TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH
PHÂN

MÃ HỌC PHẦN: TN2113

I. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIẢNG VIÊN ĐỀ XUẤT
1. Giải tích hiện đại : Giải tích hàm và tính biến phân : Dùng cho sinh viên các lớp

2.

3.

4.

5.

toán đại học tổng hợp và đại học sư phạm. t.II / Hoàng Tụy . - : , 1978 .- 0 tr. ; 21
cm .
o Số định danh: 515 HO-T
o Đăng ký cá biệt: 92M038813-92M038815
Giải tích hiện đại : Lý thuyết hàm số thực : Dùng cho các lớp toán đại học tổng
hợp và đại học sư phạm. t. I / Hoàng Tụy . - Hà Nội : Giáo dục , 1978 .- 178 tr.; 21
cm .
o Số định danh: 515 HO-T
o Đăng ký cá biệt:
92M038796,92M038797,92M038799,92M038804,92M038805
Giải tích hiện đại : Sách dùng cho các lớp toán Đại học Tổng hợp và Đại học Sư
phạm. t.III / Hoàng Tụy . - Hà Nội : Giáo dục , 1978 .- 141 tr.; 21 cm .
o Số định danh: 515 HO-T
o Đăng ký cá biệt: 92M038817,92M038819,92M038825
Giải tích hiện đại : Giải tích hàm và tính biến phân : Dùng cho các lớp toán đại học
tổng hợp và đại học sư phạm. t. II / Hoàng Tụy . - Hà Nội : Giáo dục , 1978 .- 135
tr.; 22 cm .
o Số định danh: 515 HO-T
o Đăng ký cá biệt: 79A004127,79M031943,79M031944,79M031953
Phép tính tích phân / Nguyễn Bích Huy . - TP.HCM : Đại Học Quốc Gia , 2000 .- 157
tr.; 21 cm .
o Số định danh: 515.4 NG-H
o Đăng ký cá biệt: 01A003413

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO THƯ VIỆN ĐỀ XUẤT
1. Biến đổi tích phân / Đặng Đình Áng, ... [và những người khác] . - H. : Giáo dục,
2001 .- 162 tr. ; 24 cm .
o Số định danh: 515.43 Bie
o Đăng ký cá biệt: 10M093476-10M093478
2. Biến đổi tích phân / Đặng Đình Áng, ... [và những người khác] . - H. : Giáo dục,
2001 .- 162 tr. ; 24 cm .
o Số định danh: 515.43 Bie
o Đăng ký cá biệt: 02A005723-02A005725
3. Hàm số biến số thực (cơ sở giải tích hiện đại) : Giáo trình dùng cho sinh viên khoa
toán các trường đại học / Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng . - H : Giáo dục, 2007 .255 tr. ; 24 cm .

1

o Số định danh: 515.8 NG-D
o Đăng ký cá biệt: 08A018399-08A018401,08M084794-08M084800
4. Cơ sở giải tích hiện đại : t. I / Phan Đức Chính, Dieudonné Jean . - Hà Nội : Đại học
và Trung học Chuyên nghiệp , 1973 .- 318 tr.; 19 cm .
o Số định danh: 515 DI-J
5. Cơ sở giải tích hiện đại : t.III / Phan Việt Chương, Dieudonné Jean . - Hà Nội : Đại
học và Trung học Chuyên nghiệp, 1976 .- 373 tr. ; 19 cm .
o Số định danh: 515 DI-J
o Đăng ký cá biệt: 78A000168
6. Cơ sở giải tích hiện đại : t.II / Phan Đức Chính, Dieudonné Jean . - Hà Nội : Đại học
và Trung học Chuyên nghiệp, 1973 .- 276 tr. ; 19 cm .
o Số định danh: 515 DI-J
o Đăng ký cá biệt: 78A000167
7. Không gian tôpô - độ đo và lý thuyết tích phân / Nguyễn Văn Khuê, Bùi Đắc Tắc . Hà Nội : Đại học Quốc gia, 1996 .- 192 tr. ; 21 cm .
o Số định danh: 515.73 NG-K
o Đăng ký cá biệt: 97A002037-97A002039,97C006813,97M024474
8. Hàm số biến số thực (cơ sở giải tích hiện đại) : Giáo trình dùng cho sinh viên khoa
toán các trường đại học / Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng . - H : Giáo dục, 2007 .255 tr. ; 24 cm .
o Số định danh: 515.8 NG-D
o Đăng ký cá biệt: 08A018399-08A018401,08M084794-08M084800
9. The theory of the Denjoy integral and some applications. / V. G. Čelidze, A. G.
Džvaršeǐšvili . - Singapore : World Scientific, 1989 .- xiii, 322p ; 22 cm .
o Số định danh: 515.43 CE-V
o Đăng ký cá biệt: 09A020412,09M092071,09M092072
10. Integral Functions / Cartwright M. L . - London : Cambridge University Press,
1962 .- VIII, 135 tr.; 21 cm .
o Số định danh: 515.43 CA-M
o Đăng ký cá biệt: 95C000456
11. Lanzhou lectures on Henstock integration / Lee Peng-Yee . - Singapore ; Teaneck,
N.J. : World Scientific, c1989 .- viii, 179 p. ; 23 cm .
o Số định danh: 515.43 LE-P
o Đăng ký cá biệt: 06C007407
12. Irresistible integrals : symbolics, analysis, and experiments in the evaluation of
integrals / George Boros, Victor H. Moll . - Cambridge, UK ; New York : Cambridge
University Press, 2004 .- xiv, 306 p. ; 24 cm .
o Số định danh: 515.43 BO-G
o Đăng ký cá biệt: 05C005460
13. Measure theory / Paul R Halmos . - New York : Van Nostrand, 1950 .- xi, 304 p. ;
24 cm .
o Số định danh: 515.42 HA-P
o Đăng ký cá biệt: 05C005509
14. Schaum's Outline of Theory and Problems of Real Variables : Lebesgue Measure
and Integration with Applicattions to Fourier Series / Murray R. Spiegel . - New
York : McGraw-Hill, 1969 .- 194 tr.; 27 cm .
o Số định danh: 515.84 SP-M
o Đăng ký cá biệt: 95C000512
15. Theory and Problems of Differential and Integral Calculus / Frank Ayres . - New
York : McGraw-Hill, 1964 .- 345 tr.; 27 cm .
o Số định danh: 515 AY-F
o Đăng ký cá biệt: 95C000505

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful