Chuyen de 1

:
Sô phân tu cua môt tâp hop.Tâp hop con

1.Mçt tçp hçp có thê có mçt ,có nhiêu phân tu, có vô sô phân tu,cüng có thê
không có phân tu nào.
2.Tçp hçp không có phân tu nào gçi là tçp rông.tçp rông kí hiçu là : Ø.
3.Nêu mçi phân tu cua tçp hçp A dêu thuçc tçp hçp B thì tçp hçp A gçi là tçp
hçp con cua tçp hçp B, kí hiçu là AB hay B A.
Nêu AB và B A thì ta nói hai tçp hçp bàng nhau,kí hiçu A÷B.

'í dµ 4. Cho hai tâp hop
A ÷ ¦ 3,4,5}; B ÷ ¦ 5,6,7,8,9,10};
a) Môi tâp hop co bao nhiêu phân tu?
b) Viêt cac tâp hop khac tâp hop rông vua la tâp hop con cua tâp hop A vua la tâp hop con cua
tâp hop B.
c) Dung ki hiêu dê thuc hiên môi quan hê giua tâp hop A,B va tâp hop noi trong
câu b). Dung hinh vë minh hoa cac tâp hop do.
Giai. a) Tâp hop A co 3 phân tu , tâp hop B co 6 phân tu.
b) Vi sô 5 la phân tu duy nhât vua thuôc tâp hop A vua thuôc tâp hop B.vi vây chi co môt tâp
hop C vua la tâp hop con cua tâp hop A ,vua la tâp hop con cua tâp hop B: C ÷ ¦5}.
c) CA va CB. biêu diên boi hinh vë:
Bài tçp:
1. Cho hai tâp hop
M ÷ ¦0,2,4,...,96,98,100};
Q ÷ ¦ x Z N* , x la sô chán ,x·100};
a) Môi tâp hop co bao nhiêu phân tu?
b)Dung ki hiêu dê thuc hiên môi quan hê giua M va Q.

2.Cho hai tâp hop
R÷¦m Z N , 69 _ m _ 85};
S÷¦n Z N , 69 _ n _ 91};
a) Viêt cac tâp hop trên;
b) Môi tâp hop co bao nhiêu phân tu;
c) Dung ki hiêu dê thuc hiên môi quan hê giua hai tâp hop do.

3.Viêt cac tâp hop sau va cho biêt môi tâp hop co bao nhiêu phân tu:
a) Tâp hop A cac sô tu nhiên x ma 17 x ÷ 3 ;
b) Tâp hop B cac sô tu nhiên x ma 15 y ÷ 16;
c) Tâp hop C cac sô tu nhiên x ma 13 : z ÷ 1;
d) Tâp hop D cac sô tu nhiên t , t Z N* ma 0:t ÷ 0;

4. Tinh sô diêm vê môn toan trong hoc ki I . lop 6A co 40 hoc sinh dat it nhât môt diêm 10 ;
co 27 hoc sinh dat it nhât hai diêm 10 ; co 29 hoc sinh dat it nhât ba diêm 10 ; co 14 hoc sinh
dat it nhât bôn diêm 10 va không co hoc sinh nao dat duoc nám diêm 10.
dung ki hiêu dê thuc hiên môi quan hê giua cac tâp hop hoc sinh dat sô cac diêm 10 cua
lop 6A , rôi tinh tông sô diêm 10 cua lop do.

5. Ban Nam danh sô trang cua môt cuôn sach báng cac con sô tu nhiên tu 1 dên 265 .hoi ban
nam phai viêt tât ca bao nhiêu chu sô?

6. Dê tinh sô trang cua môt cuôn sach ban Viêt phai viêt 282 chu sô. hoi cuôn sach do co bao
nhiêu trang.

Chuyªn®Ò2
C¸c phÐp to¸n trong N

1. Tính chât giao hoán cua phép cçng và phép nhân.
D a + b ÷ b + a ; a.b ÷ b.a
Khi dôi chô các sô hçng trong mçt tông thì tông không dôi
Khi dôi chõ các thùa sô trong mçt tích thì tích không dôi.
2. Tính chât kêt hçp cua phép cçng và phép nhân:
(a + b ) + c ÷ a + ( b + c); (a.b).c ÷ a(b.c);
Muôn cçng mçt tông hai sô vói mçt sô thú ba , ta có thê cçng sô thú nhât
vói tông cua hai sô thú hai và thú ba.
Muôn nhân mçt tích hai sô vói sô thú ba ,ta có thê nhân sô thú nhât vói
tích cua sô thú hai và sô thú ba.
3. Tính chât phân phôi cua phép nhân dôi vói phép cçng.:
a(b+ c) ÷ ab + ac
Muôn nhân mçt sô vói mçt tông , ta có thê nhân sô dó vói tùng sô hçng cua
tông rôi cçng các kêt qua lçi.
1. Diêu kiçn dê thµc hiçn phép trù là sô b| trù lón hon ho}c bàng sô trù.
2. Diêu kiçn dê a chia hêt cho b ( a,b Z N ; b / 0) là có sô tµ nhiên p sao cho
a÷ b.p.
3. Trong phép chia có dua;
sô b| chia ÷ sô chia x thuong + sô du ( a ÷ b.p + r)
sô du bao giò cüng khác 0 và nho hon sô chia.'í dµ . a) Tinh tông cua cac sông tu nhiên tu 1 dên 999;
b) Viêt liên tiêp cac sô tu nhiên tu 1 dên 999 thanh môt hang ngang ,ta duoc sô
123..999. tinh tông cac chu sô cua sô do.

Giai . a) Ta co 1 ¹ 2 ¹ 3 ¹ ..¹ 997 ¹ 998 ¹ 999 ÷ (1¹ 999) ¹ ( 2 ¹ 998 ) ¹(3 ¹ 997 ) ...¹
(409 ¹ 501 ) ÷ 1000.250 ÷ 250000.
b) sô 999 co tông cac chu sô báng 27, vi thê nêu tach riêng sô 999 , rôi kêt hop 1 voi
998; 2 voi 997 ; 3 voi 996;. thanh tung cáp dê co tông báng 999, thi môi tông nhu vây dêu co
tông cac chu sô la 27.vi vây co 499 tông nhu vây ,công thêm voi sô 999 cùng co tông cac chu sô
báng 27.do do tông cac chu sô nêu trên la 27.50÷ 13500.

'í dµ . Tim sô co hai chu sô,biê ráng nêu viêt chu sô 0 xen giua hai chu cua sô do thi duoc
sô co ba chu sô gâp 9 lân sô co hai chu sô ban dâu.
Giai : goi sô co hai chu sô phai tim la ,- trong do a ,b la cac sô tu nhiên tu 1 dên 9.theo dê
bai ,ta co:
- ,0 ÷ 9,- hay 100a ¹ b ÷ 9( 10a ¹ b ) hay 100a ¹ b ÷ 90a ¹ 9b
Do do 5a ÷ 4b. báng phep thu truc tiêp ta thây trong cac sô tu nhiên tu 1 dên 9 chi co a÷ 4
,b ÷ 5 thoa mãn 4a ÷ 5b.
Sô co hai chu sô phai tim la 54.
Bài tçp :

1. Tinh
a) 1 ¹ 7 ¹ 8 ¹15 ¹ 23 ¹ ..¹ 160;
b) 1 ¹ 4 ¹ 5 ¹ 9 ¹ 14 ¹..¹ 60 ¹ 97;
c) 78.31 ¹ 78.24 ¹ 78.17 ¹22.72.

2.a)Hãy viêt liên tiêp 20 chu sô 5 thanh môt hang ngang,rôi dát dâu ¹ xen giua cac chu sô
do dê duoc tông báng 1000.
b) Hãy viêt liên tiêp tam chu sô 8 thanh môt hang ngang,rôi dát dâu ¹ xen giua cac chu sô
do dê duoc tông báng 1000.

3.Chia cac sô tu nhiên tu 1 dên 100 thanh hai lop : lop sô chán va lop sô le.hoi lop nao co
tông cac chu sô lon hon va lon hon bao nhiêu?

4. Diên cac chu sô thich hop vao cac chu dê duoc phep tinh dung :
a) ,- 1 ¹ 36 ÷ 1 ,- ;
b) ,-. ¹ ,.. ¹ /-. ÷ -..

5. Cho ba chu sô a,b,c voi 0 · a · b · c ;
a) Viêt tâp hop A cac sô co ba chu sô ,môi sô gôm ca ba chu sô a, b ,c:
b) Biêt ráng tông hai sô nho nhât trong tâp hop A báng 488.tim tông cac chu
a ¹ b ¹ c.

5. Cho 1 bang vuông gôm 9 ô vuông nhu hinh vë.
hãy diên vao cac ô cua bang cac sô tu nhiên tu 1 dên 10

(môi sô chi duoc viêt môt lân) sao cho tông cac sô o
môi hang ,môi côt ,môi duong cheo báng nhau.

6. Ki hiêu n! la tich cua cac sô tu nhiên tu 1 dên n : n! ÷ 1.2.3.n.
Tinh : S ÷ 1.1! ¹ 2.2! ¹ 3.3! ¹ 4.4! ¹ 5.5!

7. Trong môt to giây ke ô vuông kich thuoc 50.50 ô vuông .trong môi ô nguoi ta viêt môt sô
tu nhiên . biêt ráng bôn ô tao thanh môt hinh nhu hinh vë thi tông cac sô trong bôn ô do dêu
báng 4 .hãy chung to ráng môi sô do dêu báng 1.
4
10 2
8

8.Môt sô co bay chu sô ,công voi sô duoc viets bay chu sô do nhung theo thu tu nguoc lai thi
duoc tông la sô co bay chu sô.hãy chung tô ráng tông tim duoc co it nhât môt chu sô chán.
9.Cho bang gôm 16 ô vuông nhu hinh vë .hãy diên vao cac
ô bang cua bang cac sô tu nhiên le tu 1 dên 31 (môi sô chi
viêt môt lân.) sao cho tông cac sô trong cung môt hang,
cung môt côt , cung môt duong cheo dêu báng nhau10.Cho dãy sô 1,2,3,5,8,13,21,34,..( dãy sô phi bô na xi) trong do môi sô (bát dâu tu sô thu
ba) báng tông hai sô dung liên truoc no.chon trong dãy sô do 8 sô liên tiêp tuy y.chung minh
ráng tông cua 8 sô nay không phai la môt sô cua dãy dã cho.

11. Môt sô chán co bôn chu sô, trong do chu sô hang trám va chu sô hang chuc lâp thanh môt
sô gâp ba lân chu sô hang nghin va gâp hai lân chu sô hang don vi.tim sô do.

12.Tim cac sô a,b,c,d trong phêp tinh sau:
abcd ¹ abc ¹ ab ¹ a ÷ 4321 .

13.Hai nguoi choi môt tro choi lân luot bôc nhung viên bi tu hai hôp ra ngoai.môi nguoi dên
luot minh bôc môt sô viên bi tuy y .nguoi bôc viên bi cuôi cung dôi voi cacr hai hôp la nguoi
tháng cuôc.biêt ráng o hôp thu nhât co 190 viên bi ,hôp thu hai co 201 viên bi.hãy tim thuât
choi dê dam bao nguoi bôc bi dâu tiên la nguoi tháng cuôc.

Bài tçp .Nng .G
1. Tinh gia tri cua biêu thuc môt cach hop li:
A ÷ 100 ¹ 98 ¹ 96 ¹ ..¹ 2 - 97 95 - .- 1 ;
B ÷ 1 ¹ 2 3 4 ¹ 5 ¹ 6 7 8 ¹ 9 ¹ 10 11 12 ¹ .- 299 330 ¹ 301 ¹ 302;
2. Tinh nhanh
a) 53.39 ¹47.39 53.21 47.21.
b)2.53.12 ¹ 4.6.87 3.8.40;
c) 5.7.77 7.60 ¹ 49.25 15.42.
3.Tim x biêt:
a) x : |( 1800¹600) : 30| ÷ 560 : (315 - 35);
b) | (250 25) : 15| : x ÷ (450 - 60): 130.
4. Tông cua hai sô báng 78293.sô lon trong hai sô do co chu sô hang don vi la 5 ,chu hang
chuc 1,chu sô trám la 2.nêu ta gach bo cac chu sô do di thi ta duoc môt sô báng sô nho nhât .tim
hai sô do.
5.Môt phêp chia co thuong la 6 du 3 .tông cua sô bi chia ,sô chia va sô du la 195.tim sô bi
chia va sô chia.
6.Tông cua hai sô co a chu sô la 836.chu sô hang trám cua sô thu nhât la 5 ,cua sô thu hai la 3
.nêu gach bo cac chu sô 5 va 3 thi së duoc hai sô co hai chu sô ma sô nay gâp 2 lân sô kia.tim hai
sô do.
15 29
23 5
3 17
27 9
7.Môt hoc sinh khi giai bai toan dang lë phai chia 1 sô cho 2 va công thuong tim duoc voi 3
.nhung do nhâm lân em do dã nhân sô do voi 2 va sau do lây tich tim duoc tru di 3 .mác du vây
kêt qua vân dung .hoi sô cân phai chia cho 2 la sô nao?
8. Tim sô co ba chu sô .biêt ráng chu sô hang trám báng hiêu cua chu sô hang chuc voi chu sô
hang don vi.chia chu sô hang chuc cho chu sô hang don vi thi duoc thuong la 2 va du 2.tich cua
sô phai tim voi 7 la 1 sô co chu sô tân cung la 1.
9. Tim sô tu nhiên a _ 200 .biêt ráng khi chia a cho sô tu nhiên b thi duoc thuong la 4 va du 35
.
10. Viêt sô A bât ki co 3 chu sô ,viêt tiêp 3 chu sô do 1 lân nua ta duoc sô B co 6 chu sô.chia sô
B cho 13 ta duoc sô C. chia C cho 11 ta duoc sô D.lai chia sô D cho 7.tim thuong cua phep chia
nay.
11. Khi chia sô M gôm 6 chu sô giông nhau cho sô N gôm 4 chu sô giông nhau thi duoc
thuong la 233 va sô du la 1 sô r nao do .sau khi bo 1 chu sô cua sô M va 1 chu sô cua sô N thi
thuong không dôi va sô du giam di 1000.tim 2 sô M va N?


.huyªn ®Ò 3
Lùy thua ;a c¸c phÐp to¸n

1. Lüy thùa bçc n cua a là tích cua n thùa sô bàng nhau,môi thùa sô bàng a:
a
n
÷ a.a.a ; (n thùa sô a, n /0).
2.Khi nhân hai lüy thùa cua cùng co sô , ta giü nguyên co sô và cçng các sô

a
m
a
n
÷ a
(m+n)

'í dµ .
Hãy chung to ráng: a) (2
2
)
3
÷ 2
2 . 3
; (3
3
)
2
÷ 3
3 . 2
; (5
4
)
3
÷ 5
4. 3
;
b) (a
m
)
n
÷ a
m . n
; (m,n ZN).
Giai:
a) (2
2
)
3
÷ 2
2
.2
2
.2
2
÷ 2
2¹ 2¹2
÷ 2
6
÷ 2
2.3

tuong tu lam nhu vây tao co: (3
3
)
2
÷ 3
3 . 2
; (5
4
)
3
÷ 5
4. 3
;
b) Môt cach tông quat ta co (a
m
)
n
÷ a
m . n
; (m,n ZN).
Vi du 9. a) Hãy so sanh : 2
3
.5
3
voi (2.5)
3
; 3
2
.5
2
voi (2.5)
2
;
b) Hãy chung minh ráng : (a.b)
n
÷ a
n
.b
n
; (n = 0);
Giai . a) 2
3
.5
3
÷ 8.125 ÷ 1000;
(2.5)
3
÷ 10
3
÷ 1000;
Vây 2
3
.5
3
÷ (2.5)
3

Tuong tu ta dê dang chung minh duoc : (a.b)
n
÷ a
n
.b
n
; (n = 0);
3
2
.5
2
÷ (2.5)
2
;
Bài tçp:
1. Viêt cac sô sau duoi dang lùy thua:
a) 10 ; 100 ; 1000; 10000; 100..0; (n sô 0 );
b) 5 ; 25; 625; 3125;
2.So sanh cac sô sau:
a) 3
200
voi 2
3000
; b) 125
5
voi 25
7
; c)9
20
voi 27
13
d)3
54
voi 2
81
;
3.Viêt cac tich sau duo dang lùy thua:
a) 5.125.625 ; b) 10.100.1000 ; c) 8
4
.16
5
.32; d) 27
4
.81
10
;
4.So sanh:
a) 10
30
voi 2
100
; b) 5
40
voi 620
10
;
5.Môt hinh lâp phuong co canh la 5 m.
a) tinh thê tich cua hinh lâp phuong;
b) nêu canh cua hinh lâp phuong táng lên 2 lân , 3 lân thi thê tich cua hinh lâp phuong táng
lên bao nhiêu lân.
6. Trong cach viêt o hê thâp phân sô 2
100
co bao nhiêu chu sô?

C®4.Tính chât chia hêt cua mçt tông,mF9 hiÖu, mF9 9.h

1. Tính chât 1.nêu tât ca các sô hçng cua mçt tông dêu chia hêt cho
cùng mçt sô thì tông chia hêt cho sô dó :
a m ; b m ; cm a + b + c m .
2. Tính chât 2 ,nêu chi có mçt sô hçng cua tông không chia hêt cho mçt
sô ,các sô hçng còn lçi dêu chia hêt cho sô dó thì tông không chia hêt
cho sô dó:
a
.
.
m ; b m ; cm a + b + c .
.
.
m .

'í dµ: Cho ba sô tu nhiên a, b, c, trong do a va b la cac sô chia hêt cho 5 du 3 con c la sô khi
chia cho 5 du 2.
a) Chung tô ráng môi tông (hiêu)sau: a ¹ c ; b ¹ c ; a - b ; dêu chia hêt cho 5 .
b) Môi tông(hiêu) sau: a¹ b ¹ c ; a ¹ b c ; a¹ c b ;co chai hêt cho 5 không?
Giai : dát a ÷ 5n ¹ 3 ; b ÷ 5m ¹ 3 ; c ÷ 5p ¹ 2 ;(n,m,p Z N)
a) tu do ta co :
a ¹ c ÷ (5n ¹ 5p ¹ 5) 5 vi cac sô hang dêu chia hêt cho 5.
Tuong tu: b ¹ c ÷ 5m ¹ 5p ¹ 5 5 ; a b ÷ 5n 5m 5
b) a ¹ b ¹ c ÷ 5n¹ 5m ¹ 5p ¹ 8 không chia hêt cho 5 vi 8 .
.
.
5;
tuong tu: a ¹ b c .
.
.
5 ; a ¹ c b .
.
.
5.
Bài tçp:
1.Tim sô tu nhiên x dê:
a) 113 ¹ x 7
b) 113

¹ x 13
2. Chung to ráng:
,- ¹ -, 11 ; ,-. - .-, 99;
3.Chung to ráng:
a) Trong ba sô tu nhiên liên tiêp , co môt va chi môt sô chia hêt cho 3;
b) Trong hai sô tu nhiên liên tiêp , cô môt va chi môt sô chia hêt cho 4;
4. Chung to ráng :
8
10
8
9
- 8
8
55 ; 7
6
¹ 7
5
- 7
4
11; 81
7
27
9
- 9
13
45; 10
9
10
8
- 10
7
555;
5.Chung to ráng : nêu sô ,-./ 99 thi ,- ¹ ./ 99 va nguoc lai.
6.Chung to ráng : nêu sô ,-./ 101 thi ,- - ./ 101 va nguoc lai
7.Chung to ráng:
a) Moi sô tu nhiên co ba chu sô giông nhau dêu chia hêt cho 37;
b) Hiêu giua sô co dang 1 1,- va sô duoc viêt boi chinh cac sô do nhung theo thu tu nguoc lai thi
chia hêt cho 90.
8. Môt sô co ba chu sô chia hêt cho 12 va chu sô hang trám báng chu sô hang chuc . Chung to
ráng tông ba chu sô cua sô do chia hêt cho 12.


C®6. Dâu hiçu chia hêt

1. Dâu hiçu chia hêt cho 9: các sô có tông các chü sô chia hêt cho
9 thì chia hêt cho 9 và chi nhüng sô dó mói chia hêt cho 9.
1. Dâu hiçu chia hêt cho 3: các sô có tông các chü sô chia hêt cho
3 thì chia hêt cho 9 và chi nhüng sô dó mói chia hêt cho 3.Dâu
hiçu chia hêt cho 2 : các sô có chü sô tçn cùng là chü sô chàn
thì chia hêt cho 2 và chi nhüng sô dó mói chia hêt cho 2.
2. Dâu hiçu chia hêt cho 5: các sô có chü sô tçn cùng là chü sô 0
ho}c 5 thì chia hêt cho 5 và chi nhüng sô dó mói chia hêt cho
5.
2.'í dµ1. Dung ba chu sô 9, 0 ,5 dê ghep thanh cac sô co ba chu sô thoa mãn môt trong cac diêu
kiên sau:
a) Sô do chia hêt cho 5;
b) Sô do chia hêt cho 2 va cho 5.
Giai. a) Môt sô chia hêt cho 5 thi sô do tân cung báng 0 hoác 5 . vây co ba sô co chu sô chia hêt
cho 5 la: 950 ; 590 ; 905.
b)Môt sô chia hêt cho 2 va cho 5 thi sô do tân cung báng 0 . vây co hai sô co chu sô chia hêt cho
2 va cho 5 la: 950 ; 590 ;
'í dµ2. Cho sô 43 123 . hãy thay x,y boi cac chu sô dê sô dã cho chia hêt cho 3 va 5.
Giai. Sô 43 123 5 nên y ÷ 0 hoác y ÷ 5.
O Voi y ÷ 0 , ta co sô 430 123 . sô nay phai chia hêt cho 3 , nên 1 ¹ 2 ¹ 3 ¹ x ¹ 4¹ ¹3 3
hay 12 ¹ (x¹ 1) 3 , nhung 1_ x ¹ 1 _ 10 ,nên x ¹ 1 ÷ 3 ; 6 ; 9.
- Nêu x ¹ 1 ÷ 3 thi x ÷ 2 ,ta duoc 1232430
- Nêu x ¹ 1 ÷ 6 thi x ÷ 5 ,ta duoc 1235430
- Nêu x ¹ 1 ÷ 3 thi x ÷ ,ta duoc 1238430
Voi y ÷ 5 , ta co sô 435 123 . sô nay phai chia hêt cho 3 , nên 1 ¹ 2 ¹ 3 ¹ x ¹ 4¹ ¹3 ¹ 5 3
hay 18 ¹ x 3 ,nên x ÷ 0 ; 3 ; 6 ; 9. ta co cac sô sau : 1230435; 1233435; 1236435 va
1239435

Bai tâp :
1. Diên chu sô vao dâu * dê duoc sô :
b) Chia hêt cho 2 : 46 * 3 ; * 199 ; 1 * 20 ;
c) Chia hêt cho 5 : 5 * 16 ; * 174 ; 6 * 53 ;
2. Dung ca ba sô 5,6,9 dê ghep thanh cac sô tu nhiên co ba chu sô:
a) Lon nhât va chia hêt cho 5;
b) Nho nhât va chia hêt cho 2;
3. Tim tâp hop cac sô tu nhiên n vua chia hêt cho 2 vua chia hêt cho 5 va
1995 _ n _2001 .
4. Chung to ráng trong nám sô tu nhiên liên tiêp luôn co môt sô chia hêt cho 5.
5. Chung to ráng:
a) Trong ba sô tu nhiên bât ki bao gio cùng chon duoc hai sô co hiêu chia hêt cho 2;
b) Trong sau sô tu nhiên bât ki bao gio cùng chon duoc hai sô co hiêu chia hêt cho 5;
6. Chung to ráng:
a) (5n ¹ 7 )(4n ¹ 6) 2 voi moi sô tu nhiên n;
b) (8n ¹ 1 )(6n ¹ 5) .
.
.
2 voi moi sô tu nhiên n;
7. Nguoi ta viêt cac sô tu nhiên tuy y sao cho sô cac sô le gâp dôi sô cac sô chán. tông cac sô dã
viêt co chia hêt cho 2 hay không? Vi sao?
8. Co 5 to giây .nguoi ta xe to giây do thanh 6 manh . lai lây môt trong sô manh giây nao do, xe
môi manh thanh 6 manh.cu nhu vây sau môt sô lân , nguoi ta dêm duoc 2001 manh giây.hoi
nguoi ta dêm dung hay sai?
9. Cho sau chu sô : 2 , 3 ,5 ,6 ,7 ,9.
a) cô bao nhiêu sô co ba chu sô ,cac chu sô trong môi sô dêu khhacs nhau, duoc lâp thanh tu cac
chu sô trên?
b) Trong cac sô duoc lâp thanh co bao nhiêu sô nho hon 400? Bao nhiêu sô la sô le ? bao nhiêu
sô chia hêt cho 5?

Bài tçp.Nng .G:
1.Diên chu sô vao dâu * dê:
a) 2001 ¹ 3 * 2 chia hêt cho 3;
b) 4 * 793 * 5 chia hêt cho 9;
2. Diên chu sô vao dâu * dê duoc sô chia hêt cho 3 ma không chia hêt cho 9 :
* 51 va * 745
3.Dung ba trong 4 chu sô 3,6,9,0 hãy ghep thanh sô tu nhiên co ba chu sô sao cho sô do:
a) Chia hêt cho 9;
b) Chia hêt cho 3 ma không chia hêt cho 9.
4. Phai thay cac chu sô x, y boi chu sô nao dê sô 44 123 3
5. Tông (hiêu) sau co chia hêt cho 3 , cho 9 không?
10
2001
¹ 2 ; 10
2001
1 .
6. Tim cac chu sô x,y biêt ráng sô 3 56 chia hêt cho 2 va 9.
7. Tim cac chu sô x,y biêt ráng sô 1 71 chia hêt cho 445.
8. Tim tât ca cac sô co dang - ,14 6 , biêt ráng sô do chai hêt cho 3 , cho 4 va cho 5.
9. Tim hai sô tu nhiên liên tiêp , trong do co môt chu sô chia hêt cho 9 , biêt ráng tông cua
hai sô do thoa mãn cac diêu kiên sau:
a) La so co ba chu sô;
b) La sô chia hêt cho 5;
c) Tông cua chu sô hang trám va chu sô hang don vi la sô chia hêt cho 9;
d) Tông cua chu sô hang trám va chu sô hang chuc la sô chia hêt cho 4;C§7 Phân tích mçt sô ra thùa sô nguyên tô.

Phân tích mçt sô tµ nhiên ra thùa sô nguyên tô là viêt sô dó duói dçng
mçt tích các thùa sô nguyên tô . mçi sô tµ nhiên lón 1 dêu phân tích
duçc ra thùa sô nguyên tô.
Dù phân tích mçt sô ra thùa sô nguyên tô bàng cách nào thì cuôi cùng
cüng duçc cùng mçt kêt qua.

'í dµ . Cho sô tu nhiên A ÷ a
x
b
y
c
z
trong do a, b, c, la cac sô nguyên tô dôi môt khac nhau,
con x, y ,z la cac sô tu nhiên khac 0 .chung to ráng sô uoc sô cua A duoc tinh boi công thuc :
(x ¹ 1)(y ¹ 1)(z ¹ 1).
Giai. Sô uoc sô cua A chi chua thua sô nguyên tô a la x, chi chua thua sô nguyên tô b la y,
chi chua thua sô nguyên tô c la z, chi chua thua sô nguyên tô ab la xy, chi chua thua sô
nguyên tô ac la xz, chi chua thua sô nguyên tô bc la yz, chi chua thua sô nguyên tô abc la
xyz.vi A la uoc cua chinh no . do do sô uoc cua A báng:
x ¹ y ¹ z ¹ xy ¹ yz ¹ xz ¹ xyz ¹ 1 ÷ x(z ¹ 1) ¹ y(z ¹ 1) ¹ xy(z ¹ 1) ¹ (z ¹ 1) ÷ (z ¹ 1)(x ¹ y
¹ xy ¹ 1) ÷ (z ¹ 1)|(x ¹ 1) ¹ y(x ¹ 1)| ÷ (x ¹ 1)(y ¹ 1)(z ¹ 1).
Vi du : sô B ÷ 2
3
3
5
5
4
thi sô uoc sô cua B la (3 ¹ 1)(5 ¹ 1)(4 ¹ 1) ÷ 4.6.5 ÷ 120.

Bài tçp.
1. Tim sô tu nhiên nho nhât:
a) Co 9 uoc; b) Co 15 uoc.
2. Cho sô tu nhiên B ÷ a
x
b
y
trong do a,b la cac sô nguyên tô khac nhau , x, y la cac sô tu
nhiên khac 0 . biêt B
2
co 15 uoc . hoi B
3
co bao nhiêu uoc?
3. Tim sô tu nhiên a , biêt 105 a va 16 _ a _ 50 .
4. Môt truong co 805 hoc sinh. Cân phai xêp môi hang bao nhiêu hoc sinh dê hoc sinh o môi
hang la nhu nhau , biêt ráng không xêp qua 35 hang va cùng không it hon 15 hang.
5. Sô tu nhiên n co tông cac uoc báng n (không kê n) duoc goi la sô hoan chinh (sô hoan
thiên , sô hoan toan).
a) Chung to ráng cac sô 28,496 la sô hoan chinh.
b) Tim sô hoan chinh n , biêt n ÷ p.q trong do p,q la cac sô nguyên tô.
6. Tim sô tu nhiên n, biêt ráng sô n co 30 uoc va khi phân tich thanh thua sô nguyên tô thi co
dang n ÷ 2
x
3
y
trong do x ¹ y ÷ 8.C®8. .óc chung và .óc chung lón nhât

1.óc chung cua hai hay nhiêu sô là uóc cua tât ca các sô dó.
Bçi chung cua hai hay nhiêu sô là bçi cua tât ca các sô dó.
..LN cua hai hay nhiêu sô là sô lón nhât trong tçp hçp các uóc chung
cua các sô dó.
2. Muôn tìm .LN cua hai hay nhiêu sô , ta thµc hiçn ba buóc sau:
Buóc 1: Phân tích môi sô ra thùa sô nguyên tô.
Buóc 2 : hçn các thùa sô nguyên tô chung.
Buóc 3 : Lçp tích các thùa sô dó , môi thùa sô lây vói sô mü nho nhât cua
nó.tích dó là .LN phai tìm.
hú ý: Hai hay nhiêu sô có .LN là 1 gçi là các sô nguyên tô cùng nhau.
Trong các sô dã cho , nêu sô nho nhât là uóc cua các sô còn lçi thì .LN
cua các sô dã cho là sô nho nhât dó.
3.Muôn tìm uóc chung cua các sô dã cho ,ta tìm các uóc .LN cua các sô


'í dµ1. Tim sô tu nhiên a biêt ráng khi chia 39 cho a thi du 4, con khi chia 48 cho a thi du 6.
Giai. Chia 39 cho a thi du 4 , nên a la uoc cua 39 4 ÷ 35 va a ~ 4 .chia 48 cho a thi du 6 nên
a la uoc cua 48 6 ÷ 42 va a ~ 6 . do do a la uoc chung cua 35 va 42 dông thông a ~ 6.
U(35) ÷ ¦ 1, 5, 7, 35} ; U(42) ÷ ¦1,2,3,6,7,14,21,42}.
UC(35,42) ÷ ¦ 1,7}. Vây a ÷ 7 .
'í dµ.2 Tim hai sô tu nhiên cô tông 432 va UCLN cua chung báng 36.
Giai. Goi hai sô tu nhiên phai tim la a va b . vi UCLN(a,b) ÷ 36 , nên a ÷ 36c va b ÷ 36d , (c,d) ÷
1. theo dê bai tông cua hai sô báng 432 nên: a ¹ b ÷ 432 hay 36(c ¹ d) ÷ 432,do do c ¹ d ÷ 12.
nhu vây ta phai tim cac cáp sô c,d co tông báng 12 va (c,d) ÷ 1 . cac cáp sô do la 1 va 11 ; 5 va
7.cac sô tu nhiên cân tim la a ÷ 36 , b ÷ 396 va a ÷ 180 , b ÷ 252 hoác nguoc lai.

Bài tçp:
1. Viêt cac tâp hop :
a) UC(8,12,24); UC(5,15,35);
b) BC(8,12,24); BC(5,15,35);
2. Tim giao cua hai tâp hop :
A ÷ ¦ n Z N : n la uoc cua 18}
B ÷ ¦ m Z N : m la uoc cua 36}.
3. Tim sô tu nhiên a, biêt ráng khi chia 264 cho a thi du 24 , con khi chia363 cho a thi du 43.
4. Co 100 quyên vo va 90 but bi. Cô giao chu nhiêm muôn chia sô vo va but thanh môt sô
phân thuong nhu nhau gôm ca vo va but dê phat phân thuopwngr cho hoc sinh. Nhu vây thi con
lai 4 quyên va 18 but bi không thê chia dêu cho cac hoc sinh.tinh sô hoc sinh duoc thuong?.
5. Goi G la tâp hop cac sô la bôi cua 3 ; H la tâp hop cac sô la bôi cua 18. tim G Y H.
6. Co môt sô sach giao khoa. Nêu xêp thanh tung chông 10 cuôn thi vua hêt ,thang tung
chông 12 cuôn thi thua 2 cuôn, thanh tung chông 18 cuôn thi thua 8 cuôn .biêt ráng sô sach trong
khoang tu 715 dên 1000 cuôn.tim sô sach do.

Bài tçp .Nng .G.
1. Tim UCLN cua ac sô co 9 chu sô duoc viêt boi cac chu sô 1 , 2, 3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 va trong
môi sô cac chu sô dêu khac nhau.
2. Tim hai sô tu nhiên biêt ráng tông cua chung báng 66 , UCLN cua chung báng 12.
3. Tim 2 sô tu nhiên ,biêt tich cua chung báng 864 va UCLN cua chung báng 6.
4. Môt lop hoc co 28 nam va 24 nu.co bao nhiêu cach chia sô hoc sinh cua lop thanh cac tô
sao cho sô nam va nu duoc chia dêu cho cac tô.
5. Nguoi ta muôn chia 240 but bi , 210 but chi va 180 tâp giây thanh 1 sô phân thuong nhu
nhau. Hoi co thê chia duoc nhiêu nhât la bao nhiêu phân thuong,môi phân thuong Co bao
nhiêu but bi , but chi, tâp giây?.
6. Biêt ráng 3n ¹ 1 va 5n ¹ 4 ( n Z N) la 2 sô không nguyên tô cung nhau .tim UCLN cua 2
sô trên.

Tiêt 18. Bçi chung nho nhât
1.BNN cua hai hay nhiêu sô là sô nho nhât khác o trong tçp hçp các bçi chung cua các
sô dó.
2. Muôn tìm BNN cua hai hay nhiêu sô , ta thµc hiçn 3 buóc sau:
Buóc 1: Phân tích môi sô ra thùa sô nguyên tô.
Buóc 2: hçn các thùa sô nguyên tô chung và riêng.
Buóc 3: Lçp tích các thùa sô dó , môi thùa sô lây vói sô mü lón nhât cua nó.tích dó là
BNN phai tìm.
hú ý: Nêu các sô dã cho tùng dôi mçt nguyên tô cùng nhau thì BNN cua chúng là
tích cua các sô dó.
Trong các sô dã cho nêu sô lon nhât là bçi cua các sô còn lçi thì BNN cua các sô dã cho
là sô lon nhât dó.
3.Muôn tìm bôi chung cua hai hay nhiêu sô , ta tìm các bçi cua BNN cua các sô dó.

'í dµ: Môt sô tu nhiên chia cho 2, cho 3 , cho 4 , cho 5 , cho 6 dêu du 1 , nhung khi chia cho 7 thi không con du.
a) Tim sô nho nhât co tinh chât trên.
b) Tim dang chung cua cac sô co tinh chât trên.
Giai.
a) Goi x la sô phai tim thi x 1 ( 2 ,3 ,4, 5 , 6) nên x 1 la bôi chung cua 2, 3, 4, 5, 6.
BCNN ( 2,3,4,5,6) ÷ 60
Vây x 1 nhân cac gia tri: 60 ,120,180,240,300,. do do x nhân cac gia tri: 61 ,121 ,181,241,301,.
Trong cac sô trên, sô nho nhât chia hêt cho 7 la sô 301.
b) Vi x 1 la bôi cua 60 nên x- 1 ÷ 60n hay x ÷ 60n ¹ 1 (n Z N
*
) va x 7 .ta co : x ÷ 60n ¹ 1 ÷ 7.8n 7 ¹ 4
(n ¹ 2). Vi 7.8n 7 ,do do dê x 7 thi phai co 4(n ¹ 2) 7 hay n ¹ 2 7 . dát n ¹ 2 ÷ 7k thi n ÷ 7k 2 (k
Z N
*
).
x ÷ 60n ¹ 1 ÷ 60 (7k - 2) ¹ 1 ÷ 420k 119 . dê tim x ta chi viêc cho k cac gia tri : k ÷ 1, 2, 3, .

Bài tçp.
1. Tim BCNN cua ba sô sau : sô nho nhât co hai chu sô ,sô lon nhât co ba chu sô va sô nho nhât co bôn chu
sô.
2. Co thê chi dung môt chu sô 2 dê lâp cac sô co dang : 2, 22, 22,222,.. sao cho sô do:
a) la bôi cua 5 duoc không?
b) La bôi cua 9 duoc không?
3. Tim BCNN(30 , 45) va UCLN(30 ,45) . thu lai ráng tich cua BCNN (30 , 45) va UCLN(30 , 45) báng tich
cua hai sô 30 va 45.
4. Ba em An , Bao , Ngoc cung hoc môt truong nhung o 3 lop khac nhau .An cu 5 ngay truc nhât môt lân ,
Bao 10 ngay truc nhât môt lân, con Ngoc 8 nay truc nhât môt lân.lân dâu ba em cung truc nhât môt ngay
.hoi mây ngay sau ba em lai cung truc nhât vao cung môt ngay? Dên ngay do môi em dã truc nhât mây
lân?
5. Ban Nam nghi môt sô co ba chu sô. nêu bot sô do di 8 thi duoc sô chia hêt cho 7 .nêu bot di 9 thi duoc sô
chia hêt cho 8 ,nêu bot di 10 thi duoc sô chia hêt cho 9. hoi ban Nam nghi sô nao?
. çng hai sô nguyên cùng dâu.
Muôn cçng hai sô nguyên cùng dâu ta cçng hai giá tr| tuyêt dôi cua chúng rôi d}t truóc
kêt qua dâu cua chúng

'í dµ. tinh tông cac sô nguyên x biêt:
a) - 10 _ x _ - 1 ; b) 5 · x · 15 .
Giai . a) - 10 _ x _ - 1 nên x ÷ ¦ - 10 , - 9 , - 8 , - 7 , - 6 , - 5 , - 4 , - 3 , - 2 , - 1}. Vây tông phai tim la : A ÷ (- 10)
¹ (- 9) ¹ (- 8) ¹ (- 7) ¹ (- 6) ¹ (- 5) ¹ (- 4) ¹ (- 3) ¹ (- 2) ¹ ( - 1)
÷ - ( 10 ¹ 9 ¹ 8 ¹ 7 ¹ 6 ¹ 5 ¹ 4 ¹ 3 ¹ 2 ¹ 1) ÷ - 55
b) 5 · x · 15 nên x ÷ ¦ 6 ,7,8,9,10,11,12,13,14} . tông phai tim la
B ÷ 6 ¹ 7 ¹ 8 ¹ 9 ¹ 10 ¹ 11 ¹ 12 ¹ 13 ¹ 14 ÷ 90.
Bai tâp:
1. So sanh :
a) |3 ¹ 5| va |3| ¹ |5|;
b) |(- 3) ¹(- 5)| va |- 3| ¹ |- 5|;
Tu do rut ra nhân xet gi vê |a ¹ b| va |a| ¹ |b| voi a , b Z.
2. Diên dâu · , ~ vao ô trông môt cach thich hop:

a) 7 ¹ |- 23| 15 ¹ |- 33|

b)|- 11| ¹ 5 |- 8| ¹ |- 2|

c) |- 21|¹|- 6| - 7
3. Tim x Z biêt :
a) (¹ 22) ¹ (¹ 23) ¹ x ÷ 21 ¹ |- 24|
b) |- 3| ¹ |- 7| ÷ x ¹ 3
c) 8 ¹|x| ÷ |- 8|¹ 11;
d) |x| ¹ 15 ÷ - 9
4. Tim cac cáp sô nguyên x, y biêt |x| ¹ |y|÷ 5.
5. Cho 1 sô nguyên trong do tông cua 5 sô bât ki la sô nguyên duong. Chung to ráng tông cua 31 sô do la sô
nguyên duong?
çng hai sô nguyên khác dâu.
1. Hai sô nguyên dôi nhau có tông bàng 0 .
2. Muôn cçng hai sô nguyên khác dâu không dôi nhau ta tìm hiçu hai giá tr| tuyçt dôi cua chúng (sô
lón trù sô nho) và d}t truóc kêt qua tìm duçc dâu cua sô có giá tr| tuyçt dôi lón hon.
'ói mçi sô nguyên a ta có a + 0 ÷ 0 + a ÷ a.

'í dµ. Cho phep công (* 15) ¹ ( * 7) trong do dâu * chi dâu ' ¹ ' hoác dâu ' ' . hãy xac dinh dâu cua cac sô
hang dê tông báng:
a) 22 ; b) 22 ; c) 8 ; d) - 8 .
Giai . Trong câu a va b , gia tri cua tông báng tông cac gia tri tuyêt dôi cua hai sô hang nên do la phep công hai sô
nguyên cung dâu . dâu cua tông la dâu chung cua hai sô hang do, ta co :
a) (¹ 15) ¹ (¹7) ÷ 22;
b) (- 15) ¹ (- 7) ÷ - 22
Trong câu c va d , gia tri tuyêt dôi cua tông báng hiêu hai gia tri tuyêt dôi cua hai sô hang nên do la phep công hai
sô nguyên khac dâu. dâu cua tông la dâu cua sô co gia tri tuyêt dôi lon hon, ta co:
c) (¹ 15) ¹ (- 7) ÷ 8;
d) (- 15) ¹ (¹ 7) ÷ - 8.

Bài tçp.
1. Tinh tông |a| ¹ b , biêt:
a) a ÷ - 117 , b ÷ 23;
b) a ÷ -375 , b ÷ - 725;
c) a ÷ - 425 , b ÷ - 425 .
2. Tim x Z , biêt :
a) x ¹ 15 ÷ 105 ¹ ( - 5);
b) x 73 ÷ (- 35) ¹ |- 55|;
c) |x| ¹ 45 ÷ |- 17| ¹ |- 28|.
3. thay dâu * báng chu sô thich hop :
a) ( - *15) ¹ ( - 35) ÷ - 150;
b) 375 ¹ ( - 5*3) ÷ - 288;
c) 155 ¹ ( - 1**) ÷ 0.
4. Tinh tông cua hai sô nguyên:
a) Liên tiêp va liên sau sô ¹ 15;
b) Liên truoc va liên sau sô - 37;
c) Liên truoc va liên sau sô 0;
d) Liên truoc va liên sau sô a.
5.a) Viêt sô - 7 thanh tông cua hai sô nguyên co gia tri tuyêt dôi không lon hon 10.
b) Viêt sô - 15 thanh tông cua hai sô nguyên co gia tri tuyêt dôi không lon hon 20.
Tính chât cua phép cçng các sô nguyên.
1. Tính chât giao hoán : vói mçi a , b Z Z : a + b ÷ b + a.
2. Tính chât kêt hçp: vói mçi a , b Z Z : a + ( b + c) ÷ (a + b) + c.
3. çng vói sô 0 : vói mçi a Z Z : a + 0 ÷ 0 + a ÷ a.
4. çng vói sô dôi : tông cua hai sô nguyên dôi nhau luôn luôn bàng 0: : vói mçi a Z Z
: a + ( - a) ÷ 0 .
Nêu tông cua hai sô nguyên bàng o thì chúng là hai sô dôi nhau : : vói mçi a , b Z Z
: a + b ÷ 0 thì a ÷ - b bà b ÷ - a.


ví dµ: Tinh tông cua sô nguyên x , biêt:
a) - 10 · x · 10 ;
b) - 10 · x _ 10 .
Giai. a) Cac sô nguyên x thoa mãn - 10 · x · 10 la x ÷ - 9 , - 8 , -7 ,..., 7 , 8 ,9.
Tông cua cac sô nguyên do la:
S ÷ (- 9) ¹ (- 8) ¹ (- 7) ¹ .¹ 7 ¹ 8 ¹ 9 ÷ | (- 9) ¹ 9| ¹ | (- 8) ¹ 8| ¹ |(- 7) ¹ 7| .÷ 0.
b) Tuong tu a) , tông báng 10.
Bai tâp.
1. Tinh :
a) A ÷ 1 ¹ (-3) ¹ 5 ¹ ( - 7) ¹..¹ 17 ¹ ( -19);
b) B ÷ (- 2) ¹ 4 ¹ (-6) ¹ 8 ¹ .¹ ( - 18) ¹ 20;
c) C ÷ 1 ¹ (-2) ¹ 3 ¹ (-4) ¹ ..¹ 1999 ¹ ( - 2000) ¹ 2001;
2. Tinh tông cac sô nguyên x , biêt:
a) 50 · x _ 50;
b) - 100 _ x · 100.
3. Hãy diên cac sô : 0 , - 2 , 2, - 4 , 4 ,- 6 , 6, 8 , 10 vao cac ô cua bang 3.3 ÷ 9 ô vuông ( môi sô môt ô) sao cho
tông ba sô trên môi hang ngang , môi hang doc , môi duong cheo dêu báng nhau.
4. Cho cac sô : - 2 , -4 , - 5 , - 6 , 7, 9 , 11. hãy sáp xêp cac sô trên sao cho co môt sô dát o tâm vong tron , cac
sô con lai nám o trên duong tron do va cu ba sô bât ki trong cac sô trên dêu nám trên môt duong tháng ma tông
cua chung báng nhau va báng 0.
5. Viêt tât ca cac sô nguyên co gia tri tuyêt dôi không vuot qua 50 theo thu tu tuy y. Sau dod cu môi sô công
voi sô chi thu tu cua no dê duoc môt tông. hãy tinh tông cua tât ca cac tông tim duoc.


"uy tàc dâu ngo}c.
1. "uy tàc dâu ngo}c : khi bo dâu ngo}c có dâu ~ - ~ dàng truóc , ta phai dôi dâu tât
các sô hçng trong dâu ngo}c : dâu ~ + ~ thành dâu ~ - ~ và dâu ~ - ~ thành dâu ~ + ~ .
Khi bo dâu ngo}c có dâu ~ + ~ dàng truóc thì dâu các sô hçng trong ngo}c vân giü
nguyên.
2. Tông dçi sô: trong mçt tông dçi sô ta có thê :
- Thay dôi tùy ý các sô hçng kèm theo dâu cua chúng;
- D}t dâu ngo}c dê nhóm các sô hçng mçt cách tùy ý vói chú ý ràng nêu dàng truóc
dâu ngo}c là dâu ~ - ~ thì phai dôi dâu tât ca các sô hçng trong ngo}c
'í dµ. Tinh nhanh: A ÷ - 3752 ( 29 3632) 51.
Giai. ap dung quy tác dâu ngoác va tinh chât cua tông dai sô ta co:
A ÷ - 3752 ( 29 3632) 51 ÷ - 3752 29 ¹ 3632 51 ÷ - (3752 3632) ( 29 ¹ 51)
A ÷ - 120 80 ÷ - 200.
Bài tçp.
1. Tinh nhanh:
a) 4524 ( 864 999) ( 36 ¹ 3999);
b) 1000 ( 137 ¹ 572) ¹ ( 263 291 );
c) - 329 ¹ ( 15 101) ( 25 440).
2. Tim sô nguyên x , biêt :
a) 3 ( 17 x) ÷ 289 ( 36 ¹ 289)
b) 25 ( x ¹ 5) ÷ - 415 ( 15 415);
c) 34 ¹ (21 x) ÷ ( 3747 30) 3746.
3. Tinh gia tri cua biêu thuc a b c , biêt:
a) a ÷ 45 , b ÷ 175 , c ÷ - 130;
b) a ÷ - 350, b ÷ - 285, c ÷ 85;
c) a ÷ - 720 , b ÷ - 370 , c ÷ - 250.
4. Cho n sô nguyên bât ki : a
1,
a
2
,.,a
n
. chung to ráng S ÷ |a
1
a
2
| ¹ |a
2
a
3
|¹..¹|a
n-1
¹ a
n
|¹|a
n

a
1
| la môt sô chán.
5. Cho 15 sô tu nhiên khac nhau va khac 0 , trong do môi sô không lon hon 28. Chung to ráng trong 15 sô dã
cho bao gio cùng tim duoc it nhât môt nhom gôm 3 sô ma sô nay báng tông cua hai sô con lai hoác môt
nhom gôm 2 sô ma sô nay gâp dôi sô con lai.


"uy tàc chuyên vê.
1. Tính chât cua dàng thúc : khi biên dôi các dàng thúc ta thuòng áp dµng các tính
chât sau:
Nêu a ÷ b thì a + c ÷ b + c;
Nêu a + c ÷ b + c thì a ÷ b;
Nêu a ÷ b thì b ÷ a .
2. "uy tàc chuyên vê : khi chuyên mçt sô hçng tù vê này sang vê kia cua mçt dàng
thúc ta phai dôi dâu sô hçng dó: dâu ~ + ~ thành dâu ~ - ~ và dâu ~ - ~ thành
dâu ~ + ~.

'í dµ: Tim x Z , biêt :
a) 3 x ÷ (- 21) ( - 9) , hay 3 x ÷ -21 ¹ 9 hay 3 x ÷ - 12 , do do x ÷ 3 ¹ 12 ÷ 15.
b) x 15 ÷ 17 48 hay x ÷ - 16.
Bai tâp:
1. Tim y Z , biêt :
a) y ¹ 25 ÷ - 63 ( - 17);
b) y ¹ 20 ÷ 95 ¸ 75;
c) 2y 15 ÷ -11 ( - 16);
d) - 7 ¸ 2y ÷ - 37 ( - 26).
2. Cho ba sô - 25; 15; x (x Z). tim x , biêt :
a) Tông cua ba sô trên báng 50;
b) Tông cua ba sô trên báng - 35;
c) Tông cua ba sô trên báng 10.
3. Cho x , y Z . Hãy chung minh ráng:
a) nêu x y ~ 0 thi x ~ y ;
b) nêu x ~ y thi x y ~ 0.
4. Cho a Z. tim sô nguyên x biêt:
a) a ¹ x ÷ 11 ;
b) a x ÷ 27.
Trong môi truong hop hãy cho biêt voi gia tri nao cua a thi x la sô nguyên duong, sô nguyên am , sô 0?
5. Cho aZ. tim x Z biêt
a) |x|÷ a ;
b) |x ¹ a| ÷ a.


bçi và uóc cua mçt sô nguyên.

1. Bçi và uóc cua mçt sô nguyên : cho a , bZZ và b/ 0 . nêu có sô nguyên q sao cho
a ÷ bq thì ta nói a chia hêt cho b. ta còn nói a là bçi cua b va b là uóc cua a.
hú ý :
O Nêu a ÷ bq thì ta còn nói a chia cho b duçc q và viêt a : b ÷ q.
O $ô 0 là bçi cua mçi sô nguyên khác 0.
O $ô 0 không phai là uóc cua bât kì sô nguyên nào.
O ác sô 1 và - 1 là uóc cua mçi sô nguyên.
2. Tính chât:
O Nêu a chia hêt cho b và b chia hêt cho c thì a cüng chia hêt cho c :
a b và b c a c.
O Nêu a chia hêt cho b thì bçi cua a cüng chia hêt cho b :
m ZZ ta có a b a ÷ am b.
O Nêu hai sô a ,b chai hêt cho c thì tông và hiçu cua chúng cüng chia hêt cho
c
a c và b c ( a + b ) c và ( a - b ) c.

'í dµ . Tim sô nguyên n , sao cho: (n - 6) ( n 1 ).
Giai . (n - 6) ( n 1 ) hay | ( n 1 ) 5| ( n 1 ) suy ra ( - 5) ( n 1 ) hay (n 1) la uoc cua ( - 5). Do do:
O Nêu n 1 ÷ -1 thi n ÷ 0;
O Nêu n 1 ÷ 1 thi n ÷ 2;
O Nêu n 1 ÷ - 5 thi n ÷ -4;
O Nêu n -1 ÷ 5 thi n ÷ 6.
Thu lai:
O Voi n ÷ 0 thi n 6 ÷ - 6 , n- 1 ÷ -1 va ( 6) ( - 1);
O Voi n ÷ 2 thi n 6 ÷ - 4 , n- 1 ÷ 1 va ( 4) 1;
O Voi n ÷ -4 thi n 6 ÷ - 10 , n- 1 ÷ -5 va ( 10) ( - 5);
O Voi n ÷ 6 thi n 6 ÷ 0 , n- 1 ÷ 5 va 0 5;
vây n ÷ - 4 , 0 , 2 ,6.
Bài tçp
1. Chung to ráng :
a) Tông cua ba sô nguyên liên tiêp thi chia hêt cho 3;
b) Tông cua nám sô nguyên liên tiêp thi chia hêt cho 5.
2. Co hay không môt hinh vuông ma sô do dô dai cac canh la sô nguyên va sô do diên tihcs báng 111.11 ; (
2001 chu sô 1)?
3. Tim sô nguyên n sao cho:
a) (3n ¹ 2) ( n 1 ).
b) (3n ¹ 24) ( n 4 ).
c) (n
2


¹ 5) ( n ¹ 1 ).
4. Cho x, y la cac sô nguyên . chung to ráng nêu 6x ¹ 11y chia hêt cho 31 thi x ¹ 7y cùng chia hêt cho 31.
diêu nguoc lai co dung không?
5. Chung to ráng voi moi sô nguyên n thi :
a) ( n - 1)( n ¹ 2) ¹ 12 không chia hêt cho 9;
b) ( n ¹ 2)( n ¹ 9) ¹ 21 không chia hêt cho 49;

Phân sô bàng nhau.
Hai phân sô
-
,

/
.
gçi là bàng nhau nêu : a. b ÷ c. d.

Vi du . Lâp cac cáp phân sô báng nhau tu bôn trong nám sô sau: 3; 6; 12; 24; 48.
Giai. Tu nám sô dã cho , co ba dáng thuc sau: 3. 24 ÷ 6.12 ; 3.48 ÷ 6.24; 6.48 ÷ 12.24.
Voi dáng thuc 3.24 ÷ 6.12 , truoc hêt ta lâp môt cáp phân sô
6
3
÷
24
12
(1). Dê lâp cac cáp phân sô báng nhau khac
ta lam nhu sau:
O Trao dôi vi tri sô 3 va 24 cua (1), ta duoc cáp phân sô
6
24
÷
3
12
.
O Trao dôi vi tri sô 6 va 12 cua (1), ta duoc cáp phân sô
12
3
÷
24
6
.
O Trao dôi vi tri sô 3 va 24 , 6 va 12 cua (1), ta duoc cáp phân sô
12
24
÷
3
6
.
Tom lai tu dáng thuc 3.24 ÷ 6.12, ta lâp duoc 4 cáp phân sô báng nhau.
Cach lam tuong tu voi hai dáng thuc con lai , ta duoc 8 cáp phân sô báng nhau nua.
Vây co tât ca 12 cáp phân sô báng nhau:
6
3
÷
24
12
;
6
24
÷
3
12
;
12
3
÷
24
6
;
12
24
÷
3
6
;
6
3
÷
24
48
;
6
48
÷
3
24
;
24
3
÷
48
6
;
24
48
÷
3
6
;
12
6
÷
48
24
;
12
48
÷
6
24
;
24
6
÷
48
12
;
24
48
÷
6
12
;
'í dµ. Tim cac cáp sô nguyên x, y biêt :

2
÷
3

.
Giai. Tu

2
÷
3

, suy ra xy ÷ - 6.
Dê tim cac cáp sô nguyên x , y ta phai xet tât ca cac cach phân tich sô -6 duoc dangjtichs cua hai sô nguyên:
( - 6) ÷ ( - 1).6 ÷ 6 .( -1) ÷ ( -2) .3 ÷ ( - 3) .2.
Vi vai tro cua x , y nhu nhau nên co 8 cáp sô nguyên thoa mãn dê bai :

x -1 6 1 -6 2 -3 -2 3
y 6 -1 -6 1 -3 2 3 -2
Bài tçp.
1.Viêt cac phân sô sau duoi dang phân sô co mâu duong:

37
22

;
19
3

;
39
11

;
57
51

;
2.Tim cac sô nguyên x,y biêt:
a)
3

÷

7
; b)

÷
11
3
; c)
1

÷
19
5

.
3. Tim cac sô nguyên x , y ,z ,t biêt :
6
12

÷
5

÷
3

÷
17

÷
9
9
.
4.Tim cac sô nguyên x, y , z biêt :
6
24

÷
3

÷
2
4

÷
2
3

.
5. Lâp cac cáp phân sô báng nhau tu bôn trong sau sô sau :
- 5 ; - 3 ; - 2 ; 6 ; 10 ; 15.
6. Tim cac sô tu nhiên a , b , biêt ráng a ,b la cac sô nguyên tô cung nhau
va
- ,
- ,
5
7

÷
28
29
.

#út gçn phân sô.
1. Muôn rút gçn mçt phân sô ta chia ca tu và mâu cua phân sô cho mçt sô
uóc chung ( khác 1 ho}c - 1) cua chúng dê duçc phân sô don gian hon.
2. Phân sô tôi gian là phân sô không thê rút gçn duçc nüa. phân sô
-
,
tôi
gian nêu |a|và|b| là hai sô nguyên tô cùng nhau.

'í dµ. Chung to ráng phân sô
2 3
3 5

3
3
la phân sô tôi gian voi n ZN.
Vi n ZN , nên 5n ¹ 3ZN
*
va 3n ¹ 2 ZN
*
. do vây dê chung minh phân sô
2 3
3 5

3
3
la phân sô tôi gian voi n
ZN. at phai chung minh 5n ¹ 3 va 3n ¹ 2 la hai sô nguyên tô cung nhau.
Goi UCLN cua 5n ¹ 3 va 3n ¹ 2 la d ( d ZN va d_ 1) , ta co 5n ¹ 3 d va 3n ¹ 2 d , do do 3(5n ¹ 3) d va 5(3n
¹ 2) d . suy ra 5(3n ¹ 2) - 3(5n ¹ 3) hay 15n ¹ 10 15n 9 d , hay 1 d , do do d ÷ 1 .vây phân sô
2 3
3 5

3
3

la phân sô tôi gian voi n ZN.
'ì dµ . tim phân sô báng phân sô
211109
188887
, biêt tông giua tu va mâu cua phân sô la 6.
Giai . ta co:
211109
188887
÷
19
17
. Cac phân sô pahir tim co dang

19
17
(k Z , k = 0).
Vi tông giua tu va mâu cua phân sô la 6 nên 17k ¹ 19k ÷ 6 suy ra k ÷ 3.
Vây phân sô phai tim la :
3 . 19
3 . 17
÷
57
51

Bài tçp
1. Rut gon cac phân sô sau: a)
5 . 3 . 2
3 . 2
2 2
3
b)
14 . 5 . 2 . 3
8 . 7 . 5 . 3 . ) 2 (
3 4
5 3 3

2. Rut gon cac phân sô sau:
a)
3 2 4 12
2 6 2 2 11 2
960 . 81 10 . 6 . 2
15 . 12 . 6 16 . 6 . 5

; b)
1 25 ... 25 25
1 25 ... 25 25
2 28 30
4 24 283. Chung to ráng voi moi sô nguyên n , cac phân sô sau la phân sô tôi gian:
a)
1 30
1 15

3
3
b)
1 3
2
2 4
3

3 3
3 3
.
4. Tim tât ca cac sô nguyên dê phân sô
7 21
3 18

3
3
la phân sô tôi gian.
5. a) Cho phân sô
9
13
. Phai them vao tu va mâu cua phân sô , sô tu nhiên nao dê duoc phân sô báng phân sô
7
5
?
b) Cho phân sô
44
19
. Phai thêm vao tu va mâu cua phân sô , sô tu nhiên nao dê duoc phân sô báng phân sô
47
22
?
6. Dung môt trong chin chu sô tu 1 dên 9 dê ghep thanh môt phân sô ma môi phân sô lân luot báng : 2 ,3, 4,
5,6 ,7 , 8, 9.
7. Tim phân sô tôi gian
-
,
, biêt:
a) Công tu voi 4 . mâu voi 10 thi duoc môt phân sô báng phân sô dã cho;
b) công mâu vao tu , công mâu vao mâu thi duoc môt phân sô gâp 2 lân phân sô dã cho.
8. Tim phân sô , biêt :
a) Phân sô do báng phân sô
20
9
va BCNN cua tu va mâu la 360;
b) Phân sô do báng phân sô
39
20
va UCLN cua tu va mâu la 36.
9. Tim phân sô
,-
,
, biêt ráng phân sô do báng phân sô
, 6
1
.
10. Chung to ráng nêu phân sô
6
1 5
2
3
la sô tu nhiên voi n ZN thi ca phân sô
2
3
va
3
3
la cac phân sô tôi
gian.
"uy dông mâu nhiêu phân sô.
Muôn quy dông mâu nhiêu phân sô vói mâu duong ta làm nhu sau:
Buóc 1 : Tìm mçt bçi chung cua các mâu ( thuòng là BNN) dê làm mâu chung.
Buoc 2: Tìm thùa sô phµ cua môi mâu ( bàng cách chia mâu chung cho tùng mâu).
Buóc 3: Nhân tu và mâu cua phân sô vói thùa sô phµ tuong úng.

Vi du. Rut gon rôi quy dông mâu sô cac phân sô sau:
3 . 4 7 . 8
11 . 4 5 . 4

;
3 . 20 6 . 5
7 . 10 8 . 15

va
11 . 7 . 5 . 2
7 . 5 . 2
2 3
2 4
.
Giai. rut gon cac phân sô:
3 . 4 7 . 8
11 . 4 5 . 4

÷
) 3 7 . 2 ( 4
) 11 5 ( 4

÷
11 . 4
16 . 4
÷
11
16
;
3 . 20 6 . 5
7 . 10 8 . 15

÷
) 3 . 4 6 ( 5
) 7 . 2 8 . 3 ( 5

÷
18 . 5
10 . 5
÷
18
10
÷
9
5
;
11 . 7 . 5 . 2
7 . 5 . 2
2 3
2 4
÷
11 . 7 . 7 . 5 . 2
7 . 5 . 5 . 2 . 2
3
3
÷
11 . 7
5 . 2
÷
77
10
.
Quy dông mâu ba phân sô :
11
16
;
9
5
;
77
10
.
Mâu chung : 7.9.11 ÷ 693.
Cac thua sô phu tuong ung : 9.7 ÷ 63 ; 7.11 ÷ 77 va 9.
Vây :
11
16
÷
63 . 11
63 . 16
÷
693
1008
;
9
5
÷
77 . 9
77 . 5
÷
693
385
;
77
10
÷
9 . 77
9 . 10
÷
693
90
.
Bai tâp:
1. Tim mâu chung cua cac phân sô sau :
a)
2 2
5 . 3 . 2
13
va
7 . 5 . 3 . 2
11
2 4
; b)
11 . 7 . 3
19
2

va
13 . 7 . 3
23
2

2. Tim tât ca ca phân sô ma tu va mâu dêu la cac sô tu nhiên khac 0 co môt chu sô , tu kem mâu 3 don vi va co
a) BC cua cac tu la 210;
b) BC cua cac mâu la 210;
c) BC cua cac tu va mâu la 210;
3. Tim cac chu sô a , b ,c dê:
a) Phân sô
,-
36
÷ a ¹ b;
b) Phân sô
. - ,
1000
÷ ,-. .
4. Cho ba phân sô:

2 2 3
2 2
3 . 5 5
3 . 5 5

;
11 12 4
9 5 6
6 3 . 8
120 . 6 9 . 4

;
404 1919 . 2
101 2929

Rut gon rôi quy dông mâu cac phân sô do.
6. Tim phân sô co mâu báng 11 , biêt ráng khi công tu voi 18, nhân mâu voi
7 thi duoc môt phân sô báng phân sô ban dâu.
7. a) Tim phân sô báng phân sô
18
8
, co tich giua tu va mâu báng 324;
b)Tim phân sô biêt tich cua tu va mâu la 550 va mâu cua phân sô chi chua cac sô nguyên tô 2 va 5.
$o sánh phân sô.
1. 'ói hai phân sô cùng mâu duong , ta có :
a) Nêu a < c và b > 0 thì
-
,
<
-
.
.
b) Nêu a > c và b > 0 thì
-
,
>
-
.
.
2. Muôn so sánh hai phân sô không cùng mâu , ta viêt chúng duói dçng hai phân
sô có cùng mçt mâu duong rôi so sánh các tu vói nhau. Phân sô nào có tu lón
hon thì phân sô dó lon hon.


'í dµ: Hãy tim cac phân sô , thoa mãn môi diêu kiên sau:
a) Co mâu la 30 , lon hon
17
5
va nho hon
17
6
.
b) Co mâu la 5 , lon hon
3
2

va nho hon
6
1

.
Trong môi truong hop trên hãy sáp xêp cac phân sô theo thu tu tu nho dên lon.
Giai. a) Goi phân sô cân tim la
30
,
, trong do a Z., ta co:
17
5
·
30
,
·
17
6
, quy dông mâu chung cua ba phân sô ta duoc :
510
150
·
510
17,
·
510
180
; suy ra 150 · 17a · 180 ,
do do 8 · a · 11 , ma a Z. nên a ÷ 8 ,10. vây co hai phân sô thoa mãn dê bai :
30
9
÷
10
3
;
30
10
÷
3
1
.
Sáp xêp cac phân sô theo thu tu tu nho dên lon :
17
5
·
10
3
·
3
1
·
17
6
.
b) Cach lam tuon tu : ta tim duoc ba phân sô thoa mãn dê bai :
5
3
;
5
2
;
5
1
.
Sáp xêp cac phân sô theo thu tu tu nho dên lon :
3
2

·
5
3
·
5
2
·
5
1
·
6
1

.
Bài tçp :
1. Diên sô thich hop vao chô co dâu .
a)
23
10
·
23
...
·
23
...
·
23
...
·
23
...
·
23
5
;
b)
5
1
·
30
...
·
15
...
·
10
1
.
2. Hãy tim cac phân sô , sao cho :
a) Co mâu la 20 , lon hon
13
4
va nho hon
13
5
;
b) Lon hon
7
5
va nho hon
6
5
.
3. a) Cho phân sô
5
4
. cung công thêm 3 vao tu va mâu cua phân sô thi phân sô tim duoc lon hon hay nho
hon
5
4
?
b) Cho phân sô
4
5
. cung công thêm 3 vao tu va mâu cua phân sô thi phân sô tim duoc lon hon hay nho hon
4
5
?
4. Cho hai phân sô
6
1
va
3
2
. hãy tim :
a) Nám phân sô co tu va mâu cung la sô duong , sao cho cac phân sô do lon hon
6
1
va nho hon
3
2
;
b) hai muoi phân sô co tu va mâu cung la sô duong , sao cho cac phân sô do lon hon
6
1
va nho hon
3
2
;
c) Co nhân xet gi vê sô cac phân sô co cung tu va mâu cung la sô duong , sao cho cac phân sô do lon hon
6
1
va
nho hon
3
2
;
5. Hãy viêt ba phân sô co mâu khac nhau , xen giua hai phân sô :
2
1
va
3
1

Tính chât co ban cua phép cçng phân sô.
1. Tính chât giao hoán : khi dôi chô các phân sô trông mçt tông thì tông
không dôi .
'ói mçi phân sô
-
,

/
.
ta có :
-
,
+
/
.
÷
/
.
+
-
,
.
2. Tính chât kêt hçp : muôn cçng mçt tông hai phân sô vói phân sô thú
ba , ta cô thê cçng phân sô thú nhât vói tông hai phân sô còn lçi.
'ói mçi phân sô
-
,
,
/
.
,
6
5
ta có : (
-
,
+
/
.
) +
6
5
÷
-
,
+ (
/
.
+
6
5
).
3. Tông cua mçt phân sô vói 0 bàng chính phân sô dó : 'ói mçi phân sô
-
,
, ta có
-
,
+ 0 ÷
-
,
+ 0 ÷
-
,
.

'í dµ : Tinh nhanh cac tông sau:
a) A ÷
7
2
¹
8
3
¹
7
4
¹
7
1
¹
8
5
¹
3
1
.
b) B ÷
2
1
¹
3
2
¹
4
3
¹
5
4
¹
6
5
¹
7
6
¹
8
7
¹
7
6
¹
6
5
¹
5
4
¹
4
3
¹
3
2
¹
2
1

Giai.a) Ap dung tinh chât giao hoan va kêt hop cua phep công phân sô , gôp cac phân sô co cung mâu vao tung
nhom, ta co :
A ÷ (
7
2
¹
7
4
¹
7
1
) ¹ (
8
3
¹
8
5
) ¹
3
1
÷
3
1
.
b)Ap dung tinh chât giao hoan va kêt hop cua phep công phân sô , gôp cac phân sô co tông báng 0 vao tung
nhom, ta co :
B ÷ (
2
1
¹
2
1
)¹(
3
2
¹
3
2
)¹(
4
3
¹
4
3
)¹(
5
4
¹
5
4
)¹(
6
5
¹
6
5
)¹(
7
6
¹
7
6
) ¹
8
7

B ÷
8
7
.
Bài tçp:
1.Thuc hiên phep tinh môt cach hop li , tinh cac tông sau:
A ÷
9
2
¹
4
3
¹
5
3
¹
15
1
¹
57
1
¹
3
1
¹
36
1

B ÷
2
1
¹
5
1
¹
7
5
¹
6
1
¹
35
3
¹
3
1
¹
41
1

C ÷ ÷
2
1
¹
5
3
¹
9
1
¹
127
1
¹
18
7
¹
35
4
¹
7
2

2. Tim cac sô nguyên x biêt :
a)
3
1
¹
5
2
¹
6
1
¹
5
1
_ x ·
4
3
¹
7
2
¹
5
3
¹
7
5
¹
4
1
.
b)
17
5
¹
9
4
¹
31
20
¹
17
12
¹
31
11
· x _
7
3
¹
15
7
¹
7
4

¹
15
8
¹
3
2

3. Cho S ÷
51
1
¹
52
1
¹
53
1
¹..¹
99
1
¹
100
1
. Hãy so sanh S voi
2
1

4. Ba voi nuoc cung chay vao môt chiêc bê không chua nuoc. Nêu mo riêng tung voi thi voi thu nhât chay dây bê
trong 3 gio , voi thu hai chay trong 4 gio va voi thu ba trong 5 gio.Hoi:
a) Trong 1 gio, nõi voi chay duoc mây phân cua bê?
b) Trong 1 gio,ca ba voi cung chay thi duoc mây phân cua bê?

/:3J:  9.H326:,3,.E.955.83 98.E. 2 ., 5 79J3938 2 .,5 O  3,2 E3897,3.,29.:38E.-3.E..43893H39 3 -3 3,25;999.-,43H:.8  l9J3897,3.,29.:38E.-3'95;9.8 .:38E. O.O-,4 3H:97,3  : 3 

.5 594 39743 

'J/ , %J393.,.E.8393H39 3 - '9 H3 95 .E. 8 9 3H3 9 3 93 29 ,3 3,3 9, .. 8  9J393.E..8.,8 O  , %,.O             - 8.O93.E..8-3 ;K93:9E.7H38 795; ;; 9393.5 .O93-3 9K2933.; :.O 93.E..8 ;K;.O933.; .39H2;8.3.O93.E..8 -3 /4 O93.E..83H:97H3   

%J3.9,44E3.,5F5.3;5F533 , -- ,, -- , ..E.83974329939K933  ..E.9,89743299J.9K9J.3   %J3.995.,5F5.3;5F533 , - ., - . , - ., - . :3.32993,8;2989-, 9,.O9.38939 ;93.,,89,;9-, :333299J.,8;89-, 9,.O9338939; 9J..,89,;89-,  %J3.9535.,5F533 ;5F5.3 , - . ,- ,. :333298;2993 9,.O9338 O;9383., 937.3.E.96:  l:3 9.35F5978-973.34.-3897  l:3 ,.,9.4- , - Z - .O893H358,4.4 ,- 5  %7435F5.,.O/., 8-.,8.,9..3 8/. ,- 5 7 8/.-,4.3E. ;3.38., 

4..893H39 3   28.:32.E. .8538.3..3 7 9/: 03.:3 974323.89J.O 93..  4-.- .99743.-3.K3.E. ..9 2 .8..E.E..E.-. 8.493.E.E.8932933. - 4 O..5.859K2 95  %J3 .23. .O .9..83399743955-3 9K293..E..O..397328 O :-3  .. - .  .. - .893H39 3.558.. -.3 2.    3. ..8.8 282.89743-3 O : -3 .3. ...E.859K2 . ... .- $.3.3 7 9/: 03.:33.8 O9K .8-.E.'J/ %K28.8 2.O-.. -9. ... ..8 O ..4.8932933..-.E.- -35F5997.O...93-3 .9..E..-. .8 03.  /-.893H39 3 904 - 9.:3J.     .     ...E.O.9743 O.58 534.8 -733:.9293 8.E. ....9K93. - ..959. . .F4-33.....93-3  .9298 93H3 -973-3949329K33.E.4.43H:  l3.. .3-. . - .83. -.9H395 .5F59J3 3 . .3.8 O .       .3 : 8. '9955..97393..9H3959E2.K3.. - .    4-3.893H39 3 93.8.O.893H39 333  3 %J3$      %743299..O-..:  J:39J..H9.O.

 3:..3 ../ ... 93.3 ..329 .O .9293 8..8 .8335298.59329 85-.E. -393./ . 2-43.39743/8 O8H3959 .E..89.4.-.8-3 839743..3973939K2 .3 ..E.O-. 8 O .9K .OJ93929..298.3 .H3- 9K29:9 .8939 .323 7393.3.:.3293   .   (   .O9.8..098-.3.     .. -9735939...93. .8 O  955.57.H3- 59.8.-.33.8 ..8 3397.8.4.   ..2997.E.8.. ..E.3 .E.8397g2.3..8283538.83/. 9K28 O  %K2.3.3. 93.:33..3..3O .897g2 3:9.8/. .29..     ..3.- :9H33.938.8 .F4 :-33.53..3  4-32.8..8..3.8397g2...H3-9 3. 9K2..H3-.893H39 3 28..298-38339 9K2 .8.833K3..  . 8.  (    %3.-. -3.O-3.3904993.7.8 O 9K9.8. 9K28- .: .493.O.-3.9K8 ..8 9743 O... /9743559J38.N3.O.O .:.9 ..-. 3.E.92K3-..5J                 %J33...-.  %3. 9743 O28 -9 :989 -.H3-9.8 O. 98.8-..:.4  98..K3....G  %J3E97.:       4/8    /85-3.. 3 . .4.329..       %K2-9 ..8 O3.9-.5. ..-:9.3/.O-.- .  95.89743..8 .34 23.3.-.

2 3.3.9J.8 .O. .  $48E3./.39.2 3 2 3 Z  .83.3973...8.: 3 9.3...8.3.8/./39.. .9.3.. 3  33.3..8 -973.: 9K ..8-33.8.O . .O-..O.2 3..O    . 848E3 .E..88.32373 . 96:...3.3 -3 3    95  '9.. ..:/.8-3.8734 O 8..  .8.323 ..O.E....3. 9..8.. 2 3  'J/ .3.3.. . ....9K2 ..: 29.88.  '98-9K.3/432302 O 338 O. ..83-94E3 E35. .8..4.      '   %..8 .893.    38  ...83. 9.: O9J.. .2 9K28..8 .3 3 8. ..... ..8397g2-3:. .:-.. 8 3 3.E.../ .: .8 2 .a. 3   .. 3..9.8/. 39. 9J./.2. ..9K .9...5 594 3  9.3923..      .//3.4893H3-9K . .83 . 8 2 . .: ...97 2.399.  .8.4 8 2 .^ -973.8 O33.8 9..8 .4.3..3  %K2893H3.39K2 .9..9.33 . 8 3 3.E...3 -3 3  . 859K2. .35..2 3 2 3 Z  'J/ . .4834 %K28.4 9K29.49.49..936:E99.3.8.8.995.-.39.5F5.4.8 ./.  ..8 3 .     9.3:H3.3.....3...9.89K 9.8.

9.E.O.9.83.  /   $48E3 ..9 ...E.-.4 . 9J399J. -. 2.29.2993 :..9...O .E.4.-./  .3.9. .9..39- ..K355.K.2.O.E.  9K355.. -  95 %K2893H3 . 3 5  .39g3 H3-../ 9K . .43H:.. - .  3973 . 2 'J/4-.893H3H395 .8. -3 2 . %743-.43H:3  %743. 3973293 : 8.4/.O-.48 O . 93 : 8. 2  %J3.2 5 ./ .43 9..-. . . 2 ..  .32 .  . -.4 .  3973 .3...39.... 3973 ..9. - .9 3:99.9. - .- .3.%743. ..K355.: . - .-.. .8..298.9J.9.3:. ..933..E. 9 O9..995538 .893H3. ./  9K .9..39g3H33 39K99J..429 8 ..9.298..  ./39.:...K 9.O29.. 9743 O.E. ..3 -2 .5 3 2 5 Z  ..893H3H395 .4 .3. '9.  . . - :.9 3:.48 O .. .. 2.8  %J3..9.48 O9K933.2993 2F9C: 2F99 .3 :.-.9.:.  39733:8 . . .2. - . .O2983.... - .83 :.32989K93.8 ..83.3 .9.4 3973          39733:8 ..3.K355...  .  %J3.3 2 5 3. 2 ...4/.4 %.

.8 O3.8.49K8 O93.O-.8.8 4.3904993...4.9.23299743..4.8  ::.9 .O8   835.4 3H3     ..... .E..4/:  .  95  l3.8....9.4  ::.  $   3H3 4.4.3^ ^ 3H3  : 9K 9...8.9.4.8..E.E....3. .. .O-..9.4 .8.4    ::..893.3-3 4.338 O2.4 : :. O ' 9.  3H3 9.9.- .4  ..E.49K8 O93.O8  835..8.8 8 .4.8.4   ..E.O.O-.4..:..4    'J/ 3-.9.98.9..833..893.4.O.9..9......9.9..4.4 .338 O2.3. 39 7393-.3-3 ..9.: .: :.4 9K.E.397g2-3.89.9.4  98.4.3 9K. ' 9. $ O.. : H38. 98.E.8.4 9K..8.9.8..9.E.8  F593...J3...4.  : 9K 9.. ...9...8.: ..O....O93.O.9.8.9.3..O93.4 ..O.338 O2.  : 9K 9.4.4  'J/ 48   9.9 ..8.O.4-.8..E.4  ::.E.O/3 .9.8.9.4.E.9.8 .8.   3.9.9-.8.338 O2.9K . 893H3.9.9..9. -.88.8 O. $ O.4 3H3    ...4.9.9K.

9.N3...E.9.O29..O-.E.4 .8.23.9. .:..834 8   %3 : 8.E. :38.4.8 -...8  F593893H3.9..9.. %743-..897H3 ..  .8.E. ^3^  397397433g2893H3H395:3.4..4  .9.9.O:.8.: .9. 23 3.8  F593.893H3H395 9743 O.   .O-.  3-.F9 O9323 29974382334 O F 2239323 . ..9.43H: 8.4.4 -97393...E..4 %K2955.8.8 ..43H:83.9.-.893H3-9K-.3. 39.4.893H39 8.4 ..E. .9.E..9.E...9..3.: .3'K8.9.4  %K299.8 . ..8..4 .O-.893H3...2893H33 .4 ..O..4 .9.9.8.3..E.O... .4 .8974328 :.4.9.9.  %K2.4 95..8    .:2983 3.4..4/:  .9. -9738 O.4/:  .8 -9738  .8 .9.3 ..8 .3 93.O/3 .9... 3 3  ..48.9.%7438E:893H3-9K-.4  3973 .423.893H33.E.E.4.9...8.4..4 .O298.4 O9 3.9.8 -9738  .9..-.8 ..9.O:.3 .8.4      3.E.3 .%743. 2 ..83.9743.4  %K2.8. 339. 8O.423.4 3973 .4     .88..9.48 O .43H:88-. 48E:.9..8 O9.4 l3. 2 3..O-.43H:8. 3 3  .5939..O-.2893H33 ...G l3.593..8..8.E. .85 8.43     %K2.9.4.4  !9..E..9.

3:8.83:H39.43H:... 3973..3 .. .3 .:..E.9. ..3 .83:H39 29E.99..:3.8 3:H39.7.8 O  ...939.9.:3.83:H39  'J/ 4893H3..83:H39E..8397g2..E..83:H39 2893H33 :539J..9.:3339 .39.893H3E....E.832 33.  4893H3.O /339743 O   .8397g2.89 3H3E...98 O/. -..83:H39.9.: -973356:E3. ..83:H39-.. ..843...83:H399K.9.8..33  $93H33.83:H39 539J.- .E.3 843 93 843943 .3 .349K...9..9..O..43H:.29893H37.9.9..83:H39.9J3-.K.O93.E..J33O /4 O8.      95  %K2893H3339 .... .3.  %K2893H3. ...^   997.8.9.83 3552.9. O.: ..3.539J.. %3. ..     $.8 843.3...4 / %3.E..3..-...83. .3..83:H39..-3                    (    'J/89K8..2987. ...32996: V!39J. .O-.8.-33 33 .8./3 299J. -9 .O .O.E..: .9....4   !39J.8.2987.83:H39..E.^..83 .....83 .83:H39- .33 -935 69743 O5 6.-.-9743 O.E...9.O .83:H39  %K2893H33 -97383.. .. %K2843..E...33J9..9743 O.3-.. -9.9.39738.83:H39-3.

...48339 O  :39K2..3. :.:3.E.O93-3...3  955.39K.-9 5E9539:4537.8 O .3-3 .O.3.3H3 ..9K/.33..8 O 29...33.E.:2.... 'J/ %K2..59K2.......E.58 O...893H359K2.4. O  95...:3 9393.:3.893H3.   <..39K2.3-3 . 3H3.3 .99.:39K....3:8-.955 .955.E.3.E.58. 3O 9J.. /.3. ..3:8. -.. / /4 O.-993298 539. .8    .K.E...9. -9- E4..-9-39.9K/..O.. .....9.E.<  %K2893H3.E.83 ...      %K2.9K/.4.9K/.8.955 3 Z 3.-/ . -973.83 9J38. ..9K/. /4 O.E.8. . .287. 3H3. / 3...  95  '9.. -4.3-3  .3.. O.9K/...9.G  %K2..4..... .. :59393.. .3..  < '.E.: .....93.9...9K2.8-.3.9 9393 .E..E.8..3:883399743955..8 .4.     < .< 2 Z 2.4 9.   .....9.9K.83:H39 . .E44.8 .:3 -97388E.8 ..322:3.E...-973...59J...E.-.3 6:3.4.:3...59K2  . . / .8-33H3.8 O  :39K2.83:H39.E..9743 28..9..8.:  %K2.:3 .3-. .82339...:.:3 ...3:8 9...8 . /  904 -93.E..- .. -.3.893H3-97393.E.....:39K9....893H3..E. 9K2 Y  O2988E..8 :E..8 O 'J/ %K2893H3. .  O 6:3.E...:39K9.4.  .E.83:H39.:3 9K288E.9743 439 3 .E.!39J..4.4 3:8339..: %743.. .../393..  ...9-.N3.8-...4...E...83 .8.4.

.4 :/.3:88339E..8 5.3-3.E97   95  %K2. ..8 ./:329.8.E..02...33. %K2893H3 -99J.. %K2/3.8 O  'J/9893H3.3. .4 .9..4 -3.9 8.:-.83:H39.4. 3H3 3...E.E97   /4 O33. .E.39293 4 397..O3..O-3.E.3.E.!39J.4.392 3  3.E..4 .9..3  /93 9K3  Z  3     9K29.O/3  8.:3.O-.O 3  .4 3:-9 9K ...O-.E97    %743.3 ..E. -.3 9J..43H:.. .397....59J.82339.4 3:-9 9K ..8. 3 3 Z .8339.: 9K2..8 .8.....287.8.8 .2.33.3 3 Z 833:H39.7H3 ..3 2539.8..2:3.83.9.897H3 8339.3293l33 O202 97.3O-.E.E..O-.: .......49K3. -.E.4 8.O 3 3  3 'K 3 /4 O 9K5. :..997H3 ..8 8339.88.9..E.. 95938539.9...O9.3:39-.39.O. 3. 859K29K    3H3 -..39293 3 :-.:3.48  . .43:8.K..483..O9J3.48 O .4 ....:3. -9- -9.35E...:9K.3:8 9.2997.2..8 .9..8 .23298. %K28339.3  %K2  ..E.3 ..3O 9J.:8339.3-3  95.9K2..4 ..       ' 33..33.E.9.: .3.:3..43H:539..3.9... 9. 3.339 O  :39K2-.39K.49743955..4..E..493 293:H39...02.8....3/.   9739J...3 ..9.8.397.8 O 29.  . 897H3  %9  .997H3  .39293 238.83:H39 .-.8 3:-98 O 9K .-..O9J3..4 3H:-9- -9.  .4.E.-.E.33. 8 O  :39K2.339-. O 59K2  :..E.K 95  9733 .39293 .:3.E.4.023 4 .593.. 8  O9.3.3-.8 O %743.: 3....:3339 ..23834 .3:8 9. 'K -..397..E.397.E.8.  -39J..9  .8.

..8 3:H3.. “ “ “ “  %K2 Z -9 .“ “ “ “ “ “ .83:H3.E..83:H3. “  “.O93-3   :3.    .3 'J/ 9J393.3   3.8.E.3..83:H3-9 ./:  E.583:H3 -9““ ““  483:H39743 O93.  ^^ 3H3          < '9359K2                       ...8 3 93-3 .“ “ “ “ % O797.  ...3/:9. “ “. .3   9743 O/: .“.  ^^ .““ ““ . 3/:.833H3 O5F5.   :3.:./:.3/: 3.OE979:9 3.3 397393.3../:3 3.E..- E97./:  4.E979:H9 ...93/:.8 O8 3:H3/..O. .33F9K. -“.83:H3E.9J. - Z   l3/: .E979:9 ..83 O 9.“ “-“.  .:. 3H3    < 9359K2      95  $48E3 .83:H3 3..“. “ “ “ “ . 997.“ “ “ “ ..3/: /:.3 '283:H3..  'J/ 45F5.E979:9 .3 8 39783 .37 997.O ..3.9K2:....5 .E.96:9K2 . /   %743.83:H3E..93-393.497329..:3... 96:/:.    “ “ .E.8-9K83:H3/..:9.. “““ “ / ““  %K2.9../:  .3.

 - .995.3 . 3.      .   .:.         .8.OE979:H9 33.   “ “ .38... - ..93/:.38. 397.::3:3-3 .'98 9393. -Z . 3.3.    /     95  %J393“.OE979:H9 33.3..8 3.89J.2. %J3.3.9..2.  .39.83:H3 -9 . Z . -   %K2 Z -9 . ““ “ “ “ “  9. 83:H3E.  .93-3:..:. -- .  .....38.:8 .3 9.44E3.5 . E... --- .83:H3 O $        (  (  (  .Z ..%.38.. -Z . 397...     .:8 / 397..E.OE979:9 3.E979:9 . .2. 395./ E979:9 .2.     %J393.83:H3-349K..        .833H3 O5F5. ..8 93... ^  . .../: -3./: /:. - 9K.O ..  :93.    %743. '98 9393.9.83:H3.3       %J3.      . .23       %3.83:H3 3.. - . .5F5.83:H3.:8. %J3..83:H3  .E. . -Z .“ - -9 ..J/%J393..83:H39.. 93-3 95  %J3   .:8 .8 ..2.83:H3 .    .

     .OE979:9 3.8      855. 733: 397..8.        %K283:3 -9 . -9 .3.4-. 2 ..8329.9K/:.897H38.9 .93 89. %J393.- ... .E..E. 9 ..4. . - . .:.-3  '999..: :..9.3  ":9..  .      ./:  93/:  .  ":9. /:34.3 l9/:34..E.83G2904/:. 3O2.9K. 8.E..4.3 397397438/ .9J3 . . .-9K-.O/:  397.E./:  9K5 /:99. ..3 .28.E.3 .4 93-.E. .- ..3973$“.  ^  3.“298..39K2 ./:34..9./:34.. 'J/ %J33.9J3..3 23/.O9 %.E.9.E.83:H3 -9 .33297H3 .3-33..96:E 904999 $..3973 .3  4893H3E.:..83974334.2993 9J393.E.. 39.O298 992.3“ “.839743/:34.3O .E.8      ./:  93/:   -/:34.-3 .-:9.      . - .34.897H3 :3297H329 .  %J3.83:H3..-.3 . :.. .:3 2829 8.939K2 .E.:  4..       %J3E97. 9743 O2833. 39.:/4/.:3. ..4.“ “.3 . 9..-9K.  ^ .E.9.3     E5/36:9.E..E.83974334..E.3 3:H3  %3 897432993 89.-3 .  -  .E.4..99.. .F4 :-33.98.E.-/:34. - .8.O              95  %J33.3E5/3.3./:34.      .3973 O..393293 ..“ “.3 .O/:  397.5 /:99 ..29 3O2282835 8.- :.J939293O228283-393.897H3233.   4383:H3-9K.  ":9.99. .4.8-9J9743.

35.8. - .E9734.4-.. . 'J/%K2 Z -9 .3.29 3 9.4.. .-9K83:H334 O E.  * ..33O.:..2 - O :.9. .9. Z 9K2 Z -9 .3..8  Z 9K2 -9 .9 O :.4 ....2983:H3.9K83:H3/. .-.9. “ .- 3:. - .. %3..9.283:H3E....-6 O $ -......897H3-3 .4. .4-  2Z 9.  /4 O  .9K93.4-9....:3. ..“../:  93 /:   -. . -..:329839. 3:9K   4.Z .4- . %3. ..-.3..-.8.- ..4..-.9..9K.4-9K-....3..  O :.897H3-3   4 Z ..-..- . ..4 .O..3.4....9.  95  %K2 Z -9 .4 3  3  ..5 /:83 O/:  93/:  .. ..897H3-3 ..-.     . ““.9..3 83:H3. ..  %743297..4.-69K9.38.4- 9.283:H3  %J3. Z 9K283:H3-9 .3O. O :. O $ 35...     /  *    4-.33O. -.-69K9. 'J/ %K283:H33 8..     . - ..6..4..9.  ..9.2 8  4.O83:H368.. . .32373 .2983:H3  ...   ":9.  .9..-. 3: 9K . %3...

4 :3....39733: .   3 .  .83:H3 . 3  3  .8  %K283:H338.83:H3H3959K.3g283:H3H3959K..8 4/39.9.9.9..4  O.8-3  ..    O '39K3  3 .  4 O O :3 9K3 O :3 9K3 O :3 9K3 O :3 9K3 % O '3 9K3  3 .  O '3 9K3  3 .3.    O '39K3  3 .9.3    95  3973 .329K3.:328 4 /.4 !38-33. 3 3  3.. 3 .. 3 3  3.O 33  3973.4 .. 3  3 ..E.4. 3  ( 3 8:7..E. 3  3  ..-.4 .9.4 ... 3  3   4 . %3. %3.283:H339K .383:H3.49K .: .9.

 . '..97J8..:  %3g28 . -.39..583:H3 -9 %      8:7..5538 9. 9.5538-33.E.8... .5F999...E.:3:. 9..:E..   l9K2.: E.4 . . ...583:H3 9...8 /.O99.. 9.538 .E. -33.5 .:3H3../.5538-33. 39.:   l5.5538-33...E...8.:                                     'J/ %K2.29.  97.:3.23 - .. .:9-397433g288.5538 %O29 39.5538       O %7E4 ..39.     O %7E4 .O-...97...5538 O %7E4 .E..539J..583:H39.3 9.5538-33. 39.E.8.99.23.O.97J8..3. .:    ' 39.  9..83:H3          'K. / / 'J/ 5.529. ..5538-33.97J8.. 3..

.3  !389353839793 .83:H3 -9        5.:9-397438E:88. .E... 538 33:“.: .. #93538  :3793295389.E.33. . 3 Z  3 .“-“.:    %K2./3538.5388.: .83:H39.42:/.4.E.      %K2.538 .E.5538-33. .3        %K2.3. .:/.83:H39.83:H3  9-9   9       %K2...9.E.E. 9 - 'J/ 3973538 3 53893...83:H3 -9 .:3 E.4298 .“... ..    ..2:. 95          '9.  .E.3. -.538.3 .3. - -973.33.893H3.

4538  .95.: .:53893 . 3 3 . '53859K2 95  #93.283:H33 .5388.3 / /4 O 3  /..538 893H334 ..83:H39..5385.49.E. 3 Z  'K/ 9K2538-3538 -993... 3 3  / 8:7. 3  3  .             .3 .: 3 53893.O   E.538-3538   !9H2.5388.9.'K3 Z 3H33 Z ..2:.3233 .:..538 893H334 .79K2.83:H3 538 .3 Z  /4.323538 Z .O3 /...E.E.5388.9.2:.2:.E. . / /4 O/ .4538 !902.3  3 / .49.5383H3 8:7.538-3538 .O/3  Z    'K93.  3 3 3  3 53893 3  %K299.2:./_ 9. 3 3 3 .          .538 3 53893..538   9.3 / / Z .           3973.3 .33..  #93.

.2:/.E.859.J3.:3.:        .!38 O-3538 .9.22: -3.  -973538 O-3538 .%K29..9-3      %K253893 . -9 - ..538. :3299743...49 .2:  .5388.23.2: 9. .E.3 22:.E.32:.32:.3 Z 9K. 2:.85.:3.2:  %K2538 ..33 'J/ #9376: 32:8.4932:  .29538-3538 .E.....2953853538 .9.5389   39733:538 3   ": 32:3:538 :36: 32:3:538.. 39..4 ..9.. ....: .%K229-..2:.42:9K .39.3  3 3 893H3..         793. !38 O-3538 .39.538 .E.89 3 F59329538225383..2:. 9K .:3 .E538 .8.4  %K2538 -9 .

 - .3..8 9F22: .:3.E.E...538 :. - . .E..O2:-3 -973... 9K .8. .538 O  %K2538. ..3 : .E.2: :...893H3E. .859.. .E... .538                  #9376: 32:.O . ..-..E.33 .O29.9 .:3  E.9.                                            ": 32:-..39. . '                      95  %K22:.E.E53829.2:  %K2.29538-3538-.9.   .          %K299.  . !38 .2: .: .5388. 332:..!38 4-.  .

29.5389.-  :3848E3.5389049993 3.E..3  ..- 9K . .E.538.32:/.- 9K .538..5389049993 33         .23 -     $55.O93 .3.5389.. .2:.5389..3292:/.-.2: .3.E. Z 9.232 :38...: !3834.3597H3855.3.37848E3.O .9. ..9. :... O2: 3.E.O  .O.9.. O2: 3.E. $48E3538  '. ..23 - $55. :. Z 3H3.E.. 538.O.3  'J/9K2.2:-3 .3   . .  .53 8.399./3..-.39K538 O.       /4 O. %K2538-3538  .3  .  ..39K2 ...3. .  .5383.3/.3 .O9J.538 9.%K2538-99J.:3..92 .9.   6: 32:..5389049993 33           . 9743 O..32: 9.E. 2.: ..3  %743297.3 9.  8:7.83:H39..

4.38/.5.538 O3.4/: .4 .E.4.3  . O33F9K.2:.3 8.538  ..49.3..538  .4.3. 9K2   .3 .O2:E.3.3 8.3.4.5389K5389K2 ...8.3.3 .538 O3..2:.5389K5389K2 .3 8..9-..4.3  4.4.38/.3   .E.3 3. .E.3   .4.3.2:.2:.: 03.3.49.3 .3.O9. O2: 3. 4538 .   .3   .3.2:.3.4.39.538.4538   .E.O9.3   . g2538.3.2.538.E...95 l389J.38/.538 O3..538 8.3.O.39H2..              - 9K2.3.3  .3  .39H2.3   .538.

 .95.E.E. .                       .: ..5389 -.93. -3.3538939.32993.E.O93-3 .O           .95. . 5/39J3.5J 9J3. ..35F59J329.32:. .53897329939K93 3  '2538 .  9./ 6 / 6 / 6  %3.E.44E3 . %J3.. .493 3O2 9.O. 9.3538 5.O     'J/%J33.:           .. 9.E. 5 .3. . .5F5.938...9.538.493 3O2 9.9952:3.E. ..O      . .5/39J3.9.9.3 '2538 5 5 .3538 5. . .9.538.. ...538.9.29538.O                 95 %.44E3.J3538 O'2538 .938.44E3.-3.3538  %J3..5F5.O   / / / -  %J3. 9. .538.5F5..

.9-.    ^     4$     848E3$.3..   . - 9743 .9K. ...253...9. %743 3..E.-3...3.9743 .                     %K2.-..- .        ^         ....83:H3-9 .939.3..429..9K .9743. :27H393.%743 ..253.3.- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful