MJC LJC

MJC LJC ...................................................................................................................
DANH MJC HINH VÊ ..............................................................................................
THUAT NGÙ VIET TAT ...........................................................................................
LÒI NÓI DAU .............................................................................................................
CHUONG 1: TONG QUAN MPLS ......................................................................... 1
1.1 So luçc vê công nghç IP và công nghç ATM .............................................. 1
1.1.1 Công nghê IP ........................................................................................... 1
1.1.2 Công nghê ATM...................................................................................... 1
1.1.3 IP over ATM ........................................................................................... 2
1.2 Giói thiçu vê chuyên mçch nhãn da giao thúc (MPLS).............................. 4
1.2.1 Dác diêm mang MPLS ............................................................................ 4
1.2.2 Phuong thuc hoat dông ............................................................................ 5
1.3 L|ch su phát triên và các uu diêm cua MPLS ............................................. 5
1.3.1 Lich su phat triên MPLS.......................................................................... 5
1.3.2 Uu diêm cua MPLS ................................................................................. 6
1.4 Câu trúc cua nút MPLS. .............................................................................. 7
1.4.1 Mát pháng chuyên tiêp ................................................................................ 7
1.4.2 Mát pháng diêu khiên (Control Plane) ...................................................... 11
1.5 Các phân tu chính cua MPLS. .................................................................. 12
1.5.1 Bô dinh tuyên chuyên mach nhãn LSR ..................................................... 13
1.5.2 Duong chuyên mach nhãn LSP ................................................................. 14
1.5.3 Lop chuyên tiêp tuong duong (FEC) ........................................................ 15
1.6 Các giao thúc su dµng trong MPLS. ......................................................... 16
1.6.1 Giao thuc phân phôi nhãn (LDP) .............................................................. 16
1.6.2 Giao thuc CR-LDP. .................................................................................. 26
1.6.3 Giao thuc dát truoc tai nguyên (RSVP). .................................................... 30
1.6.4 Giao thuc công biên BGP ......................................................................... 34
1.7 D}c diêm vuçt trçi cua MPLS so vói IP over ATM. ................................ 35
1.8 Mçt sô úng dµng MPLS. ............................................................................ 37
1.8.1 Mang riêng ao VPN. .............................................................................. 37
1.8.2 Diêu khiên luu luong MPLS (MPLS TE). ............................................. 37
1.8.3 Chât luong dich vu trong MPLS (QoS).................................................. 39
CHUONG 2: GIÓI THIJU CHUNG VE VPN ...................................................... 42
2.1 Khái niçm vê VPN ...................................................................................... 42
2.2 Chúc nàng và lçi ích cua VPN. .................................................................. 43
2.2.1 Chuc náng cua mang riêng ao. ............................................................... 43
2.2.2 Tiên ich cua mang riêng ao. ................................................................... 43
2.2.3 Nhuoc diêm va nhung giai phap khác phuc. .......................................... 44
2.3 Mô hình VPN.............................................................................................. 44
2.3.1 Mô hinh Overlay VPN (VPN chông lân). .............................................. 45
2.3.2 Mô hinh VPN ngang câp (Peer to peer VPN). ........................................ 46
2.4 Phân loçi VPN. ........................................................................................... 48
2.4.1 VPN truy nhâp tu xa (Remote Access VPN). ......................................... 48
2.4.2 VPN diêm toi diêm (Site - to - Site VPN ). ............................................ 50
CHUONG 3: MANG RIÊNG AO MPLS .............................................................. 54
3.1 Giói thiçu vê MPLS VPN ........................................................................... 54
3.1.1 MPLS VPN la gi? .................................................................................. 54
3.1.2 Loi ich cua MPLS VPN ......................................................................... 55
3.2 Các thành phân chính cua kiên trúc MPLS VPN ..................................... 55
3.2.1 VRF Virtual Routing and Foewarding Table ...................................... 56
3.2.2 RD Route Distinguisher ...................................................................... 58
3.2.3 RT Routee Targets .............................................................................. 59
3.2.4 Giao thuc MP-BGP. .............................................................................. 60
3.2.5 Hoat dông cua mát pháng diêu khiên MPLS VPN. ................................ 61
3.2.6 Hoat dông cua mát pháng du liêu MPLS VPN ....................................... 62
3.2.7 Dinh tuyên VPNv4 trong mang MPLS VPN .......................................... 62
3.2.8 Chuyên tiêp goi trong mang MPLS VPN ............................................... 64
3.3 So sánh MPLS VPN và VPN truyên thông ............................................... 65
3.3.1 VPN truyên thông ..................................................................................... 65
3.3.2 MPLS VPN .............................................................................................. 66
CHUONG 4: THJC NGHIJM .............................................................................. 68
4.1 Câu hình chi tiêt tçi các thiêt b| .................................................................... 69
4.1.1 Câu hinh router R1 ................................................................................... 69
4.1.2 Câu hinh router R2 ................................................................................... 70
4.1.3 Câu hinh router R3 ................................................................................... 70
4.1.4 Câu hinh router R4 ................................................................................... 72
4.1.5 Câu hinh router R5 ................................................................................... 73
4.1.6 Câu hinh router R6 ................................................................................... 73
4.1.7 Câu hinh router R7 ................................................................................... 73
4.1.8 Câu hinh router R8 ................................................................................... 74
4.2 Thông tin d|nh tuyên ..................................................................................... 74
4.2.1 Thông tin dinh tuyên R1 ........................................................................... 74
4.2.2 Thông tin dinh tuyên R2 ........................................................................... 74
4.2.3 Thông tin dinh tuyên R3 ........................................................................... 75
4.2.4 Thông tin dinh tuyên R4 ........................................................................... 75
4.2.5 Thông tin dinh tuyên R5 ........................................................................... 76
4.2.6 Thông tin dinh tuyên R6 ........................................................................... 76
4.2.7 Thông tin dinh tuyên R7 ........................................................................... 76
4.2.8 Thông tin dinh tuyên R8 ........................................................................... 77
4.3 Kiêm tra ......................................................................................................... 77
KET LUAN.............................................................................................................. 84
TÀI LIJU THAM KHAO....................................................................................... 85DANH MUC HINH VÊ
Hinh 1.1 : MPLS trong mô hinh OSI ........................................................................... 4
Hinh 1.2 : Câu truc môt nut MPLS .............................................................................. 7
Hinh 1.3 : Dinh dang nhãn MPLS chung ..................................................................... 8
Hinh 1.4 : Nhãn trong ngán xêp nhãn .......................................................................... 9
Hinh 1.5 : Vi tri cua ngán xêp nhãn cho goi duoc gan nhãn ......................................... 9
Hinh 1.6 : Câu truc cua LFIB .................................................................................... 10
Hinh 1.7 : Cac thanh phân mát pháng du liêu va mát pháng diêu khiên cua MPLS .... 12
Hinh 1.8 : Vi tri cua LER va LSR trong mang MPLS ................................................ 13
Hinh 1.9 : Hoat dông cua LSR trong mang MPLS ..................................................... 14
Hinh 1.10 : Duong chuyên mach nhãn (LSP) ............................................................ 14
Hinh 1.11 : Mô hinh LSP Nested............................................................................... 15
Hinh 1.12 : Lop chuyên tiêp tuong duong ................................................................. 16
Hinh 1.13 : Giao thuc LDP voi cac giao thuc khac .................................................... 17
Hinh 1.14 : Thu tuc phat hiên LSR lân cân ................................................................ 19
Hinh 1.15 : Khuôn dang cac ban tin LDP .................................................................. 20
Hinh 1.16 : Ban tin NotiIication ................................................................................ 21
Hinh 1.17 : Tham sô TLV Hello chung ..................................................................... 21
Hinh 1.18 : Ban tin Initialization ............................................................................... 22
Hinh 1.19 : Ban tin KeepAlive .................................................................................. 22
Hinh 1.20 : Ban tin Address ...................................................................................... 23
Hinh 1.21 : Ban tin Address Withdraw ...................................................................... 23
Hinh 1.22 : Ban tin Lable Mapping ........................................................................... 23
Hinh 1.23 : Ban tin Label Request ............................................................................. 24
Hinh 1.24 : Ban tin Label Withdraw .......................................................................... 25
Hinh 1.25 : Ban tin Label Release ............................................................................. 25
Hinh 1.26 : Ban tin Label Abort Request ................................................................... 26
Hinh 1.27 : Vi du vê CSPF ........................................................................................ 29
Hinh 1.28 : Thu tuc bao hiêu trong RSVP ................................................................. 31
Hinh 1.29 : Nhãn phân phôi trong ban tin RESV ....................................................... 33
Hinh 1.30 : Diêu khiên luu luong trong MPLS .......................................................... 38
Hinh 1.31 : Diêu khiên luu luong trong MPLS (2) .................................................... 39
Hinh 2.1 : Mô hinh VPN chông lân ........................................................................... 45
Hinh 2.2 : Mô hinh VPN ngang hang ........................................................................ 47
Hinh 2.3 : VPN truy câp tu xa ................................................................................... 49
Hinh 2.4 : Thiêt lâp VPN tu xa .................................................................................. 50
Hinh 2.5 : VPN nôi bô ............................................................................................... 51
Hinh 2.6 : Môt vi du vê Extranet VPN truyên thông .................................................. 52
Hinh 2.7 : Thiêt lâp Extranet VPN ............................................................................ 52
Hinh 2.8 : Mô hinh VPN kêt hop............................................................................... 53
Hinh 3.1 : Mô hinh MPLS VPN ................................................................................ 54
Hinh 3.2 : Mô hinh mang riêng ao tâng 3 .................................................................. 56
Hinh 3.3 : Chuc náng cua VRF ................................................................................. 57
Hinh 3.4 : Vi du vê RD ............................................................................................. 59
Hinh 3.5 : Cac loai RT va chuc náng cua no .............................................................. 60
Hinh 3.6 : Su tuong tac giua cac giao thuc trong mát pháng diêu khiên .................... 61
Hinh 3.7 : Su truyên tuyên trong mang MPLS VPN .................................................. 62
Hinh 3.8 : Su truyên tuyên trong mang MPLS VPN Step by step .............................. 63
Hinh 3.9 : Chuyên tiêp goi trong mang MPLS VPN .................................................. 65
Hinh 3.10 : Mô hinhVPN truyên thông ..................................................................... 65
Hinh 4.1 : So dô dâu nôi mô phong ........................................................................... 68
Hinh 4.2 : Dâu nôi vât ly ........................................................................................... 68
Hinh 4.3 : Thông tin dinh tuyên R1 ........................................................................... 74
Hinh 4.4 : Thông tin dinh tuyên R2 ........................................................................... 75
Hinh 4.5 : Thông tin dinh tuyên R3 ........................................................................... 75
Hinh 4.6 : Thông tin dinh tuyên R4 ........................................................................... 75
Hinh 4.7 : Thông tin dinh tuyên R5 ........................................................................... 76
Hinh 4.8 : Thông tin dinh tuyên R6 ........................................................................... 76
Hinh 4.9 : Thông tin dinh tuyên R7 ........................................................................... 76
Hinh 4.10 : Thông tin dinh tuyên R8 ......................................................................... 77
Hinh 4.11 : Show mpls ldp bindings R3 .................................................................... 77
Hinh 4.12 : Show mpls ldp bindings R4 .................................................................... 77
Hinh 4.13 : Show mpls ldp bindings R2 .................................................................... 78
Hinh 4.14 : Show mpls ldp bindings R1 .................................................................... 78
Hinh 4.15 : Bang LFIB trên R3 va R4 ....................................................................... 79
Hinh 4.16 : Bang LFIB trên R1 va R2 ....................................................................... 79

THUAT NGÙ VIET TAT

A
API Application Programming InterIaces Giao diên lâp trinh ung dung
ARP Address Resolution Protocol Giao thuc phân giai dia chi
ASIC Application SpeciIic Intergrated Circuits Mach tich hop chuyên dung
ATM Asynchnorous TranIer Mode Truyên dân không dông bô
AToM Any Transport over MPLS Truyên tai qua MPLS
B
BGP Border Gateway Protocol Giao thuc công duong biên
C
CE Custome Edge Biên phia khach hang
CEF Cisco Express Forwarding Chuyên tiêp nhanh cua Cisco
CoS Class oI Service Câp dô dich vu
CR Constraint-based routing Dinh tuyên rang buôc
CSPF Constrained SPF SPF cuõng buc
E
E-LSR Egress LER LSR biên ra
EGP Exterior Gateway Protocol Giao thuc công ngoai
ER Explicit Routing Dinh tuyên hiên
F
FDDI Fiber Distributed Data InterIace Giao diên phân bô soi
FEC Forwarding Equivalency Class Lop chuyên tiêp tuong duong
FR Frame Relay Chuyên tiêp khung
G
GRE Generic Routing Encapsulation Dong goi dinh tuyên chung
I
IGP Interior Gateway Protocol
Giao thuc dinh tuyên trong
pham vi miên
I-LSR Ingress LSR LSR biên vao
IP Internet Protocol Giao thuc Internet
IS-IS
Intermediate System to
Intermediate System Protocol
Giaot thuc hê thông trung
gian toi hê thông trung gian
ISP Internet Service Providers Nha cung câp dich vu internet
L
LAN Local Area Network Mang nôi bô
LDP Label Distribution Protocol Giao thuc phân phôi nhãn
LER Label Edge Router Bô dinh tuyên nhãn biên ra
LFIP Label Forwarding InIormation Base Co so thông tin chuyên tiêp nhãn
LIB Label InIormation Base Bang co so du liêu nhãn
LSP Label Switch Path Tuyên chuyên mach nhãn
LSR Label Switch Router Bô dinh tuyên chuyên mach
M
MAC Media Access Control Diêu khiên truy nhâp môi truong
MPLS Multilprotocol Lable Switching Chuyên mach nhãn da giao thuc
MP-
BGP
MPLS border gateway Protocol Da giao thuc công biên
O
OSI Open Systems Interconnection
Mô hinh liên kêt hê thông dâu nôi
mo
OSPF Open Shortest Path First Giao thuc OSPF
P
PE Provider Edge Biên nha cung câp
PPP Point-to-Point Protocol Giao thuc diêm - diêm
PVC Permanent Virtual Circuit Mach ao cô dinh
Q
QoS Quanlity oI Service Chât luong dich vu
R
RD Route Distinguisher Bô phân biêt tuyên
RFC Request Ior comment Cac tai liêu chuân do IETF dua ra
RIP Routing InIormation Protocol Giao thuc thông tin dinh tuyên
RIPv2 RIP version 2 RIP phiên ban 2
RSVP Resource Reservation Protocol Giao thuc danh sán tai nguyên
RT Route Targets Tuyên dich
S
SPF Shortest Path First
Thuât toan uu tiên duong di ngán
nhât
T
TCP Transport Control Protocol Giao thuc diêu khiên truyên dân
TLV Time To Live Thoi gian sông
U
UDP User Datagrame Protocol Giao thuc du liêu nguoi dung
V
VC Virtual Channel Kênh ao
VCI Virtual Channel IdentiIier Dinh danh kênh ao
VoIP Voice over ATM Thoai qua ATM
VP Virtual Path Tuyên ao
VPI Virtual Packet IndentiIier Dinh danh goi ao
VPN Virtual Pravite network Mang riêng ao
LÒI NÓI DAU

Cung voi su phat triên cua dât nuoc, nhung nám gân dây cac nganh kinh tê quôc
dân dêu phat triên manh më, va nganh công nghiêp viên thông cùng không la ngoai lê.
Sô nguoi su dung cac dich vu mang táng dang kê, theo du doan con sô nay dang táng
theo ham mù. Ngay cang co nhiêu cac dich vu moi va chât luong dich vu cùng duoc
yêu câu cao hon. Dung truoc tinh hinh nay, cac vân dê vê mang bát dâu bôc lô, cac
nha cung câp mang va cac nha cung câp dich vu cùng dã co nhiêu nô luc dê nâng câp
cùng nhu xây dung ha tâng mang moi. Nhiêu công nghê mang va công nghê chuyên
mach dã duoc phat triên, trong sô do chung ta phai kê dên công nghê chuyên mach
nhãn da giao thuc (MPLS).
Môt trong sô cac ung dung cua MPLS do la mang riêng ao trên nên MPLS (MPLS
VPN). Do MPLS VPN co uu diêm hon nhiêu so voi VPN truyên thông, vi thê MPLS
VPN dã duoc triên khai rông rãi o nuoc ta, vi thê viêc tim hiêu cac vân dê vê công
nghê MPLS noi chung va MPLS VPN noi riêng la vân dê quan trong dôi voi sinh viên.
Nhân thuc duoc diêu do, ban dô an tôt nghiêp ' Công nghê chuyên mach nhãn da giao
thuc va ung dung mang riêng ao¨ gioi thiêu vê qua trinh phat triên dich vu cùng nhu
công nghê mang dân toi MPLS.
Dô an cua em gôm bôn chuong nhu sau:
Chuong 1: Tông quan MPLS.
Chuong 2: Gioi thiêu chung vê VPN.
Chuong 3: Mang riêng ao MPLS.
Chuong 4: Thuc nghiêm.
Do kiên thuc cua em con co han hon nua thoi gian lam dô an co han nên dô an cua
em không tranh khoi con nhiêu sai sot. Rât mong nhân duoc su phê binh, gop y cua
cac thây cô giao va cac ban.
Em xin gui loi cam on chân thanh dên thây Chu Tuân Linh, nguoi dã tân tinh
huong dân em lam dô an nay.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 1 -

CHUONG 1: TONG QUAN MPLS

1.1 So luçc vê công nghç IP và công nghç ATM
1.1.1 Công nghç IP
IP la thanh phân chinh cua kiên truc cua mang Internet. Trong kiên truc nay, IP
dong vai tro lop 3. IP dinh nghia co câu danh sô, co câu chuyên tin, co câu dinh tuyên
va cac chuc náng diêu khiên o muc thâp (ICMP). Goi tin IP gôm dia chi cua bên nhân;
dia chi la môt sô duy nhât trong toan mang va mang dây du thông tin cân cho viêc
chuyên goi tin toi dich.
Co câu dinh tuyên co nhiêm vu tinh toan duong di toi cac nut trong mang. Do
vây, co câu dinh tuyên phai duoc câp nhât cac thông tin vê topo mang, thông tin vê
nguyên tác chuyên tin (nhu trong BGP) va no phai co kha náng hoat dông trong môi
truong mang gôm nhiêu nut. Kêt qua tinh toan cua co câu dinh tuyên duoc luu trong
cac bang chuyên tin (Iorwarding table) chua thông tin vê cháng tiêp theo dê co thê gui
goi tin toi huong dich.
Dua trên cac bang chuyên tin, co câu chuyên tin chuyên mach cac goi IP huong
toi dich. Phuong thuc chuyên tin truyên thông la theo tung cháng môt. o cach nay, môi
nut mang tinh toan bang chuyên tin môt cach dôc lâp. Phuong thuc nay, do vây, yêu
câu kêt qua tinh toan cua phân dinh tuyên tai tât ca cac nut phai nhât quan voi nhau.
Su không thông nhât cua kêt qua së dân toi viêc chuyên goi tin sai huong, diêu nay
dông nghia voi viêc mât goi tin.
Kiêu chuyên tin theo tung cháng han chê kha náng cua mang. Vi du, voi phuong
thuc nay, nêu cac goi tin chuyên toi cung môt dia chi ma di qua cung môt nut thi
chung së duoc truyên qua cung môt tuyên toi diêm dich. Diêu nay khiên mang không
thê thuc hiên môt sô chuc náng khac nhu dinh tuyên theo dich, theo loai dich vu, v.v...
Tuy nhiên, bên canh do, phuong thuc dinh tuyên va chuyên tin nay nâng cao dô
tin cây cùng nhu kha náng mo rông cua mang. Giao thuc dinh tuyên dông cho phep
mang phan ung lai voi su cô báng viêc thay dôi tuyên khi router biêt duoc su thay dôi
vê topo mang thông qua viêc câp nhât thông tin vê trang thai kêt nôi. Voi cac phuong
thuc nhu CIDR (Classless Interdomain Routing), kich thuoc cua bang chuyên tin duoc
duy tri o muc châp nhân duoc, va do viêc tinh toan dinh tuyên dêu do cac nut tu thuc
hiên, mang co thê duoc mo rông ma không cân thuc hiên bât ky môt thay dôi nao.
Tom lai, IP la môt giao thuc chuyên mach goi co dô tin cây va kha náng mo rông
cao. Tuy nhiên, viêc diêu khiên luu luong rât kho thuc hiên do phuong thuc dinh tuyên
theo tung cháng. Ngoai ra, IP cùng không hô tro chât luong dich vu.
1.1.2 Công nghç ATM
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 2 -

ATM (Asynchronous TransIer Mode) la môt kÿ thuât truyên tin tôc dô cao. Công
nghê ATM dua trên co so cua phuong phap chuyên mach goi, thông tin duoc nhom
vao cac goi tin co chiêu dai cô dinh, trong do vi tri cua goi không phu thuôc vao dông
hô dông bô ma dua trên nhu câu bât ki cua kênh truoc. Cac chuyên mach ATM cho
phep hoat dông voi nhiêu tôc dô va dich vu khac nhau.
ATM co hai dác diêm quan trong:
- Thu nhât ATM su dung cac goi co kich thuoc nho va cô dinh goi la cac tê bao
ATM, cac tê bao nho voi tôc dô truyên lon së lam cho trê truyên lan va biên dông trê
giam du nho dôi voi cac dich vu thoi gian thuc, cùng së tao diêu kiên cho viêc hop
kênh o tôc dô cao duoc dê dang hon.
- Thu hai, ATM co kha náng nhom môt vai kênh ao thanh môt duong ao nhám
giup cho viêc dinh tuyên duoc dê dang.
ATM khac voi dinh tuyên IP o môt sô diêm. No la công nghê chuyên mach huong
kêt nôi. Kêt nôi tu diêm dâu dên diêm cuôi phai duoc thiêt lâp truoc khi thông tin duoc
gui di. ATM yêu câu kêt nôi phai duoc thiêt lâp báng nhân công hoác thiêt lâp môt
cach tu dông thông qua bao hiêu. Mát khac, ATM không thuc hiên dinh tuyên tai cac
nut trung gian. Tuyên kêt nôi xuyên suôt duoc xac dinh truoc khi trao dôi du liêu va
duoc giu cô dinh trong suôt thoi gian kêt nôi. Trong qua trinh thiêt lâp kêt nôi, cac
tông dai ATM trung gian cung câp cho kêt nôi môt nhãn. Viêc nay thuc hiên hai diêu:
danh cho kêt nôi môt sô tai nguyên va xây dung bang chuyên tê bao tai môi tông dai.
Bang chuyên tê bao nay co tinh cuc bô va chi chua thông tin vê cac kêt nôi dang hoat
dông di qua tông dai. Diêu nay khac voi thông tin vê toan mang chua trong bang
chuyên tin cua router dung IP.
Qua trinh chuyên tê bao qua tông dai ATM cùng tuong tu nhu viêc chuyên goi tin
qua router. Tuy nhiên, ATM co thê chuyên mach nhanh hon vi nhãn gán trên cell co
kich thuoc cô dinh (nho hon cua IP), kich thuoc bang chuyên tin nho hon nhiêu so voi
cua IP router, va viêc nay duoc thuc hiên trên cac thiêt bi phân cung chuyên dung. Do
vây, thông luong cua tông dai ATM thuong lon hon thông luong cua IP router truyên
thông.
1.1.3 IP over ATM
Hiên nay, trong xây dung mang IP, co dên mây loai kÿ thuât: nhu IP over
SDH/SONET, IP over Fiber, IP over WDM. Con kÿ thuât ATM, do co cac tinh náng
nhu tôc dô cao, chât luong dich vu tôt, diêu khiên luu luong,. ma cac mang luoi
dung bô dinh tuyên truyên thông chua co, nên dã duoc su dung rông rãi trên mang
duong truc IP. Mát khac, do yêu câu tinh thoi gian thuc con tuong dôi cao dôi voi
mang luoi, IP over ATM vân la kÿ thuât duoc chon truoc tiên hiên nay. Ma MPLS
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 3 -

chinh la su cai tiên cua IP over ATM kinh diên, cho nên o dây chung ta cân nhin lai
môt chut vê hiên trang cua kÿ thuât IP over ATM
IP over ATM truyên thông la môt kÿ thuât kiêu xêp chông, no xêp IP (kÿ thuât lop
3) lên ATM (kÿ thuât lop 2); giao thuc cua hai tâng hoan toan dôc lâp voi nhau; giua
chung phai nho môt loat giao thuc (nhu NHRP, ARP,.) nua moi dam bao nôi thông.
Diêu do hiên nay trên thuc tê dã duoc ung dung rông rãi. Nhung trong tinh trang mang
luoi duoc mo rông nhanh chong, cach xêp chông do cùng gây ra nhiêu vân dê cân xem
xet lai.
Truoc hêt, vân dê nôi bât la phuong thuc chông xêp phai thiêt lâp cac liên kêt PVC
tai N nut, tuc la cân thiêt lâp mang liên kêt. Nhu thê co thê së gây nên vân dê binh
phuong N, rât phiên phuc, tuc la khi thiêt lâp, bao duõng, gõ bo su liên kêt giua cac
diêm nut, sô viêc phai lam (nhu sô VC, luong tin diêu khiên) dêu co câp sô nhân binh
phuong cua N diêm nut. Khi ma mang luoi ngay cang rông lon, chi phôi kiêu do së
lam cho mang luoi qua tai.
Thu hai, phuong thuc xêp chông së cát ca mang luoi IP over ATM ra lam nhiêu
mang logic nho (LIS), cac LIS trên thuc tê dêu la o trong môt mang vât ly. Giua cac
LIS dung bô dinh tuyên trung gian dê liên kêt, diêu nay së anh huong dên viêc truyên
nhom goi tin giua cac LIS khac nhau. Mát khac, khi luu luong rât lon, nhung bô dinh
tuyên nay së gây hiên tuong 'nghën cô chai¨ dôi voi báng rông.
Hai diêm nêu trên dêu lam cho IP over ATM chi co thê dung thich hop cho mang
tuong dôi nho, nhu mang xi nghiêp,. nhung không thê dap ung duoc nhu câu cua
mang duong truc Internet trong tuong lai. Trên thuc tê, hai kÿ thuât nay dang tôn tai
vân dê yêu kem vê kha náng mo rông thêm.
Thu ba, trong phuong thuc chông xêp, IP over ATM vân không co cach nao dam
bao QoS thuc su.
Thu tu, vôn khi thiêt kê hai loai kÿ thuât IP va ATM dêu lam riêng le, không xet gi
dên kÿ thuât kia, diêu nay lam cho su nôi thông giua hai bên phai dua vao môt loat
giao thuc phuc tap, cung voi cac bô phuc vu xu ly cac giao thuc nay. Cach lam nhu thê
co thê gây anh huong không tôt dôi voi dô tin cây cua mang duong truc.
Cac kÿ thuât MPOA (Multiprotocol over ATM Da giao thuc trên ATM), LANE
(LAN Emulation Mô phong LAN),. cùng chinh la kêt qua nghiên cuu dê giai quyêt
cac vân dê do, nhung cac giai phap nay dêu chi giai quyêt duoc môt phân cac tôn tai,
nhu vân dê QoS cháng han. Phuong thuc ma cac kÿ thuât nay dung vân la phuong
thuc chông xêp, kha náng mo rông vân không du. Hiên nay, dã xuât hiên môt loai kÿ
thuât IP over ATM không dung phuong thuc xêp chông, ma dung phuong thuc chuyên
mach nhãn, ap dung phuong thuc tich hop. Kÿ thuât nay chinh la co so cua MPLS.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 4 -

1.2 Giói thiçu vê chuyên mçch nhãn da giao thúc (MPLS).
Chuyên mach nhãn da giao thuc MPLS (Multiprotocol Label Switching) la môt
công nghê kêt hop dác diêm tôt nhât giua dinh tuyên lop ba va chuyên mach lop hai
cho phep chuyên tai cac goi rât nhanh trong mang lõi (core) va dinh tuyên tôt mang
biên (edge) báng cach dua vao nhãn (label). MPLS la môt phuong phap cai tiên viêc
chuyên tiêp goi trên mang báng cach gán nhãn vao môi goi IP, tê bao ATM, hoác
Irame lop hai. Phuong phap chuyên mach nhãn giup cac Router va cac bô chuyên
mach MPLS-enable ATM quyêt dinh theo nôi dung nhãn tôt hon viêc dinh tuyên phuc
tap theo dia chi IP dich. MPLS cho phep cac ISP cung câp nhiêu dich vu khac nhau ma
không cân phai bo di co so ha tâng sán co. Câu truc MPLS co tinh mêm deo trong bât
ky su phôi hop voi công nghê lop hai nao.
MPLS hô tro moi giao thuc lop hai, triên khai hiêu qua cac dich vu IP trên môt
mang chuyên mach IP. MPLS hô tro viêc tao ra cac tuyên khac nhau giua nguôn va
dich trên môt duong truc Internet. Báng viêc tich hop MPLS vao kiên truc mang, cac
ISP co thê giam chi phi, táng loi nhuân, cung câp nhiêu hiêu qua khac nhau va dat
duoc hiêu qua canh tranh cao.
Tâng ung dung
Tâng ung dung Tâng ung dung Tâng trinh diên
Tâng phiên
Tâng giao vân Tâng giao vân Tâng giao vân
Tâng mang Tâng mang Tâng mang
Tâng liên kêt du liêu
Tâng liên kêt du liêu Tâng liên kêt du liêu
Tâng vât ly
OSI TCP/IP MPLS
Hinh 1.1 : MPLS trong mô hinh OSI
1.2.1 D}c diêm mçng MPLS
- Không co MPLS API, cùng không co thanh phân giao thuc phia host.
- MPLS chi nám trên cac router.
Chuyên mach nhãn
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 5 -

- MPLS la giao thuc dôc lâp nên co thê hoat dông cung voi giao thuc khac IP nhu
IPX, ATM, Frame Relay,.
- MPLS giup don gian hoa qua trinh dinh tuyên va lam táng tinh linh dông cua cac
tâng trung gian.
1.2.2 Phuong thúc hoçt dçng
Thay thê co chê dinh tuyên lop ba báng co chê chuyên mach lop hai.MPLS hoat
dông trong lõi cua mang IP. Cac Router trong lõi phai enable MPLS trên tung giao
tiêp. Nhãn duoc gán thêm vao goi IP khi goi di vao mang MPLS. Nhãn duoc tach ra
khi goi ra khoi mang MPLS. Nhãn (Label) duoc chen vao giua header lop ba va
header lop hai. Su dung nhãn trong qua trinh gui goi sau khi dã thiêt lâp duong di.
MPLS tâp trung vao qua trinh hoan dôi nhãn (Label Swapping). Môt trong nhung thê
manh cua kiên truc MPLS la tu dinh nghia chông nhãn (Label Stack).
Kÿ thuât chuyên mach nhãn không phai la kÿ thuât moi. Frame relay va ATM
cùng su dung công nghê nay dê chuyên cac khung (Irame) hoác cac cell qua mang.
Trong Frame relay, cac khung co dô dai bât ky, dôi voi ATM dô dai cua cell la cô dinh
bao gôm phân mao dâu 5 byte va tai tin la 48 byte. Phân mao dâu cua cell ATM va
khung cua Frame Relay tham chiêu toi cac kênh ao ma cell hoác khung nay nám trên
do. Su tuong quan giua Frame relay va ATM la tai môi buoc nhay qua mang, gia tri
'nhãn¨ trong phân mao dâu bi thay dôi. Dây chinh la su khac nhau trong chuyên tiêp
cua goi IP. Khi môt route chuyên tiêp môt goi IP, no së không thay dôi gia tri ma gán
liên voi dich dên cua goi; hay noi cach khac no không thay dôi dia chi IP dich cua
goi. Thuc tê la cac nhãn MPLS thuong duoc su dung dê chuyên tiêp cac goi va dia chi
IP dich không con phô biên trong MPLS nua.
1.3 L|ch su phát triên và các uu diêm cua MPLS
1.3.1 L|ch su phát triên MPLS
Muc dich ban dâu cua chuyên mach nhãn la muôn dua tôc dô cua chuyên mach lop
2 vao lop 3. Ly lë ban dâu cho cac kÿ thuât nhu MPLS không lâu sau dã duoc nhân
thây la co uu diêm, boi vi cac chuyên mach lop 3 moi duoc su dung công nghê ASIC
(Application-speciIic integrated circuit), kÿ thuât nên tang co thê thi hanh chuc náng
tim kiêm voi tôc dô vua du dê hô tro cho hâu hêt cac loai giao tiêp (interIace)
Chuân cua chuyên mach nhãn duoc nhom nghiên cuu cua IETF vê MPLS dê xuât
nám 1997 va duoc nghiên cuu rông rãi. MPLS duoc phat triên tu nhiêu kÿ thuât chinh,
bao gôm cac phiên ban dôc quyên vê chuyên mach nhãn nhu chuyên mach nhãn cua
Cisco (Cisco`s Tag Switching), Chuyên mach IP dua trên nên dinh tuyên tông hop cua
IBM (IBM`s Aggregate Route-Based IP Switching ARIS), Bô dinh tuyên chuyên
mach tê bao cua Toshiba (Toshiba`s Cell-Switched Router CSR), Chuyên mach IP
cua Ipsilon (Ipsilon`s IP Switching) va bô dinh vi IP cua Lucent (Lucent`s IP
Navigator).
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 6 -

Chuyên mach the (Tag Switching), duoc phat minh boi Cisco, va dua dên nguoi
dung lân dâu tiên vao nám 1998. Tu khi bát dâu triên khai chuyên mach the, Cisco dã
lam viêc chung voi IETF dê phat triên va thông qua cac chuân cua MPLS, hop nhât
cac dác tinh va uu diêm cua Chuyên mach the.
1.3.2 Uu diêm cua MPLS
- Tôc dô va dô trê:
Chuyên mach nhãn duoc cung câp dê giai quyêt vân dê vê tôc dô va dô trê môt
cach hiêu qua. Chuyên mach nhãn nhanh hon nhiêu chuyên mach IP cô diên boi vi gia
tri nhãn duoc dát trong header cua goi dên, duoc su dung dê quan ly bang dinh tuyên
theo cach nhãn së duoc su dung la chi muc trong bang. Viêc tim kiêm nay yêu câu chi
môt lân la tim ra, nguoc lai dinh tuyên cô diên co thê phai tim trong bang do vai nghin
lân. Kêt qua, trên luông vân chuyên, cac goi duoc gui thông qua mang nhanh hon
thông thuong, giam thoi gian trê, va dap ung thoi gian cho nguoi dung.
- Kha náng mo rông (Scalability):
Di nhiên tôc dô la môt mát quan trong cua chuyên mach nhãn, nhung dich vu
nhanh không phai la tât ca ma chuyên mach nhãn co thê cung câp. No cùng co thê
cung câp kha náng mo rông, tuc la diêu tiêt môt sô luong lon va ngay cang táng nhanh
chong cac user trên mang Internet. Chuyên mach nhãn dê nghi môt cach giai quyêt cho
vân dê phat triên mang môt cach nhanh chong nhu vây báng cach cho phep môt sô
luong lon cac dia chi IP duoc liên kêt voi nhau trên môt hay môt vai nhãn. Cach tiêp
cân nay së cát giam bot bang dinh tuyên va cho phep môt router phuc vu nhiêu nguoi
dung hon tai môt thoi diêm va cùng không cân doi hoi kha náng xu ly cao cua cac
router.
- Tinh don gian:
Môt uu diêm nua cua chuyên mach nhãn la vê co ban no chi la tâp hop cua cac
giao thuc dinh tuyên. No rât don gian, chuyên tiêp môt goi dua trên nhãn cua goi do.
Lam thê nao môt nhãn dên môt duong dân cua nguoi dung ma không cân quan tâm
dên viêc chuyên tiêp thuc su cua duong dân do. Tât ca co chê diêu khiên trên co thê
phuc tap, nhung chung không lam anh huong dên hiêu qua cua duong dân. Tuc la së
co rât nhiêu cac phuong phap khac nhau dê phân phôi cac nhãn cho duong truyên, tuy
nhiên sau khi cac nhãn dã duoc phân phôi xong, hoat dông chuyên mach nhãn së duoc
thuc hiên môt cach rât nhanh chong. Chuyên mach nhãn co thê duoc thuc hiên trong
môt phân mêm, trong cac mach diên tu tich hop hay trong môt vi xu ly dác biêt.
- Muc su dung tai nguyên:
Co chê diêu khiên dê thiêt lâp môt nhãn phai không lam tiêu tôn nhiêu tai nguyên.
No không duoc lam mât nhiêu tai nguyên va chuyên mach nhãn thi hoan toan không
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 7 -

lam tiêu tôn nhiêu tai nguyên dê thuc thi viêc thanh lâp môt con duong chuyên mach
nhãn cho duong dân.
1.4 Câu trúc cua nút MPLS.
Môt nut cua MPLS co hai mát pháng: mát pháng chuyên tiêp MPLS va mát pháng
diêu khiên MPLS. Nut MPLS co thê thuc hiên dinh tuyên lop ba hoác chuyên mach
lop hai. Hinh sau mô ta câu truc co ban cua môt nut MPLS

Hinh 1.2 Câu truc môt nut MPLS
1.4.1 M}t phàng chuyên tiêp
Mát pháng chuyên tiêp co trach nhiêm chuyên tiêp goi dua trên gia tri chua trong
nhãn. Mát pháng chuyên tiêp su dung môt co so thông tin chuyên tiêp nhãn LFIB dê
chuyên tiêp cac goi. Thuât toan ma duoc su dung boi phân tu chuyên tiêp chuyên
mach nhãn su dung thông tin chua trong LFIB nhu la cac thông tin chua trong gia tri
nhãn. Môi nut MPLS co hai bang liên quan dên viêc chuyên tiêp la: co so thông tin
nhãn LIB va LFIB. LIB chua tât ca cac nhãn duoc nut MPLS cuc bô danh dâu va anh
xa cua cac nhãn nay dên cac nhãn duoc nhân tu lang giêng (MPLS neighbor) cua no.
LFIB su dung môt tâp con cac nhãn chua trong LIB dê thuc hiên chuyên tiêp goi.
O Nhãn MPLS.
Môt nhãn MPLS la môt truong 32 bit cô dinh voi câu truc xac dinh. Nhãn duoc
dung dê xac dinh môt FEC (Forwarding Equivalence Classes - Nhom chuyên tiêp
tuong duong).
Dôi voi ATM, nhãn duoc dát ca o hoác la truong VCI hoác la VPI cua mao dâu
ATM. Tuy nhiên, nêu la khung trong Frame Relay, nhãn lai duoc dát o truong DLCI
cua mao dâu Frame Relay.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 8 -

Kÿ thuât lop 2 nhu Ethernet, Token Ring, FDDI, va kêt nôi point to point
không thê tân dung duoc truong dia chi lop 2 cua chung dê mang nhãn di. Nhung kÿ
thuât nay mang nhãn trong nhung mao dâu dêm (shim). Mao dâu nhãn dêm duoc chen
thêm vao giua lop kêt nôi va lop mang, nhu hinh sau dây. Viêc su dung mao dâu nhãn
dêm cho phep hô tro MPLS trên hâu hêt cac kÿ thuât Lop 2. Hinh .... chi ra câu truc
cua môt nhãn MPLS.

Hinh 1.3 : Dinh dang nhãn MPLS chung
20 bit dâu (0-~19): Gia tri cua nhãn, gia tri nay nám trong khoan tu 0 dên 220-1
hoác 1048575. Tuy nhiên, 16 gia tri dâu tiên không duoc dung dê su dung; no
duoc su dung voi nhung y nghia dác biêt.
3 bit (20 -~ 22) bit thŻc nghiêm (EXP experimental). Nhung bit nay chi duoc
su dung trong chât luong cua dich vu (QoS); khi cac goi MPLS xêp hang co thê
dung cac bit EXP tuong tu nhu cac bit IP uu tiên (IP Precedence). Chu y:
Nhung bit duoc dát tên la 'thuc nghiêm¨ la co ly do lich su. Trong qua khu,
không ai biêt cach su dung
Bit 23: 1 bit, bit 23 la bit cuôi cua ngán xêp. Bit nay së duoc lâp la 1 khi dây la
nhãn cuôi cung cua ngán xêp, con dôi voi cac nhãn khac no la 0 (bit BoS).
Chông nhãn la su tâp trung cua nhung nhãn ma duoc dát phia trên cua goi.
Chông nhãn co thê chi gôm 1 nhãn, hoác nhiêu nhãn. Sô luong cac nhãn (o dây
la truong 32 bit) ma ta co thê tim thây trong ngán xêp la vô han, mác du ta it khi
nhin thây môt ngán xêp co bôn nhãn hoác hon.
8 bit cuôi ( 24 -~ 31 ): TTL ( time to live ) co chuc náng chông láp vong báng
cach dinh thoi gian tôn tai cua goi tin trong mang MPLS tuong tu nhu thanh
phân TTL trong header goi tin IP

O Ngàn xêp nhãn (Label Stack)
Ngán xêp nhãn la kÿ thuât su dung trong viêc dong goi IP. No cho phep môt goi
co thê mang nhiêu hon môt nhãn. No duoc cung câp boi viêc dua vao môt nhãn moi
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 9 -

(muc 2) bên trên nhãn dã tôn tai (muc 1), goi duoc chuyên tiêp qua mang dua trên co
so cac nhãn o muc 2, sau khi qua mang nay thi nhãn muc 2 bi loai ra va viêc chuyên
tiêp nay hoat dông dua trên cac nhãn muc 1. Nhãn trên cung dung sau header lop 2,
con nhãn cuôi dung truoc header lop 3. Tai môi buoc nhay dinh tuyên chi xu ly nhãn
trên cung ngán xêp nhãn.
Chuyên mach nhãn duoc thiêt kê dê co giãn cac mang lon va MPLS hô tro chuyên
mach nhãn voi hoat dông phân câp, hoat dông phân câp nay dua trên kha náng cua
MPLS co thê mang nhiêu hon môt nhãn trong goi. Ngán xêp nhãn cho phep thiêt kê
cac LSR trao dôi thông tin voi nhau va hanh dông nay giông nhu viêc tao duong viên
node dê tao ra môt miên mang rông lon va cac LSR khac. Co thê noi ráng, cac LSR
nay la cac node bên trong môt miên va không liên quan dên duong viên node. Viêc xu
ly môt goi nhãn duoc hoan thanh dôc lâp voi tung muc cua su phân câp. Hinh 2.4 thê
hiên vi tri nhãn trong ngán xêp nhãn.
Chu y ráng trong ngán xêp nhãn thi nhãn cuôi luôn co gia tri S la 1, cac nhãn con
lai S la 0.

Hinh 1.4 : Nhãn trong ngán xêp nhãn
Thông thuong cac goi du liêu khi vao MPLS chi duoc gan môt nhãn. Tuy nhiên
trong môt sô truong hop phai su dung nhiêu nhãn dê dap ung yêu câu dich vu. Môt sô
dich vu co thê kê ra nhu:
- MPLS JPA: gôm 2 nhãn, trong do nhãn thu hai (không thay dôi khi qua
MPLS) dung dê hôi tu cac tuyên su dung MP BGP qua mang MPLS. Nhãn dâu
tiên duoc cac router trong MPLS xu ly nhu trong mang MPLS thông thuong.
- MPLS 1E: su dung kÿ thuât traIIic engineering va phuong phap phân phôi
nhãn RSVP dung dê xac dinh LSP cân dung. Nhãn con lai duoc dung dê hôi tu dâu
cuôi voi tung LSP.
O Mã hóa MPLS
Ngán xêp nhãn duoc dát o dâu? Ngán xêp dát truoc goi lop 3 truoc header cua
giao thuc vân chuyên, nhung sau header cua lop 2. Ngán xêp MPLS thuong duoc goi
la header dêm (shim header) boi vi tri cua no. Hinh .... thê hiên vi tri cua ngán xêp
nhãn cho cac goi duoc gan nhãn.

Hinh 1.5 : Vi tri cua ngán xêp nhãn cho goi duoc gan nhãn
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 10 -

Co nhiêu kiêu dong goi ma lop 2 co thê dap ung hoác liên kêt duoc co su hô tro
cua Cisco IOS nhu: PPP, HDLC, Ethernet ... Gia thiêt ráng giao thuc truyên tai la
IPv4, va phuong thuc dong goi duong link la PPP, luu tru nhãn hiên nay la sau header
PPP nhung truoc header IPv4. Boi vi ngán xêp nhãn trong khung Lop 2 duoc dát truoc
header cua Lop 3 hoác nhung giao thuc truyên tai khac, ta co thê co nhung gia tri moi
trong truong giao thuc lop kêt nôi du liêu, nhung gia tri nay chi ra duoc phân tiêp theo
cua header lop 2 së la goi duoc dan nhãn MPLS. Truong giao thuc lop kêt nôi du liêu
la môt gia tri chi ra loai tai ma khung lop 2 truyên di.
O Co so thông tin chuyên tiêp nhãn (LFIB)
LFIB duoc duy tri boi môt nut MPLS chua môt chuôi cac entry (muc nhâp). Nhu
hinh duoi dây, môi duong nhâp vao chua môt nhãn toi va môt hoác vai muc phu. LFIB
duoc lâp bang chua cac gia tri trong nhãn toi.

Hinh 1.6 : Câu truc cua LFIB
O Thuçt toán chuyên tiêp gói
Chuyên mach nhãn su dung thuât toan chuyên tiêp dua trên viêc trao dôi nhãn. Nut
MPLS ma duy tri môt LFIB don lây gia tri nhãn tu truong nhãn tim thây trong goi toi
va su dung gia tri nay nhu chi sô trong LFIB. Sau khi môt nhãn toi match (khop) duoc
tim thây, nut MPLS thay thê nhãn nay trong goi voi môt nhãn ra tu muc phu va gui goi
qua giao diên ra cu thê toi nut tiêp cu thê theo boi muc phu. Nêu muc phu chi ra môt
hang doi ra, nut MPLS dát goi trong hang doi cu thê.
Nêu nut MPLS duy tri nhiêu LFIB cho môi giao diên cua no, no su dung giao diên
vât ly noi goi dên dê chon môt LFIB cu thê phuc vu dê chuyên tiêp goi. Thông thuong,
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 11 -

thuât toan chuyên tiêp su dung nhiêu loai thuât toan dê chuyên tiêp unicast, multicast
va goi unicast voi bit ToS duoc thiêt lâp. Tuy nhiên, MPLS chi su dung môt thuât toan
chuyên tiêp dua trên trao dôi nhãn.
Môt nut MPLS co thê lây ra tât ca thông tin no cân dê chuyên tiêp nhãn cùng nhu
dê xac dinh tai nguyên danh riêng cân thiêt báng viêc truy nhâp bô nho don. Tra cuu
tôc dô cao va kha náng chuyên tiêp lam cho chuyên mach nhãn (label switching) thanh
kÿ thuât chuyên mach co tinh thuc thi cao. MPLS cùng co thê duoc su dung dê vân
chuyên giao thuc Lop 3 khac nhu IPv6, IPX hoác Apple Talk tu IPv4. Dác tinh nay
giup MPLS co thê tuong thich tôt voi viêc chuyên dôi cac mang tu IPv4 sang IPv6.
1.4.2 M}t phàng diêu khiên (Control Plane)
Mát pháng diêu khiên MPLS chiu trach nhiêm tao ra va luu tru LFIB. Tât ca cac
nut MPLS phai chay môt giao thuc dinh tuyên IP dê trao dôi thông tin dinh tuyên IP
voi cac nut MPLS khac trong mang. Cac nut MPLS enable ATM së dung môt bô diêu
khiên nhãn (LSC Label Switch Controller) nhu router 7200, 7500 hoác dung môt mô
dun xu ly tuyên (RMP Route Processor Module) dê tham gia xu ly dinh tuyên IP.
Cac giao thuc dinh tuyên Link-state nhu OSPF va IS-IS la cac giao thuc duoc
chon vi chung cung câp cho môi nut MPLS thông tin cua toan mang. Trong cac bô
dinh tuyên thông thuong, bang dinh tuyên IP dung dê xây dung bô luu tru chuyên
mach nhanh (Fast switching cache) hoác FIB Co so thông tin chuyên tiêp (dung boi
CEF - Cisco Express Forwarding). Tuy nhiên voi MPLS, bang dinh tuyên IP cung câp
thông tin cua mang dich va tiên tô subnet su dung cho nhãn ghep (binding). Cac giao
thuc dinh tuyên link-state nhu OSPF gui thông tin dinh tuyên (Ilood) giua môt tâp cac
router không nhât thiêt liên kê nhau, trong khi thông tin liên kêt nhãn (binding) chi
duoc phân bô giua cac router liên kê báng giao thuc phân phôi nhãn (LDP) hoác TDP
(Cisco`s Proproetary Tag Distribution Protocol). Diêu nay lam giao thuc dinh tuyên
link state không thich hop voi su phân phôi thông tin liên kêt nhãn. Tuy nhiên su mo
rông cac giao thuc dinh tuyên nhu PIM va BGP co thê duoc su dung dê phân phôi
thông tin liên kêt nhãn. Diêu nay lam cho viêc phân phôi thông tin liên kêt nhãn phu
hop voi viêc phân phôi thông tin dinh tuyên va tranh diêu kiên it xay ra ma tai do nut
MPLS co thê nhân thông tin liên kêt nhãn va không co thông tin dinh tuyên thich hop.
No cùng lam don gian hoa toan bô hê thông vân hanh boi vi no ngán ngua su cân thiêt
cua môt giao thuc riêng le nhu LDP dê phân phôi thông tin nhãn ghep.
Nhung nhãn trao dôi voi cac nut MPLS liên kê duoc su dung dê xây dung LFIB.
MPLS su dung môt mô hinh chuyên tiêp dua trên trao dôi nhãn ma co thê duoc kêt nôi
voi môt pham vi cac module diêu khiên khac nhau. Môi module diêu khiên chiu trach
nhiêm danh dâu, phân phôi môt tâp cac nhãn, cùng nhu chiu trach nhiêm du tru thông
tin diêu khiên khac co liên quan. Cac giao thuc công dinh tuyên trong pham vi miên
IGP duoc dung dê xac nhân kha náng dên duoc, su liên kêt va anh xa giua FEC va dia
chi tram kê (next-hop address).
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 12 -

Thông tin liên kêt nhãn chi duoc phân phôi giua cac router nôi truc tiêp voi nhau
báng cach dung giao thuc phân phôi LDP.
Cac môdun diêu khiên MPLS gôm:
· Dinh tuyên Unicast (Unicast Routing)
· Dinh tuyên Multicast (Multicast Routing)
· Kÿ thuât luu luong (TraIIic Engineer)
· Mang riêng ao (VPN Virtual private Network)
· Chât luong dich vu (QoS Quality oI Service)

Hinh 1.7 : Cac thanh phân mát pháng du liêu va mát pháng diêu khiên cua MPLS

1.5 Các phân tu chính cua MPLS.
Thiêt bi trong giao thuc MPLS co thê duoc phân loai thanh LERs va LSRs
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 13 -


Hinh 1.8 : Vi tri cua LER va LSR trong mang MPLS
1.5.1 Bç d|nh tuyên chuyên mçch nhãn LSR
Thanh phân co ban cua mang MPLS la thiêt bi dinh tuyên chuyên mach nhãn LSR
(Label Switch Router). Thiêt bi nay thuc hiên chuc náng chuyên tiêp goi thông tin
trong pham vi mang MPLS báng thu tuc phân phôi nhãn. Do la kha náng cân thiêt dê
hiêu duoc nhãn MPLS, nhân va truyên goi duoc gan nhãn trên duong liên kêt du liêu.
Cac loai LSR trong mang MPLS:
O LSR lôi vào (Ingress LSR) xu ly luu luong di vao miên MPLS
O LSR chuyên tiêp (Transit LSR) xu ly luu luong bên trong miên MPLS;
O LSR lôi ra (Egress LSR) xu ly luu luong roi khoi miên MPLS;
O LSR biên (Edge LSR) thuong duoc su dung nhu la tên chung cho ca LSR lôi
vao va LSR lôi ra.
Nhin chung môt LSRs bât ky co 3 chuc náng chinh sau: trao doi thong tin dšnh
tuyśn, trao doi nhàn va chuyên tiśp goi dŹ liêu di dŻa vao nhàn. Hoat dông trao dôi
thông tin dinh tuyên va trao dôi nhãn xay ra trên mát pháng diêu khiên, con viêc
chuyên goi du liêu di la hoat dông cua mát pháng du liêu.
Chuc náng chinh cua môt LSR la chuyên mach nhãn. Boi vây môt LSR cân co
môt giao thuc dinh tuyên (OSPF, RIP, EIGRP, IS-IS) va môt giao thuc phân phôi
nhãn. So dô nguyên ly chuc náng cua môt LSR duoc cho o hinh duoi dây:
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 14 -


Hinh 1.9 : Hoat dông cua LSR trong mang MPLS
1.5.2 Duòng chuyên mçch nhãn LSP
La duong dân qua môt hoác nhiêu LSR cho phep goi tin chuyên qua mang trên lop
chuyên tiêp tuong duong FEC.
Duong chuyên mach nhãn la môt tâp hop cac LSR ma chuyên mach môt goi co
nhãn qua mang MPLS hoác môt phân cua mang MPLS. Vê co ban, LSP (Label Switch
Path) la môt duong dân qua mang MPLS hoác môt phân mang ma goi di qua. LSR dâu
tiên cua LSP la môt LSR vao, nguoc lai LSR cuôi cung cua LSP la môt LSR ra. Tât ca
cac LSR o giua LSR vao va ra chinh la cac LSR trung gian. Trong hinh 1.10 duoi dây,
mùi tên o trên cung chi huong boi vi duong chuyên mach nhãn la duong theo môt
phuong huong duy nhât. Luông cua cac goi co nhãn trong môt huong khac tu phai
sang trai giua cung cac LSR biên së la môt LSP khac.

Hinh 1.10 Duong chuyên mach nhãn (LSP)
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 15 -

LSR vao cua môt LSP không nhât thiêt phai la bô dinh tuyên dâu tiên gan nhãn
vao goi. Goi co thê dã duoc gan nhãn boi cac LSR truoc do.
Trong hinh 1.11 , ta co thê thây LSP ma trai rông toan bô dô rông mang MPLS.
Môt LSP khac bát dâu tai LSR thu ba va kêt thuc o truoc LSR cuôi cung.Do do, khi
môt goi di vao LSP thu hai trên công LSR vao cua no (co nghia la LSR thu ba), no dã
thuc su duoc dan nhãn. LSR vao cua LSP nested (ghep) sau do gan môt nhãn thu hai
lên trên goi. Ngán xêp nhãn cua goi trên LSP thu hai bây gio dã co 2 nhãn. Nhãn trên
cung së phu thuôc vao LSP nested (ghep), va nhãn duoi cung së phu thuôc vao LSP
ma trai rông hêt toan bô mang MPLS. Duong hâm diêu khiên luu luong du phong la
môt vi du cho LSP nested (ghep)

Hinh 1.11 Mô hinh LSP Nested
1.5.3 Lóp chuyên tiêp tuong duong (FEC)
Lop chuyên tiêp tuong duong (FEC) la môt nhom hoác luông cac goi duoc chuyên
tiêp doc theo cung môt tuyên va duoc xu ly theo cung môt cach chuyên tiêp. Tât ca
cac goi cung thuôc môt FEC së co nhãn giông nhau. Tuy nhiên, không phai tât ca cac
goi co cung nhãn dêu thuôc cung môt FEC, boi vi gia tri EXP cua chung co thê khac
nhau; phuong thuc chuyên tiêp khac nhau va no co thê phu thuôc vao FEC khac nhau.
Bô dinh tuyên ma quyêt dinh goi nao thuôc môt FEC nao chinh la LSR biên vao.
Dây la logic vi LSR biên vao sáp xêp va dan nhãn vao goi. Sau dây la môt vai vi du vê
FEC:
Nhung goi voi dia chi IP dich lop 3 khop (match) voi môt tiên tô nao do
O Goi truyên multicast thuôc nhom nao do.
O Goi voi cung phuong thuc chuyên tiêp, dua trên thu tu uu tiên hoác truong
diêm mã DiIIServ IP (DSCP)
O Khung lop 2 chuyên qua MPLS nhân duoc trên môt VC hoác môt giao diên
LSR biên vao va truyên trên môt VC hoác giao diên trên LSR biên ra.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 16 -

O Nhung goi voi dia chi dich IP lop 3 ma thuôc môt tâp tiên tô BGP Giao thuc
công biên, tât ca voi cung BGP buoc tiêp theo.

Hinh 1.12 : Lop chuyên tiêp tuong duong

1.6 Các giao thúc su dµng trong MPLS.
1.6.1 Giao thúc phân phôi nhãn (LDP)
Nhãn dâu tiên duoc gan trên môt LRS vao va nhãn nay së thuôc môt LSP. Tuyên
di cua goi qua mang MPLS duoc quy dinh (bound) boi môt LSP. Su thay dôi chinh
trong qua trinh chuyên tiêp la nhãn trên cung trong ngán xêp nhãn duoc trao dôi tai
môi buoc nhay. LSR vao së gán môt hoác nhiêu nhãn lên goi. LSR trung gian së thuc
hiên viêc trao dôi nhãn trên cung (nhãn di vao) cua goi nhân duoc (goi dã duoc gan
nhãn) voi môt nhãn khac (nhãn di ra) va truyên goi trên duong kêt nôi ra. LSR ra cua
LSP së lây toan bô nhãn cua LSP nay va chuyên tiêp goi.
Xem xet vi du vê mát pháng IPv4 trên MPLS, dây la vi du don gian nhât vê mang
MPLS. Mát pháng IPv4 trên MPLS la môt mang ma bao gôm môt sô cac LSR chay
giao thuc công trong IGP (vi du tuyên mo ngán nhât OSPF, IS IS, va giao thuc dinh
tuyên công trong nâng cao EIGRP). LSR vao tim kiêm dia chi IPv4 dich cua goi, gan
nhãn, va chuyên tiêp goi. LSR tiêp theo (va bât ky LSR trung gian khac) nhân goi trao
dôi nhãn nhân voi nhãn gui, va chuyên tiêp goi. LSR ra tach nhãn va chuyên tiêp goi
IPv4 không co nhãn trên duong kêt nôi ra. Dê thuc hiên viêc nay, nhung LSR liên kê
phai dông y voi nhãn su dung cho môi tiên tô IGP. Do do, môi LSR trung gian phai co
kha náng tinh toan dê thuc hiên viêc trao dôi nhãn gui va nhãn nhân cho nhau. Diêu
nay co nghia la ta cân phai co môt kÿ thuât dê bao cho bô dinh tuyên biêt nhãn nao
duoc su dung khi chuyên tiêp goi. Giua môi cáp bô dinh tuyên liên kê la nhung nhãn
nôi bô. Dôi voi nhung bô dinh tuyên liên kê dê dông y nhung nhãn ma su dung cho
tiên tô nao,giua chung cân co môt vai mâu giao tiêp; nêu không, nhung bô dinh tuyên
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 17 -

së không biêt nhãn gui nao cân nôi voi nhãn nhân nao. Do do cân thiêt phai co giao
thuc phân phôi nhãn.
Giao thuc phân phôi nhãn duoc nhom nghiên cuu MPLS cua IETF xây dung va
ban hanh duoi tên RFC 3036. Phiên ban moi nhât duoc công bô nám 2001 dua ra
nhung dinh nghia va nguyên tác hoat dông cua giao thuc LDP.
Giao thuc phân phôi nhãn duoc su dung trong qua trinh gan nhãn cho cac goi
thông tin yêu câu. Giao thuc LDP la giao thuc diêu khiên tach biêt duoc cac LSR su
dung dê trao dôi va diêu phôi qua trinh gan nhãn/FEC. Giao thuc nay la môt tâp hop
cac thu tuc trao dôi cac ban tin cho phep cac LSR su dung gia tri nhãn thuôc FEC nhât
dinh dê truyên cac goi thông tin.

Hinh 1.13 : Giao thuc LDP voi cac giao thuc khac
O Giao thúc phân phôi nhãn LDP có các d}c trung co ban sau dây:
LDP cung câp cac kÿ thuât phat hiên LSR dê cho phep LSR tim kiêm va
thiêt lâp truyên thông.
LDP dinh nghia 4 loai ban tin:
- Ban tin Discovery (phat hiên): Duoc dung dê thông bao va luu giu su co
mát cua môt LSR trong mang. LSR gui dinh ki môt ban tin Hello qua công
UDP voi dia chi da huong cua cac router trên mang con nay.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 18 -

- Ban tin Session (quan ly phiên): Duoc dung dê thiêt lâp, duy tri, huy bo
cac phiên giua cac LDP ngang câp (LSR). Hoat dông nay doi hoi viêc gui
môt ban tin khoi tao qua TCP. Sau khi hoat dông nay kêt thuc, hai LSR së
la LDP ngang câp.
- Ban tin Advertisement (phat hanh): Duoc dung dê thiêt lâp, thay dôi va
huy bo cac trao dôi nhãn cho FEC. Cac ban tin nay cùng duoc truyên qua
TCP. Môt LSR co thê yêu câu môt trao dôi nhãn voi môt LSR bên canh khi
no muôn. No cùng co thê quang bao cac trao dôi nhãn khi no muôn môt
LDP ngang câp dung môt trao dôi nhãn.
- Ban tin Notification (xac nhân): Cùng duoc gui qua TCP va duoc dung dê
cung câp cac thông tin vê tinh trang, biêu hiên va thông tin vê lôi.
Chay trên TCP cung câp phuong thuc phân phôi ban tin dang tin cây (ngoai
tru cac ban tin DISCOVERY)
Thiêt kê cho phep kha náng mo rông dê dang, su dung cac ban tin duoc xac
dinh nhu môt tâp hop cac dôi tuong mã hoa TLV (kiêu, dô dai, gia tri).
Mã hoa TLV nghia la môi dôi tuong bao gôm môt truong kiêu biêu thi vê loai dôi
tuong chi dinh, môt truong dô dai thông bao dô dai cua dôi tuong va môt truong gia tri
phu thuôc vao truong kiêu. Hai truong dâu tiên co dô dai cô dinh va duoc dát tai vi tri
dâu tiên cua dôi tuong cho phep dê dang thuc hiên viêc loai bo kiêu dôi tuong ma no
không nhân ra. Truong gia tri co môt dôi tuong co thê gôm nhiêu dôi tuong mã hoa
TLV hon.
O Phát hiçn LSR lân cçn
Thu tuc phat hiên LSR lân cân cua LDP chay trên UDP va thuc hiên nhu sau:
Môt LSR dinh ky gui di ban tin HELLO toi cac công UDP dã biêt trong tât
ca cac bô dinh tuyên trong mang con cua nhom multicast.
Tât ca cac LSR tiêp nhân ban tin HELLO nay trên công UDP. Nhu vây, tai
môt thoi diêm nao do LSR së biêt duoc tât ca cac LSR khac ma no co kêt
nôi truc tiêp.
Khi LSR nhân biêt duoc dia chi cua LSR khac báng co chê nay thi no së
thiêt lâp kêt nôi TCP dên LSR do.
Khi do phiên LDP duoc thiêt lâp giua 2 LSR. Phiên LDP la phiên hai chiêu
co nghia la môi LSR o hai dâu kêt nôi dêu co thê yêu câu va gui liên kêt
nhãn.
Trong truong hop cac LSR không kêt nôi truc tiêp trong môt mang con (subnet)
nguoi ta su dung môt co chê bô sung nhu sau: LSR dinh ky gui ban tin HELLO dên
công UDP dã biêt tai dia chi IP xac dinh duoc khai bao khi lâp câu hinh. Dâu nhân ban
tin nay co thê tra loi lai báng ban tin HELLO khac truyên môt chiêu nguoc lai dên
LSR gui va viêc thiêt lâp cac phiên LDP duoc thuc hiên nhu trên.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 19 -

Thông thuong truong hop nay hay duoc ap dung khi giua 2 LSR co môt duong
LSP cho diêu khiên luu luong va no yêu câu phai gui cac goi co nhãn qua duong LSP
do.

Hinh 1.14 : Thu tuc phat hiên LSR lân cân
Cac thuât ngu trong hinh 1.14 duoc giai thich nhu sau
UDP Hello: ban tin loi chao
TCP Open: yêu câu mo kêt nôi TCP
Initialization: khoi tao kêt nôi TCP
Label Request: ban tin yêu câu nhãn
Label Mapping: ban tin anh xa
O Giao thúc truyên tai tin cçy
Chung ta dã biêt, ban tin LDP duoc truyên trên giao thuc TCP, nhung viêc quyêt
dinh su dung TCP dê truyên cac ban tin LDP la môt vân dê cân xem xet. Yêu câu vê
dô tin cây la rât cân thiêt. Nêu viêc liên kêt nhãn hay yêu câu liên kêt nhãn duoc truyên
môt cach không tin cây thi luu luong cùng không duoc chuyên mach theo nhãn. Môt
vân dê quan trong nua do la thu tu cac ban tin phai bao dam dung. Nhu vây liêu viêc
su dung TCP dê truyên LDP co bao dam hay không va co nên xây dung luôn chuc
náng truyên tai nay trong ban thân LDP hay không?. Viêc xây dung cac chuc náng bao
dam dô tin cây trong LDP không nhât thiêt phai thuc hiên toan bô cac chuc náng cua
TCP trong LDP ma chi cân dung lai o nhung chuc náng cân thiêt nhât vi du nhu chuc
náng diêu khiên tranh tác nghën duoc coi la không cân thiêt trong LDP. Tuy nhiên
viêc phat triên thêm cac chuc náng dam bao dô tin cây trong LDP cùng co nhiêu vân
dê cân xem xet vi du nhu cac bô dinh thoi cho cac ban tin ghi nhân va không ghi nhân,
trong truong hop su dung TCP chi cân môt bô dinh thoi cua TCP cho toan phiên LDP.
Thiêt kê môt giao thuc truyên tai tin cây la môt vân dê nan giai. Dã co rât nhiêu cô
gáng dê cai thiên TCP nhám lam táng dô tin cây cua giao thuc truyên tai. Tuy nhiên
vân dê hiên nay vân chua rõ rang va TCP vân duoc su dung cho truyên tai LDP.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 20 -

O Các ban tin LDP
Ban tin LDP duoc dinh nghia trong khuôn dang phuong tiên dôc lâp. Muc dich
nay dê cac ban tin co thê kêt hop trong môt du liêu, 11 ban tin duoc su dung trong
LDP.
Notification Message : Ban tin thông bao
Hello Message : Ban tin loi chao
Initialization Message : Ban tin khoi tao
KeepAlive Message : Ban tin giu duong
Address Message : Ban tin dia chi
Address Withdraw Message : Ban tin thu hôi dia chi
Lable Mapping Message : Ban tin anh xa nhãn
Lable Withdraw Message : Ban tin thu hôi nhãn
Lable Request Message : Ban tin yêu câu nhãn
Lable Release Message : Ban tin giai phong nhãn
Lable Abort Request Message : Ban tin huy bo yêu câu
Tât ca cac ban tin LDP co khuôn dang sau:

Hinh 1.15 : Khuôn dang cac ban tin LDP
Bit U: bit ban tin chua biêt. Nêu bit nay báng 1 thi no không thê duoc thông
dich boi phia nhân, luc do ban tin bi bo qua ma không co phan hôi.
Kiêu ban ti: Chi ra kiêu ban tin la gi.
Chiêu dài ban tin: Chi ra chiêu dai cua cac phân nhân dang ban tin, cac
thông sô bát buôc, va cac thông sô tuy chon.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 21 -

Nhçn dçng ban tin: la môt sô nhân dang duy nhât ban tin. Truong nay co
thê duoc su dung dê kêt hop cac ban tin Thông bao voi môt ban tin khac.
Thông sô bàt buçc, và Thông sô tuy chçn tuy thuôc vao tung ban tin LDP.
Ban tin Notification: Duoc dung boi môt LSR dê thông bao cho cac LSR
ngang câp cua no cac quy dinh vê lôi va cac diêu bât thuong. Cac quy dinh do la:
không nhân biêt qua trinh gui, cac sai lâm, ban tin di tât, su kêt thuc cua thoi gian tôn
tai, giai phong boi môt nut, lôi cua khoi tao phiên LSP. Trong môt vai truong hop,
LSR co thê kêt thuc phiên LDP (dong kêt nôi TCP). Khuôn dang ban tin duoc chi ra
trong hinh 1.16
0 1-14 15 16-30 31
0 NotiIication (0x0001) Message Length
Message ID
Status (TLV)
Option Parameters
Hinh 1.16 : Ban tin Notification
Môt ID ban tin chi nhân dang môt ban tin. No duoc mã hoa trong tât ca cac ban
tin. Trang thai TLV chi ra trang thai cua kêt qua. Cac tham sô lua chon la : trang thai
mo rông, trang thai tro lai, ban tin tro lai.
Khi môt LSR nhân môt ban tin Notification mang mã trang thai chi ra môt lôi
không thê tranh duoc, no huy bo phiên LDP nay ngay lâp tuc boi viêc dong phiên kêt
nôi TCP va loai bo tât ca cac liên kêt voi phiên bao gôm ca cac liên kêt nhãn - FEC
vua duoc lâp thông qua phiên.
Ban tin Hello: Ban tin nay duoc thay dôi giua hai LDP ngang câp trong môt
phiên phat hiên LDP. Khuôn dang ban tin nhu hinh vë
0 1 2-14 15 16 17 - 30 31
0 0 Common Hello Parm (0x0400) Length
Hold Time T R Reserved
Hinh 1.17: Tham sô TLV Hello chung
Môt LSR luu giu ban ghi cua cac ban tin Hello duoc gui tu cac LSR ngang câp
tiêm náng. Ban tin Hello giu thoi gian chi rõ thoi gian ma LSR bên gui luu trong ban
ghi cua no tu LSR bên nhân ma không cân biên nhân cua ban tin Hello khac. Môt cáp
LSR thuong luong thoi gian luu tru, chung dung cho cac ban tin Hello tu cac LSR
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 22 -

khac. Môi cáp dê nghi môt thoi gian luu tru. Thoi gian luu tru duoc dung la nho nhât
duoc dê nghi trong cac ban tin Hello.
Bit T duoc goi la Targeted Hello. T÷1 chi ra ráng ban tin Hello la Targeted Hello.
T÷0 chi ra ráng ban tin Hello la môt liên kêt. Bit R duoc goi la yêu câu gui Targeted
Hello. R÷1 thi yêu câu bên nhân dinh ki gui Targeted Hello toi nguôn cua ban tin
Hello nay. R÷0 thi không co yêu câu nao ca.
Tham sô lua chon la cac TLV dia chi truyên giao IPv4, IPv6 va môt dãy sô cac
hinh ma duoc dung boi LSR bên gui dê phat hiên hinh thay dôi o bên gui.
Ban tin Initialization : Ban tin nay duoc thay dôi khi cac LDP ngang câp muôn
thiêt lâp môt phiên LDP. Trong thu tuc nay, cac LSR thuong luong cac tham sô nhu
Keep alive timer, cac kiêu quang bao së duoc hô tro (dong xuông không yêu câu va
dong xuông dua trên yêu câu). Nêu cac nhãn FR hoác ATM duoc su dung trong phiên,
cac quy dinh dung cho cac nhãn nay cùng duoc thuong luong. Khuôn dang ban tin
duoc chi ra trong hinh 1.18
0 1-14 15 16-30 31
0 Initialization (0x0200) Message Length
Message ID
Common Session parameter (TLV)
Option Parameters
Hinh 1.18 : Ban tin Initialization
Cac tham sô phiên chung TLV dã duoc giai thich trong phân truoc. Cac tham sô
lua chon la cac tham sô phiên ATM va FR.
Ban tin KeepAlive: Duoc thay dôi giua cac LDP ngang câp dê yêu câu giam
sat tinh nguyên ven cua kêt nôi TCP hô tro phiên LDP. Không co tham sô lua chon
trong ban tin nay.
0 1-14 15 16-30 31
0 KeepAlive (0x0201) Message Length
Message ID
Option Parameters
Hinh 1.19 : Ban tin KeepAlive
Ban tin Address: Duoc gui boi môt LSR toi LDP ngang câp cua no dê quang
bao cac dia chi giao diên cua no. Môt LSR nhân môt ban tin dia chi dung dia chi no
biêt dê luu tru co so du liêu cho trao dôi giua cac bô nhân diên LDP ngang câp va cac
dia chi hop tiêp theo.


Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 23 -

0 1-14 15 16-30 31
0 Address (0x0300) Message Length
Message ID
Address List (TLV)
Option Parameters
Hinh 1.20 : Ban tin Address
Danh sach dia chi TLV la danh sach cua cac dia chi giao diên IP duoc quang bao
boi LSR bên gui. Không co tham sô lua chon cho ban tin nay.
Ban tin Address Withdraw: Thao bo ban tin dia chi va rut ra môt dia chi giao
diên quang bao truoc do hoác cac dia chi.
0 1-14 15 16-30 31
0 Address with draw (0x0300) Message Length
Message ID
Address List (TLV)
Option Parameters
Hinh 1.21 : Ban tin Address Withdraw
Danh sach dia chi TLV chua danh sach cac dia chi duoc rut ra boi LSR bên gui
ban tin nay.
Ban tin Label Mapping: Duoc dung dê quang bao môt LDP ngang câp cac liên
kêt nhãn FEC. Nêu môt LSR phân bô môt trao dôi cho môt FEC toi nhiêu LDP ngang
câp, dây la vân dê nôi bô hoác no trao dôi môt nhãn don toi FEC va phân bô su trao
dôi nay toi tât ca cac peer cua no hoác dung cac trao dôi khac nhau cho môi peer cua
no.
Cùng vây, môt LSR nhân môt ban tin trao dôi nhãn tu LSR dong xuông voi môt
tiên tô hoác dia chi host FEC, va không nên dung nhãn cho chuyên tiêp nêu bang dinh
tuyên cua no không chua môt công phu hop voi gia tri FEC.
0 1-14 15 16-30 31
0 Label Mapping (0x0400) Message Length
Message ID
FEC TLV
Label TLV
Option Parameters
Hinh 1.22 : Ban tin Lable Mapping
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 24 -

Di nhiên, ban tin nay phai chua cac dia chi IP va cac liên kêt nhãn cua no. FEC
TLV chi rõ phân FEC cua trao dôi nhãn-FEC duoc quang bao. Nhãn TLV chi rõ phân
nhãn cua trao dôi nhãn-FEC. Cac TLV lua chon la ID ban tin yêu câu nhãn, sô luong
hop va vector tuyên.
Ban tin Label Request: Duoc dung boi môt LSR dê yêu câu LDP peer do cung
câp môt liên kêt nhãn cho môt FEC. Môt LSR co thê truyên môt ban tin Request duoi
bât cu diêu kiên nao sau dây:
¹ LSR nhân ra môt FEC moi thông qua ban chuyên tiêp va hop bên canh la môt
LDP peer, va LSR không co trao dôi tu hop bên canh do dôi voi FEC duoc
nhân ra.
¹ Hop tiêp theo thay dôi FEC, va LSR không co trao dôi tu hop bên canh do dôi
voi FEC duoc nhân ra.
¹ LSR nhân môt yêu câu nhãn cho môt FEC tu peer LDP dong lên, FEC cua
hop tiêp theo la môt peer LDP, va LSR không co trao dôi tu hop bên canh.
0 1 - 14 15 16 - 30 31
0 Label Request (0x0401) Message Length
Message ID
FEC TLV
Option Parameters
Hinh 1.23 : Ban tin Label Request
FEC TLV nhân dang gia tri nhãn duoc yêu câu. Cac TLV lua chon la sô luong hop
va vector tuyên.
Ban tin Label Withdraw: Huy bo môt trao dôi giua FEC va nhãn. No gui môt
LDP peer dê thông bao cho nut do không tiêp tuc dung liên kêt nhãn-FEC dác trung
ma LSR dã quang bao truoc do. LSR truyên ban tin Label Withdraw duoi cac diêu
kiên sau:
¹ LSR không nhân ra môt FEC duoc nhân biêt truoc do ma no quang bao môt
nhãn.
¹ LSR quyêt dinh không nhãn nao chuyên FEC voi trao dôi nhãn dang bi huy
bo.

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 25 -

0 1-14 15 16-30 31
0 Label Withdraw (0x0402) Message Length
Message ID
FEC TLV (optional)
Label TLV
Option Parameters
Hinh 1.24 : Ban tin Label Withdraw
FEC TLV chi rõ FEC cho cac nhãn bi huy bo. Nêu không co nhãn TLV theo sau
FEC, tât ca cac nhãn liên kêt voi FEC bi huy bo. Mát khac, chi co nhãn duoc chi rõ
trong nhãn TLV lua chon bi huy bo. LSR nhân môt ban tin Label Request phai tra loi
lai voi ban tin Label Release.
Ban tin Label Release: Thông bao cho peer LDP bên gui vê LSR không dai
hon cân cac liên kêt nhãn-FEC dác trung. Môt LSR phai truyên môt ban tin Label
Release duoi cac diêu kiên sau:
0 1-14 15 16-30 31
0 Label Release (0x0403) Message Length
Message ID
FEC TLV
Label TLV (optional)
Option Parameters
Hinh 1.25 : Ban tin Label Release
¹ LSR gui trao dôi nhãn không dai hon hop tiêp theo cho viêc trao dôi nhãn va
LSR la hinh thê cho su duy tri hoat dông.
¹ LSR nhân môt trao nhãn tu môt LSR không phai la hop tiêp theo dôi voi FEC
va LSR la hinh thê cho su duy tri hoat dông.
¹ LSR nhân môt ban tin Label Withdraw.
Ban tin Label Abort Request: Kêt thuc ban tin Label Request nôi bât. Co rât
nhiêu ly do khac nhau cho viêc dua ra ban tin Abort nhu quang bao tiên tô OSPF va
BGP dê thay dôi hoat dông yêu câu nhãn.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 26 -

0 1-14 15 16-30 31
0 Label Request (0x0401) Message Length
Message ID
FEC TLV
LSPID TLV (CR-LDP, mandatory)
ER-TLV (CR-LDP, optional)
TraIIic TLV (CR-LDP, optional)
Pinning TLV (CR-LDP, optional)
Hinh 1.26 : Ban tin Label Abort Request
O Các chê dç phân phôi nhãn:
Chung ta dã biêt môt sô chê dô hoat dông trong viêc phân phôi nhãn nhu: không
yêu câu phia truoc, theo yêu câu phia truoc, diêu khiên LSP theo lênh hay dôc lâp, duy
tri tiên tiên hay bao thu. Cac chê dô nay duoc thoa thuân boi LSR trong qua trinh khoi
tao phiên LDP.
Khi LSR hoat dông o chê dô duy tri bao thu, no së chi giu nhung gia tri Nhãn/FEC
ma no cân tai thoi diêm hiên tai. Cac chuyên dôi khac duoc giai phong. Nguoc lai
trong chê dô duy tri tiên tiên, LSR giu tât ca cac chuyên dôi ma no duoc thông bao
ngay ca khi môt sô không duoc su dung tai thoi diêm hiên tai. Hoat dông cua cac chê
dô nay nhu sau:
LSR1 gui gán kêt nhãn vao môt sô FEC dên môt trong cac LSR lân cân (LSR2)
no cho FEC do.
LSR2 nhân thây LSR1 hiên tai không phai la nut tiêp theo dôi voi FEC do va no
không thê su dung gán kêt nay cho muc dich chuyên tiêp tai thoi diêm hiên tai nhung
no vân luu viêc gán kêt nay lai.
Tai thoi diêm nao do sau nay co su xuât hiên thay dôi dinh tuyên va LSR1 tro
thanh nut tiêp theo cua LSR2 dôi voi FEC do thi LSR2 së câp nhât thông tin trong
bang dinh tuyên tuong ung va co thê chuyên tiêp cac goi co nhãn dên LSR1 trên tuyên
moi cua chung. Viêc nay duoc thuc hiên môt cach tu dông ma không cân dên bao hiêu
LDP hay qua trinh phân bô nhãn moi.
Uu diêm lon nhât cua chê dô duy tri tiên tiên do la kha náng phan ung nhanh hon
khi co su thay dôi dinh tuyên. Nhuoc diêm lon nhât la lãng phi bô nho va nhãn. Diêu
nay dác biêt quan trong va co anh huong rât lon dôi voi nhung thiêt bi luu tru bang
dinh tuyên trong phân cung nhu ATM-LSR. Thông thuong chê dô duy tri bao thu nhãn
duoc su dung trong cac ATM-LSR.

1.6.2 Giao thúc CR-LDP.
Giao thuc CR-LDP duoc su dung dê diêu khiên cuõng buc LDP. Giao thuc nay la
phân mo rông cua LDP cho qua trinh dinh tuyên cuõng buc cua LSP. Cùng giông nhu
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 27 -

LDP, no su dung cac phiên TCP giua cac LSR dông câp dê gui cac ban tin phân phôi
nhãn.
O Khái niçm d|nh tuyên cuõng búc
Vê co ban chung ta co thê dinh nghia dinh tuyên cuõng buc nhu sau. Môt mang co
thê duoc biêu diên duoi dang so dô theo V va E G(V,E) trong do V la tâp hop cac nut
mang va E la tâp hop cac kênh kêt nôi giua cac nut mang. Môi kênh së co cac dác
diêm riêng. Duong kêt nôi giua nut thu nhât dên nut thu hai trong cáp phai thoa mãn
môt sô diêu kiên cuõng buc. Tâp hop cac diêu kiên cuõng buc nay duoc coi la cac dác
diêm cua cac kênh va chi co nut dâu tiên trong cáp dong vai tro khoi tao duong kêt nôi
moi biêt cac dác diêm nay. Nhiêm vu cua dinh tuyên cuõng buc la tinh toan xac dinh
duong kêt nôi tu nut nay dên nut kia sao cho duong nay không vi pham cac diêu kiên
cuõng buc va la môt phuong an tôi uu theo môt tiêu chi nao do (sô nut it nhât hoác
duong ngán nhât). Khi dã xac dinh duoc môt duong kêt nôi thi dinh tuyên cuõng buc
së thuc hiên viêc thiêt lâp, duy tri va truyên trang thai kêt nôi doc theo cac kênh trên
duong.
Diêm khac nhau chinh giua dinh tuyên IP truyên thông va dinh tuyên cuõng buc
do la: thuât toan dinh tuyên IP truyên thông chi tim ra duong tôi uu ung voi môt tiêu
chi (vi du nhu sô nut nho nhât); trong khi do thuât toan dinh tuyên cuõng buc vua tim
ra môt duong tôi uu theo môt tiêu chi nao do dông thoi phuong an do phai không vi
pham diêu kiên cuõng buc. Yêu câu không vi pham cac diêu kiên cuõng buc la diêm
khac nhau co ban dê phân biêt giua dinh tuyên cuõng buc va dinh tuyên thông thuong.
Trên dây chung ta dã dê câp dên viêc tim duong không vi pham cac diêu kiên
cuõng buc, tiêp theo chung ta së tim hiêu thê nao la cac diêu kiên cuõng buc.
Môt diêu kiên cuõng buc phai la diêu kiên giup ta tim ra môt duong co cac tham
sô hoat dông nhât dinh, dô rông báng tân kha dung cua kênh truyên la môt yêu tô quan
trong trong viêc dinh tuyên cuõng buc. Ngoai ra diêu kiên cuõng buc cùng co thê la
viêc quan tri. Vi du nhu môt nha quan tri mang muôn ngán không cho môt luu luong
loai nao do không duoc di qua môt sô kênh nhât dinh trong mang, trong do cac kênh
duoc xac dinh boi cac dác diêm cu thê. Cùng giông nhu diêu kiên cuõng buc la kha
náng cua kênh, diêu kiên cuõng buc la quan tri ung voi cac duong khac nhau cùng co
thê co cac diêu kiên cuõng buc la quan tri khac nhau. Vi du nhu dôi voi môt cáp nut,
duong tu nut thu nhât trong cáp toi nut thu hai co thê bao gôm môt tâp hop kênh co
môt sô dác diêm nhât dinh bi loai ra, trong khi dôi voi môt cáp khac thi lai co môt tâp
kênh khac bi loai ra
Dinh tuyên cuõng buc co thê kêt hop ca hai diêu kiên cuõng buc la quan ly va tinh
náng cua kênh chu không nhât thiêt la chi môt trong hai diêu kiên. Vi du nhu dinh
tuyên cuõng buc phai tim ra duong vua phai co môt dô rông báng tân nhât dinh vua
phai loai tru môt sô kênh co dác diêm nhât dinh.

O Các phân tu d|nh tuyên cuõng búc
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 28 -

Dê môt hê thông dinh tuyên IP co thê hô tro dinh tuyên cuõng buc, no phai thoa
mãn cac dác diêm sau:
-Kha náng tinh toan va xac dinh duong tai phia nguôn.
-Kha náng phân phôi thông tin vê câu truc mang va dác diêm cac kênh toi tât ca
cac nut trong mang.
-Hê thông phai hô tro dinh tuyên hiên.
Tai nguyên mang co thê du phong va cac thông sô cua kênh co thê thay dôi duoc
khi truyên luu luong tuong ung trên tuyên.
O Diêu kiçn cuõng búc "chçn duòng ngàn nhât"
Nhu dã dê câp o trên, dinh tuyên cuõng buc phai tinh toan xac dinh duoc duong
thoa mãn cac diêu kiên sau:
-La tôi uu theo môt tiêu chi nao do (vi du nhu duong ngán nhât hoác sô nut it
nhât)
-Không vi pham cac diêu kiên cuõng buc.
Môt trong cach thoa mãn tiêu chi tôi uu la su dung thuât toan 'truoc tiên la duong
ngán nhât¨ (SPF). Thuât toan SPF trong dinh tuyên IP don gian, viêc tinh toan xac
dinh duong phai tôi uu theo môt tiêu chi nao do (vi du nhu khoang cach). Vi vây dê
tinh toan xac dinh duong không vi pham cac diêu kiên cuõng buc chung ta cân sua dôi
thuât toan sao cho no tinh dên cac diêu kiên cuõng buc. Chung ta hãy xem xet môt
thuât toan loai nay do la: diêu kiên cuõng buc 'chon duong ngán nhât¨ (CSPF).
Vê tông quat, thu tuc kiêm tra xem kênh co thoa mãn môt diêu kiên cuõng buc cu
thê la dác diêm cua dinh tuyên cuõng buc. Vi du nhu nêu diêu kiên cuõng buc cân
thoa mãn la dô rông báng tân kha dung, khi do chung ta cân kiêm tra dô rông báng tân
kha dung cua kênh co lon hon môt gia tri dô rông báng tân duoc chi ra trong diêu kiên
cuõng buc; chi khi thoa mãn chung ta moi kiêm tra nut W o dâu kia cua kênh.
Dê kiêm tra kênh co thoa mãn môt diêu kiên cuõng buc cu thê nao do thi chung ta
phai biêt truoc cac thông tin cua kênh tuong co liên quan dên diêu kiên cuõng buc. Vi
du nhu khi diêu kiên cuõng buc cân thoa mãn la dô rông báng tân kha dung thi thông
tin cân co la dô rông báng tân kha dung cua tung kênh.
Luu y ráng thuât toan tinh toan xac dinh duong su dung trong CSPF, yêu câu bô
dinh tuyên thuc hiên viêc tinh toan xac dinh duong phai co cac thông tin vê tât ca cac
kênh trong mang. Diêu do co nghia la chi môt sô loai giao thuc dinh tuyên co thê hô
tro dinh tuyên cuõng buc do la cac giao thuc dinh tuyên theo trang thai kênh (vi du
nhu IS-IS, OSPF). Con cac giao thuc dinh tuyên theo vector khoang cach (vi du nhu
RIP) không hô tro dinh tuyên cuõng buc.
Dê minh hoa cho CSPF, chung ta hãy xem xet vi du trên hinh 1-27. Chung ta gia
su ráng dô dai tât ca cac kênh dêu báng nhau va co gia tri la 1. Chung ta cùng gia su
ráng tât ca cac kênh dêu co dô rông báng tân kha dung la 150 Mb/s, ngoai tru kênh nôi
tu LSR2 dên LSR4 co dô rông báng tân kha dung la 45 Mb/s. Nhiêm vu cua chung ta
la tim duong tu LSR1 dên LSR6 sao cho co dô dai ngán nhât va dô rông báng tân kha
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 29 -

dung phai lon hon hoác báng 100 Mb/s. O dây diêu kiên cuõng buc cân thoa mãn la dô
rông báng tân kha dung.

Hinh 1.27 : Vi du vê CSPF
Khoi dâu cây duong ngán nhât (co gôc o LSR1) chi co nut LSR1. Tiêp theo chung
ta kiêm tra hai nut bên canh LSR1 do la LSR2 va LSR3 voi luu y ráng dô rông báng
tân kha dung cua kênh (LSR1-LSR2) va (LSR1-LSR3) dêu lon hon gia tri cân thiêt la
100 Mb/s. Kêt luân không kênh nao vi pham diêu kiên cuõng buc, vi vây chung ta bô
sung LSR2 va LSR3 vao danh sach 'ung cu¨. Tiêp theo chung ta tim nut co khoang
cach ngán nhât dên LSR1 trong danh sach cac nut 'ung cu¨. Nut nay la LSR2 (o dây
ca hai nut LSR2 va LSR3 dêu co khoang cach nhu nhau dên LSR1 vi vây co thê chon
ngâu nhiên la LSR2), chung ta bô sung no vao cây duong ngán nhât (LSR1, LSR2) va
xoa no khoi danh sach cac nut 'ung cu¨. Kêt thuc môt vong cua thuât toan.
Vong thu 2 chung ta kiêm tra nut canh nut LSR2 la LSR4. Voi nut nay chung ta
thây ráng dô rông báng tân kha dung trên kênh (LSR2-LSR4) nho hon dô rông báng
tân yêu câu. Vi vây kênh nay không thoa mãn diêu kiên cuõng buc va chung ta không
bô sung LSR4 vao danh sach nut 'ung cu¨. Chung ta vân con LSR3 trong danh sach
nut 'ung cu¨, vi vây ta bô sung no vao cây duong ngán nhât (LSR1, LSR3) va xoa no
khoi danh sach 'ung cu¨. Kêt thuc vong thu hai cua thuât toan.
Tai vong thu 3 cua thuât toan, chung ta kiêm tra nut canh nut LSR3 la nut LSR5.
Voi nut nay chung ta thây ráng dô rông báng tân kha dung trên kênh (LSR3-LSR5) lon
hon dô rông báng tân yêu câu. Vi vây kênh nay thoa mãn diêu kiên cuõng buc va ta bô
sung no vao danh sach nut 'ung cu¨. Tiêp theo chung ta tim trong danh sach cac nut
'ung cu¨nut co khoang cach ngán nhât toi LSR1 la nut LSR5. Vi vây ta bô sung LSR5
vao cây duong ngán nhât (LSR1, LSR3, LSR5) va xoa LSR5 khoi danh sach 'ung cu¨.
Kêt thuc vong thu 3 cua thuât toan.
Tai vong thu 4 cua thuât toan, ta kêm tra nut canh nut LSR5 la LSR4. Voi nut nay
chung ta thây ráng dô rông báng tân kha dung trên kênh (LSR5-LSR4) lon hon dô
rông báng tân yêu câu. Vi vây kênh nay thoa mãn diêu kiên cuõng buc va ta bô sung
no vao danh sach nut 'ung cu¨. Tiêp theo chung ta tim trong danh sach cac nut 'ung
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 30 -

cu¨nut co khoang cach ngán nhât toi LSR1 la nut LSR4. Vi vây ta bô sung LSR5 vao
cây duong ngán nhât (LSR1, LSR3, LSR5, LSR4) va xoa LSR4 khoi danh sach 'ung
cu¨. Kêt thuc vong thu 4 cua thuât toan.
Tai vong thu 5 cua thuât toan, ta kêm tra nut canh nut LSR5 la LSR6 va LSR7.
Voi nut nay chung ta thây ráng dô rông báng tân kha dung trên cac kênh (LSR4-LSR6)
va (LSR4-LSR7) lon hon dô rông báng tân yêu câu. Vi vây kênh nay thoa mãn diêu
kiên cuõng buc va ta bô sung LSR6 va LSR7 vao danh sach nut 'ung cu¨. Tiêp theo
chung ta nhân thây ráng trong danh sach cac nut 'ung cu¨ co nut LSR6 co khoang
cach ngán nhât toi LSR1. Vi vây ta bô sung LSR6 vao cây duong ngán nhât (LSR1,
LSR3, LSR5, LSR4, LSR6) va xoa LSR6 khoi danh sach 'ung cu¨. Tai dây chung ta
nhân thây cây duong ngán nhât dã co chua nut LSR6 la nut dich cua duong cân tim. Vi
vây thuât toan kêt thuc o dây. Kêt qua duong ngán nhât tu LSR1 dên LSR6 la (LSR1,
LSR3, LSR5, LSR4, LSR6). Chung ta co thê nhân thây duong nay khac voi duong
duoc xac dinh theo thuât toan SPF co thê la (LSR1, LSR2, LSR4, LSR6).
CR-LDP la giao thuc mo rông tu LDP (RFC 3212) nhám hô tro dác biêt cho dinh
tuyên rang buôc, kÿ thuât luu luong (TE) va cac hoat dông du tru tai nguyên. Cac kha
náng cua CR-LDP tuy chon bao gôm thuong luong cac tham sô luu luong nhu câp
phat báng thông, thiêt lâp va câm giu quyên uu tiên.

1.6.3 Giao thúc d}t truóc tài nguyên (RSVP).
Sau khi dã xem xet nhung thanh phân chinh trong câu truc dich vu tich hop, trong
phân nay chung ta së tâp trung vao giao thuc bao hiêu RSVP la giao thuc bao hiêu
dong vai tro rât quan trong trong MPLS. RSVP la giao thuc cho phep cac ung dung
thông bao cac yêu câu vê QoS voi mang va mang së dap ung báng nhung thông bao
thanh công hoác thât bai. RSVP phai mang nhung thông tin sau:
- Thông tin phân loai, nho no ma cac luông luu luong voi cac yêu câu QoS cu
thê co thê duoc nhân biêt trong mang. Thông tin nay bao gôm dia chi IP phia gui
va phia nhân, sô công UPD.
- Chi tiêu kÿ thuât cua luông luu luong va cac yêu câu QoS, theo khuôn dang
TSpec va RSpec, bao gôm cac dich vu yêu câu (co bao dam hoác tai diêu khiên).
Rõ rang la RSVP phai mang nhung thông tin nay tu cac may chu toi tât ca cac
tông dai chuyên mach va cac bô dinh tuyên doc theo duong truyên tu bô gui dên bô
nhân, vi vây tât ca cac thanh phân mang nay tham gia vao viêc dam bao cac yêu câu
QoS cua ung dung.
RSVP mang cac thông tin trong hai loai ban tin co ban la: PATH va RESV. Cac
ban tin PATH tu bô gui toi môt hay nhiêu bô phân co chua TSpec va cac thông tin
phân loai do bô gui cung câp. Môt ly do cho phep co nhiêu bô nhân la RSVP duoc
thiêt kê dê hô tro nhiêu multicast. Môt ban tin PATH bao gio cùng duoc gui toi môt
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 31 -

dia chi goi la dia chi phiên, no co thê la dia chi unicast hoác multicast Chung ta thuong
xem phiên dai diên cho môt ung dung don, no duoc xac nhân báng môt dia chi dich va
sô công dich su dung riêng cho ung dung. Trong phân tiêp theo chung ta së thây ráng
không co ly do nao dê xem xet môt phiên theo cach han chê nhu vây.
Khi bô nhân nhân duoc ban tin PATH, no co thê gui ban tin RESV tro lai cho bô
gui. Ban tin RESV xac nhân phiên co chua thông tin vê sô công danh riêng va RSpec
xac nhân muc QoS ma bô phân yêu câu. No cùng bao gôm môt vai thông tin xem xet
nhung bô gui nao duoc phep su dung tai nguyên dang duoc câp phat. K3 1.28 biêu
diên trinh tu ban tin trao dôi giua bô gui va nhân. O dây chung ta luu y ráng cac công
danh riêng la don công. Nêu cân su dung cac công danh riêng song công (vi du nhu
phuc vu cho thoai truyên thông) thi phai co cac ban tin bô sung theo chiêu nguoc lai.
Cùng chu y ráng cac ban tin duoc nhân va chuyên tiêp boi tât ca cac bô dinh tuyên doc
theo duong truyên thông tin, do do viêc câp phat tai nguyên co thê thuc hiên tai tât ca
cac nut mang cân thiêt.

Hinh 1.28 : Thu tuc bao hiêu trong RSVP
Khi cac công danh duoc thiêt lâp, cac bô dinh tuyên nám giua bô gui va bô nhân
së xac dinh cac goi tin thuôc công danh riêng nao nho viêc kiêm tra nám truong trong
phân mao dâu cua IP va giao thuc truyên tai do la: dia chi dich, sô công dich, sô giao
thuc (vi du UDP), dia chi nguôn va công nguôn. Chung ta goi tâp cac goi tin duoc
nhân dang theo cach nay la luông danh riêng. Cac goi tin trong luông danh riêng
thuong bi không chê (dam bao cho luông không phat sinh luu luong vuot qua sô thông
bao trong TSpec) va xêp vao hang doi dê phu hop voi yêu câu vê QoS. Vi du môt cach
dê co dich vu dam bao la su dung hang doi co trong sô (WFQ), o dây môi công danh
riêng khac nhau duoc xem nhu môt luông dôi voi cac hang doi, va trong sô duoc ân
dinh cho môi luông phu hop voi tôc dô dich vu yêu câu trong RSpec cua no.
Dôi voi cac luông unicast thi RSVP la kha don gian. No tro lên phuc tap hon trong
môi truong multicast, boi vi co rât nhiêu bô nhân danh riêng công cho môt phiên don
va cac bô nhân khac nhau co thê yêu câu cac muc QoS khac nhau. Hiên nay MPLS
chu yêu tâp trung vao cac ung dung unicast cua RSVP, chung ta së không di sâu vao
khia canh multicast cua RSVP.
Diêm cuôi cung phai chu y vê RSVP la no la giao thuc 'trang thai mêm¨. Dác tinh
dê phân biêt giao thuc trang thai mêm voi cac giao thuc loai khac la trang thai së tu
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 32 -

dông hêt hiêu luc sau môt thoi gian tru khi no duoc lam tuoi liên tuc theo chu ky. Diêu
do co nghia la RSVP së dinh ky gui di cac ban tin PATH va RESV dê lam tuoi cac
công danh riêng. Nêu chung không duoc gui trong môt khoang thoi gian xac dinh thi
cac công danh riêng tu dông huy bo.
O MPLS hô trç RSVP
Trong phân nay chung ta chi tâp trung vao vai tro cua RSVP trong mang MPLS vê
khia canh hô tro QoS.
Muc tiêu dâu tiên cua viêc bô xung hô tro RSVP vao MPLS la cho phep cac LSR
dua vao viêc phân loai goi tin theo nhãn chu không phai theo mao dâu IP nhân biêt cac
goi tin thuôc cac luông cua công danh riêng. Noi cach khac, cân phai tao va kêt hop
phân phôi giua cac luông va cac nhãn cho cac luông co cac công danh riêng cho
RSVP. Chung ta co thê xem xet môt tâp cac goi tin tao ra bang boi công danh riêng
RSVP nhu la môt truong hop riêng khac cua FEC.
Diêu nay tro lên kha dê dang dê kêt hop cac nhãn voi cac luông danh riêng trong
RSVP, it nhât la voi unicast. Chung ta dinh nghia môt dôi tuong RSVP moi la dôi
tuong LABEL duoc mang trong ban tin RSVP RESV. Khi môt LSR muôn gui ban tin
RESV cho môt luông RSVP moi, LSR câp phat môt nhãn tu trong tâp nhãn rôi, tai môt
lôi vao trong LFIB cua no voi nhãn lôi vao duoc dát trong nhãn câp phat, va gui di ban
tin RESV co chua nhãn nay trong dôi tuong LABEL. Chu y la cac ban tin RESV
truyên tu bô nhân toi bô gui la duoi dang câp phat nhãn xuôi.
Khi nhân duoc ban tin RESV chua dôi tuong LABEL, môt LSR thiêt lâp LFIB cua
no voi nhãn nay la nhãn lôi ra. Sau do no câp phat môt nhãn dê su dung nhu la môt
nhãn lôi vao va chen no vao ban tin RESV truoc khi gui no di. Rõ rang la, khi cac ban
tin RESV truyên lên LSR nguoc thi LSP duoc thiêt lâp doc theo tuyên duong. Cùng
chu y la, khi cac nhãn duoc cung câp trong cac ban tin RESV, môi LSR co thê dê dang
kêt hop cac tai nguyên QoS phu hop voi LSP. K3 1.29 minh hoa qua trinh trao dôi
nay. Trong truong hop nay chung ta gia su cac may chu không tham gia vao viêc phân
phôi nhãn. LSR R3 câp phat nhãn 5 cho công danh riêng nay va thông bao no toi R2.
R2 câp phat nhãn 9 cùng cho công danh riêng nay va thông bao no toi R1. Bây gio dã
co môt LSP cho luông danh riêng tu R1 toi R3. Khi cac goi tin tuong ung voi công
danh riêng nay (vi du goi tin gui tu H1 toi H2 voi sô công nguôn, dich thich hop va sô
giao thuc giao vân thich hop) toi R1, R1 phân biêt no báng cac thông tin mao dâu IP
va lop truyên tai dê tao ra QoS thich hop cho công danh riêng.vi du nhu dác diêm va
hang doi cac goi tin trong hang doi lôi ra. Noi cach khac. No thuc hiên cac chuc náng
cua môt bô dinh tuyên tich hop dich vu su dung RSVP. Hon nua R1 dua mao dâu nhãn
vao cac goi tin va chen gia tri lôi ra la 9 truoc khi gui chuyên tiêp goi tin toi R2.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 33 -


Hinh 1.29 : Nhãn phân phôi trong ban tin RESV
Khi R2 nhân goi tin mang nhãn 9, no tim kiêm nhãn do trong LFIB va tim tât ca
cac trang thai lien quan dên QoS dê xem kiêm xoat luông, xêp hang doi goi tin v.v...
nhu thê nao. Diêu nay tât nhiên không cân kiêm tra mao dâu lop IP hay lop truyên tai.
Sau do R2 thay thê nhãn trên goi tin voi môt nhãn lôi ra tu LFIB cua no (mang gia tri
5) va gui goi tin di.
Luu y ráng, do viêc tao ra nhãn kêt hop duoc diêu khiên boi cac ban tin RSVP vi
vây viêc kêt hop duoc diêu khiên nhu trong cac môi truong khac cua MPLS. Cùng chu
y la dây cùng la môt vi du chung to viêc mang thông tin kêt hop nhãn trên môt giao
thuc co sán không cân môt giao thuc riêng nhu LDP.
Môt kêt qua thu vi cua viêc thiêt lâp môt LSP cho môt luông voi công danh riêng
RSVP la chi co bô dinh tuyên dâu tiên trong LSP ma trong vi du trên la R1 liên quan
toi viêc xem liêu cac goi tin thuôc luông danh riêng nao. Diêu nay cho phep RSVP
duoc ap dung trong môi truong MPLS theo cach ma no không thê thuc hiên duoc
trong mang IP truyên thông. Theo qui uoc, cac công danh riêng RSVP co thê tao chi
cho nhung luông ung dung riêng le, tuc la nhung luông duoc xac dinh nho nám truong
mao dâu nhu mô ta phia truoc. Tuy nhiên, co thê dát câu hinh R1 dê lua chon cac goi
tin dua trên môt sô tiêu chuân. Vi du R1 co thê lây tât ca cac goi tin co cung môt tiên
tô ung voi môt dich va dây chung vao LSP. Vi vây, thay vi co môt LSP cho môi luông
ung dung riêng, môt LSP co thê cung câp QoS cho nhiêu luông luu luong. Môt ung
dung cua kha náng nay la co thê cung câp 'duong ông¨ voi báng thông dam bao tu
môt Site cua công ty lon toi môt Site khac, thay vi su dung duong thuê bao riêng giua
cac Site nay. Kha náng nay cùng huu ich cho muc dich diêu khiên luu luong, o dây
môt luu luong lon cân duoc gui doc theo cac LSP voi báng thông du dê tai luu luong.
Dê hô tro môt vai cach su dung táng cuong cua RSVP, MPLS dinh nghia môt dôi
tuong RSVP moi co thê mang trong ban tin PATH la: Dôi tuong LABEL¸REQUEST.
Dôi tuong nay thuc hiên hai chuc náng: Thu nhât no duoc su dung dê thông bao cho
môt LSR tai phia cuôi cua LSP gui RESV tro vê dê thiêt lâp LSP. Diêu nay huu ich
cho viêc thiêt lâp cac LSP Site-to-Site. Thu hai khi LSP duoc thiêt lâp cho môt tâp cac
goi tin, không chi la môt luông ung dung riêng. Dôi tuong chua môt truong dê xac
dinh giao thuc lop cao hon së su dung LSP. Truong nay duoc su dung giông nhu
ethertype hoác tuong tu nhu mã dê phân kênh dê xac dinh giao thuc lop cao hon
(IPv4, IPX, v.v.), vi vây së không co truong phân kênh trong mao dâu MPLS nua.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 34 -

Do vây, môi LSP co thê cân duoc thiêt lâp cho môi giao thuc lop cao hon nhung o dây
không gioi han nhung giao thuc nao duoc hô tro. Dác biêt không yêu câu cac goi tin
mang trong LSP duoc thiêt lâp su dung RSVP phai la cac goi tin IP.

O RSVP và kha nàng mo rçng
Môt trong nhung diêu chác chán vê RSVP la no co thê chiu tôn thât vê kha náng
mo rông o môt muc nao dây. Trong thuc tê, dác tinh nay không chinh xac hoan toan.
RSVP khoi dâu duoc thiêt kê dê hô tro du tru tai nguyên cho cac luông ung dung riêng
va dây la nhiêm vu voi nhung thach thuc vê kha náng mo rông vôn co.
Chinh xac thi kha náng mo rông la gi? Noi chung thuât ngu nay duoc su dung dê
chi gioi han su dung tai nguyên táng nhanh nhu thê nao khi mang lon hon. Vi du trong
mang IP quy mô lon nhu mang xuong sông nha cung câp dich vu Internet, chung ta co
thê quan tâm dên viêc liêu môt bang dinh tuyên së chiêm bô nho cua bô dinh tuyên lon
dên muc nao, kha náng bô xu ly va báng thông liên kêt. Vi thê, bang dinh tuyên táng
châm hon so voi sô nguoi su dung kêt nôi vao mang.
Du tru tai nguyên cho cac luông ung dung riêng rõ rang la anh huong xâu dên kha
náng mo rông. Chung ta co thê cho ráng môi nguoi su dung së du tru tai nguyên tai
môt vai tôc dô trung binh, vi thê sô tai nguyên du tru duoc tao ra qua mang lon co kha
náng táng nhanh báng sô nguoi su dung mang. Diêu nay së dân dên chi phi lon nêu
môi bô dinh tuyên phai luu tru trang thai va tiên trinh môt vai ban tin cho môi tai
nguyên du tru cho luông ung dung riêng.
Noi tom lai, së chinh xac hon nêu noi ráng muc du tru tai nguyên cho cac luông
ung dung la kem hon so voi RSVP. Su khac nhau nay dác biêt quan trong khi chung ta
xem xet ráng RSVP không nhung doi hoi cho viêc luu tru tai nguyên cho cac luông
ung dung riêng ma con du tru tai nguyên cho luu luong tông hop.
1.6.4 Giao thúc công biên BGP
Giao thuc công biên (BGP - Border Gateway Protolcol) co môt sô tinh chât khac
biêt voi cac bô giao thuc dã gioi thiêu trên dây, quan trong nhât BGP không phai thuân
tuy la môt giao thuc vector khoang cach va cùng không thuân tuy la giao thuc trang
thai liên kêt. No dác trung boi môt sô tinh chât sau:
O Su dung dê thông tin liên lac voi cac hê tu quan AS.
O Phôi hop giua nhiêu bô dinh tuyên su dung BGP.
O Nhân ban thông tin vê tinh liên kêt.
O Cung câp thông tin vê mô hinh tram kê tiêp theo vector khoang cach.
O Hô tro tuy chon cac chinh sach cho nguoi quan tri mang.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 35 -

O Giao thuc công biên gioi su dung TCP trong thông tin liên lac dê chuyên tai
dang tin cây.
O Giao thuc BGP cho phep thông tin vê con duong di tu nguôn toi dich.
O Hô tro dia chi không phân lop va dinh tuyên liên vung CIDR.
O Tich luÿ thông tin vê tuyên duong dê bao vê báng thông cua mang qua viêc gui
môt lân cho nhiêu dich dên.
O BGP cho phep co chê xac minh ban tin, kiêm chung tên cua noi gui tin.
Mçt sô giói hçn co ban cua giao thúc công biên giói nhu sau:
O Môt giao thuc công biên gioi không thông tin hay diên dich cac gia tri vê
khoang cach ca khi cac gia tri nay tôn tai, va thêm vao do la không co su so sanh vê
gia cua cac tuyên duong.
O BGP thông bao nhiêu tuyên duong toi dich nhung không cung câp co chê chia
tai.
O BGP không hô tro viêc chia se giao dich ra dêu trên cac bô dinh tuyên trên cac
hê tu quan bât ky.
O Dê co duoc su dinh tuyên hop ly hoa, tât ca cac hê tu quan trong môi truong
mang Internet phai thông nhât voi nhau vê mát mô hinh cho viêc thông bao vê tinh kêt
nôi. Nghia la, ban thân BGP không dam bao cho thông nhât toan cuc.
1.7 D}c diêm vuçt trçi cua MPLS so vói IP over ATM.
Khi hop nhât voi chuyên mach ATM, chuyên mach nhãn tân dung nhung thuân loi
cua cac tê bao ATM - chiêu dai thich hop va chuyên voi tôc dô cao. Trong mang da
dich vu chuyên mach nhãn cho phep chuyên mach BPX/MGX nhám cung câp dich vu
ATM, Frame, Replay va IP Internet trên môt mát pháng don trong môt duong di tôc dô
cao. Cac mát pháng (PlatIorm) công công hô tro cac dich vu nay dê tiêt kiêm chi phi
va don gian hoa hoat dông cho nha cung câp da dich vu. ISP su dung chuyên mach
ATM trong mang lõi, chuyên mach nhãn giup cac dong Cisco, BPX8600, MGX8800,
Router chuyên mach da dich vu 8540 va cac chuyên mach Cisco ATM giup quan li
mang hiêu qua hon xêp chông (overlay) lop IP trên mang ATM. Chuyên mach nhãn
tranh nhung rác rôi gây ra do co nhiêu router ngang hang va hô tro câu truc phân câp
(hierarchical structure) trong môt mang cua ISP.
- Sµ tích hçp: MPLS xac nhâp tinh náng cua IP va ATM chu không xêp chông
lop IP trên ATM. MPLS giup cho co so ha tâng ATM thây duoc dinh tuyên IP
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 36 -

va loai bo cac yêu câu anh xa giua cac dác tinh IP va ATM. MPLS không cân
dia chi ATM va kÿ thuât dinh
- Dç tin cçy cao hon: Voi co so ha tâng ATM, MPLS co thê kêt hop hiêu qua
voi nhiêu giao thuc dinh tuyên IP over ATM thiêt lâp môt mang luoi (mesh)
dich vu công công giua cac router xung quanh môt dam mây ATM. Tuy nhiên
co nhiêu vân dê xay ra do cac PCV link giua cac router xêp chông trên mang
ATM. Câu truc mang ATM không thê thây bô dinh tuyên. Môt link ATM bi
hong lam hong nhiêu router-to-router link, gây kho khán cho luong câp nhât
thông tin dinh tuyên va nhiêu tiên trinh xu li keo theo.
- Trµc tiêp thµc thi các loçi d|ch vµ: MPLS su dung hang doi va bô dêm cua
ATM dê cung câp nhiêu loai dich vu khac nhau. No hô tro quyên uu tiên IP va
câp dich vu CoS trên chuyên mach ATM ma không cân chuyên dôi phuc tap
sang cac lop ATM Forum Service.
- Hô trç hiçu qua cho Mulicast và RSVP: Khac voi MPLS, xêp lop IP trên
ATM nay sinh nhiêu bât loi, dác biêt trong viêc hô tro cac dich vu IP nhu IP
muticast va RSVP (giao thuc danh truoc tai nguyên). MPLS hô tro cac dich vu
nay, kê thua thoi gian va công viêc theo cac chuân va khuyên khich tao nên anh
xa xâp xi cua cac dác trung IP&ATM
- Sµ do luòng và quan lí VPN: MPLS co thê tinh duoc cac dich vu IP VPN va
rât dê quan li cac dich vu VPN quan trong dê cung câp cac mang IP riêng trong
co so ha tâng cua no. Khi môt ISP cung câp dich vu VPN hô tro nhiêu VPN
riêng trên môt co so ha tâng don.Voi môt duong truc MPLS, thông tin VPN chi
duoc xu li tai môt diêm ra vao. Cac goi mang nhãn MPLS di qua môt duong
truc va dên diêm ra dung cua no. Kêt hop MPLS voi MP- BGP (da giao thuc
công biên) tao ra cac dich vu VNP dua trên nên MPLS (MPLS-based VNP) dê
quan li hon voi su diêu hanh chuyên tiêp dê quan li phia VNP va cac thanh viên
VNP, dich vu MPSL-based VNP con co thê mo rông dê hô tro hang trám nghin
VPN.
- Giam tai trên mçng lõi: Cac dich vu VPN huong dân cach MPLS hô tro moi
thông tin dinh tuyên dê phân câp. Hon nua, co thê tach roi cac dinh tuyên
Internet khoi lõi mang cung câp dich vu. Giông nhu du liêu VPN, MPSL chi
cho phep truy suât bang dinh tuyên Internet tai diêm ra vao cua mang. Voi
MPSL, ki thuât luu luong truyên o biên cua AS duoc gán nhãn dê liên kêt voi
diêm tuong ung. Su tach roi cua dinh tuyên nôi khoi dinh tuyên Internet dây du
cùng giup han chê lôi, ôn dinh va táng tinh bao mât.
- Kha nàng diêu khiên luu luçng: MPLS cung câp cac kha náng diêu khiên luu
luong dê sung dung hiêu qua tai nguyên mang. Kÿ thuât luu luong giup chuyên
tai tu cac phân qua tai sang cac phân con rôi cua mang dua vao diêm dich, loai
luu luong, tai, thoi gian,.

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 37 -

1.8 Mçt sô úng dµng MPLS.
1.8.1 Mçng riêng ao VPN.
MPLS-VPN : Không giông nhu cac mang VPN truyên thông, cac mang MPLS-
VPN không su dung hoat dông dong goi va mã hoa goi tin dê dat duoc muc dô bao
mât cao. MPLS VPN su dung bang chuyên tiêp va cac nhãn 'tags¨ dê tao nên tinh bao
mât cho mang VPN. Kiên truc mang loai nay su dung cac tuyên mang xac dinh dê
phân phôi cac dich vu iVPN, va cac co chê xu ly thông minh cua MPLS VPN luc nay
nám hoan toan trong phân lõi cua mang.
Môi VPN duoc kêt hop voi môt bang dinh tuyên - chuyên tiêp VPN (VRF)
riêng biêt. VRF cung câp cac thông tin vê môi quan hê trong VPN cua môt site khach
hang khi duoc nôi voi PE router. Bang VRF bao gôm thông tin bang dinh tuyên IP (IP
routing table), bang CEF (Cisco Express Forwarding), cac giao diên cua Iorwarding
table; cac quy tác, cac tham sô cua giao thuc dinh tuyên... Môi site chi co thê kêt hop
voi môt va chi môt VRF. Cac VRF cua site khach hang mang toan bô thông tin vê cac
'tuyên¨ co sán tu site toi VPN ma no la thanh viên.
Dôi voi môi VRF, thông tin su dung dê chuyên tiêp cac goi tin duoc luu trong
cac IP routing table va CEF table. Cac bang nay duoc duy tri riêng rë cho tung VRF
nên no ngán chán duoc hiên tuong thông tin bi chuyên tiêp ra ngoai mang VPN cùng
nhu ngán chán cac goi tin bên ngoai mang VPN chuyên tiêp vao cac router bên trong
mang VPN. Dây chinh la co chê bao mât cua MPLS VPN. Bên trong môi môt MPLS
VPN, co thê kêt nôi bât ky hai diêm nao voi nhau va cac site co thê gui thông tin truc
tiêp cho nhau ma không cân thông qua site trung tâm.
Uu diêm dâu tiên cua MPLS-VPN la không yêu câu cac thiêt bi CPE thông
minh. Vi cac yêu câu dinh tuyên va bao mât dã duoc tich hop trong mang lõi. Chinh
vi thê viêc bao duõng cùng kha don gian, vi chi phai lam viêc voi mang lõi. Trê trong
mang MPLS-VPN la rât thâp, so di nhu vây la do MPLS-VPN không yêu câu mã hoa
du liêu vi duong di cua VPN la duong riêng, duoc dinh tuyên boi mang lõi, nên bên
ngoai không co kha náng thâm nhâp va án cáp du liêu (diêu nay giông voi FR).
Ngoai ra viêc dinh tuyên trong MPLS chi lam viêc o lop 2,5 chu không phai lop
3 vi thê giam duoc môt thoi gian trê dang kê. Cac thiêt bi dinh tuyên trong MPLS la
cac Switch router dinh tuyên báng phân cung, vi vây tôc dô cao hon phân mêm nhu o
cac router khac. Viêc tao Full mesh la hoan toan don gian vi viêc toi cac site chi cân
dua theo dia chi duoc câu hinh sán trong bang dinh tuyên chuyên tiêp VPN (VEF).

1.8.2 Diêu khiên luu luçng MPLS (MPLS TE).
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 38 -

Y tuong co ban dáng sau viêc diêu khiên luu luong la dê su dung tôi uu ha tâng
mang, bao gôm cac duong kêt nôi su dung không dung muc, boi vi chung không thê
thuôc cac tuyên uu tiên. Diêu nay co nghia la diêu khiên luu luong phai cung câp kha
náng huong luu luong qua mang trên cac tuyên di khac nhau tu tuyên uu tiên, dây la
tuyên co chi phi thâp nhât duoc cung câp boi dinh tuyên IP. Tuyên chi phi thâp nhât la
tuyên duong ngán nhât nhu tinh toan boi giao thuc dinh tuyên dông. Voi nhiêm vu
diêu khiên luu luong trong mang MPLS, ta co thê co luu luong ma duoc xac dinh cu
thê tu truoc hoác voi chât luong cu thê cua luông dich vu tu diêm A dên diêm B doc
theo môt tuyên (ma tuyên nay khac voi tuyên co chi phi thâp nhât). Kêt qua la luu
luong co thê trai rông hon qua nhung duong kêt nôi co sán trong mang va lam cho su
dung nhiêu duong kêt nôi không su dung dung trong mang. .... thê hiên vi du nay.

Hinh 1.30 : Diêu khiên luu luong trong MPLS
Nhu nguoi diêu hanh mang diêu khiên luu luong MPLS, ta co thê huong luu
luong tu diêm A toi diêm B qua tuyên duoi (dây không phai la tuyên ngán nhât giua A
va B 4 buoc so voi 3 buoc nhay o tuyên trên). Theo dung nghia, ta co thê gui luu
luong qua cac duong kêt nôi ma chung co thê không duoc su dung nhiêu. Ta co thê
huong luu luong trong mang trên duong phia duoi báng viêc thay dôi ngôn ngu giao
thuc dinh tuyên. Vi du hinh 1.31.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 39 -


Hinh 1.31 : Diêu khiên luu luong trong MPLS (2)
Nêu mang nay la mang IP don thuân, ta co thê không co bô dinh tuyên C chuyên
luu luong doc theo tuyên phia duoi báng cach câu hinh môt vai thu trên bô dinh tuyên
A. Bô dinh tuyên C quyêt dinh dê gui luu luong trên tuyên trên hay tuyên duoi chi la
do quyêt dinh cua chinh no. Nêu ta co thê diêu khiên luu luong MPLS cho phep trên
mang nay, ta cân co bô dinh tuyên A gui luu luong toi bô dinh tuyên B doc theo tuyên
duoi. Diêu khiên luu luong MPLS bát buôc bô dinh tuyên C chuyên tiêp luu luong A
B trên tuyên duoi. Diêu nay co thê thuc hiên duoc trong MPLS do co chê chuyên
tiêp nhãn. Bô dinh tuyên dâu (head end router) (o dây la bô dinh tuyên A) cua tuyên
diêu khiên luu luong la bô dinh tuyên ma dua ra tuyên dây du dê luu luong chuyên
qua mang MPLS. Boi vi no la bô dinh tuyên dâu cuôi (head end router) ma chi rõ
tuyên, diêu khiên luu luong cùng duoc nhác dên (xem tham khao reIer) toi nhu la
dang (Iorm) cua dinh tuyên nguôn co ban (source based routing). Nhãn duoc dan
(gán) vao goi boi bô dinh tuyên dâu cuôi (head end router) së tao nên luông luu luong
goi doc theo tuyên duong ma do bô dinh tuyên dâu cuôi chi rõ. Không co bô dinh
tuyên trung gian nao chuyên tiêp goi trên môt tuyên khac.
Môt uu diêm vuot trôi cua viêc su dung diêu khiên luu luong MPLS la kha náng
dinh tuyên lai nhanh (Fast ReRouting FRR). FRR cho phep ta dinh tuyên lai luu
luong co nhãn quanh môt duong kêt nôi hoác môt bô dinh tuyên ma tro thanh không
dung duoc. Viêc dinh tuyên lai luu luong xay ra nho hon 50ms, ma no nhanh nhu tiêu
chuân hiên nay.

1.8.3 Chât luçng d|ch vµ trong MPLS (QoS).
Chât luong dich vu QoS chinh la yêu tô thuc dây MPLS. So sanh voi cac yêu tô
khac, nhu quan ly luu luong va hô tro VPN thi QoS không phai la ly do quan trong
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 40 -

nhât dê triên khai MPLS. Nhu chung ta së thây duoi dây, hâu hêt cac công viêc duoc
thuc hiên trong MPLS QoS tâp trung vao viêc hô tro cac dác tinh cua IP QoS trong
mang. Noi cach khac, muc tiêu la thiêt lâp su giông nhau giua cac dác tinh QoS cua IP
va MPLS, chu không phai la lam cho MPLS QoS chât luong cao hon IP QoS.
Môt trong nhung nguyên nhân dê kháng dinh MPLS do la không giông nhu IP,
MPLS không phai la giao thuc xuyên suôt. MPLS không chay trong cac may chu, va
trong tuong lai nhiêu mang IP không su dung MPLS vân tôn tai. QoS mát khac la dác
tinh xuyên suôt cua liên lac giua cac LSR cung câp. Vi du, nêu môt kênh kêt nôi trong
tuyên xuyên suôt co dô trê cao, dô tôn thât lon, báng thông thâp së gioi han QoS co thê
cung câp doc theo tuyên do. Môt cach nhin nhân khac vê vân dê nay la MPLS không
thay dôi vê cán ban mô hinh dich vu IP. Cac nha cung câp dich vu không ban dich vu
MPLS, ho ban dich vu IP (hay dich vu Frame Relay hay cac dich vu khac), va do do,
nêu ho dua ra QoS thi ho phai dua ra IP QoS (Frame Relay QoS, v.v) chu không phai
la MPSL QoS.
Diêu do không co nghia la MPLS không co vai tro trong IP QoS. Thu nhât, MPLS
co thê giup nha cung câp dua ra cac dich vu IP QoS hiêu qua hon. Thu hai, hiên dang
xuât hiên môt sô kha náng QoS moi hô tro qua mang su dung MPLS không thuc su
xuyên suôt tuy nhiên co thê chung to la rât huu ich, môt trong sô chung la báng thông
bao dam cua LSP.
Chât luong dich vu tro lên phô biên trong nhung nám qua. Môt vai mang không co
su han chê vê báng thông, do do tác nghën thuong xuyên co kha náng xay ra trong
mang. Qos la môt phuong tiên (means) dê danh su uu tiên cho nhung luu luong quan
trong hon nhung luu luong kem uu tiên khac va dam bao ráng no duoc vân chuyên
qua mang. IETF duoc thiêt kê 2 cach dê thuc hiên QoS trong mang IP: dich vu tich
hop (IntServ) va dich vu khac biêt (DiIIServ).
- IntServ su dung giao thuc bao hiêu giao thuc danh truoc tai nguyên (RSVP).
May chu bao hiêu cho mang qua RSVP su cân thiêt QoS la cho luông luu
luong ma no truyên.
- Viêc dua ra mô hinh IntServ co ve nhu giai quyêt duoc nhiêu vân dê liên quan
dên QoS trong mang IP. Tuy nhiên trong thuc tê mô hinh nay dã không dam
bao duoc QoS xuyên suôt (end to end). Dã co nhiêu cô gáng nhám thay dôi
diêu nay nhám dat môt muc QoS cao hon cho mang IP, va môt trong nhung cô
gáng do la su ra doi cua DiIIServ. DiIIServsu dung viêc danh dâu goi va xêp
hang theo loai dê hô tro dich vu uu tiên qua mang IP. Nhung bô dinh tuyên
tim kiêm nhung bit dê danh dâu, xêp hang, dinh hinh, va thiêt lâp quyên uu
tiên (drop) cua goi.
- Dich vu Best eIIort: Dây la dich vu phô biên trên mang Internet hay mang IP
noi chung. Cac goi thông tin duoc truyên di theo nguyên tác 'dên truoc phuc
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 1: Tông quan vê MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 41 -

vu truoc¨ ma không quan tâm dên dác tinh luu luong cua dich vu la gi. Diêu
nay dân dên rât kho hô tro cac dich vu doi hoi dô trê thâp nhu cac dich vu thoi
gian thuc hay video. Cho dên thoi diêm nay, da phân cac dich vu duoc cung
câp boi mang Internet vân su dung nguyên tác Best EIIort nay.
Uu diêm lon cua DiIIServ so voi IntServ la mô hinh DiIIServ không cân giao thuc
bao hiêu. Mô hinh IntServ su dung môt giao thuc bao hiêu ma phai chay trên may chu
va bô dinh tuyên. Nêu mang co hang nghin luu luong, nhung bô dinh tuyên phai giu
thông tin trang thai cho môi luông luu luong truyên qua no. Dây la môt vân dê lon lam
cho IntServ tro nên không phô biên. Vi du tôt nhât cho QoS la luu luong VoIP. VoIP
cân thiêt duoc truyên toi dich trong thoi gian thuc, nêu không no së không con dung
duoc. Do do, QoS phai uu tiên luu luong VoIP dê dam bao no duoc truyên trong môt
thoi gian xac dinh. Dê dat duoc diêu nay, Cisco IOS dát VoIP voi muc uu tiên cao hon
luu luong FTP hoác HTTP va dê dam bao ráng khi nghën mach xay ra, luu luong FTP
hoác HTTP së bi danh rot truoc VoIP.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 42 -

CHUONG 2: GIÓI THIJU CHUNG VE VPN

2.1 Khái niçm vê VPN
Ngay nay, môt công ty co tru so phân tan o nhiêu noi. Dê kêt nôi cac may tinh tai
cac vi tri nay, công ty do cân co môt mang thông tin. Mang do la mang riêng voi y
nghia la no chi duoc công ty do su dung. Mang do la mang riêng cùng voi y nghia la
kê hoach dinh tuyên va danh dia chi trong mang do dôc lâp voi viêc dinh tuyên va
danh dia chi cua cac mang khac. Mang do la môt mang ao voi y nghia la cac phuong
tiên duoc su dung dê xây dung mang nay co thê không danh riêng cho công ty do ma
co thê chia se dung chung voi cac công ty khac. Cac phuong tiên cân thiêt dê xây dung
mang nay duoc cung câp boi nguoi thu ba duoc goi la nha cung câp dich vu VPN. Cac
công ty su dung mang duoc goi la cac khach hang VPN. Cac công ty cung câp dich vu
VPN goi la SP (services Provider).
VPN co thê duoc su dung dê mo rông pham vi cua môt Intranet. Boi vi, Intranet
thuong duoc su dung dê trao dôi thông tin môt cach dôc quyên va ta không muôn
nhung thông tin nay duoc truyên ba trên Internet. Tuy nhiên trong nhiêu truong hop,
cac ván phong công ty trên diên rông co nhu câu chia se thông tin va nhung nguoi su
dung tu xa muôn truy câp vao Intranet thông qua Internet. VPN së cho phep kêt nôi
vao Intranet môt cach an toan va không lo ngai bi lô thông tin. Co thê coi kêt nôi loai
nay nhu la Extranet. Diêm khac nhau giua hai truong hop Intranet va Extranet do la
câu hoi ai la nguoi dát ra cac chinh sach cua mang VPN, trong truong hop mang
Intranet thi do la môt công ty con trong truong hop mang Extranet thi do la môt nhom
công ty.
Su dung vi du trên vê co so du liêu khach hang, rât dê hiêu la lam thê nao ma VPN
co thê mo rông kha náng ung dung cua Intranet. Gia su tât ca ca nhân viên ban hang
cua công ty dang di công tac hoác la lam viêc tai nha. Ho co thê su dung Internet dê
truy câp vao cac WebServer chua nhung thông tin vê khach hang. VPN cung câp kêt
nôi dam bao an toan giua may tinh cua nhân viên va WebServer chua CSDL va mã
hoa du liêu. VPN cho phep kha náng su dung linh hoat dôi voi bât cu dich vu mang
nao duoc su dung môt cach an toan thông qua Internet.
VPN la công nghê cho phep kêt nôi cac thanh phân cua môt mang riêng (private
network) thông qua ha tâng mang công công (Internet). VPN hoat dông dua trên kÿ
thuât tunneling: goi tin truoc khi duoc chuyên di trên VPN së duoc mã hoa va duoc
dát bên trong môt goi tin co thê chuyên di duoc trên mang công công. Goi tin duoc
truyên di dên dâu bên kia cua kêt nôi VPN. Tai diêm dên bên kia cua kêt nôi VPN, goi
tin dã bi mã hoa së duoc 'lây ra¨ tu trong goi tin cua mang công công va duoc giai mã.


Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 43 -

Cac giai doan phat triên cua VPN
O Thê hê VPN thu nhât do AT&T phat triên co tên la SDN
O Thê hê thu 2 la ISND va X25.
O Thê hê thu 3 la Frame relay va ATM.
O Thê hê thu 4 la VPN trên nên mang IP.
O Va thê hê hiên nay la VPN trên nên mang MPLS.

2.2 Chúc nàng và lçi ích cua VPN.
2.2.1 Chúc nàng cua mçng riêng ao.
%Jnh xac thŻc
Thiêt lâp kêt nôi trong VPN ca hai phia cua thiêt bi dâu cuôi phai xac thuc lân
nhau dê kháng dinh môt diêu la thông tin minh muôn trao dôi dung voi dôi tuong minh
mong muôn không phai la môt nguoi khac ma minh không mong muôn.
%Jnh %oan vŕn
Khi truyên du liêu viêc dam bao la du liêu không bi mât di hoác bi xao trôn la môt
viêc lam vô cung quan trong. Vi vây VPN dã lam duoc diêu do môt cach hoan hao.
%Jnh bao mŏt
Viêc mã hoa cac du liêu truoc khi dua vao truyên trong mang công công va du
liêu së duoc giai mã o phia thu. Báng cach lam nhu vây, thi viêc danh cáp thông tin du
liêu la vô cung kho khán dôi voi nguoi khac.

2.2.2 Tiçn ích cua mçng riêng ao.
VPN dem lai loi ich thuc su va tuc thoi cho công ty va cac doanh nghiêp trong công
viêc kinh doanh cua minh. Co thê dung VPN dê don gian hoa viêc truy câp dôi voi cac
nhân viên lam viêc va nguoi dung luu dông, mo rông mang nôi bô dên tung ván phong
chi nhanh, thâm chi triên khai mang mo rông dên tân khach hang va cac dôi tac chu chôt
va diêu quan trong la nhung công viêc trên dêu co chi phi thâp hon nhiêu so voi viêc mua
thiêt bi va duong dây cho mang WAN riêng. Nhung loi ich cua VPN co thê duoc dân
duoi dây.
!t kinh tś
Khi su dung mang riêng ao VPN cac công ty co thê giam chi phi duoc toi môt
cach tôi da trong viêc dâu tu va vân hanh chung. Su dung VPN thi cac công ty chi viêc
thuê cac kênh riêng trên ha tâng chung cua cac nha cung câp dich vu viên thông không
cân phai dâu tu thiêt bi dâu cuôi cùng nhu thiêt bi truyên dân.
Cac thiêt bi truyên dân la tuong dôi dát, nên viêc giam chi phi khi dâu tu khi su
dung VPN la qua rõ rang va thiêt yêu. Giam duoc cac loai cuoc phi duong dai truy câp
VPN cho cac nhân viên di dông va cac nhân viên di công tac xa công ty nho vao viêc
ho truy nhâp vao mang thông qua cac diêm kêt nôi o noi minh cu tru, han chê goi
duong dai toi cac modem tâp trung.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 44 -

%Jnh linh hoʼnt
Tinh linh dông o dây không chi thê hiên trong qua trinh vân hanh va khai thac ma
no con thuc su mêm deo dôi voi yêu câu su dung cua nguoi su dung. Nguoi su dung
co thê su dung nhiêu kêt nôi hay cac dôi tuong di chuyên do dác thu công viêc. Khach
hang cua VPN qua mang mo rông nay, cùng co quyên truy câp va kha náng nhu nhau
dôi voi cac dich vu trung tâm bao gôm. Cùng nhu cac ung dung thiêt yêu khac, khi
truy câp chung thông qua nhung phuong tiên khac nhau nhu qua mang cuc bô LAN,
modem, modem cap, duong dây thuê bao sô v..v, ma không cân quan tâm dên nhung
phân phuc tap bên duoi.
ů rũng va phat triên
Nhu chung ta dã biêt mang riêng ao VPN duoc phat triên va hoat dông dua trên
mang công công. Ngay nay mang Internet co mát kháp noi nên viêc do tao cho viêc
xây dung va phat triên mang VPN ngay cang don gian. Viêc kêt nôi giua cac chi
nhanh o xa voi công ty la qua don gian thông qua duong dây diên thoai hoác qua
duong dây sô DSL. Viêc nâng câp cùng qua don gian khi báng thông duong truyên
lon. Va viêc gõ bo VPN cùng qua don gian khi không cân thiêt.

2.2.3 Nhuçc diêm và nhüng giai pháp khàc phµc.
$Ż tin cŏy va thŻc thi
Mang riêng ao su dung cac phuong phap mã hoa dê bao mât du liêu, va su dung
môt sô ham mât mã phuc tap nên viêc do dã lam cho dung luong cua may chu la kha
náng va viêc ây rât anh huong dên viêc xu ly tôc dô cua may. Khi du liêu duoc truyên
tai trong VPN qua lon thi viêc tác nghën va co thê mât thông tin du liêu la chuyên
thuong xây ra. Viêc thiêt lâp cac dich vu proxy va môt sô dich vu khac dê co thê han
chê va diêu chinh duoc luu luong truyên tai trong mang môt cac hop ly nhât.
$Ż rui ro vŝ an ninh
Nhu chung ta dã biêt thi mang riêng ao la dung chung duong truyên cua mang
công công nên co thê bi tân công va diêu do nhu la nhung diêu duoc canh bao truoc.
Nên cac nha cung câp dich dã dua ra nhung giai phap an toan cho viêc dung mang
riêng ao, nhung vân dê an toan không bao gio la tuyêt dôi. Vân dê cang dua cac giai
phap bao mât vao bao nhiêu thi no cùng anh huong dên gia thanh cua dich vu, va diêu
do la môt diêu không mong muôn tu nha cung câp dich vu cùng nhu nguoi su dung
dich vu. Nên viêc su nhung giai phap trong VPN cùng phai duoc cân nhác lam sao tôi
uu nhât.

2.3 Mô hình VPN.
VPN duoc gioi thiêu nhu la môt môt mang riêng ma su dung trên ha tâng chung.
Môt mang riêng yêu câu tât ca cac dâu cuôi khach hang co thê kêt nôi voi nhau va
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 45 -

hoan toan riêng biêt dôi voi cac mang VPN khac. Mang VPN thuong la môt công ty va
co môt vai diêm kêt cuôi kêt nôi qua ha tâng cua nha cung câp dich vu chung.
Dua vao su tham gia cua minh trong viêc dinh tuyên cho khach hang Nha cung
câp dich vu co thê triên khai hai mô hinh VPN chinh dê cung câp dich vu VPN cho
khach hang.
O Mô hinh Overlay VPN
O Mô hinh Peer to Peer VPN

2.3.1 Mô hình Overlay VPN (VPN chông lân).
Trong mô hinh overlay VPN, nha cung câp dich vu cung câp môt kêt nôi diêm
diêm hoác kênh ao tu bên nay sang bên kia mang cua ho giua cac bô dinh tuyên cua
khach hang. Nhu vây, mô hinh Overlay VPN cung câp cho khach hang cac mang
riêng, nha cung câp không thê tham gia vao viêc dinh tuyên khach hang. Cac nha cung
câp dich vu chi vân chuyên du liêu qua cac kêt nôi point-to-point ao. Nêu mach ao la
cô dinh, sán sang cho khach hang su dung moi luc thi duoc goi la mach ao cô dinh
PVC. Nêu mach ao duoc thiêt lâp theo yêu câu (on-demand) thi duoc goi la mach ao
chuyên dôi SVC. Han chê chinh cua mô hinh Overlay la cac mach ao cua cac site
khach hang kêt nôi dang Iull mesh (ngoai tru triên khai dang hub-and-spoke hay
partial hub-andspoke). Nêu co N site khach hang thi tông sô luong mach ao cân thiêt
cho viêc tôi uu dinh tuyên la N(N-1)/2.

Hinh 2.1 : Mô hinh VPN chông lân
Ban dâu Overlay VPN duoc thuc thi boi SP dê cung câp cac kêt nôi lop 1
(physical layer) nhu Ghep kênh phân chia theo thoi gian (TDM), E1, E3, SONET, va
duong kêt nôi SDH, hay mach chuyên vân lop 2 (du liêu dang Irame hoác cell) giua
cac site khach hang báng cach su dung cac thiêt bi Frame Relay hay ATM switch lam
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 46 -

PE (vi du lop 2 la cac kênh ao duoc tao boi X.25, ATM hoác Frame Relay). Do do nha
cung câp dich vu không thê nhân biêt duoc viêc dinh tuyên o phia khach hang.
Overlay VPN con thuc thi cac dich vu qua layer 3 voi cac giao thuc tao duong
hâm nhu GRE, IPSec. Tuy nhiên, du trong truong hop nao thi mang cua nha cung
câp vân trong suôt voi khach hang, va cac giao thuc dinh tuyên chay truc tiêp giua cac
router cua khach hang.
ũt sŧ uu diêm cua JPN chong lan
O Do la mô hinh dê thuc hiên, nhin theo quan diêm cua nguoi dung va cua ca nha
cung câp dich vu.
O Nha cung câp dich vu không tham gia vao dinh tuyên nguoi dung trong mang
VPN chông lân. Nhiêm vu cua ho la vân chuyên du liêu diêm - diêm giua cac site
cua nguoi dung, viêc danh dâu diêm tham chiêu giua nha cung câp dich vu va
nguoi dung së quan ly dê dang hon.
ʼnn chś cua mo hinh JPN chong lan
O VPN thich hop trong cac mang không cân dô du phong voi it site trung tâm va
nhiêu site o dâu xa, nhung lai kho quan ly nêu nhu cân nhiêu câu hinh nut khac
nhau.
O Viêc cung câp cang nhiêu mach ao doi hoi phai co su hiêu biêt sâu sác vê loai luu
luong giua hai site voi nhau ma diêu nay thuong không thât su thich hop.
O Khi thuc hiên mô hinh nay voi cac công nghê lop 2 thi chi tao ra môt lop moi
không cân thiêt dôi voi cac nha cung câp hâu hêt chi dua trên IP, dân dên su phai
co su dâu tu lon trong viêc nay.
2.3.2 Mô hình VPN ngang câp (Peer to peer VPN).
Mô hinh ngang câp (peer-to-peer) duoc phat triên dê khác phuc nhuoc diêm cua
mô hinh Overlay va cung câp cho khach hang co chê vân chuyên tôi uu qua SP
backbone. Trong mô hinh nay, nhung bô dinh tuyên cua nha cung câp dich vu vân
chuyên du liêu cua khach hang qua mang, nhung no cùng tham gia vao viêc dinh tuyên
cua khach hang. Noi môt cach khac, nhung bô dinh tuyên cua nha cung câp dich vu së
ngang hang voi bô dinh tuyên cua khach hang tai Lop 3. Trong mô hinh peer-to-peer,
thông tin dinh tuyên duoc trao dôi giua cac router khach hang va cac router cua nha
cung câp dich vu, du liêu cua khach hang duoc vân chuyên qua mang lõi cua nha cung
câp. Thông tin dinh tuyên cua khach hang duoc mang giua cac router trong mang cua
nha cung câp (P va PE), va mang khach hang (cac CE router). Mô hinh nay không yêu
câu tao ra mach ao. Quan sat hinh trên ta thây, cac CE router trao dôi tuyên voi cac
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 47 -

router PE trong SP domain. Thông tin dinh tuyên cua khach hang duoc quang ba qua
SP backbone giua cac PE va P va xac dinh duoc duong di tôi uu tu môt site khach
hang dên môt site khac. Viêc phat hiên cac thông tin dinh tuyên riêng cua khac hang
dat duoc báng cach thuc hiên loc goi tai cac router kêt nôi voi mang khach hang. Dia
chi IP cua khach hang do nha cung câp kiêm soat. Tiên trinh nay xem nhu la thuc thi
cac PE peer-topeer chia se (shared PE peer-to-peer).

Hinh 2.2 : Mô hinh VPN ngang hang
Truoc khi MPLS ra doi, mô hinh peer to peer VPN co thê thiêt lâp báng cach
tao ra dinh tuyên ngang câp IP giua bô dinh tuyên cua khach hang va cua nha cung
câp. Mô hinh VPN cùng yêu câu tinh ca nhân (riêng biêt) va cach ly giua cac khach
hang khac nhau. Ta cùng co thê thiêt lâp báng cach câu hinh bô loc goi (danh sach truy
nhâp) dê diêu khiên du liêu toi va di tu bô dinh tuyên cua khach hang. Môt cach khac
dê thuc hiên duoc dinh hinh thuc ca nhân la câu hinh nhung bô loc dinh tuyên dê
thông bao dinh tuyên hoác dung dinh tuyên tu viêc thông bao toi bô dinh tuyên cua
khach hang. Hoác ta co thê thuc hiên tât ca cac phuong thuc trên cung môt luc.
Truoc khi MPLS tro nên phô biên, mô hinh trung láp overlay VPN dã duoc triên
khai nhiêu hon mô hinh peer to peer VPN. Mô hinh peer to peer VPN yêu câu
nhiêu tu phia nha cung câp boi vi khi thêm môt khach hang yêu câu rât nhiêu su thay
dôi câu hinh tai rât nhiêu site. MPLS VPN la môt ung dung cua MPLS ma no tao ra
mô hinh peer to peer VPN dê dang hon dê thuc hiên. Bây gio viêc thêm vao hoác
bo ra môt diêm cuôi khach hang dê dang hon trong viêc câu hinh va do do yêu câu it
thoi gian va su cô gáng hon. Voi MPLS VPN, môt bô dinh tuyên khach hang (duoc
goi la bô dinh tuyên khach hang biên - CE) ngang câp voi Lop IP voi it nhât môt bô
dinh tuyên cua nha cung câp dich vu (duoc goi la bô dinh tuyên nha cung câp biên -
PE).
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 48 -

Nhung nhuoc diêm cua mô hinh peer to peer VPN so voi mô hinh overlay
VPN.:
O Khach hang phai chia se trach nhiêm dinh tuyên voi nha cung câp dich vu.
O Yêu câu phai co thêm thiêt bi biên cua nha cung câp.
Nhuoc diêm dâu tiên la khach hang phai co môt dinh tuyên ngang hang voi nha
cung câp dich vu. Khach hang không thê kiêm soat (diêu khiên) mang end to end trên
lop 3 va theo dinh tuyên IP, nhu voi mô hinh overlay. Nhuoc diêm thu hai la cua nha
cung câp dich vu. Ganh náng cua nha cung câp dich vu chinh la viêc phai trang bi
thêm thiêt bi biên bô dinh tuyên PE. Nha cung câp dich vu phai co trach nhiêm va
dinh tuyên hôi tu cua mang khach hang boi vi cac bô dinh tuyên PE phai co kha náng
mang tât ca bô dinh tuyên cua nhiêu khach hang trong khi cung câp dinh tuyên hôi tu
kip thoi.

2.4 Phân loçi VPN.
VPN la môt công nghê ma nha san xuât dua ra nhám dap ung duoc môt sô nhu câu
co ban sau dây:
O Cung câp duoc nhiêu ung dung khac nhau trong cung môt dich vu khi nguoi
dung yêu câu.
O Co thê diêu khiên duoc quyên truy câp cua nguoi dung, cac nha cung câp dich
vu cùng nhu cac dôi tuong bên ngoai khac.
Dua vao cac ung dung cùng nhu nhung dác diêm cua VPN ma nguoi ta chia thanh
hai loai VPN co ban.
O VPN truy nhâp tu xa (Remote Access VPN)
O VPN diêm toi diêm (Site - to Site VPN)
Trong do VPN diêm toi diêm lai duoc chia thanh hai loai la
O VPN cuc bô
O VPN mo rông

2.4.1 VPN truy nhçp tù xa (Remote Access VPN).
Nhung thanh phân chinh trong mô hinh VPN truy nhâp tu xa :
O May chu cua hê thông truy nhâp tu xa (RAS) duoc dát tai trung tâm co nhiêm
vu xac nhân va chung nhân cac yêu câu gui toi. No chiu trach nhiêm diêu hanh toan bô
hê thông thông tin va du liêu nhân va gui qua mang nay.
O Kêt nôi nhanh chong thuân tiên dên trung tâm dê lây du liêu môt cach nhanh
chong nhám giam duoc môt phân chi phi khi nguoi dung o xa trung tâm may chu.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 49 -

O Hô tro nhân viên ki thuât môt phân trong viêc câu hinh, bao tri hê thông va
quan ly bô xu ly trung tâm. Va hô tro truy câp tu xa boi nguoi dung.
Khi triên khai VPN truy nhâp tu xa, nhung nguoi dung truy nhâp tu xa hoác cac
ván phong dai diên chi cân kêt nôi nôi bô dên nha cung câp dich vu ISP hoác ISP`s
POP va kêt nôi dên tai nguyên thông qua mang Internet. Hê thông VPN truy nhâp tu
xa co mô hinh duoi dây.

Hinh 2.3 : VPN truy câp tu xa

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 50 -

Hinh 2.4 : Thiêt lâp VPN tu xa
Mũt sŧ uu diêm cua JPA truy 3ŏ5 tŵ xa
O VPN truy nhâp tu xa không cân hô tro nhân viên mang boi vi qua trinh kêt nôi
tu xa duoc cac nha cung câp dich vu thuc hiên.
O Cac khoan chi phi cho cac kêt nôi tu xa boi cac kêt nôi khoang cach duoc thay
thê boi cac kêt nôi cuc bô thông qua mang Internet.
O Cung câp cac dich vu gia re cho nguoi dung o xa, tao su thuân loi cho viêc phat
triên mang.
O VPN cung câp kha náng truy nhâp tôt hon dên cac site cua cac công ty vi chung
hô tro muc thâp nhât chi phi dich kêt nôi.
Mũt sŧ 3uçc diêm cua ma3 JPA truy 3ŏ5 tŵ xa:
O VPN truy nhâp tu xa không hô tro cac dich vu bao dam chât luong dich vu diêu
do rât bât loi cho nguoi dung môi khi co nhung thông tin quan trong muôn gui di,
không duoc dam bao an toan. Nên viêc mât cáp du liêu va cac goi du liêu không dên
dich la co thê xây ra.
O Khi su dung cac loai thuât toan mã hoa phuc tap nên tiêu dê giao thuc táng môt
cach dang kê. Diêu do bât loi cho viêc giai mã va truyên di trên mang.
O Do phai truyên du liêu thông qua Internet, nên khi trao dôi cac du liêu lon nhu
cac goi du liêu truyên thông, video, âm thanh së rât châm.
2.4.2 VPN diêm tói diêm (Site - to - Site VPN ).
La viêc su dung mât mã danh riêng cho nhiêu nguoi dê kêt nôi nhiêu diêm cô dinh
voi nhau thông qua môt mang công công nhu Internet. Loai nay co thê dua trên
Intranet hoác Extranet. Loai dua trên Intranet: nêu môt công ty co vai dia diêm tu xa
muôn tham gia vao môt mang riêng duy nhât, ho co thê tao ra môt VPN intranet (VPN
nôi bô) dê nôi LAN voi LAN. Loai dua trên Extranet: khi môt công ty co môi quan hê
mât thiêt voi môt công ty khac (vi du nhu : dôi tac cung câp, khach hang .), ho co thê
xây dung môt VPN extranet (VPN mo rông) kêt nôi LAN voi LAN dê nhiêu tô chuc
khac nhau co thê lam viêc trên môt môi truong chung.
Su khac nhau giua VPN diêm toi diêm voi VPN truy câp tu xa chi mang tinh
tuong trung. Nhiêu thiêt bi VPN moi co thê hoat dông theo ca hai cach nay
VPN ddieemt toi diêm co thê duoc xem nhu môt VPN cuc bô hoác mo rông xet tu
quan diêm quan ly chinh sach. Nêu ha tâng mang co chung môt nguôn quan ly, no co
thê duoc xem nhu la VPN nôi bô. Nguoc lai, no co thê xem nhu la mo rông
a. VPN nçi bç (Intranet VPN).
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 51 -

Intranet VPNs duoc su dung dê kêt nôi dên cac chi nhanh ván phong cua tô chuc
dên Corporate Intranet (backbone router) su dung campus router. Theo mô hinh nay së
rât tôn chi phi do phai su dung 2 router dê thiêt lâp duoc mang, thêm vao do, viêc triên
khai, bao tri va quan ly mang Intranet Backbone së rât tôn kem con tuy thuôc vao
luong luu thông trên mang di trên no va pham vi dia ly cua toan bô mang Intranet.
Dê giai quyêt vân dê trên, su tôn kem cua WAN backbone duoc thay thê boi cac
kêt nôi Internet voi chi phi thâp, diêu nay co thê giam môt luong chi phi dang kê cua
viêc triên khai mang Intranet.

Hinh 2.5 : VPN nôi bô
b. VPN mo rçng (Extranet VPN)
Không giông nhu Intranet va Remote Access-based, Extranet không hoan toan
cach li tu bên ngoai (outer-world), Extranet cho phep truy câp nhung tai nguyên mang
cân thiêt cua cac dôi tac kinh doanh, cháng han nhu khach hang, nha cung câp, dôi tac
nhung nguoi giu vai tro quan trong trong tô chuc.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 52 -


Hinh 2.6 : Môt vi du vê Extranet VPN truyên thông
Nhu hinh 2.5, mang Extranet rât tôn kem do co nhiêu doan mang riêng biêt trên
Intranet kêt hop lai voi nhau dê tao ra môt Extranet. Diêu nay lam cho kho triên khai
va quan ly do co nhiêu mang, dông thoi cùng kho khán cho ca nhân lam công viêc bao
tri va quan tri. Thêm nua la mang Extranet së kho mo rông do diêu nay së lam rôi tung
toan bô mang Intranet va co thê anh huong dên cac kêt nôi bên ngoai mang. Së co
nhung vân dê ban gáp phai bât thinh linh khi kêt nôi môt Intranet vao môt mang
Extranet.

Hinh 2.7 : Thiêt lâp Extranet VPN
Môt sô thuân loi cua Extranet VPN :
O Do hoat dông trên môi truong Internet, ban co thê lua chon nha phân phôi khi
lua chon va dua ra phuong phap giai quyêt tuy theo nhu câu cua tô chuc.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 2 : Gioi thiêu chung vê VPN

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 53 -

O Boi vi môt phân Internet-connectivity duoc bao tri boi nha cung câp (ISP) nên
cùng giam chi phi bao tri khi thuê nhân viên bao tri.
O Dê dang triên khai, quan ly va chinh sua thông tin.
Môt sô bât loi cua Extranet :
O Su de doa vê tinh an toan, nhu bi tân công báng tu chôi dich vu vân con tôn tai.
O Táng thêm nguy hiêm su xâm nhâp dôi voi tô chuc trên Extranet.
O Do dua trên Internet nên khi du liêu la cac loai high-end data thi viêc trao dôi
diên ra châm chap.
Do dua trên Internet, QoS cùng không duoc bao dam thuong xuyên

Hinh 2.8 : Mô hinh VPN kêt hop


Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 54 -

CHUONG 3: MANG RIÊNG AO MPLS

3.1 Giói thiçu vê MPLS VPN
3.1.1 MPLS VPN là gì?


Hinh 3.1 : Mô hinh MPLS VPN
MPLS VPN kêt hop nhung dác diêm tôt nhât cua Overlay VPN va peer-to-peer
VPN:
O Cac router PE tham gia vao qua trinh dinh tuyên cua khach hang (customer), tôi
uu viêc dinh tuyên giua cac site cua khach hang.
O Cac router PE su dung cac bang dinh tuyên ao (virtual routing table) cho tung
khach hang nhám cung câp kha náng kêt nôi vao mang cua nha cung câp cho nhiêu
khach hang.
O Cac khach hang co thê su dung dia chi IP trung nhau (overlap addresses) MPLS
VPN backbone va cac site khach hang trao dôi thông tin dinh tuyên lop 3.
MPLS VPN gôm cac vung sau:
O Mang khach hang: thuong la miên diêu khiên cua khach hang gôm cac thiêt bi
hay cac router trai rông trên nhiêu site cua cung môt khach hang. Cac router CE la
nhung router trong mang khach hang giao tiêp voi mang cua nha cung câp.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 55 -

O Mang cua nha cung câp: la miên thuôc diêu khiên cua nha cung câp gôm cac
router biên (edge) va lõi (core) dê kêt nôi cac site thuôc vao cac khach hang trong môt
ha tâng mang chia se. Cac router PE la cac router trong mang cua nha cung câp giao
tiêp voi router biên cua khach hang. Cac router P la router trong lõi cua mang, giao
tiêp voi cac router lõi khac hoác router biên cua nha cung câp.
Trong mang MPLS VPN, router lõi cung câp chuyên mach nhãn giua cac router
biên cua nha cung câp va không biêt dên cac tuyên VPN. Cac router CE trong mang
khach hang không nhân biêt duoc cac router lõi, do do câu truc mang nôi bô cua mang
nha cung câp trong suôt dôi voi khach hang.
3.1.2 Lçi ích cua MPLS VPN
Chi phi thâp, tôc dô ôn dinh, dap ung duoc yêu câu vê bao mât thông tin, don gian
trong viêc quan ly va dê dang trong viêc chuyên dôi.
Giam thiêu chi phi so voi cac công nghê tuong dông trong viêc quan ly, xây dung,
triên khai trong môt mang diên rông.
Tinh ôn dinh va kha náng mo rông: dap ung nhu câu mo rông môt cach nhanh
chong, co thê kêt nôi nhanh chong voi cac mang khac.
Thich ung voi nhiêu loai công nghê khac nhau va không thay thê hê thông mang
hiên tai cua khach hang. Voi kha náng hô tro nhiêu loai công nghê khac nhau do do
MPLS co thê hô tro nhiêu kiêu truy câp khac nhau nhu Frame relay, IP, .lam giam
thiêu chi phi cho khach hang hoác co thê tân dung thiêt bi mang sán co.
An toan mang: voi tinh náng mã hoa va tao duong hâm cua công nghê VPN giup
MPLS dat duoc muc dô an toan cao nhu trong môi truong mang riêng.
Chât luong dich vu: dam bao phân biêt thu tu uu tiên cho cac loai du liêu khac
nhau nhu: sô liêu, hinh anh, âm thanh.
3.2 Các thành phân chính cua kiên trúc MPLS VPN
Vê co ban MPLS VPN co hai mô hinh la MPLS VPN Layer 2 va MPLS VPN
Layer 3. Tuy nhiên trong khuôn khô dô an em së tâp trung tim hiêu vê MPLS VPN
Layer 3, va sau dây la cac thanh phân va hoat dông cua MPLS VPN Layer3
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 56 -


Hinh 3.2 : Mô hinh mang riêng ao tâng 3
3.2.1 VRF - Virtual Routing and Foewarding Table
Khach hang duoc phân biêt trên router PE báng cac bang dinh tuyên ao (virtual
routing tables) hoác cac instance, con duoc goi la VRF. Thuc chât no giông nhu duy
tri nhiêu router riêng biêt cho cac khach hang kêt nôi vao mang cua nha cung câp.
Chuc náng cua VRF giông nhu môt ban dinh tuyên toan cuc, ngoai tru viêc no chua
moi tuyên liên quan dên môt VPN cu thê. VRF cùng chua môt bang chuyên tiêp CEF
cho VRF riêng biêt (VRF- speciIic CEF Iorwarding table) tuong ung voi bang CEF
toan cuc xac dinh cac yêu câu kêt nôi va cac giao thuc cho môi site khach hang kêt nôi
trên môt router PE. VRF xac dinh bôi canh (context) giao thuc dinh tuyên tham gia
vao môt VPN cu thê cùng nhu giao tiêp trên router PE cuc bô tham gia vao VPN,
nghia la su dung VRF. Giao tiêp tham gia vao VRF phai hô tro chuyên mach CEF.Môt
VRF co thê gôm môt giao tiêp (logical hay physical) hoác nhiêu giao tiêp trên môt
router. VRF chua môt bang dinh tuyên IP tuong ung voi bang dinh tuyên IP toan cuc,
môt bang CEF, liêt kê cac giao tiêp tham gia vao VRF, va môt tâp hop cac nguyên tác
xac dinh giao thuc dinh tuyên trao dôi voi cac router CE (routing protocol contexts).
VRF con chua cac dinh danh VPN (VPN identiIier) nhu thông tin thanh viên VPN
(RD va RT). Hinh sau cho thây chuc náng cua VRF trên môt router PE thuc hiên tach
tuyên khach hang.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 57 -


Hinh 3.3 : Chuc náng cua VRF
Cisco IOS hô tro cac giao thuc dinh tuyên khac nhau nhu nhung tiên trinh dinh
tuyên riêng biêt (OSPF, EIGRP,.) trên router. Tuy nhiên, môt sô giao thuc nhu RIP
va BGP, IOS chi hô tro môt instance cua giao thuc dinh tuyên. Do do, thuc thi dinh
tuyên VRF báng cac giao thuc nay phai tach riêng hoan toan cac VRF voi nhau. Bôi
canh dinh tuyên (routing context) duoc thiêt kê dê hô tro cac ban sao cua cung giao
thuc dinh tuyên VPN PE-CE. Cac bôi anh dinh tuyên nay co thê duoc thuc thi nhu cac
tiên trinh riêng biêt (OSPF), hay nhu nhiêu instance cua cung môt giao thuc dinh tuyên
(BGP, RIP, .). Nêu nhiêu instance cua cung môt giao thuc dinh tuyên duoc su dung
thi môi instance co môt tâp cac tham sô cua riêng no.
Hiên tai, Cisco IOS hô tro RIPv2, EIGRP, BGPv4 (nhiêu instance), va OSPFv2
(nhiêu tiên trinh) duoc dung cho VRF dê trao dôi thông tin dinh tuyên giua CE va PE.
Trong mô hinh MPLS VPN, router PE phân biêt cac khach hang báng VRF. Tuy
nhiên, thông tin nay cân duoc mang theo giua cac router PE dê cho phep truyên du
liêu giua cac site khach hang qua MPLS VPN backbone. Router PE phai co kha náng
thuc thi cac tiên trinh cho phep cac mang khach hang kêt nôi vao co không gian dia chi
trung láp (overlapping address spaces). Router PE hoc cac tuyên nay tu cac mang
khach hang va quang ba thông tin nay báng mang truc chia se cua nha cung câp
(shared provider backbone). Diêu nay thuc hiên báng viêc kêt hop voi RD trong bang
dinh tuyên ao (virtual routing table) trên môt router PE. Ta co thê tao VRF trên PE voi
lênh i5 vrf .Ta su dung lênh i5 vrf forwardi3 dê gan môt giao diên PE CE trên PE
toi VRF. Ta cùng co thê gan môt giao diên toi môt VRF duy nhât, nhung cùng co thê
gan nhiêu giao diên toi cung môt VRF. Sau do PE së tu dông tao môt bang VRF va
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 58 -

CEF. Bang dinh tuyên VRF không giông voi bang dinh tuyên thông thuong trong
Cisco IOS tru khi no duoc su dung cho môt tâp VPN site duy nhât va hoan toan riêng
biêt voi tât ca cac bang dinh tuyên khac.
3.2.2 RD - Route Distinguisher
La môt dinh danh 64-bit duy nhât, thêm vao truoc 32-bit dia chi tuyên duoc hoc tu
router CE tao thanh dia chi 96-bit duy nhât co thê duoc chuyên vân giua cac router PE
trong miên MPLS. Do do chi duy nhât môt RD duoc câu hinh cho 1 VRF trên router
PE. Dia chi 96 bit cuôi cung (tông hop cua 32- bit dia chi khach hang va 64-bit RD)
duoc goi la môt dia chi VPNv4. Dia chi VPNv4 trao dôi giua cac router PE trong
mang nha cung câp. RD co thê co hai dinh dang: dang dia chi IP hoác chi sô AS. Gia
tri 64 bit co thê co 2 dinh dang: ASN:nn hoác IP-address:nn (o dây nn la môt sô).
Trong do dinh dang ASN:nn duoc su dung nhiêu hon (o dây ASN viêt tát cua sô hê
thông tu tri - autonomous system number). RD duoc su dung dê tranh truong hop
tuyên IPv4 cua môt khach hang trung voi tuyên IPv4 cua khach hang khac. Nêu tiên tô
IPv4 10.1.1.0/24 va RD 1:1, tiên tô vpnv4 së la 1:1:10.1.1.0/24.
Môt khach hang co thê su dung cac RD khac nhau cho cung môt tuyên IPv4. Khi
môt VPN site duoc kêt nôi toi 2 PE, tuyên tu VPN co thê co 2 RD khac nhau, phu
thuôc vao PE nao ma tuyên nhân duoc. Môi tuyên IPv4 co thê co 2 RD khac nhau va
co 2 tuyên vpnv4 hoan toan khac nhau. Diêu nay cho phep BGP nhin thây chung nhu
la cac tuyên khac nhau va ap dung môt chinh sach khac nhau cho môi tuyên. Hinh bên
duoi cho thây hai khach hang co dia chi mang giông nhau, 172.16.10.0/24, duoc phân
biêt nho vao cac gia tri RD khac nhau, 1:100 va 1:101, uu tiên quang ba dia chi
VPNv4 trên router PE.
Giao thuc dung dê trao dôi cac tuyên VPNv4 giua cac PE la multiprotocol BGP
(MP- BGP). IGP yêu câu duy tri iBGP (internal BGP) khi thuc thi MPLS VPN. Do do,
PE phai chay môt IGP cung câp thông tin NLRI cho iBGP nêu ca hai PE cung trong
môt AS. Hiên tai, Cisco hô tro ca OSPFv2 va ISIS trong mang nha cung câp nhu la
IGP. MP-BGP cùng chiu trach nhiêm chi dinh nhãn VPN. Kha náng mo rông la ly do
chinh chon BGP lam giao thuc mang thông tin dinh tuyên khach hang. Hon nua, BGP
cho phep su dung dia chi VPNv4 trong môi truong MPLS VPN voi dãy dia chi trung
láp cho nhiêu khach hang.
Môt phiên lam viêc MP-BGP giua cac PE trong môt BGP AS duoc goi la MP-
iBGP session va kem theo cac nguyên tác thuc thi cua iBGP liên quan dên thuôc tinh
cua BGP (BGP attributes). Nêu VPN mo rông ra khoi pham vi môt AS, cac VPNv4 së
trao dôi giua cac AS tai biên báng MP-eBGP session.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 59 -


Hinh 3.4 : Vi du vê RD
3.2.3 RT - Routee Targets
Nêu RD cùng duoc su dung dê chi ra VPN, viêc truyên thông giua cac site cua cac
VPN së co su cô. Vi du môt site cua công ty A không thê truyên thông voi môt site cua
công ty B boi vi RD không giông nhau. Khai niêm cac site cua công ty A truyên thông
voi cac site cua công ty B duoc goi la 0xtran0t VPN. Truong hop truyên thông giua
cac site cua cung công ty A (cung VPN) duoc goi la intran0t VPN. Viêc truyên thông
giua cac site duoc diêu khiên boi môt dác tinh MPLS VPN khac goi la Route targets
(RTs).
RT la môt BGP 0xt0nd0d community chi ra tuyên nao së duoc nhân tu MP-BGP
vao VRF. Co hai loai RT do la RT nhâp vao (imported RT) va RT xuât ra (exported
RT). RT nhâp vao duoc su dung khi nhâp cac tuyên vao VRF tu MP-BGP, nêu tuyên
nao co gia tri RT phu hop voi RT nhâp vao cua VRF thi tuyên do së duoc nhân vao
VRF. RT xuât ra duoc su dung khi VRF xuât ra môt tuyên va duoc gui vao MP-BGP,
khi do tuyên xuât ra së duoc gán thêm RT xuât ra truoc khi duoc gui vao MP-BGP.
Hinh 3.5 chi ra ráng cac RT diêu khiên tuyên nao duoc nhân vao VRF nao tu cac
PE Router khac va cung voi RT nao tuyên VPNv4 duoc xuât ra vê phia cac PE Router
khac. Co thê co hon môt RT duoc gán voi tuyên VPNv4. Dê duoc nhân vao VRF, RT
cua tuyên VPNv4 phai phu hop voi it nhât môt RT nhân vao duoc câu hinh trên VRF.

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 60 -


Hinh 3.5 : Cac loai RT va chuc náng cua no
Khi câu hinh vai site thuôc vê môt VPN va không co su truyên thông giua cac site
thuôc vê cac VPN khac nhau, chung ta chi cân câu hinh môt RT nhâp va môt RT xuât
trong tât ca cac VRF trên cac PE Router kêt nôi toi cac site do. Khi cac site thuôc cac
VPN cân truyên thông voi nhau thi viêc câu hinh së phuc tap hon, cac VRF trên cac
PE Router kêt nôi voi cac site do së duoc câu hinh thêm cac RT xuât va nhâp dê co thê
nhân duoc cac tuyên tu VPN khac.
3.2.4 Giao thúc MP-BGP.
VRF tach riêng cac tuyên cua khach hang trên PE Router, nhung lam thê nao dê
cac tiên tô duoc truyên thông qua mang cua nha cung câp dich vu? Co toi hang trám
hoác hang nghin tuyên cân duoc truyên qua mang trong khi do cac PE Router thuong
không duoc kêt nôi truc tiêp voi nhau. Vi vây BGP la giao thuc thich hop cho viêc
mang cac tuyên VPNv4 môt cach dam bao thông qua mang MPLS VPN. BGP la môt
giao thuc chuân duoc su dung dê dinh tuyên trên Internet. No la giao thuc co kha náng
mang môt sô luong tuyên rât lon thông qua mang, no cùng la môt giao thuc linh hoat
va dê mo rông dê thuc hiên trong cac môi truong khac nhau.
Dê hô tro cho viêc truyên cac tuyên VPNv4 thông qua mang, BGP dã bô xung
thêm hai thuôc tinh moi do la ultiprotocol R0achabl0 NLRI (N0twork Lay0r
R0achability Information) va ultiprotocol Unr0achabl0 NLRI. Nhung thuôc tinh nay
thông bao va rut lai cac tuyên. Chung dêu co hai truong: Addr0ss Family Ind0ntifi0r
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 61 -

(AFI) va $ubs06u0nt Addr0ss Family Id0ntifi0r ($AFI) cac truong nay chi ra cac
addr0ss family duoc mang boi BGP, môt trong cac addr0ss family do la VPNv4. Ngoai
thuôc tinh R% 0xt0nd0d community cùng duoc dinh nghia dê mang cac RTs.
BGP thuc hiên công viêc truyên cac tuyên VPNv4 thông qua mang MPLS VPN.
Tuy nhiên diêu nay la không du dê co kha náng chuyên du liêu VPN môt cach chinh
xac, dê cho egress PE Router co thê chuyên du liêu toi CE Router chinh xac, no phai
chuyên cac goi tin dua trên nhãn. Egress PE Router co thê anh xa môt nhãn toi tuyên
VPNv4, nhãn do duoc goi la nhãn VPN (JPN lab0l). Egress PE Router phai thông bao
nhãn nay cung voi tuyên VPNv4 toi ingress PE Router. Nhãn nay duoc chua trong
truong NLRI (Network Layer Reachability InIormation), khi do truong AFI duoc dát
báng 1 va truong SAFI duoc dát báng 128 trong truong hop cua IPv4.

3.2.5 Hoçt dçng cua m}t phàng diêu khiên MPLS VPN.
Mát pháng diêu khiên trong MPLS VPN chua moi thông tin dinh tuyên lop 3 va
cac tiên trinh trao dôi thông tin cua cac IP preIix duoc gan va phân phôi nhãn báng
LDP. Mát pháng du liêu thuc hiên chuc náng chuyên tiêp cac goi IP duoc gan nhãn
dên tram kê dê vê dich. Hinh sau cho thây su tuong tac cua cac giao thuc trong mát
pháng diêu khiên cua MPLS VPN.


Hinh 3.6 : Su tuong tac giua cac giao thuc trong mát pháng diêu khiên
Cac router CE duoc kêt nôi voi cac PE, va môt IGP, BGP, hay tuyên tinh (static
route) duoc yêu câu trên cac CE cung voi cac PE dê thu thâp va quang cao thông tin
NLRI. Trong MPLS VPN backbone gôm cac router P va PE, môt IGP kêt hop voi
LDP duoc su dung giua cac PE va P. LDP dung dê phân phôi nhãn trong môt MPLS
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 62 -

domain. IGP dung dê trao dôi thông tin NLRI, anh xa (map) cac NLRI nay vao MP-
BGP. MP-BGP duoc duy tri giua cac PE trong môt miên MPLS VPN va trao dôi câp
nhât MP-BGP.

3.2.6 Hoçt dçng cua m}t phàng dü liçu MPLS VPN
Viêc chuyên tiêp trong mang MPLS VPN doi hoi phai dung chông nhãn (label
stack). Nhãn trên (top lable) duoc gan va hoan dôi (swap) dê chuyên tiêp goi du liêu di
trong lõi MPLS. Nhãn thu hai (nhãn VPN) duoc kêt hop voi VRF o router PE dê
chuyên tiêp goi dên cac CE. Hinh sau mô ta cac buoc trong chuyên tiêp du liêu khach
hang cua mát pháng du liêu tu môt site khach hang CE2-A toi CE1-A trong ha tâng
mang cua SP.
Khi du liêu duoc chuyên tiêp toi môt mang cu thê doc theo mang VPN qua lõi
MPLS, chi co nhãn trên (top lable) trong chông nhãn bi hoan dôi (swap) khi goi di qua
backbone. Nhãn VPN vân giu nguyên va duoc boc ra khi dên router PE ngõ ra
(egress)/xuôi dong(downstream). Mang gán voi môt giao tiêp ngõ ra thuôc vao môt
VRF cu thê trên router phu thuôc vao gia tri cua nhãn VPN.

3.2.7 D|nh tuyên VPNv4 trong mçng MPLS VPN
VRF tach riêng khach hang trên bô dinh tuyên PE, nhung lam thê nao dê tiên tô
duoc vân chuyên qua mang cua nha cung câp dich vu? boi vi, nhiêu kha náng, sô
luong lon cac tuyên co thê la môt trám nghin duoc vân chuyên qua. BGP la môt
ung cu viên boi vi no la giao thuc dinh tuyên tinh va proven co thê mang rât nhiêu
tuyên. Chi thây ráng BGP la giao thuc dinh tuyên co ban dê mang bang dinh tuyên
Internet hoan chinh. Boi vi tuyên VPN cua khach hang duoc thuc hiên duy nhât báng
cach thêm RD vao môi tuyên IPv4 chuyên no thanh tuyên VPNv4 tât ca cac tuyên
khach hang co thê duoc vân chuyên an toan qua mang MPLS VPN.

Hinh 3.7 : Su truyên tuyên trong mang MPLS VPN
Bô dinh tuyên PE nhân tuyên IPv4 tu bô dinh tuyên CE qua giao thuc công trong
(IGP Interior Gateway Protocol) hoác BGP ngoai (external BGP eBGP). Nhung
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 63 -

tuyên IPv4 tu site VPN duoc dát vao trong bang dinh tuyên VRF. VRF duoc su dung
phu thuôc vao VRF ma duoc câu hinh trên giao diên trên bô dinh tuyên PE toi bô dinh
tuyên CE. Nhung tuyên nay duoc nôi voi RD ma duoc chi dinh toi VRF. Do do, chung
tro thanh tuyên VNPv4, tuyên nay sau do duoc dua vao MP BGP. BGP quan tâm
dên su phân phôi nhung tuyên VPNv4 toi tât ca cac bô dinh tuyên PE trong mang
MPLS VPN. Trên bô dinh tuyên PE, nhung tuyên VPNv4 duoc tach RD va dua vao
bang dinh tuyên VRF nhu tuyên IPv4. Tuyên VNPv4, sau khi duoc tach bo RD, co
duoc dua vao bang VRF hay không con phu thuôc vao RT co cho phep truy nhâp vao
VRF hay không. Nhung tuyên IPv4 sau do duoc quang ba toi cac bô dinh tuyên CE
qua giao thuc IGP hoác eBGP (giao thuc chay giua bô dinh tuyên PE va CE). Hinh sau
mô ta cac buoc trong su truyên tuyên tu CE dên CE trong mang MPLS VPN.

Hinh 3.8 : Su truyên tuyên trong mang MPLS VPN Step by step
Boi vi nha cung câp dich vu ma dang chay mang MPLS VPN chay BGP trong
hê thông tu tri, iBGP dang chay giua cac bô dinh tuyên PE. Su truyên tu eBGP giao
thuc chay giua PE va CE toi MP iBGP trong mang MPLS VPN va nguoc lai la tu
dông va không cân câu hinh thêm. Tuy nhiên viêc phân phôi lai cua MP iBGP trong
IGP ma hiên dang chay giua PE va CE la không tu dông. Ta phai câu hinh phân phôi
lai lân nhau giua MP iBGP va IGP.


Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 64 -

3.2.8 Chuyên tiêp gói trong mçng MPLS VPN
Nhu dã noi trong phân truoc, nhung goi không thê duoc chuyên tiêp nhu goi IP
don thuân giua cac site. Bô dinh tuyên P không thê chuyên tiêp chung boi vi no không
co thông tin VRF tu môi site. MPLS không thê giai quyêt vân dê nay boi dan nhãn vao
goi. Bô dinh tuyên P sau do phai co thông tin chuyên tiêp dung cho nhãn dê chuyên
tiêp goi. Cach chung nhât la câu hinh giao thuc phân phôi nhãn (LDP) giua tât ca cac
bô dinh tuyên P va PE nên tât ca cac luu luong IP la chuyên mach nhãn giua chung. Ta
cùng co thê su dung giao thuc RSVP mo rông cho diêu khiên luu luong (TE) khi thuc
thi MPLS TE, nhung LDP la phuong thuc chung nhât cho MPLS VPN. Goi IP sau do
duoc chuyên tiêp nhãn voi môt nhãn tu bô dinh tuyên PE vao toi bô dinh tuyên PE ra.
Bô dinh tuyên P không bao gio phai thuc hiên viêc tim kiêm dia chi IP dich. Dây la
cach dê cac goi duoc chuyên mach giua cac bô dinh tuyên PE vao va ra. Nhung nhãn
nay duoc goi la nhãn IGP, boi vi no la nhãn phai co trong tiên tô IPv4 trong bang dinh
tuyên toan cuc cua bô dinh tuyên P va PE, va IGP cua mang nha cung câp dich vu
quang ba no.
Lam thê nao dê bô dinh tuyên PE biêt duoc goi nao thuôc VRF nao. Thông tin nay
không co trong mao dâu IP, va no không thê duoc nhân lây tu nhãn IGP, boi vi dây chi
duoc su dung dê chuyên tiêp goi qua mang cua nha cung câp dich vu. Giai phap o dây
la thêm môt nhãn khac trong chông nhãn MPLS. Nhãn nay së chi ra goi nao thuôc
VRF. Do do tât ca cac goi cua khach hang duoc chuyên tiêp voi 2 nhãn: nhãn IGP nhu
la nhãn trên cung va nhãn VPN nhu la nhãn duoi cung. Nhãn VPN phai duoc dát trên
bô dinh tuyên PE vao dê chi ra bô dinh tuyên PE ra nao ma goi thuôc VRF do. Lam
thê nao dê bô dinh tuyên PE ra bao hiêu toi bô dinh tuyên PE vao ma nhãn duoc su
dung cho tiên tô VRF? Boi MP BGP thuc su duoc su dung dê quang ba tiên tô
VPNv4, no cùng bao hiêu nhãn VPN (duoc biêt dên nhãn BGP) ma duoc kêt nôi voi
tiên tô VPNv4.
Chú ý: Thuc su thi khai niêm co môt nhãn VPN chi ra goi nao thuôc VRF cùng
không thuc su dung. No co thê dung trong vai truong hop, nhung da sô la không. Nhãn
VPN thuong chi ra nut tiêp theo ma goi duoc chuyên tiêp toi trên bô dinh tuyên PE ra.
Do do, muc dich cua no la dê chi bô dinh tuyên CE dung nhu buoc tiêp theo cua goi.
Noi tom lai, luu luong VRF to VRF co 2 nhãn trong mang MPLS VPN. Nhãn trên
cung la nhãn IGP va duoc phân phôi boi LDP hoác RSVP cho TE giua tât ca cac bô
dinh tuyên P va PE hop by hop. Nhãn duoi cung la nhãn VPN ma duoc quang ba boi
MP iBGP tu PE dên PE. Nhung bô dinh tuyên P su dung nhãn IBG dê chuyên tiêp
goi toi bô dinh tuyên PE ra tuong ung. Bô dinh tuyên PE ra su dung nhãn VPN dê
chuyên tiêp goi IP toi bô dinh tuyên CE tuong ung.


Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 65 -


Hinh 3.9 : Chuyên tiêp goi trong mang MPLS VPN

3.3So sánh MPLS VPN và VPN truyên thông
3.3.1 VPN truyên thông

Hinh 3.10 : Mô hinhVPN truyên thông
Han chê dâu tiên va cùng la dê nhân thây nhât o IPSec do la lam giam hiêu náng
cua mang. Khi xet duong di cua môt goi tin duoc gui tu may tinh A trong mang A dên
may tinh B trong mang B. Goi tin tu may tinh A së duoc gui dên CPE A. CPE-A së
kiêm tra goi tin xem liêu no co cân thiêt phai chuyên dên CPEB hay không. Trong môt
môi truong mang không co VPN thi goi tin së duoc truyên ngay dên CPE-B. Tuy
nhiên, voi giao thuc IPSec, CPE-A phai thuc hiên môt sô thao tac truoc khi gui goi tin
di. dâu tiên, goi tin duoc mã hoa, sau do dong goi vao cac goi IP, hoat dông nay tiêu
tôn thoi gian va gây trê cho goi tin. Tiêp theo goi tin së duoc dua vao trong mang cua
nha cung câp dich vu. Luc nay, nêu goi tin moi duoc tao thanh co kich thuoc lon hon
kich thuoc tôi da cho phep truyên (MTU) trên bât cu môt liên kêt nao giua CPE-A va
CPE-B thi goi tin së cân phai duoc phân manh thanh hai hay nhiêu goi tin nho hon.
diêu nay chi xay ra trong truong hop bit DF (Don't Fragment) không duoc thiêt lâp,
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 66 -

con trong truong hop bit DF duoc thiêt lâp thi goi tin së bi mât va môt ban tin ICMP së
duoc gui lai phia phat. Khi goi tin dên duoc CPE-B, no së duoc mo goi va giai mã, hai
hoat dông nay tiêp tuc lam trê goi tin trong mang. Cuôi cung, CPE-B së chuyên tiêp
goi tin dên may tinh B.
Thoi gian trê trong mang së phu thuôc vao dô phuc tap va tôc dô xu ly cua cac
CPE. Cac thiêt bi CPE chât luong thâp thuong phai thuc hiên hâu hêt cac chuc náng
IPSec báng phân mêm khiên trê trong mang lon. Cac thiêt bi CPE voi kha náng thuc
hiên cac chuc náng IPSec báng phân cung co thê táng tôc dô xu ly goi tin lên rât nhiêu
nhung chi phi cho cac thiêt bi nay la rât dát. diêu nay dân dên chi phi triên khai môt
mang IPSec VPN la rât tôn kem.
Cac công nghê IP VPN khac hiên co, nhu IPSec, L2TP, L2F va GRE tât ca dêu
hoat dông tôt voi câu hinh mang sao (hubandspoke). Tuy nhiên, mang ngay nay cân
liên lac nhiêu chiêu (anytoany). Dê hô tro diêu nay su dung Frame relay hay giao
thuc duong hâm thi cân phai co câu hinh dang kêt nôi dây du (Iull mesh) cac PVC hay
duong hâm giua cac vung la thanh viên. Mang không thê cung câp va quan ly môt câu
hinh dây du (Iull mesh topology) su dung cac công nghê truyên thông voi hang ngan
hay chuc ngan VPN.
Môt diêm chung ta cân phai cân nhác khi triên khai cac mang VPN do la cac thiêt
bi CPE. Môi nha cung câp cân phai chác chán ráng tât ca cac CPE së hoat dông tuong
thich voi nhau. Giai phap don gian va hiêu qua nhât la su dung cung môt loai CPE
trong môi vung, tuy nhiên, diêu nay không phai bao gio cùng thuc hiên duoc do nhiêu
yêu tô khac nhau. Tuy ngay nay su tuong thich không phai la môt vân dê lon nhung no
vân cân phai duoc quan tâm khi hoach dinh môt giai phap mang IPSec VPN.
3.3.2 MPLS VPN
Cac mang MPLS VPN không su dung hoat dông dong goi va mã hoa goi tin dê dat
duoc muc dô bao mât cao. MPLS VPN su dung bang chuyên tiêp va cac nhãn dê tao
nên tinh bao mât cho mang VPN. Kiên truc mang loai nay su dung cac tuyên mang xac
dinh dê phân phôi cac dich vu VPN, va cac co chê xu ly thông minh cua MPLS VPN
luc nay nám hoan toan trong phân lõi cua mang.
Môi VPN duoc kêt hop voi môt bang dinh tuyên - chuyên tiêp VPN (VRF) riêng
biêt. VRF cung câp cac thông tin vê môi quan hê trong VPN cua môt site khach hang
khi duoc nôi voi PE router. Dôi voi môi VRF, thông tin su dung dê chuyên tiêp cac
goi tin duoc luu trong cac bang dinh tuyên IP va bang CEF. Cac bang nay duoc duy tri
riêng le cho tung VRF nên no ngán chán duoc hiên tuong thông tin bi chuyên tiêp ra
ngoai mang VPN cùng nhu ngán chán cac goi tin bên ngoai mang VPN chuyên tiêp
vao cac router bên trong mang VPN. Dây chinh la co chê bao mât cua MPLS VPN.
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 3 : Mang riêng ao MPLS

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 67 -

Bên trong môi môt MPLS VPN, co thê kêt nôi bât ky hai diêm nao voi nhau va cac
site co thê gui thông tin truc tiêp cho nhau ma không cân thông qua site trung tâm.
Cac CE không doi hoi chuc náng VPN va hô tro IPSec. diêu nay co nghia la khach
hang không phai chi phi qua cao cho cac thiêt bi CE. Trê trong mang duoc giu o muc
thâp nhât vi cac goi tin luu chuyên trong mang không phai thông qua cac hoat dông
nhu dong goi va mã hoa. So di không cân chuc náng mã hoa la vi MPLS VPN tao nên
môt mang riêng.
Viêc tao môt mang dây du (Iull mesh) VPN la hoan toan don gian vi cac MPLS
VPN không su dung co chê tao duong hâm. Vi vây, câu hinh mác dinh cho cac mang
MPLS VPN la Iull mesh, trong do cac site duoc nôi truc tiêp voi PE vi vây cac site bât
ky co thê trao dôi thông tin voi nhau trong VPN. Hoat dông khai thac va bao duõng
cùng don gian hon trong mang MPLS-VPN.Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 68 -

CHUONG 4: THJC NGHIJM

Cai dát mô hinh MPLS VPN layer3 static route don gian trên phân mêm mô phong
GNS3 nhu sau

Hinh 4.1 : So dô dâu nôi mô phong

Hinh 4.2 : Dâu nôi vât ly

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 69 -

Mô ta yêu câu
Câu hinh dich vu MPLS VPN layer 3 cho 2 khach hang la 2 ngân hang khac nhau ,
môi ngân hang co 2 chi nhanh ( R7 & R5 la 2 router thuôc khach hang A, R6 & R8 la
2 router thuôc khach hang B)
Cac router R5, R6, R7, R8 la cac router dát tai dâu khach hang
Giao thuc igp su dung trong core MPLS la ospI
Các buóc thµc hiçn
O Câu hinh IP cho Route
O Câu hinh OSPF area 0 trên core MPLS voi cac route R1,R2, R3, R4
O Enable MPLS trên cac router R1, R2, R3, R4
O Câu hinh dia chi Loopback 150.1.3.3/32 trên R3 va quang ba vao OSPF
O Câu hinh dia chi Loopback 150.1.4.4/32 trên R4 va quang ba vao OSPF
O Câu hinh peer iBGP R3 va R4 su dung cac dia chi vua tao
O Tao VRF cho khach hang A (Router R5 va R7)
O Tao VRF cho khach hang B (Router R6 va R8)
O Câu hinh static route trên router R3 va R4 vao BGP
O Redistribute static route trên 2 router R3 & R4 vaoBGP
O Câu hinh Loopback 10.1.5.5/24 trên R5
O Câu hinh Loopback 10.1.6.6/24 trên R6
O Câu hinh Loopback 10.1.7.7/24 trên R7
O Câu hinh Loopback 10.1.8.8/24 trên R8
O Câu hinh deIault route trên cac router 5,6,7,8 tro vê router 3 va 4.
O Kiêm tra dich vu : tu loopback router 5 co thê kêt nôi toi loopback cua
router 7, tu loopback router 6 co thê kêt nôi toi loopback cua router8, cac
router thuôc cac khach hang khac nhau không thê kêt nôi voi nhau, router P
cua nha cung câp dich vu không biêt duoc mang cua khach hang

4.1 Câu hình chi tiêt tçi các thiêt b|
4.1.1 Câu hình router R1
ip ceI
interIace FastEthernet0/1
ip address 150.1.12.1 255.255.255.0
no shut
tag-switching ip
interIace FastEthernet0/0
ip address 150.1.13.1 255.255.255.0
no shut
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 70 -

tag-switching ip
!
router ospI 1
network 150.1.12.1 0.0.0.0 area 0
network 150.1.13.1 0.0.0.0 area 0
end

4.1.2 Câu hình router R2
ip ceI
interIace FastEthernet0/1
ip address 150.1.12.2 255.255.255.0
no shut
tag-switching ip
!
interIace FastEthernet0/0
ip address 150.1.24.2 255.255.255.0
tag-switching ip
no shut
!
router ospI 1
network 150.1.12.2 0.0.0.0 area 0
network 150.1.24.2 0.0.0.0 area 0
end

4.1.3 Câu hình router R3
ip ceI
ip vrI R5-R7
rd 1:57
route-target export 1:57
route-target import 1:57
ip vrI R6-R8
rd 1:68
route-target export 1:68
route-target import 1:68
interIace Loopback0
ip address 150.1.3.3 255.255.255.255
!
interIace FastEthernet0/0
no shut
ip vrI Iorwarding R5-R7
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 71 -

ip address 10.1.37.3 255.255.255.0
!
interIace FastEthernet0/1
ip vrI Iorwarding R6-R8
ip address 10.1.38.3 255.255.255.0
no shut
!
interIace FastEthernet1/0
ip address 150.1.13.3 255.255.255.0
tag-switching ip
no shut
!
router ospI 1
network 150.1.3.3 0.0.0.0 area 0
network 150.1.13.3 0.0.0.0 area 0
!
router bgp 1
neighbor 150.1.4.4 remote-as 1
neighbor 150.1.4.4 update-source Loopback0
neighbor 150.1.4.4 next-hop-selI
!
address-Iamily vpnv4
neighbor 150.1.4.4 activate
neighbor 150.1.4.4 send-community both
exit-address-Iamily
!
address-Iamily ipv4 vrI R6-R8
redistribute connected
redistribute static
exit-address-Iamily
!
address-Iamily ipv4 vrI R5-R7
redistribute connected
redistribute static
exit-address-Iamily
!
ip route vrI R5-R7 10.1.7.0 255.255.255.0 10.1.37.7
ip route vrI R6-R8 10.1.8.0 255.255.255.0 10.1.38.8
end

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 72 -


4.1.4 Câu hình router R4
ip ceI
!
ip vrI R5-R7
rd 1:57
route-target export 1:57
route-target import 1:57
!
ip vrI R6-R8
rd 1:68
route-target export 1:68
route-target import 1:68
!
interIace Loopback0
ip address 150.1.4.4 255.255.255.255
interIace FastEthernet0/1
ip vrI Iorwarding R6-R8
ip address 10.1.46.4 255.255.255.0
no shut
!
interIace FastEthernet1/0
ip address 150.1.24.4 255.255.255.0
tag-switching ip
no shut
!
interIace FastEthernet0/0
no shut
ip vrI Iorwarding R5-R7
ip address 10.1.45.4 255.255.255.0
!
router ospI 1
network 150.1.4.4 0.0.0.0 area 0
network 150.1.24.4 0.0.0.0 area 0
!
router bgp 1
neighbor 150.1.3.3 remote-as 1
neighbor 150.1.3.3 update-source Loopback0
neighbor 150.1.3.3 next-hop-selI
!
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 73 -

address-Iamily vpnv4
neighbor 150.1.3.3 activate
neighbor 150.1.3.3 send-community both
exit-address-Iamily
!
address-Iamily ipv4 vrI R6-R8
redistribute connected
redistribute static
exit-address-Iamily
!
address-Iamily ipv4 vrI R5-R7
redistribute connected
redistribute static
exit-address-Iamily
!
ip route vrI R5-R7 10.1.5.0 255.255.255.0 10.1.45.5
ip route vrI R6-R8 10.1.6.0 255.255.255.0 10.1.46.6
end

4.1.5 Câu hình router R5
ip ceI
interIace Loopback0
ip address 10.1.5.5 255.255.255.0
interIace FastEthernet0/0
ip address 10.1.45.5 255.255.255.0
no shut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.45.4
end

4.1.6 Câu hình router R6
ip ceI
interIace Loopback0
ip address 10.1.6.6 255.255.255.0
interIace FastEthernet0/0
ip address 10.1.46.6 255.255.255.0
no shut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.46.4
end

4.1.7 Câu hình router R7
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 74 -

interIace Loopback0
ip address 10.1.7.7 255.255.255.0
interIace FastEthernet0/0
no shut
ip address 10.1.37.7 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.37.3
end

4.1.8 Câu hình router R8
interIace Loopback0
ip address 10.1.8.8 255.255.255.0
interIace FastEthernet0/0
no shut
ip address 10.1.38.8 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.38.3
end

4.2 Thông tin d|nh tuyên
4.2.1 Thông tin d|nh tuyên R1

Hinh 4.3 : Thông tin dinh tuyên R1
4.2.2 Thông tin d|nh tuyên R2
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 75 -


Hinh 4.4 : Thông tin dinh tuyên R2
4.2.3 Thông tin d|nh tuyên R3

Hinh 4.5 : Thông tin dinh tuyên R3
4.2.4 Thông tin d|nh tuyên R4

Hinh 4.6 : Thông tin dinh tuyên R4
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 76 -


4.2.5 Thông tin d|nh tuyên R5

Hinh 4.7 : Thông tin dinh tuyên R5
4.2.6 Thông tin d|nh tuyên R6

Hinh 4.8 : Thông tin dinh tuyên R6
4.2.7 Thông tin d|nh tuyên R7

Hinh 4.9 : Thông tin dinh tuyên R7
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 77 -

4.2.8 Thông tin d|nh tuyên R8

Hinh 4.10: Thông tin dinh tuyên R8
4.3 Kiêm tra
O Kiêm tra LDP dã nhçn nhãn cua nhüng mçng con và các interface
loopback cua các router core chua?

Hinh 4.11 : Show mpls ldp bindings R3

Hinh 4.12 : Show mpls ldp bindings R4
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 78 -


Hinh 4.13 : Show mpls ldp bindings R2

Hinh 4.14 : Show mpls ldp bindings R1

O Bang LFIB
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 79 -


Hinh 4.15 : Bang LFIB trên R3 va R4

Hinh 4.16 : Bang LFIB trên R1 va R2
O Bang d|nh tuyên VRF
Routing cho cac khach hang tai R3 va R4Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 80 -

R3#show ip route vrf `
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate deIault, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway oI last resort is not set

150.1.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O 150.1.24.0/24 |110/21| via 150.1.13.1, 00:12:08, FastEthernet1/0
O 150.1.4.4/32 |110/22| via 150.1.13.1, 00:11:58, FastEthernet1/0
C 150.1.3.3/32 is directly connected, Loopback0
C 150.1.13.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
O 150.1.12.0/24 |110/11| via 150.1.13.1, 00:12:08, FastEthernet1/0

Routing Table: R5-R7
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate deIault, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway oI last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
S 10.1.7.0 |1/0| via 10.1.37.7
B 10.1.5.0 |200/0| via 150.1.4.4, 00:11:09
B 10.1.45.0 |200/0| via 150.1.4.4, 00:11:09
C 10.1.37.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Routing Table: R6-R8
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 81 -

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate deIault, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway oI last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
S 10.1.8.0 |1/0| via 10.1.38.8
B 10.1.6.0 |200/0| via 150.1.4.4, 00:11:19
B 10.1.46.0 |200/0| via 150.1.4.4, 00:11:19
C 10.1.38.0 is directly connected, FastEthernet0/1

R4#show ip route vrf `
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate deIault, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway oI last resort is not set

150.1.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 150.1.24.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 150.1.4.4/32 is directly connected, Loopback0
O 150.1.3.3/32 |110/22| via 150.1.24.2, 00:14:50, FastEthernet1/0
O 150.1.13.0/24 |110/21| via 150.1.24.2, 00:14:50, FastEthernet1/0
O 150.1.12.0/24 |110/11| via 150.1.24.2, 00:14:50, FastEthernet1/0

Routing Table: R5-R7
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate deIault, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway oI last resort is not set
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 82 -


10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
B 10.1.7.0 |200/0| via 150.1.3.3, 00:13:55
S 10.1.5.0 |1/0| via 10.1.45.5
C 10.1.45.0 is directly connected, FastEthernet0/0
B 10.1.37.0 |200/0| via 150.1.3.3, 00:13:55

Routing Table: R6-R8
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate deIault, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway oI last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
B 10.1.8.0 |200/0| via 150.1.3.3, 00:13:59
S 10.1.6.0 |1/0| via 10.1.46.6
C 10.1.46.0 is directly connected, FastEthernet0/1
B 10.1.38.0 |200/0| via 150.1.3.3, 00:14:00

O Kiêm tra mçng dã thông nhau chua

Khách hàng A

R5#ping 10.1.37.7

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.37.7, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max ÷ 80/104/128 ms

R7#ping 10.1.45.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.45.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Dô an tôt nghiêp Dai hoc Chuong 4 : Thuc nghiêm

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 83 -

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max ÷ 76/106/136 ms

Khách hàng B
R6#ping 10.1.38.8

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.38.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max ÷ 80/101/160 ms

R8#ping 10.1.46.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.46.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max ÷ 76/101/116 ms

- Hai khach hang A va B la dôc lâp voi nhau va không thây duoc mang bên trong
cua nha cung câp dich vu
- Mang lõi core cua nha cung câp dich vu không biêt duoc mang khach hang

Dô an tôt nghiêp Dai hoc Kêt luân

Nguyên Tai Phong H09VT4 - 84 -

KET LUAN

Theo nhung yêu câu cua dô an tôt nghiêp, thi dê tai dã dat duoc nhung nôi dung
co ban liên quan dên vân dê MPLS VPN. Dâu tiên la giup nguoi doc co duoc cai nhin
tông quan vê VPN, dông thoi luân ván cùng gioi thiêu vê công nghê moi dang duoc ua
chuông hiên nay la MPLS, môt công nghê kêt hop giua dinh tuyên tôt o mang biên va
chuyên goi nhanh trong mang lõi. Môt trong sô nhung ung dung quan trong cua MPLS
la MPLS VPN. Luân ván di sâu vao nghiên cuu MPLS VPN giup cho viêc bao mât
thông tin giua cac site cua khach hang khi truyên qua mang. Viêc triên khai MPLS
VPN dã kêt hop duoc uu diêm cua 2 mô hinh overlay VPN va peer-to-peer VPN dông
thoi kê thua duoc nhung uu diêm cua công nghê MPLS. Voi nhung thê manh vê mát
bao mât, tinh mêm deo khi triên khai, chât luong duong truyên... va dác biêt la uu thê
vê gia ca.
Voi mang riêng ao dua trên MPLS cac doanh nghiêp, tô chuc hoan toan co thê dat
duoc cac muc tiêu cua minh nhu: diêu khiên nhiêu hon trên ha tâng mang, co duoc
dich vu hiêu náng va dô tin cây tôt hon, cung câp da lop dich vu toi nguoi su dung, mo
rông an toan, dam bao hiêu náng dap ung theo yêu câu cua ung dung, hô tro hôi tu da
công nghê va da kiêu luu luong trên cung môt mang don. Nho uu diêm vuot trôi cua
chât luong dich vu qua mang IP va la phuong an triên khai VPN moi khác phuc duoc
nhiêu vân dê ma cac công nghê ra doi truoc no chua giai quyêt duoc, MPLS thuc su la
môt lua chon hiêu qua trong triên khai ha tâng thông tin doanh nghiêp. Huong mo
rông cua luân ván: MPLS VPN la môt dê tai rât hay va rông lon. Ngoai nhung vân dê
dã dê câp trong luân ván, con rât nhiêu nhung vân dê khac vê MPLS nhu: chât luong
dich vu, diêu khiên luu luong, chuyên mach buoc song da giao thuc MLLS, ap dung
y tuong chuyên mach nhãn vao chuyên mach quang, khi do cac buoc song quang nhu
la nhãn. Nhung vân dê trên em së cô gáng tim hiêu trong thoi gian toi.
Kinh mong nhân duoc gop y phê binh cua cac thây cô.

TÀI LIJU THAM KHAO

Tiêng Viçt
|1| Nguyên %iśn Ban, oang %rţng inh, Mang riêng ao VPN, Hoc viên công nghê
Buu chinh viên thông
|2| oang %rţng inh, Công nghê chuyên mach IP va MPLS 2003
|2| %ran %hš %ŧ Uyên, Chuyên mach nhãn da giao thuc, VnPro - Cisco Authorized
Training Center.
Tiêng Anh
|1| IPSec, VPN, and Firewall Concepts. Cisco Press, 2004.
|2| isco $yst0ms 2003,USA,Implementting Cisco (MPLS) v2.0.
|3| MPLS VPN, http://www.cisco.com Web Technology Document.

  9.3/.;9743!$ "4$ ..%&&''!  E32;'!  .3g3;J..,'!   .3g3.,237H34   %3J..,237H34   .. 2;335E5.5.   K3'!   K3 ;07,'! '!.33   K3'!3,3.5 !007945007'!   !34'!   '!97:359, #02490..088'!   '! 29 2 $90 
94 
$90'!  ..# !$  9:;!$'!   !$'!K   J..,!$'!  E.9353.J3.,397.!$'!   '# '79:,#4:93,3/40,7/3%,-0   # #4:90893:807   #% #4:900%,7098   ,49.! 
!    49 3.,2953 :3!$'!   49 3.,2953/:!$'!   l39:3'!;974323!$'!   :395O974323!$'!  $48E3!$'!;'!97:393  '!97:393  !$'! ..%  :K3.999.E.99-  :K374:907#  :K374:907# 

 :K374:907#   :K374:907#  :K374:907#  :K374:907#  :K374:907#  :K374:907#  %393 39:3  %393 39:3#  %393 39:3#  %393 39:3#  %393 39:3#  %393 39:3#  %393 39:3#  %393 39:3#  %393 39:3#  297, %& % &%     

  K3 E.97..:3 K3 39339..3 K3 . K3 393.80 K3 393..!..E.E.. ' K3 !$97432K3 $ K3 :97.$! K3 %9.J/.$#974323!$ K3 49 3.:3 K3 397433g3533 K3 '97J.2953 :3.49.59...-E4:9743#$'! K3 35359743-393#$' K3 l:3.3 .-0.-0-479#06:089 K3 'J/.$#974323!$ K3 l.-09/7.33 K3 '!97:.-393!  K3 393491.309'! K3 K3'!95 K3 K3!$'! .943 K3 393005. K3 %9..#.:3959.0 K3 393//7088 K3 393//70889/7.:32.943 K3 %.28%'04.93532953/:.3g3533.553 K3 393.E333 K3 :97. K3 %95'!9.E.-0#00.:. K3 393..:.49.5E93$#3.  K3 '!3- K3 9.4O .309'!97:393 K3 %9597.-0#06:089 K3 393.!$ K3 '97J.2939!$ K3 l3/333!$.39743!$ K3 l:3..33 $!  K3 K3$!0890/ K3 5.3 K3 :3/3..39743!$  K3 K3'!...3.33 K3 K3'!3.

9  K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 %393 39:3# K3 $4258/5-3/38# K3 $4258/5-3/38# K3 $4258/5-3/38# K3 $4258/5-3/38# K3 397H3#.# K3 E.3g3.97432953 :3 K3 $97:39:3974323!$'! K3 $97:39:3974323!$'!$905-8905 K3 :395O974323!$'! K3 K3'!97:393 K3 $..'# K3 'J/.39E..#      ..# K3 397H3#..E.3g3.3O  K3 $9.49...4#%.K3 K3237H3493 K3 .. :3253 K3 l:3..

E.9#4:93 -07897-:90/.4 .1.07!$ $# 37088$# ! 3907309!7494..7/36:..:3 .334 l39:33 H35J.4/3597K33/3 .90/7. l39:373-:.. %7:3/33 3- %7:396:.31074/0 !  4$ # $! 47/07.7/3 ..39077.. 39:39743 52.5.9J.3-H3 .4 .53 .30/$!  $# 7088# ! #  # # 90747.58:...3 :395:3 $#-H37.!7494.!7494.:3959.23 $#-H3.39071.49.4 5.3907309 lO3O 39:3.4 :89420/0 8..88 7.8841$07.4/353-8 5.3 :3953.4 5 /.4 .3.03.90.80/74:93 43897.49..49.9. $!.3-..08 //7088#084:943!7494.49..4 83.!7494.3854794.49.#4:933.943$50.:98 ..3 . . 0307.45708847.90.0 47..8.943 ! 390747.20#0.:H3/3 %4 3%7.943!747.!$ 55.3 .39 -.3474:8%7..90.0 43897.22339071. ...%&%'%%%  ! #! $ % 55.

943!7494.4..0!74.90$8902!7494.!.5 .49.943 503$479089!.:32.3-H3 !$ :957494. $! H33.90$890294 390720/.0947 ..3 :32.7. #!..89393..3039'79:.49.49.80 .3907309 33- .9 .!7494.3941$07.08843974 ./078 4.49.:9 " ":.7.49.-047.9397:3 .7/331472.33 ..943.-0$9.0 # #4:90893:807 #06:089147. .:3/4% . 2 2 .5/.90.#4:907 0/.4 $ $! ! !!! !' "4$ # # #! 503$890283907. 3 9.. 53-99:3 E.:32.-031472./07/0 !439 94 !439!7494.-0$9.-0/0#4:907 .:39533 3.499.49.399397:3.9393 39:3 #!5H3-3 #!..4 !072.80 .4 K3H3993 :3 2 .4 3907309$07. l.8/:33 %:3. l:397:35297.:3.9789 ! !74.3 .943..3 !$ -47/07.70. .4.-0$9.$ $ $! ! # ! $! $# ! ! 390720/.4 ..3/.:3.-0897-:943!7494.33 39:3.53533 39:333-H37.4330.07843 .422039 #4:9331472.9:....

7098 $ $! $479089!.!.!7.4 #% #4:90%.4 ' '79:.9030947   .3 33 39 ..20!7494.093/039107 '79:.4 %20%4.383 .49./:3.04.330/039107 '4.3H34 %46:.49.330 '79:.49.38547943974!7494.. :397:3/3 %.7.9 '79:..0 & &807.!.07% '79:./3 H34 l3/.9789 % %! %' &! ' ' '4! '! '! '! %7./38393:H3 %:3 J..:9H3 .3O4 37H34 .9.943!7494..#$'! #084:7.% %:34 l3/. %:994E3.0#0807.

:3. .523.9K2 : .85H -K3 O5 .:32.H3 39. H: .3/3022 E33 ..E..3 l397.335. 23 -9 : -..3/3.337H34!$ .E.3334 $3..33.4383 .E.:3.. 333g23 .:3..9K3 K33 .: .33.33.6:E97K35E9973/.3%36:.5/.2..3.49.O3./.K9!$ '! . !$  997438.3973 .:3.O3:3...E.E.239g3 E3 904/ 4E3.. : O -3 E39935 33../3 93 23 2 :..!$'!3O7H3.3 3 23 .33 .3 3 ....3 .4 9.K9 .83. 73 7 3.2. l&  3.9.. . .3!$ ..3%.3 3: 8./.022-3.: 2..E4.!$ O237H3497H333!$ !$ '! 4!$'!.3/.33396:. .39:.E.'!97:393 ..32 E3.3 6:. ..E..39g3 9042 2 .973 .O33H3 E3.O3:...85E9973.E.39.3 .9.3 3 .33.02.3/3 237H34 9:. 939K3 ....393 39:%:33 3.: .. 93.. 5 3 .'! .3. .:3 2.O.E. 3..5E9 973 9743 8 O .3..9.32  439.3 .. 33 .E.33:84.3323/39!$    lE3...9.. ..3 .4 .5 .393.:3 2. .8. 02397E3 ..8/3.3.-3  23.3 3!$3O.. 8O9 #924333 . .3 3. 33. /3 :5E9973232 ..

3 ! O3.4 %:3H3 .O 93.!$ .9.E. 39:3 90493. .. 9:374:907-9 .3 : 3 33.:32. 3 9:3 3 ..8..3g3273 ...3/..233907309 %743397...:9743 ... 3O5 .3 O 5.33%  33! !9353.39.:393 29.:3O939 J..945423936:. 3:H39. 3g3 2 73 . O 93 . :3.3. .:39397:39390493. .379O9.E.53 39:3999..   33% :3%!43 '%   ..38 ..E.3397.:393 3...3g3 :32.3 29 39 9K ..-3.. .9..O3g3 49 39743 2 97. .E.3g3E./4.:96:9J394E3 .3999.: E38 .9.9743! .4 ..4 9..3 9.:393. 3..5 39 . ..9J3 94E3 ..23 'J/ ..  .3 J.J3.# . 39 9743 23 4 .:.  %:3H3 -H3.:393 147...E..-0 ..:393333.533 . /:97K2.3 29 .-3.. 2 6:..E. .89.: 39:3 .... 34  %O2 !29. !...5399393.3298.39.O...7/39.9 6: 8 /3 9 .9J394E3 39:3 :/4.3 9 J.3 47.4 93 .O 32 ..3  93 93 .5 !. 39:3. 29 8 /: 39 9743 943 23 .39.: $ 3 93 39 ..O!..:32..329 . .95 ! O93!2 .49. 3 23.. H: . 23 . .880883907/42.3 /4.:.:393 . 2..3%36:..E.3 3.E.975 ! 33.9739E93 '.. .. . .:3 O 93 8...97H3.3-9299.E.5.93 93 ..-3.%"&!$  $...lE39935l..9393.: 39:3 .39. l:33233 99.-3..33!...... .97:36:.-H333 .3 2 39 239J394E3 -3..:39390493...: 3 9:3 ..395904 . .4 5F5 23533.. 3 3: . .3 9.3..E..O9 . ..33. 9044/..:.E.3g3....27323.3 9 .:393 .39.:3 9 .... 39:3904 J. 395 396:E3 .3 . .: 3 9:3 5 .E..O9 O939.3.3 2323:39 96:9J394E3.  .3#4:93 J..3299:39 2 J.29O93  :.:393 ..3/45..5.. 9454 23 93 93 .397. !.

3..3 4 32 5.33. . 97:3382.:393.393..:39-46:..3.. O 93 93 . H3 4 93 29 .3O2 ..:5 .-.97J.397H3.33.0.4 3 3 - 2/. 39:3 . .. .O .9 3936:. 9743 /3 23 ! .3%36:.4 /:..3 9 3 %743 6:E 97K3 99 5 9 3 .O J.99-53.93 %9.3973 % 39 %8/3.4.4 5F549 3./..E. %39. E.97H3 3: .:32.. ..3..3.-3 397 2 3 ..3 9..07 $.O9J3.!74:90797:3 93   !4.. .3...! J.3..97. 9 .O 3g3 3O2 29 . 943 23 . : /3.:39-43. . 93 93 .3. 26:..4 . 93  l: 3 E.9393 . .: 9 3 5 .O.E.39.O.3 8 94 : 3 .E. .4932933 '. 9743 -3 .74:907/3! ":E97K3.//3 %E....35E5 ..K33397H3.: -9K ..381074/0  299:997:3939.!74:907 .3 39:39. 397.97H3 .93 %..4 .E....4.  % H: .9.9-4 % ././/3. 3 3.9. % .3:9.3.:32. 3 9743 O.:39-49293  3.: %.3.3  % .E. 39:3!298 2 O.3 .:H3/3 4 . . . 3997:3..:/.3.99 5 -3 33 .49797:3.E.393.E.E.7434:8%7..99 5 29 ...07% 3 3. 5 H39. %.:3933.9393.E..39...5.lE39935l..49329893:H3.E.. .O359:..O9./3-3.... 3 .9-43.O93.OJ.H397.3 93 939 2 : 3 2.3 4.!$ % 83.9.5.:3 2..:3.O 3 2 4 9:9 3..349 3 6:. 93.3 %:393:H38:9 . 93 %97:3.33:84.74:907 %:3H3 %..4 3 3 % /.3. .3.9.99597..93 .-3.-E4: 9E.:3O93 6:. 8 . 3 9743 8:9 9 . .. ! 4..E..9.:3 2.E..3.

 9.. 99 : 3 . 23 . 8 /3 73 7 97H3 23 .9 .3 97.. 23 .07 % . .. /3 - 3 9:3 97:3 93 ..4 ..E.  !$ :3%!43 '%   ..E.07-07 !4..3 97. ! 4.9J33g3 3.07 39:9% /4.3 9. .3 . . 9H3 3 3.3  9:9 . . ! 9 E. .$ % !4.: .3 2 .O.3 9. /4 H: .O 3H3 ..3 /.4 .: 9J3 9 .

3 .E.8.lE39935l..$E.E.44.3 3 !. 2 3: 234..6:E9 % .E.33 E5/35.34 2 -4"4$9..3 5.9 :974329 23.939 3.3 99 5 23 H3 9 .5E53 :.9:9!4.3973.. 9:9 3 /3 .3/3737 ..3 79535..3532949.5.33 33.3 "4$ .93..E.9:93 ... .2953. %7H39.97H3% 2:..3 -K3 5. 23 .3 E... .3 9.49.4 29 49 .3 3-95.... .397439K397323 ..3. 239  2 23 .: 9E. .49.9. 3: .3%36:. 5...49:9!..3.9 .3 8 .35 3g3 273.39.: 6:9 .3 9..423...2733.3.E.E.O 9 8 3H3 . 2 .O93.07 % 7.3 $ .393 :3 :.O.J3 8.3 3 9 E5 3 .O9/39J.3 O 3...97:3 3O2O93..-g373 ..E.97H39. ..390730997439.9343943 .423 9.39. .6:9 .33K3 29.!$ ..J3...E.07%..E.9 .3 3.39.943 53 .373 3 .35 !4.49. 23 .3 -8H39.3 2/35.O..H39!' 9 39 9.3. 23 J 35 3. 3.49.399.9J.% :27H3 3F9K 3 9:9 . 239 8.. .8 %9. 9.!$ :3%!43 '%   .07%3 3 .39.3 .3939 .!4.3.-5..23.E..995 -4/.9 .95 .3 9.O3 ..4 8 3 93.33. $/3- 39:397:3.4!4.J396:3H3.397.3.3:.37..9:9! :957494.3 33.3 3O5! 9:95 H3% 9:95 .3 3 3. -H3 5 /.E.5..3399 .49. 93.23 .3 O.07%3/35.43H3 . : 3 2 .. .3 :F2.3.. E.5. 5 .9 .. 3 .:.3g32739H2 %-. .52 3.E.5: O8 2. :93 294 9:9!4.39.07% !4.! 4..9 .. 97435.5.. 23H:97H3 :2.07%97:393299:9:5.39.: .3793 33- 3 9:33839..9 ..:.5 9:93.9 .355995..2 2-4393 l: O33.#! #! 3.E.3 H39 :383.:3 2.5.07% l.$97H39.07%..397.8' .5833-K3 5.3 ..302 F9 %7.

35- .:3 2..3.3 395 .3%36:. !$..470 ..4 5F5 . 33 5 .4 9.3 9743 23 ..O 9 2 .E.97H3 29 . O 79 3.:3 2.E. . 5.E.3907309 3..:2 3.34 !$ 97 2 .. !$ :3 2.397.!$ 03.E..4 9.-0 $9.3 5E5 ..4.E.:3 2.5!$. J. : 6: . /..3  29 .:6:.3...O :97..335. 39:3 5-. !$ :957494..lE39935l.-0 !$ 295.:3 .3.3.:. 5J 9g3 3:3 . . 3.4 2 O ! 9 -4 % 4.E. 33 .E. 95904 . 5 .:32.E.! !$97.397.9J. .33 .!$. 973 . $! . 23 . 29939..9:3E.: .49.:3. .4 . 39:35.433 .53:/.. - .:3 2.947.4 %33/3 %397K3/3 %35H3 %3.9 $ %!.35E5.:3 95 O 97H3 23 -3 .3:3. 17.5 3: : 6: E.89383.:3 9 . #4:907 . 3 33 .E.E. !. ! 97H3 29 23..20 5 ..!$  9:.3.-0%6:9 39043/:33399.4397. 9 ./.3 %323 %3H39/: %3H39/: %3.$!.! J. . 3 9:3 99 23 -H3 0/0 -3 .93 . .. .45F5.O9J322/49743-9 855.

33 %3H39/: !$ .3 %323 %3.3 %323 :32.4.4.O!$! . 223!$ 3.489 !$.! K3 !$97432K3 $  l.3297H3.5J.74:907 :3%!43 '%  %33/3 %33/3 %3.33.E.O9353.49.

!3.0 :3.. 23 %7437.1.3 . .!$  .: 2 -.4 8%.E. 23 !$ 3 .2070.. 8.039 :..4.49.53H3.85E9973.20#0.O949 3. !$5 .33!$9. .97H333 39:3935...495 39071.4253 24 :-90 .E.:3 2. 3907.2.:32.7.:3 2..3 :32.:9.3. E9723 3.332:3 .52 . ! J. J. 33.: 2.3.4 8.553 99743339 23.:32....04.:3 2. #4:907 9743 5 03.O! 2974:90.9:93.H342./07 5 .9E..33$ 55..0..:3 2..!/. .. .3  !$9597:3.46:E97K34E3 33 .3   !.334E6:E97K3 39:3. .E. 23 ! E.0 % .7.9.33 .:9 9:9 3393 ..0 6:. .0/ #4:907 $# :3 2..85E9973!$ .$9.-0 .E.20 4.90/ .J3 -... !$3 : 8.:9743.3 .O993 .5H3 -3 . 5843 5843 8 ! $9..49. O %.! J. ! .O..9. !$ 49 3 9743 .:.5 ..36:. :3 17.% 9 2 -.. . . 0..:32..90 #4:90 .20 70. 3 -. % .3. .%...8/3 . :.8/3..3%36:.. . 5..E.:39529O! 3O839.5E997393:9:9.4:9....3 3 3 . 33 3 5  9:9 2 7.3 8 /3 . .2070.  .3 :.9.36:.. 97. 8 0 $9..423!$ 3 .3 #$  3 9:3 . 39:3 5 -.45  -.:3.7...!$ !$. .3 : ../07 5 -. 333..O.J38E...E.% /.9 -4 .-3 ..49 3 %.E..-0 !$ 97H3 93 .G3 .O /-9 ..O.20#0.-0$9.993 -90 !3 24 : .3O..!$ :9 3g2.:395 .4 . J. %48-.. O 7.K.4.039 8 ! .:395.%48-.3H3.! .. :3.397. .39H2.943 850..E.333 ..  9:9 ..  8 70.3.:3 .. l.E.:3 2.:3 2. 9397:3.3.E.:333297H3 O $9.947 :3%!43 '%   . . 0.. .35-39743!$3..:737 !$ .4 95 3 ..3g3 9K22.E. ! % 7. $ /3 33 9743 6:E 97K3 O 8.6:3 .33 9. 3.!$9 33.3O23H3.. 23 E97 33 974353 24 :-9.E.29g39J33 3.E.4O!O .E..3O39.lE39935l. .-0$...:  99 5 .. - 3 .42 ..: .9.E.39.9 .7.-.80/ ! $9.

3..:3959.8 .....332 3..O959K29743-3 O. 9... . .. 93 6:..49.E. 29. . 3..E.. 23 3.3 . 399J.E.9743-3 '.6:9.92-9-3 39:3.9.: 2. 3.3 29..3..:3 ..9   . 9.3K3 3 9 6: 97H3 :3 .. 3 3..3. . 33 .3 5E9 973 23 29 .4 . 3.:3 . . .. 3-.3.:3 .: 535.:32.3%36:. :397H3. :99298.-9 .:.4 .33 9 . 95 5 .:3 .95 3.3 3 . 2939K27.O 3 .3 ...5. 33 3.O793:.53g3273 9.33 E.! . .!$ :3 2.:3 2. 93 6:./07.:32. .!$ %.lE39935l.3.-9  3H3 9.3 9 29 9 2 .: 2 3.:3 2.8/3.. 33 .5E9 23 - 8. -3 . .E.39743 295322 9743. ..O9 5.E.E.3 /3 ...O3.33.33 .8.3.. !$ 5 39 .H39.45F52974:9075.O3 3. .333. . 997430. /3 2 3 ..E. 39:3 O79 .3 .974329.397 .E.3  3g3  .5  6:9 .43.9J3.33 329.!.9K223H:. 97 29 . 2 .5.E.:6: :32.3 /.:395 29O/..8/3 6:3 -3 39:3 904.O O 2 9 34 29 33 3 29 . . . :3 99529335329H:933:93:H3 O3 .E.E.3. .3:3./3  3g3273 $.O 9 .3 939.5 O .E.9 8.793.3 6:.2 293:93:H3.:3. .39g33..3 3 5 99 .E.O9 . .2. .33..O 9 .O3 :3 2.KE 9733 . 97  :3 2. % 5E9 973 .338.397:3 9: 3H38.E..3 .3 3:6:.E.339K439433 :3%!43 '%   .3/3 O %9. /33 :9H3. .:97H3 29.  29 29 6:. 39:3.97H333.E.4 2 .33:.:3 2. .: 2.3 .. -3 3O .338 .3 92 3.4 .. 3.33...E..3.3 ..:3 .8/393:H3 .4 5F5 29 8 .3 . 9 %.3 29. $9.43g2 %-9 :973. E539.:.95 .33 .. .:80797H3233907309 :32.53543 .:3 2. 74:907 %J3 .. . 33 ..4 .35E5E.3/3 %.:32. /3 ..338 .3 973 .:32.9 3... O .. ..3.2..33.

33 .32...3.:3 2. K38.33...:3 95 .:395O O 3!$  933 !$ 2997. 4.2953 : 3 !$ 9 !$ .3.3/3  :97.935 29. 33 .:395 953... 33.97H3E97. ..- E3/:.9.. 997.. 4.39!$  939..:3 95 .97.39!$.E. :3%!43 '%   .3O 8/32995.-3.O. /3 E.333 3..0 ...... 3 29 47..:97.:395..O97E.3 .339E33 !$30-47 .E.. 3 3 .43.:395!$.E.89393..:3 95 9.4 . -3 H3 6:.. .20#0.8808 O2 . . E..24 :7.9393.!$. O %:9 94E3 2 ..E.3%36:.:3 2.7/3 6:.. 5.97433. 9.3 ..O 9 9.03.33 .29532953.99..E3 .E.:395O/.:3958/3 29... % 33 .3 -9 .:3 2.E.:97.3  l . '! .9743 33 953..:29..3.9743 9..9743E97 33  39 !$ .3 ' 4.2939!$  953..O . 3 .:39533 .!$ 29H:933:93:H3 9.3 3 .:3 95 . 8 /3 - 53 9 ..20#0.2939!$ K3 :97.338/39393..lE39935l. 8 9393 33.43 .3 3 9:3 5 -. . 24 : % %:3H3 3::397437.

 9 9H3 9.G3 9H2.O  /4 ../. g3533 9:98/39743... 3O  -9 4$ 3 33 8 95 97:3 .3g3. 3 9 .. -9 ! 9...:... 8 %743 6:E  3. O3O! O.8/3.. .: '...: .J9 3K39293g35. .3 9 3..2933!$   K3 l3/333!$..233 4..33 3.3-9 29. %:3H3 E97 :9H33 ..5.33:.3 9 3.K38.45F597!$97H3: 9.. 32  .E.!$  9:9 5 3. 3-93.42933 2 :3%!43 '%   .-9.3 ..3 .9.45F5 29O . .3:33 $.523 3. .O9.33397433324 : 2 82 4 :33 2 . "4$ .593.E.4. O 333..33  97...3 2.3 2933 O .3 93 9 .O9 2.5 33 .0/03.3. -9 ! ./07O93! O g3533 .. 33 E. 93 53%%97430.3g35 938 ...O99K2997433g35. .:97..E. 8/39743.5-..3%36:.0  3 -9 ... 907309 %403 #3  .7. 9 3 5439 94 5439 3993/3 .:  %% 92094. .E.333 3 9:932./9.:3  -9 : E97.E.E.3"2 ! 05072039..3..97. 9:95 K3 .E. 33 33 2 .-0$9.3 2.O-3334.3  -9.33 E973329743439 3  4.E.O9 /3 .O 93 974323!$ 9.:3.3..0 .lE39935l.: 9H3 ! !70.8/3 9-9 -9-9.O!$53./3 8/33O .35.3 .-9  -9  -99 .. . 3g3 5 .3-3 . 97H3 .8/324 :33 2..O... 9 5J..

/07 2 82 0.E.. 0330073 .97H3 ..E.. !$ /3  9 ..E.43. 33 97H3.334/0 '.5. .5 g35!$9.23/..33g3533 :32.33 . 29O33 .3. 8. 97H3 3g3 .3.93$! O O.: 0... .OE97$ .E.974323!$939..3 $  K3 397433g3533 %39.-47...E333 :3%!43 '%   .94 ..$# 3. 3$!.3/3 3.3558/33:33 E53H:..11. 9:3 8/3 ! ! 6:.O9 2. O .3g3533..3 3333.O97.99 .3%36:.5 K3 9 3./07./075 .!$ 2.lE39935l..E.:3 2.:/...74:9079743!$ 3.33:..:.: 397. -H397H333 939 2.. O/ : .3 ..:.  6:.E..97J3397433g3533  7397433g35339K33.. .. 0.49..!$97.:3956:..$#E. 29 23 2373 3 .:3 95 3 49 3/.E3 2933 %:3H3 974329897.E.33 2.4..3 5E5 53 5 33#$'!/3 E.3  !$ % 8 /3 9:9 97.E. O9 3O73 .34/0-H397432923.E333 K3 '97J. !$.3. 33 .E.33 2.38.5 3 /..E.. 97J .3 3 . 3 9.:3 3./075 %2-. 5.45F599 .3 .3 .E..3. 23 !$ 3 : 9H3 ..E.3 39:3. 97J .932...:0. 397H3 .3..4393 .3H36:. 98 /.:6:.0. 2339K33 2. !$ '! 2 33 9743 O 33 9 .233.$#97.3 3 8.4 !$. 9 :g35 997./3 9 : .::3.0. 49 3 53 ..O5 97.3.4O .3 29339743O g3533.853. 3O K3 9 3 ... 3g3 5 33.O .4 9393.!$ g3533 ./07 - ....5 49 3 53 . 8.97H3.333./07.3 34/0 947.33.

5.0397 2.5.29339.9 3.7. 5 ...492:3597:3  O .:0. !!!  907309  99 73 .4/3.5.0.9.335..5 .593/: 33E973.3.O 6:.54..89393.E.49.4 33 9 !$2/:97K29 .49..0.5 : 2.K3g35339743:35 ..4 9.97H3. .95..89743 $.35 ..338/39:994E3.:293392...O897 ..993995. 9K29 39!$9.E.E979743339 K3 :97..3339K299743O9 .2.:39533  ./07.:395O %39..4 $ 3. .4/37.5-3.33!!! .29 3 7.:395O  :32./:97K-2939!$.93339743O.9904- 2.4..593/: 29E97. 8..7. O3O ./07!..97...:973333. 39!$ 9O97433 . 97:3 9 !.. ... ..:.H39 .33.3.397.9  :39!$/:97K3:.49..92. K3/.8/3E9733.:395/./07 !!!3.O9 E5 34.lE39935l.329.3E9733997. 2 .!$  O3:: O3O 25.294..4/3 .3%36:.3 :3%!43 '%   ./E333!$ %7..3O 3O8/3. 9.39. 0./0758O .29337.O9..5395904 .97:39E..3.29.O33E972 974397. 997..O 3 .8.42.. O %:994E3.7..

97H397.8/3 /3 !$8/3292K3.30  953 :3!$.3%36:..:3 .:97E. 39!$5.4 9. .:395/.-9%4$ .89393./3 E.89.E.:3 2..! 535939333F5  33397..: 9743 93 93 H3 9 33 -3/3 .89 .4 9.%! 8.3.39!$E.4 9.:97E. 3 9:3 3. .9 .32/9793 93 :3E.8..-0%8/329- : 333 $ . 74:907 3 39 99 3 3.3 E.9039J.49.89 2:9.53-.29.O 9J39....//7088 :3%!43 '%   ..K .E.3 .39!$03. .45708847.433F5 -3/3 E.2952.4.4 9.33-.:3958/33:49:994E3 .O9339393H3933.O97.E.49.:32.9398:-3098/3.93933O.9J3 3 5!$. ..4 9.4 l: 3 2 .97H397..5 .3 .E. 3 9:3 3 89.333g3 3 ...O9393 39:39J.: 24/:0 :3.4 .33O.. 32 E3/: 5352995.O H3 6:. 8 /3 53 5 9393H3933 l:32.:3 2. .:39533. .2. ! .3g3. ...0 4.4 8 !7457409.:3952.5359393 39:3.:97 %9.3 .O 9 . 39:3!  E. 3 9:3 3 89..3.99.O99.: 9.5 9393.49.24/:0 :3E. . ! 4..4 9393 39:3! ..29 O39 !$...:3 .:3 .!$ 9:994E3.53533 ! 4.3 39:3974352. 3..3 .K3O3g33.7H33. .7/3 %:3H3.lE39935l.3 93 9:9 .399-3.:395:3.3 %7.33 ..E.974323 E. 8/3 .:97E.3 -3 3 9:3 ! /3  /3 - ...3 . 9 !.85359393H3933 %:3H382 73 .32947.E3. 39:3! 97. $!9393 39:3 144/ .5 O.4.93 . .239!..39J.5359393H39335 5.90 3. 23 ! . $! .4 9..4 332.8/3299:994E3 . - 3 9:3 93 9.3 .4397407 3.  953 :3 43974!..3.943-93. 943 23 %743 ..33.. 39:33 89.4 2 39 !$ 93 93 .903.3!. ! .5.74:9073-3...:3. 8H39.74:907 4.972 309 45.E..E.3.E..:395/.8989.4. .32 . 5 E..:395 /3- 8..E. 897-:943 !7494..-089.99.O9 .!$ -3 39:3!.O:3... !.E.. $ $ .39!$3 ./3292 :3 9:3 #! #4:90!74. E. 550%.: 97 ..3.E.995 %:3H3 !$.97E3 :3J97.399 .33.8.4 33  939!$...088474/:0 9.49.23 J.O 9 .33 .2995. . l.4 !$ .7 %..-0$9. 29.97:35-3 . 393:H3/37H3.

535.95...53493#8.539.!$  %393H3933./3..O9 .!$ %9-9743.89 &3..89#4:93 Wl39:3:9.J3.900947 W9...$#8 :3%!43 '%   .!$.57..11.89#4:93 W9:9.0 K3 E.lE39935l...E.89 :9.: -3.49.E.3 %7. "4$ ":.93532953/:..33007 W37H34 '! '79:.941$07.2953 :3.535! E.2 :3 :3!$2   Wl39:3&3..74:907397..3/.3.. ..!$  E.49.3%36:.:.3.

:32. 33  . .3723!$ O $#-H3 /0$# 9.29$# .4. ....33$# . 29 $# .3g3.4K3/.3 .:395 %7.4$#974323!$ O $#.-0 $9.-3. 53 5 33 $.O 29 . 3 ..3 .:32. 29 .4 93 93 3 9:3 .. 97.23!$99- 39:3.: 97.J3 8.:3 95 O 93 93 974352. 3:H3 .. 97H3 29 53 : 3 .3H39/: E..$#7.:3 29 $#8 -9 .433 49 397.$#974323!$  39:3..423!$ O $#. 3g3 .:..4 9.:3O/: 49 3.4 # 9393 3 9: 3 97. 3g3 .$# . 3g3 .4 37088$# . 3 9:3 $! #! #! $ $ .399 : .4 #33 .97:3O .O . K3 . 29 $# .J3 . #4:907 %9 - 3 9.!$  K3 '97J.3 ..4 9.389$# .9H3.:.lE39935l..33$# %353.3-H3974323!$ O $#7.33!$ 33.8/33. 7088$# .:....#.E33397H3 .4 33 7.4.3%36:.:3 2.23!$-399.:3.3... .3 .:"39 5O/ ": / .53533 lO3g3.2953/: .. :3%!43 '%   .

 95 8.397E ..-3 $! . $# 2 .9 29 .4 3..2953232O 6:.E. .!$  K3 49 3.2397H35 ..$#974323!$  l..33$!  .3.3%36:. .  K3 l.:3 2.$#-H3829$!E..K .O 336:. $# : 9H3.3 %743K3 /.:3959.lE39935l.3 - . %9.3:$#..-0$9.3/36:.3..33 $! :3%!43 '%   ..3 .:32.J3.. 33 29 95 5 .4..E.  2 9H3 97H3 . 33 .3  l. !.3 .$#.:32.:.:3 2..23!$4. 29 O .23!$ '.$#97:3.23!$4.$!29$#7..$#.294.O.E.$!29$#.3.3/36:.3 904 29 5.O339743 29.3E.3.45F5O93.:3 2.2953..E.7.:36:..3 .3/:39 :3.3..E.3 .3.$#.

3O 9.O3333.4$! 297739943-23!$ l.3 9..J/.4$!30890/ F5 .3 .:3 95 %9 .J/... ..3 .97.:  39:3 26:9 3O349:..E.$#.3$#.3 5..!$  $#. .55 2.O.. . !$ 33 .. H397H3O g3533.3 4 O 29O .:5.3/53 29.:3959.O33 397H3 .E..4..97H3.$#9-..J3$#-H3. .3 293O24.E.:...4$!30890/ F5  K3 K3$!0890/  5. O.3%36:.904 .8 .:.:3 95 /.:395E..97H3 29 ' 4.O9E.32 :3.3. O  %743K3 9...3 29 9:3 ..4O O.O97H3$!9. :3%!43 '%   .: 29.! J.33/.KE97!.3 29 -....E.K$#-H3.$!30890/ F5 8..3.4$!9..99.. .39:.: OE329339.3O .97:397H329'4..:3 95 /.. 97H3 9 9 ..3 2211$07. 29 .3  5.4E.-9 :9$#9-..3859:..4/397H3$#-H37.$#97.4O $.4 /3 $#-H3.O ..O3. 3.3.O99$!29773943- 7323!$ 9$!E.. 97.E333-.  3O.../E333 $#.:3 6:.333 :9:.29$!339995- 39:3 :9H3E333 .4.3.O9 .4855..3O.2993934 O O O97:32:9..2934.! $! O :3 5 .3859:. .3O234 O O O .4 l4.lE39935l.4.39.: %:3H3 3599.- .:.:3.9.O959:./E333..  904 . ..O.4.298.:3959.: 9H3 4.E.899:.3 29 .

49.. 33O97. J.5- 39:333333 3 - l ..2995939!.. 33 7.. .$#.:395O !..2953!.3937.2933E.97:3O97H3 .49..O E3 33 .4 9 2-.lE39935l.33 ..4953:3 33- 39:3 :3%!43 '%    ..8/3.: l: 3 .3 9743 3g3 5 33 .2.E.23 !$ 953!.29$! %:3 .:395O $#7.4.:3 95 33 97H3 ..3 33$#3 5 3 .3E..9E.97.!.!5 29:. .3974333.-9$#97:3.:395O  02F9. 23 !$ . .O 3.6: 3 -4:3/ - 29 $! $ 9.338/3.49.4 33 .49K22 ..49.J/9:323339 $! $ $ .J/ ...4 - 3 9:3 -9 33 34 ... 33 - 39:3 3 3 33 33 2 8/3 . .483294.3  E..4#! $#. J.4 93934 .43.4 . ..:3959..E397H329#$...3-H3 99. ..:395O $#95904 .3.3 33 . $!8943-33..39743! .O 6:..35.8/39743!$  . 9.O 3g39J394E3 9.2:..O 29 9:9 -E4.3 . l9.3 5 .3 .3.O 33 ..95904  K3 5.3339. O .J3 9743 6:E 97K3 .!$ O 3O. 3 9:3.. 97H3!$29232-.33...97H3!$ ..3 $#.389.J/.$!3.3%36:. 3333 .49. $#7.3.3...42939! 4 O 2$#97:3..3:33H3O $#97:3.O29.3..E3 33 .33389:.97..53533 ! 3 :9H3 .4 3397H3.97..:395O .3!-.42298. 3 .O3397H3 .3937.4 3333.

 -.. 33 33.49. :56:E97K3E333.. 33 33 34 4 O.O.3.3%36:.53 5 33 . . O 9393 H:.E..-9 .4 9.4 9..49.4 .!  . :39E.: ..: !$ . 7. 8 /3 9743 6:E 97K3 E3 33 .$#8 /3 97.!.!$ 83-9 33 34.3 3 /..49...3995 . 9H3 #  !H3 -3 2 39 .4 9.% /3 .lE39935l.E.49 3..3 - 3g2  .53533  .4 . 53 5 33 .3 3 . 3O2 3H3 ..3:H39...

5 . O .!.433 :3%!43 '%   .97. .49. . .3 &!.07 5E93 l.-393... .-38.:3 .29$#974323 $# 3K29-393046:.O9393  K3 .4-393 3938..E.$#8/3E97339:.4.49..4 5F5 $# 9K2 2 .E...E.O.O 29.E.3 29955 . 99597:393  ! 33.39 3 97:3.3.74:90797H323.49.3./3 93-E4.4 .:  ! .53533!.E.99..E..E.97.:8.E. 9:9 5E9 3 $# ...45F5.49.E..

8/3 29. H3 9 33 %74397.3 2 O.3.43 8:-309 3.39.5.!3...3 /93-E4 /..E..3. 3 $#.97H3&!.3.497.4 33 3O 2:3 29 !3.O 29 9.O 3.E.- 39:3974323.5H3.33.97:3 29 .23O.3&! -9974399 ..E..9K3973 -:3.: .3E97 ... :93 : .4 9.45F53g3273//3 8/3.3 3O 2:3 O .3 %9.33. 99.4 33.97:36:.4 33 393491.9393..: 9$# 3 -393 9./3 99 5 /:97K : - .943 E../3 99 5 9..3 O !E93$#3. 2 $# .O 9 6:3 -E4 . 9.3..$#9533-393 397H3.: 3. .. 9.%!. 34 97.9.$#E.33 3 . 29-393946:.lE39935l.-393$ '# %9.E..3-.E.3E97 59:..9.97J :9H3.%' : / E97  O.3. 97H3%!.4 33 ..O /. %! 9$#.5 $# 49 33 .O923: 9.995.O9 397..995.8.:3. $#E. 3 9K 3O 8 99593%! 3$# O  O5H3! .:$# 3-393 3 ..E./3 .2997.8.29955.5 393 /. 97..4-: 9. 33.$#8 !3.3 5 ..323O 3 337.3: . -393 3 .079802039 5E93 l. .9. %'.3&! -99 .. 9. .3. 3.535-393 E393.9393.E. .. 3 .3. %7.3 .5/32997.959743 29 23 .E.%! $. $#39 397.3 .. .3%36:.3 :9H3.3O22:9.97.2 9.E.E..O9 H: .O9H:.6:.-E45.. 3 2997.: .3..43.55.:49 3399.89  %9...29$#-H3.4 E.-8:33.. -3 .97H3 :3%!43 '%   .45F5//39. .32O.E.E.O 9 97  -3 -3 93  E.:2997...E.95  $# 33 -9 ..:K3 l:33-3 93 3 .!$ 393$08843 6:3  5H3 l.-393 .:3..3:-:9.. 9 299 234 O$#8-9 ..5H3! .. : -. ..99.97. .E..5E93$#3.%'3.422997.3&! .E.3 ..!.$# !H3!5H3.3.!E.

 3g397:3939743-393!.3.3 E.5E99739H2. .3.39939.O 29 .:33 .-0..6:9 38/3%! 97:3..3.329- 39...3943-.49...4.-0#06:089-393H:.97:397H3.%!. .97:3993. .3 '.:.lE39935l.J/3.:.33 . 8 /3 %! 97:3 ! . .:H3933 .9:939743K3 .%! 3.:293%! 39.399 :.O3:. 93.3 5 3 .E.E..3 97. O99..4 %! 503H:.-393! 29.3./3..8.49..97:39 %: 3H3 .3 $!..4 :3..49435H3!  %929. 3 .3g3..O 3H3 /3 :3 .9743!3399959.E.O -4 2 .358/3%!.: &!04-393.3%36:...9439493%! . 3g3 : 3 97E3 9.93%! 3229g3 93.. E5 /3 ..3$! O  K3 %9.- 39.!$ %39.9J.497:39! :3%!43 '%   .4 3 . %!9743!2.. $# .3 l..5E93$#3.E.3g3.3 3.393..:5.3 ..:.-39333.3..39733.3 99 9743 ! %: 3H3 .-3935-4 2 3 .97:3 29. 39.3/333.3 33..3 6:. 33 .E. 3 .%!..97:3993.E.9K.3g3 2-4 93.E..29.O336:.302F9.E.3g3-4 2 93....8/3.3...49.3 .H3933.3 .553-393E3 O . -9 -393! .333 974397..90433 9 .3.O793:.302F9 H:.:3 2.49.H:.3OH:.79..9743!.E.O.773.. ....:.J/3.

.:33 .lE39935l.0393 .80088. 938-9-:.-0. -3 93 ..0393 . //70889/7. O-393--6:..03939: .O53  :-397.-9 :-93-39K3O39 .3 :3%!43 '%   .943088.E. 3 .039393-E4 04088.0393H:.. 3 3..-09/7.-393! 3 93 ! ..: / .0393. .943088..553088.0088.E.9389:...: %9.. 9743 :3 /3 5.-0#00.-0-479#06:089088.3 //7088088.E.33 .. 5 .O9 9 5 9743 29 / : -3 93 .03939:33 .03935O333 .088. 53 33 /3 -3 93 ..E.-5J.0393-H:.-0#06:089088.O:3/38.088..23.E.:-393K  : / -3 93 7.!$ O E.4 39.3 93 . .0393E333 .3%36:.93 /..-393!.: K3 :3/3.E.-393!  9&-9-393. J. 8/3 9743 !        491..039394 005. . .3.

2 -393/99 899.E. . 24E974399. 6: 3 O 333-96:E97K3 .3.3 E.E..943 l.3 . 94 5H3 $! %743 29 .E.493-393! 3 93 491..79..E..9. O35H39 3%! .E.393 9  5O3 - 29 39  .0039 088. : -9 9..3.-.E.!$  3 /3-393 29833/3/: 39 -393 %7.3 9 .. . 29 3997E3 ...9.5 .4 .%389:. .72  4/%20 K3 %. . H39.3 /3 . . 3O:-5H3!33.: 97 .5936:..4 .9:8 %'  5943!. $# 3.39:9:.E.3%36:..-393%3-E4.943   088.943 2.3 5 $#.9739E. 9.7. 33/3 29-393 O . 6: 3 .0 $9.:9743-3 .5 $# 9.O 9 .0/ 4224304!..209078 K3 393491.E. /3 - 29 $# 93 -E4 ....8. 3O .5 9743 29 5H35E93! :3/3-3933.7. -393 04 .E.59.  %38-9-:.-39304E...5H3 3 93 04 3 93 3 .lE39935l.29-393E. ! 3.O999.. -3 93 %739E%'.42 .. .: -3 .3 . .:3 9$# ..39739E 273 9739E97 -39397  29 $# 33 29 -3 93 491.9.3 3 . 7.3 2 973 9E .3-H333. . 4 -99...5H3! O393%! :3/3-393 .9 . $# :3%!43 '%   .96: E. 97.3 .E. H3933  ....K3.5 923g3 393049.E.3O9$#-H33323...3 ... $# 3. 9743K3      491..E.32$#-H3. .943 9-393 .28.7.3.5H3 -.8/3 95.      039 % # #0807.28%'04. -3 93 04 9 .

-39304 9% .E.%.209078 K3 39339.3.: E2 8E9 9J3 3:H3 .9. 97:3.3 .E. K32 ..3 . H:.9433933 .:97 %.- 29$#9!3.-33/3!3.97435397. 39743.8/397435H3 .9J. .0 42243$088435...33#4. .9.E.:34. -3 93 043 # 9K3..O9.. .0   088.2 8 .3../3-$#-H3 5E93K39.E.943 E..7..4595904  :3%!43 '%   .3.:6:3 -E48 .# 3 93005..lE39935l.OH:... .... .4 .0039 088.....% .. !.8/:.09207 .:97 .9743K3      39.7090/04 % ..73-39304 29H39 9# ..3O 6:3 -E4.. E.52:3 99 5 295H3 ! %74399.3 :3 /3 -3 93 . 29 / 8 .. %' ..0 393//7088l.4 .9.: :. $#9.0 5943!.3O 9$# 33 29-393 . ..E.E.209078 K3 393005.E. 3O -9 .. 005 .9.3 .7090/ 04 # 9K H: .!$ E.0 l.3.7090/04 %.73-39304%.2 85H3 .3 .:97.285H3%.E.4/3 .2 83.7.E. . /3:3/.7090/ 04 9 3:3 .97H3H:.E.3 .5 3299..:3%' ..7..9 3 %! 97 5H3 ! 3 .: .5..2 8 .E.497.E. -H3 39339.3.20907 %'  5943!.3 9743-3933      005.9. 6: 3 /3 .7. %./3 . 9. 33 3 .5 H: ..3 .7.3 . .7.E..4 !.E.:%. . ! 3.: -H3 33 3 K %.!3.0039 088....3%36:.943  088../3339 .5.9.3.2 8 .3 .E..3.97 /3 :33 H: .

%E4--393 .209078 K3 393//7088 .6:3-E4 -$#-H3 3..E...lE39935l.%'.. .4/3! . 29$#33 29-39397..209078 K3 393.-0.42993:!3.. ..  088.797.39./. . .E..489 .3O97.E. 3O 3 .E97     088..425007..0 //708889 %'  5943!. ..4.5  .. .553  088..4 339$#/3:3 ..4 .797...7.. O4.29 .-0.97.-0%'  5943!.E.3%36:.0 //708889 %'  5943!.3 8E.28. .0039 088..7.:.3./3..!$      //7088   088.E..4-3933 393//70889/7.33H3/333.29.H3 933 :29$#53-2997..3.. 29 9394./3 6:3-E429!3. - $# -H3 -3933 393.0039 088.355.%'/.5007.      //70889/7.-0.3.3..553 :3%!43 '%   .53-897.3O3.7.209078 K3 393//70889/7.0 %' .0039 .4 2933 .:3953:-3 3 9:3.4 E.4 3999.O9.38E.38E. .5..E.3 3-4..4 /36:3-E497... .3 ..553l.3O4.3 8E.

-0 9/7.:33 8.9479:3 393. O $#97:3 -393.4 33 .3%36:.. . $# 3 ..3 O .  $# 33 29 H: .33 O29 !5007 93-E4.292936:.-2997. O23O6:3-E429 33 $#6:9 333334.: 33 .4 9 45 -H3 . .529H3933.4 33 .7.3 2 $# 6:3 -E497.33-997. -9...337.-0#06:089   088..3 O .4 .45-H3....0.97.6:3-E4 3%'.E.3O %'.:395.9479:3 393.$#3.O97.. .-3..$#3..209078 K3 393.3-393H:./3 H3933 .4 945-H3.4 945-H3.. .. H39 33 .97..H:.-0#06:089l.3.753 33.-0#06:089 %'33/3E9733 .3     088. 4595904295007! .:3 . 45959049..0039 .429 9$#.: $#337.3- : -    :3%!43 '%   .: $#3337.lE39935l.0.97..-09/7./. :3348./3-29$# H:. 29 .4 29 9 5007 ! /3 H3 .. .439 O3959. ! ..E.%'.:!5007 O.97.329 ! 5007 .: E.:3 .O 97..4 33 E. .345 . 337..3 45.O97.753..0 %' 5943!.%'..E.O997:329-393#06:089/.38.!$  3H3 -393 3 5 . : 38.

 H3 9 33 . 393.-0#06:089597 .4 33.80   088.: 99.433929$#354595904 .:     .-393-4793.-09/7.4..80 %3 -E4 . .E.. :38.-0%' 5943!.7.3 .0039 088.-0#06:0893-9 O79 3: /4E.!$      . $#K39.48/:97K49 3 $#332997. 97.E.209078 K3 393.7. 33 H39.E.7 974333%'.. .34595904.97.7.E.:.4.. .-09/7.7.48/:97K49 3 $#3329-393..3%36:.-0%' 45943.-0 #00..   088.-0#00.3 .3.-0 #00. ! 9. $# 3 / .0039 088.O33%'9048.80 3 93 . %'.6:3-E4939 $!.$#K39.3-:- $#3329-393. .4 333/.-0#00.209078 K3 393.O33 .-393.. - :- 9E.80 $#97.-09/7.lE39935l.-0-479#06:08999.3 9 $# 5 97:3 29 -3 93 .. .4.0 %' .-393.-0#00.0 %' 45943..3.  5943!.4 5007 ! -H3 .80/. 49 3H:. .33-:- :3.:33   :3%!43 '%   .

-0#06:089   088. K3 393.33E973. 3 . .%' # ! 45943.97.3.lE39935l.535333.5 /: 97K9H393.949:3-$#97436:E97K3 945H3! $#49 3. 904H:...3 H:.-0-479#06:089 O E.11. %7.. !333%' # ! 45943.0 %' $!%' # ! 2.3%36:. 49 39743..!$      . /:97K-49 3O8.:5J. -9 298.3/.97. 53533 39.0039 088.:5J. :3$!9043...947 # %' # ! 45943.-49 E...

 .$! 333.O8:939. 2 3O .. ..3 3-E4: !.O9....33. .# !  .9.$#97 93 39 95 904 .E.. /:97K-4933 .E.O33 3$#97H39:3 2. O 9K $# 8 . 39:3..33 l: 3 .:97 -3 39:3974353.3 9 9 2 3 9 E.. 9743 ..E.3.3-. 39:3 ..93 -E4 3.49.42.E..:3 E.8/3 :3.393 %9 234 O8.:3 2 3O .:39599 2393.!.. 233935J-3.:.:3.. /:97K9H393 O3g35333.$#3..! . O.2983 .4 O $#339$#39353995904 .6:E97K353-332 .3 53273.O 3 ..: $#3933.# ! .3 '. 5O3 .E.-96:...% $#   .329..5 39 93 93 9743 -3 39:39.3O 398/3393.. $# . 33.3..E..9 323.379 3 ...4298 3299743.: 2339.:395. /: 97K 9H3 93 $# 99 .8..3 .49.O. 3399 - .% $# %39. J..8/399 239 49 3.3 3O.3 $# 3O.3-. :3%!43 '%   ..3973 .8/39743.49.. .O89.3.33.3 .46:E97K3 39:3.

E.: 923.3..4.9K27.4.3-.J 34 O 8 39 J9 394.O . H:..6:3 .539 39:3. :3 .. .3.3 . 39 23  H3 8 .3%36:.3.429.E.:3.. :3.. l39:3. :3.J .9J3 3g3 . '..:3. ' 9743 O'955. : 3 'J / 3. 3g3..3-.J/3. 3 39 99 .3 9739743.. 239 3-47..3939393 339.3-.-3.3-.J 34 O 395..9J394E3E.E.O39 :9H39743.39 23 .3-..3 -.O.39939 3399.E.539 .: 'J/3.29. O9:994E3 39:3!97:393.3-. 39:3.:. 9743 . :3%!43 '%   .3 -./38.E.E. %55.3.. : 3 .3.....3 %7H3 . :3.. 239 3  O E. .E.!$ ! 3O8/3.-393535 33 O E32 39:3.E.9743.3 434 O3 .52.3E.3-..33339 E.6:3973..3 E39.:904 299H: ..O. 52 :3. :3 .E.2 849 339 3 73-g393/3.3939K 39:3..3-..59K27....8.4 . 6:.lE39935l. 3 .-:/3 .O9 .3 l2E.59 399.3.97:39739E93/.E..3 3 .. 299H: .42 29955H3.9794 .O .. 3 . 295.O 298 ..O 29 73-g393 39 3 .559423 298 :3..29 .904.O9-. 39:3. : 3 .H397H3 .. 89.2936:397232:33g33.3 .9K2 7..E. 9 :3..29. 23 2..3.. 39:3. . 95904.-3 53-9.3-.393.393 2-9.  .39.E.333.6:397 'J/3.3-. H3 9 3 . H3 ..3-.E. 39:3.5 3 . 5497298H3. .:. 39:3!97:393.39. ...6:397E.. .:.89K2:934. 39:3 ..3-.J3..O9 33.39.E.9K27.5 ..3-. 904'.O 9 . 29 . .3-.3 -.3-.39399399743.E. ..3 -. 2 E..5 . 29 9743 .E. :3. 2.:... 47....H3. 52 ..5 :359.O995.3-. .3.-47.3-. 298H339 3974323 9743 O.9.. 9K2 .3 ..3 -.995 /:97K.5E.. 2.9 33 3.39.O 9.H397:329:96:.3 9.3-. :3.H3 .E....$# 3. 3 - .E.3-.8.3 E3 O53. .3.O2995 H3E....E..H3 :3. 29 .5H3%!. 27H3 l.9K.E..839339 9743 O9:994E3 39:3. .5 O3.E.52.  95 5 . 39:3939.:904299H:. 3 9:3 ..E.

E.43 ..O3. 3 9:3 . 'J /3. . 3 ..39.35. 3 . 2.E.J/ 3..9743 :3 .H3.H3 l297.3397H39:3 O l:3.E. l 234.9H3 ...39.4$! .. .. 3O594 23.938.9393..52....3 .3 -.9423.38 7399.94743 .395J.J 34 O ..... 3 9:3 904973 9E H3 .H3 :.9J394E3E.39.. .J / 3. .J9.2297..359..J/97H3K3 39. 39:3904..38.93H3 ..:.33339 $! '936:E9 99. 73-g393 /3.94239H:..H3.3 3 .3 . 3 .33339 .52.4 3O9J3 3 .E.E.3 9423 73-g393/3 O.934 O9K.3.39423 73-g393/39K93 93.49. 873 /99.O 73-g393/3 -.O 73-g393/3.E..E..J/ 3.E..:8/39:994E3 97.O99. :38.3-.02F9... . #! 397 39:3.:- 39:39. 9 .3 9423.E.9393.3:3 3g35359393..H3999. .E.O9/53.3-. .: 3g39J394E3.:904 299H: .3-.3 -. 3 .3.39.3-. .4 .H3 :-33. H39743 23 l: O.O3.3-. :3.E.99.3%36:.OE97 39.O942329 :3. ..OH36:.E.:904 299H: .3297.0. 2 .33..:97.O9 97 3 9:3 ....3 33 39 4.. :3.E.49.3..39 :.E..$ $ $! 3.7.H39. 97:3.3 -.38/39743$! H:. 3 ..H3. 99743.O997 39:3.3 -..:.J/ 3..O942329 :3. 3 9.. 02 F9 29 9:994E343 O :3.02H3. 3: : 3 .39..: 9.297...39974323 93597 39:33 %3:H323. 'J / 3.. 28.lE39935l..E.E.329E97 73-g393 .3-.J 34 O . .E. 3 .23. 9J3 94E3 E.3-.. : 3 ..!$ l 2993 39:3!.. 'K.3-.. 9J394E3E.3-...E.3-. :3. 5-997.839 J9 39 3.: 739:994E39J394E3E..49. 39:3.E. .O..597H3 39:3. 9:9 94E3 8.3 33 39 $! %:9 94E3 $! 9743 3 9:3 ! . O .3 3 :3.3-.3-.59J394E3E. 2984.3..39.

O 73-g393/3-.8 3497H33 9$# 3$#.

39.39$# 3$#8.4.. 9K2 ...4.O /3339.8 2. 73-g393 :3%!43 '%   .

3%36:.!$ /353..34.-3 -.lE39935l..3.

O...O39$# %5904.33339 .H3 $# $# .$! :..$#.39423 73-g393/3  K3 'J/.3-. $# $# :3.: 73 73-g3 93/3.3 9.3E97..$# ...8  :3.297.399 -. .39-H3.3$# O$#.

39 3 :3%!43 '%   .297..38E.4/..3.39. 99.39.E. 99.4/.39 3.9. 973 73-g393/397H3H3 $# $# 3.3-..8 9:33H334.973 73-g393/397H3H3 $# $# 3 ...3-. .38E.38E.39 3. 4E3O/.E.38E.O43.39. 39.- 8:33O.339$#$# '393 .39 3.297.4/. 99. 3..3 39$# $# '393. 39.3.9K239.3-.39 3.39$#.9K29743/.33339 $# $# .4E3O /.3...-8:3$# .3 73 -g3 93H:.-8:3 3O.3 73-g393H:.. 9 73 73 -g3 93 /3 97H3 H3 $# $# 3 .K..9.9:994E3 '39..3-. 93$#  .9:994E3 %.9:994E3 %.39 3.4/.3 73-g393 H:.39..29.38E. %5904.. 39 3.39. .38E.33339 $# $# $# ..3$#9743/.E.39.39.38E..39.E..38E.39.3.3339 3$#9743/.4.-8:33O.O9.39.J.O43.K.9K29743/.9:994E3 9.38E.9.339$#39$# '393..52 :3.$# :.297.33399$#39$# 'K.E.39.: 3$#.. 3.3 3:3H3$# .E.$#.: 'K.39.: 'K.. %5904...39.O43 .H3339423 :3..: 'K..39.39.39.38E.H339423 :3. .3 9.4E$#/.33339 $# $# .- 8:3$#. .4.H339423 :3.39 3.9.38E.-8:33O. 3.4. .E.39. %5904.3 -8:3$#..9:994E3 .

3 33 93 93 3 9 .3 .E. ..-9.9:994E399.89 9-393!% -.K.4. 33 9 73 9743 /.:. . -E4 : #$'! .: .E.973 73-g393/397H3.E.33339 $# $# $# $# .3 8E.3 .3.E. 2-4.3 3.: 'K .E. .O.. 93 93 53 4 /4 - ..:9H3   .E. .:3 .4/.!5J.2739! # 3297 .38E.:3 2.-8:3$#.333399$# 3$# $# $# $# $# $# 3 9.33393938. 997.39 . .4 9. "4$. 9. 3: - 53 .E..... $# $# 3 . 9 99 .39.3 .3 9.E.3-.904 .E.: "4$.O 39 $# .3%36:. 2E . % .3/3  #$'! 2.33339 .E. 4 -393 ..4E$#/.O9 .H3 $# $# .3 73 -g393 H: .4 . $# '393.3 .E.J39743.26:3.9J.42 .. %5904 .H:... 3g3 . 297.. .O 9 33 9 .3 % .E.E.3. -3 93 !% 9 - 9 29 .#$50.3 .4 3 9:373-:.O43. . 3 /3 93-E4. 39049:994E3$!.. .E.E. ..:.39.9 29 :3%!43 '%   .. 39.34.9:994E3 % .9353 2339. 23 ..3 3 E.:3 .93939743.O 43 .: .4 9. -E4 : O3. -..9 :3  # 73 #$'! 5 2.lE39935l.E./.23 8 E53 -3 3393 -E4 93. H:.38E.: "4$ 904:3/3 %$50. H:. 93 .: .9. 339. 9779 6:. 33 399 $# 'K .-8:3$#.5 5E9-g393 995. - 39:3/.4 5F5 .39. 99.99.4 . %$50.....O .4 5F5 .: %393534 33O2.O-4 24.4 .38E.49.E. -3 !%.3 973 9743 !$ #$'! .#$' E.3&!  9H:9:9 .O9 $# $# $# $# # !.E.:3. # ! 9: .33-9974323 %3933-..3. 8 95 97:3 . .39K2 'K .3 39 $# $# .:97..5J./.33 8. 39 .49.2 8 .4. -8:3 $# .5 9743 53 3 . 9:9... 99 973: 2:9..9:9 94E3 9.42.397:39 - 3 - 33 .3 -.: . H: .$#. . .....5 9  /4 .9.3 9..2.. 3.99- #$'!52..93:H3 #$'!  $. 3 .9. 96: .49 3/9793:H3 E. .3 .4 2 9. . ..!$ .4 9. 39 3 . H: .4E$#/.E.39$#39 J. .3 33 39 $# $# $# $# $# . H3 394 23 : 3.39 3.E.33399$#39$# 'K.O 3: - 33 #$'! . 9.: 02F9339353.:"4$. .

O9738 " 2.:.332. /. 5.89.4.3.:3:3. 3...43/3 %7435395904..E..E..:9597:3.397:39393 /4 O..3 .O99.49.4 . O 93 9743 :3 /3 7H3 9.297..2:9.O 9 H: .33..5.E...9...:395-99.-E4:9743#$'! .O9 . ."4$ 'J/29.-393!% 3O. 3..39743 297.: 3 3..- 39:332. .55E993:H3.E. 8.:3. 73.E.8939.3 3O ..3923.3O  l.49..4 E. .5H3 3O.E..!$ ....:.E.3...97:39 O . 2-4.3-3. "4$ E.399  K3 %9.: .3%36:.3 : . J.49.O /434 02F9295H3904. .3/37H3343.939302F9 33-34 .: O.E.O9-393#$'97.H:.899K#$'!E .E..39743 5324 :. 2..4:335E983.335H3.3g297.3 J.32:9.E.#$50.E..-33 8E.. E.#$'! .O939:.33 O97H35.E..3.4 J.894. 95 .39..4295H3 . O 93 .49497:393 9K5.83 8:. 3:3 . . .E. 2-48/33 .. 29 :3 ...3 /37H3 . 9739E22 l..3 3:3 3 9...E.!.39. ..: .9J3 53-9.O/.E.J/ 3. 8.#$'!3O. 3.: .8..J / &! .#$'!  l2.O..3/3:3.3999.O.-393-8:3904.  -3333 .32:9.9.42:355.3/37H3. .3 .49..4- 393#$'E.4 9.43 55.3.9739E 22.E.O793:-33/37H3.:9743#$50.: 73.3-. .3 .33-329 .8/37H3.4293/3 . 3.K. - 33 E.- 39:3/. 9739E 89  :3%!43 '% ..96:E893 -E49743%$50.-. 904 .E.95..995 . ..3 .33 ."4$2-53H:..H:.8973 3.E.4229. 3 :3 /3 7H3 E.55E9 K3 -: /397K39-39397.3 025H3 /3. J.9738 .3/3 7H3E..E.lE39935l.E.3 J.89 -. 33 /3 904 ...35.. !$ ..89.39.3/3 ..3 8 /3 .3/37H3843 .5F58/393:H3 .:.-393 . 3 3.3 ..02 3.3. 8.:3.-.. . 3.9393..

33..4..E. 29 33.97.:3/37H39743 #$'! J9 39 .E.4 .9K $! . #$'!8 3  . 2. #$' 29.45F5.93:H3"4$55.E.5 9# #53-93O-3.O93. O939:.9393 24 :! .E.24 :33 .2E..-393#$'..97.# .3 .. .-3 93#$'97:3 H3 $# 3. 39K .904.49.33 . O93947.. -3 93 #$' .55E933..-:397#$'!..#$'!974323!$. 3 3....3%36:... -393!% .$! K3 2346:E97K397.E.3 3 .8.33:3 J..3 3 .397"4$ .3 /37H33 .E..E.. O.. -3 - . 9.E. .3. E.3O.93-E43O9#  .33 ....4.429:3#$'!2 $#.55E933: 33 .lE39935l.. .3..."4$9J..357H3E.E.J/O9399.E.: O3O.4 .O .3 /3 7H3 .E.4 #$'! 39. .5.4.. :3 .3/37H3 .G3E977.4.8/3#$'! .4.89 3 9...53 533 $##. 29 9.5/. .:395O939# :3%!43 '%   ..4.95 53 5 .55E929339974395337 929 .597:39 947.99 5 /. 33 3 9743 9.. . J.39743-393#$'!#$' 29$#2:3-393 #$'.3/37H39 3:- O !$97#$'! %743533.3 29$#995.4-393#$'97.E. l:397H3E//3 95.4..55E9 . O 93 9.E.E.G33O.E.3/37H33.29- 39:39J.8.3E. $.9J.E.49743. .9049:3 .O3.O9//3 95.39.4!$.E.. 3 .534O9390433.33.3973O .3/37H33.9H: :9H3.E.E.2997.. -3 93 #$' 97:39-339-/.55E9 2933 8/3 3.E.29.4.3/37H3 O .: l: O..:299. 33 3 33 7..39.4. :3.2.59743..2. :3 . 3O.3/37H3 :. O9..4 :3 /3 7H39 # 9 #  ..3590424 :!33-9.O .353.93-E43O9# #.3O #73 . .E.4 3 %74397..E.-393#$' 2$#.974329439..39.5..3g3 .E..H39.E..8..E..55E933.9597:3.O9397433 7.:3.$# /. 33 .J/3. .3   .33.3594.3 #$'! 2  9.E../3.E. .!$ 39:..8 .O 29 $! .O9 02 F9 2995.3... :3 .39J.3 /37H3 #$'!3. 9974333.

 99 5$! l: 3: J. ! . 3 .39:H-.329.4 5F5 #$'! .339. 9..: .8/39g3.9K299.3 9 3.9743./..39. :3-.3*#"&$% l9. .3 3 ...-393#$'!. 3g3 3 .O97.. 2 53 H3 E.E..E.3 93 /3 .3395 .393929$90E.E.:.3#$'!2..904.8/3 93-E4..295J. . 2 3O 3 9 9.29337.353H39743 24 : !$ 3..24 :5!..333 3O9K2233 O9743...33...E.97H32989H:.  . .3 3"4$ 0224E9:3 5. :3%!43 '%   .3O 2.O93  . 83 .3 !.#$'! !$ 33.3 29.43: :3 .$! . O 93 3 .3 l9729.4$! 'K. 0907950 4. 5 . .297.3 9 ... 5 .-g393 9.4 9.. 9.!$ 3..O- 39:3 :9H39743$!29743.3297.3 ...42995. 9..39393953397H3 29.3 E...3 .K . J.: .3E97 .J/97H3#H36:..E.947. .J/ .429:3.4 29$#95J..3/37H3 #$'!.7H33. E5 /3 9743 2 97. :33.95 . $90 3  3g3 3 . .3.:3 .$!.E...3 3 . 3 .3 8 8 /3 $! %7.597:39 $. .E.O9 .. 02 : .E.O92.3.3 !$ 904 . -g3 93 2 -4 9 29$90.47H3.. 8 /3 3 3..3 24 :3.3/37H3#$'!.3g3%393O . .29 J.: O#9. 3.9.: 73 /4.:3 .! 996:9.9739E036:. .3.3  29.49.. 333g297..O9 9.:. .K .E.33:3 .. 29 97.O833.O 9 .3%36:.4 .995. 29 :3 3 /3 7H3 l 9.4 9.42:3 3/37H3 29$! ..O29$!.: .:K3# .995..!$ K3 35359743-393#$' #33O93 2.... %:3H3 .934 l:3993H33..O93.E.5 .39743-393!%l9..lE39935l.O 93/.4 2.E.. .E.E.O.3 O93. O 93 9:.3.K8/3 . : 3 ..K.433:33/37H3 9.$!$90 94 $90 %.3E. 9743 23!97:393 %046:.O999...3 : J.32993 93.. 3 .4 .4 9.$! #$'97 ...O994.E. 2. :3 /3 7H3 34 l: 3 .4.99529$!.5 "4$ .:3 'J/#.3.97..93397H3O93..29 9.

.49.4 . .423 9793:H3.E.:9399..: 97 973 9E .3973.49...E.3-H3 ! 47/07.6:.0.973 9EH39 O .E.E.:3 .lE39935l.3-H3! .94743.38/393:H39g33.3: 3 3g3 273 39.-93 H:. 5J 3 3: 2 - 3 9:3 5 .4.-..49.233. 2$!..8/3 ..83.4:33/37H3 O9O2  8 .E..99 97/9793:H3..49.. 8 /3 23 l: 3 8 /3 3 .. :3 3/37H32...6:39723 :3%!43 '%   .4.8/393.- 39:33 32.3/9793:H3.34 %7439.9958/3#$'!5.3 ..-g393H39 'K9 -3 39:39g3 .9.2.97 l.!$ 4..3%36:.5/.42.-96:.:39:933 ..E.9 .3.3.E.43.0.33.: O $/3 9393H3.3 3: 3O73 2.2K397295904...34 .339E.995..59393.E.97.#$'!3O.4.9K3g3273KO.:.J3 E. 02 F973 #$'! 3 33  .3 'J/9743 23!6:233.O9.98. 93 97K3 29 ...3 3333...384.O2989J3.5.:33/37H37733. 97:3-K3 .. -3 93 .49.2-3.3:- 39:38/3! O 3-39393..O9 .3 -3 8 3.947.9E.3935   .34 3g3- .E. O 979:.43943 #$'! : .K9893:H3/97 .O9.E.:.9J333.9J3H39 O :3.O93 2.3.3.J38E.3-2989J3.3907309 .O93!  O #$'!.4 2 9 3:H3/97..397339!359:3 9:  29.392 3.94743 . .9.: 97 9 3:H3 .39743$! .3.473 23.33.39.:29-3 39:38.O J3E.O 96:.3833. 9:97H3 6:.3g3273.J3E.339:39: . -9..49. 8/3 8/979 3:H39 29. :3 3/3F2.4.3g3 273292.39.:33/37H3 .4 . .934233.23.49.E.384. 32..#$'! $E.96:3$ O !5.4.:3..!7494.3g3273 9974333 :.90.4.O 3g3 9g3 3./979 3:H3 .

39 J..49339943..5...4 %74323 . :97H3.E.33. E.:32.7.:9393..49... 2. O .E.O8848E3.23-393 2.3 93:39 J.9H2.!$ O .E.. ..997.4.45F59393. 9 O !397.45F5.!4..236:..4 9.E973939 ..93  983. ...49..3535.3 23390730959339.43 .-3.4 9.: O 9 ..07% 539...5.8.:3....:. .39H3..9:3 .O ....4 O3.E.33.3%36:.!. 39:3H3.:32.4/.3-H33.E.9..3.:3... 96:3-9 O l .E. 3 O !.3# O %J.9-4% .292K3. E 97 . O 97 .. 293.:32.3.3 O !93-E43:9:3 . 9 6:3 9743 2 97.  l.3...-g393.8 3 9:3 5  4E 99 . /.45F5.- 39:397H3.9J39 3 . -393!3 2-4.3 -H3 8 /3 %! 9743 93 93 H3 .8..:3 9 E393.:/9J. /3 /. .!$84.9:3 .% .E.3..3 -4.E.!.lE39935l. 43.3 -H3 3 93 93 ..43: J. . .:32.93-E4.E.3393/3339:3 ....

5 07. ..3 9.32.33 O.:3 2./.3.397.43 .07.3 5 .49 3 .7.33.:3. $! 8/3 .9:70 97432923..O3:74:9073. . %974323 .77..$!  $9J..893%9 . . . /.20 #05.359J33g3..E. 39:3! :3%!43 '%   ..3 5!97H3% !$5.335.3 4..4 E. 33 97E3337.:3 2..4. ./4.:3 ..97.5/.5 .3 992.4 !  #4:907 . 8.%.!390730997H3292953 . .897:.5J .35. 2953 !.:97.5!$E.:32. % 7.:3 2. 5!97H3 23 % :3 2.  ./.53.91472 .E.3974329 .4 % 5 6:3 J 23 :6:./38..!. .E.

97.J9 29 27.: O976:3..943H3E3 5.H3 '! /.:3 2.5 /..E.!$972 93 93 3 9:3 53 .3./.E.E. 39:33 39:33907309  . .:3. 3 3. 3: ..5.959.% !$3.E..3.3O 95!$. 8 93 % !$ . .:3 5../397. 79/6:3J. -9 9743 ..333!$ 6:.89.. 3 9:3 ! 4.:3.:3 99.E.53.3. . 4 . ! 2:9.E.E...lE39935l. .3 9 9.3.893 ...397:3-H3..!$8/3 3 .!' 3.!'!./4.9g39J3-429 3g3 :3..E.4-.E.5%47:2$07.9:9 3 l93 .E.333 H39.3 3.:3.3  7.!$ ..:9H3!.3! % $ 4. 4$ 97H3 ..80/'!. ! 3./ : '! !$ .95 8.4 E.353.: .37. 4/.49.. 3 27.3 ' .3973 .:.O 9 9E.:3 . 7 .3 83/3:6:93:H323 9:9.3!$.3.4 .:395 6:3J5J.4 .4 :. ..3-H3 947.O995 :6: .7.3.5 /.:.3 '29 ..!$ -.E.E.3 .'!.53:4/.'!/.23!7H39743 .. .'!.3.3g3 :3.536:E98.9J3!../..E. '! 97 3: '! 7H397H329..3 .49.8 :3. .3..'!6:.3 97..93.397H3 23 % : 97. 3 3.4 9.6:3J'!!$.3      :3%!43 '% . 3 9:3 3907309  23 .9 .89 .:3 .. 23 ' !$ 9:9.3.93:H3 !$97.35. H:.:./..O3: ..! ! .E.. 208 /. 8 93 .... 3 9.397. !$ 5 5 ! 97H3 % 3 83 3: -9  ..:E3. . ..5..3./. /. 29 . % 2 3 . 29.4 5F5 97: 8:9 -3 3 9:3 3907309 9 2 7.904.3:9397K3JF4904 %7.$ ..3 29 E22% %:3H3 .:3...E. 74:9075 .. 3O  29 $! .E.E.4.%.3..:3J.E.O9273 97397g23K3 '! 2997H323E. #$'! E.4 2 J./.#$'! ..3/3..23/. % .E..97H333!$ !$ -.0  97 : 6: .5 . .E.9. 97 . 3.74:907:36:.3 . . . 23 % 3 9 9 - 3 9:3 9 3 % - 3 2 3 3: 74:907 94 74:907 3  O g3 ..80/'! / 6:3J. .!$ 9393'!..E.O 2...:.O99J3 ...3%36:.5 39 9393 39:3.E.07 % 99 5 29 23 .5 /. - 2.33 $9E. .

:3.3 3.3..: 39:3.29.!$'!.39.E.:3 95 '! '# 7H3-9 '#.E.-0 E...:9743 .9393.29'# E.: 2 : 9H3 ..:K3839743-3 39:3.E. 3 535.K9.2'# 93938/3 .. 9:3 23 E.5 ..H:.33 9.E.3g3.493'# 3H33O3g3.g3..!$  983/3!$   37H34'!  !$ '!333.$9...5/: :33..89097:392  ../:97K7H37.: ..E.3936:.74:907-H39743 23'! l.2.O9939397.-429.33.39393-.9.74:907 39:3-353.3423'!.3!$ !$% :3%!43 '%   .6:9. 23 4 3 8 /3 .:395. .:.52.#  47.K. -4 29...E... 3 .890... 39:3 890.299.O93-H33423'!.:395.E..E. 234...-429 .4..!$'! H39743229!$ '! .!74:939. 9323...E.3 .353223.3.O995 . .94: 20843943 .E.3 3243943974353.29890E.4 !$'!8/3-3.4. 39:39743!$.E.lE39935l.3943-9393...K.28.-4/.39743'!.355 .J3.37H3 .E.H3  l. 39:3 - 23  3H3 -H3 343. .-0 -3 8..9.9..O3g39235.7/3 9.3 /.2.3 .E.2O.7/3 ... 147.E.. .O93 .43.O993-9.. 9:3 .23'!97:393 ...-0.3.K .-33 .4 57088 47.O93 9 .23!$ '!38/349 3 O3O..K..'! .:395'! '   l:3.'! .E.3.9J. 29 -3 3 9:3 . '... !$ '! 3 H: ./.49.E.9.E.:395.. .E.-0..:23. 99 - ! 93 23 'K./4!$ '!3H:.33 .'#..32..K92 .74:907E.E..O8398909'!23O93.26:.:3957. 95.5.3%36:.4 /3 .429393-3 39:3! ! 74:93 9....4 23 '! 3 97..23  '! ..9 5 .3 .890E.3.904 .:.!74:907 3'#-.E.23 %79743 23!$ '!7995 8/3.:24E / : .3E .890.8 943H39J3-4 29 .5974323 J3 .E.397 E3 E..99- 39:39743!$ .

:3.:.36:.K. .-3.39338/3 3974323 93.:9H3  9:3.393 2 . :3. 3.3 6:.9..E.9:3 E.5 3g3. 9997.5J9539 9:3 ..: .3 33 39 3.J/3  K3 l:3. .393.-.39:397H3 %04 33.:. 9.:9H3 l:3.9 2 3 2/.O3.O. 2397H3.:..:. 9:3 .E..5- 39:3! %:3..39743!$ .O9 . : 3 23 : 3 .O.339 9:.4 9. 359:33339.3 2 .. :3.42.: .:99:3.O9.:.. :3 .3 !$ 9. 904 29 9:3 2 9:3 3 E.36:.3.84. .9. ..5J9539 ..O99773.3 .3  8/39.3.3..: 93 23 -.48 /33: . -.:3/.. ...-3 3 8.: .35.2. 3.3938/33 32./.9.3 .!$ 9.3.. 333.. . 3 9:3 3 ' 32 .. .3 .4. -.3 . 39:3 'J/K3  :3%!43 '%   .: .O93 .39 29 26:..: .E.9:3/.O 9 .O83974323.:.E. 9J3 94E3 - .E.33 .39743 2397H3 .8/3 3: %.4 9. 5J 95 39 9 6: ..3974323!$ 9.3%36:.lE39935l.9:3..:3.3.35J.:.O9 .O .

:.39:3 9.: 0. 3 9:3 3:3 .:.- 39:3.9049:3 /.:.!$  K3 l:3. l: 3 .lE39935l.29- 39:3 297933 /3 . 3 9:3 .:.-3.9049:35J.:.3 29 ..3/.3973 :3%!43 '%   .9743!$ "4$ 9 .39743!$  :23323! .:.4 5F5 9. -3 84:7..9:3/.:3 .O- 39:3.3 28 23O3.:333. 7 3 .J3 :99.. '.: 0. .: .334.39- 39:3/. "4$.3/..80/ 74:93 3 .:3 6:...3 ..: .: . .3 ..3%36:.: .37.6:3  ..:.3!$. 9:3  .O336:../03/74:907   - 39:3 .33.:395O97H3299:3E.E. l:3.:.3 . 3. 23 !$  .3 2 /4 - 3 9:3 : . 904 9:3 . .89 #0#4:93  ## ## ..:. 7 9:3 :3./ 03/ 74:907 2 .3 - 3 9:3 2 .3 .O93./03/74:907 8943H3:3.3. 7. 3 029..O9 :3.3!$3g3 3 9:3 3.997.3 O /. /3 1472 .O- 39:3.: 2.K 3O - 3 9:3 : ..3.E.8/3 :3.O9 9.3.3.J33O :9.. /46:9 3.9743!$ /4..4O-- 39:3 :.:3 95 33 39:3 : 0... /E3 3 .9H: .24 70107 93.O - 3 9:397:3. . !$ $48E3.:395.0 -..3 ... 39:3.   9.397H39:397H3.3934.:.../.:.3!$-9-:..3/. :9 E.9:3 : 3 .3.45F597H3 233 9.97'!9K "4$35  /46:.: .:K329.3 97H3 9:3 /. 9.997H3- 39:3  39:36:9 3 .3.

:3.3 99 "4$ .!$ .3..9 3:H3 #$'! E .8/3 . 97.11$07..:3.5 'J/ 3:29H3939743 9:3:H38:9. ...!"4$ 7. .36:.. :3%!43 '%   ./. .$! 9.O 8 3 .:3 6:. .. 97439.3K333E. .9049:3 O 9.20#0./.9743...8 :H38:99:3H3. .lE39935l. 089011479l /.:3 E..E. :9..38 /38. 33 9.!$3.3.:9H3 E.E.49.O9.9 2 K3 3 3 2 -4 .O.3 . ..3 3!$3 9.3%36:..E..3 F2 .E.4!$"4$... .97H35-39743333g26:.  39$07.. 2.979743!"4$ %39 !$ .:9H3.!"4$:6:. .49.9J3 .O 97.3.7.97:3 9043:H39.4 :3 .O9 . 2 -4 73 3O .....3 H36:... .3 :9 3 298 3g3 "4$ 2 976:.5/..423! ..9./397.O9393 .3939 "4$29E.4 23 6:.3 :H3 .3-g393 -4 2..E.. #$'! 8 . 3 "4$ 9743 23 ! /. -g3 93 /4 O 9. ..9H:995833.35 !$"4$ l: O3.5 ..O953.. :332 9292. 3 O 87..:9H36:.3979:J.3 9743 !$ "4$ 95 97:3 ...3.O.E..5/. .. 23! 3O . .5-3 97H3 233907309. 9743 23 "48295. 3 . 397. . 23! 3 - 39:3 9K2 2 33 -9 E3 /: 5 3 3 K3 . 9.. -E4 : . 11$07.O 3g3 7.3..-9 11$07.. ."4$9K5 ..-E4 :.E.: .3.4 93993 -g3939583"4$.! "4$9743 23 O./4 O 3: .3-E3/. E3/:O..3:23!38/3!$.2K339$07.. 99 5 6:3 . .g3-32K3/..4.6:9 .! ..352."4$ :H3 8:9 03/ 94 03/ l ..99  .433.4. 5 39$07.E.:.E.39.3.3/.9J3"4$.29974333. 9J3:H38:9.E.!$ 39 973..7.3.323O97:3  '. 9J.O3.:..233.. .: 9H3 /745 .3 3 "4$9743 23! %:3H397439.49.O  .: .3 329.393 20.!$ .H3./.E. 23 8 /3 !$39.. !$ -E3/.3!"4$ 99743333:H333 3 3!$ O333. .E.20#0. 8/3.7. .3:.! !$35.3 %.:3.7./..89/.:H38:9 !$3. 2997438."4$.4. 23 % .E.7. 2E. 5 3904 4 97/.! E. 9.3 33 ..3 973 .! ."4$ .$#..5.O 3: . 9..

/.4 $ 9'4!.E.39.:./.3%!4. .3O l29.. 2-473332. :3 8..:.3%! 4..399 ...: 23. .%%!8- E37997.lE39935l.:3 ..089114793 . K l: 3/3 379O97. -E4: K339$07.53.3...: .3 33- 39:35 93939739E./.2K311$07.42:3.97H32E. 3 l 9 .3 32 .. 236:.2.11$07.:.973H335-3 'J/9939.9 .%%!.3.4"4$.E..'4!  :3%!43 '%   .97439.8/329.E...49.3 .38/33:H39.392 3 .3E.49.439$07.7. 3:33O83.O33K3.39.3'4! '4! ./04 4 39 23 .3...397:36:.:.!$ . ..../. .97.84..:9H3.:.. 97953.3/3 .3%36:.3. 4 O "4$5.97:3974329 9.4.-E4:25.5-233907309.39$07.- 39:3 :23..:.:9H3.9J3 .3'4! 2-43O .97:39 J.

.g353.4 93 93 29 ..E. 3 9:3 . 2 O.5.: ...:3 97H3 '! 8 .393. 29.. 93 23 . 3 9:3 .. 3 O29234. .3 .3 . .45F593 .39 $/3.309 l2E.5/...'! 3. . 3.07 .O3:.9353 .8/:E.. .H3 .E.E.E.%&&''!  E32.3 .0-$07.:3.3. 29 237H3 57.4397.3..3 .. 3907309 '! 8 ... ...339393.352397. 97J 3 ...39.3974397..5. 9 7. 9.:3.: ..3'! E.309 ..29397.O978539E33:3.4397. 23E..3 5 397. 2 O../ : '! . 5 . . .3 93 .3907309 '! .3....39 O8/3 3 O237H3..30929.3 .E.. 3.O9. 2..9-.89393.4. 3.93 . 23 34 .. 97:3 3 :-H3.8/3..93'! % 2 3-H3. $ ...3 3907309 '! 49 3 /.309 9.3099K O29..3 3 . 2E 9J3 .309 93 6:.E. E. 23 '! 9743 97.:3.398/323 .J3 8E.:..E.'! E.E33.8/3 27352.3 O 93 ... .J/97H3.39E.08!74.2E9J39 .:3..lE39935l. 3 2:3 3393933 .3 79/:29342'! .2  :3%!43 '%   .K 397.399 /3 233 ..309 . E3 . .59 3 2 -4 .3943.39 O2 ..O9 .E.07..5 .3099K O293O2 .39. E3 ..3O.. 33 .O98/33907309 97:....'! . 0-$07.3 5 23 397.8/329.. 2:3 97: .E. '!$! 807.45F5 3g3 8/3 3 49 .3 943 ..:3....:3.O 9 .4./.333.39. 99743O93. ...O93/37H3.E.8 .3943936:.E.. -9. 97.343-9393 O9.309 899.E.5.8 /3 9 .39E.:3 .H3-E33 .8/3 /3233.4..97:3-E97H33907309 %:3H397433:97.3 9 O . .5/.97H3 23 . 9 -H3 9743 29 O 93 .93'! O 93 -2O.3. 8 /3 97.. 9743 23 O . ....3 '!./07 '!.309 O .4 5F5 9 3 .. l93.39 .97.23.E. 3. 6:3 ..4934 3 3.97H3 9:99:3303 O9397. . . 7.O 29 23 93 93 3 O 23 7H3 .E.397.90 30947 93 6:. 97.. .3997H3/373.E. 4. 3.39:.5-3...O9 2733g33/3. .35 .

39./3..g353 . 435E9973.434 %J3..: 3 329 :93932K32:397.4.2.E. 9 29 .-E497329 ..% %9'!97H33323! '933..3Og3 .:. 97 3 ..36:.397333.2.33.237H34 '! 02J.33:84..3 / .'!   .32K3 2432:335293.3 .. 9.39:..39E. 3 97:3/:.'! %'!939/4% %5E9973.4 3...2070.. .5J .9743. .9: 3.E.E.4.... 97: 35 . 8 /3'!6:E773.H3/ 3.8.23.   %3J.33...E.24/029597:3 O O O O O :3%!43 '%   ..  !939  8 /3 23 7H3 4 '! . '! .O9H3$ %9$.3 9 3H3 .3g3...O 9 2 .23273 393E.5 .. 2-4/:3-29 4.lE39935l.3.97H3 :.4./ :8 .E. ...3 9 .: 3 273 233- 393.. 2 9 3 3. E3.99 -97:3/3 9. / : 97.E.H3 .97:.9 .3 .4.. 3 3. : O29. .J. 5J.59393/ :..O.O 9 .3/9.2:..3.99- :.3/4.5J95.237H34 %J3E.. 99 - .3/97:. 9...35 :9..99: 2 .. . %97.9.:3. 2K3 O9/3'! . .3 .E.:3.22K332432:3 %J3%43./4. 9:H.E..4 97:3 9743 23 ... 2K3 ..4 23 7H3 3 J. /3 /.E.E.3933 ..33. .....5/.. . 99 - : ..E..E. 2 4E ..9 . :9...39.:3.: 5 E.4 23 93 6:.E.'! 2 .....33.'!97H33323!$  . 5J .3.E..H32.3.9. :6:.3E3 92.E.393.3..99-97:3/3 E.42 9 '.3 $/3'!9K.5 '!.E.3g3. . 33.. 9E..J973.E..9 . 9K.J5J :9.. %9 5 9 3 9743 '! .E.3359743.'! E.3.25J..3973 'K..9.H37H397H393.334E.

3 / 3 94 4. -9 237H34'! . 2929237H3 28/397H393.36:E .O6:397:.3 943 .:3.9 37H348/3.:.3 3.37. 33 .: 3.E. /. . 9. 3.95-H3/. .8/3 29822925. E. 33 .83.. 8/3 /. .39.:3 9 23 7H3 H: . 9.397:3997432329.3 3 '. . 3. .3 . $ 93... /3 23 7H34 3. ... 3..298/. .:3 ....3 97:3 3 '.  97: .:8/3.39433-.3 .O 9 29 93 93 / : .3.E.: 99 . : O3.399   .232733 .'!6:. : .3.3 . .3.: E.3.953H3. 3 . .: .3/.33..97H3 23 .O9-93. .39.:3. 6:. 3.5E9973 .3 3. -9 9K 23 7H3 4 /3 . O9.E.28.. 23 .3 3 93 6:..5 .9:3. H3.O93 .3 .2E /: .:3 9...  7 3.3. 23. ..97:3 9 9743 '! 6:E 3 9K .3936:.3..822/4 ...:39  K3'!  '! ..43:9K3O.3 . 335. 3. . 97:3 92 -. .. 3 /3 99 : E.:3/4 .3. . '.36:.9..335E5. .'!  %J334 9 %J33 3 3.5E997"3 .3 3E93. : O 29 :3 243 2:39 3 ..E..4 .3g33.5...574...5/.3. .. 3 .5.E.33 : .: .. H3 ..4 2 33..3 9. .E.-'!.3 / 8 $ '.. 9. ..3 97:3 .995.793. 5E9 973 23 '! 3 .E5 . :. /3 . .33.5. 3E3 .8/3 .35 ./.. 3.6:..4/3. H:.E.49 .9397436:E97K3.333.3/9:H-.3 5E5 . 7..33H3.O 295 3.49:9 '3 . .33.3 3 -g393 .3 9 6:E .3 .2 3O.48.9E.9 .4 .O98/33:93.39:.392 333 535.5 /.5 39 $ 7$74.E.. . 5E5-429.8/3 ..393 E.E.3-E497. 233907309. 23 ..:3 .- 24/02 24/02.4.333 . .35E59743'!..2E. 3H3 .5 . .. 9 3 .lE39935l.O 9 9 3 . O 2. 2.35E5 24E -429/: .4-.E 33./... :3%!43 '%   .E. 49 3/.E.3 6:.

lE39935l...39:.:3;'! 

439437H3-9 ;.E.23'!E. 3'!9.329.39; .O29; 29.:936:,93.,3.:3.5/.;.:3  , ;4 8 9,2 , ., 2K3 9743 ;. 3 9:3 .4 E. 3 .:3 .5/. ; .O9973, , 2 K3 '! .J3 .:3 .5/. ; '!.4 E.3 O K3 ;07,'! O K3!00794!007'!   K3 ;07,'! '!.33 %743 2K34;07,'! 3.:3.5/.;.:3.5 2993 2 24.H349-H3 3 8,3-H3, 23 .,,.E. - 39:3 ., E. 3 . ; 2 K3 ;07, '! .:3 .5 .4 E. 3 .E. 23 7H3 3.:3.5399,2,;4;. 39:3E.3 E.3.:3 .5/.;.;3.:3/:6:,.E.935439
94
54394 :2.4 . 3 83 83 .4 E. 3 8/3 2 . 9K .. 2. 4 . 3 !' : 2.4 ..995904H:.: 43
/02,3/ 9K .. 2.4 .:3 $' 3 . .J3 ., 2 K3 ;07, .E. 2. 4 ., .E. 890 E. 3 9 3 /3 1: 208 34 97 973 , /3 :-
,3/
8540 , 5,79,:-
,3/8540 :.O890E.39K938.3 2.4.399 .4;.9.: 39:3 

  

K3 K3'!.33 ,3 : ;07, '! .. 9. 9 - $! .:3 .5 .E. 9 3 5 58.,,07 3.F5H353.,9049,3 %  $ % ; .393$ , 2. .:3 ;3 5 / :/3 17,20 4..0 , .E.890E.3-3.E.8/3.E.99-7,20#0,,%89.2 
:3%!43 '%  

lE39935l...39:.:3;'! 

! ;J/5.E.H34 ..94- %4.7,20#0, 4 O3 .:3.5/.;3933-9 ..;. 39:35J,E.3  ;07, '! .3 9. 9 .E. /. ; 6:, ,07 ; .E. ,4 9. 94 .3 2 3. # !$0. %: 3H3 / 974397.3 5 349K 23 .,3 .:3 .5;397438:9;E.3 ;.E.,49. 39:3.97.95,.E. 74:907.,E.3  98 : "2.$,'!.#3 3 O lO2K3/9.3 3K39046:,3 2.,3./3;.,.3 .:3.5/.; O .:3 .5 /. ; 3 9,2 , ;4 3 9:3 3. /3 9743 23 '!.33 2;.,;3.:3/: 2 
2,.E.890 ., 3. /3 ;. E3 /: 29,2 .: ,3 .:3 .5 /. ; ; 3./386:3 //3.3  3. .$,2K3'!.#3 3 O '!9J. 59743.E. 233.3 /53 ; J9 89097:392 ; 3:890 :, 3.3O6:3 3:3..33:.:K339E. 3,: O '..:3.5.33:2.4 5.O8:-98:8.;4.: .3,,890;3,:2 :39.339989J.5 O 9. 3 2 K3 3 ; .E. .3 3 5 9K . 94 7, 29 5 2 3.399 ;.E.3.:3.5:9./,97H3! /3 385 .O8 :9.39743;.3   K3'!3,3.5 !007945007'!  K3 3,3 .5 5007
94
5007 ..5E9 973 .5.3.. 2 ., 2 K3 ;07, ; .:3 .5 .4 E. 3 .. . ;3 .:3 9 .: 6:, $! -,.-430 %743 2 K3 3 33 - 3 9:3 ., 3 .:3 .5 /. ; ;3 .:3/:.,E.36:,23 3.33O.39,2,;4;. 39:3 .,E.3 O29.E.E. 33- 39:3.,3.:3.5/.;8 3,33;- 39:3.,E.395 %7432K35007
94
5007 9393 39:3 ..97,4 ,.E.74:907E. 3 ; .E.74:907.,3 .:3.5/.; /:.,E.3 ..;3.:36:,23.,3.:3 .5 %393 39:3.,E.3 ..2,3,.E.74:907974323., 3.:3.5 !;! ;23E.3 .E.74:907 K333H: .: 94 7, 2. 4 ":,3 8E9K3 97H3 9, 9 .E. 74:90797,4 9:3 ; .E. 
:3%!43 '%  

. 3 .9 .O99./4 OH:..23E.!5007 945007.9.. ..: %.3 ... 3 .!$ 2 3O947.: 9 29 890 E.. 9- 39:3.. ! . .lE39935l.5/. .3-H3 3.E..E.:K3.70/!5007 94 5007  K3 K3'!3.. 3E..8 8.E.973 ..29 2..97H3...E.3.3 . 2K35007 94 5007'!//3.-3.74:90793.E. ! .E.39743.'! .44..!$973H35-3 2K397354.:793:89. 3 .:3..:3.3. 94 7. E.!$7..5.3 %393 39:3. .E. 8 .3 4. .3 9 .:3. 3 . .5E93.6:3-E6:.3.:J9 9. 3 3 29890E.E. .O9.329.: 3:95J.97: 35  :3/:9.39:.E.E.: K3 33 - ...33 %7.:K3-.E.O9995-3.9.3:. 3 ./3 3 9:3 9 .: K39793:890 !$ '! 293/3 .9H2.:3.E.3 .5 K3 '! .E... . $! -.93 -E4 9 - 3 9:3 .32K35007 94 5007'! K35007 94 5007'!H:.E. - 3 9:3 .07. 2K35007 94 5007'!.  %7.5 ! .3 .3H:. . 9...E.E.38E.3. 3 9:3 93-E4 3 9:3 4. .5!.3/43. '. E..3 9 .O /. -7.3 9.3 .5.9393 39:37H3. - 39:3E..E 33 .K9H229E.5-.J93929- 39:3 .3 H: .3 l.'! 74:907!9743$!/42. 3 K3 9.:3.399. - 39:3 3.9.5 -H3 ! :3%!43 '%   .. 3 9:3 3..-430 ..:E.E.:3 .3 ' !$'! 29 - 39:3E...:9J3 .39.3//3.!.E.5284E9 %397K33023..3 .3 9.3.E 33 7H3 -9 .O9995-3.

5 39:39 59  !34'!  '!29.. 2 K3 4..5 /.339284E9 :3 2303/9403/97H3 5.32./:33./3 .4'!...23E..5 /.93 .:97E. 3 . 3: 3 /3 E.33. '! O E...O 29 3 9:3 3.lE39935l.E.E..5 .6:.3/3.: O :3 .5  . 9997:392.5J3.2983:....5/.35.4 O '!. 3 . 9.3.E.39:.3 . 2 : 9H3 E.088'! O '! 29 2 $90 94$90'!  %743 O'! 29 2 .:3.- O '!273   '!97:359.3 ..5/.H:.2953.33.33.:5..93..E. .39743...7. 2 K3 5007 94 5007 '! 84 .4.3-..: .332383:9 .-3 O '!97:359. 5 97..3.:3.399...E. 3 5 . .O3 9:3 93 3 97:3 92  / : 29 .233 O 9 3 3.3 3 .5/. E3 33 .O3322 . E.3.:3 .../3. 3..32 E53 .9. 29.O3g3 2.3.3:E.07.2K34..: 9743 ..3 - 9H299 - -H3 - 39:3! ..:3... #$ ..:9 O. 39:39.333..K.J3 .- 39:3!5.. . ..897E. :3%!43 '%   . O H:..97:3922E. 2.904 39:3! 3.5 ..:3.'!  3 3.3 .-38.3 29 /. /3H:.J397432K3'!97:359. 3.- 39:3.O97E. 2 ..3-H334E.3.9397:359.5.07.088'!  39353..:3.'!23. .:3. O E.32 :3943- 939393. #02490. .: O O9 :3 .O32 .3 .E.5/.O9H299--H3..32 39:3..E...6:397:.:3 . #02490.:3 . 3. .. .

59.4.:3.O2K3/.lE39935l.. 233907309 93'!97:359 .E.. $! 4. 6:3 - 97:392 '9797:.$! 8 ! !.'! O 97 33 .g3 53 /3 . '!97: 359. ..5 /. . :3%!43 '%   . 33 3./397: 359.H3 9:9 29 53 9743 . .:3 .  K3 '!97:. ..39:.59.93 393:H3936:.: K3 -4 97K 93 .-3.3 9 3 3 - 3 3../3  973.

5J.29.O 9 .97H329297.023.3.2.5E9 97323 O '!.49:994E324E5.5.E.3 :99-'!2.4./:33..O26:.O.:3 $ E.E.O/:3 3 J.397.H323-..97.:3. 97H3 397.E7.39.5J/.3'!97:3 59 .E.43:3...9.4 3.: 93 6:.93  98 3$.3.. .-4 2.O9 . 29 23 . 3 ..9. ..3 973 2:3  3 .39:. 3:9.3 2999. 3O..023. E3 l: O-9.9343.273F99 6:.O949 3904.E.2. : O 79 -9 .4..E.:.5 9 .E.lE39935l.E.E.O 9 /.J38E....E.30929.E.E.53g397:3599..3943 H3./. 9-.2   '! 29 2 $90 94 $90'! . '! 97: .49.93..O.5 E.../3.$.309'! :3%!43 '%   .:3.97H397. 3.3907309 3H397..3 .39./04 29..3094.K6:E97K393 9.O97.43.309 '! 273 93. 9E. 2:39. 933: 2. /3 2 .E.309 '! 3- 3.-.43.:3.309 4/.39733.E... 9489:3.5/:.3 '!//00299 2..273 .K.'!3- . 3. 2-4./. .3 26:3 .-936:.3/. O '!97:359. '!3- 397..O9 /3 29'!097.39E.97H3397. 2.O 3.3 9J3 9.29'!397. '! 2 9 2 .3.429237H3/:39 ..9539..E.397.9.-4.. E.O92. 98 : "2.'!97:3 59 . O 8/3.233907309 O :3.2..8/3292/37H3.9g329 . O '!97:359.3093: 29.5/.$.3.E... . "2..'! K3 %95'!9.4.939.39.3 3.. 4/.O9023.O/:97:393 .29'!. 29.4 . .97:3 97H323 O 4597:3/:936:.J/3.:3.3 93 93 6:. .O9947. 3907309 4 3 .3 .:3293:36:3 3O.: .3 O E.3 3.29.3879. :9323.3 972.953H39H: .890.

..90397..9-H334 4:907 47/ 97.E.5 9E.9-.4 .E.309 .E.309.:9397H323 97H33O.-430 . 933907309. .309 3 43 943 .23 9H2...943-23397.-43074:907 8/3.-430 8 79 93 F2 ..39:.3/4. ..309 -.4 O .52.397397439..80/ 97.333. #02490 .309  K3 '!3- - '!273 97.g353.973..3 3.309 ..973 .:3. -4 97K .23397.309'!8 .9.088 -. 347547..53393:H323 .5J95 :3.9. . 333.3 . :3%!43 '%   .-...3E3.:3.45F597:.3. 397.25:874:907 %042K338 7993...E.'! 397.lE39935l.399.5J/458/374:907 995 .. 6:3  23 397.. .3 97H3 893F2.. 9E..5J E3...3 9 9:.3..O9229..309 6:9.E.8/3 93 3.309'! 3 3 3..976:.

.3098O273/4 :38279:3 943 - 23 397..4O973...3.lE39935l..3 3 .33907309 -3..:3.4 29 23 97.: 947.E..O9.309 . K3  2397.35E56:99:9043:..309 K3 %9597.5. 2997.O 33 .O 3: 43 237H3 -997H3 397.3097993F2 /4 .97.309 :32.2397.309 .4. 9 3 -H3 34 23 $ .30995.:.6:3 /4.6:397 %H23. .3Og3.O 9 3 .'!  K3 9. :3%!43 '%   .3.-4 97K..39:.309'! 989:3.7.J/.O3:23 39.309'! O 449 397H3 297.33535 .309'!97:393 ..9.3 -3 5 5 -9 9K3 K3 9 3 29 397. .E332.3.97. .

..-4 29.9.4 03//.lE39935l.9.5 $! 3H3 .9 .5  4/.-93. 6:3 ....97.:3..3939 O %g39H23:28235 .-497K-3.32./.4 /37.39:.309 O 4/.5J-497K9:H33.'! O .33 ..97H33907309 "4$..9.97H339073093H3/:.3.3:H3 K3 K3'!95  :3%!43 '%   .97H397.:3.H3-497K O /3973.309 O $ 0/.3943 3.3-39.9393  98-9.K 29533907309 .4330..38.9K.E...2.9J3..97.

 29939.E.890E.397.493 E.-430.23.:3.4 9393 39:35 !$'!2.4 3: E.: 4.3 O E.E.46:E97K3 39:3.lE39935l.E.07.5 :3%!43 '%   .74:907!8/3. 3 E.E.07..5 3g3 9 3 . ..890. 3 . 39:3.:3 .2. 3 32 ..:3 .-0 .-3 39:34 .38. 74:907  3374:907974323E..: O 3E.E..3.E.E....74:907!9. 74:907 97 73 97H3 3: 890 ..32..O98/3 .3 O E.E..39.# !$  9:.!9733..3 .79:.99- . ..E.337H34!$ ..495.3 29 E.323 :3.74:939...//708808 !$ '!-.4 23 . .5 .3.5007 94 5007 '! O E.:894207 9 .!$'!  !$'!K  K3 K3!$'! !$'!9533 .5..E.:.3.'!.

8: K33 29.3.233-.E.:3 .H:. .O9933. : 3 . 3g3 2 73 E5 3 3: ..5 .74:907!. ! 22 9:.74:907E.5 23 9:.:3  29:.E.E.. 3 ' 3g3 973: 4 .5... 3 E.4 95 .:3.4 95...E.33 9743.E.. 3.3.E..!$'!.8.//39743.39.E...E. 7.: 2 73 29 .O  394323.-4299393 .07 ..O .4.:3 .597438:9 .2.74:907 /4 O.993 23 39 . 9:3 '! E.3  E.:97.:3.lE39935l.339.5 . 23 . 2 K3 !$ '! . / : E.: . 3 3 E53 .3   J.9353.4E.3237H3  9 .J3..3.5 2 .E. ..!$'! 5J95 9..34.2070..!$'! ' .07 .9743297..23E. 2 -4 53 -9 9 9.3.9J33g32O.:3 .  %J.3 /.:. 3..8909:..:...E.07  %: 3H3 9743 :3  E3 02 8 95 97:3 9K2 : .3 -9 3 .49 3.74:907-H3. 74:907 ! 74:9079743 ...74:9079743 23.E.:3 ...4 .E. 74:907 -H3 .3 3E.O993/399-2383.8 E... -3 !$ '! .3 . 33 .5J84. 74:907 -H3 .E.3. !$ '! .:3.5J. .E.:3. ..07 :3%!43 '%   ..3 39743.32.: 3..: 9H3 .9353.6:3 .E.O9 973::97: .3943....74:9079743 23 E.97432923/373  %J3 3 3 .33'!5 !$ 9 .O3 .33E. !$ '! .5E.3333-9 . 74:907-H3 0/0 .E.E.3.43.O3.94 .. .470 93.337H34!$ O 3 .397...23 3.3:4. 3 .4.6:3 /3 973. 3 .3974329 93 23.3 .:/4 O !$.:3 2. 3..5 %743 23 !$ '! 74:907 .

 9:3E.3 . E.4'#597..3:H39.'#97H32974:907!9.4 '! 3. 74:939.439098 '# . .7/3 9. E.7/3%. 3 .E..3g3 .. -3 943.E.4 95 4.O 9 2 29 ...1.2 ..:32.H:.74:907 74:9357494.3 . 4.4 95 97H3 29 74:907 '#.2.3.. 58.E. 3 - ..'#3 3.2.3 .9 '#. .. 93 93 93 . ...4 . 3.3.5 .393 97H3 29 74:907 ! '# E.3g3.49. 3 9 3 .3 329'!.4 9.8/3'# .. 29:3H36:..4959.E.E..2 .337H34!$  K3 K3237H3493  '# '79:. 9 . 3 .4 23 .lE39935l.E..-3 39:3!943..4 '# 7H3 -9 '# 850.33..E.29-3. 3.3 3.3 :3%!43 '%   .#% K38. 3497. - 9./: 97K 3: 74:907 7H3 -9 .-08 4..3 '! '! /039107 3.-0 9.E. 39:397.:395 .E.49.43909 .:3 . . 29-3 9H. -3 3 9:3 4 .42890E..0 .:.49.29-3 39:3!9.4 . 3: .. 389. 3 /....4 .39E.4 29 '! ...:93.H3 '! #.53 -9 97H3 74:907 ! -3 .3 3 . .#4:93....4 95 97H3 74:907 ! .29955.4'# .93O33. 3 9:3 9.3O.E. .. 9 '# .4959.3/40.-0 E. 147.79:. '# %. 29 -3 39:3943 .

E./07-.3.0 .3 .4 $ 97 #!.36:. 39:3 4 O 9.4 $ 97 . 2.!$'!-.O3g3 9.4 9.99  97 .. 3 . 3: 389. 973 5 4..23E.. 9397K37H3-9 $! .E.//7088 85. #! !.lE39935l.E.7H33O 3 9 8..'# 8.: 3. -3 8. . 6:3 -E 93 93 3 -3 23 97.4 5F5 97:3 / :..3. :3%!43 '%   . .97 29 389.45F5...337H34!$  K3 .93.: .95. 7H3 43943 .-430 #4:907!5.9 3 9:3 '# -3 .890E.'# . 3. .3.393..4.O3..3:389.4 9393 39:3..-0 97H32974:907! %..:3 .07. 35..O9 E3 3:.O2995. 3.E..3.359E.E..9397K3. 33 93 97K3 3 9:37H3-9 $! #! 97H374:907 %:3H3 298..-430 l:39..E.0.49.E.3-3'# %: 3H3 93 93 3 .3 29'# $..0.E..49..3g3.71147.#! .: O!89 394 29 -3 '# .. 3 .-3 39:33.28.8/335. 23 E.5 8. .3.E.79:./3. 74:907 ! .9. 39:3 ..E.49.O9 ...O994'#97H3!.. 8 . 3 9:3 E. 39:3 ! #! :3:389.74:939.E.3.49.3 904 .3 .9.329.#9743-3 39:34 .4/3! 97H3! 9'# %..7/3 E329.3 .8/3 9K2389.08 #4:907 ! .9.49.E..! %743 2K3!$'! 74:907!53-9.3.3.0.3.4 ..70/574. 9:3 3 9 .71 %...3.4 9.4/39 . 39:3'!! E.329. $!.4/3929'#/:39 3.E.43909 .4'# 97.E. 3:9397K3 .O9E329.3-3.3 3 9:3 74:93 .553 ..0 . ! $ .

5 #. -9 ..3 -9/:39 9H2.4 .. '!.3973...:3.3E. ! ..-3 39:3E.O9 .3  $ .497.   # #4:90893:807 29 3/.9:3!..8 93 9 97 .999.O 3 /3 $33 4...3. 97.3 5 9:3!.:943424:8 88902 3:2-07 # ..337H34!$  3 3 9:3 '# 3 3 .O 9 . .99. -9. -9 .9 74:9079493 .:3.4 $973O .. -9# . -9/:39..3 9743 8..3 935.29E.E..439437H3 -9.. '!..42995'!890/:39..E. .//708833  33 29 8 %743 O 3/3 $33 ./:3929# ..:K3.74:907! 974323!$ 4 O.!4.O9.  29 ....8/3..8/3 3: .9:3 . l. 8 /3 97E3 97.. 74:907 ! 9743 233... 3/3/3 .lE39935l.. .: .O.4'#97H374:907 ! l.  .. :939 !.. 3 .8$ E 97 -9 .E.E.E. -3 3 9:3 93 9.

# 939..8  .53.

53.3.429:3 K3-H3 /.33.2333.:.E5/329..:. 3.O9:3..#E.3.:  .: 5 9:.E.O 9 .3.J38E.O9.:.43943E..4.O98/3.3299:3!.O .49.E.O#E.9:3E.: l:3. 29 '! 890 ..3. 9E.O #E.3.4!3429:333 . 9:3!.45F5!3K39.9 3 9 ! 9:3 9 '! .:.3.E..E. .3. ..

/ .973 5.'!.997-:908 :'!2737.4 ! ! ! !H:.4 .4 . /3 97.9!$'! 4 O !5 . $$ 9743 23 3 ..:/:97K! 39073.!H36:.8 97. !.E. ! ! !.9. .32.3 39:.4 97 .3 9 5H3 2 .4 !3:.! !.E.29$ .. '!.. ! ! .3..$9-H3-3! 0!808843 :3%!43 '%   .  . ! .49.59393 # . ! 2:957494. ! 9743 29 ! $ .43:E.9J3 .: 9H3 6:3 -E .:97E.53 -9 3 .3!2.J3.4 . 3. 333'! 3g3273 /4 .2..39393 39:3E. .G2904.:3 . .39743 29 $ 3 9 8..'!.3:H39.3 . .9743297.3!$'!.E.. 9:3 '!. .:  . .E.! 9.5 3. $!. 29!..E.:3 . .4 9.52.97H374:907! .45F58/3 .E. E 97 # E.  ! !808843.E.33.9.

 '!8.!#4:907 E..33. #%:97.:97.4'# #% . 054790/ #% #%35.555.3. . #% 35 ..4'# O.'#9K9:3 O8 ... 097. .97:393...E..29890.8 ..E.3 .4 .97:393 .5J. O9.3 597:393.... 'J/29890.lE39935l.33. 4 #% O #% 35 .7.4 '# #%:97.E. .3.K#333.#% :39:334 .E.39 .7098 #%8 #% 29 ! 0903/0/ .4 ..39H2#%:97.#  #% #4:900%..: E32.890.393997:393.337H34!$ K3 'J/.890.4'#349.4 254790/ #% . l ...3997:393 ..J93929#%33...73.890..397..3.8/3'#:97..OE97 #%5 5 .. #4:909... 890 ..422:39 ..97.4! !  O9:3:97. 33 9 ! ! .4'#9! ! 3:9:3 34.....O. . :3- 29 .9:3'!..8/3 .33 .3'! ... .E.4..7.9J3!$'!E.'! ...329#% .:K397H3'#  :3%!43 '%   .9:3'!.7098 :#.309'! '. .890 . .299:3..39-.E.309 '! %7. !#4:907E..39 . 9:3 34 8 ...8/335.E. 7...#%349:3'!.E.O8.E.4! ! K3 .9:3.E.

.397:393 .O897:393.943 ..: 'K ..E.:3 .49.349 .. 3..E.3.39:3793936:..O9397g2 4..4#%..E.2 3/039107 :3%!43 '%   .E.:9K . 23..29.lE39935l..E.939 . !#4:90793..E. 9:3 '!. 2-4936:.:K3..4 9.4&370...'#97H3.E.-931472.890 O . 9J3 2 O :957494..3.#%:9.3//7088 .3 29 34 .E.: l 97 ..35 ../273 9.E.3.890 O8 .3 .E..329..'!E..33K39:3.8909:. 397H3!#4:907 3.95 .E.3298. '#97H3.9:39'!E.:3..49..29'!.9:3'!.890 9:.8/3 39:397H33907309 O.49. 79 ..3.:957494.97:36:.-0 # 0947 ..-0# 39:. 23 ! - :3 9H2 .E..337H34!$  K3 E..E..O3g3 2..07 #0.E.4 ...4 .4 #0.O .97:3936:.5/. 93 6:.9J33 93-E4 . 9:.E.E.9J.95 .23!$'! !29 . 2.9:3 .3 3 . 9:3 3 : .3g3..3 .29#%:9 974399.49.. ! . 3. 97.3.3E.! ! '#9E.297.E..: K385.23 3O. 97:3 .:K329#%35.239743 O.3. '!. 5 .O9 33 .E.7H3 .!#4:9079...39..E.E.E.:K39H2.: .9 3 97.!#4:907939.3O .8909:.   ..39743.

9J3#%0903/0/.9.9:3 '!.. 97. K3 8. 3 .#%8 !9.-931472.49 89.936:.E..49. 9 -3.E3 . ..:97H3.49..3 .97H333 7088!#4:907. ..:3/:'! 29.. . 3g3 . O ! .E.lE39935l. $:-806:039 //7088 ..07#0.2 O'!.6:3.E.E. 9 37088 ! #4:907 3 3 .E. 9:3 '!. 4 9:.E3 33 3 972 .-430 2 .O93/.3-! 299743..E..E.4 9393 .O3g3....2.337H34!$  . 74:90 .E.E.39E.3 . 7..3 3 .97432953 :3 E.93 .J3 E..H:.E..9:393 89. ! 5701 . 2. 29! ! ..97. 33. ! 29 ! 9 5 .E.E. J.3 .E.E49393 # %743 !$ '! -.! 9:95.3.:3/:9#4:907..39E.3 .. 33 O .422:39..33'! '!.-0 7088!#4:907593-E4 33 3 .943 O97. 23 !$ '! %:3H3 :33 ... 3O5 .3# 0947.35.//70881.E.! ...E. .:3.3.3$ .2953 :3!$'! 953 :39743!$ '! ..3 .. .. .!.!$'!  K3 $9..97:3 .74:907 .. ..//70881.9743 29 53 :3.:.407088!#4:907.:3 95 .! !/3 53533974329!$ :3%!43 '%   ...   49 3..2 .53 5 33 -3 ! 9 53 / : 9. 93 97K3 97.O9E3 293399:3 '!.!. 9-3974397.. ! .2 /039107 $  . 74:907 ! . .8/3.O9..E..E. 9743 97. 29393 39:3 5 ...J3E.

-0 9743. 33 '! .2953/:!$'! '. 3 .. 3 74:907 ! 3 7..5 39! !   49 3..5 .97.:395/:E.E.:3 95 9743 23 !$ '!  5 /3 . 9 5 .lE39935l.O3397H3 945.5 O 6:. !$ .-430 3 '! ..E.E3. 397H3 945...9743.3 3:H3 .. 904 23 '! 6:. 07088 . # 3 . 9 /.:395O 3.4 9393# E3 2.:29..337H34!$ /42.. ..3 9 9743 93 23. K38.-0 .-:.:395O/: 9743 !$ 3 9 .3 !/3 97.-0 89..4E3 8.4! ! ! ! .333-4E3 8. -.:3 95 9 29 23 ./:97K. 7. 2953/ :9 29 890E.. .3 33 .$!  / : ..!97432923!$'!. '# 74:907 ! .5 .4 . -O.E.. .E.

9H2#. !7494.E. 3 9:3 93 .K 3: 3g3 8 .:33O939:3'!. .K 3O .4 95 3 7. 3 9:3 ....E. 23 .3..33'!   l39:3'!. 29 .H3 - . 3 .O9 2. ! 0! 3 :3%!43 '%   .3 ..23!$'!  K3 $97:39:3974323!$'! 39:3!339:3!.O9 .3/:39-3 .4 29 '#..K9:3'!.3 79 3: 9:3  9 73 ! .3.397H3 - 39:3! 3.. ! 34 09073.3 3 .3 -3 3 9:3 390730943.90.429:3!.9:3 E.2 3 3 .. 99.: /3 /438970.3 ..03 .E. 9:. .4E97.7H3E.E. 574. -3 2.:3.49.974323!$'! '#9E.9:3 .9- 39:36:..3 .O9 2997g2 3K3 ..:3 . ! 29 3 . .4 4.39436:.39743 ! 390747 ..:36:.4 9...5 /.9.:3 6:.3 29 34 939 . .997H374:90759:.3 . .4 9. - .

lE39935l...337H34!$ 
9:3!;9890'! .. 9;49743-3 39:3'# '# ..8/3 59:.;4'#2 ...:K397H3,4/397H3- 39:3!9- 3 9:3 39:33 ..3;#2 ... 39'# 4 O .3 9793 9:3 '!; 9:3 3 8,: O .. ., ;4 ! ! ! 6:,3 92 3 8 53 5 33 9:3 '!; 9 99 . .E. - 3 9:3 ! 9743 23 !$'! %7H3 - 39:3! 339:3 '!; ..9E. # ; ., ;4 -3 3 9:3 '# 3. 9:3 !; %:3 '!; 8,: .. 9E. - # .O .. .,;4-3'#,3.359:.;4#%.O.45F597:35;4 '# , 3 39:3 !; 8,: O ..6:3 -E9 .E. - 39:3 6:,,49.!4.0! ,49..,- 39:3!; K38,: 29.E.-..9743897:39:39 3974323!$'! 

K3 $97:39:3974323!$'!$905-8905 ;K3.:3.5/.;2 ,3.23!$'!.!9743 93997 ! ,3.,.E.- 39:3! $97:390! ,4 9..,!; 9! !974323!$'!;3..9 3;3.3.:K39H2 %:3H3;.535.,! !9743 !23 ,3.,!;39 3 %,5.:K3535 33,:,! !;!  
:3%!43 '%  

lE39935l...337H34!$ 
  :395O974323!$'! . 3O 9743 53 97.. 33 O3 9 .. .:3 95 3. O ! .39:3,.E.890 39:3!39.:395.3-;K3O3 .O9393'#92890 !$396:9;3 3-/E333;4 O  39:3! 8,: O5 .O9393 .:395 3 .433 .:3 95O E..:339.:K3,49.53533 ! ,99..E. - 39:3!;!3H399..E..:.3!.:32.33,.3 %, .3.O98/3,49.#$'!273.4 :3.:.3 % 9. 9!$% 3.3!5..39..:339.4!$'! O!8,: O ...:39533;29339- 39:3!;49- 39:3!7,  39:3!3 -,459.3 ;.9K2 2 ,.! J. l .E. .E.O ...:32.,.E.- 39:3!;4;7, 333 3 ..33! -;K3O335.O9743939!;9743-3 3 9:3 943 .. ., - 3 9:3 ! ; ! ; ! ., 23 3 .:3 .5 /. ; 6:3-E3O 2934 - 39:3!-9 ..O349:.'#34 %3933 3.O974324 :! ;3O39 ..33933! -;K . ..8/3 .:395O6:,23.,3.:3.5/.; 5E5  9H2 29 33 E. 9743 .3 33 !$ 3 3 8 . 7, O 34 9:. '# 4 O99..E.O.,E.3 ...:395;3333!3. 3397H3.3;33'!3.33/..3 3'!5 .. 997H3 - 39:3!;4 .7, - 39:3!7,34 2O9:.'# O 2 9 34 - 39:3!7, -E4:9 - 39:3! ;42 33 ..8 /3 .4 93 9 '# ! ! 9. 8 .. 8 /3 6:3 -E 93 9 '!; 3O.3-E4:33'! ..-9 333! 2 ..93; 939'!;  %.89KE 32.O 2933'! .7,O 349:.'#.3 39.8 3 O.O9 39743;97.35 3.3 ,83 3 '!9.3.7,39959042O ...:395997H3- 39:3!7, 4 O 2. J..,3O .- 39:3 33.-..95904.,O O9O2 .:.3'# 94 '#.O33974323!$'! 397H3 .333!; ..535-!4.#$'!.4%,99..E.- 39:3!;!45-45 3/..333'!2 ..6:3-E- ! !9! 3! 3- 39:3!8/333 .:395 O 9 - 3 9:3 ! 7, 9..3 3  3 9:3 ! 7, 8 /3 33 '! .:395O!9- 39:39..33  

:3%!43 '%  

lE39935l...337H34!$ 

K3 :395O974323!$'!  $48E3!$'!;'!97:393  '!97:393 

K3 K3'!97:393 3. :9H3;.3/33939!$0. O22:3g3 .,23 F9 .3 .,29O93 ..92E9J3974323 3 2E9J3 9743 23 O939 2E9J3 8 .. 3 !  ! 
8 297,O9302:3O.O.3995.:3 3!,3 %74329 2 97.3 23 3 .O '! 9K O 93 8 .. 97:3 3, 3 ! 
%: 3H3 ;,49.!$0. ! 
59.32989,49E.97..O93  :9H3 O93 ..2O, 8,: O O3O;4.E.O! 49 339H: 939,3;97.4O93 %5904O938 .. .,;4974323., 3.:3.5/.; .3 3:O932 ..9493.OJ.9..3.3 J.9..9 ,.45F597:3 %& 97H3-9.29H3934,! 
; ! 
9K O 93 8 .3 5 ..53 23 93 , , 3: O 93 3 .3 : 3 . 7, 9743 97.3 5 -9 43 9 7,2039 3 ..99 5 
:3%!43 '%  

39. O93 .4 :..3.3924.   .3 :9.5.493'#3H33O3g3...E.:395'! '# 7H3 -9 '#./43: :9E.99 -! 3. 2 '# 9393 8/3 .J3 .3 .-353.35.33O .4 !$'!8/3-3.. ! E.3.973.3g3 !$0.35-9 .. 34 23 '! ..E. O 93 -H3 34 23 '! .E.E.2...33'! 9 2...E.E.3 33.2O.5J..6:.3 .23 '! ..3397:393.E..33!'!E.E.95. 3 535.29-393!8 . 49 3 3959.6:3 29. .3 29 4 ! 97432.3 ! 8 .E.E.3959.4 .35 .3 9J. 3: .3 l 97 : 3 8 /3 7.99- ! . : 49 399. 29 23!$0.4 9.. . ..9393.3.297O93974323 : .95 .9 .3 .5J973..39393-.'! .20 70.39743'!. .9959KO938-29.99- 3 79 9 : 3/3 3 .393.3.E.3 97 9743 23 8 5 9:.E.E.E....5J.3./:97K 7H3.329K. 3.O99g39.5..32.3 3 ./.33243943974353.. .-3 E. 29-3 39:3 .3 94 .29890E.3 .O 3.3 H3 .E. 3.: %:33.: K3  1: 20894544 8/3..E.. .!'.37399. ..H3 339.-3 39:3!.:K3238.3 9:3H3 :335-.4.:K3/393  1:208 . 9323. 9.33 94 3H39J3-429..39. %! . -4 29 ..lE39935l.2 .:9743.3529.:395.!74:907 l ..!849 39.4 5..35.O93 9 .! 3O8 .35. ..-353 223979743 233 E...2O..'!7993F2 E..26:. : 6: 39 8 /3 .359.99-!.23!$'!38/349 3 O3O.3g3!$0..!$'! ..:3.39J. 3g3 . O93H3793: 3.. .39.5. 3295E523!$0..!$0..89.33.:3957.3 3..3g39.23438/3.# 99.E.. !$ '! :3%!43 '%   .423'! 397.:  5E5 .4....23'! O.3/ 8540 %:3H3 2333.9:323E.: .333 ..337H34!$ ..E.:3 95 . -429.E.:395 O93 32E9J3 % .5E9 O93 3 ..:3.'!  !$'! E.3 .3974397. 74:907 -H3 9743 23 '! l .O..-33 .:395 .:3.

: .95.5J6:E.2.23 !$'!1:208 9743 O. .: . 3. 890.. 95 39 .32 'K.. 335.890 .890-9 . 3.4.3 3 .43.E..:23.E.95..4. .2O.E.:9743'! 49 3.:K32.397. $/3.E.33.3 .lE39935l. 234 .K.O9939397.4.3g3'!.:3 9743 23 35 936:.O997.337H34!$ H39743 2 29 !$ '! .E.!.K .89097:392 E. O3O.99- %7974323 .O3..94 .3936:. .K!$'!943H3 29237H3 '.97!$0. 49 3 3..3 ...K .4 9393 .E..E.3g32O.3 .E. :3. !$ '!38/3.9E. O 93 ..E.-4/.3...94 29 23  1: 208 '! 43943 .O99 3 -9 .3974323!$ '!       :3%!43 '%   . 3.

8..9.%  92K3!$'!.74:90 .32 ..0789.lE39935l.. :3253 K3 l:3.: K3 $.9  :3%!43 '%   .3397H35322253 $3.3%.

32 9H:.9.4#4:90 :K3 $!..3 E.lE39935l.3%. 97H3.3 # # 74:9079:.E.3333E.74:907# # # # :K3 ..O.4E.: 2333.3 O O O O O O O O O O O O O O O O :K3!.E.470!$4851 E.E.74:907# # # #..74:90# # # # 3.3E3 # #74:9079:.-0!$97H3.49.3.  .3 ..470!$.74:907 99 :E.!$'!.445-.E.: :K3/..07.58/39743...E.70.-.

6:3-E.97H3#.4 $! :K3 .  ..445-..

.74:9097H374:907# #.#.9.9..4! :K3445-.4E.4 $! :K35007!#.# :K389..4! #0/897-:9089.# %4'#.74:9097H374:907#. .3 #4:907#.6:3-E.97H3#.94 %4'#.3 #4:907#.#8/3.  .4E.E..

  .97H3# :K3445-..

97H3# :K3445-.  ..

.  .97H3# :K3445-.

97H3# :K3/01..23.99-  :K374:907# 5.... 2 97.74:907 . /.74:907  97..:3993. 74:907 .3E.3.O9939 445-. .E.74:907.O 9 9 3 9 445-. 9 445-. . 74:9079:.E.01 39071.E..:3.5/..:974:9097H3...3-9 .89907309 .E..E.3  :K3..0.E. 74:907 9 445-. ..3.: 74:907! ..3.999.74:907.

35 39071.//7088    348:9 9. 5.89907309 .. 89.0.

 5.//7088    348:9 :3%!43 '%   .

70.3%.01 39071.32 9.35 74:9074851 30947  ...70..lE39935l.89907309 . 03/  :K374:907# 5. 89.0. 30947  .

 5. 89.//7088    348:9 9.89907309 .35 39071..0.

//7088    9.//7088    39071..71# # 7/ 74:90 9. 30947  .35 348:9 74:9074851 30947  .70.70925479 5.71# # 7/ 74:90 9. 03/  :K374:907# 5.89907309 ... 89.70905479 74:90 9.0.70905479 74:90 9. 5.01 5.70.70925479 39071.0445-. 5.

 348:9 5.71147.7/3# # :3%!43 '%   .

0.3%.lE39935l....32 5.89907309 .//7088     39071.

7/3# # 5.71147.0.//7088    348:9 39071. 5..89907309.

 89.9.//7088 1..0445-. 5.  74:907-5 30-47  702490 .90/ 70/897-:9089.4330.71# #     574:90.//7088 1.//7088 1.90/ 70/897-:9089.  30-47  309 45 801 ... 09 . 09 .35 348:9 74:9074851 30947  .25.422:39-49 09 .71# #     03/ :3%!43 '%   .70..9.70.71# # 70/897-:90.//7088 1..90 30-47  803/ .2.2 574:90.71# # 70/897-:90.8 30-47  :5/.2 .25.2 . 30947  .//7088 1.4330.90 84:7.9. 30-47  .//7088    9.//7088 1.53.

lE39935l.70905479 74:90 9..3%..0..01 5.0445-.//7088    39071.71# # 7/ 74:90 9.32   :K374:907# 5.70905479 74:90 9.70925479 39071.71# # 7/ 74:90 9.. 5.70925479 5..89907309 .

.//7088    348:9 39071. 5.89907309.7/3# # 5.71147.0.

0.35 348:9 39071.89907309 . 5..//7088    9. 89.

.70.8 30-47  :5/. 30-47  309 45 801 :3%!43 '%   .70.90 84:7.//7088    74:9074851 30947  .0445-.71147. 30947  . 348:9 5.7/3# # 5.  74:907-5 30-47  702490 .

2 .0.9.9.4330.89907309 . 09 .//7088 1..71# # 70/897-:90.//7088 1.9..//7088 1.2.90 30-47  803/ .53. 30-47  ...//7088 1.2 574:90..32 .//7088 1.71# # 70/897-:90.lE39935l.25.2 .//7088 1.422:39-49 09 .0445-... 09 .25.01 39071.90/ 70/897-:9089.71# #     574:90.4330.//7088    39071..3%.90/ 70/897-:9089.71# #     03/  :K374:907# 5.. 5.

01 39071.. 5.//7088    348:9 574:90   03/  :K374:907# 5...89907309 . 5.0.//7088    39071.0445-.

//7088    348:9 574:90   03/  :K374:907# :3%!43 '%   . 5.

 5..3%.89907309 ..//7088    39071.32 39071.0....lE39935l.0445-.

. 348:9 5.. 5.89907309 .//7088    39071.0.//7088    574:90   03/  :K374:907# 39071..0445-.

 348:9 5.//7088    574:90   03/  %393 39:3  %393 39:3# K3 %393 39:3#  %393 39:3# :3%!43 '%   .

..3%.lE39935l.32  K3 %393 39:3#  %393 39:3# K3 %393 39:3#  %393 39:3# K3 %393 39:3# :3%!43 '%   .

3%.lE39935l...32   %393 39:3# K3 %393 39:3#  %393 39:3# K3 %393 39:3#  %393 39:3# K3 %393 39:3# :3%!43 '%   .

470..3%. 33 23 . K3 $4258/5-3/38# K3 $4258/5-3/38# :3%!43 '%   ....... 39071. ! 33 33 .lE39935l.E...E.0 445-.74:907. ..43 . O 2 97.32  %393 39:3# K3 %393 39:3# 297.

lE39935l.32  K3 $4258/5-3/38# K3 $4258/5-3/38# O 3 :3%!43 '%   .3%...

E.lE39935l..3%.# O 3 39:3'# #4:93.# K3 397H3#.4..E.39#.#  :3%!43 '%   .32  K3 397H3#.

4330.  $!  $!3907.41.lE39935l.90/ $ 89. $ $3907.950  $!09073.897084798349809  .70./434.74:90 .7 $ $0.950 $ $ 8: $ $8:22. # #! 24-0 ! #! #!09073..0  $ $0.74:90 4 # ! 5074/.0 .32 #84574:90.950  $!$$09073.9..90./0/89.71 4/08 .3//.9.90/01.70.  .9.3%.  $!$$09073.:9 & 507 :80789..950  $!09073.

8..7.-8:-30990/ 8:-3098 2.88  .

 .

89907309..    .(.

  .

 .

.(.89907309.   .

  .

   .90/ 445-..8/70.9.4330.

89907309.4330.9.8/70.90/ .

  .

 .

(.89907309.    ..

950  $!09073.950 $ $ 8: $ $8:22.950  $!$$09073.74:90 .90/01.-0# # 4/08 .3//./434.70.4330. $ $3907.74:90 4 # ! 5074/.0 .9.:9 & 507 :80789.9.90/ $ 89./0/89.  #4:93%..90.70.  $!  $!3907.  $!$$09073.897084798349809  .9.  .0  $ $0.7 $ $0.41.950  $!09073. # #! 24-0 ! #! #!09073.

88:-30990/ 8:-3098 $  .

(..    .

.      . (.

90/ .4330.. (.9.89907309 .     8/70.

 #4:93%.70.-0# # 4/08 .950  $!09073.4330.9.  $!$$09073.950  $!$$09073. # #! 24-0 ! #! #!09073.950 :3%!43 '%   .90/ $ 89.  $!  $!3907.950  $!09073.

41./0/89./434.32  $ $ 8: $ $8:22.7 $ $0.74:90 .70.3%.9.897084798349809  ..3//...:9 & 507 :80789.74:90 4 # ! 5074/.0 .90.lE39935l.0  $ $0.  .9. $ $3907.90/01.

88:-30990/ 8:-3098 $  .

.    . (.

(.     ..

(.89907309 .9.90/ .     8/70.4330..

950  $!09073.9.41. #84574:90.0  $ $0.897084798349809  .4330.74:90 4 # ! 5074/.950  $!$$09073.70.3//. $ $3907.90/01.  .7 $ $0.71 4/08 .950  $!09073.70../434.9.:9 & 507 :80789.74:90 .0 .  $!  $!3907. # #! 24-0 ! #! #!09073.950 $ $ 8: $ $8:22.9.  $!$$09073.90.90/ $ 89./0/89.

.-8:-30990/ 8:-3098 2.7.88  .8.

90/ .89907309.9.4330.8/70.

  .

90/ 445-.9.4330.   ..8/70.

 .

89907309.(.   ..

  .

 .

.(.   .89907309.

  .

 .

(.89907309.   ..

950 $ $ 8: $ $8:22.74:90 . # #! 24-0 ! #! #!09073.:9 & 507 :80789./434.  #4:93%.  $!  $!3907.41.0  $ $0. $ $3907.9.90/01.70.7 $ $0.  $!$$09073..70.9.74:90 4 # ! 5074/.  .-0# # 4/08 .90/ $ 89./0/89.950  $!$$09073.897084798349809 :3%!43 '%   .950  $!09073.950  $!09073.4330.3//.9.0 .90.

lE39935l.3%...32  .

88:-30990/ 8:-3098   .

(..   $  .

(.    8/70.90/ .89907309 .9.4330..

   .

/0/89.74:90 4 # ! 5074/.9. # #! 24-0 ! #! #!09073.70..90/ $ 89.9..950  $!09073./434.4330.  .0 .897084798349809  .950  $!$$09073.7 $ $0.  $!  $!3907.-0# # 4/08 .    #4:93%. (.74:90 .9.950 $ $ 8: $ $8:22.950  $!09073. $ $3907.0  $ $0.3//.41.90.  $!$$09073.90/01.70.:9 & 507 :80789.

88:-30990/ 8:-3098   .

(.   $  ..

89907309 .90/ ..4330.9. (.    8/70.

   .

908 507.094.:.50806:03.  E.4894  9204:9880.039 ... (...    O 297.23 933.43/8 $:.0887.3 #53   %5008..-479 $03/3 -90!.

 74:3/ 97523.

...

 .2.

 .

.094.43/8 :3%!43 '%   .50806:03.4894  9204:9880.-479 $03/3 -90!.28 #53   %5008.

3%.908 507..lE39935l..0887..32 $:.039 .

 74:3/ 97523.

...

.2.

 .

908 507...50806:03.28  E.4894  9204:9880.039 .-479 $03/3 -90!.0887.43/8 $:.094.3 #53   %5008.

 74:3/ 97523.

...

 .2.

 .

-479 $03/3 -90!.43/8 $:.908 507.094.. 28 #53   %5008.0887.039 ..50806:03.4894  9204:9880.

 74:3/ 97523.

...

2..

 .

 .:3.23-H39743 .28 ..470.23E..5/.E. 3.5.3.5/..3-9 .39 .3  :3%!43 '%   .:3.3.3...3..:.

:3.3 !$'! l:9H353.3/3 979 .:3O3..O .:...8O3 .:333.E.: 2. . :3.3973.:32.5/. .397H3. : 3 3: .3 2923 ...3 97H3 93 23 .4 .3943 2-4:3g3 E53904H:.8 29 .:.. 29 -429 9J322/4973. E.33.9. !$9.. .2K34.3395..:.3 E.3 /..9:3 %& %0433 H:.'!.59743:3. $ E5/3 9.49.E.E.. 2K3 3.E3K3 936:.3974323 997438333/36:.6:.!$ 29./4.:. 39:39923-H3.3793:33. '237H34/.93.33!$ '339 23..:32.337.3.3O.8O36:..332 .3 : 6: 9743 973 .O5 5H-K3..3 .5.07.:3.-.9.33.3 . .g3 ..23!.3 97H3028.-9.. 93.-.E...9..3.3 3.. -4 29 93 93 .3 2...3 O..33..997.. 973 . 3:..E.99. E39935 9K 9 9 ..g3 8: .6:.3 35 .3 .8/3 2 73.:3g3.. 93 93 93 /4....:.O ..3  .733 433.-3H36:.97H3!$.. ..5. 890 .. ...3/. 97.O9 9 .: 2.. !$ '! 95 .:32.333/:3 .335 9. 33 3..E. . 3 97:3 6:.'!2.3 ..: !$ '! 5 .397:3 .39:.lE39935l.. .E. .39 J324333 . .9.9H: .43943.33.. .: 2.3 . 23 '..5007 94 5007'! 3 99.4.g3..6:9 .39K2:97439. ..!$3.. /.3 2 73.   :3%!43 '%   .43H3 .!$ !$ '! :3 .'! 39:3...3E3973.5 . .g3!$'!29 979.. 2.:9 .

4:9470/ %7.:32.:.0598 8.!.4$89028 &$ 2502039938.393 ( 43%7 33 33.4!7088  8. % &%  %3'9 (:"3% 3..43. !$'! 995.33 . '! ..3 43%7 33 37H34'! .!$ ( %7 3% % &H3 :32.J3.33 .4 !$ .3/70.3.49. '3!74 8.3303907 %33 ( ( ( !$0.

.

420-%0.4 .:2039  .8.3444. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful