Dê cuong môn hçc

TONG HÇP HÙU CO VÀ HÓA DAU

1. Tên môn hçc: TONG HOP HÙU CO VÀ HÓA DAU

2. Mã sô môn hçc: HH023

3. Sô tín chi: 2 tín chi (30 tiêt giang lý thuyêt)

4. Chu nhiçm môn hçc: Lê Thi Ngoc Trâm

5. Cán bç giang dçy: Lê Thi Ngoc Trâm
Phan Tê Duy

6. Môn hçc tiên quyêt: Hóa huu co

7. Hình thúc dánh giá:
+ Kiêm tra giua ky (thi viêt): 20 %
+ Kiêm tra cuôi ky (thi viêt): 80%

8. Tóm tàt nçi dung:

Môn hoc gioi thiêu các phuong pháp san xuât nhung nguyên liêu quan trong
nhât trong công nghiêp tông hop huu co và hoá dâu tu các nguôn nguyên liêu dâu mo,
khí thiên nhiên và than dá. Trong tâm cua môn hoc là các quá trình bao gôm co so lý
thuyêt, công nghê san xuât và tính chât san phâm duoc áp dung rông rãi trong công
nghiêp hóa dâu hiên nay.

9. Tài liçu tham khao :

Phan Minh Tân, 2001. Tông hop huu co và hóa dâu, Tâp 1 và 2. DHQG TpHCM.
Goldstein R.F, 1958. The petroleum chemicals industry. John Wiley & Sons.
Nesmenyanov A.N, 1979. Fundamentals of Organic Chemistry, vol 1-4. Mir
Publisher, Moscow.
G. Margaret Wells, 1999. Handbook of Petrochemicals and Processes. Ashgate
Publisher Co.
G.D Hobson, 1984. Modern Petroleum Technology. John Wiley & Sons.
Gas processing handbook. Hydrocarbon processing. 1979.

10. Phân phôi thòi gian và dê cuong chi tiêt

Chuong Tên chuong LT BT TH BTL
/ DA
Ghi chú
1 Nguyên liêu cho quá trình tông hop huu co
co ban và hóa dâu
5
2 Các quá trình alkyl hóa 5
3 Các quá trình dehydro hóa và hydro hóa 5
4 Tông hop trên co so oxid cacbon 5
5 Quá trình halogen hóa 2
6 Quá trình oxy hóa 3
7 Các quá trình thuy phân-công hop nuoc-
tách nuoc-este hóa và amid hóa
3
8 Các quá trình sulfat hóa, sulfo hóa và nitro
hóa
2
9 Ngung tu theo nhóm carbonyl (tu doc )
Tông công 30

DE CUONG CHI TIET

CHUONG I. NGUYÊN LIEU CHO QUÁ TRÌNH TONG HOP HÙU CO CO
BAN VÀ HÓA DAU
LT
1.1. Parafin
1.1.1. Parafin thâp phân tu
1.1.2. Parafin cao phân tu
1.1.3. Dông phân hóa parafin

1.2. Olefin
1.2.1. Olefin thâp phân tu
1.2.2. Olefin cao phân tu

1.3. Aromatic

1.4. Acetylen
1.5. Oxid carbon và khí tông hop
1.5.1. Chuyên hoá xúc tác hydrocarbon
1.5.2. Khí hóa nhiên liêu báng phuong pháp nhiêt
1.5.3. Diêu chê khí tông hop báng phuong pháp khí hóa than
1.5.4. Diêu chê CO nông dô cao


CHUONG II : CÁC QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA LT
2.1. Dác tính cua quá trình alkyl hóa
2.1.1. Phân loai
2.1.2. Các tác nhân alkyl hóa và xúc tác
2.1.3. Dác tính náng luong

2.2. Alkyl hóa theo nguyên tu carbon
2.2.1. Alkyl hóa vào nhân thom
2.2.2. Alkyl hóa vào parafin

2.3. Alkyl hóa theo nguyên tu oxy, luu huynh và nito
2.3.1. O_Alkyl hóa
2.3.2. S_Alkyl hóa
2.3.3. N_Alkyl hóa

2.4. Các quá trình α_Oxyalkyl hóa và nhung tông hop khác trên co so
α_Oxid
2.4.1. Co so lý thuyêt
2.4.2. Công nghê tông hop

2.5. Vinyl hóa
2.5.1. Vinyl hóa voi xúc tác kim loai chuyên tiêp

2.5.2. Vinyl hóa voi xúc tác kiêm
2.6. Alkyl hóa theo nguyên tu cua các nguyên tô khác tu doc

CHUONG III. CÁC QUÁ TRÌNH DEHYDRO HÓA VÀ HYDRO HÓA LT
3.1. Phân loai
3.1.1. Các phan ung dehydro hóa
3.1.2. Các phan ung hydro hóa

3.2. Co so lý thuyêt cua các quá trình
3.2.1. Nhiêt dông hoc phan ung
3.2.2. Xúc tác, co chê, tính chon loc, dông hoc phan ung

3.3. Hóa hoc và công nghê cua quá trình dehydro hóa
3.3.1. Dehydro hóa và oxy hóa ruou
3.3.2. Dehydro hóa các hop chât alkyl thom
3.3.3. Dehydro hóa parafin và olefin

3.4. Hóa hoc và công nghê cua quá trình hydro hóa
3.4.1. Theo liên kêt -C=C-
3.4.2. Theo liên kêt -C=O
3.4.3. Theo liên kêt -C≡N (tu doc)


CHUONG IV. TONG HOP TRÊN CO SO OXID CARBON LT
4.1. Tông hop tu oxid carbon
4.1.1. Tông hop hydrocarbon (chu yêu là mach tháng) tu CO và H
2

4.1.2. Tông hop ruou metanol tu CO và H
2

4.1.3. Quy trình công nghê diêu chê metanol

4.2. Quá trình tông hop oxo
4.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
4.2.2. Các san phâm cua tông hop oxo

4.3. Tông hop acid carboxylic và các dân xuât cua chúng
4.3.1. Quá trình duoc thuc hiên voi xúc tác phuc kim loai
4.3.2. Quá trình duoc thuc hiên voi xúc tác acid
4.3.3. Quá trình duoc thuc hiên voi xúc tác baz


CHUONG V. QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA LT
5.1. Dác diêm các quá trình halogen hóa
5.1.1. Phan ung thê
5.1.2. Phan ung kêt hop
5.1.3. Phan ung cát mach
5.1.4. Tác nhân halogen hóa
5.1.5. Kÿ thuât an toàn trong nhung quá trình halogen hóa

5.2. Clo hóa chuôi gôc
5.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
5.2.2. Các san phâm cua quá trình và tính chon loc cua quá trình

5.3. clo hóa Ion-xúc tác
5.3.1. Công clo vào liên kêt
5.3.2. Clohydrin hóa
5.3.3. Hydroclo hóa
5.3.4. Clo hóa vào nhân thom

5.3.5. Clo hóa vào Oxy và Nito
5.3.6. Clo hóa kêt hop


CHUONG VI. QUÁ TRÌNH OXY HÓA
LT
6.1. Dác trung
6.1.1. Dinh nghia, phân loai
6.1.2. Tác nhân oxy hóa và dác trung náng luong
6.1.3. Kÿ thuât an toàn

6.2. Oxy hóa chuôi gôc
6.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
6.2.2. Dông hoc và xúc tác
6.2.3. Tính lua chon

6.3. Oxy hóa xúc tác di thê hydrocarbon và dân xuât
6.3.1. Co so lý thuyêt
6.3.2. Oxy hóa olefin bao toàn nôi dôi C=C
6.3.3. Oxy hoá olefin khi có mát xúc tác phuc kim loai (tu doc)CHUONG VII. CÁC QUÁ TRÌNH THUY PHÂN-CONG HOP NUÓC-TÁCH
NUÓC-ESTE HÓA VÀ AMID HÓA
LT
7.1. Phân loai
7.1.1. Phan ung thuy phân
7.1.2. Phan ung công nuoc
7.1.3. Phan ung tách nuoc
7.1.4. Phan ung este hóa
7.1.5. Phan ung amid hóa

7.2. Thuy phân và dehydro hóa các dân xuât Clo
7.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
7.2.2. Co chê và dông hoc
7.2.3. San phâm công nghiêp

7.3. Phan ung công nuoc và tách nuoc
7.3.1. Co chê và dông hoc
7.3.2. San phâm
7.3.3. Công nuoc voi acetylen

7.4. Phan ung Este hóa (tu doc)
7.4.1. Co so lý thuyêt
7.4.2. San phâm

7.5. Amid hóa (tu doc)CHUONG VIII. CÁC QUÁ TRÌNH SULFAT HÓA, SULFO HÓA VÀ NITRO
HÓA
LT
8.1. Khái niêm

8.2. Sulfat hóa ruou và olefin, chât hoat dông bê mát dang alkyl sulfat
8.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
8.2.2. Chât hoat dông bê mát dang alkyl sulfat

8.3. Sulfo hóa và chât hoat dông bê mát sulfonat
8.3.1. Sulfo hóa olefin
8.3.2. Sulfo hóa các hop chât thom
8.3.3. Chât hoat dông bê mát alken, aren sulfonat

8.4. Sulfo clo hóa và sulfo oxy hóa parafin, chât hoat dông bê mát alkan
sulfonatCHUONG IX. NGUNG TU THEO NHÓM CARBONYL (tu doc )

9.1. Su ngung tu cua aldehit và ceton voi các vòng thom

9.2. Tông hop acetal và phan ung prins tông hop isopren

9.3. Su ngung tu cua adehit và ceton voi các bazonito. tông hop
caprolactam

9.4. Các phan ung ngung tu aldol

9.5. Các phan ung khác cua dang ngung tu aldol

4. Các quá trình α_Oxyalkyl hóa và nh ng t ng h p khác trên c s α_Oxid 2. O_Alkyl hóa 2.4.5.3. Acetylen 1.2.3.1.2.3.3. Alkyl hóa theo nguyên t& carbon 2. sulfo hóa và nitro hóa Ng ng t theo nhóm carbonyl (t" c ) T ng c ng C 5 2 3 3 2 30 NG CHI TI T LT CH# NG I. Aromatic 1. Parafin 1. N_Alkyl hóa 2.4. Olefin cao phân t& 1.5.1.2.5. Parafin cao phân t& 1.1.5.3. Khí hóa nhiên li u b'ng ph ng pháp nhi t 1.2. Alkyl hóa theo nguyên t& oxy.2. !i(u ch khí t ng h p b'ng ph ng pháp khí hóa than 1.5.1.1. Olefin 1.4. Alkyl hóa vào nhân th m 2.1. Vinyl hóa v i xúc tác kim lo*i chuy n ti p LT .3.1.1.2.4 5 6 7 8 9 T ng h p trên c s oxid cacbon Quá trình halogen hóa Quá trình oxy hóa Các quá trình th y phân-c ng h p n ctách n c-este hóa và amid hóa Các quá trình sulfat hóa.2. Parafin th p phân t& 1. C s lý thuy t 2. NGUYÊN LI$U CHO QUÁ TRÌNH T NG H P H U C C B%N VÀ HÓA D U 1.1.1.1. Olefin th p phân t& 1. Vinyl hóa 2.1.2.1. Chuy n hoá xúc tác hydrocarbon 1. !)c tính n+ng l ng 2. S_Alkyl hóa 2.2. Phân lo*i 2. Các tác nhân alkyl hóa và xúc tác 2.4.5. Công ngh t ng h p 2. l u hu nh và nit 2. ! ng phân hóa parafin 1.1.1. Alkyl hóa vào parafin 2.5.2.2.1.3. Oxid carbon và khí t ng h p 1.2.3.2. !)c tính c a quá trình alkyl hóa 2. !i(u ch CO n ng cao CH# NG II : CÁC QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA 2.3.

C s lý thuy t c a các quá trình 3.3.1. Clohydrin hóa 5.ng 3. Theo liên k t -C≡N (t" c) CH# NG IV.1.2. Các s n ph m c a quá trình và tính ch n l c c a quá trình 5. Các ph n . Ph n .2. Tác nhân halogen hóa 5. T ng h p hydrocarbon (ch y u là m*ch th. T NG H P TRÊN C S. Hydroclo hóa 5. T ng h p acid carboxylic và các d/n xu t c a chúng 4.3. Ph n .1.2.2. Phân lo*i 3.6.3.2.1.2. Dehydro hóa các h p ch t alkyl th m 3.3. Nhi t ng h c ph n .2.3. Các s n ph m c a t ng h p oxo 4.ng 3. Quá trình c th"c hi n v i xúc tác acid c th"c hi n v i xúc tác baz 4. Ph n .4.1. Clo hóa vào nhân th m t" LT c LT LT . Clo hóa chu2i g c 5.2.ng k t h p 5. T ng h p r u metanol t CO và H2 4.1.3.3. Quy trình công ngh i(u ch metanol 4. clo hóa Ion-xúc tác 5.1. Quá trình t ng h p oxo 4.ng dehydro hóa 3.2.4.2.2.2.ng hydro hóa 3.1.2.5.3.2. K1 thu t an toàn trong nh ng quá trình halogen hóa 5.2. Xúc tác. tính ch n l c.1.3.1.3. Dehydro hóa parafin và olefin 3.3.1. C ng clo vào liên k t 5.2. Theo liên k t -C=C3.3.ng) t CO và H2 4.c kim lo*i 4.2. C s lý thuy t c a quá trình 4.5. T ng h p t oxid carbon 4. CÁC QUÁ TRÌNH DEHYDRO HÓA VÀ HYDRO HÓA 3.1.4. c ch . Quá trình c th"c hi n v i xúc tác ph.ng c0t m*ch 5.1. Alkyl hóa theo nguyên t& c a các nguyên t khác CH# NG III.2.3. Hóa h c và công ngh c a quá trình hydro hóa 3.1. Dehydro hóa và oxy hóa r u 3.1. Vinyl hóa v i xúc tác ki(m 2.3.1.3.3.1.OXID CARBON 4.3.1. Quá trình CH# NG V.1.4.1.1.4. !)c i m các quá trình halogen hóa 5.1. ng h c ph n .1.3.ng th 5. Hóa h c và công ngh c a quá trình dehydro hóa 3.2.3. QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA 5.2. C s lý thuy t c a quá trình 5.2. Các ph n .4. Theo liên k t -C=O 3.

2.3.1.ng c ng n c và tách n c 7.4.2. CÁC QUÁ TRÌNH SULFAT HÓA. Ch t ho*t ng b( m)t alken.1.2.3.2.1.ng este hóa 7.1. Sulfo hóa các h p ch t th m 8. Sulfo hóa và ch t ho*t ng b( m)t sulfonat 8.2. Ph n .ng c ng n c 7. Clo hóa vào Oxy và Nit 5. Ch t ho*t ng b( m)t d*ng alkyl sulfat 8.3.2. K1 thu t an toàn 6.3.3.1.1. C s lý thuy t 6.2.2.2.3. Clo hóa k t h p CH# NG VI.1.3. C ch và ng h c 7. Sulfat hóa r u và olefin. Khái ni m 8.1. C s lý thuy t 7.1.1.1. Ph n . Oxy hóa chu2i g c 6. Tác nhân oxy hóa và )c tr ng n+ng l ng 6.3.ng tách n c 7.3. Ph n . C s lý thuy t c a quá trình 7. QUÁ TRÌNH OXY HÓA 6. !)c tr ng 6. Th y phân và dehydro hóa các d/n xu t Clo 7.2. S n ph m công nghi p 7.2. SULFO HÓA VÀ NITRO HÓA 8.ng th y phân 7. Ph n . Ph n .3. C s lý thuy t c a quá trình 6. ! nh ngh3a.2. Tính l"a ch n 6.1.3. ! ng h c và xúc tác 6.3.4.4. Oxy hóa olefin b o toàn n i ôi C=C 6.3. S n ph m 7. aren sulfonat LT . C s lý thuy t c a quá trình 8.1. Oxy hoá olefin khi có m)t xúc tác ph.6.5. phân lo*i 6.1.2.3.2. CÁC QUÁ TRÌNH TH4Y PHÂN-C5NG H P N#6C-TÁCH N#6C-ESTE HÓA VÀ AMID HÓA 7. Amid hóa (t" c) CH# NG VIII. Sulfo hóa olefin 8.ng amid hóa 7.1. Ph n . S n ph m 7.1.1. C ch và ng h c 7.5.3.1.5.2.1.2. ch t ho*t ng b( m)t d*ng alkyl sulfat 8.3.2.4.3.2.2.3. C ng n c v i acetylen 7.2.ng Este hóa (t" c) 7.5.3.1.3.3. Phân lo*i 7.c kim lo*i (t" LT c) LT CH# NG VII. Oxy hóa xúc tác d th hydrocarbon và d/n xu t 6. Ph n .

8.4.4. NG#NG T7 THEO NHÓM CARBONYL (t" 9. t ng h p caprolactam 9.2. Các ph n .ng prins t ng h p isopren ng b( m)t alkan c) 9. Sulfo clo hóa và sulfo oxy hóa parafin.5. S" ng ng t c a aldehit và ceton v i các vòng th m 9. T ng h p acetal và ph n .3. S" ng ng t c a adehit và ceton v i các bazonito. Các ph n .1.ng khác c a d*ng ng ng t aldol .ng ng ng t aldol 9. ch t ho*t sulfonat CH# NG IX.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful