ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng 10 n¨m 2008

Sè:

/TTr-L§TBXH

Tê tr×nh
V/v xin cÊp ®Êt x©y dùng trô së lµm viÖc míi

Ngay sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 Uû ban c¸ch m¹ng l©m thêi tØnh Nam §Þnh ®îc thµnh lËp tiÕp tôc l·nh ®¹o toµn diÖn c¸c nhiÖm vô vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, quèc phßng, an ninh trªn ®Þa bµn tØnh, Th¸ng 10/1945 Uû ban c¸ch m¹ng l©m thêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp, x©y dùng c¬ quan lao ®éng míi díi sù l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng lµ tiÒn th©n cña Së Lao ®éng tØnh Nam §Þnh; Riªng ngµnh th¬ng binh vµ x· héi ë cÊp tØnh lµ mét tiÓu ban vµ n»m trong biªn chÕ cña Ban tæ chøc d©n chÝnh - UBND tØnh, cïng víi c¸c tØnh ®éi tËp hîp c«ng t¸c th¬ng binh, tö sÜ cña ®Þa ph¬ng. Tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm cña lÞch sö víi nhiÒu tªn gäi, quy m« kh¸c nhau Së Lao ®éng vµ Së Th¬ng binh vµ X· héi ®· gãp phÇn cïng toµn §¶ng toµn qu©n vµ toµn d©n Nam §Þnh – Hµ Nam Ninh æn ®Þnh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¹o ra cña c¶i chi viÖn cho tiÒn tuyÕn ®ång thêi tõng bíc n©ng cao chÊt lîng ®êi sèng nh©n d©n nhÊt lµ nh÷ng th¬ng binh, cùu binh th©n nh©n gia ®×nh liÖt sü gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng. §Õn th¸ng 12/1987 Së Th¬ng binh vµ X· héi tØnh Hµ Nam Ninh s¸p nhËp víi Së Lao ®éng tØnh Hµ Nam Ninh thµnh Së Lao ®éng TB&XH tØnh Hµ Nam Ninh. Khi ®ã Së Lao ®éng ®ãng t¹i trô së 26 BÕn ngù (nay lµ 36 BÕn ngù) víi diÖn tÝch và Së Th¬ng binh vµ X· héi ®ãng t¹i trô Së 64 TrÇn phó víi diÖn tÝch m2 c¸ch xa trô së 36 BÕn ngù 1,5km. Sauk hi s¸p nhËp c¶ hai trô së ®Òu kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu diÖn tÝch, phßng lµm viÖc cho c¸n bé c«ng chøc viªn chøc Së Lao ®éng TB vµ XH lµm viÖc nªn bé phËn Thanh tra Së vµ Phßng ChÝnh s¸ch TB vµ XH Së Lao ®éng TB vµ XH vÉn ph¶i lµm viÖc chung cïng Trung t©m Giíi 1

thiÖu viÖc lµm tØnh Nam §Þnh - ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së t¹i khu 36 BÕn ngù. Trong suèt 22 n¨m qua Së Lao ®éng TB vµ XH ®· chñ ®éng bè trÝ s¾p xÕp vÒ phßng lµm viÖc, kho hå s¬, nhµ xe v.v… ®Ó nhng khã kh¨n vÒ ®Þa ®iÓm lµm viÖc ngµy cµng béc lé râ. Tõ 01/4/2008 bé phËn trÎ em cïng 9 c¸n bé thuéc Uû ban d©n sè gia ®×nh vµ trÎ em s¸p nhËp vÒ Së Lao ®éng TB vµ X· héi; Ngµy 10/7/2008 Bé Lao ®éng TB vµ XH, Bé Néi vô ban hµnh th«ng t 10/2008/TTLT-BL§TBXH-BNV quy ®Þnh thªm chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc cho Së Lao ®éng TB vµ XH nh chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c B¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em, B×nh ®¼ng giíi, Chi côc phßng chèng tÖ n¹n ®ßi hái ph¶i thµnh lËp thªm 02 phßng nghiÖp vô 01 chi côc vµ tiÕp nhËn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña 03 trêng trung cÊp nghÒ trªn ®Þa bµn. Tríc thùc tr¹ng nµy Së Lao ®éng TB vµ XH gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhÊt mÆt b»ng diÖn tÝch ®Êt, phßng lµm viÖc ®Ó phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n còng nh c¸c ho¹t ®éng ®i kÌm phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n nh héi trêng, nhµ kho, nhµ ®Ó xe, khu«n viªn, khu sinh ho¹t chung. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tèi thiÓu vÒ diÖn tÝch phßng lµm viÖc, héi trêng, nhµ kho vµ diÖn tÝch ®Êt khu«n viªn, nhµ xe, khu sinh ho¹t chung vµ ®Êt lu kh«ng ®¶m b¶o ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ cho c¸n bé c«ng chøc lµm viÖc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh tr×nh UBND tØnh cÊp ®Êt ®Ó më réng diÖn tÝch phßng lµm viÖc hoÆc ®Êt ®Ó x©y míi trô së lµm viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng chøc ngµnh Lao ®éng TB vµ XH hoµn thµnh nhiÖm vô trong thêi gian tíi. KÝnh ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh, Héi ®ång thi ®ua khen thëng tØnh phª duyÖt./. N¬i nhËn:
TØnh uû; Héi ®ång nh©n d©n tØnh; Uû ban nh©n d©n tØnh; Së KÕ ho¹ch ®Çu t; Së tµi chÝnh; Lu VT - TCHC.

Gi¸m ®èc

2

NguyÔn V¨n Vinh

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful