Sinh häc 7

TiÕt: 1

tuÇn: 1

Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:

Më ®Çu
Bµi 1:

ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng - phong phó

A. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS chøng minh ®îc sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt thÓ
hiÖn ë sè loµi vµ m«i trêng sèng.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh.
- Kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n.
b.chuÈn bÞ :
- GV: + ChuÈn bÞ tranh vÏ vÒ ®éng vËt vµ m«i trêng sèng cña
chóng.
- HS :
c. Ho¹t ®éng d¹y- häc:
I. æn ®Þnh líp: 1’
II. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: sù ®a d¹ng loµi vµ phong phó
vÒ sè lîng c¸ thÓ: 19’

1

3.1.1. .GV. bæ sung → rót ra kÕt luËn: . sè lîng c¸ thÓ trong loµi.GV. . 2 vµ ®äc  th¶o luËn nhãm sau ®ã tr×nh bµy. nhËn xÐt. 2 Néi dung I. Quan s¸t H. lèi sèng.HS.3 vµ th¶o luËn: + §Æc ®iÓm nµo gióp chim c¸nh côt thÝch nghi víi khÝ hËu gi¸ l¹nh ë vïng cùc? + Nguyªn nh©n nµo khiÕn ®éng vËt vïng nhiÖt ®íi ®a d¹ng vµ phong phó h¬n ®éng vËt vïng «n ®íi vµ Nam Cùc? + §éng vËt ë níc ta cã ®a d¹ng vµ phong phó kh«ng? V× sao? .1.1. Quan s¸t H1. t¸t mét ao c¸. bæ sung.§éng vËt cã mÆt kh¾p n¬i do chóng thÝch nghi víi mäi m«i trêng sèng v× vËy cã sù ®a d¹ng vÒ m«i trêng sèng.HS. Quan s¸t H.4 hoµn thµnh bµi tËp ®iÒn tªn sau ®ã tr×nh bµy. ®a d¹ng vÒ m«i trêng sèng: * KL: . Y/C HS quan s¸t H. Th«ng b¸o thªm: mét sè ®éng vËt ®îc thuÇn hãa trë thµnh vËt nu«i phôc vô nhu cÇu cña con ngêi nªn cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c xa so víi tæ tiªn. nhËn xÐt. bæ sung → rót ra kÕt luËn: .GV. Ngoµi ra cßn ®a d¹ng vÒ kÝch thíc. 2 vµ ®äc  th¶o luËn: + Sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ loµi ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? + KÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt ®îc thu thËp khi kÐo mét mÎ líi trªn biÓn. Y/C HS ®äc kÕt luËn chung.GV. .1. Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho.Sinh häc 7 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß .GV. ®¬m ®ã qua mét ®ªm ë ao hå? + KÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt tham gia vµo b¶n giao hëng trong ®ªm trªn nh÷ng c¸nh ®ång? .ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vÒ sè loµi.HS. trêng sèng: 20’ II.GV. nhËn xÐt.1. Hoµn thiÖn kiÕn thøc.4 hoµn thµnh bµi tËp ®iÒn tªn. Sù ®a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè lîng c¸ thÓ: * KL: .GV. th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. Ho¹t ®éng 2: ®a d¹ng vÒ m«i . . Y/C HS ®äc  ë H1.Y/C HS quan s¸t H. .

……………….…………………………………………………………………………... .………………………………………………………………………………. so s¸nh. ………. C.æn ®Þnh líp: 1’ II.Nªu ®îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt.. . KiÕn thøc: .GV: + ChuÈn bÞ tranh vÏ H.VÒ nhµ t×m hiÓu tríc bµi 2 “ Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt”..Häc bµi vµ lµm bµi tËp cuèi bµi SGK/ 8. …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. Th¸i ®é: . TiÕt: 2 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Bµi 2. tæng hîp.. .. * §iÒu chØnh .. 2. 3.2.RÌn kü n¨ng quan s¸t.häc: i.. . KiÓm tra bµi cò: 5’ + Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? 3 . Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt a. CñNG Cè: 3’ .dÆn dß: 2’ .Nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt.Sinh häc 7 IV.Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n. híng dÉn . ph©n tÝch. b¶ng phô.N¾m ®îc s¬ lîc sù ph©n chia giíi ®éng vËt.Gi¸o viªn nªu c©u hái Y/C HS vËn dông kiÕn thøc tr¶ lêi: + Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? + V× sao ®éng vËt cã mÆt ë kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt? V. . ……………. Ho¹t ®éng d¹y.Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c trong häc tËp. b. KÜ n¨ng: . Môc tiªu: 1.Bæ sung: ……………………………………………………………………………………………. chuÈn bÞ: . .1.HS : + KÎ b¶ng 1 vµ 2 vµo vë.Kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm.

Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS. th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan. . * KL2: . .Cã kh¶ n¨ng di chuyÓn.HS. c¬ b¶n.Gièng nhau: + §Òu ®îc cÊu t¹o tõ tÕ bµo.GV.Chñ yÕu sèng dÞ dìng.2. bæ sung. sinh s¶n. . .HS.2. Ho¹t ®éng 2: s¬ lîc ph©n chia giíi ®éng vËt: 8’ III. + Lín lªn.§Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt: * KL1: .HS. S¬ lîc ph©n chia . thµnh §V kh«ng x¬ng + Ch¬ng tr×nh SH 7 chØ häc 8 ngµnh sèng vµ §V cã x¬ng sèng.2. + Thùc vËt phÇn lín kh«ng di chuyÓn. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt.Cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan. Hoµn thµnh bµi tËp sau ®ã tr×nh bµy.GV. Gi¶ng gi¶i: giíi ®éng vËt: + Do sù ph©n lo¹i mµ giíi ®éng vËt ®îc . nhËn xÐt vµ bæ sung. . . Y/C HS hoµn thµnh bµi tËp ∇ SGK råi tõ ®ã rót ra c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt.Kh¸c nhau: + §éng vËt cã kh¶ n¨ng di chuyÓn. . Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt. . Nªu c©u hái: + §éng vËt gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo? + §éng vËt kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo? .1. bæ sung → rót ra kÕt luËn: .GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS. + §V cã x¬ng sèng cã 1 4 . + §V kh«ng x¬ng sèng gåm 7 ngµnh tõ §VNS ®Õn ch©n khíp. Dùa vµo b¶ng 1.2. sèng dÞ dìng. nhËn xÐt. th¶o luËn nhãm sau ®ã lªn b¶ng tr×nh bµy. th¶o luËn hoµn thµnh b¶ng 1 “ So s¸nh ®éng vËt vµ thùc vËt”.GV. Y/C HS quan s¸t H. nhËn xÐt.GV.Giíi ®éng vËt ®ùc chia chia lµm 20 ngµnh.®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt: 16’ Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß .1. tù dìng vµ tÕ bµo cã thµnh xenlul«.GV.Sinh häc 7 + V× sao ®éng vËt cã mÆt ë kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt? III. Quan s¸t H. Néi dung I. thÓ hiÖn ë H.

bæ sung → rót ra hç trî con ngêi trong lao kÕt luËn: ®éng vµ gi¶i trÝ. nhËn xÐt.. …………….. .HS hoµn thµnh b¶ng 2 vµ th¶o luËn sau phÈm..………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. . ®ã tr×nh bµy. bß s¸t.. .Mét sè ®éng vËt g©y .DÆN Dß: 2’ . IV. thó. lµm thÝ nghiÖm. bÖnh truyÒn nhiÔm. chim..Y/C HS ®äc kÕt luËn chung. Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n Ký duyÖt cña BGH nhµ trêng Ngµy th¸ng n¨m: Ngµy th¸ng n¨m: TiÕt: 3 tuÇn: 2 5 .§éng vËt cung cÊp nguyªn liÖu lµm thùc . Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS... lìng c. Ho¹t ®éng 4: vai trß cña ®éng vËt:10’ . híng DÉN..…. ……….………………………………………………………………………. HS hoµn thµnh b¶ng 2 trong SGK vµ th¶o luËn: + §éng vËt cã vai trß g× trong ®êi sèng con ngêi? IV.GV. ……………….Häc bµi vµ lµm bµi tËp cuèi bµi SGK/ 12. CñNG Cè: 3’ .Gi¸o viªn nªu c©u hái Y/C HS vËn dông kiÕn thøc tr¶ lêi: + Nªu c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt? + §éng vËt gièng vµ kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo? V.……………………………………………………………………………….GV.Bæ sung: ………………………………………………………………………………………….Quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh”..GV.Sinh häc 7 ngµnh gåm c¸. Vai trß cña ®éng vËt: * KL: .VÒ nhµ t×m hiÓu tríc bµi 3 “Thùc hµnh .. * §iÒu chØnh ..

2. nghµnh ®éng vËt nguyªn sinh Bµi 3. æn®Þnh líp: 1’ II.häc: I. 3. b.Cã ý thøc nghiªm tóc. . KiÓm tra bµi cò: 5’ + Nªu c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt? + §éng vËt gièng vµ kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo? III.Ph©n biÖt ®îc h×nh d¹ng. . môC TI£u: 1. Thùc hµnh Quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh A.Kü n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm. C. KiÕn thøc: .Sinh häc 7 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Ch¬ng I. c¸ch di chuyÓn cña 2 ®¹i diÖn nµy.HS : + ChuÈn bÞ theo nhãm. tæng hîp. chuÈn bÞ: .RÌn kü n¨ng quan s¸t. c¸ch di chuyÓn cña trïng giµy: 20’ 6 . tØ mØ. HOAT §éng d¹y.GV: + ChuÈn bÞ nh SGK. . KÜ n¨ng: . Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ h×nh d¹ng. ph©n tÝch. Th¸i ®é: . thùc hµnh.HS thÊy ®îc 2 ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho §VNS lµ trïng roi vµ trïng ®Õ giµy. cÈn thËn.

GV.GV nªu c©u hái: + Trïng roi cã h×nh d¹ng nh thÕ nµo? + CÊu t¹o cña trïng roi? .HÇu. nhËn biÕt trïng giµy. . . c. Di chuyÓn: . bæ sung. ®u«i nhän. . bæ sung. . Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS.C¬ thÓ trïng roi cã h×nh l¸ dµi. .GV.C¬ thÓ cã h×nh khèi.Cã roi.Cã ®iÓm m¾t mµu ®á. 3.KiÓu di chuyÓn: võ a tiÕn võa xoay. Di chuyÓn : . KiÓm tra ngay trªn kÝnh hiÓn vi cña c¸c nhãm .2. ho HS lµm bµi tËp SGK vµ vÏ s¬ lîc h×nh d¹ng trïng giµy sau ®ã tr×nh bµy. b. H×nh d¹ng: . .GV.Di chuyÓn nhê l«ng b¬i.Kh«ng bµo tiªu hãa. . bæ sung.Y/C HS lÊy mÉu lµm tiªu b¶n vµ quan s¸t t¬ng tù nh quan s¸t trïng giµy. Híng dÉn cho HS quan s¸t vµ thùc hµnh c¸c thao t¸c: + Dïng èng hót lÊy mét giät níc nhá ë níc ng©m r¬m. . + Quan s¸t H3. 3 ®Ó nhËn biÕt trïng roi .GV. nhËn xÐt. Y/C HS vÏ trïng giµy vµ trïng roi vµo vë vµ ghi chó thÝch. IV. + Nhá lªn lam kÝnh.HS. Y/C HS lµm bµi tËp môc ∇ sau ®ã tr×nh bµy. CÊu t¹o: . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ trïng roi: 19’ . nhËn xÐt. b. Quan s¸t trïng dµy: a.Y/C HS lÊy mÉu kh¸c ®Ó quan s¸t. Néi dung 1. CñNG Cè: 3’ .KiÓu di chuyÓn: võa tiÕn võa xoay.Y/C HS quan s¸t H3.HS. . H×nh d¹ng : .Kh«ng bµo co bãp.2.GV.MiÖng. dïng b«ng c¶n bít tèc ®é vµ quan s¸t díi kÝnh hiÓn vi. .Nhê roi. + §iÒu chØnh thÞ trêng ®Ó tinh chØnh.HS th¶o luËn dùa trªn  vµ h×nh quan s¸t ®îc sau ®ã tr×nh bµy. . .GV. c.HS quan s¸t H3. ®Çu tï.Sinh häc 7 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß .C¬ thÓ ®¬n bµo. .Nh©n: Nh©n lín vµ nh©n nhá . gièng chiÕc giµy.GV.1.Cã c¸c h¹t diÖp lôc.Lç tho¸t.GV.GV. 7 . Lµm theo nhãm ®· ph©n c«ng . CÊu t¹o: . 2. . . LÊy mÉu vµ quan s¸t díi kÝnh hiÓn vi. . Qu¸n s¸t trïng roi: a. kh«ng ®èi xøng. nhËn xÐt.

.RÌn kü n¨ng quan s¸t.…………………………………………………………………………. 3. ……………. ph©n tÝch.HS : + KÎ phiÕu häc tËp vµo vë. KÜ n¨ng: .VÒ nhµ t×m hiÓu tríc bµi 4 “ Trïng roi”..GV: + ChuÈn bÞ thanh vÏ H4. dinh dìng vµ sinh s¶n cña trïng roi xanh. ..HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o. 2. ………………..Bæ sung: …………………………………………………………………………………………...häc: I.….………………………………………………………………………. Th¸i ®é: ..Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c häc tËp. * §iÒu chØnh .. kh¶ n¨ng híng s¸ng cña trïng roi xanh. b¶ng phô. 3 SGK/ 17.18..Kü n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm. C. b.HS thÊy ®îc bíc chuyÓn quan träng tõ §V ®¬n bµo ®Õn §V ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp ®oµn trïng roi.DÆN Dß: 2’ . Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: trïng roi xanh: 22’ 8 ... h×nh d¹ng vµ c¸ch di chuyÓn cña trïng roi? III. Môc tiªu: 1. TiÕt: 4 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Bµi 4. .. æn®Þnh líp: 1’ II. Trïng roi a. .1. KiÓm tra bµi cò: 5’ + Nªu cÊu t¹o cña trïng giµy vµ c¸ch di chuyÓn cña nã? + Tr×nh bµy cÊu t¹o.Yªu thÝch bé m«n. tæng hîp kiÕn thøc.. …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 2. chuÈn bÞ: . híng DÉN.Sinh häc 7 V. HOAT §éng d¹y. ………. KiÕn thøc: .

HS.Sinh häc 7 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß . . kh«ng bµo co bãp.GV. h¹t diÖp lôc.HS ®äc  lµm bµi tËp vµ th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy.GV. + C¬ thÓ ph©n ®«i theo chiÒu däc. CÊu t¹o vµ di chuyÓn: a.Y/C HS ®äc  SGK vµ lµm bµi tËp môc. h×nh thoi. 4. 3. Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS.GV. Nªu vÊn ®Ò : + V§1: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ di chuyÓn cña trïng roi xanh. nhËn xÐt.Cã roi.GV.GV. .GV.HS. . CÊu t¹o: . . NhËn xÐt Y/C HS rót ra kÕt luËn: .GV.Y/C HS ®äc  trong SGK. bæ sung. th¶o luËn: + Trïng roi xanh tiÕn vÒ phÝa ¸nh s¸ng nhê c¸c ®Æc ®iÓm nµo? . quan s¸t H. .Di chuyÓn nhê roi.C¬ thÓ lµ mét tÕ bµo. . Sinh s¶n: .GV. ®Çu tï. nhËn xÐt.GV. nhËn xÐt.Y/C HS ®äc  SGK vµ th¶o luËn: + Trïng roi xanh dinh dìng nh thÕ nµo? . bæ sung. NhËn xÐt Y/C HS rót ra kÕt luËn + V§3: T×m hiÓu c¸ch sinh s¶n cña trïng roi xanh.HS ®äc th«ng tin. .H×nh thøc: Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ theo chiÒu däc. 2.Y/C HS ®äc  trong SGK. quan s¸t H. bæ sung. bæ sung. Trïng roi xanh: 1. §äc  quan s¸t vµ th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. Dinh dìng: . quan s¸t vµ th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. 4.Bªn trong c¬ thÓ cã nh©n. . ®u«i nhän. 4.Tù dìng vµ dÞ dìng. nhËn xÐt. Hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS + V§2: T×m hiÓu dinh dìng cña trïng roi xanh. 9 Néi dung I.2 vµ th¶o luËn: + Tr×nh bµy c¸c bíc sinh s¶n cña trïng roi xanh? + H×nh thøc sinh s¶n cña trïng roi xanh lµ g×? . roi xo¸y vµo trong níc gióp c¬ thÓ di chuyÓn võ a tiÕn võa xoay. NhËn xÐt Y/C HS rót ra kÕt luËn: + V§ 4: T×m hiÓu tÝnh híng s¸ng cña trïng roi xanh.GV. . ®iÓm m¾t. . Di chuyÓn: .Trïng roi xanh cã ®iÓm m¾t ®Ó nhËn biÕt ¸nh s¸ng vµ roi ®Ó di chuyÓn. .GV. . . TÝnh híng s¸ng: .H« hÊp: Trao ®æi khÝ qua mµng tÕ bµo. NhËn xÐt Y/C HS rót ra kÕt luËn: . + ChÊt nguyªn sinh ph©n ®«i vµ c¸c bµo quan ph©n ®«i. .1 vµ th¶o luËn: + Trïng roi xanh cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? + Nªu c¸ch di chuyÓn cña trïng roi xanh? . §äc  quan s¸t vµ th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. b.C¸c bíc: + Nh©n ph©n chia.Bµi tiÕt: nhê kh«ng bµo co bãp th¶i níc thõa vµ s¶n phÈm bµi tiÕt ra ngoµi gãp phÇn ®iÒu chØnh ¸p suÊt thÈm thÊu. h¹t dù tr÷.

Gi¸o viªn nªu c©u hái Y/C HS vËn dông kiÕn thøc tr¶ lêi: + Tr×nh bµy cÊu t¹o. . IV. Y/C HS ®äc kÕt luËn chung. nhËn xÐt. ………. Y/C HS ®äc  trong SGK.GV. II. bíc ®Çu cã sù ph©n hãa chøc n¨ng.Bæ sung: …………………………………………………………………………………………. bæ sung: .GV..………………………………………………………………………….GV. quan s¸t H. mét sè c¸c thÓ ë ngoµi lµm nhiÖm vô di chuyÓn. b¾t måi ®Õn khi sinh s¶n mét sè tÕ bµo chuyÓn vµo trong ph©n chia t¹o thµnh tËp ®oµn míi. Nªu c©u hái: + TËp ®oµn v«n vèc cã ý nghÜa g× trong tiÕn hãa? . di chuyÓn.VÒ nhµ t×m hiÓu tríc bµi 5 “ Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy ”... híng DÉN.GV. NhËn xÐt Y/C HS rót ra kÕt luËn: . * §iÒu chØnh .Gîi ra mèi liªn hÖ gi÷a ®éng vËt ®¬n bµo vµ ®éng vËt ®a bµo. 4. . .GV... ……………………………………………………………………………………. bæ sung .. NhËn xÐt Y/C HS rót ra kÕt luËn: . Gi¶ng gi¶i: Trong tËp ®oµn. §äc  quan s¸t vµ th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy. CñNG Cè: 3’ ..Sinh häc 7 Ho¹t ®éng 2: tËp ®oµn trïng roi: 17’ .3 vµ th¶o luËn hoµn thµnh bµi tËp môc ∇.……………………………………………………………………………….HS. nhËn xÐt. ……………….Lµ tËp hîp c¸c tÕ bµo cã roi. . ……………. Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n Ký duyÖt cña BGH nhµ trêng Ngµy th¸ng n¨m: Ngµy th¸ng n¨m: 10 . TËp ®oµn trïng roi: * KL: .....Häc bµi vµ lµm bµi tËp cuèi bµi SGK/ 19..DÆN Dß: 2’ . dinh dìng cña trïng roi xanh? + Trïng roi xanh gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo? V.HS. Th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy.….……………………………………………………………………….§äc môc “ Em cã biÕt” .GV.

Sinh häc 7 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful