Bµi thùc hµnh sè 1

§iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbohi®rat
I. Môc tiªu
− Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®iÒu chÕ este vµ chøng minh mét sè tÝnh chÊt ho¸
häc cña glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét.
− Lµm ®îc mét sè thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n vÒ ®iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊt
cña cacbohi®rat.
− Cñng cè mét sè kÜ n¨ng thÝ nghiÖm vµ liªn hÖ víi lÝ thuyÕt.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
C2H5OH 960, CH3COOH, dung dÞch NaCl b·o hoµ, dung dÞch NaOH 10%, dung dÞch
CuSO4 5%, dung dÞch glucoz¬ 5%, dung dÞch H2SO4 ®Æc, NaHCO3 tinh thÓ, dung
dÞch hå tinh bét, dung dÞch I2 (I2 hoµ tan trong cån), dung dÞch saccaroz¬ 5%.
2. Dông cô
− èng nghiÖm to
: 6 c¸i ;
− Th×a xóc ho¸ chÊt : 2 c¸i ;
− Cèc thuû tinh 250ml : 1 c¸i ;
− KÑp èng nghiÖm
: 1 c¸i ;
− èng hót nhá giät
: 1 c¸i ;
− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
− §òa thuû tinh
: 1 c¸i ;
− Nót cao su cã lç
: 1 c¸i ;
− §Ìn cån
: 1 c¸i ;
− èng dÉn khÝ th¼ng : 1 c¸i ;
− Líi kim lo¹i
: 1 c¸i ;
− KiÒng s¾t
: 1 c¸i.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : ®iÒu chÕ etyl axetat
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm to 1ml C2H5OH 960, 1ml CH3COOH nguyªn chÊt vµ vµi
ba giät H2SO4 ®Æc. L¾c ®Òu hçn hîp ph¶n øng trong èng nghiÖm, l¾p vµo
miÖng èng nghiÖm mét nót cao su cã c¾m èng thuû tinh, ®Æt èng nghiÖm vµo
cèc thuû tinh dung tÝch 250ml ®un c¸ch thuû kho¶ng 5 ®Õn 6 phót ë nhiÖt ®é
kho¶ng 65 – 700C (hoÆc ®un nãng nhÑ trªn ngän löa ®Ìn cån, hoÆc ng©m èng
nghiÖm ®ùng hçn hîp ph¶n øng trong cèc níc s«i).
Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm, lµm l¹nh hçn hîp ph¶n øng, rãt thªm vµo èng
nghiÖm kho¶ng 2ml NaCl b·o hoµ. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng
tr×nh.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
3

............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
................... .............................................................................................................
.......................................
5. C©u hái
− T¹i sao khi ®iÒu chÕ etyl axetat ngêi ta l¹i ph¶i cho thªm vµo hçn hîp
ph¶n øng vµi ba giät H2SO4 ®Æc ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
− Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm, t¹i sao ngêi ta l¹i cho thªm vµo hçn hîp ph¶n
øng dung dÞch NaCl b·o hoµ ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña glucoz¬ víi Cu(OH)2
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm to 2 – 3 giät CuSO4 5% vµ 1ml NaOH 10%. L¾c nhÑ
hçn hîp ph¶n øng, ®Ó l¾ng, g¹n bá phÇn dung dÞch gi÷ l¹i Cu(OH) 2 kÕt tña.
Thªm vµo èng nghiÖm ®ã 2ml dung dÞch glucoz¬ 5%, l¾c nhÑ, nhËn xÐt hiÖn tîng
x¶y ra. Thªm tiÕp vµo hçn hîp mét Ýt NaOH 10%, l¾c nhÑ hçn hîp ph¶n øng, nhËn
xÐt hiÖn tîng x¶y ra, gi¶i thÝch. §un nãng hçn hîp ph¶n øng, ®Ó nguéi. NhËn
xÐt hiÖn tîng, gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
4

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
− Trong thÝ nghiÖm nµy kh«ng ®îc dïng d lîng Cu(OH)2 hoÆc thiÕu. T¹i
sao ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : TÝnh chÊt cña saccaroz¬
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
a. Rãt 1,5ml dung dÞch saccaroz¬ 5% vµo èng nghiÖm chøa Cu(OH)2
(®iÒu chÕ nh ë thÝ nghiÖm 2), l¾c nhÑ, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Thªm tiÕp
vµo hçn hîp ph¶n øng mét Ýt dd NaOH 10%, l¾c hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn
tîng vµ rót ra kÕt luËn.
b. Cho thªm 0,5ml dung dÞch H2SO4 lo·ng vµo èng nghiÖm cã chøa 1,5ml
dung dÞch saccaroz¬ 10%. §un nãng hçn hîp ph¶n øng kho¶ng 2 – 3 phót, ®Ó
nguéi, cho tõ tõ tõng lîng nhá NaHCO3 tinh thÓ vµo vµ khuÊy ®Òu b»ng ®òa
thuû tinh cho ®Õn khi kh«ng cßn bät khÝ CO2 tho¸t ra. Rãt hçn hîp ph¶n øng võa
thu ®îc vµo èng nghiÖm cã chøa Cu(OH)2 (®iÒu chÕ nh ë thÝ nghiÖm 2), l¾c
5

hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra. Thªm tiÕp vµo ®ã mét Ýt dung dÞch
NaOH 10%, l¾c hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra vµ gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
− T¹i sao khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thuû ph©n saccaroz¬, ph¶i trung hoµ hÕt H2SO4
d.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
− Ngoµi c¸ch dïng NaHCO3 ®Ó trung hoµ H2SO4 d, cßn cã c¸ch lµm nµo kh¸c
kh«ng ? NÕu cã h·y ®Ò xuÊt c¸ch lµm.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 4 : Ph¶n øng cña hå tinh bét víi iot
6

1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm 2ml dung dÞch hå tinh bét, thªm vµo ®ã vµi giät
dung dÞch I2, l¾c nhÑ. NhËn xÐt hiÖn tîng, gi¶i thÝch. §un nãng dung dÞch cã
mµu ë trªn råi ®Ó nguéi, quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng. Rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
C©u 1 : Cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng este ho¸ ? Cã nh÷ng c¸ch nµo cã thÓ
lµm cho hiÖu suÊt cña ph¶n øng este ho¸ ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt nhÊt ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : C¸ch nµo sau ®©y cã thÓ dïng ®iÒu chÕ etyl axetat ?
A. §un håi l©u hçn hîp etanol, giÊm vµ axit H2SO4 ®Æc.
B. §un håi l©u hçn hîp axit axetic, rîu tr¾ng vµ H2SO4 ®Æc.
C. §un s«i hçn hîp etanol, axit axetÝc vµ H2SO4 ®Æc trong cèc thuû tinh chÞu
nhiÖt.
D. §un håi l©u hçn hîp etanol, axit axetic vµ H2SO4 ®Æc trong dông cô ®îc vÏ
nh h×nh 4.3a s¸ch gi¸o khoa Ho¸ häc líp 11 n©ng cao.
7

C©u 3 : Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«i trêng axit vµ m«i trêng baz¬ kh¸c
nhau ë ®iÓm nµo ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 4 : §Ó ®¶m b¶o cho kÕt qu¶ ph¶n øng trong thÝ nghiÖm 2 x¶y ra, ta cÇn
ph¶i lu ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g× ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶ hiÖn tGi¶i thÝch
îng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

Bµi thùc hµnh sè 2
Mét sè tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit vµ protein
I. Môc tiªu
− Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit vµ protein.
− RÌn kÜ n¨ng quan s¸t thÝ nghiÖm vµ vËn dông lÝ thuyÕt ®Ó gi¶i thÝch
c¸c hiÖn tîng x¶y ra.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
Dung dÞch anilin b·o hoµ ; níc brom b·o hoµ ; CuSO4 5% ; glyxin 2 ÷ 5% ;
dung dÞch metyl da cam hoÆc giÊy quú tÝm ; NaOH 30% ; dung dÞch protein
(lßng tr¾ng trøng).
2. Dông cô
− èng nghiÖm
: 6 c¸i ;
− Cèc thuû tinh 250ml (®ùng níc) : 1 c¸i ;
− èng hót nhá giät : 2 c¸i ;
− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm
: 1 c¸i.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
8

Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : Ph¶n øng brom ho¸ anilin
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm 0,5ml dung dÞch anilin b·o hoµ vµ 1ml níc brom b·o
hoµ, l¾c ®Òu hçn hîp ph¶n øng, quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra, gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
H·y so s¸nh ®iÒu kiÖn ph¶n øng brom víi benzen vµ ph¶n øng cña brom víi
anilin. Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña glyxin víi chÊt chØ thÞ
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
9

Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 1ml dung dÞch glyxin 2 – 5%, nhá tiÕp vµo
®ã mét vµi giät chÊt chØ thÞ metyl da cam, hoÆc nhóng mÈu quú tÝm vµo dung
dÞch glyxin. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh

M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : Ph¶n øng mµu cña protein víi Cu(OH)2
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm 1ml dung dÞch protein (lßng tr¾ng trøng), 1ml dung
dÞch NaOH 30% vµ mét giät dung dÞch CuSO4 5%, l¾c ®Òu. Quan s¸t hiÖn tîng
x¶y ra vµ gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
10

Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ hiÖn tîng, kÕt
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
C©u 1 : H·y nªu c¸ch röa dông cô thÝ nghiÖm cã chøa anilin.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : H·y gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng sau :
a. Axit HNO3 d©y vµo da, chç da ®ã bÞ vµng.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
11

b. Khi nÊu canh cua, thÊy c¸c m¶ng “riªu cua” næi lªn.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
c. Khi ¨n ph¶i thùc phÈm cã lÉn ion kim lo¹i nÆng (nh ®ång, ch×, thuû
ng©n, …) th× bÞ ngé ®éc.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
hiÖn
Gi¶i thÝch
tîng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

12

Bµi thùc hµnh sè 3
D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i, ®iÒu chÕ kim lo¹i
I. Môc tiªu
− Cñng cè kiÕn thøc vÒ pin ®iÖn ho¸ vµ ®iÖn ph©n.
− RÌn c¸c kÜ n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng ®Ó
rót ra kÕt luËn.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt: ZnSO4 1M ; CuSO4 1M ; Pb(NO3)2 1M.
2. Dông cô
Cèc thñy tinh 100ml : 4 c¸i ;
L¸ ®ång : 1 c¸i ;
L¸ kÏm : 2 c¸i ;
L¸ ch× : 1 c¸i ;
TÊm b×a cøng ®Ó khoan lç c¾m c¸c ®iÖn cùc : 2 c¸i ;
D©y dÉn ®iÖn kÌm chèt c¾m vµ kÑp c¸ sÊu : 4 c¸i ;
§iÖn cùc graphit : 2 c¸i ;
BiÕn thÕ kiªm chØnh lu : 1 c¸i ;
§iÖn kÕ : 1 c¸i ;
CÇu muèi : 2 c¸i.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : SuÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu vµ Zn – Pb.
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
a. Pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu
L¾p pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu theo s¬ ®å h×nh 5.3 bµi 20 trong SGK. L¸ kÏm
nhóng vµo cèc ®ùng dung dÞch ZnSO4 1M. L¸ ®ång nhóng vµo cèc ®ùng dung
dÞch CuSO4 1M. Nèi hai dung dÞch muèi trong hai cèc b»ng cÇu muèi (cÇu muèi
lµ èng thuû tinh ∅8 bªn trong chøa chÊt keo (d¹ng th¹ch) cã chøa NH4NO3 b·o hoµ
hoÆc KCl b·o hoµ). Nèi hai ®iÖn cùc víi v«n kÕ. §iÖn cùc Zn ë bªn tr¸i, ®iÖn cùc
Cu ë bªn ph¶i cña v«n kÕ.
Ghi suÊt ®iÖn ®éng cña pin Zn – Cu.
b. Pin ®iÖn ho¸ Zn – Pb
L¾p pin ®iÖn ho¸ Zn – Pb theo s¬ ®å cña pin Zn – Cu. L¸ kÏm nhóng vµo
cèc chøa ZnSO4 1M. L¸ Pb nhóng vµo cèc Pb(NO3)2 1M. Nèi hai ®iÖn cùc cña pin
víi v«n kÕ, ®iÖn cùc Zn ë bªn tr¸i, ®iÖn cùc Pb ë bªn ph¶i cña v«n kÕ.
Ghi suÊt ®iÖn ®éng cña pin Zn – Pb.
H·y so s¸nh suÊt ®iÖn ®éng cña pin Zn – Cu víi Zn – Pb.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
3

..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
Nång ®é cña dung dÞch ZnSO4, CuSO4, Pb(NO3)2 cã ¶nh hëng ®Õn suÊt
®iÖn ®éng cña pin ë trong c¸c thÝ nghiÖm nªu ë trªn kh«ng ? Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4, c¸c cùc b»ng than ch×
(graphit)
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
L¾p dông cô thÝ nghiÖm ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 nh h×nh vÏ 5.15
trong SGK líp 12 n©ng cao. §iÒu chØnh dßng ®iÖn ®i vµo dung dÞch. Quan s¸t
hiÖn tîng x¶y ra trªn c¸c ®iÖn cùc. Gi¶i thÝch.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4

............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
C©u 1 : Trong pin ®iÖn ho¸, sù khö
A. chØ x¶y ra ë cùc ©m.
B. chØ x¶y ra ë cùc d¬ng.
C. x¶y ra ë cùc ©m vµ cùc d¬ng.
D. kh«ng x¶y ra ë cùc ©m vµ cùc
d¬ng.
C©u 2 : BiÕt ph¶n øng oxi ho¸ − khö x¶y ra trong mét pin ®iÖn ho¸ lµ
F e + Cu2+ → F e2+ + Cu
H·y cho biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn cùc ©m vµ ®iÖn cùc d¬ng cña pin.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 3 : Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu nhËn thÊy
A. khèi lîng cña ®iÖn cùc Zn t¨ng lªn, khèi lîng cña ®iÖn cùc Cu gi¶m xuèng.
B. khèi lîng cña ®iÖn cùc Zn gi¶m xuèng, khèi lîng cña ®iÖn cùc Cu t¨ng lªn.
C. nång ®é ion Zn2+ trong dd t¨ng lªn vµ nång ®é ion Cu2+ trong dung dÞch gi¶m
xuèng.
D. nång ®é ion Zn2+ trong dd gi¶m xuèng vµ nång ®é ion Cu2+ trong dung dÞch
t¨ng lªn.
E. nång ®é ion Zn2+ vµ nång ®é ion Cu2+ trong dung dÞch kh«ng thay ®æi.
C©u 4 : H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl vµ ®iÖn ph©n
NaCl nãng ch¶y, s¶n phÈm thu ®îc lµ kh¸c nhau ? Khi ®iÖn ph©n dung dÞch
NaNO3 vµ ®iÖn ph©n dung dÞch H2SO4, s¶n phÈm thu ®îc l¹i gièng nhau ?
.................................................................................................................................
...................
5

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶ hiÖn tGi¶i thÝch
îng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

6

Bµi thùc hµnh sè 4
Sù ¨n mßn vµ c¸c biÖn ph¸p
chèng ¨n mßn kim lo¹i
I. Môc tiªu
− Cñng cè kiÕn thøc vÒ sù ¨n mßn vµ c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn kim lo¹i.
− RÌn kÜ n¨ng thÝ nghiÖm, kÜ n¨ng quan s¸t vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng.
− BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng thêng
gÆp trong cuéc sèng.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
L¸ s¾t, l¸ ®ång, ®inh s¾t dµi 3cm, d©y kÏm, dung dÞch NaCl ®Æc, dung
dÞch K3[Fe(CN)6] (kali ferixianua).
2. Dông cô
− Cèc thuû tinh 100ml : 2 c¸i ;
− TÊm b×a cøng ®Ó c¾m hai ®iÖn cùc s¾t vµ ®ång ;
− D©y dÉn ®iÖn cã kÑp c¸ sÊu ®Ó nèi hai ®iÖn cùc.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : ¡n mßn ®iÖn ho¸ häc
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Rãt c¸c thÓ tÝch dung dÞch NaCl ®Æc b»ng nhau vµo hai cèc thuû tinh. C¾m
mét l¸ s¾t vµ mét l¸ ®ång vµo mçi cèc. Nhá vµo mçi cèc 4 – 5 giät dung dÞch
K3[Fe(CN)6]. Nèi l¸ s¾t vµ l¸ ®ång trong cèc 2 b»ng d©y dÉn. Xem h×nh 5.16
trong SGK Ho¸ häc líp 12 n©ng cao.
Quan s¸t c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong thÝ nghiÖm trong 2 cèc sau 4 ®Õn 5
phót. Gi¶i thÝch hiÖn tîng vµ rót ra kÕt luËn.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
7

............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
C©u 1 : Trong thÝ nghiÖm trªn cã thÓ thay dung dÞch NaCl ®Æc b»ng dung
dÞch muèi kh¸c ®îc kh«ng ? Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : Trong ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc x¶y ra
A. sù oxi ho¸ ë cùc d¬ng.
C. sù oxi ho¸ ë cùc d¬ng vµ sù khö ë
cùc ©m.
B. sù khö ë cùc ©m.
D. sù oxi ho¸ ë cùc ©m vµ sù khö ë
cùc d¬ng.
C©u 3 : ChÊt nµo sau ®©y trong kh«ng khÝ Èm kh«ng g©y ra sù ¨n mßn kim
lo¹i ?
A. KhÝ O2.
B. KhÝ CO2.
C. KhÝ SO2.
D. KhÝ N2.
E. KhÝ Cl2.
F. KhÝ H2S.
ThÝ nghiÖm 2 : B¶o vÖ s¾t b»ng ph¬ng ph¸p b¶o vÖ ®iÖn ho¸
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Rãt dung dÞch NaCl ®Æc vµo hai cèc thuû tinh. Thªm vµo mçi cèc ®ã vµi
giät dung dÞch K3[Fe(CN)6]. Ng©m vµo cèc (1) mét ®inh s¾t s¹ch, vµo cèc (2)
mét ®inh s¾t s¹ch ®îc quÊn b»ng d©y kÏm. Xem h×nh 5.17 trong SGK 12 n©ng
cao.
Quan s¸t m« t¶ c¸c hiÖn tîng trong thÝ nghiÖm x¶y ra sau 4 – 5 phót. Gi¶i
thÝch vµ rót ra kÕt luËn.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
8

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
C©u 1 : S¾t tr¸ng kim lo¹i kÏm lªn bÒ mÆt gäi lµ t«n. S¾t tr¸ng kim lo¹i thiÕc lªn
bÒ mÆt gäi lµ s¾t t©y. Gi¶i thÝch v× sao kÏm vµ thiÕc cã thÓ b¶o vÖ ®îc s¾t ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : NÕu trªn bÒ mÆt nh÷ng vËt b»ng s¾t tr¸ng thiÕc (s¾t t©y) vµ s¾t
tr¸ng kÏm (t«n) bÞ s©y s¸t s©u tíi líp bªn trong th× sÏ cã hiÖn tîng g× x¶y ra khi
®Ó nh÷ng vËt ®ã trong kh«ng khÝ Èm ? Gi¶i thÝch ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

9

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
hiÖn
Gi¶i thÝch
tîng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

10

Bµi thùc hµnh sè 5
TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt
I. Môc tiªu
− Cñng cè kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña mét sè kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm
thæ vµ hîp chÊt cña chóng. Gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc gi¶i thÝch hiÖn tîng
thÝ nghiÖm.
− RÌn kÜ n¨ng thao t¸c, quan s¸t hiÖn tîng thÝ nghiÖm.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
Na (kim lo¹i), Mg (kim lo¹i), Al (kim lo¹i), dung dÞch CaCl2 1M, BaCl2 1M, dung
dÞch CuSO4 b·o hoµ, giÊy phenolphtalein, MgO (bét).
2. Dông cô
èng nghiÖm to : 6 c¸i ;
KÑp giã : 1 c¸i ;
KÑp lÊy ho¸ chÊt : 1 c¸i ;
èng hót nhá giät : 3 c¸i ;
§Ìn cån : 1 c¸i ;
Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
Diªm : 1 bao.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : So s¸nh kh¶ n¨ng ph¶n øng cña Na, Mg, Al víi níc
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
− Rãt níc vµo èng nghiÖm thø nhÊt (kho¶ng 3/4 thÓ tÝch èng nghiÖm).
Thªm vµi giät dung dÞch phenolphtalein, ®Æt èng nghiÖm vµo gi¸, tiÕp tôc cho
vµo ®ã mét mÈu natri nhá b»ng h¹t g¹o (h×nh 6.11a trong SGK líp 12 n©ng cao).
− Rãt vµo èng nghiÖm thø hai vµ ba kho¶ng 5ml níc, thªm vµi giät dung
dÞch phenolphtalein vµo mçi èng nghiÖm. Sau ®ã, bá vµo èng nghiÖm thø hai mét
mÈu kim lo¹i Mg, bá vµo èng nghiÖm thø ba mét mÈu Al kim lo¹i võa lµm s¹ch líp vá
axit (h×nh 6.11b, 6.11c trong SGK líp 12 n©ng cao).
− Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra, ®un nãng c¶ hai èng nghiÖm vµ quan s¸t.
NhËn xÐt møc ®é ph¶n øng ë ba èng nghiÖm.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
11

..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
C©u 1 : ë èng nghiÖm thø nhÊt (natri t¸c dông víi níc), t¹i sao l¹i ph¶i ®æ thÓ
tÝch níc tèi thiÓu chiÕm 3/4 thÓ tÝch cña èng nghiÖm ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : ë thÝ nghiÖm thø nhÊt, trong phÇn híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
cã híng dÉn : Cho vµo níc mét vµi giät phenolphtalein råi míi cho natri vµo. NÕu sau
khi kÕt thóc thÝ nghiÖm níc cho phenolphtalein vµo. H·y nªu nh÷ng nhîc ®iÓm cña
hai c¸ch lµm, rót ra nhËn xÐt.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 3 : ë thÝ nghiÖm thø ba, t¹i sao ph¶i lµm s¹ch líp oxit b¸m ë bÒ mÆt Al
råi míi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña MgO víi níc
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm mét Ýt bét MgO, thªm vµo ®ã 2ml níc, l¾c nhÑ. LÊy mét
giät chÊt láng trong èng nghiÖm nhá vµo giÊy phenolphtalein. Quan s¸t hiÖn tîng
vµ gi¶i thÝch.
§un s«i chÊt láng trong èng nghiÖm, ®Ó nguéi. Thö chÊt láng trong èng
nghiÖm b»ng giÊy phenolphtalein. Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng ho¸ häc.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
12

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : So s¸nh tÝnh tan cña muèi CaSO4 vµ BaSO4
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Pha chÕ s½n c¸c dung dÞch CaCl2 vµ BaCl2 cã cïng nång ®é mol/l. Cho vµo hai
èng nghiÖm, mçi èng 5 giät CuSO4 b·o hoµ. Quan s¸t hiÖn tîng, kÕt luËn vÒ tÝnh tan
cña hai s¶n phÈm. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra ë d¹ng ion rót gän.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
13

............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
C©u 1 : Cã thÓ nhá vµo hai èng nghiÖm 5 giät dung dÞch CuSO4 cã cïng nång
®é mµ kh«ng dïng dung dÞch CuSO4 b·o hoµ ®îc kh«ng ? Gi¶i thÝch.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : Cã thÓ thay dung dÞch CuSO4 b»ng dung dÞch Na2SO4 ®îc kh«ng ? Cho
biÕt sö dông dung dÞch nµo tèt h¬n khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ? H·y nªu lÝ do ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
Gi¶i thÝch
hiÖn tîng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
14

.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

15

Bµi thùc hµnh sè 6
TÝnh chÊt cña nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m
I. Môc tiªu
− Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m,
biÕt vËn dông kiÕn thøc, gi¶i thÝch hiÖn tîng trong thÝ nghiÖm.
− RÌn c¸c kÜ n¨ng thÝ nghiÖm nh thao t¸c, quan s¸t, m« t¶, gi¶i thÝch hiÖn tîng
thÝ nghiÖm.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
Al kim lo¹i, CuSO4 b·o hoµ, NaOH lo·ng, AlCl3 hoÆc Al2(SO4)3, HCl lo·ng.
2. Dông cô
− èng nghiÖm : 4 c¸i ;
− èng hót nhá giät : 2 c¸i ;
− KÑp gç : 1 c¸i ;
− KÑp ho¸ chÊt : 1 c¸i ;
− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
− GiÊy r¸p mÞn.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : Ph¶n øng cña Al víi dung dÞch CuSO4
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Dïng giÊy r¸p mÞn ®¸nh s¹ch líp Al2O3 phÝa ngoµi mét l¸ nh«m nhá råi nhóng
ngay l¸ nh«m s¹ch vµo dung dÞch CuSO4 b·o hoµ (xem h×nh 6.12 trong SGK líp 12
n©ng cao). Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra ë
d¹ng ion rót gän.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
16

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
Ngoµi c¸ch lµm s¹ch líp oxit nh«m trªn bÒ mÆt kim lo¹i nh«m ë thÝ
nghiÖm 1, cßn c¸ch lµm nµo kh¸c kh«ng ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : Ph¶n øng cña Al víi dung dÞch NaOH
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµi m¶nh nh«m nhá vµo èng nghiÖm vµ rãt cÈn thËn 2 – 3ml dung
dÞch NaOH lo·ng vµo èng nghiÖm. Quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. ViÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
17

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
Trong thÝ nghiÖm nµy, t¹i sao kh«ng cÇn ph¶i ®¸nh s¹ch líp oxit nh«m trªn
bÒ mÆt kim lo¹i tríc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : §iÒu chÕ Al(OH)3 vµ thö tÝnh chÊt lìng tÝnh cña Al(OH)3
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Rãt 3ml dung dÞch níc AlCl3 hoÆc Al2(SO4)3 vµo èng nghiÖm. Dïng èng hót
nhá giät, nhá dÇn tõng giät NaOH lo·ng vµo èng nghiÖm, ®ång thêi l¾c cho ®Õn
khi t¹o ra kÕt tña. Quan s¸t hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc
d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän.
Chia chÊt láng cã lÉn Al(OH)3 võa thu ®îc ë trªn vµo hai èng nghiÖm. Nhá vµi
giät dung dÞch HCl vµo èng nghiÖm thø nhÊt, vµi giät dung dÞch NaOH vµo èng
nghiÖm thø hai.
Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc
d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
18

..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
Cã thÓ dïng dung dÞch NH3 t¸c dông víi dung dÞch muèi nh«m ®Ó ®iÒu
chÕ Al(OH)3 ®îc kh«ng ? Cho biÕt nh÷ng u nhîc ®iÓm cña c¸ch lµm nµy ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
Gi¶i thÝch
hiÖn tîng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
19

.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

20

Bµi thùc hµnh sè 7
TÝnh chÊt ho¸ häc cña crom, s¾t, ®ång
vµ nh÷ng hîp chÊt cña chóng
I. Môc tiªu
− Cñng cè, kh¾c s©u mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c kim lo¹i : Cr, Fe, Cu
vµ nh÷ng hîp chÊt cña chóng.
− RÌn kÜ n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm an toµn, cã hiÖu qu¶.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
− Dung dÞch K2Cr2O7 ;
− Dung dÞch HCl ;
− Dung dÞch FeSO4 ;
− Dung dÞch KI ;
− Dung dÞch H2SO4 (1 : 5) ;
− Dung dÞch H2SO4 ®Æc ;
− Dung dÞch Fe2(SO4)3 ;
− Dung dÞch FeCl3 ;
− Dung dÞch KMnO4 ;
− M¶nh ®ång vôn ;
− Dung dÞch NaOH lo·ng ;
− Dung dÞch HNO3 lo·ng.
2. Dông cô
− èng nghiÖm : 6 c¸i ;
− èng hót nhá giät : 3 c¸i ;
− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
− §òa thñy tinh : 1 c¸i ;
− Th×a xóc ho¸ chÊt : 2 c¸i ;
− §Ìn cån : 1 c¸i ;
− Diªm, chËu thuû tinh ®ùng níc.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña K2Cr2O7
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm 1 – 2ml dung dÞch K2Cr2O7. Thªm vµo dÇn dÇn tõng giät
dung dÞch FeSO4 vµ dung dÞch H2SO4 cho ®Õn khi cã hiÖn tîng ®æi mµu. M« t¶
sù ®æi mµu. Lo¹i ph¶n øng nµo ®· x¶y ra ? KÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña muèi
K2Cr2O7 vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
21

..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
Cho c¸c c©u sau ®©y, chän ph¬ng ¸n thÝch hîp ®Ó tr¶ lêi (®¸nh dÊu × vµo
« vu«ng).
A. Crom lµ kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n s¾t.

B. Crom lµ kim lo¹i chØ t¹o ra ®îc oxit baz¬.
C.

Crom cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nh«m.

D.

Crom cã nh÷ng hîp chÊt gièng nh÷ng hîp chÊt cña lu huúnh.

ThÝ nghiÖm 2 : §iÒu chÕ vµ thö tÝnh chÊt cña hi®roxit s¾t
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Rãt vµo 2 èng nghiÖm, mçi èng 2ml níc ®· ®îc ®un s«i kÜ, ®Ó nguéi. Hoµ
tan vµo èng thø nhÊt mét Ýt FeSO 4 (dïng muèi Mo), vµo èng thø hai mét Ýt
Fe2(SO4)3. Thªm mçi èng nghiÖm mét Ýt dung dÞch NaOH lo·ng (dung dÞch NaOH
còng cÇn ®îc ®un s«i kÜ). M« t¶ c¸c chÊt kÕt tña võa míi ®îc t¹o thµnh. Gi¶i
thÝch vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
Dïng ®òa thuû tinh lÊy nhanh mçi lo¹i kÕt tña võa ®îc t¹o thµnh ë trªn råi
cho vµo hai èng nghiÖm. Nhá vµi giät dung dÞch HCl vµo mçi èng nghiÖm. NhËn
xÐt vµ kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña mçi lo¹i kÕt tña.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
22

.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
C©u 1 : T¹i sao tríc khi pha chÕ dung dÞch muèi s¾t(II) vµ muèi s¾t(III) l¹i
ph¶i ®un s«i kÜ níc cÊt ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : Muèn cho kÕt qu¶ thÝ nghiÖm tèt, t¹i sao l¹i ph¶i ®un s«i kÜ dung
dÞch NaOH lo·ng, ®Ó nguéi råi míi cho t¸c dông víi dung dÞch muèi s¾t(II), muèi
s¾t(III) ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi s¾t
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm

23

Cho vµo èng nghiÖm 2ml dung dÞch FeCl3. Nhá dÇn dÇn dung dÞch KI vµo
èng nghiÖm. M« t¶ hiÖn tîng. Cho biÕt lo¹i ph¶n øng nµo ®· x¶y ra ? KÕt luËn vÒ
tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi FeCl3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 4 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i ®ång
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo ba èng nghiÖm, mçi èng nghiÖm vµi m¶nh ®ång kim lo¹i. Rãt vµo
èng nghiÖm thø nhÊt 1ml dung dÞch H2SO4 lo·ng (1 : 5), vµo èng nghiÖm thø hai
1ml dung dÞch H2SO4 ®Æc, vµo èng nghiÖm thø ba 1ml dung dÞch HNO3 lo·ng.
M« t¶ hiÖn tîng quan s¸t ®îc.
§un nãng nhÑ (cÈn thËn) c¶ ba èng nghiÖm. M« t¶ c¸c hiÖn tîng ho¸ häc
x¶y ra trong ba èng nghiÖm. Gi¶i thÝch ?
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
24

hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........
...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u hái bæ sung
C©u 1 : Muèn cho thÝ nghiÖm an toµn ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò g× ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
C©u 2 : Cho biÕt c¸ch xö lÝ khi H2SO4 ®Æc, HNO3 lo·ng d©y ra tay, ®æ ra bµn
lµm viÖc ?
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
25

.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
Gi¶i thÝch
hiÖn tîng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

26

Bµi thùc hµnh sè 8: NhËn biÕt mét sè ion trong dung dÞch
I. Môc tiªu
− Dùa trªn kiÕn thøc phÇn v« c¬ ®· ®îc häc, gióp häc sinh biÕt c¸ch nhËn
+

2−
biÕt c¸c ion : NH 4 , Fe2+, Fe3+, Cu2+, NO3 , CO3 .

− TiÕp tôc rÌn c¸c kÜ n¨ng thÝ nghiÖm an toµn, chÝnh x¸c.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
− Dung dÞch (NH4)CO3 ;
− Dung dÞch H2SO4 lo·ng ;
− Dung dÞch
Na2CO3 ;
− Dung dÞch KNO3 ;
− Dung dÞch HCl ;
− Dung dÞch NH3 ;
− Dung dÞch NaOH ;
− Dung dÞch CuSO4 ;
− Dung dÞch
FeCl3 ;
− Dung dÞch KSCN ;
− Dung dÞch FeCl2 ;
− §ång (l¸, m¶nh), giÊy quú tÝm.
2. Dông cô
− èng nghiÖm : 6 c¸i ;
− CÆp èng nghiÖm : 1 c¸i ;
− Gi¸ ®Ó èng nghiÖm : 1 c¸i ;
− èng hót nhá giät : 3 c¸i ;
− Bé gi¸ thÝ nghiÖm c¶i tiÕn : 1 c¸i ;
− §Ìn cån : 1 c¸i ;
− Diªm, chËu thuû tinh ®Ó ®æ ho¸ chÊt khi lµm xong thÝ nghiÖm.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
+
2−
ThÝ nghiÖm 1 : NhËn biÕt NH 4 vµ CO3
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
LÊy dung dÞch (NH4)2CO3 cho t¸c dông víi dung dÞch HCl lo·ng, quan s¸t hiÖn tîng.
LÇn lît cho dung dÞch (NH4)2CO3 vµ Na2CO3 t¸c dông víi lîng d dung dÞch NaOH, ®un
nãng nhÑ, ®Ó trªn miÖng mçi èng nghiÖm mét mÈu giÊy quú tÝm tÈm ít b»ng níc
cÊt. Quan s¸t sù ®æi mµu cña giÊy quú, ®ång thêi ngöi mïi cña khÝ bay ra
ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra vµ kÕt luËn vÒ c¸ch nhËn biÕt hai dd muèi
cacbonat trªn.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
27

..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
Ngoµi c¸ch dïng giÊy quú tÝm, ngöi mïi khÝ NH 3, cßn cã c¸ch nµo nhËn ra khÝ
NH3 trong thÝ nghiÖm ? Gi¶i thÝch c¸ch lµm nÕu cã.
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 2 : NhËn biÕt c¸c ion Fe3+, Fe2+
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho dung dÞch KSCN t¸c dông víi dung dÞch Fe3+. NhËn xÐt.
Cho dung dÞch NaOH hoÆc NH3 t¸c dông víi dung dÞch Fe3+, ®Ó l¾ng kÕt tña,
nhËn xÐt.
Cho dung dÞch Fe2+ t¸c dông víi dung dÞch NaOH hoÆc NH3, ®Ó l¾ng kÕt tña vµ
nhËn xÐt. (Muèn cho kÕt qu¶ thÝ nghiÖm tèt, dd NaOH ph¶i ®un s«i thËt kÜ tríc
khi thÝ nghiÖm).
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
28

...............................................................
..........

...............................................................
..........

4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
ThÝ nghiÖm 3 : NhËn biÕt ion Cu2+
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
Cho vµo èng nghiÖm mét Ýt dung dÞch muèi Cu2+.
Thªm tõ tõ tõng lîng dung dÞch NH3 lo·ng theo thµnh èng nghiÖm vµo.
Quan s¸t mÉu kÕt tña. TiÕp tôc thªm NH 3 cho ®Õn khi kÕt tña tan hÕt. NhËn xÐt
mµu cña dung dÞch thu ®îc. Gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc
x¶y ra.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t ®îc
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. C©u hái
H·y gi¶i thÝch ý nghÜa viÖc cho tõ tõ tõng lîng dung dÞch NH3 vµo èng
nghiÖm mµ kh«ng cho nhiÒu lîng dung dÞch NH3 vµo èng nghiÖm ?
29

.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................

ThÝ nghiÖm 4 : NhËn biÕt ion NO3
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
LÊy vµo èng nghiÖm mét Ýt dung dÞch KNO3 (hoÆc NaNO3), cho thªm vµo
mét miÕng ®ång nhá (2mm × 2mm). §un nãng nhÑ, quan s¸t. Sau ®ã thªm vµo
vµi ml dung dÞch H2SO4 lo·ng, ®un nhÑ, quan s¸t. H·y gi¶i thÝch vµ viÕt ph¬ng
tr×nh ho¸ häc x¶y ra.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm (kÜ n¨ng
lµm thÝ nghiÖm)

30

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
Gi¶i thÝch
hiÖn tîng
hiÖn tîng

§iÓm ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

31

Bµi thùc hµnh sè 9
ChuÈn ®é dung dÞch
I. Môc tiªu
− N¾m ®îc nguyªn t¾c cña ph¬ng ph¸p chuÈn ®é axit, baz¬, chuÈn ®é
oxi ho¸ khö, th«ng qua viÖc tiÕn hµnh chuÈn ®é dung dÞch HCl b»ng dung dÞch
chuÈn NaOH vµ chuÈn ®é dung dÞch FeSO4 trong m«i trêng axit b»ng dung dÞch
chuÈn KMnO4.
− BiÕt c¸ch sö dông pipet, buret vµ biÕt c¸ch chuÈn ®é.
− BiÕt c¸ch øng dông ph¬ng ph¸p chuÈn ®é trong thùc tÕ.
II. Ho¸ chÊt, dông cô (dïng cho mét nhãm thùc hµnh)
1. Ho¸ chÊt
− Dung dÞch HCl (gi¸o viªn nªn pha s½n cã nång ®é xÊp xØ 0,1M) ;
− Dung dÞch NaOH 0,1M (chuÈn) ;
− Dung dÞch FeSO4 ;
− Dung dÞch KMnO4 0,02M (chuÈn) ;
− Dung dÞch H2SO4 lo·ng ;
− Dung dÞch metyl da cam (nÕu kh«ng cã metyl da cam cã thÓ thay b»ng
dung dÞch phenolphtalein hoÆc dung dÞch metyl ®á) ;
− Níc cÊt.
2. Dông cô
− Bé gi¸ thÝ nghiÖm ph©n tÝch ®Õ kÐp buret : 1 c¸i ;
− Pipet 10ml : 1 c¸i ;
− Buret 25ml : 1 c¸i ;
− B×nh tam gi¸c 100ml : 1 c¸i ;
− B×nh ®Þnh møc 250 (dïng chung c¶ líp) : 1 c¸i ;
− ChËu thuû tinh.
III. Thùc hµnh
PhiÕu thùc hµnh
Thø……ngµy…… th¸ng…….n¨m 200….
ThÝ nghiÖm 1 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña K2Cr2O7
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
a. ChuÈn bÞ dông cô
C¸ch dïng pipet, buret, b×nh tam gi¸c
− Röa s¹ch pipet 100ml vµ tr¸ng b»ng níc cÊt. TËp lÊy ®óng 10ml hoÆc 25ml níc cÊt b»ng pipet vµo b×nh tam gi¸c.
− Röa s¹ch buret, tr¸ng b»ng níc cÊt. LÊy ®Çy níc cÊt vµo buret, lÊy v¹ch sè 0
vµ thö chuÈn ®é theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn.
Lu ý : Híng dÉn häc sinh ®äc ®óng thÓ tÝch dung dÞch trong buret.
b. ChuÈn ®é dung dÞch HCl
LÊy dung dÞch chuÈn NaOH vµo buret, kÑp lªn gi¸, lÊy v¹ch sè 0. LÊy 10ml
dung dÞch HCl cÇn x¸c ®Þnh nång ®é cho vµo b×nh tam gi¸c s¹ch (dung pipet).
Thªm vµo ®ã mét vµi giät chÊt chØ thÞ metyl da cam (phenolphtalein hoÆc metyl
®á). Thªm tõ tõ dung dÞch chuÈn vµo ®Õn khi dung dÞch HCl cã chÊt chØ thÞ
chuyÓn tõ mµu ®á sang mµu vµng (nÕu dïng phenolphtalein th× chuyÓn tõ kh«ng
mµu sang mµu hång ; nÕu dïng metyl ®á th× chuyÓn tõ mµu ®á sang mµu vµng),
kÕt thóc. §äc thÓ tÝch dung dÞch chuÈn NaOH ®· tiªu tèn.
32

2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. Híng dÉn c¸ch tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nång ®é cña dung dÞch HCl
VHCl : 10ml
CHCl : cÇn x¸c ®Þnh
Trong ®ã : V : thÓ tÝch dung dÞch dung dÞch chuÈn NaOH tiªu tèn ;
C : nång ®é cña dung dÞch chuÈn NaOH.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
NaOH + HCl 
→ NaCl + H2O
Theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng sè mol NaOH b»ng sè mol HCl
V.C
Ta cã : V.C = VHCl.CHCl ⇒ CHCl =
VHCl
Thay c¸c sè liÖu thùc hµnh vµo, ta tÝnh ®îc nång ®é cña dung dÞch HCl cÇn
x¸c ®Þnh.
Lu ý :
− Nªn pha dung dÞch chuÈn cã nång ®é gÇn víi nång ®é cña dung dÞch cÇn
x¸c ®Þnh.
− Nªn chän chÊt chØ thÞ cã kho¶ng pH ®æi mµu gÇn víi pH ë ®iÓm t¬ng ®¬ng.
Lµm nh vËy sÏ tr¸nh ®îc sai sè nhiÒu trong phÐp chuÈn ®é.
33

ThÝ nghiÖm 2 : ChuÈn ®é dung dÞch FeSO4 b»ng dung dÞch KMnO4
trong m«i trêng axit
1. Híng dÉn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
LÊy dung dÞch chuÈn KMnO4 vµo buret, kÑp lªn gi¸, lÊy v¹ch sè 0. LÊy 10ml
dung dÞch FeSO4 cÇn x¸c ®Þnh nång ®é cho vµo b×nh tam gi¸c s¹ch (dung
pipet). Thªm vµo ®ã 10ml dung dÞch H2SO4 lo·ng. Më kho¸ buret cho tõ tõ dung
dÞch KMnO4 vµo dung dÞch FeSO4. Trong qu¸ tr×nh chuÈn ®é lu«n l¾c nhÑ
b×nh tam gi¸c. Sau khi ph¶n øng oxi ho¸ − khö x¶y ra ion Fe2+ võa hÕt, mét giät
dung dÞch KMnO4 sÏ lµm cho dung dÞch trong b×nh tam gi¸c chuyÓn tõ kh«ng
mµu sang mµu tÝm hång nh¹t. Dõng thÝ nghiÖm, ®äc vµ ghi l¹i thÓ tÝch dung
dÞch chuÈn KMnO4 ®· dïng.
2. Nh÷ng gîi ý cña gi¸o viªn khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
3.
Dù ®o¸n cña häc sinh vÒ
M« t¶ hiÖn tîng, kÕt qu¶ quan s¸t
hiÖn tîng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
®îc khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
............................................................... ...............................................................
..........
..........
4. Gi¶i thÝch hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
5. Híng dÉn c¸ch tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nång ®é cña dung dÞch FeSO4
VK MnO4 : ThÓ tÝch dung dÞch chuÈn KMnO4 (®äc ë kÕt qu¶ thÝ nghiÖm) ;
CK MnO4 : Nång ®é dung dÞch chuÈn KMnO4 ;
VFeSO4 : ThÓ tÝch dung dÞch FeSO4 ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é 10ml ;
CFeSO4 : Nång ®é dung dÞch FeSO4 cÇn x¸c ®Þnh.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc :
34

2K MnO4 + 10FeSO4 + 8H 2SO4 → 2MnSO4 + K 2 SO4 + 5Fe2 ( SO4 ) 3 + 8H2 O
Ta cã

(V

F eSO4

CK MnO4 .VK MnO4 .10
2mol K MnO4 10mol FeSO4
=
=> CFeSO4 =
CK MnO4 .VK MnO4
CFeSO4 .VF eSO4
VF eSO4 .2

= 10ml

)

Thay sè liÖu ë bµi thùc hµnh vµo ta cã: CF eSO4 =

CK MnO4 .VK MnO4 .5
VFeSO4

= ...

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
§iÓm thao t¸c thÝ
nghiÖm
(kÜ
n¨ng lµm thÝ
nghiÖm)

§iÓm kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
M« t¶
hiÖn
tîng

Gi¶i thÝch
hiÖn tîng

§iÓm
ý
thøc

Tæng ®iÓm

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
.................................................................................................................................
...................
X¸c nhËn cña gi¸o viªn
(KÝ tªn)

35

Híng dÉn sö dông ®Üa VCD thÝ nghiÖm (kÌm s¸ch)
C¸ch 1 : Sö dông ®Çu ®Üa VCD, DVD ®Ó xem gièng nh viÖc xem ®Üa ca nh¹c
hoÆc phim.
C¸ch 2 : Sö dông m¸y vi tÝnh cã æ ®Üa CD, DVD.
Thao t¸c xem trªn m¸y tÝnh th«ng thêng theo c¸c bíc sau :
Bíc 1 : Cho ®Üa VCD vµo æ ®Üa, sau ®ã nh¾p ®óp (2 lÇn liªn tiÕp) chuét tr¸i
vµo biÓu tîng My Computer trªn mµn h×nh
Bíc 2 : Nh¾p ®óp chuét tr¸i vµo æ ®Üa cã chøa ®Üa VCD võa cho vµo tríc ®ã.
Bíc 3 : Nh¾p ®óp chuét tr¸i vµo th môc MPEGAV.
Bíc 4 : Khi mµn h×nh hiÓn thÞ c¸c ®o¹n video díi tªn AVSEQ*.DAT, nh¾p chuét
ph¶i vµo ®o¹n video cÇn xem, sau ®ã nhÊn chuét tr¸i chän Open With... (H×nh
1).

H×nh 1 : Chän Open With...
NÕu ch¬ng tr×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o “Caution”, tiÕp tôc nhÊn chuét tr¸i
vµo nót Open With...
Khi hiÓn thÞ hép tho¹i Windows, chän Select the program from a list, sau
®ã nhÊn nót OK (H×nh 2).

H×nh 2 : Chän ch¬ng tr×nh xem phim
Bíc 5 : Sau khi mµn hiÓn thÞ hép tho¹i Open With chän ch¬ng tr×nh xem phim cã
s½n trong Windows lµ Windows Media Player sau ®ã nhÊn OK ®Ó xem phim.

H×nh 3 : Chän ch¬ng tr×nh xem phim Windows Media Player
36

Chó ý : Trong hép tho¹i Open With nªn tÝch chän vµo « tríc dßng ch÷ Always
us.... ®Ó xem c¸c ®o¹n video cßn l¹i ®îc thuËn tiÖn h¬n.

Môc lôc
Néi quy phßng thÝ nghiÖm....................................................................3
Bµi thùc hµnh sè 1 :
Bµi thùc hµnh sè 1...............................................................................3
§iÒu chÕ este vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbohi®rat..................................3
Bµi thùc hµnh sè 2...............................................................................8
Mét sè tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit vµ protein......................................8
Bµi thùc hµnh sè 3...............................................................................3
D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i, ®iÒu chÕ kim lo¹i.............................................3
Bµi thùc hµnh sè 4...............................................................................7
Sù ¨n mßn vµ c¸c biÖn ph¸p ................................................................... 7
chèng ¨n mßn kim lo¹i...........................................................................7
Bµi thùc hµnh sè 5.............................................................................. 11
TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm, kim lo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt ......................11
Bµi thùc hµnh sè 6.............................................................................. 16
TÝnh chÊt cña nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m.............................................16
Bµi thùc hµnh sè 7.............................................................................. 21
TÝnh chÊt ho¸ häc cña crom, s¾t, ®ång ................................................21
vµ nh÷ng hîp chÊt cña chóng...............................................................21
Bµi thùc hµnh sè 8: NhËn biÕt mét sè ion trong dung dÞch.......................27
Bµi thùc hµnh sè 9.............................................................................. 32
ChuÈn ®é dung dÞch..........................................................................32
Híng dÉn sö dông ®Üa VCD thÝ nghiÖm (kÌm s¸ch)..................................36

37

Néi quy phßng thÝ nghiÖm
§iÒu 1 :
Ph¶i ngåi theo ®óng chç ngåi ®· quy ®Þnh. Kh«ng ®îc tuú tiÖn di chuyÓn
®å ®¹c, dông cô, m¸y mãc trong phßng.
§iÒu 2 :
Tríc khi lµm thÝ nghiÖm ph¶i n¾m v÷ng môc ®Ých yªu cÇu, nguyªn t¾c cÊu
t¹o vµ c¸ch sö dông tõng dông cô m¸y mãc. N¾m v÷ng kÜ thuËt tiÕn hµnh thÝ
nghiÖm.
§iÒu 3 :
Khi lµm thÝ nghiÖm, ph¶i tuyÖt ®èi tu©n theo c¸c quy t¾c an toµn trong
phßng thÝ nghiÖm vµ sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o.
§iÒu 4 :
Quan s¸t, ghi chÐp sè liÖu, kÕt qu¶, m« t¶ ®Çy ®ñ c¸c hiÖn tîng thÝ
nghiÖm, nhËn xÐt, gi¶i thÝch vµ kÕt luËn.
Hoµn thµnh b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh vµo vë thùc hµnh ngay trong buæi
thùc hµnh ®ã.
§iÒu 5 :
ChØ ®îc lµm nh÷ng bµi thùc hµnh do gi¸o viªn quy ®Þnh vµ tu©n thñ theo
®óng chØ dÉn, kh«ng tù ý lµm c¸c thÝ nghiÖm kh¸c kh«ng cã trong bµi.
§iÒu 6 :
Kh«ng ®îc hót thuèc, ¨n uèng trong phßng thÝ nghiÖm. Kh«ng ®Ó tói, cÆp
s¸ch trªn lèi ®i l¹i.
§iÒu 7 :
Khi vµo phßng thÝ nghiÖm, quÇn ¸o ph¶i gän gµng. CÇn cã c¸c ph¬ng tiÖn
b¶o hé lao ®éng nh : ¸o choµng, g¨ng tay, kÝnh che m¾t, ... Khi cã tai n¹n x¶y ra
cÇn b×nh tÜnh lµm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn phô tr¸ch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful