TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP.

HẢI DƯƠNG
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
Lý thuyÕt tr¾c nghiÖm an®ehit – Xeton

I. §Þnh nghÜa - Ph©n lo¹i - c«ng thøc
C©u 1: C©u nµo sau ®©y lµ c©u kh«ng ®óng?
A. Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm, chøc CHO liªn kÕt víi H lµ an®ehit.
B. An®ehit võa thÓ hiÖn tÝnh khö, võa thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa.
C. Hîp chÊt R - CHO cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc tõ R - CH
2
OH.
D. Trong ph©n tö an®ehit c¸c nguyªn tö chØ liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt o.
C©u 2: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ an®ehit?
A. Mét an®ehit no ®¬n chøc khi ch¸y cho sè mol H
2
O b»ng sè mol CO
2

B. BÊt kú an®ehit nµo khi ph¶n øng víi l­îng d­ AgNO
3
/NH
3
lu«n cho: n
Ag
= 2.n
an®ehit

C. CTTQ cña mét an®ehit no m¹ch hë bÊt kú lµ C
n
H
2n+2-2x
O
x
(x lµ sè nhãm -CHO).
D. C¶ A, C ®Òu ®óng.
C©u 3: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo kho¶ng trèng (…) trong c©u sau:
………………lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã nhãm chøc -CHO liªn kÕt víi gèc hi®rocacbon th¬m.
A. Axit cacboxylic B. An®ehit th¬m C. Phenol D. Lipit
C©u 4: C«ng thøc chung cña axit cacboxylic no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ:
A. C
n
H
2n
O
2
B. C
n
H
2n+2
O
2
C. C
n
H
2n+1
O
2
D. C
n
H
2n-1
O
2
C©u 5: C«ng thøc tæng qu¸t cña an®ehit no ®¬n chøc cã thÓ lµ c«ng thøc nµo trong sè c¸c c«ng thøc sau:
A. C
x
H
y
CHO (x > 0; y s 2x + 1) B. C
x
H
2x
O (x > 1, nguyªn)
C. C
x
H
2x+1
CHO (x > 0, nguyªn) D. C¶ B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 6: Chøc X lµ mét andehit m¹ch hë chøa a nhãm chøc andehit vµ b liªn kÕt ®«i C = C ë gèc
hi®rocacbon. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt X cã d¹ng nµo sau ®©y?
A. C
n
H
2n-2a-2b
O
a
B. C
n
H
2n-a
O
a
C. C
n
H
2n+2a-b
O
a
D. C
n
H
2n+2-2a-2b
O
a
C©u 7: Hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë cã c«ng thøc chung lµ C
n
H
2n
O cã thÓ thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo sau ®©y?
A. R­îu no, ®¬n chøc B. Andehit no, ®¬n chøc.
C. Ete no, ®¬n chøc D. Xeton kh«ng no.
C©u 8: Cho hîp chÊt h÷u c¬ cã c«ng thøc chung C
n
H
2n
O. C«ng thøc nµy lµ c«ng thøc chung cña lo¹i hîp
chÊt nµo?
A. Andehit no, ®¬n chøc B. Xeton no, ®¬n chøc.
C. R­îu kh«ng no, ®¬n chøc, chøa 1 liªn kÕt ®«i. D. C¶ A, B, C
C©u 9: Mét andehit no (Z) m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh cã c«ng thøc nguyªn lµ (C
2
H
3
O)
n
. C«ng thøc ph©n tö
cña (Z) lµ chÊt nµo sau ®©y?
A. C
2
H
4
(CHO)
2
B. CH
3
CHO C. C
2
H
5
CHO D. C
4
H
8
(CHO)
2

C©u 10: Mét andehit no cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (C
2
H
3
O)
n
, cã mÊy CTCT øng víi CTPT cña andehit ®ã?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 11: NhËn xÐt nµo d­íi ®©y kh«ng ®óng?
A. TÊt c¶ c¸c andehit no, ®¬n chøc m¹ch hë ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc ancol.
B. TÊt c¶ c¸c xeton no ®¬n chøc, m¹ch hë ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc ancol.
C. TÊt c¶ c¸c ancol ®¬n chøc, m¹ch hë cã mét liªn kÕt kÐp ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit
D. TÊt c¶ c¸c ancol ®¬n chøc, m¹ch vßng no ®Òu cã c¸c ®ång ph©n thuéc chøc andehit vµ chøc xeton.
C©u 12: Hîp chÊt A cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ C
n
H
2n-2
O
2
. VËy A thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Axit ®¬n chøc cã 1 liªn kÕt C = C B. An®ehit nhÞ chøc, no
C. Xeton nhÞ chøc, no D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 13: Chän ph¸t biÓu sai:
A. T­¬ng tù liªn kÕt C = C, liªn kÕt C=O trong ph©n tö HCHO gåm mét liªn kÕt o vµ mét liªn kÕt π
kÐm bÒn, tuy nhiªn kh¸c víi liªn kÕt C = C, liªn kÕt C = O ph©n cùc m¹nh.
B. Fomon hay fomanlin lµ dung dÞch chøa kho¶ng 37 - 40% HCHO trong r­îu.
TÀI LIỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
C. ë ®iÒu kiÖn th­êng th× c¸c andehit ®Çu d·y ®ång ®¼ng lµ chÊt khÝ vµ tan rÊt tèt trong n­íc
D. Xiclohexanon ®­îc ding ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt mét sè polime nh­ t¬ capron, nilon -6,6
C©u 14: XÐt c¸c lo¹i hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë sau: Ancol ®¬n chøc no (X); an®ehit ®¬n chøc no (Y), ancol ®¬n
chøc kh«ng no cã 1 nèi ®«i (Z), an®ehit ®¬n chøc, kh«ng no cã 1 nèi ®«i (T). øng víi c«ng thøc tæng qu¸t C
n
H
2n
O
chØ cã 2 chÊt, ®ã lµ nh÷ng chÊt nµo?
A. X, Y B. Y, Z C. Z, T D. X, T
C©u 15: Cho c¸c c©u sau:
a. Andehit lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö chØ chøa nhãm cacbonyl >C = O.
b. Andehit no ®¬n chøc cã c«ng thøc chung C
n
H
2n+1
CHO (n > 0).
c. Xeton lµ nh÷ng hîp chÊt mµ trong ph©n tö cã nhãm >C = O liªn kÕt víi hai gèc hi®rocacbon.
d. Andehit lµ xeton lµ hai d¹ng ®ång ph©n cña nhau.
Ph­¬ng ¸n gåm nh÷ng c©u ®óng lµ:
A. a, b, d B. b, c, d C. b, c D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
C©u 16: C©u nµo kh«ng ®óng khi nãi vÒ nhãm cacbonyl (>C = O)?
A. Trong nhãm –CHO, liªn kÕt C=O gåm mét liªn kÕt  bÒn vµ mét liªn kÕt  kÐm bÒn
B. Liªn kÕt > C = O bÞ ph©n cùc vÒ phÝa nguyªn tö C.
C. Nhãm cacbonyl (>C = O) trong ph©n tö Xeton ®­îc liªn kÕt trùc tiÕp víi hai nguyªn tö cacbon
D. Nhãm cacbonyl > C = O ®Òu cã trong an®ehit vµ xeton.

II. ®ång ph©n - danh ph¸p
C©u 1: Tªn ®óng cña chÊt: CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO lµ g×?
A. Propan-1-al. B. Propanal. C. Butan-1-al. D. Butanal.
C©u 2: An®ehit propionic cã CTCT nµo trong sè c¸c c«ng thøc d­íi ®©y?
A. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO. B. CH
3
-CH
2
-CHO.
C. CH
3
-CH(CH
3
)-CHO. D. H-COO-CH
2
-CH
3
.
C©u 3: ChÊt CH
3
-CH
2
-CH
2
-CO-CH
3
cã tªn lµ g× trong sè c¸c chÊt sau:
A. Pentan- 4-on. B. Pentan-4-ol. C. Pentan-2-on. D. Pentan-2-ol.
C©u 4: Gäi tªn hîp chÊt cã c«ng thøc cÊu t¹o nh­ sau:
2 2 3
CH CH CO CH CH = ÷ ÷ ÷
A. ®ietyl xeton B. etylvinyl xeton C. pentanol - 3 D. vinyletyl xeton
C©u 5: Cho 5 tªn gäi: axetophenon ; propan - 2 - on, metyl phenyl xeton, ®imetyl xeton vµ axeton. H·y cho biÕt ®ã
lµ tªn gäi cña mÊy chÊt:
A. 2 chÊt B. 3 chÊt C. 4 chÊt D. 5 chÊt
C©u 6: Hîp chÊt cã tªn gäi: 4 - metylpent - 2 - en -1 - al. H·y x¸c ®Þnh CTCT ®óng trong sè c¸c CTCT sau:
A. CH
2
=CH-CH(CH
3
)-CH
2
-CHO. B. CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CHO)=CH
2
.
C. CH
3
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-CHO. D. CH
3
-CH(CH
3
)-CH=CH-CHO.
C©u 7: Chän tªn ®óng cña chÊt sau: CH
3
-CH
2
-CO-C
6
H
5
.
A. Etylphenyl xeton. B. Etanphenyl xeton.
C. Etanbenzen xeton. D. Etyl cacbonylphenyl.
C©u 8: Cho hîp chÊt HCHO, tªn gäi nµo sau ®©y cña hîp chÊt trªn lµ kh«ng ®óng?
A. An®ehit fomic B. Metanal C. Fomon D. Foman®ehit
C©u 9: ChÊt CH
3
- CH
2
- CH
2
- CO - CH
3
cã tªn lµ g×?
A. Pentan - 4 - on B. Pentan - 4 - ol C. Pentan - 2 - on D. Pentan - 2- ol
C©u 10: Cho xeton cã c«ng thøc ph©n tö:
3 2 6 5
CH CO CH C H ÷ ÷ ÷ . Tªn gäi cña xeton nµy lµ:
A. Phenyl axeton B. axetophenon
C. Benzyl metyl xeton D. C¶ A vµ C ®óng
C©u 11: Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh­ sau theo danh ph¸p IUPAC:
3
CH CH(OH) CHCl CHO ÷ ÷ ÷
A. 1-clo- 1- oxo- propanol-2 B. 2-clo-3-hi®roxi-butanal
C. 3-hi®roxit-2-clobutanal D. 2-hi®roxi-1-clo-1-oxopropan
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP. HẢI DƯƠNG
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
C©u 12: Andehit X (cã sè  trong ph©n tö < 4) cã tØ khèi h¬i so víi H
2
b»ng 36. Sè c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña
X lµ:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 13: øng víi c«ng thøc ph©n tö C
3
H
6
O ta cã sè ®ång ph©n an®ehit, sè ®ång ph©n xeton vµ tæng sè ®ång
ph©n m¹ch hë tån t¹i ®­îc lÇn l­ît lµ:
A. 1, 2, 4 B. 1, 1, 5 C. 1, 1, 4 D. 1, 2, 6
C©u 14: øng víi CTPT C
4
H
8
O cã tæng sè ®ång ph©n gåm an®ehit vµ xeton?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 15: Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o cña xeton cã c«ng thøc ph©n tö C
5
H
10
O?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 16: øng víi CTPT C
5
H
10
O cã bao nhiªu ®ång ph©n gåm an®ehit vµ xeton?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
C©u 17: Cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë C
2
H
4
O
2
cho ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.
A. 3 B. 2 C. 4 D. KÕt qu¶ kh¸c.

iii. tÝnh chÊt vËt lý
C©u 1: Dung dÞch fomalin ®­îc dïng ®Ó ng©m x¸c ®éng vËt, da, tÈy uÕ vµ diÖt trïng. Dung dÞch fomalin lµ
dung dÞch b·o hßa cña andehit fomic cã
A. 37 - 40% axetan®ehit. B. 37 - 40% foman®ehit. C. 27 - 30% foman®ehit. D. 27 - 30% axetan®ehit.
C©u 2: Thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt: an®ehit propionic (X), propan (Y), ancol etylic (Z) vµ
®imetyl ete (T) ë d·y nµo lµ ®óng?
A. X < Y < Z < T B. T < X < Y < Z C. Z < T < X < Y D. Y < T < X < Z
C©u 3: ChiÒu gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i (tõ tr¸i qua ph¶i) cña c¸c chÊt: CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, H
2
O lµ:
A. H
2
O, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO B. H
2
O, CH
3
CHO,

C
2
H
5
OH.
C. CH
3
CHO, H
2
O, C
2
H
5
OH D. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, H
2
O.
C©u 4: So s¸nh nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt sau: propanol - 1(1), propanal (2), 1 - clo - propan (3). NhiÖt ®é s«i t¨ng
dÇn theo d·y:
A. (1) < (2) < (3) C. (3) < (2) <(1) B. (2) < (3) < (1) D. (3) < (1) < (2)
C©u 5: D·y gåm c¸c chÊt ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i tõ tr¸i sang ph¶i lµ:
A. CH
3
COOH, HCOOH, C
2
H
5
OH CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
COOH
C. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
CHO D. HCOOH, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO
C©u 6: Cho c¸c chÊt sau: CH
3
CHO (1), C
2
H
5
OH(2), CH
3
CH
3
(3) , CH
3
CH
2
Cl (4). D·y nµo s¾p xÕp ®óng thø
tù gi¶m dÇn nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt trªn?
A. (3) > (2) > (1) > (4) B. (2) > (3) > (1) > (4)
C. (1) > (2) > (3) > (4) D. (2) > (1) > (4) > (3)
C©u 7: Cho c¸c chÊt sau: cloro benzen (1), Phenol (2), andehit benzoic (3). NhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn theo d·y:
A. (1) < (2) < (3) C. (3) < (2) < (1) B. (3) < (1) < (2) D. (1) < (3) < (2)

iv. tÝnh chÊt ho¸ häc
C©u 1: Andehit cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng vµ ph¶n øng víi H
2
(Ni, t
0
). Qua hai ph¶n øng nµy
chøng tá andehit:
A. ChØ thÓ hiÖn tÝnh khö B. Kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸
C. ThÓ hiÖn c¶ tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸. D. ChØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸.
C©u 2: NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. An®ehit vµ xeton ®Òu lµm mÊt mµu dd Br
2
. B. An®ehit vµ xeton ®Òu kh«ng lµm mÊt mµu dd Br
2

C. Xeton lµm mÊt mµu dd Br
2
cßn an®ehit th× kh«ng. D. An®ehit lµm mÊt mµu dd Br
2
cßn xeton th× kh«ng.
C©u 3: T×m c©u sai trong sè c¸c c©u sau:
A. Nhá n­íc brom vµo dung dÞch an®ehit th× mµu cña n­íc brom bÞ mÊt.
B. Nhá n­íc brom vµo dung dÞch xeton th× mµu cña n­íc brom kh«ng bÞ mÊt.
TÀI LIỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
C. Nhá dung dÞch KMnO
4
vµo dung dÞch an®ehit th× mµu tÝm kh«ng bÞ mÊt.
D. Nhá dung dÞch KMnO
4
vµo dung dÞch xeton th× mµu tÝm kh«ng bÞ mÊt.
C©u 4: Ph¶n øng tr¸ng b¹c ®­îc øng dông ®Ó nhËn biÕt an®ehit vµ ®Ó tr¸ng g­¬ng, tr¸ng ruét phÝch. Trong
ph¶n øng ®ã th× th× ion Ag
+
®· … thµnh Ag; andehit lµ …. X¸c ®Þnh ch÷ ®iÒn vµo dÊu (…)
A. bÞ khö, chÊt oxi hãa B. bÞ oxi hãa, chÊt khö C. bÞ khö, chÊt khö D. bÞ oxi hãa, chÊt oxi hãa
C©u 5: Trong c¸c chÊt d­íi ®©y, chÊt nµo kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c?
A. C
6
H
5
CHO B. C
2
H
5
-CO-CH
3
C. CH
3
CHO D. O=CH - CH=O

C©u 6: TÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña fomandehit lµ:
1. ChÊt láng 2. Cã mïi xèc 3. RÊt ®éc 4. Kh«ng tan trong n­íc
Tham gia c¸c ph¶n øng:
5. oxi ho¸ 6. Khö 7. Este ho¸ 8. trïng hîp 9. trïng ng­ng 10. tr¸ng b¹c.
Nh÷ng tÝnh chÊt sai:
A. 1, 3, 5, 7 B. 1, 4, 7 C. 4, 7, 9, (10) D. 3, 6, 7, 9, 10
C©u 8: §un nãng dung dÞch fomanlin víi phenol d­ cã axit xóc t¸c, thu ®­îc lo¹i nhùa cã cÊu tróc:
A. M¹ng kh«ng gian B. D¹ng kh«ng ph©n nh¸nh
C. D¹ng m¹ch väng D. D¹ng m¹ch th¼ng
C©u 9: Hîp chÊt h÷u c¬ mµ ph©n tö cã nhãm cacbonyl liªn kÕt trùc tiÕp víi nguyªn tö C hoÆc nguyªn tö H
®­îc gäi lµ:
A. Axit cacboxylic. B. An®ehit. C. Xeton. D. Este.
C©u 10: T×m ph¸t biÓu sai:
A. An®ehit axetic võa cã tÝnh khö võa cã tÝnh oxi hãa.
B. An®ehit lµ hîp chÊt trung gian gi÷a ancol vµ axit cacboxylic.
C. ChØ cã an®ehit cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.
D. An®ehit tham gia ph¶n øng trïng ng­ng víi phenol.
C©u 11: NhËn ®Þnh vÒ an®ehit:
1. An®ehit lµ hîp chÊt chØ cã tÝnh khö.
2. An®ehit khi t¸c dông víi hi®ro (cã xóc t¸c Ni, t
0
) chuyÓn thµnh ancol bËc 1.
3. An®ehit khi t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
trong NH
3
sinh ra Ag kim lo¹i.
4. An®ehit thuéc d·y ®ång ®¼ng cña an®ehit fomic cã c«ng thøc ph©n tö tæng qu¸t lµ C
n
H
2n
O.
C¸c nhËn ®Þnh ®óng lµ:
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 3, 4 D. 1, 2, 4
C©u 12: Khö xeton b»ng hi®ro thu ®­îc s¶n phÈm lµ:
A. R­îu bËc I B. R­îu bËc II C. R­îu no D. Ankanol.
C©u 13: ChÊt nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng?
A. Axit fomic B. Metanal C. Propanal D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 14: Thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng 0,1 mol an®ehit A thu ®­îc 0,4 mol Ag. C«ng thøc cÊu t¹o cña A
lµ:
A. (CHO)
2
B. HCHO C. CH
2
(CHO)
2
D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 15: An®ehit axetic tham gia ph¶n øng céng víi hi®ro t¹o ancol etylic, tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng
t¹o kÕt tña s¸ng bãng. Trong hai tr­êng hîp trªn, an®ehit axetic ®ãng vai trß lµ:
A. ChÊt khö B. ChÊt oxi hãa
C. ChÊt khö + m«i tr­êng D. ChÊt oxi hãa + chÊt khö.
C©u 16: Cho c¸c c©u sau:
a) An®ehit lµ hîp chÊt h÷u c¬ trong ph©n tö cã nhãm - CHO.
b) An®ehit vµ xeton cã ph¶n øng céng hi®ro gièng etilen nªn chóng thuéc lo¹i hîp chÊt kh«ng no.
c) An®ehit gièng axetilen v× ®Òu t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
/NH
3
.
d) An®ehit no ®¬n chøc, m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö C
n
H
2n
O.
e) Hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C
n
H
2n
O lµ an®ehit no, ®¬n chøc.
Nh÷ng c©u ®óng lµ:
A. a, b, c, d B. a, b, d C. a, b, d, e C. a, b, c, e
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP. HẢI DƯƠNG
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
C©u 17: §èt ch¸y mét hçn hîp c¸c ®ång ®¼ng cña an®ehit ta thu ®­îc sè mol CO
2
= sè mol H
2
O. C¸c chÊt ®ã thuéc
d·y ®ång ®¼ng nµo d­íi ®©y?
A. An®ehit ®¬n chøc no B. An®ehit vßng no
C. An®ehit 2 chøc no D. An®ehit kh«ng no ®¬n chøc.
C©u 18: §èt ch¸y hoµn toµn chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc sè mol CO
2
b»ng víi sè mol h¬i n­íc. VËy A thuéc d·y
®ång ®¼ng nµo d­íi ®©y
A. Ankanol B. Ankenol C. Ankanal D. C¶ B vµ C ®óng.
C©u 19: §èt ch¸y hoµn toµn mét xeton no ®¬n chøc, m¹ch hë A thu ®­îc:
A.
2 2
CO H O
n n > B.
2 2
CO H O
n n = C.
2 2
CO H O
n n < D.
2 2
2
CO H O
n n =
C©u 20: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn an®ehit no, ®¬n chøc m¹ch hë b»ng oxi th× tû lÖ sè s¶n phÈm ch¸y thu ®­îc:
A.
2 2
/ 1
H O CO
n n = B.
2 2
/ 1
H O CO
n n < C.
2 2
/ 1
H O CO
n n > D.
2 2
/ 1/ 2
H O CO
n n =
C©u 21: An®ehit m¹ch hë X céng hîp víi H
2
theo tû lÖ 1 : 2 (l­îng H
2
tèi ®a) t¹o ra chÊt Y. Cho Y t¸c dông hÕt
víi Na thu ®­îc thÓ tÝch H
2
b»ng thÓ tÝch X ph¶n øng t¹o ra Y (ë cïng t
0
, p). VËy X thuéc lo¹i chÊt nµo sau ®©y?
A. An®ehit no, ®¬n chøc. B. An ®ehit kh«ng no chøa mét nèi ®«i C = C, ®¬n chøc.
C. An®ehit no, hai chøc. D. An®ehit kh«ng no (chøa mét nèi ®«i C = C) hai chøc.
C©u 22: C©u nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. An®ehit céng hi®ro t¹o thµnh ancol bËc mét.
B. An®ehit t¸c dông víi dung dÞch b¹c nitrat trong amoniac sinh ra b¹c kim lo¹i.
C. An®ehit no, ®¬n chøc cã c«ng thøc ph©n tö d¹ng tæng qu¸t lµ C
n
H
2n +2
O.
D. Khi t¸c dông víi hi®ro xeton bÞ khö thµnh ancol bËc II.
C©u 23: Trong ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: CH
2
= C(CHO)
2
+ pH
2
÷ ?. Gi¸ trÞ tèi ®a cña p lµ:
A. p = 1 B. p = 3 C. p = 5 D. p = 7
C©u 24: Khi hi®ro ho¸ mét hîp chÊt (X) thu ®­îc ancol isobutylic. Hái c«ng thøc cÊu t¹o ®óng cña (X) lµ
chÊt nµo sau ®©y?
A.
3
|
3
CH CH CHO
CH
÷ ÷ B.
2 2
|
3
CH C CH OH
CH
= ÷ ÷
C.
2
|
3
CH C CHO
CH
= ÷ D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.
C©u 25: Nhá dung dÞch an®ehit fomic vµo èng nghiÖm chøa kÕt tña Cu(OH)
2
, ®un nãng nhÑ sÏ thÊy kÕt tña ®á g¹ch.
Ph­¬ng tr×nh hãa häc nµo sau ®©y biÓu diÔn ®óng hiÖn t­îng x¶y ra?
A. H - CH = O + Cu(OH)
2

OH
÷
÷÷÷÷ H - COOH + Cu + H
2
O
B. H - CH = O + Cu(OH)
2

OH
÷
÷÷÷÷ H - COOH + CuO + H
2
C. H - CH = O + 2Cu(OH)
2

OH
÷
÷÷÷÷ H - COOH + Cu
2
O + H
2
O
D. H - CH = O + 2Cu(OH)
2

OH
÷
÷÷÷÷ H - COOH + 2CuOH + H
2
O
C©u 26: Hîp chÊt h÷u c¬ A ph¶n øng víi AgNO
3
/NH
3
theo tû lÖ mol 1 : 3 vµ t¹o ra b¹c kim lo¹i theo tû lÖ
mol 1 : 2. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ:
A. CH ÷ CH B. CHO - CHO C. CH ÷ C- CHO D. CH
2
= CH – CHO
C©u 27: Hîp chÊt X cã c«ng thøc C
3
H
6
O t¸c dông ®­îc víi n­íc brom vµ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.
C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ c«ng thøc nµo sau ®©y?
A. CH
2
= CH - CH
2
OH B. CH
2
= CH - O - CH
3
C. CH
3
CH
2
CH = O D. CH
3
- CO - CH
3
.
C©u 28: Trong c¸c ph­ong tr×nh ph¶n øng sau. Khi cho hîp chÊt C
n
H
2n+2-m
(CHO)
m
t¸c dông víi H
2
cã xóc t¸c
Ni nung nãng. Ph­¬ng tr×nh viÕt ®óng lµ:
A. C
n
H
2n+2-m
(CHO)
m
+ pH
2
÷ C
n
H
2n-m
(CH
2
OH)
m
B. C
n
H
2n+2-m
(CHO)
m
+ pH
2
÷ C
n
H
2n+2-m
(CHO)
m-p
(CH
2
OH)
p
C. C
n
H
2n+2-m
(CHO)
m
+ pH
2
÷ C
n
H
2n+2-m
(CH
2
OH)
m
D. C
n
H
2n+2-m
(CHO)
m
+ pH
2
÷ C
n
H
2n+2-m -p
(CH
2
OH)
m
C©u 29: Cho c¸c chÊt: H
2
, dd KMnO
4
, dung dÞch Br
2
. Sè chÊt cã ph¶n øng víi (CH
3
)
2
CO lµ:
TÀI LIỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
C©u 30: Cho c¸c chÊt: H
2
, dd KMnO
4
, dung dÞch Br
2
. Sè chÊt ph¶n øng víi C
2
H
5
CHO lµ:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
C©u 31: Cho c¸c chÊt: HCHO, CH
3
CHO, HCOOH, CH
3
COOH, CH
2
= CHCOOH. Sè chÊt ph¶n øng víi
dung dÞch AgNO
3
/NH
3
lµ:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 32: D·y gåm chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
trong dung dÞch NH
3
lµ:
A. Andehit axetic, but - 1 - in, etilen. B. Andehit axetic, axetilen, etilen
C. Andehit formic, axetilen, etilen D. Axit formic, vinyl axetilen, propin
C©u 33: Cho c¸c chÊt sau: CH
3
COOH, HCOOH, C
6
H
5
OH, CH
2
= CHCOOH, CH
3
CHO, CH
3
COCH
3
. D·y mµ tÊt
c¶ c¸c chÊt ®Òu kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch Br
2
lµ:
A. CH
3
COOH, CH
3
COCH
3
B. CH
3
COOH, C
6
H
5
OH, CH
3
COCH
3

C. C
6
H
5
OH, CH
2
= CHCOOH, CH
3
CHO D. CH
3
COOH, CH
3
COCH
3
, CH
3
CHO
C©u 34: Nhùa Novolac ®­îc ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ monome nµo sau ®©y?
A. Phenol vµ an®ehit fomic B. Vinyl clorua
C. Metyl metacrylat D. Axit metacrylat.
C©u 35: BiÕt hîp chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc, khi thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cho tØ lÖ
mol n
A
: n
Ag
= 1 : 4. NÕu ®èt ch¸y A víi l­îng oxi võa ®ñ ta lu«n cã tØ lÖ mol:
2 2 2
O CO H O
n : n : n = 3 : 4 : 2.
VËy c«ng thøc ph©n tö cña A lµ:
A. CH
2
O B. CH
2
O
2
C. C
2
H
2
O
2
D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 36: NhËn ®Þnh nµo sau ®©y ®óng?
A. TÊt c¶ c¸c hîp chÊt cacbonyl khi céng hi®ro cã xóc t¸c Ni, ®un nãng ®Òu t¹o thµnh ancol bËc 1.
B. Xeton céng víi hi®ro t¹o thµnh ancol bËc 2.
C. Ph¶n øng céng hi®ro vµo andehit hoÆc xeton lµ ph¶n øng oxi ho¸.
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
C©u 37: Axeton kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo?
A. H
2
B. HCN C. Dung dÞch KMnO
4
D. H
2
O
C©u 38: XÐt ph¶n øng sau:
1.
|
3 3 3 3
|| |
CN
CH C CH HCN CH C CH
O OH
÷ ÷ + ÷ ÷ ÷ . 2.
|
3 3 2 3 3
|| |
H
CH C CH H CH C CH
O OH
÷ ÷ + ÷ ÷ ÷
3.
3 2 2 3
|| ||
CH C H Br H O CH C O H 2HBr
O O
÷ ÷ + + ÷ ÷ ÷ ÷ +
4.
|
3 3
|| |
CN
CH C H HCN CH C H
O OH
÷ ÷ + ÷ ÷ ÷
Ph¶n øng nµo kh«ng ®óng ?
A. Ph¶n øng 1 B. Ph¶n øng 3 C. Ph¶n øng 1 vµ 3 D. §¸p ¸n kh¸c
C©u 39: Cho CH
3
CHO ph¶n øng víi nh÷ng chÊt nµo?
A. H
2
, CuO, H
2
O B. Dung dÞch Br
2
, dung dÞch KMnO
4
, Na.
C. Na, O
2
, dung dÞch Cu(OH)
2
D. H
2
, HCN, dung dÞch AgNO
3
/NH
3

C©u 40: §iÒu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?
A. Xeton céng hîp víi hi®ro t¹o ra r­îu bËc 2. B. Andehit võa thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸, tÝnh khö.
C. C¸c andehit ®Òu tr¸ng b¹c theo tØ lÖ
andehit Ag
n : n 1: 2 = . A. Xeton khã bÞ oxi ho¸
C©u 41: Hîp chÊt C
3
H
6
O
2
cã mÊy ®ång ph©n tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 42: NÕu gäi x lµ sè mol chÊt C
n
H
2n - 2
O
2
®· bÞ ®èt ch¸y vµ sè mol CO
2
, n­íc thu ®­îc lµ
2
CO
n ,
2
H O
n th×
kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP. HẢI DƯƠNG
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
A.
2 2
CO H O
x n n = = B.
2 2
CO H O
x n n = ÷ C.
( )
2 2
CO H O
x 2 n n = ÷ D.
2 2
H O CO
x n n = ÷
C©u 43: Trong c¸c ph¸t biÓu sau ph¸t biÓu nµo sai khi nãi vÒ an®ehitfomic ?
A. ë ®iÒu kiÖn th­êng HCHO lµ chÊt khÝ, tan nhiÒu trong n­íc.
B. HCHO thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ khi t¸c dông víi c¸c chÊt khö nh­ H
2
(xt: Ni, t
0
), AgNO
3
/NH
3
C. HCHO thÓ hiÖn tÝnh khö khi gÆp c¸c chÊt oxi ho¸ nh­ dd AgNO
3
/NH
3
, Cu(OH)
2
/NaOH...
D. HCHO cßn cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp vµ trïng ng­ng.
C©u 44: D·y hîp chÊt nµo sau ®©y ph¶n øng ®­îc víi andehit formic?
A. H
2
(xt: Ni, t
0
), Na
2
SO
4
, AgNO
3
/NH
3
C. KMnO
4
(mt: H
+
), Ca(OH)
2

B. H
2
(xt: Ni, t
0
), Cu(OH)
2
/NaOH, t
o
D. C¶ A, B, C.
C©u 45: H·y chän c©u ph¸t biÓu sai:
A. ChØ cã HCHO míi cã ph¶n øng víi dung dÞch AgNO
3
/NH
3
vµ Cu(OH)
2
/NaOH theo tØ lÖ mol 1 : 4
B. Andehit lµ chÊt khö khi t¸c dông víi AgNO
3
/NH
3
, cßn xeton lµ chÊt oxi hãa khi t¸c dông víi H
2

C. Andehit lµ s¶n phÈm trung gian gi÷a ancol vµ axit cacboxylic.
D. Liªn kÕt ®«i trong nhãm cacbonyl (C = O) cña andehit lµ liªn kÕt bÞ ph©n cùc vÒ phÝa nguyªn tö O
C©u 46: Hçn hîp A gåm metanal vµ etanal. Khi oxi ho¸ hiÖu suÊt 100% m (g) hçn hîp X thu ®­îc hçn hîp
B gåm hai axit h÷u c¬ t­¬ng øng cã d
B/A
= a. Gi¸ trÞ a trong kho¶ng:
A. 1,4555 < a < 1,586 B. 1,3636 < a < 1,5333
C. 1,268 < a < 1,471 D. 1,628 < a < 1,758
C©u 47: §èt ch¸y hoµn toµn a mol mét andehit X (m¹ch hë) t¹o ra b mol CO
2
vµ c mol H
2
O (biÕt b = a + c).
Trong ph¶n øng tr¸ng g­¬ng, mét ph©n tö X chØ nh­êng 2 electron. VËy X thuéc d·y ®ång ®¼ng andehit:
A. Kh«ng no (cã mét nèi ®«i), ®¬n chøc. B. No, ®¬n chøc.
C. Kh«ng no (cã hai nèi ®«i), ®¬n chøc. D. No, hai chøc.
C©u 48: §èt ch¸y hoµn toµn a mol mét andehit X (m¹ch hë) t¹o ra b mol CO
2
vµ c mol H
2
O (biÕt b = 2a +
c). Trong ph¶n øng tr¸ng g­¬ng, mét ph©n tö X chØ nh­êng 2 electron. VËy X thuéc d·y ®ång ®¼ng andehit:
A. Kh«ng no (cã mét nèi ®«i), ®¬n chøc. B. No, ®¬n chøc.
C. Kh«ng no (cã hai nèi ®«i), ®¬n chøc. D. No, hai chøc.
C©u 49: C
3
H
6
O cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë, bÒn cã kh¨ n¨ng lµm mÊt mµu dung dÞch Br
2
?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 50: Ph¶n øng CH
3
- CH
2
- OH + CuO ÷ CH
3
- CHO + Cu + H
2
O thuéc lo¹i ph¶n øng g×?
A. Ph¶n øng thÕ B. Ph¶n øng céng
C. Ph¶n øng t¸ch D. Kh«ng thuéc ba lo¹i ph¶n øng trªn.
C©u 51: Hîp chÊt X khi ®un nhÑ víi dd AgNO
3
®­îc s¶n phÈm Y. Cho Y t¸c dông víi dd HCl hoÆc dung
dÞch NaOH th× s¶n phÈm thu ®­îc ®Òu lµ chÊt khÝ v« c¬. VËy X lµ chÊt nµo sau ®©y?
A. HCHO B. HCOOH C. HCOONH
4
D. A, B, C ®Òu phï hîp
C©u 52: Hîp chÊt h÷u c¬ X khi ®un nhÑ víi dung dÞch AgNO
3
/NH
3
(dïng d­) thu ®­îc s¶n phÈm Y. Khi cho
Y t¸c dông víi dung dÞch HCl hoÆc dung dÞch NaOH ®Òu cho khÝ thuéc lo¹i chÊt v« c¬ Z, T. VËy c«ng thøc
ph©n tö cña X kh«ng lµ ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. H - CHO B. H - COOH C. HCOO - NH
4
D. HCOO - CH
3
.
C©u 53: CÆp chÊt nµo sau ®©y ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng ?
A. CH
3
COOH vµ HCOOH B. HCOOH vµ C
6
H
5
COOH
C. HCOOH vµ HCOONa D. C
6
H
5
ONa vµ HCOONa
C©u 54: Cho c¸c hîp chÊt h÷u c¬: C
2
H
2
, C
2
H
4
, CH
2
O, CH
2
O
2
(m¹ch hë), C
3
H
4
O
2
(m¹ch hë, ®¬n chøc). BiÕt
C
3
H
4
O
2
kh«ng lµm chuyÓn mµu quú tÝm Èm. Sè chÊt t¸c dông víi dd AgNO
3
trong NH
3
t¹o ra kÕt tña lµ:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
C©u 55: §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol hîp chÊt h÷u c¬ X, thu ®­îc 4mol CO
2
. ChÊt X t¸c dông ®­îc víi Na,
tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c vµ ph¶n øng céng Br
2
theo tØ lÖ mol 1 : 1. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. HOOC-CH= CH- COOH B. HO - CH
2
- CH
2
- CHO
C. HO-CH
2
-CH
2
-CH=CH-CHO D. HO-CH
2
-CH=CH-CHO

TÀI LIỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
v. ®iÒu chÕ vµ øng dông
C©u 1: Foman®hit ®­îc ®iÒu chÕ trong c«ng nghiÖp lµ tõ:
A. Metan. B. Metanol. C. Cacbon. D. C¶ A vµ B.
C©u 2: Hi®rat hãa ankin thu ®­îc s¶n phÈm h÷u c¬ lµ:
A. An®ehit B. Xeton C. axit cacboxylic D. C¶ A vµ B ®Òu ®óng.
C©u 3: Andehit axetic kh«ng thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ chÊt nµo d­íi ®©y?
A. Axetilen B. Ancol etylic C. Axit axetic D. Vinyl axetat
C©u 4: Trong c«ng nghiÖp an®ehit fomic ®­îc ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y?
A. Ancol etylic B. Axit fomic C. Ancol metylic D. Metyl axetat.
C©u 5: Trong c«ng nghiÖp, an®ehit fomic ®­îc ®iÒu chÕ trùc tiÕp:
A. ChØ tõ metan B. ChØ tõ axit fomic
C. ChØ tõ ancol etylic D. Tõ metan hoÆc tõ ancol metylic
C©u 6: §Ó ®iÒu chÕ trùc tiÕp axetan®ehit chØ b»ng mét ph¶n øng cã thÓ ®i tõ chÊt nµo trong sè c¸c c«ng thøc
sau:
A. 1,1 - ®ibrometan B. cloruavinyl C. etanol D. C¶ A, B, C.
C©u 7: §un nãng hai chÊt h÷u c¬ A vµ B víi CuO thu ®­îc propanal vµ etyl metyl xeton. VËy tªn gäi cña A
vµ B lµ:
A. propan-2-ol vµ butan-1-ol B. propan-1-ol vµ butan-2-ol
C. propan-1-ol vµ 2-metylpropan-1-ol D. butan-1-ol vµ 2- metylpropan-2-ol
C©u 8: Ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt HCHO?
A. Oxi ho¸ metanol nhê xóc t¸c Cu hoÆc Pt B. Oxi ho¸ metan nhê xóc t¸c NO
C. Thuû ph©n CH
2
Cl
2
trong m«i tr­êng kiÒm D. A vµ B.
C©u 9: Tõ metan ®iÒu chÕ andehit axetic tèi thiÓu qua mÊy ph¶n øng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 10: Tõ metan, th«ng qua 1 ph¶n øng, ®iÒu chÕ ®­îc chÊt nµo sau ®©y?
A. HCHO B. CH
3
CHO C. C
6
H
5
OH D. A, B, C ®Òu ®óng.
C©u 11: §Ó t¸i t¹o l¹i andehit hay xeton tõ hîp chÊt kÕt tinh bisunfit ng­êi ta dïng dung dÞch chÊt nµo sau
®©y:
A. dd HCl B. dd NaOH C. dd H
2
SO
4
(l) D. C¶ A, B, C
C©u 12: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ®iÒu chÕ trùc tiÕp (b»ng mét ph¶n øng) t¹o ra an®ehit axetic lµ:
A. C
2
H
5
OH, C
2
H
2
, CH
3
COOC
2
H
5
B. CH
3
COOH, C
2
H
2
, C
2
H
4
C. C
2
H
5
OH, C
2
H
4
, C
2
H
2
D. HCOOC
2
H
3
, C
2
H
2
, CH
3
COOH
C©u 13: Axeton lµ nguyªn liÖu ®Ó tæng hîp nhiÒu d­îc phÈm vµ mét sè chÊt dÎo, mét l­îng lín axeton dïng
lµm dung m«i trong s¶n xuÊt t¬ nh©n t¹o vµ thuèc sóng kh«ng khãi.
VËy axeton cã thÓ ®iÒu chÕ b»ng ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y?
A. Oxi ho¸ r­îu isopropylic C. NhiÖt ph©n CH
3
COOH/xt hoÆc (CH
3
COO)
2
Ca
B. Ch­ng khan gç D. Oxi ho¸ cumen (isopropyl benzen).
C©u 14*: øng dông nµo sau ®©y cña andehit fomic?
A. §iÒu chÕ d­îc phÈm B. Tæng hîp phÈm nhuém
C. ChÊt s¸t trïng, xö lý h¹t gièng D. S¶n xuÊt thuèc trõ s©u.

vi. nhËn biÕt - ph©n biÖt
C©u 1: Dïng nh÷ng ho¸ chÊt nµo dÓ ph©n biÖt c¸c chÊt: andehit axetic, ancol etylic, glixerol, ®imetyl ete?
A. Dung dÞch AgNO
3
/NH
3
, Cu(OH)
2
, Na. B. Dung dÞch AgNO
3
/NH
3
,

CuO.
C. Na, dung dÞch KMnO
4
D. Dung dÞch Br
2
, Cu(OH)
2

C©u 2: Cho c¸c dd thuèc thö: AgNO
3
/NH
3
; Br
2
; Na
2
CO
3
; quú tÝm, KMnO
4
. Sè thuèc thö cã thÓ dïng ®Ó ph©n biÖt 3
chÊt: etanal (andehit axetic), propan-2-on (axeton) vµ pent-1-in (pentin-1) lµ:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP. HẢI DƯƠNG
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 - netthubuon – Website: www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org
C©u 3: Cho c¸c thuèc thö sau: Na, K, AgNO
3
/NH
3
, Cu(OH)
2
/OH
-
. Sè thuèc thö cã thÓ dïng ®Ó ph©n biÖt 2
b×nh riªng biÖt, mÊt nh·n ®ùng r­îu etylic lµ 45
0
vµ dung dÞch fomalin lµ:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
C©u 4: ChØ dïng mét ho¸ chÊt nµo d­íi ®©y ®Ó ph©n biÖt hai b×nh mÊt nh·n chøa khÝ C
2
H
2
vµ HCHO?
A. dd AgNO
3
/NH
3
B. dd NaOH C. dd Br
2
D. Cu(OH)
2

vii. S¬ ®å ®iÒu chÕ
C©u 1: Cho s¬ ®å sau: andehit (X) ÷ (Y) ÷ (Z) ÷ HCHO. C¸c chÊt X, Y, Z cã thÓ lµ:
A. HCHO; CH
3
ONa; CH
3
OH B. CH
3
CHO; CH
3
COONa; CH
4

C. CH
3
CHO; CH
3
COOH; CH
4
D. HCHO; CH
3
OH; HCOOCH
3

C©u 2: Cho s¬ ®å sau: X
0 0
2 3 2 2
0 0
Ag O/ NH ,t Cl H O CuO,t
500 C OH ,t
Y Z T G(axit acrylic)
÷
+ + + +
÷÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷
C¸c chÊt (X) vµ (Z) cã thÓ lµ nh÷ng chÊt ®­îc ghi ë d·y nµo sau ®©y?
A. C
3
H
8
vµ CH
3
- CH
2
- CH
2
- OH B. C
2
H
6
vµ CH
2
= CH - CHO
C. C
3
H
6
vµ CH
2
= CH - CHO D. C
3
H
6
vµ CH
2
= CH - CH
2
OH
C©u 3: Cho s¬ ®å ph¶n øng: CH
3
COONa
0 0
2
Cl ,as dd NaOH,t CuO, t
1:1
X Y Z T ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷
0
v«i t«i xót , t
.
Cho biÕt: X, Y, Z, T lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬. VËy c«ng thøc cña T lµ:
A. CH
2
O
2
B. CH
3
CHO C. CH
3
OH D. HCHO.
C©u 4: Cho s¬ ®å: CH
3
COONa
2
CaO Cl NaOH CuO
1 2 3 4 NaOH askt
A A A A ÷÷÷÷ ÷÷÷ ÷÷÷÷ ÷÷÷÷
VËy A
1
, A
4
lµ nh÷ng chÊt g×?
A. CH
4
, HCHO B. CH
4
, CH
3
OH
C. CH
3
COOH, CH
3
CHO D. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH
C©u 5: Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
0 0
3 3 2
ddAgNO / NH Cl , as NaOH, t CuO, t
Toluen X Y Z T
1 : 1
+ + +
÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷ .
BiÕt X, Y, Z, T lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vµ lµ nh÷ng s¶n phÈm chÝnh.
VËy c«ng thøc cÊu t¹o ®óng cña T lµ chÊt nµo sau ®©y?
A. C
6
H
5
- COOH B. CH
3
- C
6
H
4
- COONH
4

C. C
6
H
5
- COONH
4
D. p - HOOC - C
6
H
4
- COONH
4

C©u 6: Cho s¬ ®å sau: CH
3
COCH
3

0 0
3 3 2 4 2 4
H O ,t CH OH/ H SO d H SO d, t HCN
4 6 2
X Y Z(C H O ) T
+
+
÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷
C«ng thøc cÊu t¹o cña T lµ:
A. CH
3
CH
2
COOCH
3
B. CH
3
CH(OH)COOCH
3

C. CH
2
= C(CH
3
)COOCH
3


D. CH
2
= CHCOOCH
3

C©u 7: Cho s¬ ®å sau:
0 0
3 2 5 2 4 2 4
H O ,t C H OH/ H SO d H SO d,t HCN
3 3 4 2
CH CHO X Y Z(C H O ) T
+
+
÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷
C«ng thøc cÊu t¹o cña T lµ:
A. CH
3
CH
2
COOC
2
H
5
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. CH
2
= CHCOOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH=CH
2
.

******************@******************

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful