m2 = 1kg. g = 10 m/s2 Tính s c c ng c a dây? Bài gi i: Gi thi t m1 tr t xu ng m t ph ng nghiêng và m2 i lên. n u ta tính c a > 0 thì chi u chuy n ng ã gi thi t là úng. i v i v t 1: P1 N T1 Fms ! m1 a1 Chi u h xOy ta có: m1 gsinE T QN = ma m1 g coxE + N = 0 * m1 gsinE T Q m1 g coxE = ma (1) i v i v t 2: p p p p p .Ch n h tr c Oxy nh hình v . E = 300. V t chuy n ng nhanh d n u nên v i chi u d ng ã ch n. Áp d ng nh lu t II Newt n ta có : p p p p F P N Fms ! 0 Chi u ph ng trình lên tr c Oy: N PcoxE FsinE = 0   N = PcoxE + F sinE Fms = kN = k(mgcoxE + F sinE) Chi u ph ng trình lên tr c Ox : PsinE F coxE Fms = 0   F coxE = PsinE Fms = mg sinE kmg coxE kF sinE mg(si E kc xE) mg(tgE k )  F! ! 1 ktgE c sE k si E BAØI 11 :Xem h c liên k t nh hình v m1 = 3kg. lúc ó h l c có chi u nh hình v . h s ma sát gi a v t và m t ph ng nghiêng là Q = 0.1 .

v y chi u chuy n ng ã ch n là úng * T = m2 (g + a) = 1(10 + 0. Tính kho ng cách d = OA t ch ném n i m r i A c a v t n ng trên s n i.10. góc nghiêng a = 30 0 so v i tr c Ox n m ngang.P2 T2 ! m 2 a2   m2 g + T = m2a (2) C ng (1) và (2)   m1 gsinE Q m1 g coxE = (m1 + m2 )a m g si E Qm1 c sE m 2 g   a! 1 m1 m 2 1 3 1.1. T i m O trên s n i ng i ta ném m t v t n ng v i v n t c ban u V0 theo ph ng Ox.3 2 2 ! } 0. Bài gi i: Ch n h tr c nh hình v .6) = 10. Ph ng trình chuy n ng và ph ng trình qu o là: x ! 0t ± ¯ 1 2 y ± ! 2 gt ° Ph ng trình qu o 1 g 2 y! x (1) 2 2 0 Ta có: x A ! OH ! d cosE ¯ y ° A ! OK ! d sin E Vì A n m trên qu o c a v t n ng nên xA và yA nghi m úng (1). Do ó: ¤ ¥ .6 N p p p BAØI 12 :S n i có th coi là m t ph ng nghiêng.10 3.6 ( m / s2 ) 4 Vì a > 0. g = 10m/s 2. 0. Bi t V0 = 10m/s.

2 2 V 0 cos2 450 (5) V n t c hòn á khi ném Khi hòn á r i xu ng t y = 0. Tr c Ox n m ngang.1 m so v i m t t v i góc ném a = 450 so v i m t ph ng n m ngang. Tìm v n t c c a hòn á khi ném ? GIAÛI Ch n g c O t i m t t. . Hòn á r i n t cánh ch ném theo ph ng ngang m t kho ng 42 m.d sin E !   1 g ( d cosE ) 2 2 2 V0 2 2V 0 sin E 2.   V0 ! ! 20(m / s) 2 . t = 0 là lúc c t bom. .x (1) (2) (3) (4) x2 1 g. G c thòi gian lúc ném hòn á. Các ph ng trình c a hòn á x = V0 cos450t y = H + V0sin 450t 1/2 gt2 Vx = V0 cos450 Vy = V0sin450 gt T (1) x   t! V 0 cos450 Th vào (2) ta c: y ! 4 tg450. H i còn cách xe t ng bao xa thì c t bom ( ó là kho ng cách t ng th ng ng qua máy bay n xe t ng) khi máy bay và xe t ng chuy n ng cùng chi u. Ch n g c to O là i m c t bom.33 m 10 cos300 g cosE BAØI 13 :M t hòn á c ném t cao 2. d! ! ! 1. tr c Oy th ng ng h ng lên (qua i m ném).x H 0 ! 42 4. Do v y 1 x2   H tg4 0 x g 2 !0 2 V0 c s2 4 0 x.102 sin300 . theo bài ra x = 42 m. Bài gi i: g 2 c s4 0 tg4 . 1 42 2 BAØI 14 :M t máy bay ang bay ngang v i v n t c V1 cao h so v i m t t mu n th bom trúng m t oàn xe t ng ang chuy n ng v i v n t c V2 trong cùng 2 m t ph ng th ng ng v i máy bay.

Các ph ng thình to c a v t: x ! V 0 c sEt (1) ® ± (2) 1 ¯ y ± ! H V 0 si Et 2gt 2 ° T (1) x   t! V 0 c sE Th vào (2) ta c: x2 1 y ! H tgEx g 2 2 V 0 c s2 E Ta có to c a i m M: x M ! l cosF ¯ y ° M ! H l sinF Th xM. yM vào (3) ta c: ¦ (3) . Tìm kho ng cách l d c theo m t ph ng nghiêng t i m ném t i i m r i. Bom s trúng xe khi bom và xe cùng lúc n B 2h 2y 2h x B ! V1  t! ! và g g g Lúc t = 0 còn xe A 2h   AB ! V2 t ! V2 g * Kho ng cách khi c t bom là : 2h (V1 ! V HA ! HB AB ! ( V1 V2 ) g BAØI 15 :T nh m t m t ph ng nghiêng có góc nghiêng F so v i ph ng ngang. Ph Bài gi i.Ph ng trình chuy n ng là: x = V1t 2 (1) y = 1/2gt (2) ng trình qu o: 1 g 2 x y! 2 2 V0 Bom s r i theo nhánh Parabol và g p m t ng t i B. ng i ta ném m t v t v i v n t c ban u V0 h p v i ph ng ngang góc E .

L y g = 10m/s2.100 2h x C ! V0 ! V0 ! 25 ! 11.H l si F ! H tgEl c sF 2   l ! 2V0 cos2 E. n ch m 1 g 2 yA ! x 2 A 2 V0   V0 ! 1 g 2 x 2 2 V0 t g n chân t ng nh t thì qu oc a n i sát nh A c a t ng nên 1.100 ! 25m / s 2. Tìm kho ng cách t ch viên n ch m t n chân t ng AB. v n t c ban u và cao h =15m.8(m) 10 g g V y kho ng cách ó là: BC = xC l = 11. gl 2 c s2 F 2 2V0 c s2 E tgE cosF sinF g cos2 F g cos2 F 2 ! 2V0 cosE sin E cosF cosE sinF sin(E F) g cos2F BAØI 16 : m t i cao h0 = 100m ng i ta t 1 súng c i n m ngang và mu n b n sao cho qu n r i v phía bên kia c a toà nhà và g n b c t ng AB nh t. 0 .y C 2. t = 0 là lúc b n.10 1 g .8 (m) BAØI 17 :M t v t c ném lên t m t t theo ph ng xiên góc t i i m cao nh t c a qu o v t có v n t c b ng m t n a.x A ! . Bài gi i: Ch n g c to là ch Ph ng trình qu o y! t súng. Bi t toà nhà cao h = 20 m 2 ! 2V0 cosE và t ng AB cách ng th ng ng qua ch b n là l = 100m. 0 2 yA Nh v y v trí ch m t là C mà 2. L y g = 10m/s2.

Tính Bài gi i: l nv nt c Ch n: G c O là ch ném * H tr c to xOy * T = 0 là lúc ném V nt ct i1 i m V ! Vx V y T i S: Vy = 0   Vs ! Vx ! Vo c sE Mà Vs ! Vo 1   cosE !   E ! 60o 2 2   Vo ! 2gy s si E ! 2x10x15 3 ! 20m / s Và yx .

Bài gi i: viên bi có th r i xa mép bàn A nh t thì qu o c a viên bi ph i i sát A. viên bi có th r i xu ng m t bàn B xa mép bàn A nh t thì v n t c Vo ph i nghiêng v i ph ng ngang 1 góc E b ng bao nhiêu? L y g = 10m/s2.V o si E 2 ! 2g BAØI 18 :Em bé ng i d 2 i sàn nhà ném 1 viên bi lên bàn cao h = 1m v i v n t c V0 = 2 10 m/s. G i V1 là v n t c t i A và h p v i AB góc E1 mà: AB ! V 2 sin 2E 1 g .

(coi nh c ném t A v i AB là t m AB l n nh t thì T sin 2E 1 ! 1   E 1 ! 4 Vì thành ph n ngang c a các v n t c u b ng nhau V0cosE = V.mg(2) F ° w 2R   w 2 R e Q.25  Qu ! 0.g   Q u g V i w = 2T/T = T. Trên bàn t m t v t cách tr c quay R = 2.4cm. u kia g n vào qu c u kh i l ng m có th tr t không ma sát trên thanh (() n m ngang. N.cosE1 V   cosE ! .25 10 V y Q min = 0. H s ma sát gi a v t và bàn t i thi u b ng bao nhiêu v t không tr trên m t bàn.25 BAØI 20 :M t lò xo có c ng K. 1 u gi c nh A. Thanh (() § 1 gh 2 ! 2 Vo 1 10x1 1 ! 2 2 2 10 2 . Fms nghØ Trong ó: P N ! 0 Lúc ó v t chuy n ng tròn u nên Fms là l c h ng tâm: ® ms ! mw2 R(1) F ± ¯ ± ms ! Q.0. ! 2 Vo BAØI 19 :M t bàn n m ngang quay tròn u v i chu k T = 2s. chi u dài t nhiên l0.rad/s T 2 . L y g = 10 m/s và T = 10 Bài gi i: 2 2 Khi v t không tr t thì v t ch u tác d ng c a 3 l c: P. cosE 1 Vo V i 2 V ! Vo 2gh ± ¯ 1 cos ± E1 ! 2 ° Nên cosE !   E ! 60o 2 Vo 2gh 1 .

t .

w = 20T rad/s. N . k = 200 N/m ng.quay u v i v n t c góc w xung quanh tr c (A) th ng 20 cm. Tính dãn c a lò xo khi l0 = Bài gi i: Các l c tác d ng vào qu c u P . Fdh K (l ! mw 2 . m = 10 g .

l o (l   (l K mw2 ! mw2 l o   (l ! .

01. mw l o K mw2 0.

05m 2 200 0.0.2 2 2 v i k > mw2 ! 0.20T .01.

Cho tr c quay v i v n t c góc w = 3. u kia c a dây c gi c nh i m A trên tr quay (A) th ng ng. n m trong m t ph ng th ng (l ! ng. Bài gi i: Các l c tác d ng lên xe i m cao nh t là P .8m/s2 tính l c ép c a xe lên vòng xi c t i i m cao nh t v i v n t c t i i m này là v = 10 m/s. L y g = 9. L y g = 10m/s2.20T BAØI 21 :Vòng xi c là m t vành tròn bán kính R = 8m. Khi chuy n ng ã n nh hãy tính bán kính qu Bài gi i: o tròn c a v t. N Khi chi u lên tr c h ng tâm ta c 2 mv P N ! R ¸ ¸ ¨ 102 ¨ v2 ¹   N ! m© g ¹ ! 80© ¹ © 8 9.76 rad/s. kh i l ng c xe và ng i là 80 kg.8¹ ! 216N ©R º º ª ª c bu c vào u 1 s i dây dài l = 1m BAØI 22 :M t qu c u nh có kh i l ng m = 100g không co dãn và kh i l ng không áng k . . M t ng i i xe p trên vòng xi c này.

V n t c c a m t tr ng GM o v! R Trong ó M0 là kh i l ng Trái t và R là bán kính qu o c a m t tr ng. Bài gi i: M t tr ng c ng tuân theo quy lu t chuy n ng c a v tinh nhân t o. F ! P T v i ®BP F ± ¯ ± ! mw2 R F ° u trong m t ph ng n m ngang.707   E ! 45o w l 3.1 V y bán kính qu o R = lsinE = 0. nên h p F w 2R ! mg g R = lsinE w 2 l sin E sin E   tgE ! ! g cosE Vì g 10 E { 0  cosE ! 2 ! ! 0.9 km/s.707 (m) và tgE! BAØI 23 :Chu k quay c a m t b ng quanh trái t là T = 27 ngày êm.v ! T R Ro R T. Bán kính trái t là R0 = 6400km và Trái t có v n t c v tr c p I là v0 = 7. P Khi (() quay u thì qu c u s chuy n ng tròn l c tác d ng vào qu c u s là l c h ng tâm. Tìm bán kính qu oc a m t tr ng. V n t c v tr c p I c a Trái t GM o vo ! Ro     v ! vo 2TR ! Tv o Ro 2T .Các l c tác d ng vào v t T .R .762.v 2 6400.

3600.24 2 x .27.

7.9 2   R3 ! o 2 o ! 2 R 4T 4.

14   R ! 38.3.105 km .

+ Xác nh t a ban u.05© 10x   T ! m© g cos600 ¹ © © 2 R¹ º º ª ª M TS PH N TH HAI BÀI T P V T LÍ V N D NG SÁNG T O PH NG PHÁP T A Ph ng pháp t a là ph ng pháp c b n trong vi c gi i các bài t p v t lí ph n ng l c h c. P! ma Chi u lên tr c h ng tâm ta p c v2 R T P cos60o ! maht ! m ¨ ¨ 1 32 9 ¸ v2 ¸ ¹ ! 0. tr c h t ta c n ch n m t v t m c. ax. nên h t a ch g m m t tr c ho c m t h ha i tr c vuông góc t ng ng. bi n i u và chuy n ng c a ch t i m c ném ngang. Tìm l c c ng c a dây khi A v trí th p o ng th ng ng góc E = 60 và v n t c qu c u là 3m/s. v n t c ban u. ném xiên). v0y. V t lí THPT ch nghiên c u các chuy n ng trên m t ng th ng hay chuy n ng trong m t m t ph ng. Ta có d ng: T . g n vào ó m t h t a xác nh v trí c a nó và ch n m t g c th i gian cùng v i m t ng h h p thành m t h quy chi u. + Vi t ph ng trình chuy n ng c a ch t i m 1 x ! a x t 2 v 0x t x 0 ± 2 ± ¯ ± ! 1 a t2 v t y y 0y 0 ± 2 y ° ¨ . ay. ( ây ch kh o sát các chuy n ng th ng u. Mu n nghiên c u chuy n ng c a m t ch t i m. y0.75N ¹ ! 0. gia t c c a ch t i m theo các tr c t a : x0. v0x. OA h p v i ph Bài gi i: u A c a dây OA dài l = 90cm. g = 10m/s2. Quay cho qu c u chuy n ng quanh tâm O.BAØI 24 :Qu c u m = 50g treo ng tròn trong m t ph ng th ng h n O. Ph ng pháp + Ch n h quy chi u thích h p.

55m/s 2 M v0 O 1 1 y1 ! a 1 t 2 v 0 t .«trong ó các ch t i m c n kh o sát chuy n ng ã t ng minh. ta th ng nhìn nh n hi n t ng x y ra trong thang máy (ch n h quy chi u g n v i thang máy). Xin Bài toán 1 M t v t m = 10kg treo vào tr n m t bu ng thang máy có kh i l ng M = 200kg. M t l c F kéo bu ng thang máy i lên v i gia t c a = 1m/s 2. Tính gia t c ngay sau ó c a bu ng và th i gian v t r i xu ng sàn bu ng. nh ng n u v n d ng m t cách khéo léo ph ng pháp t a thì chúng tr nên n gi n và r t thú v . y 2 ! a 2 t 2 v 0 t y 02 2 2 .Xác nh v trí c a ch t i m t i m t th i i m ã cho. ó là lúc v t r i ch m sàn thang. ta có y02 T F ± Mg = Ma1. + T ph ng trình chuy n ng ho c ph ng trình qu o. kh o sát chuy n ng c a ch t i m: . Gi i Ch n tr c Oy g n v i t. hai xe chuy n ng ng c chi u g p nhau. dây treo b t.Kh o sát kho ng cách gi a hai ch t i m d ! (x 1 x 2 ) 2 (y 1 y 2 ) 2 H c sinh th ng ch v n d ng ph ng pháp t a gi i các bài toán quen thu c i lo i nh . L y g = 10m/s 2. suy ra a ra m t s ví d : + Th i gian v t r i xu ng sàn bu ng V t và sàn thang cùng chuy n ng v i v n t c ban u v 0. ch c n làm theo m t s bài t p m u m t cách máy móc và r t d nhàm chán. D dàng v n d ng ph ng pháp t a xác nh c th i i m hai ch t i m g p nhau. l c kéo F v n không i. nh th i i m. Hãy ng ngoài thang máy quan sát (ch n h quy chi u g n v i t) hai ch t i m v t và sàn thang ang chuy n ng trên cùng m t ng th ng. v trí khi hai ch t i m g p nhau theo i u ki n x ®1 ! x 2 ¯ y °1 ! y 2 .ph + Vi t ph ng trình qu o (n u c n thi t) y = f(x) b ng cách kh t trong các ng trình chuy n ng. ta có v0 F . Trong khi ó. Nh n xét c xong bài. V t cách sàn 2m. th ng ng h ng lên. T F Khi dây treo ch a t. Trong lúc bu ng i lên.P = (M + m)a   F ! (M m)(a g) ! 2310 T + Gia t c c a bu ng khi dây treo t P L c F ch tác d ng lên bu ng. Ph ng trình chuy n ng c a sàn thang và v t l n l t là F Mg a1 ! ! 1. g c th i gian t = 0 lúc dây t. có r t nhi u bài toán t ng ch ng nh ph c t p. chuy n ng cùng chi u u i k p nhau. r t khó mô t chuy n ng c a v t sau khi dây treo b t. l c kéo F và tr ng l c P = (M + m)g gây ra gia T T T t c a cho h M + m. g c O t i v y trí sàn lúc dây t.

6s.55m/s2. Ta ã a bài toán v d ng quen thu c. t c là hai ch t i m g p nhau. L y g = 10m/s 2.775t 2 v 0 t và y 2 ! 5t 2 v 0 t 2 V t ch m sàn khi V t ch m sàn khi y1 = y2. Cho bi t h s ma sát gi a va li và sàn là k = 0.V i a1 = 1. Bài toán 2 M t toa xe nh dài 4m kh i l ng m2 = 100kg ang chuy n ng trên ng ray v i v n t c v0 = 7. g n v i ng ray. tr ng l vali F¶ms.1.5t 2 4 2 1 x 2 ! a 2 t 2 v 0 t ! 0. Sau khi tr t trên sàn. v t ch còn ch u tác d ng c a tr ng l c nên có gia t c a 2 = -g V y y1 ! 0. N u ng trên ng ray qua sát ta c ng d dàng nh n ra s chuy n ng c a hai ch t i m vali và mép sau c a sàn xe trên cùng m t ph ng. suy ra a1 ! Fms kN1 ! ! kg ! 1m/s 2 m1 m 1 Xe: Tr ng l c P 2 = m2g. Vali ch tr t kh i sàn xe sau khi t i mép sau sàn xe. ph n l c N2 và l c ma sát v i T T T T T P1' P2 N 2 F' ms ! m 2 a 2 F'ms Fms km 1g ! ! ! 0. T + Các l c tác d ng lên P1 P1 F ms Vali: Tr ng l c P1 = m1g. y02 = 2m. ph n l c N1 và P2 l c ma T v TsànT F ms.2km/h thì m t chi c vali kích th c nh kh i l ng m 1 = 5kg c t nh vào mép tr c c a sàn xe.025t 2 2t 2 . vali có th n m yên trên sàn chuy n ng không? N u c thì n m âu? Tính v n t c m i c a toa xe và vali. ! m 1g . g c th i N1 F ms O x gian lúc th vali. Ta có Chi u lên tr c Ox ta -F¶ms = m2a2 c ng c a vali P1. g c O t i N2 v trí mép cu i xe khi th vali.05m/s 2 m2 m2 m2 ng c a vali và xe l n l t a2 ! Ph ng trình chuy n 1 x 1 ! a 1 t 2 x 01 ! 0. B qua ma sát gi a toa xe và ng ray. suy ra t = 0. Nh n xét ây là bài toán v h hai v t chuy n ng tr t lên nhau. T Gi i v0 Ch n tr c Ox h ng theo chuy n ng c a xe. ta có sát i xe T P1 N 1 Fms ! m1a 1 Chi u lên Ox và ph ng th ng ng ta c: Fms = m1a1 và N1 = P1 = m1g.

Hãy xác nh kho ng cách t i m r i c a v t n v trí ném v t.9m/s. G c th i gian là lúc ném v t.025t 2 2t V i t = 1.1m V n t c c a xe và vali lúc ó v1 = v2 = 1. hay 0. v 1 = v2 V i v1 = a1t + v01 = t . ch ng t vali n m yên i v i sàn tr c khi n mép sau c a xe. B qua l c c n c a không khí và l y g = 10m/s 2. b n m t qu n pháo xiên lên v i v n t c v0 = 20m/s.05t + 2.9s ta có d = 2. Khi vali n m yên trên sàn.9s Khi ó vali cách mép sau xe m t kho ng d ! x 1 x 2 ! 0. cùng n m trong m t ph ng c t) m t kho ng A l = 50m. g n v i t.Vali n c mép sau xe khi x1 = x2.05t + 2 suy ra t = 1. suy ra t = . y ! h) 2 T v0 y(m) 4 125 4 2 x Ph ng trình c a (P1): y ! 125 Suy ra 20 = a(. Ox n m ngang cùng chi u chuy n ng c a v t. cao h = 20m so v i áy v c và cách i m B i di n trên b bên kia E l (cùng cao.0.5t 2 + 4 = -0. v2 = a2t + v0 = -0.25) 2   a = Ph ng trình chuy n © A h E B C O x(m) ng c a v t: l x ± ! v 0 cos t 2 ! 10t 25 ± ¯ ± ! 1 gt 2 v sin t h ! 5t 2 10 3t 20 y 0 ± ° 2 Kh t i ta c ph ng trình qu o (P2): .5t 2 4 0. V trí các giao i m c xác nh khi bi t ph ng trình c a các parabol. Hình c t c a b v c c xem nh m t ph n parabol (P1) y = ax 2 i qua i m A có t a (x = - B l . Gi i Ch n h t a xOy t trong m t ph ng qu o c a v t. g c O t i áy v c. T i m A trên s n b v c. Nh n xét N u ta v phác h a qu o chuy n ng c a v t sau khi ném thì th y i m ném v t và i m v t r i là hai giao i m c a hai parabol. Oy th ng ng h ng lên. Bài toán 3 T M t b v c m t c t ng có d ng m t ph n parabol v0 (hình v ). theo h ng h p v i ph ng n m ngang góc = h 600.025t 2 + 2t Ph ng trình này vô nghi m.

M t trên c a l ng tr n m ngang. Th l ng tr và nó b t u tr t trên m t ph ng nghiêng. Hãy tính t m xa c a v t trên m t d c. S: a (v 2 v 1 ) 2 2d TÀI LI U THAM KH O .sin ( ) S: s ! 0 gcos 2 Bài 2 Trên m t nghiêng góc so v i ph ng ngang. m t v t c phóng i v i v n t c v0 có h ng h p v i ph ng ngang góc . B qua ma sát gi a v t và l ng tr .y! 1 2 2 3 5 5 x x (20 3 9) 20 2 4 là nghi m c a ph ng trình: i m r i C c a v t có t a 1 ® 2 y ± ! 2000 x ± v i x { 25m. Xác nh th i gian t lúc th l ng tr n khi v t n m mép trong M¶ l ng l M¶ m 3m M E tr . có chi u dài l. Khi ng i lái xe (2) nhìn th y xe (1) phía tr c thì hai xe cách nhau o n d. y { 20m ¯ 1 2 2 3 5 5 ±! x y x (20 3 9) ± 20 2 4 ° Suy ra t a i m r i: x C = 15. h s ma sát gi a l ng tr và m t ph ng nghiêng là k. c t m t v t kích th c không áng k . mép ngoài M l ng tr (hình v ).82m Kho ng cách gi a i m r i C và i m ném A là AC ! (x A x C ) 2 (y A y ) 2 ! 42. Ng i lái xe (1) hãm phanh xe chuy n ng ch m d n u v i gia t c a. T v0 E F 2v 2 cos . v2 (v1<v2). ng i ta gi m t l ng tr kh i l ng m.63m và yC = 7. Tìm i u ki n cho a xe (2) không âm vào xe (1). S: t ! Bài 3 l 2 g ( k sin E cos E ) cos E Hai xe chuy n ng th ng u v i các v n t c v1.37m M t s bài toán v n d ng Bài 1 T nh d c nghiêng góc so v i ph ng ngang. kh i l ng 3m.

. Nguy n Th Khôi. NXBGD.[1].1999. V Thanh Khi t. [3]. NXBGD. V t lí 10 nâng cao. 2006. Gi i toán v t lí 10. Bài t p v t lí s c p. NXBGD. Bùi Quang Hân. [2]. Ph m Quý T . 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful