Ngµy so¹n : 08 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 10 / 08 / 2010

TiÕt 1

Bµi 1 : giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶

I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu, triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng sè liÖu ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng. 2. Häc sinh: SGK ®å dïng häc tËp. KiÕn thøc liªn quan iii./tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò : Kh«ng 3.Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

1

Gi¸o

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß, nhiÖm vô cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Em h·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ ë níc ta mµ em biÕt? - H·y quan s¸t H1/SGK - Cho líp H§ nhãm tõng bµn ®Ó tr¶ lêi vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt? - H·y liªn hÖ t¹i gia ®×nh em trång c©y ¨n qu¶ cã vai trß nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ. - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn II trong SGK. - §èi tîng lao ®éng cña nghÒ lµ g×? - H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc lao ®éng cña nghÒ? - H·y nªu tªn c¸c dông cô dïng cho nghÒ trång c©y ¨n qu¶? - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nh thÕ nµo? GV tæng hîp c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn

I. Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶: - Cung cÊp cho ngêi tiªu dïng. - Cung nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®å hép, níc gi¶i kh¸t. - Cung cÊp hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ: 1. §Æc ®iÓm cña nghÒ: - §èi tîng lao ®éng: Lµ c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ kinh tÕ cao. - Néi dung lao ®éng: Bao gåm c¸c c«ng viÖc Nh©n gièng, lµm ®Êt, gieo trång, ch¨m bãn, thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn. - Dông cô lao ®éng: Dao, cuèc, kÐo c¾t cµnh, xÎng, b×nh tíi … - §iÒu kiÖn lao ®éng: + Lµm viÖc thêng xuyªn ngoµi trêi. + TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt. + T thÕ lµm viÖc lu«n thay ®æi. - S¶n phÈm: C¸c lo¹i qu¶. 2. Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ngêi lao ®éng. - Ph¶i cã tri thøc vÒ khoa häc sinh häc, ho¸ häc, kü thuËt n«ng nghiÖp, am hiÓu thùc tiÔn s¶n xuÊt. Cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Ph¶i yªu nghÒ, yªu thiªn nhiªn, cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, theo dâi sù sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y. - Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, thÝch nghi víi c«ng viÖc ho¹t ®éng ngoµi trêi … III. TriÓn väng cña nghÒ:

- Quan s¸t H2 vµ cho biÕt s¶n phÈm cña nghÒ lµ nh÷ng lo¹i qu¶ nµo? HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®ang ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh÷ng yªu cÇu g×? nh»m t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp - T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu cho ngêi lao ®éng, s¶n xuÊt nhiÒu hµng

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

2

Gi¸o

nh vËy? ho¸ cho ngêi tiªu dïng, nguyªn liÖu, hµng - Trong nh÷ng yªu cÇu ®ã th× xuÊt khÈu. yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt? GV nhÊn m¹nh yªu cµu vÒ tri thøc vµ ph¶i yªu nghÒ Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ: - HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang cã xu thÕ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? GV cho HS xem b¶ng sè liÖu vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶

4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. - GV nªu c©u hái cñng cè bµi ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? §Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, t×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng -ChuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau. *********************************** Ngµy so¹n : 11 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 17 / 08 / 2010

TiÕt 2
I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®îc gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶, ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng: - VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph¬ng.

Bµi 2 : mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T1)

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

3

Gi¸o

* Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶, ham t×m hiÓu thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o -Tranh 1 sè gièng c©y ¨n qu¶ 2. Häc sinh: - §äc tríc néi dung SGK -KiÕn thøc liªn quan Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv- hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶. - Cho HS ®äc néi dung trong SGK. - H·y cho biÕt gi¸ trÞ nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao? GV Hd nªu c¸c gi¸ trÞ cho VD -Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. V× nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ngoµi c¸c gi¸ trÞ trªn th× môc ®Ých chÝnh lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ). Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK. - Cho HS quan s¸t 1 c©y ¨n qu¶ thùc tÕ. - H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y? - H·y ph©n biÖt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i rÔ? Néi dung I. gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶: - Gi¸ trÞ dinh dìng. - Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng. - Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, b¶o vÖ ®Êt.
II. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶:

1. §Æc ®iÓm thùc vËt: a. RÔ: Cã hai lo¹i - RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng, hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. - RÔ mäc ngang, nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. b. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç, nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o, mÒm c. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa. - Hoa ®ùc - Hoa c¸i. 4

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

Gi¸o

®Êt phï sa). lo¹i hoa? -Hoa ®ùc thô phÊn. 2. NhiÖt ®é: Víi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c -Chuèi.IV. thanh long. ChÊt dinh dìng: CÇn cung cÊp ®Çy c¶nh nµo? ®ñ chÊt dinh dìng theo c¸c thêi kú ®Ó .Lo¹i ®Êt nµo thÝch hîp nhÊt cho c©y ¨n qu¶? -§Êt dá Bazan. chÞu nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i d. Qu¶ vµ h¹t: cho VD minh ho¹ . chÊt lîng cao. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh.Lîng ma ph©n bè nh thÕ nµo Ýt chua. §é Èm vµ lîng ma: Hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh kÕt . GV HD HS t×m hiÓu nh ND SGK d.Sè lîng. mµu s¾c.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh«ng ph¶i lµ th©n gç? a. *********************************** 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Hoa lìng tÝnh. . HS ®äc t×m hiÓu ND SGK tr¶ lêi GV kÕt luËn c¸c ND liªn hÖ c¸c VD 4. . DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi.Lîng ma 1000 – 2000mm ph©n bè ®Òu trong n¨m. Cñng cè: GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. 5. h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶. Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. nhiÒu chÊt dinh dìng. dÔ tho¸t níc.H·y cho biÕt t¸c dông cña tõng lo¹i c©y kh¸c nhau -250C – 300C). lµ hîp lý? .NÕu nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp cã n¨ng suÊt. b.§é Èm kh«ng khÝ 80 – 90% qu¶) .. c. §Êt: ThÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt cã tÇng dµy. qu¸ th× c©y cã hiÖn tîng g×? e. kÕt cÊu tèt.Cã lo¹i c©y ¨n qu¶ nµo a bãng r©m hay kh«ng? . tr¶ lêi c©u hái 1 cuèi bµi §äc tríc vµ chuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau phÇn III.Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶. . dõa …) nhau nªn nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng .H·y cho biÕt c©y ¨n qu¶ ph¶i ¸nh s¸ng. ¸nh s¸ng: §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a .

Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p v« tÝnh nh gi©m.Ngµy so¹n : 18 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 24 / 08 / 2010 TiÕt 3 + 4 Bµi 2 mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T2. Néi dung III. 1. .B¶ng 2/ SGK. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. .BiÕt ®îc ®îc kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶. Thêi vô: GV nªu PP phæ biÕn .häc.C¸ch thu ho¹ch b¶o qu¶n * Kü n¨ng: -VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh.T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng iii. Häc sinh: .3) I. kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶: 1. t¸ch . 2. Gi¸o viªn: .MiÒn b¾c: + Vô xu©n: Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 6 Gi¸o .Cho líp ho¹t ®éng nhãm theo .Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n tÝnh nh gieo b»ng h¹t. Gièng c©y.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o ./ tiÕn tr×nh d¹y . gièng c©y ¨n qu¶ nµo? .C©y ¨n qu¶ «n ®íi. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv. bµn ®Ó ®iÒn tªn c¸c lo¹i c©y .H·y kÓ tªn mét sè ph¬ng ph¸p chåi.Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p h÷u . Nh©n gièng: GV cho VD thªm mçi lo¹i . ghÐp. ®Þa ph¬ng.C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi. * Th¸i ®é: -Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II. KiÓm tra bµi cò : ? Nªu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶ 3. chiÕt.C©y ¨n qu¶ ¸ nhiÖt ®íi ¨n qu¶ vµo b¶ng 2 trong SGK? 2. nu«i cÊy m« … nh©n gièng v« tÝnh mµ em 3./ ChuÈn bÞ: 1../ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶. Trång c©y ¨n qu¶: biÕt? a.

T¹i sao l¹i ph¶i trång vµo c¸c th¸ng trªn? .Qu¶ h¸i vÒ ®îc lµm s¹ch. Trång c©y: . ho¹ch cÇn nhÑ nhµng.T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? b. b.T¹i sao khi trång c©y ¨n qu¶ ph¶i cÇn biÕt ®Õn thêi vô? . Lµm cá.T¹i sao khi ®µo hè cÇn ®Ó c. §µo hè. + Vô thu: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10.b¶o -Tuú theo lo¹i qu¶ mµ chÕ biÕn qu¶n. B¶o qu¶n : g×? ..MiÒn nam: §Çu mïa ma -th¸ng 4-5).C¸c lo¹i qu¶ cã vá máng. Thu ho¹ch: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch . Cñng cè: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 7 Gi¸o . . mäng níc thu ho¹ch.Cho HS ®äc néi dung phÇn c©y vµo hè LÊp ®Êt Tíi níc. Phßng trõ s©u bÖnh: h×nh. Tíi níc: . b¶o qu¶n vµ chÕ nªn dÔ bÞ dËp níc bëi vËy khi thu biÕn s¶n phÈm qu¶.Sö lÝ b»ng ho¸ chÊt tia phãng x¹. . bãn ph©n lãt: riªng líp ®Êt mÆt ra 1 bªn? d. söa cµnh: .H·y cho biÕt thÕ nµo lµ t¹o e. Bãn ph©n thóc: Bãn vµo nh÷ng thêi k× nµo? c. ph©n lo¹i -Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g× ? vµ ®Ó n¬i r©m m¸t.Khi nµo ta nªn tíi níc cho c©y? d.Cã nh÷ng c¸ch chÕ biÕn nµo ? hoÆc b¶o qu¶n l¹nh 3. vun xíi ./ Thu ho¹ch – B¶o qu¶n – ChÕ . Ch¨m sãc: . .Lµm cá d¹i cã t¸c dông g×? a. ChÕ biÕn : GV Nªu c¸c lu ý khi thu ho¹ch.Cho häc sinh ®äc quy tr×nh C©y ¨n qu¶ ®îc trång theo quy trång c©y tr×nh: GV HD thªm qua c¸c VD minh ho¹ §µo hè trång Bãc vá bÇu §Æt . Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh .Khi b¶o qu¶n cÇn lu ý ®iÒu 2. ch¨m sãc. 4.Trång c©y theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh cã t¸c dông g×? 4. T¹o h×nh.chÕ biÕn 4. Kho¶ng c¸ch trång: . tr¸nh dËp HS ®äc nghiªn cøu ND SGK n¸t. .Khi sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh biÕn: trëng ta cÇn lu ý ®iÒu g×? 1. söa cµnh? g.H·y kÓ c¸c c¸ch mµ ë nhµ em dïng ®Ó phßng trõ s©u bÖnh? IV.T¸c dông cña viÖc lµm nµy? trëng: .

ChuÈn bÞ néi dung cho bµi 3 ******************************** Ngµy so¹n : 01 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 14 / 09 / 2010 TiÕt 5 Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T1) I. + Lµ n¬i sö dông c¸c ph¬ng Néi dung I. 5. + Lµ n¬i chän läc.GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.. . * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc . * Kü n¨ng: BiÕt ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh.KiÓm tra bµi cò : H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶? 3. .GÇn vên trång. 8 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o ./ tiÕn tr×nh d¹y . 1. Gi¸o viªn: .§äc tríc ND bµi 3 .hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch x©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶. .Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o .H×nh 4 phãng to 2. Häc sinh: .KiÕn thøc liªn quan Iii. båi dìng c¸c gièng tèt.VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bài.häc. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv. 2.Cho HS biÕt ®îc ¬m c©y lµ mét kh©u quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶. n¬i tiªu thô vµ thu¹n tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn./ ChuÈn bÞ: 1. DÆn dß: ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc ®îc kü thuËt x©y dùng vêi ¬m c©y ¨n qu¶. Chän ®Þa ®iÓm: . X©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶ 1.Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. ThiÕt kÕ vên ¬m: §îc chia lµm 3 khu: .Sö dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn lu ý: + Ph¶i biÕt ®îc ®Æc tÝnh chÝn cña h¹t ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.H·y cho biÕt vên ¬m thêng thiÕt kÕ lµm mÊy phÇn? . Cñng cè: . b»ng ph¼ng. . 2. 4. .Cho HS quan s¸t H4 trong SGK. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh: . . + Gièng c©y ®a ph«i ®Ó gi÷ ®îc ®Æc tÝnh cña c©y mÑ. ®é chua tuú lo¹i c©y. . nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u? .ph¸p nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt c©y gièng.Cho HS biÕt c¸c trêng hîp sö trong bÇu ®Êt ph¶i tíi níc.§Êt vên ¬m ph¶i tho¸t níc. GV nªu tÇm quan träng cña 3 khu trªn Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. .HS t×m hiÓu Nd SGK tr¶ lêi . ®é mµu mì cao. GV gi¶i thÝch ®©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông nh©n gièng ë thêi ®iÓm ®Çu Ýt ®îc sö dông ®Ó nh©n gièng lµm c©y con gièng ®i trång ë c¸c vên trång..Khu c©y gièng. . ch¨m sãc thêng dông ph¬ng ph¸p nµy: + Gieo h¹t lÊy c©y lµm gèc xuyªn./ C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶: 1. tÇng ®Êt mÆt dÇy. ii.Khu lu©n canh. c«ng dông cña c¸c khu trong vên ¬m? GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¸c khu cho vÝ dô liªn hÖ thùc tÕ. + Dïng ®èi víi lo¹i c©y cha cã ph¬ng ph¸p nh©n gièng nµo kh¸c. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 9 Gi¸o . phñ r¬m r¹ ®Ó gi÷ Èm.§Êt nµo lµ thÝch hîp nhÊt cho ¬m c©y ¨n qu¶? GV nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó chon lµm vên ¬m cho VD .H·y cho biÕt u.§Ó cã vên ¬m hîp lý ta ph¶i chän nh÷ng tiªu chuÈn nµo? . + Khi gieo h¹t trªn luèng hoÆc . ghÐp.§©y lµ ph¬ng ph¸p t¹o c©y con b»ng h¹t.GÇn nguån níc tíi.Khu nh©n gièng. .H·y cho biÕt ý nghÜa.

T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë ®Þa ph¬ng Ngµy so¹n : 16 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 21 / 09 / 2010 TiÕt 6 Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T2) I. .ChuÈn bÞ néi dung môc II.VÒ nhµ häc bµi.t×m hiÓu c¸ch lËp vên ¬m ë ®Þa ph¬ng .KiÕn thøc liªn quan IV.häc. Muèn vËy cÇn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phï hîp vµ hiÖu qu¶.Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. GV giíi thiÖu ND bµi häc s¹ch bÖnh. khoÎ m¹nh.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o .2 bµi3 .GV lu ý c¸ch lËp vên ¬m 5. Gi¸o viªn: .T×m hiÓu tríc néi dung môc II. 2. ®¹t hiÖu kinh tÕ ph¶i cã nhiÒu gièng c©y ¨n qu¶ tèt. chÊt lîng cao. Néi dung Muèn ph¸t triÓn nghÒ trång c©y ¨n qu¶ nhanh. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c Ii./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. DÆn dß: . Häc sinh: .Tranh vÏ: C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc./ ChuÈn bÞ: 1.N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. . * Kü n¨ng: . KiÓm tra bµi cò ? Nªu u nhù¬c ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh 3. C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ph¬ng ph¸p nh©n gièng ¨n qu¶ c©y ¨n qu¶ (TiÕp) 10 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . 1.2 cho bµi häc sau.æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2../ tiÕn tr×nh d¹y .

.Cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó C2: GhÐp m¾t: Lµ c¸ch ghÐp phæ t×m hiÓu. biÕn cho nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶.Cµnh chiÕt nªn chän nh thÕ . vÝ dô minh ho¹ HS QS tranh vÏ t×m hiÓu néi c.Cho HS quan s¸t h×nh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. chiÕt cµnh? . ChiÕt cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ ®Ó t¹o c©y con. v¶i … ph¸p ghÐp? * GhÐp ch÷ T. + §Æc ®iÓm cña c¸c ph¬ng * GhÐp cña sæ: C¸ch ghÐp nµy cã tØ ph¸p ghÐp? lÖ sèng cao. thêng ¸p dông cho c¸c lo¹i + C¸c lu ý khi sö dông ph¬ng c©y to nh nh·n. . mÝt … . .5cm. ®Çu mïa ma ®èi víi .Cho c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo vë theo néi dung t×m hiÓu trong SGK. I.H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 2.H·y quan s¸t h×nh vµ cho * GhÐp chÎ bªn: biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng * GhÐp nªm: Thêng ¸p dông cho c¸c ph¸p ghÐp? lo¹i c©y ¨n qu¶ nh: Nh·n. nh÷ng lu ý khi thùc hiÖn cho xuyªn gi÷ Èm cho mÆt l¸ vµ ®Êt.H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng b. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 11 Gi¸o . . + Thêi vô ghÐp? * GhÐp m¾t nhá cã gç.. GV cho vÝ dô ph©n tÝch ®Æc * GhÐp ¸p: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ ®iÓm sèng cao nhng c«ng phu vµ tØ lÖ nh©n gièng thÊp. Gi©m cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n ph¸p gi©m cµnh? gièng dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ GV nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña phô cña c¸c ®o¹n cµnh -HoÆc c¸c ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh nªu ®o¹n rÔ) ®· c¾t rêi khái c©y mÑ.Thêi vô thÝch hîp: Vô thu. xu©n ®èi nµo cho ®¶m b¶o? víi miÒn b¾c.H·y cho biÕt thêi vô cña miÒn nam. kh«ng s©u bÖnh.H·y cho biÕt thêi vô cña C1: GhÐp cµnh: Lµ c¸ch ¸p dông cho gi©m cµnh? c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ khã lÊy m¾t. æi. . GhÐp: Lµ ph¬ng ph¸p g¾n mét dung SGK tr¶ lêi c©u hái: ®o¹n cµnh -Cµnh) hay m¾t -Chåi) lªn . . n»m HS tr¶ lêi theo néi dung SGK gi÷a tÇng t¸n. ®êng kÝnh 1-1.Cµnh gi©m nªn chän nh thÕ gèc cña mét c©y cïng hä ®Ó t¹o nªn nµo cho ®¶m b¶o? mét c©y míi.Cµnh chiÕt cã 1-2 n¨m tuæi. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh: a.

./ ChuÈn bÞ: 1./ tiÕn tr×nh d¹y . DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi ChuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho gêi thùc hµnh sau nh môc I bµi 4 - ********************* Ngµy so¹n : 24 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 28 / 09 / 2010 TiÕt 7 Thùc hµnh Gi©m cµnh (T1) I. 2. KiÓm tra: 15’ §Ò bµi: Bµi 4 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 12 Gi¸o .BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt.Dao nhá s¾c. Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. . * Kü n¨ng: . æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. Cñng cè: GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.GV híng dÉn HS trªn h×nh vÏ vµ nh¾c l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cho vÝ dô nªu ph¬ng ph¸p ghÐp ®ang sö dông phæ biÕn 4./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . . * Th¸i ®é: . . gièng c©y ¨n qu¶. Gi¸o viªn: .KÐo c¾t cµnh.Khay nhùa.§Êt ®Ó gi©m cµnh. cã ý thøc tù gi¸c thùc hµnh ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn TH II. .Yªu thÝch m«n häc. cµnh gi©m Iii. 1. 5.Tói bÇu PE. Häc sinh: .Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n .häc.

.Bá ngän vµ cµnh s¸t th©n c©y T¹i sao ph¶i c¾t bít phiÕn l¸? -Gi¶m mÑ. .I.GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t.Cho HS quan s¸t H10.5 cm . Dông cô vµ vËt liÖu: cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.a gi©m cã ®êng kÝnh 0.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan ®é s©u 3-5cm.Cµnh gi©m.H·y cho biÕt ®Ó gi©m mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo B1: C¾t cµnh gi©m: mÊy bíc? .Khay nhùa. trong thêi gian 5-10 gi©y.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu . . Quy tr×nh bao gåm 4 bíc: .Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông . GhÐp ch÷ T. GhÐp cöa sæ. cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . Sau ®ã vÈy cho kh«. sù tho¸t h¬i níc) B2: Xö lý cµnh gi©m. trªn Vô thu vµ vô xu©n. .Cho HS quan s¸t H10. GhÐp ch÷ I.*PhÇn tr¾c nghiÖm :H·y chän ph¬ng ¸n mµ em cho lµ sai trong c¸c c©u sau: C¸c ph¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ: a. dao nhá s¾c. kho¶ng c¸ch c¸c s¸t. cµch lµ 5x5 hoÆc 10x10 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 13 Gi¸o . e.b vµ ®äc c¸c kÝch thÝch ra rÔ víi ®é s©u 1-2 yªu cÇu khi xö lý cµnh gi©m? cm. Nhóng cµnh gi©m vµo thuèc . ma) . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv. MN vµo ®Çu mïa cµnh gi©m cã 2-4 l¸. b. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh II. GhÐp ¸p. . d.Cho HS quan s¸t H10. GhÐp m¾t nhá cã gç. * PhÇn tù luËn: ? ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh.c vµ ®äc c¸c .§Êt bét cã trén c¸t s¹ch.Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh .GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS .C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so yªu cÇu khi c¾m cµnh gi©m? víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi .Thuèc kÝch thÝch ra rÔ. B3: C¾m cµnh gi©m. c. c¾t bít phiÕn l¸.Lu ý HS thêi vô gi©m tèt nhÊt -MB: thµnh tõng ®o¹n 5-7 cm. quy tr×nh thùc hµnh: thùc hµnh. .KÐo c¾t cµnh. 3. .

Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c. vÖ sinh. **************************** Ngµy so¹n : 02 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 05 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 8 Thùc hµnh gi©m Bµi 4 cµnh (T2) I.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.Khay nhùa. . .Cã ý thøc kû luËt.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.Sau 15 ngµy nÕu thÊy rÏ mäc nhiÒu vµ h¬i chuyÓn tõ mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra vên ¬m hoÆc bÇu ®Êt.GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh gi©m cµnh theo quy tr×nh.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. 2. trËt tù. Cñng cè: .Ta cã thÓ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 14 Gi¸o .d B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m.Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh.. Thùc hµnh t¹i gia ®×nh nÕu cã ®iÒu kiÖn . * Th¸i ®é: .Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn.NÕu c¾m vµo bÇu th× mçi bÇu c¾m 1 cµnh vµ xÕp bÇu c¹nh nhau. 5. . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. . Gi¸o viªn: ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . DÆn dß: .§Êt bét cã trén c¸t s¹ch. c¸t ®ñ ®é Èm. Häc sinh: .VÒ nhµ häc bµi.KÐo c¾t cµnh. . .Cµnh gi©m. mï ®¶m b¶o ®Êt. . . * Kü n¨ng: .Tíi níc thêng xuyªn díi d¹ng s¬ng ®Ó ch¨m sãc cµnh gi©m?. II. 4.Cho HS quan s¸t H11. .BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau./ ChuÈn bÞ: 1.

æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. III.10 gi©y. .HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh.. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p gi©m cµnh? 3.häc: 1.Thêi gian hoµn thµnh.Thêng xuyªn theo dâi. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv.Thùc hiÖn quy tr×nh. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: . chuÈn bÞ: . uèn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh. . IV. .GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô.Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. . 15 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Néi dung I. . . vÖ sinh khu vùc thùc hµnh.GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t. II. víi thêi gian tõ 5 . B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m. .B×nh tíi cã hoa sen. thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 .Sù chuÈn bÞ dông cô. . .8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y). vËt liÖu cÇn cã cho bµi.Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. . .Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. .GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ c¶u HS giíi thiÖu ND giê thùc hµnh Ho¹t ®éng 2: Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng.§¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. . III. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶.2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh.Dao nhá s¾c. TiÕn hµnh: .Cho 1 . Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh.Híng dÉn thu dän.TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: C¾t cµnh gi©m: B2: Xö lý cµnh gi©m. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. .Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta. Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: .NhËn dông cô. .Sè lîng cµnh gi©m ®îc. . .Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông cô. vËt liÖu. vËt liÖu cho nhãm. . . B3: C¾m cµnh gi©m.

/ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . .VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch.§Êt ®Ó bã bÇu.æn ®Þnh tæ chøc: 2. trËt tù..Dao nhá s¾c.häc. Gi¸o viªn: . KiÓm tra bµi cò: Bµi 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 16 Gi¸o .E ®Ó bã bÇu. nguyªn nh©n. 4.Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt.C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra./ tiÕn tr×nh d¹y .§äc tríc néi dung chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho bµi “Thùc hµnh: ChiÕt cµnh”. Cµnh chiÕt. II. nh©n gièng c©y ¨n qu¶.M¶nh P. * Kü n¨ng: . Häc sinh: . 5. -Nªu c¸c u. Dao nhá s¾c. . .Cã ý thøc kû luËt.GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p . nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm.Cho ®iÓm c¸c nhãm./ ChuÈn bÞ: 1. . Cñng cè: .D©y buéc.Khay nhùa. . 1. * Th¸i ®é: . vÖ sinh. Iii. . Ngµy so¹n : 06 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 12 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 9 /11/2007 Thùc hµnh chiÕt cµnh (T1) I. DÆn dß: . 2. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. .KÐo c¾t cµnh.

H·y cho biÕt ®Ó chiÕt mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . bµi.§é dµi phÇn khoanh tõ 1. cã 1 – 2 n¨m tuæi. B2: Khoanh vá.5 cm.KÐo c¾t cµnh. kh«ng bÞ s©u bÖnh.Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 15 cm. . .Bãc hÕt líp vá råi c¹o s¹ch phÇn vá tr¾ng s¸t phÇn gç råi ®Ó kh«. Néi dung I. ®êng kÝnh tõ 0.5 cm. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c II.E ®Ó bã bÇu.Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n. d©y buéc.a . .§Êt ®Ó bã bÇu.H·y cho biÕt chän cµnh chiÕt nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? .Thuèc kÝch thÝch ra rÔ . Dông cô vµ vËt liÖu: dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho .Cho HS quan s¸t H11.2. . .GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t.5 – 1. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. Môc tiªu: .b vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi khoanh vá? .Cho HS quan s¸t H11.5 . bÌo t©y. liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . .Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch chiÕt cµnh? 3. . .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh.Gi¶i thÝch cho HS t¹i sao ph¶i c¹o líp vá tr¾ng s¸t phÇn gç -Cho rÔ ra nhanh). dao nhá s¾c.Khay nhùa.N»m gi÷a tÇng t¸n vµ v¬n ra ¸nh s¸ng.Yªu thÝch m«n häc. MN vµo ®Çu mïa ma) .Quy tr×nh bao gåm 5 bíc: B1: Chän cµnh chiÕt: .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt . cµnh chiÕt. chÊt kÝch thÝch ra rÔ vµ Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 17 Gi¸o .Lu ý HS khi khoanh vá cÇn dïng dao s¾c.M¶nh P. .Cµnh mËp. . B3: Trén hçn hîp bã bÇu.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. tr¸nh lµm dËp phÇn vá cßn l¹i. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . t×m hiÓu thùc tÕ. Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 mïn. . quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. . III.HS.

gi÷ ®îc ®é Èm.Sau 30 .B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén cïng víi ®Êt bã bÇu.Cho HS quan s¸t H11. B4: Bã bÇu. thùc ®· cã rÔ. 5.Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c.. rÔ ph¸t triÓn thuËn lîi). .Cho HS quan s¸t H11. . PhÝa ngoµi bäc m¶nh PE trong råi buéc hai ®Çu. . quan s¸t ra rÔ cña cµnh chiÕt).60 ngµy quan s¸t bÇu ®Êt thÊy rÔ xuÊt hiÖn vµ cã .c mµu vµng ngµ th× c¾t cµnh .Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. Ngµy so¹n : 13 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 19 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 10 Thùc hµnh chiÕt cµnh (TiÕt 2) I. B5: C¾t cµnh chiÕt: . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. .KÝch thíc bÇu tuú thuéc vµo lo¹i kh«ng ph¶i l¹i kh¸c? -TiÖn cho viÖc c©y. DÆn dß: .c . hai ®Çu nhá dÇn.Bã gi¸ thÓ bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. .T¹i sao bäc bÇu b»ng PE trong mµ . ®êng kÝnh cµnh chiÕt. . 4.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. .Lµm ®Êt ®îc t¬i xèp./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: Bµi 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 18 Gi¸o .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh bã bÇu theo quy tr×nh. lµm Èm tíi 70% ®é Èm b·o hoµ. .VÒ nhµ häc bµi.T¹i sao ph¶i trén ®Êt mïn.Cho HS quan s¸t mét cµnh chiÕt chiÕt ra khái c©y.Bãc vá PE bã bÇu råi ®em gi©m ë vên ¬m. Cñng cè: . bÌo t©y vµo hçn hîp bã bÇu? .

. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . .GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña m×nh. lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. . æn ®Þnh tæ chøc: 2.. II.NhËn dông cô. * Th¸i ®é: . vËt liÖu cho dông cô.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. vËt liÖu cÇn cã cho bµi.HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña .GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y . Iii.häc. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 19 Gi¸o .§Êt ®Ó bã bÇu./ ChuÈn bÞ: 1. æn ®Þnh tæ chøc thùc Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ hµnh: chøc thùc hµnh.GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô.Thµnh lËp nhãm theo ph©n . .Ph©n nhãm vµ chia khu vùc c«ng.Cã ý thøc kû luËt. 2. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. 1.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. vËt liÖu ®Ó lµm thùc nhãm. . Gi¸o viªn: . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. . Néi dung I.KÐo c¾t cµnh.Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc chiÕt cµnh.Dao nhá s¾c. . d©y buéc. häc sinh. hµnh. * Kü n¨ng: .Cµnh chiÕt.Khay nhùa. II.-BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt.HS. vÖ sinh. . .§¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh.Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn . Häc sinh: . . . Môc tiªu: . trËt tù.M¶nh PE trong.

Thêi gian hoµn thµnh. 5.Thùc hiÖn quy tr×nh. ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm. . vËt liÖu. Cñng cè: .GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t.Híng dÉn thu dän. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 20 Gi¸o .Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. nguyªn nh©n. . vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. . -Nªu c¸c u.2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh. B3: Trén hçn hîp bã bÇu. III.Sù chuÈn bÞ dông cô. IV.8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y) .Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta. uÊn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh. .Cho ®iÓm c¸c nhãm. B5: C¾t cµnh chiÕt.VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch.GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. qu¶.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng.C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra.Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ . B4: Bã bÇu. thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 .Thêng xuyªn theo dâi. .TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: Chän cµnh chiÕt: B2: Khoanh vá.Sè lîng cµnh chiÕt ®îc.§äc tríc néi dung cho bµi “Thùc hµnh: GhÐp”. .Cho 1 . DÆn dß: . TiÕn hµnh: . §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: . . . . 4. .

vÖ sinh. Gi¸o viªn: .GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. 2. KiÓm tra: Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch ghÐp? 3. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt c¸ch ghÐp ®o¹n cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt.Khay nhùa. Môc tiªu: thùc hµnh.HS.Cµnh ghÐp.Dao nhá s¾c.KÐo c¾t cµnh. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt. * Kü n¨ng: Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.C©y lµm gèc ghÐp.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 21 Gi¸o . Iii.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶./ tiÕn tr×nh d¹y .häc. Häc sinh: . . . .æn ®Þnh tæ chøc: 2.**************************** Ngµy so¹n : 18 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 26 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 11 Bµi 6 Thùc hµnh GhÐp cµnh (TiÕt 1) I. . . 1. II. trËt tù. ./ ChuÈn bÞ: 1.BiÕt quy tr×nh ghÐp cµnh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . . .D©y buéc.Tói PE trong ®Ó bäc ngoµi.

B2: Chän vÞ trÝ ghÐp vµ c¾t gèc ghÐp: .Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n.Cµnh ghÐp.Khay nhùa.Cho HS quan s¸t H13.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.M¶nh P.H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? . . dao nhá s¾c. d©y buéc.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. gèc. . vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? .Cho HS quan s¸t H12.Cho HS quan s¸t quy tr×nh B3: GhÐp ®o¹n cµnh: trong SGK. cho bµi. .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 22 Gi¸o . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: + Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm. GhÐp ®o¹n cµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy B1: Chän vµ c¾t cµnh ghÐp: tr×nh thùc hµnh.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. MN vµo ®Çu mïa ma) . .trong viÖc ghÐp cµnh. m¾t ghÐp. Dông cô vµ vËt liÖu: dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã .KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. . quy tr×nh thùc hµnh: 1.E ®Ó bäc ngoµi.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. .§¶m b¶o an toµn trong giê häc. Cñng cè: .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. 4. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c II. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: .KÐo c¾t cµnh. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc .H·y cho biÕt ®Ó ghÐp mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . . .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. hµnh III. + Sè lîng ghÐp ®îc. .

II. m¾t ®Ó ghÐp. trËt tù.Khay nhùa.Dao nhá s¾c. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. .BiÕt c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt ghÐp m¾t. Häc sinh : . ****************************** Ngµy so¹n : 26 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 02 / 11/ 201029/10/2007 TiÕt 12 Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 2) I. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV – HS. 5. Môc tiªu: Néi dung Bµi 6 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 23 Gi¸o . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. vÖ sinh.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. * Th¸i ®é: .Cã ý thøc kû luËt.D©y buéc. 1.+ Theo quy tr×nh thùc hµnh. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp cµnh? 3.VÒ nhµ häc bµi. an toµn lao ®éng.Kðo c¾t cµnh. . Iii./ tiÕn tr×nh d¹y – häc. . * Kü n¨ng: . . æn ®Þnh tæ chøc: 2. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. DÆn dß: .Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh ghÐp m¾t nhá cã gç. + VÖ sinh. 2.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. Gi¸o viªn: .Cµnh ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . ./ ChuÈn bÞ: 1.

thùc hµnh. - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong - GV nªu môc tiªu bµi thùc viÖc ghÐp m¾t nhá cã gç. hµnh. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp m¾t nhá cã gç ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? - Cho HS quan s¸t H13. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt – MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh ? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh:

- HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm.

III. TiÕn hµnh: GhÐp m¾t nhá cã gç: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o miÖng ghÐp: B2 : C¾t m¾t ghÐp : B3 : GhÐp m¾t : B4 : KiÓm tra sau khi ghÐp :

- Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. häc sinh. - Thùc hiÖn quy tr×nh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc - Thêi gian hoµn thµnh. lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Sè lîng ghÐp ®îc. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh toµn dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc trong giê häc 24 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o

viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

hµnh. Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra.

4. Cñng cè : - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç. - ChuÈn bÞ cho giê sau. ************************* Ngµy so¹n : 05 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 09 / 11/ 201029/10/2007

TiÕt 13

I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸c thao t¸c ghÐp kiÓu ch÷ T theo quy tr×nh kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh ghÐp ch÷ T. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - Cµnh , m¾t ®Ó ghÐp.

Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 3)

Bµi 6

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

25

Gi¸o

- Dao nhá s¾c. - D©y buéc. Iii./ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. Môc tiªu: thùc hµnh. - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. trong viÖc ghÐp ch÷ T. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2:æn ®Þnh tæ II. æn ®Þnh tæ chøc thùc chøc thùc hµnh. hµnh: - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp ch÷ T - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn m×nh. theo mÊy bíc? - Thµnh lËp nhãm theo ph©n - Cho HS quan s¸t H14. c«ng. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - NhËn dông cô, vËt liÖu cho - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt nhãm. -MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS III. TiÕn hµnh: quan s¸t. * GhÐp ch÷ T: Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o m¾t ghÐp: - Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm B2: C¾t m¾t ghÐp: lµm thùc hµnh. B3: GhÐp m¾t: - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

26

Gi¸o

dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc liÖu. hµnh. - Thùc hiÖn quy tr×nh. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt - Thêi gian hoµn thµnh. qu¶. - Sè lîng ghÐp ®îc. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn trong giê häc cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. - ChuÈn bÞ cho giê sau. ************************************** Ngµy so¹n: 07 / 11/ 2009 Ngµy gi¶ng: 23 / 11 / 2010

TiÕt 14 : kiÓm tra thùc hµnh
I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS: n¾m ®îc c¸c quy tr×nh thùc hµnh vÒ chiÕt cµnh, gi©m cµnh, ghÐp cµnh. * Kü n¨ng:

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

27

Gi¸o

3 B. 3-4 cm B. Cµnh gi©m thêng c¾t thµnh tõng ®o¹n dµi: A. chiÕt cµnh.5-2. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3. Tr¾c nghiÖm: C©u 1: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ®Çu c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng nhÊt: a. iii. 2-3 cm C. ghÐp cµnh. §é dµi phÇn khoanh vá cµnh chiÕt tõ 1. BiÕt c¸ch lùa chon cµnh hîp lÝ. 10 D.HS: BiÕt c¸c thao t¸c kÜ thuËt cña quy tr×nh gi©m cµnh. Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh 10-15 cm. 6-8 cm D. §Ò bµi: A. 5 C. II. 15x20 cm D. 15 C©u 2: §iÒn § (®óng) hoÆc S (sai) vµo « vu«ng thÝch hîp sau mçi c©u sau: a.. 1-2 cm B. 2. chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó trång c©y. * Th¸i ®é: . 9x15 cm B. Cµnh gi©m ®îc c¾m xuèng ®Êt víi ®é s©u: A. Tói bÇu ®Ó c¾m cµnh gi©m cã kÝch thíc: A. 7-9 cm b. 5-7 cm C. 5-6 cm c. 5x10 cm C. ra ®Ò + HDC HS: ¤n l¹i c¸c néi dung bµi thùc hµnh ®· häc. tiÕn tr×nh kiÓm tra: 1. 20x30 cm d. Hçn hîp bã bÇu gåm 1/3 ®Êt vµ 2/3 mïn Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 28 Gi¸o . ChuÈn bÞ: GV: Nghiªn cøu SGK. Sau khi gi©m cµnh bao nhiªu ngµy th× kiÓm tra: A. æn ®Þnh tæ chøc.5 cm c. b. yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. 3-5 cm D.Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.

§êng kÝnh cµnh chiÕt tõ 0.5®) .5®) (0.B3: + §Æt cµnh ghÐp lªn gèc ghÐp sao cho chång khÝt nhau.5®) d-S (0.5-2cm.B2: + Trän vÞ trÝ ghÐp trªn th©n gèc ghÐp.5®) (0. ®Ó t¹o nªn 1 c©y míi.5®) + C¾t v¸t gèc ghÐp nh ë cµnh ghÐp.c¸ch mÆt ®Êt 10-15 cm (0.5®) ®iÓm) d-D b-C (0. Kho¶ng 1-2 th¸ng th× bÇu xuÊt hiÖn rÔ B. Tù luËn: C©u3: ThÕ nµo lµ ghÐp ? Nªu quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh ? 4. kh«ng s©u bÖnh. (0. Tr¾c nghiÖm:(5 ®iÓm) C©u1: 2 ®iÓm. (0. (0.d. Tù luËn: (5 C©u3: 5 ®iÓm * GhÐp lµ ph¬ng ph¸p g¾n 1 ®o¹n cµnh hay m¾t lªn gèc cña c©y cïng hä (1®) * Quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh: .5®) (0.5®) (0.5®) (0.5®) (0. a-B c-A C©u 2: 3 ®iÓm. Híng dÉn chÊm: A.5®) .5®) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 29 Gi¸o . ë gi÷a tÇng t¸n c©y.5-1.5 cm f.5®) + C¾t v¸t ®Çu gèc cña cµnh ghÐp 1 vÕt c¾t dµi 1. Chän cµnh chiÕt cã 1-2 th¸ng tuæi e. (0. a-§ c-S d-§ B.B1: + Chän cµnh b¸nh tÎ cã l¸ cã mÇm ngñ to.5®) e-§ (0.5®) b-§ (0.

./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . bëi ) I. chanh. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói.30 / 12 / 2010 liÒn nhau vµ ®o¹n cµnh ghÐp xanh t¬i lµ ®îc.Trong thÞt qu¶ cã chøa ®êng.S¬ ®å 15/SGK 2. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh: 30 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .HS ®äc t×m hiÓu néi dung môc I nªu c¸c gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ cã mói. nÕu thÊy vÕt ghÐp (1®) ***************************************** Ngµy so¹n: 18 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 23 . Néi dung I.Cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Gi¸o viªn: . c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói. * Kü n¨ng: . .Em h·y nªu gi¸ trÞ cña qu¶ c©y cã mói? . BiÕt b¶o vÖ gièng c©y quý.Cã ý thøc häc tËp.5®) .Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói. . II.+ Buéc d©y ni long cè ®Þnh vÕt ghÐp chôp kÝn vÕt ghÐp ®Çu cµnh b»ng tói ni long (0. quýt. * Th¸i ®é: .HS. axit h÷u c¬ vµ c¸c kho¸ng chÊt. Häc sinh: ./ tiÕn tr×nh d¹y . TiÕt 15 + 16 . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói. vitamin. t×m hiÓu thùc tÕ.§îc trång réng r·i ë níc ta. 1. KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra 3.KiÕn thøc liªn quan Iii. Bµi 7 kÜ thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói (Cam. . II. gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói: . æn ®Þnh tæ chøc: 2.häc.B4: Sau khi ghÐp 30-35 ngµy më d©y buéc kiÓm tra.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói./ ChuÈn bÞ: 1.GV liªn hÖ thªm c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña c©y ¨n qu¶ cã mói.

5. Nh©n gièng c©y: .§Êt cã ®é pH tõ 5. . bazan … TÇng ®Êt dµy. 2.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. . phï sa cæ. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh : . Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói: . .C¸c ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông 3.T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh nh©n .Hoa : Thêng në ré cïng cµnh non ph¸t triÓn. Mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã mói trång phæ biÕn: .RÔ : C©y cã bé rÔ ph¸t triÓn.5 ®Õn 6.ChiÕt cµnh . rÔ cäc c¾m s©u xuèng ®Êt. . 31 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o .Lîng ma thÝch hîp 1000 – 2000mm / n¨m. 2.§é Èm kh«ng khÝ 70 – 80%. rÔ con ph©n bè tËp chung ë líp ®Êt mÆt. Thêi vô: chñ yÕu cho nh÷ng lo¹i c©y ¨n qu¶ .C¸c gièng chanh.T¹i sao kh«ng ¸p dông chung ? . kÜ thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1.H·y ®äc néi dung ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm chung cña c©y ¨n qu¶ cã mói? .H·y ®iÒn thêi gian trång vµo . .C¸c gièng cam: . cã nhiÒu cµnh .Lo¹i ®Êt thÝch hîp : Phï sa ven s«ng.Cho HS ®äc néi dung giíi thiÖu mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói trong SGK.Th©n : Lµ lo¹i c©y th©n gç. . .NhiÖt ®é thÝch hîp 250C – 270C. .H·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã mói mµ em biÕt? 1.5 ®Õn 6.Cho HS quan s¸t s¬ ®å -H15) vµ nªu c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói? III.C¸c tØnh phÝa nam tõ th¸ng ®Õn th¸ng. cã mïi th¬m hÊp dÉn.GhÐp ®îc gièng c©y? .C©y cÇn ®ñ ¸nh s¸ng nhng kh«ng a ¸nh s¸ng m¹nh.C¸c gièng quýt.Gi©m cµnh .C¸c gièng bëi.Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phæ biÕn nµo? . . viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .GV kÐt luËn c¸c ®Æc ®iÓm cho VD minh ho¹.C¸c tØnh phÝa b¾c tõ th¸ng cã mói nµo? ®Õn th¸ng . §Æc ®iÓm thùc vËt : . Trång c©y: a. . ®é pH tõ 5.5 lµ lo¹i ®Êt g×? .

Dïng lo¹i ph©n nµo ®Ó bãn? C¸ch bãn? . tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. Dïng kÐo c¾t s¸t cuèng qu¶.C¸c c«ng ®o¹n b¶o qu¶n nh thÕ nµo ®Ó qu¶ ®îc t¬i l©u nhÊt. söa cµnh: e. . Cñng cè: . Kho¶ng c¸ch trång Phô thuéc vµo tõng lo¹i c©y. tõng lo¹i ®Êt. Tíi níc vµ gi÷ Èm cho ®Êt: d.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK .GV nªu t¸c dông c¸c biÖn ph¸p Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n qu¶ c©y ¨n qu¶ cã mói: .§Ó phßng bÖnh.Khi nµo th× tiÕn hµnh bãn? . DÆn dß: . Ch¨m sãc: a. Phßng trõ s©u bÖnh: IV.b¶ng trong SGK.Cho häc sinh tham kh¶o mét sè lo¹i c©y víi kho¶ng c¸ch trång cña chóng. 5. 3. b. 2. Lµm cá vun síi: b.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc? . B¶o qu¶n: Sö lý t¹o mµng Parafin. Thu ho¹ch: Thu ho¹ch cÇn ®óng ®é chÝn.Lµm cá vun xíi cã t¸c dông g× cho c©y? . Bãn ph©n thóc: c.Khi qu¶ ®· chÝn ta nªn thu ho¹ch nh thÕ nµo cho hîp lý nhÊt? . .HS vÒ nhµ häc bµi. Trong kho l¹nh 4. .§äc tríc néi dung cña bµi 8 SGK ************************************************ Ngµy so¹n: 20 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 07 /12 / 2010 TiÕt 17 Bµi 8 32 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .T¹i sao ph¶i cã c«ng ®o¹n t¹o h×nh söa cµnh? . s©u cho c©y ta ph¶i SD P2 g× .T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? . Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n: - 1. T¹o h×nh.

§äc tríc ND bµi 8 SGK III. * Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp.HS. t×m hiÓu thùc tÕ.Cïi nh·n cã chøa ®êng. Fe … Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc II.häc. .Hoa nh·n mäc ë ®©u? . æn ®Þnh tæ chøc: 2. 2./ tiÕn tr×nh d¹y .Cã bé rÔ ph¸t triÓn biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña . mçi qu¶ cã 1 h¹t duy nhÊt.¸nh s¸ng: Kh«ng a ¸nh s¸ng m¹nh 33 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . thu ho¹ch. Häc sinh:.B¶ng 5/SGK 2.kÜ thuËt trång c©y nh·n I. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . * Kü n¨ng: N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. c©y to ./ ChuÈn bÞ: 1. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu yªu cÇu ngo¹i c¶nh ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n: 1. axit h÷u c¬. 1. KiÓm tra: H·y nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ cã mói? 3. Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ trÞ dinh dìngcña qu¶ nh·n. .Th©n: Lµ lo¹i th©n gç.Th©n c©y nh·n cã ®Æc ®iÓm nhiÒu cµnh l¸ ph¸t triÓn.Qu¶: Mäc thµnh tõng chïm. b¶o qu¶n . .Qu¶ nh·n cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? trÞ dinh dìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n.Lµ lo¹i qu¶ ¸ nhiÖt ®íi cã gi¸ . II. nh·n: .NhiÖt ®é thÝch hîp: 21 – 270C. Gi¸o viªn:. .Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho . K … vµ c¸c lo¹i kho¸ng chÊt Ca. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. c¸c lo¹i Vitamin C. g×? .Hoa xÕp thµnh tõng chïm mäc c©y nh·n? ë ®Çu ngän vµ n¸ch l¸. ch¨m sãc. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n. §Æc ®iÓm thùc vËt: . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: .C©y nhÉn cã nh÷ng yªu cÇu Lîng ma trung b×nh: vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? 1200mm/n¨m..

.Cã thÓ dïng ho¸ chÊt (Kh«ng G§ em ? dïng ho¸ chÊt ®éc h¹i) ®Ó b¶o 34 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Vïng ®ång b»ng: 8m x 8m -160 . B¶o qu¶n: qu¶ ? .Phßng trõ s©u bÖnh.Tíi níc.Bãn ph©n thóc tËp chung vµo . Ch¨m sãc: chó ý g× ? .MiÒn B¾c: . .§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü ®Êt. thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y Iii.ChiÕt cµnh. Mét sè gièng nh·n phæ nh·n: .GhÐp ¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? 3.T¹o h×nh söa cµnh.H·y cho biÕt ®èi víi c©y nh·n th× nh©n gièng c©y b»ng ph. . Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1.Bãn ph©n thóc: TËp chung 2 sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? thêi kú .Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch qu¶ s¸ng.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë xe l¹nh víi nhiÖt ®é 5 – 10 C. . Nh©n gièng c©y: . nh÷ng thêi gian nµo ? . Thu ho¹ch: chÕ biÕn: . xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. Thêi vô trång: .Vá qu¶ nh½n.Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn hè bãn ph©n lãt: 4. biÕn: 1. lµm . chÕ viÖc thu ho¹ch..BÎ tõng chïm qu¶ huÆc dïng hîp lý nhÊt ? . b¶o qu¶n.Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch kÐo c¾t.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo c©y/ha) . . trång phæ biÕn.H·y kÓ tªn c¸c gièng nh·n mµ nh·n ®êng phÌn.PhÝa b¾c: Nh·n lång.PhÝa nam: Nh·n long. em biÕt ngoµi thùc tÕ ? nh·n da bß … 2..Khi h¸i qu¶ v©n chuyÓn b»ng 0 . nh·n cïi … . . §µo . .H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m ®Êt t¬i xèp. bÖnh thêng gÆp ë c©y nh·n ? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng IV. 2. cã mµu vµng .GV giíi thiÖu mét sè gièng nh·n biÕn: . Kho¶ng c¸ch trång: .H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y nh·n lµ . b¶o qu¶n.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u.Vïng ®Êt ®åi: 7m x 7m lµ hîp lý ? hoÆc6mx8m c. Trång c©y: a. nh·n tiªu.Lµm cá. Thu ho¹ch.MiÒn Nam: tèt nhÊt ? b. nh·n níc.

BiÕt hÖ thèng c¸c kiÕn thøc.Qu¶ nh·n cã thÓ chÕ biÕn SÊy cïi nh·n b»ng lß ®Ó lµm long thµnh nh÷ng s¶n phÈm g× ? nh·n.§äc tríc néi dung bµi “Kü thuËt trång c©y v¶i”.HS. II. 4.Cã ý thøc tù gi¸c «n tËp t×m hiÓu néi dung ®· häc. Iii. Häc sinh: ¤n tËp c¸c néi dung ®· lhäc trong häc k× I. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I.Häc bµi. qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? 3.Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o qu¶n. æn ®Þnh tæ chøc: 2. 1.häc. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu hÖ thèng kiÕn thøc. tiÕn tr×nh d¹y . DÆn dß: . ChÕ biÕn: . tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. Cñng cè: . . * Th¸i ®é: .. ****************************** Ngµy so¹n: 30 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 14 / 12 / 2010 TiÕt 18 : «n tËp I. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . HS ®äc phÇn ‘‘Ghi nhí’’ 5. GV cho hs qs b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc ? KÓ tªn c¸c néi dung lÝ thuyÕt ®· häc trong häc k× I 35 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Néi dung I.GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. HÖ thèng kiÕn thøc: Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .HS n¾m ®îc hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I. C©u hái «n tËp 2. tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp néi dung lÝ thuyÕt ®· häc trong häc k× I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: . * Kü n¨ng: .

GV tãm t¾t hÖ thèng l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I trªn s¬ ®å Lu ý mét sè kiÕn thøc träng t©m HS cÇn kh¾c s©u. C©u hái «n tËp. . C©u3: Nªu c¸ch chän ®Þa ®iÓm vµ thiÕt kÕ vên gieo ¬m c©y ¨n qu¶? GV cho 1 sè vÝ dô kliªn hÖ thùc tÕ C©u4: ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh. C©u6: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng. gi©m cµnh. T¬ng tù GV HD HS «n tËp nh ND SGK 4. GV HD cho vÝ dô minh ho¹. ghÐp? Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p nh©n gièng trªn? HS t×m hiÓu tr¶ lêi theo ND SGK GV lu ý tõng ph¬ng ph¸p HD HS ®¸nh dÊu SGK vÒ lµm vµ häc. «n ®íi .§Þa ®iÓm ®¶m b¶o 4 yªu cÇu . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n. GV ®a ra mét sè c©u hái yªu cÇu HS t×m hiÓu qua néi dung SGK tr¶ lêi GV híng dÉn vµ ®a ra ®¸p ¸n C©u1: Nªu c¸c gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶? HS th¶o luËn tr¶ lêi GV HD cho vÝ dô minh ho¹ C©u2: kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ nh b¶ng 2 SGK/11 HS liªn hÖ c¸c gièng c©y cã ë níc ta. .Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh . ¸ nhiÖt ®íi. C©u5: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói? §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cµu ngo¹i c¶nh ? GV HD HS t×m hiÓu «n tËp nh néi dung SGK C©u6: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng.C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi. «n. Cñng cè: II. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i.Cã 4 gi¸ trÞ .GV nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m trong häc k× I Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 36 Gi¸o .Vên ¬m chia 4 khu .Cung cÊp nhiÒu chÊt dinh dìng cã lîi cho c¬ thÓ.

ChuÈn bÞ néi dung cho häc k× II.. Môc tiªu : .Ph¸t bµi kiÓm tra: §Ò bµi PhÇn I : Lý thuyÕt : C©u 1 : Tr×nh bµy yªu cÇu cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? C©u 2 : Nªu vµ ph©n tÝch néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh ? PhÇn II: Thùc hµnh : C©u 3 : H·y chiÕt hoµn chØnh mét s¶n phÈm cña c©y ¨n qu¶ ? C©u 4 : Thùc hiÖn hoµn chØnh s¶n phÈm cña c¸c ph¬ng ph¸p ghÐp sau ( Mçi ph¬ng ph¸p mét s¶n phÈm ):  GhÐp cöa sæ  GhÐp ch÷ T  GhÐp m¾t nhá cã gç. C . C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra : I . §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : PhÇn I : Lý thuyÕt : ( 4 ®iÓm ) C©u 1 : Yªu cÇu cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ :( 1.Gi¸o viªn : §Ò bµi. . . dông cô häc tËp.Gi¸o dôc tÝnh ®éc lËp. . kh¸i qu¸t ho¸. 5. Ngµy so¹n: 30 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 21 / 12 / 2010 tiÕt 19 : kiÓm tra häc k× I A. ChuÈn bÞ : .Tæ chøc líp : II.RÌn n¨ng lùc vËn dông.5 ®iÓm ) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 37 Gi¸o .Híng dÉn HS «n tËp ë nhµ.Häc sinh : Bµi häc ë nhµ. tæng hîp ho¸ kiÕn thøc.§¸nh gi¸ sù nhËn thøc cña häc sinh vÒ lÝ thuyÕt vµ sù vËn dông vµo thùc hµnh trong toµn bé phÇn trång c©y ¨n qu¶. ®¸p ¸n chÊm .HS vÒ nhµ «n tËp l¹i c¸c néi dung ®· häc. DÆn dß: . tù gi¸c vµ trung thùc trong kiÓm tra B .

38 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o kiÓm tra häc kú i Môn : Công Nghệ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh. cã nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ trång c©y ¨n qu¶. cã kh¶ n¨ng quan s¸t. . am hiÓu thùc tÕ s¶n xuÊt. m«i trêng. Bãc hÕt líp vá khoanh. c¹o s¹ch líp vá tr¾ng gÇn gç råi ®Ó kh« Bíc 3 : Trén hçn hîp bã bÇu : Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 rÔ bÌo t©y. PhÇn II: Thùc hµnh : ( 6.5 ®iÓm ) – Mçi ph¬ng ph¸p ghÐp ®óng kü thuËt ®¹t 1.Tri thøc : Ngêi lao ®éng phaØ cã tri thøc vÒ khoa häc . theo dâi sù sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y. cã ®«i m¾t tinh têng biÕt quan s¸t. C©u 4 : ( 4. hai ®Çu nhá dÇn. buéc d©y chÆt hai ®Çu.Søc khoÎ : Ph¶i cã søc khoÎ tèt. ®êng kÝnh 0. kÜ thuËt n«ng nghiÖp. PhÝa ngoµi bäc vá PE. lµm Èm. dÎo dai. C©u 2 : Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh :( 2.5 ®iÓm ) Bíc 1 : Chän cµnh chiÕt : Chän cµnh b¸nh tÎ . 0 ®iÓm ). t¸n nh« ra ¸nh s¸ng. Bíc 2 : Khoanh vá : Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 -> 15 cm. C©u 1: (3 ®iÓm) H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y ¨n qu¶? C©u 2: (2 ®iÓm) Dùa vµo ®©u ngêi ta nãi r»ng: C©y ¨n qu¶ cã ý nghÜa to lín ®èi víi ®êi sèng. ham häc hái. chÊt kÝch thÝch ra rÔ. t¬i xèp ®Êt . Bíc 4 : Bã bÇu : B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén thuèc kÝch thÝch vµo ®Êt bã bÇu. s¸ng t¹o. C©u 3 : ( 1. chÞu khã.5 ®iÓm ) – Yªu cÇu ®óng kü thuËt chiÕt cµnh. cÇn cï. Tuæi tõ 1 ®Õn 2 n¨m. n¨ng ®éng. Bãc líp vá PE råi ®em gi©m ë vên ¬m hoÆc trong bÇu ®Êt. Bã bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. C©u 3: (3 ®iÓm) H·y nªu c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh.5 cm. thÝch nghi víi ho¹t ®éng ngoµi trêi. . Bíc 5 : C¾t cµnh chiÕt : Khi nh×n qua m¶nh PE thÊy rÔ xuÊt hiÖn mµu vµng ngµ kho¶ng 30 -> 60 ngµy sau khi bã th× c¾t cµnh khái c©y.5 -> 1.. thiªn nhiªn.5 ®iÓm ****************************** §Ò bµi. sinh häc.Lßng yªu nghÒ : Yªu thiªn nhiªn.

PH = 6 ®Õn 6. mÒm c.Hoa ®ùc . hót níc. mµu s¾c. chiÕt cµnh. . ®ãng hép.Hoa c¸i.RÔ mäc ngang. nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót níc. . e. 1.Tríc khi trång c©y 1 th¸ng ph¶i. a.Hoa lìng tÝnh. f.TØ lÖ ®Ëu qu¶ cao nÕu. thô tinh. 2.NhiÖt ®é thÝch hîp cho viÖc ra hoa. 4. . ghÐp. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa. 5. nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o. h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶. thô phÊn. b. d. 3.Thêi vô thÝch hîp nhÊt ®Ó trång c©y ¨n qu¶ lµ. c.Mïa xu©n vµ mïa thu. . ®åi. n¾ng. RÔ: Cã hai lo¹i .RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng. b. *) ý nghÜa : C©u 2 : gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶. giã nhÑ. ®¸p ¸n C©u 1: *) §Æc ®iÓm thùc vËt cña c©y ¨n qu¶: a. d. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 39 Gi¸o .Khi c©y cã qu¶ non vµ sau khi thu ho¹ch ph¶i. 6. 8.§µo hè vµ bãn ph©n lãt. Qu¶ vµ h¹t: . chÊt dinh dìng nu«i c©y.C©u 4: (2 ®iÓm) H·y nèi c¸c néi dung tõ 1 ®Õn 8 víi c¸c néi dung tõ a ®Õn h cho phï hîp.Nh©n gièng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p.Gi¸ trÞ dinh dìng.Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶.Sè lîng. kh«.¨n t¬i. h.Gi©m cµnh.18 ®Õn 24 ®é. g.5. 7. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç.§Êt trång thÝch hî nhÊt lµ ®Êt. chÊt dinh dìng nu«i c©y. .Thêi tiÕt Èm. sÊy kh«.Qu¶ v¶i dïng ®Ó.Phï sa.Bãn thóc cho c©y.

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 40 Gi¸o . t¬i xèp ®Êt . Bíc 4 : Bã bÇu : B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén thuèc kÝch thÝch vµo ®Êt bã bÇu.khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh. Bãc líp vá PE råi ®em gi©m ë vên ¬m hoÆc trong bÇu ®Êt. lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n. Bã bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. t¸n nh« ra ¸nh s¸ng. C©u 3 : Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh : Bíc 1 : Chän cµnh chiÕt : Chän cµnh b¸nh tÎ . Bãc hÕt líp vá khoanh.5 -> 1. buéc d©y chÆt hai ®Çu./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. . . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i..Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng.Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn. C©u 4 : Nèi c©u 1 5 2 6 3 7 4 8 - Häc kú ii Ngµy so¹n : 20 / 12 / 2010 Ngµy gi¶ng: 28 / 12 / 2010 TiÕt 20 Bµi 9 kÜ thuËt trång c©y v¶i I. Bíc 2 : Khoanh vá : Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 -> 15 cm. lµm Èm. b¶o vÖ ®Êt. hai ®Çu nhá dÇn. PhÝa ngoµi bäc vá PE. chÊt kÝch thÝch ra rÔ.5 cm. ®êng kÝnh 0. Tuæi tõ 1 ®Õn 2 n¨m. c¹o s¹ch líp vá tr¾ng gÇn gç råi ®Ó kh« Bíc 3 : Trén hçn hîp bã bÇu : Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 rÔ bÌo t©y. Bíc 5 : C¾t cµnh chiÕt : Khi nh×n qua m¶nh PE thÊy rÔ xuÊt hiÖn mµu vµng ngµ kho¶ng 30 -> 60 ngµy sau khi bã th× c¾t cµnh khái c©y.

Qu¶: Mäc thµnh tõng chïm. ch¨m sãc.KiÕn thøc liªn quan Iii.HS.B¶ng 6. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: g×? . II. Gi¸o viªn: .NhiÖt ®é thÝch hîp: 24 – 290C Lîng ma trung b×nh: . §Æc ®iÓm thùc vËt: biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña .§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ®ÊtIii. b¶o qu¶n . c©y to nhiÒu cµnh l¸ ph¸t triÓn./ tiÕn tr×nh d¹y . sÊy kh«.¸nh s¸ng: Lµ lo¹i c©y a ¸nh s¸ng. Häc sinh: . KiÓm tra: Nªu gi¸ tri dinh dìng cña qu¶ nh·n ? 3.æn ®Þnh tæ chøc: 2. .Qu¶ ¨n t¬i. Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ v¶i: trÞ dinh dìng cña qu¶ v¶i.häc. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .Hoa v¶i mäc ë ®©u? ë ®Çu ngän vµ n¸ch l¸. 7/SGK 2. . Kü thuËt trång vµ ch¨m Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 41 Gi¸o . níc gi¶i kh¸t ®ãng hép. c¸c Vitamin vµ kho¸n chÊt. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü . mçi qu¶ cã 1 h¹t duy nhÊt. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I.Th©n c©y v¶i cã ®Æc ®iÓm 2.Qu¶ v¶i cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? ®êng. c©y v¶i? .C©y v¶i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ 1250mm/n¨m..* Kü n¨ng: .Lµ lo¹i c©y ®Æc s¶n cã chøa .Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho 1.Hoa xÕp thµnh tõng chïm mäc . t×m hiÓu thùc tÕ Ò trång c©y ¨n qu¶.Cã bé rÔ ph¸t triÓn. thu ho¹ch. .Cã ý thøc häc tËp. 1./ ChuÈn bÞ: 1. .Th©n: Lµ lo¹i th©n gç. * Th¸i ®é: . . ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? .N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i: cÇu ngo¹i c¶nh . hoa lÊy mËt nu«i Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ong … ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu II.

H·y kÓ tªn c¸c gièng v¶i mµ em biÕt ngoµi thùc tÕ ? . Thu ho¹ch.GV giíi thiÖu mét sè gièng v¶i trång phæ biÕn. . bÖnh thêng gÆp ë c©y v¶i ? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng viÖc thu ho¹ch. Nh©n gièng c©y: Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p chiÕt vµ ghÐp. .Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? . hép c¸t t«ng råi ®em ngay ®Õn n¬i tiªu thô. mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh h¹i. . 42 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . .Qu¶ v¶i cã thÓ chÕ biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm g× ? sãc: 1. Thu ho¹ch: -Khi qu¶ chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu vµng hoÆc ®á thÉm lµ thu ho¹ch ®îc. 3.Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch qu¶ hîp lý nhÊt ? . Ch¨m sãc: .H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y v¶i lµ tèt nhÊt ? .V¶i chua.Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn chó ý ®iÒu g× ? .Qu¶ ®îc h¸i xuèng ®Ó n¬i r©m m¸t sau ®ã cho vµo sät.Tíi níc. .Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch qu¶ ? . b. §µo hè bãn ph©n lãt: 4. xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. ChÕ biÕn: SÊy v¶i b»ng lß sÊy víi nhiÖt ®é 500C – 600C.v¶i: . . .Vô xu©n: th¸ng 2 – th¸ng 4.Lµm cá.Phßng trõ s©u bÖnh.H·y cho biÕt ®èi víi c©y v¶i th× nh©n gièng c©y b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? . Trång c©y: a.BÎ tõng chïm qu¶ kh«ng kÌm theo l¸.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë gia ®×nh em ? . Thêi vô trång: . Kho¶ng c¸ch trång: c.V¶i lai.Vô thu: Tõ th¸ng 8 – th¸ng 9.Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? . chÕ biÕn: .V¶i thiÒu. chÕ biÕn: 1. lµm ®Êt t¬i xèp. Mét sè gièng v¶i : . 3.Bãn ph©n thóc: TËp chung vµo 2 thêi kú . b¶o qu¶n.T¹o h×nh söa cµnh.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? . . B¶o qu¶n: .Bãn ph©n thóc tËp chung vµo nh÷ng thêi gian nµo ? . 2. . 2.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u. IV. b¶o qu¶n.§Ó trong kho l¹nh.

Iii. ch¨m sãc. tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.B¶ng 6. níc gi¶i kh¸t GV cho VD nªu c¸c gi¸ trÞ kh¸c ®ãng hép. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y xoµi. 5. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. 7/SGK 2./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . Gi¸o viªn: . II./ ChuÈn bÞ: 1. qu¶ xoµi: .N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. Bài 10 I.Qu¶ xoµi cã gi¸ trÞ nh thÕ cã chøa ®êng.häc.§äc tríc néi dung bµi 10 SGK. * Th¸i ®é: .Cã ý thøc häc tËp. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Cñng cè: . hoa lµm thuèc vµ lÊy mËt nu«i ong … Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc II.HS. 1.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . .GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. 1./ tiÕn tr×nh d¹y .4.Lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi . b¶o qu¶n . * Kü n¨ng: . KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu 43 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o kÜ thuËt trång c©y xoµi viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .. t×m hiÓu thùc tÕ. Chu¶n bÞ néi dung cho bµi sau. Häc sinh: .Qu¶ ¨n t¬i. DÆn dß: . Gi¸ trÞ dinh dìng cña trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi. c¸c Vitamin vµ nµo? kho¸n chÊt. ***************************** Ngµy so¹n: 8/01/2010 Ngµy gi¶ng: 09/01-9A+9B TiÕt 19.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng. thu ho¹ch.Häc bµi.

H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Nh©n gièng c©y: Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p gieo h¹t vµ ghÐp m¾t.MN: §Çu mïa ma: Th¸ng 4 – th¸ng 5. Mét sè gièng xoµi : -SGK) Xoµi c¸t. §Æc ®iÓm thùc vËt: . ghÐp cµnh. Kho¶ng c¸ch trång: c. 3. . xoµi tîng. .Hoa mäc thµnh tõng chïm ë ®Çu ngän cµnh gåm cã hoa ®ùc vµ hoa lìng tÝnh.PhÇn lín rÔ tËp chung ë líp ®Êt mÆt.Th©n c©y v¶i cã ®Æc ®iÓm g×? . thÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng.GV giíi thiÖu mét sè gièng xoµi trång phæ biÕn. xoµi th¬m. . Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1. xoµi bëi. .Lµ lo¹i c©y th©n gç.Hoa xoµi mäc ë ®©u? . §µo hè bãn ph©n lãt: 44 .5.Lîng ma trung b×nh: 1000 – 1200 mm/n¨m.ngo¹i c¶nh cña c©y xoµi: . xoµi Thanh Ca … 2.H·y kÓ tªn c¸c gièng xoµi mµ em biÕt ngoµi thùc tÕ ? . 2.MB: Vô xu©n: th¸ng 2 – th¸ng 4. . Thêi vô trång: .Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña c©y xoµi? .5 – 6. . .§é Èm kh«ng khÝ tõ 80 – 90%. b. . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: .T¹i sao c©y xoµi cÇn ph¶i cã mïa kh«? yªu cÇu ngo¹i c¶nh 1.¸nh s¸ng: CÇn ®ñ ¸nh s¸ng.NhiÖt ®é thÝch hîp: 24 – 260C.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? .§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt trõ ®Êt sÐt.C©y v¶i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? . ®Êt cã ®é pH tõ 5.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y xoµi lµ tèt nhÊt ? .C©y xoµi thÝch hîp víi lo¹i ®Êt nµo? Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y xoµi: . Trång c©y: a.H·y cho biÕt ®èi víi c©y xoµi th× nh©n gièng c©y b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? .Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn chó ý ®iÒu g× ? . cã bé rÔ ¨n s©u nªn cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n tèt. Iii.

Gi¸o viªn: .GV hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m bµi.Tíi níc.. 4. b¶o qu¶n . B¶o qu¶n: .Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o.Bãn ph©n thóc tËp chung vµo 4. Ngµy so¹n: 15/01/2010 Ngµy gi¶ng: 16/01-9A+9B TiÕt 20. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng.Bãn ph©n thóc: . xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. Bài 11 I. DÆn dß: .Phßng trõ s©u bÖnh./ ChuÈn bÞ: 1. Thu ho¹ch: . t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c©y ch«m ch«m. nhiÖt ®é thÊp ®Ó ®a qu¶ ®Õn n¬i tiªu thô hoÆc qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? chÕ biÕn.T¹o h×nh söa cµnh.Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch b»ng ph¬ng ph¸p ghÐp th× sau 3 n¨m.Lµm cá.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë §Ó qu¶ n¬i kh« r¸o tho¸ng gia ®×nh em ? . mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh h¹i.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. IV. lµm ®Êt t¬i xèp. b¶o qu¶n. qu¶ ? . II.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m ch«m. 2. c©y trång qu¶ hîp lý nhÊt ? . kÜ thuËt trång ch«m ch«m Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 45 Gi¸o . . chÕ biÕn: chÕ biÕn: 1. . ch¨m sãc. Thu ho¹ch. * Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp. . Ch¨m sãc: nh÷ng thêi gian nµo ? . bÖnh thêng gÆp ë c©y xoµi ? . b¶o qu¶n. Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng .Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o m¸t. thu ho¹ch.Khi thÊy qu¶ cã vá mµu vµng da cam. cã mïi th¬m. viÖc thu ho¹ch. t×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng.Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch .C©y trång b»ng c¸ch gieo h¹t th× 4 n¨m thu qu¶. Cñng cè: .

Häc sinh: .Hoa mäc thµnh tõng chïm ë . thÕ nµo? .Lµ c©y cã t¸n l¸ réng. II. . nhng ®Êt thÞt pha c¸t lµ lo¹i ®Êt nµo? thÝch hîp nhÊt.§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i .H·y cho biÕt ®èi víi c©y Ch«m ch«m Xiªm.5 – .C©y ch«m ch«m thÝch hîp víi ®Êt.Lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi . ch«m: . ch«m ch«m ta.GV KL cho VD minh ho¹ 6. §Æc ®iÓm thùc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m vËt: .häc. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 46 Gi¸o . ch«m . c¸c Vitamin vµ kho¸n chÊt.2. 1.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m ch«m: ch«m. Kü thuËt trång vµ ch¨m thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y sãc: ch«m ch«m: 1. Mét sè gièngch«m . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc 1. chÕ biÕn thµnh xiro hoÆc ®ãng hép.Th©n c©y ch«m ch«m cã ®Æc . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: c©y ch«m ch«m? .Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho ®Çu ngän cµnh gåm cã hoa biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña ®ùc. 2. Ch«m ch«m Java. . Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü Iii. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I.Qu¶ ch«m ch«m cã gi¸ trÞ nh cã chøa ®êng.§äc tríc néi dung bµi 11 SGK. æn ®Þnh tæ chøc: 2. .Qu¶ ¨n t¬i. hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh. Iii.¸nh s¸ng: CÇn ¸nh s¸ng cho nªn nh÷ng qu¶ mäc ë ngoµi ./ tiÕn tr×nh d¹y .Lîng ma hµng n¨m kho¶ng . ch«m ch«m nh·n. §é pH tõ 4.C©y Ch«m ch«m cã nh÷ng yªu t¸n cã mµu ®á ®Ñp h¬n qu¶ ë cÇu vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? trong t¸n c©y. ®iÓm g×? .5.GV giíi thiÖu mét sè gièng ch«m: -SGK) ch«m ch«m trång phæ biÕn.HS. 1.Hoa ch«m ch«m mäc ë ®©u? 2000 mm/n¨m .0 NhiÖt ®é thÝch hîp: 20 – 30 C. . KiÓm tra: Nªu c¸c gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi ?.

Vïng nµo cã thÓ trång c©y th¸ng 5.ch«m th× nh©n gièng c©y 2.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm 3. + §ãn tríc khi hoa në: Ph©n . Thêi vô trång: ch«m lµ tèt nhÊt ? .GV: Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m ®¹m vµ kali.Do qu¶ chÝn r¶i r¸c nªn thu qu¶n.KÝch thíc hè ntn. Kho¶ng c¸ch trång: . ch«m ch«m ? b.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? c. §µo hè bãn ph©n lãt: . Nh©n gièng c©y: b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p gieo nhÊt ? h¹t. Thu ho¹ch: biªn ph¸p thu ho¹ch. . chÊt t¨ng ®Ëu qu¶. . 2.T¹o h×nh söa cµnh. . sãc lu ý ë tõng c«ng viÖc.Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh c©y ch«m ch«m ? h¹i. lµm ®Êt t¬i xèp.Khi thÊy vá qu¶ cã mµu vµng GV: Nªu c¸c ®Æc diÓm ®Ó thu hoÆc ®á vµng th× tiÕn hµnh ho¹ch cho ®¶m b¶o ®é chÝn vµ thu ho¹ch.Phßng trõ s©u bÖnh.Lµm cá.Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g×? . B¶o qu¶n: §ùng trong tói ni long ë nhiÖt ®é 100C cã thÓ gi÷ ®îc 10 ®Õn 12 ngµy mµ chÊt lîng qu¶ . xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. chÊt lîng qu¶. .MN: §Çu mïa ma: Th¸ng 4 – .Bãn ph©n thóc: + Sau khi h¸i qu¶ vµ tØa cµnh: Ph©n h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. Cho + Nu«i qu¶: ChÊt vi lîng vµ VD minh ho¹. chiÕt vµ ghÐp trong ®ã ghÐp lµ phæ biÕn h¬n c¶. Thu ho¹ch. . . bãn ph©n lãt 4. ho¹ch nhiÒu lÇn. Trång c©y: nµo tiÕn hµnh trång c©y ch«m a.Tíi níc.Nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n kh«ng thay ®æi qu¶ khi thu ho¹ch xong ? . . b¶o qu¶n. chÕ biÕn: Ho¹t ®«ng 4: T×m hiÓu c¸c 1.GV nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n sö dông cã hiÖu qu¶. Ch¨m sãc: víi tØ lÖ bao nhiªu ? . 47 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . b¶o . IV.

. 1. .KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn. DÆn dß: . Iii. Ngµy so¹n: 22/1/2010 Ngµy gi¶ng: 23/1-9A+9B TiÕt 21. .häc.T×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh.Panh kÑp. nhËn xÐt sau quan s¸t.HS. Häc sinh: .Thíc d©y.Khay ®ùng mÉu s©u vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i.Mét sè lo¹i s©u h¹i c©y ¨n qu¶. . . Cñng cè: . 48 Gi¸o Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . t¸c h¹i cña mét sè lo¹i s©u h¹i. Quan s¸t vµ ghi chÐp c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña s©u. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i . * Kü n¨ng: Quan s¸t vµ nhËn biÕt h×nh d¸ng. 3. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi./ tiÕn tr×nh d¹y .Mét sè mÉu c©y bÞ s©u ph¸ h¹i. Gi¸o viªn: . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Bµi 12 NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5. trËt tù. 20 lÇn. 2.4./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: NhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y ¨n qu¶ ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh vµ s©u non.B¶ng 8 trong SGK.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. Néi dung I. KiÓm tra: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m?. æn ®Þnh tæ chøc: 2. II. .GV hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m bµi./ ChuÈn bÞ: 1. Dông cô vµ vËt liÖu: . bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T1) I. vÖ sinh.

l«ng mÐp c¸nh díi dµi. ®en . Bä xÝt h¹i nh·n.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¸ng trªn H24/SGK . 4. ch«m ch«m : . II.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . .Cho häc sinh quan s¸t H25/SGK . ®Î trøng thµnh æ díi mÆt l¸.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng h¹i xoµi : Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Thíc d©y. con trëng thµnh vµ con s©u non hót nhùa ë c¸c mÇm non vµ mÇm hoa 2.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . c¸nh nhá. mµu s¾c. ë c¸nh trªn chØ cã l«ng ë ®Çu c¸nh. ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña .RÇy nhá h×nh nªm dµi 3 – 5mm.H·y cho biÕt h×nh d¸ng.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .H·y cho biÕt h×nh d¸ng.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? .Con trëng thµnh cã mµu n©u. Panh kÑp.D¬i ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t c¸c Bíc 1 : Quan s¸t vµ ghi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña chÐp c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña s©u h¹i : s©u h¹i : 1. trong SGK.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS Iii. kÝch thíc cña s©u ? . v¶i.H·y cho biÕt h×nh d¸ng. D¬i thêng tËp chung thµnh tõng ®µn nªn møc ®é ph¸ h¹i t¬ng ®èi lín. TiÕn hµnh: quan s¸t. D¬i h¹i v¶i nh·n : Cßn cã tªn lµ con Rèc gièng con d¬i nhng to h¬n gÊp 3 – 4 lÇn. 3. Cã mµu xanh ®Õn xanh n©u. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy B1 : Quan s¸t. kÝch thíc cña s©u ? . kÝch thíc cña s©u ? .Con trëng thµnh nhá cã hai r©u dµi.MÉu s©u h¹i vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. mµu s¾c. xoµi.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? .§Î trøng ë cuèng chïm hoa vµ 49 Gi¸o .Khay ®ùng mÉu s©u vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. ghi chÐp c¸c tr×nh thùc hµnh. . S©u ®ôc qña nh·n. . .Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.. RÇy xanh -RÇy nh¶y) .Cho HS quan s¸t quy tr×nh s©u. mµu s¾c.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. v¶i : .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . Ban ngµy Èn nÊp ban ®ªm ra ¨n qu¶. B2 : Ghi c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t.

s©u non mµu tr¾ng ngµ. mµu s¾c. 6.H·y cho biÕt h×nh d¸ng. ®ôc cµnh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : 4. . Cñng cè: . kÝch thíc cña s©u ? ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 50 Gi¸o .Cho häc sinh quan s¸t h×nh qu¶ cã mói : d¸ng kÕt hîp víi H27/SGK .S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . 7.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¸ng kÕt hîp víi H29/SGK .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. mµu s¾c.Con trëng thµnh -bím) nhá mµu vµng nh¹t cã ¸nh b¹c.GV NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. .S©u trëng thµnh th©n to. Ngµy so¹n: 29/1/2010 Ngµy gi¶ng: 30/1/2010: 9A+9B TiÕt 22. .VÒ nhµ häc bµi.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . Bµi 12 NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u. mµu s¾c. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. c¸nh réng mµu ®en.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? bªn trong g©n l¸. . S©u ®ôc th©n.g× ? 5. S©u vÏ bïa h¹i c©y ¨n . 5. .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .H·y cho biÕt h×nh d¸ng.H·y cho biÕt h×nh d¸ng. ®ôc ph¸ th©n c©y vµ cµnh lín. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T2) I. S©u xanh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : . Trªn c¸nh cã 6 vÖt ®á vµng.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . DÆn dß: .Con trëng thµnh lµ lo¹i xÐn tãc mµu n©u. kÝch thíc cña s©u ? . m« l¸ non. Con c¸i ®Î trøng vµo n¸ch l¸ vµ ngän cµnh.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . kÝch thíc cña s©u ? .S©u non mµu n©u sÉm råi chuyÓn dÇn mµu xanh.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.

GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .Cã ý thøc kû luËt. . * Kü n¨ng: .Thíc d©y. KiÓm tra: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3.Quan s¸t vµ nhËn biÕt biÓu hiÖn.MÉu bÖnh vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. .Panh kÑp. II. quy tr×nh thùc hµnh: tr×nh thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy II. . B1 : Quan s¸t./ tiÕn tr×nh d¹y .. B2 : Ghi c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t. Gi¸o viªn: . Iii.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.HS.Cho HS quan s¸t quy tr×nh chøng cña bÖnh h¹i. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.Panh kÑp. .Mét sè mÉu c©y bÞ bÖnh ph¸ h¹i. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . 2. vÖ sinh. trËt tù. æn ®Þnh tæ chøc: 2. lÇn. Dông cô vµ vËt liÖu: .häc.Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn.NhËn biÕt ®îc triÖu chøng cña bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶./ ChuÈn bÞ: 1. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. * Th¸i ®é: . Iii. Néi dung I. trong SGK.Thíc d©y. ghi chÐp c¸c triÖu .Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i.. . TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t vµ Bíc 1 : Quan s¸t vµ ghi 51 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . . Häc sinh: .B¶ng 9 trong SGK. . 1. .

BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm Colletotrichum geoe porioides g©y ra) . . BÖnh vµng l¸ h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Trªn qu¶ vÕt bÖnh cã mµu n©u ®en.Trªn hoa.Cho häc sinh quan s¸t h×nh . . thñng l¸. BÖnh loÐt h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : . .Ban ®Çu lµ nh÷ng chÊm vµng trong sau ®ã lín dÇn. v¶i : BÖnh g©y h¹i lµm cho c¸c chïm hoa cã mµu n©u.Cho HS quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt. . C¸c m« bÞ r¾n l¹i thµnh gê næi lªn. 2.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. BÖnh th¸n th h¹i . .ghi chÐp c¸c triÖu chøng chÐp c¸c triÖu chøng cña cña bÖnh h¹i : bÖnh h¹i : . . .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. 52 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o 5. . BÖnh mèc s¬ng h¹i nh·n. .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do vi khuÈn Xanthomonas citri g©y ra) 1.§èm bÖnh trªn l¸ mµu x¸m n©u. n©u lµm cho hoa. trßn hay cã gãc c¹nh.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm g©y ra) .Quanh vÕt loÐt cã quÇng vµng sòng níc. BÖnh thèi hoa h¹i nh·n. qu¶ rông. nøt. . kh« hay thèi ít råi lan s©u vµo trong thÞt qu¶.Trªn l¸ cã nh÷ng ®èm vµng. cã thÓ gi¶m tíi 80 – 100% n¨ng suÊt qu¶. v¶i . liªn kÕt thµnh tõng m¶ng mµu kh« tèi lµm r¹n. ph¸ líp biÓu b× mÆt l¸ t¹o ra vÕt loÐt d¹ng trßn cã mµu x¸m n©u. thèi kh«. . xoµi: 3.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H30/SGK. qu¶ c¸c ®èm mµu ®en. 4.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H31/SGK.Trªn qu¶ cã thÓ mäc ra líp mèc tr¾ng mÞn.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H32/SGK.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm Phytophthora g©y ra) . lâm xuèng. .

TiÕt 23. cong vµ rông sím. . bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T3) I. .Sè lo¹i s©u quan s¸t ®îc.d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H33/SGK. 4. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶./ ChuÈn bÞ: 1. qu¶ nhá vµ mÐo mã. l¸ nhá. vÖ sinh.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. ven g©n l¸ cã mµu xanh lôc.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.VÖ sinh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  NhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y ¨n qu¶ ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh vµ s©u non. 5. Bài 13 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 53 Gi¸o .VÒ nhµ häc bµi. Cñng cè: .Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm theo quy tr×nh thùc hµnh. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . II. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i s©u. an toµn lao ®éng. Ngµy so¹n: 4/2/2010 Ngµy gi¶ng: 6/2/2010 Thùc hµnh NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u. triÖu chøng cña bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. . trËt tù.Panh kÑp. DÆn dß: . cµnh kh« dÇn.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 .BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do Vi khuÈn Libero bacter asiaticum g©y ra) thÞt l¸ biÕn thµnh mµu vµng. Gi¸o viªn: .Lµm g©n l¸ næi. * Kü n¨ng:  Quan s¸t vµ nhËn biÕt biÓu hiÖn. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. .

Dông cô vµ vËt liÖu: . . II. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y . .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.KÝnh hiÓn vi.MÉu bÖnh vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. Ho¹t ®éng 3 : Ghi c¸c nhËn Néi dung I. KiÓm tra: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3. .Thíc d©y. 9 trong SGK. xÐt sau khi quan s¸t : . . .Mét sè mÉu c©y bÞ bÖnh ph¸ h¹i. Iii.Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.häc./ tiÕn tr×nh d¹y .KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c ¨n qu¶ : nhãm.lÇn.Häc sinh: . .Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.HS. .Panh kÑp. quy tr×nh thùc hµnh: Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 8 vµ 9 trong SGK Iii.S©u non.B¶ng 8. 1. B¶ng 8 : §Æc ®iÓm .Thíc d©y.Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. NhËn xÐt sau quan s¸t. . Tªn s© §èi tîng u quan s¸t ph¸ h¹i 1 . . TiÕn hµnh: Bíc 1 : Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. 1. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . . 1.Híng dÉn HS ghi c¸c nhËn xÐt 8 vµ 9 trong SGK : sau khi quan s¸t.KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn.S©u tr- H× KÝch §Æc Mµu nh thíc ®iÓm s¾c d¹n -cm) chÝnh g Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 54 Gi¸o . .

.T×m hiÓu thªm c¸c biÖn ph¸p phßng.Bé phËn bÞ h¹i.Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. an toµn lao ®éng.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. bÖnh h¹i ë ®Þa ph¬ng. … … … 2. ..VÒ nhµ häc bµi. DÆn dß: . 2 3 … ëng thµnh. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . .VÖ sinh. Cñng cè: .Theo quy tr×nh thùc hµnh.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung giê thùc hµnh. b¶ng 9 : TriÖu chøng bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ : §èi tîng quan s¸t Mµu s¾c H×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm VÕt bÖnh 4. . 5. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau “Thùc hµnh: Trång c©y ¨n qu¶”. trõ ®èi víi mçi lo¹i s©u bÖnh. bÖnh quan s¸t ®îc. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 55 Gi¸o . . .Sè lo¹i s©u. quan s¸t t×m hiÓu thùc tÕ c¸c lo¹i s©u.

Thíc ®o. * Kü n¨ng: . æn ®Þnh tæ chøc: 2. 1. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .§µo ®îc hè ®Êt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. vÖ sinh.BiÕt c¸ch ®µo hè ®Êt ®Ó trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt./ tiÕn tr×nh d¹y . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. 3.häc. .HS. Gi¸o viªn: . xÎng Iii./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . .Cã ý thøc kû luËt./ ChuÈn bÞ: 1.BiÕt c¸ch ®µo hè trång cho Néi dung Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 56 Gi¸o . Häc sinh: KiÕn thøc bài 14.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.H34/SGK 2. cuèc. * Th¸i ®é: . Bài 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 1) I. trËt tù. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. II. .Ngµy so¹n: 26/2/2010 Ngµy gi¶ng: 27/2-9A+9B TiÕt 24.

. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. mÆt trªn miÖng hè ? .mét lo¹i c©y cô thÓ. B2: Bãn ph©n lãt.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS v¶i : .KÝch thíc hè : 60 cm x 60 cm. qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt * Nhãm 1 : §µo hè trång c©y BcÇn theo mÊy bíc? Ho¹t lµm: ®éng 4: TiÕn ëi.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü I.Cho HS quan s¸t H34/SGK.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. . Cuèc. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. Lu ý : CÇn ®Ó riªng líp ®Êt trong SGK. .Kho¶ng c¸ch : 8m x 8m. TiÕn hµnh: B1: §µo hè ®Êt. xÎng. quy tr×nh thùc hµnh: B1: §µo hè ®Êt.Kho¶ng c¸ch : 7m x 7m. hµnh . . . KÝch thíc hè tuú theo tõng lo¹i II. * Nhãm 2 : §µo hè trång c©y .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B3: Trång c©y. + Nhãm 1 : §µo hè trång Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 57 Gi¸o . .Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm.T¹i sao cÇn ®Ó riªng líp ®Êt .KÝch thíc hè : 80cm x 100cm quan s¸t. Dông cô vµ vËt liÖu: thuËt khi lµm thùc hµnh.Cho HS quan s¸t quy tr×nh c©y. .H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n mÆt bªn miÖng hè. Iii. .

. DÆn dß: . . * Kü n¨ng: 58 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .BiÕt c¸ch bãn ph©n lãt ®Ó trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. Ngµy so¹n: 5/3/2010 Ngµy gi¶ng: 6/3-9A+9B TiÕt 25.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . an toµn lao ®éng. . . + Nhãm 2 : §µo hè trång c©y V¶i.VÒ nhµ häc bµi. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. .VÖ sinh.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.c©y Bëi.Theo quy tr×nh thùc hµnh. 4. Bài 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 2) I. 5.Sè lîng hè ®µo ®îc. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. Cñng cè: . . . .

Ph©n bãn : Ph©n h÷u c¬ vµ ph©n bãn ho¸ häc.Cho HS quan s¸t quy tr×nh h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. III.Bãn ph©n lãt cã t¸c dông g× B2: Bãn ph©n lãt.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Néi dung I. trËt tù.Cã ý thøc kû luËt. TiÕn hµnh: . vÖ sinh.Cho HS quan s¸t H35/SGK.BiÕt c¸ch bãn ph©n lãt vµo hè trång cho mét lo¹i c©y cô thÓ.H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? IV. xÎng. 59 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Ho¹t ®éng3 TiÕn hµnh lµm: . Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt khi lµm thùc hµnh. .Sau bãn ph©n bao nhiªu thêi * Nhãm 1 : Bãn ph©n lãt cho gian th× trång c©y? hè trång c©y V¶i./ tiÕn tr×nh d¹y . trong SGK.häc.Cho vµo hè vµ lÊp kÝn. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu quy B2: Bãn ph©n lãt. cho c©y? .Bãn ph©n lãt vµo hè theo ®óng yªu cÇu. Iii. . .Trén líp ®Êt mÆt víi ph©n tr×nh thùc hµnh. . Gi¸o viªn: Vị trÝ thùc hµnh 2.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.Cuèc. . 3. . * Th¸i ®é: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Häc sinh: .HS.. 1.Lîng ph©n h÷u c¬: 30kg/ hè . . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. Môc tiªu: ./ ChuÈn bÞ: 1. ph©n bãn ho¸ häc vµ ph©n bãn h÷u c¬. . II. xÎng.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. . æn ®Þnh tæ chøc: 2. II.

Lîng ph©n h÷u c¬: 30kg/ hè + Nhãm 2 : Bãn ph©n lãt .2kg/hè. * Nhãm 2 : Bãn ph©n lãt cho + Nhãm 1 : Bãn ph©n lãt hè trång c©y Bëi.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c Kali = 0.VÖ sinh. .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS . cho hè trång c©y Bëi. . DÆn dß: .Sè lîng hè ®îc bãn ph©n.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.6kg/hè.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. L©n = 0.VÒ nhµ häc bµi. . . nhãm.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 60 Gi¸o . Kali = 0. 4. . an toµn lao ®éng. cho hè trång c©y V¶i.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm.Theo quy tr×nh thùc hµnh.Lîng ph©n ho¸ häc: L©n = 0..Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.Lîng ph©n ho¸ häc: quan s¸t. 5.6kg/hè. Cñng cè: . . .2kg/hè. . .

/ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . . vÖ sinh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . 61 . 3./ tiÕn tr×nh d¹y .Trång c©y vµo hè theo ®óng yªu cÇu. 1. Gi¸o viªn: . * Th¸i ®é: .GV nªu môc tiªu bµi thùc cô thÓ. b×nh tíi.§¶m b¶o an toµn trong giê häc.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ thuËt khi lµm thùc hµnh. Iii. trËt tù.C©y cã bÇu. . * Kü n¨ng: .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü .Ngµy so¹n: 12/3/2010 Ngµy gi¶ng: 13/3-9A+9B TiÕt 26. xÎng. II.häc. bµi 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 3) I.BiÕt c¸ch trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Môc tiªu: .HS.BiÕt c¸ch trång mét lo¹i c©y .Cã ý thøc kû luËt. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Néi dung I. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. æn ®Þnh tæ chøc: 2. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Cuèc./ ChuÈn bÞ: 1. Häc sinh: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . 2. hµnh.C©y ®Ó trång .H36/SGK.

II.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh . + Nhãm 1 : Trång c©y V¶i. .Cho HS quan s¸t quy tr×nh . qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. B3: Trång c©y.Tíi níc. + Nhãm 2 : Trång c©y Bëi. III. . quy tr×nh thùc hµnh: B3: Trång c©y. . .Cuèc. .H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n . xÎng. + Nhãm 2 : Trång c©y Bëi. trong SGK. . b×nh tíi.Bãc vá bÇu c©y. . + Nhãm 1 : Trång c©y V¶i. IV. .§µo hè trång. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 62 Gi¸o . TiÕn hµnh: trång c©y lµ tèt nhÊt? Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm: .§Æt bÇu c©y vµo gi÷a hè.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm.Cho HS quan s¸t H36/SGK.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. . Dông cô vµ vËt liÖu: .LÊp ®Êt : Cao h¬n mÆt bÇu cÇn theo mÊy bíc? 3-5cm vµ Ên chÆt.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.C©y trång cã bÇu ®Êt.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.

tiÕn tr×nh d¹y häc: 1. . æn ®Þnh tæ chøc: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 63 Gi¸o . chuÈn bÞ: . .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. . môc tiªu: . .Sè lîng c©y trång ®îc.VÖ sinh.HS: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× II. 4. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . 5. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. DÆn dß: . .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. . 20/3-9B TiÕt 27: «n tËp i. Ngµy so¹n:12/3/2010 Ngµy gi¶ng:13/3-9A .HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc träng t©m ®· häc trong häc k× II.T×m hiÓu vµ lµm thùc hµnh víi lo¹i c©y kh¸c. hÖ thèng c©u hái «n tËp. iii.Theo quy tr×nh thùc hµnh..Cã ý thøc tù gi¸c nghiªm tóc häc tËp «n tËp. Cñng cè: .GV: HÖ thèng kiÕn thøc.BiÕt hÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong häc k× II. an toµn lao ®éng.VÒ nhµ häc bµi. ii. .

Thùc hµnh nhËn biÕt mét sè kiÕn thøc ®· häc.Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶. Néi dung * Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu hÖ I. H·y nªu c¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m ch«m vµ c¸c gièng ch«m ch«m trång ë níc ta? 64 . KÓ tªn c¸c gièng xoµi ë níc ta mµ em biÕt? 3.KÜ thuËt trång c©y xoµi. c¸c néi dung träng t©m. 3. c©u hái «n tËp.HS.KÜ thuËt trång c©y ch«m hµnh ®· häc trong häc k× II. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . lêi c¸c c©u hái «n tËp. GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn . *Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu tr¶ II. HD HS qua s¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. C©u hái «n tËp. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra. xoµi. Gv cho häc sinh ghi c¸c néi dung c©y xoµi vµ yªu cÇu ngo¹i GV híng dÉn HS t×m c©u tr¶ lêi 2. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc: thèng kiÕn thøc. GV tãm t¾t hÖ thèng l¹i c¸c . H·y nªu lîi Ých cña viÖc trång c¶nh cña c©y xoµi. nhÊn m¹nh lo¹i c©y ¨n qu¶. 1. ch«m.2. H·y ph©n tÝch c¸c yªu cÇu nh néi dung ®· häc vµ néi dung kÜ thuËt viÖc ch¨m sãc c©y SGK. H·y nªu gi¸ trÞ dinh dìng vµ c¸ch sö dông qu¶ ch«m ch«m? 4. thøc lÝ thuyÕt vµ kiÕn thøc thùc . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .

. Cñng cè: .HS chuÈn bÞ cho tiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt. 5. vµ mét sè c©u hái phô.5.cña viÖc trång vµ ch¨m sãc ¬ng ¸n tr¶ lêi trong SGK. hái chän GV híng dÉn söa ch÷a yªu cÇu HS ®¸nh dÊu vµ ghi néi dung tr¶ lêi cÇn thiÕt vµo vë ®Ó vÒ «n tËp.HÖ thèng l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®· häc ë häc k× II. . HD HS c¸ch «n tËp ë nhµ. Ngµy so¹n: 18/3/2010 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 65 Gi¸o . c©y ch«m ch«m? ®Æc ®iÓm cña bÖnh mèc sGV gäi lÇn lît HS tr¶ lêi c¸c c©u 6.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ «n tËp theo nh÷ng c©u hái vµ néi dung GV ®· híng dÉn. DÆn dß: . H·y nªu yªu cÇu kÜ thuËt HS tù nghiªn cøu ®¸nh dÊu ph. GV nªu mét sè lu ý.GV nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc träng t©m cÇn nhí. Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ HS tr¶ lêi theo ph¬ng ¸n ®· lùa ¬ng h¹i nh·n v¶i? 4.

Ca. B2.S.Cã ý thøc nghiªm tóc trong kiÓm tra. 3. .. §Ò bµi: C©u1: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi? C©u2: Tr×nh bµy c¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y xoµi? C©u3: C©y ch«m ch«m ®îc nh©n gièng b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? Tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm trång c©y? Híng dÉn chÊm: C©u1: (2 ®iÓm) . axit h÷u c¬ (0. ®å hép.Qu¶ xoµi cã chøa c¸c chÊt dinh dìng nh: ®êng(11-12%) . æn ®Þnh tæ chøc: 2. ii. lµm níc qu¶. P.. (1®) C©u2: (4 ®iÓm) C¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y xoµi: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 66 Gi¸o . chÊt kho¸ng K.Qu¶ xoµi ®îc dïng ®Ó ¨n t¬i. (1®) .2%). vitamin A. hoa xoµi dïng lµm thuèc vµ lµ nguån mËt nu«i ong rÊt tèt. . iii. tiÕn tr×nh kiÓm tra: 1.HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thóc ®· häc trong häc k× II ®Ó lµm bµi kiÓm tra. chuÈn bÞ: GV: §Ò bµi + Híng dÉn chÊm HS: ¤n tËp c¸c néi dung theo c©u hái ®Ò c¬ng. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.lµm ®îc bµi kiÓm tra ®¹t yªu cÇu. . môc tiªu: .Ngµy gi¶ng: 20/3-9A+9B TiÕt 28: kiÓm tra i. C .

trong ®ã ghÐp lµ phæ biÕn h¬n c¶. (1®) + §µo hè vµ bãn ph©n lãt: Hè trång cã kÝch thíc 60cm x 60cm x 60cm(n¬i ®Êt tèt) hoÆc 100cm x 100cm x 100cm (n¬i ®Êt xÊu). ®é pH tõ 5.GV söa ch÷a nhanh 1 sè néi dung. (1®) . chiÕt cµnh vµ ghÐp. Bãn lãt b»ng ph©n h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. (1®) .¸nh s¸ng: C©y xoµi cÇn ®ñ ¸nh s¸ng.2000mm/n¨m.§Êt: C©y xoµi trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt.NhiÖt ®é: ThÝch hîp lµ 240C . C©y xoµi cÇn cã mïa kh« ®Ó gióp ph©n ho¸ mÇm hoa ®îc thuËn lîi. (1®) .Lîng ma: Trung b×nh tõ 1000 .GV thu bµi nhËn xÐt giê kiÓm tra.260C. Cñng cè: . (1®) 4. (1®) .5.. .Ch«m ch«m ®îc nh©n gièng b»ng h¹t.§Æc ®iÓm cña trång c©y: + Thêi vô: Trång ch«m ch«m vµo ®Çu mïa ma (th¸ng 4-5) lµ tèt nhÊt. trõ ®Êt cã nhiÒu sÐt. C©u3: (4 ®iÓm) . ThÝch hîp nhÊt lµ ®Êt phï sa ven s«ng. 4. tÇng ®Êt dµy. (1®) + Kho¶ng c¸ch trång: Tuú theo lo¹i ®Êt mµ kho¶ng c¸ch trång lµ 8m x 8m hoÆc 10m x 10m.5 6. DÆn dß: (1®) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 67 Gi¸o .

Häc sinh: Cuèc./ tiÕn tr×nh d¹y . * Th¸i ®é: . 1./ ChuÈn bÞ: 1. xÎng.. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Cã ý thøc kû luËt. bµi 15: Thùc hµnh I.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ «n tËp l¹i néi dung ®· häc. Bµi míi: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 68 Gi¸o .Cuèc ®îc r·nh bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu. trËt tù. 3. II. vÖ sinh.BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: ./ Môc tiªu: Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (t1) * KiÕn thøc: .häc. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh. Ngµy so¹n: 26/3/2010 Ngµy gi¶ng: 27/3-9A+9B TiÕt 29. Iii. 2.

quy tr×nh thùc hµnh: B1. nhÊt? Ho¹t lµm: . hµnh.BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ c©y ¨n qu¶. B4. Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. .H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy II.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. Môc tiªu: . .GV nªu môc tiªu bµi thùc vµ ®µo hè bãn ph©n thóc cho Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. B2. . ®éng 4: TiÕn ®ã lµ vÞ trÝ thêng bãn ph©n hµnh cho c©y ¨n qu¶.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. . B3. Néi dung I. .IV. xÎng. Tíi níc. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy b. B2.Cuèc r·nh cã kÝch thíc 15cm x 69 . . Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n.Cho HS quan s¸t H37/SGK.HS.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS 30cm Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh ChiÕu theo híng th¼ng ®øng bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt cña t¸n c©y xuèng mÆt ®Êt. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt.Ho¹t ®éng cña GV . III. TiÕn hµnh: íc? B1. Cuèc r·nh bãn ph©n.

DÆn dß: .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. . .Sè lîng r·nh. an toµn lao ®éng.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.quan s¸t. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cuèc r·nh bãn ph©n thóc.VÖ sinh.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. Bµi 15: Thùc hµnh Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 70 Gi¸o . . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.Theo quy tr×nh thùc hµnh. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . . Cñng cè: . 5.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. . .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. Ngµy so¹n: 1/4/2010 Ngµy gi¶ng: 3/4/2010 TiÕt 30.VÒ nhµ häc bµi. hè ®µo ®îc. .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. 4.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. .

xÎng./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . xÎng. Iii. hµnh. trËt tù.§¶m b¶o an toµn trong giê häc.Cã ý thøc kû luËt. * Th¸i ®é: . Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV ./ ChuÈn bÞ: 1.HS.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ II./ tiÕn tr×ng d¹y .BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: . Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. II. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Néi dung I.TiÕp tôc ®µo ®îc hè bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu. Häc sinh: Cuèc. . 1. . Môc tiªu: .Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (TiÕt 2) I. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. æn ®Þnh tæ chøc: 2.häc.BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ¨n qu¶. Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh 2. . vÖ sinh.GV nªu môc tiªu bµi thùc ®µo hè bãn ph©n thóc cho c©y Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 71 Gi¸o . 3.

Cho HS quan s¸t H37/SGK. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 72 Gi¸o . . . thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng ®éng 4: TiÕn hµnh IV. .vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc III. . Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè .§µo hè bãn ph©n thóc : 30cm x 30cm B1.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. TiÕn hµnh: B1. B2 §µo hè bãn ph©n.Cho HS quan s¸t quy tr×nh B3. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt nhÊt? Ho¹t lµm: . .GV HD l¹i c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. vµ lÊp ®Êt. quy tr×nh thùc hµnh: hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ®µo hè bãn ph©n thóc.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n B4. B2. ®ã lµ vÞ trÝ thêng bãn ph©n cho c©y ¨n qu¶. Tíi níc. . . ChiÕu theo híng th¼ng ®øng cña t¸n c©y xuèng mÆt ®Êt. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. trong SGK.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.

an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. trËt tù.Ph©n bãn h÷u c¬ vµ ph©n bãn ho¸ häc. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.dÉn c¸c nhãm. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . vÖ sinh. . II. 5.Theo quy tr×nh thùc hµnh.VÒ nhµ häc bµi. .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. hè ®µo ®îc. . DÆn dß: . Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh. xÎng.VÖ sinh. 73 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. Cñng cè: . bµi 15: Thùc hµnh Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (TiÕt 3) I. Ngµy so¹n:9/4/2010 Ngµy gi¶ng: 10/4-9A+9B TiÕt 31. . 4. Häc sinh: . c©n./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . an toµn lao ®éng.Sè lîng r·nh. * Th¸i ®é: -Cã ý thøc kû luËt.Cuèc.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra./ ChuÈn bÞ: 1. . .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. b×nh tíi 2.BiÕt c¸ch bãn ph©n thóc vµ tíi níc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: -Bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu.

æn ®Þnh tæ chøc: 2. Tíi níc. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . 3. ph©n bãn ho¸ häc vµ ph©n bãn h÷u c¬. II.Iii. . .Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt IV. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt. ræ. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt.HS.H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . B2. Dông cô vµ vËt liÖu: Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi./ tiÕn tr×nh d¹y . 1. Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n. xÎng. B3. quy tr×nh thùc hµnh: B1. Môc tiªu: . III.GV nªu môc tiªu bµi thùc c©y ¨n qu¶.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. c©n. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.BiÕt c¸ch bãn ph©n thóc cho .häc. TiÕn hµnh: B3.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . thóng. 74 Cuèc. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. B4. b×nh tíi. hµnh. Néi dung I.

LÊp ®Êt kÝn. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: .Theo quy tr×nh thùc hµnh.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. . .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. .Cho HS quan s¸t H37/SGK.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. 5. Tíi níc.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS B4. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 75 Gi¸o . . . Tíi níc vµo r·nh hoÆc hè ®· bãn . . . an toµn lao ®éng. . .nhÊt? Ho¹t lµm: .VÖ sinh. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau: Bµi 15.Sè lîng r·nh.VÒ nhµ häc bµi.R¶i ph©n chuång trén lÉn víi hµnh ph©n ho¸ häc vµo r·nh hoÆc hè.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c ph©n .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. nhãm lµm thùc hµnh. Cñng cè: ®éng 4: TiÕn . quan s¸t.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. DÆn dß: . . 4. hè ®µo ®îc.

.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) 2. KiÓm tra: KiÓm tra trong giê thùc hµnh. cho s¶n phÈm.Lµm ®îc xir« qu¶ m¬ theo ®óng yªu cÇu.Qu¶ m¬. * Kü n¨ng: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . trËt tù. ®êng tr¾ng.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. vÖ sinh hµnh. ®êng tr¾ng. * Th¸i ®é: .BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶ theo yªu cÇu kü thuËt. Gi¸o viªn: . Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. III. Dông cô vµ vËt liÖu: . II. ®Ó r¸o nhµnh íc.HS. ./ tiÕn tr×nh d¹y .GV nªu môc tiªu bµi thùc . æn ®Þnh tæ chøc: 2. Iii. 76 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Cã ý thøc kû luËt. II. Lùa chän qu¶ ®Òu. Häc sinh: . Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c .Ngµy so¹n:16/4/2010 Ngµy gi¶ng: 17/4-9A+9B TiÕt 32. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Qu¶ m¬ xanh. kh«ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc dËp n¸t råi röa s¹ch.häc. 3. Môc tiªu: thùc hµnh. 1. vÖ sinh.§¶m b¶o an toµn. bµi 16: Thùc hµnh Lµm xir« qu¶ (TiÕt 1) I.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B1.BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶./ ChuÈn bÞ: 1. quy tr×nh thùc hµnh: ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .

. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. IV. . . cø mét líp qu¶ . DÆn dß: . Sau 1 – 2 tuÇn ch¾t lÊy níc lÇn thø hai. sau ®ã thªm ®êng ®Ó chiÕt cho hÕt dÞch qu¶. . B3. TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm. viªn.CÇn ®¶m b¶o c¸c tØ lÖ vµ thêi gian lµm xir« qu¶. GV : Tæ chøc cho HS thùc hµnh theo nhãm vµ nguyªn liÖu dông cô HS cã . .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. XÕp qu¶ vµo lä.Lu ý c¸c bíc cÇn chó ý vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Sau ®ã ®Ëy kÝn vµ ®Ó ë n¬i quy ®Þnh. §æ lÉn níc cña 2 lÇn ch¾t víi nhau sÏ ®îc lo¹i níc xir« ®Æc cã thÓ b¶o qu¶n ®îc trong 6 th¸ng.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. Thùc hµnh l¹i ë G§ nÕu cã ®iÒu kiÖn. .5kg ®êng víi 1kg qu¶. 4. Sau 20 – 30 ngµy ch¾t lÊy níc.VÒ nhµ häc bµi. B2.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. TØ lÖ ®êng vµ qu¶ lµ 1.Cho 1 – 2 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c.Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. TØ lÖ ®êng vµ qu¶ theo tØ lÖ lµ 1 : 1. Cñng cè: .Cho HS ®äc néi dung quy tr×nh trong SGK. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 77 Gi¸o . mét líp ®êng sao cho líp ®êng phñ kÝn qu¶.GV QS Nh¾c nhë c¸c em cÇn chó ý vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm.Gi¸o viªn lµm mÉu cho c¶ líp Lµm theo híng dÉn cña gi¸o quan s¸t. 5. .

trËt tù. * Th¸i ®é: . KiÓm tra: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 78 Gi¸o ./ ChuÈn bÞ: 1.häc./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . bµi 16: Thùc hµnh Lµm xir« qu¶ (TiÕt 2) I.Ngµy so¹n: /4/2010 Ngµy gi¶ng: /4-9A+9B TiÕt 33.Qu¶ me. * Kü n¨ng: . æn ®Þnh tæ chøc: 2.Cã ý thøc kû luËt./ tiÕn tr×nh d¹y . vÖ sinh. Gi¸o viªn: . Häc sinh: . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. ®êng tr¾ng.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) 2. 1.Lµm ®îc xir« qu¶ me theo ®óng yªu cÇu. Iii.BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶ theo yªu cÇu kü thuËt. II.

qu¶ . IV.KiÓm tra trong giê thùc hµnh. Sau 1 – 2 tuÇn ch¾t lÊy níc lÇn thø hai. cho s¶n phÈm.Qu¶ me. . XÕp qu¶ vµo lä. Sau ®ã ®Ëy kÝn vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. . Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c . Dông cô vµ vËt liÖu: .HS. quy tr×nh thùc hµnh: .§¶m b¶o an toµn.Cho 1 – 2 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c. sau ®ã thªm ®êng ®Ó chiÕt cho hÕt dÞch qu¶.CÇn ®¶m b¶o c¸c tØ lÖ vµ B3. Lùa chän qu¶ ®Òu. Môc tiªu: thùc hµnh.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. viªn.GV nªu môc tiªu bµi thùc . TØ lÖ ®tr×nh trong SGK.Cho HS ®äc néi dung quy ®êng phñ kÝn qu¶. §æ lÉn níc cña 2 lÇn ch¾t víi nhau sÏ ®îc lo¹i níc xir« ®Æc cã thÓ b¶o qu¶n ®îc trong 6 th¸ng. Sau 20 – 30 ngµy ch¾t lÊy thêi gian lµm xir« qu¶. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy B2. GV : Tæ chøc cho HS thùc hµnh Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 79 Gi¸o . .5kg ®êng víi . . níc. . cø mét líp tr×nh thùc hµnh. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B1. ®Ó r¸o nhµnh íc. II.Gi¸o viªn lµm mÉu cho c¶ líp Lµm theo híng dÉn cña gi¸o quan s¸t. kh«ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc dËp n¸t råi röa s¹ch. mét líp ®êng sao cho líp . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . III. 3. ®Ó ë n¬i quy ®Þnh. êng vµ qu¶ lµ 1. vÖ sinh hµnh. ®êng tr¾ng.Lu ý c¸c bíc cÇn chó ý vÊn ®Ò 1kg qu¶. TØ lÖ ®êng vµ qu¶ theo tØ lÖ lµ 1 : 1.BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶. TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm.

Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.¤n tËp c¸c néi dung ®· häc trong häc k× II.VÒ nhµ häc bµi.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 31: KiÓm tra thùc hµnh 80 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . DÆn dß: . 5. . . Cñng cè: . 4.GV QS Nh¾c nhë c¸c em cÇn chó ý vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm.theo nhãm vµ nguyªn liÖu dông cô HS cã . Thùc hµnh l¹i ë G§ nÕu cã ®iÒu kiÖn.

Ho¹t ®éng cña GV . Yªu cÇu: . thuæng. . Gi¸o viªn: §Ò bµi -Yªu cÇu) vµ thang ®iÓm chÊm cho bµi 2. KiÓm tra: KiÓm tra trong giê thùc hµnh. II. I.Ph©n bãn -H÷u c¬ vµ ho¸ häc) . 1.I. 3. IV. vÖ sinh. * Kü n¨ng:  Lµm thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao theo quy tr×nh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  N¾m râ quy tr×nh thùc hµnh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶.HS./ C¸c ho¹t ®éng d¹y .Mèi häc sinh nªu ®îc quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶. III. . bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ II. .§µo hè.B×nh tíi. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt./ Néi dung träng t©m: Quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. TiÕn hµnh lµm bµi : 81 TiÕt 31: Ho¹t ®éng 2 : Cho häc sinh tiÕn hµnh lµm bµi kiÓm Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Nªu yªu cÇu Néi dung KiÓm tra thùc hµnh cña bµi kiÓm tra.KiÕn thøc liªn quan. Häc sinh: . xÎng./ ChuÈn bÞ: 1.Cuèc.häc. trËt tù.

TiÕn hµnh lµm ë t¹i gia ®×nh.ChuÈn bÞ kiÕn thøc cho giê sau «n tËp häc kú II. DÆn dß: .. . nh÷ng mÆt tiÕn bé vµ nh÷ng h¹n chÕ cña häc sinh.Theo quy tr×nh : 1® * Bãn ph©n thóc 2® .§a ra nhËn xÐt chung cho 1®. * Nªu ®îc quy tr×nh 3®. * §¶m b¶o an toµn lao ®éng : 1®. .Lu ý nh¾c nhë c¸c em vÊn ®Ò an toµn lao ®éng. Cñng cè: . C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ : III. * §µo hè 2® . . tra.§¸nh gi¸ vµ ghi ®iÓm cho c¸c nhãm vµ c¸ nh©n. buæi kiÓm tra. tiªu chuÈn §¸nh gi¸ kÕt qu¶ : Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 82 Gi¸o .§óng c¸c kÝch thíc : 1®. * VÖ sinh khu vùc thùc hµnh : 4.VÒ nhµ häc bµi. Ho¹t ®éng 3: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. . .Quan s¸t qu¸ tr×nh lµm viÖc cña häc sinh. thùc hiÖn ®óng thêi gian : 1®. .§óng c¸c kÝch thíc : 1®.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm bµi kiÓm tra. 5.Theo quy tr×nh : 1® * Nghiªm tóc thùc hiÖn.

Thu ho¹ch. Häc sinh: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. 3./ ChuÈn bÞ: 1. .Gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n ¨n qu¶ bÊt kú th× ta cÇn chó ý qu¶.§Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g×? cÇu ngo¹i c¶nh. Gi¸o viªn: .Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶. chÕ Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 83 Gi¸o . tù gi¸c trong häc tËp./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: HÖ thèng néi dung kiÕn thøc cña m« ®un Trång c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tæng hîp néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. æn ®Þnh tæ chøc: 2.häc. 1.S¬ ®å tãm t¾t néi dung Trång c©y ¨n qu¶ 2. b¶o qu¶n. . . . * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt. Ho¹t ®éng 1: Néi dung Néi dung I. Iii.HS.Khi t×m hiÓu vÒ mét lo¹i c©y .Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 32: ¤n tËp I. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . II. 1. Néi dung trång c©y ¨n qu¶ ®îc tãm t¾t theo s¬ ®å: Trång c©y ¨n qu¶ tãm t¾t theo s¬ ®å. KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra./ C¸c ho¹t ®éng d¹y . Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶.

. + Nhãm 5: Kü thuËt trång c©y ch«m ch«m.Kü thuËt trång c©y xoµi.. . + ChiÕt cµnh. 84 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt biÕn.Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói-Bëi.C¸c nhãm trëng lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh t×m hiÓu.Ngoµi hai ph¬ng ph¸p trªn cßn cã ph¬ng ph¸p nµo kh¸c kh«ng? -Nh©n gièng b»ng nu«i cÊy m«) . . 3. ch¨m sãc. chia líp thµnh 5 nhãm t×m hiÓu kü thuËt trång mét sè c©y ¨n qu¶: + Nhãm 1: Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói-Bëi.Nh©n gièng v« tÝnh + Gi©m cµnh -Gi©m c©y). + Thu ho¹ch. + Nhãm 3: Kü thuËt trång c©y v¶i. + Kü thuËt trång. ch¨m sãc. + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. cam quýt …) + Nhãm 2: Kü thuËt trång c©y nh·n. + GhÐp -GhÐp cµnh vµ ghÐp m¾t). + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. cam quýt …) + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói.Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh gåm cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? . b¶o qu¶n. + Kü thuËt trång. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. ch¨m sãc. + Nhãm 4: Kü thuËt trång c©y xoµi. + Thu ho¹ch.Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng nµo ®îc ¸p dông cho c©y ¨n qu¶? . + Thu ho¹ch. + Thu ho¹ch. 2. + Kü thuËt trång. b¶o qu¶n.H·y kÓ tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ em ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh? . b¶o qu¶n. . . + Kü thuËt trång.Kü thuËt trång c©y nh·n. .H·y kÓ tªn c¸c gièng c©y ¨n qu¶ phæ biÕn ë ®Þa ph¬ng? . + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh.Kü thuËt trång c©y v¶i. ch¨m sãc. . Kü thuËt trång mét sè c©y ¨n qu¶.Nh©n gièng h÷u tÝnh -Gieo h¹t). . b¶o qu¶n. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y v¶i.Cho líp ho¹t ®éng nhãm.

HÖ thèng mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶. 5. + Thu ho¹ch.Kü thuËt trång c©y ch«m ch«m. ch¨m sãc. Cñng cè: . + Kü thuËt trång. C©u hái «n tËp lêi c¸c c©u hái «n tËp C©u 1: Trång c©y ¨n qu¶ mang l¹i nh÷ng lîi Ých g× ? H·y GV cho HS ghi c©u hái «n tËp kÓ tªn 5 lo¹i c©y ¨n qu¶ cã gi¸ GV híng dÉn häc sinh tr¶ lêi mét trÞ cao trong c¶ níc mµ em sè c©u hái biÕt ? C©u 2: H·y nªu t¸c dông cña c©y ¨n qu¶ ®èi víi c¶nh quan vµ m«i trêng thiªn nhiªn ? C©u 3: H·y nªu ph¬ng ph¸p nh©n gièng chñ yÕu ¸p dông cho tõng lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ em ®· häc ? C©u 4: T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh ®èn t¹o h×nh c©y ¨n qu¶ ? C©u 5: H·y nªu nh÷ng biÖn ph¸p phæ biÕn trong phßng trõ s©u.VÒ nhµ häc bµi. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 33: I. Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu tr¶ II. . + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh./ Môc tiªu: ¤n tËp 85 -T2) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ ? 4. b¶o qu¶n.Mét sè ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái trong SGK/70. DÆn dß: .

HS. II. ®Êt phï sa ven s«ng phï hîp ®Ó trång c©y 86 TiÕt 33: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Gi¸o viªn: .* KiÕn thøc:  HÖ thèng néi dung kiÕn thøc cña m« ®un Trång c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng:  BiÕt c¸ch tæng hîp néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. C¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ chÞu ®îc óng tèt C.HÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n 2.Cho líp chia thµnh 5 nhãm th¶o luËn ®Ó lµm ®Ò c¬ng c©u hái tù luËn cho bµi «n tËp -Trong ®ã mçi nhãm lµm ®Ò c¬ng träng t©m 1 c©u) . III. Ho¹t ®éng cña GV . 1. Bµi míi: Néi dung Ho¹t ®éng 1: C©u hái phÇn tù luËn: . Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan. chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè ngo¹i c¶nh.Nhãm trëng ®¹i diÖn tr¶ lêi./ ChuÈn bÞ: 1.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. B. KiÓm tra: Lång ghÐp trong giê 3. c©u hæi «n tËp: 1. C©u hái tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã c©u lùa chän ®óng. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. tù gi¸c trong häc tËp./ Néi dung träng t©m: Néi dung Trång c©y ¨n qu¶ IV./ C¸c ho¹t ®éng d¹y . C¸c lo¹i ®Êt ®á.häc. C©u hái Tù luËn: 2. «n tËp -t2) I. C©u 1 : A. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. . C©y ¨n qu¶ lµ c©y ng¾n ngµy.

Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh ®èi víi c©y ¨n qu¶ gåm: ChiÕt cµnh. Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng. D. §Êt vên ¬m ph¶i cã pH = 7 – 8. C. ®Êt thÞt nhÑ ®Ó lµm vên ¬m c©y.Ho¹t ®éng 2: C©u hái phÇn phÇn tr¾c nghiÖm: .§¸p ¸n cho phÇn tr¾c nghiÖm. D. Tíi níc. B. Nªn chän ®Êt phï sa. ThÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng. B. a ¸nh s¸ng. C. nhiÖt ®é thÝch hîp 25 – 270C. T¹o h×nh söa cµnh. . C©u 2: Yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói ? A. gi©m vµ ghÐp.5 – 6.Híng dÉn phÇn c©u tr¶ lêi tù luËn. BiÖn ph¸p ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nµo díi ®©y lµ quan träng nhÊt ? A.5 . a Èm. ®Êt c¸t.Cho líp chia thµnh 5 nhãm th¶o luËn ®Ó lµm ®Ò c¬ng c©u hái tr¾c nghiÖm cho bµi «n tËp. C©y ¨n qu¶ lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m. a bãng.ChuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú ¨n qu¶. §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a r©m.VÒ nhµ häc bµi. . pH = 5. C. Cñng cè: . ®Êt bazan. phï sa cæ. pH = 6 – 7. a Èm. phï sa cæ. ¦a s¸ng. ThÝch hîp víi nhiÖt ®é 27 – 300C. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái «n tËp . D. ®Êt bazan.Nhãm trëng ®¹i diÖn tr¶ lêi. ThÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng. 5. bãn ph©n.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. . 4. ThÝch hîp víi nhiÖt ®é l¹nh. C©u 3: A. Phßng trõ s©u bÖnh. D. a Èm. DÆn dß: . B. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 87 Gi¸o . khi ch¨m sãc kh«ng cÇn tíi níc.

1. tù gi¸c trong häc tËp. Gi¸o viªn: .§¸p ¸n cho phÇn tr¾c nghiÖm. Cñng cè: .häc. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. III.Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 34 . Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan.Híng dÉn phÇn c©u tr¶ lêi tù luËn. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2.35: kiÓm tra häc kú -2t) I./ ChuÈn bÞ: 1. Bµi míi: Néi dung KiÓm tra häc kú 4. DÆn dß: TiÕt 34 ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  HÖ thèng néi dung kiÕn thøc ®· häc * Kü n¨ng:  VËn dông néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. KiÓm tra: 3. 5.35: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 88 Gi¸o .HÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n 2. II.HS./ Néi dung träng t©m: Néi dung Trång c©y ¨n qu¶ IV. . Ho¹t ®éng cña GV ./ C¸c ho¹t ®éng d¹y .

®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái «n tËp ..VÒ nhµ häc bµi.ChuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú II. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 89 Gi¸o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful