Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 - 2008

TUÁÖN 9
(Tæì 29/10 âãún 2/11naêm 2007)
Taäp ñoïc Taäp ñoïc Toaùn Ñaïo ñöùc Theå duïc Chính taû Toaùn Keå chuyeän Taäp ñoïc Toaùn Myõ thuaät Aâm nhaïc Theå duïc Chính taû Toaùn Luyeän töø vaø caâu Thuû coâng Taäp vieát Taäp laøm vaên Toaùn TNXH HÑTT OÂn taäp giöõa kì tieát 1 . OÂn taäp giöõa kì tieát 2. Lít Chaêm chæ hoïcï taäp OÂn baøi theå duïc - Ñieåm soá 1 -2 ; 1 -2 theo haøng doïc OÂn taäp giöõa kì tieát 3. Luyeän taäp OÂn taäp giöõa kì tieát 4. OÂn taäp giöõa kì tieát 5. Luyeän taäp chung OÂn baøi theå duïc - Ñieåm soá 1-2 ; 1 -2 theo haøng ngang OÂn taäp giöõa kì tieát 8. Kieåm tra ñinh kì OÂn taäp giöõa kì tieát 9 Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui Kieåm tra ñoïc Kieåm tra vieát Tìm mmoät soá haïng trong moät toång Giöõ tröôøng hoïc saïch ñeïp . Sinh hoaït lôùp Thöù hai ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2007 Taäp ñoïc Thöù 2

Thöù 3

Thöù 4

Thöù 5

Thöù 6

OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ
A/ Muïc ñích yeâu caàu : - OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . - Hoïc sinh ñoïc ñuùng vaø nhanh caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc . - Yeâu caàu ñoïc 45 , 50 chöõ / phuùt vaø traû lôøi ñuùng caùc caâu hoûi theo noäi dung baøi taäp ñoïc - Hoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi . Môû roäng vaø heä thoáng voán töø veà töø chæ ngöôøi , chæ vaät , chæ con vaät , chæ caây coái . B / Chuaån bò: - Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . - Buùt daï vaø 3- 4 tôø giaáy khoå to ghi baøi taäp 3 vaø 4 . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Giaïo aïn låïp 2 199 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë

Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 - 2008 Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Baøi cuõ: - Kieåm tra 2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû - Ñoïc baøi “ Baøn tay dòu daøng “ vaø lôøi caâu hoûi . TLCH. 2.Baøi môùi: a) Phaàn giôùi thieäu Hoâm nay chuùng ta oân taäp laïi caùc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi - Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm - Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . baøi ñoïc - Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi - Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc . - Caùc em khaùc laéng nghe vaø -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn vöøa nhaän xeùt baïn ñoïc . ñoïc . - Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . Chuù yù : - Ñoïc ñuùng tieáng , ñuùng töø : 7 ñieåm - Ngaét nghæ hôi ñuùng choã , gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu cho 1 ñieåm . Ñaït toác ñoä ñoïc : 1 ñieåm ; Traû lôøi caâu - Ñoïc baûng chöõ caùi , lôùp ñoïc hoûi ñuùng : 1 ñieåm thaàm theo . * Ñoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi : - 3 em noái tieáp töø ñaàu ñeán heát - Goïi moät em khaù ñoïc thuoäc baûng chhöõ caùi . - Cho ñieåm hoïc sinh . - Hai em ñoïc . - Yeâu caàu noái tieáp nhau ñoïc baûng chöõ caùi . - Moät em ñoïc yeâu caàu . - Goïi 2 em ñoïc laïi . - 4 em leân laøm treân baûng . * OÂn taäp töø chæ ngöôøi , chæ - Laøm vaøo nhaùp . vaät , con vaät , caây coái. - Ñoïc chöõa baøi . Baøi 3 : - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Moät em ñoïc yeâu caàu . ñeà . - Lôùp chia thaønh 4 nhoùm tìm vaø - Goïi 4 em leân baûng laøm baøi . vieát theâm caùc töø chæ ngöôøi , -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo giaáy nhaùp . vaät , caây coái vaøo baûng töø . . - Chöõa baøi nhaän xeùt cho ñieåm . - Ñoïc chöõa baøi caùc nhoùm khaùc Baøi 4: - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu nhaän xeùt boå sung ñeà . Chæ ngöôøi : Baïn beø , Huøng , boá - Chia lôùp thaønh caùc nhoùm phaùt meï, anh , chò . phieáu ñaõ ghi saün nhö baûng phuï cho Chæ ñoà vaät : baøn , xe ñaïp , gheá, hoïc sinh . saùch vôû ,... - Goïi töøng nhoùm ñoïc noäi dung töøng Chæ con vaät : thoû , meøo , choù , coät trong baûng töø khi ñaõ laøm xong . lôïn , gaø ,... - Chöõa baøi nhaän xeùt tuyeân döông Chæ caây coái : chuoái , xoaøi , na , nhoùm laøm toát . mít , nhaõn ,... - Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
Giaïo aïn låïp 2 200 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë

7 em döôùi lôùp noùi caâu cuûa mình . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc . . . vaø tuaàn 8 .Goïi 5 . c) OÂn ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi . . con gì.Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh . vieát teân caùc nhaân vaät trong caùc Baøi 4: . caùc nhoùm 1 tìm caùc nhaân vaät trong nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung Giaïo aïn låïp 2 201 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .2008 . .Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc trong tuaàn 7 ñeà .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi c) Cuûng coá daën doø : môùi .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi theo yeâu caàu .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .Ñoïc baøi treân baûng phuï . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . laø gì ?) con gì ) laø gì ? . B / Chuaån bò : -Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Môøi hai em khaù ñaët caâu theo gioûi . d) OÂn xeáp teân ngöôøi theo . vöøa ñoïc .Laàn löôït töøng nhoùm ñoïc .Treo baûng phuï ghi saün baøi taäp 2 .OÂn caùch ñaët caâu hoûi theo maãu . OÂn taäp caùch ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì .Chia lôùp thaønh 2 nhoùm .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2. baøi ñoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . .Yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû . . .Moät em ñoïc yeâu caàu .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 3. con gì ) laø gì ?. Taäp ñoïc OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . .Ñoïc baøi : Baïn Lan laø hoïc sinh .Baûng phuï ghi saün baøi taäp 2 . OÂn caùch xeáp teân rieâng theo ñuùng thöù töï baûng chöõ caùi . .Thöïc hieän theo yeâu caàu .Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû . gì .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi . maãu .Ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì . .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . . . yeâu caàu .Lôùp chia thaønh 2 nhoùm tìm vaø thöù töï baûng chöõ caùi.

Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm toát .HS2 : Neâu caùch tính nhaåm vaø 60 + 40 nhaåm ra keát quaû .2008 tuaàn 7 . Nhaän bieát ñöôïc ñôn vò ño theå tích : lít teân goïi vaø kí hieäu ( l) Bieát laøm caùc pheùp tính coäng . tröø soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít ( l). 2.Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø -Hai em leân baûng . 45 + 55 vaø caùch tính . can . 30 + 70 ..).Ghi leân baûng khi hoïc sinh ñoïc .HS2 : Tính nhaåm : 10 + 90 . .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . bình nöôùc .. Nhoùm 2 : Minh .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñôn vò ño theå tích Lít b) Giôùi thieäu nhieàu hôn .. Moät can nöôùc . 20 l C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.1 lít Giaïo aïn låïp 2 202 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . Nam .Coác nöôùc ít hôn moät bình nöôùc . . ít hôn ( veà nöôùc . .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. Can ñöïng nuôùc coù vaïch chia : 18 l . . B/ Chuaån bò : . aùn . xoâ . .Cho hoïc sinh quan saùt moät coác Moät can nöôùc nhieàu hôn moät ca nöôùc vaø moät bình nöôùc .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi -Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh ñaùp môùi . An . Khaùnh . trong tuaàn 8. c) Giôùi thieäu Lít : . -Goïi töøng nhoùm ñoïc teân caùc nhaân Xeáp theo thöù töï :An -Duõng vaät vöøa tìm ñöôïc -Khaùnh -Minh . . HS1 laøm 2 -Yeâu caàu ñaët tính vaø thöïc hieän 37 pheùp tính vaø neâu caùch ñaët tính + 63 .Quan saùt . ( nöôùc ) ít hôn ( nöôùc ) .Nam . nhoùm 2 tìm caùc nhaân vaät Nhoùm 1 : Duõng .Quan saùt vaø nhaän xeùt . vaät theo thöù töï cuûa baûng chöõ caùi .Ñoïc : lít ta duøng ñôn vò ño laø Lít . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . 18 + 82 .Toå chöùc cho xeáp teân caùc nhaân .Ñeå bieát trong coác coù bao nhieâu nöôùc hoaëc coác ít hôn can bao nhieâu nöôùc ngöôøi .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . Toaùn LÍT A/ Muïc tieâu : .Coù bieåu töôïng veà nhieàu hôn .Moät soá vaät duïng : coác . e) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . söõa .Lít vieát taét laø : l . nöôùc vaø moät ca nöôùc yeâu caàu nhaän xeùt veà möùc nöôùc . . .

Ghi baûng : lít .Baøi toaùn yeâu caàu gì ? soá ño .Lôùp theo doõi vaø chænh söûa . Hoûi trong . -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû . 2 lít .Môøi 1 em leân baûng laøm baøi . .Thöïc haønh laøm vaøo vôû . .. . . baèng l .10 l nhieâu lít nöôùc ? = 10 l . Ñ/S: 27 l Baøi 4: . hai em roài yeâu caàu hoïc sinh ñoïc theo töøng ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå vaïch ñoù . .2l = 8 l caùi xoâ 5 l . trong tuùi ra ca vaø hoûi ca ñöïng ñöôïc maáy lít nöôùc ? -Ñöa ra chieác can coù chia caùc vaïch .2008 .Töï laøm baøi vaøo vôû . d) Luyeän taäp : .Yeâu caàu döïa vaøo tranh ñeå neâu .Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû . .Can ñöïng 18 lít nöôùc .Chieác xoâ ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? chieác ca ñöïng ñöôïc 2 lít .Ñöa ca ra ( ñuïng ñöôïc 1l) ñoå nöôùc . pheùp tính coäng .Yeâu caàu ñoïc ñeà vaø neâu caùch hieåu .Moät em leân baûng laøm baøi . Baøi 1: .Laø caùc soá ño theå tích coù ñôn vò -Yeâu caàu 2 em caïnh nhau ñoåi cheùo ño laø lít .Trong can coøn 8 lít vì 10 l .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Yeâu caàu em khaùc nhaän xeùt baøi .Taïi sao 9l + 8 l = 17 l ? . .Caâu coøn laïi laø : Ta coù 20 l .Goïi moät em neâu yeâu caàu . Giaïo aïn låïp 2 203 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Lôùp thöïc hieän vaøo vôû . vôû kieåm tra .Vì 18l .Xoâ ñöïng 5 lít nöôùc .Thöïc hieän pheùp tính : 12l + 15 l .Goïi moät em neâu yeâu caàu ..Trong can ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? nöôùc trong can vaøo ñaày moät . trong baøi . caàu hoïc sinh ñoïc pheùp tính . ghi keát quaû roài ghi teân .Vì 9 + 8 = 17 ñeà baøi . .Moät em ñoïc ñeà baøi .Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùc soá ñôn vò sau keát quaû . roài roùt nöôùc daàn vaøo töøng vaïch . Baøi giaûi -Trong can coù bao nhieâu lít nöôùc ? Vì Soá lít nöôùc maém caû hai laàn sao ? baùn laø : .9 lít coäng 8 lít baèng 17 lít -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù Baøi 2: .1lít ...Höôùng daãn hoïc sinh töông töï nhö 12 + 15 = 27 ( l ) treân . Baøi 3: .5l = 13l baïn . .Nhaän xeùt baøi baïn .Treo tranh phaàn b leân baûng .Neâu baøi toaùn : Trong can coù 18 l can coøn laïi bao nhieâu lít ? nöôùc ñoå nöôùc trong can vaøo moät . .Quan saùt neâu ñeà -Yeâu caàu neâu caùch thöïc hieän ..Yeâu caàu ñoïc laïi pheùp tính . . baøi .. Hoûi trong can coøn laïi bao .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà -Moät em ñoïc ñeà baøi . . . . 5 lít . .l yeâu caàu ñoïc . . .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .Tính . tröø coù ñôn vò ño .Vieát leân baûng : 9 l + 8 l = 17 l yeâu -Moät em neâu caùch tính vaø tính .Ta thöïc hieän tính vôùi caùc chæ . kieåm tra cheùo baøi nhau .Taïi sao ? .Ñoïc ñeà baøi .Trong can coøn laïi 13 lít nöôùc . baøi toaùn .Trong can coù 10 lít nöôùc ñoå .

Daën doø: . Ñoàng tình . theá naøo ? . -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø . 3. -Thaûo luaän ñöa ra caùch giaûi . sau ñoù theå hieän qua troø chôi -Dung töø choái caùc baïn vaø tieáp saém vai . Toùm taét: Laàn ñaàu : 12l Laàn sau : 15l Caû hai laàn : . . Ghi toùm taét ñeà leân baûng.HS haùt 2. Noäi dung phaàn chuaån bò cuûa giaùo vieân cho hoaït ñoäng 1 tieát 2 . Haønh vi : Thöïc hieän caùc haønh vi theå hieän chaêm chæ hoïc taäp nhö : Chuaån bò ñaày ñuû baøi taäp veà nhaø . B/ Chuaån bò : .Môøi 1 em leân baûng laøm baøi .Giaùo vieân laéng nghe nhaän xeùt vaø boå sung . tuïc laøm baøi meï giao .2008 ñeà baøi . Dung khoâng caùc baïn ñeán ruû ñi chôi . taäp coøn laïi .hoaït ñoäng 2 tieát 2 ..Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi -Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi bao nhieâu lít nöôùc maém ta laøm nhö vöøa luyeän taäp .3 tieát 1 . Noäi dung caùc tình huoáng cuûa caùc hoaït ñoäng 1. Khôûi ñoäng: . 2.Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 : Ñoùng vai xöû lí tình huoáng. l ? -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû -Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh . Ñaïo ñöùc CHAÊM LAØM VIEÄC NHAØ A / Muïc tieâu : 1. . Thaùi ñoä . * Keát luaän : Khi ñang hoïc .Neâu caùc tình huoáng yeâu caàu caùc quyeát vaø chuaån bò saém vai . caëp thaûo luaän ñeå ñöa ra caùch öùng xöû . Dung phaûi caàn xin meï maø gaáp ngay baøi taäp laøm gì baây giôø ? vaøo caëp roài ñi chôi vôùi baïn . ñang laøm baøi taäp caùc em caàn coá gaéng hoaøn Giaïo aïn låïp 2 204 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . d) Cuûng coá . Kieán thöùc : Nhöõng bieåu hieän cuûa chaêm chæ hoïc taäp .. hoïc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp .Giaáy khoå to .Hai em nhaéc laïi . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . noi göông caùc baïn chaêm chæ hoïc taäp . buùt vieát baûng .Muoán bieát caû hai laàn baùn ñöôïc . boå sung neáu coù .. C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . tình caûm : Töï giaùc hoïc taäp .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . Dung xin -Tình huoáng: Saùng ngaøy nghæ Dung pheùp meï ñi chôi vôùi baïn roài ñang laøm baøi taäp boá meï giao thì chieàu veà laøm tieáp . Nhöõng ích lôïi cuûa chaêm chæ hoïc taäp .

-Laàn löôït caùc ñoäi cöû ñaïi dieän . Neáu Lan khoâng hoïc baøi thì ngaøy mai ñeán lôùp seõ bò coâ pheâ bình vaø cho ñieåm keùm . -Ñoäi khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt . ghi yù kieán veà caùc bieåu hieän chaêm .Keát luaän : Chaêm chæ hoïc taäp seõ ñem laïi nhieàu ích lôïi cho em nhö : Giuùp cho hoïc taäp ñaït keát quaû cao hôn .Tình huoáng 3: Troáng tröôøng ñaõ ñaùnh nhöng vì hoâm nay chöa thuoäc baøi neân Tuaán ñaõ ñeán lôùp muoän . Baïn Lan neân laøm gì baây giôø ? . . Baïn Nam laøm nhö theá coù ñuùng khoâng ? .Töï giaùc hoïc khoâng caàn nhaéc chæ hoïc taäp vaøo tôø giaáy khoå to. Ñi hoïc ñuùng giôø. * Hoaït ñoäng 3: Ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp . giaáy khoå to leân baûng .2008 thaønh coâng vieäc .Tình huoáng 4: Maáy hoâm nay trôøi ñoå möa to nhöng Sôn vaãn ñeán tröôøng ñeàu ñaën .Heát thôøi gian môøi hoïc sinh daùn tôø taäp ñöôïc giao . * Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát Giaïo aïn låïp 2 -Lôùp chia ra caùc caëp vaø thaûo luaän theo caùc tình huoáng giaùo vieân ñöa ra .Nhoùm 4 HS thöïc hieän theo yeâu taäp .Luoân hoïc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp .Tình huoáng 2 : Hoâm nay Nam bò soát cao nhöng baïn vaãn naèng naëc ñoøi meï ñöa ñeán tröôøng vì baïn sôï khoâng cheùp ñöôïc baøi . -Lôùp laéng nghe nhaän xeùt -Vaøi HS nhaéc laïi. .Yeâu caàu lôùp thaûo luaän theo caëp ñoâi vaø ñöa ra caùch giaûi quyeát hôïp lí nhaát -Tình huoáng 1 : Ñaõ ñeán giôø hoïc baøi nhöng ti vi laïi ñang chieáu phim hay . Em coù ñoàng yù vôùi Tuaán khoâng ? Vì sao ? . Luoân hoaøn thaønh caùc baøi . .Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän roài leân daùn tôø giaáy lôùn leân baûng .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . nhôù . . khoâng neân boû dôû nhö theá môùi laø chaêm chæ hoïc . Nam coù theå nhôø baïn cheùp hoä baøi . 205 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . em ñöôïc thaáy coâ vaø caùc baïn yeâu meán .Khoâng ñoàng tình vôùi vieäc laøm cuûa Tuaán vì Tuaán nhö theá laø chöa chaêm hoïc . Meï giuïc Lan ñi hoïc nhöng Lan chaàn chöø .Khen nhöõng nhoùm coù caùch xöû lí hay nhaát . -Veà nhaø töï xem xeùt laïi vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân em vaø thöïc hieän baøi vöøa hoïc.Nhaän xeùt toång hôïp caùc yù kieán cuûa hoïc sinh vaø ñöa ra keát luaän chung cho caùc nhoùm .Ñoàng tình vôùi Sôn . .Khoâng ñoàng tình vôùi baïn Nam . hoïc taäp chaêm chæ laø khoâng phaûi luùc naøo cuõng phaûi ñeán lôùp . Em coù ñoàng tình vôùi Sôn khoâng ? Vì sao ? . . caàu. Laøm nhö theá Tuaán seõ muoän hoïc . Vì coù ñi hoïc ñeàu môùi naém ñöôïc baøi vaø môùi laøm ñöôïc baøi .Lan neân taét ti vi ñeå ñi hoïc baøi . . * Hoaït ñoäng 2: Caùc bieåu hieän chaêm chæ hoïc taäp.

1-2 theo ñoäi hình haøng doïc .Phaàn môû ñaàu -Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . * Troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi ! “ -GV neâu teân troø chôi .Phaàn cô baûn : * Ñieåm soá 1-2 . ñeàu vaø ñeïp . . choïn soá em leân laøm laïi maãu .HS thöïc hieän .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .5 laàn ) . * OÂn laïi caû baøi theå duïc . . -Yeâu caàu caùc toå thi thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung . GV duøng coøi laàn löôït cho töøng ñoäi chôi.Phaàn keát thuùc: .GV hoâ khaåu leänh “ Theo 1-2 . 3. 1-2 theo ñoäi hình haøng doïc ( 3-4 laàn ) Tröôùc khi cho caû lôùp hoïc GV môøi 1 toå leân laøm maãu .( 4. 1-2 ñeán heát .ñieåm soá!” Chæ daãn cho töøng em ñieåm soá cuûa mình .Ñi ñeàu theo 2.OÂn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc ñaõ hoïc .HS thöïc hieän . roõ raøng . ñaûm baûo an toaøn nôi taäp . .6 laàn -Nhaûy thaû loûng ( 6 . 2.HS thöïc hieän .4 haøng doïc vaø haùt .Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt ..Hoïc ñieåm soá 1-2 .Yeâu caàu bieát vaø ñieåm ñuùng soá . -Do caùn söï caùc toå ñieàu khieån . Chia veà caùc toå .HS thöïc hieän . neáu hieåu roài GV cho töøng toå thi ñieåm soá xem toå naøo ñieåm soá ñuùng vaø roõ raøng nhaát . . Tieáp theo cho ñieåm soá laàn 2 vaø hoûi caû lôùp ñaõ hieåu chöa . . khaên ñeå toå chöùc troø chôi .Ñi ñeàu theo 2 .Moät coøi .2008 hoïc -Giaùo duïc hoïc sinh ghi nhôù thöïc theo baøi hoïc Thöù ba ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2007 Theå duïc OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN ÑIEÅM SOÁ 1-2 .4 haøng doïc vaø haùt -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 .HS thöïc hieän . B/ Ñòa ñieåm : . 1-2 THEO HAØNG DOÏC CHUNG A/ Muïc tieâu : ... .Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp .Saân baõi veä sinh . .10 laàn ) Giaïo aïn låïp 2 206 Thanh Hiãön HÑ cuûa troø .Veà nhaø taäp laïi Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . C/ Leân lôùp : Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc 1. toå tröôûng ñieàu khieån GV quan saùt nhaän xeùt hoïc sinh .Yeâu caàu caû lôùp oân laïi laàn löôït 8 ñoäng taùc 2 laàn moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp .

caàn cheùp . .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi . Löông . Khi vì ñaây * Höôùng daãn trình baøy.Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt . laéng nghe giaùo vieân Giaïo aïn låïp 2 207 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë OÂN TIEÁT GIÖÕA KÌ . Chính taû A/ Muïc ñích yeâu caàu : . .Môøi hai em ñoïc laïi .Löông Theá Vinh ñaõ laøm gì ? . . vöøa ñoïc . .Thöïc haønh vieát baûng con caùc phaûi vieát hoa? töø : Trung Hoa . . -GV giao baøi taäp veà nhaø cho hoïc sinh .Lôùp vieát vaøo vôû . -Nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa ?Vì sao .Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? Trung Hoa . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2.Ñoaïn vaên keå veà ai ? . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng : baøi . . Sau .Hai ñeán 3 em ñoïc laïi ñoaïn vaên c) OÂn taäp reøn kó naêng vieát caàn cheùp ñaõ ñöôïc ghi saün treân chính taû baûng phuï .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . . thuyeàn naëng .Caùc töø : Moät . . Reøn kó naêng nghe . xuoáng * Höôùng daãn vieát töø khoù. laø danh töø rieâng .Ñoaïn vaên coù 4 caâu .Goïi 2 em leân baûng vieát caùc töø . .Hai em leân baûng vieát caùc töø . möùc .OÂn caùch ñaët caâu hoûi theo maãu . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Duøng trí thoâng minh ñeå caân voi . laø chöõ ñaàu caâu Löông Theá Vinh .Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên : Caân voi .2008 -Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . .vieát chính taû .Traïng nguyeân Löông Theá Vinh . veà noäi dung baøi .Treo baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . -Yeâu caàu lôùp ñoïc caùc töø khoù vieát . B / Chuaån bò : -Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc .Nhìn baûng . baøi ñoïc .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm .Yeâu caàu vieát baûng con caùc töø naøy .

Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .25 lít ) C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . môùi . caùc pheùp tính vôùi ñôn vò ño laø lít .1l + 2l + 3l = 6 l .Can thöù nhaát ñöïng 10l nöôùc . Toaùn LUYEÄN TAÄP A/ Muïc tieâu: . . 7 l + 12 l +2 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? -Ñoïc ñeà : Can thöù nhaát ñöïng 3l .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø -Hai em leân baûng laøm baøi.2008 * Vieát chính taû .12 l .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . tröø vôùi soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít . Thöïc hieän pheùp tính coäng .Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt .Treo tranh phaàn a leân baûng . vò ño laø lít . 3l . 2l . -Yeâu caàu 2 em leân baûng tính -Moät em ñoïc ñeà baøi .Keát quaû laø bao nhieâu ? . Vaäy 35l tröø baøi .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . .Caû 2 can ñöïng bao caâu c coøn laïi . Baøi 1: .Coù maáy coác nöôùc ? Ñoïc soá ño ghi treân coác ? .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi leà vôû . can thöù 2 ñöïng 5l. Chuaån bò 2 coác ( loaïi 0. -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .Thöïc hieän pheùp tính 1l + 2l + 3 l . nhieâu lít 10l +20l = 30l . hoïc sinh töï baét loãi vaø ghi soá loãi ra .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà -35 tröø 12 baèng 23 . b) Luyeän taäp : -3 em leân baûng laøm baøi .Tieán haønh töông töï vôùi caâu b vaø thöù 2 ñöïng 20l . . ñ) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .Tính soá nöôùc trong 3 coác .Lôùp laøm vaøo vôû . 3 l + 7 l + 4 l .Cuûng coá veà ñôn vò ño theå tích lít ( l) .Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá nöôùc . 2. ñoïc soaùt loãi -Yeâu caàu lôùp nhìn baûng ñeå cheùp ñoaïn vaên vaøo vôû . B/ Chuaån bò . . .Caû 2 can nöôùc trong caû 3 coác ? ñöïng bao nhieâu lít 3l+5l = 8l .Yeâu caàu nhìn tranh neâu ñeà toaùn . can .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta luyeän taäp veà .Moät em ñoïc ñeà baøi . . -Ñoïc vieát caùc soá ño theå tích coù ñôn -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . * Soaùt loãi: Ñoïc laïi chaäm raõi ñeå .Tính : 7 l + 8 l .5l ) vaø 4 coác ( loaïi 0.Tranh baøi taäp 2 . -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . -Yeâu caàu neâu caùch tính 35 l . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên . 12l baèng 23 l . Giaïo aïn låïp 2 208 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . Baøi 2: . -Coù 3 coác ñöïng laàn löôït 1l .Goïi 3 em leân baûng laøm baøi .

Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi baøi ñoïc theo yeâu caàu . caây coái .25 l .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . caøng nhieàu coác . caây coái .Môøi moät em leân baûng laøm baøi .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Coác laàn 1 ñöïng nhieàu nöôùc hôn 0. .Daën doø: . -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc baøi thuoäc loøng . laø : -Yeâu caàu xaùc ñònh daïng toaùn roài 16 .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .OÂn caùch ñaët caâu noùi veà hoaït ñoäng cuûa con vaät .Quan saùt .2008 -Yc lôùp vieát keát quaû vaøo vôû .Baûng phuï ghi saün baøi taäp ñoïc “ Laøm vieäc thaät laø vui “ C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Keå chuyeän OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : . Giaïo aïn låïp 2 209 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . . xeùt baïn ñoïc . OÂn luyeän veà töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh roùt nöôùc .5 l vaø 4 coác loaïi 0.Laàn löôït ñöa ra 2 coác loaïi . -Baøi toaùn thuoäc daïng ít hôn .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi Vaäy : Coù 1l nöôùc neáu ñoå vaøo vöøa luyeän taäp . coác laàn 2 Coác laàn 2 ñöïng nhieàu .Laàn 1 : roùt ñaày 2 coác . Baøi giaûi Baøi 3 – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà Soá lít daàu thöøng thöù hai ñöïng baøi . daàu . moãi coác caøng ít c) Cuûng coá . OÂn caùch ñaët caâu noùi veà hoaït ñoäng cuûa con vaät .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .Laàn 3 : roùt ñaày 10 coác Baøi 4: . B / Chuaån bò : .Yeâu caàu so saùnh möùc nöôùc giöõa caùc laàn vôùi nhau .2 = 14 ( l) töï laøm baøi vaøo vôû Ñ/S : 14 l . ñoà vaät . laøm hoïc sinh . . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi . söï vaät. nöôùc hôn coác laàn 3 .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . . .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi ( caùc coác nhö nhau ) thì nöôùc trong taäp coøn laïi .Laàn 2 : roùt ñaày 3 coác . Baøi cuõ: HS haùt 2.Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm .

. caây coái. .Lôùp töï suy nghó laøm baøi caù -Goïi töøng em laàn löôït noùi caâu cuûa nhaân .. baùo giôø .Cheùp baøi laøm vaøo vôû . ngöôøi . em khaùc -Yeâu caàu moät soá em noái tieáp ñoïc nhaän xeùt boå sung ñaùp aùn .Tranh minh hoïa saùch giaùo khoa ..Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh . .ñoàng hoà Baùo phuùt .Thöïc hieän theo yeâu caàu . .où . Ñi hoïc . . HS1 : Con choù nhaø em troâng nhaø . vaät chæ . .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . ..Yeâu caàu ñoäc laäp laøm baøi . vieäc thaät laø vui.Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 3. Thöù tö ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2007 Taäp ñoïc OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : ..Laàn löôït töøng em ñoïc .Nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm raát toát .Tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng cuûa c) OÂn töø chæ hoaït ñoäng cuûa moïi vaät trong baøi taäp ñoïc :Laøm ngöôøi vaø vaät . .. Bieát nhaän xeùt lôøi baïn keå. tieáng lôùp ñoïc thaàm baøi taäp ñoïc . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Giaïo aïn låïp 2 210 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .beù muøa maøng Nôû hoa cho saéc xuaân theâm. mình . d) OÂn ñaët caâu keå veà moät nhaët rau . .gaø troáng Gaùy vang oø . baøi môùi . HS2: Boùng ñeøn chieáu saùng suoát ñeâm ..Yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû . ..Môøi 2 em leân baûng laøm .2008 -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc . queùt nhaø .Moät em ñoïc yeâu caàu .Hai em ñoïc thaønh .chim vaûi chín .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 ..Treo baûng phuï ghi saün baøi :Laøm . B / Chuaån bò: . Töø chæ Töø chæ hoaït ñoäng -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . con vaät . . OÂn luyeän kó naêng keå chuyeän theo tranh .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc .ñoà vaät .caønh ñaøo Baét saâu baûo veä . toát . hay . e) Cuûng coá daën doø : . .tu huù Keâu tu huù baùo muøa ..o.Nhaän xeùt bình choïn baïn coù caâu -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .. vieäc thaät laø vui.Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .. HS3 :Boâng hoa hoàng saép nôû .Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà . . Baøi 4: .

Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà -Hai em leân baûng laøm baøi.Quan saùt . .Cuûng coá veà pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 20 . oám phaûi naèm ôû nhaø . baøi . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . vöøa ñoïc . ñ) Cuûng coá daën doø : .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng . meï vaãn ñöa Tuaán ñi .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Laàn löôït töøng em ñoïc baøi laøm .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .Ñoïc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi lôøi gôïi yù .Döïa theo tranh traû lôøi caâu hoûi . .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .Tranh veõ baøi taäp 2 . nhaø -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . .2008 2. B/ Chuaån bò . c) OÂn keå chuyeän theo tranh . yù ñieàu gì ? .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi . chaúng may meï bò mình . -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi loøng ñaõ hoïc .Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . baøi ñoïc . Tuaán töï ñi .Treo baûng 4 böùc tranh coù ghi saün . Toaùn LUYEÄN TAÄP CHUNG A/ Muïc tieâu: .Ñeå laøm toát baøi naøy em caàn chuù moät caâu chuyeän ) . Tuaán roùt .Laøm baøi vaøo vôû . -Haèng ngaøy .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . môùi . Ñôn vò ño khoái löôïng kiloâgam ( kg) .Môøi em khaùc nhaän xeùt . boä moät mình ñeán tröôøng .OÂn kó naêng keå chuyeän theo tranh .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi . Giaïo aïn låïp 2 211 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. ( Caùc caâu traû lôøi phaûi taïo thaønh . . ño theå tích lít ( l). vaät ñeå caân baøi taäp 5 . Chuaån bò caân baøn . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . nöôùc môøi meï uoáng .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên ( toaùn ñôn ) Baøi toaùn traéc nghieäm coù 4 löïa choïn . Hoâm nay . Baûng phuï vieát saün baøi taäp 3 . Teân goïi vaø moãi quan heä giöõa caùc thaønh phaàn trong pheùp coäng . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc .Môøi moät soá em ñoïc baøi laøm cuûa hoïc .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp .

.Treo tranh phaàn a leân baûng .Goïi 3 em leân baûng laøm baøi .Yeâu caàu nhìn tranh neâu ñeà toaùn . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi -Yc giaûi baøi toaùn theo toùm taét .Ta khoanh vaøo yù C laø 3kg .Baøi toaùn yeâu caàu ta laøm gì ? sau baùn 38 kg . ñöïng bao nhieâu lít ? 15l +30l = 45 l -Moät em ñoïc ñeà baøi . 20kg.Vì tuùi gaïo vaø 1kg naëng baèng gaïo naëng bao nhieâu kiloâgam ? Vì sao ? 4kg neân tuùi gaïo baèng 4 kg .Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? 20kg -Ta phaûi laøm theá naøo ñeå bieát soá kg . .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû . -3 em leân baûng laøm baøi . ñuùng .Tuùi gaïo caân naëng 3 kg .Caû .Keát quaû laø bao nhieâu ? 25l nöôùc .25kg + 20 kg = 45kg trong caû 2 bao? . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù -Coù 2 bao ñöïng laàn löôït 25kg . Baøi 1: .Ñoïc ñeà. baèng 92 -Yeâu caàu neâu pheùp tính coù soá haïng .Moät em ñoïc ñeà baøi . . .Thöïc hieän pheùp tính 25kg + . . treân töøng bao . Soá gaïo caû 2 laàn baùn laø : . laøm hoïc sinh .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi . .Baøi toaùn hoûi gì ? gaïo? . .Ta laøm pheùp coäng 63 coäng 29 baøi .Baøi toaùn cho bieát gì ? Hoûi caû 2 laàn baùn bao nhieâu kg . -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm baøi laøm hoïc sinh . . can thöù 2 ñöïng 30l . 25l + 20 l = 45 l .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi Giaïo aïn låïp 2 212 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .2008 2.1kg = 3 kg .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo 45 + 38 = 83 vôû ( kg) Ñ/S : 83 kg gaïo .Tieán haønh töông töï vôùi caâu b vaø 2 can ñöïng bao nhieâu lít caâu c coøn laïi .Ñoïc ñeà : Can thöù nhaát ñöïng . .Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt .Yeâu caàu ñaët ñeà toaùn theo toùm taét Baøi giaûi roài giaûi baøi toaùn . Baøi 3: – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Coù maáy bao gaïo?Ñoïc khoái löôïng ghi . can thöù 2 ñöïng 20l.Môøi moät em leân baûng laøm baøi .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . . Baøi 2: .Caû 2 can -Yc lôùp vieát keát quaû vaøo vôû .Tính soá kg gaïo trong 2 bao . Laàn Baøi 4: . b) Luyeän taäp : . -Yeâu caàu lôùp quan saùt cho bieát tuùi .Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn .Lôùp laøm vaøo vôû .Laàn ñaàu baùn 45 kg gaïo . .Thuøng thöù nhaát ñöïng 15 nöôùc -Yeâu caàu 2 em leân baûng tính . -Hoâm nay chuùng ta luyeän taäp veà caùc pheùp tính vôùi ñôn vò ño khoái löôïng ( kg ) vaø ño theå tích lít .Yeâu caàu khoanh vaøo caâu traû lôøi .Moät em leân laøm baøi treân laø 63 vaø 29 baûng . Baøi 5 – Môøi moät hoïc sinh ñoïc ñeà baøi .

Yeâu caàu bieát vaø ñieåm ñuùng soá .OÂn 8 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc ñaõ hoïc . 2. roõ raøng .HS thöïc hieän Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . Thöù naêm ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2007 Theå duïc OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG .. . -Yeâu caàu caùc toå thi thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung .4 haøng doïc vaø haùt . -Do caùn söï caùc toå ñieàu khieån .HS thöïc hieän . * Troø chôi : “ Nhanh leân baïn ôi ! “ -GV neâu teân troø chôi .. GV duøng coøi laàn löôït cho töøng ñoäi Giaïo aïn låïp 2 213 Thanh Hiãön Hoaït ñoäng cuûa troø . ñeàu vaø ñeïp .Saân baõi veä sinh .Phaàn môû ñaàu -Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc . 1-2 theo ñoäi hình haøng ngang ( 3-4 laàn ) Tröôùc khi cho caû lôùp hoïc GV môøi 1 toå leân laøm maãu .Ñi ñeàu theo 2. choïn soá em leân laøm laïi maãu .GV hoâ khaåu leänh “ Theo 1-2 . khaên ñeå toå chöùc troø chôi .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .ÑIEÅM SOÁ 1-2 .Phaàn cô baûn * Ñieåm soá 1-2 . Chia veà caùc toå . Tieáp theo cho ñieåm soá laàn 2 vaø hoûi caû lôùp ñaõ hieåu chöa . . . neáu hieåu roài GV cho töøng toå thi ñieåm soá xem toå naøo ñieåm soá ñuùng vaø roõ raøng nhaát . 1-2 ñeán heát .Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt . ñaûm baûo an toaøn nôi taäp . 1-2 THEO HAØNG NGANG A/ Muïc tieâu: .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Hoïc ñieåm soá 1-2 . toå tröôûng ñieàu khieån GV quan saùt nhaän xeùt hoïc sinh .HS thöïc hieän .2008 c) Cuûng coá .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc .Yeâu caàu caû lôùp oân laïi laàn löôït 8 ñoäng taùc 2 laàn moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp . C/ Leân lôùp : Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc 1.( 4.Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp ..Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi .Daën doø: vöøa luyeän taäp . 1-2 theo ñoäi hình haøng ngang .Moät coøi . taäp coøn laïi . .Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp . .5 laàn ) . B/ Ñòa ñieåm : .HS thöïc hieän .HS thöïc hieän .ñieåm soá!” Chæ daãn cho töøng em ñieåm soá cuûa mình . coù thöïc hieän ñoäng taùc quay ñaàu sang traùi . * OÂn laïi caû baøi theå duïc .

Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi . Toaùn KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ ( Ñeà chuyeân moân ra) Luyeän töø vaø caâu OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .Môøi hai em ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . .OÂn luyeän caùch noùi lôøi môøi yeâu caàu ñeà nghò .Ñi ñeàu theo 2 .OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng . .Goïi HS ñoïc . B/ Chuaån bò : Giaïo aïn låïp 2 214 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . 3. Cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ?.10 laàn ) -Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .Reøn kó naêng ñoïc hieåu vaên baûn . .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em . baïn “ . môùi .Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo . xeùt baøi baïn .Ñoïc baøi . . baøi . .Taäp laïi ôû nhaø.Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi vöøa ñoïc .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .6 laàn -Nhaûy thaû loûng ( 6 .Caùc em khaùc laéng nghe nhaän vôû . Chính taû OÂN TAÄP GIÖÕA KÌ A/ Muïc ñích yeâu caàu : .Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû . -Laàn löôït töøng em ñoïc baøi “ Ñoâi b) OÂn luyeän ñoïc hieåu vaên baïn “ baûn . OÂn luyeän caùch tra muïc luïc . -GV giao baøi taäp veà nhaø cho hoïc sinh .Hai ñeán ba em neâu baøi laøm cuûa . . C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2. c) Cuûng coá daën doø : -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . lôùp ñoïc thaàm laïi . caû lôùp ñoïc thaàm laïi mình tröôùc lôùp .2008 chôi. . Phaàn keát thuùc . .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta oân veà ñoïc hieåu -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi vaên baûn vaø cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ? .4 haøng doïc vaø haùt -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 .Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi “ Ñoâi . Laøm quen vôùi baøi kieåm tra.

Hoïc sinh bieát gaáp thuyeàn phaúng ñaùy. baøi môùi . b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc -Laàn löôït töøng em leân boác thaêm thuoäc loøng . Gaáp ñuôïc thuyeàn A/ Muïc tieâu : . .11 meï nheù !/ Caû lôùp . thaày”nheù !/ Thöa coâ .Baøi môùi a) Phaàn giôùi thieäu : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi loøng ñaõ hoïc .Nhaän xeùt ghi ñieåm cho hoïc sinh .Môøi em khaùc nhaän xeùt . c) OÂn caùch tra muïc luïc .Moät em ñoïc yeâu caàu lôùp ñoïc .Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi . . ngaøy 20 .Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc daáu ñuùng .Ñoïc ñeà baøi . veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .Baûng phuï ghi baøi taäp 3 C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 2. -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . .. thaàm theo .Laàn löôït töøng em ñoïc baøi laøm . . -Meï ôi ! Meï mua giuùp con taám . vöøa ñoïc . B/ Chuaån bò : Giaïo aïn låïp 2 215 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . -Yeâu caàu lôùp töï laøm . .HS höùng thuù vaø yeâu thích gaáp thuyeàn .Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .Yeâu caàu ñoïc tính huoáng 1 .Môøi moät soá em leân thöïc haønh noùi thieáp chuùc möøng coâ giaùo nhaân caâu cuûa mình tröôùc lôùp . xin coâ ñ) Cuûng coá daën doø : nhaéc laïi caâu hoûi cho em vôùi aï !.Nhaän xeùt bình choïn baïn ñieàn . .Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc .Laéng nghe boå sung cho baïn . .OÂn tra muïc luïc.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . yeâu caàu . coù mui phaúng ñaùy coù mui .2008 .Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .Goïi moät em khaù ñoïc baøi taäp 2. baøi ñoïc . baøi . . -Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän -Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn xeùt baïn ñoïc . COÙ MUI (T1) . ñeà nghò .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi theo yeâu caàu . d) OÂn caùch noùi lôøi môøi . em ñaõ hoïc trong tuaàn 8 .Goïi moät em ñoïc yeâu caàu baøi 3. mình cuøng haùt baøi “ôn ..Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi Thuû coâng GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ÑAÙY.Nhaän xeùt ghi ñieåm cho hoïc sinh . .Döïa vaøo muïc luïc ôû cuoái saùch -Yeâu caàu lôùp laøm vieäc roài ñoïc theo noái tieáp nhau noùi teân caùc baøi hình thöùc tieáp noái .Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm . . .

buùt maøu . caùc phaàn thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù gì khaùc .Böôùc 3 : Taïo thaân vaø mui thuyeàn caùch ñeàu phaúng ñaùy coù mui . Thuyeàn phaúng ñaùy coù mui “ b) Khai thaùc: * Hoaït ñoäng1 : Höôùng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt . GV nhaän xeùt caâu traû lôøi .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta taäp laøm “ -Hai em nhaéc laïi töïa baøi hoïc . ñaùy vaø muõi veà caùch gaáp chæ khaùc nhau ôû choã laø loaïi coù . .2008 -Maãu thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ñöôïc gaáp baèng giaáy thuû coâng khoå A4 . Baøi cuõ: -Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa -Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï hoïc sinh chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . Giaáy thuû coâng vaø giaáy nhaùp khoå A4 . Sau ñoù laàn löôït gaáp laïi töø böôùc 1 ñeán khi thaønh thuyeàn phaúng ñaùy coù mui -Böôùc 1 vaø 2 : nhö maãu . mình . .Gaáp ñoâi tôø giaáy HCN theo chieàu H4 H5 Giaïo aïn låïp 2 Ngæåìi soaûn: Vàn Thë 216 Thanh Hiãön . thaân .Höôùng daãn HS caùch taïo mui . mui ôû 2 ñaàu vaø loaïi khoâng coù . Quy trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc . maøu saéc . . Gôïi yù cho hoïc sinh naém ñöôïc gioáng nhau veà hình daïng . 2.Môû daàn maãu gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui töøng böôùc cho ñeán hình daïng ban ñaàu laø tôø giaáy hình chöõ nhaät .Lôùp quan saùt vaø neâu nhaän xeùt -Cho HS quan saùt maãu gaáp veà caùc phaàn thuyeàn phaúng ñaùy thuyeàn phaúng ñaùy coù mui vaø so coù mui . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Böôùc 1 :Gaáp taïo mui thuyeàn’ .Ñaët ngang tôø giaáy HCN leân baøn H3 gaáp 2 ñaàu tôø giaáy vaøo khoaûng 2 -3 oâ nhö H1 xeù ñöôïc H2 mieát doïc 2 ñöôøng môùi gaáp cho phaúng . neâu caâu hoûi veà caùc -Gaáp taïo mui thuyeàn vaø muõi böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy .thuyeàn. H2 * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn maãu . saùnh vôùi thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui ñaët caâu hoûi veà hình daùng .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Thöïc haønh laøm theo giaùo vieân . coù mui töø ñoù cho nhaän xeùt veà caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaù coù H1 mui . Böôùc 2 -Gaáp caùc neáp gaáp .

Caùc nhoùm thöïc haønh gaáp thuyeàn ñöôïc H10 phaúng ñaùy coù mui theo caùc böôùc *Böôùc 3 :. -GV toå chöùc cho caùc em taäp gaáp thöû thuyeàn phaúng ñaùy coù mui baèng giaáy nhaùp .Daën doø: -Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc gaáp. hình 9 gaáp gioáng nhö maët tröôùc .Taïo thuyeàn phaúng ñeå taïo thaønh thuyeàn phaúng ñaùy ñaùy coù mui coù mui theo höôùng daãn cuûa giaùo . Laät H4 ra maët sau . caùc ngoùn coøn laïi -Hai em neâu noäi dung caùc böôùc caàm ôû hai beân phía ngoaøi . 2 meùp giaáy .Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû hình 5 sao cho caïnh ngaén truøng vôùi caïnh daøi ñöôïc H6 töông töï H9 H10 gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ñeå ñöôïc H7 .Töông töï gaáp theo ñöôøng daáu gaáp H8 ñeå ñöôïc H9 .Laéch hai ngoùn tay caùi vaøo trong vieân . gaáp ñoâi nhö maët H7 H6 tröôùc ñöôïc H5. c) Cuûng coá . H6 ñöôïc H8 H11 . Mieát doïc theo 2 caïnh ñeå tieát sau thöïc haønh gaáp thuyeàn tt thuyeàn vöøa loän cho phaúng seõ . Laät maët sau .Lôùp thöïc haønh gaáp thuyeàn . Laät H7 ra maët sau gaáp 2 laàn gioáng nhö H5 .Goïi 1 hoaëc 2 em leân baûng thao taùc caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui caû lôùp quan saùt . loän gaáp caùc neáp vöøa gaáp vaøo trong loøng -Chuaån bò duïng cuï tieát sau ñaày ñuû thuyeàn . Sau khi nhaän xeùt uoán naén caùc thao taùc gaáp . Böôùc 3 :. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông caùc saûn phaåm ñeïp . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Daën veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi xem tröôùc baøi môùi Giaïo aïn låïp 2 217 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Gaáp taïo thaân vaø muõi thuyeàn H8 .2008 doïc ñöôïc H2 mieát theo chieàu gaáp cho phaúng ñöôïc H3 -Gaáp ñoâi maët tröôùc theo ñöôøng H4 daáu gaáp ôû H3 ñöôïc H4 .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . . ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy coù mui 11 .

Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em. caùch “ Tìm moät soá haïng trong moät toång “ b) Khai thaùc baøi: * Giôùi thieäu caùch tìm soá haïng trong moät toång .6 baèng 10 tröø maáy ? -Nhaéc laïi keát luaän 2. Phaàn thöù nhaát coù baøi hoïc 6 oâ vuoâng .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Coù taát caû 10 oâ vuoâng chia .Caùc hình veõ trong phaàn baøi hoïc .Treo leân baûng hình veõ 1 phaàn thaønh 2 phaàn .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà -Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.4 laø soá oâ vuoâng cuûa phaàn naøo ? Vaäy khi laáy toång soá oâ vuoâng tröø Giaïo aïn låïp 2 218 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë .Phaàn thöù hai . Böôùc 1 : . -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .4 em . 2.6 laø soá oâ vuoâng cuûa phaàn naøo ? . . .Phaàn thöù 2 coù 4 oâ -Taát caû coù bao nhieâu oâ vöông ? vuoâng -4 + 6 = 10 Ñöôïc chia thaønh maáy phaàn ? Moãi -6 = 10 . B/ Chuaån bò : .4 phaàn coù maáy oâ vuoâng ? . -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù . .Baøi cuõ : -Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp -Hai em leân baûng moãi em laøm 2 veà nhaø . pheùp tính . . Aùp duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán tìm soá haïng trong moät toång.2008 Thöù saùu ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2007 Taäp vieát KIEÅM TRA ÑOÏC (Ñeà chuyeân moân ra) Taäp laøm vaên KIEÅM TRA VIEÁT (Ñeà chuyeân moân ra) Toaùn TÌM MOÄT SOÁ HAÏNG TRONG MOÄT TOÅNG A/ Muïc tieâu: . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Bieát caùch tìm soá haïng trong moät toång .4 coäng 6 baèng maáy ? .Phaàn thöù nhaát .

luyeän taäp .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .Caùc soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng 35 . .Hai em laøm baøi treân baûng .4 tröø ñi soá haïng ñaõ bieát .2008 ñi soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù hai ta ñöôïc soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù nhaát . x=4 . caù nhaân ñoïc .Ruùt ra keát luaän .Moät em khaùc nhaän xeùt baøi caùch tìm soá haïng coøn thieáu trong baïn .Vaäy ta coù soá oâ vuoâng chöa bieát baèng 10 .4 -Muoán tìm soá haïng ta laáy toång . .Nhaän xeùt baøi baïn .6 oâ vuoâng goïi laø x . töøng toå .Neâu caùch tìm .Laø toång hoaëc soá haïng coøn laïi . Ta coù : x oâ vuoâng coäng 4 oâ vuoâng baèng 10 oâ vuoâng .Moät em ñoïc ñeà baøi . . lôùp thaønh phaàn trong pheùp coäng cuûa ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau. . . . c) Luyeän taäp : . . Baøi 1: . Phaàn thöù nhaát chöa bieát ta . Phaàn thöù hai coù 4 oâ vuoâng . pheùp coäng .Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . -Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng .6 .Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp Giaïo aïn låïp 2 219 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . .Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh . .Moät em ñoïc ñeà -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù -Töï toùm taét baøi toaùn vaø giaûi Baøi 2: baøi toaùn vaøo vôû .Haõy neâu caùch tính soá oâ vuoâng chöa bieát ? .Yeâu caàu ñoïc baøi maãu . Soá hoïc sinh gaùi laø : . Baøi 3: .Ñoïc laïi ghi nhôù nhieàu laàn .Treo leân baûng hình veõ 2 phaàn baøi . . . -Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi .Vieát leân baûng : x = 10 . .Moät em ñoïc baøi maãu . thieáu trong pheùp coäng . töøng baøn .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . -Yeâu caàu lôùp laøm baøi vaøo vôû .Laøm baøi vaøo vôû . -Vieát leân baûng : x = 6 . 4 oâ vuoâng laø Neâu : Coù taát caû 10 oâ vuoâng . .Môøi 2 em leân baûng laøm baøi .Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa .20 = 15 ( hs ) laø nhöõng soá naøo trong pheùp coäng Ñ/S: 15 hoïc sinh ? . . -Phaàn caàn tìm coù maáy oâ vuoâng ? . .Laáy 10 tröø 4 ( vì 10 laø toång soá oâ hoïc vuoâng trong hình . .Vieát leân baûng : x + 4 = 10 .Hoûi töông töï ñeå coù : 6 + x = 10 x = 10 .Yeâu caàu ñoïc baøi treân baûng .Môøi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .Yeâu caàu neâu caùch tìm toång . Böôùc 2 : . baøi ñeå ruùt ra keát luaän .Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . .Laøm baøi vaøo vôû .Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà Baøi giaûi baøi .Yeâu caàu hoïc sinh goïi teân caùc . Chia phaàn ñaõ bieát ) laøm 2 phaàn .

Caùc nhoùm thöïc haønh thaûo .Môøi moät em leân baûng laøm baøi . thöùc aên trong . Baøi cuõ : . Trai : 20 hoïc sinh . . . * Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm . giun gaây ra nhieàu taùc haïi ñoái vôùi söùc khoûe .2 HS quan saùt tranh keát hôïp trao * Giaùo vieân ruùt keát luaän nhö saùch ñoåi TL.2008 .Lôùp laøm vieäc theo nhoùm .. Giaïo aïn låïp 2 220 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . ngöùa ôû thaûo luaän traû lôøi haäu moân . Toùm taét : Coù : 35 hoïc sinh . .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh . .. . .Gv nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh . .uoáng saïch . lao ñoäng hoïc . Thöïc hieän ñöôïc ba ñieàu veä sinh ñeå phoøng beänh giun : aên saïch .Neâu caùc trieäu chöùng cuûa ngöôøi -Giun soáng trong ruoät ngöôøi .Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .Hoïc sinh bieát : Giun thöôøng soáng trong ruoät ngöôøi vaø moät soá nôi trong cô theå . .Neâu nhöõng taùc haïi do giun gaây luaän sau ñoù noái tieáp trình baøy ra ? tröôùc lôùp .Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Cho caû lôùp haùt baøi : “ Thaät ñaùng -Laéng nghe giôùi thieäu baøi . nöôùc uoáng . hoïc sinh ? . coøn laïi .Ghi toùm taét leân baûng . bò nhieãm giun ? -AÊn caùc chaát boå . Gaùi : .Söùc khoûe keùm .Môøi caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy .Vaøi cheâ “. Giaùo vieân neâu töïa baøi hoïc em nhaéc laïi töïa baøi b) Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu veà beänh giun . buoàn noân .Daën doø: . Chuùng ta thöôøng bò nhieãm giun qua caùc ñöôøng thöùc aên . .Giun aên gì maø soáng ñöôïc trong cô taäp khoâng ñaït hieäu quaû . d) Cuûng coá ..Goïi 3 em leân baûng -Vì sao chuùng ta caàn aên uoáng traû lôøi noäi dung baøi saïch seõ ? Neáu aên uoáng khoâng “ AÊn uoáng saïch seõ “ saïch seõ thì coù taùc haïi gì ? 2. Töï nhieân xaõ hoäi ÑEÀ PHOØNG BEÄNH GIUN A/ Muïc tieâu: .Yeâu caàu hoïc sinh töï toùm taét ñeà baøi vaø giaûi . 19 ..Giun thöôøng soáng ôû ñaâu trong cô cô theå ngöôøi .Ñöa ra caùc caâu hoûi ñeå caùc nhoùm -Ñau buïng . theå ngöôøi ? .Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà . theå ngöôøi ? .ôû saïch B/ Chuaån bò Tranh veõ trang 18 . C/ Leân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp ..

2008 giaùo khoa . laäp suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi .Quan saùt tranh vaø neâu . Giaïo aïn låïp 2 221 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . . . . con ñöôøng nhieãm giun vaøo cô theå . lôùp. .Gv gôïi yù ñeå hoïc sinh ruùt ra caùc .Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa trong tranh veõ .Hai em neâu laïi noäi dung baøi baøi .Ñeå ñeà phoøng beänh giun ôû tröôøng em ñaõ laøm gì ? -Nhaéc nhôù HS vaän duïng baøi hoïc vaøo cuoäc soáng .Daën doø: -Veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø xem . giaûi thích caùc vieäc laøm cuûa baïn . giöõ veä sinh .. .Ñeå ñeà phoøng beänh giun ôû nhaø tröôùc baøi môùi em ñaõ laøm gì ? . . * Böôùc 2 : Laøm vieäc vôùi SGK: .Phaûi aên chín .Ghi baûng baøi hoïc . ñeà phoøng bò nhieãm giun .HS ñi hoïc ñeàu. ñuùng giôø.Veä sinh tröôøng. -Theo em chuùng ta coù theå bò nhieãm .Cöù 6 thaùng taåy giun moät laàn .Ta caàn phaûi giöõ veä sinh nhö theá naøo ? . . röûa tay baèng .Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa dieän leân chæ tranh traû lôøi . ñoäc nhaéc laïi .Laây nhieãm qua ñöôøng aên . hoïc .AÊn uoáng saïch .Lôùp laøm vieäc caù nhaân . nhaän xeùt boå sung yù kieán hoïc sinh .Nhaän xeùt vaø choát laïi yù chính cuûa . . * Böôùc 1 : Laøm vieäc caû lôùp . baïn . chaêm ngoan.Caét moùng tay . ..Laéng nghe .Laây theo ñöôøng duøng nöôùc * Böôùc 1 : laøm vieäc trong nhoùm .Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 . . xem tröôùc baøi SINH HOAÏT LÔÙP 1. d) Cuûng coá .Laàn löôït moät soá em ñaïi dieän giun qua nhöõng con ñöôøng naøo ? leân chæ tranh traû lôøi ñöôøng ñi * Böôùc 2 : Laøm vieäc vôùi tranh veõ cuûa tröùng gun vaøo cô theå .Yeâu caàu lôùp trao ñoåi theo caëp .. baïn .Nhaän xeùt tieát hoïc daën hoïc baøi . thaân theå saïch ñeïp.Yeâu caàu suy nghó ñeå neâu caùch xaø phoøng.Ñaùnh giaù hoaït ñoäng: .Caùc baïn laøm nhö theá ñeå laøm gì ? .Ñeå ñeà phoøng beänh giun . nhaän xeùt boå sung yù nhaø cöûa saïch kieán hoïc sinh . . . .Nhieàu em nhaéc laïi . uoáng c) Hoaït ñoäng 2 : Caùc con ñöôøng . uoáng soâi . .Yeâu caàu quan saùt tranh vaø cöû ñaïi . môøi nhieàu em .Laéng nghe . baån .Treo tranh veõ: Caùc con ñöôøng giun chui vaøo cô theå ngöôøi . d) Hoaït ñoäng 3 : Ñeà phoøng beänh giun . .Yeâu caàu xem tranh SGKtrang 21 vaø . laây nhieãm giun .

3. .11 . . Haûo. . Duy.Coù ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp.Giaùo duïc HS kính troïng vaø bieát ôn caùc thaày coâ giaùo. . ñeïp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø.Leã pheùp. Thuyeát. . Leâ Phuùc. . 2. laøm baøi ôû nhaø.OÂn taäp toát ..Hay queân saùch vôû: Tuù.Ra vaøo lôùp coù neà neáp. ñoaøn keát baïn beø. Thu.Giaùo duïc HS baûo veä moâi tröôøng xanh. .. . Beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá em löôøi hoïc nhö: Thoaïi..Duy trì neà neáp cuõ. Sinh hoaït vaên ngheä: Giaïo aïn låïp 2 222 Thanh Hiãön Ngæåìi soaûn: Vàn Thë . Mô. Hueä. Coù yù thöùc hoïc taäp toát nhö: Thaûo.Phaân coâng HS gioûi keøm HS yeáu.2008 . saïch.Thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng ngaøy 20 .Hoïc taäp tieán boä nhö: Nôû. Tuù. Thi giöõa kì ñaït keát quaû cao.Phaùt ñoäng phong traøo “Reøn chöõ giöõ vôû”. Tuù. .. Hoaøng. Nhö..Töï quaûn 15 phuùt ñaàu giôø toát. . Ñöùc. Ñöùc. bieát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp.Træåìng tiãøu hoüc Haíi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hoüc 2007 .. .. .Höôùng daãn hoïc baøi. Keá hoaïch: .Hay noùi chuyeän rieâng trong lôùp: Thoaïi.Ñoà duøng hoïc taäp thieáu nhö: Duy. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful