Doi tuong nghien cuu mon hoc: Cac yeu to can thiet cho su hoat dong cua doanh

nghiep : - Con nguoi - Tu lieu lao dong: cong cu lao dong, phuong tien lao dong - Doi tuong lao dong  doi tuong nghien cuu la yeu to con nguoi Nhung van de can luu y Nghien cuu mon hoc  phuc tap, tranh cai Van dung mon hoc  linh hoat, khong may moc Phuong phap nghien cuu mon hoc Gan ly luan voi thuc tien: dung ly luan soi sang thuc tien va dung thuc tien bo sung ly luan. Tai lieu tham khao • Tam ly hoc quan ly danh cho nguoi lanh dao (Nguyen Ba Duong) • Khoa hoc lanh dao hien dai (Vuong Lac Phu va Tuong Nguyet Than) • Biet nguoi, dung nguoi, quan nguoi (Truong Muu Tu) • Muu luoc cua nguoi xua • Quan tri hanh vi to chuc De cuong tieu luan:  Loi mo dau  Noi dung chinh  Vi du minh hoa  Van dung thuc tien  Bai hoc kinh nghiem  So luong trang > 30 trang

I.

Chuong 1: Ban chat cua lanh dao Khai quat chung ve lanh dao a. Khai niem: Lanh dao: chi duong, dan dat Theo goc do danh tu: nha lanh dao (chuc vu) Theo goc do dong tu: hoat dong lanh dao (qua trinh) Nhu vay, lanh dao la qua trinh gay anh huong den nguoi khac nham thuc hien muc tieu de ra trong nhung tinh huong nhat dinh. b. Ban chat cua lanh dao

phuc tung (Compliance)  thay doi hanh vi nhung khong thay doi thai do.…) • Quan tam den con nguoi (doi tuong minh lanh dao)( lang nghe. Tiep can theo quyen luc CO SO BO SUNG UQYEN LUC CUA NHA LANH DAO c. giao nhiem vu. than mat.TINH HUONG To chuc CHU THE Ca nhan MUC TIEU DOI TUONG Hanh vi Thai do Hanh dong Tu tuong Lanh dao la su tac dong cua chu the den doi tuong nham dat muc tieu de ra trong nhung tinh huong nhat dinh. dua ra cac mong doi. . duy tri va phat trien moi quan he giua nguoi voi nguoi trong to chuc Yeu to cau thanh nen hoat dong lanh dao: Chu the + doi tuong + tinh huong  3 ket qua cua su anh huong: . giup do. gan gui. Tiep can theo phong cach HANH VI CUA NHA LANH DAO d.Thu 1: su tich cuc.Thu 2: su tuan thu. chong doi (Resistance)  khong thay doi duoc ca hanh vi va thai do. Cac tiep can chu yeu trong nghien cuu ve lanh dao a.Thu 3: su khang cu. don doc. lam guong. goi y.…) Cac hoat dong lanh dao co ban: chi dao. Tiep can theo pham chat PHAM CHAT VA KY NANG CUA NHA LANH DAO b. Luu y : Quyen luc trong hoat dong lanh dao (Phan tich moi quan he giua quyen luc va lanh dao) Chuc nang cua hoat dong lanh dao ( 2 chuc nang): • Quan tam den cong viec (hoach dinh. uy quyen II. nhiet tinh (Commitment)  thay doi hanh vi va thai do . ra quyet dinh. dong vien. Ban chat: Xay dung. Tiep can theo tinh huong HIEU QUA HOAT DONG LANH DAO HIEU QUA HOAT DONG LANH DAO HIEU QUA HOAT DONG LANH DAO . dong vien.

Khai quat chung ve nha lanh dao 1. giai quyet van de Cach nao. Cap do Pham vi Muc tieu Chuc nang Yeu cau doi voi cong viec Kha nang ung pho Tam nhin Hinh anh Suy nghi mang tinh chien luoc Phan quyen Lanh dao Chi duong. Nha lanh dao: la nguoi dat duoc dia vi va the hien nhung kha nang trong viec thuc day nhung no luc cua nhom nham dat duoc muc tieu. dieu khien.kiem soat Quan tam den cach giai quyet cong viec Thich ung su phuc tap Ngan han Nha xay dung It khi It hon Quan ly Trong nom.PHAM CHAT. Trach nhiem cua nha lanh dao: Dan dat moi thanh vien trong to chuc vuot qua kho khan de hoant hanh cong viec. tai sao Phan biet giua lanh dao va quan ly Tieu thuc Lanh dao Cao Rong (Trong to chuc chinh thuc va khong chinh thuc) To chuc va ca nhan Quan tam den cong viec va cong nguoi Quan tam den y nghia cong viec Thich ung su thay doi Dai han Nha kien truc Thuong xuyen Nhieu hon Quan ly Thap Hep (Trong to chuc chinh thuc la phan lon) To chuc Hoach dinh. to chuc. Nghich ly  Dau tu cho tuong lai nhung hieu qua trong hien tai . HANH VI CUA NHA LANH DAO HIEU QUA HOAT DONG LANH DAO III.(cong viec) Thuong xuyen quan tam den tung thanh vien de dong vien. Khoa hoa va nghe thuat lanh dao Moi quan he giua khoa hoc va nghe thuat trong hoat dong lanh dao Rut ra Tich luy Lao dong Kinh nghiem Tri thuc Tong hop Nghe thuat giai quyet van de IV. giup do (con nguoi) 3. QUYEN LUC. 2. khi nao Lanh dao co hieu qua cao hon lanh dao thanh cong. dan dat La ban goc La nha phat trien Dong vien khuyen khich Hoi cai gi. KY NANG. vi: A lanh dao B thanh cong  co hieu qua (1) hay khong (2) hoac khong thanh cong V. coi giu La ban sao Nha duy tri Kiem tra giam sat.

phuc tung cua nguoi duoi quyen Thuong mot cach cong bang Tap trung quyen luc Lam quan ly Quan thuc nhan vien Dua vao noi quy Doi khang va dau da Chu trong tinh rieng le Cham bien doi Lanh dao theo kieu moi Chuong 2: Pham chat va ky nang cua nha lanh dao I. on dinh Kiem saot chac che.  Nha lanh dao nen lap ke hoach cu the cho cong viec hang ngay: • Nhung cong viec can lam • Thoi gian thuc hien • Thu tu uu tien • Chon nguoi dam duong • Huong dan lam nhu the nao • Nhac nho khi nao hoan thanh • Lang nghe y kien… VII. Truong phai quan tri hanh vi 2. Truong phai quan tri khoa hoc b. Mot so diem khac biet Lanh dao theo kieu cu Muc tieu ngan han Day nguoi duoi quyen Lam viec theo thoi quen. Cac hoc thuyet ve quan tri: a. Pham chat: pham chat la cai von co. Pham chat cua nha lanh dao 1. Cac moi quan he trong hoat dong lanh dao . VI. duoc qui dinh ben trong cua mot su vat Theo nghia hep : hanh dong.Khach hang (xung quanh) Quan he cang rong thi cong viec cang thuan loi.… .Nhung nguoi ngang cap (dong su) . Van dung mon quan tri hoc 1. _ Da dang va khong lien tuc _ Tuong tac voi dong su va nhung nguoi ben ngoai.Quan he voi cap tren (cap tren) . 4.Quan he voi cac nhan vien trong phong (cap duoi) . phan cong ro rang vai tro va trach nhiem cua nguoi duoi quyen Su tuan thu. Chap nhan rui ro nhung khong duoc that bai  Hieu qua cong viec nhung cung phai quan tam den nhan vien  Lanh dao nhung cung phai biet lang nghe. Dac diem cong viec cua nha lanh dao _ Nang nhoc va cang thang _ Chu yeu tuong tac doi mat va giao tiep thong qua loi noi.

. 5. Ky nang cua nha lanh dao . ren luyen 2. 1 hien tuong.… Hai con duong hinh thanh: bam sinh va hoc tap. Nhung thay the cho lanh dao • Dac tinh cua cap duoi • Dac tinh cua nhiem vu • Dac tinh cua to chuc 6. Tinh cach Phan anh thai do cua 1 nguoi truoc mot su viec. trinh do. Co cau pham chat cua ban lanh dao • Co cau theo tuoi tac • Co cau theo tri thuc • Co cau theo tinh khi • Co cau theo gioi tinh II. Nhung pham chat thuong thay o nhung nha lanh dao thanh cong (Stogdill) .  Thai do doi voi xa hoi  Thai do doi voi lao dong  Thai do doi voi ban than 9.Pham chat ve chinh tri  kien dinh va dung dan .Theo nghia rong : nang luc. Luu y : moi pham chat deu co uu va nhuoc diem. y chi.Kha nang thich ung.Pham chat ve tri thu  co cau tri thuc hop ly . Cac pham chat neu tren khong phai la dieu kien can va du de dan den su thanh cong chon ha lanh dao. Tinh khi duoc bieu hien thong qua hanh vi ung xu hang ngay cua ca nhan do.Kha nang che ngu . pham chat nao hieu qua nhat thi tuy vao tinh huong. mot hien tuong.Nhan thuc duoc moi truong xa hoi .Hoai bao .Manh me 3. toc do cua cac qua trinh tam ly truoc mot su viec.Thanh that . Yeu cau ve pham chat cua nha lanh dao .Pham chat ve nang luc  nang luc sang tao va nang luc tong hop 7.  Tinh soi noi  Tinh linh hoat  Tinh tram tinh 8. Tinh khi Tinh khi phan anh cuong do. hoan canh. Tinh cach duoc bieu hien qua cac hanh vi ung xu hang ngay cua cong nguoi.

Nhu vay: Quyen luc la phuong tien: co quyen luc se co nhung thu khac.Can luu y Hieu duoc hanh vi. qua khu cua doi tuong Du doan duoc hanh vi cua tuong lai Moi quan he giua vai tro cua nha lanh dao (10 vai tro) voi cac chuc nang cua hoat dong lanh dao ( 2chuc nang) Chuong 3 : Quyen luc va su anh huong 1. Quyen luc la muc dich: co nhung thu khac roi can co them quyen luc . cho thay suc tac dong cua nguoi nay len nguoi khac. Quyen luc cua nha lanh dao Quyen luc: la nang luc gay anh huong.

Quyen tu van : Kha nang tac dong qua lai voi cac ca nhan khac f. e. Cac dang quyen luc Dac tinh: Quyen luc la trong nhan thuc cua doi tuong Quyen luc co kha nang tang hay giam 3. Quyen trung phat: Dac diem la kha nang dua ra cac hinh phat. Cac co so bo sung quyen luc cho nha lanh dao a. Quyen khen thuong : kha nang tao ra nhung dieu ma nguoi khac mong muon d.2. Phan nhom co so bo sung quyen luc . Quyen lien ket : kha nang lien minh de tao ra the luc c. Quyen thong tin : kha nang tiep can va so huu nhung thong tin huu ich g. Quyen phap ly : kha nang dua ra cac quyet dinh. Quyen chuyen mon: 4. b.

Co nguoi cho rang :” quyen hanh xuat phat tu chuc vu”  thuyet nay dung nhung chua du vi co truong hop nhan vien khong thua nhan quyen luc cua cap tren. nguoi co quyen luc cong khai duoc ra cac quyet dinh mot cach danh chinh ngon thuan. nguoi so huu quyen luc ngam thuong la nguoi co cong tao dung nen nguoi nam quyen luc cong khai. khach hang Quan ly Cap duoi Moi quan he giua Quyen luc cong khai va quyen luc ngam : • Quyen luc cong khai: phai noi ra nguoi ta moi biet. . 6. Nguon goc cua quyen luc Quyen luc vi tri co nguon goc tu tren xuong Quyen luc ca nhan co nguon goc tu doi tuong chung ta tac dong.Nhom quyen luc vi tri: a den d Nhom quyen luc ca nha: e den g 5. Tam quan trong cua cac loai quyen luc Cap tren Thuyet phuc Quyen luc ca nhan quyen luc trugn phat quyen luc lien ket quyen luck hen thuong quyen luc phap ly quyen luc tu van quyen luc thong tin quyen luc chuyen mon Lanh dao = tac dong Quyen luc ca nhan Quyen luc ca nhan Quyen luc vi tri Dong su. Quyen luc nhom va quyen luc rieng le • Quyen luc nhom: moi than vien trong nhom nhan thay rang neu dung rieng le tieng noi cua ho se khong co trong luong. • Quyen luc ngam: tuy khong noi ra nhung moi nguoi cung phai biet. • Quyen luc rieng le: moi ca nhan tu tao cho minh quyen luc rieng.

cho di 1 cai gi do de dat duoc cai khac. nguon luc thuong bi giam sut. e. Su hinh thanh quyen luc Cac co so bo sung quyen luc: Quyen luc vi tri Quyen luc ca nhan Cung cap quyen han Gay anh huong Su dung Muc tieu b. Cac phuong phap quan ly : _ Phuong phap giao duc _ Phuong phap kinh te _ Phuong phap hanh chinh 10. Tinh xoi mon cua quyen luc o Quyen luc trung phat: bi xoi mon khi chung ta khong thuc hien dung su trung phat. 9. Chien luoc ap dat : dua ra quyet dinh tao bao khi gap kho khan. Chien luoc than thien: Lam cho nguoi khac nghi minh la nguoi tot. Cac chien luoc anh huong a. Phan quyen – Uy quyen ( Xem trong quan tri hoc) Ly do ? Tien trinh phan quyen ? Muc do phan quyen? Nguyen tac giao quyen? Tinh khoa hoc va nghe thuat trong giao quyen? Thuc trang va nhung bat cap trong viec su dung quyen luc cua cap lanh dao o doanh nghiep Viet Nam 8. chung cu de thuyet phuc doi tuong. Chien luoc tham khao y kien cap tren : ghi nhan va xin y kien cua cap tren f. g. 2 ben cung co loi. c. Quyen luc phai duoc su dung phu hop voi phong cach lanh dao.Nhung diem tuong dong va khac biet giua quyen luc ca nhan va quyen luc vi tri Luu y : a. d. b. dac loi tu tren xuong o Quyen khen thuong : bi xoi mon khi khen thuong khong cong bang.… o Quyen phap ly : o Quyen thong tin : o Quyen chuyen mon : khi ta trao het chuyen mon.… o Quyen lien ket: viec lien minh cua minh khong tao duoc dac an. su trung phat bi xem thuong. 7. Chien luoc lien minh: lien minh voi nguoi khac de ho tro cho minh. Chien luoc trung phat: su dung hinh phat de tac dong den doi tuong d. Chien luoc mac ca. trao doi: Thuong luong giai quyet van de. Chien luoc dua ra ly do : dua ra du lieu. Quyen luc phai la phuong tien de dat muc tieu chung c. Moi quan he giua quyen luc va cac chien luoc anh huong Mo hinh ve quyen luc va su anh huong . loi noi khong con dong vien khich le.

Phan loai phong cach lanh dao a/ Phong cach lanh dao theo Kurt Lewin . hien tai va tuong lai _ Nguyen tac dong thoi : giai quyet nhieu cong viec khac nhau cung 1 luc. Cac nguyen tac tao nen phong cach lanh dao _ Nguyen tac trong tam: phai chu y cac nhiem vu co tinh chat trong tam. Nhung diem tuong dong va khac biet giua phong cach o Tu cach o Tac phong o Phuong phap o Cach thuc 4.Quyen luc vi tri Hanh vi cua nha lanh dao the hien qua cac chien luoc anh huong Hanh vi cua doi tuong: Su tich cuc Su tuan thu Su khang cu Ket qua cua to chuc: Sut hanh cong hay that bai cua to chuc Su thoai man cua nguoi duoi quyen Su thang tien cua nha lanh dao Quyen luc ca nhan Quyen luc co phai la yeu to duy nhat dan den su thanh cong cua nah lanh dao hay khong?  khong. dua vao bang tren Chuong 3: Phong cach lanh dao 1. cac dang hanh dong ma nha lanh dao su dung de tac dong den doi tuong. 2. trong diem. _ Nguyen tac nhip nhang : cong viec thuc hien phai nhip nhang 3. la the hien ra ben ngoai cua moi nguoi ve mot van de nao do Phong cach hinh thanh qua 2 cach : bam sinh va hoc tap. _ Nguyen tac can doi: phai tao ra su can doi trong cac hoat dong quan ly _ Nguyen tac lien tuc: phai ket noi duoc qua khu. Phong cach lanh dao Phong cach lanh dao la bao gom cac dang hanh vi. Phong cach la loi suy nghi. Co 2 dang hanh vi: o Hanh vi bon phan cong viec o Hanh vi quan he  con nguoi.

tao moi truong thuan loi khi cap duoi gap kho khan. Nha lanh dao su dung it quyen luc. chop thoi co o Nhuoc diem: khong tan dung duoc su sang tao va kinh nghiem cua nguoi thua hanh Phong cach dan chu: tat ca moi van de lon nho deu duoc dua ra ban bac de dua ra y kien.  Nha lanh dao nam bat thong tin  Cac quyet dinh duoc xay dung do kinh nghiem  Thong tin mot chieu Ra lenh. vo to chuc . giam sat Lanh dao Nhan vien Nhan vien Lanh dao Nhan vien _ _ Giai quyet van de va bao cao o Uu diem : phat huy cao do nang luc sang tao cua tung ca nhan nguoi duoi quyen o Nhuoc diem : de nay sinh hien tuong hon loan. tuy tien. cac nhan vien chi thuan tuy la nguoi nhan menh lenh. Vai tro cua nha lanh dao la tao dieu kien cho cap duoi hoan thanh nhiem vu.  Thu hut nhieu nguoi tham gia  Co su tham gia y kien cua tap the  Thong tin 2 chieu Lay y kien cua nv Lanh dao Dong gop y kien o Uu diem: khai thac duoc sang tao cua tap the nguoi duoi quyen o Nhuoc diem: ton kem thoi gian vat chat Phong cach tu do: nha lanh dao chi neu y tuong. co niem tin tron ven doi voi nhan vien quoi quyen. chi dao Phuc tung. bao cao o Uu diem: giai quyet cong viec mot cach nhanh chong. de cao tri tue. moi nguoi dua ra y kien cua minh. cap duoi tu minh quyet dinh. Dac trung: cong bang. danh cho cap duoi nhieu quyen de giai quyet. Dac trung la co su tham gia cua nhieu nguoi va co su tranh luan.  Nha lanh dao it tham gia vao hoat dong cua tap the  Cap duoi tu minh quyet dinh  Thong tin theo chieu ngang Giao viec. thi hanh._ Phong cach doc doan: su ap dat cua nha lanh dao doi voi nhan vien. cac nha lanh dao doc doan thuong khong tra loi cau hoi. sau do nha lanh dao dua ra quyet dinh cuoi cung. Phong cach lanh dao nay dua tren moi ben da nam duoc 1 so thong tin. nguoi lanh dao thuong biet den la 1 nguoi hay dan ap va khong cong bang.

Hanh vi bieu hien cua cap duoi (cap duoi se dap lai bang hanh vi va bieu hien tam ly nhu the nao?) .Trung tam cua su lanh dao ( huong giai quyet van de xuat phat tu dau) .Quan niem ve dao duc ( nha lanh dao nao the hien su ton trong doi tuong tac dong) .moi quyet dinh deu phai dua tren y kien cua tap the. • Tu do khong co nghia la..Trach nhiem ( nha lanh dao nao co trach nhiem nang ne nhat ? du la nha lanh dao nao thi trach nhiem doi voi cong viec cung cao) .Thong tin .duoc thong tri boi 1 nguoi • Dan chu khong co nghia la. dan chu va tu do Tuong dong va khac biet giua 3 phong cach Dua vao ..Lich su hinh thanh .Bieu hien tam ly cua nha lanh dao .Hoat dong cua nha lanh dao ( nha lanh dao nao ban ron voi cong viec nhieu nhat?==> tuy vao muc do cong viec) ...Muc do tham gia cua cap duoi trong qua trinh ra quyet dinh .Tinh hieu qua ( moi phong cach deu co uu va nhuoc diem) Luu y: • Doc doan khong co nghia la.Can cu phan loai . thieu vang su lanh dao. • Xem xet 1 vai ly do ca nhan :  Doc doan  Dan chu  Tu do 5..b/ Quyen luc va phong cach lanh dao _ Phong cach lanh dao doc doan  quyen luc vi tri _ Phong cach lanh dao dan chu  quyen luc vi tri va ca nhan _ Phong cach lanh dao tu do  it su dung quyen luc Nhung diem tuong dong va khac biet giua 3 phong cach lanh dao doc doan.. Phong cach lanh dao theo truong dai hoc bang Ohio Dua tren 2 kich thuoc do: Cau truc khoi xuong: Giao nhiem vu Thiet lap cac tieu chuan Yeu cau cac thanh vien tuan thu nhung gnuyen tac va qui dinh Ap dung nhung qui dinh thong nhat .

• He thong 3: nha lanh dao kha tin cay va tin nhiem nguoi duoi quyen nhung chua hoan toan. co 9 muc do. Phong cach lanh dao theo Rensis Linkert Phong cach cua nha lanh dao duoc bieu dien tren duong lien tuc bao gom 4 he thong di tu 1 den 4 • He thong 1: nha lanh dao k tin cay va tin nhiem nguoi duoi quyen. muc do san sang. Uu va nhuoc diem cua tung he thong 7. phong cach lanh dao S1 Thap R1 Cuong buc S2 R2 Khuyen khich Lien ket S3 Trung binh R3 Tu van Phap ly S4 Cao R4 Chuyen mon Thong tin R1+R2 : quyen luc vi tri R3+R4 : quyen luc ca nhan 6.Nhung moi lien he giua co so quyen luc . diem so cang lon muc do cang nhieu. • He thong 4: nha lanh dao hoan toan tin cay va tin nhiem nguoi duoi quyen. Phong cach lanh dao theo Blacke va Mouton (So do mang luoi) Quan tam den san xuat va con nguoi. • He thong 2: nha lanh dao co gan tin cay va tin nhiem nguoi duoi quyen. .

lay nhan to tam ly lam dieu kien co so de ra quyet dinh  Phong cach lanh dao theo viec lua chon phuong phap.9 Phong cach dong doi (toan dien) 5. khong quan tam cong viec _ Phong cach toan dien: quan tam ca con nguoi va cong viec _ Phong cach thich nghi: nua con nguoi. _ Phong cach vi tinh: quan tam nhieu den con nguoi. _ Phong cach quan lieu: lay phuong phap hanh chinh de dat muc tieu _ Phong cach thuc dung: dung phuong phap kinh te _ Phong cach quan chung: tac dong tam ly. khong quan tam con nguoi.9 Phong cach CLB ngoai troi (vi tinh) 9.5 Phong cach lo lung giua duong (thich nghi) 1. nua cong viec. _ Phong cach chu quan: hanh dong dua tren y thich. su dung giao duc _ Phong cach khoa hoc: tuy thuoc vao tinh huong _ Phong cach tuy tien: thich phuong phap nao su dung phuong phap do Su phoi hop cac phong cach duong tinh:toan dien – dan chu + khach quan – khoa hoc + quan chung .1 Phong cach bon phan (cong vu) Quan tam den cong viec Dua tren nhung dang hanh vi nao de nhan biet phong cach 11.Quan tam den con nguoi 1. 91 va 55  Phong cach lanh dao theo su dinh huong muc tieu _ Phong cach cam chung: chang quan tam den con nguoi va cong viec _ Phong cach cong vu: quan tam nhieu den cong viec.1 Phong cach can kiet (cam chung) 9. 19. hanh dong dua tren co so coi nhan to thong tin la quan trong.  Phong cach lanh dao theo viec ra _ Phong cach tha noi: khong ra quyet dinh gi ca _ Phong cach doc doan: ra quyet dinh dua tren y muon cua chu the _ Phong cach dan chu: ra quyet dinh dua tren y muon doi tuong _ Phong cach khach quan: ra quyet dinh dua tren thu thap va xu ly thong tin.

tuoi tac. (nang luc.Ca tinh. De lua chon phong cach toi uu nguoi ta dua vao 4 dac diem: Dac diem cua nguoi duoi quyen.Su phoi hop cac phong cach am tinh: cam chung. trinh do. kinh nghiem.  Du co thich phong cach gi di nua thi khi tinh huong thay doi thi phong cach nha lanh dao cung phai thay doi theo. gioi tinh) Dac diem cua tap the  Hanh vi va thai do cua tung thanh vien trong nhom le thuoc vao ban chat cua nhom do  Co khuynh huong tan dong y kien  Ca tinh cua nhom de thay doi  Nhom co khuynh huong thay doi. giup do to chuc ton tai va phat trien. Cac mo hinh va ly thuyet lua chon phong cach lanh dao 1. Chuong 5: Lanh dao theo tinh huong I.doc doan+chu quan – quan lieu+tuy tien Su phoi hop cac phong cach trung tinh: cong vu+ vi tinh + thich nghi – tha noi – thuc dung Phong cach lanh dao khong cung 1 tinh chat: co vo so cach ket hop. Tinh huong cu the (dac diem cua cong viec):  Nhung tinh huong bat trac (doc doan)  Nhung bat dong trong nhom (doc doan)  Hoang mang  Tam quan trong cua van de. Thuyet con duong mcu tieu Hanh vi bon phan (cong viec) Hanh vi quan he (con nguoi) Tich cuc Hanh vi cua nha lanh dao Nhung mong doi cua nguoi duoi quyen Dac tinh cua nhiem vu Dac tinh cua nguoi duoi quyen De dat duoc ket qua cao thin ha lanh dao Thuyet cua House – Mitchell Hanh vi va thai do cua nguoi duoi quyen Tuan thu Khang cu . Thuyet mien lua chon lien tuc hanh vi lanh dao 2. II. Dac diem cua nha lanh dao  Mot trong 3 phong cach se co 1 phong cach tu hnien nhat voi nha lanh dao. Cac can cu lua chon phong cach lanh dao: Phong cach lanh dao toi uu: la phong cach toi da hoa nang suat. su thoai man nhu cau.

khong cu the va nhan vien khong biet lam (2) Nhiem vu duoc cau truc la nhiem vu ra rang.Stinson va Thoams W. Doi voi (2) hanh vi quan he quan trong hon Thuyet cua Jonh E. cu the va nhan vien biet lam Doi voi (1) su thoai man cua nguoi duoi quyen se thap neu nhung chi dan cua nha lanh dao thap.Su thoai man doi voi cong viec cua nguoi duoi quyen Cao (1) Hanh vi bon phan (2) Hanh vi quan he Cao Thap Su thoai man doi voi cong viec cua nguoi duoi quyen (1) Nhiem vu khong cau truc la nhiem vu mo ho. chi cho nhan vien lam cang nhieu cang tot  hanh vi bon phan quan trong.Jonhson .

Chu ky ve muc do truong thanh cua nguoi lao dong  Giai doan 1: Nguoi bat dau nhiet tinh ( hinh thanh)  Giai doan 2: nguoi hoc viec vo mong ( Khung hoang)  Giai doan 3: Nguoi tham gia mien cuong (phat trien)  Giai doan 4: Nguoi thuc hient uyet dinh (hoan thien) Giai doan Truong thanh cviec Truong thanh tly Phong cach 1 2 Thap Thap Cao S1 Thap S2 3 Cao Bien doi S3 4 Cao Cao S4 Muc do Xuat sac Tot TB Yeu 1 S1 S2 S3 S4 2 S2 S1 S3 S4 3 S3 S4 S2 S1 4 S4 S3 S2 S1 Tinh huong 1: khong biet lam + thich lam Tinh huong 2: khong biet lam + khong thich lam Tinh huong 3: biet lam + khong thich lam Tinh huong 4: biet lam + thich lam .Muc do san sang cua nhan vien Cao Bon phan cao S1 Quan he thap Bon phan thap S4 Quan he thap Bon phan cao S2 Quan he cao Thap Bon phan thap S3 Quan he cao Cao Cau truc nhiem vu Thuyet chu ky ve muc do truong thanh cua nguoi lao dong : (Herley va…) Viec thuc hien nhiem vu phu thuoc vao muc do truogn thanh cua nguoi lao dong Muc do truong thanh ve cong viec (kha nang lam viec) Muc do truong thanh ve tam ly (thai do cua nhan vien) 2.

Thuyet ngau nhien cua Fred Fiedler Dinh huong cua nha lanh dao Nhiem vu  quan tam den cong viec Quan he  quant am den con nguoi Cac nhan to tinh huong: Moi quan he giua nha lanh dao voi nguoi duoi quyen (tot-xau) Cau truc nhiem vu (cao-thap) Quyen luc vi tri cua NLD (manh-yeu) Quanhe giua T T T T X X nha lanh dao va NDQ Cau tru C C Th Th C C nhiem vu Quyen luc vi M Y M Y M Y cua NLD Tinh huong 1 2 3 4 5 6 Dinh huong NV QH QH QH QH QH cua NLD X Th M X Th Y 7 8 QH QH Nhiem vu Quan he I II III IV V I VI VII VIII Mo hinh ra quyet dinh cua Vroom – Yetten Nhung diem giong va khac nhau giua cac mo hinh va ly thuyet Tieu thuc Mien lua chon Con duong Hensey & lien tuc muc tieu Giong nhau Khac nhau Cac nhan to 5 yeu to tinh tinh huong huong (dac diem…) Phong cach 7 phong cach cua nha lanh lanh dao (nam dao giua 2 cuc doc doan va dan chu) Fiedler Mo hinh ra quyet dinh Phan : On tap .3.

Thoi gian: 60 phut De thi 2 – 3 cau Cau hoi Phan tich moi quan he… Phan tich diem tuong dong va khac biet … .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful